YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör unvanlarına yükseltilme ve atanma koşulları ile başka üniversitelerde kazanılmış unvanların kullanılmasına ilişkin esasları düzenler. Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma MADDE 2. Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu tarafından tespit edilecek sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır. MADDE 3. Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde öngörülen şartı yerine getirenler Yakın Doğu Üniversitesinde bir yıl bilfiil (eylemli olarak) öğretim elemanlığı yaptıktan sonra yardımcı doçentliğe başvurabilirler. MADDE 4. Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; şartları, bu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen ve fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek olan yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir. MADDE 5. Yardımcı doçentliğe başvuranların, başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1 deki puanlama ve Ek.2 deki asgari koşullar sistemine göre YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. MADDE 6. Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı taktirde, üniversitenin diğer akademik birimlerinden veya başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Sınav; Türkçe den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, yabancı dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Ancak yabancı dilden Türkçe ye ya da yabancı dilden Türkçe ye olamaz. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. MADDE 7. Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden, YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunanlar ve yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne teslim ederler. MADDE 8. Adayların durumlarını incelemek üzere, fakültelerde dekan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri YDÜ dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti tespit eder. Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Fakülte Yönetim Kurulu 1

2 ve/veya Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür. Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma MADDE 9. Doçentliğe yükseltilmek ve atanmak için doçentlik sınavında başarılı olmak ve bu yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmek gereklidir. MADDE 10. Doçentlik sınavına başvurabilmek için Dr. ve/veya yardımcı doçent unvanını aldıktan sonra 3 yıl eylemli olarak öğretim elemanlığı yapmak ve YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonunca yapılacak değerlendirmede, başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1 deki puanlama ve Ek.2 deki asgari koşullar sistemine göre uygun bulunmak gerekir. MADDE 11. YDÜ dışındaki bir üniversitede yardımcı doçent olarak 3 yıl görev yapmış olanlar, YDÜ de bir yıl eylemli olarak yardımcı doçent kadrosunda görev yaptıktan sonra doçentliğe başvurabilirler. MADDE 12. Doçentlik sınavına başvuran adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak YDÜ Rektörlüğüne sunarlar. MADDE 13. Doçentlik sınav jürisi, adayın başvurduğu bilim dalına uzmanlık ve araştırma konusuna göre, en az ikisi diğer üniversitelerde görev yapan profesörler arasından seçilen 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Bilim jürisinin kimlerden oluşacağına YDÜ Yönetim Kurulu karar verir. Ayni bilim dalında yeter sayıda üye bulunmadığı veya adayın bilim dalı veya uzmanlık ve araştırma konularının özelliği zorunlu kıldığı taktirde, yakın bilim dallarından jüri üyesi seçimi yapılabilir. Bilim jürisi üyeleri adayın dosyasında sunduğu bilimsel eserlerin; özgünlüğüne, bilim dalı ile ilgisine, bilim dalına katkısına ve bütünlüğüne ilişkin kapsamlı raporlarını toplantıdan önce hazırlarlar. Tam sayı ile toplanan Bilim Jürisi kendi aralarından bir başkan seçerek sunulan raporları değerlendirir ve oy çokluğu ile olumlu veya olumsuz olarak karara bağlar. Bilim jürisi hakkında olumlu karar verdiği adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve uygulamalı sınava tâbi tutar. Sözlü sınavda adayın sunduğu eserler temel alınarak, adayın başvurduğu bilim dalıyla ilgili bilgi birikimi değerlendirilir ve oy çokluğu ile adayın başarılı veya başarısız olduğuna karar verilir. Bilimsel eserleri yeterli bulunan, ancak sözlü sınavda başarısız olan adaylar 6 ay sonra ikinci kez sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda ikinci kez başarısız olan adaylar aradan bir yıl geçmeden yeniden doçentliğe başvuramazlar. Bilim jürisi aday hakkında verdiği kararı sözlü olarak adaya ve yazılı olarak (jüri üyelerinin raporları ve ayrıntılı bir sınav tutanağı ile birlikte ) Rektörlüğe bildirir. Doçentlik başarı belgesi YDÜ Rektörlüğü tarafından verilir. 2

3 MADDE 14. Doçentlik başvurusu en geç 3 ay içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonlandırılır. Bilim jürisinin toplanması ve çalışma koşulları Rektörlükçe düzenlenir. Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma MADDE 15. Profesörlüğe yükseltilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, b) Bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1 deki puanlama ve Ek.2 deki asgari koşullar sistemine göre YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun bulunmak. c) Kendi bilim alanında orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak. MADDE 16. YDÜ dışındaki bir üniversitede doçent olarak 5 yıl görev yapmış olanlar, YDÜ de bir yıl eylemli olarak doçent kadrosunda görev yapmadan profesörlüğe başvuramazlar. MADDE 17. Profesörlüğe başvuran adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosyayı YDÜ Rektörlüğüne 6 nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler. MADDE 18. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek üzere, YDÜ Yönetim Kurulu en az üçü başka üniversiteden olmak üzere ilân edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili profesörler arasından 5 profesör seçer. Bu profesörler adayların sunduğu dosyadaki belgeleri inceleyerek her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir. YDÜ Yönetim Kurulu bu raporları göz önünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına karar verir. Atama işlemleri rektörce yapılır. Genel Hükümler MADDE 19. Bu yönetmeğin Ek 1. de yer alan Yükseltilme Kriterleri (Puan Tablosu) ve Ek 2. de yer alan Asgari Koşullar YDÜ Senatosu tyarafından belirlenen yükseltilme ve atanma ölçütleridir. Üniversite Yönetim Kurulu bu ölçütleri sadece atama ve yükseltilme başvurularının kabulu ya da reddi konusunda belirleyici ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik olarak incelenmesi zorunludur. Yükseltilme için oluşturulan jürilerin değerlendirmesinde veya Rektörlük tarafından atama öncesi yapılan değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretime katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite ya da akademik birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri dikkate alınır. Madde 20. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yakın Doğu Üniversitesi akademik birimleri için gerekli minimum düzeyi belirlemekte olup, adayın 3

4 bu ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. MADDE 21. Diğer üniversitelerde yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrosunda görev yapan ve YDÜ de eş değer kadroda görev yapmak üzere başvuran öğretim elemanlarının başvuruları, YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından Ek 2. de öngörülen Asgari Koşullar da belirtilen ölçütlere uygunluğu açısından değerlendirilir. Başvurduğu kadro için Asgari Koşullar da öngörülen koşullara sahip olanlar Rektörlük tarafından atanır. MADDE 22. Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük kadrolarına yükseltilip atanmak için başvuran ancak başvuruları olumsuz sonuçlandırılanlar, aradan bir yıl geçmeden yeniden aynı kadroya başvuramazlar.. Başvuru MADDE 23. Adaylar yükseltilme ve atama başvurularını, Ek 3. de yer alan YDÜ Yükseltilme ve Atama Başvuru formu doldurarak yaparlar. Adayların başvuru formu ekinde özgeçmişlerini, doktora tezlerinin bir nüshasını, yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgelerini, eserlerinin birer nüshasını, kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini, yayın kitap ise basım sözleşmesini, atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeleri vermeleri zorunludur. Başvuru sahibinin eserlerinin % 70 i yayınlanmış olmalıdır. Yürürlük MADDE 24. Bu yönetmelik 01. Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanır. 4

5 Ek 1. YÜKSELTİLME KRİTERLERİ (PUAN TABLOSU) 1. ULUSLARARASI ETKİNLİKLER 1.1.Uluslararası Makale Yayınları a. SCI, SSCI ve AHCI listelerinde yer alan dergiler puan b. SCI genişletilmiş listelerinde yer alan dergiler puan EI, NSF, CMCI, ISI Master, Econ.Lit.,ve diğer alan indeksli dergiler..6 puan Hakemli dergilerde basılan ve ve yer almayan makaleler.. 3 puan 1.2. Uluslararası Konferanslar a.Web of Science ile taranan ve tam metinli yayınlanmış bildiriler (azami 12 puan) b Alan indekslerinin veri tabanı ile aranabilen ve tam metinli yayınlanmış bildiriler (maksimum 9 puan) c. Sunulan ve tam metinli yayınlanan bildiriler (Maksimum 6 puan) Sunulan ve yayınlanan bildiri özetleri (Maksimum 3 puan) 1.3. Atıflar (1.1.1.a.ve b kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlara yapılan) (N-Bulunulan atıf sayısı) x N (Maksimum 30 puan) 1.4. Patent (Uluslararası resmi kuruluşlarca verilen) (Maksimum 60 puan) *15 puanı aşmamak şartı ile % e katkı sağlar Kitap İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan puan Kitap editörlüğü (İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan) puan Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı (maksimum 16 puan) 1.6. SCI ve SSCI kapsamındaki dergilerdeki etkinlikler Editörlük (Editörlük yapılan her yıl için) puan Hakemlik (Hakemlik yapılan her makale için) (Maksimum 5 puan) 2. ULUSAL ETKİNLİKLER 2.1.Ulusal Makale Yayınları (Hakemli dergilerde) puan 2.2. Konferans (Bildiri ve/veya poster) (Maksimum 5 puan) 2.3. Atıflar (Citations) (Maksimum 5 puan) 2.4. Patent (Maksimum 16 puan) 2.5. Kitap (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan bilimsel kitap) (Maksimum 20 puan) Ulusal kitapta bölüm yazarlığı (Maksimum 8 puan) Kitap editörlüğü (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan) (Maksimum 4 puan) 3. MİMARİ ETKİNLİKLER 5

6 3.1. Uluslararası Uluslararası organizasyonlarda ödül almış proje (Maksimum 40 puan) Uluslararası uygulanmış / yayınlanmış proje (Maksimum 20 puan) 3.2. Ulusal Ulusal organizasyonlarda ödül almış proje (Maksimum 30 puan) Ulusal uygulanmış veya yayınlanmış proje (Maksimum 10 puan) 4. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 4.1. Doktora Tez Danışmanlığı(Tamamlanmış) (Maksimum 30 puan) 4.2. Ortak Doktora Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış puan Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış) (Maksimum 15 puan) 4.4 Ortak Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış) puan 4.5 Yaınlanan ders notları (baskı veya WWW) (Maksimum 10 puan) 4.6. Yayınlanan labaratuar el kitabı (baskı veya WWW) (Maksimum 9 puan) 5. ÇEVİRİ ETKİNLİKLERİ 5.1. Kitap.(Bilimsel kitap) (Maksimum 12 puan) 5.2. Makale (Maksimum 6 puan) 6.ÜYELİKLER 6.1. Uluslararası Uluslararası ödül değerlendirme komisyonu üyeliği puan Uluslararası jüri üyeliği puan Uluslararası sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıl için) (Maksimum 10 puan) 6.2. Ulusal Ulusal ödül değerlendirme komisyonu üyeliği puan Ulusal jüri üyeliği puan Ulusal sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıl için) (Maksimum 5 puan) 7.ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİYEL PROJELER 7.1. Uluslararası araştırma ve endüstriyel proje (Maksimum 20 puan) 7.2. Ulusal araştırma ve endüstriyel proje (Maksimum 10 puan) 8. YÖNETİM GÖREVİ 8.1. Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksek Okul Müdür Yardımcılığı (Yöneticilik yapılan her yıl için) (Maksimum 5 puan) 8.2. Bölüm Başkanlığı (Yöneticilik yapılan her yıl için) (Maksimum 10 puan) 8.3. Bölüm Başkan Yardımcılığı ( Her yıl için) (Maksimum 5 puan) 8.4. Senato, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato veya Fakülte KurulU kararı ile kurulan komisyon üyeliği (Her yıl için) (Maksimum 2.5 puan) 9. Sahne Sanatları:Oyun yazarlığı, Dramaturgi ve Sahne/Hareket Tasarımı Uygulamaları 9.1. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir eserde oyun yazarlığı puan 9.2. Devlet Konservatuvarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında 6

7 sahnelenmiş bir eserde oyun yazarlığı puan 9.3. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda dramaturgi uygulaması puan 9.4. Devlet Konservatuvarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda dramaturgi uygulaması puan 9.5. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda sahne tasarımı puan Devlet Konservatuvarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda sahne tasarımı puan 9.7. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda hareket tasarımı puan 9.8. Devlet Konservatuvarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda hareket tasarımı puan Bir ve daha çok yazarlı çalışmalar için puan belirlenmesi. Tek yazar x Tabloda belirtilen puan İki yazar x Tabloda belirtilen puan Üç yazar x Tabloda belirtilen puan Dört yazar x Tabloda belirtilen puan Beş sekiz yazar x Tabloda belirtilen puan Sekizden fazla yazar x Tabloda belirtilen puan (Bu puan tablosu 1 Mart 2012 tarihinde güncellenmiştir.) 7

8 Ek 2. ASGARİ KOŞULLAR YARDIMCI DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2) türünde toplam puan. Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler puan Toplam: puan DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR (Sosyal Bilimler ve Mimarlık) Uluslararası Etkinlikler: SSCI ve AHCI kapsamında ( türünde), 15 puanı Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla Toplam puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler puan Toplam: puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR (Temel Bilimler, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ) Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( türünde) 30 puanı Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla toplam puan. Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler puan Toplam: puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) 8

9 PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR (Sosyal Bilimler ve Mimarlık) Uluslararası Etkinlikler: SSCI ve AHCI kapsamında (1.1.1.türünde) 30 puanı Doçent olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla. toplam puan ( ) veya (1.1.2.) türünde puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler puan Toplam: puan PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR (Temel Bilimler,Mühendislik ve Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri) Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( türünde) 50 puanı Doçent olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla toplam puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler puan Toplam: puan 9

10 SAHNE SANATLARI YARDIMCI DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR 1.1; 1.2; 1.3; 1.5.; türünde toplam puan 2.1; 2.2.; 2.3.; 2.5 türünde toplam Oyun yazarlığı, Dramaturgi ve Sahne/Hareket Tasarımı Uygulamaları (9) türünde en az puan Diğer Etkinlikler:4.1.; 4.2.; 4.3.;4.4.; ; 5.2.; 8 türü etkinlikler....5 Toplam: puan DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR 1.1; 1.2; 1.3; 1.5.;. türünde toplam puan (Yrd. Doç. olarak atandıktan sonra yayınlanmış olmalıdır) 2.1; 2.2.; 2.3.; 2.5 türünde toplam Oyun yazarlığı, Dramaturgi ve Sahne/Hareket Tasarımı Uygulamaları (9) türünde en az puan Diğer Etkinlikler:4.1.; 4.2.; 4.3.;4.4.; ; 5.2.; 8 türü etkinlikler...20 puan Toplam: puan PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR 1.1; 1.2; 1.3; 1.5.; türünde toplam puan (Doçent olarak atandıktan sonra yayınlanmış olmalıdır 2.1; 2.2.; 2.3.; 2.5 türünde toplam Oyun yazarlığı, Dramaturgi ve Sahne/Hareket Tasarımı Uygulamaları (9) türünde en az puan Diğer Etkinlikler:4.1.; 4.2.; 4.3.;4.4.; ; 5.2.; 8 türü etkinlikler...40 puan Toplam: puan 10

11 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ PROFESÖRLÜK, DOÇENTLİK VE YARDIMCI DOÇENTLİK KADROLARINA YÜKSELTİLME KRİTERLERİ (PUAN TABLOSU) A. SANATSAL ETKİNLİKLER A-1. Ulusal kişisel sergi (ya da özgün yapıt, proje ya da tasarımlarla kişisel 20 etkinlik). A-2. Ulusalararası kişisel sergi (ya da özgün yapıt, proje ya da tasarımlarla kişisel 30 etkinlik). A-3. Ulusal karma sergi. 5 A-4. Uluslararası karma sergi. 10 A-5. Ulusal seçimli, davetli sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma. 15 A-6. Ulusalararası seçimli, davetli sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma. 25 A-7. Ulusal seçimli, davetli sanatsal organizasyonlarda ödül alma. 20 A-8. Uluslararası seçimli, davetli sanatsal organizasyonlarda ödül alma. 10 A-9. Yapıt ya da tasarımların kurum, kuruluş ya da müzeler tarafından kabul 30 edilmesi A-10. Yapıt ya da tasarımların ulusal yayınlarda yer alması. (kitap, katalog, 5 periyodik sanat dergileri, gazete, ansiklopedi, tv yayınları). A-11. Yapıt ya da tasarımların yurtdışı yayınlarda yer alması. (kitap, katalog, 10 periyodik sanat dergileri, gazete, ansiklopedi, tv yayınları). A-12. Alan ile ilgili ulusal proje ve sanatsal jürilerde görev alma. 5 A-13. Alan ile ilgili uluslararası proje ve sanatsal jürilerde görev alma. 10 B. YAYINLAR ve ATIFLAR B-1. Türkçe kitap yazarlığı (Plastik sanatlar ya da grafik tasarım alanında 30 olmalıdır). B-2. Yabancı dilde kitap yazarlığı (Plastik sanatlar ya da grafik tasarım alanında 75 olmalıdır). B-3. Türkçe ansiklopedide bir bölüm ya da kitap bölümü yazarlığı. 20 B-4. Yabancı dilde ansiklopedide bir bölüm ya da kitap bölümü yazarlığı. 30 B-5. Türkçe kitap değerlendirme yazısı. 5 B-6. Yabancı dilde kitap değerlendirme yazısı. 8 B-7. Türkçe kitap bölümü değerlendirme yazısı. 2 B-8. Yabancı dilde kitap bölümü değerlendirme yazısı. 4 B-9. Türkçe ansiklopedide bir madde tanımlaması. 5 B-10. Yabancı dilde ansiklopedide bir madde tanımlaması. 10 B-11. Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan makaleler. 10 B-12. Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanan makaleler. 20 B-13. Yurtiçi sanat ya da tasarım konusunda yazılmış diğer yazılar. 5 B-14. Yurtdışı sanat ya da tasarım konusunda yazılmış diğer yazılar. 10 B-15. Yabancı dilden Türkçeye kitap çevirisi. (Sanat, bilim, Kültür alanı ile ilgili 15 olmalıdır). B-16. Türkçeden yabancı dile kitap çevirisi. (Sanat, bilim, Kültür alanı ile ilgili 25 olmalıdır). 11

12 B-17. Yabancı dilden Türkçeye makale çevirisi. 5 B-18. Türkçeden yabancı dile makale çevirisi. 8 B-19. Yurtiçi sempozyum ve kongre kitabında yayımlanmış bildiriler. 10 B-20. Yurtdışı sempozyum ve kongre kitabında yayımlanmış bildiriler. 20 B-21. Yurtiçi panel, seminer, konferans vb. kitabında yayımlanmış bildiriler. 2 B-22. Yurtdışı panel, seminer, konferans vb. kitabında yayımlanmış bildiriler. 5 B-23. Ulusal dergilerde editörlük. 5 B-24. Uluslararası dergilerde editörlük. 10 B-25. Ulusal dergilerde hakemlik. 2 B-28. Uluslararası yayımlarda atıflar. (Kendi makalesine atıflar hariç). 5 C. SEMPOZYUM VE KONGRELER C-1. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde konuşmacı olma. 5 C-2. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde konuşmacı olma. 10 C-3. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde sözlü sunum. 5 C-4. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde sözlü sunum. 10 C-5. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde poster sunumu. 2 C-6. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde poster sunumu. 5 C-10. Yurtdışı bilimsel/sanatsal kongre, çalıştay, sempozyum düzenleme (tasarım, 15 düzenleme, danışma, yürütme ve her türlü organizasyon) C-12. Yurtdışı bilimsel/sanatsal kongre, çalıştay, sempozyum gibi etkinliklerde 8 görev almak, katkıda bulunmak. D. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ D-1. Sonuçlandırılmış yüksek lisans tez yönetimi. 15 D-2. Sonuçlandırılmış sanatta yeterlik/doktora tez yönetimi. 20 D-6. Uluslararası sonuçlandırılmış bilimsel/sanatsal proje yönetimi, projede yer 20 almak. E. DİĞER HİZMETLER* E-1 Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı 1xyıl E-2 Bölüm Başkanlığı 2xyıl E-3. Bölüm Başkan Yardımcılığı 1xyıl *Maksimum 5 yıl 12

13 1. YARDIMCI DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLMEK VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR Doktora/Sanatta Yeterlik Derecesi almış olmak, A Bendindeki 13 maddeden en az 60, B,C,D,E Bentleri kapsamındaki maddelerden en az 40 olmak üzere toplam 100 puan almış olmak. 2. DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLMEK VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR Doktora/Sanatta Yeterlik Derecesi aldıktan sonra A Bendindeki 13 maddeden, 30 puanı A.2, A.4, A.8 faslından olmak üzere en az 80, B,C,D,E Bentleri kapsamındaki maddelerden en az 50 olmak üzere toplam 130 puan almış olmak. 3. PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLMEK VE ATANMAK İÇİN GEREKLİ ASGARİ KOŞULLAR Doçent unvanı aldıktan sonra A Bendindeki 13 maddeden, 60 puanı A.2, A.4, A.8 faslından olmak üzere en az 120, B,C,D,E Bentleri kapsamındaki maddelerden en az 60 olmak üzere toplam 180 puan almış olmak. 13

14 Ek 3. YDÜ YÜKSELTİLME VE ATAMA BAŞVURU FORMU I. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doğum Tarihi Mezunu olduğu üniversite Halen görevli olduğu üniversite, fakülte ve bölümü II. AKADEMİK DERECELER Doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik (Üniversite, tez başlığı ve yılı) Yardımcı Doçent (Atandığı tarih ve üniversite) Doçent (Atandığı tarih ve üniversite) Profesör (Atandığı tarih ve üniversite) III. YAYINLAR VE AKADEMİK ETKİNLİKLER 1. ULUSLARARASI ETKİNLİKLER 1.1.Uluslararası Makale Yayınları a. SCI, SSCI ve AHCI listelerinde yer alan dergiler b. SCI genişletilmiş listelerinde yer dergiler EI, NSF, CMCI, ISI Master, Econ.Lit.,ve diğer alan indeksli dergiler Hakemli dergilerde basılan ve ve yer almayan makaleler Uluslararası Konferanslar a. Alan indekslerinin veri tabanı ile aranabilen ve tam metinli yayınlanmış bildiriler b. Sunulan ve tam metinli yayınlanan bildiriler Sunulan ve yayınlanan bildiri özetleri Atıflar (1.1.1.a.ve b kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlara yapılan) Patent (Uluslararası resmi kuruluşlarca verilen)

15 1.5. Kitap İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan Kitap editörlüğü (İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan) Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı ULUSAL ETKİNLİKLER 2.1.Ulusal Makale Yayınları (Hakemli dergilerde) Konferans Atıflar (Citations) Patent Kitap (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan bilimsel kitap) Ulusal kitapta bölüm yazarlığı Kitap editörlüğü (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan) MİMARİ ETKİNLİKLER 3.1. Uluslararası Uluslararası organizasyonlarda ödül almış proje Uluslararası uygulanmış / yayınlanmış proje Ulusal Ulusal organizasyonlarda ödül almış proje Ulusal uygulanmış veya yayınlanmış proje EĞİTİM-ÖĞRETM ETKİNLİKLERİ 4.1. Doktora Tez Danışmanlığı(Tamamlanmış) Ortak Doktora Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış) Ortak Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış) Yayınlanan ders notları (baskı veya WWW)

16 4.6. Yayınlanan labaratuar el kitabı (baskı veya WWW) ÇEVİRİ ETKİNLİKLERİ 5.1. Kitap.(Bilimsel kitap) Makale ÜYELİKLER 6.1. Uluslararası Uluslararası ödül değerlendirme komisyonu üyeliği Uluslararası jüri üyeliği Uluslararası sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıllar) Ulusal Ulusal ödül değerlendirme komisyonu üyeliği Ulusal jüri üyeliği Ulusal sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan yıllar) ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİYEL PROJELER 7.1. Uluslararası araştırma ve endüstriyel proje Ulusal araştırma ve endüstriyel proje YÖNETİM GÖREVİ 8.1. Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksek Okul Müdür Yardımcılığı (Yöneticilik yapılan yıllar) Bölüm Başkanlığı (Yöneticilik yapılan yıllar) Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yöneticilik yapılan yıllar) Senato, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato veya Fakülte KurulU kararı ile kurulan komisyon üyeliği