2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler"

Transkript

1 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67, , ,934 43, , ,600 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 35,287 9,969 45,256 34,986 5,029 40, Alõm Satõm Amaçlõ Finansal Varlõklar 27,639 2,638 30,277 32,683 1,525 34, Devlet Borçlanma Senetleri 27,639 2,638 30,277 32,683 1,525 34, Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkõ Kar/Zarara Yansõtõlan O. Sõnõflandõrõlan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alõm Satõm Amaçlõ Türev Finansal Varlõklar 7,648 7,331 14,979 2,303 3,504 5,807 III. BANKALAR (3) 16,884 53,917 70, , , ,635 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararasõ Para Piyasasõndan Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasõndan Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 34,953 25,744 60,697 34,966 23,856 58, Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri 34,783 25,744 60,527 34,796 23,856 58, Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER (5) 1,806, ,167 2,258,565 1,525, ,280 1,863, Krediler 1,793, ,167 2,245,652 1,511, ,280 1,849, Bankanõn Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandõrõlan Krediler 1,814-1, Diğer 1,791, ,167 2,243,838 1,510, ,280 1,848, Takipteki Krediler 71,593-71,593 65,871-65, Özel Karşõlõklar (-) 58,680-58,680 51,684-51,684 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 24,982-24,982 25,796-25, Devlet Borçlanma Senetleri 24,982-24,982 25,796-25, Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 24,741-24,741 25,079-25, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklõklar 24,741-24,741 25,079-25, Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklõklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklõklar Mali Olmayan Ortaklõklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) Finansal Kiralama Alacaklarõ Faaliyet Kiralamasõ Alacaklarõ Diğer Kazanõlmamõş Gelirler ( - ) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlõlar Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõlar Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõlar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 16,239-16,239 16,170-16,170 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 1,762-1,762 1,625-1, Şerefiye Diğer 1,762-1,762 1,625-1,625 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 3,725-3,725 7,526-7, Cari Vergi Varlõğõ Ertelenmiş Vergi Varlõğõ 3,725-3,725 7,526-7,526 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 14,646-14,646 2,593-2, Satõş Amaçlõ 14,646-14,646 2,593-2, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 53,664 6,021 59,685 64,598 18,865 83,463 AKTİF TOPLAMI 2,100, ,353 2,808,033 1,891, ,057 2,596,962 5

2 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz PASİF KALEMLER Dipnot 31 Mart Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 803, ,696 1,697, , ,718 1,704, Bankanõn Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatõ 213, , , , , , Diğer 590, ,960 1,310, , ,807 1,401,298 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 7,814 11,304 19,118 33,241 3,529 36,770 III. ALINAN KREDİLER (3) 35, , ,703 37, , ,568 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 7,410-7,410 9,136-9, Bankalararasõ Para Piyasalarõndan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasõna Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7,410-7,410 9,136-9,136 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlõğa Dayalõ Menkul Kõymetler Tahviller VI. FONLAR Müştarkriz Fonlarõ Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 26,309 28,775 55, ,567 26, ,294 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 66, ,823 66, ,856 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5) - 4,779 4,779-4,445 4, Finansal Kiralama Borçlarõ - 5,460 5,460-5,114 5, Faaliyet Kiralamasõ Borçlarõ Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlõlar Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõlar Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõlar XII. KARŞILIKLAR (7) 27, ,465 28, , Genel Karşõlõklar 17,454-17,454 14,283-14, Yeniden Yapõlanma Karşõlõğõ Çalõşan Haklarõ Karşõlõğõ 3,482-3,482 3,012-3, Sigorta Teknik Karşõlõklarõ (Net) Diğer Karşõlõklar 6, ,529 10, ,968 XIII. VERGİ BORCU (8) 7,639-7,639 10,672-10, Cari Vergi Borcu 7,639-7,639 10,672-10, Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN (9) FAALİYETLERE İLİŞKİN BORÇLAR - 1,796 1,796-1,489 1, Satõş Amaçlõ - 1,796 1,796-1,489 1, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 337, , , , Ödenmiş Sermaye 300, , , , Sermaye Yedekleri (745) 124 (621) (563) 127 (436) Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârlarõ Menkul Değerler Değerleme Farklarõ (778) 124 (654) (586) 127 (459) Maddi Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Farklarõ Maddi Olmayan Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Farklarõ Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farklarõ İştirakler, Bağlõ Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlarõ (Etkin kõsõm) Satõş Amaçlõ Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlõklarõn Birikmiş Değerleme Farkõ Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 37,769-37,769 20,601-20, Geçmiş Yõllar Kâr ve Zararlarõ 20,601-20,601 (42,719) - (42,719) Dönem Net Kâr ve Zararõ 17,168-17,168 63,320-63, Azõnlõk Haklarõ (12) PASİF TOPLAMI 1,319,274 1,488,759 2,808,033 1,278,341 1,318,621 2,596,962 6

3 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Nazõm Hesaplar Bağõmsõz Dipnot 31 Mart Aralõk 2007 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,589,198 2,345,339 3,934,537 1,551,107 1,458,210 3,009,317 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 617, ,927 1,230, , ,400 1,096, Teminat Mektuplarõ 616, , , , , , Devlet İhale Kanunu Kapsamõna Girenler 88,198 23, ,034 82,038 19, , Dõş Ticaret İşlemleri Dolayõsõyla Verilenler Diğer Teminat Mektuplarõ 528, , , , , , Banka Kredileri - 22,475 22,475-22,142 22, İthalat Kabul Kredileri - 22,475 22,475-22,142 22, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler , , , , Belgeli Akreditifler , , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasõna Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kõy. İh. Satõn Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 12,393 12,393-4,515 4, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (3) 525, , , , , , Cayõlamaz Taahhütler 525, , , , , , Vadeli Aktif Değerler Alõm Taahhütleri 83, , ,002 17, , , Vadeli Mevduat Alõm-Satõm Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 353, , , , Men. Kõy. İhr. Aracõlõk Taahhütleri Zorunlu Karşõlõk Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 84,093-84,093 76,036-76, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3,738-3,738 3,738-3, Kredi Kartõ Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartlarõ ve Bankacõlõk Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açõğa Menkul Kõymet Satõş Taahhütlerinden Alacaklar Açõğa Menkul Kõymet Satõş Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayõlamaz Taahhütler Cayõlabilir Taahhütler Cayõlabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayõlabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 446,953 1,470,904 1,917, , ,286 1,365, Riskten Korunma Amaçlõ Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlõ İşlemler Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõ İşlemler Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõ İşlemler Alõm Satõm Amaçlõ İşlemler 446,953 1,470,904 1,917, , ,286 1,365, Vadeli Döviz Alõm-Satõm İşlemleri 54,026 89, ,681 38,989 71, , Vadeli Döviz Alõm İşlemleri 11,721 61,451 73,172 26,410 30,115 56, Vadeli Döviz Satõm İşlemleri 42,305 28,204 70,509 12,579 41,740 54, Para ve Faiz Swap İşlemleri 183, ,797 1,006, , , , Swap Para Alõm İşlemleri 26, , ,453 20, , , Swap Para Satõm İşlemleri 119, , , ,927 82, , Swap Faiz Alõm İşlemleri - 38,295 38,295-23,294 23, Swap Faiz Satõm İşlemleri 38,080-38,080 26,380-26, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonlarõ 209, , , , , , Para Alõm Opsiyonlarõ 105, , , , , , Para Satõm Opsiyonlarõ 103, , , , , , Faiz Alõm Opsiyonlarõ Faiz Satõm Opsiyonlarõ Menkul Değerler Alõm Opsiyonlarõ Menkul Değerler Satõm Opsiyonlarõ Futures Para İşlemleri - 274, , , , Futures Para Alõm İşlemleri - 135, , , , Futures Para Satõm İşlemleri - 139, , , , Futures Faiz Alõm-Satõm İşlemleri Futures Faiz Alõm İşlemleri Futures Faiz Satõm İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 2,739, ,666 3,442,162 2,588, ,719 3,170,514 IV. EMANET KIYMETLER 170,672 30, , ,114 29, , Müşteri Fon ve Portföy Mevcutlarõ Emanete Alõnan Menkul Değerler 31,797 23,277 55,074 25,623 23,422 49, Tahsile Alõnan Çekler 121,825 3, , ,510 2, , Tahsile Alõnan Ticari Senetler 17,050 4,303 21,353 14,981 3,981 18, Tahsile Alõnan Diğer Kõymetler İhracõna Aracõ Olunan Kõymetler Diğer Emanet Kõymetler Emanet Kõymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 2,568, ,792 3,240,616 2,440, ,981 2,992, Menkul Kõymetler - 1,123 1, Teminat Senetleri 432,442 25, , ,990 19, , Emtia 9,016 11,929 20,945 7,906 10,792 18, Varant Gayrimenkul 2,011, ,302 2,534,890 1,923, ,809 2,381, Diğer Rehinli Kõymetler 115, , , ,950 63, , Rehinli Kõymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 4,328,694 3,048,005 7,376,699 4,139,902 2,039,929 6,179,831 7

4 31 Mart 2008 ve 31 Mart 2007 Tarihlerinde Sona Eren Ara Hesap Dönemlerine İlişkin Konsolide Olmayan Gelir Tablolarõ Bin Yeni Türk Lirasõ GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot ( ) ( ) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 94,972 76, Kredilerden Alõnan Faizler 84,048 63, Zorunlu Karşõlõklardan Alõnan Faizler 1,942 1, Bankalardan Alõnan Faizler 1,935 3, Para Piyasasõ İşlemlerinden Alõnan Faizler Menkul Değerlerden Alõnan Faizler 6,514 8, Alõm Satõm Amaçlõ Finansal Varlõklardan 2, Gerçeğe Uygun Değer Farkõ Kâr / Zarara Yansõtõlan Olarak Sõnõflandõrõlan FV Satõlmaya Hazõr Finansal Varlõklardan 3,386 6, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatõrõmlardan 1,066 1, Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri II. FAİZ GİDERLERİ (2) 44,816 40, Mevduata Verilen Faizler 36,817 31, Kullanõlan Kredilere Verilen Faizler 7,141 9, Para Piyasasõ İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kõymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 50,156 35,692 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 4,853 4, Alõnan Ücret ve Komisyonlar 7,506 5, Gayri Nakdi Kredilerden 3,367 3, Diğer 4,139 2, Verilen Ücret ve Komisyonlar 2,653 1, Gayri Nakdi Kredilere Diğer 2,650 1,064 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) - - VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (3,102) (3,967) 6.1 Sermaye Piyasasõ İşlemleri Kârõ/Zararõ (10,271) (14,925) 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârõ/Zararõ 7,169 10,958 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 9,804 7,222 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 61,711 43,309 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 18,643 7,344 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 22,099 15,046 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 20,969 20,919 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) 20,969 20,919 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (3,801) (4,610) 16.1 Cari Vergi Karşõlõğõ Ertelenmiş Vergi Karşõlõğõ (3,801) (4,610) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV+XVI) (10) 17,168 16,309 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satõş Amaçlõ Elde Tutulan Duran Varlõk Gelirleri İştirak, Bağlõ Ortaklõk ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklõklar (İş Ort.) Satõş Karlarõ Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satõş Amaçlõ Elde Tutulan Duran Varlõk Giderleri İştirak, Bağlõ Ortaklõk ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklõklar (İş Ort.) Satõş Zararlarõ Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) Cari Vergi Karşõlõğõ Ertelenmiş Vergi Karşõlõğõ - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX+XXI) (10) - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX) (11) 17,168 16, Grubun Kârõ / Zararõ 17,168 16, Azõnlõk Haklarõ Kârõ / Zararõ (-) - Hisse Başõna Kâr / Zarar Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 8

5 31 Mart 2008 ve 31 Mart 2007 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Konsolide Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 1 Ocak-31 Mart Ocak-31 Mart 2007 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kõsmõ) - - VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kõsmõ) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI (193) (1,470) 1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) (193) (1,470) 1.2 Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõ Türev Finansal Varlõklardan Yeniden Sõnõflandõrõlan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kõsõm Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõ Yeniden Sõnõflandõrõlan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kõsõm Diğer - - XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 143 (1,287) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 9

6 KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. ddi ve Maddi Olmataklõklardan BedelRiskten Korunmatõş A./DurdurulanAzõnlõk Paylarõ Hariç Azõnlõk Toplam ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Sermaye Enf.Düzeltme Farkõ İhraç Primleri İptal Kârlarõ Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârõ / (Zararõ) Kârõ / (Zararõ) Değerleme FarkõDuran Varlõk YDF Hisse Senetleri Fonlarõ in Dur. V. Bir De Toplam Özkaynak Paylarõ Özkaynak (01/01-31/03/2007) I. Dönem Başõ Bakiyesi 224, ,654 (72,373) , ,336 II. TMS 8 Uyarõnca Yapõlan Düzeltmeler Hatalarõn Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasõnda Yapõlan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 224, ,654 (72,373) , ,336 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artõş/Azalõş (1,328) (1,328) - (1,328) V. Menkul Değerler Değerleme Farklarõ VI. Riskten Korunma Fonlarõ (Etkin Kõsõm) Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõ Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõ VII. Maddi Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Farklarõ VIII. Maddi Olmayan Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Farklarõ IX. İştirakler, Bağlõ Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farklarõ XI. Varlõklarõn Elden Çõkarõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlõklarõn Yeniden Sõnõflandõrõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağõndaki Değişikliklerin Banka Özkaynağõna Etkisi XIV. Sermaye Arttõrõmõ Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracõ XVI. Hisse Senedi İptal Karlarõ XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkõ XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârõ veya Zararõ , ,309-16,309 XX. Kâr Dağõtõmõ (29,654) 29, Dağõtõlan Temettü Yedeklere Aktarõlan Tutarlar (29,654) 29, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 224, ,309 (42,719) (561) , ,317 (01/01-31/03/2008) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 224, ,320 (42,719) (459) , ,430 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artõş/Azalõş III. Menkul Değerler Değerleme Farklarõ (195) (195) - (195) IV. Riskten Korunma Fonlarõ (Etkin Kõsõm) Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõ Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõ V. Maddi Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Farklarõ VI. Maddi Olmayan Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Farklarõ VII. İştirakler, Bağlõ Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farklarõ IX. Varlõklarõn Elden Çõkarõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklik X. Varlõklarõn Yeniden Sõnõflandõrõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağõndaki Değişikliklerin Banka Özkaynağõna Etkisi XII. Sermaye Arttõrõmõ 75, ,735-75, Nakden 75, ,735-75, İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karlarõ XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkõ XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârõ veya Zararõ , ,168-17,168 XVIII. Kâr Dağõtõmõ (63,320) 63, Dağõtõlan Temettü Yedeklere Aktarõlan Tutarlar (63,320) 63, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+IIIII+...+VI+VII+VIII) 300, ,168 20,601 (654) , ,148 10

7 31 Mart 2008 ve 31 Mart 2007 Tarihlerinde Sona Eren Ara Hesap Dönemlerine İlişkin Konsolide Olmayan Nakit Akõş Tablolarõ Dipnot 1 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2007 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacõlõk Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârõ 22,577 27, Alõnan Faizler 92,373 80, Ödenen Faizler (41,215) (35,852) Alõnan Temettüler Alõnan Ücret ve Komisyonlar 7,506 6, Elde Edilen Diğer Kazançlar 31,972 (9,899) Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 3,790 4, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapõlan Nakit Ödemeler (13,445) (14,562) Ödenen Vergiler (778) (707) Diğer (57,626) (2,159) 1.2 Bankacõlõk Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (286,021) (304,925) Alõm Satõm Amaçlõ Finansal Varlõklarda Net (Artõş) Azalõş 3, Gerçeğe Uygun Değer Farkõ K/Z'a Yansõtõlan Olarak Sõnõflandõrõlan FV'larda Net (Artõş) Azalõş Bankalar Hesabõndaki Net (Artõş) Azalõş Kredilerdeki Net (Artõş) Azalõş (343,825) (177,087) Diğer Aktiflerde Net (Artõş) Azalõş 3,736 (19,857) Bankalarõn Mevduatlarõnda Net Artõş (Azalõş) 13,423 46, Diğer Mevduatlarda Net Artõş (Azalõş) (21,036) (123,443) Alõnan Kredilerdeki Net Artõş (Azalõş) 155,664 (23,511) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artõş (Azalõş) Diğer Borçlarda Net Artõş (Azalõş) (97,847) (8,146) I. Bankacõlõk Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akõmõ (263,444) (277,283) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatõrõm Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akõmõ (4,014) (27,006) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlõ Ortaklõklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklõklar (İş Ortaklõklarõ) Elden Çõkarõlan İştirakler, Bağlõ Ortaklõklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklõklar (İş Ortaklõklarõ) Satõn Alõnan Menkuller ve Gayrimenkuller (894) (951) 2.4 Elden Çõkarõlan Menkul ve Gayrimenkuller 772 2, Elde Edilen Satõlmaya Hazõr Finansal Varlõklar (3,892) (29,000) 2.6 Elden Çõkarõlan Satõlmaya Hazõr Finansal Varlõklar Satõn Alõnan Yatõrõm Amaçlõ Menkul Değerler Satõlan Yatõrõm Amaçlõ Menkul Değerler Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 75,675 (473) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çõkõşõ İhraç Edilen Sermaye Araçlarõ 75, Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (70) (473) 3.6 Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklar Üzerindeki Etkisi 14,844 (4,960) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklardaki Net Artõş/ (Azalõş) (176,939) (309,722) VI. Dönem Başõndaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklar 365, ,827 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklar 188,115 80,105 11

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı