ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ KUZEY KIBRIS KAMPUSU FAALĠYET RAPORU. ODTÜ KKK Güzelyurt - KKTC 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ KUZEY KIBRIS KAMPUSU FAALĠYET RAPORU. ODTÜ KKK Güzelyurt - KKTC 2011"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2010 FAALĠYET RAPORU ODTÜ KKK Güzelyurt - KKTC

2 2

3 ÖNSÖZ Bu faaliyet raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin Güzelyurt bölgesindeki yerleģkesinde beģinci akademik yılını 2010 yılında tamamlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu nun (ODTÜ KKK), bu yıl içinde ulaģtığı sayısal büyüklükler verilmekte ve çeģitli birimlerce gerçekleģtirilen faaliyetlerin bir özeti sunulmaktadır. ODTÜ KKK Eylül 2010 da beģinci akademik yılına 13 lisans ve 2 lisansüstü programına kayıtlı 1526 öğrenci ile girmiģtir Güz Dönemi itibarıyla, 74 tam zamanlı ve 15 yarı zamanlı olmak üzere lisans ve yükseklisans programlarında 89, Yabancı Diller Okulu nda ise tam zamanlı 43 öğretim elemanı ders vermiģtir. Lisans programlarında 19, Yabancı Diller Okulu nda ise 1 tam zamanlı öğretim elemanı, ODTÜ Ankara Merkez Kampusu ndan görevlendirilmiģtir yılı içinde mezun olan 106 öğrencimizle birlikte, yılsonu itibarıyla toplam mezun sayımız 172 ye ulaģmıģtır. Öğrencilerimizin akademik baģarıları ile sosyal ve kiģisel geliģimlerini desteklemek üzere verilen burs ve desteklere 2010 yılında da devam edilmiģtir. Bu kapsamda ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizden 28 ine baģarı düzeylerine göre aylık TL arasında akademik baģarı bursu verilmiģtir. BaĢarı durumları da göz önüne alınarak belirlenen 197 öğrencimiz ise, bilgi iģlem merkezi, kütüphane, laboratuvarlar ve spor tesislerinde çalıģtıkları saat karģılığı burs almıģlardır. Ayrıca, bağıģlarla oluģturulan Burs ve Yardımlar Fonu ndan, maddi gereksinim içindeki 41 öğrenciye ayda TL yardım sağlanmıģtır. Akademik baģarıyı teģvik ve ODTÜ-Ankara ile ODTÜ-Kıbrıs öğrencileri arasındaki iletiģime katkı sağlamak amacıyla, ders yılı ikinci döneminden itibaren baģlatılan ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusları Arasında Öğrenci DeğiĢim Programı kapsamında 2010 yılı içinde 10 Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencisi Ankara da ders almıģtır. Ayrıca, KuruluĢ Protokolü nün 5. Maddesi uyarınca, 9 son sınıf öğrencisi Güz dönemi derslerini Ankara da almıģlardır. AraĢtırma faaliyetleri kapsamında, 2010 yılında ODTÜ KKK öğretim elemanlarınca toplam bütçesi TL.- (TÜBĠTAK payı hariç) olan yedi TÜBĠTAK 1001 projesi yürütülmüģtür. Altısı 2009/2, birisi 2010/1 baģvuru dönemine ait olan bu projelere kaynak aktarımı Ağustos ayında gerçekleģtiğinden proje faaliyetlerine 2010 yılının son beģ ayında baģlanabilmiģtir. Bu yıl içinde ayrıca, ABD Intel ve Almanya Solitem firmaları ile proje anlaģmaları imzalanarak yürütülmeye baģlanmıģ, AB Marie Curie Reintegration Grant kapsamında üç ODTÜ KKK öğretim üyesinin baģvurularına olumlu yanıt alınmıģtır yılında 13 yeni Bilimsel AraĢtırma Projesi (BAP) destek kapsamına alınmıģ olup, yıl içinde yeni baģlayan ve devam eden 20 projeden 15 ine Kampus Fonu ndan toplam TL destek sağlanmıģtır. Bu projelerden ikisi 2010 yılı içinde tamamlanmıģtır. 3

4 2010 yılında gerçekleģen üst ve alt yapı yatırımları kapsamında, m 2 kapalı alana sahip eģ zamanlı öğrenci kapasiteli 3. Eğitim Binası hizmete açılmıģtır yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu akademik örgütlenmesinde önemli bir değiģiklik yapılarak, kuruluģundan bu yana Kampus Rektörlüğü ne bağlı programlar çerçevesinde yürütülen lisans eğitim-öğretim faaliyetleri, ders yılından itibaren Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurul BaĢkanlığı ve Sosyal Bilimler Akademik Kurul BaĢkanlığı altında iki kurucu dekanlık bünyesinde yürütülmeye baģlanmıģtır. Ayrıca, öğrenci iģlerinin bağlı olduğu ve öğrenci iģleri dekanlığı iģlevi gören bir akademik birim daha oluģturulmuģtur. Her üç yapılanma için birer Rektör DanıĢmanı görevlendirilmiģ ve sekreteryaları oluģturulmıģtur. Önceden olduğu gibi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurulu, Sosyal Bilimler Akademik Kurulu ve Yabancı Diller Okulu Akademik Kurulu öğrenci iģleri ve akademik konularda kampus içi karar organları olarak görev yapmıģtır. TC Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde fakülteler bünyesinde alınan kararlar Kampus Yönetim Kurulu nun, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu nu ilgilendiren kararlar ise ODTÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu nun onayına sunulmuģtur yılında Kuzey Kıbrıs Kampusu idari örgütlenmesinde de değiģiklikler yapılmıģtır. Genel Sekreter Yardımcılığı, Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğü, Ġdari ĠĢler Müdürlüğü, Spor ve Rekreasyon Müdürlüğü ihdas edilmiģ, Yapı ĠĢleri Müdürlüğü görev tanımları düzenlenerek Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü olarak yeniden örgütlenmiģtir. Prof. Dr. Hüseyin ĠĢçi Kampus Rektör Yardımcılığı görevinin son günlerinde bu raporun derlenmesine büyük emek verdi. Üç yıl birlikte çalıģmaktan büyük keyif aldığım ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu na büyük hizmetler veren değerli mesai arkadaģıma en içten teģekkürlerimi sunuyorum. Özverili çalıģmalarıyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nun geliģmesine büyük katkılar sağlayan akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize önümüzdeki yıllarda sağlık, mutluluk ve baģarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Prof. Dr. Turgut Tümer ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Kampus Rektörü 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 3 ÖZET BĠLGĠLER 6 1. MEVZUAT ÇALIġMALARI 7 2. EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 8 3. BĠLĠMSEL VE AKADEMĠK FAALĠYETLER VE HĠZMETLER AraĢtırma Faaliyetleri ve Ürünleri Kütüphane Hizmetleri BiliĢim Hizmetleri Yabancı Diller Okulu PERSONEL Akademik Personel Ġdari Personel BÜTÇE, HARCAMALAR VE AYNĠYAT ĠġLERĠ Mali Yılı Cari (Kampus Fonu) Bütçesi Mali Yılı Yatırım Bütçesi Yılı Döner Sermaye ĠĢletmesi Gelir-Gider Durumu Satınalma ve Ayniyat ĠĢleri KAMPUSUN YAPI VE TESĠSLERĠ SOSYAL FAALĠYETLER VE HĠZMETLER Misafirhane Öğrenci Yurtları Lojmanlar Yeme Ġçme Hizmetleri Peyzaj Hizmetleri Bakım Onarım ve ĠĢletme Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri UlaĢım Hizmetleri Öğrenci GeliĢim ve Psikolojik DanıĢma Merkezi Spor Hizmetleri Spor Takımları, Kulüpleri, Toplulukları ve Faaliyetleri Kullanım Ġstatistikleri ve Ücretlendirme Sosyal ve Kültürel Hizmetler ve Faaliyetler Kurumsal ĠletiĢim Hizmetleri Öğrenci Adaylarına Yönelik ÇalıĢmalar Uluslararası Öğrenci Ofisi Bilim ve Teknoloji Merkezi Radyo ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyoları Mezunlar Ġle ĠletiĢim Basınla ĠliĢkiler 60 5

6 ÖZET BĠLGĠLER ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ile ilgili 2010 yılı sayısal bilgileri aģağıda özetlenmiģtir: Eğitim-Öğretim ( ders yılı baģı itibarıyla): 1526 öğrenci o 336 Ġngilizce Hazırlık, 1164 Lisans, 26 Y.Lisans o %90 TC, %5 KKTC, %5 Diğer Ülkeler o %36 Burslu 172 mezun (Lisans) 125 Öğretim elemanı (Tam zamanlı eģdeğeri) o Lisans Programları: 74 TZ (18 Prof., 6 Doç., 33 Y.Doç., 16 Öğr.Gör.Dr., 1 Öğr. Gör.) ve 15 YZ (5 Prof., 1 Doç., 3 Y.Doç., 2 Öğr.Gör., 4 Öğr.Gör.) o Yabancı Diller Okulu: 43 TZ (2 Öğr.Gör.Dr., 14 Öğr.Gör., 27 Okutman) Lisans Programları: 13 o Mühendislik: Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makina, ĠnĢaat, Kimya, Petrol ve Doğalgaz o Sosyal Bilimler: ĠĢletme, Ġktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler, Psikoloji, Ġngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, SUNY-New Paltz ĠĢletme Çift Diploma Programı Yüksek Lisans Programları: 2 o Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri YerleĢke (2010 yılı sonu itibarıyla): m 2 kapalı alan m 2 yakın çevre ve rekreasyon alanı, Toplam m 2 spor alanı (Kapalı m 2, Açık m 2 ) Mali Kaynaklar ve Bütçe (2010 Mali Yılı yaklaģık gerçekleģen): Cari Bütçe: TL. (yaklaģık %61 i personel giderleri) TC Yardım Heyeti Katkısı: o 2010 yılında; TL. yatırım ve TL. cari katkı olmak üzere toplam TL. o (dahil) yılları arasında; TL yatırım ve TL cari katkı olmak üzere toplam TL. o arasında inģaat yatırımları hakediģler toplamı: TL. 6

7 1. MEVZUAT ÇALIġMALARI Kuzey Kıbrıs Kampusu nun KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma ve Denetleme Yasası uyarınca 2010 yılı içinde çıkarılan Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esaslar gibi mevzuata iliģkin kararların dökümü aģağıda verilmektedir: Mevzuat Kampus Yönetim Kurulu Kararı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Senato Kararı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Döner Sermaye ĠĢletmesi (KuruluĢ, ÇalıĢma ve Denetim) Yönetmeliği DeğiĢiklik 07/05/ /2 4 20/05/ /17-9 DıĢ Destekli AraĢtırma Projelerinin Bütçe ve Harcamalarına ĠliĢkin Esaslar 07/05/ /2 5 20/05/ /17-12 Lisansüstü Öğrenci Asistanlık Bursu Verilmesine ĠliĢkin Yönerge 07/05/ /2 7 15/06/ /3 7 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Hizmet KarĢılığı Burs Programı - DeğiĢiklik 07/05/ /2 8 Akademik BaĢarı Bursu DeğiĢiklik 07/05/ /2 10 SUNY UODP Öğrencilerinin Öğrenim Ücretinden Muafiyet KoĢulu 09/07/ /3 4 Kredi Kartı Kullanımına ĠliĢkin Usul ve Esaslar 09/07/ /3 9 ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin Kuzey Kıbrıs Kampusu nda Uygulanması 01/11/ /4 1 30/11/ /5-6 ODTÜ YDYO Temel Ġngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin Kuzey Kıbrıs Kampusu nda Uygulanması 01/11/ /4 2 30/11/ /5-5 ODTÜ Ankara ve KKK DeğiĢim Programı Öğrencilerinin Yurt Bursundan Yararlanmaları 24/12/ /5-3 28/12/ /45-9 7

8 2. EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda, TC Yükseköğretim mevzuatı kapsamında ODTÜ de uygulanan Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik uygulanmaktadır. TC ve KKTC uyruklu öğrenciler Kampusumuz programlarına ÖSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleģtirmeyle alınmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler ise, YÖS ya da diğer ülkelerin Üniversitemiz Senatosu kararıyla kabul edilmiģ sınav sistemleri sonuçlarına göre kabul edilmektedir yılı Ġlkbahar Dönemi itibarı ile kayıtlı öğrenci sayımız 1440, 2010 Sonbahar Dönemi itibarı ile ise lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenci sayımız 1526 olmuģtur. ODTÜ KKK Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü 2010 yılında 5 personel ile görev yapmıģtır yılında ODTÜ KKK yı ÖSS kanalıyla kazanıp kayıt yaptıran, ek kontenjan dahil, toplam 298 TC ve KKTC uyruklu öğrenciden 154 ü öğrenim bursu kazanmıģtır. Bu öğrencilerden 9 u yurt bursu da kazanmıģtır yılı içinde genel not ortalaması 3.75 ve üzerinde olan 8 öğrenciye ayda 650 TL, arasında olan 20 öğrenciye de ayda 450 TL baģarı bursu verilmiģtir. Öğrenciler Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi ĠĢlem, Spor Tesisleri, Yurtlar, vb. yerlerde Öğrenci Asistan statüsünde çalıģmıģlardır yılında 197 öğrenciye bu hizmetleri karģılığı, saat baģına 6.25 TL üzerinden, toplam TL.- ödeme yapılmıģtır. Maddi gereksim içinde olan baģarılı öğrencilere, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için, ODTÜ Ankara geleneği sürdürülerek, Burs ve Yardımlar Fonu tarafından mali destek sağlanmıģtır. Bu bağlamda, Akademik Yılı baģında toplanan talepler maddi durum ve baģarı ölçüleri göz önüne alınarak oluģturulan bir puan sistemine göre sıralanmıģ, baģvuru yapan 119 öğrenciden 75 i mülakata alınmıģ ve fonda biriken kısıtlı para nedeniyle 41 öğrenciye burs verilebilmiģtir. Burslar, 2010 Ekim ayından baģlayarak 8 ay süresince 17 kiģiye ayda 200 TL, 10 kiģiye ise ayda 180 TL ve 14 kiģiye ayda 150 TL olarak verilmiģtir. AĢağıda tablolarda, 2010 yılında ODTÜ KKK öğrencilerinin giriģ puanları, sayıları, baģarı durumları ve benzeri istatistiklere iliģkin özet bilgiler verilmektedir. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları (Akademik Yılın BaĢı Ġtibarıyle) HAZIRLIK LĠSANS YÜKSEK LĠSANS TOPLAM

9 DÖNEM Dönemlere Göre Mezun Sayıları DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM TOPLAM PROGRAM LĠSANS LĠSANS LĠSANS LĠSANS LĠSANS LĠSANS LĠSANS LĠSANS LĠSANS LĠSANS Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği 8 8 Makina Mühendisliği ĠĢletme ĠĢletme (UOLP- Suny New Paltz ) iktisat Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Ġngilizce Öğretmenliği TOPLAM Dönem Öğrenci Sayıları (Dönem BaĢı) Lisans Toplam Lisans Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3.Sınıf 4. Sınıf Lisans Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (Suny New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretileri Teknolojileri Öğretmenliği TOPLAM Yüksek Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler YL Prog GENEL TOPLAM

10 Dönem Öğrenci Sayıları ( Dönem BaĢı ) Program Lisans Toplam Lisans Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3.Sınıf 4. Sınıf Lisans Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (UOLP-Suny New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği TOPLAM Yüksek Lisans Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler TOPLAM GENEL TOPLAM ODTÜ KKK Programlarının Toplam ÖSS ve Yabancı Öğrenci Kontenjanları Kontenjan Türü Kılavuz YerleĢtirilen Kayıt Yaptıran Kuzey Kıbrıs Kampusu ÖSS Genel Kontenjan Kuzey Kıbrıs Kampusu ÖSS Yabancı Öğrenci TOPLAM Kuzey Kıbrıs Kampusu ÖSS Ek Kontenjan GENEL TOPLAM

11 2010 ÖSS Taban Puanları ve Sıralamalar (KKTC Kontenjanları ve Ek YerleĢtirmeler Hariç) PROGRAM Puan Türü Kontenjan En DüĢük Taban Puan En düģük puanla giren öğrencinin sıralamadaki yeri Bilgisayar Mühendisliği SAY , Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY , Elektrik-Elektronik Müh. SAY , Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) SAY , ĠnĢaat Mühendisliği SAY , ĠnĢaat Mühendisliği (Burslu) SAY , Kimya Mühendisliği SAY , Kimya Mühendisliği (Burslu) SAY , Makina Mühendisliği SAY , Makina Mühendisliği (Burslu) SAY , Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY , Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Burslu) SAY , Ġktisat EA , Ġktisat (Burslu) EA , Ġngilizce Öğretmenliği DĠL , Ġngilizce Öğretmenliği (Burslu) DĠL , ĠĢletme EA , ĠĢletme (Burslu) EA , ĠĢletme (ODTÜ KKK-SUNY)c EA , Psikoloji EA , Psikoloji (Burslu) EA , Siyaset Bil. ve Ulusl. ĠliĢ. EA , Siyaset Bil. ve Ulusl. ĠliĢ. (Burslu) EA , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğret. SAY , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğret.(Burslu) SAY , TOPLAM

12 Yıllara Göre ÖSS Taban Puanları ve Sıralamaları PROGRAM Süre (yıl) Bilgisayar Mühendisliği 4 Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Müh. 4 Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) 4 ĠnĢaat Mühendisliği 4 ĠnĢaat Mühendisliği (Burslu) 4 Kimya Mühendisliği 4 Kimya Mühendisliği (Burslu) 4 Makina Mühendisliği 4 Makina Mühendisliği (Burslu) 4 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Burslu) 4 Puan Türü GENEL KONTENJAN 2008 ÖSS 2009 ÖSS 2010 ÖSS 2008 ÖSS Taban Puan 2009 ÖSS Taban Puan 2010 Puan Türü 2010 ÖSS Taban Puan 2008 ÖSS'de en düģük puanla giren öğrencinin sıralamadaki yeri 2009 ÖSS'de en düģük puanla giren öğrencinin sıralamadaki yeri 2010 ÖSS'de en düģük puanla giren öğrencinin sıralamadaki yeri SAY ,658 MF-4 214, SAY ,998 MF-4 432, SAY ,097 MF-4 228, SAY ,374 MF-4 449, SAY ,365 MF-4 257, SAY ,433 MF-4 408, SAY ,635 MF-4 219, SAY ,083 MF-4 373, SAY ,749 MF-4 219, SAY ,005 MF-4 430, SAY ,787 MF-4 219, SAY ,278 MF-4 411,

13 Ġktisat 4 EA ,875 TM-1 252, Ġktisat (Burslu) 4 EA ,727 TM-1 353, Ġngilizce Öğretmenliği 4 DĠL ,532 DĠL-1 220, Ġngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DĠL ,304 DĠL-1 390, ĠĢletme 4 EA ,703 TM-1 259, ĠĢletme (Burslu) 4 EA ,007 TM-1 376, ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) 4 EA ,000 TM-1 228, Psikoloji 4 EA ,901 TM-3 294, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,379 TM-3 434, Siyaset Bil. ve Ulusl. ĠliĢ. 4 EA ,446 TM-2 273, Siyaset Bil. ve Ulusl. ĠliĢ. (Burslu) 4 EA ,243 TM-2 388, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğret. 4 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğret.(Burslu) 4 TOPLAM SAY ,082 YGS-1 277, SAY ,737 YGS-1 364,

14 2010 ÖSS ile ODTÜ KKK yı Kazanan Öğrencilerin Okul Türlerine Göre Dağılımı OKUL TÜRLERĠ ÖĞRENCĠ SAYISI % Lise ( Resmi ve Gündüz Öğrenim Yapan Liseler ) Anadolu Lisesi ( Yabancı Dille Eğitim Yapan Resmi Liseler ) Diğer Liseler Özel Lise Lise ( Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler ) Yabancı Dille Eğitim Yapan Özel Lise Anadolu Teknik Lisesi ( Erkek Teknik ) Fen Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Anadolu Kız Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Askeri Lise TOPLAM

15 2010 ÖSS ile ODTÜ KKK yı Kazanan Öğrencilerin (TC - KKTC) Ġllere Göre Dağılımı* Ġl Adı Öğrenci Sayısı Ġl Adı Öğrenci Sayısı Adana 9 Karabük 1 Adıyaman 2 Kars 1 Afyon 6 Kastamonu 1 Aksaray 1 Kayseri 2 Amasya 1 Kırıkkale 1 Ankara 74 Kırklareli 3 Antalya 11 KKTC 58 Artvin 1 Kocaeli 11 Aydın 6 Konya 7 Balıkesir 13 Kütahya 1 Batman 3 Malatya 3 Bingöl 1 Manisa 9 Bolu 1 Mersin 11 Burdur 4 Muğla 7 Bursa 13 MuĢ 5 Çanakkale 1 NevĢehir 2 Çankırı 2 Ordu 2 Çorum 2 Rize 3 Denizli 8 Sakarya 1 Diyarbakır 13 Samsun 2 Edirne 2 ġanlıurfa 5 Elazığ 2 Siirt 1 Erzincan 2 Sinop 1 Erzurum 1 ġırnak 1 EskiĢehir 7 Sivas 5 Gaziantep 10 Tekirdağ 4 Giresun 1 Tokat 1 Hakkari 1 Trabzon 3 Hatay 8 UĢak 4 Iğdır 1 Van 4 Isparta 3 Yalova 3 Ġstanbul 86 Yozgat 2 Ġzmir 49 Zonguldak 4 K. MaraĢ 4 TOPLAM 518 * Ek Kontenjan Hariç 15

16 2010 ÖSS Tercih Sıralaması ( YerleĢtirilen ) PROGRAM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T>18 TOPLAM Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (UOLP-Suny New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği TOPLAM

17 Akademik Yılı GiriĢli Burslu Öğrenciler ( Dönem BaĢı ) KONTENJAN YERLEġTĠRĠLEN KAYIT YAPTIRAN PROGRAM GENEL EK TOPLAM GENEL EK TOPLAM GENEL KIZ GENEL ERKEK EK KIZ EK ERKEK TOPLAM Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği TOPLAM

18 2010 Yılında ÖSYS ile ODTÜ KKK Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler ( Ek Kontenjan Dahil ) KONTENJAN YERLEġTĠRĠLEN KAYIT YAPTIRAN PROGRAM GENEL YABANCI TOPLAM EK GENEL EK YABANCI TOPLAM GENEL EK YABANCI TOPLAM Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Burslu Bilgisayar Mühendisliği (KKTC VatandaĢları) Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Burslu Elektrik Elektronik Mühendisliği (KKTC VatandaĢları) ĠnĢaat Mühendiliği ĠnĢaat Mühendiliği Burslu ĠnĢaat Mühendiliği (KKTC VatandaĢları) Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Burslu Kimya Mühendisliği (KKTC VatandaĢları) Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Burslu Makine Mühendisliği (KKTC VatandaĢları) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Burslu Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC VatandaĢları) Ġktisat

19 Ġktisat Burslu Ġktisat (KKTC VatandaĢları) ĠĢletme ĠĢletme Burslu ĠĢletme (KKTC VatandaĢları) ĠĢletme (UOLP- SUNY New Paltz) ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) Burslu ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) (KKTC VatandaĢları) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Burslu Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (KKTC VatandaĢları) Psikoloji Psikoloji Burslu Psikoloji (KKTC VatandaĢları) Ġngilizce Öğretmenliği Ġngilizce Öğretmenliği Burslu Ġngilizce Öğretmenliği (KKTC VatandaĢları) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Burslu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (KKTC VatandaĢları) TOPLAM

20 Dönem Uluslararası Öğrenci Sayıları PROGRAM HAZIRLIK + LĠSANS Bilgisayar Mühendisliği 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği 7 ĠnĢaat Mühendiliği 7 Kimya Mühendisliği 2 Makine Mühendisliği 10 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 35 Ġktisat 1 ĠĢletme 6 ĠĢletme(UOLP-SUNY New Paltz) 1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 4 Psikoloji - Ġngilizce Öğretmenliği - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - TOPLAM 74 ÜLKELER LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYISI ABD 1 ANGOLA 40 AVUSTURYA 2 AZERBEYCAN 7 BULGARĠSTAN 1 GÜRCĠSTAN 1 GÜNEY KORE 1 ĠNGĠLTERE 4 ĠRAN 4 KANADA 1 KAZAKĠSTAN 1 KENYA 1 KIRGIZĠSTAN 1 LÜBNAN 1 PAKĠSTAN 5 SURĠYE 2 UKRAYNA 1 TOPLAM 74 YÜKSEK PROGRAM LĠSANS Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 2 Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri 6 TOPLAM 8 ÜLKELER YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYILARI CAMEROON 1 ĠRAN 2 KANADA 1 KIRGIZĠSTAN 1 NĠJERYA 3 TOPLAM 8 20

21 Dönem Tüm Kayıt Yaptıran Öğrencilerden 1. Sınıfa BaĢlamaya Hak Kazananlar* PROGRAM KAYIT YAPTIRAN ODTÜ ĠNGĠLĠZCE YETERLĠLĠK SINAVINDA BAġARILI OLAN TOFEL v.b.getġren ÖĞRENCĠLER 2009 ÖSS ĠLE TEKRAR KAZANAN ÖĞRENCĠLER 1. SINIFA BAġLAMAYA HAK KAZANAN TOPLAM Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği TOPLAM * Yabancı Uyruklular Dahil 21

22 Zorunlu Ġngilizce Derslerinden Muaf Olan Öğrencilerin Sayısı* Program ENG 101 TOPLAM Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği 2 2 ĠnĢaat Mühendiliği 1 1 Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği 4 4 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme 2 2 ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 2 2 Psikoloji 1 1 Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1 1 TOPLAM *Haziran, Ağustos, Eylül 2009 Ġngilizce Yeterlik Sınavları ve Getirilen TOEFL Belgeleri Esas AlınmıĢtır Akademik Yılında Ġngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin BaĢarı Durumu PROGRAM ÖĞRENCĠ SAYISI HAZĠRAN GEÇEN YAZ OKULU GEÇEN EYLÜL GEÇEN EKĠM GEÇEN TOEFL vb. GETĠREN 1. SINIFA* GEÇEN TOPLAM Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (UOLP- SUNY New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği TOPLAM * Akademik Yılı sonunda. 22

23 Akademik Yılı 2. Döneminde Lisans Programları Öğrencilerinin BaĢarı Durumu PROGRAM H.Honor Honor Satisfactory Unsatisfactory Suspension Toplam Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği TOPLAM

24 Akademik Yılı Güz Döneminde Lisans Programları Öğrencilerinin BaĢarı Durumu PROGRAM H.Honor Honor Satisfactory Unsatisfactory Suspension Toplam Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ġktisat ĠĢletme ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Psikoloji Ġngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Tekolojileri Öğretmenliği TOPLAM

25 Akademik Yılı 2. Dönem Lisans Programları Ders ve Sınıf Ġstatistikleri Program GRUP SAYISI (A) TOPLAM VERĠLEN NOT (B) GRUP BAġINA ORTALAMA NOT (B/A) Ġktisat ĠĢletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendiliği Makine Mühendisliği Ġngilizce Öğretmenliği Kimya Mühendisliği Psikoloji Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Servis Dersler Matematik Kimya Fizik EDUS Sosyoloji Türkçe Tarih Sanat Felsefe Almanca (seçmeli) Fransızca (seçmeli) ENGL ENGL ENGL ENGL TOPLAM

26 Yaz Okulunda Açılan Ders Sayısı ve BaĢarı Oranı AÇILAN DERS GRUP SAYISI *Dersten DD ve Üzeri Not Alanlar KAYITLI ÖĞRENCĠ BAġARILI* ÖĞRENCĠ BAġARI ORANI % CNG MAT MAT MAT PHY PHY MECH MECH MECH CVE ENGL ENGL ENGL ENGL BUS ART Akademik Yılı 1. Dönem Yandal Öğrencileri Program DÖNEM Kontenjan BaĢvuran Kabul Edilen Kayıt Yaptıran Mevcut Elektronik Bilgi Sistemleri Mekatronik Ġktisat Genel ĠĢletme ve Kurumsal Finans Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler TOPLAM

27 Dönemlere Göre Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları VERĠLEN CEZA /2. DÖNEM /1. DÖNEM /2. DÖNEM /1. DÖNEM /2. DÖNEM /1. DÖNEM /2. DÖNEM Uyarma Kınama Hafta UzaklaĢtırma Hafta UzaklaĢtırma Ay UzaklaĢtırma Dönem UzaklaĢtırma Dönem UzaklaĢtırma Çıkarma TOPLAM /1. DÖNEM 27

28 3. BĠLĠMSEL VE AKADEMĠK FAALĠYETLER VE HĠZMETLER 3.1. AraĢtırma Faaliyetleri ve Ürünleri 2010 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda görev yapan öğretim elemanlarının yıl içinde yayımlanan bilimsel çalıģmaları aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Yayınlardan ODTÜ KKK adresli olanlar parantez içinde gösterilmiģtir Yılı AraĢtırma Ürünleri Makale Bildiri Kitap / Kitapta Bölüm Uluslararası 23 (21) 49 (46) 3(3) Ulusal - 5 (5) - Toplam 23 (21) 54 (51) 3(3) 2010 yılı içinde, ODTÜ KKK Yayın Ödülü Yönergesi kapsamında oniki öğretim elemanına KKK adresli yayınları için toplam ,32 TL ödül verilmiģtir. ODTÜ KKK Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi kapsamında da, KKK öğretim elemanlarının 5 ulusal ve 38 uluslararası bilimsel toplantıya katılımı için toplam ,22 TL. destek sağlanmıģtır yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda hepsi uluslararası nitelikte olmak üzere 6 adet bilimsel toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıların baģlıkları ve katılımcı sayıları aģağıdaki tabloda yer almaktadır Yılında GerçekleĢtirilen Uluslararası Nitelikli Bilimsel Toplantılar BaĢlığı Tarihi Katılımcı Sayısı The UN Security Council and Contested 8 9 Nisan Territory Contrasting Interpretations and Implementation of Security Council Resolutions Konferansı Sayılar Teorisi, Aritmetik ve Cebirsel Nisan Geometri Konferansı Dünya Sisteminde Akdeniz: Yapılar ve Mayıs Süreçler Konferansı 14. Uluslararası Makina Tasarımı ve Ġmalatı 29 Haziran 2 75 Kongresi (UMTĠK 2010) Temmuz 2010 V. URSI (Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği)-Türkiye 2010 Bilimsel Kongresi (URSI-TURKĠYE-2010) Ağustos Akdeniz Mikrodalga Sempozyumu Ağustos yılında Kampus fonundan 1 2 yıl süreli ve toplam bütçesi ,50 TL olan onüç adet Bilimsel AraĢtırma Projesi nin (BAP) desteklenmesine karar verilmiģtir. Bu onüç proje ve 2010 yılında devam eden yedi proje ile birlikte yirmi bilimsel araģtırma projesinin toplam bütçesi ,50 TL dir. Bunlardan onbeģ proje için 2010 yılında toplam ,02 TL. harcama yapılmıģtır yılı içinde tamamlanan iki proje ile ilgili bilgi aģağıdaki tabloda verilmiģtir. 28

29 Proje BaĢlığı 2010 Yılında Tamamlanan Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢlangıç-BitiĢ Tarihleri Tahsis Edilen Ödenek (TL) Yapılan Toplam Harcama (TL Autonomy, Development and Ethnic Conflict The Impact of the Global Financial Crisis on the Turkish Economic Administration: Institutional Adjustments and Policy Responses , , , , yılında imzalanan KKTC Üniversitelerinin Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma ve GeliĢtirme Projelerinin Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Desteklenmesine ĠliĢkin ĠĢbirliği Protokolü ne istinaden kabul edilmiģ ve 2010 yılında baģlatılmıģ olan altı projeye ek olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda görev yapan bir öğretim elemanının daha TÜBĠTAK a sunduğu proje önerisi değerlendirilerek TL.-(TÜBĠTAK Payı Hariç) bütçe ile 1001 kodlu Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilmesine karar verilmiģtir. Toplam bütçesi TL.-(TÜBĠTAK Payı Hariç) olan bu yedi projeden üçü için 2010 yılında ,00 TL harcama yapılmıģtır. INTEL Corporation ile ODTÜ-KKK arasında Ocak 2010 da imzalanan anlaģma çerçevesinde Mart 2010 da baģlatılan DüĢük Güçlü MEMS Modüllerinin TaĢınabilir Elektronik Sistemlere Entegrasyonu baģlıklı (METU-NCC-09101) projeye 2010 yılı içinde INTEL tarafından $ destek sağlanmıģ, bu desteğin ,49 $ kısmı aynı yıl içinde proje ihtiyaçları için harcanmıģtır yılı içerisinde Solitem Group ile imzalanan bir anlaģma ile baģlanan, konsantre güneģ enerjisi sistemlerinin araģtırılmasına yönelik araģtırma projesinin 1.kısım teknik tesis ve altyapı yatırımları tamamlanmıģtır. Projenin amacı parabolik güneģ kolektörlerinden elde edilen ısı enerjisinin, elektrik enerjisine çevrimi ve soğutma amaçlı kullanımı konularında optimasyonun sağlanmasıdır. AraĢtırmanın gerçekleģtirilmesi için Solitem Group , ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu sağlamayı taahhüt etmiģtir yılı içerisinde projenin 1. Kısım yatırımları için ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından TL. yatırım harcaması gerçekleģtirilmiģtir. Solitem Group ise 1.Kısım yatırımları kapsamında günüģ kolektörleri, brülor tesisatı, soğutma kulesi, ORC makinesi ve bunlara ait mekanik tesisat montajını tamamlamıģ ve 1.Kısım sistemi devreye almıģtır. 29

30 3.2. Kütüphane Hizmetleri 1 Ocak 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Kütüphane de, 3 ü kütüphaneci ve 2 si yardımcı olmak üzere 5 personel çalıģmaktadır. Üç kütüphaneci elemanımız, yurt içinde 2 ve yurt dıģında 3 olmak üzere, toplam 5 seminer ve toplantıya katılmıģtır. Kütüphanemiz 2010 yılında aģağıdaki saatlerde hizmet vermeye devam etmiģtir. Pazartesi PerĢembe 09:00 24:00 Cuma 09:00 17:30 Cumartesi 10:00 18:00 Pazar 14:00 24:00 Basılı kitap koleksiyonunun geliģtirilmesi amacıyla 2010 yılında kitap sipariģi yapılmıģ, bunlardan ü sağlanmıģtır. Ayrıca, bağıģ yoluyla 623 adet kitap koleksiyona eklenmiģtir. 594 Multimedya kaynağının teknik iģlemleri yapılmıģ ve kullanıcıların hizmetine sunulmuģtur. 175 olan abone dergi sayısı, 2010 yılında 34 yeni dergi aboneliğiyle 209 a yükselmiģtir. 18 günlük ve haftalık gazetenin alımına devam edilmiģ ve toplam basılı süreli yayın sayısı 227 olmuģtur. Satın alma ve bağıģ yoluyla sağlanan kitap, 34 dergi ve 594 multimedya kaynağı olmak üzere toplam bilgi kaynağının kataloglama ve teknik iģlemleri (damga, etiket, kataloglama, vb.) tamamlanarak kullanıma sunulmuģtur yılında Merkez Kütüphane tarafından abone olunan 145 veritabanına (öz-abstrakt, tam metin, e-kitap, e-dergi, e-referans ve bibliyografik veri tabanları) Kuzey Kıbrıs Kampusu olarak eriģim sağlanmaktadır. Abone olunan veritabanları aracılığıyla elektronik dergi ve elektronik kitap kullanıcıların hizmetine sunulmuģtur Akademik yılı Güz Dönemi Oryantasyon Programı (18 27 Eylül 2010) kapsamında, yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden daha etkin biçimde yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla tanıtım turları yapılmıģ ve bu çerçevede 145 öğrenci bilgilendirilmiģtir. Yabancı Diller Okulu ile iģbirliği içinde baģlatılan ve birinci sınıf ENG 102 dersi alan öğrencilerimize Ġngilizce-Türkçe sunumlar (45 dakikalık ders) yapılmıģ, bu amaçla 554 öğrenciye genel kütüphane kullanımı, koleksiyonları ve elektronik kaynakların kullanımına yönelik eğitim verilmiģtir. 1 Ocak 31 Aralık 2010 tarihleri arasında, kütüphane bilgi kaynakları kullanıcılar tarafından kez ödünç alınmıģtır. Ayrıca, Ödünç Verme Bankosu nda öğretim üyelerine ait okunacak materyaller, öğrencilerin ödünç alarak fotokopi çektirmeleri için hazır bulundurulmuģtur. Akademik çalıģanların, Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan kitap ve makale istekleri, öncelikli olarak sırasıyla KKTC üniversite, Ankara Merkez ve diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanmıģtır. Kütüphanemizden istenen ödünç kitap alımı istekleri, istek yapan üniversite kütüphanelerine gönderilmiģtir yılında bu çalıģmalara iliģkin rakamlar aģağıdaki tablolarda yer almaktadır. 30

31 2010 Yılında Diğer Kütüphanelerle Kaynak AlıĢveriĢi Ödünç Alınan Ödünç Verilen Kitap Sağlanan Ġstek Gönderilen Ġstek Makale / Doküman Yılı Sayılarla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kütüphanesi 2010 Toplam Kitap Koleksiyona Eklenen Toplam Kitap Satın Alınan Kitap Toplam BağıĢ (Kitap) 623 Güncel Basılı Dergi 209 Gazete 18 EriĢilen Elektronik Dergi EriĢilen Toplam Tam Metin /Referans/Bibliyografik Veritabanı 145 EriĢilen Toplam Elektronik Kitap Toplam Multimedya (DVD, Video Kaset) 955 KiĢisel Bilgisayar 16 Kütüphane Tanıtım Sunumları / Katılımcı Sayısı (Öğrenci- Akademik ÇalıĢan) 66 / 907 Uzun Süreli Ödünç Verilen Kitap Kısa Süreli Ödünç Verilen Kitap Ödünç Verilen Multimedya (Kütüphaneler Arası Ödünç Verme) Gönderilen Kitap / Makale 53 / 17 (Kütüphaneler Arası Ödünç Verme) Ġstenen Kitap / Makale 131 / 11 Oturma Kapasitesi 450 Personel 5 31

32 3.3. BiliĢim Hizmetleri BiliĢim Teknolojileri Müdürlüğü (BTM), 2010 yılında 6 tam zamanlı biliģim teknolojileri uzmanından oluģan kadrosu ile hizmet vermiģtir. Öğrencilerimizin yaģadığı yurt bağlantı sorunları ve diğer bilgisayar problemlerine destek vermek için hafta içi her gün iki öğrenci asistanımız 15:30 17:30 saatleri sırasında öğrencilerimize hizmet etmiģtir yılında tamamlanan iģlerin ana baģlıkları aģağıda belirtilmiģtir. Artan bilgisayar dersliği ihtiyacını karģılayabilmek için BTM giriģ katındaki boģ durumdaki bilgisayar sınıfına (IZ-04), 30 bilgisayar kurularak network ayarları yapılmıģ ve bilgisayar dersliğine dönüģtürülmüģtür. Büyüyen kampus yapısında mevcut IP adreslerimizin yetersiz kalması nedeniyle yeni düzenlemeler yapılarak sanal ağlarımızın ip subnetleri yeniden oluģturulmuģtur. Yeni binaların eklenmesiyle artan fiber optik bağlantı ihtiyacını karģılayabilmek için kampus ana omurga yönlendiricisine 24 port GBIC modülü ilave edilerek konfigurasyonu yapılmıģtır. Dönem boyunca iģe baģlayan ve iģten ayrılan tüm idari /akademik personelimizin kullanıcı hesaplarının, dahil oldukları dağıtım listelerinin, web sayfalarında ve telefon defterinde yer aldıkları alanların yıl boyunca yönetimi ve güncellemeleri yapılmıģtır. Akademik personelden onay verenlerin tamamının ofis bilgisayarları, yeniden kurularak güncellenmiģtir. Ankara Kampusuyla aramızdaki metro Ethernet hattının bağlantı hızı 30 Mbps ye, yurtlar internet çıkıģımızın hızı da 80Mbps ye çıkartılmıģtır. Yeni organizasyon yapısı ve müdürlükler oluģması nedeniyle telefon numara planları güncellenerek organizasyon yapısına uygun Ģekilde yeni tanımlamalar yapılmıģtır. Yurt, burs, öğrenci asistan baģvuruları gibi yıl içindeki bir çok baģvuruyu, online olarak toplayacak web sayfaları hazırlanmıģtır. Her baģvurudan toplanan veriler, BTM personeli tarafından değerlendirme kriterlerine göre puanlandırılması yapılarak sonuçları webde ilan edilmiģtir. 3. Eğitim bloğu ve hoca ofislerinin telefon ve network altyapısının cihaz kurulumları yapılarak kampus omurgasına fiber optik kablo üzerinden bağlanmıģtır. 3.Eğitim blok dersliklerinde ses ve görüntü ekipmanlarının daha kolay kullanılabilmesini sağlayacak bir Sınıf Otomasyonu Sistemi Projesi hazırlanarak ihale ve kurulum süreçlerinin yönetimi yapılmıģtır. Master programlarına ve yabancı öğrencilerin KKK ya online baģvuru yapabilmesini sağlayacak 2 ayrı web sitesi tasarlanarak kullanıma açılmıģtır. Akademik iģ baģvurularının web üzerinden yapılabilmesini sağlayacak web sayfasının tasarımına baģlanmıģtır. Kampusta yapılan tüm araģtırmaları ve akademik kadromuzla ilgili bilgileri içeren research.ncc.metu.edu.tr web sitesi tasarlanarak devreye alınmıģtır. Web sayfamızın haber ve etkinlikler, kampusda yasam, akademik kadro, akademik katolog ve akademik takvim bilgileri, fotoğraf albümleri gibi bölümleri yıl boyunca takip edilerek güncellemeleri yapılmıģtır yılında Akademik Lisans Programları için 6 yeni web sayfası tasarlanarak yayınlanmaya baģlanmıģtır. Öğrenci iģleri Müdürlüğü için web üzerinden Staj BaĢvuru, Yaz Okulu Ders BaĢvuru ve Öğrenci Adres güncelleme gibi formlar hazırlanarak yayınlanmıģtır Martında hizmete açılması hedeflenen yeni ODTÜ KKK web sitesinin grafik tasarımı birimimizce hazırlanmıģtır. Sayfanın veri tabanı yapısı oluģturularak sayfalarının kodlanmasına baģlanmıģtır. 32

33 3.4. Yabancı Diller Okulu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Okulu nda (YDO), Bahar Dönemi nde 44, Güz Dönemi nde ise 43 öğretim elemanı görev yapmıģtır. YDO Müdürü, Ġngilizce Hazırlık Koordinatörü ve Modern Diller Koordinatörü okulun yönetim kadrosunu oluģturmakta ve okulda iki sekreter hizmet vermektedir. ODTÜ KKK, Cambridge Üniversitesi'nin hizmet içi eğitim merkezlerinden birisidir Akademik Yılı nda düzenlenen 2. ICELT Programına 6 ODTÜ KKK YDO öğretim elemanı katılmıģ ve Bahar Dönemi sonunda sertifikalarını almıģlardır Akademik Yılı, Güz Dönemi nde ise 4 ODTÜ KKK YDO öğretim elemanı ve KKTC okullarında görev yapan 2 öğretim elemanı ICELT Programına baģlamıģtır. YDO öğretim elemanlarının yıl içi çalıģmalarını meslektaģları ile paylaģmalarını ve fikir alıģveriģinde bulunmalarını amaçlayan YDO Atölye ÇalıĢmaları Festivali nin beģincisi (5 th SFL Workshop Festival) 18 Haziran 2010 tarihinde ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. Festivale farklı üniversitelerden de konuģmacılar katılmıģtır. YDO nda görevli 4 öğretim elemanı, farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası Yabancı Dil Eğitimi konferanslarında bildiri sunmuģ, 2 öğretim elemanı ise Yabancı Dil Eğitimi konulu çalıģtaylara katılmıģtır Bahar ve Güz dönemlerinde Ġngilizce Hazırlık Programı ve Modern Diller Programlarında eğitim gören öğrenci sayıları aģağıdaki tablolarda yer almaktadır. Seviye Grubu Orta-Altı (Pre- Intermediate) Orta (Intermediate) Orta-Üstü (Upper- Intermediate) 2010 Yılında Ġngilizce Hazırlık Programında Eğitim Gören Öğrenciler Bahar Güz ġube Sayısı Öğrenci Sayısı Seviye Grubu BaĢlangıç (Beginner) Alt (Elementary) 2 33 Orta (Intermediate) ġube Sayısı Öğrenci Sayısı Toplam 21 *425 Toplam 19 **335 *On leave (Ġzinli) statüsündeki 11 öğrenci bu sayıya dahil edilmemiģtir. **On leave (Ġzinli) statüsündeki 3 öğrenci bu sayıya dahil edilmemiģtir. 33

34 2010 Yılında Modern Diller Programı Derslerini Alan Öğrenciler Bahar Güz Ders ġube Sayısı Öğrenci Sayısı Ders ġube Sayısı Öğrenci Sayısı ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG FRN FRN GRM FRN GRM GRM GRM GRM EFL GRM EFL EFL EFL EFL Toplam Toplam

35 4.1. Akademik Personel 4. PERSONEL ODTÜ KKK için iģe yeni alınan akademik personel, Ankara için belirlenen minimum yayın ve diğer akademik faaliyet kriterlerini sayısal olarak sağlamaları koģuluyla, yeni doktoralı iseler Öğretim Görevlisi Dr., akademik ünvana sahip öğretim üyeleri ise aynı ünvanda Misafir Öğretim Üyesi olarak iģe baģlatılmaktadır. Bu akademik personele, Misafir Öğretim Üyesi olarak geçirilen bir akademik yıldan sonra, Ankara da uygulanan değerlendirme (peer-review) süreci takip edilerek, doçent ve profesör ünvanları için ODTÜ Yönetim Kurulu nun, yardımcı doçent ünvanı içinse Kampus Yönetim Kurulu nun kararıyla ODTÜ akademik unvanı verilmektedir. Ayrıca, ODTÜ kriterlerine göre değerlendirme süreci baģlatılmadan önce, daha önce çalıģtıkları kurumda doçent veya profesör ünvanına sahip olanlar için TC Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığı ndan denklik almaları, doçentliğe yeni atanacak olanlardan ise, uyruklarına bakılmaksızın, ÜAK dan doçentlik ünvanı almıģ olmaları koģulu aranmaktadır. Bu süreç, Kampusun kuruluģundan itibaren bir yönetmeliğe bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. TC Yükseköğretim Kurulu nun yabancı öğretim üyelerinin atanma ve yükseltilmelerine iliģkin süregelen çalıģmasını tamamlamasından sonra, bu uygulamanın ODTÜ KKK için akademik personel atama yükseltme ve kadro yönetmeliği taslağı Ģeklinde Senato nun onayına sunulması planlanmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda lisansüstü programlarının henüz yaygınlaģmaması, araģtırma görevlisi gereksinimini karģılamak üzere farklı çözümleri gerekli kılmıģtır. Bu amaçla; ODTÜ Ankara da lisansüstü programlarına kayıtlı olup ders yükünü tamamlamıģ öğrencilere yönelik Lisansüstü KarĢılıklı Burs Programı kapsamındaki bursiyerlerden ve Yardımcı Eğitmen statüsü ile ise yüksek lisans veya doktora derecesine sahip elemanlardan yararlanılmıģtır. Ayrıca laboratuvarlarda lisans derecesine sahip Laboratuvar Asistanı statüsünde elemanlar istihdam edilmiģtir. Yardımcı Eğitmenlere ve Laboratuvar Asistanlarına idari personel skalasından maaģ ödenmektedir akademik yılında bu statülerde, 4 Doktora, 7 Yüksek Lisans, 1 Lisans derecesine sahip toplam 12 eleman asistanlık görevleri üstlenmiģtir. Kampusun eğitim-öğretim faaliyetlerine baģladığı akademik yılından bu yana, her akademik yıl baģlangıcında görev alan tam zamanlı eģdeğeri öğretim elemanlarının sayısı, asistanlar hariç olmak üzere, aģağıdaki tabloda verilmektedir: Yıllara Göre Öğretim Elemanları Sayısı (Tam Zamanlı EĢdeğeri) Akademik Yıl 35 Ortalama Akademik Yılı nın baģlangıcı itibarıyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda ders veren öğretim üyelerinin ünvan ve statülerine göre (Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı) ve kadrolarına göre (ODTÜ KKK Kadrolu/GörevlendirilmiĢ) sayı ve dağılımı takip eden tablolarda verilmektedir yılı içinde 6 sı kendi isteğiyle olmak üzere 7 KKK kadrolu akademik personel iģten ayrılmıģtır.

36 Akademik Yılı BaĢı Ġtibarıyla Öğretim Elemanlarının Ünvan ve Statülerine Göre Dağılımı PROGRAM Prof. Dr. Doç. Dr. Y. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr. Öğ. Gör. Okutman TOPLAM TZ YZ TZ YZ TZ YZ TZ YZ TZ YZ TZ YZ TZ YZ YDO- Yabancı Diller Okulu BUS - ĠĢletme (UOLP-SUNY New Paltz dahil) ECON - Ġktisat PSIR - Siyaset Bil. ve Uluslararası ĠliĢ PSYC - Psikoloji CNG- Bilgisayar Mühendisliği EEE- Elektrik-Elektronik Mühendisliği CVE- ĠnĢaat Mühendisliği CHME- Kimya Mühendisliği MECH- Makina Mühendisliği PNGE- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği EF- Eğitim Bilimleri BÖTE- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri TEFL- Ġngilizce Öğretmenliği SERVĠS DERSLERĠ Matematik Fizik Kimya Biyoloji Türkçe Tarih Felsefe Güzel Sanatlar TOPLAM

37 Akademik Yılı Ġtibarıyla Lisans Programlarında Ders Veren Öğretim Elemanlarının Kadrolarına Göre Dağılımı PROGRAM ODTÜ KKK Kadrolu (*) TOPLAM Görevli Yarı Zamanlı Prof. Doç. Y.Doç. Öğr.Gör.Dr. Öğr.Gör. TZ ODTÜ Diğer ODTÜ Diğer EEE CNG MECH CVE CHME PNGE BUS PSIR ECO PSYC TEFL MAT PHY CHM TUR 1 1 HST 0 1 BÖTE 0 1 EF 0 1 BIOL 0 1 PHIL 0 1 ART 0 1 TOPLAM (*) ODTÜ KKK kadrolu öğretim elemanlarından 24 i TC, 13 si KKTC, 17 sı ise diğer ülke (ABD, Ġngiltere, Ġsviçre, Avustralya, Ürdün, Mısır, Kore, Azerbaycan, Uruguay, Ġspanya, Almanya) uyrukludur. 37

38 4.2. Ġdari Personel ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nun kuruluģundan bu yana bakım-onarım ve iģletme hizmetleri EBĠ A.ġ tarafından yerine getirilmiģ, güvenlik, temizlik, peyzaj, kafeterya-kantin vb. hizmetler ise firmalara ihale edilmiģtir yılı içinde bu firmaların ortalama olarak 195 elemanı Kampus ta hizmet vermiģtir. Bu hizmetler dıģındaki alanlarda görev yapan ODTÜ KKK kadrolu idari personel sayısı 2010 yılı içinde arasında değiģmiģ olup, bu kapsamdaki idari personelin itibarıyla eğitim durumu, çalıģtıkları birim ve unvanlarına göre dağılımları aģağıdaki tablolarda verilmektedir yılında 5 çalıģan kendi isteğiyle iģten ayrılmıģtır. Yıllara Göre Ġdari Personel Sayıları Yıl Ortalama Tarihi Ġtibarı ile Ġdari Personelin Eğitim Durumu EĞĠTĠM DURUMU Sayı Doktora 3 Mastır 18 Lisans 39 Önlisans 5 Lise 15 Orta 3 TOPLAM 83 Ġdari Personelin Birimlere Göre Dağılımı ( tarihi itibarı ile) Birim Gen.Sek.Y. Müdür Koordinatör Sorumlu Memur Toplam Genel Sekreter Yardımcısı 1 1 Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü Mali ĠĢler Müdürlüğü BiliĢim Teknolojileri Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel ĠĢler Müdürlüğü Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğü Spor ve Rekreasyon Müdürlüğü Satınalma ve Ayniyat Koordinatörlüğü Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Öğrenci GeliĢimi ve Psikolojik DanıĢmanlık Merk Sağlık Merkezi Yurtlar Yönetimi 3 3 AraĢtırma Koordinasyon ve Destek Ofisi 1 1 Laboratuvar Personeli Destek Kadro TOPLAM