DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION"

Transkript

1 DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Sıralama ve Çizelgeleme/ Sequencing and Kodu/ Code ISE480 Yarıyılı/ Semester Güz veya Bahar/ Fall or Spring Ders(Saat/Hafta)/ Lesson Uygulama (Saat/Hafta)/ Application Laboratuar (Saat/Hafta)/ Laboratory 0 ĠEÜ Kredisi/ IUE Credit ECTS Credit 0 4 Ön KoĢul Dersleri/ Pre-requisites Dersin Dili/ Course Language Dersin Türü(Zorunlu- Seçmeli)/Course Type(Compulsory- Elective) Dersin Seviyesi/ Course Level Dersin Koordinatörü/ Course Coordinator Dersi veren(ler)/ Course Lecturers Dersin Yardımcıları/ Course Assistants Dersin Amacı/ Course Objective Dersin Öğrenme Çıktıları/ Course Learning Outcomes Dersin Ġçeriği (Kısa tanımı)/ Course Content : ISE20 Optimizasyon I/ Optimization I : İngilizce/ English : Seçmeli/ Elective : Lisans/ Undergraduate : - : Arslan Örnek : Ayla Alkan : Bu dersin amacı öğrencilere hem üretim hem de hizmet organizasyonlarının karşılaştığı çizelgeleme sorunlarını göstermek ve bu sorunlara temel prensiplerden başlayarak karmaşık algoritmalara ve bilgisayar destekli çizelgeleme sistemlerine kadar değişik yöntemlerle çözüm yollarını öğretmektir. Dersde işlenecek başlıca konular makine çizelgelemesi, atölye çizelgelemesi, esnek imalat sistemleri, ve işgücü çizelgelemesidir. Ayrıca dersde sistem yaklaşımı ve uygulamaya önem verilecektir. The purpose of this highly quantitative course is to introduce students to a broad range of scheduling problems that arise in both manufacturing and service organizations, and to teach scheduling techniques, starting from basic principles, and leading to algorithms and computerized scheduling systems. The topics include machine scheduling and job shop scheduling, fleible assembly systems, interval scheduling, and workforce scheduling. The emphasis will be on systems design and implementation. : - To give an understanding of the methods and techniques that are available for building scheduling systems. - To introduce modern approaches for dealing with scheduling problems. - To show how software packages are designed to solve scheduling problems. - Çizelgeleme sistemleri kurmak için mevcut olan yöntem ve teknikleri göstermek ve üzerlerinde çalışmak - Çizelgeleme sorunlarına çağdaş yaklaşımları göstermek - Çizelgeleme sorunlarının çözümünde kullanılan yazılımların nasıl tasarlandığını göstermek - : Dersde işlenecek başlıca konular tekli ve paralel makine çizelgelemesi, atölye ve montaj hattı çizelgelemesi, esnek imalat sistemleri, ve işgücü çizelgelemesidir. Ayrıca dersde sistem yaklaşımı ve uygulamaya önem verilecektir.

2 (Short definition) The topics include machine scheduling and job shop scheduling, fleible assembly systems, interval scheduling, and workforce scheduling. The emphasis will be on systems design and implementation. HAFTALIK KONULAR VE ĠLGĠLĠ ÖN HAZIRLIK ÇALIġMALARI/ WEEKLY SUBJECTS AND RELATED PREPARATION STUDIES Hafta/ Week Konular/ Subjects Ön Hazırlık/Related Preparation Derse Giriş/ Introduction to the 1 course 2 Matematisel Programlama ve Sezgiseller/ Mathematical Programming and Heuristics Deterministik Modeller/ Deterministic Models Proje Planlaması ve Çizelgelemesi/ Project Planning and Proje Planlaması ve Çizelgelemesi/ Project Planning and Atölye Çizelgelemesi/ Job Shop Atölye Çizelgelemesi/ Job Shop Arasınav/ Midterm Esnek Montaj Hatlarının Çizelgelemesi/ of Fleible Assembly Systems Esnek Montaj Hatlarının Çizelgelemesi/ of Fleible Assembly Systems Ekonomik Parti Büyüklüğü Çizelgelemesi/ Economic Lot Ara Çizelgelemesi/ Interval Taşıma Çizelgelemesi/ Transportation İşgücü Çizelgelemesi/ Workforce Proje sunumları/ Project presentations KAYNAKLAR/ SOURCES Ders Notu/ Course Notes Diğer Kaynaklar/ Other Sources Sunum/ Presentation : Planning and in Manufacturing and services, M. L. Pinedo, 2005, Springer : Principles of Sequencing and, K. Baker and D. Trietsch, Wiley, 2007 Ders slaytları web sitesine konulacaktır. / Lecture slides will be posted on the web site. Sınavlar/ Eams 1 arasınavı ve 1 final sınavı/ 1 midterm eam and 1 final eam

3 DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ/ EVALUATION SYSTEM YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI / SEMESTER REQUIREMENTS SAYISI/ NUMBER KATKI PAYI/ PERCENTAGE OF GRADE Devam/ Attendance 1 10% Laboratuar/ Lab Uygulama/ Application Arazi Çalışması/ Field Work Derse Özgü Staj (Varsa)/ Special Course Internship Ödev/ Homework Assignments 4 10% Sunum/ Presentations 1 15% Projeler/Project Seminer/ Seminar Ara sınavlar/ Mid-Terms 1 25% Final/ Final 1 40% TOPLAM/TOTAL YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARININ BAġARI NOTUNA KATKISI/ PERCENTAGE OF SEMESTER WORK 60 YARIYIL SONU SINAVININ BAġARI NOTUNA KATKISI 40 TOPLAM/TOTAL 100 DERS KATEGORĠSĠ / COURSE CATEGORY Ders Kategorisi (Sadece bir kategori seçilecektir)/ Course Category (Only one category will be chosen) Temel Meslek Dersleri/ Core Courses Uzmanlık/Alan Dersleri/ Major area courses Destek Dersleri/ Supportive Courses İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri/ Media and management skills courses Aktarılabilir Beceri Dersleri/ Transferable skill courses DERSĠN ÖĞRENĠM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE ĠLĠġKĠSĠ/ THE RELATIONSHIP BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES No Program Yeterlikleri/Çıktıları Program competencies/outcomes *Katkı Düzeyi *Level of Contribution Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Sistemleri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek / Have the ability to optimize the managerial decision-making processes with the assessment of quality in production and service systems using Industrial Systems Engineering tools and techniques such as simulation, optimization, probability and statistics, and analyze, interpret and assess data obtained. Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek / Be able to design integrated business systems with a systems approach based on the business requirements by generating and developing multiple alternatives Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve

4 araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek / Can identify, analyze and develop solutions based on scientific evidence to Industrial Systems Engineering problems encountered in practice Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak / Have the ability to identify the problems in Industrial Systems Engineering issues such as resource allocation, production planning and scheduling, quality control and assurance, financial analysis, and risk analysis, etc. and find the optimal solution by developing multiple solutions for these problems using quantitative analysis and critical thinking techniques with systems approach Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek / Be able to take responsibility for him/herself and for colleagues and employees to solve unpredicted comple problems encountered in practice individually or as a group member Endüstri Sistemleri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek / Have the ability to evaluate the knowledge and skills obtained in Industrial Systems Engineering, be able to identify the topics which require improvement, and direct learning efforts to improve these points Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek / Can present and share knowledge, thoughts, and suggestions for solutions to problems related to the Industrial Systems Engineering with colleagues using written and oral communication tools to both specialist and nonspecialist audiences supported by quantitative and qualitative data Bir yabancı dili kullanarak endüstri sistemleri mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek ( European Language Portfolio Global Scale, Level B1) / Ability to follow the developments in the field of Industrial Systems Engineering and ability to communicate with colleagues using a foreign language. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak ( European Computer Driving License, Advanced Level) / Ability to use software programs related to Industrial Systems Engineering and to have the knowledge and skills to learn and use software programs, information and communication technologies faced in practice. ( European Computer Driving License", Advanced Level) Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak / Understanding of social consciousness and to value social rights and justice. To value quality management and quality processes related to environment and job safety Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak / Ability to consider social, scientific, and ethical values in data collection,

5 interpretation, and implementation stages of the Industrial Systems Engineering problems and projects *1 en düģük, 2 düģük, orta, 4 yüksek, 5 en yüksek *1 Lowest, 2 Low, Average, 4 High, 5 Highest ECTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU/WORKLOAD TABLE Etkinlikler/ Activities Sayısı/ Number Süresi (Saat)/ Duration (hours) Toplam ĠĢ Yükü/ Total Workload Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 toplam ders saati)/ Course hours Laboratuar/ Lab Uygulama/ Application Derse Özgü Staj(varsa)/ Special Course Internship Arazi Çalışması/ Field Work Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)/ Study hours out of class Sunum / Seminer Hazırlama/ Presentations/ Seminar Proje/ Project Ödevler/ Homework Assignments 4 12 Ara sınavlar/ Mid-Terms Yarıyıl Sonu Sınavı/Final Toplam ĠĢ Yükü/ Total workload 120