EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)"

Transkript

1 EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~ yolunda onemli bir ad~m at~lm~gtrr. Bu entegrasyon ile Avrupa Birligi nihai hedefi olan siyasi birlige daha da yaklnlagacakt~r. Tam iiye olmay~ hedefledigimiz Avrupa Birligi iilkelerinin ekonomik ve parasal birlige geqigi, Tiirkiye'nin de kaytts~z kalmamas~ gereken bir siireci baglatmaktadlr ve Avrupa entegrasyon siirecinin ulagt~gl yeni boyut, AB ile giimriik birligini hayata geqirmlg ve diinya ekonomisi ile entegrasyon qabalarln~ yogunlagtlrmlg bulunan Tiirkiye aq~s~ndan biiyiik onem taglmaktad~r. Bu qer~evede Tiirkiye'de makro ekonomik istikrarln ger~eklegtirilmesi yoniinde onemli ad~mlar atllmall, kroniklegen enflasyon, biitqe ve sosyal giivenlik sistemi aq~klar~ bagta vergi reformu olmak iizere al~nacak yap~sal tedbirlerle Maastricht kriterlerine uyum saglayacak seviyelere indirilmelidir. Bu noktada EURO olgusu,tiirkiye i~in yeni bir pnstlr. Topyekiin "yeniden organize olmak" degigen ve geligen diinya ve ozellikle AB konjonktiiriine yeniden uyum saglamak iqin qok giizel bir flrsatt~r. 2. Ekonomik ve Parasal Birlik Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) tek bir ekonomik pazar i~erisinde tek bir parasal politika anlamlna gelmektedir ve doiay~s~yla tek pazarln mantlksal uzanttsld~r. Bu program, tiim iiye iilkelerin ekonomilerinin belli kriterlere uymak zorunda oldugu, iggiicii, hizmet ve mallar~n, sermayenin serbest~e dolagabildigi ve ortak blr Avrupa paraslnln kullan~ld~g~ bir Avrupa devleti yaratmayl ongormektedir. Bu ~erqevede Tek Pazar olugturma geregi ve 1987'de kabul edilen Tek Avrupa Senedi ile birlikte Roma Antlagmasl'nda onemli bir degigiklik yap~larak ilk kez Ekonomik ve Parasal Birlik bag11g1 Antlagma'ya eklenmigtir. Haziran 1988'de ise Devlet ya da Hukiimet Bagkanlar~, tek pazarln tamamlanmaslna yonelik programln bir parqasl olarak, ekonomik ve parasal birlik dogrultusunda yeni bir girigim baglatmlylardlr. Talepleri iizerine, Komisyon Bagkan~ Jacques Delor'un bagkarlllglnl yapt~g~ yiiksek

2 Sayr~tay Dergisi Sayr : 32 diizeyli bir kurul, bu hedefe ulagllma yollarini ve imkanlarinl degerlendirmek iizere toplanmig, Nisan 1989'da gorevini tamamlayarak ekonomik ve parasal birligi kurabilmek iqin uyulmasl gereken kogullarl ayrlntilariyla belirleyen ve bu hedefe ulagilmasl iqin iiq agamali bir plan oneren Delors Raporu'nu yaylmlamlgtlr. Rapor, topluluk liderleri tarafindan Haziran 1989'da kabul edilmig ve sonraki eylemler iqin temel allnmlgtir Aral~k 1991 tarihinde ise Maastricht'de toplanan Topluluk iiyesi Devlet ve Hiikiimet Bagkanlari Konseyi " Avrupa Birligi Antlagmasi" iizerinde mutabakata varmlglardir. Boylece Avrupa Birligi'nin hukuki temelleri atilmigtir. Sozkonusu hukuki doniigiim, 1957 yilinda imzalanan Roma Antlagmasi'nl Tek Senet'den sonra bir kez daha degigtiren ve siyasi ve ekonomik nitelik tagiyan, biri Siyasi Birlik,digeri Ekonomik Birlige iligkin olmak iizere iki sozlegmenin Topluiuga iiye iilke Devlet ve Hiikiimet Bagkanlarinin paraflamaslyla saglanmlgtlr. Delors Raporu'nda oldugu gibi Birlik Antlagmasinda da EPB'e iiq agamali olarak ge~ilmesi planlanmaktaydi. Birinci Agama Ilk agamanln baglangq tarihi 1 Temmuz 1990 olarak belirlenmigti ve bu tarihten itibaren iiye devletler araslndaki para ve sermeye hareketleri iizerindeki tiim slnlrlamalar (sadece birkaq istisna dlglnda) kaldlrildl.~~e devletlerin ekonomik politikalarlnin daha slkl koordinasyonu ve ortak denetimi ongoriildii ve merkez bankalarl araslndaki igbirligi,merkez Bankalarl Yoneticiler Kurulu ile gii~lendirildi. Bu agama 31 Arallk 1993 tarihinde sona ermigtir. 1kinci A2ama 1 Ocak 1994 tarihinde baglayan ikinci agama 31 Arallk 1998 tarihinde tamamlanmlgtlr. Tek para politikaslnln saglanmaslnda gerekli sorumlulugu almak iizere alt yaplnln olugturulmasl bu agamanln en onemli hedefidir. Bu ama~la Avrupa Merkez Bankasl (AMB) kuruluncaya kadar gorev yapacak ve temel amacl iiye iilkelerin borq politikalarl araslndakl biiyiik qapli yaklnlagmayl ve koordinasyonu saglamak olan Avrupa Para Enstitiisii (APE) 1994 ylllnda Frankfurt'ta kurulmugtur. EPB'in son agamaslna geqig oncesinde, iiye iilke ekonomileri araslndaki farklll~klarln giderilebilmesini teminen bazl makro biiyiikltikler a~ls~ndan yaklnlagt~rma kriterleri tesbit edilmig ve bunlara uyulmamasl durumunda uygulanacak yaptlr~mlar belirlenmigtir. 1 Kaslm 1993 tarihinde yiiriirliige giren Maastricht Antlagmasl'na gore bu kriterler;

3 '" Herhangi bir iiye iilkenin y~ll~k ortalarna enflasyon oranr, en duguk enflasyon oranlna sahip iiq uye ulke ortalamas~nl 1,5 pilandan fazla geqniernelidir. Bu kriterlerin yorumunda hiqbir esnekli k yoktur. * Uye iilke biitqe aqrklar~ GS~i~-l'nln yiizde 3'iinu agmamalld~r. Referans degeri son derece baglay~crdrr. * Herhangi bir iiye iilkenin uzun vadeli devlet tahvili faiz oranl, en diiguk enflasyon oranlna sahip iiq uye ulkenin faiz oranl ortalamasinr 2 puandan fazla geqmemelidir. * uye iilkenin kamu borqlarr, GSY 1~'nln yiizde 60'1n1 geqmemelidir. Bu referans degerinin ag~ldrg~ iilkelerde, oranrn diigiiriilrnesi yolunda tutarl~ qaba giisterilmesi gartt~r. " uye iilke paralarr Avrupa Para Sistemi Diiviz Kur-11 Mekanizmaslna dahil olmal~ ve son iki yllda normal dalgalanma rnarj~ icinde bulunmal~d~r. Soz konusu marj, Maastricht Antlagmasl'nda +I-2.25 olarak belirlenrnig olup bu rnarjlar 1992 ve 1993 ylllarrnda rnali piyasalarda yaganan krizler nedeni ile +I- 15 olarak yeniden diizenlenrnigtir. Almanya ile Hollanda, i kili anlagma yaparak. Alman Mark1 ile Hollanda Florini arasrndaki dalgalanma marjln~ +I olarak rnuhafaza etmiglerdir. Diger taraftan EPB'in ikinci agarnas~nda Parasal Birlige hazlrllk qerqeves~nde, ulusal merkez bankalarln~n bag~ms~zlrg~ iqin gerekli yasal duzenlemeler yapllm~gt~r. Ayrica, Parasal Birlik'ten sonra da biitqe kriterine uyumu saglayacak olan ve Istikrar Pakt1 olarak isirnlendirilen bir uyar~ sistemi ve yapt~rlrn siireci de 6ngoriilmiigtur. Bu nedenle. ulusal merkez bankalarlnln ve Istikrar Pakt1 da siizkoriusu beg ekonomik kriteri destekleyen ve devamln~ saglayan unsurlar olarak belirlenn~igtir. Maastricht Antlagrnas~ ile baglayan bu siireq, tek parayn kullanacak iilkelere bir uyum siiresi sonunda Ekonomik ve Parasal Birlige iiye olrna imkanmnl getirrnigtir. 14 iilke bu uyurn kriterlerinin getirdigi yiikiimliilukleri yerille get~rerek tek paraya geqme hakklnl Itazai~rnr~lartf~r. Bu iilkelerden Ingiltere, Daniniarka ve isveq kendi istekleri ile tek para biilgesine gimdilik dahil slmarnlglar, uyum kriterlerini yerine getiremeyen Yunanistan ise allnmam~gt~r. Resrni olarak 1 Ocak 1999' da baglayan iiqiinchi agama iki adnmda gerqekle~tirilecektir. 3 1 Aralrk 2002'ye kadar siirecek olan ilk ad~rnda EPB'ye katilan iiye iilkelerin birbirlerine ve EPB'in ortak paras1 Euro'ya karg~ doviz kurlari geri doniilernez gekilde sabitienrnig. ECU sepetinin varl~gl sona ermig, ulusal paralar I EURO=I ECU olrnak iizere doniigiirn kuru iizerinden Euro'ya doniigtiiriilmiigtiir. Bu taihten itibareri o&ik para birirni olan Euro kaydi olarak kullanllmaya baglanrn~g, bankacll~k iglernleri, interbank hisse senedi ve

4 Sayljtay Dergisi Say1 : doviz iglemlerinin Euro cinsinden gerqeklegtirilmesine ge~ilmig banka mevduatlar~, sozlegmeler, devlet tahvllleri ve bonolar, qek, senet ve diger odeme araqlarlnda ise hesap ve odeme birimi olarak kullanllmaya baglanmlgtir. Avrupa Birligi Konseyi Avrupa Toplulugunu kuran Maastricht Antlagmaslnln 1994 (4) uncu maddesine uygun olarak AB Komisyonunun onergesi uzerine AMB'nin da goriigiinu alarak 3 1 Aralik 1999'da geri donulmez Euro donugum oranlarln~ agag~daki gekilde kabul etmigtir. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geqerli oian sabit ve geri donulmez Euro donugum oranlar~. Ilk adlmln iiq y11 gibi uzun bir siireyi kapsamaslnln nedeni bayta Euro madeni para ve banknotlarlnln bas~m~ olmak uzere bir taklm teknik haz~rllklar~ da gerektirmesidir. Uqiincii agamanln ikinci ad~m~ 1 Ocak 2002'de baglayacakt~r ylllnln ilk alt~ ay~nda ulusal paralar ve Euro, birlikte tedaviilde bulunacakt~r. Son agamanln klsa ti~ti~lmasl geqig siirecindeki belirsizlikleri azaltmak a~lslndan son derece iinemlidir. Ulusal paralar ile Euro'nun birlikte tedavulde olmas~ perakende piyasalarda iki qe~it fiyat verilmesirii ve iki qegit nakit odeme sisteminin olugrnas~n~ beraberinde getirecektir. Euro alanlnda tuketicilerin yeni fiyat yaplslna uyum sajilarnas~n~ kolaylagtlrmak i~in fiyatlar hem Euro, hem de i~lusal paralar cinsinden belirlenecektir. 1 Temrnuz 2002 tarihinde ise i~lusal para birimlerinin tedaviilii sona

5 erdirilecektir. Ayr~ca, I Ocak 2002 tari hinden iti baren Euro alan~ dl glndaki iilkelerde de Euro efektif olarak kullanllacaktlr. Uqiincii agamanln baglamas] ile birlikte Avrupa Merkez Bankalar~ Sistemi (The European System Of Central Banks) kurulmug bulunmaktad~r. Bu sistemde ulusal merkez bankalarl Avrupa Merkez Bankalarl Sistemi'nin birer parqasl konumunda olacaklar ve Avrupa Merkez Bankasl'nln koydugu ilkeler dogrultusunda faaliyet gostereceklerdir. Bu kurumsal yap1 sonucunda Para Birligi'ne iiye iilkeler para politikas~nda bag~ms~zl~klar~n~ kaybetmelerinin yan~slra herhangi bir iilkeye ozgii ekonomik krizde baglmslz hareket edemeyeceklerdir. Avrupa Merkez Bankasl'n~n temel hedefleri; fiyat istikrarln~n saglanmasl ve surdiiriilmesi, Euro'nun degerinin saptanmas] ve korunmasl iqin gerekli para politikalarlnln yuriitiilmesi, orta donemli para hedeflerinin belirlenmesi olarak kararlagt~rilmigt~r. Avrupa Merkez bank as^, para politikasl stratejisi olarak parasal biiyiikliik hedefini ara hedef, enflasyonu ise nihai hedef olarak seqmigtir. 3. Euro 1le llgili Hukuki Diizenlemeler EPB'in iiqiincii ve son agamasl olan 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2002 tarihleri araslnda, iiye iilkelerin ulusal para birimlerinin, Birligin ortak para birimi olan Euro'ya doniigiimiiniin hukuki qerqevesi ile ilgili olarak, AB Konseyi taraflndan haz~rlanm~g iki ayrl tiizuk bulunmaktadlr. Maastricht Antlagmasl'n~n 235. maddesine istinaden Avrupa Birligi Konseyi taraf~ndan qlkar~lan EC sayjl~ Tiiziik 20 Haziran 1997 tarihinde yuriirliige gi~mig olup, turn AB iiyesi iilkeler iqin geqerlidir. Bu qerqevede; 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren 1 ECU, 1: 1 oranlnda (1 ECU= 1 EURO) Euro'ya qevrilecektir. Sozlegmelerin Siirekliligi 1lkesi (Continuity Of Contracts) qer~evesinde, siizlegmelerin ve hukuki enstriimanln gartlarlnda degjgiklige yo1 aqmayacak veya herhangi bir hukuki enstriimana dayall olarak b ~r edimi yerine getirirken, akdin taraflarina bir mazeret one siirme ya da sozlegmeyi tek tarafln olarak degigtirme ve feshetme hakk~nl vermeyecektir. Euro'nun yuriirliige girdigi tarihten once yap~lmlq sozlegmeler imza tarihinde geqerli olan ulusal paralar cinsinden geqerli olmaya devam edecek,an~lan s6zlegmelerde degigiklik yapllmas~ taraflar~n istegine bag11 olacakt~r. Aynl zamanda sabit faizli borq enstriimaltlar~ aq~s~ndan Euro'nun yiirurluge gir~nesi borqlu taraflndan odenecek nominal faiz uzerinde herhangi bir degi~iklik de yapmayacaktir.

6 Sayrgtay Dergisi Say1 : 32 Euro'nun EPB'e uye ulkelerin paralar~ cinsinden degeri 6 rakam (six significant figures) olarak belirlenecektir. Euro'ya donugum slras~nda 1 Ocak 1999 tarihinde resmen saptanan ve geri doniigu olmaks~z~n kesinlegtirilen pariteler aynen allnacak, yuvarlama yapllmayacak, ters kotasyon kullan~lrnayacakt~r. Bir ulusal paranln diger bir ulusal paraya donugiimu s~raslnda Euro, virgulden sonra iiq haneden daha az yuvarlanamayacakt~r. Buna gore; Ulusal paralar yukarl ya da agagl en yakn ondallga tamamlanacaktlr. Maastricht Antlagmas~n~n 109 (4) maddesine gore haz~rlanan ECl say111 Tuziik, 1 Ocak 1999 tarihinde yiirurliige girmigtir. Soz konusu duzenleme EPB uyeleri a~lslndan baglay~c~d~r. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren EPB'e kat~lan ulusal paralar (yani, Alman Mark, Fransrz Fran~l, 1talyan Lireti ve digerleri) Euro'nun alt birimi (sub-denomination) olarak ~glem gorecektir. 1 Ocak Arallk 2001 tarihleri araslndaki geqig doneminde Euro, taraflarca serbest olarak ZorunluluklYasak Yok Ilkesi (nocompulsionlno-prohibition) qer~evesinde sadece kaydi iglemlerde kullan~lacak, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren ise Euro nakit olarak da kullan~lmaya baglayacakt~r. Bu donemde taraflar aksine anlagmad~kqa ulusal paralar cinsinden diizenlenmig sozlegmeler geqerli olmaya devam edecektir. Hesaptan yapllacak odemelerde hesabln Euro ya da ulusal paralar uzerinden tutulmasl mumkiin olacak, borqlu geri odemesini Euro ya da ulusal para ile yapabilecek ve soz konusu mlktar alacakl~n~n hesablna herhangi bir deger kayb~na sebebiyet vermeksizin 1 Ocak 1999'da saptanmlg degigim oranlarl uygulanmak suretiyle yat~r~lacakt~r. Soz konusu odemelerde sozlegmede belirlenen ulusal para d~glnda bayka bir ulusal para cinsinden odeme teklifi kabul gormeyecektir. (FRF cinsinden borq DEM cinsinden odenmeyecektir) 3 1 Arallk 2001 tarihinden sonra sozlegmeler Euro uzerinden yap~lacak, ulusal paralar kullan~lmayacakt~r. Kamu borqlar~nln Euro'ya donii~~imu (redenomination) ZorunluluklYasak Yok ilkesinin istisnasrnr olugturmaktad~r. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren kamu borqlar~ Euro uzerinden ihra~ edilecek, mevcut kamu borqlarr ise belirlenen sabit oranlardan Euro'ya qevrilecektir. Zorunluluklyasak yok ilkesinin diger istisnalarr ise, sermaye piyasas~nda iglem gorecek menkul k~ymetler ile diger borqlular taraf~ndan ihraq edilen para plyasas1 araqlarldlr.

7 @ Geqig donemi sonunda (31 Arallk 2001) tiim sozlegmelerde ulusal para birimleri, sabit doniigiim oranlarl kullanllarak, otomatik olarak Euro'ya doniigtiiriilecek ve o tarihten sonra ulusal para birimleri ile ifade edilmig sozle~melerin geqerliligi kalmayacakt~r. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Euro kag~t ve madeni paralarm tedaviile qlkmas~ ile Euro, Euro alanlnda tam hukuki statiiye sahip tek para olacaktlr. EPB'e katllan iilkelerin ulusal kaglt ve madeni paralarl ise en geg 30 Maziran 2002 tarihinde tedaviilden kaldlrllacag~ndan bu tarihten itibaren Euro'nun artlk EPB iiyelerinde herhangi bir ulusal para birimi ile hukuki statii paylaglml soz konusu olmayacaktlr. 4. Euro Hakkinda Pratik Bilgiler * Euro'nun finansal ve ticari amaqll kotasyonlarda kullanllacak klsaltmas~ EUR olarak belirlenmig ve IS0 taraflndan tescil edilmigtir. * Euro 500, 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 olmak iizere 7 ayrl banknot halinde bas~lacaktlr. leur 100 Cent'den olugacakt~r. Madeni paralar 1 Euro, 2 Euro; 1. 2, 5, 10, 20 Cent olacaktlr. Kallplarl hazlrlanan paralardan 2002 ylllna kadar 12 milyar banknot basllacak. Madeni paralarm miktarl ise, 70 milyar olacakt~r. * Banknotlarln on ve arka yiizlerinde Euro ad1 Latin ve Yunan harfleriyle yazllacaktlr. * Euro'nun amblemi mavi zemin iizerine sarl renkte C harfi ortaslna gekilmig iki paralel qizgiden olugmaktad~r. Paralel diiz qizgiler istikrarl simgelemektedir. * Euro uzerindeki sembollerde iilkeler aras~nda ho~nutsuzluk yaratmamak iqin mimaride biiyiik onemi olan yap~lar yer alacakt~r. * 5'lik Euro klasik. 10'luk romantik, 20'lik gotik, 50'lik rokoko, 100'liik demir, 200'liik cam, 500'liik modern qag donemlerinden esintilere ait semboller tag~yacakt~r. * 1 Ocak 1999'dan itibaren Avrupa Komisyonu'nun giri~imiyle artlk satig merkezlerinde, tiiiketiciye sunulan iiriinlerin fiyatlar~, hem Euro ile hem de ulusal doviz birimieri ile gosterilmeye baglanml$ir. Euro'nun kullan~lacag~ 11 iilkedeki perakendecilere verilecek olan logo sayesinde Avrupa Birl~gi'nde tiiketiciler ve perakendeciler, Euro ile tanlgm~glard~r. * Tiiketici Euro ile odemeye karar verirse, herhangi bir ek odeme yapmasn istenmeyecek. Euro logosu, Avrupa'da tiiketiciler ve perakendeci- ler, turizimci ve diger ticari sektorler aras~nda yap~lan miizakere sonucunda kabul edilmigtir.

8 Sayl~tay Dergisi Say : 32 - Logo'da "Euro ile odeme kabul edilir." cumlesi 8 dilde yazlll olup, bu logoyu vitrinlerinde, katologlarlnda veya reklam malzemelerinde kullananlar, gonullu olarak gu yukumlulukler altlna girmig olacaklardlr: * Euro'yu tanltmak iqin gerek belge geklinde gerek personel aracll~glyla onemli olqude bilgi bulunacak, * Miigterilerle iligki iqinde olan personel egitilecek, * 1999 ylllndan itibaren asgari say~da iiriin fiyatl hem Euro hem de ulusal para birimleri cinsinden gosterilecek, 2002 ylllna kadar bu say1 arttlrllacaktlr. 5. Ekonomik ve Parasal Birlik'in Muhtemel Etkileri Euro, Avrupa Birligi'nin, Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) programlnln en onemli kllometre taglarlndan birini olugturmaktadlr. Avrupa Birligi, gerqek bir birlik yolunda en onemli ad~mlardan biri olarak gosterilen tek para birimi Euro'yu kullariinaya baglayarak, hlzla degigen diinya ekonomisinde yeni ve koklii bir degigiklige ad~m atmlgtlr. Euro'nun etkileri en geni~ gekli ile AB ulkelerinde hissedilecektir. AB'nin ger~ek anlamda b~r ekonolnik ve siyasi blok olarak ABD ve Japonya'nln bag1 ~ektigi Asya Bloku'nun karg~slna ii~iincii bir giiq olarak qlklgl, Euro'nun ne derece kabul gorecegine baglldlr. Euro'nun uluslararasl bir para; rezerv, ticaret ve degerlendirme paras] olarak yerinin ne olacaglnl bugiinden kestirmek son derece zordur. AB iiyelerinin yakla~~k 10 ylldlr tatbik ettikleri uyum programlarl ile aralar~ndaki ekonomik iligkiler biiyiik olqiide senkronize edilmqtir. Euro, bu gelismeyi h~zland~racak ve yeni bir boyut kazandlracaktlr. Euro ile beraber 10 ayrl para birimi ortadan kal karak tek bir para birimine inecegi iqin kur hareketlerinin ekonomi iizerindeki etkileri de onemli olqude azalacaktlr. 10 para biriminin tek bir birime indirilmesi, ozellikle diiviz iglen~lerinde basitlik ve iglem rnaliyetlerinde onemli bir diigii? saglayarak ticareti canlandlracak, finansman alan~nda ise diiviz pozisyonlar~nln giivenceye allnmas~ ve dengelenmesi iqin gerekli olan "hedging" maliyetlerini azaltarak yatlrlmlar~ te~vik edici bir unsur olacaktlr. Euro ile beraber diinyada ticaret, rezerv ve degerlendirme birimi olarak kullanllan baglrca paralarln saylsl iiqe qlkacakt~r. Bu iiq para birimi aynl zamanda iiq biiyiik ekonomik bloku da temsil ettigi iqin blokla~ma ve rekabet gibi konular da 21.yiizyllln ilk qegreginde daha farkl~ bir diizeyde tartlgllacakt~r. Euro ile birlikte AB s~n~rlar~ iqerisinde diinyan~n en biiyiik devlet tahvili piyasasl ortaya q~kacaktlr. Sadece AB iiyesi devletlerin degil, yabancr iilkelerin de Eurobond at11 altlnda tahvil ihraq ettikleri bu piyasa. ilk

9 andan itibaren Euro ile iglem yapmaya baglayacaktir. AB uyesi iilkeler devlet borqlarini Euro'ya qevirmeyi taahhut etmi3lerdir. Bu gekilde daha bagtan bu piyasaya bir derinlik ve iglev kazandirilacaktir. Keza, Euro'ya katilacak olan ulkelerin borsalarinda iglem goren hisse senedi fiyatlarl da Euro'ya qevrilecektir. Bu qaligmalarin amacl, Avrupa sermaye piyasalarlnda Euro'yu bagtan yerlegtirmek ve Avrupa sermaye piyasalarini entegre etmektir. Finansal enstrumanlar aras~ndaki bu harmonizasyon, en etkin finansman yontemi ve en duguk finansman maliyetini elde etme konusunda yatirimcllara onemli avantajlar saglayacaktir. Y ine tek elden yonetilen para politikasl ve birlegmig bir para piyasasl, finans kurumlarl arasindaki rekabeti artiracaktlr. Euro'ya katllmak iqin gerekli gartlarln uye iilkeler tarafindan yerine getirilmesi sirasinda uygulanan "uyum kriterleri" faiz hadlerinin tek bir noktaya dogru hareket etmesini saglayarak istikrarli bir uzun vadeli faiz ortami yaratllmigtir. Tabii ki, kisa vadeli faizlerde farkllliklar vardir ve bir muddet daha gorulmeye devam edecektir. Kur ve faiz duvarlnin ortadan kalkmaslyla beraber, fiyatlarda geffaflik ve girketler araslnda rekabet ve verimlilik artlgi beklenmektedir. Avrupall girketlerin bu istikrar ortaminda daha saglikll buyume gosterecekleri ve dunya qaplnda rekabet gii~lerini artiracaklarl bir gerqektir. Bundan tuketiciler de olumlu gekilde yararlanacak fiyat saydamllgl ile farkll yerlerdeki AB vatandaglar~ urun fiyatlari ve aldlklari ucretler aqlslndan daha kolay kargilagtirma yapma olanagi bulacaklardlr. Tabii ki klsa vadede igsizlik ve ucretler araslndaki farkllliklar dolayisiyla bazl sorunlar yaganacaktir. Su an tartigilan konularin iqerisinde en hassas olani da budur. Olasi Sorunlar Para politikas~ni belirleme yetki ve sorumluluklarl ellerinden alinan AB uyesi iilkelerin hukumetlerinin makro ekonomik dengesizlikleri duzeltmek iqin ellerinde blitqe ve maliye politikalar~ndan bagka araq kalmayacakt~r. Vergilerle oynama yoluyla istikrar getirme son derece zor ve bireylerin daha az vergi odeme istegi nedenlyle de politik olarak arzulanmayan bir yaklaglmdir. Bu aqldan AB uyesi iilkelerin butqe disiplinini saglamakta zorlanacaklarl bir gerqektir. Gerqeklegecek goklarl reel ekonominin kendi qarklan iqerisinde duzeltmesi de kolay degildir. Reel ekonomi bunu, igglicu mobilitesi ya da ucretlerdeki degigikliklerle yapabilir. AB sinirlarl iqerisinde hukuken iggucii dolagiml serbest olsa dahi fiilen boyle bir serbesti yoktur. Bu konuda AB, kesinlikle ABD ile klyaslanamaz. Yine licretlerdeki bir ayarlamanin getirebilecegi sosyal ve politik fatura son derece agir olacakt~r.

10 Say~~tay Dergisi say^ : Euro'nun Tiirk Ekonomisi ~zerindeki Muhtemel Etkileri Euro, sadece Avrupa Birligi uyesi ulkeler aqlslndan degil tum dunya piyasalarlnda koklu degigikliklere yo1 aqacaktlr. Turkiye de ekonomi politikalarlnda ve piyasalarlnda yaplsal degigime yo1 aqacak bu buyuk organizasyondan kugkusuz etkilenecektir. Ancak agaglda belirtilen nedenlerle Euro'nun iilkemize olan yanslmalarl diger uquncu ulkelere olan yansimalarlndan daha yogun bir gekilde hissedilecektir. l Avrupa Birligi Tiirkiye'nin en biiyuk ticaret ortagldlr 'da uygulamaya geqilen gumruk bir1ig.i sonucunda AB ile ticari iligkileri artma egilimi gostermig ve 1997 yill verlleriyle ihracatln % 475, ithalatln ise % 517 AB ulkeleriyle gerqekle~tirilmigtir. Turkiye'nin dig borqlarl 94 Milyon Dolar civar~ndadlr. Bunda Avrupa dovizlerinin pay1 % 40, bunun % 35' i ise Alman Mark1 cinsindendir. l 1987 den 1998'in ortalarlna kadar 15 Milyon Euro Bond qlkar~lmlgtlr. Bunlarln % 70' i Mark cinsindendir. l Geqmig 5 yllda dogrudan yabancl sermayenin % 70'i Avrupa'dan gelmigtir. 3 milyondan fazla Turk Avrupa'da, ozellikle Almanya'da yagamaktadlr. Turk bankaclllk sistemindeki slnlr otesi iglemlerin % 50'si AB para birimlerinde gerqeklegmigtir.. l Resmi rezervlerin % 60' In1 AB para birimleri olugturmaktadlr. l Turkiye'nin toplam doviz tevdiat hesaplarlnln % 40'1 AB para birimlerinden olugmaktadlr. Turk igqilerinin Merkez Bankaslndaki birikim tutarlarl 21 milyon Mark Turkiye AB ile 1963'den itibaren Ortakllk Antlagmas] qerqevesinde iligkilerini y~irutmektedir. 1995'de AB ile Turkiye arastnda gumruk birligi kurulmug ve 1 Ocak 1996'dan itibaren yururluge girmigtir. Geqen sure zarflnda bu Turk ekonomisini olumlu yonde etkilemqtir. AB ile bu $ekilde yakln baglarr bulunan Turkiye Euro'dan ilk etkilenecek ulkelerin bagrnda gelmektedir.

11 6.1. Euro ve Bankalar Euro ile ilk tanlgacak sektor, finans sektorudur. 1 Ocak 1999'dan i ti baren Euro'nun Avrupa'da kaydi tek para birimi olarak bankaclllk sisteminde kullanllmaya baglamaslyla birlikte AB bankalarl, Turk bankalarl kargrslnda onemli bir avantaj elde edecektir. Euro'nun kullan~m~, Avrupa bankalar~nda birqok ulkenin paras~nln birbiriyle degigtirilmesinden dogan iglem maliyetlerini onemli olqude dugurecektir. Maliyet dugugunden Avrupa'daki bankaclllk sisteminin y~lllk 2025 milyar Dolarllk bir avantaj saglayacag~ hesaplanlrkan,bu durum Turk bankalarm kargl rekabet gucunii daha da artlracakt~r. Turk bankaclllk sektoru, elektronik bankacll~k ve igletmecilik anlayqlnda oldukqa iyi durumdad1r.b~ durum, Turk bankalarlnln Avrupa bankalarl ile olan yarlg~nda igini kolaylagtirmaktadir. Bununla beraber buyuk yap~sal sorunlarln gozardl edilmemesi gerekmektedir. Turkiye'deki sistemin en onemli sorunu sektorun kamusal aglrl~kta olmas~d~r. Ziraat Bankas], Halk bank as^, Emlakbank ve yarl kamusal nitelikteki Vak~fbank, sektorun yarlslndan fazlaslna hakim durumdadlr. Uq kamu bankas~nln piyasa ekonomisinin kurallarl yerine devlet gucunu arkalarlna alarak bankaclllk yapmaslnln, sektorde rekabet ve verimliligi, ozel bankalarln guqlenmesini onledigi savl yayglndlr. Ikinci biiyiik sorun ozel sektor bankalarlnln mevcud yap~lanmas~dlr. Tiirkiye'de 70'i a ~k~n banka olmas~na kar~ln bankalarln tamamma yak~nl qok ku~uk bankalar olup, bu bankalarln mali gu~lerini Avrupa bankalar~ ile klyaslamak miimkiin degildir. Kaldl ki, birqok buyuk Avrupa bankas1 sahip oldugu buyukliige karg~n Euro'ya hazlrlanmak iqin birle~me yoluna giderek daha da buyumuglerdir. Euro ile, ulusal paralarm birbirleriyle de,iji$tirilmesinin sona ermesi sonucu iglemlerin azalmasl ve Avrupa qap~nda fiyat farkl~l~klar~nln kaybolmaya baglamas1 iie birlikte Avrupa'daki girketler,bankalar yeni durumdan daha ~ o yararlanrnak,yeni k pazarlara giiqlu girebilmek i~in evlilikler yaparak gube sayllar~nl,personel glderlerlni azaltmaya baglayacaklardlr. Euro ile kar paylarl azalan bankalar yeni pazarlara yonelecekler, ilk gelecekleri yer de Tiirkiye olacakt~r.turk bankalar~ aras~nda da Avrupa pazarlar~na girebilmek iqin birlegmeler olabilir. Aksi halde Turk bankalarl zo:ianacakt~r. Euro'ya geqigle Turk bankalarlnln Avrupa'n~n her iilkesindeki muhabir bankalarda bulunan hesaplarma gerek kalmayacaktlr. Bankalar sadece bir merkezde Euro hesab~ aqacakiar, bu merkez biiyiik olas~llkla Almanya'nln finans kenti Frankfurt olacaktlr. Her iilkeyle yapllan para iglemleri i in ayrl iilkelerde ayrl hesaplara gerek olmayacak, bu uygulamay 7 a Turk bankalarinln maliyetleri dugerken, Avrupa'daki bankalarm da kirlar~ dugecektlr.

12 Sayqtay Dergisi Sayz : 32 Yeni uluslararas~ odeme sistemi, yenilenmesi planlanan takas ve muhasebe sistemleri, Euro ile ortaya qikacak yeni enstriimanlar, hizmetin gerektirdigi yiiksek teknoloji nedeniyle yeni bilgisayar sistemlerine onemli yat~rlmlar yap~lacaktlr. Bu noktada Turk bankalarlnln Avrupa ile rekabet edebilmesi iqin kaynak aylrmasr zorunlu hale gelecek, yeni hizmetlerin gerektirdigi kaliteli insan iqin egitime de kaynak ayrllmas~ gerekecektir. Tiirkiye, Euro'nun etkileri ile Euro banknot ve madeni paralarm 1 Ocak 2002'de tedaviile girmesiyle bagka bir boyutta ve qok daha yakindan tanlgacakt~r. Y~llard~r tasarruflar~nl doviz olarak tutmaya aligmlg olan halk~m~z Avrupa paralarlnl, ozellikle de Alman Mark1 olarak tuttugu tasarruflar~nl Euro ile degigtirmek durumunda kalacaktlr. Binlerce dovlz tevdiat hesablnln i~erigi degigecegi gibi piyasada nakit olarak dolagan 11 illkenin paras] da tedaviilden kalkacakt~r. Burada onemli bazl lojistik zorluklar goriilecektir. Turk bankacll~k sisteminin burada da bir sorunla karg~ karg~ya kalmasl muhtemeldir Euro ve Dig Borqlar Tiirkiye'nin dlg borq toplaml 94 milyar dolara yak~ndlr. Bu borqlar~n yaklag~k yiizde 25'i Avrupa iilkelerinden saglanan d ~g borqlar, allnan proje kredileri ve mali piyasalardan 5-10 yll gibi uzun vadeli devlet tahvili ihracl yoluyla al~nan borqlardan olugmaktad~r. Bu borqlar da aglrllkl~ olarak Alman Markl, Italyan Lireti, Frans~z Frang~, Ingiliz Sterlini g~ bi tedaviilden kalkacak paralarla yapllmlg durumdad~r. Bu paralarm degerlerinin farkll olmasl nedeniyle allnan her borq iqin odenecek faiz oranlarl da farklld~r. Euro'nun degeri ve pazarllklar, Tiirkiye'nin dlg borcunu milyarlarca Dolar diizeyinde etkileyebilecektir. 1 Temmuz 2002'den i ti baren Avrupa'daki biitiin ulusal paralarln tedaviildefi kalkacak olmasl nedeniyle, Tiirkiye'nin de bu tarihten sonraki bir tarihte vadesi dola11 biitiin Mark, Liret, Sterlin, Florin bazlndaki borqlar~nln Euro'ya qevrilmesi gerekecektir. Bu pazarllklarln oniimiizdeki ylldan itibaren yapllmasl gerekirken; pazarl~klarda en biiyiik konuyu, Euro'nun degeri ve faiz oranl olugtitracakt~r. Euro'nun Dolar karglslnda degerinin yiiksek tutulmasl halinde Tiirkiye'nin Euro'ya qevrilecek 20 m~lyar dolaylndaki dl? borcu otornatik olarak artacaktlr. Diger halde ise azalacakt~r. Bunun yanlslra Euro, AB iqinde mali piyasalarln biitiinlegmesini saglayarak, iglern ve borqlanrna maliyetlerini diigiirecek, bu da Tiirkiye gibi iilkelerin, derinligi ve likiditesi artacak Avrupa rnali piyasalarlndan daha l~cuz ve kolay borc; bulmaslna yo1 aqacaktrr. 6.3.Euso ve Dig Ticaret Euro'n~tn devreye girmesiyle bolge ile d ~g ticaretimizi kolaylagt~r~c~ ve ticaret yaratlc~ etkileri ortaya ~~kabilecektir. Euro ile Para Birligine dahil

13 ulke pazarlarlnda tek para ile iglem yap~lacagindan kur riski ve doviz kuru farklll~klarlndan kaynaklanan maliyetler ve belirsizlik ortadan kalkacak ve ozellikle birden fazla uye ulke paras1 ile birarada iglemlerini yurutmek zorunda olan firmalar aqlslndan bir tasarruf saglanmlg olacaktlr. Bu durum bolge ile ticaretimizi kolaylagtlr~c~ bir etki yaratacaktlr. Ayrlca Euro bolgesi iqerisinde makro ve mikro ekonomik etkinligin artmasl sonucu buyumenin h~zlanmasl beklenmektedir. Bu durum ozellikle Tiirkiye gfbi bolge ile Gumruk Birligi lerqevesinde tercihli duzenlemeleri olan ve yuksek tlcaret hacmine sahip ulkeler aq~slndan ticareti artlrlc~ etki dogurabilecektir. Bunlara ilave olarak, bolge iqinde fiyatlarln geffaflagmasl ve rekabetqi devaluasyon tehdidinin azalmasl dlg ticaretimiz aqlslndan avantaj saglayacakt~r. Ancak Euro'nun, Avrupa Birligi'nin rekabet gucu, fiyatlar ve ozellikle Topluluk iqi ticarette yogunlagma uzerine olasl etkileri Turkiye aqlslndan daha qetin rekabet kogullarlnln ortaya q~kmasl anlam~na gelebilecektir.bilindigi gibi, Turkiye ile AB aras~nda sanayi urunlerinin serbest dolag~m~ gumruk birligi ile saglanmlg bulunmaktadlr. Dolayls~yla anllan sektorlerde AB iqinde dlg rekabet gucunun artmasl, Gumruk Birligi vasltas~yla, AB iqindeki fiyatlarln dugmesinin oncelikle ihraq fiyatlarlmlz uzerinde dii~ug yonunde bask1 yaratmasl ve bolge pazarlndaki rekabet gucunun korunmasl iqin bazl sektorlerde verimlilik artlgl saglanmasl ve yaplsal reformlara gidilmesini zorunlu k~lmas~ beklenmektedir. Ithalat aqlslndan ise bir yandan sanayi igin ucuz yat~rlm mall ithalatlnl miimkun kllabilecegi gibi, tiiketim mallarl ithalatlnda (ozellikle binek otomobiller) mevcut art~gln devam etmesi iqin gerekli zemini yaratabilecektir. Butun bu geligmeler AB'ne kargl yuksek ti~aret aqlg~mlzln daha da buyumesi sonucunu dogurabilecektir. Gumriik Birligi qerqevesinde hassas uriinler kapsamlnda yeralan otomotiv sanayi urunlerinde Tiirkiye'nin uqiincu iilkelere karg~ srtak gumruk tarifesi uzerinde korunrna saglanmasi iqin verilen surenin 2001 ylllnda sona erecek olmas~ da dikkate allndlglnda Euro'nun etkilerinin hissedilmeye baglanacagl 2000'li ylllar iqerisinde AB otomotiv sanayii'nde beklenen fiyat dugijigler~ne paralel olarak,tiirk otomotiv sanayii'nin hem ulkeler hem de Avrupa Birligi'nden kaynaklanacak ciddi bir rekabet bask~sl iie karplagmas~ ihtimal dah~lindedir. Bolge ulkelerinde uygulanacak kur politikalar~nln d~g ticaretimiz aqlslndan yaratabiiecegi etkilere gelince; Tek para ile birlikte bijlge ulkelerinin tek bir doviz kuru olacaktlr. Iqinde bulundugumuz geqig doneminde Euro'nun iiquncu ulke paralar~ karg~slndaki degeri sabit bir kur uzerinden uye ulke paralarlna doniigturulecektir. Dolay~s~yla, bolge ulkeleri araslndaki ikili doviz kurlar~

14 ~- Say~~tay Dergisi Say1 : ve Euro ile sisteme dahil ulusal paralar arasindaki doviz kuru geri donulemez biqimde sabitlenmig olacaktlr. Bu qerqevede, bolge ulkeleri iqerisinde doviz kuru bir para politikas~ enstruman1 olarak kullanllma niteligini kaybetmig olacaktlr. Bu durum dlg ticaretimiz aqis~ndan farkll yonde geligebilecek fiyat etkisi anlamina gelmektedir. Bolge i~inde ikili doviz kurlarinln geri donulemez bir gekilde sabitlegtirilmesi Euro'ya dahil ulkelerin devaliiasyon yoluyla dig rekabete kargl korunma ya da rekabetqi fiyat avantajl saglama imkanlarln~ ortadan kaldlrmlg olacaktir. Euro bolgesi iqinde tek bir doviz kurunun (Euro ile uquncii iilke paralarl araslndaki doviz kuru olarak) ortaya qlkmas~ ve bu doviz kurunun da tek tek uye iilkelerin performansina bag11 olmak yerine genel olarak bolge ekonomisi temel allnarak belirlenmesl, bolge iqindeki doviz kuru dalgalanmalarinin Tiirkiye'nin ihracat performansi uzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kald~rrnlg olacaktlr. Diger taraftan, bolge iilkeleri araslnda doviz kuru riskinin ortadan kalkmas~ daha geffaf ve ongoriilebilir dig rekabet ortaminln olugturulmasi, iiqiincii iilkelerin uzun donemde kargllqtlrmali iistiinluklerini ortaya qikarabilmeleri iqin uygun ortam yaratabilecektir. 7. Euro Reform Avrupa Birligi ile yogun ekonomik ve ticari baglarl bulunan Tiirkiye'nin degigime uyum sagiamak iqin bir taklm onlemler almas~ gerekmektedir. Bu baglamda Tiirkiye AB normlarlna yaklagma qabalar~nl yogunlagt~rmaz ise yiizde 50'leri agan ekonomik ve mali bag~rnlllig~rn~z olan bir "Blok" u dlglayip yeni dengeler aramak zorunda kalacaktir. Giiqlii ekonomik kurumlar ve baglrnslz bir merkez bankas1 ile Euro'ya saglam bir geqig yapllabilir. Bu amaq dogrultusunda,reformlara hlz kazandir1lma11,mali ve yaplsal degigikliklere gidilmelidir. Kaldl ki, Avrupa Komisyonu 4 Kaslm 1998 tarihinde biitiin tam iiye adaylarl iqin oldugu gibi Tiirkiye iqin de "~lerleme RaporuMnu sunmug,tam iiyeli k amacl giiden iil kelerin Ekonomi k ve Parasal Birlik'in gerektirdigi asgari gartlara uyum saglamas1 gerekliligini vurgulamrgtlr. Ilerleme Raporu'ni~n bizirn a$~rnlzdan daha aqlk ifadesi, giinliik etkilerin Gtesindeki uzun vadeli stratejiler kapsamlnda, AB'nin Euro'ya geqigini qok daha dikkatle izlememiz gerektigidir. Bu dogrultirda rnakro ekonornik politikalarda istikrarln saglanrnasl, Merkez Bankasl'nln iizerklegtirilrnesi ve kamu aqlklarlnl finanse eden kurum olrnaktan qrkartllrnasl, devlet kaynaklar~ndan imtiyazll olarak yararlandlrma iligkisine son verilrnesi AB'nir; isti kr-ar ve biiyiirne paktlna

15 taraf olunmasl, sermaye hareketlerinin tam olarak serbest klllnmas~ AB ile daha sikl para ve doviz kuru igbirligine gidilmesi ve nihayet slnlrll olgiide de olsa Avrupa Merkez Bankalarl Sistemi'ne katilim bizi orta vadede bekleyen gerqekler olacaktlr. Amaq, tam uyelik anlnda, Euro alanlna en yakln hale gelebilmek iqin, Ekonomik ve Parasal Birlik kriterlerine miimkiin oldugunca yakln hale gelmektir. Ancak yukar~da belirttigimiz "ilerleme Raporu" kapsaminda, hiqbir tam iiye adayinin zaten ilk agamada bu alana qremeyecegi ongoriilmekte, Euro alani ise, gu an iqin butiin AB tam iiyelerinl kapsamamaktadir. Bununla birlikte tam uye olduktan sonra, sonsuza kadar Euro alaninln dlglnda kalmanln olanagl yoktur. Zira Euro, kendisine yuklenen siyasi kimligin otesinde, Giimruk Birligi aracllrglyla taraf haline geldigimiz bir ekonomi felsefesinin de butiinlegtiricisi ve ekonomik entegrasyonun tutkall olma kimligini ustlenmektedir. Igte bu noktada, Turkiye'nin guncel geligmeleri izlerken, Euro alanlna girigin on kogulu olan Ekonomik ve Parasal Birlik ile asgari olqude de olsa uyumu ongoren qaligmalari gundemine alma zorunlulu~u bulunuyor. Asllnda, bunlar Turk ekonomisinin gerqek qlkarlari iqin geq bile kallnmlg bir dizi onlem paketini olugturmaktadlr. Ornegin Merkez Bankasi'ni ozerklegtirip, siyasi mudahalenin uzagina taglmak mali disiplin aqislndan mutlaka halledilmesi gereken bir sorundur. Y ine Merkez Bankasl kaynaklarlnln bazi siyasi talepler dogrultusunda ekonomik kogullarln dlglnda yonlendirilmesinin, kamu aqlklarinln para basarak kargllanmaslnin oniine ge~ilmesi enflasyonla miicadele aqisindan dikkate alinmasi gerekli bir bagka zorunluluktur. Enflasyonu dugiirmek iqin ylllardir iizerinde durulmaslna kargin bugiine kadar gerqeklegtirilemeyen yaplsal reformlar Euro'ya hazirllk iqin "olmazsa olmaz" kogul dur. Daha once belirttigimiz gibi, Euro'dan ilk etkilenecek iilkelerin baginda Tiirkiye gelmektedir. Ancak bu etkilenmenin boyutunu Avrupa ekanomisinin giiqlenmesi degil, Turkiye'nin kendi sorunlarin~ qoziip qozemeyecegi belirleyecektir. Tiirkiye sorunlarlna ragmen son yillarda yiizde 8 gibi qok biiyuk kalkinma hlzlarinl yakalamlgtir; ancak, qok ciddi yaplsal sorunlarlnl ~ozmeden bu kalkinma hlzlnl siirdiirmesi zordur. Bu kadar yiiksek oranll ve kronik enflasyonun nedeni olan yaplsal soruniarlnl, reformlarl gerqekle~tirerek ~ozerse o zaman Euro'dan k2rl1 pkacaktlr. igte bu noktada EURO ve PAN-AVRUPA olousu, Tiirkiye iqin yeni bir Sanstlr. Topyekiin "yeniden organize" olmak, d$i2sn ve geligen dunya ve ozellikle AB konjonktiiriine yeniden uyum saglamak i~in qok giizel bir flrsattlr. +

16 8. Kaynaklar Sayl~ray Dergisi Say1 :32 - "Avrupah Tiiketiciler Euro Logosu ile Tanz,jzyor", Avrupadan Guncel Haberler, s Baydarol, Can, "Euro'ya Uyum Sag'lamalzylz ", Milli yet, 16 Ocak Cavugoglu, Mehmet Sami, "Euro Sans Tanzmlyor", Gorug dergisi, Agustos Donmez, Sermin, "Euro,Geliyor, Tiirkiye Baklyor ", Forum Dergisi, Ekim Dr. Klaus-Dieter Borchardt, "Avrupa Biitunle~mesi", Avrupa KOmisyonu Turkiye Temsilciligi Y aym. - DTM, "Ekonomik ve Parasal Birligin Giincii Agamasz ve Tek Para", Avrupa Birligi Genel Miidurlugii. - DTM, "Euro-Kitappk", Avrupa Birligi Genel Mudiirlugu. - DTM, "Euro-Temel Kitap", Avrupa Birligi Genel Mudurlugii. - Gungor, Zehra, Milliyet, 2 Ocak Ozbay, Plnar, "Euro ve Avrupa Para Sistemi", TCMB Lira Dergisi, Ocak TCMB, "Euro 1999", D1g Iligkiler Genel Mudurlugu, Haziran TCMB, "Euro'ya Gegig Sorular ve Cevaplar", DI~ Iligkiler Genel Mudurlugu, Kas~m TCMB, "Euro Bolgesi &Erne Raporu Ocak 1999", Dig ~ligkiler Genel Mudurliigu. - TCMB, "Turkey and Economic and Monetary Union". - Tore, Nahit, "Ekonomik ve Parasal Birlik'in Turk Ekonomisi ~ zerindeki Muhtemel Etkileri Neler Olabilir ", Guncel Avrupa Dergisi s , Ekim-Aral~k 1998; Quest, Euro ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik Uzerine Soru ve Cevaplar, Avrupa Komisyonu Turkiye Temsilciligi Yay~nl. - "1998 Yzlz Aday ~lkeler ilerlerne Raporlarz", Avrupa Komisyonu Turkiye Temsilciligi Yaylnl.

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE 4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE Mevliit CAN Cal~qma ve Sosyal Giivenlik Bakanllg~ Bas iq Miifettiqi 25.08.1999 tarihli ve 4447 say111 "igsizlik Sigortas~ Kanunu", 08.09.1999 gun ve 23810 say111

Detaylı

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi Endustri iligkilerini duzenleyen kurallar butunu olan ig hukuku onu olugturan d~g faktorlere, yani ekonomik, sosyal ve siyasal faktorlere bagrmlldlr. Belki de hukuk dallar~ araslndan bu tur d ~g faktorlere

Detaylı

EURO'YA GEÇİŞ SORULAR VE CEVAPLAR ÖNSÖZ

EURO'YA GEÇİŞ SORULAR VE CEVAPLAR ÖNSÖZ EURO'YA GEÇİŞ SORULAR VE CEVAPLAR TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNSÖZ Avrupa daki Ekonomik ve Parasal Birlik (EMU) ve geçiş süreci (1999-2002) hakkında aydınlatıcı bilgi

Detaylı

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde

Detaylı

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur".

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur. UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI Atilla INAN Sayl~fay Uzman Denet~isi ve Kamu Yonetimi Uzmanl "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur". Konfucyiis Girig Ister

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU * Doç.Dr.Bedrıye TUNÇSİPER ** Araş.Gör.Şimal YAKUT ÖZET Avrupa Birliği'nin ekonomik bütünleşme sürecinin en son aşaması olarak nitelenen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan , Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan Prof. Dr. Huseyin Tatlldill Berfug Ortuny Kredi Temerriit Swaplanmn Fiyatlama Yontemleri ve FiyatlamaYI Etkileyen Finansal Gostergelerin

Detaylı

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERKEZ BANKALARI VE MODERN MERKEZ BANKACILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: AVRUPA MERKEZ BANKASI Fatma TURNA 1 Özet Bu çalışma kapsamında Avrupa Merkez Bankası esas alınarak; merkez bankalarının tarihsel

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi TÜRKĠYE YE VERĠLEN DERECELENDĠRME NOTLARININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GĠRĠġĠNE ETKĠSĠNĠN YILLAR ĠTĠBARĠYLE ĠNCELENMESĠ Dr. Mustafa ERKAN Mustafa YaĢar DEMĠRCĠOĞLU ÖZET Doğrudan yabancı yatırımlar bir ülkenin

Detaylı

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları 1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları İlk merkez bankacılığı faaliyeti, 1668 yılında kurulan Swedish Riksbank adındaki İsveç bankasının 1668 yılında anonim şirket formunda bir ticari banka iken devleti

Detaylı

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986)

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXV, SAYI 2 Özet AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986) Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALGANER Müzeyyen Özlem ÇETİN Yüzyıllar öncesinde başlamış

Detaylı

AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ Ġlhan EROĞLU *

AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ Ġlhan EROĞLU * Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Ve Türkiye Deneyimi 1 AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ Ġlhan EROĞLU * ÖZET Merkez Bankalarının asli görevleri olan, ekonomide fiyat istikrarını

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

IPTAL DAVASINDA IDARI ISLEMIN BE$ UNSURU

IPTAL DAVASINDA IDARI ISLEMIN BE$ UNSURU IPTAL DAVASINDA IDARI ISLEMIN BE$ UNSURU Dr. Selarni DEMIRKOL ~starzbul idare Mahkemesi Hakirni 2709 Kanun numarall 1982 Anayasasl "Hukuk Devleti" ilkesine bunyesinde bagta 2. maddesi olmak uzere yer vermig

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı