MART/MARCH 2005 ERNST & YOUNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART/MARCH 2005 ERNST & YOUNG"

Transkript

1 ERNST & YOUNG MART/MARCH Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : YILI BÜTÇES N N UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI Mehmet KORKUSUZ SAVUNMA SANAY NDE REKABET, ARTIK DAHA KOLAY Levent KARTAL KIYMETL MADENLER N ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI Bar fl EKEN Dünyadan Vergi Haberleri Do a M RZA English Translation Hukuk Dünyas ndan... fi GÜVENCES YASASI DO RULTUSUNDA fi KANUNU NDA YAPILAN TEMEL DE fi KL KLER Av. Önder BUDAK Resmi Gazete den... Derya YALIM Sirküler ndeks Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM 2004 YILI BÜTÇES N N UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI Mehmet KORKUSUZ Demokratik ülkelerde seçimi kazanarak ülkeyi yönetme hakk n kazanan bir siyasi partinin sahip oldu u en önemli yetki, flüphesiz ki, kamu hizmetlerini belirleyerek yerine getirme ve bunlar n yerine getirilmesi için gerekli olan kaynaklar vergiler yoluyla toplumun fertlerinden sa lamakt r. Dolay s yla, bir hükümetin baflar l ya da baflar s z oldu unun en baflta gelen göstergesi de kamu hizmetlerinin do ru ve gerçekçi biçimde belirlenip belirlenmedi i ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi s ras nda kamu kaynaklar n n etkin ve verimli bir flekilde kullan l p kullan lmad d r. Esasen bu, hükümetlere baflta anayasa olmak üzere yasalarla verilmifl bir sorumluluktur. Yani, hükümetler, k t kamu kaynaklar ile her geçen y l gerçek ve görünüflte nedenlerle art fllar gösteren kamu hizmeti ihtiyac n en etkili biçimde karfl lama sorumlulu u ile karfl karfl yad rlar. Üstelik bu sorumluluk, sadece hukuki de il ayn zamanda vicdani bir sorumluluktur da. Hükümetlerin baflar ya da baflar s zl klar n n en önemli göstergesini, toplumun ihtiyaç duydu u kamu hizmetlerinin belirlenmesi ve bunlar n kamu kaynaklar n n etkin ve verimli biçimde kullan larak karfl lanmas olarak tan mlay nca, devlet bütçelerinin de bu göstergenin okunabildi i yegane kaynaklar oldu u ortaya ç kmaktad r. Çünkü, devlet bütçeleri, parlamentonun onay ndan sonra yürürlü e giren hukuki metinler olarak, hükümetin bir y ll k dönemde yerine getirece i kamu hizmetleri ile bunlar n yerine getirilmesinde kullanaca kaynaklar n toplu olarak gösterildi i metinlerdir. Parlamentolar, bütçe kanunlar n onaylayarak, hükümetlerin bütçede belirtilen hizmetler için yine bütçede belirtilen kaynaklar kullanmalar na yetki ve izin vermektedir. Konu kamu kaynaklar n n kullan m olunca da, bütçelerin hem haz rlanmas, hem uygulanmas ve hem de uygulama sonuçlar üzerinde önemle durulmakta ve bütçeler üzerinde yasal, idari ve yarg denetimleri gerçeklefltirilmektedir. Vergi yükünün henüz tabana yay lamam fl olmas n n fertlerde kamu kaynaklar üzerinde bir sahiplik duygusu yaratamam fl olmas nedeniyle ülkemizde görülmese de, geliflmifl ülkelerde bu sayd m z denetimlerin yan s ra etkili bir toplumsal denetim de söz konusudur. Hatta, ülkemizde, kamu kaynaklar n n yerinde kullan lmas konusunda toplumsal denetim bir yana kamu kaynaklar ndan geçinmeye çal flanlar n say s n n hayli fazla olmas, günümüzde, hükümetlerin karfl karfl ya olduklar büyük s k nt - lardan biridir. Geliflmifl ülkelerde, son y llarda, bütçeler üzerindeki toplumsal denetimin sonuçlar ndan biri olarak, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kamu kaynaklar n n daha etkin ve verimli kullan lmas, siyasal ve yönetsel hesap verilebilirli in sa lanmas, mali saydaml n gelifltirilmesi amaçlar na yönelik olarak kamu mali yönetim anlay fl n n sorguland n görüyoruz. Bu sorgulaman n bir sonucu olarak ta, pek çok ülkede, merkezden yönetimi esas alan geleneksel bütçe uygulamalar n n yerini kaynaklar n yerinden yönetimini esas alan performans esasl bütçe uygulamalar al yor li y llar n sonlar ndan itibaren, önce Yeni Zelanda ve Avustralya n n, daha sonra da, sveç, ABD, Finlandiya, ngiltere, Danimarka ve Hollanda ve yak n geçmiflte de Almanya, sviçre ve Avusturya n n performans esasl bütçe uygulamalar na geçti ini görüyoruz. Ülkemizde de, bu konuda, 2003 y l Aral k ay nda TBMM de kabul edilen 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile önemli bir ad m at lm fl bulunuyor. Bu Kanunun 9 uncu maddesinde performans esasl bütçelemeye iliflkin olarak, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlar nda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esas na dayal olarak haz rlayacaklar hükme ba lan yor. Maliye Bakanl n n bu Kanunun kendisine verdi i yetkiye dayanarak yay mlad Rehber de de, performans esasl bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlar n, bu fonksiyonlar n yerine getirilmesi sonucunda gerçeklefltirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynaklar n bu amaç ve hedefler do rultusunda tahsisini ve kullan lmas n sa layan, performans ölçümü yaparak ulafl lmak istenilen hedeflere ulafl l p ulafl lmad n de erlendiren ve sonuçlar raporlayan bir sistem olarak tan mlan yor. Yukar daki tan mlamalardan da kolayca anlafl labilece i gibi, performans bütçe uygulamas, bir anlamda, hükümetlerin, toplumun ihtiyaç duydu u hizmetleri do ru biçimde tespit edip etmediklerini ve tespit ettikleri hizmetleri olabilecek en düflük maliyetle gerçeklefltirip gerçeklefltirmediklerini toplumun denetimine sunan bir sistem. Geçti imiz fiubat ay bafl nda aç klanan 2004 y l bütçesinin uygulama sonuçlar 2

3 da, bu y l içindeki performans yans tmaktad r. Uygulama sonuçlar na bak ld nda belki ilk dikkati çeken husus, kamu harcamalar n n GSMH içindeki pay n n giderek azalmas d r. Tablodan da görüldü ü gibi, 2002 y l nda % 42,2 ve 2003 y l nda % 39,3 olan bu oran 2004 y l nda % 32,7 ye düflürülmüfltür. Milli gelirin giderek daha az bir k sm n n kamu taraf ndan harcanmas anlam na gelen bu durumun olumlu bir geliflme olarak kabul edilmesi gerekti i düflüncesindeyiz y l bütçesinin uygulama sonuçlar ile ilgili olarak dikkat çeken bir di er nokta da, bütçe aç n n büyüklü üdür. Daha aç k bir ifade ile, 2004 y l için bafllang çta 45 Katrilyon lira olarak öngörülen bütçe aç, 30 Katrilyon lira olarak gerçekleflmifl bulunmaktad r. Bunu sa layan da, giderlerin öngörülenden az ve gelirlerin de öngörülenden fazla gerçekleflmifl olmas d r. Y llard r, bafllang çta tahmin edilenin hayli üzerinde aç klarla ba lanan devlet bütçeleri için, aç n öngörülenden önemli oranda düflük kalmas hem sevindirici hem de dikkat çekici bir noktad r. Tabii, bu durumun bir sonucu olarak ta, 2001 y l nda % 16,4, 2002 y l nda % 14,6 ve 2003 y l nda % 11,2 olan bütçe aç n n GSMH ya oran nda önemli düflüler yaflanm fl ve bu oran 2004 y l nda % 7,1 olarak gerçekleflmifltir. Uygulama sonuçlar ile ilgili dikkat çekilmesi gereken bir üçüncü nokta da faiz giderleri ile ilgilidir. Daha aç k bir ifade ile, faiz giderlerinin vergi gelirleri içindeki pay 2002 y l nda % 86,9 ve 2003 y l nda % 69,5 iken bu oran 2004 y l nda % 62,6 olarak gerçekleflmifltir. Bu oran n 2001 y l nda % 100 leri aflt (% 103,3) düflünülürse, son birkaç y lda yaflanan geliflmelerin önemi daha kolay ortaya ç kacakt r. Faiz giderlerindeki bu düflüflün bir baflka sonucunu da konsolide bütçe giderleri içindeki pay nda görüyoruz y l nda konsolide bütçe giderlerinin % 44,8 ini oluflturan faiz giderleri toplam, 2004 y l nda konsolide bütçe giderlerinin % 40,2 si kadar olmufltur. fiüphesiz ki, son birkaç y l içinde, kamunun milli gelirden kulland pay n düflüfl e ilimine girmesi, faiz giderlerinin hem bütçe giderleri toplam içindeki pay n n ve hem de vergi gelirlerine oran n n azalmaya bafllamas, bütçe aç klar n n düflürülmesi çok olumlu geliflmelerdir. Bu geliflmeler, hem ülkemizin k t kaynaklar n n daha rasyonel kullan lmas n ve hem de Maliye Biliminin bir gere i olarak kamu hizmetlerinin finansman n n ancak ve yaln z vergilerle karfl lanmas n sa layacak önemli geliflmelerdir. Ancak, kabul etmeliyiz ki bu sevindirici geliflmelere karfl l k, gerekçesi önceki y llara dayanan baz olumsuz durumlar n hala varl n devam ettirdi ini kabul etmek zorunday z. Örne in, iç borç faiz giderlerinin bütçe giderleri içindeki pay hala çok yüksektir. Faiz oranlar n n, enflasyondaki düflüfle paralel olarak düflmesi, bütçe üzerindeki bu yükün giderek azalmas n sa lasa da, vergi gelirlerinin yar s ndan fazlas n n sadece faiz giderlerine ayr lmas, hiç te kabul edilebilir bir durum de ildir. Üstelik, faiz giderlerinin bütçe üzerinde yaratt yükün düflürülebilmesinde sadece faiz oranlar ndaki düflüflün de il ayn zamanda borçlanmaya olan ihtiyac n da azalt lmas n n önemi unutulmamal d r. Bunun için de kamu harcamalar üzerinde selektif denetim uygulanmal d r. Kamu hizmeti tan m yeniden yap lmal ve bu hizmetlerin en yüksek kalitede ve olabilecek en düflük maliyetle gerçeklefltirilmesi için gerekli tedbirler al nmal d r. Bu tan ma uygun olmayan hiçbir ifl için bütçede ödenek ayr lmamal d r. Bütçe uygulamalar nda as l iyileflme, ancak bu tür bir denetimle sa lanabilecektir. Ayr ca, ülkemizdeki siyaset anlay fl ndan kaynaklanan baz gerekçelerle bütçe performans n n olumsuz etkilendi ini de bu vesile ile belirtmemiz gerekir. Daha aç k bir ifade ile, ülkemizde, siyasetin kamu kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak fleklinde anlafl lmas ve alg lanmas, zaman zaman bu kaynaklar n kamu yarar d fl ndaki amaçlarla kullan lmas sonucunu do urmufl, k t kamu kaynaklar bu yolla israf edilmifl ve/veya kötüye kullan lm flt r. Bu durumun pek çok örne ine her gün gazetelerde tan k olunmaktad r. Siyasetin, kamu kaynaklar n n serbestçe kullan labilmesi olarak kabul edilmesi fleklindeki anlay fl n toplumda da genel kabul görmesi, bugün kamu yönetimlerinin önündeki en baflta gelen sorundur. Bir taraftan böyle bir anlay fl n topluma egemen olmas di er taraftan da vergi taban n n son derece dar kalmas dolay s yla toplumun kamu kaynaklar üzerinde bir sahiplik duygusuna sahip olmamas, kamu kaynaklar n n yerinde ve verimli bir biçimde harcanmas na engel olmakta, bu da sonuçta bütçe performans n olumsuz etkilemektedir. Afla daki tabloda, 2004 y l bütçesinin uygulama sonuçlar, 2002 ve 2003 y l bütçelerinin uygulama sonuçlar ile karfl laflt rmal olarak gösterilmektedir. 3

4 VERG DE GÜNDEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ( ) Hedeflenen Gerçekleflen Hedeflenen Gerçekleflen Hedeflenen Gerçekleflen Konsolide bütçe giderleri 98,1 115,6 142,3 140,4 149,9 140,2 Konsolide bütçe giderleri/gsmh (%) - 42,2-39,3-32,7 Gerçekleflen bütçe giderlerindeki ,4-0 bir önceki y la göre art fl (%) Faiz giderleri 42,7 51,8 59,1 58,6 66,0 56,4 Faiz giderleri / Vergi gelirleri (%) 73,7 86,9 68,8 69,5 74,3 62,6 Faiz giderleri / 43,5 44,8 41,5 41,7 44,0 40,2 Kons.bütçe giderleri topl. (%) Faiz d fl giderler 55,3 63,8 83,1 81,8 83,8 83,7 Faiz d fl giderler/ 95,5 107,0 96,7 97,0 94,3 93,0 Vergi gelirleri (%) Faiz d fl giderler/ 56,3 55,1 58,3 58,2 55,9 59,7 Kons.bütçe giderleri topl. (%) Personel giderleri - 23,0-30,2-28,9 Personel giderleri / - 19,8-21,5-20,6 Kons.bütçe giderleri topl. (%) Konsolide bütçe gelirleri 71,2 75,5 100,7 100,2 104,1 109,8 Gerçekleflen bütçe gelirlerindeki - 47,7-32,7-9,5 bir önceki y la göre art fl (%) Vergi gelirleri (net) 57,9 59,6 85,9 84,3 88,8 90,0 Gerçekleflen vergi gelirlerindeki - 50,1-41,4-19,8 bir önceki y la göre art fl (%) Vergi d fl gelirler 13,3 15,9 14,8 15,9 13,3 17,0 Gerçekleflen vergi d fl gelirlerdeki - 114, ,9 bir önceki y la göre art fl (%) Vergi gelirleri tahakkuk/tahsilat oran (%) - 91,4-92,5-92,1 Bütçe aç 26,9 40,0 41,5 40,2 45,8 30,4 Bütçe aç /GSMH (%) 9,8 14,6 11,6 11,2 10,6 7,1 Bütçe aç /Kons.bütçe giderleri topl. (%) 27,4 34,6 29,1 28,6 30,5 21,6 Faiz d fl fazla 15,9 11,7 17,6 18,4 20,2 26,1 Faiz d fl fazla / GSMH (%) 5,80 4,27 4, ,12 Vergi yükü (Sosyal güvenlik primleri hariç) - 21,8-23,6-23,7 * Kaynak : Muhasebat Genel Müdürlü ü, Kamu Hesaplar Bülteni ** Tabloda gösterilen tutarlar, Katrilyon olarak ifade edilmektedir. 4

5 SAVUNMA SANAY NDE REKABET, ARTIK DAHA KOLAY I. Girifl Levent KARTAL Uluslararas arenada, ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyici unsurlar ndan birisi olan savunma sanayi, dünyada yaflanan teknolojik geliflmelere paralel olarak de iflime, yenili e ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duymaktad r. Ülkemizde, ileri teknolojili yat r mlara yönlendirme ve araflt rma-gelifltirme faaliyetlerini teflvik etme suretiyle gerekli her türlü silah, araç ve gerecin sa lanmas politikalar etraf nda; yerli ve yabanc özel sektöre aç k, ihracat potansiyeline sahip, yeni teknolojilere kolayl kla adapte olan, teknolojik geliflmeler karfl s nda kendini yenileme kabiliyeti bulunan ve pek çok ülke karfl s nda sürekli al c durumundan s yr lm fl dengeli iflbirli ini mümkün k lan bir savunma sanayi kurulmas öngörülmüfltür. Türkiye de mevcut sanayi potansiyelinin de erlendirilmesiyle, özel sektörün azami düzeyde ifltirak edece i, teknolojik yeniliklere uyumlu ve bu yeniliklerin kayna olabilecek ulusal bir savunma sanayini gelifltirme hedefinde kabul edilen temel prensip; ihtiyaç duyulan her türlü silah, araç ve gerecin mümkün ve ekonomik oldu u ölçüde Türkiye de üretilmesidir. Bu prensibin sa lanmas nda en etkin faktörlerden birisi de hiç flüphesiz ki vergilendirme politikalar d r. Vergilendirme rejiminin ekonomik sistemin yap tafllar n oluflturan sektörlere katk sa layacak ve d fla aç l mc politikas n destekleyecek flekilde düzenlenmesi ihtiyac bulunmaktad r. Bu do rultuda, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara da bir tak m vergisel teflvikler sa lanmas kaç n lmaz olmaktad r. Özellikle gelir ve harcamalar üzerinden al nan vergiler itibariyle sa lanacak teflvik unsurlar n n iyilefltirilmesi, sektörde faaliyet gösteren yerli firmalar n uluslararas ihalelere kat lan yabanc giriflimciler karfl s nda rekabet imkânlar n daha da artt racakt r. Yaz m zda, Katma De er Vergisi (KDV) Kanunun 13 üncü maddesine 5228 say l Kanun ile eklenen Ulusal Güvenlik Harcamalar nda KDV stisnas hususunda aç klamalara yer verilmifl olup; bu hususta tereddütleri gidermek amac yla Maliye Bakanl taraf ndan yay mlanan 93 Seri No lu KDV Genel Tebli i nde yer verilen düzenleme ve aç klamalara da ayr ca de inilmifltir. II. Ulusal Güvenlik Amaçl Teslim ve Hizmetlere liflkin stisna KDV Kanunu nda yer alan ve öteden beri yürürlükte bulunan 16/1-b maddesine göre, yurt d fl nda yerleflik firmalar n, Gümrük Kanunu nun 167. maddesinde belirtilen flartlar dahilinde, milli savunma ve iç güvenli i ilgilendiren teslim ve hizmetlerinde katma de er vergisi istisnas uygulan rken, ayn mahiyetteki teslim ve hizmetlerin yurt içi firmalarca yap lmas durumunda KDV mükellefiyetinde herhangi bir esneklik sa lanmamas yurtiçi firmalar aleyhine bir rekabet eflitsizli i yaratmaktayd. leri teknoloji gerektiren, istihdam, katma de er ve döviz kazand r c özellikleri itibariyle büyük imkânlar vadeden savunma sanayiinin geliflimini olumsuz yönde etkileyen bu rekabet eflitsizli inin giderilebilmesi için tarih ve say l resmi gazete de yay mlanarak tarihinde yürürlü e giren 5228 Say l Baz Kanunlarda Ve 178 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun un 14 üncü maddesi ile Katma De er Vergisi Kanunu na 13/f bendi eklenmifltir. Buna göre, Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Güvenlik Komutanl, Savunma Sanayii Müsteflarl, Milli stihbarat Teflkilat Müsteflarl, Emniyet Genel Müdürlü ü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü ü ne, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlar için uçak, helikopter, gemi, denizalt, tank, panzer, z rhl personel tafl y c, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunlar n araflt rmagelifltirme, yaz l m, üretim, montaj, yedek parça, bak m-onar m ve modernizasyonuna iliflkin olarak yap lan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçeklefltirenlere bu kapsamda yap lacak olan, miktar ve nitelikleri yukar da say lan kurulufllarca onaylanan teslim ve hizmetler vergiden müstesna hale getirilmifltir. Söz konusu bent hükmü ile yurt içindeki firmalar n ulusal güvenlik ihtiyaçlar n n karfl lanmas için yapm fl oldu u bent kapsam ndaki teslim ve hizmetlerine tam istisna getirilmifl bu özelli i ile KDV Kanunu nun 32. maddesine dayanarak mükelleflere yüklenilen girdi vergileri iade alma hakk da sa lanm flt r. Rekabet flartlar n n düzeltilmesi ve yerli firmalar aleyhine iflleyen uygulaman n sona erdirilmesi amac yla yurt d fl firmalar n yararland KDV muafiyetinden yerli firmalar n da yararlanmas en nihayetinde bu bent hükmü ile sa lanm fl bulunmaktad r say l Kanunla Katma De er Vergisi Kanunu nun 13. maddesinin son f kras na tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen hükümle Bakanlar Kurulu nun, 213 say l Vergi Usul Kanunu nun 232. maddesinde yer alan ve ilgili y lda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamas nda asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutar iki kat na kadar art rmaya, s f ra kadar indirmeye yetkili oldu u ve Maliye Bakanl - n n, istisna kapsam na girecek teslim ve hizmetleri tan mlamaya, istisnaya iliflkin usul ve esaslar belirlemeye yetkili oldu u ifade edilmifltir. Yer verilen yetkilendirme çerçevesinde, Maliye Bakanl, 93 Seri No lu KDV Genel Tebli i ile uygulamaya iliflkin usul ve esaslar belirlemifltir. 5

6 VERG DE GÜNDEM III. 93 Seri No lu KDV Genel Tebli i Çerçevesinde stisna Uygulamas 3065 say l KDV Kanunu nda 5228 say l Kanun ile yap lan de ifliklikler ve katma de er vergisi uygulamas nda tereddüt yaratan hususlarla ilgili olarak düzenleme ve aç klamalar n yer ald tebli, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifl bulunmaktad r. Bu tebli de yer verilen düzenlemeler ile aç klamalara afla da maddeler halinde yer verilmifltir. a) stisnadan Faydalanacak Al c lar ve stisna Kapsam na Giren Mal ve Hizmetler Tebli in stisnadan Faydalanacak Al c lar bölümünde, istisnan n, KDV 13/f bendinde belirtilen mal ve hizmetlerin, Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Güvenlik Komutanl, Savunma Sanayi Müsteflarl, Milli stihbarat Teflkilat Müsteflarl, Emniyet Genel Müdürlü ü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü ü ne teslim ve ifas nda uygulanabilece i belirtilmektedir. Tebli de ayr ca istisna kapsam na giren mal ve hizmetler belirtilmifl olup; KDVK 13/f bendinde yer verilen araç ve silahlar ile bunlar n oluflturdu u sistemlerin, bu araç, silah ve sistemlere iliflkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin teslimi ile bunlarla ilgili olarak ar-ge faaliyetleri için yap lan al mlar, yaz l m, üretim, montaj, tadil-bak m-onar m ve modernizasyon ifllemi fleklindeki mal ve hizmet al mlar ve bu çerçevede söz konusu araç, silah ve sistemlerin temini kapsam nda al nan e itim hizmetleri katma de er vergisinden müstesna edilmifltir. Ayn flekilde, idari ve hizmet araçlar n n d fl nda kalan muharebe ve taktik harekâtla ilgili savunma gereksinmelerini karfl lamak üzere, özel olarak muharebe için imal edilen z rhl veya z rhs z, silahl veya silahs z motorlu araçlar n teslimleri de istisna kapsam nda de erlendirilebilecektir. Bentte say lan kurum, kurulufl ve firmalara sadece yukar da belirtilen teslim ve hizmetlerde istisna uygulanabilecek, bu kurulufllar n di er harcamalar genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi olacakt r. Buna göre, ulusal güvenlikle ilgili bu kurulufllar n, yemek, giyecek, büro malzemesi, hizmet binas veya di er görev alanlar n n iktisab, her türlü büro malzemesi, mefruflat, k rtasiye, bentte say lanlar d fl ndaki araç al mlar, tafl ma iflleri, istisna kapsam na girmeyen iktisadi k ymetlerin, imal, infla, tadil, bak m, onar m harcamalar ve benzeri al mlar ulusal güvenlik faaliyetleri ile veya dolayl olarak ilgili olsa bile istisna kapsam nda de erlendirilmeyece i tebli de ayr ca belirtilmifltir. b) stisnan n Uygulanmas Bentte say lan ulusal güvenlikle ilgili kurum ve kurulufllara istisna kapsam nda do rudan teslim ve hizmet ifas nda bulunan mükellefler, düzenleyecekleri faturada istisna uygulayarak ifllem yapacaklard r. Faturada istisna kapsam na girmeyen ifllemler de bulunuyorsa, istisna olan ifllemler ayr ca gösterilecektir. Bu mal ve hizmetleri alan kurum ve kurulufllar, faturay düzenleyen mükellefe istisna kapsam nda yap lan ifllemin belgelenmesi amac yla örne i tebli in Ek:4 te yer alan belgeyi vereceklerdir. Bu belgede mükellefin kimlik bilgileri ile faturan n tarih ve numaras na yer verilerek, fatura muhteviyat mal ve hizmetlerin 3065 say l KDV Kanununun 13/f maddesi gere ince katma de er vergisinden müstesna oldu u belirtilecektir. Belge, ihaleyi yapan kurum veya kuruluflun yetkili birim amiri taraf ndan mühür ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanacakt r. Bu belgenin Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak mükellef taraf ndan saklanaca ve gerekti inde yetkililere ibraz edilece i tabiidir. stisna kapsam na giren mallar n ithal edilmesi halinde söz konusu belge ilgili gümrük idaresine hitaben düzenlenecektir. Bununla birlikte, stisna kapsam na giren uçak, helikopter, gemi, denizalt, tank, panzer, z rhl personel tafl y c, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunlar n araflt rma-gelifltirme, yaz l m, üretim, montaj, yedek parça, bak monar m ve modernizasyonuna iliflkin teslim ve hizmetleri yukar da say lan kurulufllara yapacak firmalar n bu ifllemlerle ilgili mal ve hizmet al mlar nda ise istisna; önce verginin uygulanmas daha sonra iade edilmesi suretiyle yürütülecektir. Buna göre, ulusal güvenlikle ilgili kurum ve kurulufllara istisna kapsam nda teslim ve hizmet ifas nda bulunacak mükellefler bu ifllemlerle ilgili her türlü mal ve hizmet al mlar nda katma de er vergisi ödeyeceklerdir. Ancak ödenen bu vergiler tebli in ade Uygulamas bölümünde aç kland flekilde iade edilecektir. Di er taraftan, uluslararas ihaleler sonucunda yeterli bulunan, yabanc ülke mukimi firmalar n ihale konusu iflle s n rl olmak kayd yla Türkiye den tedarik edece i mal ve hizmetlerde istisna, ancak ulusal güvenlikle ilgili kurulufl taraf ndan onayl örne i tebli Ek:5 te yer alan istisna belgesinin tedarikçiye ibraz edilmesiyle uygulanabilecektir. stisna kapsam na giren mal ve hizmetlerin sat fl nedeniyle yurtd fl mukimi firman n do rudan ulusal güvenlik ile ilgili kurulufla düzenleyece i, faturada ise katma de er vergisi uygulanmayaca tabiidir. c) ade Uygulamas Bilindi i üzere, KDV Kanunu nun 32 inci maddesinde, bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri uyar nca vergiden istisna edilmifl ifllemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma De er Vergisinin, mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan Katma De er Vergisi'nden indirilebilece i; vergiye tabi ifllemlerin mevcut olmamas veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olmas hallerinde ise indirilemeyen KDV nin, Maliye Bakanl nca tespit edilecek esaslara göre iade olunaca belirtilmifltir. Dolay s yla, yüklenilen ve indirim mekanizmas ile giderilemeyen KDV ancak Katma De er Vergisi Kanunu nun 11, 13, 14 ve 15 nci maddelerinde say lan ifllemlerin mevcut olmas halinde iade 6

7 edilebilmektedir. Söz konusu ifllemlerin mevcut olmamas durumunda ise indirilemeyen, bir baflka ifade ile sonraki dönemlere devreden KDV nin iadesi ya da mükellefin di er yükümlülüklerinden do an borçlar na mahsubu mümkün bulunmamaktad r. Ulusal güvenlikle ilgili gerçeklefltirilen mal teslimi ve hizmet ifalar ndaki istisna uygulamas na iliflkin hükümlerin KDV Kanunu nun 13 üncü maddesinde yer verilmesi istisnan n tam istisna olarak kabulünü gerektirmektedir. An lan istisna çerçevesinde, iade ve mahsup ifllemlerinin ne flekilde gerçeklefltirilece i tebli in ade Uygulamas bölümünde aç klanm fl olup; bu aç klamalara afla da yer verilmifltir. Ulusal güvenlikle ilgili kurum ve kurulufllara istisna kapsam nda mal teslimi ve hizmet ifas nda bulunacak mükelleflerin bu ifllemlerle ilgili mal ve hizmet al fllar dolay s yla sat c lara ödedikleri vergiler, mükellefin talebine göre istisna kapsam ndaki ifllemin tamamlanmas ndan sonra ya da ifllemin sonuçlanmas beklenilmeden vergilendirme dönemleri itibariyle nakden veya mahsuben iade edilecektir. Tedarikçi firmalar n istisna kapsam ndaki istisna kapsam ndaki ifllemler nedeniyle yüklendikleri vergiyi ifllemin tamamlanmas ndan önce iade almak istemeleri durumunda, istisna kapsam ndaki ifllemlerle ilgili al fl ve giderleri dolay s yla adlar na düzenlenen ve KDV indirimi için geçerli say lan belgelerin dökümünü ihtiva eden bir listeyi ihale makam na ibraz edeceklerdir. Söz konusu liste ulusal güvenlikle ilgili kurum veya kuruluflun yetkilisi taraf ndan onaylanacakt r. Bu listenin mükellef taraf ndan onaylanm fl bir örne inin iade talep dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu harcamalara ait katma de er vergileri ilgili olduklar dönemlerde indirim konusu yap labilecektir. Tebli aç klamalar nda, iade taleplerinin 84 No lu KDV Genel Tebli i nde ihracattan do an KDV nin iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçland r laca belirtilmifltir. ade için yeminli mali müflavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da ihracat istisnas için öngörülen limitler geçerli olacakt r. Öte yandan, iade talebinin mahsuben yap lmas veya nakden iade taleplerinin asgari limitlerin alt nda olmas nedeniyle teminat ve inceleme raporu aran lmaks z n iade alan mükelleflerin, bu flekilde iade ald klar birbirini izleyen 12 vergilendirme dönemini kapsayan bir yeminli mali müflavir raporu vermeleri gerekmektedir. Yurtd fl mukimi firmalara istisna kapsam nda teslim ve hizmet ifas nda bulunan mükelleflerin, iç piyasadan yapt klar al mlar nedeniyle yüklendikleri girdi KDV lerin indirim yoluyla giderilememesi hallerinde de bu vergilerin kendilerine nakden veya mahsuben yap labilece i belirtilmifl olup; bu hususa tebli in bölümünde ayr ca de inilmifltir. d) stisna Kapsam na Giren fllemlerde Alt S n r Yukar daki bölümlerde de aç kland üzere, istisna kapsam na giren ifllemlerle ilgili olarak asgari s n r tespit etme yetkisi Bakanlar Kurulu na verilmifl olup; Kurul bu yetkisine istinaden 2004/8127 say l Kararname ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari s n r 100 YTL olarak belirlemifltir. Dolay s yla, istisna kapsam na giren ifllemler nedeniyle düzenlenen fatura veya benzeri belgelerde gösterilen KDV hariç ifllem bedelinin bu limitin alt nda kalmas halinde istisna uygulanmayacak ve genel esaslar çerçevesinde katma de er vergisi hesaplanacakt r. Ancak ayn belgelerde istisna kapsam na giren birden fazla ifllemin yer almas ve bunlar n toplam n n asgari limitin üzerinde olmas halinde istisna uygulanabilecektir. Ayn belgelerde istisna kapsam na giren ve girmeyen ifllemlerin birlikte yer almas halinde ise bu ifllemler ayr ayr de erlendirmeye tabi tutulacaklard r. e) Devam Etmekte Olan fllerde stisna Uygulamas Daha önceki bölümlerde de inildi i üzere, 5228 say l Kanun ile KDV Kanunu na 13/f bendi olarak eklenen an lan istisna uygulamas n n yürürlük tarihi olarak belirlenmifltir. stisna kapsam na giren ifllemlerin istisna hükmünün yürürlük tarihinden önce bafllamas ve/veya sözleflmeye ba lanmas n n istisna uygulamas na engel teflkil etmeyece i, tebli in 1.6 bölümünde ayr ca aç klanm flt r. Bu sebeple, istisna hükmünün yürürlük tarihinden sonra yap lan teslim ve hizmet ifalar için istisna kapsam nda ifllem yap labilecekken, istisna hükmünün yürürlü ünden önce gerçeklefltirilen k sm na ise istisna uygulanamayacakt r. IV. SONUÇ Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gere i, yurt d fl nda yerleflik firmalar n, Gümrük Kanunu nun 167. maddesinde belirtilen flartlar dahilinde, milli savunma ve iç güvenli i ilgilendiren teslim ve hizmetlerinde katma de er vergisi istisnas uygulan rken, ayn mahiyetteki teslim ve hizmetlerin yurt içi firmalarca yap lmas durumunda KDV mükellefiyetinde herhangi bir esneklik sa lanmamas yurtiçi firmalar aleyhine bir rekabet eflitsizli i yaratmaktayd tarih ve say l resmi gazete de yay mlanarak tarihinde yürürlü e giren 5228 Say l Baz Kanunlarda Ve 178 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun un 14 üncü maddesi ile Katma De er Vergisi Kanunu na eklenen 13/f bendi çerçevesinde ulusal güvenlik harcamalar na KDV istisnas imkân getirilmifltir. Uluslararas ihalelere konu olan iç ve d fl güvenlik amac na yönelik mal ve hizmetlerin yurt içi ve yurt d fl al mlar nda katma de er vergisi fark n ortadan kald ran bu düzenleme ile ileri teknoloji gerektiren, istihdam, katma de er ve döviz kazand r c özellikleri itibariyle büyük imkânlar vadeden savunma sanayiinin geliflimini olumsuz yönde etkileyen rekabet eflitsizliklerinin önlenmesi hususunda önemli bir ad m at ld n söylemek mümkün olabilecektir. 7

8 VERG DE GÜNDEM KIYMETL MADENLER N ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI Bar fl EKEN Bilindi i üzere ülkemiz vergi rejimi bir yeniden yap land r lma süreci içerisinde olup bu sürecin üç temel aflamas bulunmaktad r. lk iki aflama, s ras yla mali milat uygulamas n n kald r lmas ve vergi bar fl n n getirilmesi ile tamamlanm flt r. Üçüncü aflamada ise enflasyon muhasebesi, yat r m ve istihdam teflvikleri, yat r m indirimi uygulamas de ifliklikleri gibi uygulamaya yönelik bir tak m düzenlemeler getirilmifl olup gerekli görülen di er konularda de iflikliklerin gerçeklefltirilmesine devam edilmektedir. Söz konusu üçüncü aflama kapsam nda, tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 5228 say l Baz Kanunlarda ve 178 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun un 14. maddesi ile Katma De er Vergisi Kanunu 13. maddesinde yer alan istisna hükümlerine köklü düzenlemeler getirilmifltir. Yukar da bahsi geçen kanunun 14 üncü maddesiyle Katma De er Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin bafll, Araçlar, k ymetli maden ve petrol aramalar ile ulusal güvenlik harcamalar ve yat - r mlarda istisna fleklinde de ifltirilmifl, mülga (b) bendi yeniden düzenlenmifl, (c) bendi de ifltirilmifl ve maddeye (e) ve (f) bentleri eklenmifltir. Ayr ca maddenin son f kras nda yap lan de ifliklikle, Bakanlar Kuruluna Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili y lda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamas nda asgari tutar olarak belirleme ve belirlenen bu tutar iki kat na kadar art rma, s f ra kadar indirme, Maliye Bakanl na da istisna kapsam na girecek teslim ve hizmetleri tan mlama, istisnaya iliflkin usul ve esaslar belirleme konusunda yetki verilmifltir. Maliye Bakanl da, Kanunun ilgili maddesinde verilen yetkiye dayanarak tarihli Resmi Gazete de yay mlad 93 seri no lu Katma De er Vergisi Genel Tebli i ile istisna uygulamas n n usul ve esaslar n belirlemifltir. Bu yaz m zda, Katma De er Vergisi Kanununun 13. maddesinde yer alan, alt n, gümüfl ve platin ile ilgili arama, iflletme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulamas na iliflkin hükümler konusunda aç klamalarda bulunulacakt r. 1. Alt n, Gümüfl ve Platin ile lgili Arama, flletme, Zenginlefltirme ve Rafinaj Faaliyetlerine Yönelik Teslim ve Hizmetlerde stisna 1.1 stisna Kapsam na Giren Mal ve Hizmetler Söz konusu istisna uygulamas na konu edilebilecek mal ve hizmet al mlar n n alt n, gümüfl veya platin ile ilgili arama, iflletme, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olmas gerekmektedir. Yukar da belirtilen faaliyetlerde bulunan iflletmelerin mobilya, mefruflat ve benzeri demirbafllar ile insan tafl maya yönelik araç al mlar ile bu ve benzeri iktisadi k ymetlere iliflkin olarak yapacaklar yedek parça, yak t, bak m ve onar m masraflar söz konusu istisnadan faydalanamayacakt r. Yine bu iflletmelerin idari birimlerinin bak m, onar m s tma, ayd nlatma giderleri ile her türlü büro malzemesi, k rtasiye, yiyecek, giyecek gibi k saca genel yönetim giderleri olarak s n fland rabilece imiz giderlerin karfl lanmas için yap lacak mal ve hizmet al mlar nda söz konusu istisna hükümlerinden faydalan lamayacakt r. Öte yandan, yukar da say lan faaliyetlerin icras ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, ifl makinesi, enerji, etüt, proje, müflavirlik, inflaat iflleri, tafl ma, her türlü kiralamalar (binek otomobili hariç), sat n al nmas veya kiralanmas istisna kapsam na giren iktisadi k ymetlerin tadil, bak m ve onar m hizmetleri gibi mal ve hizmet al mlar istisna kapsam nda de erlendirilebilece i tebli hükmünden aç kça anlafl lmaktad r Arama Faaliyetlerinde stisna Uygulamas Arama Faaliyetlerinin Bafllang ç Aflamas nda stisna Uygulamas Arama faaliyetlerinin bafllang ç aflamas nda istisna uygulamas n n, istisna kapsam na giren al mlarda önce katma de er vergisinin uygulanmas ve daha sonra verginin iade edilmesi prensibi benimsenmifltir. stisnan n bu flekilde uygulanmas n n temel nedeni ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl nca astl n, gümüfl veya platin aramaya yönelik ruhsat verilmemesi, genel olarak bu tarz faaliyetlerde bulunan firmalara maden arama ad alt nda ruhsat verilmesidir. Buna göre, maden arama ruhsat na sahip firmalar taraf ndan Maden Kanununun 24. maddesi uyar nca arama faaliyeti raporlar Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanl na verilecektir. lgili bakanl n, raporun kapsad dönem içerisinde söz konusu arama faaliyetlerinin alt n gümüfl veya platin bulgusuna yönelik oldu unun tespiti halinde firmalar ad na tebli ekinde bulunan bir nevi istisna belgesi düzenlenecek ve firmalar söz konusu belgeye istinaden bu dönem içerisinde yapm fl olduklar istisna kapsam nda de erlendirilecek al mlar na iliflkin yüklendikleri katma de er vergisini verilecek ilk beyannamede iade olarak beyan edeceklerdir. Beyannamede ortaya ç kacak KDV alaca, nakden ya da mahsuben iadesi yeminli mali müflavir tasdik raporu veya vergi inceleme raporu ile gerçeklefltirilecektir. hracat istisnas için öngörülen limitler yeminli mali müflavir tasdik raporlar içinde geçerli olacakt r. ade için, iade talep dilekçesi ile birlikte yeminli mali müflavir tasdik raporunun vergi dairesine verilmesi yeterlidir. Ancak beyannamenin verilmesinden sonra iade tutar kadar banka teminat mektubunun verilmesi halinde söz konusu talep gerçeklefltirilecek, teminat mektubunun çözülmesi için ise yeminli mali müflavir tasdik raporu ya da vergi inceleme raporunun sonucu beklenecektir Alt n, Gümüfl veya Platin Bulgusunu Gösteren Faaliyet Raporundan Sonraki Aflamada stisna Uygulamas Alt n, gümüfl veya platin bulgusuna rastland na iliflkin faaliyet raporunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl nca kabul edil- 8

9 mesinden sonra arama faaliyeti devam ediyorsa firmalar, arama faaliyetlerinde kullan lacak mal ve hizmetleri belirten bir listeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl na verecekler, bu listeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl nca de erlendirilecek ve gerekli görülmesi halinde baz mal ve hizmetlerin liste kapsam ndan ç kar larak örne i ilgili tebli ekinde yer alan bir yaz tanzim edilerek onaylanacakt r. Söz konusu yaz ya sahip firmalar, yaz ekinde belirtilmifl bulunan mal ve hizmetlerin al m nda katma de er vergisi uygulanmamas n sa lamak amac yla sat c firmalara yaz n n ve ekindeki listenin firma yetkililerince onaylanm fl bir örne ini vereceklerdir. Böylece sat c firma taraf ndan katma de er vergisi hesaplanmayacak ancak bahsi geçen yaz ve eki listesi sat c firma taraf ndan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre saklanacakt r. Bu düzenleme tam istisna mahiyetinde oldu undan, istisna kapsam na giren teslim ve hizmetler dolay s yla yüklenilen vergiler indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Mükellefler istisna kapsam ndaki ifllemlerin beyan edildi i dönem beyannamelerine; iade talep dilekçesi ve yukar da sözü edilen Bakanl k yaz s n n eki ile birlikte bir örne ini, istisna kapsam ndaki sat fllara ait yüklenilen vergi tablosunu, istisnaya konu ifllemlerin gerçekleflti i döneme iliflkin indirilecek katma de er vergisi ve istisna kapsam nda düzenlenen sat fl faturalar n n listesini ekleyeceklerdir. Söz konusu verginin iadesi ifllemleri 84 Seri No.lu Katma De er Vergisi Genel Tebli inin ihracat istisnas ndan do an katma de er vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçland r lacakt r. ade için yeminli mali müflavir tasdik raporunun ibraz halinde de ihracat istisnas için öngörülen limitler geçerli olacakt r flletme ve Zenginlefltirme Faaliyetlerinde stisna Uygulamas Maden Kanunu hükümlerine göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl ndan alt n, gümüfl veya platin madenleri için iflletme ruhsat alan firmalarla, zenginlefltirme iflini yapan iflletmelerin bu ifllemlerde kullan lan mal ve hizmet al fllar nda istisna uygulamas yaz m z n (1.2.2.) bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir Rafinaj Faaliyetlerinde stisna Uygulamas Rafinaj; toz, külçe, takoz, granül ve benzeri formattaki cevherin ya da daha önceden rafine edilmifl süs eflyas ile k ymetli maden ihtiva eden hurda, at k, döküntü ve cüruflar n kimyasal, metalürjik ya da günün teknolojisine ba l olarak baflka yöntemler kullan larak saflaflt r lmas sonucunda k ymetli madenler borsas nda ifllem görebilecek her çeflit k ymetli madenin elde edilmesi ifllemidir. stisna uygulamas ndan, yapt klar ifllemler Hazine Müsteflarl taraf ndan yay mlanm fl olan K ymetli Madenler Borsas nda fllem Görecek Alt n Standard ve Rafinerileri Hakk nda Tebli ile K ymetli Madenler Borsas nda fllem Görecek Gümüfl ve Platin Standartlar ve Rafinerileri Hakk nda Tebli hükümlerine göre rafinaj faaliyeti say lan mükellefler, münhas ran alt n, gümüfl veya platinin rafinaj faaliyetlerinde kullan lan mal ve hizmet al mlar için faydalanabileceklerdir. Rafinaj ifllemleri dolay s yla uygulanacak istisna arama faaliyetlerinin bafllang c nda oldu u gibi verginin önce tahsili daha sonra iadesi fleklinde gerçeklefltirilecektir. Bu nedenle bu tür faaliyette bulunan mükelleflerin yapacaklar mal ve hizmet al mlar esnas nda katma de er vergisi uygulanacak ve ödenen bu vergiler ilgili dönemde indirim konusu yap lacakt r. Öte yandan, rafinaj faaliyetlerinde kullan lan mal ve hizmetlerle birlikte rafinaj yap lacak olan ürünün sat n al nmas nda yüklenilen katma de er vergisi iade konusu yap labilecektir. Söz konusu yüklenilen vergi tutar verilecek ilk KDV beyannamesinde iade olarak gösterilecek ve mükellefin iste ine göre nakden veya mahsuben iade edilecektir. Yüklenilen katma de er vergisinin iade talebi bir dilekçe ile yap lacakt r. ade talebi bir dilekçe ile yap lacakt r. Dilekçeye, ihracat istisnas ndan kaynaklanan katma de er vergisinin iadesinde oldu u gibi, istisnaya konu edilebilecek harcamalara iliflkin bir liste ile ayn döneme iliflkin indirilecek katma de er vergisinin gösterildi i bir liste eklenecektir. Söz konusu iade talepleri, (84) seri numaral Katma De er Vergisi Genel Tebli inin ihracat istisnas ndan do an katma de er vergisi iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçland r lacakt r. Ayr ca, iade iflleminin birbirini izleyen on iki dönem boyunca mahsuben yap lmas veya nakden iade edilen tutar n asgari limitlerin alt nda kalmas durumunda, bu dönemde gerçeklefltirilen iadeler için ayr ca yeminli mali müflavir tasdik raporu istenecektir Yürürlük 13 üncü maddenin (c) bendinde yap lan de ifliklik hükmü tarihinde yürürlü e girmifltir. Ancak dileyen mükellefler, Tebli in yay mland tarihini içine aan dönemden önce ya da tarihinden sonra yapm fl olduklar istisna kapsam nda bulunan al mlar na istinaden iade talebinde bulunabileceklerdir. Bu tür iade ifllemleri yaz m z n ve 1.4 bölümlerinde aç kland üzere gerçeklefltirilecektir. Ancak, bu dönemle ilgili iade tutarlar n n söz konusu tebli in yay m n izleyen 3 ay içerisinde verilecek beyannamelerden birisine dahil edilmesi esast r. Bu beyannameye; sözü edilen dönemde yap lan istisna kapsam ndaki mal ve hizmet al fllar n n aylar itibariyle dökümünü gösteren liste ile yüklenilen vergi tablosu eklenecektir. ade talebi ile ilgili olarak verilecek beyannameye, bu tabloda gösterilen toplam vergi tutar iade olarak dahil edilecektir. Öte yandan, iadenin yeminli müflavir tasdik raporu ile talep edildi i durumlarda bu dönemler için tek bir iade raporu düzenlenebilecektir. Ancak bu raporda her dönemin iade hesab ayr ca yap l p iade tutar belirtilecektir. 1.6 Parasal Limit Yaz m z n önceki bölümlerinde de belirtildi i üzere Katma De er Vergisi Kanununun 13. maddesi ile söz konusu istisnan n uygulanmas nda alt s n r tespit etme yetkisi Bakanlar Kurulu na verilmifltir. Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiye dayanarak tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 2004/8127 say l Kararname ile söz konusu istisna ifllemlerinde uygulanacak alt limiti 100 YTL olarak belirlemifltir. Buna göre, yaz m zda aç klamaya çal flt m z istisna hükümleri katma de er vergisi hariç 100 YTL ve üzeri mal ve hizmet al mlar nda uygulanabilecektir. Bir mal ve hizmet al m belgesi ile istisna kapsam nda olan ve istisna kapsam nda olmayan birden fazla ifllemin gerçeklefltirilmesi durumunda ise sadece istisna kapsam na girmeyen ifllemler üzerinden katma de er vergisi hesaplanacakt r. 9

10 VERG DE GÜNDEM Dünyadan Vergi Haberleri Do a M RZA Kanada Vergi daresi Örtülü Kazanç Uygulamas n Ticari Olmayan fllemlere de Uygulama Tehdidinde Bulundu Kanada Gelir Vergisi Kanunun (Kanun) 247. Maddesine 1997 mali y l n izleyen dönem için örtülü kazanç (transfer pricing) kurallar n n getirilmesinin ard ndan, Kanadal baz vergi uzmanlar, kurallar n emsal bedele uygun olmayan ticari ifllemlere de uygulanabilme potansiyeli konusunda Kanada Maliye Bakanl na aç klamalarda bulunmufllard. Örne in, Kanada da yaflayan bir ebeveyn, Kanada d fl nda yaflayan çocu una bir ev sat n almas, ya da bir ifl kurmas n sa lamak üzere faizsiz kredi sa layabilir. Faizsiz kredi, çocu a boflanm fl bir efl de dahil olmak üzere, alacakl konumundaki kiflilere karfl bir koruma sa lad ndan dolay, bir arma ana oranla daha tercih edilir bir uygulamad r. Kanada da hediyeler üzerinden vergi uygulanmaz ve ancak çok spesifik durumlarda belirli bir oranda bir yasal oran uygular. Buna alternatif olarak, Kanada da mukim bir kifli, ülke mukimi olmayan bir tröste, ya da ülke mukimi olmayan bir aile ferdine ait yabanc bir flirkete faizsiz bir kredi verebilir. Her durumda, Kanadal kredi veren, herhangi bir yat r m girdisi beklemiyordur ve ticari amaçl herhangi bir motivasyonu bulunmamaktad r. Kanada isnat kurallar uyar nca, bu tür faizsiz krediler, Kanada da mukim herhangi bir kifli, kurum ya da tröste, örtülü kazanç konusunda herhangi bir kayg olmaks z n, sa lanabilmektedir. Bir efl ya da rüfltünü ispat etmemifl bir çocuk, fon ödünç alan kurumun hissedar ise, flirket isnat kurallar uyar nca krediyi verenin isnat edilen iadeyi beyan etmesi gerekir. Di ere durumlarda ise, isnat edilen bir faiz söz konusu de ildir. Söz konusu aç klamalar Kanada Maliye Bakanl na sunuldu unda bakanl k yetkilileri, Kanada Vergi daresinin (CRA) örtülü kazanç kurallar n n ticari olmayan ifllemler üzerine uygulanmas gibi bir niyetlerinin olmad n belirtmifllerdi. CRA, --Madde 69 ve Madde 245 de dahil olmak üzere Madde 247 den önce yürürlükte bulunan vergiden kaç nmaya iliflkin kurallar n, ticari olmayan s n r ötesi ifllemlere hiçbir zaman uygulanmad n ve benzer biçimde, yeni kurallar n da bu tür ifllemlere uygulanmayaca n belirtmifllerdi. Oysa öyle görünüyor ki, CRA vergi müfettifllerinin, geçmiflteki uygulamalar de ifltirerek emsal bedele uymayan ticari olmayan s n r ötesi ifllemleri vergilendirme yönünde bir ad m atmalar ihtimali oldukça yüksek. Geçti imiz aylarda ortaya ç kan bir olay da bu görüflü do ruluyor. Söz konusu olayda, kendi kurumunun bütçe planlamas n n bir bölümlü olarak Kanada mukimi bir mükellef, Kanada mukimi olmayan bir aile ferdinin intifa sahibi oldu u Kanada mukimi olmayan bir kuruma faizsiz kredi sa lam flt. Kanada Gelir Vergisi Kanunu nun 247. Maddesinin 2. bendi uyar nca, Kanada mukimi bir mükellef ile bu mükellefin emsal bedele uygun olmayan bir iliflki içinde bulunan Kanada mukimi olmayan bir kiflinin bir ya da birden fazla ifllemde bulunmalar ve (a) flleme kat lan taraflar n herhangi birine uygulanan flartlar n ya da hükümlerin, emsal bedel üzerinden ifllem yap lan herhangi bir tarafa uygulanan flart ya da hükümlerden farkl olmas ; ya da (b) Söz konusu ifllem ya da ifllemlerin, emsal bedel üzerinden ifllem yapan taraflar aras nda uygulanmas n n söz konusu olmad ve normal koflullar alt nda, söz konusu ifllem ya da ifllemlerin bir vergi avantaj ndan yararlanman n d fl nda öncelikle iyi niyet çerçevesi içinde yap ld kabul edilebiliyorsa; fllemde yer alan tutarlar, afla da belirtilen koflullar n ortaya ç kmas durumunda, belirlenebilecek olan tutarlar n tutarlar na, ya da niteliklerine göre ayarlanabilirler: (c) Yaln zca, yukar da (a) alt-bendinin uyguland durumda, ifllem ya da ifllemlerde yer alan taraflara uygulanan flartlar n ya da hükümlerin, emsal bedel üzerinden ifllem yapan taraflara uygulanabilecek flartlarla ya da hükümlerle ayn olmas durumunda; ya da (d) Yukar da (b) bendinin uyguland durumda, taraflar aras mda gerçekleflen ifllem ya da ifllemlerin, emsal bedel üzerinden ifllem yapan kifliler aras nda, emsal bedel üzerinden ifllem yapan kiflilerin tabi olduklar koflullar ve hükümlerle ayn oldu u durumlarda Emsal bedel uygulamas na göre ifllem yapan taraflar n, faizsiz bir kredi ifllemine girmelerinin söz konusu olmayaca na göre, Madde 247(2)(a) n n uygulanabilmesi mümkün olmayacakt r; zira, söz konusu bentte, emsal bedel üzerinden ifllem yapan taraflar n faizsiz bir kredi ifllemine girmeleri durumunda, söz konusu ifllemin matrah n n tespit edilebilece i varsay lmaktad r. Öte yandan, Madde 247(2) alt bend (b) de bu duruma uygulanabilir bir madde de ildir; zira, faizsiz kredilerin emsal bedel üzerinden uygulanan ifllemlerin kapsam nda yer almamas n n yan s ra, yukar da belirtilen olayda kredi aç kça, vergi avantaj sa laman n d fl nda, öncelikle iyi niyet çerçevesinde uygulanm flt ; bütçe planlamas ve aktiflerin korunmas amac yla uygulanm flt. Madde 247 alt bent (2) nin bu duruma uygulanabildi i kabul edilse bile, CRA n n geçmiflte benimsemifl oldu u tav r, bu hükmün ticari olmayan bir duruma uygulanamayaca yolunda idi. (Kanadal ) Uygulamac lar çin Gelir Vergisi Kanunu kitab n n 26. bas m nda yer alan editörün notlar nda, 247(2). Bendin ticari olmayan durumlara (örne in, Kanada da mukim bir ebeveynden, Kanada d fl nda yaflayan çocu una faizsiz kredi ödenmesi durumuna) uygulanabilece i belirtilmekle birlikte, 10

11 CRA n n bu kural genellikle bu flekilde uygulamas beklenmedi i vurgulanmaktad r. Ayr ca, gerek 69(3). Bent; gerekse Yasan n 245. maddesi, Kanada mukimi bir mükellefin Kanada mukimi olmayan bir aile ferdine ödedi i kredi üzerine potansiyel olarak bir faizin isnat edildi ini belirtecek ölçüde genifl bir ifade tarz içermektedir. Bununla birlikte, bu hükümler hiçbir zaman bu flekilde uygulanmam flt r. CRA n n politikas gere i Madde 245 ya da de ifltirilmeden önceki halinin ticari olmadan ifllemlere uygulanmad ndan dolay, söz konusu hükmün bu ba lamda uygulanabilece ini öne sürmek, adil bir davran fl olmaz. Vergi politikas n n alt nda yatan temek ilke gere ince, mükelleflere eflit davran lmas gerekir. Madde 247 Alt bent (2)yi bu flekilde tüm mükelleflere uygulama giriflimi, tüm ebeveynlerin ülkede mukim olmayan çocuklar na faizsiz kredi vermeleri sonucunu do uracakt r, bu nedenle de, hükmün kapsam n n bu flekilde geniflletilmesinden önce bu konuda iyice düflünülmesi gerekir. Kanada Maliye Bakanl taraf ndan 27 Eylül 1999 tarihinde yay nlanan IC 87-2R Say l Genelge (Uluslararas Örtülü Kazanç), 247. Maddenin (2) Bendinin uygulanmas na bir k s tlama getirtmektedir. Söz konusu Genelgede, flu aç klama yer almaktad r: 21. Bir genel kural olarak, Yasan n 17 ve Maddelerinin 15(2) ve 18(4) alt bentlerinin, ülke mukimi olmayanlardan al nan ya da bu tür kiflilere verilen kredileri düzenleyen spesifik hükümler, Madde 247 de yer alan daha genel hükümleri dikkate almadan uygulan rlar. Bu spesifik hükümler, Kanada mukimi kurumsal bir mükellefe, afla da belirtilen durumlarda uygulanabilmektedir: Mükellefin, Kanada mukimi olmayan bir kifliye sa lad kredi ya da di er borçlanmalar üzerinde yeterli oranda bir faiz uygulamad durumlarda; Mükellefin, Kanada mukimi olmayan bir flah stan faizsiz ya da düflük faizle kredi ald durumlarda; Mükellefin sermayesinin yetersiz oldu u durumlarda (thin capitalization). 22. Vergi daresinin Madde 247 de yer alan daha genifl hükümleri uygulamas, yasan n ruhu ile çeliflecek; afla daki durumlarda, flirketler aras krediler üzerinden faiz al nd varsay m n do uracakt r: Kanada mukimi bir kurumun ülke d fl ndaki bir ba l flirketi taraf ndan kuruma bir kredi sa land nda; Kredinin, Kanada mukimi bir kurumun mukim olmayan bir ba l flirketi taraf ndan, tine Kanada mukimi kurumun di er bir ba l flirketine ödendi i ve 80.4(2) bendin uygulanmad durumda. IC 87-2R Say l Genelgede belirtilen hükümlerin yan s ra, Yasada faizsiz ya da düflük faizli kredileri düzenleyen baflka hükümler de bulunmaktad r; örne in, Madde 56.(4.1) ve Madde 74.4(2) gibi. Madde 56(4.1), sa lanan kredinin ana amaçlar ndan birinin gelirin paylafl lmas oldu u durumda, kredi olarak sa lanan aktife atfedilen gelirleri düzenler. Madde 74.4(2) ise, bir kiflinin, do rudan ya da dolayl bir biçimde, bir tröst arac l ile ya da baflka herhangi bir yolla, kredi olarak sa lanan aktifi di er bir kuruma devretti i ve devir ya da kredi iflleminin ana hedeflerinden birinin, makul ölçülerde, söz konusu kiflinin elde etti i geliri azaltarak, bir tröst arac l ile, ya da baflka bir biçimde o kifli aç s ndan tayin edilen bir di er kifliye menfaat sa lad durumlarda uygulan r. Söz konusu kifli aç s ndan tayin edilen kifli, o kifliyle emsal bedel baz nda ifllemde bulunmayan, bir efl ya da örf ve adetler uyar nca belirlenen bir ortak, ya da 18 yafl n n alt nda bir flah s, veya o kiflinin kuzeni ya da ye eni olabilir. Madde 74.4 (2) nin uyguland durumda, önceden belirlenen orandaki faiz, krediyi sa layan kiflinin gelirine dahil edilir. fllemlerini emsal bedel üzerinden uygulamayan taraflar aras ndaki faizsiz kredi ifllemleri üzerinde vergi uygulayan çok say da spesifik hükmün bulunmas na ra men, bu hükümlerin hiçbiri, aile fertlerinden birine ait Kanada mukimi olmayan bit kuruma ödenen kredilere uygulanmamaktad r. Federal Mahkeme Dava Dairesinin 88 DTC 6525 Say l Cooper v. Kraliçe davas ile ilgili olarak belirtti i gibi, faizsiz ve düflük faizli krediler, bunlar n gelire dahil edilmelerini öngören spesifik bit hüküm bulunmad kça, vergiye tabi menfaatler olarak kabul edilmemektedirler. Bu mant a göre, bu Yasada yer spesifik bir hükme göre söz konusu kredi vergiye tabi olarak kabul edilmedi i durumda, CRA n n, Madde 247 de yer alan genel vergiden kaç nmay önleme kural ndan daha genifl bir ba lamda düzenlenmifl olan Madde 235 uyar nca, o krediye vergiye tabi tutma girifliminde bulunmamas gerekir. Genelgede yer alan ifadeye göre, böyle durumlarda Madde 247(2) yi uygulama girifliminde bulunmak, Yasan n ruhu ile çeliflir. Aktifin dondurulmas ifllemi ise, farkl bir biçimde gerçekleflebilmektedir Kanadal bir kifli, üzerine herhangi bir vergi isnat edilmeden, o kiflinin kardefline ait bulunan bir Kanada kurumuna, faizsiz vergi verebilir. Kanadal bir kiflinin kardefline, ya da kardeflinin hissedar bulundu u bir tröste ait Kanada mukimi olmayan bir kuruma, yukar daki aç klamaya benzer bir yöntemle kredi vermemesi için herhangi bir neden bulunmamaktad r. Almanya Yabanc Fonlar Üzerinde Uygulanan Yat r m Vergisi Kanununu Aç kl a Kavuflturuyor Almanya Maliye Bakan, yay nlad 13 Aral k tarihli Genelgede, Yat r m Vergisi Kanununun (özellikle de, götürü usulde vergilendirmeye iliflkin hükümlerinin) yabanc yat r m fonlar üzerindeki uygulama kapsam na aç klamalar getirdi. Maliye Bakan, yasan n yorumland ve henüz aç kl a kavuflturulmam fl konular n ele al nd daha kapsaml nihai bir genelgeyi fiubat 2005 te yay nlamay düflünüyor. Kas m 2003 te yürürlü e giren Yat r m Vergisi Kanunu, ilk aflamada fonlar n, 31 Aral k 2003 tarihini izleyen mali y llar na uygulan yordu. Yasa uyar nca, söz konusu yasan n kapsam na giren fonlar n, raporlama ve yay nlamaya iliflkin birtak m koflullar yerine getirmesi gerekiyor; bu koflullar yerine getirmeyen fonlar, yasan n 6. maddesi uyar nca, götürü usulde vergiye tabi tutuluyorlar. Alman yat r mc lar, yabanc bir fonun ilgili y l içinde zarara u ramas durumunda dahi, Madde 6 uyar nca, potansiyel olarak vergiye tabi tutulabiliyorlar. Götürü usulde vergilendirme, fonun mali 11