İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici Tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici Tedavi"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici Tedavi Prof. Dr. Ba ki Gök san Beyin damar hastalıkları (BDH) ölüm ne den le ri için de kan ser ve kalp has talıklarından sonra üçüncü, kişiyi özürlü bırakma açı sından ise birinci sırada yer alan önem li bir sağ lık sorunudur. Beyin damar hastalıkları nın yıllık görülme sıklı ğı / ola rak ka bul edil mek te ve bun la rın %75-85 gi bi önem li bir kısmı nı is ke mik tip BDH oluşturmaktadır. Sorumlu olan etyolojik nedenlere gö re fark lı lıklar göstermekle birlikte genel de ğerlendirmelerde ilk iskemik BDH sonrasında tekrarlama oranı ilk yıl için %10 son ra ki yıllarda ise %5 gibi yüksek de ğerlere ulaşmaktadır. Bu ne den le or ta ya çıkan iskemik BDH sonrası tekrarlamaları önlemeye yönelik tedaviler ikincil önleyici tedaviler baş lı ğı altın da ele alın mak ta ve is ke mik BDH te davilerinin önemli bir kısmı nı oluşturmaktadır. Bu bö lüm de is ke mik BDH nın ikin cil önleyici tedavileri ile ilgili bilgiler gözden geçirilecektir. İs ke mik BDH ikin cil ön le yi ci te da vi le ri aşa ğı da ki üç ana baş lıkta toplanmaktadır: Risk faktörleri ile mücadele İlaç tedavisi Cerrahi tedavi ve endovasküler uygulamalar RİSK FAK TÖR LE Rİ İLE MÜ CA DE LE İskemik BDH tedavi protokolleri içinde her aşamada öncelik risk faktörleri ile mücadelede olmaktadır.de ğiş ti ri le bi lir bi li nen risk fak tör le ri ola rak, hi pertansiyon, şeker hastalı ğı, hiperlipidemi, hiperhomosisteinemi, sigara ve alkol 17

2 Baki Göksan kullanı mı, inaktivite ve şişmanlık,uyku apne sendromu (uykuda solunum bozuklu ğu) sa yılabilir. Uygun diyet ve ilaçlarla kan basıncı nın ay rıca hematolojik parametrelerin kontrolünün yanı sıra sigaranın yasaklanması, alkol kullanı mı nın gün de iki kadeh şa rap ile sı nırlandı rılması, düzenli fiziksel aktivitenin sürdürülmesi önem kazanmaktadır. Sayılan risk faktörleri içinde son senelerde önem kazanan uyku apne sendromu ateroskleroz gelişiminde bağımsız risk fak tö rü ol du ğu gi bi kan ba sıncı, şeker regülasyonu, şişmanlık ve çe şitli hematolojik parametreler ayrıca kognitif fonksiyonlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniylede önem kazanmaktadır. İs ke mik BDH has ta la rı nın yak la şık 2/3 ka da rında uykuda solunum bozuklugunun gösterilmiş olması bu hastaların ikincil önleyici tedavilerinin ve rehabilitasyon programları nın ba şarı sı için bu açıdan değerlendirilmeleri ve eğer uykuda solunum bozuklu ğu varsa tedavisinin sağlanması nın önemini vurgulamak uygun olacaktır. İLAÇ TE DA VİSİ İs ke mik BDH ikin cil ön le yi ci te da vi sin de kul la nılan ilaçlar 1. Antitrombotik ilaçlar: Antiagregan ilaçlar (aspirin, klopidogrel, dipiridamol) Antikoagulanlar (warfarin) 2. Endotel fonksiyonunu düzenleyici ilaçlar: ACE in hibitörleri Statinler An ti ag re gan ve oral an ti ko agu lan la rın se çi min de is ke mik BDH et yo lo ji si önem kazanmaktadır. Bu nedenle ilaç seçiminde dikkate alınması gereken iskemik BDH etyolojisine yönelik bir sı nıflamanın ve yak la şık görülme oranları nın ha tırlanması faydalı olacaktır. İs ke mik BDH Et yo lo jik Sı nıf la ma 1. Kar di yo em bo lik Ne den li BDH (%25) a. Ris ki yük sek grup: atriyal fibrilasyon (tüm kardiyoemboli nedenlerinin yakla şık %50 si) mit ral ste noz mekanik kapak protezi 18

3 İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkin cil Ön le yi ci Te da vi ya kın za manda miyokard enfarktüsü sol vent rikül trombozu atriyal miksoma enfekte endokardit dilate kardiyomiyopati marantik endokardit b. Ris ki dü şük ve ya tam bi li ne me yen ne den ler: mitral kapak prolapsusu mitral anular kalsifikasyon patent foramen ovale atriyal septal anevrizma kalsifiye aort stenozu mitral kapakta hareketli uzantılar (mitral kapak strand ) Kardiyoembolik nedenler içinde en önemlisi kardiyoembolik nedenlerin yakla şık %50 si ni oluş tu ran at ri yal fib ri la yon dur(af). İskemik BDH hastaların da %15-20 gi bi yük sek oranlarda görüldüğü bildirilmektedir. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda ilaç seçiminde dikkate alınması ve pra tik açıdan önemi nedeniyle atriyal fibrilasyonun kendi içindeki risk derecesine göre sı nıflamasının ha tırlanması uygun olacaktır. At ri yal Fib ri las yon da Kar di yo em bo li Açı sın dan Risk Sı nıf la ma sı a. En yük sek risk li grup (tek rar la ma ora nı %12/yıl ) Özgeçmişin de is ke mik BDH bu lu nan has ta lar b. Yüksek riskli grup (tekrarlama oranı %6/yıl ) 75 yaş üze ri hipertansiyon sol vent rikül disfonksiyonu romatizmal veya valvuler kalp hastalı ğı transösofagial EKO da risk faktörü varlı ğı orta derecede yer alan risk faktörlerinden birden fazlası nın var lı ğı 19

4 Baki Göksan c. Orta derecede riskli grup (tekrarlama oranı %3.5/yıl ) yaş şe ker has ta lı ğı koroner kalp hastalı ğı yük sek risk fak törlerinin eşlik etmemesi d. Düşük riskli grup (tekrarlama oranı %1/yıl ) 65 yaş al tı di ğer risk faktörlerinin eşlik etmemesi 2. Kar di yo em bo lik Ol ma yan İs ke mik BDH (%75-80) Aterosklerotik (%20-25) hi poperfüzyon aterotromboz (okluzyon) aterotromboemboli Lakuner enfarkt (%20-25) Nadir nedenler (%5) diseksiyon, koagulopati, arterit vs. Kriptojenik (%25-30) İskemik BDH ikincil önleyici tedavide ikinci basamak olan ilaç tedavisinde yukarıda belirtildi ği şekilde elimizde iki önemli sı nıflama bulunmaktadır. Bunlardan biri kullanılan ilaçlar (antiagreganlar-antikoagulanlar) di ğeri ise etyolojiye yönelik (kardiyoembolik olanlar ve ol mayanlar) sı nıflamadır. Bu aşamada bu iki sı nıflamayı birlikte ele alarak han gi ilaçların hangi etyolojik nedenlerde tercih edilmesi gerekti ği ve uygulamaları üzerinde durulacaktır. 1. An tit rom bo tik ilaç lar a. Antiagregan ilaçlar Antiagregan tedavide kullanılan ilaçlar: Aspirin ( mg/gün): Tromboksan A2 inhibisyonu ile etkili Klopidogrel (75 mg/gün): Adenosin difosfat etkili agregasyonu inhibe eder 20

5 İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkin cil Ön le yi ci Te da vi As pi rin + di pi ri da mol (as pi rin 50 mg/gün-di pi ri da mol ya vaş sa lı nımlı 200 mg x 2/gün) Aspirin + klopidogrel Dipiridamol: Fosfodiestraz inhibe ederek siklik AMP-GMP artı şı ile etkili Etyolojik sı nıflamayı dikkate alarak antiagregan ilaçların kullanıldı ğı durumlar: Kar di yo em bo lik ol ma yan is ke mik BDH (ate rosk le ro tik, la kü ner, krip to jenik) Dü şük riskli kardiyoembolik nedenli olgular Dü şük riskli atriyal fibrilasyonlu olgular Antikoagulan kullanamayan olgular Belirtilen ilaçların ve kom bi ne uy gu la ma la rın birbirlerine kar şı belirgin üstünlü ğü olmamakla birlikte dü şük maliyeti nedeniyle aspirin ilk kullanılan ilaç olmaktadır. Klopidogrelin aspirine kar şı üstünlü ğü ol du ğunu gösteren ça lışmaların ya nı sıra aspirin ve dipiridamolun birlikte uygulanması nın aspirinden daha etkili olduğu da gös te ril miştir.bu çalışmaların dolaylı yol la yapılan değerlendirmesine göre aspirin dipiridamol birlikte kullanı mı nın klopidogrelden daha etkili ve düşük yan et ki ye sa hip ol du ğu belirtilmektedir. Pratikte kar şılaşılan sorunlardan birisi antiagregan tedavi altında iskemik BDH tekrarlaması dır. Bu durumda seçeneklerin sı nırlı ol du ğu önceki senelerde antikoagulan tedavi dü şünülmekteydi zamanı mızda ise kullanılamakta olan antiagreganın de ğiştirilmesi veya özellikle atreoskleroz açı sından yüksek riskli hastalarda ayrıca endovasküler uygulama geçiren hastalarda birlikte kullanımlar (aspirin+klopidogrel) tercih edilmelidir. b. Antikoagulan ilaçlar İskemik BDH ikincil önleyici tedavisinde antikoagulan ilaç olarak oral an tikoagulan tedavide kullanılan warfarin yer almaktadır. Buna göre oral antikoagulan tedavi uygulaması nın tercih edildiği durumları etyolojik sı nıflamaya göre şu şe kilde sıralayabiliriz: Çok yüksek, yüksek ve orta derecede riskli AF olguları Yük sek risk li di ğer kardiyoembolik nedenli olgular At ri yal fib ri las yon lu ol gu lar da INR (2-3), ka pak pro tez li ol gu lar da INR (2,5-3,5 ) ola cak şe kil de ömür bo yu di ğer du rum lar da ise INR (2-3 ) ola cak şekilde sı nırlı sürelerde (6 ay gibi) warfarin tedavisi uygulanmaktadır. Ya şı 21

6 Baki Göksan 75 ve ya üze rin de olan has ta lar da INR (1,6-2,5 - or ta la ma dü zey 2) ola rak önerilmektedir. Kardiyoembolik nedenli olmayan ancak antikoagulan tedavinin tartışmalı ve kesin destekleyici verilerin olmamasına rağmen uygulandı ğı iskemik BDH şu şekilde sıralanabilir: Antiagregan tedavi altında iskemik BDH Servikal arter diseksiyonları Ciddi karotis stenozları Semptomatik intrakranyal büyük arter stenozları Aortik ateroma Fusiform basiler arter anarizması Antifosfolipid antikor sendromları Koagulasyon artı şı ile gi den du rum lar (pro te in C-S ye tersizlikleri gibi) Yukarıda belirtilen tablolardan servikal arter diseksiyonlarında kısa süreli olarak Semptomatik antifosfolipid antikor sendromunda veya koagulasyon artı şı bulunan olgularda ise sürekli ve INR (3-4) olacak şekl de oral antikoagulan tedavi önerileri yapılmaktadır. 2. Endotel Fonksiyonunu Düzenleyen İlaçlar Bu grup için de is kemik BDH ikincil önleyici tedavisinde özellikle aterosklerotik risk faktörlerinin bulundu ğu olgularda asıl etkilerinin yanında vasoprotektif-endotel fonksiyonu düzenleyici etkilerinin de oldu ğu ileri sürülen ilaçlar yer al mak ta olup bun lar hipertansiyon tedavisinde kullanılan angiotensin con ver ting enzym (ACE) in hi bis yo nu ya pan ilaç lar ve li pid dü şürücü olarak kullanılan statin grubu ilaçlardır. Bu iki grup ilaç asıl etkilerinin dı şında damar yapı sı özellikle endotel üzerine etkilerle vasküler rektivitenin düzenlenmesi, aterosklerotik geli şimi ve trombüs formasyonunu onleyici etkileri nedeniyle iskemik BDH tedavi ilaçları için de yer ala bi le ce ği belirtilmektedir.ancak asıl kullanım amaçları dı şında doğrudan iskemik BDH ikincil önleyici tedavi amacıyla kullanımları nı destekleyen kesin kanıtlar bulunmamaktadır. CER RA Hİ TE DA Vİ VE EN DO VAS KÜ LER UY GU LA MA LAR Karotis internada aterosklerotik plak bulunan hastalarda ipsilateral göz veya hemisferle ilgili geçici veya kalı cı bulgularla seyreden iskemik BDH ortaya çıkası halinde aterosklerotik plak nedeniyle geli şen karotis darlı ğı semp- 22

7 İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkin cil Ön le yi ci Te da vi tomatik özellik kazanmaktadır. Bu şe kilde semptomatik karotis darlı ğı olan olgularda darlık derecesiyle orantı lı olarak iskemik BDH tekrarlama oranı yüksek seviyelerde olmaktadır. Bu nedenle semptomatik karotis stenozu olan olgularda karotis endarterektomisi yapılarak tekrarlama oranları nı ilaç te davisi altındaki hastalarla kar şılaş t ıran çalışmalar yapılamış t ır. Bu ça lışmaların sonuçlarına göre semptomatik %70 ve üzeri darlı ğı bulunan olgularda karotis endarterektomisi daha faydalı bulunmuştur. Sonuçlara göre semptomatik %50-69 dar lı ğı olan ol guların faydalanma oranları da ha dü şük ola rak bu lunmuş %50 ve al tı dar lı ğı olan ol gularda ise elde edilen sonuçlara göre karotis endarterektomisi tavsiye edilmemektedir. Karotis endarterektomisine göre üstünlü ğü ve ya eşit de ğere sahip olduğu henüz geniş ça lışmalarla gösterilmemekle beraber endovasküler giri şimler olarak anjioplasti ve stent uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Dün yada ki bu ge lişmenin önüne geçecek derecede fakültemiz Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı Nöroradyoloji bölümünde ekstra-intra kranyal endovasküler uygulamalar başarı ile ya pılmaktadır. Ka ro tis En dar te rek to mi Uy gu la ma sı na Aday Ol gu lar %70 ve ya üze ri semp tomatik darlık %50-69 semptomatik darlık ile birlikte yüksek riskli hastalar İp si la te ral he mis fe rik ve/ve ya göz ile il gi li ge çi ci is ke mik atak İpsilateral hemisferik hafif veya orta derecede bulgulu iskemik BDH (minör strok) Vasküler risk fak törleri kontrol altında olmalı Farklı etyolojik nedenler olmamalı Yakın zamanda miyokard enfarktüsü olmamalı Kalp yetmezli ği olmamalı Mer ke zin pe ri ope ra tif mor ta li te mor bi di te ora nı %6 dan, BDH ora nı %3 den az ol ma lı Semp to ma tik ka ro tis dar lı ğın da tek rar la ma ris ki nin yük sek ol du ğu du rum lar: Ya şın ileri olması Darlık derecesinin ileri olması Darlık ora nında kısa sürede artı şın tespit edilmesi Ekodan fakir yumuşak plak-plak içi ka na ma 23

8 Baki Göksan Düzensiz ülsere plak-lümen içi hareketli trombus Transk ran yal dop ler de sa at te 2 ve ya üze ri em boli saptanması İpsilateral sessiz enfarktların olması Kar şı tarafta karotiste tıkanma veya darlık olması Vasküler risk faktörlerinin bulunması Karotis endarterektomisi yapılan olgulardan 75 yaş üze ri olan la rın, er kek olguların ve he misferik bulguları olanların daha çok faydalandıkları gösterilmiştir. Ka ro tis en dar te rek to mi sinde komp li kas yon ris ki nin yük sek ol du ğu du rum lar: Ya şın ileri olması (80 yaş üze ri ) Distal ve/veya intrakranyal darlık olması Kar şı tarafta tıkanma veya darlık Lü men içi trom bus Vasküler kardiyak risk faktörlerinin varlı ğı KAYNAKLAR 1. Gre gory W. Al bers, Ame ren co P, Eas ton JD, Sac co RL, Te al P., An tith rom bo tic and throm boly tic the rapy for ischemic stroke. Chest 2001(sup.), 119 :300S-320S. 2. War low CP, Den nisms, Van Gijn J, Han key GJ, San der cock PAG, Ban ford J Ward law J. Stro ke A Practical Guide To Ma na ge ment Blac kwell sci en ce USA. 3. Hanry JMB, Mohr JP, Ben nett MS, Yat su FM. (Eds.) Stro ke pat hophy si ology, di ag no sis and ma nagement. 3.editi on Churc hill Livingston USA. 4. Bal kan S. (ed). Se rebrovasküler hastalık lar Gü neş kitabevi Ankara. 5. Kay nak D, Gök san B, Kay nak H, De ğirmenci N, Dağ lı oğ lu S. Is the re a link bet we en the se ve rity of sle ep-di sorde red bre at hing and at he rosc le ro tic di se ase of ca ro tid ar tery. Eur J Neurol 2003; 10: Heinrich PM. Long term outcome after stroke due to atrial fibrillation. Cerebrovasc Dis 2003, 16 (sup.1): Heidelberg SK, Heidelberg PR (eds.) Ischemic Stroke Prophylaxis and Treatement, European Stroke Initiative (EUSI) Recom mendations Kaneko Y, Hajek VE, Zivanovic V, Rabound J, Brad ley TD. Relation of sleep ap nea to func tional capacity and length of hos pitalization fol lowing stroke. Sleep 2003, 26(3):

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 255-262 Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı Prof. Dr. Sibel

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Kan Grup Antijenleri

Kan Grup Antijenleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 55-65 Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin

Detaylı