TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Noterler Birliği Kongresini ve Noter Odası Genel Kurullarının görevlerini yerine getirirken yapacağı çalışma, denetim ve araştırmaların verimli ve düzenli olması için gerekli usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği Kongresinin ve Oda Genel Kurullarının çalışmasını kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Birlik : Türkiye Noterler Birliğini, Yönetim : Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunu, Başkan : Türkiye Noterler Birliği Başkanını Oda : Noter Odalarını, Divan Başkanı : Türkiye Noterler Birliği Kongresi Divan Başkanını, Delege : Oda Genel Kurulunca seçilen ve yasa gereği katılan başkanları ve üyelerini, ifade eder. İKİNCİ KISIM Türkiye Noterler Birliği Kongresi Birinci Bölüm Kuruluş Madde 5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi Birliğin en yüksek organı olup, Oda Genel Kurullarınca Noterlik Kanunu uyarınca seçilecek noterler ile noter odaları başkanlarından oluşur. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri de Kongrenin tabii üyeleridir. Kongrenin görevleri Madde 6- Birlik Kongresinin görevleri şunlardır; a) Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tasvip etmediği takdirde yeniden seçim yapmak, çalışmalarını mali ve idari bakımdan denetlemek, b) Birlik bütçesini görüşmek ve onaylamak, c) Birliğin görevlerine giren diğer işleri, gündeme dayanarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak, d) Birlik Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerini seçmek, e) Noterlerin ödeyecekleri giriş paralarını ve aidatı tespit etmek, f) Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman Üyenin ücretleri ile Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve delegelere diğer görevli noterlere verilecek yolluk, huzur hakları miktarlarını tespit etmek, g) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

2 Toplantı yeri ve tarihi Madde 7- Birlik Olağan Kongresi; her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından en az 30 gün önce gazetelerle ilan edilir, ayrıca Odalara da bildirilir. Birlik Kongresi Adalet Bakanlığının ve Birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü hallerde kongreyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, Noterlik Kanununda yazılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsaması şarttır. Olağanüstü toplantıda yalnız toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Olağanüstü kongre önceki olağan kongre üyeleri katılımıyla toplanır. Toplantı için, yukarıda yazılı süre ve usule uyulur. Olağanüstü toplantıda birleşim açılınca Divan Başkanı önce çağrı yazısını okutur. İKİNCİ BOLÜM Başkanlık Divanı Kuruluş Madde 8- Birlik Kongresi Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan vekili ve dört yazmandan kurulur. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Birlik Kongresi Başkanlık Divanında görev alamazlar. Başkanlık Divanında boşalma Madde 9- Başkanlık Divanında boşalma olursa, noksan üyelikler derhal yapılacak seçimle tamamlanır. Noksan üyelikler tamamlanıncaya kadar Başkanlık Divanının görev ve yetkileri devam eder. Başkanlık Divanının görevleri Madde 10- Başkanlık Divanının görevleri şunlardır: a) 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve bu Yönetmelik gereğince verilen görevleri yerine getirmek, b) Kongrenin sükun ve intizam içinde çalışmasını sağlamak, c) Kongredeki oylamalarda ve görüşmelerde önemli yanlışlıklar, gereksiz tutum ve davranışlar olduğu ileri sürülürse bunları usul görüşmesi açarak veya gerekirse oya başvurarak düzeltmek, d) Yanlışlıklar ve gereksiz tutum ve davranışlar birleşim kapandıktan sonra anlaşılırsa takip edilecek yolu tespit etmek ve uygulamak, e) Divana verilen öneri ve sunuşların konularına göre hangi komisyonlara gönderileceğine, öneri ve sunuşlar, dilek temenni mahiyetinde ise Yönetim Kuruluna havalesine karar vermek, gerek görürse bu hususu Kongrenin oyuna sunmak, Kongre Divan Başkanının görevleri Madde 11- Kongre Divan Başkanının görevleri şunlardır: a) Kongreyi temsil etmek, b) Kongre görüşmelerini yönetmek, c) Kongre tutanaklarının düzgün bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, d) Divana başkanlık etmek, e) Kongre gündemini noksansız bir şekilde uygulamak, f) Başkanlık Divanınca alınacak kararları yerine getirmek.

3 olmak, verir. Başkan Vekilinin görevleri Madde 12- Başkan Vekilinin görevleri şunlardır: a) Başkanının yokluğunda Kongre görüşmelerini yönetmek, b) Yönettiği oturumlarla ilgili tutanakları tanzim ve denetlemek, c) Tutanak özeti için gerekli hazırlıkları gözetmek ve bu konuda başkana yardımcı Başkan vekilinin hangi birleşim ve hangi oturumu yöneteceklerini bizzat başkan Divan yazmanlarının görevleri: Madde 13- Divan Yazmanlarının görevleri şunlardır: a) Hazırlanacak tutanak özeti için gerekli notları hazırlamak, b) Başkanlık Divanına sunulan önerge, rapor vesair teklifleri okumak ve sıraya koyarak muhafaza etmek, c) Kongrede karar için verilen oyları saymak, d) Görüşmeler sırasında söz alanların sırasını tespit etmek ve isimlerini yazmak. Kongre tutanakları ve karar yeter sayısı Madde 14- Birlik Kongresinin başlangıcından sonuna kadar yapılan işlemlerin ve görüşmelerin bir tutanakla belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu tutanak; a) Kongre tarihini, b) Kongrenin yapıldığı yeri, c) Kongrenin olağan ve olağanüstü olduğunu, d) Kongre başkan, başkan vekili ve yazmanlarının isimlerini e) Birlik Başkanı tarafından yaptırılacak yoklama sonucu ile çoğunluğun bulunduğu hususlarını kapsar. Daha sonra gündeme göre yapılacak görüşmeler ve alınacak kararlar Kongre Divanınca uygun bulunacak şekillerde tutanağa geçirilir. Divan dilerse tüm toplantı görüntülü ve sesli olarak kaydedilir. Kongrede yapılan konuşmaların saptanması için ayrıca ve yeteri kadar teyp de kullanılabilir. Tutanaklar arasındaki noksanlık veya değişikliklerde teyp bandındaki kayıtlar esas alınır. Kongre sonunda bantlarla tespit edilen konuşmalar Kongre Başkanlık Divanı tarafından bizzat yazdırılabilir. Buna imkan görülmediği takdirde Başkanlık Divanı veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği kimseler tarafından bu işlemin yapılmasını karar altına alırlar. (N.K.m.114) Kongre kapandıktan sonra hazırlanacak tutanak metni Başkanlık Divanınca kontrol edilir. Gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapıldıktan sonra tutanağın altı Divan üyelerince imzalanır ve arşive konulmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi olunur. Tutanakla birlikte dayanağı olan tüm belge ve önergeler de birlikte teslim edilir. Kongre toplantı ve karar yeter sayısı Madde 15- Birlik Kongresinin toplanabilmesi için, delegelerin çoğunluğun hazır olması lazımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa, ertesi günü mevcut delegelerle toplantı yapılır. Şu kadar ki, üyelerinin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz. Birinci fıkrada yazılı yeter sayısının elde edilememesi halinde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az dörtte biri katılmadığı takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır. Birlik Kongresinin seçimle ilgili toplantısına katılmak ve seçimde oy kullanmak zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.

4 Birlik Kongresi, toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu ile karar verir, şu kadar ki, 166 ncı maddenin 10 uncu bendinde gösterilen konudaki kararlar ancak, Birlik Kongresi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabilir. Oylarda eşitlik halinde Kongre Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Kuruluş Madde 16- Birlik çalışmalarını hukuki, idari ve mali bakımdan incelemek ve denetlemek üzere Hukuk Komisyonu ve Bütçe Komisyonları kurulur. Kongre gerekli görürse başka komisyonlar da kurulur. Hukuk Komisyonu Birliğin hukuki ve idari, Bütçe Komisyonu ise Birliğin mali işlerini denetler. Komisyonların kurulmasında odaların delege sayısı nazara alınır. Komisyonlara her odadan bir delege üye alınır. Noter Odası delege sayısı 10 ve daha fazla olan odalardan birer üye daha çağırılır. Bunlar değişik komisyonlarda görev alırlar. Çalışmaların zamanında başlaması ve bitmesi için Yönetim tarafından Kongre toplantılarından önce Komisyon çalışmaları başlatılır. Kongrenin başlaması ile onaya sunulur. Komisyonlara oda yönetim kurulunun bildirdiği delegeler katılır. Komisyon üyesi olabilmek için en az 2 sene noterlik yapmış olmak gerekir. Komisyonların kaçar üyeden kurulacağı şifahi veya yazılı öneriler üzerine verilecek kararlarla tespit edilir. Birlik Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları tarafından Oda delegeleri içerisinde 2 yıllık noter bulunamadığı takdirde, en kıdemli noter Komisyona gönderilir. Komisyonlar göreve başlamadan önce kendi aralarında bir başkan, bir sözcü ve bir de yazman seçerler. Komisyon üyeliklerinde boşalma olursa, Kongrece yeni bir üye seçilinceye kadar komisyon mevcut üyeleri ile çalışmasını sürdürür. Noksan üyelikler Kongrece en kısa süre içinde tamamlanır. Komisyon Başkanları, kendilerine tevdi ve havale edilen konular için Yönetim Kurulundan her türlü bilgi ve belgeleri isteyebilecekleri gibi gerekli gördükleri hallerde bir uzmanın görüşüne de başvurabilirler. Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağırılırlar. Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilir. Komisyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri söz alabilirler. Ancak, Komisyon üyeleri dışında hiç kimse değişiklik önergesi veremez ve oy kullanamaz. Komisyon raporları Madde 17- Komisyonlarda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar bir rapor halinde toplanır. Raporun her sayfası ve altı komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Rapora karşı çıkanlar, karşı çıktıkları konu ile karşı oy gerekçelerini raporun altına yazdırarak imza ederler. (Değişik ikinci cümle Y.K ) Rapora karşı çıkmayan üyeler hiçbir konuda komisyon raporuna aykırı konuşma yapamazlar. Bir komisyon kendisine havale edilen konuyu, başka bir komisyonun ihtisası dahilinde görürse, konuyu bir yazı ile ait olduğu komisyona aktarabilir ve durumu raporunda belirtir. Bir komisyon kendisine havale edilen yazı veya teklif için başka bir komisyonun düşüncesini öğrenme gereğini duyarsa, konuyu o komisyona aktarır ve gelecek cevabı bekler. Keza, bir komisyon başka bir komisyonda mevcut bir yazı veya teklif hususunda kendi düşüncesini belirtmekte yarar görürse bir yazı ile o komisyondan ilgili teklif veya yazının kendisine havale edilmesini isteyebilir.

5 Iki komisyon arasında aynı konuda bir uyuşmazlık çıkarsa, konu Kongre Divan Başkanı tarafından Kongreye sunulur. Uyuşmazlık Kongrede yapılacak görüşmelerle karara bağlanır. (İç Tüzük m.19) Komisyonların çalışma yerleri Madde 18- Komisyonlar, Yönetim Kurulunca kendilerine tahsis edilen yerlerde toplanır ve çalışırlar. Komisyonlar kendilerine havale edilen konular dışında kalan işlerle uğraşamazlar. Komisyonların Kongrede temsili Madde 19- Komisyonlar Kongrede başkan veya konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil edilirler. Komisyon raporlarının gecikmesi Madde 20- Gündemde belirtilen sırada komisyon raporlarının Kongreye zamanında intikal edememesi halinde, Kongre Divan Başkanı Kongreden alacağı kararla gündemin başka bir maddesinin görüşmesine geçebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kongre Toplantı ve Çalışma Şekli BİRİNCİ BOLÜM Açılış, Birleşim, Oturum Açılış, Divan ve Komisyonların seçimi Madde 21- Toplantı günü delegelerin isimlerini kapsayan iki liste delegeler tarafından imzalanmak üzere toplantının yapılacağı yerin uygun bir bölümüne konulur. Bu liste toplantı salonunda bulunan delegelerle karşılaştırılır. Birlik Başkanı tarafından yaptırılacak yoklama sonunda Noterlik Kanunu'nun 177 nci maddesindeki çoğunluğun hazır olduğu anlaşılırsa toplantı açılır ve Birlik Kongresi Başkanlık Divanı seçimleri yapılır. Başkanlık Divanı göreve başladıktan sonra gündeme geçilir. Gündemde görüşülecek maddelerin konusuna göre divanın gerekli göreceği alt komisyonlar seçilerek teşekkül eder. Alt komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ile yeteri kadar raportör seçilir. Seçimlerde oy sayısının çoğunluğu yeterlidir. Birleşim ve oturum Madde 22- Birleşim, Kongrenin belli bir gününde açılan toplantısıdır. Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarının her birine verilen addır. Gündem, sunuş, önerge, soru; dilek ve temenni Madde 23- Kongre çalışmaları Yönetim Kurulunca ilan edilen gündeme göre yapılır. Kongre, yazılı ve sözlü önergelerin kabulü şartı ile gündem maddelerinin sırasını her zaman değiştirebilir. Sunuş, Kongrenin onayını gerektiren konularda Yönetim veya delegelerin yazılı olarak divana verdikleri tekliflerdir. Önerge, Kongrenin görevine giren konularda divana verilen yazılı veya sözlü tekliflerdir. Dilek ve temenni, Birlik Yönetiminin görevine giren konulardaki teklif ve isteklerdir. Soru, delegelerin Yönetim veya Komisyonlarda cevaplandırılmasını istedikleri hususlardır. Sunuş ve önergelerin hangi komisyonlarda görüşüleceği havale sırasında Divan Başkanlığı tarafından tespit edilir. Kanun, Genel Yönetmelik değişiklikleri (Noterlik hizmetleri ile ilgili yönetmelikler hariç) önerileri dilek ve temenni sayılır.

6 Kongrede ileri sürülen dilek ve temenniler karara bağlanamaz. Kongreye sunulan bu nitelikteki önergeler Kongrenin bilgisine sunulduktan sonra, Kongre Divan Başkanı tarafından Yönetime tevdi olunur. Bu konular Divan tarafından gerekli görüldüğü takdirde Kongrenin onayına sunulur. Birleşimin açılması ve kapatılması Madde 24- Birleşimi Kongre Divan Başkanı açar ve kapatır. Birleşimin devamı süresince Kongre Divan Başkanlığı makamı ve Divan Uyelikleri boş kalamaz. Zorunlu hallerde işlerin bitirilebilmesi amacıyla oturumların uzatılmasına Kongrece karar verilebilir. Yoklama Madde 25- Birleşim açıldıktan sonra Kongre Divan Başkanı tereddüde düşerse, yoklama yapabilir. Çoğunluk olmadığı iddiası Madde 26- Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, en az beş delege ayağa kalkmak suretiyle veya bir önerge vererek çoğunluğun olmadığını ileri sürerek, yoklama yapılmasını isteyebilirler. Yoklama sonunda toplantı yeter sayısının mevcut olmadığı anlaşılırsa oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa birleşim Kongre Divan Başkanı tarafından kapatılır. Delege olmayanların konuşması Madde 27- (Değişik Y.K ) Delege olmayanlardan, şeref konuklarına Kongre Başkanlık Divanı kararı ile konuşma hakkı verilebilir. Söz alma ve konuşmalar Madde 28- Adını önceden Başkanlık Divanına kaydettirmeyen veya oturum sırasında Divan Başkanından söz almayan hiç kimse Kongrede konuşamaz. Konuşmalar, Başkanlığa ve Kongreye hitap edilerek kürsüden yapılır. Çok kısa bir sözü olduğunu belirten delegeye, Kongre Divan Başkanı yerinden konuşma izni verebilir. Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması veya Başkanın izni ile Divan Üyelerinden birine okutturulması mümkündür. Söz alan delegeler konuşmaya başlamadan önce ad ve soyadları ile hangi odaya bağlı olduklarını ve görevli bulundukları noterliği bildirirler. Söz almada, Yönetim Kurulu ile komisyonlara öncelik tanınır. İlk öncelik komisyona, ikinci öncelik Yönetim Kuruluna aittir. Kongre toplantısında son söz delegenindir. Bir delege söz sırasını diğer bir delegeye verebilir. Kongre gerekli görürse görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere ve bu sıraya göre delegelere söz verilebilir. Usul hakkında konuşma, gündem dışı konuşma Madde 29- Görüşmeye yer olup olmaması, Divan Başkanını gündeme ve çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular diğer işlerden önce konuşulur. Bu yolda istemde bulunulursa beşer dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte birer kişiye söz verilir. Görüşme sonunda oya başvurmak gerekirse oylama işaretle yapılır.

7 Sorular Madde 30- Yönetim Kurulundan veya komisyonlardan soru sormak isteyenler sorularını yerlerinden sorabilirler. Sorular görüşmeler bittikten sonra sıra ile sorulur. Soru için söz kaydı istem sırasına göre yapılır. Başkanın görüşmelere katılmaması Madde 31- Kongre Başkanı bir konu görüşülürken veya oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Kongre Divan Başkanı görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamaz. Kişisel savunma hakları saklıdır. Görüşmelere katılmak isteyen bir Başkanlık Divanı Üyesi, Başkanlık kürsüsünde görevli ise yerini bir diğerine bırakmak zorundadır. Görüşmelerde genel düzen Madde 32- Kongrede söz kesme, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Konuşma adabı Madde 33- Kongrede kaba ve başkalarını kırıcı sözler söylendiği takdirde, Divan Başkanı konuşmacıyı daha dikkatli olması için uyarır. Buna rağmen konuşmacının tutumunu devam ettirdiği kanısında olursa, Başkan konuşmacıyı kürsüden inmeye davet eder. Gerekli gördüğü takdirde o birleşim için konuşmacıyı salondan da çıkartabilir. Başkanlığa verilen yazı ve önergelerde adaba aykırı veya kişilerin şahsiyetine dokunan hususlar gördüğünde, önerge işleme konulmayarak düzeltilmek üzere ilgilisine geri verilebilir. Kanuna ve adaba aykırı olarak verilen önergeler divanca işleme konmayarak reddedilir. Başkanın söz kesmesi Madde 34- Kürsüdeki konuşmacının sözü ancak Başkan tarafından kendisini iç tüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet için kesilebilir. İki defa yapılan davete rağmen konuya gelmeyen konuşmacının aynı birleşimde o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi Divan Başkanı tarafından Kongrece teklif olunabilir. Kongre bu konuda görüşmesiz ve işaret oyu ile karar verır. Gürültü ve kavga Madde 35- Görüşmeler sırasında gürültü ve kavga çıkar ve bu nedenle çalışma düzeni temin edilemez ise, Başkan kürsüde ayağa kalkarak toplantıya ara vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir. Buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok 1 saat ara verır. Oturumun yeniden açılmasında gürültü ve kavgaya son verilemiyorsa Divan Başkanı birleşimi kapatır. Açıklama hakkı Madde 36- Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Yönetim Kurulu Üyeleri, komisyon veya delegeler açıklama yapabilir ve cevap verebilirler. Açıklama ve cevap için Başkan aynı oturum içinde olmak üzere söz verme zamanını takdir eder. Bu suretle söz almak isteyen, ne sebepten dolayı konuşmak istediğini Başkana bildirir. Başkan söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Kongre bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar verir.

8 Kapalı oturumlar Madde 37- Kongre; Birlik Başkanının, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin veya en az 10 delegenin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabilir. Kapalı oturum, isteği ve önergesi Başkanlık Divanına verilince kapalı oturumda bulunacaklar dışında herkes toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaltıldıktan sonra kapalı oturum önergesinin ve isteminin gerekçesi dinlenir. Gerekçe istem sahipleri tarafından açıklanır. Kongre açıklama yapıldıktan sonra kapalı oturum hakkında işaret oyuyla karar verir. Kapalı oturumdaki tutanakları Başkanlık Divanı Üyeleri tutarlar. Ancak, Kongre uygun görürse görevli stenolar bu görevi yerine getirirler. Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında kapalı oturumda bulunanlar veya bulunma hakkına sahip olanlar hiçbir açıklama yapamazlar. Kapalı oturumu gerektiren sebep ortadan kalkınca Divan Başkanı açık oturuma geçilmesini teklif eder. Kongre bu konuda işaret oyuyla karar verir. Görüşmelerin tamamlanması Madde 38- Bir konu üzerinde görüşülürken söz alan bütün delegeler konuşmuş ve görüşmelerin devam etmesi hususunda bir önerge de verilmemiş ise görüşmeler tamamlanmış sayılır. Görüşmelerin yeterliliği Madde 39- Bir konu üzerinde en az 4 delege konuşmuş ve sırada daha konuşacak delegeler varsa, konu da yeterince aydınlığa kavuşmuş ise konuşmaların yeterliliği hakkında Başkanlığa verilecek önergenin işaret oyuyla kabulü halinde görüşmeler tamamlanmış sayılır. Teklif ve önergelerin benimsenmesi, geri alınması Madde 40- Gündemle ilgili olarak Başkanlığa verilen teklif veya önergeler sahipleri tarafından o konu üzerinde oylamaya geçilmeden önce geri alınabilir. Şu kadar ki; sahipleri tarafından geri alınan bir teklif veya önergeyi bir başka delege veya komisyon benimserse o teklif veya önergenin görüşülmesine devam edilir. Reddedilen, benimsenmeyen önerge ve tekliflerin yeniden verilememesi Madde 41- Kongrede reddedilen veya benimsenmeyen bir önerge veya teklif aynı Kongrede yeniden verilemez. Bir maddenin önce konuşulması veya fıkraların ayrı ayrı oylanması Madde 42- Kongrede bir maddenin diğerlerinden önce konuşulmasına yapılacak teklif üzerine işaret oyuyla karar verilebilir. Görüşülen madde birçok konu veya bölümlerden ibaret ise ve bunların ayrı ayrı oya sunulmaları delegeler tarafından yazılı olarak önerilmiş ise önerge görüşmesiz işaret oyuna sunulur ve alınacak karara göre gereği yapılır. Değişiklik önergeleri Madde 43- Başkanlık Divanına sunulmuş olan ve komisyonlara havale edilen önergelerin sahipleri tarafından da değiştirilmesi mümkündür. Verilen değişiklik önergeleri Başkanlıkça ilgili olduğu maddelere göre sıraya konur ve asıl önergeler üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra değişiklik önergeleri sırası ile ve önce en aykırı olandan başlanmak üzere aykırılık derecelerine göre işaret oyuna sunulur. Kongre Divan Başkanı değişiklik önergelerine oya sunmadan önce her önerge için ilgili komisyona değişiklik önergesine katılıp katılmadığını sorar. Komisyonun katılmaması halinde Başkan önerge sahibine açıklama yapması için söz verir. Komisyonun katılmadığı önerge, Kongrece kabul edildiği takdirde Başkan önergenin dikkate alınması için değişiklik önergesini ilgili komisyona gönderir, bu takdirde komisyon

9 düzenlediği raporu Kongrece kabul edilen değişiklik önergesine göre düzeltir ve Başkanlığa sunar. Komisyonun değişiklik önergesine katılması halinde de yukarıdaki fıkraya göre işlem yapılır. Oylamalar Madde 44- Kongrede oylamalar 4 şekilde yapılabilir. 1) İşaretle oylama, 2) Açık oylama, 3) Gizli oylama, 4) Elektronik oylama, 1- İşaretle Oylama: Delegelerin el kaldırması, tereddüt halinde ayağa kalkmaları suretiyle yapılır. Işaret oyu ile yapılan oylamalarda Başkan önce oya sunulan hususları kabul edenleri, sonra kabul etmeyenleri saptar. Tereddüt halinde oylama delegeler ayağa kaldırılarak sayılmak suretiyle yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri kendi oylarını Kongredeki oyların saptanması bittikten sonra Başkana bildirirler. Oylama sonucu Başkan tarafından Kongreye (kabul edilmiştir) veya (kabul edilmemiştir) demek suretiyle ilan edilir. Iç Tüzükte işaret oyuyla yapılacağı belirtilen konularda oylamalar işaret oyuyla yapılır. 2- Açık Oylama: Başkanlık Divanının ad cetvelini okuması üzerine adı okunan delegenin ayağa kalkarak "kabul', "çekimser" veya "red" kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve böyle açıkladığı oyunun Divan üyelerince ad cetveline kaydedilmesi suretiyle yapılır. Açık oylamada oylama işleminin bittiği Kongreye bildirildikten sonra hiçbir delege oyunu kullanamaz. Oyların sayımı ve dökümü Başkanlık Divanı üyelerince yapılır ve saptanan sonuç aynı oturumda Başkan tarafından ilan olunur. Açık oylamaya 7 delegenin yazılı teklifi üzerine Kongre tarafından karar verilir. 3- Gizli Oylama: Delegelerin kendilerine dağıtılan mühürlü beyaz bir kağıda ismini yazmadan "kabul", "çekimser' veya "red" kelimelerinden birisini yazması suretiyle yapılır. Gizli oylama hususunda en az 15 delegenin imzalarını kapsayan yazılı bir önergenin Başkanlık Divanına verilmesi gereklidir. Gizli oylamada oyların sayım ve dökümü Başkanlık Divanı üyelerince yapılır. Tespit edilen sonuç aynı oturumda Başkan tarafından ilan edilir sayılı Noterlik Kanununun 166 ncı maddesinin 10 uncu fıkrasını ilgilendiren konuların oylanması açık oylama ile yapılır. 4- Elektronik Oylama: Oy kullanmak için her bir delegeye önceden teslim edilen Keypad (oylama aracı) vasıtasıyla ve elektronik tabloda görülerek yapılır. DÖRDÜNCÜ KISIM Çalışma Raporu, Seçimler, Tutanaklar Çalışma raporunun okunması Madde 45- Başkan çalışma raporunun görüşülmesine başlanırken, rapor önceden basılmış ve delegelere dağıtılmış ise raporun okunmasına gerek olup olmadığını Kongreye sorar. Kongre raporun okunmasına gerek olmadığı hususunda işaret oyuyla karar verirse çalışma raporunun okunmasında vazgeçilir.

10 Seçimler Madde 46- Kongrede 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre yapılacak Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimi Kongre çalışmaları bitmeden, hakim gözetiminde ve ayrı bir günde yapılır. Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliklerine adaylıklarını koyan delegeler seçimden önce isimlerini Kongre Divan Başkanlığına yazdırmak zorundadırlar. Başkan, aday listesini seçim başlamadan önce Kongreye sunar ve aday listelerini bir yazı ile hakime tevdi eder. Hakim gözetiminde yapılacak Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri ilgili Kanun usul ve esaslarına göre yapılır. Kapanış Kongrenin kapatılması Madde 47- Gündemde yer alan konuların görüşülmesi bittiği ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı takdirde Divan Başkanı Kongreyi kapattığını Kongreye bildirir. Kongrenin kapanış gün ve saati tutanak özetinde belirtilir. BEŞİNCİ KISIM Noter Odası Genel Kurulu Kuruluş, toplantı ve karar yeter sayısı Madde 48- Noter Odası Genel Kurulu, Odaya kayıtlı Noterlerden oluşur. Toplantının yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Toplantı günü çoğunluk olmazsa ertesi günü mevcut üyeler ile toplantı yapılır. Gündem dışında Başkan ve üyelerin seçilmesi ve Noterlik Kanununun 188 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca üyelerin tekliflerinin görüşülebilmesi için odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lazımdır. Genel Kurul toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu ile karar verir Noter Odası Genel Kurulunun seçim ile ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar. Genel Kurulun toplanma, açılış, kapanış ve çalışma şekli Madde 49- Genel Kurul her sene Nisan ayı içinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı ile gündemi, en az bir ay önce üyelere Oda Başkanı tarafından bildirilir. Genel Kurul, Adalet Bakanlığının veya odaya kayıtlı noterlerden beşte birinin yazılı istemi üzerine yahut Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantı isteyen noterler beşten az olamaz. Genel Kurulun açılış, kapanış ve çalışma şekli hakkında Birlik Kongresine ait hükümlere uyulur. (Y.K sayılı kararı ile eklenmiştir.) Türkiye Noterler Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Oda Genel Kurullarına katılarak konuşma yapabilirler. Genel Kurulun görevleri Madde 50- Noter Odası Genel Kurulunun görevleri şunlardır; a) (Değişik Y.K ) Noter Odası Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışmasını onaylamadığı takdirde yeniden seçim yapmak, b) Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak, c) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak, d) Oda Başkanı ve Yönetim Kurulunu seçmek,

11 e) Birlik Kongre delegelerini seçmek, f) Kanunla verilmiş diğer görevleri yapmak. Genel Kurul Başkanlık Divanı Madde 51- Genel Kurul Başkanlık Divanı; bir başkan ve iki yazmandan teşekkül eder. Şu kadar ki, üye sayısı 10 da az olan Odaların Genel Kurulu bir başkan ve bir yazmandan kurulur. Kıdemli Yazman Üye Başkan Yardımcılığı yapar. Divan Başkanı ve üyelerin görevi Madde 52- Divan Başkanı ve Üyelerin görevleri hakkında, Birlik Kongresi Divan Başkanı ve üyelerinin görevlerine ait hükümler geçerlidir. Oda Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi ve delegelerin seçimi Madde 53- Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile delegelerin seçimi, Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapılır. Noter Odalarında bir başkan, iki asil üye ve iki yedek üye seçilir. Kongreye katılmak üzere başkanın dışında iki delege seçilir. Noter sayısı ondan fazla olan odalarda ondan fazla her on noter için ayrıca bir delege seçilir. İmkan olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir. Türkiye Noterler Birliği Başkan ve üyeleri kendi Odaları tarafından delege seçilemezler. Bunlar tabii üye olup Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar. Noter Odası Başkan, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliği ile kongreye delege seçilebilmek için noterliğe engel bir suçtan dolayı hakkında son soruşturma açılmasına karar verilmiş bulunmamak veya 5 yıl içinde noterlik mesleğinde geçici olarak işten çıkarılma cezası almamış olmak gerekir. (N.K.m.184, Ek madde 1) Birliğin denetleme yetkisi Madde 54- Oda Genel Kurullarının kanuna ve usulüne uygun toplanıp toplanmadığını Birlik Yönetim Kurulu denetler. Bunun için Genel Kurul tutanaklarının tümü toplantının bitimini izleyen en geç 15 gün içinde Birliğe gönderilir. Birlik Yönetim Kurulu dosya üzerinde yapacağı inceleme sonucunu Oda Başkanlığına bildirir. Türkiye Noterler Birliği dilerse Oda Genel Kurulu toplantılarında gözlemci de bulundurabilir. ALTINCI KISIM Diğer hükümler Madde 55- Birlik Kongresinde sekreterya hizmetleri Birlik Genel Sekreterliği kalemince, Oda Genel Kurulunda ise Oda kalemince yerine getirilir. Birlik ve Oda personeli toplantılarda istenen yardımları yaparlar. Yürürlük tarihi Madde 56- Bu Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 57- Bu Yönetmelik Türkiye Noterler Birliği Kongresi Başkanlık Divanı ile Oda Genel Kurulu Başkanlık Divanı tarafından yürütülür.

12

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI, ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ (3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI ) YASASI (61/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Tohumculuk Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Tohumcular Birliği, Denetim Kurulunun

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı)

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Yüksek SağlıkŞûrası ile buna bağlı Danışma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisanüstü

Detaylı

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. (31/2000, 14/2009 Sayılı Yasalar) 5 (7) Madde ve 14 (3) Madde Altında Tüzük

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. (31/2000, 14/2009 Sayılı Yasalar) 5 (7) Madde ve 14 (3) Madde Altında Tüzük MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TÜZÜĞÜ [(.03.00 -RG 4-EK III- AE.16 Sayılı Tüzüğün, (.0.014-RG 44- EK III -A.E.139) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli] TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI)

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TURKISH DENTAL ASSOCIATION GENELGE Sayı : 001-1.1507 Tarih: 18.11.2011 Konu : TDB Öğrenci Kolu Yönergesi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, 21 Nisan 2000 tarihli Türk Dişhekimleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (22.09.2005 tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1 Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ 213 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Onur Kurulu ve Danışma kurultayları (Küçük Kurultay ile Gençlik ve Kadın Danışma Kurultayları) partinin siyasal,

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

ÖĞRENCİ MECLİSLERİ İÇTÜZÜĞÜ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ÖĞRENCİ MECLİSLERİ İÇTÜZÜĞÜ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ÖĞRENCİ MECLİSLERİ İÇTÜZÜĞÜ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Bu içtüzük; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin oluşturacakları

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ KISIM 1$ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası yapısı içinde yer alan farklı meslek alanlarına mensup üyeler arasında dayanışmayı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ TC MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu yönerge, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerini gerçekleştirmek

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar MADDE 1: Amaç Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Senato Kararı: 26/12/2008, Senato Sayısı: 11, Karar No: 3)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Senato Kararı: 26/12/2008, Senato Sayısı: 11, Karar No: 3) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Senato Kararı: 26/12/2008, Senato Sayısı: 11, Karar No: 3) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Kırklareli

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNERGESİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 (1) Bu yönerge Türk Üroloji Derneği (TÜD) bünyesinde kurulan Etik Kurul un oluşumunu, görevlerini

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 6 Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi nin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2003 - Sayı: 25186 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Reklam Kurulunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul

Detaylı

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNERGESİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) bünyesinde kurulan Etik Kurul un oluşumunu, görevlerini ve çalışma

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 13 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28232 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/151 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı