TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Noterler Birliği Kongresini ve Noter Odası Genel Kurullarının görevlerini yerine getirirken yapacağı çalışma, denetim ve araştırmaların verimli ve düzenli olması için gerekli usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği Kongresinin ve Oda Genel Kurullarının çalışmasını kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Birlik : Türkiye Noterler Birliğini, Yönetim : Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunu, Başkan : Türkiye Noterler Birliği Başkanını Oda : Noter Odalarını, Divan Başkanı : Türkiye Noterler Birliği Kongresi Divan Başkanını, Delege : Oda Genel Kurulunca seçilen ve yasa gereği katılan başkanları ve üyelerini, ifade eder. İKİNCİ KISIM Türkiye Noterler Birliği Kongresi Birinci Bölüm Kuruluş Madde 5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi Birliğin en yüksek organı olup, Oda Genel Kurullarınca Noterlik Kanunu uyarınca seçilecek noterler ile noter odaları başkanlarından oluşur. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri de Kongrenin tabii üyeleridir. Kongrenin görevleri Madde 6- Birlik Kongresinin görevleri şunlardır; a) Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tasvip etmediği takdirde yeniden seçim yapmak, çalışmalarını mali ve idari bakımdan denetlemek, b) Birlik bütçesini görüşmek ve onaylamak, c) Birliğin görevlerine giren diğer işleri, gündeme dayanarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak, d) Birlik Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerini seçmek, e) Noterlerin ödeyecekleri giriş paralarını ve aidatı tespit etmek, f) Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman Üyenin ücretleri ile Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve delegelere diğer görevli noterlere verilecek yolluk, huzur hakları miktarlarını tespit etmek, g) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

2 Toplantı yeri ve tarihi Madde 7- Birlik Olağan Kongresi; her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından en az 30 gün önce gazetelerle ilan edilir, ayrıca Odalara da bildirilir. Birlik Kongresi Adalet Bakanlığının ve Birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü hallerde kongreyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, Noterlik Kanununda yazılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsaması şarttır. Olağanüstü toplantıda yalnız toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Olağanüstü kongre önceki olağan kongre üyeleri katılımıyla toplanır. Toplantı için, yukarıda yazılı süre ve usule uyulur. Olağanüstü toplantıda birleşim açılınca Divan Başkanı önce çağrı yazısını okutur. İKİNCİ BOLÜM Başkanlık Divanı Kuruluş Madde 8- Birlik Kongresi Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan vekili ve dört yazmandan kurulur. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Birlik Kongresi Başkanlık Divanında görev alamazlar. Başkanlık Divanında boşalma Madde 9- Başkanlık Divanında boşalma olursa, noksan üyelikler derhal yapılacak seçimle tamamlanır. Noksan üyelikler tamamlanıncaya kadar Başkanlık Divanının görev ve yetkileri devam eder. Başkanlık Divanının görevleri Madde 10- Başkanlık Divanının görevleri şunlardır: a) 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve bu Yönetmelik gereğince verilen görevleri yerine getirmek, b) Kongrenin sükun ve intizam içinde çalışmasını sağlamak, c) Kongredeki oylamalarda ve görüşmelerde önemli yanlışlıklar, gereksiz tutum ve davranışlar olduğu ileri sürülürse bunları usul görüşmesi açarak veya gerekirse oya başvurarak düzeltmek, d) Yanlışlıklar ve gereksiz tutum ve davranışlar birleşim kapandıktan sonra anlaşılırsa takip edilecek yolu tespit etmek ve uygulamak, e) Divana verilen öneri ve sunuşların konularına göre hangi komisyonlara gönderileceğine, öneri ve sunuşlar, dilek temenni mahiyetinde ise Yönetim Kuruluna havalesine karar vermek, gerek görürse bu hususu Kongrenin oyuna sunmak, Kongre Divan Başkanının görevleri Madde 11- Kongre Divan Başkanının görevleri şunlardır: a) Kongreyi temsil etmek, b) Kongre görüşmelerini yönetmek, c) Kongre tutanaklarının düzgün bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, d) Divana başkanlık etmek, e) Kongre gündemini noksansız bir şekilde uygulamak, f) Başkanlık Divanınca alınacak kararları yerine getirmek.

3 olmak, verir. Başkan Vekilinin görevleri Madde 12- Başkan Vekilinin görevleri şunlardır: a) Başkanının yokluğunda Kongre görüşmelerini yönetmek, b) Yönettiği oturumlarla ilgili tutanakları tanzim ve denetlemek, c) Tutanak özeti için gerekli hazırlıkları gözetmek ve bu konuda başkana yardımcı Başkan vekilinin hangi birleşim ve hangi oturumu yöneteceklerini bizzat başkan Divan yazmanlarının görevleri: Madde 13- Divan Yazmanlarının görevleri şunlardır: a) Hazırlanacak tutanak özeti için gerekli notları hazırlamak, b) Başkanlık Divanına sunulan önerge, rapor vesair teklifleri okumak ve sıraya koyarak muhafaza etmek, c) Kongrede karar için verilen oyları saymak, d) Görüşmeler sırasında söz alanların sırasını tespit etmek ve isimlerini yazmak. Kongre tutanakları ve karar yeter sayısı Madde 14- Birlik Kongresinin başlangıcından sonuna kadar yapılan işlemlerin ve görüşmelerin bir tutanakla belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu tutanak; a) Kongre tarihini, b) Kongrenin yapıldığı yeri, c) Kongrenin olağan ve olağanüstü olduğunu, d) Kongre başkan, başkan vekili ve yazmanlarının isimlerini e) Birlik Başkanı tarafından yaptırılacak yoklama sonucu ile çoğunluğun bulunduğu hususlarını kapsar. Daha sonra gündeme göre yapılacak görüşmeler ve alınacak kararlar Kongre Divanınca uygun bulunacak şekillerde tutanağa geçirilir. Divan dilerse tüm toplantı görüntülü ve sesli olarak kaydedilir. Kongrede yapılan konuşmaların saptanması için ayrıca ve yeteri kadar teyp de kullanılabilir. Tutanaklar arasındaki noksanlık veya değişikliklerde teyp bandındaki kayıtlar esas alınır. Kongre sonunda bantlarla tespit edilen konuşmalar Kongre Başkanlık Divanı tarafından bizzat yazdırılabilir. Buna imkan görülmediği takdirde Başkanlık Divanı veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği kimseler tarafından bu işlemin yapılmasını karar altına alırlar. (N.K.m.114) Kongre kapandıktan sonra hazırlanacak tutanak metni Başkanlık Divanınca kontrol edilir. Gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapıldıktan sonra tutanağın altı Divan üyelerince imzalanır ve arşive konulmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi olunur. Tutanakla birlikte dayanağı olan tüm belge ve önergeler de birlikte teslim edilir. Kongre toplantı ve karar yeter sayısı Madde 15- Birlik Kongresinin toplanabilmesi için, delegelerin çoğunluğun hazır olması lazımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa, ertesi günü mevcut delegelerle toplantı yapılır. Şu kadar ki, üyelerinin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz. Birinci fıkrada yazılı yeter sayısının elde edilememesi halinde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az dörtte biri katılmadığı takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır. Birlik Kongresinin seçimle ilgili toplantısına katılmak ve seçimde oy kullanmak zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.

4 Birlik Kongresi, toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu ile karar verir, şu kadar ki, 166 ncı maddenin 10 uncu bendinde gösterilen konudaki kararlar ancak, Birlik Kongresi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabilir. Oylarda eşitlik halinde Kongre Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Kuruluş Madde 16- Birlik çalışmalarını hukuki, idari ve mali bakımdan incelemek ve denetlemek üzere Hukuk Komisyonu ve Bütçe Komisyonları kurulur. Kongre gerekli görürse başka komisyonlar da kurulur. Hukuk Komisyonu Birliğin hukuki ve idari, Bütçe Komisyonu ise Birliğin mali işlerini denetler. Komisyonların kurulmasında odaların delege sayısı nazara alınır. Komisyonlara her odadan bir delege üye alınır. Noter Odası delege sayısı 10 ve daha fazla olan odalardan birer üye daha çağırılır. Bunlar değişik komisyonlarda görev alırlar. Çalışmaların zamanında başlaması ve bitmesi için Yönetim tarafından Kongre toplantılarından önce Komisyon çalışmaları başlatılır. Kongrenin başlaması ile onaya sunulur. Komisyonlara oda yönetim kurulunun bildirdiği delegeler katılır. Komisyon üyesi olabilmek için en az 2 sene noterlik yapmış olmak gerekir. Komisyonların kaçar üyeden kurulacağı şifahi veya yazılı öneriler üzerine verilecek kararlarla tespit edilir. Birlik Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları tarafından Oda delegeleri içerisinde 2 yıllık noter bulunamadığı takdirde, en kıdemli noter Komisyona gönderilir. Komisyonlar göreve başlamadan önce kendi aralarında bir başkan, bir sözcü ve bir de yazman seçerler. Komisyon üyeliklerinde boşalma olursa, Kongrece yeni bir üye seçilinceye kadar komisyon mevcut üyeleri ile çalışmasını sürdürür. Noksan üyelikler Kongrece en kısa süre içinde tamamlanır. Komisyon Başkanları, kendilerine tevdi ve havale edilen konular için Yönetim Kurulundan her türlü bilgi ve belgeleri isteyebilecekleri gibi gerekli gördükleri hallerde bir uzmanın görüşüne de başvurabilirler. Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağırılırlar. Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilir. Komisyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri söz alabilirler. Ancak, Komisyon üyeleri dışında hiç kimse değişiklik önergesi veremez ve oy kullanamaz. Komisyon raporları Madde 17- Komisyonlarda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar bir rapor halinde toplanır. Raporun her sayfası ve altı komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Rapora karşı çıkanlar, karşı çıktıkları konu ile karşı oy gerekçelerini raporun altına yazdırarak imza ederler. (Değişik ikinci cümle Y.K ) Rapora karşı çıkmayan üyeler hiçbir konuda komisyon raporuna aykırı konuşma yapamazlar. Bir komisyon kendisine havale edilen konuyu, başka bir komisyonun ihtisası dahilinde görürse, konuyu bir yazı ile ait olduğu komisyona aktarabilir ve durumu raporunda belirtir. Bir komisyon kendisine havale edilen yazı veya teklif için başka bir komisyonun düşüncesini öğrenme gereğini duyarsa, konuyu o komisyona aktarır ve gelecek cevabı bekler. Keza, bir komisyon başka bir komisyonda mevcut bir yazı veya teklif hususunda kendi düşüncesini belirtmekte yarar görürse bir yazı ile o komisyondan ilgili teklif veya yazının kendisine havale edilmesini isteyebilir.

5 Iki komisyon arasında aynı konuda bir uyuşmazlık çıkarsa, konu Kongre Divan Başkanı tarafından Kongreye sunulur. Uyuşmazlık Kongrede yapılacak görüşmelerle karara bağlanır. (İç Tüzük m.19) Komisyonların çalışma yerleri Madde 18- Komisyonlar, Yönetim Kurulunca kendilerine tahsis edilen yerlerde toplanır ve çalışırlar. Komisyonlar kendilerine havale edilen konular dışında kalan işlerle uğraşamazlar. Komisyonların Kongrede temsili Madde 19- Komisyonlar Kongrede başkan veya konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil edilirler. Komisyon raporlarının gecikmesi Madde 20- Gündemde belirtilen sırada komisyon raporlarının Kongreye zamanında intikal edememesi halinde, Kongre Divan Başkanı Kongreden alacağı kararla gündemin başka bir maddesinin görüşmesine geçebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kongre Toplantı ve Çalışma Şekli BİRİNCİ BOLÜM Açılış, Birleşim, Oturum Açılış, Divan ve Komisyonların seçimi Madde 21- Toplantı günü delegelerin isimlerini kapsayan iki liste delegeler tarafından imzalanmak üzere toplantının yapılacağı yerin uygun bir bölümüne konulur. Bu liste toplantı salonunda bulunan delegelerle karşılaştırılır. Birlik Başkanı tarafından yaptırılacak yoklama sonunda Noterlik Kanunu'nun 177 nci maddesindeki çoğunluğun hazır olduğu anlaşılırsa toplantı açılır ve Birlik Kongresi Başkanlık Divanı seçimleri yapılır. Başkanlık Divanı göreve başladıktan sonra gündeme geçilir. Gündemde görüşülecek maddelerin konusuna göre divanın gerekli göreceği alt komisyonlar seçilerek teşekkül eder. Alt komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ile yeteri kadar raportör seçilir. Seçimlerde oy sayısının çoğunluğu yeterlidir. Birleşim ve oturum Madde 22- Birleşim, Kongrenin belli bir gününde açılan toplantısıdır. Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarının her birine verilen addır. Gündem, sunuş, önerge, soru; dilek ve temenni Madde 23- Kongre çalışmaları Yönetim Kurulunca ilan edilen gündeme göre yapılır. Kongre, yazılı ve sözlü önergelerin kabulü şartı ile gündem maddelerinin sırasını her zaman değiştirebilir. Sunuş, Kongrenin onayını gerektiren konularda Yönetim veya delegelerin yazılı olarak divana verdikleri tekliflerdir. Önerge, Kongrenin görevine giren konularda divana verilen yazılı veya sözlü tekliflerdir. Dilek ve temenni, Birlik Yönetiminin görevine giren konulardaki teklif ve isteklerdir. Soru, delegelerin Yönetim veya Komisyonlarda cevaplandırılmasını istedikleri hususlardır. Sunuş ve önergelerin hangi komisyonlarda görüşüleceği havale sırasında Divan Başkanlığı tarafından tespit edilir. Kanun, Genel Yönetmelik değişiklikleri (Noterlik hizmetleri ile ilgili yönetmelikler hariç) önerileri dilek ve temenni sayılır.

6 Kongrede ileri sürülen dilek ve temenniler karara bağlanamaz. Kongreye sunulan bu nitelikteki önergeler Kongrenin bilgisine sunulduktan sonra, Kongre Divan Başkanı tarafından Yönetime tevdi olunur. Bu konular Divan tarafından gerekli görüldüğü takdirde Kongrenin onayına sunulur. Birleşimin açılması ve kapatılması Madde 24- Birleşimi Kongre Divan Başkanı açar ve kapatır. Birleşimin devamı süresince Kongre Divan Başkanlığı makamı ve Divan Uyelikleri boş kalamaz. Zorunlu hallerde işlerin bitirilebilmesi amacıyla oturumların uzatılmasına Kongrece karar verilebilir. Yoklama Madde 25- Birleşim açıldıktan sonra Kongre Divan Başkanı tereddüde düşerse, yoklama yapabilir. Çoğunluk olmadığı iddiası Madde 26- Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, en az beş delege ayağa kalkmak suretiyle veya bir önerge vererek çoğunluğun olmadığını ileri sürerek, yoklama yapılmasını isteyebilirler. Yoklama sonunda toplantı yeter sayısının mevcut olmadığı anlaşılırsa oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa birleşim Kongre Divan Başkanı tarafından kapatılır. Delege olmayanların konuşması Madde 27- (Değişik Y.K ) Delege olmayanlardan, şeref konuklarına Kongre Başkanlık Divanı kararı ile konuşma hakkı verilebilir. Söz alma ve konuşmalar Madde 28- Adını önceden Başkanlık Divanına kaydettirmeyen veya oturum sırasında Divan Başkanından söz almayan hiç kimse Kongrede konuşamaz. Konuşmalar, Başkanlığa ve Kongreye hitap edilerek kürsüden yapılır. Çok kısa bir sözü olduğunu belirten delegeye, Kongre Divan Başkanı yerinden konuşma izni verebilir. Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması veya Başkanın izni ile Divan Üyelerinden birine okutturulması mümkündür. Söz alan delegeler konuşmaya başlamadan önce ad ve soyadları ile hangi odaya bağlı olduklarını ve görevli bulundukları noterliği bildirirler. Söz almada, Yönetim Kurulu ile komisyonlara öncelik tanınır. İlk öncelik komisyona, ikinci öncelik Yönetim Kuruluna aittir. Kongre toplantısında son söz delegenindir. Bir delege söz sırasını diğer bir delegeye verebilir. Kongre gerekli görürse görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere ve bu sıraya göre delegelere söz verilebilir. Usul hakkında konuşma, gündem dışı konuşma Madde 29- Görüşmeye yer olup olmaması, Divan Başkanını gündeme ve çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular diğer işlerden önce konuşulur. Bu yolda istemde bulunulursa beşer dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte birer kişiye söz verilir. Görüşme sonunda oya başvurmak gerekirse oylama işaretle yapılır.

7 Sorular Madde 30- Yönetim Kurulundan veya komisyonlardan soru sormak isteyenler sorularını yerlerinden sorabilirler. Sorular görüşmeler bittikten sonra sıra ile sorulur. Soru için söz kaydı istem sırasına göre yapılır. Başkanın görüşmelere katılmaması Madde 31- Kongre Başkanı bir konu görüşülürken veya oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Kongre Divan Başkanı görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamaz. Kişisel savunma hakları saklıdır. Görüşmelere katılmak isteyen bir Başkanlık Divanı Üyesi, Başkanlık kürsüsünde görevli ise yerini bir diğerine bırakmak zorundadır. Görüşmelerde genel düzen Madde 32- Kongrede söz kesme, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Konuşma adabı Madde 33- Kongrede kaba ve başkalarını kırıcı sözler söylendiği takdirde, Divan Başkanı konuşmacıyı daha dikkatli olması için uyarır. Buna rağmen konuşmacının tutumunu devam ettirdiği kanısında olursa, Başkan konuşmacıyı kürsüden inmeye davet eder. Gerekli gördüğü takdirde o birleşim için konuşmacıyı salondan da çıkartabilir. Başkanlığa verilen yazı ve önergelerde adaba aykırı veya kişilerin şahsiyetine dokunan hususlar gördüğünde, önerge işleme konulmayarak düzeltilmek üzere ilgilisine geri verilebilir. Kanuna ve adaba aykırı olarak verilen önergeler divanca işleme konmayarak reddedilir. Başkanın söz kesmesi Madde 34- Kürsüdeki konuşmacının sözü ancak Başkan tarafından kendisini iç tüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet için kesilebilir. İki defa yapılan davete rağmen konuya gelmeyen konuşmacının aynı birleşimde o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi Divan Başkanı tarafından Kongrece teklif olunabilir. Kongre bu konuda görüşmesiz ve işaret oyu ile karar verır. Gürültü ve kavga Madde 35- Görüşmeler sırasında gürültü ve kavga çıkar ve bu nedenle çalışma düzeni temin edilemez ise, Başkan kürsüde ayağa kalkarak toplantıya ara vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir. Buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok 1 saat ara verır. Oturumun yeniden açılmasında gürültü ve kavgaya son verilemiyorsa Divan Başkanı birleşimi kapatır. Açıklama hakkı Madde 36- Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Yönetim Kurulu Üyeleri, komisyon veya delegeler açıklama yapabilir ve cevap verebilirler. Açıklama ve cevap için Başkan aynı oturum içinde olmak üzere söz verme zamanını takdir eder. Bu suretle söz almak isteyen, ne sebepten dolayı konuşmak istediğini Başkana bildirir. Başkan söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Kongre bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar verir.

8 Kapalı oturumlar Madde 37- Kongre; Birlik Başkanının, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin veya en az 10 delegenin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabilir. Kapalı oturum, isteği ve önergesi Başkanlık Divanına verilince kapalı oturumda bulunacaklar dışında herkes toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaltıldıktan sonra kapalı oturum önergesinin ve isteminin gerekçesi dinlenir. Gerekçe istem sahipleri tarafından açıklanır. Kongre açıklama yapıldıktan sonra kapalı oturum hakkında işaret oyuyla karar verir. Kapalı oturumdaki tutanakları Başkanlık Divanı Üyeleri tutarlar. Ancak, Kongre uygun görürse görevli stenolar bu görevi yerine getirirler. Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında kapalı oturumda bulunanlar veya bulunma hakkına sahip olanlar hiçbir açıklama yapamazlar. Kapalı oturumu gerektiren sebep ortadan kalkınca Divan Başkanı açık oturuma geçilmesini teklif eder. Kongre bu konuda işaret oyuyla karar verir. Görüşmelerin tamamlanması Madde 38- Bir konu üzerinde görüşülürken söz alan bütün delegeler konuşmuş ve görüşmelerin devam etmesi hususunda bir önerge de verilmemiş ise görüşmeler tamamlanmış sayılır. Görüşmelerin yeterliliği Madde 39- Bir konu üzerinde en az 4 delege konuşmuş ve sırada daha konuşacak delegeler varsa, konu da yeterince aydınlığa kavuşmuş ise konuşmaların yeterliliği hakkında Başkanlığa verilecek önergenin işaret oyuyla kabulü halinde görüşmeler tamamlanmış sayılır. Teklif ve önergelerin benimsenmesi, geri alınması Madde 40- Gündemle ilgili olarak Başkanlığa verilen teklif veya önergeler sahipleri tarafından o konu üzerinde oylamaya geçilmeden önce geri alınabilir. Şu kadar ki; sahipleri tarafından geri alınan bir teklif veya önergeyi bir başka delege veya komisyon benimserse o teklif veya önergenin görüşülmesine devam edilir. Reddedilen, benimsenmeyen önerge ve tekliflerin yeniden verilememesi Madde 41- Kongrede reddedilen veya benimsenmeyen bir önerge veya teklif aynı Kongrede yeniden verilemez. Bir maddenin önce konuşulması veya fıkraların ayrı ayrı oylanması Madde 42- Kongrede bir maddenin diğerlerinden önce konuşulmasına yapılacak teklif üzerine işaret oyuyla karar verilebilir. Görüşülen madde birçok konu veya bölümlerden ibaret ise ve bunların ayrı ayrı oya sunulmaları delegeler tarafından yazılı olarak önerilmiş ise önerge görüşmesiz işaret oyuna sunulur ve alınacak karara göre gereği yapılır. Değişiklik önergeleri Madde 43- Başkanlık Divanına sunulmuş olan ve komisyonlara havale edilen önergelerin sahipleri tarafından da değiştirilmesi mümkündür. Verilen değişiklik önergeleri Başkanlıkça ilgili olduğu maddelere göre sıraya konur ve asıl önergeler üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra değişiklik önergeleri sırası ile ve önce en aykırı olandan başlanmak üzere aykırılık derecelerine göre işaret oyuna sunulur. Kongre Divan Başkanı değişiklik önergelerine oya sunmadan önce her önerge için ilgili komisyona değişiklik önergesine katılıp katılmadığını sorar. Komisyonun katılmaması halinde Başkan önerge sahibine açıklama yapması için söz verir. Komisyonun katılmadığı önerge, Kongrece kabul edildiği takdirde Başkan önergenin dikkate alınması için değişiklik önergesini ilgili komisyona gönderir, bu takdirde komisyon

9 düzenlediği raporu Kongrece kabul edilen değişiklik önergesine göre düzeltir ve Başkanlığa sunar. Komisyonun değişiklik önergesine katılması halinde de yukarıdaki fıkraya göre işlem yapılır. Oylamalar Madde 44- Kongrede oylamalar 4 şekilde yapılabilir. 1) İşaretle oylama, 2) Açık oylama, 3) Gizli oylama, 4) Elektronik oylama, 1- İşaretle Oylama: Delegelerin el kaldırması, tereddüt halinde ayağa kalkmaları suretiyle yapılır. Işaret oyu ile yapılan oylamalarda Başkan önce oya sunulan hususları kabul edenleri, sonra kabul etmeyenleri saptar. Tereddüt halinde oylama delegeler ayağa kaldırılarak sayılmak suretiyle yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri kendi oylarını Kongredeki oyların saptanması bittikten sonra Başkana bildirirler. Oylama sonucu Başkan tarafından Kongreye (kabul edilmiştir) veya (kabul edilmemiştir) demek suretiyle ilan edilir. Iç Tüzükte işaret oyuyla yapılacağı belirtilen konularda oylamalar işaret oyuyla yapılır. 2- Açık Oylama: Başkanlık Divanının ad cetvelini okuması üzerine adı okunan delegenin ayağa kalkarak "kabul', "çekimser" veya "red" kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve böyle açıkladığı oyunun Divan üyelerince ad cetveline kaydedilmesi suretiyle yapılır. Açık oylamada oylama işleminin bittiği Kongreye bildirildikten sonra hiçbir delege oyunu kullanamaz. Oyların sayımı ve dökümü Başkanlık Divanı üyelerince yapılır ve saptanan sonuç aynı oturumda Başkan tarafından ilan olunur. Açık oylamaya 7 delegenin yazılı teklifi üzerine Kongre tarafından karar verilir. 3- Gizli Oylama: Delegelerin kendilerine dağıtılan mühürlü beyaz bir kağıda ismini yazmadan "kabul", "çekimser' veya "red" kelimelerinden birisini yazması suretiyle yapılır. Gizli oylama hususunda en az 15 delegenin imzalarını kapsayan yazılı bir önergenin Başkanlık Divanına verilmesi gereklidir. Gizli oylamada oyların sayım ve dökümü Başkanlık Divanı üyelerince yapılır. Tespit edilen sonuç aynı oturumda Başkan tarafından ilan edilir sayılı Noterlik Kanununun 166 ncı maddesinin 10 uncu fıkrasını ilgilendiren konuların oylanması açık oylama ile yapılır. 4- Elektronik Oylama: Oy kullanmak için her bir delegeye önceden teslim edilen Keypad (oylama aracı) vasıtasıyla ve elektronik tabloda görülerek yapılır. DÖRDÜNCÜ KISIM Çalışma Raporu, Seçimler, Tutanaklar Çalışma raporunun okunması Madde 45- Başkan çalışma raporunun görüşülmesine başlanırken, rapor önceden basılmış ve delegelere dağıtılmış ise raporun okunmasına gerek olup olmadığını Kongreye sorar. Kongre raporun okunmasına gerek olmadığı hususunda işaret oyuyla karar verirse çalışma raporunun okunmasında vazgeçilir.

10 Seçimler Madde 46- Kongrede 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre yapılacak Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimi Kongre çalışmaları bitmeden, hakim gözetiminde ve ayrı bir günde yapılır. Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliklerine adaylıklarını koyan delegeler seçimden önce isimlerini Kongre Divan Başkanlığına yazdırmak zorundadırlar. Başkan, aday listesini seçim başlamadan önce Kongreye sunar ve aday listelerini bir yazı ile hakime tevdi eder. Hakim gözetiminde yapılacak Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri ilgili Kanun usul ve esaslarına göre yapılır. Kapanış Kongrenin kapatılması Madde 47- Gündemde yer alan konuların görüşülmesi bittiği ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı takdirde Divan Başkanı Kongreyi kapattığını Kongreye bildirir. Kongrenin kapanış gün ve saati tutanak özetinde belirtilir. BEŞİNCİ KISIM Noter Odası Genel Kurulu Kuruluş, toplantı ve karar yeter sayısı Madde 48- Noter Odası Genel Kurulu, Odaya kayıtlı Noterlerden oluşur. Toplantının yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Toplantı günü çoğunluk olmazsa ertesi günü mevcut üyeler ile toplantı yapılır. Gündem dışında Başkan ve üyelerin seçilmesi ve Noterlik Kanununun 188 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca üyelerin tekliflerinin görüşülebilmesi için odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lazımdır. Genel Kurul toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu ile karar verir Noter Odası Genel Kurulunun seçim ile ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar. Genel Kurulun toplanma, açılış, kapanış ve çalışma şekli Madde 49- Genel Kurul her sene Nisan ayı içinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı ile gündemi, en az bir ay önce üyelere Oda Başkanı tarafından bildirilir. Genel Kurul, Adalet Bakanlığının veya odaya kayıtlı noterlerden beşte birinin yazılı istemi üzerine yahut Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantı isteyen noterler beşten az olamaz. Genel Kurulun açılış, kapanış ve çalışma şekli hakkında Birlik Kongresine ait hükümlere uyulur. (Y.K sayılı kararı ile eklenmiştir.) Türkiye Noterler Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Oda Genel Kurullarına katılarak konuşma yapabilirler. Genel Kurulun görevleri Madde 50- Noter Odası Genel Kurulunun görevleri şunlardır; a) (Değişik Y.K ) Noter Odası Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışmasını onaylamadığı takdirde yeniden seçim yapmak, b) Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak, c) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak, d) Oda Başkanı ve Yönetim Kurulunu seçmek,

11 e) Birlik Kongre delegelerini seçmek, f) Kanunla verilmiş diğer görevleri yapmak. Genel Kurul Başkanlık Divanı Madde 51- Genel Kurul Başkanlık Divanı; bir başkan ve iki yazmandan teşekkül eder. Şu kadar ki, üye sayısı 10 da az olan Odaların Genel Kurulu bir başkan ve bir yazmandan kurulur. Kıdemli Yazman Üye Başkan Yardımcılığı yapar. Divan Başkanı ve üyelerin görevi Madde 52- Divan Başkanı ve Üyelerin görevleri hakkında, Birlik Kongresi Divan Başkanı ve üyelerinin görevlerine ait hükümler geçerlidir. Oda Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi ve delegelerin seçimi Madde 53- Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile delegelerin seçimi, Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapılır. Noter Odalarında bir başkan, iki asil üye ve iki yedek üye seçilir. Kongreye katılmak üzere başkanın dışında iki delege seçilir. Noter sayısı ondan fazla olan odalarda ondan fazla her on noter için ayrıca bir delege seçilir. İmkan olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir. Türkiye Noterler Birliği Başkan ve üyeleri kendi Odaları tarafından delege seçilemezler. Bunlar tabii üye olup Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar. Noter Odası Başkan, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliği ile kongreye delege seçilebilmek için noterliğe engel bir suçtan dolayı hakkında son soruşturma açılmasına karar verilmiş bulunmamak veya 5 yıl içinde noterlik mesleğinde geçici olarak işten çıkarılma cezası almamış olmak gerekir. (N.K.m.184, Ek madde 1) Birliğin denetleme yetkisi Madde 54- Oda Genel Kurullarının kanuna ve usulüne uygun toplanıp toplanmadığını Birlik Yönetim Kurulu denetler. Bunun için Genel Kurul tutanaklarının tümü toplantının bitimini izleyen en geç 15 gün içinde Birliğe gönderilir. Birlik Yönetim Kurulu dosya üzerinde yapacağı inceleme sonucunu Oda Başkanlığına bildirir. Türkiye Noterler Birliği dilerse Oda Genel Kurulu toplantılarında gözlemci de bulundurabilir. ALTINCI KISIM Diğer hükümler Madde 55- Birlik Kongresinde sekreterya hizmetleri Birlik Genel Sekreterliği kalemince, Oda Genel Kurulunda ise Oda kalemince yerine getirilir. Birlik ve Oda personeli toplantılarda istenen yardımları yaparlar. Yürürlük tarihi Madde 56- Bu Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 57- Bu Yönetmelik Türkiye Noterler Birliği Kongresi Başkanlık Divanı ile Oda Genel Kurulu Başkanlık Divanı tarafından yürütülür.

12

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Amaç ve Dayanak Madde 1) 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu Yönetmelik, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şubelerinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı