Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi"

Transkript

1 M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Müge H. GÜVENÇ * Özet Avrupa Birliği (AB) bütçesi, Avrupa bütünleşme sürecinde Birlik politikalarının finansmanı ve kamu mallarının oluşturulması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Üye devletler, Birlik kurumları, karar alıcılar ve Avrupa vatandaşları için oldukça önem teşkil eden AB bütçesi genel olarak öz kaynaklar tarafından finanse edilmektedir. Birlik bütçesinin gelirlerini teşkil eden öz kaynaklar, AB vatandaşları ve Birlik arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Dolayısıyla öz kaynaklar sisteminin yapısı Avrupa vatandaşları ile AB kurumları ve üye devletler arasında ne tür bir ilişki olduğunun saptanması açısından oldukça önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Birliğin halihazırdaki öz kaynaklar sistemini düzenleyen 2007/436 sayılı Konsey Kararı başta olmak üzere, bu Kararın Birlik düzeyinde ve üye ülkelerde uygulanmasına yönelik olarak düzenlenen çeşitli birincil ve ikincil mevzuatın açıklanmasıdır. Bu kapsamda, öz kaynakların niteliği, öz kaynaklar tavanı, Birleşik Krallık indirimi, öz kaynakların Komisyonun kullanımına hazır hale getirilmesi ve öz kaynaklar bütçe süreci üzerinde durulan temel başlıklardır. Anahtar Kelimeler: AB Bütçesi, AB Bütçesi nin Gelirleri, Öz Kaynaklar Sistemi The Financing of the European Union Budget: The Own Resources System Abstract The European Union (EU) budget has a considerable significance in the European integration process for financing the Union s policies and for the establishment of public goods. The EU budget, which is of a crucial significance for the member states, Union s institutions, decision makers and the European citizens, is financed by the Union s own resources. The own resources constituting the revenues of the Union s budget establish a direct relationship between the EU citizens and the Union. In this respect, the constitution of the own resources system * AB Uzmanı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

2 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi and its functioning becomes a focus of interest for the determination of the relationship existing between the two. The main purpose of this study is to examine the primary and secondary legislations including the current Own Resources Decision No.2007/436 regulating the financial system of the European Union. In this framework, the own resources, the own resources ceiling, the UK rebate, the making available of the own resources for the use of the Commission and the budget process would be explored in great detail. Key Words: EU Budget, Revenues of the EU Budget, Own Resources System JEL Classification Codes: H10, H61 Giriş Avrupa Birliği son yıllarda artan derinleşme ve genişleme hareketleri sonucunda siyasi ve mali konulardaki hareket alanını oldukça artırmıştır yılının Mayıs ayında on Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesinin katılımıyla tarihindeki en büyük genişleme dalgasını gerçekleştiren Birlik, 2007 yılının Ocak ayında Romanya ve Bulgaristan ın katılımıyla son siyasi sınırlarına kavuşmuştur. 13 Aralık 2007 yılında 27 ülkenin onayıyla kabul edilen Lizbon Anlaşması ile Avrupa Birliğinin daha demokratik, daha verimli ve şeffaf bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Böylece, Birlik son yıllarda tüm ülkelerin gündeminde birinci sırayı teşkil eden iklim değişikliğiyle mücadele, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma gibi küresel çapta müdahaleyi gerektiren konularda daha güçlü bir aktör olarak ortaya çıkmış ve son genişlemelerin getirdiği tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek, küresel çapta adımlar atmaya hazır olduğunu kanıtlamıştır. Halihazırda Avrupa Birliği yaklaşık olarak 500 milyonluk bir nüfusu ve dünya gayri safi hasılasının yaklaşık %30 unu üreten bir ekonomik ve ticari faaliyetler bütününü bünyesinde barındıran en büyük siyasi ve ekonomik bölgesel entegrasyon projesidir. Açıktır ki böyle devasa bir ulusüstü yapının arkasında hem siyasi hem de mali bir başarı yatmaktadır. Avrupa Birliğinin siyasi projelerinin yeterli miktarda mali kaynakla desteklenmediği sürece başarılı ve istikrarlı olamayacağı düşünülecek olursa, AB nin mali yapısının önemi bir kez daha ortaya çıkar. Kuşkusuz bu mali yapının en önemli yapı taşlarından birisi Birliğin gelir ve giderlerini içeren AB bütçesidir. AB bütçesi, Avrupa Birliğinin siyasi ve ekonomik politikalarının somut bir göstergesi olup, bütünleşme ve genişleme süreçlerinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Pazar bütünleşmesinin tamamlanması için gerekli olan bütün politikalar AB bütçesi tarafından finanse edilmektedir. Avrupa bütünleşme sürecinin hız kazandığı dönemlerde, bütçenin büyüklüğünde ve yapısında bütünleşme sürecini destekleyecek nitelikte değişiklikler yapılması bunun en büyük göstergesidir. Bununla beraber, AB bütçesi ulusal bütçeler gibi, Avrupa Birliğinin kurumsal ve siyasi karar alma süreçlerine ışık tutmakta ve burada cereyan eden iktidar ilişkilerini büyük ölçüde açıklamaktadır. Bütçenin büyüklüğü, gelir ve gider kalemlerinin yapısı ve fonların tahsisi, AB nin kurumsal ve siyasi pek çok sürecinin kaynağını teşkil eden çatışma ve uzlaşma alanlarını açıklayan ve Birliğin önceliklerini tanımlayan bir özelliğe sahiptir. Bu bakımdan, AB bütçesi, bütçe prosedürünün yapısı ve mali kaynakların dağıtımı üzerinde önemli ölçüde etkili olan Birliğin derinleşme ve genişleme çabalarının etkilerini gözlemlemek açısından önemli bir araçtır. 514 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

3 M.H. GÜVENÇ AB bütçesi, Avrupa Birliğinin işleyişine ilişkin Antlaşmanın 311. maddesi uyarınca Birliğin öz kaynaklarından finanse edilmektedir. Birliğin öz kaynaklarını düzenleyen mevzuat Konsey tarafından, Avrupa Parlamentosuna danışılarak oybirliği ile kabul edilir ve üye devletlerin bu kararı anayasalarının gerektirdiği şekilde onaylaması ile uygulamaya konulur. Antlaşma ile Konseye yeni bir öz kaynak yaratma veya mevcut bir öz kaynağı iptal etme yetkisi de verilmiştir. Öz Kaynaklar Kararı, Birliğin vergilendirme, istatistik gibi diğer pek çok mali mevzuatıyla yakından ilgilidir. Bu çerçevede, üye devletler öz kaynakları düzenli olarak Birliğin öz kaynaklar mevzuatında belirtilen tarihler içerisinde Birlik bütçesine aktarmakla yükümlü tutulmuşlardır. Avrupa Birliğinin öz kaynakları, geleneksel öz kaynaklardan, KDV kaynağından ve GSMH kaynağından oluşmaktadır. Bununla birlikte, bütçe dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla 1984 yılında yürürlüğe konularak günümüze kadar ufak değişikliklerle uygulanmaya devam edilen Birleşik Krallık indirimi mekanizması da Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmiştir. Bu indirim mekanizması temel olarak Birleşik Krallığın AB bütçesine yapması gereken öz kaynak ödemelerini azaltmakta ve bu miktarın diğer üye devletler tarafından finanse edilmesini düzenlemektedir. Avrupa Birliğinin mevcut öz kaynaklar sisteminin temeli 1971 yılında imzalanan Lüksemburg Anlaşması ile ortaya konmuş ve 2007 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren 2007/436 sayılı Konsey Kararı ile son şeklini almıştır. Mevcut mali sistem kuruluşundan bu yana uygulamada düzenli ve yeterli bir gelir kaynağı oluşturmuştur. En azından, Birliğin maliyesi kontrol altına alınmış ve ortak pazara temel teşkil eden politikalara yeterli mali kaynak transferi sağlanmıştır. Birlik bütçesinin gelirlerini teşkil eden öz kaynaklar, AB vatandaşları ve Birlik arasında doğrudan bir ilişki kurduğundan, öz kaynaklar sisteminin yapısı Avrupa vatandaşları ile AB kurumları ve üye devletler arasında ne tür bir ilişki olduğunun saptanması açısından da önem arz etmektedir. Nitekim öz kaynaklar, Birliğin kamu mallarının karşılanmasına yönelik kararlılığının ve Birlik politikalarının devamlılığının sağlanmasının bir göstergesi niteliğindedir. Bu nedenle, halihazırdaki öz kaynaklar sisteminin yapısı ve bunun ileriki yıllarda alacağı şekil, Avrupa bütünleşme sürecinin gelecekteki yapılanmasını büyük ölçüde etkileyecektir. Dahası, Avrupa Birliğinin gelecekte federal mi yoksa hükümetlerarası bir yapıya mı sahip olacağı, öz kaynaklar sisteminin gelecekte alacağı şekil ile oldukça yakından ilişkilidir. Bilindiği üzere, AB bütçesini düzenleyen Birlik mevzuatı, ülkemizin Avrupa Birliğine katılım müzakereleri sürecinde 33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı altında ele alınmaktadır. Bu fasılda ülkemizin bütçe süreci ve uygulaması gibi konularda Birliğin mevzuatına herhangi bir uyum sağlaması beklenmemekle beraber bu fasıl altındaki mevzuatın katılımla birlikte ulusal mevzuatımıza aktarılması gerekmektedir. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı konusu itibarıyla Vergilendirme, Mali Kontrol ve İstatistik gibi diğer fasıllarla yakından ilgilidir. Bu nedenle bu fasıldaki müzakerelerin başlaması ancak söz konusu bu fasıllarda bir ilerleme kaydedilmesi ile mümkün olabilmektedir. Nitekim son genişlemelere baktığımız zaman Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı ndaki müzakerelerin üyeliğe en fazla bir ya da iki sene kala başladığı gözlenmektedir. Açıktır ki, Avrupa Birliğine aday bir ülke olarak bu süreçte, AB nin mali mevzuatını takip etme ve zamanı geldiğinde bunları Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

4 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi kendi mevzuatımıza aktarabilme kapasitesi ülkemizin müzakerelerdeki başarısında oldukça önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada, temel olarak Birliğin halihazırdaki öz kaynaklar sistemini düzenleyen Avrupa Topluluklarının öz kaynaklar sistemi hakkında Haziran 2007 tarih ve 2007/436/EC, Euratom sayılı Konsey Kararı olmak üzere, bu Kararın, Birlik düzeyinde ve üye ülkelerde uygulanmasına yönelik çeşitli birincil ve ikincil mevzuat açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda, öz kaynakların niteliği, öz kaynaklar tavanı, Birleşik Krallık indirimi, öz kaynakların Komisyonun kullanımına hazır hale getirilmesi ve öz kaynaklar bütçe süreci üzerinde durulan temel başlıklardır. 1. Avrupa Birliği Bütçesi Öz Kaynaklar Sistemi Avrupa Birliği bütçesi, diğer gelirler saklı kalmak üzere, bütünüyle Birliğin öz kaynaklarından finanse edilmektedir (Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşma, Madde: 311). 1 Avrupa Birliğinin öz kaynakları, Birliğe bütçenin finansmanı için tahsis edilen ve ulusal otoritelerin ilave bir kararına gerek olmadan otomatik olarak bütçeye tahakkuk eden gelir olarak tanımlanabilir. Birliğin öz kaynakları, öz kaynaklar sistemi kurallarına göre saptanır, tahsil edilir, ödenir ve kontrol edilir. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren resmi olarak yürürlüğe girmiş bulunan 2007/436 sayılı yeni Öz Kaynaklar Kararı nda tanımlandığı şekliyle Birliğin öz kaynakları üç temel gelir kaleminden oluşmaktadır. Bunlar; gümrük vergileri ile şeker vergilerini içeren geleneksel öz kaynaklar, her üye devlet için Avrupa Komisyonu tarafından istatistiki bir yöntemle hesaplanmakta olan KDV kaynağı ve her üye devlete ilişkin olarak yine Komisyon tarafından yapılan ilgili yıla ait GSMH tahminine dayalı GSMH kaynağıdır. Bütçe dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla 1984 yılında oluşturularak günümüze kadar çeşitli değişikliklerle yürürlükte kalan Birleşik Krallık indirimi mekanizması da Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmiştir. Birliğin öz kaynaklarının daha ayrıntılı açıklaması şöyledir: 1.1. Geleneksel Öz Kaynaklar (Traditional Own Resources-TOR) Geleneksel öz kaynaklar, doğrudan Birlik mevzuatından kaynaklanan saf Birlik geliri niteliğindedir. Geleneksel öz kaynaklar, vergiler, primler, ortak gümrük tarifesi vergileri ve üye olmayan devletlerle yapılan ticari işlemler için belirlenen vergiler; yürürlükten kalkan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Antlaşma kapsamındaki ürünler üzerindeki gümrük vergileri, ortak şeker piyasaları çerçevesinde alınan katkılar ve diğer vergilerden oluşmaktadır (2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı, Madde 2). Gümrük vergileri Birliğin gümrük mevzuatının uygulanmasından elde edilmektedir. Öte yandan, şeker vergileri, şeker sektöründeki 1 13 Aralık 2007 yılında Lizbon da bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanan ve 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği hukuki anlamda bir tüzel kişilik kazanmış ve Avrupa Topluluğu nun yerini almıştır. Bu düzenleme mevcut olan çok sayıdaki mali mevzuata yansıtılmamasına rağmen bu çalışmada hâlihazırda geçerli olan mali tüzük ve kararlarda geçen Avrupa Topluluğu ifadesi yerine Avrupa Birliği ifadesi kullanılmıştır. Bununla birlikte, Avrupa Birliğinin yetki alanlarını, kurumlarının yapısını ve işleyişini ve hangi araçları kullanabileceğini açık bir şekilde ortaya koyan Lizbon Antlaşması, Birliğin iki kurucu antlaşmasında; Avrupa Birliğini kuran antlaşma (Maastricht Antlaşması) ile Avrupa Topluluğunu kuran antlaşmada (Roma Antlaşması) değişiklik yapmıştır. Buna göre yenilenen Avrupa Topluluğunu kuran antlaşma yani Roma Antlaşması nın ismi Avrupa Birliğinin işleyişine ilişkin Antlaşma (Treaty on the Functioning of the European Union) olarak değiştirilmiştir. 516 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

5 M.H. GÜVENÇ üreticilerden alınır ve o sektördeki Birlik harcamalarını finanse etmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere, 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü kapsamında başlayan müzakereler uluslararası ticaret ortamının daha liberal koşullarda gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla ülkelerarası ticarette uygulanmakta olan gümrük vergileri vb. ticareti zorlaştıran pek çok engel aşamalı olarak ortadan kaldırılmaktadır. Avrupa Birliği de bu müzakerelerde yer alan taraflar arasında olup, her defasında Birlik sınırları içinde yapılan tarım üretimini uluslararası rekabetten korumak amacıyla koyduğu yüksek tarım vergilerini azaltmaya zorlanmaktadır. Yapılan müzakereler çerçevesinde, Avrupa Birliği Uruguay Round taahhütlerini 1995 yılından itibaren yerine getirmeye başlamış; son olarak 2000 yılında yapmış olduğu gümrük vergisi indirimleri ile sanayi ürünlerindeki taahhütlerini, 2001 yılında yapmış olduğu gümrük vergisi indirimleri ile de tarım ürünlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmiştir (Şenyurt, 2008). Bu indirimlerin bir sonucu olarak, Avrupa Birliği hali hazırda tarım ürünlerinde sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. 2007/436 sayılı yeni Öz Kaynaklar Kararı bu gelişmeleri dikkate alarak, tarım ve gümrük vergileri arasında eski sistemde varolan ayrımın kaldırılmasını hedeflemiştir. Karar uyarınca, Dünya Ticaret Örgütünün çok taraflı ticaret müzakereleri kapsamında Uruguay Görüşmeleri nde alınan kararların Avrupa Birliği mevzuatına aktarılmasını takiben, tarım vergileri ile gümrük vergileri arasında herhangi bir maddi farklılık kalmayacağından dolayı bu ikisi arasındaki ayrımın Avrupa Birliği bütçesi kapsamında da kaldırılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, AB genel bütçesi alanında daha önce ayrı birer geleneksel öz kaynak olarak değerlendirilen tarım ve gümrük vergileri arasındaki tüm farklar ortadan kaldırılmıştır. Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, bu kaynakların tahsil edilmesi ve Komisyona iletilmesinden üye devletler sorumludur. Ancak, aynı karar uyarınca, üye devletlere topladıkları bu miktarın %25 ini tahsilat maliyet bedeli olarak alıkoyma hakkı da verilmiştir. Üye devletler, bu kaynakların tahsil edilmesi sırasında Birlik mevzuatına uygun olarak düzenlenen ulusal yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde hareket ederler. Bununla beraber, Komisyon üye devletler tarafından düzenli aralıklarla kendisine iletilen ulusal düzenlemelerin Birlik mevzuatına uygunluk denetimini yaparak, gerekli değişiklik önerileri getirebilir KDV Payına Dayalı Kaynak (VAT Resource) KDV payına dayalı kaynak, üye devletlerin Birlik kuralları uyarınca belirlenen uyumlaştırılmış KDV matrahlarına yine Birlik kuralları kapsamında belirlenen ve bütün üye devletler için geçerli olan tek bir oranın uygulanması yoluyla elde edilmektedir. Avrupa Birliği genelindeki uyumlaştırılmış KDV matrahı, söz konusu ülke tarafından ortak bir katma değer vergisi sistemi hakkında 77/388 sayılı Altıncı Konsey Direktifi ve matrahın hesaplanmasına yönelik açıklayıcı hükümler içeren 1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü nde belirtilen düzenlemeler ışığında hesaplanmaktadır Matrahın Hesaplanması Uyumlaştırılmış KDV kaynağı matrahı, ilgili üye devlet tarafından gelir yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Matrahın belirlenmesine ilişkin sırasıyla yapılması gerekenler: - Üye devlet tarafından tahsil edilen yıllık toplam net KDV geliri hesaplanır. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

6 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi - Yıllık toplam net KDV geliri ağırlıklı ortalama KDV oranına bölünerek ortalama matrah (intermediate base) değeri bulunur. Bir üye devlette birden fazla KDV oranı uygulanmaktaysa, KDV matrahı, belirli bir takvim yılında tahsil edilen toplam net KDV gelirinin ağırlıklı ortalama KDV oranına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Tek bir KDV oranının kullanıldığı durumlarda, tahsil edilen toplam net KDV geliri bu orana bölünür (1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 3). - Altıncı KDV Direktifinde belirtilen hükümlere uygun olması amacıyla, ortalama matrah, ekleme ve çıkarmaların yapılması suretiyle düzeltilir ve nihai uyumlaştırılmış KDV matrahına ulaşılır. Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, herhangi bir üye devletin uyumlaştırılmış KDV matrahı o devletin GSMH sinin %50 sini aşmamalıdır. Daha sonra, üye devletlerin uyumlaştırılmış KDV matrahlarına fiili uygulama oranı (the rate of call veya call up rate) uygulanarak AB bütçesine o üye devlet tarafından aktarılacak olan KDV kaynağı miktarı hesaplanmış olur. Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, KDV matrahına uygulanan fiili uygulama oranı şeffaflık ve basitliğin sağlanması amacıyla %0,3 olarak belirlenmiştir.2 Bununla birlikte, Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenen Birleşik Krallık indirimi mekanizmasının bir unsuru olarak, sadece döneminde geçerli olmak suretiyle, KDV matrahına uygulanan bu oranın Avusturya için %0,225, Almanya için %0,15 ve Hollanda ile İsveç için %1 olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir KDV ye Dayalı Kaynağın Muhasebesi ve Komisyona Sunulması Üye devletler, her mali yılın 31 Temmuz tarihinden önce, 77/388 sayılı Altıncı Konsey Direktifi ve 1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü nde belirtilen hükümler çerçevesinde hesaplanan KDV matrahının toplam miktarına ilişkin beyanı Komisyona göndermekle yükümlüdür (1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 7). Bu beyan, Komisyonun gerekli kontrolleri yapması için ihtiyaç duyulan bütün verileri içerir nitelikte olmalıdır. Buna ilaveten, matrahın oluşturulmasında kullanılan veriler, beyanın hazırlandığı sürede mevcut olan en yeni veriler olmalıdır. Komisyonun KDV ye dayalı kaynaklar konusundaki kontrolleri, üye devletlerdeki yetkili kurumlar ile birlikte yürütülür. Bu kontroller sırasında Komisyon, özellikle, matrahın merkezileştirilmesine ve ağırlıklı ortalama oranın ve tahsil edilen toplam net katma değer vergisinin belirlenmesine yönelik işlemlerin doğru bir şekilde yapılmış olmasını denetler. Buna ilaveten, verilerin usulüne uygun bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı ve KDV ye dayalı kaynağın miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan hesaplamaların Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı da Komisyon tarafından denetlenmektedir. Komisyon kontrolleri sırasında, üye devletler, vergi mükelleflerini kayıt altına almak ve KDV yi belirlemek ve toplamak amacıyla, uyguladıkları prosedürler ile KDV kontrol sistemlerinin uygulanış şekli ve sonuçlarına ilişkin bilgileri Komisyona sunarlar (1553/89 sayılı Konsey Tüzüğü, Madde 12). Kontrollerin sonucunda, Komisyon, ilgili üye devletle birlikte, uygulanmakta olan prosedürlerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik değişiklikler üzerinde değerlendirmelerde bulunur 2 Avrupa Topluluklarının öz kaynaklar sistemi hakkında 29 Eylül 2000 tarih 2000/597/EC, Euratom sayılı bir önceki Konsey Kararında bu oranın 2002 ve 2003 yıllarında %1 den %0,75 e indirilmesine ve 2004 yılından itibaren de %0,5 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 518 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

7 M.H. GÜVENÇ ve her üç yılda bir, üye devletlerin kullanmakta oldukları prosedürler ve değişiklik önerilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlar GSMH Payına Dayalı Kaynak (GNI Resource) GSMH payına dayalı kaynak, bütün üye devletlerin GSMH lerinin toplamına, diğer bütün gelirlerin toplamı doğrultusunda, bütçe prosedürüne uygun olarak belirlenecek bir oranın uygulanması yoluyla elde edilir. GSMH payına dayalı kaynak, herhangi bir mali yılda geleneksel öz kaynaklar ve KDV payına dayalı kaynak toplamını aşan Birlik harcamalarını karşılamak amacıyla kullanıldığından dolayı yıllara göre değişen miktarlarda toplanır. GSMH uygulama oranı da bu miktara göre belirlenir. Böylece, AB bütçesinin her zaman denk olması sağlanmış olur yılında I. Delors Mali Reformu çerçevesinde Topluluğun öz kaynaklarına eklenen GSMH kaynağı dördüncü kaynak olarak da adlandırılmaktadır. GSMH kaynağı Birliğin maliyesinin köşe taşı olarak nitelendirilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2002:204). Bunun en önemli sebebi, bu kaynağın bütçe gelirlerinde orta vadede istikrar sağlanmasına yardımcı olması ve üye devletlerin Birlik bütçesine katkı kapasitesi ile yapmış oldukları katkı arasındaki orantıyı güçlendirmesidir. Bunun yanı sıra, GSMH payına dayalı kaynak, üye devletlerin Birlik bütçesine katkı kapasitesinin en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de, bir üye devletin Birlik bütçesine katkı kapasitesi, o ülkenin GSMH sinin Birlik GSMH si içindeki payı gözetilerek hesaplandığı ve GSMH payına dayalı kaynağın da bütçe gelirlerinin %70 ine yakınını oluşturduğu düşünülürse, bütçe katkıları ile katkı kapasitesi arasında pratikte mükemmel bir uyum olduğu ortaya çıkmaktadır (Altomonte ve Nava, 2005:229). Tablo 1 de de görüleceği gibi, öz kaynakların oldukça büyük bir miktarının, gittikçe daha fazla GSMH payına dayalı kaynaktan oluştuğu ve diğer gelir kaynaklarının oranının düştüğü göze çarpan bir husus olarak öne çıkmaktadır. Bu da net katkı sağlayanlar sorununu daha belirgin hale getirmekte ve bütçe reformunun kaçınılmazlığını gözler önüne sermektedir (Güvenç, 2007a; 2008a). Tablo 1: Öz Kaynakların Dağılımı Gelir Türü 2007 Bütçesi (%) 2008 Bütçesi (%) 2009 Bütçesi (%) 2010 Bütçesi (%) Tarım ve şeker 1,7 1,9 vergileri Gümrük vergileri 13,2 13,8 KDV kaynağı 15, GSMH kaynağı 68,5 68, Muhtelif fazla, denge ve 1,0 1,0 1,0 1,0 düzeltmeler Kaynak: Rakamlarla AB bütçesi 2007, 2008, 2009 ve Derleme: Avrupa Komisyonu, Finansal Programlama ve Bütçe Genel Müdürlüğü, EU Budget 2007, EU Budget 2008, EU Budget 2009 ve EU Budget 2010 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

8 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Bütçe prosedürüne uygun olarak belirlenen GSMH uygulama oranı bütün üye devletlerin piyasa fiyatlarıyla gayri safi milli hasılasına (GSMHpf) uygulanmaktadır. Ancak, halihazırdaki 2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, sadece döneminde geçerli olmak suretiyle, Hollanda nın AB bütçesine aktardığı yıllık GSMH katkısında 605 milyon euro, İsveç in GSMH katkısında 150 milyon euro (2004 fiyatlarıyla) brüt indirim yapılmasına karar verilmiştir. Üye devletlerin AB bütçesine yapacakları GSMH katkısı iki aşamada hesaplanır. Birinci aşamada, üye devletler GSMHpf lerini yürürlükte olan Avrupa Bütünleşik Hesaplar Sistemi (ESA 95) nde belirtilen hükümlere uygun olacak şekilde hesaplar. Hesaplamanın ikinci aşaması ise Birlik seviyesinde, Komisyon tarafından gerçekleştirilir. GSMH payına dayalı kaynağın hesaplanma prosedürü aşağıda açıklanmaktadır Üye Devletlerin GSMHpf nin Hesaplanması GSMH payına dayalı kaynağın hesaplanabilmesi için ilk önce ilgili üye devletin toplam GSMHpf nin hesaplanması gerekmektedir. Üye devletler GSMHpf lerini yürürlükte olan Avrupa Bütünleşik Hesaplar Sistemi (ESA 95) nde belirtilen hükümlere uygun olacak şekilde hesaplar. GSMHpf in nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar ayrıca 1287/2003 sayılı Konsey Direktifi nde belirtilmiştir. Ulusal hesaplama aşamasında üye devletler kendi ulusal muhasebe ilkelerine mutabık kalırlar. Ancak ESA 95 te tanımlanan GSMHpf tanımına uymakla yükümlüdürler GSMHpf Verilerinin Komisyona İletilmesi Üye devletlerin GSMH katkısının hesaplanmasına ilişkin ikinci aşama Birlik seviyesinde gerçekleşir. Buna göre, üye devletler her yıl 22 Eylül tarihinden önce, ulusal muhasebe prosedürleri çerçevesinde ve ESA 95 tanımlarına uygun olarak hesaplamış oldukları toplam GSMHpf ve bileşenlerinin değerlerini Komisyonun Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisine (Eurostat) iletmekle yükümlüdürler (1287/2003 sayılı Konsey Direktifi, Madde 2). Üye devletler, Eurostata ayrıca, GSMH verilerinin kalitesi ile ilgili bir rapor sunmakla yükümlüdür. Bu rapor, toplam değerin nasıl elde edildiğine ilişkin bilgileri, kullanılan temel istatistiklerde ve muhasebe prosedürlerinde yapılan değişiklikleri ve daha önceki GSMH tahminleri üzerinde yapılan revizyonları içerir. Üye devletler, Avrupa İstatistik Ofisine, GSMH ve bileşenlerinin hesaplanmasında kullanılan temel istatistiklerin ve muhasebe prosedürlerinin envanterini de sunarlar (1287/2003 sayılı Konsey Direktifi, Madde 3) GSMHpf Hesaplamasının Denetlenmesi Komisyon, üye devletler tarafından kendisine iletilen GSMHpf hesaplarının güvenilir ve karşılaştırılabilir olduğuna dair kontroller yaparken üye devlet temsilcilerinden oluşan ve Komisyon temsilcisinin başkanlık ettiği GSMH Komitesi tarafından desteklenir (1287/2003 sayılı Konsey Direktifi, Madde 4). Komisyon, GSMH hesaplamalarının daha karşılaştırılabilir, güvenilir ve ayrıntılı olmasını sağlamak amacıyla üye devletler tarafından GSMH hesaplamasında kullanılan verilerin ve yöntemlerin doğruluğunu temin etmelidir. Söz konusu GSMH Komitesi de, başkanının inisiyatifi ya da üye devlet temsilcisinin talebi doğrultusunda, piyasa fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla hesaplamasının uyumlaştırılması ile ilgili soruları incelemek ve yanıtlamakla yükümlüdür. GSMH Komitesi, üye devletin GSMH hesaplamalarının daha iyi hale getirilmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların dağıtılması için çaba sarf etmelidir. Komite, 520 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

9 M.H. GÜVENÇ GSMH verilerinin gözden geçirilmesi ve ayrıntılandırılmasına ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapabilir. Komite, ayrıca gerekli gördüğü durumlarda, GSMH verilerinin daha karşılaştırılabilir ve daha güvenilir olması amacıyla Komisyona çeşitli tedbir önerileri sunabilir Diğer Gelirler AB bütçesinin öz kaynaklar dışındaki diğer gelirleri ücretler ve emekli aylıkları üzerinden alınan vergileri, çalışanların emeklilik fonuna katkıları, kurumların çoğunlukla banka faizleri gibi idari işlemlerinden kaynaklanan gelirleri, üçüncü taraflarca Birlik bütçesine aktarılan katkıları, geç ödemelerden kaynaklanan faiz ve cezaları ve son olarak Topluluğun ödünç alma ve ödünç verme işlemlerinden doğan gelirleri kapsamaktadır. Diğer gelirlerin öz kaynak gelirleri içerisindeki payı çoğu zaman çok düşük kaldığından, bu gelir çoğunlukla ihmal edilmektedir. 2. Öz Kaynaklar Tavanı Avrupa Birliğinin bütçe prosedüründe dört farklı maksimum harcama tavan değeri bulunmaktadır. Bunlardan ilki öz kaynaklar tavanıdır. 2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı uyarınca, Birlik bütçesine yıllık harcama taahhütlerini karşılamak amacıyla tahsis edilen öz kaynakların toplam miktarı bütün üye devletlerin GSMH lerinin toplamının %1,24 ünü aşamaz (2007/436 sayılı Öz Kaynaklar Kararı, Madde 3). Başka bir deyişle, bütçenin öz kaynaklar tavanı Birlik GSMH nin %1,24 ü ile sınırlandırılmıştır. Öte yandan, AB genel bütçesine kaydedilen taahhüt ödeneklerinin toplam yıllık miktarı bütün üye devletlerin GSMH lerinin toplamının %1,31 ini geçmemelidir. Bütçe prosedüründe öz kaynaklar tavanından sonra gelen ikinci tavan değer, mali çerçeve tavanıdır. Birliğin mali çerçevede tavan değer belirlediği durumlarda, öz kaynaklar tavanının hiçbir hükmü bulunmaz. Ancak, mali çerçevede herhangi bir harcama tavanının belirlenmediği durumlarda, öz kaynaklar tavanı önem kazanır. Genel olarak, öz kaynaklar tavanının üye devletlerin Birlik bütçesine yapacakları maksimum katkı miktarını belirlediğinden dolayı tanımlayıcı olduğu söylenebilir. Bütçe prosedüründeki üçüncü tavan değer yıllık bütçede belirlenen harcama tavanıdır. Son olarak dördüncü tavan değer, gerçekleşen harcamalara ilişkin olan gerçekleşen harcama tavanı (outturn) dır. Bu harcama tavanlarından her biri kendinden bir öncekinden düşük olmalıdır. Harcama tavanları arasındaki söz konusu hiyerarşi Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2: Harcama Tavanları (AB GSMH nin %si olarak) Tavan Türü Harcama Ödenekleri Taahhüt Ödenekleri Öz Kaynaklar Tavanı Mali Çerçeve Tavanı Bütçe Gerçekleşen Harcama Tavanı Kaynak: Avrupa Komisyonu, Bütçe Genel Müdürlüğü, Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı, 6 Eylül Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

10 Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi 3. Birleşik Krallık İndirimi Bütçe dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla Birleşik Krallık lehine yapılan düzeltme mekanizması ilk olarak Haziran 1984 tarihinde düzenlenen Fontainebleau Avrupa Zirvesi nde kabul edilmiş ve 7 Mayıs 1985 tarihli Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmiştir. Bu düzeltme mekanizmasının amacı Birleşik Krallığın AB bütçesine yapması gereken ödemelerde azaltma yaparak, Birleşik Krallık aleyhine olan bütçe dengesizliğinin giderilmesidir. Bütçe dengesizliği genel olarak iki aşamada hesaplanmaktadır. İlk olarak, Birleşik Krallığın, AB bütçesine toplam KDV kaynağı ödemeleri içerisindeki payı ile üye devletlere tahsis edilen Birlik harcamaları içerisindeki payı arasındaki fark hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuç, üye devletlere tahsis edilen toplam harcama miktarı ile çarpılmaktadır. Bunun akabinde, Birleşik Krallığın bütçe katkıları, bütçe dengesizliğinin %66 sı oranında azaltılmaktadır Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyinde Birleşik Krallık lehine düzeltme mekanizmasının uygulanmasına devam edilme kararı alınmıştır. Ancak yılları arasındaki geçiş döneminin ardından, Birleşik Krallığın tarımsal doğrudan ödemeler, pazara ilişkin harcamalar ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu Garanti Bölümünden kaynaklanan kırsal kalkınma harcamaları dışında kalan, genişlemeden kaynaklanan tüm harcamaların finansmanına katılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Birleşik Krallığın genişlemeden kaynaklanan harcamaların finansmanına dahil olması sonucunda oluşabilecek ek harcamalarının döneminde 10,5 milyar euroyu geçmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Birleşik Krallık indirimi diğer üye devletler tarafından AB GSMH si içerisindeki paylarıyla doğru orantılı olacak şekilde karşılanır. Buna göre maliyet dağılımı öncelikle Birleşik Krallık hariç olmak üzere, Hollanda ve İsveç in GSMH katkılarında yapılan indirim göz önüne alınmak suretiyle, her üye devletin, GSMH ödemelerindeki payı dikkate alınarak hesaplanır. Bunun ardından maliyet dağılımı Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsveç in finansman payı bu hesaplamadan doğan normal değerin dörtte biri oranıyla sınırlandırılacak şekilde düzenlenir. Birleşik Krallık lehine düzeltme, Birleşik Krallığın GSMH payına dayalı kaynak ödemelerinin azaltılması yolu ile yapılır. Diğer üye devletler tarafından karşılanan maliyetler, her üye devletin GSMH payına dayalı kaynak ödemelerine eklenir. Birleşik Krallık indirimi ile diğer devletlerin buna bağlı olarak ödeyeceği tazmin miktarları Komisyon tarafından hesaplanır. 4. Öz Kaynakların Komisyonun Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi Avrupa Birliği bütçesinin öz kaynakları 1150/2000 sayılı Konsey Direktifine uygun olarak denetlenir ve Komisyonun kullanımına sunulur. AB bütçesinin geleneksel öz kaynakları, Birliğin kendine ait gümrük ve vergi idarelerinin bulunmamasından dolayı, üye devletlerin idari yetkilileri tarafından, Komisyon adına toplanır. Üye devletler, geleneksel öz kaynakların tahsilatı ve Komisyonun kullanımına hazır hale getirilmesi, KDV ve GSMH paylarının hesaplanması ve bu payların ödenmesinden sorumludur. Bu süreç içerisinde, Komisyon da; üye devletlerin KDV ve GSMH payı katkılarının KDV uygulama oranı, GSMH uygulama oranı ve Birleşik Krallık indirimi çerçevesinde hesaplanması, Birleşik Krallık indirim miktarının hesaplanması, tüm AB harcamalarının ve harcamaların finansmanının tahminini 522 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

Ferdi ÇELİKAY. An Analysis of the Period of Change Experienced In European Union Budget Revenue Items

Ferdi ÇELİKAY. An Analysis of the Period of Change Experienced In European Union Budget Revenue Items Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi 1 Semih BİLGE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERKEZ BANKALARI VE MODERN MERKEZ BANKACILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: AVRUPA MERKEZ BANKASI Fatma TURNA 1 Özet Bu çalışma kapsamında Avrupa Merkez Bankası esas alınarak; merkez bankalarının tarihsel

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME Bu

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı