KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESĐ A) KONU: KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KURUMSAL LOGOSUNU BELĐRLĐYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESĐ A) KONU: KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KURUMSAL LOGOSUNU BELĐRLĐYOR"

Transkript

1 KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESĐ A) KONU: KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KURUMSAL LOGOSUNU BELĐRLĐYOR YARIŞMA; Kırklareli Đl Özel Đdaresi nin kurumsal logosunun, Đl Özel Đdaresi nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesidir. AMAÇ Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan Kırklareli, geçmişten aldığı tarihsel mirası bugünle birleştiren ve bu mirası geleceğe taşıyarak medeniyetle yoğrulmasını sağlayan bir kenttir. Tasarımın Đl Özel Đdaresi nin misyonu, vizyonu ve amaçlarıyla uyumlu kurumsal logosunu dolayısıyla da Kırklareli ni temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde olması beklenmektedir. Logo, siyasi ya da etnik bir görüşü veya düşünceyi ifade etmemelidir. Buna göre; tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında çalışmalarını hazırlayabilirler: KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐNĐN MĐSYONU Kırklareli Đlinde yasayanların refah ve mutluluğunu hedef alarak yasal düzenlemeler ve etik ilkeler çerçevesinde kaynakların rasyonel ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐNĐN VĐZYONU Yerinden yönetimin gereği olarak; ilimizde yasayanların güven ve huzur içerisinde çağdaş yaşamın ve insan olmanın gerektirdiği şekilde, kalite yönetim sistemini yerleştirmiş, iletişim ve hizmeti en üst düzeyde sağlayarak, kültürü, doğası, ekonomisi ile, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtacak bir kurum olmaktır. KIRKLARELĐ ĐLĐNĐN TARĐHĐ Yurdumuzun kuzeybatısında ve Trakya bölgesinde yer alan Kırklareli nin, özellikle son yıllarda yapılan bilimsel kazı ve araştırmalarda elde edilen bulgulardan M.Ö lere varan, insanlık tarihi kadar çok eski bir yerleşim bölgesi olduğu görülmektedir. Kırklareli, Anadolu tipi koloni yerleşim merkezidir ve Asya-Avrupa kültürlerinin geçiş yoludur. Bu nedenle tarih boyunca buradan geçen değişik kavimler uygarlık izlerini bırakmışlar ve şehir çeşitli isimler almıştır. M.S. 4. yüzyıl sonlarından itibaren Roma Đmparatorluğu nun ikiye ayrılması ile Bizans ın eline geçen Trakya, Avrupa üzerinden gelen hem savaşçı hem de bunların önünden kaçan kavimler tarafından istila edilmeye ve ele geçirilmeye çalışılmıştır ile 1370 yılları arasında I.Murat tarafından Kırklareli Bulgarlar dan alınarak Osmanlılar a katılmış ve bölgede Osmanlılar yerleşik düzene geçmiştir. 24 Ekim 1912 yılında Kırklareli Bulgarlar tarafından, 26 Temmuz 1920 de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, 10 Kasım 1922 de işgalden kurtarılmıştır. Her ne kadar Herakliya, Vrisium, Verisse, Bozili, Nerisse, Saranta Ecclesies, Kırkkimse, Kırkkimesne gibi isimler Kırklareli nin eski isimleri olarak yazılmış olsa da doğruluğu ve kaynağı kesin olarak bulunamamıştır. Ancak üç-dört yüzyıllık mezartaşları ve

2 Balkan harbinden kalan bir iki kitabede Kırkkemesne veya Kırkkimse olarak geçen yazılara rastlanmıştır. Kırklar Tepesinde bir zamanlar var olan Kırklar Baba Dergâhı nda bulunan bir kitabede; Kırk kimse şehid oldu bu yerde, Bu nâm ile anılsın bu belde Đfadesi tespit edilmiştir. 17. yüzyıl ortalarında Kırklareli ni gören Evliya Çelebi, Hüdavendigar Gazi tarafından alındığını, Edirne eyaletine bağlı sancak olduğunu, mükellef köylerinin bulunduğunu, şehir bahçelerinin kenarlarında geniş ve düzlükte kat kat kiremit örtülü, mamur yüksek sarayları ile süslü bir şehir olduğunu, camileri arasında Eski Cami nin en ünlü olduğunu, hamamlarından köprübaşındaki hamam ile arastaya bitişik olan hamamın güzel olduğunu, şehirde yer yer sebil ve hayat sularının bulunduğunu belirtmektedir. Kırklareli, 100 yıl öncesine kadar bağcılık alanında dünya çapında tanınan üzümleri ile bilinen ve üzüm ürünleri satan bir kent olma özelliğini taşımaktaydı. Ancak zaman içerisinde ilerlemeyerek, mevcut üretim ile yetinilmiş, bağlık alanlar buğday, ayçiçeği, vb. tarım ürünleri üretimine dönüştürülmüştür. Aradan geçen onca yıla rağmen günümüzde sevindirici olan, bu eksiğin farkına varılarak, bazı üreticilerin amatörce bağcılığı canlandırmak için çalışmalar başlatmış olmasıdır. B) KATILIM ĐÇĐN GEREKLĐ GENEL KOŞULLAR 1.Yarışmaya katılım ücretsizdir, Kırklareli Đli bazında profesyonel ve amatör grafik tasarımcıları ile öğrencilere açıktır. 2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir. 3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. 4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. 5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Kırklareli Đl Özel Đdaresi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. 6. Yarışma, Kırklareli Đl Özel Đdaresi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, seçici kurulun ve Kırklareli Đl Özel Đdaresi nin kararlarına saygı göstereceklerini ve yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar. C) KATILIM ĐÇĐN TASARIM KOŞULLARI 1. Tüm çalışmalar T.C. Kırklareli Đl Özel Đdaresi 1924 ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 6. Maddesinde, Đl Özel Đdarelerinin görev ve yetkileri açıklanmıştır. Şöyle ki; İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

3 b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma,... ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,, yapmakla görevli ve yetkilidir. Denilmektedir. Bu husus dikkate alınabilir. 3. Seçilecek tasarım; Kırklareli Đl Özel Đdaresi ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. 4. Kırklareli Đl Özel Đdaresi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Kırklareli Đl Özel Đdaresi nin görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. 5. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Kırklareli Đl Özel Đdaresi ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. 6. Ödül kazanan tasarımı Kırklareli Đl Özel Đdaresi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. 7. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Kırklareli Đl Özel Đdaresi nin sorumluluğunda değildir. D) KATILIM ĐÇĐN TEKNĐK KOŞULLAR 1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123) 2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük 15x15 cm renkli büyük çalışma, alt bölümde küçük uygulamaları 3x3 cm- renkli ve siyah/beyaz üst üste) hazırlanacaktır. 200 gr A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. 3. Tasarımlar, Adobe Đllüstratör, Adobe PhotoshopFreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte CMYK renk modunda olacaktır. 4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır. 5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir. 6. Kırklareli Đl Özel Đdaresi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

4 E) GÖNDERĐM ĐÇĐN POSTALAMA KOŞULLARI 1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır. 2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı dır. 3. Her zarfın üzerinde en az 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. (Örnek: ABCD123) 4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır. 5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. 6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi). 7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir. F) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI 1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Kırklareli Đl Özel Đdaresi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Kırklareli Đl Özel Đdaresi ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Kırklareli Đl Özel Đdaresi ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder. 2. Ödül kazanan eserler; Kırklareli Đl Özel Đdaresi ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. 3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Kırklareli Đl Özel Đdaresi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. G) ÖDÜL 1. Ödüller, hak sahiplerine Kırklareli Đl Özel Đdaresi nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir. 2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir. Birincilik Ödülü : 3.000,00 Đkincilik Ödülü : 2.000,00 Üçüncülük Ödülü : 1.000,00 H) DEĞERLENDĐRME ve SEÇĐCĐ KURUL 1- Seçili Kurul, toplam 6 (altı) üyeden oluşacak olup, Kırklareli Đl Özel Đdaresi tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. Ayrıca seçici kurulda Kırklareli Üniversitesinin ilgili bölümlerinden üye bulunacaktır. Đdare, değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

5 2- Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk üç logoyu belirler. Eserler; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. I) YARIŞMA TAKVĐMĐ 1. Đlk Başvuru Tarihi : 15 Ocak Son Başvuru Tarihi : 05 Şubat Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 11 Şubat Dereceye Giren Üç Logonun Açıklanması : 13 Şubat 2013 Sonuçlar, Kırklareli Đl Özel Đdaresi nin web sitesinde yayımlanacaktır: Đ) ĐLETĐŞĐM VE YARIŞMA SEKRETARYASI Yazışma ile ilgili bütün sekretarya görevini Yazı Đşleri Müdürlüğü yürütecektir. Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir: Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Adres: Kırklareli Đl Özel Đdaresi Kırklareli Đl Özel Đdaresi Logo Yarışması Karakaş Mahallesi, 100. Yıl Caddesi No: 25KIRKLARELĐ Tel : (0288) / / / / / Faks : (0288) Web sitesi: E-posta: Sekretarya: Kırklareli Đl Özel Đdaresi Yazı Đşleri Müdürlüğü Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu, Kırklareli Đl Özel Đdaresinden ve adresinden alınabilir.

6 KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ LOGO TASARIMI YARIŞMASI KATILIM FORMU Rumuz Adı Soyadı T.C. Kimlik No Doğum Tarihi ve Yeri Telefonlar Posta Adresi Cep Tel: Đş Tel: Ev Tel:. Faks E-Posta Kısa Özgeçmiş Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi durumunda Kırklareli Đl Özel Đdaresi ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Kırklareli Đl Özel Đdaresi ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Kırklareli Đl Özel Đdaresi tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kırklareli Đl Özel Đdaresi eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Kırklareli Đl Özel Đdaresi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.. / / 2013 Adı Soyadı (El yazısıyla) veđmza NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine 4 harf ve 3 rakamdan oluşturacağınız RUMUZ dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacak ve ağzı kapatılmış olacaktır.

7 ÖRNEK LOGO SUNUM ŞABLONU 15x15 cm RENKLĐ BÜYÜK ÇALIŞMA 3X3 cm (Renkli) 3X3 cm (Siyah-beyaz)