TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37."

Transkript

1 TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye ve öğrenclerne zarar vereblecek nsanların kampüse grmesn engellemekt, yan güvenlğ daha kolay sağlamaktı. Ama sstem güvenlğ sağlamak br yana öğrenclere sorun çıkarmaktan öteye gdememektedr. Dokuz Eylül Ünverstes, çoğu Buca'da olan farklı kampüslerde öğretm vermektedr. Genelde bu sstem tek kampüsü olan ünversteler tarafından sorunsuz uygulanmaktadır. Ama Dokuz Eylül Ünverstes dağınık br kampüs yapısına sahp olduğu çn sstem tam verm alarak uygulanarnamaktadır. Çünkü güvenlk görevller, bölümler o kampüste olmayan öğrencler çer almıyor. Öğrenclerde hakları olduğu halde ünverstenn tüm olanaklarını kullanamıyor. Bu da farklı kampüslerdek fakültelern ve öğrenclernn aynı ünverstede olmalarına rağmen arasında br letşmszlk yaratıyor. Br öğrencnn kşsel gelşm çn her alanda kendn gelştrmes gerekmektedr. Bu da her alana sahp olan ünverstede öğretm sürecnde rahatlıkla yapılablnr. Dğer fakültelerden yararlanarak ve güncel konuları yen gelşmeler takp ederek, farklı bölümlerde olan öğrenclern blg paylaşımı le kşsel gelşm sağlanablnr.! Öğrenclern arasında br letşm yokken bu nasıl sağlanablr? Br fakülteye gdemezken, oradak br konferanstan ya da olanaktan yararlanmak mümkün değldr. Bu sstemde kullanılan kartlardan para alınmaktadır. Bu kart hem öğrenc kmlğ hem de bankamatk kartı olarak kullanılmaktadır amaünverste bünyesndek bütün bankamatklerden öğrencler yararlanarnamaktadır. Çünkü bankamatğn olduğu kampüse konan tumkeler, öğrenclern ünverstenn verdğ bankamatğe sahp olmasına rağmen kampüse alınmamalarına sebep olmaktadır. Ünverstedek sosyal kulüplerden ve etknlklernden. sadece kulübün bulunduğu kaınpüstek öğrencler yararlanmaktadır. Dğer kampüstek öğrencler, kulüp, ünverstenn kulübü olmasına rağmen bu olanaklardan yararlanarnamaktadır. Geçen sene tumke sstem o kadar sıkıntı yarattı k, br televzyon programına çıkan rektöre öğrencler tarafından en çok sorulan soru oldu. Rektör kartlı geçşn öğrenclern güvenlğ çn olduğunu ve öğrenclern her kampüse grebldğn söylemşt. Ama şu anda her kampüse öğrencler grememektedr. Sstem taraflı uygulanmaktadır. Ünverstenn Dokuzçeşmeler Kampüsü (İİBF,Hukuk Fakültes, YDY bulunduğu kampüs) ve eğtm fakültesnn bulunduğu kampüs, sstem yabancılara ve dğer kampüs öğrenclerne karşı güvenlk gerekçesyle uygulamaktadır. Kartsız çer kmse alınmıyor ya da zyaretç kartı verlyor. Ünverste öğrencs olup da oraya zyaretç gb alınmak da doğru değl. Hem bu kartı almak çn öğrenc kartını bırakmanız gerekyor. Ünverstenn Tınaztepe. Kampüsü se bu ssteme: sahp olmasına rağmen uygulamamaktadır. Dğer öğrenclern. bu kampüsten yararlanması güzel ama rektörümüzün söyledğ gb güvenlk çn kurulan sstemn y br şeklde uygulanmaması doğru değl. Bu kampüse herkes greblmektedr. Öğrencler ve dğer nsanlar grerken herhang br kart kontrolü yok. Bu br tehlke değl m? Öğrenclern brbrleryle blg paylaşımı çnde olması sosyal etknlklere katılması konferansıara grmes kmse çn br güvenlk sorunu oluşturmaz. Buna kesnlkle br çözüm bulunması gerekr. Öğrencler buraya hem bell br sınavdan geçerek gelyor, hem de büyük fedakarlıklar yaparak harç ödüyorlar. Öğrenclern bütün olanaklardan yararlanması doğalhaklarıdır, Çözüın se, turnke sstemnn tamamen kaldırılarak herkesn eşt olarak ünverste. mkanların~~ faydalanmasını sağlamak veya en.azından öğr~ncler arasındak sınırları kaldırarak ünverste öğrencs olduğunu kanıtlayan karta sahp herkes kampüs alanına sokmaktır. İMo İzmr Şubes Bülten - Ocak 200Ş - Sayı: 138 tl 37.

2 KATILAŞAN REJM, BUHARLAŞAN HAKLAR Hüseyn Onur GÜMÜŞ DokW Eylül Ünverstes 1. SlntfÖğrencs Türkye Cumhuryet 1982 anayasasının 2.,-I. maddesnde, Türkye Cumhuryet Devletnn nsan haklar temelne dayanan demokratk, lak ve sosyal br Hukuk Devlet olduğu yazmaktadır. Sosyaldevlet ancak sağlık, eğtm, ulaşım gb temel nsan hakların ücretsz, ntelkl ve sürekl olduğu durul1)larda geçerldr. Pek, çeştl mücadelelerle kazanılmış onlarca devrmn sonunda oluşmuş sosyal devlet haklarının Türkye'dek durumunedr?, Kaptalzmn dünyadak mutlak galbyet dünyada sosyal devletn tasfyesn hızlandırmış, bütün sosyal.hakların egemenlercehunharca talan edlmesnn önünü açmıştır. Sovyetlern yenlgsyle. yenden kurulan dünyada herkes br rol üstlenmştr. Vahş kaptalzmn emperyalst kanadını İsral ve Amerkaoluşturmuş, dünyanın her yernde sosyal hakları ger plana ten hükümetler destekleyerek bu hükümetlern ekonomlern dünya bankasına ve IMF'ye teslm etmesn sağlamıştır. Ülkemzde se sosyal kazanımlara lk saldırı 70ve 80 darbeleryle olmuştur. Sosyal devletn en büyük koruyucuları ve kurucuları olan ünverstelere saldırılmış, lerc ve demokrat öğretm üyeler ve öğrencler hap shanelere atılmış, vatandaşlıktan çıkarılmışve ya şkence görmüştür. Bu eğtmn satılması çn gerçekleştrlen lk adımdır, Çünkü düşünen nsanlara eğtm satmak zordur, onun yerne günümüz apoltk gençlğn oluşturmak gerekldr. Bunu çok y blen egemenler brnc amaçlarını darbelerle ve darbe anayasalarıyla tamamlamıştır. Şmd sıra knc adımdadır. Ünverstelern kantnler, spor sahaları, konferans salonları gb sosyal tessler özelleştrlecek, böylece sosyal ve üreten gençlğn oluşmasında lk şart ; öğrencnn zengn olması olarak önümüze gelecektr.. Hatta devlet ünversteler ya hç kurulmayacak ya da olanlar ntelkszleştrlecek, onun yerne eğtmn satıldığı vakıf ünversteler desteklenecektr. Bunu yapma görev 1981 de kurulan YÖK'everlmştr. Yönetm kadrosunda emekl askerden, ş adaınma herkes barındıran YÖK hem baskı mekanzmasını şlevselleştrrnektedr, hem de br tüccar zhnyetyle blm yuvalarını parsel parsel satmaktadır. Eğtme katkı dye toplamaya başladığı harcın hçbr denetleneblrlğ yoktur. Okulda kültürel ve sanatsal faalyetlere, spor aktvtelerne, kütüphanelere, laboratuvarlara yansıması gereken harcın nereye gttğ çokbüyük br muammadır. Harçla resmleştrdğ paralı eğtm felsefehalne getren okul yönetmler, bankaları okulun çne sokup onlardan ücretsz aldığı bankamatk görev de gören kmlk kartlarını okula yen gelen hazırlık öğrenclerne satmaktadır. Zaten ÖSS yarışından bunalımlar yaşayıp çıkmış "ünversteye kapağı attım ya artık ne olursa olsun." dyen öğrenclern bu durumlarından sonuna kadar yararlanmaktadır. Transkrpt ücretler, bandrol paraları, quz öncesçalışmanotları gb her okulun öznel koşullarına göre değşen argümanları da kar aracı olarak görmektedr. Bunun yıkın etkler gün be gün ortaya çıkmakta ama medyanın gündemnde yer bularnamaktadır. Toplumu okumaya hakkı olan ve okumaya hakkı olmayan dye kye ayıran bu zhnyet ülkey sonu bell olmayan br karanlığa sürüklemektedr. Verml br eğtm hayatı geçrmes gereken br öğrencnn olmazsa olmaz temel htyaçları vardır. Bunlar beslenme, barınma ve ulaşımdır. Öğrencnnbr gelr olmadığı, yan br çalışan olmadığı göz önünde bulundurulduğunda bu temel htyaçları satm almak durumunda kalması mantıkla açıklanablr değldr, Fakat kötü yurt ve yemekhane koşulları öğrencler çaresz bırakmaktadır. Yüksek ev kraları öğrencler beslenmelernden, ısınmalarından, temzlklernden tasarrufa teşvk etmektedr. Her akşam makarna yyen, soğuk banyolarda duş alan öğrenclern tüm bunların üstüne okullarına tıka basa dolu beledye otobüsleryle gdp grecekler derslerden verm beklemek safdllkten başka br şey değldr. Fakat bütün bu kötü koşulların temeln oluşturduğu başarısızlığa yönetmn, getrdğ çözüm daha da trajktr. Yemekhanede, kantnde, spor alanlarında sömürdüğü öğrenclern önüne yaz okulunu koyarak, 7 ayda öğretemedğ dersn 2 ayda öğretebleceğn savunup, öğrencler yazın da müşter tüccar lşksnden koparmamaktadır. Okullarda yaşanan bu trajk olaylar br gün olsun tartışılmarnakta onun yerne sahte gündemler(türban sorunu vb.) oluşturulmakta, bütün bu günlük sorunlarla boğuşan öğrencler kend öz sorunlarına yabancılaştırılırken önlerne breycl kurtuluşllll yöntemler sunulmaktadır. Karyer günlernde, nasıl daha öne çıkılırın ve bu at yarışında nasıl fark atılırın taktkler öğretlrnektedr. Kısacası karyer oluşturulurken karakterler ezlmektedr. Bağıl sstemle brbrne not vermez duruma gelen breyc öğrencler, karyer günlernde Konferanssalonlarını doldurmaktadır. Ortada çok cdd br sorun vardır, brler dşlern blemş ve bzm en temel hakkımız olan eğtmden elde edeceğ rantın rüyalarmı görmektedr, Fakat onlara en güzel cevabı eğtm hakkının sahpler olan öğrencler verecektr... }8 İMO İzmr Şubes Bülten - Ocak Sayı: 138

3 MÜDEK Selcan SOVUKLUK Dokuz Eylül Ünverstes 1. SlmfÖğrencs Mühendslk eğtm programları ve akredtasyon derneğ (MÜDEK), farklı dsplnlerdek mühendslk eğtm programları çn akredtasyon, değerlendrme ve blglendrme çalışmaları yaparak Türkye'de mühendslk eğtmmn kaltesnn yükseltlmesne katkıda bulunmak amacıyla faalyet gösteren br svl toplum örgütüdür. MüDEK, 2002 yılında Türkye ve KKTC'de mühendslk eğtm,veren fakül telern dekanıarından oluşan Mühendslk Dekanıarı Konsey(MDK) tarafınd an, bu fakül telern bünyelerndek mühendslk lsans programlarının değerlendrlmes çn ayrıntılı br program düzenlemek ve uygulamak üzere Mühendslk Değerlendrme Kurulu adı le anılan bağımsız br svl toplum platformu olarak kurulmuştur. 25 Ocak 2007'de MÜDEK adında br derneğe dönüşerek tüzel kşlk kazanmıştır. İhtyacın ve talebn karşılanması çn zaman çnde kurulan devlet ve daha sonra vakıf ünverstelernde hızla artarak çeştlenen mühendslk programlarının br bölümünün ntelğ konusundak endşelern toplumun çeştl kesmlernde yayıldığı gözlenmştr. Örneğn: depremde hasar gören bnalar yüzünden nşaat mühendslerne olan güvenn azalması. Meslek odaları, değerlendrlemeyen mühendslk programlarının da sorumlu tutulableceğ, mühendslern meslek uygulamalarındak yeterszlkten kaynaklanan zararların önleneblmes çn yıllardır yetkn mühends kavramının hayata geçrlmesn tartışıyorlar. Bölgeler arasındak uçurum ve fırsat eştszlğnn sonucu olarak,farklılaşmış olan mühends ntelğnn bu görüntüsünün br seçknc anlayışla çeşt1lğe tab tutularak, ön hazırlık sürec yaratmadan yetkn mühends seçm yapmak, bozukluğu kabul edlmş düzende mühendslk kaltesn yükseltmez. Meslek odalaı bu temslyete alet olmamalıdır. Meslek odaları tüm üyelernn yetkn olablmesnn önünü açacak önlem ve yöntemler ortaya koyablmeldr. Bu - anlayış, İMo genel kurulunda kabul edlmş olan Ana sorunlar komsyonunda da dle getrlmştr. Son yıllarda mühendslk eğtmnn değerlendrlmes konusunun sstematk olarak ele alındığı br başka ortamın oluşumu, eğtm ntelğnn gelşmes yönünde, özellkle mühendslk eğtmn yürüten kurumlarda öz denetm sağlanması açısından umut yaratmaktadır. MÜDEK olarak blnen bu oluşum, ülke çapında mühendslk programlarının değerlendrlmesnde kısa zamanda güvenlr br referans durumuna gelmştr 'ten ber MÜDEK'n dört ana görev, MDK bö lgesndek lsans düzeyndek mühendslk programlarım değerlendrme, Program değerlendrclernn seçmn ve eğtmn yürütmek, Program yönetclernn (dekanlar, bölüm başkanla~~ ve yardımcıları) ve öğretm üyelernn pro gram değerlendrme s konusunda blglendrlmes ve eğtmn gerçekleştrmek, Değerlendrme ölçütlernn gözden geçrlmes ve yenlenmesn sağlamak olarak sıralanablr. MÜDEK, dördü ünverste öğretm üyes, br TMMüB.temslcs, br KALDER temslcs, ks de sanay temslcs olmak üzere toplam sekz üyeden oluşmaktadır. MÜDEK değerlendrmeler le mühendslk programlarının yayımlanmış, herkesçe blnen, değerlendrlen her program çn aynen uygulanan br dz ölçütü sağlayıp sağlamadığı saptanmaktadır. MübEK, programlarını değerlendrdğ kurumla lşkle rnde açıklık ve saydamlık lke s uygulamaktadır. Değerlendrme amacı le kurumdan ednlen blgler, belgeler ve hazırlanan.değerlendrme raporları üçüncü kş ve kuruluşlarla paylaşılmaz; MÜD EK değerlendrmeler dışında başka br amaçla kullanılmaz. Mühendslk programlarının değerlendrlmes çn başvuran kuruluşlar, bu programların MÜDEK ölçütlern sağladığını kanıtlaınak zorundadır. Başvuruların ulaşmasından sonra, MÜDEK her br ünverste çn ayrı br değerlendrme takımı oluşturur. Değerlendrmelerle, mühendslk programlarının brbrlerne göre sıralanması değl, her br programın agredtasyonu yapılır. Değerlendrme takımı, MÜDEK üyes olan ya da MÜDEK üyelğ yapmış olanlar arasından seçlen br başkan le değerlendrlecek her br program çn en az br program değerlendrcs üyeden oluşur. Program değerlendrcler, lgl mühendslk dsplnnde uzmanlaşmış, kendn mühendslk eğtmnn gelşmne adamış, program değerlendrclğ eğtm görmüş olanlar arasından seçlr. Takımı oluşturan İMO İzmr Şubes Bülten - Ocak Sayı: :

4 üyelern söz konusu ünverste le hçbr lglernn bulunmamasına özen gösterlr. MÜDEK değerlendrcler ve MÜDEK kurullarında yer alan tüm kşler,gönüllülük esasınagöreçalışırlar. MÜDEK değerlendrme sürec mühendslk eğtm kurumlanna eğtm ntelğnn gelştrlmes yönünde olumlu katkılarda bulunuyor. Tüm mühendslk eğtm veren kurumlar bu sürece katılmalı:mühendslk meslek örgütler de, mesleğn gelştrlmesnçeren yasal görevlerne son derecede öneml katkılar getren bu sürec etkn br bçmde desteklemeldr. (Alıntılar:M.NecatÖZGÜR) ~ CELAL BAYAR ÜNVERSTES TANIŞMA TOPLANTISI 14 Kasım 2007 Çarşamba günü Celal Bayar Ünverstesnde öğrenc arkadaşlarımız le İMO'yu ve Şube Yönetrnmz buluşturduk. CBÜ de okuyan öğrenclern çoğu İzmr de kamet ettkler çnburada okuyan arkadaşlarımızdan adresler İzmr de olanları İMü İzmr Şubeye genç-ima olarak kayıtedeblyoruz. Şube yönetmmzden Al Fuat Cünak ve Tahsn Vergn le brlkte gttğmz CBÜ'nde ünverste hayatına yen başlamış 1. ve 2. sınıftak arkadaşlarımız bz beklyordu. Etknlk öğle arasına denk geldğ ve arkadaşlarımızın yemek vaktn aldığımız çn ufak br kram yaptık arkadaşlarımıza, İlk olarak şube yönetmmz tarafından, meslek adasının ne olduğu, ne gb amaçlara hzmet ettğ anlatıldı ve meslek adasının gençlerden neler bekledğ söylend. Şube Sekreter Yardımcısı Gürkan Erdoğan tarafından şubemzn genç- İMO'ya bakışı ve genç-ima'nun şube çn önem anlatıldı. Ege Ünverstes 4. sınıf öğrencs Sabr İnce öğrenc yönetmelğ, CBÜ 3. sınıf öğrencs Erkay Kılıç geçtğmz 2 sene boyunca genç-ima tarafından düzenlenen etknlkler hakkında br sunumyaph. İMO'nun ünverstelere gderek kendn arılatması, öğrenclern meslek odasına karşı br bakış açısı kazanmasını sağlıyor. Bu sayede öğrenclerkatılacakları lk etknlğe daha rahat ve kolay gelyor. ÜNVERSTE TEMSLC SEçMLER Uzun uğraşlarırruzın ardından meslek odaları bünyesnde örgütlenmemz güçlendrecek olan İnşaat Mühendsler Odası Öğrenc Üye Yönetmelğ yürürlüğe grd. Yönetmelkte belrtlen, sınıf çndek koordnasyonu sağlayacak ve etknlkler sınıf çnde arkadaşlarına letmekle yükümlü olacak "sınıf temslcler" le ünverste, oda lşksn kuracak, sınıf temslclernn düzenl şeklde çalışmasından sorumlu olacak "ünverste temslcler" geçtğmz ay EÜ, CBÜ,DEÜ olmak üzere üç ünverstede de seçld. Önümüzdek dönem ünverstelerde lan.panolarına temslc smlern koyarak, öğrenclern odaya ve oda yayınlarına ulaşmalarını kolaylaştıtaeağız. Yen örgütsel yapımızın lk resm smler olarak anılacak temslc arkadaşlarımızı başarılarından ötürü tebrk ederz.,40 RI İMO İzmr Şubes Bülten - Ocak Sayı: 138

5 - DOKUZ EYLÜL ÜNvERSTES MO TANITIMI KONFERANSı 23 Kasım 2007 tarhnde Dokuz Eylül Ünverstes'nde Şubemze ayrılan örgün ve knc öğretrnde okuyan öğrenclern br arada olduğu br ders saatnde, odamızı arkadaşlanmıza anlatmafırsatı bulduk. Bze tahss edlen ders saat çersnde lk olarak İMO İzmr Şubes Yönetm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU ı öğrenclk hayatında sadece teknk değl sosyal konularla da lglenlmes gerektğn ve Odanın sosyal konularda ne tür çalışmalar yaptığından bahsett. Şube çalışanlarından Eylem Ulutaş ve Gürkan ERDOGAN ıneslek adasının görevlern ve örgütlenme yapısını anlattı. Son sözü alan Şube Başkanı Ömer Zafer ALKU gençlğe verdkler değer önemle belrterek, karşısında oturan tüm öğrencler oda çalışmalarında aktf olarak yer almaya davet ett. EVKA-3 METRO ŞANTYES TEKNK GEZ 8 Aralık 2007 tarhnde düzenledğmz Evka-3 r-r metro şantyes gezsne 45 genç-imo üyes arkadaşımız katıldı. İMO İzmr Şube tarafından genç-imo ya tahss edlen araçla saat 12:40 da şubemzn bulunduğu bnadan aynıdık ve metro şantyesnn bulunduğu Evka-3'e gttk. Şantyeye vardığımız da bzmle lglenrnek çn görevlendrlmş Bozoğlu-Mustafa Attaroğlu Ortak Grşm'nn şantye mühendsler bz beklyorlardı. İlk önce 45 kşlk grubumuzu kye böldük, Br grup sahadak ırygulamaları görmek üzere Yalçın,Bey ve güvenlk şef le brlkte gtt. Dğer grup da müşavr frmada proje şefnn ofsnde. Ahsen beyden ve proje şefnden tünel uygulamaları le lgl blg aldı. Daha sonra gruplar yer değşt. Bu sayede herkes gezden hem blg olarak hem de görsel olarak memnun kaldı. Mart ayı çersnde br kez daha metro şantyesne gez düzenlemey planlıyoruz. Gez kontenjanı gereğ bu gezye gelemeyen arkadaşlarımızı o zaman metro uygulamasını görmeye şmdden davet edyoruz. :,P Sayın Mustafa Attaroğlu'na bzlere verdğ destekten dolayı genç- İMo olarak teşekkür ederz. İMO İzmr Şubes Bülten - Ocak Sayı: h