ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU. 2010-2011 Toplant No: Tarih: UR 2420. BÖLGE"

Transkript

1 UR BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: Çarflamba/Wednesday, 19:oo20:3o, Hotel Grand Yükselifl Dünya Baflkan : Ray Klinginsmith Bölge Guvernörü: Ahmet Kara Guvernör Yard mc s : Caner Öcal Kulüp Baflkan : Mehmet Aysel Kulüp Sekreteri: Ça dafl Büyüky lmaz Kulüp Sayman : U ur Bayram Biçer Gel.D. Baflkan : Yavuz Günefl Toplant Sor.: Burçin Gülener Toplant No: Tarih: A ustos 2010 Yer: CLUB BITHYNIA Devam Oran : % Kulüp Üyeleri Nizamettin MISIRLIO LU Mehmet HOZAR Ender KAYAN Cengiz ORAY O.Erkut fiend L Arma an AKBAfi Murat TUNCER Erol KOLAYLI Haluk ULUSOY Ayhan ZEYT NO LU Seçkin NUZUMLALI Yavuz ERKMEN Yavuz GÜNEfi Nejat fiener Hakan ATMACA Erdinç KALUÇ Haflmet Fevzi ÇAKMAK Vefa brahim ARACI Engin GÖKMEN Özer ÖZALP F.Yavuz ULUGÜN smail Hakk GEZEN Mehmet AYSEL lhan ÖNEM Emre KULUMBUR Nazmi ERTU RAL Bülent MUTLU Ça dafl BÜYÜKYILMAZ Sedat AÇILDI Muhip KANKO Burçin GÜLENER Emre KURT Hasan AKDEM R lter YILMAZ Tolga YALGI U ur Bayram B ÇER Cenk fienol Ali R za AKSOY Hüseyin GÜLAÇTI Meslek Sınıfı Genel Cerrah Makina Mühendisi nflaat Müteahhiti Ka t Ürünleri San. YemYumurta San. End. Tesisler Müteahd Otomotiv Yan Sanayi Tar m Ürün. Ticareti Denetçi Foto rafç Üniversite Yöneticisi Kalite Sistem Dan flm. Tar m laçlar Sanayi Çelik Yap Müteahhidi Turnike Sistem San. Gemi Acentas Mimar nflaat Mühendisi Elektronik Mühendisi Avukat Sigorta Acentas E itim Gelifltirme Uzm. Difl Hekimi Bas nçl Kaplar Sanayi Kalp Damar Cerrah Toptan Sat fl Yöneticisi Yap Ürünleri Sanayi çme Suyu Ar tma Yön. Avukat Lojistik Hizm. Yön. Oto Lastik Sanayi Yön. nflaat Müteahhidi nsan Kaynaklar Yön. Kuyumcu K TOPLANTI NOTLARI Kulübümüzün 2045 haftal k toplant s, Emre Kulumbur, Emre Kurt, Tolga Yalg ve Ali R za Aksoy ev sahipli inde Club Bithynia da yap ld. Toplant saat 17:30 da aç ld. Toplant ya, Trabzon Rotary Kulübü geçmifl Dönem Baflkan Rtn. Ahmet Can (T p DoktoruAnestezi Uzman ), efli ve çocu u ile Kocaeli Üniversites T p Fakültesi T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal Baflkan ve Yahya Kaptan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erbil Dursun ve ayn konu ve bölümlerde çal flma arkadafl ve efli Prof. Dr. Nigar Dursun misafir olarak kat ld. Prof. Erbil Dursun, k sa bir konuflma yaparak kendisi ve efli ile yapt ifl ve kurumunu tan tt. Rotaryenleri REM k sa ad yla bilinen rehabilitasyon merkezine ve hizmet ortakl na davet etti. K fl toplant lar na geçildi inde mesleki bir konferans vermek taahhüdünde bulundu. Samimiyetle belirtmek gerekir ki ; üyelerimiz ve misafirlerimiz birbirleriyle çok iyi anlaflt lar ve yak nlaflt lar. Toplant n n bitiminde Trabzon Rotary Kulübü geçmifl dönem baflkan ve Baflkan m z Kulüp Flamalar de ifl tokuflunu gerçeklefltirdiler. ENDPOLIONOW Bozuk Paralar ile Polio Ba fl Kutular n doldural m... Bizler, 15 y lda dünyada 1.2 milyon vaka mertebesinde görülen POLIO çocuk felci hastal n, sadece Hindistan n Bengladefl ve Afganistan s n rlar nda ve Nijerya n n bir bölgesinde y lda 1700 vakaya kadar düflürmeyi baflard k. fiimdi son hamle ile Çocuk Felcini dünyadan silece iz...

2 GELECEK TOPLANTI PROGRAMI 25 A ustos 2010 tarihli toplant m z Ça dafl Büyüky lmaz, Burçin Gülener ve Cenk fienol ev sahipli inde Kocaeli Sanayi Odas Sosyal Tesisinde yap lacakt r. ATIK KA IT BA IfiLARI Erkut fiendil Kg. lhan Önem 330 Kg. Ayhan Zeytino lu 500 Kg. TOPLAM Kg. PAK STAN daki SEL FELAKET ile ilgili Guvernör ça r s na yan t verip 1000 TL. ba fl yapt k. Bölge Guvernörümüz Ahmet Kara n n afla daki ça r s ile bafllatt kampanyaya kat ld k. Tarih boyunca hakiki bir Türk dostu olarak iyi ve kötü günümüzde her zaman yanımızda olmufl Müslüman ve kardefl ülke Pakistan da hüküm süren ola anüstü hava flartları ve sel felaketi sebebiyle maalesef20 milyondan fazla insan ve özellikle çocuklar evsiz barksız, aç ve periann durumdadır. Bu periflan durumdaki insanlara karfl insanlık görevimizi yerine getirmemiz gerekti ini düflünüyorum. Yaptı m temaslar neticesinde Türk Kızılayı nın haftada 45 uçaklık bir hava köprüsü kurdu unu ve orada yerleflik bir yardım toplama ve da tım merkezi oluflturdu unu ö renmifl bulunmaktayım. Ekteki liste 16 A ustos 2010 tarihi itibariyle acil ihtiyaç listesidir. Ramazan ayı sebebiyle çıkartmıfl oldu umuz Sodexo Sevgi ile Afl çeklerini satın alıp bununla gereksinimi tedarik etme veya nakit olarak da ba flta bulunmak imkanı olacaktır. Kızılay ın bedelsiz olarak lojistik destek sa layaca bu önemli projeye tüm Bölge Rotaryenlerin gerekli deste i sa layaca na eminim. Tüm destek ve ba fllarınız için bu projenin yoksullukla mücadele projesi olarak çok uygun bir örnek teflkil edece ine tüm kalbimle inanıyorum. Allah yardım ve ba flarınızı kabul etsin. RAMAZAN AYINDA TOPLANTI BAfiLAMA SAAT UYGULAMASI Ramazan ay nda iftar saatleri 20:14 gibi bafllayarak her gün 12 dakika gerileyecek ve ay sonunda 7:29 a gelecektir. Bu nedenle Ramazan ay toplant lar için ortalama bir hesap ile TOPLANTI BAfiLAMA SAAT : 19:30 olarak uygulanacakt r. Lütfen be endi iniz tatil, tören ve aile foto raflar n z bize iletiniz. Rotary Ailemizin gönülden ba l l na katk için bunlar bültenimizde yay nlayal m. hakanatmaca. com

3 Kulübümüzün eski üyelerinden ve Türk röntgen uzmanlar n n hocas Prof. Dr. Ali Nam k fiener i kaybettik. Sayg yla an yoruz... Ali Nam k fiener, 1926 Gölcük do umlu. Uzmanl k tahsilini ABD de yapm fl, Hacettepe T p Fakültesi ö retim üyeli inden emekli li y llarda zmit te çok sevilen bir gezeteci olan ve genç yaflta amans z hastal ktan vefat eder Sancar fiener in a abeyi. Emekli olduktan sonra baba oca hsaniye ye yerleflti. zmit te 15 y l kadar serbest Röntgen Uzmanl yapt. Çok sevilen, sayg n, kimine göre baba kimine göre a abeylik yapm fl, nüktedan, samimi, gerçekçi, ilerici ve ayd n bir kiflilik y l nda zmit Rotary Kulübü ne üye oldu. Depremden sonra 1999 y l Aral k ay nda üyelikten ayr larak ABD de k z n n yan nda yaflad. Geçti imiz günlerde 84 yafl nda, uzun bir süredir tedavi gördü ü ABD de vefat etti Ali Nam k fiener in evinde bir ocakbafl Rahmetli Rtn. Cemil Karakad lar ve Rtn. Mehmet Hozar ile... Haziran 1992, zmit Rotary Kulübü Genel Kurul Toplant s nda, Ali Nam k fiener Kürsüde... Divan Heyetinde Rtn. Nizamettin M s rl o lu ve Rahmetli Rtn. Alaittin Özkurt ve Katip üye Rtn. Mehmet Hozar Dönemi, Baflkan Yaflar Akdeniz. Ali Nam k fiener in hsaniye deki evinde bir yaz toplant s nda Kulüp Üyeleri. Kimler mi var? Rahmetli Hayri Kulumbur, Erkut fiendil, Rahmetli Kemal Süzer, Volkan Güdeberk, Mehmet Hozar, Ali Nam k fiener, Mustafa Kolayl, Süleyman Çelebi, Yaflar Akdeniz, Hayrettin Ulusoy, Engin Gündüz, Rahmetli O uz Baysar, Talat Bayam, Tanzer Ünal, Ayhan Zeytino lu, Metin Göklü, Erol Kolayl, Haluk Ulusoy, Zekai Kurbeyo lu, Nizamettin M s rl o lu, Turan Y lmaz, Cem Davuto lu, Halidun Rodoslu, Önder Büyükönder, Ali R za Kas m ve fotograf çeken Hakan Atmaca. Tam 28 rotaryen... Bugün, art k normal bir haftal k toplant ya bu kadar kifli kat l nca seviniyoruz...

4 ROTARY ULUSLARARASI UZUN DÖNEM DE fi M Ö RENC LER miz... Kulübümüzün Sponsor oldu u Uluslararas Uzun Dönem Ö rencilerimiz Eylül ay bafl itibar yla 11 ay sürecek yabanc ülkede iki yar y l süreli e itim programlar na gidiyorlar. Foto rafta gördü ünüz iki güzel k z m zdan, Rtn. Haluk Ulusoy ve fiebnem Ulusoy un k z ÖZGE, Meksika Pueblo ya Makina Mühendisi Murat bey ile Bankac Melahat han m n k z LKE ise, Brezilya St. Paula ya gidecek. Her iki k z m zda Rotary Uzun Dönem Ö renci De iflim Komitesi nin s nav ve mülakatlar na kat larak de iflime hak kazand lar. Gençler Bölge Komitesi nin 6 ay süren oryantasyon e itimleriyle tam birer kültür elçisi bilgileriyle donat ld lar. K zlar m z n yerine Kulüp olarak 1 yabanc o renciyi 1 y l boyunca zmit te Özge a rlayaca z. Özge Ulusoy, Meksikadan döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ndeki üniversite e itimine devam edecek. lke TSK, KISA DÖNEM VATAN GÖREVL LER M Z Rtn. Hakan ve Füsun Atmaca n n o ullar Bar fl Atmaca askerlik hizmetine bafllad. Sevgili Bar fl, 335. K sa Dönem, Jandarma Eri olarak, e itimini, stanbul Ümraniye Alemda Jandarma Komando Taburu nda yap yor. 27 A ustos, Cuma günü yemin töreni nin ard ndan, askerlik hizmetini, stanbul ili s n rlar içindeki bir jandarma birli inde de devam edecek. 6 ayl k askerlik süresinin 25 günü tamamlanm fl olan Bar fl, askerlik yapt birli in en küçük yafltaki askeri. KIZLAR KANATLANDI... Sevgili Gülnar ve Nazmi Ertu ral n büyük k zlar REM geçti imiz ay aile aras nda bir törenle niflanland ve evlilik yolunda kanatland. Çiftin küçük k zlar PEK ise Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ndeki e itimine devam edecek. O da istanbul a uçtu. Nazmi ve Gülnar, boflalm fl ve sessizleflmifl evlerinde, k zlar n n foto raflar na bak p bak p a lafl yorlar. ONLAR ARTIK ESK fieh R YOLLARINDA... Sevgili Hacer ve Yavuz Ulugün ün, o ullar BORA y geçti imiz y la kadar tosuncuk olarak bilirdik. Sevgili Bora, azmetti 30 a yak n kilo verdi ve ortalama standartlar n üzerinde boyluposlu, tam kilosunda ya z bir delikanl oldu. Üstelik liseyi bitirdi de Eskiflehir Üriversitesi letiflim Fakültesi ni kazand. Geçti imiz hafta Ulugünler, Eskiflehir e giderek kay t ifllerini tamamlad lar. Sevgili Hacer ve Yavuz, k zlar Ezgi nin stanbul daki Hukuk e itimini bitirip, zmit te Avukatl k yapmaya bafllamas ndan sonra, flimdi de Eskiflehir seferlerine bafllayacaklar. SESS Z, SAK N ve DER NDEN... Kulübümüzün, bilge sakinlerinden, sempatik ve iflini bilen davran fllar yla sevilen üyelerinden Muhip Kanko nun ailesi de bir o kadar sessiz ve derinden gidiyor. Sevgili Selhan ve Muhip Kanko nun k zlar SUAY lise tahsilini bitirdi. Sevgili k z m z art k Özye in Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümünde okuyacak. Bizler, Rotary ailemizi merak edip sormazsak, bilmeyece iz. Tabii ki eski foto raflar kullanaca z. Hergün de iflen memleket gündemine kapt r p, kendimizi unutaca z. Sevgili Rotary ailemiz; ARTIK BU SAYFALAR S ZE EMANET...

5 ÜYE ALMA PROSEDÜRÜ ROTARY KULÜP ÜYE SEÇ M PROSEDÜRÜ Teklifi yapacak üye, Rotaryen olacak adayda; fl ve mesle ini üst düzeyde temsil ediyor olmak, Dürüst, iyiniyetli ve pozitif düflünen birisi olmak, yi flöhretli bir kariyere sahip olmak, leri derecede mesleki bilgi sahibi olmak, Sosyal bir insan ve anlay fll olmak, Medeni ve huzurlu bir aile iliflkisi içinde yaflamak Din, dil ve rk ayr m gözetmemek, Atatürk ilke ve nk laplar na ba l olmak, Toplant lara düzenli kat labilecek olmak, Proje ve etkinliklere zaman ay rabilecek olmak, Di er üyelere uyum sa layabilecek olmak, flyeri ve evinin tercihan kulübün faaliyet alan içinde olmas gibi özellikleri oldu una emin olduktan sonra 1 Yeni Üye Aday Formunu eksiksiz olarak doldurur. (Aday n, teklif edilece ini bilmemesinde yarar vard r. Aday bu hissedebilir ancak yüzüne teklif edildi i söylenmemelidir.) 2 ADAYI B R KULÜP TOPLANTISINA GET R R. 3 Teklif Formunu Kulüp Sekreterine kapal olarak iletir. Kulüp Sekreteri, 1 Formu Kulüp Baflkan na iletir. 2 Teklif Yönetim Kurulunda görüflülür. 3 Yaz l olarak yeterlilik karar al r ise teklif Sekreter vas tas yla S n fland rma Komitesi ne gönderilir. 4 Sekreter teklif eden üyeden, aday en yak ndaki bir kulüp toplant s na davet etmesini ister. ADAYIN TEKL F FORMU SINIFLANDIRMA KOM TES NDEYKEN ADAY B R KEZ KULÜP TOPLANTISINA KATILIR. Bu toplant da S n fland rma Komitesi üyeleri ile birlikte oturtulur ve adaydan gerekli bilgiler al nmaya bafllan r. Kulüp Baflkan bu toplant da üye aday ndan k sa bir konuflma yapmas n isteyebilir. S n fland rma Komitesi 2 veya 3 kiflilik bir komitedir. 1Komite, üye aday n n mesle i ve yapt ifl ile ilgili bir araflt rma yapar. 2 Uluslararas Rotary nin yay nlad master s n fland rma listesinde yer alan bir ilgili meslek s n f na ifllenmek üzere bilgiyi ç kart r. 3 Burada iki liste bulunabilir, geçerli olan kulübün s n fland rma listesidir, ancak bu listenin herbirisine bir kod numaras verilmifl, UR meslek s n flar na uymas veya uyarlanmas gerekmektedir. 4 Komite aday n meslek s n f numaras ve ünvan n forma ifller. 5 S n fland rma komitesinin üyeleri eksiksiz olarak formun gerekli yerlerini imzalar ve formu kulüp sekreterine iletirler. Komite üyeleri gerekirse formun haricinde bir rapor haz rlayabilirler. Kulüp Sekreteri, 1 Hiç bir eksi i olmayan formu Üyelik Komitesine iletir. 2 Sekreter teklif eden üyeden, aday en yak ndaki eflli bir kulüp toplant s na davet etmesini ister. TEKL F FORMU ÜYEL K KOM TES NDEYKEN ADAY Efi LE B RL KTE B R KULÜP TOPLANTISINA KATILIR. Bu toplant da Üyelik Komitesi üyeleri ile birlikte oturtulur ve adaydan gerekli bilgiler al nmaya bafllan r. Üyelik Komitesi GDB lerden oluflturulmufl 3 kiflilik bir komitedir. 1 Bu komite aday, Rotary Kural ve gelenekleri ile zmit Kulübü nün özellikleri do rultusunda inceler. 2 Gerekirse aday n iflyeri, Rotary Üye Adayl haricinde bir sebep ile ziyaret edilir. 3 Üyelik komitesi bir rapor oluflturur, formu eksiksiz olarak imzalar ve sekretere iletir. Kulüp Sekreteri, hic bir eksi i olmayan formu Yönetim Kurulu na iletir. Yönetim Kurulu üyenin kabulü hakk nda olumsuz karar verirse, yaz l bir karar al r ve teklifi öneren üyeye geri iade ederek dosyay kapat l r. Bu ifllem red say lmaz. Karar olumlu ise, yine yaz l olarak karar al n r ve adaya bir komite ile ifl yerinde ziyaret yap l r. Üyeli e Davet Komitesi Kulüp Baflkan, Öneren Üye ve bir Rotary bilgileri Komitesi üyesinden oluflan 3 kiflilik bir komitedir. 1 Adaya Rotary ve kulüp hakk nda bilgi verir... 2 Adaya Rotaryenli in flartlar n belirtir... 3 Aday n Rotaryen olduktan sonraki görev ve sorumluluklar n anlat r... (Girmelik 500.$ + 500$ Ba fl + Ayl k aidat) 4 Aday üyeli e davet eder. Burada adaya ailesi ile görüflmesi ve karar vermesi için süre tan nmas uygun olur... ADAY B R KULÜP TOPLANTISINA DAVET ED L R... Aday Üyelik için olumlu cevap verirse: 1Adaya Rotary Üye Baflvuru Formu verilir ve doldurmas istenir. 2 Adaydan isminin kulüp içinde ve bölge düzeyinde üye aday olarak anons edilece i ve fikir ve onay istenece i anlat l r ve izin istenir. Aday bunlar kabul etmez ise dosya kapat l r. Aday n bunlar kabul etmesini takiben; yaz l olarak ve 10 gün içinde cevap verilmesi istenerek, kulübün tüm üyelerine ve bölge kulüplerine bilgi verilir. fiayet 10 gün içinde herhangi bir rotaryenden yaz l ve gerekçeli bir itiraz gelmezse ve üyelik girifl ödemesi yap lm flsa, teklif edilen üye yönetim kurulu karar ile kulüp üyeli ine kabul edilir. E er bir itiraz var ise, yönetim kurulu bu konuda bir oylama yapar. Bu oylamada sonuç üye aday n n üyeli e kabulü olarak belirlenirse, aday üye olur. Aksi bir durum aday n reddi demektir ve bir daha üyeli e aday gösterilemez. Teklif edilecek tüm adaylar n formlar Yönetim Kuruluna ulaflt andan itibaren, bir dostumuzun önerisi olarak de il Kulübün Aday olarak de erlendirilecektir.

6 MESLEK ONUR ÖDÜLÜ DUYURUSU zmit Rotary Kulübü nün de erli üyeleri. Rotary kulüplerinde, meslek hizmetleri kapsam nda her dönem mesleki baflar ile topluma faydal olmufl, flöhretli kariyere sahip veya mesle ine ve ifline uzun y llar hizmet ederek, mesle inin onurunu yüceltmifl, ad ; mesle i ve ifli ile an l r hale gelmifl de erli flahsiyetler ödüllendirilir. Bu ödül; kimi kulüplerde Meslekte Baflar Ödülü, bilhassa uzun bir geçmifli olan kimi kulüplerde ise Meslek Onur Ödülü olarak tan mlan r. Kulübümüzde bu ödülün Ad : MESLEK ONUR ÖDÜLÜ dür. zmit Rotary Kulübün de bugüne kadar 43 kifliye Meslek Onur Ödülü verilmifl olup, de erli flahsiyetlerden oluflmufl liste afla da bilginize sunulmufltur y l nda bu ödül ile ilgili olarak 3 kategori ve kriterleri genel kurulda belirlenmifltir. Rotaryenler bu kategorilerden herhangi birisine uyan yaflayan bir kifliyi, yaz l olarak ödüle aday gösterirler. Dönemin yönetim kurulu adaylardan seçim yaparak, dönemin Meslek Onur Ödülü sahiplerini belirler. Bu ödül aday n efli veya yan nda olmas n arzu etti i kiflilerinde kat ld ve eflli olarak yap lan bir tören ile sahiplerine verilir ve bu kifliler onurland r l r. Bu tören, Rotary nin Meslek Hizmetleri Ay olarak tüm dünyada kutlanan Ekim aylar nda yap l r. zmit Rotary Kulübü, Meslek Onur Ödülü Kriterleri: 1 zmit/kocaeli de; mesle i veya iflinde 30 y l aflk n süredir hizmet veren, ismi, ifliyle birlikte an l r hale gelmifl kifliler. 2 zmit/kocaeli de yaflayan, topluma de erli hizmetler vermifl, ve yine ifli ve mesle inde flöhretli kariyer yapm fl kifliler. 3 zmit/kocaeli de do mufl, flu anda burada yaflamasa dahi, ulusal ve uluslararas baflar ve flöhrete ulaflm fl kifliler. zmit Rotary Kulübü, Dönemi, Meslek Onur Ödülü Takvimi: A ustos 2010 Aday gösterme süreci bafllang c 22 Eylül 2010 Aday gösterme son tarihi 29 Eylül 2010 Yönetim kurulu karar 30 Eylül 2010 Ödül alacaklar n törene davet edilmesi 6 Ekim 2010 Bas n Duyurusu 13 Ekim 2010 Ödül Töreni (Guvernör Ziyareti) Meslek Onur Ödülü için aday göstermenizi bekliyorum. Rotaryen Sevgi ve Sayg lar mla Mehmet Aysel Dönem Görevlilerimiz Hizmet Projeleri Ana Komite Baflkan Rtn. Haluk Ulusoy Meslek Ödülleri Sorumlusu Rtn. Sedat Aç ld zmit Rotary Kulübü, son 20 y lda verdi i Meslek Onur Ödülleri Sn. Halil brahim Atmaca Fotografc Sn. Mustafa Kand ral Klarnet Sanatç s Sn.... Adliye fiöförü Sn.... Adliye Katibi Sn.... Hemflire Sn. Adem Gül Dönerci Sn. As m Kibar Sanayici Sn. fiahin Ecevit MüzisyenSanatç Sn. Neflet Tüylüo lu Bafl Komiser Sn. Sadettin Y lmaz Restaurant flletmecisi Sn. Mehmet Barut Esnaf Sn. Yaflar Durmaz Kamyon fiöförü Sn. Cemal Turgay Fotograf Sanatç s Sn. Dr. Ayd n Ünsal T p Doktoru Sn. Hikmet Bila Gazeteci Sn. Övül Tezifller TRT Londra Muhabiri Sn. Salman Çal flkan Kebabç Sn. Ahmet Salih Kulay Tarihçi Sn. Selim Kobak K rtasiyeci Sn. Erkan Candan Ka t Tüccar Sn. Serpil Özok Avukat Sn. Fahri Örengül Avukat, Baro Baflkan Sn. Dr. Ak n Yaz c Tabib Odas Baflkan Sn. Mustafa Ç nar Lokantac Sn. Tolga Örnek Belgesel Film yap mc s Sn. Rag p Savafl Tiyatro Sanatç s Sn. Hamdi Bineklio lu Restaurant flletmecisi Sn. Baki Komsuo lu KOU Rektörü Sn. Cavit Aksoy Sanayici Sn. Erden K ral Sinema Yönetmeni Sn. Hayri Akduman Modac Terzi Sn. Osman Kuyu Et ürünleri sat c s Sn. Atilla Gökmen Sanayici Sn. Memduh Aytugar Kebabç Sn. Rafet K rg z Spor Yöneticisi Sn. Erhan Ör Hal Tüccar Sn. lter Y lmaz Avukat, Baro Baflkan Sn. Nurettin yigül Üniversite Ögretim ör. Sn. Ferruh Öven Kebabç Sn. Azmi Cihat Hatipo lu Halk E t. Mrk. Md. Sn. Bülent Köse Halk E itim Mrk. Md.Yrd. Sn. Ömer Burhano lu TAYSAD Baflkan Sn. Recep Özkul Tenis Ö retmeni