MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C.Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

3 SUNUŞ Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin mevzuatlara uygun, ekonomik ve etkin bir Ģekilde gerçekleģmesini sağlamak ve bu amaçla mevcut kaynakları en uygun ve en verimli bir biçimde planlamayı ve kullanmayı amaç edinmiģtir. Bu bağlamda kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri uygun ve eksiksiz bir Ģekilde yerine getiren müdürlüğümüz belediye içerisinde iģinde uzman, yenilikçi ve katılımcı personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir. Hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2013 faaliyet raporunun kurumumuza ve kamuoyuna gerekli bilgileri sağlayacağına inanıyor ve emeği geçenlere teģekkürlerimi sunuyorum. M. Ġzzet ÖZTOP Mali Hizmetler Müdür V.

4 I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon Misyon Mali Hizmetler Müdürlüğü; Kurumumuzun mali yapısını tüm paydaģlarımızla birlikte destekleyen, geliģtiren ve hesap verebilen ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiģtir. Vizyon Mali Hizmetler Müdürlüğünün Vizyonu; Bütçenin kullanımında adaleti ve optimal ölçütleri gözeten güçlü, verimli, Ģeffaf, sunduğu hizmetlerle paydaģlarına katkı sağlayan bir müdürlük olmaktır. B.Görev, Yetki ve Sorumluklar 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

5 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaģımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükģehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

6 Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek, f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağıģ kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek,

7 k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir.

8 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

9 Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluģturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karģı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir. Yurt dıģı iliģkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaģmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iģ, iģin yapımını üstlenen kuruluģun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleģtirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taģınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi

10 yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taģınmazlar aynı kuruluģlara kiraya da verilebilir. Bu taģınmazların, tahsis amacı dıģında kullanılması hâlinde, tahsis iģlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluģlarına belediyeler, bağlı kuruluģları ve belediye Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taģınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluģları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine tabi Ģirketler için uygulanmaz. Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaģamında; kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalıģır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluģlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluģturulan görüģler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaģlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düģkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular. C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Pendik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 Pendik/Ġstanbul

11 Müdürlüğümüz Pendik Belediyesi Ana Hizmet Binası Zemin Katta bulunmakta olup, Muhasebe Bölümü ve Gelirler Bölümü olarak iki ayrı mekânda hizmet vermektedir. 2.Örgüt Yapısı MÜDÜR (M. İzzet ÖZTOP) GELİRLER BÖLÜM SORUMLUSU (MURAT BAŞ) KALEM (ASİYE AYTEMUR) MUHASEBE BÖLÜM SORUMLUSU (METİN KESKİN) TAHAKKUK BİRİM SORUMLUSU (ABDULLAH KARAKIŞ) TAHSİL BİRİM SORUMLUSU (TURAN BİCAN) DENETİM VE İCRA BİRİM SORUMLUSU (A. HİLMİ ARISOY) MUHASEBE GİDER BİRİM SORUMLUSU (ZELİHA METİN) ÖN MALİ KONTROL VE TAŞINIR MALLAR BİRİM SORUMLUSU (NİHAT BÜLBÜL) BÜTÇE PLAN BİRİM SORUMLUSU (M.REŞİT ARPACI) 14 PERSONEL 11 PERSONEL 5 PERSONEL 2 PERSONEL 3 PERSONEL 2 PERSONEL 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Hizmetler Müdürlüğü Envanter Sayısı 62 Monitör 61 Bilgisayar 2 Notebook 1 Tablet Bilgisayar 31 Yazıcı 16 Tarayıcı 1 Projeksiyon Müdürlüğümüz Personeli 62 Adet Monitör,61 Adet Bilgisayar,2 Adet Notebook,1 Adet Tablet Bilgisayar,31 adet yazıcı,16 adet tarayıcı ve 1 adet projeksiyon ile hizmet vermektedir.

12 4.Ġnsan Kaynakları Çalışan Sayısı MEMUR İŞÇİ Müdürlüğümüzde 33 memur, 13 iģçi personel görev yapmaktadır. 5.Sunulan Hizmetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde; kaynaklarının etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması, Belediye iģ ve iģlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek. Yıllık bütçe, kesin hesap, gider iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesini sağlamak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak Sicil/paydaĢ kaydı; yeni sicil kaydı açılması, mükerrer sicillerin birleģtirilmesi, eski sicil kayıtlarının güncellenmesi, baģka birimlerde oluģturulan sicil kayıtlarına dosya numarası verilerek hizmete sokulması Emlak Vergisi; Arsa, arazi ve bina beyanlarının alınması, tahakkuklarının yapılması varsa ceza indirimi uygulanması, uzlaģma dilekçesi hazırlanıp, uzlaģma iģlemlerinin takip edilmesi, satıcıların kaydının kapatılması. Çevre Temizlik Vergisi; Yeni iģyerlerinin Çevre Temizlik Vergisi beyanlarının alınıp tahakkuklarının yapılması, eskilerinin takibinin yapılması ve kapama iģlemlerinin yapılması Ġlan ve Reklam Vergisi; ilan ve reklam vergisi beyanı alınıp tahakkuklarının yapılması ĠĢ yeri açma izin harcı; Yeni açılan iģyerlerinin iģ yeri açma izin harcının alınması, daha önce açılanların takip edilmesi Yoklama ve Denetim iģlemleri; VatandaĢların talep ve Ģikayetleri doğrultusunda veya resen, Gayrimenkullerin büyüklükleri ile ilgili, ĠĢyerlerinin ÇTV, iģ yeri açma izin harcı

13 ve ilan reklam vergisi yönünden yoklamasının yapılıp yoklama evraklarına göre beyanı olmayanların tahakkuklarının yapılıp vergi ve ceza ihbarnamelerinin çekilmesi Tapu yollama evrakları (1 no lu form); Her ay düzenli olarak Tapu Müdürlüğünden gelen 1 no lu formlara göre emlak beyanlarının kapatılması ve beyan vermeyenlere Beyana çağrı mektubu gönderilmesi Genel Tahakkuk; Diğer gelirlerin, iģgaliye harçlarının, ecrimisil gelirlerinin (diğer müdürlüklerden gelen ücret ve harçların) tahakkuklarının yapılması Sicil Kaydı sorgulama; Diğer kurumlardan ve kurum içi diğer müdürlüklerden gelen kayıtların sorgulanması YazıĢma ĠĢlemleri; Kurum içi, Tüm kamu kurum ve kuruluģlardan, özel ve tüzel kiģilerden gelen yazıların ve dilekçelerin cevaplandırılması Düzeltme iģlemleri: YanlıĢ, mükerrer, matrah hatası gibi sehven yapılan tahakkukların Vergi Usul Kanununa göre düzeltilmesi, fazla ve yanlıģ ödenen vergilerin iade edilmesi, KamulaĢtırma iģlemleri: Tezyidi bedel yolu ile kamulaģtırma, mahkeme ve icra yoluyla kamulaģtırma, belediye ve diğer kurumlar tarafından yapılan kamulaģtırma iģlemlerinden doğan vergi farkının hesaplanıp vergi iliģiğinin kesilmesi Mahkemelik dosyalar; Yargıya intikal etmiģ vergi davalarıyla ilgili metala hazırlanıp hukuk iģlerine sunulması Mükelleflere telefon ile bilgi verilmesi; Rayiç değer, sicil bilgileri, borç bilgileri, adres bilgileri v.s. Beyan sureti verilmesi; BaĢta Tapu müdürlüğü olmak üzere tüm kurum ve kuruluģlara verilmek üzere beyan sureti hazırlanması Çağrı Merkezi Talepleri; Çağrı merkezine gelen soru ve sorunlar ile ilgi online cevaplar verilmesi, yazı iģlerinden gelen sorulara yazılı olarak cevap verilmesi Tapu Müdürlüğü birimi; Kaymakamlık binasında emlak beyanı alıp, rayiç bedeli vermek ve emlak vergisi ile ilgili diğer bütün iģlemleri yapmak üzere yoğunluk durumuna göre sayıları değiģen (2 ile 3 kiģi) arasında personel tahsis etmek ArĢiv ve dosyalama çalıģması; Evrakların taranarak, dosyalanıp arģivlenmesi Elektrik, havagazı ve haberleģme Vergisi: Enerji dağıtım ve haberleģme firmalarının her ayın 20 sine kadar gönderdikleri beyanların iģlenmesi

14 Eğlence Vergisi; Sinema, Lunapark ve Eğlence yerlerinden alınan vergilerin beyanlarının alınıp tahakkuklarının kesilmesi ĠBB payları; Otopark, TJK ve müze paylarının tahakkuklarının yapılması Muafiyetler; Emlak vergisi muafiyetlerinin (tek meskeni olanlar, daimi muaflıklar, geçici muaflıklar) iģlenmesi ve takibi 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iģ ve iģlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana baģlık altında toplanmaktadır. Kurumsal GeliĢimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıģan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayacak çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Halkla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi ÇalıĢma Ortamlarının ĠyileĢtirilmesi Denetim Sağlanması Mali Yapının GeliĢtirilmesi BiliĢim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının GeliĢtirilmesi Kentsel GeliĢimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaģatmak amacıyla kentin geliģimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalıģmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması

15 planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Altyapı-UlaĢım Ağının Planlı-Ġmarlı YapılaĢmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının GeliĢtirilmesi Toplumsal GeliĢimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaģarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karģılamak ve toplumsal geliģimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Toplumsal DayanıĢmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın ZenginleĢtirilmesi Ġlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliģtirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması Ġlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere KarĢı Hazırlık B.Temel Politikalar ve Öncelikler Ġnsan odaklı bir geliģme ve yönetim anlayıģı Kamusal hizmet sunumunda Ģeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve vatandaģ memnuniyeti esastır. Bütçe politikaları oluģturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılacaktır. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde kullanmak ve dağıtmak esastır. ġeffaf, anlayıģlı ve hoģgörülü hizmet anlayıģı esastır.

16 B.PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Adı: 2013 yılı içerisinde adet yevmiye kaydı muhasebeģetirildi. 1.2.Faaliyet Adı: Mükelleflerimize 3647 Adet Ödeme Emri Belgesi gönderildi. 1.3.Faaliyet Adı: 254 adet haciz tatbiki, 403 adet haciz kaldırma iģlemi yapıldı. 1.4.Faaliyet Adı: 2014 yılında uygulanacak ücret, vergi, harç tarifeleri hazırlandı.

17 1.5.Faaliyet Adı: 2013 yılı kesin hesapları oluģturularak 2013 yılı bilançosu hazırlandı. 1.6.Faaliyet Adı: Aylık Mizanlar süresi içinde Kamu Hesapları Bilgi Sistemine aktarıldı. 1.7.Faaliyet Adı: Sicil güncelleme faaliyetleri çerçevesinde 103 bin adet TC kimlik numarası olmayan sicilden öncelikle borçlu olan 25 bin sicil ele alınıp bunlarında yaklaģık 15 bin mükellefe ulaģılmıģ olup bu konudaki faaliyetler halen devam etmektedir.

18 1.8.Faaliyet Adı: 2014 yılı bütçesi hazırlanarak yetkili organlara sunuldu. 1.9.Faaliyet Adı: 5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuatı kapsamında 3280 dosya üzerinde Ön Mali Kontrol yapıldı Faaliyet Adı: Mevcut bankolar vatandaģlarımız ile birebir iletiģim kurulacak Ģekilde tekrar dizayn edilmiģ bu sayede vatandaģlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi sağlanmıģtır.

19

20 2.Performans Sonuçları Tablosu FAALĠYETLER GÖSTERGE TOPLAM HEDEF GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġME ORANI (%) Birim Ġçi Toplantı Adet %84 Süreç ĠyileĢtirme Adet 1 1 %100 Kıyaslama Yapılması Adet 1 1 %100 Kalite Çemberi Düzenlenmesi Ġç MüĢteri Memnuniyetinin Sağlanması Adet 1 1 %100 % %80 - -

21 3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ARTIġ VEYA AZALIġ GÖSTEREN FAALĠYET ADI Birim Ġçi Toplantı PERFORMANS GÖSTERGESĠ Adet ARTIġ/AZALIġ NEDEN Yıl sonu iģ yoğunluğu nedeniyle birim içi toplantıların gerçekleģtirilememesi IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A.Üstünlükler Müdürlüğümüzün yeniliğe açık olması Personeline yatırım yapan bir müdürlük olması Mali politikaların oluģturulmasında etkin bir görev üstlenmesi Müdürlüğümüzün kendi alanındaki bilinirlik ve saygınlığı, Kamu kaynaklarının kullanılmasında tasarruflu hareket edilmesi Mevzuat değiģikliklerinin anında izlenebilmesi ve uygulanabilmesi, Ön mali kontrol ve harcama süreçlerinin oluģturulmuģ olması, Teknolojik alt yapının güçlenmesi ile bürokrasinin azalıyor olması Kanun ve mevzuatların pratikte uygulanabiliyor olması ve personelin bu konuda kendini geliģtirebilme imkanı bulunması TaĢınır Mal Yönetmeliği kapsamında sistemin entegre bir yapı ile kurularak iģletilmiģ olması Tahakkuk-Tahsil oranın artırılması Mükellef Sicil Bilgilerinin sürekli güncellenmesi ile mükelleflere kısa sürede ulaģılması Çağrı Merkezine ulaģan talep ve Ģikayetlerinin hızlı bir Ģekilde çözüme kavuģturulması Otomasyon programındaki eksikliklerin giderilmesi ile hizmetlerin daha hızlı verilmesi

22 B.Zayıflıklar Sistem yapılanmasının tamamlanmamıģ olması Motivasyonu yüksek iyi yetiģmiģ personelin az olması Birim hizmetlerinin yerine getirilmesindeki fiziki ortamın yetersiz olması Birim içi iletiģimin yetersizliği Hizmet içi eğitimin (mevzuat eğitiminin) tüm çalıģanlar düzeyinde yapılamaması Mevzuat Alanında YaĢanan Hızlı DeğiĢim ve GeliĢimin Getirdiği Yorgunluk, Motivasyon artırıcı sosyal imkan ve aktivite eksikliği Harcama Birimlerinin DeğiĢime Olan Direnci Harcama Birimlerinin Mevzuat Eksikliği, V.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Stratejik bir öneme sahip olan Müdürlüğümüzün personel, mekan ve teknoloji imkanlarının yükseltilmesi, Personel maaģ, ücret hesaplarının ve puantaj kayıtlarının Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü ne bağlanması ve merkez puantörlük kurularak tüm iģlemlerin burada yapılmasıyla; Puantaj ve bordrolardaki; Hata, eksiklik, fazla ödeme, lerce yazıģmadan kaynaklanan; Yoğunluk, iģ gücü kaybı ve ekonomik israf, Puantör sayısında; 3 ana puantör, 30 birim puantörü, ortadan kalkacak ve karģılığında; ĠĢ gücü tasarrufu, Kırtasiye tasarrufu, Özlük haklarının sağlıklı takibi, Mevcut yazılım ve Turnike Sistemleri üzerinden puantaj takibi ve ödeme hesaplama mümkün olabilecek ve ortaya çıkacak iģ gücü farklı iģlerde değerlendirilebilecektir. Müdürlüğümüzdeki ĠĢ yoğunluğu, harcama birimleri ve üst yönetimdeki ön izin imzalarının süreçleri uzatması ve muhasebeleģtirme sırasındaki kontrol nedeniyle aģağıdaki harcamalara yönelik olarak Ön Mali Kontrolün kaldırılması; Personel MaaĢ, Ücret ve Diğer Giderleri, Geçici Personel Ödemeleri, Belediye Meclisi Ödemeleri, Yolluk Ödemeleri, Avans ve Kredi Ödemeleri, Tedavi ve Cenaze Giderleri, Asker Ailesi Ödemeleri, Mahkeme Harç ve Giderleri, Vergi, Resim ve Harç Giderleri, UlaĢtırma ve HaberleĢme Giderleri,

23 Elektrik, Doğalgaz, Su v.b. Tüketim Malzemesi Giderleri, Öğrenim Yardımı Ödemeleri, Kursiyer Ödemeleri, Kira Ödemeleri ( Kiralama SözleĢmeleri Hariç ) Fiziki Mekan Yetersizliği ve Mevcudun ĠyileĢtirilmesi Mevcut fiziki mekanı biraz daha etkin kullanarak veya farklı bir mekan oluģturularak, arka planda tecrübeli personellerimizin koordinatörlüğünde yeni oluģturulacak insan kaynaklarıyla yukarıda sayılan belediye içi müdürlüklerden ve diğer kurumlardan alınacak verilerle ĢiĢkin asılsız beyanların ve tahakkukların düzeltilmesi, eksik beyanların arazide yerinde yapılan inceleme ve yoklama ile gerçeğe uygun düzeltilmiģ beyanlarının düzenlenip tebliğlerinin yapılıp tahakkuklarının gerçekleģtirilmesi hem raporlama, analiz gerektiren iģlerin yapısı gereği sakin bir ortamda yapılmasını hem de müģteri-çalıģan çatıģmalarını önleyecektir. Otomasyon Programının ĠyileĢtirilmesi Otomasyon programındaki eksikliklerin giderilmesi ve icra takip modülü baģta olmak üzere eklenmesi gereken modüllerin bir an önce hizmete sokulması. Personel Niteliğini Artırmak Ġçin Sürekli Eğitim BaĢta belediye gelirleri kanunu olmak üzere gelir bölümünü ilgilendiren mevzuat ile ilgili çalıģanlar için eğitim programları düzenlemek verilen hizmetin kalitesini artıracağı gibi muvazaaları da ortadan kaldıracaktır. Öncelikle eğitim verilmesi gereken kanunlar Ģunlardır sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak vergisi kanunu, 5393 Belediye Kanunu sayılı kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 2492 sayılı kamulaģtırma kanunu MüĢteri iliģkileri, ekip çalıģması ve dayanıģma gibi konularda, bilgilendirme ve eğitim verilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

24 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. M.Ġzzet ÖZTOP Mali Hizmetler Müdür V.