5. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması değildir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması değildir?"

Transkript

1 sayılı Gümrük Kanununun Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir? a) İthal Vergilerini Belirlemek b) İhracat İşlemlerini Düzenlemek c) T.C. Gümrük Bölgesine Giren ve Çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemek. d) İşlemleri Basitleştirmek e) Vergi tahsilatını artırmak 2. T.C. Gümrük Bölgesini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder? a) Türkiye Siyasi sınırları Gümrük Bölgesidir b) Türkiye toprakları gümrük bölgesidir c) Denizlerden içeri 60km alan gümrük bölgesidir d) T.C. gümrük bölgesi, T.C. topraklarını kapsar, Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. e) Hiçbiri 3. Türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma girş rejimine tabi tutularak Türkiye gümrük bölgesine giren eşya ile üretiminde yerli girdiler olup olmadğına bakmaksızın kanunun 18. Ve 19.madde hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşya aşağıdakilerden hangisidir? a) Yolcu beraberinde gelen eşya b) Serbest dolaşımda bulunan eşya c) ATA karneli eşya d) Muaf eşya e) Tasfiye edilen eşya 4. Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ile diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri veya belgelerin varlığının veya gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, resmi araştırmalar ve benzeri uygulamalar yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesine ne denir? a) Gümrük kontrolü b) Gümrük gözetimi c) Basitleştirilmiş işlem d) Tahakkuk e) Özet beyan verilmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması değildir? a) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi b) İmhası c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı d) Bir serbest bölgeye girmesi e) Özet beyan verilmesi 6. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirime ne denir? a) Özet beyan verilmesi b) Geçici depolama c) Eşyanın Gümrüğe sunulması d) Beyanname verilmesi e) Hiçbiri

2 7. Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi, aşağıdaki hangi hallerde mümkündür? a) Kara, deniz ve havayolu işletmelerinin temsilcileri tarafından bu işletmelerin gümrük işlemleri, b) Özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli tarafından bu tüzel kişilerin gümrük işlemleri, c) Geçerli bir vekaletnameye haiz olmak suretiyle ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemleri, d) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen veya gönderilen eşyaların gümrük işlemleri, e) Kamu tüzel kişilerinin gümrük işlemlerini, 8. Bağlayıcı tarife veya menşe bilgisi kim tarafından verilir? a) Gümrük müdürü veya kimyager b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya yetkilendirdiği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü c) Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü d) Ekonomi Bakanlığı e) Hepsi 9. Bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren kaç yıl geçerlidir? a) Bağlayıcı tarife bilgisi 2 yıl menşe bilgisi 3 yıl b) Bağlayıcı tarife bilgisi 3 yıl menşe bilgisi 3 yıl c) Bağlayıcı tarife bilgisi 4 yıl menşe bilgisi 3 yıl d) Bağlayıcı tarife bilgisi 5 yıl menşe bilgisi 3 yıl e) Bağlayıcı tarife bilgisi 6 yıl menşe bilgisi 3 yıl 10. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların hangi hallerde ve hangi koşullar altında basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar neyle belirlenir? a) Kanunla b) Kararname ile c) Yönetmelikle d) Tüzükle e) Tebliğ ile 11. Gümrük mevzuatının diğer şekillerde tanıdığı basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmasına engel olmamak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilecek Bölge Müdürlüklerince yükümlülerin başvurusu üzerine, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmak isteyenler için düzenlenmesi öngörülen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası/basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanabilmesi aşağıdaki hangi koşulların sağlanmasına bağlıdır? I- Güvenilirlik koşulu II- Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu, III- Mali yeterlilik koşulu, IV- Güvenilirlik koşulu ve A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine sahip olma koşulu, V- Emniyet ve güvenlik standardı koşulu. a) Yalnızca IV b) I, II ve III c) IV ve V d) II, III ve IV e) II, III ve V 12. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, sertifika için aranan koşulların artık karşılanmadığının tespit edilmesi halinde, hangi idare tarafından kendisine bildirimde bulunulur ve bu bildirime rağmen verilen süre içinde durumunu düzeltmezse ne kadar süre ile askıya alınır? a) Gümrük Müdürlüğü b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı c) Gümrükler Genel Müdürlüğü d) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü e) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

3 13. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda, aşağıdakilerden hangisi ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşullarından değildir? a) Türk menşeili olan ve olmayan eşya ayırımını gözeten bir lojistik sistemi, b) Gümrük ve taşımaya ilişkin kayıtlarına gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak ulaşabilmesi, c) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve sonradan kontrolü kolaylaştıracak bir muhasebe sistemi, d) İşletmenin bilgi ve kayıtlarının arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlaması, e) Başvuru sahibinin son üç yıl için mali açıdan yeterliliğine ilişkin olumlu raporunun olması, 14. Gümrük idarelerince gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak ilgili kişiler adına verilen kararlar, aşağıda yer alan hangi hallerin bir arada bulunması durumunda iptal edilir. I- Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde, II- Dünya Ticaret Örgütü nün uymakla yükümlü bulunduğumuz anlaşmaya ilişkin hükümlerde değişiklik olması halinde, III- Başvuru sahibinin bu eksikliği veya yanlışlığı bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde, IV- Gümrük idaresince lehine karar verilen kişi adına vergi kaybına neden olan bir işlem nedeniyle idari para cezası uygulaması halinde, V- Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde, a) Yalnızca I ve II b) Yalnızca I ve V c) Yalnızca II, III ve V d) Yalnızca I, III ve V e) Yalnızca II, IV ve V 15. Serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait ambalajlar aşağıda belirtilen hangi hallerde girdikleri tarife pozisyonuna göre ayrı beyan edilerek vergilendirilmesi zorunludur? I- Ambalaj maddesinin vergi oranı, içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya eşit ise, II- Ambalaj maddesinin bilinen veya alışılagelen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı bir şekilde yapılmış olması, III- Ait oldukları eşyanın faturasındaki kıymetlerinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliğinde olması, IV- Ait olduğu eşya için üretilmiş kab, kutu, kılıf, mahvaza gibi mutad ambalaj maddelerinden olması, V- İthalat vergilerinden kaçınma amacıyla ambalaj olarak getirilmesi a) I, II ve IV b) II, III ve IV c) II, III ve V d) III, IV ve V e) I ve III 16. Yolcu beraberinde getirilen ve gümrüğe sunulan eşya gümrük ambarlarında ne kadar süre ile kalabilir? a) 20 gün b) 10 gün c) 15 gün d) 1 ay e) 3 ay 17. Sahte markalı veya taklit mallarla mücadele kapsamında gümrük idaresince resen durdurulan gümrük işlemi ile ilgili kaç gün içerisinde dava açılır veya mahkemeden tedbir niteliğinde bir karar getirilmelidir? a) 1 hafta b) 10 gün c) 15 gün d) 1 ay e) 3 ay

4 18. A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için aranan genel koşullara göre aşağıdaki özel tüzel kişilerden hangisinden imalatçı olma şartı aranır? a) Dış ticaret sermaye şirketi, b) Grup ithalatçısı, grup ihracatçısı firmalar c) Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri, d) Ar-Ge merkezi belgesine haiz kişiler e) Yukarıdakiler hariç olanlar 19. Onaylanmış kişi statü belgesine istinaden basitleştirilmiş işlemler kapsamında eksik belge ve bilgi ile beyanda bulunulmak suretiyle indirimli veya sıfır oranında ithalat vergisi uygulamasından yararlanılması halinde, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması konusunda yeterli kanıtların ibrazı halinde, eksik bilgi ve belgelerin ne kadar sürede tamamlanması ve gümrük idaresince ne kadar azami ek süre verilebilir? a) Bir ay içinde tamamlanır ve azami bir ay ek süre verilebilir b) İki ay içinde tamamlanır ve azami iki ay ek süre verilebilir c) Üç ay içinde tamamlanır, bir ay ek süre verilebilir d) Bir ay içinde tamamlanır, üç ay ek süre verilebilir e) Üç ay içinde tamamlanır, üç ay ek süre verilebilir. 20. Eşyanın serbest dolaşıma girişini basitleştirilmiş usule göre gerçekleştirenler, bir ay içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanın ne kadar süre içinde verilesi gerekir? a) Takip eden ay sonuna kadar b) Takip eden ayın ilk haftası içinde c) Takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde d) İki ay içerisine e) Takip eden ayın yirmi altısına kadar 21. ihracat rejiminde, aşağıdaki eşyalardan hangisine basitleştirilmiş işlemler kapsamında beyanname yerine idari veya ticari belge tescil ettirmek suretiyle işlem talepleri gümrük idarelerince kabul edilmez? a) Aynı gümrük idaresinde sürekli ve periyodik olarak ihracı yapılan basılı kitap ve diğer yayınlar, b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkacak kara taşıtlarına verilen yağ ve yakıtlar, c) Yurt dışı seferli deniz ve hava taşıtlarına verilecek yağ ve yakıtlar, d) Yurt dışı seferli Gemilere verilecek kumanyalar e) Yurt dışı sefer sayılı uçaklara verilecek kumanyalar 22. Aşağıdaki eşyalardan hangisi serbest dolaşıma girişte sözle beyana tabi değildir? a) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya, b) Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine taşıyan gerçek kişiye ait olan ve alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu özel nakil vasıtası, c) Değeri 430 Euro yu geçmeyen yolcu beraberindeki hediyelik eşya, d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya, e) işyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler 23. Aşağıdaki eşyalardan hangisi ihracatta sözlü beyana tabi değildir? a) Konsinye ihracat b) Yolcu ve turistlerin beraberindeki kişisel eşya, c) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerinin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri alet ve takımları, d) Nakil vasıtası hizmetlilerinin beraberlerinde götürdükleri kişisel eşyaları, e) Kara sınırı bölgesindeki köy ve kasabalarda yaşayanların sınırın öbür tarafına götürdükleri eşya ve hayvanları 24. Gümrük kanunu gereğince aşağıdakilerden hangisi gümrük beyanı şekillerinden biri olarak yapılamaz? a) Yazılı beyan b) Sözlü beyan c) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyan d) Özet beyan e) Eşya sahibinin eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak istediğini ifade ettiği her hangi bir tasarruf yoluyla beyan

5 25. Eşyanın ithalinde ilgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda ithaline izin verilmemesi halinde, yükümlünün talebi üzerine gümrük idaresince aşağıdakilerden hangisine izin verilmez? a) Mahrecine iade, b) Üçüncü bir ülkeye transitine, c) İhraç kaydıyla satışına d) İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan eşyanın gümrüğe terk talebi veya imha talebine, e) (d) şıkkındaki eşyanın yurt dışı edilmesine, 26. Aşağıda fasıl veya tarife pozisyonları belirtilen ve dökme olarak ithali yapılacak eşyalardan hangisi laboratuvar tahliline tabi olması zorunlu değildir? a) ila ve pozisyonları hariç 27 inci fasıldaki eşyalar b) tarife pozisyonundaki eşya c) 28 ve 29 uncu fasıldaki eşyalar d) 32.08, tarife pozisyonundaki eşya e) ila tarife pozisyonundaki eşya 27. Gümrük laboratuvar tahlili için alınacak numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Numuneler eşyayı temsil edecek miktarda ve en az iki tahlile yetecek miktarda alınır. b) Orijinal ambalajda olanlar ile kıymeti az olanlar hariç, petrol ürünleri ve alkollerde 1 litre, diğer sıvı numuneler en az ½ litre, toz örnekler en az 250 gram alınır. c) Kapalı kaplar ve şişeler içine konan numunelerin ağızları numuneyi alan gümrük müşaviri veya firma temsilcisi tarafından kapatılarak eritilmiş mum tatbik edilir. d) Gümrük idareleri aldıkları numuneler için herhangi bir bedel ödemezler. e) Alınan numune kabı üzerine Gümrük Yönetmeliği Ek-26 da yer alan örneğe uygun etiket kabın üzerine yapıştırılır ve sabit kalemle yazılır. 28. Gümrük kimyahane tahlilinden arta kalan numuneler tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden ne kadar zaman sonra alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır? a) 15 gün b) 1 ay c) 2 ay d) 45 gün e) 90 gün 29. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyanname tescil tarihinden ne kadar süre içinde bitirilmesi gerekir? a) 20 gün b) 45 gün c) 30 gün d) 2 ay e) 15 gün 30. Eşyanın serbest dolaşıma girişinde aşağıdakilerden hangisi basitleştirilmiş beyan işlemi kapsamında değildir? a) Yaygın basitleştirilmiş usul tebliği kapsamında taşıt üstü işleme tabi tutulması b) Usul ve esasları ile cins ve miktarları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen eşya için idari ve ticari belge ile beyan, c) Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş olan ve özelliği olan eşyanın teslimi, d) Sözlü beyana tabi eşyanın beyanı, e) Onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında eksik belge veya bilgi ile beyan

6 31. Aşağıdaki belgelerden hangisi Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarifeden yaralanmayı sağlayan menşe ispat belgesi değildir? a) EUR.1 Dolaşım Sertifikası b) EUR.1 fatura beyanı c) EUR-MED Dolaşım Sertifikası d) A.TR Dolaşım Sertifikası e) Form A belgesi 32. Transit rejimi beyanında asıl sorumlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Transit beyannamesi asıl sorumlu tarafından imzalanır b) Asıl sorumlu yalnızca beyanda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, taşınan eşya ile ilgili bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde budan yalnızca taşıyıcı sorumludur. c) Asıl sorumlu, öngörülen süre sınırı içinde varış gümrüğüne gerekli belgeleriyle birlikte eşyayı tam ve sağlam olarak sunmak zorundadır. d) Eşya ile ilgili bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür. e) Talep halinde verilen süre içerisinde kontrolle yetkili gümrük idaresine geçerli belge ve bilgileri sunmak zorundadır. 33. İhracat gümrük idaresinde ihracat beyannamesine ilişkin işlemleri tamamlanan eşyanın çıkış gümrük idaresine sevki aşağıdaki hangi belge ile sevk işlemi gerçekleştirilir? a) Transit refakat belgesi b) Transit beyannamesi c) Özet beyan d) Çıkış beyannamesi e) Bireysel teminat fişi 34. Transit rejiminde, bireysel teminatın hesaplanması ve bireysel teminat türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir? a) Bireysel teminat, tercihli tarife uygulaması ve tarife kotaları dikkate alınmaksızın, aynı tür eşyanın serbest dolaşıma girmesi halinde uygulanacak olan ithalat vergilerinin en yüksek oranı esas alınmak suretiyle hesaplanır. b) Bireysel teminat olarak tedavülde olan Türk Lirası, Merkez bankasınca belirlenmiş kurlar üzerinden döviz, hazine tahvil ve bonoları kabul edilebilir. c) Bireysel teminat olarak Türkiye de yerleşik bankalarca verilmiş teminat mektupları kabul edilir. d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ancak AB Gümrük Bölgesinde yerleşik bankalarca verilen teminat mektupları bireysel teminat olarak kabul edilir. e) Türkiye de yerleşik ve teminat idaresince onaylı olup, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kefil kuruluşlarca düzenlenen bireysel teminat fişi kabul edilir. 35. Transit rejiminde, izin makamınca asıl sorumlu veya alıcının başvurusu üzerine izin verilen basitleştirmelerden değildir? a) Bireysel teminat b) Kapsamlı teminat c) Özel tip mühür kullanımı d) İzinli gönderici e) İzinli alıcı 36. Transit rejiminde, asıl sorumlu tarafından kapsamlı teminat kullanma izni başvurusu yapılması halinde, hesaplanacak referans tutarın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Asıl sorumlu tarafından en az bir hafta içerisinde gerçekleştirilecek transit işlemi adedi ve her transit işlemi kapsamında taşınacak eşyanın ağırlığı ve kıymeti, b) Asıl sorumlunun en az bir hafta süresince transit rejimine tabi tutacağı eşya ile ilgili olarak tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin toplam tutarına eşit olarak belirlenir. c) Referans tutarı asıl sorumlu en az bir aylık transit taşımaya ilişkin gerçekleştirilen eşyaların cins, miktar ve kıymetlerine göre hesaplayacağı gümrük vergileri tutarında belirler ve teminat idaresince bu miktar dikkate alınır.

7 d) Teminat idaresi asıl sorumlunun sunduğu en az bir hafta süresince gerçekleştirdiği transit eşya ile aynı eşyanın serbest dolaşıma girmesi halinde uygulanacak olan ithalat vergilerinin en yüksek oranında belirler. e) Teminat idaresi, asıl sorumla sunulan ve en az bir haftalık sürede gerçekleştirilecek transit eşya yanında transit süresindeki değişimleri ve transit işlemlerinin dönemsel dalgalanmalarını dikkate alarak belirler. 37. Transit rejiminde izinli gönderici statüsü verilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Bu basitleştirmeden yalnızca kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip olanlar yararlanabilir b) İzinli gönderici başvurusunda; haftalık sevkiyat adedi, kullanılacak taşımacılık şekli, eşyanın tabi tutulduğu önceki gümrük rejimleri, faaliyetini gösterir ticaret sicil gazetesi suretini sunar. c) İzin makamı örneğe uygun özel metal bir mühür ile izinli göndericiye yetki verebilir ve bu mührün korunmasını sağlar. d) İzinli gönderici, eşyanın serbest bırakılmasından önce transit beyanını veri işleme sistemini kullanarak hareket gümrük idaresine sunar e) İzinli gönderici, özel mührün herhangi bir kişi tarafından kötüye kullanılmasından doğacak gümrük vergileri yükümlülüğüne tabi değildir. 38. Transit rejimine tabi eşyayı ve transit refakat belgesini varış gümrük idaresine sunmaksızın tesislerinde veya belirlenmiş başka bir yerde teslim alma izni verilen izinli alıcının yükümlülükleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ayniyat önlemlerine tam uyularak transit refakat belgesi ile eşyayı tam ve doğru olarak izin verilen izinli alıcının tesisinde veya yerinde teslim edilmesi halinde asıl sorumlu yükümlülüklerini yerine getirmiş olur ve transit rejimi sonlanmış kabul edilir. b) Eşya, izinli alıcının tesisine geldiğinde varış gümrük idaresinin eşyayı kontrol süresini bekler. c) Eşya, İzinli alıcının tesislerine gelince varış idaresinin kontrolüne gerek duymadan elektronik bildirimde bulunabilir. d) Eşya, izinli alıcının tesisine varınca, gümrük idaresi belirlenen sürede kontrol etmemesi halinde izinde belirtilen şekilde tespit edilen noksanlık, fazlalık veya değişiklikler derhal varış gümrüğüne bildirilir. e) Varış gümrük idaresi, beyannamenin ve transit refakat belgesinin ilgili alanlarına gerekli, kayıtları yapar ve uygunluğun tespiti halindeelektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirir. 39. Onaylanmış kişi statüsü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde doğan bir vergi borcu veya cezanın süresi içerisinde ödenmediğinin tespiti halinde söz konusu statü belgesi ne kadar süre ile askıya alınır? a) 1 ay süreyle b) 15 gün süreyle c) Gümrük vergisi veya ceza borcu ödenene kadar d) Vergi ve ceza borcunun ödendiği ayın sonuna kadar e) 3 ay 40.. Gerek üzerlerinde, gerek se iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülke menşeili dışında bir ülke menşeili izlenimi veren isim ve simgeler taşıyan eşyanın ithali hangi durumda mümkündür? a) İthaline izin verilmez, b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile, c) Ekonomi Bakanlığının izni ile, d) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün izni ile e) Gümrük Müdürlüğünün izni ile 41. Sahte veya korsan eşyanın müsaderesine karar verilmesi halinde, eşyanın tasfiye hükümlerine tabi tutulmasından önce ne şekilde işleme tabi tutulur.? a) Üzerindeki işaretler değiştirilir b) Ambalaj değişikliği yapılır, c) Hiçbir işleme tabi tutulmaz d) Eşyanın nitelikleri hiçbir surette eski haline gelmeyecek şekilde değiştirilir e) İmha suretiyle tasfiye edilir.

8 42. Gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı hükümlerine göre, ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ticaret politikası önlemi, eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında uygulanması öngörülüyorsa, söz konusu önlemler ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulması sırasında veya bu rejime tabi olduğu süre boyunca uygulanmaz. b) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, söz konusu önlemler eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulmaları durumunda da uygulanmaz. c) Gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde işlem görmüş ürüne ilişkin ticaret politikası önlemi uygulanır. d) Serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemleri, Gümrük Kanunu nun 18 ve 19 uncu maddeler uyarınca Türk menşe statüsünü koruyan eşyanın, hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişi veya yeniden ithali halinde uygulanmaz. e) Ticaret politikası önlemleri, eşyanın ihracatında uygulanması öngörülmüşse, bu önlemler, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepodan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılması sırasında da uygulanır. 43. Aşağıda sayılan ekonomik etkili gümrük rejimlerinden hangisinde, izin hak sahibi, işletici veya işleme faaliyetini yapan kişi tarafından ilgili rejime ilişkin kayıtların tutulması zorunlu değildir? a) Antrepo rejiminde b) Dahilde işleme rejiminde c) Hariçte işleme rejiminde d) Geçici ithalat rejiminde e) Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde 44. Geçici ithalat rejimi ile dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürün veya ithal eşyası için bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde, ithalat vergilerine ilave olarak Gümrük Kanunu nun 207 inci maddesi uyarınca belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilmesi aşağıdaki hangi durumlarda uygulanmaz? I- Dahilde işleme rejimi kapsamında üçüncü bir ülkeden ithal edilen girdiler kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün ATR Dolaşım belgesi vize edilerek AB ülkelerine ihracı sırasında üçüncü ülke girdisinin telafi edici vergisinin ödenmesinde, II- Kısmi muafiyete tabi olarak geçici ithali yapılan eşyanın kati ithalinde, her ay için alınan %3 tutarında tahsil edilen vergi dışında teminata bağlan tutara, III- Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen değişmemiş veya işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma tabi tutulmasında, IV- Teminatın nakit olarak alınması durumunda, V- Dahilde işleme rejimimi kapsamında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma tabi tutulası durumunda. a) I, IV ve V b) I, III ve IV c) II, III ve V d) II, IV ve V e) I, III ve V 45. Antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanunu nun 97 inci maddesinde belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu antrepolarda, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipi hangisidir? a) A tipi antrepo b) B c) D d) E e) F

9 46. Aşağıdaki antrepolardan hangisi hariç diğerlerinin antrepo açma ve işletme izni, antrepo açma yatırım izni ve antrepo devir izinlerini vermeye Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilidir? a) Özel antrepolar b) F tipi antrepolar c) Akaryakıt antrepoları d) D tipi antrepolar e) Genel antrepolar 47. Gümrük işlemleri bitirilmeden ve gümrüğün izni alınmadan kısmen veya tamamen antrepolardan çıkarılan eşya için aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? a) Gümrük vergileri tahsil edilir b) Gümrük vergileri tahsil edilir ve bu vergilerin bir kat para cezası alınır c) Gümrük vergileri tahsil edilir ve bu vergilerin iki kat para cezası alınır d) Gümrük vergileri tahsil edilir ve bu vergilerin üç kat para cezası alınır e) Antrepo işletme izni iptal edilir 48. Gümrük antrepolarında veya gümrükçe eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlarına göre bir kısım eşyanın noksan çıkması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? a) Noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat vergileri alınır ve bu vergilerin üç katı ceza uygulanır. b) Noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat vergileri alınır ve bu vergilerin iki katı ceza uygulanır c) Yalnızca noksan çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri alınır d) Noksan çıkan eşya ile ilgili yalnızca vergileri karşılığı iki kat ceza uygulanır e) Antrepo izni iptal edilir. 49. Gümrük kanununda belirtilen süreler hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; süre hangi tarihte sona erer? a) Başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günden bir önceki günün mesai saati bitiminde sona erer b) Başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer c) Takip eden hafta veya ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer d) Başladığı haftanın veya ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer e) Hiçbiri 50. Dahilde işleme rejimi kapsamında ithali yapılan üçüncü ülke menşeli ürünlerden elde edilen işlem görmüş ürünlerin tercihli tarife antlaşması yaptığımız bir ülkeye menşe ispat belgesi veya Avrupa Topluluğu üyesi ülkelere serbest dolaşım belgesi ile ihracı halinde, işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli ürünün ithaline ilişkin gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar? a) Dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde b) Menşe ispat belgesi veya serbest dolaşım belgesinin tanzimi tarihinde c) Menşe ispat belgesi veya serbest dolaşım belgesinin gümrük idaresince vize edildiği tarihte d) Söz konusu eşyanın fiili ihracının gerçekleştiği tarihte e) Söz konusu eşyanın ihracına ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihte 51. I- Eşyanın montajı kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, II- Eşyanın işlenmesi, III- Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi, IV- İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyaların kullanılması. Dahilde işleme rejimi genel hükümlerine göre yukarıdaki maddelerde belirtilen tanım aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder? a) Eşdeğer eşya b) Verimlilik oranı c) İşleme faaliyetleri d) İşlem görmüş ürün e) Asıl işlem görmüş ürün

10 52. Şartlı muafiyete tabi dahilde işleme rejimine, işlem görmüş ürünlerin imalinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve sekiz-oniki li bazda aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olan, aynı ticari kalite ve teknik özellikte olan serbest dolaşımda eşyanın eşyaya ne denir? a) İthal eşyası b) Serbest dolaşımda bulunan eşya c) İkame ürün d) Eşdeğer eşya e) İşlem görmüş ürün 53. Geçici depolama yerine konulmadan antrepo rejimine tabi tutulacak eşya, taşıtın antrepoya gelişini takip eden kaç gün içinde antrepo beyannamesinin tescil edilmesi gerekir ve gerekçeli talep üzerine bu süre gümrük idaresince kaç gün uzatılabilir? a) Üç iş günü içerisinde; iki gün ilave süre verilir b) Bir iş günü içerisinde; bir iş günü ilave süre verilebilir c) İki iş günü içerisinde; bir iş günü ilave süre verilebilir d) Bir hafta içerisinde; iki gün ilave süre verilebilir e) Herhangi bir süre tahdidi yoktur. 54. Dahilde işleme rejimi kapsamında ithali yapılan eşyada rejim hükümlerine uyulmaması nedeniyle bir yükümlülük doğması halinde bu yükümlülük ne zaman başlar? a) Rejim hükümlerine uyulmadığının gümrükçe tespiti tarihinde, b) Rejim hükümlerine uyulmadığının gümrükçe bilgi edinildiği tarihte c) Eşyanın rejime girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde d) İhracat beyannamesinin tescili tarihinde e) Gümrük idaresince belirlenecek bir tarihte 55. Aşağıda yazılı eşyalardan hangileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile antrepolara konabilir? I- Türkiye ye girmesi standardizasyon kontrolüne tabi eşya II- Gerek üzerlerinde gerekse iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka ülke menşeili olduğu izlenimi veren eşya. III- Türkiye den transit geçecek eşya. IV- Fikri veya sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren hak sahibinin haklarına tecavüz eder mahiyetteki eşya. V- Türkiye ye girmesi veya transit geçişi yasak olan eşya. a) I, II ve V b) II, III ve IV c) I, III ve IV d) II, IV ve V e) Yalnızca II ve IV 56. Hariçte işleme rejimi kapsamında herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyası tanımından aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır? a) Önceden ithalat b) İşleme faaliyeti c) İşlem görmüş ürün d) İkame ürün e) Değişmemiş eşya 57. Hariçte işleme izni aşağıdaki hangi hallerde verilir? I- Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişilere II- İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde III- İhracı vergi iadesi gerektiren veya ihracı nedeni ile tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi karşısında bir mali avantaj sağlanan hallerde

11 IV- Talep edilen iznin Türkiye deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde a) I b) I ve II c) I-II ve III d) I ve IV e) I-II ve IV 58. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ilgilinin lehine vermiş olduğu karar, kararda öngörülen bir ya da birden fazla koşulun gerçekleşmemiş olması veya kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması durumunda verilen değiştirme veya iptal kararı hangi tarihte hüküm ifade eder? a) İptal veya değiştirme kararının verildiği tarihten itibaren b) Gümrük idaresince ilgilinin lehine verilen kararda öngörülen koşulların gerçekleşemez olduğunu tespit ettiği tarihten itibaren c) İptal veya değiştirme kararı verileceği hususunda ilgiliye yapılan tebligat tarihinden itibaren d) İptal veya değiştirme kararının bir üst makam tarafından onaylandığı tarihten itibaren e) Verilen iptal veya değiştirme kararının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 59. Dahilde işleme izin belgesi/izni müracaatlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterlerden hangisinin dikkate alınması gerekmez? a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması, b) Türkiye de üretimi bulunmayan eşya olması, c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi, d) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması, e) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları, 60. Dahilde işleme izin belgesi/izni müracaatlarında, aşağıdaki eşyalardan hangileri dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirmeye alınmaz? I- Süs hayvanları, II- Canlı balıklar(orkinos balığı ve larva hariç) III- Hurda demir, IV- Küçük ve büyükbaş hayvanlar, V- Çevre kirliliğine neden olan eşyalar, a) Yalnızca I, III ve IV b) Yalnızca II, IV ve V c) Yalnızca I ve V d) Yalnızca I, II, IV ve V e) Yalnızca IV ve V 61. Dahilde işleme izin belgesi süresi azami ne kadardır, ek süre talebi ne zaman hangi kuruma ne şekilde yapılmalıdır? a) Belge süresi azami 12 aydır, belge süresi içerisinde ek süre talebinin yazılı olarak Ekonomi Bakanlığına yapılması gerekir. b) Belge süresi azami 12 aydır, belge süresinin bitiminden itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak İhracatçılar Birliğine ek süre talebinde bulunulur. c) Belge süresi azami 12 aydır, belge süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde elektronik olarak Ekonomi Bakanlığına ek süre talebinde bulunulur. d) Belge süresi azami 24 aydır, bu süre içinde İhracatçılar Birliğine elektronik olarak ek süre talebinde bulunulur. e) Belge süresi azami 24 aydır, belge süresini takiben üç ay içerisinde yazılı olarak Ekonomi Bakanlığına ek süre talebinde bulunulur.

12 62. Aşağıdaki eşyalardan hangisi gümrük idarelerince verilen dahilde işle izni kapsamında değildir? a) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçi, b) İplik ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere dokunmuş mensucat üretimi, c) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi, d) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi, e) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, 63. Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında öngörülen işleme faaliyetleri sonucunda, asıl işlem görmüş ürünlerle birlikte ikincil işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve bu ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde, ithalat vergileri nasıl hesaplanır? a) İthal eşyasının rejime giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır. b) İkincil işlem görmüş ürün için tescil edilen beyannamenin tescil tarihi esas alınmak suretiyle, ithal eşyası için öngörülen vergi oranı ve vergileme unsurlarına göre hesaplanır. c) Asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır. d) İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır. e) Asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranındaki ikincil ürünün vergileri, ithal eşyasının rejime giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi unsurlarına göre hesaplanır. 64. Aşağıdakilerden hangisi geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşyadan değildir? a) Türkiye ye ithali yasak olan eşya b) İthalat vergilerinden tam muafiyete tabi olarak geçici ithaline izin verilen eşyanın yenilenmesi, bakımı veya tamiri için gerekli olan yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar. c) Tüketilebilir nitelikte olan eşya d) Ayniyat tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya e) Ülke ekonomisine zarar vereceği Bakanlıkça belirlenen eşya 65. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşya değişmemiş durumda ve işleme faaliyetlerinin ara aşamasında iken bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde gümrük vergileri ne şekilde hesaplanır? a) Eşyanın rejime tabi tutulmadığının gümrük idaresince öğrenildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre. b) Gümrük kontrolü altında işleme izni verildiği tarihteki veri oranı ve vergilendirme unsurlarına göre. c) Bu eşya için tescil edilecek serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi unsurlarına göre. d) İthal eşyasının bu rejime girişine ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre. e) Eşyanın gümrük idaresine teslim edildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre. 66. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye ye getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından yalnızca Türkiye de geçerli olacak şekilde düzenlenen ve teminat hükmündeki belge aşağıdakilerden hangisidir? a) Geçici giriş belgesi b) Geçiş karnesi c) Triptik karnesi d) Mülkiyet belgesi e) Green kart

13 67. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye de belirli süre görev yapmak veya öğrenim görmek amacıyla gelenler ile Türkiye de geçici oturma iznine haiz yabancıların ikametlerinin bulunduğu yerde adlarına kayıt ve tescilli özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından düzenlene ve yalnız Türkiye de geçerli olan teminat hükmündeki belge hangisidir? a) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi b) Triptik karnesi c) Taşıt giriş-çıkış belgesi d) Green kart e) Geçici giri belgesi 68. Gümrük kontrolü altında işleme izni verilmesi için bulunması gereken koşullardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İzin sadece T.C de yerleşik kişilere verilir. b) T.C deki benzer eşyanın üreticilerin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi, işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması gerekir. c) Rejimin uygulamasının, ithal eşyasının tabii olduğu menşe ve miktar kısıtlamaları kurallarının etkilerin saptırmaması gerekir. d) İthal eşyasının işlendikten sonra ihraç edilmesi gerekir. e) Eşyanın işlenmesinden sonra tabii tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmaması gerekir 69. Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat alınması asıl olmakla birlikte aşağıdaki yazılı olan hangi eşyada teminat aranmaz? I- Sözlü beyana konu olan eşya, II- Üzerlerinde ayniyatlarını tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan boş ambalaj maddeleri, III- Üzerlerinde ayniyatlarını tespite yarayacak bilgileri taşıyan tıbbi cihazlar, IV- Mesleki teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara gerekli olan cihaz ve aletler, V- Hava, deniz ve demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme. a) Yalnızca I, II ve III b) Yalnızca II, III ve IV c) Yalnızca III, IV ve V d) Yalnızca I ve IV e) I, II, IV ve V 70. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde eşyanın rejime girişine ilişkin beyanname nereye sunulur? a) İşleme faaliyetinin yapıldığı yere b) Başmüdürlüğe c) Herhangi bir gümrük idaresine d) İhtisas gümrüklerine e) İzin belgesinde belirtilen gümrük idaresine 71. İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan taşıtlara verilecek geçici ithal süresiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Öğrenim görmek amacıyla gelen bir öğrencinin yerleşim yerinde adına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına, öğrencinin bu amaçla Türkiye de kalacağı süre kadar geçici ithal izni verilir. b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarına 24 ay geçici ithal izni verilir. c) Belirli bir süre görevini yerine getirmek amacıyla gelen kişilerin, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına, görev süresi boyunca geçici ithal izni verilir. d) Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarına altı ay geçici ithal izni verilir. e) Türkiye de oturma iznine sahip Türkiye dışından emekli yabancıların kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ikamet izinleri kadar geçici ithal izni verilir.

14 72. Pedagojik materyal ve bilimsel malzemeye tam muafiyet suretiyle geçici ithal izni verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi hariç gerekli koşullardandır? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bir kişiye ait olmalıdır. b) Getiriliş amacına uygun miktarda olmalıdır. c) Ticari amaçla getirilmiş olmalıdır. d) Ticari amaç gütmemek üzere, öğretim, bilimsel araştırma veya mesleki eğitim amacıyla kurulan özel veya kamu kurumları tarafından kuruluş amaçları doğrultusunda kendi sorumlulukları altında kullanılmak için getirilen eşya olmalıdır. e) Ticari amaç dışında kullanılmak amacıyla getirilmiş olmalıdır. 73. Aşağıda yer alan özel nitelikteki eşyalardan hangisine tam muafiyete tabi olarak geçici ithal izni verilmez? a) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait olan ve bu kişi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir kişiye tamamı ihraç edilecek ürünün imalatında kullanılmak üzere, bedelsiz gönderilen alet ve araçlar. b) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve kullanımı sonucunda elde edilen ürünün %25 inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla bu bölgede yerleşik kişiye imalat işlemlerinde kullanılması için gönderilen ölçme, kontrol, test araçları, kalıp, çizim, taslak ve benzeri eşya. c) Test, deneme veya tanıtıma tabi tutmak gönderilen eşya, d) Niteliği gereği eşyanın reklamının yapılması veya eşyanın belirgin özelliğinin tanıtılması amacıyla gönderilen eşya, e) Test veya denemeye tabi tutulmayı içeren satış sözleşmesine konu eşya. 74. İhracat rejimini aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edebiliriz? a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın T. C gümrük bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı bir rejimdir b) Türk menşeli bir eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu bir rejimdir c) Türkiye gümrük bölgesi dışına eşya çıkışına ait hükümlerin uygulandığı bir rejimdir d) Serbest dolaşımda bulunan bir eşyanın ihraç amacıyla T. C gümrük bölgesi dışına çıkışına ait hükümlerin uygulandığı bir rejimdir e) Hepsi 75. Serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Geçici çıkış b) Hariçte işleme c) İhracat d) Geçici ithalat e) Antrepo 76. Faaliyet ruhsatı alan serbest bölgede kiracı veya mülk sahibi olarak belirli bir işyeri bulunan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a) İşlemeci b) Kullanıcı c) Satıcı d) Mümessil e) Hiçbiri 77. Serbest bölgelerde eşyanın ambar bekleme süresi nedir? a) 1 ay b) 2 ay c) 6 ay d) Sınırsız e) 2 yıl

15 78. Serbest bölgelerde mutat elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünden yapılan beyanda aşağıdaki formlardan hangisi kullanılır? a) Inf 5 b) Inf 7 c) Inf 2 d) Inf 8 e) Inf Serbest bölgeden eşya çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar ne zaman envanter kayıtlarına geçirilir? a) Derhal b) 24 saat c) 48 saat d) 96 saat e) Kayıtlara girmesi gerekmez 80. Türkiye de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye yetkili merci neresidir? a) Dış ticaret müsteşarlığı b) Serbest bölge müdürlüğü c) Hazine müsteşarlığı d) Bakanlar kurulu e) Gümrük müsteşarlığı 81. İthalat vergilerine tabi eşyada, gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar? a) Eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinde, b) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi tarihinde, c) Eşaynın serbest dolaşıma girmesi halinde, d) Eşyanın gümrüğe sunulduğu tarihte, e) Eşyanın gümrüğün denetimindeki bir yere alındığı tarihte 82. Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinden sorumlu tutulamaz? a) Eşyayı gümrük gözetiminden çıkaran kişiler, b) Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığını bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler, c) Eşyayı elde eden veya bulunduranlardan, gümrük gözetiminden çıkarıldığını bilen veya bilmesi gerekenler, d) Eşyayı gümrüğe sunan ve boşaltan kişiler. e) Eşyanın tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin kullanılmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişiler. 83. İhracat eşyasında gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar? a) İhracata ilişkin çıkış beyannamesinin tescili tarihinde başlar. b) İhraç eşyasının fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar. c) İhraç eşyasınınmuayenesinin yapılıp beyannamesinin kapatıldığı tarihte başlar. d) İhracat beyannamesinin birlik kaydının yapıldığı tarihte başlar. Muayenenin yapılıp taşıta yüklemesinin tamamlandığı tarihte başlar 84. Tasfiyelik eşya hangi şekilde tasfiyeye tabi tutulmaz? a) İhale yolu ile satış suretiyle b) Yeniden ihraç amacı ile satış sureti ile c) Perakende satılmak suretiyle veya imha suretiyle d) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek suretiyle e) Gümrük idarelerin talimatları doğrultusunda ilgili şirketlere tahsis edilmek suretiyle

16 85. İthali ve ihracı yasaklama veya kısıtlama kapsamında olan sahte paralar, narkotik, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kanuna aykırı bir şekilde girmesi halinde, bu tür eşya için gümrük yükümlülüğünün doğumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kanuna aykırı olarak giren bu tür maddeler için kaçakçılık ve ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem yapılacağından gümrük yükümlülüğü doğmaz. b) Özel kanununa veya kaçakçılık kanununa göre gümrük vergilerinin ceza tespitine esas olması halinde gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır. c) Cezai kovuşturmanın gümrük yükümlülüğüne bağlı olduğu durumlarda gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır. d) İthali veya ihracı yasak olsa dahi kanuna aykırı olarak giren eşya için bu eşyalar için her durumda Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği tarihte gümrük yükümlülüğü doğar. e) Sahte paralar, narkotik ve uyuşturucular için para cezası tespitinin gümrük yükümlülüğüne bağlı olması halinde gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır. 86. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına dair taleplerle ilgili bu kanunda verilen süre hangi tarihten itibaren başlar? a) Beyannamenin tescil tarihinden b) Vergilerin yükümlüye tebliğ tarihinden c) Vergilerin ödendiği tarihten d) Vergilerin ödendiği yılı takip eden yılın ilk günü e) Vergilerin ödendiği yılı takip eden ayın ilk günü 87. Gümrük yükümlülüğü hangi tarihte başlar? a) Eşyanın türkiye gümrük bölgesine girdiği tarih b) Gümrük vergilerinin ödendiği tarih c) Eşyanın geçici depolama yeri veya antrepodan çekildiği tarih d) Eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarih e) Eşyaya ait gümrük vergilerinin tebliği edildiği tarih 88. Gümrük antrepolarında yapılan sayımlarda kayıtlara göre noksan olduğunun anlaşılması halinde hangi vergiler alınır ve alınacak para cezası ne kadardır? a) Gümrük vergisi alınır ve iki katı ceza uygulanır. b) Noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri alınır, ceza uygulanmaz. c) İthalat ve ihracat vergileri alınır ve bu vergilerin üç katı para cezası alınır. d) Yalnızca ithalat ve ihracat vergilerinin üç katı ceza uygulanır. e) Vergileri alınır ve bu vergilerin iki katı ceza uygulanır. 89. Gümrük idarelerine verilen özet beyan veya özet beyan yerine kullanıln idari ve ticari belgelerine göre noksan çıkan eşya için gümrük idaresince verilen süre içerisinde bu noksanlık kanıtlanamadığı taktirde, para cezası öncelikle hangi tutara göre belirlenir? a) Eşyanın girebileceği en yüksek tarifeye göre hesaplanan gümrük vergileri kadar para cezası alınır. b) Noksan çıkan eşyanın tarife pozisyonuna göre tabi olduğu gümrük vergisi oranına göre hesaplanan gümrük vergisi kadar para cezası alınır. c) Noksan çıkan eşyanın tarife pozisyonuna göre tabi olduğu gümrük vergileri kadar para cezası alınır. d) Noksan çıkan eşyanın ithalat vergileri alınır ve ithalat vergileri kadar ceza uygulanır. e) Noksan çıkan eşyanın gümrük vergisi alır ve gümrük vergisi kadar para cezası uygulanır sayılı ÖTV Kanunu na göre, bu kanuna ekli I sayılı listede yer alan petrol ürünlerinde vergiyi doğuran olay ne zaman başlar? a) Bu malların ilk iktisabında, b) İthali halinde, c) İthalatçıları veya imalatçıları tarafından teslimi tarihinde, d) Kayıt veya tescili tarihinde e) Hiçbiri.

17 90 AÇIKLAMA: ÖTV Kanunu nun 1/a maddesinde; bu kanuna ekli I sayılı liste kapsamı malların, ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere vergiye tabi olacakları hükme bağlanmıştır. Bu nedenla I sayılı liste kapsamı petrol türevlerinin ithalinde vergi tahsili yapılmamaktadır, ancak, aynı kanunun 16/4 ncü madesi ve 1 seri Nolu ÖTV Tebliğine istinaden ithali anında, ileride doğacak vergi alacağını temin ve garanti etmek için sadece teminat öngörülmüştür. II sayılı liste kapsamındaki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında yükümlülük doğmakta; II sayılı listede yer alıpta kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile III ve IV sayılı listede yer alanlarda ide bunların ithalinde veya imal edenler tarafından teslimin vergi yükümlülüğü doğmaktadır. 1-C 2-D 3-B 4-A 5-E 6-C 7-C 8-B 9-E 10-C 11-B 12-B 13-E 14-D 15-C 16-E 17-B 18-E 19-D 20-C 21-B 22-E 23-A 24-D 25-D 26-B 27-C 28-B 29-C 35-A 36-C 37-E 38-C 39-C 40-A 41-D 42-B 43-D 44-A 45-B 46-C 47-D 48-A 49-B 50-E 51-C 52-D 53-C 54-C 55-D 56-E 57-E 58-E 59-B 60-D 61-C 62-B 63-C 69-E 70-E 71-B 72-C 73-B 74-D 75-C 76-B 77-D 78-D 79-C 80-D 81-A 82-D 83-B 84-E 85-D 86-B 87-D 88-C 89-B 90-C

18 30-D 31-D 32-B 33-A 34-D 64-B 65-D 66-C 67-A 68-D

GÜMRÜK MEVZUATI SORULARI-2

GÜMRÜK MEVZUATI SORULARI-2 Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri GÜMRÜK MEVZUATI SORULARI-2 1. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir? a) İthal Vergilerini Belirlemek b) İhracat İşlemlerini Düzenlemek c) T.C. Gümrük

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Kanunundaki Süreler 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ORTAK TRANSİT REJİMİ & NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 İÇERİK Topluluk ve Ortak Transit Rejimleri Ortak Transit Rejiminin genel özellikleri Ekonomik avantajları Basitleştirmeler Uluslararası

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) (*3) 02.12.2010-27773 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) Başbakanlık (Gümrük

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi the Republic of Turkey Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi KISA SÜRELİ EŞLEŞTİRME PROJESİ YÜKÜMLÜ This is a Twinning

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU EK 42 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 1 İÇERİK DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR? DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK HALLER DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ YURTİÇİ ALIMLAR TEMİNAT VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI 2 GERİ ÖDEME SİSTEMİ ÖDENEN

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, serbest do Tanımlar MADDE 3

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/110 İstanbul, 2 Aralık 2008 KONU : Serbest Bölgeler Kanunu

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI

DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI REJĠMĠN TANIMI Yeniden ihraç edilmek koşuluyla, serbest dolaşıma girmiş veya girmemiş eşyanın her türlü işleme faaliyetine tabi tutulmasına imkan sağlayan

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25 Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ 1. Giriş Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 8 Nakliye Sigortaları POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN 1 Ünite: 8 NAKLİYE SIGORTALARI Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İçindekiler 8.1. DAR TEMİNAT... 3 8.2. TAM

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği KARŞILAŞTIRMA CETVELİ Dahilde İşleme Rejimi Tebliği KARŞILAŞTIRMA CETVELİ MADDE 1 Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;... Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;... nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan nn) Grup firması:

Detaylı

Yeni: Tanımlar. ifade eder. MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni: Tanımlar. ifade eder. MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) nde 01.10.2014 tarihli 2014/5 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ İş dünyası kayıtsız kalmıyor KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ-II HİBE PROGRAMI TRH1.3.PREII/P-03/238 İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN 1- TEMSİL İhracatçı *irma,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 GENELGE (2009/75)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 GENELGE (2009/75) Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 Konu:Dahildeİşleme İzninde Ek Süre Verilmesi-YGM Uygulaması GENELGE (2009/75) İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Süreler başlıklı Dördüncü

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, Sayı: 2012/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, Sayı: 2012/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 25.12.2012 Sayı: 2012/ 5 Ref: 6/5 Konu : 04.12.2012 TARİHİNDE BİR KISIM MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN, BİR KISIM EKLEMELER YAPILAN 17/1/2005 TARİHLİ VE 2005/8391 SAYILI DAHİLDE İŞLEME

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararı Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: tarih ve sayılı R.G.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: tarih ve sayılı R.G. Dahilde İşleme Rejimi Kararı Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı R.G. Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004

Detaylı

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı KORELASYON TABLOSU

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı KORELASYON TABLOSU Taslak Kanun Metni Maddesi Madde Başlığı Karşılık Gelen Mevcut Gümrük Kanunu Maddesi 1 Amaç ve kapsam 1 2 Gümrük Bölgesi 2 3.1.a Bakanlık 3/1 3.1.b Beyan sahibi 3/17 3.1.c Çıkış gümrük idaresi 3/2-e 3.1.ç

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2)

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2) T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 Konu : Özet Beyan Uygulaması 24/01/2012 GENELGE ( 2012/2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNDE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNDE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNDE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNDE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI Bazı gümrük idarelerinde tam muafiyet

Detaylı