MUHASEBE DENETİMİ. 5. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim raporunda görüş bildirme biçimlerinden biri değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE DENETİMİ. 5. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim raporunda görüş bildirme biçimlerinden biri değildir?"

Transkript

1 Muhasebe Denetimi MUHASEBE DENETİMİ 1. "Denetim ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir" tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Ölçüler ile kabul edilmiş ilkeler Faaliyetlerle etkinlikler ( Savlarla kabul edilmiş ölçütler Taraflarla kullanıcılar kanıtlarla savlar 2. Denetim raporunda finansal tabloların hazırlanma sorumluluğunun işletme yönetimine ait olduğu ifadesine hangi kısımda yer verilir? Kapsam Görüş Başlık Adres ( Giriş 3. Denetçi finansal tablolarla ilgili bazı sınırlamalar dahilinde finansal tabloların bütününün genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğruyu yansıttığına kanaat getirir ise nasıl görüş bildirir? Olumlu Olumsuz ( Şartlı olumlu Görüş bildirmekten kaçınma Şartlı olumsuz 4. Ülkemizde hangi mevzuatta denetçi sorumluluklarından bahsedilmez? Meslek yasasında Sermaye piyasası düzenlemelerinde Türk ticaret kanununda Sermaye piyasası tebliğlerinde ( Vergi usul kanununda 5. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim raporunda görüş bildirme biçimlerinden biri değildir? ( Şartlı Olumsuz görüş bildirme Şartlı Olumlu görüş bildirme Olumlu görüş bildirme Olumsuz görüş bildirme Görüş bildirmekten kaçınma 6. Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımında yanlış bir bölümlemedir? ( Satışlar-Satışların maliyeti Stoklar-Üretim maliyeti Satın alma-ödemeler Ücretler-personel Satışlar-tahsilat 7. "İşletme faaliyetlerinde kullanılan bütün işçilikler kaydedilmiştir" ifadesi ücret işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi denetim amacını karşılar? Gerçekleşme Doğruluk ( Tamlık Doğru sınıflandırma Doğru kaydetme 8. Evrenin beklenen sapması ile örneklem büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki vardır? Ters yönde bir ilişki vardır Aynı yönde bir ilişki vardır İlişki yoktur Zayıf bir ilişki vardır Dolaylı bir ilişki vardır Sayfa-1

2 Muhasebe Denetimi 9. "Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği" içeren aşağıdakilerden hangisidir? Çalışma alanı standartları Mesleki dikkat ve özen standardı Bağımsızlık standardı ( Raporlama standardı Genel standartlar 14. İç denetim... kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? Katı İşlevsel ( Yönetsel Yumuşak Operasyonel 10. Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir? Mesleki özen ve dikkat standardı Çalışma alanı standardı ( Bağımsızlık standardı Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyma standardı Açıklama standardı 15. Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru biçimde tanımlanmaktadır? İşlem ve hata odaklı Sadece yönetim yaklaşımı odaklı İletişim odaklı yaklaşım Sonuç odaklı yaklaşım ( Süreç odaklı yaklaşım 11. Aşağıdakilerden hangileri genel kontrollerin alanına girmez? Örgütsel kontroller İşletim sitemi kontrolleri ( Bilgi işleme kontrolleri Sitem geliştirme kontrolleri Sistem bakım kontrolleri 16. Aşağıdakilerden hangisi "Kontrol Ortamı" faktörlerinden biri değildir? Dürüstlük ve Etik değerler Yetkinlik Örgütsel yapı ( Muhasebe sistemi Yetki ve sorumlulukların dağıtımı 12. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? İç denetim komitesi Genel müdür Yönetim Kurulu başkanı ( İç denetçi Dış denetçi 17. " Ön çalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteri ile... yapılmasına yada önceki... devamına karar verir" ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar? ( Sözleşme-sözleşmenin Planlama- planın Program-programın Sözleşme-programın Toplantı-programın 13. Uygulama kontrollerinde temel süreç aşağıdakilerden hangisidir? Girdi-çıktı-bilgi işleme Bilgi işleme-girdi-çıktı Çıktı-Bilgi işleme-girdi ( Girdi-bilgi işleme-çıktı Girdi-bilgi işleme-kontrol Sayfa-2

3 Muhasebe Denetimi 18. Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden bir değildir? ( Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü Bilgi ve iletişim Kontrol eylemleri Gözlemleme Risk değerleme 19. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması hangi kavramla açıklanır? Yanıltıcı beyan Önemlilik Hile Hata Yanlış beyan 20. Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir? İç denetim Verimlilik denetim Uygunluk denetimi Etkinlik denetimi Yönetim denetimi Sayfa-3

4 Finansal Teknikler FİNANSAL TEKNİKLER 1. Aynı para cinsi üzerinden, sabit faizden değişken faize yapılan faiz swap türü, aşağıdakilerden hangisidir? ( Sade swap Kokteyl swap Para swap Değişken swap Basamaklı swap 5. Swap işlemlerinde,..., tarafların ödemeleri zamanında yapamama riskidir. Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? Pozisyon riski Güvence riski Transfer riski Kredi riski ( Teslim riski 2. IASC ye göre bir kiralama anlaşmasının finansal kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki ölçülerden hangisi gerekmez? Anlaşmanın, kiracıya, kira süresi sonunda satın alma hakkı vermesi, Kiralanan makine ve teçhizatın montaj ve bakım giderlerinin kiralayana ait olması, Kira süresi sonunda, malın mülkiyetinin kiracıya devrinin öngörülmesi, Kira süresinin, varlığın ekonomik ömrünün en az %75'ine eşit olması, Kira ödemeleri toplamının, malın piyasa değerinin en az % 90'ına eşit olması. 3. Aşağıdakilerden hangisi, risk sermayesi sisteminin temelini oluşturan yöntemlerden biri değildir? ( İmece Muşaraka Commenda İcar Mudaraba 6. Aşağıdakilerden hangisi, risk sermayesi şirketlerinin fon kaynaklarından biri değildir? Bireysel yatırımcılar Sigorta şirketleri Emekli sandıkları Vakıflar ( Risk sıfırlayıcılar forfaiting işlemine konu olan senet ve poliçenin vade tarihine kadar geçecek günlerin faizinin, peşin olarak senet bedelinden düşülmesidir. Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? Ciro İskonto Aval Keşide Net değer 8. Aşağıdakilerden hangisi, futures sözleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? 4. Opsiyon işlemlerinde kısa veya uzun pozisyonların toplamına... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? Marjin Açık pozisyon Açığa satış İşlem hacmi İşlem miktarı Teslim tarihleri standarttır. Teslimat tarihine kadar alınıp satılabilir. Sözleşmeler standarttır. ( Alıcı satıcıya belli bir teminat öder. İkincil piyasası vardır. Sayfa-4

5 Finansal Teknikler 9. Aşağıdakilerden hangisi factoring'in üstünlüklerinden biri değildir? Açık hesap şeklinde yapılan satışlar artar, Alacakların tahsil edilmeme riski artar, Alacak yönetimi factoring şirketi tarafından yerine getirilebilir. Müşteri sayısını arttırır, Diğer finansman kaynaklarına göre daha esnektir, , kiraya verenin, kiralanan mala ait bütün risk ve menfaatlerin aynen malikiymiş gibi kiracıya devrettiği bir kiralama şeklidir. Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? Faaliyet kiralaması Finansal kiralama Operasyon kiralama Brüt kiralama Kaldıraç kiralama 10. Peşin değeri lira olan bir malın yıllık %8,55 faiz oranı üzerinden 6 ay vadeli satışında fatura değeri kaç lira olur? , ,5 ( Dolara uygulanan yıllık faiz oranı % 5, YTL'ye uygulanan yıllık faiz oranı % 10 ve 1$=2,70 ise, bir yıl sonraki vadeli kur ne olur? ( 2,8350 2,8580 2,6775 2,7675 2, Factor kuruluşunun, muhabir factor kuruluş aracılığıyla, yurt dışındaki ihracatçı işletmeye ödeme yapma garantisi verdiği factoring türü aşağıdakilerden hangisidir? İhracat factoring'i, Yurt içi factoring, ( İthalat factoring'i, Uluslar arası fctoring. Yerel factoring, 15. Aşağıdakilerden hangisi, kiralamanın (leasing) sakıncalarından değildir? Maliyetin yüksek olması Kullanımdaki sınırlamalar İşletmenin kredi değerliliğinde düşme ( Esnek ödeme koşulları Hurda değerinden yararlanmama 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( Satın alma opsiyonunda kullanım fiyatı arttıkça opsiyon primi azalır. Faiz opsiyonlarının düşmesi opsiyon primini arttırır. Satma opsiyonunda kullanım fiyatı arttıkça prim azalır. Satma opsiyonunda vade uzadıkça, prim azalır. Hiçbiri. 16. Aşağıdakilerden hangisi, swap işlemlerindeki pozisyon riski ile ilgili olarak yanlıştır? Pozisyon riski, faiz oranlarındaki düzenli değişmelere bağlıdır. Pozisyon riski olumlu yönde olabilir. Pozisyon riski olumsuz yönde olabilir. ( Pozisyon riski sınırlandırılabilir. Pozisyon riski, döviz kurlarındaki düzenli değişmelere bağlıdır. Sayfa-5

6 Finansal Teknikler 17. Aşağıdakilerden hangisi, risk sermayesi sisteminin özünü oluşturan özelliklerden biri değildir? Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırım ( Büyük işletmeler Sermayeye katılma Teknolojik yenilik 18. Aşağıdakilerden hangisi factor kuruluşların işletmelere sunduğu hizmetlerden değildir? ( Yönetim desteği Pazar araştırması Kredi istihbaratı Garanti Finansman 19. Risksiz faiz oranı arttıkça, satma opsiyonunun fiyatı... Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? Değişmez Belirsizdir Azalır ( Artar Hiçbiri 20. Aşağıdakilerden hangisi, forfaiting işlemlerinde yer alan taraflardan değildir? Garantör banka İhracatçı işletme Forfaitist Forfaiter ( Aracı işletme. Sayfa-6

7 Çağdaş Yönetim Teknikleri ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir? Planlama Örgütleme ( Pazarlama Koordinasyon Denetim 5. Aşağıdakilerden hangisi PUKO döngüsünde yer almayan unsurlardandır? Planla Yönelt Uygula Kontrol et Önlem al 2. "Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş yaptırma sürecidir." Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerin hangisiyle eşleşmektedir? Kaizen Outsourching İşletme Değişim mühendisliği ( Yönetim 6. Aşağıdakilerden hangisi Dengeli Kurumsal Karnennin (Balancedscorecard) boyutlarından değildir? Müşteri Finansal ( Pazarlama İç süreçler Öğrenme ve gelişme 3. Aşağıdakilerden hangisi Klasik yönetim anlayışı kapsamına giren yaklaşımlardandır? ( Bilimsel yönetim yaklaşımı Davranışsal yaklaşım Durumsallık yaklaşımı Sistem Yaklaşımı İnsan ilişkileri yaklaşımı 7. Örnek alınacak "referans noktası" nın belirlenmesi" anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( Benchmarking Balancescorecard Çözüm Karnesi Outsorching Kalite 4. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin araçlarından değildir? Kalite Liderliği Katılımcı Yönetim Ve Öneri Sistemleri Sürekli İyileştirme Kalite Çemberleri ( Yenilik 8. Aşağıdakilerden hangisi MİY'in doğuş nedenlerinden değildir? Müşteri memnuniyeti yaratma Teknoloji ( İnsan kaynakları Yoğun rekabet Hızlı ürün farklılaştırması 9. Aşağıdakilerden hangisi "Müşteri İlişkileri Yönetiminin" tanımında yer almaz? Açıklık Müşteri önerilerine karşı sorumluluk Doğru işlem ( Karlılık Uzun vadeli kazanç için kısa vadeli avantajlardan fedakarlık etme isteği Sayfa-7

8 Çağdaş Yönetim Teknikleri 10. Aşağıdakilerden hangisi "Müşteri İlişkileri Yönetiminin" ortaya çıkış nedenleri arasında yer almaz? Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi, Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması, Var olan müşterinin değerinin anlaşılması Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması, ( Yeni pazarların oluşması 14. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen organizasyonun özelliklerinden değildir? Göreve yönelik takım başarısı Değişime direnç Üretken faaliyet En iyiye yönelik evrimsel yaklaşım Bilgi birikimini kullanma 11. Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan yararlanmanın faaliyet alanları içerisinde yer almaz? ( Öz (çekirdek) görev İnsan kaynakları Bilgi teknolojileri Çeviri, tanıtım Güvenlik ve temizlik 15. "Gerçekten ihtiyaç duyulmayan her şeyden arındırılmış olmak" ne anlama gelir? ( Yalın olmak Kaliteli olmak Müşteri odaklı olmak Başarılı olmak Yeniden yapılanmış olmak 12. Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan yararlanma nedenleri arasında yer almaz? Maliyetleri azaltma Riski artırma Teknolojiden daha iyi yararlanma Yenilikleri izleme Esnekliği artırma 16. Aşağıdakilerden hangisi "yalın üretimin" temel taşlarından birisi değildir? Toplam kalite yaklaşımı Tam zamanında üretim Sıfır stok ( Yenilik Sıfır hata 13. Aşağıdakilerden hangisi "Bilinmeyenin ve kavranamayanın bilinip kavranılması süreci" tanımının karşılığıdır? Benchmarking Kalite Outsourching ( Öğrenme Yeniden yapılandırma 17. Aşağıdakilerden hangisi "yalın organizasyonun" ilkelerinden değildir? ( Hiyerarşik basamakların fazlalığı Kaizen (Sürekli iyileştirme) Takım Ruhu Etkili Bir İletişim Sistemi Kaynakların Etkin Kullanımı 18. Aşağıdakilerden hangisi "Sanal organizasyon" türlerinden değildir? Anlaşma Tipi Sanal Organizasyonlar Yersiz Sanal Organizasyonlar ( Teknolojik sanal organizasyonlar Görünmez Sanal Organizasyonlar Gerçek Sanal Organizasyonlar Sayfa-8

9 Çağdaş Yönetim Teknikleri 19. Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyon ve sanal şirket oluşumuna neden olan faktörlerden değildir? Değişim Küreselleşme Değişen rekabet anlayışı Bilgi teknolojileri ve iş dünyasının etkileri ( Kalite 20. Aşağıdakilerden hangisi "personel güçlendirmenin" koşullarından değildir? ( Hizmet Katılım Yenilikçilik Bilgiye erişim Sorumluluk Sayfa-9