GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MAYIS 2012 AYNİYAT SAYMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MAYIS 2012 AYNİYAT SAYMANI"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MAYIS 2012 AYNİYAT SAYMANI ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta 75 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 90 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1

3 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI 1. Miralay beyin(1) odasına baktı, anlatmaya başladı. Anlattıkca (2) açıldı. Bu berbat (3) sıkıntıyı yimbeş (4) gündür yaşıyordu. Yukarıdaki paragrafta numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. Para her şeyi yapar. diyen, para için her şeyi yapar. Yukarıdaki cümlede altı çizili söz grubunun cümledeki görevi nedir? A) Belirtili Nesne B) Özne C) Yüklem D) Belirtisiz Nesne 3. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hecelenişinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Ge-le-cek B) Baş-öğ-ret-men C) Bir-leş-mek D) U-zan-mak ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 5. Bir kamu arazisinin, özel sektöre yatırımı teşvik amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi, bazı yerel topluluk üyelerini çevre kirliliği açısından rahatsız edebilecek, bazılarına da yeni iş imkânları temin edebilecektir. Bazıları kararı ekonomik gelişme yönünde olumlu olarak değerlendirirken, bazıları ise yolsuzluk olarak nitelendirebilecektir. Yukarıdaki alıntı kamu görevlilerinin karşılaşılabileceği hangi ikilem türüne örnek teşkil etmektedir? A) Seçeneklerin birden fazlasının iyi olduğu ve en iyi ler arasında bir seçim yapılması gerektiği durumda karşılaşılan ikilem B) Farklı gruplar ve kişiler üzerinde farklı etki ve sonuçları doğurması muhtemel bir kararın verilmesi gerektiği durumdaki ikilem C) Seçeneklerin hiçbirinin tam manasıyla tatmin edici olmadığı ve içlerinden en az kötü ya da diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi anındaki ikilem D) Karar alıcının bireysel çıkarları ile genel anlamda kamu çıkarının çeliştiği çıkar çatışması ikilemi 4. Kayıt kaşeleri evrakların hangi yüzüne basılır? A) Yalnız ön yüzüne B) Hem ön hem arka yüzüne C) Arka yüzüne D) Yalnız ön yüzün sol köşesine 1

4 6. Etik Komisyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek B) Kurum içinden en az 3 kişiden oluşan komisyon üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgilerini 1 ay içerisinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu na bildirmek C) Personeli, etik davranış ilkeleriyle ilgili karşılaşılan sorunlar konusunda yönlendirmek ve tavsiyede bulunmak D) Kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenleyip Kamu Görevlileri Etik Kurulu na sunmak HALKLA İLİŞKİLER 7. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından değildir? A) Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını geliştirmek B) Kamuoyunda kuruma ilişkin olarak gelişen olumlu imajı önlemek C) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak D) Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 9. Birinci Dünya Savaşı nı bitiren düzenlemeler yeni bir büyük savaşın tohumlarını da içinde barındırmış, savaşı bitiren antlaşmalardaki haksızlık ve adaletsizlikler savaş sonrası yılların dünya politikasını büyük ölçüde etkilemiştir. Nitekim Almanya, İtalya ve İspanya gibi devletler savaştan kısa süre sonra bölgelerini tehdit eden bir politika takip etmeye başlamıştır. Avrupa da savaş çanları çalarken Türk devlet adamları ise çoğunlukla tarafsız bir tutum sergilemiştir. Yaşanan bu gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk dış politikasında, I. Birleşmiş Milletlere üye olunması II. Sadabat Paktı na üye olunması III. Bağdat Paktı nın kurulması IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin imzalanması gibi savaş öncesi tedbirlerinden hangilerinin alınmasını gerekli kılmıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III 8. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etkinliklerinin dayandığı temel ilkeler arasında yer almaz? A) Halka doğru bilgi vermek B) Mesajların sunulmasında inandırıcı olmak C) Verilen mesajları yinelemek D) Halkın, yönetimin kurallarına itaat etmesini sağlamak 2

5 10. I. Saltanatın kaldırılması II. Halifeliğin kaldırılması III. Aşar Vergisi nin kaldırılması IV. Eski ölçü ve tartı birimlerinin kaldırılması Yukarıdaki gelişmelerden hangileri II. TBMM döneminde gerçekleştirilmiştir? 12. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nde; I. Soyadı Kanunu nun kabulü II. Teşvik-i Sanayi Kanunu nun kabulü III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV 11. Azınlıkların hakkı oldukları vakıfları kullanabilmelerinin kabul edilmesi Patrikhanelerin, diğer kiliselerle irtibat kurmaması ve siyasi yetkilerinin olmaması şartıyla İstanbul da bırakılması Çanakkale bölgesinde sahilden 20 km. lik alanlar ile İstanbul Boğazının her iki tarafının 15 er km lik alanının asker ve silahtan arındırılması gelişmeleri, I. Paris Barış Antlaşması II. Mondros Ateşkes Antlaşması III. Lozan Barış Antlaşması IV. Mudanya Ateşkes Antlaşması gibi uluslararası görüşmelerin hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? A) I B) II C) III D) IV gelişmelerinin laiklik, devletçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Laiklik Devletçilik Halkçılık A) I II III B) II III I C) III I II D) III II I ULUSAL GÜVENLİK 13. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan Türkiye deki Milli Güvenlik Kurulu benzeri kuruluşların, ortak özelliklerinden değildir? A) Kurul toplanma sıklığına ilişkin standart bir süre yoktur. B) Kurul kararları genellikle bağlayıcı niteliktedir. C) Kuruluşların tamamına yakını Milli Güvenlik Kurulu veya Milli Güvenlik Konseyi olarak adlandırılmıştır. D) Kurulların sekretarya hizmetlerini yürüten birimleri mevcuttur. 3

6 14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli Savunma Bakanlığı na bağlıdır. B) Milli Güvenlik Kurulu, iki ayda bir toplanır. C) Kurul toplantıları, Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. D) Kurul kararlarını çoğunlukla alır. 18. Düzenleyici ve denetleyici kurum ve kurullarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Devlet tüzel kişiliği içinde yer alırlar. B) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar. C) Doğrudan teknik bir kamu hizmetini yürütürler. D) İlişkili oldukları bakanlıkların hiyerarşisi içinde değillerdir. DEVLET TEŞKİLATI 15. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili hangisi doğru ifadedir? A) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar. B) Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. C) Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşlarıdır. D) Organları, atama yöntemi ile oluşturulur. 16. Aşağıdakilerden hangisi yer bakımdan yerinden yönetim kuruluşudur? T.C.ANAYASASI 19. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi ne.. üyeyi Yargıtay,.. üyeyi Danıştay,.. üyeyi Askeri Yargıtay ve.. Üyeyi de Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden her boş aday için gösterecekleri.. aday arasından seçer. Yukarıda boş bırakılan yerlere sıra ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? A) 4 / 3 / 2 / 1 / beşer B) 4 / 3 / 2 / 2 / dörder C) 2 / 2 / 1 / 1 / ikişer D) 3 / 2 / 1 / 1 / üçer A) İl özel idaresi B) Kamu İhale Kurumu C) Bucak D) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17. Köy Derneği kimlerden oluşur? A) Bütün köy halkından B) Köyde bulunan seçmenlerden C) Derneğe kayıtlı üyelerinin tamamından D) Köyün belli bir yaşın üzerinde ileri gelenlerinden 20. I. Kanun hükmünde kararname II. TBMM İç Tüzüğü III. Milletlerarası Antlaşma IV. Anayasa Değişikliği Kanunları Anayasa Mahkemesi hangilerini esas bakımından denetleyemez? A) II ve IV B) III ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV 4

7 21. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliğine getirilen sınırlama sebeplerinden biri olarak Anayasa da yer almaz? A) Milli güvenlik B) Genel ahlak C) Suç işlenmesini önlemek D) Suç soruşturması ve kovuşturması 22. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? A) Türkiye Şoförler Odası B) Türkiye KAMU SEN C) Danıştay D) Kızılay 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 25. Sözleşmeli personele ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tarihî belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenler (tercüman ve mütercimler) zorunlu hâllerde sözleşme ile istihdam edilebilir. B) Sözleşmeli personel, Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda malî yılla sınırlı olarak çalıştırılır. C) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, Devlet Personel Başkanlığı nın teklifi ve Maliye Bakanlığı nın onayı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. D) Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket edilmesi sebebiyle sözleşmeleri feshedilenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 23. Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi Devlet Memurları Kanunu nda özel kanunlarına tâbi olacakları belirtilenler arasında yer almaz? A) Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları B) Uzman erbaşlar C) Kefalet sandıklarında çalışan memurlar D) Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkârları 24. Aşağıdakilerden hangisi ancak Maliye Bakanlığı nın izniyle açıktan vekil atanabilecek görevlerden biri değildir? A) Hayvan sağlık memurluğu B) Ebelik C) Vaizlik D) Kaymakamlık 26. Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden birinci derece kadrolarda bulunanlar için Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde kaçına kadar özel hizmet tazminatı verilebilir? A) % 100 B) % 175 C) % 300 D) % 345 5

8 27. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir? A) Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliği B) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği C) Bakanlar Kurulu sekreterliği D) Rekabet Kurumu uzmanlığı 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine İlişkin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre hangisi sözleşmeli olarak işe alınacak personelde aranan özelliklerden değildir? A) En az ortaokul mezunu olmak B) Taksirli suçlar hariç ağır hapis cezası almamak C) Taksirli suçlar hariç 3 aydan fazla hapis cezası almamak D) Affa uğramış olsa da, inancı kötüye kullanma suçundan hüküm giymemek 28. Devlet Memurları Kanunu na göre memurların ödev ve sorumlulukları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Devlet dairelerine tevdi edilen para hükmündeki değerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi hâlinde zimmete geçirilen miktarın yarısı cezaî takibatın neticesi beklenmeden hak sahibine ödenir. B) Acele hâllerde kamu düzeninin korunması sebebiyle de olsa konusu suç teşkil eden emirler hiçbir surette yerine getirilemez. C) Devlet memuru kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu idareyi zarara uğratmışsa, bu zarar ilgili memur tarafından götürü bedel üzerinden ödenir. D) Fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili (idareye zarar veren) memurca ödenir. 30. Bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların toplam sözleşmeli personel sayısının yüzde kaçından fazla olamaz? A) % 2 B) % 3 C) % 5 D) % 10 İŞ HAYATINDA SORUN ÇÖZME 31. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde sorunların çözümünde etkin bir mekanizma değildir? A) Etkili bir disiplin mekanizmasının bulunması B) İdari usul ilkelerinin varlığı C) Yöneticilerin kendilerini hizmet eden olarak görmeleri D) Takdir yetkisinin objektif kurallara bağlanmış olması 6

9 BEDEN DİLİNİ ETKİLİ KULLANIM 32. Beden dili ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Beden dili, konuşmadan önce vardır. B) İletişimde ses tonundan daha etkili bir unsurdur. C) Aynı dili konuşmayan insanlar için anlaşma aracı olabilir. D) Doğuştan gelir ve değiştirilemez. 35. Güçlü, kararlı, girişken ve liderim. Düşer kalkar, yoluma devam ederim. Kendisini yukarıdaki biçimde tanımlayan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Doğuştan hareketli ve heyecanlıdır. B) Düzenlidir ve ani kararlardan hoşlanmaz. C) Herkesi eğlendirir, güldürür. D) Konuşmayı çok sever. 33. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonu yansıtma yollarından birisi değildir? A) Dinleyicilerle belirli oranda göz teması kurmak B) Beden dilini etkili kullanmak C) Hareketlerle sözcükleri bütünleştirmek D) Kürsüye yaslanarak konuşmak 36. Güçlü, kararlı ve girişken bir duruş sergileyen bir bireyin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Konuşurken motivasyonunu dinleyicilere yansıtması B) Konuşmasını beden diliyle desteklemesi C) Konuşması sırasında gergin bir duruş sergilemesi D) Konuşurken hedef kitleyle göz teması kurması 34. Beden dili kavramının tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Bireyin farkında olmadan kendiliğinden sahip olduğu vücut hareketidir. B) Anlatımlarda bilerek, isteyerek kullanılan her türlü yüz hareketidir. C) Duygu, düşünce ve bilgilerin jest ve mimiklerle karşı tarafa anlatılmasıdır. D) Sadece vücut hareketleri aracılığıyla yapılan duygu ve düşünce aktarımıdır. KURUM İÇİ İLETİŞİM KURMA 37. Aşağıdakilerden hangisi elektronik iletişimin dezavantajlarından biri değildir? A) Teknoloji kişiliksizdir. B) Sözsüz iletişim öğelerini ortadan kaldırmıştır. C) Ancak gülen yüz gibi semboller sayesinde sözsüz iletişime gerek duyulmaz. D) Aşırı enformasyon yüklemesi olur. 7

10 38. Aşağıdaki sözsüz iletişim unsurlarından hangisi karşı tarafa bilinçli veya bilinçsiz mesaj verir? A) Diğeri konuşurken esnemek B) Tebessüm etmek C) Ağlamak D) Şaşırmak 39. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı iletişim ağlarının sorunlarından biri değildir? A) Sınırlı iletişim kurulması B) Düşmanca ilişkilerin sürdürülmesi C) Bütün üyelerin doğrudan birbiriyle iletişime geçmesi D) Grup içinde çatışmanın beslenmesi ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ 40. Bireyler üzerine etki yapan ve onların davranışlarını, iş verimini, başka insanlarla ilişkilerini etkileyen kavram aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Panik B) Depresyon C) Stres D) Hastalık 41. İşleri yaparken öncelik ve önem sırasına dikkat etmemek, acil işlerle önemli işleri birbirine karıştırmak aşağıdakilerden hangisinin etkin kullanılmadığının bir belirtisidir? A) Zaman B) Açık kapı politikası C) Yetki vermek D) Fiziksel mekânının yetersiz olması 42. Hedef belirleme, yetki devretme, planlama ve öncelikleri sıralama düşüncesine dayanan zaman yönetimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A)Başarı yaklaşımı B)ABC yaklaşımı C)Beceri yaklaşımı D)Teknoloji yaklaşımı İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 43. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A) Tarafsızlık B) Eşitlik C) Yeterlilik D) İş tanımının yapılması 44. Karmaşıklık ve hızlı değişme nedeniyle sorunlar ortaya çıktığında görevlerin kolaylıkla tanımlanamadığı çevre aşağıdakilerden hangisidir? A) Durağan B) Mekanik C) Dinamik D) Karmaşık 45. Bir işin en iyi biçimde yapılabilmesi için personelde bulunması gereken nitelikleri ortaya koyan açıklayıcı bilgiler aşağıdakilerden hangisidir? A) İş tanımı B) İş gerekleri C) İş zenginleştirme D) İş basitleştirme 8

11 46. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi arasındaki farklardan biri değildir? A) Çalışma ilişkileri açısından personel yönetimi gelişimci ve işbirlikçi iken insan kaynakları yönetimi muhaliftir. B) Yön verme konusunda personel yönetimi tepkici iken insan kaynakları yönetimi etkin ve örgüt odaklıdır. C) Personel yönetimi örgütlenme sürecine ayrı ayrı işlevler şeklinde bakarken insan kaynakları yönetimi bunu bütünleşik bir yapıda görmektedir. D) İş sahipleriyle ilişkilerde personel yönetimi, yönetimi söz sahibi görürken insan kaynakları yönetimi buna personeli de eklemektedir. 48. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi için performans ölçümünde karşılaşılanlar arasında yer almaz? A) Ürün ve hizmet kalitesinde artış talepleri B) Amaç sapmaları oluşması riski C) Uygulamadaki ölçme problemleri D) Hesap verilebilirliği sağlamadaki problemler 49. Performans kriterlerinin, performansa etki edebilecek tüm alanlardan ve işletmenin sunduğu ürün ve hizmeti tüketen çevre unsurlardan toplanması gerektiğini ifade eden değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok kimseli karşılaştırma yöntemi B) 360 derece değerlendirme yöntemi C) Kritik olay yöntemi D) Grafik derecelendirme yöntemi PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ 47. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde performans ölçüm nedenleri arasında yer almaz? A) Kamu yönetiminde kalite taleplerinin gittikçe artması B) Kamu yönetiminde verimlilik ve etkinliğin giderek daha fazla önem kazanmaya başlaması C) Personelin ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması D) Vatandaş odaklı yönetim anlayışından müşteri odaklı yönetim anlayışına geçilmesi PROTOKOL BİLGİSİ 50. Aşağıdakilerden hangisi protokolde takdim kurallarına uygun bir davranış olarak değerlendirilemez? A) Katılımcıların en üst rütbe ve unvandan başlanarak selamlanması B) Takdim esnasında şaka yapılması C) Konuşmacıların takdiminde konuşma yapacak kişinin kurum, unvan ve rütbesinin söylenerek takdim edilmesi D) Takdim sonunda saygı içeren ifadeler kullanılması 9

12 51. Protokol kurallarına göre makam araçlarında, makam sahibinin eşinin ya da yanındaki kişinin araçtaki oturum düzeni açısından hangi koltuğa oturması uygun olur? A) Arka sağ koltuk B) Ön sağ koltuk C) Arka sol koltuk D) Ön sol koltuk 52. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgelere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplantı tutanağı B) Kayıt tutanakları C) Mektup D) Resmi yazı 54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite senatosu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır. B) Fakülte ve yüksekokullar kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitimöğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini, en geç Nisan ayı içinde Senatonun onayına sunar. C) Hazırlık sınıfında öğretim, sınav ve başarı notu ilkeleri ilgili kurullarca hazırlanıp Senatonun onaylayacağı yönergelerle düzenlenir. D) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün, ikili, yaygın ve uzaktan eğitim ve öğretim yapılabilir. ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 53. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az harf notu almış olmak gerekir. Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) AA B) BB C) CC D) DC+ 10

13 55. Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye kayıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır. B) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır. C) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Birimlerin ilgili kurullarınca belirlenecek ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır. D) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, üniversite yönetim kurulunca belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır. 57. "Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen... başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla... kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar." Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) malî yılın başından / onuncu yılın sonuna B) mali yılın sonundan / onuncu yılın sonuna C) mali yılın başından / beşinci yılın sonuna D) mali yılın sonundan / beşinci yılın sonuna 58. Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisini arayamaz? 5018 SAYILI KANUN 56. Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin kadarı bütçesine örtülü ödenek olarak konulabilir. Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) yüzde 5 ine / Başbakanlık B) yüzde 2 sine / Maliye Bakanlığı C) binde 5 ine / Başbakanlık D) binde 2 sine / Maliye Bakanlığı A) Yetkililerin imzasını B) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuata uygunluğunu C) Maddi hata bulunup bulunmadığını D) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerini 59. Aşağıdaki idarelerden hangisi özel vezne açamaz? A) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu B) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu C) Kamu İhale Kurumu D) Rekabet Kurumu 11

14 60. Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, izleyen yılın. ayını geçmemek ve yüklenme süresi.. ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) dörtte birini / mart / altı B) yüzde ellisini / haziran / on iki C) dörtte üçünü / mayıs / sekiz D) yüzde yirmisini / mart / altı 62. Ön ödeme ile ilgili hangi ifade doğrudur? A) Gerçekleştirme görevlisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. B) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde ellisini geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. C) Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinde Maliye Bakanı tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur. D) Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. 61. Dış denetimde hangisi yapılmaz? A) Malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı B) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı C) Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi D) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygun olup olmadığı 63. Kesin hesap kanun tasarısının ekinde hangisi yer almaz? A) Genel mizan B) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı C) Yıllık ekonomik rapor D) Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetvel 12

15 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 64. Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemlerle ilgili hangisi yanlıştır? A) Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır. B) Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır. C) Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Kayıt Fazlası Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. D) Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. 65. Kamu idareleri arasında bedelsiz taşınır devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İdareler sahip oldukları taşınırlardan kayıtlara alınış tarihinden ancak 5 yılı tamamlamış olanları ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak devredebilirler. B) Bedelsiz devredilebilecek taşınırlar ile tahsise ilişkin diğer usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. C) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir. D) Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırların bedelsiz devri için herhangi bir şart aranmaz. 66. Maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç. içinde ve her durumda. muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) yedi gün / taşınır kontrol yetkilisi tarafından B) yedi gün / onay tutanağı eklenerek C) on gün / malî yıl sona ermeden önce D) on beş gün / üç aylık dönemler dikkate alınarak 13

16 67. Taşınır kesin hesabı ile ilgili hangi ifade yanlıştır? A) İlçedeki harcama birimlerinden alınan taşınır yönetim hesabına ilişkin cetveller ilçe taşınır konsolide görevlilerince konsolide edilerek iki nüsha İlçe Taşınır Hesabı Cetveli düzenlenir ve bir nüshası malî yılı takip eden ilk ayın on beşine kadar ildeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir. B) Kamu idaresinin bölge teşkilatının bulunması halinde İl Taşınır Hesap Cetvelleri Mart ayının on beşine kadar bölgedeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir. C) Dış temsilciliklerde bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini Şubat ayının on beşine kadar merkezdeki konsolide görevlisine gönderirler. D) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının on beşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştay a gönderilir SAYILI KANUN Sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Denetleme Kurulu na aşağıdaki organlardan hangisinin üye seçme ya da önerme yetkisi yoktur? A) Milli Eğitim Bakanlığı B) Yargıtay C) Genelkurmay Başkanlığı D) Maliye Bakanlığı sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Kurulunun görevleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak B) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra Maliye Bakanlığına sunmak C) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek D) Öğrencilerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak 70. Kamu kuruluşları adına, Üniversitelerde okuyacak burslu öğrencilerin hangi masrafları burs kapsamına girmez? A) Laboratuar masrafları B) Yiyecek masrafları C) Sınav masrafları D) Diploma masrafları 14

17 Sayılı Kanuna göre Döner sermaye işletmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetleri üç dönemi aşamaz. B) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırmışlarsa, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. C) Ders kredileri, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. D) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir SAYILI KANUN nci derecede bulunan bir okutmana den sonra uygulanan ek gösterge rakamı nedir? A) 3200 B) 2700 C) 2300 D) Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının yüzde kaçı her ay üniversite ödeneği olarak ödenir? A) 265 i B) 245 i C) 215'i D) 175'i 74. Öğretim elemanlarının, ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü kaç saati geçemez? A) 20 B) 10 C) 5 D) 1 15

18 75. Temsil tazminatı ile ilgili hangisi yanlıştır? A) 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlara, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir. B) Temsil tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. C) Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara temsil tazminatı ödenmez. D) Makam tazminatı gerektiren görevlerde en az bir yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas alınarak ödenir. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 16

19 17

20 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, öğrencilerin salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE- VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 11. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 18