GROUPAMA EMEKLĐLĐK A.Ş YILI FAALĐYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GROUPAMA EMEKLĐLĐK A.Ş. 2010 YILI FAALĐYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda"

Transkript

1 2010 YILI FAALĐYET RAPORU Yanınızda, yakınınızda 1

2 GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Eskibüyükdere Caddesi No MASLAK / ĐSTANBUL Tel : / (Pbx) Faks : / Web : Çağrı Merkezi : ĐSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Halaskargazi Caddesi No 7 HARBĐYE ŞĐŞLĐ / ĐSTANBUL Tel : / (Pbx) Faks : / ĐÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şehit Adem Yavuz Sok. No12 Kat KIZILAY / ANKARA Tel : / (Pbx) Faks : / EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şair Eşref Bulvarı No ÇANKAYA / ĐZMĐR Tel : / Faks : / BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No OSMANGAZĐ/ BURSA Tel : / Faks : / ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Cemal Paşa Mahallesi Atatürk Cad. Etem sok. No 66 Gökçe Residence Kat:2 No: SEYHAN / ADANA Tel : / Faks : 0322 / ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yeşilbahçe Mahallesi Avni Tolunay Cad. No:58/ / ANTALYA Tel : / Faks : 0242 /

3 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 2010 Yılı Hakkında Değerlendirmeler ve Beklentiler 4 Faaliyet Raporu nun Yönetmelik Çerçevesinde Hazırlandığına Đlişkin Beyan 6 SUNUŞ BÖLÜMÜ DÖNEMĐ Özet Finansal Faaliyet Sonuçları 8 Tarihsel Gelişim ve 2010 Yılında Gerçekleştirilen Anasözleşme Değişiklikleri 9 Ortaklık Yapısı 10 Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Sektördeki Konumumuz 12 Hizmet ve Faaliyetlerimize Đlişkin Ar-Ge Uygulamaları 13 ĐKĐNCĐ BÖLÜM Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Üst Yönetim ve Đç Denetim Hakkında Bilgiler 16 Yönetim Kurulu Toplantıları 18 Đnsan Kaynakları Uygulamaları 19 Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ve Đşlemler 20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Đç Denetim Faaliyetleri 24 Mali Bünyeye Đlişkin Bilgiler 25 Risk Yönetimi Politikaları 26 Son 5 Yıla Đlişkin Özet Finansal Bilgiler 27 EKLER: EK. 1 Yönetim Kurulu Raporu 30 EK. 2 Bağımsız Denetim Raporu 54 EK. 3 Beyan Yazısı 57 EK. 4 Finansal Tablolar ve Dipnotlar 59 3

4 GROUPAMA EMEKLĐLĐK ĐN 2010 YILI FAALĐYET DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER VE GELECEĞE YÖNELĐK BEKLENTĐLER 2010 yılı global ekonomide çalkantıların devam ettiği bir yıl olmuştur. Ancak global belirsizliklerin hakim olduğu bu ortamda, Türk ekonomisi hızla büyümeye devam etmiş, kamu maliyesi, işsizlik ve enflasyon göstergelerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Türk ekonomisinin hızlı büyüdüğü bir ortamda, bireysel kredi hacmindaki büyüme sonucu hayat sigortası primleri %17.8 ve bireysel emeklilik fon tutarı %32.9 gibi yüksek bir oranlarda büyümüştür. Sektördeki sözkonusu büyüme performansı iyi bir trend izlerken, şirket karlılıklarını etkileyen gelişmeler olmuştur. Hayat sigortası sektöründe karlılık sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Ancak bireysel emeklilik sektöründe şirketler arası yoğun rekabet ve düşen faizler teknik karlılık oranlarını ciddi miktarda azaltmıştır. Özellikle hızla artan iptallar ve sistemden çıkışlar şirketleri olumsuz etkilemektedir. Bunlarla birlikte, değişen sigortacılık mevzuatı, şirketlere yeni ek yükümlülükler getirmektedir. Kuşkusuz, bu ortama en hızlı uyum gösteren şirketlerden biri Groupama Emeklilik tir. Sürdürülebilir ve istikrarlı büyümeyi temel önceliği olarak gören Groupama, bu doğrultuda Türkiye deki yatırımlarına hız kesmeden devam etmiştir. Bugün Türkiye, sahip olduğu büyüme potansiyeli ile Groupama Grubu içerisinde referans ülke konumundadır. Ziraat Bankası ile dağıtım anlaşması son bulan Groupama Emeklilik için geçtiğimiz faaliyet yılı yeniden yapılanma sürecinin başladığı bir dönem olmuştur. Özelllikle mevcut dağıtım kanallarımızın optimize edilerek etkinliklerinin artırılmasına öncelik verilmiştir. Bu çerçevede, direkt satış ekiplerimiz yeniden yapılandırılmış, ürün çeşitliliği ve satış etkinlikleri ciddi oranlarda artırılmıştır. Aynı şekilde, acente dağıtım kanalımızda yeni acenteler bulunması ve mevcut acentelerimizin performanslarının artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yapılmış ve devam etmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri ile yarattığımız sinerji ile kredi hayat ve ferdi kaza primlerinde %42 artış sağlanmıştır. Tüm bu iyileştirmeler sonucunda, şirket genelinde ferdi kaza ve kredi hayat primlerinde %43 büyüme sağlamış, bireysel emeklilik fonları ise yaklaşık %20 oranında artmıştır. Sigortanın hayatın tüm alanlarındaki öneminin anlaşılmış olduğu bir dönemde, Groupama mevcut ve potansiyel müşterilerinin ihtiyaçları üzerine eğilerek en etkili çözümleri sunmayı sürdürmüştür. Bu çerçevede hem müşterilerimize, hem de acentelerimize daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için satış destek ve satış sonrası müşteri hizmet ve operasyonlarının merkezileştirmesi projesi başlatılmıştır yılında, bu projelerimiz devam ederken, ürün çeşitliliğimizi genişletecek, mevcut ve yeni dağıtım kanallarımıza olan desteğimizi artıracak projelerimize devam edeceğiz. Misyonumuz, müşteri ihtiyaçlarına yönelik en doğru ürün ve hizmetleri sunarken, Türk sigorta sektörü için referans şirket olmaktır. Bu doğrultuda 2011 yılında yoğun ve özverili çalışmalarımız devam edecektir. Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz YILDIZ Yönetim Kurulu üyesi-genel Müdür 4

5 FAALĐYET RAPORU NUN YÖNETMELĐK ÇERÇEVESĐNDE HAZIRLANDIĞINA ĐLĐŞKĐN BEYAN Groupama Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na 2010 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine Đlişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporumuzu görüş, değerlendirme ve onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla, Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yılmaz YILDIZ Yönetim Kurulu üyesi-genel Müdür Elisabeth GEHRINGER Genel Müdür Baş Yardımcısı Mehmet Ertan ÖZAY Grup Müdürü (Muhasebe & Tahsilat) Sıdıka MUTLU Genel Muhasebe Müdürü 5

6 SUNUŞ BÖLÜMÜ 6

7 DÖNEMĐ ÖZET FĐNANSAL FAALĐYET SONUÇLARI Şirketimiz 2010 yılını 2.5 Milyon TL Net Dönem Karı ile tamamlamıştır. Bu sonuçta Hayat dışı branşı teknik karlılığı ve Yatırım Gelirleri en önemli paya sahiptir. Özet bilgilerin bulunduğu bir önceki yıl ile karşılaştırmalı Kar / Zarar tablosu aşağıda yer almaktadır DÖNEMĐ ÖZET GELĐR TABLOSU (000 TL) 2010 YILI 2009 YILI Değişim (%) Cari Varlıklar ,7 Cari Olmayan Varlıklar ,1 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,0 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,5 Özsermaye ,8 Üretim ,0 -Hayat Dışı (Brüt Yazılan Primler) ,9 -Hayat (Brüt Yazılan Prim) ,6 -Emeklilik ,6 Teknik Bölüm Dengesi ,6 -Hayat Dışı ,4 -Hayat ,5 -Emeklilik ,4 Yatırım Gelirleri ,7 Yatırım Giderleri ,5 Olağandışı Gelir ve Giderler ,1 Dönem Karı ,1 Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı ,3 Dönem Net Karı ,3 7

8 ŞĐRKETĐMĐZĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ ve 2010 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN ANASÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ Şirketimiz, Hayat Branşı nın diğer branşlardan ayrılmasını öngören bir düzenleme doğrultusunda, 19 Aralık 1997 tarihinde 500 Milyar TL sermaye ve Başak Hayat Sigorta A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Sigortacılık faaliyetine ise; Hayat, Ferdi Kaza ve Sağlık branşlarında ruhsat alarak 28 Ocak 1998 tarihinde başlamıştır. Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik yasal düzenlemeler kapsamında; 21 Mart 2003 tarihinde ünvanını Başak Emeklilik A.Ş. şeklinde değiştirmiş ve 01 Ağustos 2003 tarihinde Emeklilik Branş ruhsatını da alarak 01 Aralık 2003 tarihinde Bireysel Emeklilik faaliyetine başlatmıştır. Yanısıra, yine mevcut yasal düzenlemelerin gereği olarak, tarihi itibarı ile Sağlık branşındaki faaliyetine son vererek portföyü Başak Groupama Sigorta A.Ş. ne devretmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme Đdaresinin Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik A.Ş.deki hisselerinin birlikte blok olarak satış yöntemiyle yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda, iki şirket en yüksek teklifi veren Groupama International şirketine tarihinde 268 milyon ABD doları bedelle satılmış ve ÖYK'nın onayı sonrası Başak Sigorta A.Ş.de bulunan %56,67 ve Başak Emeklilik A.Ş.de bulunan %41 oranındaki idare hisseleri tarihinde Groupama International şirketine devredilmiştir. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün 05 Aralık 2008 tarihli ve numaralı kararı ile onaylanan, Groupama International AŞ nin Başak Groupama Emeklilik A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu %41 oranında hissesinin tamamının, Groupama International in devralınmak suretiyle Groupama S.A. ile devir suretiyle birleşmesi itibarıyla Groupama S.A. ya devredilmiştir. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün tarihli ve numaralı kararı ile onaylanan, Başak Groupama Emeklilik A.Ş. ile Güven Hayat Sigorta A.Ş. arasında devir suretiyle birleşme gerçekleşmiştir. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Ana Sözleşmemizin 5. Maddesi olan Şirket Ticaret Unvanı Groupama Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, 7. Maddesi olan Şirket sermayesi de Güven Hayat Sigorta A.Ş. birleşmesi sonucu ,16 olarak değiştirilmiş ve tarihinde Ticaret Sicile tescil ettirilip, tarihli 7410 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Fransa da tarım sektörü içinde kurulduğu XIX. yüzyıldan itibaren tüm toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyen Groupama, 2010 yılında 17,6 Milyar Euro ciro kaydetmiştir. Dünya çapında çalışanı bulunan Groupama Grup çoğunluğu Avrupa da bulunan 13 ülkede faaliyet göstermektedir yılında tamamlanan satın alma süreci ile sektördeki köklü şirketlerden Güven Hayat ve Güven Sigorta da Groupama bünyesine katılmış olup, şirketimizin pazardaki yeri daha da güçlenmiştir yılında Milli Reasürans T.A.Ş. ne ait %5,88 oranındaki hisse senedi satın alınmıştır. 1 Ocak 2010 itibariyle Groupama Emeklilik in Genel Müdürlüğüne Sayın Yılmaz YILDIZ getirildi. Sayın Yılmaz YILDIZ 1 Temmuz 2010 itibariyle Groupama Sigorta nında Genel Müdürüdür. 8

9 ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMĐ ĐÇĐNDE MEYDANA GELEN DEĞĐŞĐKLĐKLER, NĐTELĐKLĐ PAYA SAHĐP GERÇEK VEYA TÜZEL KĐŞĐLERĐN ÜNVANLARI VE PAYLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER öncesi ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortak Ünvanı Nominal Hisse Tutarı (TL) % Groupama International ,00 41,00 Başak Groupama Sigorta A.Ş ,00 38,00 T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı ,00 10,00 Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş ,99 11,00 Jean René Gérard De Charette De La Contrie 1 0, , Groupama International AŞ nin Başak Groupama Emeklilik A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu %41 oranında nama yazılı hissenin tamamının, Groupama International in devralınmak suretiyle Groupama S.A. ile birleşmesi itibarıyla artık Groupama S.A. ya geçmiş olması ve söz konusu devrin Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün 05 Aralık 2008 tarihli ve numaralı kararı ile onaylanmıştır. Akabinde devir suretiyle birleşme sonucu, tarihinde Başak Groupama Emeklilik Yönetim Kurulu hisse devrine karar vermiştir ve buna göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortak Ünvanı Nominal Hisse Tutarı (TL) % Groupama SA ,00 41,00 Başak Groupama Sigorta A.Ş ,00 38,00 T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı ,00 10,00 Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş ,99 11,00 Jean René Gérard De Charette De La Contrie 1 0, , Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün tarihli ve numaralı kararı ile onaylanan, Başak Groupama Emeklilik A.Ş ile Güven Hayat Sigorta A.Ş arasında devir suretiyle birleşme gerçekleşmiştir. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile devir suretiyle birleşme gerçekleşmiş olup ve tarihinde tescil edilmiştir. Birleşmeden sonra Şirketimizin tamamı ödenmiş olan sermayesi tarihinde ,16 TL dir. Aynı tarih itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 9

10 Ortak Ünvanı Nominal Hisse Tutarı (TL) % Groupama SA ,00 37,39 Groupama Sigorta A.Ş ,38 43,50 T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı ,00 9,10 Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş ,22 10,01 Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç Đthalat Ve Đhracat A.Ş. 9,75 0,00 Jean René Gérard De Charette De La Contrie 0,28 0,00 M.Emin Atasagun 1,53 0, , Şirketin hissedarları arasında nitelikli paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul nda Başak Groupama Emeklilik ünvanı, Groupama Emeklilik olarak değiştirilmiştir ve tarihinde tescil edilmiştir tarihinde Sayın Jean-René, Gérard DE CHARETTE DE LA CONTRIE toplam nominal değeri 0,28 TL olan tamamı ödenmiş ve beheri 0,01 TL itibari değerde 28 adet hissesini GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDING e devretmiştir itibariyle Groupama Emeklilik A.Ş nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ortak Ünvanı Nominal Hisse Tutarı (TL) % Groupama SA ,00 37,36 Groupama Sigorta A.Ş ,38 43,51 Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş ,50 10,02 T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı ,00 9,11 Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç Đthalat Ve Đhracat A.Ş. 9,75 0,00 M.Emin Atasagun 1,53 0, ,

11 ŞĐRKET HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER ve SEKTÖRDEKĐ KONUMUMUZ 2009 yılında 165 olan personel sayısı, 2010 yılı sonu itibariyle 152 dir. Çalışanlarımızın % 53 ü (80) bay, % 47 si (72 kişi) bayan dır. Şirketimizin eğitim profili aşağıdaki gibidir. Eğitim Seviyesi Bay Bayan Toplam Toplamdaki Payı (%) Đlkokul Ortaokul Lise Önlisans Üniversite Yüksek Lisans Toplam Hayat sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi çerçevesinde etkin hizmet sunabilmek amacı ile Genel Müdürlük ün yanı sıra, Đstanbul, Đç Anadolu, Ege, Bursa, Adana, Antalya Bölge Müdürlükleri ve geniş acentelik ağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir yılında Başak Sigorta ve Başak Emeklilik i, 2008 yılında da Güven Sigorta ve Güven Hayat ı bünyesine katan Groupama, Ekim 2009 itibariyle gücünü tek marka altında birleştirdi: Groupama Emeklilik ve Groupama Sigorta. Söz konusu birleşmeler sonrası, Türk sigorta şirketleri arasında sektörün önde gelen şirketleri arasına girmiştir yılı sonu itibarı ile Groupama Emeklilik, hayat ve ferdi kaza branşında toplam 51,6 milyon TL tutarında prim üretimi ve Bireysel Emeklilik branşındaki milyon TL tutarında katkı payı üretimi gerçekleştirmiştir. Bireysel Emeklilik branşındaki toplam fon büyüklüğü 2010 sonu itibariyle Milyon TL ye ulaşmış ve sektörde %5,2 lık Pazar payına sahiptir. Faaliyet alanları, bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası üzerine kurulu olan Groupama Emeklilik, ürünlerini, bölge müdürlükleri (Đstanbul, Ankara, Đzmir, Bursa, Adana ve Antalya illerindeki) kanalıyla olduğu kadar, Müşteri Hizmetleri Merkezi, direkt satış ekibi, acentelik ağı ve 10 yıllık dağıtım anlaşmamız bulunan Tarım Kredi Kooperatifi üyesi iş ortağının da desteği ile müşterileriyle buluşturmaktadır. Ürünlerimiz Hayat Branşında; Ferdi Hayat Sigortaları, Yıllık Hayat Sigortası Can Dostu Sigortası Kişisel Birikim Sigortası Geleceğe Yatırım Sigortası 11

12 Grup Hayat Sigortaları, Grup Yıllık Hayat Sigortası Grup Can Dostu Sigortası Grup Birikim Sigortası Kredi Hayat Sigortaları Ferdi Kaza Branşında; Ferdi Kaza Sigortası Kaza Destek Sigortası Ortak Kaza Sigortası Bireysel Emeklilik Branşında; Ferdi emeklilik planları ve grup emeklilik planları, 9 adet emeklilik yatırım fonunu kapsamaktadır. Ferdi planlarımızın yanısıra, 144 farklı seçeneği birleştiren ve 7 ana planı içeren grup emeklilik planlarımız sayesinde müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız yılında satışına başladığımız Emeklilik Gelir Planı ürünümüz ile katılımcılarımıza emeklilik dönemlerinde de hizmet sunmaktayız. YENĐ HĐZMET VE FAALĐYETLERLE ĐLGĐLĐ OLARAK ARAŞTIRMA GELĐŞTĐRME UYGULAMALARI Müşterisine daha yakın olmayı arzu eden Groupama Emeklilik, Şubat 2010 yılında Antalya ilinde yeni bir bölge müdürlüğü kurmuştur. Antalya, Isparta, Burdur, Afyon illerindeki potansiyel böylelikle daha iyi değerlendirilebilmektedir yılının son çeyreğinde alınan karar gereğince Đstanbul Bölge Müdürlüğü nün Avrupa ve Asya olmak üzere iki bölgeye ayrılmasına karar verilmiştir Yeni Ürünleri: Bereketli Emeklilik Planı: Güven Hayat ın Groupama Emeklilik bünyesine katılmasını takiben büyük bir potansiyele sahip olan ve sosyal güvenlik açısından isteğe bağlı olarak prim ödeyen tarım sektörü çalışanlarının Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi ne kazandırılması amacı ile Bereketli Emeklilik Planı satışa sunulmuştur. Sadece TTK ortakları ve çalışanlarına yönelik olarak dizayn edilmiş bu ürünümüzde ferdi planlarımızda sunulan 5 fonumuz katılımcıların beğenisine sunulmuştur. 12

13 Emeklilik Gelir Planı (Programlı Geri Ödeme) : Bireysel Emeklilik Sisteminde 10 yıllık düzenli katkı payı ödemesini gerçekleştirmiş ve 56 yaşını doldurarak emeklilik hakkı kazanan kişilere sunulmak üzere geliştirilen Emeklilik Gelir Planı mız ilk müşterisini 17 Aralık 2010 tarihinde vermiştir. Sektörde bu planı müşterisine sunan ilk firmalardan biri olma özelliğini taşımaktayız. Şirketimize birikimlerini emanet etmiş katılımcıların emeklilik döneminde de birikimleri bu plan kapsamında düzenli gelir olarak ödenmeye devam edecektir. Bu üründe müşterilerimiz arzuları doğrultusunda belirli bir geliri birikimlerinin yettiği süre boyunca veya belirli bir süre boyunca hesaplanacak sabit geliri düzenli bir şekilde emeklilik dönemlerinde almaya hak kazanabileceklerdir. Đşsizlik Teminatlı Hayat Sigortası: Kalan kapital esasına dayalı ürününü müşterilerinin hizmetine sunan Groupama Emeklilik, bu ürünü ile kredi sahibi müşterilerine, istek dışı işsizlik, geçici işgöremezlik veya daimi sakatlık gibi durumlarda kredi taksitlerinin ödenmesine destek vermektedir. Vefat durumunda ise ödenecek tazminat ile yakınların korunması amaçlanıyor Yeni Hizmetleri: Teklif Girişlerinin Satış Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilmesi: 2010 yılının ikinci yarısından itibaren direkt satış ekiplerimiz tarafından doldurulan ferdi bireysel emeklilik ve kaza destek sigortası teklif formlarının sisteme giriş işlemleri yine kendileri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm teklif giriş ve poliçe/sözleşmeye dönüştürme işlemlerinin teklif giriş aşaması direkt satış kanalında kendileri tarafından gerçekleştirilecek şekilde revize edilmiştir. Böylece üretim sürelerinin kısaltılması ve satış teşkilatının daha etkin kullanılması amaçlanmıştır. Acentelerin Kaza Destek Sigortasını Eş Zamanlı (Çevrimiçi) Üretip Tahsilatını Gerçekleştirmesi Uygulaması: 2010 yılının son çeyreğinde Kaza Destek Sigortası nın acenteler tarafından online olarak üretilmesi ve tahsilatının sanal-pos ile eşzamanlı yapılmasını teminen bir proje gerçekleştirilerek yürürlüğe alınmıştır. Bu proje kapsamında acentelerimiz gerçekleştirdikleri kaza destek sigortası tekliflerini sisteme girebilmekte, tahsilatını gerçekleştirebilmekte, üretimini gerçekleştirerek poliçeyi ve tahsilat makbuzunu müşterisine satış anında sunabilecek duruma gelmişlerdir. Bütün bölgelerdeki acentelere söz konusu uygulamanın eğitimi verilmiş ve sistemin tarihi itibariyle kullanımına başlanmıştır. Yeni Prim Sistemi : Nisan 2008 itibariyle uygulanmaya başlanan Direkt Satış Ekipleri Başarı-Prim sistemi Nisan 2010 tarihi itibariyle değiştirilmiştir. Şirket açısından daha karlı branşlar olan risk ürün grubu ailesinde de (Birikimsiz Hayat ve Ferdi Kaza) satış teşkilatına hedefler verilmeye başlanmıştır. Direkt satış ekiplerindeki arkadaşlarımızın prime hak kazanma kriterlerinde yenilikler yapılarak Bireysel Emeklilik ve risk ürün grubunda kilit uygulamasına (belirli bir sayıda üretimin gerçekleştirilmesi durumunda prim verilmesi) geçilmiştir. Bu konu ile ilgili gerekli sistem altyapısı oluşturularak devreye alınmıştır. 13

14 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 14

15 YÖNETĐM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERĐ, DENETĐM KURULU, ÜST YÖNETĐM, KURUMSAL RĐSK YÖNETĐMĐ, ĐÇ KONTROL VE ĐÇ DENETĐM HAKKINDA BĐLGĐLER Şirketimizin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Üst Yönetimi ve Đç Denetim Bölümü çalışanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca Denetçiler ile Kurumsal Risk Yönetimi ve Đç Kontrol sorumluları hakkında da bilgiler bulunmaktadır. ADI SOYADI GÖREV SÜRESĐ ÖĞRENĐM DURUMU DENEYĐM GÖREVĐ Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE Mehmet AYDOĞDU Jean René Gérard DE CHARETTE DE LA CONTRIE Gérard Jean Henri Michel JOALLAND Louvain Üniversitesi Makine Müh. Lisansı 16 Yıl Yönetim Kurulu Başkanı Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Y.Okulu 44 Yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fransa Yüksek Ticaret Okulu (ESSEC) 33 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Maden mühendisi (Paris) HEC/SPA (Paris) Đşletme 36 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Louis Henri Jules LAFFRAT Alain André Félix BRUNET Chrétien de TROYES Muhasebe 29 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Çiftçi - Emekli 19 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt GENÇ Mümin AKYOL Boğaziçi Makine Mühendisliği Bilgi Üniversitesi Đşletme Yüksek lisansı 19 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğr. okulu 30 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Christian Louis COCHENNEC Tarım Mühendisliği 18 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz YILDIZ Bülent ÖZDĐREKCAN Boston Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Boston Üniversitesi Đşletme Fakültesi Đşletme Harvard Üniversitesi Đşletme Genel Müdür Fakültesi Yüksek Lisans 17 Yıl Parıs I Üniversitesi - Pantheon- Sorbonne Hukuk Fakültesi Lisans Üstü 12 Yıl Denetim Kurulu Üyesi Anıl TĐLHASLI Elisabeth GEHRINGER Murat Levent ÖZER Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Đşletme 17 Yıl Denetim Kurulu Üyesi Lyon Fen Bilimleri Fakültesi Bakalorya Sciences Üniversitesi, Matematik, Fizik Claude Bernard Üniversitesi Genel Müdür Baş Aktüerya 31 Yıl Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (CFO) Mali Đşler ve Enstitüsü Maliye - Doktora 23 Yıl Finansman Philippe GĐRAUDEAU Gündoğdu Şenol ÜNEN Beyrut Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Yüksek lisansı Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 24 Yıl 19 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama) Genel Müdür Yardımcısı (CIO) Bilgi Teknolojileri 15

16 Ramazan ÜLGER Anadolu Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Đşletme 12 Yıl Genel Müdür Yardımcısı Esra BOZKURT Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi 17 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (Đnsan Kaynakları, Kalite Org., Eğitim ve Đç Hizmetler) Şebnem ULUSOY Ankara Ünivesitesi Hukuk Fakültesi University of Kent at Canterburny, Kent Yüksek Lisans 16 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (Genel Đşler) Anne Gabrielle Marie AYDIN Paris Üniversitesi Pantheon-Sorbonne Đktisat Fakültesi Lisans Institut d'etudes Politiques de Paris Ekonomi ve Finans - Lisans Üstü 19 Yıl Genel Sekreter Deniz UĞUR Đstanbul Üniversitesi Đşletme Đktisadı Enstitüsü Yüksek Lisans 12 Yıl Kurumsal Risk Yönetimi ve Đç Kontrol Müdürü Gökçe ÖZKER Uludağ Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler 2 Yıl Đç Kontrol Uzman Yardımcısı Eda BELGEN Đstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 2 Yıl Kurumsal Risk Yönetimi ve Đç Kontrol Uzmanı Kaan SANALAN Kadriye AKAT * Bilkent Đşletme lisans Marmara Yüksek Lisans 12 Yıl Đç Denetim Bölüm Müdürü Đç Denetim Uzmanı Boğaziçi Üniversitesi, Đktisadi ve Rücu ve Hasar Süreç Đdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Kontrol Uzmanı Đlişkiler bölümü 8 Yıl Devam Ediyor Yakup Onur TOSUN Marmara Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Đktisat 6 Yıl Đç Denetim Uzman Yrd. *Đlgili halen şirketimizde çalışmakta olup, tarihinde departman değişikliği yapmıştır. 16

17 YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARI 2010 yılı içinde 36 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara katılım durumunu gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Toplantı Tarihi Top No Pierre Paul Joseph Léon Marie Ghislain LEFEVRE Mehmet AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyeleri Jean René Gérard DE CHARETTE DE LA CONTRIE Gérard Jean Henri Michel JOALLAND Alain André Félix BRUNET Cüne yt GENÇ Jean-Louis Henri Jules LAFFRAT Mümin AKYOL Christian Louis COCHENNEC x x x - - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x x - - x - x x x x x - x x x x - x x x x x x x x x - x x x x - x x x x x - x x x x x x x - x x x x x x x - x x x x x x x - x x x x x x x - x x x x x x x - x x x x x x x - x x x x x x x - x x x x x x x x - x x x - - x x x - x x x - - x x x - x x x - - x x x - x x x - - x x x - - x x x x x x x - - x x x x x x x - - x x x x x x x - - x x x x x x x - - x x x x x x x - - x x x x x x x - - x x x x x x x - - x x x x x x x - - x x x x x 17

18 GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETĐM KURULU RAPORU Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet rapor Faaliyet Raporu ekinde (Ek.1) yer almaktadır. ĐNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI Satış Ekipleri prim sistemi revize edilmiştir. Objektif, esnek ve ölçülebilen hedeflerin bulunduğu yeni prim sistemi Nisan 2010 tarihinden beri uygulanmaktadır. Mayıs 2010 tarihinden itibaren yapılan yoğun işe alım faaliyetleri ile özellikle satış kadrolarında ciddi bir değişim sağlanmıştır. Ayrıca yine Mayıs-Aralık döneminde yapılan bölge ziyaretleri ile yeni Đnsan Kaynakları uygulamaları çalışanlar ile paylaşılmış ve bu paylaşımlar kapsamında yeni terfi kriterleri ve kariyer yolları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır yılının ilk yarısından itibaren şirket içi terfi, atama ve tayin işlemleri intranet üzerinden ulaşılabilecek ve başvurulabilecek hale getirilmiştir. Satış Ekipleri için, Profesyonel Satış Teknikleri eğitimi için analiz çalışmaları tamamlanmış, ilgili yöneticiler ile sonuçlar değerlendirildikten sonra eğitimler organize edilmiştir. Tüm mevcut satış ekiplerimizin satış eğitimini alması sağlanmıştır. Ocak 2011 itibariyle eğitimler tamamlanmıştır. Çağrı merkezlerimizde çalışanlarımız için, eğitim analiz çalışmaları tamamlanmış, çalışanlarımızın bir kısmı ile birebir görüşmeler yapılmış, çağrı merkezlerimiz özelinde yetkinliklerimiz belirlenmiş ve Telefonda Etkili Đletişim ve Müşteri Đlişkileri eğitim içeriği oluşturulmuş ve eğitimlere başlanmıştır. Şirket ihtiyaçlarımız paralelinde, Proje Yönetimi eğitimi, müdürlerimiz ve projelere dahil olan yöneticilerimiz için gerçekleştirilmiştir. Đşe yeni başlayanlar için oryantasyon eğitimleri hem e-eğitim hem de departman yöneticileri ile yapılan birebir toplantılar ile gerçekleştirilmiştir. Maliye Bakanlığı - Mali Suçları Araştırma Kurulu/MASAK tarafından; Suç Geliri Đle Mücadele eğitimi bölgesel bazda gerçekleştirilen eğitimler ile verilmiştir yılı içerisinde; 583 personelimize saat, dağıtım kanallarımızda kişiye saat, toplamda kişiye saat eğitim verilmiştir. 18

19 ŞĐRKETĐN DAHĐL OLDUĞU RĐSK GRUBU VE ĐŞLEMLER Şirketimizin %43,5 oranı ile en yüksek ortaklık payına sahip Groupama Sigorta A.Ş. nin merkezi Türkiye olup, Şirket Türkiye de ki önde gelen sigorta şirketlerindendir. Şirket sermayesi TL dir. Şirketimizin %37,4 oranı ile ikinci büyük ortağı olan Groupama SA nın merkezi Fransa olup, uluslararası alanda sigortacılık ağırlıkta olmak üzere finans alanında faaliyet göstermektedir. Groupama SA Türkiye de aynı zamanda; %69,16 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Sigorta A.Ş. nin, %100 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Bosphorus International Holding A.Ş. nin hakim hissedarıdır. Groupama Bosphorus International Holding A.Ş. ise; %29,65 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Sigorta A.Ş. nin ve %10,02 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Emeklilik A.Ş. nin hissedarı konumundadır. Şirketimizin % 24,90 hisse ile ortağı bulunduğu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş yılını TL kar ile kapamıştır. Đştirakin aktif değeri TL dir. Şirketimizin %7.69 hisse ile ortağı bulunduğu Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş, 2009 yılında TL kar elde etmiş olup, 2010 yılında kar payı dağıtmamıştır. Đştirakin aktif değeri TL dir. Şirketimizin %5.88 hisse ile ortağı bulunduğu Milli Reasürans Türk A.Ş, 2010 yılı ilk 9 ayında yılında TL kar etmiştir. Đştirakin aktif değeri TL dir Yılında Ortaklar ve Đştiraklerle Yapılan Alış ve Satışlar aşağıdaki gibidir; Ortaklar Alış Satış Groupama Sigorta A.Ş Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş Toplam Đştirakler Alış Satış Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. 304,908 - Toplam 1.876, ,500 Ödenen Temettüler Groupama SA Groupama Sigorta A.Ş Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı Toplam

20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 20

21 DENETĐM KURULU RAPORU Denetim Kurulu üyeleri tarafından tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Genel Kurul a hitaben hazırlanan ve imzalanan rapor aşağıda yer almaktadır. 21

22 KURUMSAL RĐSK YÖNETĐMĐ VE ĐÇ KONTROL FAALĐYETLERĐ Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı nca yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Đç Sistemlerine Đlişkin Yönetmelik ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur. Faaliyetlerini nihai sorumluluk Yönetim Kurulu nda olmak üzere Genel Müdür e bağlı olarak sürdürmektedir. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi adı geçen yönetmelik hükümleri gereğince; Şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini amaçlamaktadır. Bunların yanısıra; şirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini hedeflemektedir. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi anılan amaçlar doğrultusunda, şirket içerisindeki işlevsel görev ayrılıkları ve sorumluluklarının tesisinin, bilgi sistemlerini tesisinin ve iletişim yapısı ile etkin iletişim kanallarının tesisinin tümüyle gözden geçirilerek yeniden dizayn edilmesi amacıyla proje bazlı çalışmalarına devam etmektedir. 22

23 ĐÇ DENETĐM FAALĐYETLERĐ 2010 yılı içerisinde Đç Denetim Birimi, yasal mevzuatın belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde şirketin iş süreçlerinin mevzuata, şirket yönetmelikleri ve prosedürlerine uyumunu risk bazlı değerlendirmeler çerçevesinde oluşturduğu yıllık plan doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla analiz etmiştir. Bu süreçte katma değeri yüksek bir denetim yapısı ve yöntemi geliştirme çalışmalarının sonucunda iç denetim faaliyetlerinin kurumsal yönetişim içerisindeki pozisyonu daha da güçlendirilmiştir. Operasyonel iş süreçlerinin ve finansal raporlama sistemlerinin üzerinde tasarlanmış ve işletilmekte olan kontrollerin değerlendirilmesi kadar Groupama markasının kamuoyu itibarının sürekliliğini de güvence altına almak adına, sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin müşteri ilişkisi anlamında yürütülmeye başlandığı ilk aşama olan saha organizasyonunun verimliliğini artırmak da denetim fonksiyonunun ana hedefleri arasında kabul edilmiştir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini azami seviyeye çıkaracak hizmet kalitesi ve müşteri ilişkileri yapısı da değerlendirilmiş, iyileştirme faaliyetleri gözetilmiş, desteklenmiş ve sonuçları takip edilmiştir. Kamusal sorumluluk gerektiren alanlarla ilgili çalışmalar ayrıca bir planlama unsuru olarak ele alınmamış ve güvence düzeyinin azami olduğu düşünülen noktalar da dahil olmak üzere devamlı izleme ve değerlendirme faaliyeti yürütülmüştür. Groupama marka değerininin en önemli iç dinamiklerinden birisi de, denetim fonksiyonunun Groupama yönetiminin stratejik hedeflerine ulaşmada en önemli kontrol aracı olarak konumlandırılmış olmasıdır. Sonuç itibarıyla, 2010 yılı içerisinde Groupama şirketlerinin sektörlerinde ülkemizin önde gelen ve en güvenilir kurumları arasında yer almasında iç denetim faaliyetlerinin destekleyici rolünün devamlılığı söz konusudur. 23

24 BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Şirketimizin 2010 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of PriceWaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu EK: 2 de yer almaktadır. Ayrıca 31 Aralık 2010 itibariyle düzenlenen finansal tablolara ilişkin şirket beyanı EK:3 te ve Finansal Tablolar ve Dipnotlar EK:4 te bulunmaktadır. FĐNANSAL TABLOLAR VE MALĐ BÜNYEYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER ĐLE MALĐ DURUM, KARLILIK VE TAZMĐNAT ÖDEME GÜCÜNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRME Şirketimizin 2010 yılına ilişkin olarak hazırlamış olduğu bilanço ve kar / zarar tablosuna 2009 yılı ile karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet raporda yer verilmiştir. Yanısıra, söz konusu tablolarda yer alan ana kalemler mahiyetleri itibarı ile aynı raporda detaylı olarak açıklanmış ve mali durum hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. Özetle 2010 yılında sigortalılara hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yasal ve ticari yükümlülüklerini finansal açıdan herhangi bir likidite sıkıntısı ile karşılaşmadan yerine getirmiştir yılında da finansal açıdan portföyün güçleneceğini başta likidite olmak üzere herhangi bir vadede finansal güçlükle karşılaşılmayacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede; faaliyette bulunduğumuz branşlar itibarı ile teknik karlılığımız planlanan düzeyde oluşmuştur. Bireysel Emeklilik branşına ait teknik zarar Personel ve Đşletme Giderleri yansıtması sonrasındaki durumu göstermekle birlikte, sistemin kuruluşu sırasında hazırlanan fizibilite raporundaki değerlere uygunluk göstermektedir. Şirketimiz 2010 yılında Hayat branşında 188,2 Milyon TL, Ferdi Kaza branşında ise 4,4 Milyon TL tazminat ödemiştir. Şirket aktiflerinin etkin yönetimi ve günlük bazda gerçekleştirilen nakit planlaması sayesinde tazminat ödemeleri ortalama olarak ihbar tarihini takiben 1 gün sonra ödenebilmektedir. Netice itibarı ile, Dönem Net Karı 2,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 24

25 RĐSK TÜRLERĐ ĐTĐBARĐYLE UYGULANAN RĐSK YÖNETĐM POLĐTĐKALARI Şirketimiz faaliyet göstermiş olduğu Hayat branşı Sigorta ürünleri ve Ferdi Kaza branşı ürünlerine yönelik olarak, her yılın başında tüm satış ve operasyonel birimlerin kullanımına sunmuş olduğu Risk Kabul Politikası kitapçığı ile her bir ürün bazında işlemleri standart hale getirmektedir. Ürün bazında, teklif formu sürecinden poliçe tanzimine kadar geçen süreçte risk analizine yönelik minimum maksimum limitler belirlenmekte kapsam dışında kalacak riskler tespit edilmektedir. Ayrıca poliçe süresi boyunca sigortaya taraf olan hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda risk değerlendirme süreçleri işletilerek ilgili talepler işleme alınmaktadır. Bireysel Emeklilik branşında tüm satış ve operasyonel birimlerin kullanımına sunduğumuz Bireysel Emeklilik Uygulama Esaslaré ile plan ve yönetmeliklere uygun olarak teklif, sözleşme, ayrılma, aktarım süreçlerine ait tüm işlemler standart hale getirilmiştir. Risk Kabul Politikası ve Bireysel Emeklilik Uygulama Esasları gerekli görüldüğünde yıl içinde de revize edilmekte, yapılan değişiklikler kullanıcılara bildirilmekte ve en güncel hali ile kullanıma hazır halde bilgisayar kayıtlarımızda bulundurulmaktadır. Reasürans Güçlü mali yapımız ve mevcut portföyümüz dikkate alınarak 2010 yılı Reasürans Anlaşmalarımız Risk bazında hasar fazlası anlaşmamız ve Katastrofik Hasar Fazlası anlaşmamız yenilenmiştir. Hasar Fazlası anlaşmalarımız banka dağıtım kanalındaki portföy çıkışı gözönüne alınarak tekrardan yapılandırılmıştır. Ana hissedarımız Groupama nın reasürör seçim ve derecelendirme kriterlerine göre belirlenen reasürörlerle çalışılmaktadır. Ayrıca ana hissedarımız reasürör olarak reasürans panelimizde yer almaktadır. 25

26 SON 5 YILA ĐLĐŞKĐN ÖZET FĐNANSAL BĐLGĐLER Şirketimizin 2009 ve 2010 yılına ilişkin bilanço ve kar / zarar tabloları Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet raporda yer almaktadır. Aynı raporda, 2010 yılı hesapları ile ilgili kapsamlı açıklamalarda yer almaktadır. Yanısıra; Şirketimizin son 5 yıllık dönemdeki mali gelişimini aşağıdaki gibidir: 500, , ,000 Nakit ve Benzeri Değerler (Bin TL) 323, , , , , , ,

27 1,100,000 1,000, , , , , , , , , , ,050,529 Aktif Toplamı (Bin TL) , , , Teknik Karşılıklar (Bin TL) 400, , , , , , ,000 50, , , , , ,

28 150, , , , , , ,696 Özkaynaklar (Bin TL) 100,000 75,000 50,000 25, ,000 42,824 59,331 58,558 Vergi Öncesi Dönem Karı (Bin TL) 41,624 40,000 20,000 5,

29 EK.1 YÖNETĐM KURULU RAPORU 29

30 ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: ,16 TL ORTAK ÜNVANI NOMĐNAL HĐSSE SENEDĐ (TL) % GROUPAMA SĐGORTA A.Ş ,38 43,51 GROUPAMA S.A ,00 37,36 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĐNG A.Ş ,50 10,02 T.C. ZĐRAAT BANKASI PERSONELĐ VAKFI ,00 9,10 TAREKS TARIM ÜRÜNLERĐ ARAÇ GEREÇ ĐTHALAT VE ĐHRACAT A.Ş. 9,75 0,00 M.EMĐN ATASAGUN 1,53 0,00 NOTLAR: tarihleri arasında şirketin ortaklık yapısındaki değişiklikler: o tarihinde Sayın Jean-René, Gérard DE CHARETTE DE LA CONTRIE toplam nominal değeri 0,28 TL olan tamamı ödenmiş ve beheri 0,01 TL itibari değerde 28 adet hissesini GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDING e devretmiştir. Şirketin hissedarları arasında imtiyazlı paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır. 30

31 YÖNETĐM KURULU RAPORU Sayın Ortaklarımız, 13. Faaliyet yılını tamamlamış olan şirketimizin, 2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar / Zarar tablolarını inceleme ve onayınıza sunar, değerli kurulunuzu saygıyla selamlarız. Yönetim Kurulu 31

32 SATIŞLAR Prim Üretimi Şirketimiz 2010 yılında Hayat Branşında TL, Ferdi Kaza Branşında ise TL olmak üzere toplam TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Bireysel Emeklilik Katkı Payları 2010 yılı içinde TL tutarında katkı payı tahsilatı gerçekleştirilmiştir tarihi itibarı ile tahsil edilen katkı paylarının 9 adet Emeklilik Yatırım Fonunda yatırıma yönlendirilmesi sonucu oluşan toplam fon büyüklüğü TL ye ulaşmış olup, %18 artış gerçekleştirmiştir. KARŞILAŞTIRMALI SATIŞ TABLOSU BRANŞLAR 2010 YILI 2009 YILI DEĞĐŞĐM (%) HAYAT ,8 FERDĐ KAZA ,9 BĐREYSEL EMEKLĐLĐK ,6 TOPLAM ,0 32

33 ÖZET MALĐ TABLOLAR 33

34 BİLANÇO: Değişim (%) Cari Varlıklar ,7 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,6 Finansal Varlıklar ve ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ,8 Alacaklar ,3 Diğer Cari Varlıklar ,5 Cari Olmayan Varlıklar ,1 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar ,3 Finansal Varlıklar ,0 Maddi Varlıklar ,9 Maddi Olmayan Varlıklar ,4 Diğer Cari Olmayan varlıklar ,8 AKTİF TOPLAMI ,3 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,4 Borçlar ,7 Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,9 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ,9 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,5 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar ,3 Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,3 Diğer Uzun Vadeli Yükümlükler ,1 Özsermaye ,8 Ödenmiş Sermaye ,0 Sermaye ve Kar Yedekleri ,2 Geçmiş Yıl Zararları ,0 Dönem Net Zararı ,3 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI ,3 34

35 GELİR TABLOSU (1000 TL) Değişim (%) Brüt Yazılan Primler ,9 Kazanılmış Primler ,7 Diğer Teknik Gelirler ,0 Hayat Dışı Teknik Gelirler ,9 Gerçekleşen Hasarlar ,0 Muallak Hasar Karşılığı ,0 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim ,6 Faaliyet Giderleri ,5 Hayat Dışı Teknik Giderler ,8 HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,8 Brüt Yazılan Primler ,6 Kazanılmış Primler ,6 Hayat Branşı Yatırım Geliri ,3 Diğer Teknik Gelirler ,3 Hayat Teknik Gelirler ,9 Gerçekleşen Hasarlar ,6 Hayat Matematik Karşılıklarında Değişim ,9 Muallak Hasar Karşılığı ,4 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim ,6 Faaliyet Giderleri ,4 Hayat Teknik Giderler ,0 HAYAT TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,5 Fon İşletim Gelirleri ,5 Yönetim Aidatı Kesintisi ,5 Giriş Aidatı Gelirleri ,8 Emeklilik Teknik Gelir ,3 Fon İşletim Giderleri ,9 Faaliyet Giderleri ,9 Diğer Teknik Giderler ,7 Emeklilik Teknik Gider ,8 EMEKLİLİK TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,4 GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,6 YATIRIM GELİRLERİ ,7 YATIRIM GİDERLERİ ,5 DİĞER ,1 Dönem Karı ,1 Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları ,3 DÖNEM NET KARI ,3 35

36 MALĐ TABLOLAR 36

37 TARĐHLĐ AYRINTILI BĐLANÇO (TL) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Ara.10 Ara.09 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - G- Diğer Cari Varlıklar Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları Personele Verilen Avanslar Sayım Ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı

38 II- Cari Olmayan Varlıklar Ara.10 Ara.09 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Makine Ve Teçhizatlar Demirbaş Ve Tesisatlar Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar Haklar Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı VARLIK TOPLAMI

39 III-Kısa Vadeli Yükümlülükler Ara.10 Ara.09 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları Ödenecek Vergi Ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 30.945.308 1 Kasa 491 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 30.490.633 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 34.264.006 30.945.308 1- Kasa 982 491 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 33.889.826 30.490.633 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 254.380.807 164.377.494 1- Kasa 12.849 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 228.544.340 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı