Ramazan Tenbihnâmeleri*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan Tenbihnâmeleri*"

Transkript

1 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II, s Ramazan Tenbihnâmeleri* NESÝMÝ YAZICI Prof. Dr., ANKARA Ü. ÝLÂHÝYAT FAKÜLTESÝ abstract The month of Ramadan is a very important time period for Muslims. Since the Muslims, who can meet the conditions of fasting, fast besides some other kinds of rituals in order to attain Allah s blessing in this month. The prayer of Tarawih is unique for the month. The Qur an was revealed in the month of Ramadan. Because of these and some other reasons certain administrative regulations were issued and employed in the month. These regulations and particularly the tanbihnamas issued for regulating life in Istanbul during Ramadan in Tanzimat period ( ) are studied in the article. key words Ramadan, Istanbul, Tanbihnama Osmanlý ülkesi geneli ve baþkentinde Ramazan, ortaya çýkan çok farklý tezahürleri dolayýsýyla, yalnýzca oruç, teravih, Kur ân ve benzerlerinden ibaret bir ibadet ayý, bunun sonucunda da yalnýzca kiþilerle Tanrý arasýndaki özel iliþkiler demetinden ibaret muayyen zaman dilimi olarak deðerlendirilmek durumunda deðildi. Bu nedenle de yönetim Ramazanla doðrudan ilgilenmekte, toplum düzenini temin ve devamýný saðlamak, ibadet hayatý için uygun ortamý gerçekleþtirebilmek amacýyla bir kýsým esaslar belirlemekteydi. Baþlangýç tarihini tam olarak bilememekle birlikte, 1 Tanzimat öncesine ait örneklerinin de bulunduðu kesin olan bu düzenleme faaliyetinin neticeleri incelediðimiz dönemde, Ramazan Tenbihnâmeleri adýyla ortaya çýkmak- * Bu makale, Osmanlý ülkesinde Tanzimat dönemi Ramazanlarýný ele alacak geniþ kapsamlý çalýþmamýzýn bir bölümüyle ilgili küçük bir deneme olarak deðerlendirilmelidir. 1 5 Kasým 1839 tarihli tenbihnâme ile ilgili olarak vereceðimiz þu ifadeler bu açýdan dikkat çekicidir: Ve sinîn-i sâbýka Ramazanlarýnda bazý tenbihât-ý muktazýyyeye dair mahallâta varaka-i mahsûsalar tab ve neþri âdet-i haseneden olduðundan.... Ýrade, Dahiliye, 158 in arzýndan.

2 2 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II ta ve önemleri dolayýsýyla Varaka-i Mahsûsalar þeklinde neþredilerek halka ulaþtýrýlmaktaydý. 2 Bugün biz bu tenbihnâmelerden ilki 1249/1834, sonuncusu 1288/1871 Ramazanýna ait olmak üzere, ondan fazla örneðe sahip bulunmaktayýz. Tanzimat dönemi Osmanlý baþkentinde Ramazan hayatýyla birlikte, Osmanlý toplumunun farklý yönlerine ýþýk tutan bu tenbihnâmelerin, kendi içlerinde kronolojik bir sýrayla tahlil edilmeleri yerinde olacaktýr. Serasker Hüsrev Paþa nýn Ýstanbul Kadýsý na hitaben kaleme aldýðý 1249/ 1834 Ramazan Tenbihnâmesi ne göre; 3 -Ramazan içerisinde Padiþah (II. Mahmud) namaz kýlmak üzere zaman zaman bazý camilere gidecektir. Bu sýrada halkýn Padiþah a karþý doðal ve fakat, saygýlý davranmasý gerekmektedir. -Kýyafetle ilgili esaslara uyulmalý, konak ve evlerin dýþ yüzleriyle önlerinin temizliðine azamî titizlik gösterilmelidir. -Padiþah a herhangi bir konuda arzuhal iletmek isteyenler, bunu yalnýzca Cuma günleri ve usulüne uygun olarak vermelidirler. 4 Bu konular mahalle imamlarý, 5 muhtarlar tarafýndan halka, hancýlar kethüdasý tarafýndan da hanlarda kalanlara eksiksiz olarak duyurulacak, Seraskerlik ce de takibi titizlikle gerçekleþtirilecektir. Görüldüðü üzere 1249/1834 Ramazan Tenbihnâmesi bu aydaki ibadet hayatýndan çok, Padiþah ýn þehir içerisindeki gezi ve ziyaretleriyle ilgili esaslarla, elbise nizamýnda olduðu gibi, 6 daha önceden uygulamaya konmuþ bulunan bazý hususlarýn hatýrlatýlmasýndan ibarettir. Nitekim devletin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi nin Ramazaný takip eden bir sayýsýnda, alýnan 2 Geniþ bilgi için bkz. Nesimi Yazýcý, Türk Basýn Tarihinde Varaka-i Mahsûsalar, XII. Türk Tarih Kongresi Bildiriler, Ankara, 2000, III, Özlem Olgun, Ramazan Kitabý, Ýstanbul, 2000, s (Takvim-i Vekayi, Def a 74, sene 1249 dan naklen); Balýkhane Nazýrý Ali Rýza Bey, Eski Zamanlarda Ýstanbul Hayatý, Haz. Ali Þükrü Çoruh, Ýstanbul, 2001, s ; Ayr. bkz. Orhan Koloðlu, Takvim-i Vekayi Türk Basýnýnda 150 Yýl , Ankara, Tarihsiz, s Osmanlýlarda halkýn hükümdara doðrudan ulaþmasýnýn yollarýndan biri olan bu uygulama ile ilgili olarak bkz. Mehmet Ýpþirli, Osmanlýlarda Cuma Selâmlýðý (Halk-Hükümdar Münasebetleri Açýsýndan Önemi), Prof. Dr. Bekir Kütükoðlu na Armaðan, Ýstanbul, 1991, s ; Ayný yazar, Cuma Selâmlýðý, DÝA., VIII, Geniþ bilgi için bkz. Kemal Beydilli, Osmanlý Döneminde Ýmamlar ve Bir Ýmamýn Günlüðü, Ýstanbul, 2001, s. 7-8; Ayný yazar, Ýmam (Osmanlý Devletinde Ýmamlýk), DÝA., XXII, ; Mahalle imamlarýnýn yönetimle halk arasýndaki iletiþimi saðlama konusunda tarih kaynaklarýnda ve Arþiv belgelerinde çok sayýda örnek bulunmaktadýr. Balýkhane Nazýrý Ali Rýza Bey bunun nasýl yapýldýðý konusuna açýklýk getirmektedir. Bkz. A.g.e., s. 197, d. not Elbise nizamý için bkz. Ahmed Lutfi Efendi, Tarih, Ýstanbul, 1292, II, 142, Þevval 1244/Nisan 1829 tarihli düzenleme; Ayr. bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlý Tarihi, Ankara, 1970, V,

3 Ramazan Tembihnâmeleri 3 tedbirlerin eksiksiz uygulandýðý açýkça ifade edilmiþtir. Buna göre Padiþah Ramazan ayýnda asker ve sivil Ýstanbul da yaþayanlarýn durumlarýný doðrudan görmek, muhtaçlara yardým daðýtmak amacýyla, tebdîlen çoðu defa selâtîn camîlere giderek, cemaatle birlikte namaz kýlmýþ, bu ziyaretlerinin hiç birinde uygunsuz bir durumla karþýlaþmamýþ, memnuniyetini de devlet ileri gelenlerine ifade etmiþtir. 7 Bizim tespit edebildiðimiz ikinci Ramazan Tenbihnâmesi ilkinden beþ sene sonra 27 Þaban 1255/5 Kasým 1839 tarihli, yani Tanzimat ýn ilanýnýn hemen akabinde neþredilmiþ olan Varaka-i Mahsûsadýr. 8 Kanaatimizce bu tenbihnâme bir öncekinde olduðu gibi Padiþah (Abdülmecid) ýn Ýstanbul içerisindeki çeþitli cami ve diðer yerleri ziyaretleri sýrasýnda dikkat edilmesi gereken hususlarý vurgulamasý yanýnda, hem iki gün önce okunan Gülhane Hatt-ý Hümâyûnu ndan bazý izler taþýmasý ve hem de doðrudan dinî hayatý düzenleyici hususlar içermesi dolayýsýyla önemlidir. Buna göre Padiþah ýn Akdem-i efkâr-ý hümâyûnlarý delâlet-i tevfîk-i cenâb-ý müshili l-umûr ile herkesin, refah ve istirahat ve huzur ve emniyetleri emr-i ehemminin istihsâline mahsûr dur. Bu esas ortaya konduktan sonra, her ne kadar içinde bulunulan dönemde herkesin üzerine düþen görevi iyice bildiðine ve ona itina gösterecekolduðuna inanýlmaktaysa da, insanlarýn hepsi ayný olamayacaðýndan, manevî ve maddî sýkýntýlarla karþýlaþmamalarý arzusuyla, bazý konularýn hatýrlatýlmasýnýn uygun olacaðý vurgulanmaktadýr. Bunlarý özetle þu þekilde sýralayabiliriz: -Görevi olanlar hariç herkes yatsý ezaný okunduðunda camiye giderek teravih namazýný kýlacaktýr. Cemaatin namazda bulunduðu esnada berber, tütüncü ve benzeri dükkânlarda oturanlar te dîb ve tekdir olunacaklardýr. -Erkeklerin, cemaati kalabalýk olan diðer camilerle birlikte Bayezid Camii avlusu ve Çarþý da bulunan hanýmlarý, söz ve davranýþlarýyla rahatsýz etmekten sakýnmalarý, kadýnlarýn da uygun olmayan kýyafetlerle sokaða çýkmak gibi yakýþýksýz tavýrlardan kaçýnmak suretiyle ýrz ve namuslarýný korumaya dikkat etmeleri gerekmektedir. -Herkesin her zaman Allah ýn emirlerine karþý gelmekten, Padiþah ýn rýzasýna uymayan davranýþlarda bulunmaktan sakýnmasý ve dolayýsýyla bu tenbihnâmenin hükümlerine uymasý gerekmekle birlikte; Bazý kendüyi bilmez ve maazallahü Teâlâ helal ve haramý fark ve derk etmez makûleleri evkâtý sâirede bile dinen memnû olan muharremâta dair uygunsuzluðu mütecâsir 7 Takvim-i Vekayi, Def a 78, 17 Þevval Orijinalinin bir fotokopisine sahip bulunduðumuz bu belgeye Takvim-i Vekayi koleksiyonlarýnda rastlayamadýk. Bkz. Ek. I. Bu metnin nasýl ortaya çýktýðý ve müsveddesi; Ýrade, Dahiliye, 158.

4 4 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II olur ve sekr halinde bulunur ve görülür ise derhal hakkýnda terettüp eden te dîbât-ý þedîde icra olunacaðý... açýktýr. Burada dikkat çeken sünnet olan teravih namazýna vurgu yapýldýðý ve kanaatimize göre diðer farz namazlar da dolayýsýyla hatýrlatýlmýþ olduðu halde, efdal-i þuhûr-ý eyyâm olan þehr-i kesîrul-hayr-ý siyâm-ý þerîf þeklinde nitelenen 9 Ramazan orucuna hiç deðinilmemiþ olduðudur. Bu durum bundan sonraki tenbihnâmelerde de, hiç deðilse bir süre için, geçerlidir ve her halde tartýþýlmasý gereken bir konudur. Yayýnlanmýþ metnine ulaþamamýþ olmakla birlikte 1259 Ramazaný (25 Eylül-24 Ekim 1843) için tenbihnâme ile duyurulmasý gereken hususlarý içeren belgeyi, re sen sâdýr olan irade tarzýnda Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi nde görmemiz mümkün olmaktadýr. 10 Burada, daha önce de Ramazandan baðýmsýz olarak ortaya konduðu görülen beþ vakit namazda cemaate devam konusu, bunun sünnet-i müekkede olduðu vurgulanarak ve bu ayda herkesin camilere gitmesinin özellikle gerektiði belirtilerek, dikkatlere sunulmaktadýr. Bunun yanýnda yer alan diðer konular arasýnda; bazý kiþilerin davranýþlarýna yeterince dikkat etmedikleri, kadýnlarýn çarþý ve pazarlarda dinen yasaklanmýþ, sakýncasý aklen de açýk olan kýyafet ve tutumlarda bulunmamalarýnýn gereði yer almaktadýr. Padiþah bu durumlarý memurlarýn aralýksýz takip etmelerini ve gerekenlere sýrasýyla tenbih, te kîd, men ve tahzîr uygulamalarýný istemektedir. Belgenin bütünlüðü içerisinde ayrýca camiler çevresinde kadýn erkek iliþkilerine dikkat çekilmekte, vaaz dinlemek amacýyla (bile) karýþýk oturulmamasýnýn gereði hatýrlatýlmaktadýr. Bilindiði gibi farz namazlarýn cemaatle kýlýnmasýna dikkat edilmesi, Osmanlý yönetimince zaman zaman ilan edilmiþ, bu konuda Müslüman halk kadar, ilgililer de teþvik edilerek uyarýlmýþlardýr. Kanaatimizce bu konu yani beþ vakit namazýn öncelikle kýlýnmasý, özellikle de camilerde cemaatle kýlýnmasý konusunda yönetimin tutumu, bunun neden ve niçinleri, teþvik ve zorlama ile ilgili metinlerin nasýl deðerlendirilmesi gerektiði ve benzeri hususlar, Osmanlý dönemi dinî hayatýnýn üzerinde durulmasý gereken problemleri arasýnda yer almaktadýr. 11 Biz bu konuda burada, daha ileri düzeyde bir görüþ ortaya koymak istemiyoruz. 9 Belgelerde Ramazan farklý þekillerde nitelenmektedir. Örnek: Þehr-i sýyâm-ý maðfiret-encâm, Ýrade, Dahiliye, 7963; Þehr-i Ramazan-ý maðfiret-niþan, Ýrade, Dahiliye, 28438; Þehr-i Ramazan-ý Þerîf, Ýrade, Dahiliye, 31405; Ramazânü l-mubârek, Ýrade, Dahiliye, 92762; Eþrefi þuhûr-ý eyyâm olan þehr-i Ramazan-ý maðfiret-niþan,ýrade, Meclis-i Vâlâ, 2268; Eþref-i þuhûr ve eazz-i duhûr olan Ramazan-ý maðfiret-feyezân, Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Ýrade, Dahiliye, Þaban 1259/Eylül Belge üzerinde ay ismi gösterilmemiþ olmakla birlikte, muhteva dolayýsýyla tarafýmýzdan eklenmiþtir. 11 Biz özellikle 1249/1834 ile 1293/1876 arasýnda yoðunlaþarak beþ vakit namazda cemaate

5 Ramazan Tembihnâmeleri 5 Ramazan tenbihnâmelerine bazý defa, ilgisi dolayýsýyla baþka bazý ilaveler de yapýlabilmekteydi. Nitekim 1263 Ramazaný, 13 Aðustos-11 Eylül 1847 tarihlerine yani Ýstanbul halkýnýnbugün piknik dediðimiz o dönemki mesire, seyir ve tenezzüh gibi kelimelerle karþýladýklarý, kýr gezintilerinin yapýldýðý bir devreye isabet etmiþti. Bu nedenle seyir yerleriyle çarþý ve pazarlarda dikkat edilmesi gereken bazý hususlar da Seraskerlik ve Bâb-ý Âlî nin ittifakýyla Ramazan tenbihnâmesine eklenmiþti. 12 Hem bu durum ve hem de yeni ihtiyaçlar dolayýsýyla bu tenbihnâmede, daha öncekilerden farklý olarak þu hususlar yer almýþtý. 13 -Kadýnlar ince yaþmak kullanmayacak, arabalarý yanýnda genç ve süslü arabacý ve seyisler götürmeyeceklerdir. -Erkekler kadýnlarýn toplandýklarý mahal ve dükkanlarda oturarak onlara sözlü ve fiilî sarkýntýlýk etmekten þiddetle sakýnacaklardýr. Kadýnlar da dükkanlarda oturmayacaklardýr. -Kumar oynamak her zaman kanunen ve þer an yasak olduðu halde, bazý kahvehane ve diðer yerlerde oynayanlar görülürse, derhal cezalandýrýlacaklardýr, (Bu defa sarhoþluktan bahsedilmemektedir). -Seyir (tenezzüh, piknik) yerlerinde kadýn-erkek karýþýk oturulmayacaktýr. Kadýn ve erkeklere her bir seyir yeri için ayrý ayrý günler tahsis edilmiþtir. Bu hususa dikkat edilecek, davranýþlar terbiye hudutlarý içerisinde olacaktýr. -Kadýnlar saat 11 (akþam ezanýndan bir saat önce) den sonraya dýþarýda kalmayýp evlerine döneceklerdir /1848 Ramazanýnda tenbihnâme yayýnlanmýþ olduðunu, hatta bu defa seyir yerleriyle ilgili hususlarýn Ramazan tenbihnâmesinden ayrý ola- devamla ilgili bizim ulaþtýðýmýz bir kýsým malzemeyi kronolojik çerçeve içerisinde buraya kaydediyoruz. Hatt-ý Hümayûn, (1230 yýlý), (tarihi belli deðil); Takvim-i Vekayi, Def a 67, 9 C. Evvel 1249; Takvim-i Vekayi, Def a 142, 21 Þevval 1252; Hatt-ý Hümayûn, (5 Muharrem 1253); Ýrade, Dahiliye, 2850, 2866 (1258); Ýrade, Dahiliye, 3964; Tarih-i Lutfî, IX, 77 (1259); Ýrade, Dahiliye, 4489 (1260); A. MKT., 28/62 (1261); Ýrade, Dahiliye, 7713; A. MKT., 86/85; A. MKT., 93/13; A. MKT., 94/50; Takvim-i Vekayi, Def a 339, 3 Recep 1263; Ýrade, Dahiliye, 13431; Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 5986, 6936; Takvim-i Vekayi, Def a 440, 6 R. Evvel 1267; Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 9328; Takvim-i Vekayi, Def a 479, 10 R. Âhir 1269; Takvim-i Vekayi, Def a 571, 5 C. Âhir 1275; Ýrade, Dahiliye, (1277); Takvim-i Vekayi, Def a 773, 7 C. Evvel 1281; Takvim-i Vekayi, Def a 814, 17 R. Evvel 1282; Ýrade, Dahiliye, (1288); Cevdet, Maarif, 5445 (1293); Hayreddin, Vesâik-i Tarihiyye ve Siyasiyye, Ýstanbul, 1326, I, 72 (Tarihi belli deðil). 12 Ýrade, Dahiliye, Takvim-i Vekayi, Def a 347, Gurre-i Ramazan Bu tenbihnâme Ö. Olgun tarafýndan (A.g.e., s ) nakledilmiþ ve muhtemelen sehven 247 numaralý Takvim-i Vekayi de yayýnlandýðý kaydedilmiþtir. 14 Tanzimat döneminde kadýnlarýn evleri dýþýndaki giyim ve davranýþlarýyla ilgili düzenlemeler için bkz. Nesimi Yazýcý, Osmanlý Sosyal Hayatýndan Bir Kesit: Tanzimat Döneminde Mesire, Ýslâmî Araþtýrmalar, c. XII, S. 3-4 (Ankara 1999), s

6 6 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II rak yayýnlandýðýný, 15 7 Þaban/9 Temmuz 1848 tarihli iradeden öðrenmekte isek de, metnine ulaþamadýðýmýz için muhtevasýný tam olarak bilememekteyiz. Bununla birlikte daha öncekiyle benzer konularý içermiþ olduðunu kuvvetle tahmin edebiliriz. 16 Hatta ayný durumun 1265/1849 Ramazaný için de geçerli olmasý gerektiðini belgedeki ifadelerden anlýyoruz / 1850 Ramazaný (11 Temmuz-9 Aðustos) için yayýnlanan tenbihnâmeyi de, bugün için bulamamýþ olmakla birlikte, bu konudaki Meclis-i Vâlâ mazbatasý sayesinde, hangi hususlarýn tenbihnâmede yer almasýnýn kararlaþtýrýldýðýný öðrenmekteyiz. 18 Buna göre; -Padiþahýn hedefi bütün halkýn saadet ve refahý olduðundan, toplum hayatýný bu istikamet doðrultusunda düzenlemeye yönelik bütün kurallarýn Ramazan süresince de geçerliliðini koruyacaðý açýktýr. Bununla birlikte dine, edebe ve iffete uymayan davranýþlarda bulunanlarýn da, hal ve hareketleri görevlilerce takip edilerek muâmelât-ý te dîbiyyeye giriftâr olacaklarý derkârdýr. Bu durumun da mahallelere duyurulmasý gerekir. Bu giriþten sonra; -Müslümanlar için farz olan beþ vakit namazýn camilerde cemaatle kýlýnmasýnýn lüzumu, Ramazanda oruçlu olacaklarýndan - Kâffe-i müslimîn sâim olacaklarýndan - daha da önem kazanmaktadýr. Buna her halde itina edilmesi gerekir. -Kadýnlar çarþý, pazar ve sokaklarda kýyafet ve davranýþlarýna dikkat edecekler, onlardan arabalý olanlarýn seyisleri arabalarýn yanlarýnda deðil, önlerinde bulunacaklardýr. -Hanýmlar akþam olmadan (nihayet 11 de) evlerine dönecekler, geceleri dýþarýya çýkmayacaklardýr. Erkekler de her yerde davranýþlarýna itina göstereceklerdir. -Müslümanlarýn haricindekiler gündüzleri umumî yerlerde açýkta yemek yemeyecek, su ve sigara içmeyeceklerdir. Çünkü bu hem uygunsuz bir dav- 15 Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Konuyla ilgili Meclis-i Vâlâ mazbatasýnda þu ifadeler aynen yer almaktadýr: Malum-i âlî-i vekâlet-penahîleri buyurulduðu üzere be-her-sene eþref-i þuhûr ve eazz-i dühûr olan Ramazan-ý maðfiret-feyezân hulûlünde sekene-i dâru s-saltanat-ý seniyyenin esvâk ve pazarda ve hususiyle memerr-i âlî-i cenâb-ý þahane ve makarr-ý samî-i hazret-i padiþâhânede matlûb olan merâsim-i âdâb üzere sûret-i seyr-ü hareket ve cevâmî ve mesâcid-i münîfeye muvâzebet olunarak cemaatle edâ-yý salât ve ifâ-yý lâzýme-i istîfâr ve ibadet eylemeleri zýmnýnda tenbihât-ý lâzýme varaka-i matbûa neþr-u ilânýyla cümleye ifhâm ve beyan olunageldiðine... bütün bu nedenlerle bu sene de çýksýn. 17 Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Varaka-i mezbûrede muharrer fýkarât geçen sene icra buyurulan tenbihât olarak aynýyla tab ve ilaný Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Ýrade tarihi 28 Þaban 1266/9 Temmuz 1850.

7 Ramazan Tembihnâmeleri 7 ranýþtýr ve hem de bazý çatýþmalara sebep olabilmektedir. Bu durumun dinî liderlere hatýrlatýlmasý gerekecektir. Milel-i sâirenin nehâr-ý Ramazanda nazargâh-ý ehl-i Ýslâmda ekl-ü þurb etmeleri ve çubuk içmeleri hem bir nev riâyetsizlik ve hem de ekseriyâ arbedeyi mûcib olduðundan.... Görüldüðü gibi 1850 Ramazaný dolayýsýyla yayýnlanmasýna karar verilen tenbihnâmede bir takým yeni unsurlar dikkati çekmektedir. Bunlar bütün Müslümanlarýn oruçlu olacaklarý, kadýnlarýn geceleri dýþarýya çýkmayacaklarý ve Gayrý Müslimlerin Müslümanlar karþýsýnda yemek, içmekten sakýnmalarý gereði, aksi durumun çatýþmalara sebep olabileceði hususlarýdýr. Bunlar içerisinde en önemlisi de Meclis-i Vâlâ nýn 1850 Ramazaný tenbihnâmesi görüþülürken, bu ayda Gayrý Müslimlerin oruç ve oruçlu Müslümanlar karþýsýndaki tavýrlarýný belirleme giriþimi olmalýdýr. Baþka tenbihnâmelerde veya onlarýn görüþülmesi sýrasýnda gündeme gelmeyen bu husus, üzerinde durulmayý gerektirecek bir inceliktedir. Bizim bu çalýþmamýz sýrasýnda elde edebildiðimiz diðer bir tenbihnâme, yukarýdakinden on sene sonraya 1276 Ramazanýna (23 Mart-21 Nisan 1860) aittir. Oldukça geniþ olan bu tenbihnâmenin içeriði þöyledir. 19 -Ramazan dolayýsýyla cümlenin her vakitten daha ziyade Allah ýn hoþnutluðunu kazanmaya çalýþmasý ve edepli harekete dikkat etmesi gerektiðinden bu yolda bazý hususlarýn hatýrlatýlmasý gerekmektedir. -Padiþahýn ziyaretleri sýrasýnda herkesin uygun davranýþlarda bulunmasý gerekir. -Herkes camilerde ve diðer yerlerde vakit geçirmekte serbest olmakla birlikte, gün boyu Çarþý içinde, Sultan Bayezid ve Þehzadebaþý na doðru yol üzerindeki dükkanlarda ve özellikle buralardaki kahvehanelerle çaycý dükkanlarýnda oturmak memnûndur. -Geceleri halkýn geçiþine mani olacak þekilde yol ortalarýnda oturmak yasaktýr. Kadýnlarýn arabalarý Bayezid ve Þehzadebaþý nda sokak ortalarýnda durmayacaklarý gibi, erkekler de arabalarýn aralarýnda gezip kadýnlarý rahatsýz etmeyeceklerdir. -Genel olarak giyim ve özel olarak kadýn giyimiyle ilgili olarak daha önce neþredilen tenbihât hükümlerine titizlikle uyulacaktýr Þaban 1276/21 Mart 1860 tarihli bu tenbihnâme bir önceki günün tarihini taþýyan ve Ramazanda iftara gitmekle ilgili diðer bir duyuru ile birlikte Takvim-i Vekayi, Def a 581, 4 Ramazan 1276 da yayýnlanmýþtýr. Ali Rýza Bey in (A.g.e., s ) Tanzimât-ý Hayriyye ilânýndan sonra cânib-i Bâbýâlî den neþrolunan ilânýn suretidir kaydýyla yayýnladýðý metin bizim sözünü ettiðimiz tenbihnâme ile kelimesi kelimesine aynýdýr. Biz son on senenin ( arasý) tenbihnâmelerini göremediðimiz için ayný metnin bu arada da yayýnlanýp yayýnlanmadýðý konusunda bir fikir ileri sürebilecek durumda deðiliz.

8 8 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II -Geçmiþ yýllarda olduðu gibi Sultan Ahmed, Þehzade ve Lâleli camileri kadýnlarýn namaz kýlmalarýna ve vaaz dinlemelerine ayrýlmýþtýr. Bu camilere namaz vakitleri dýþýnda ve cami hademeleri haricinde erkekler girmeyeceklerdir. Kadýnlar kýyafetleriyle birlikte davranýþlarýna da dikkat edecekler, saat 11 den sonra sokaklarda kalmayacaklar, geceleri arabalý arabasýz kalabalýk yerlerde bulunmayacak, gündüzleri de alýþ-veriþ amacýyla dükkanlara girmeyeceklerdir. -Diðer vakitlerde olduðu gibi, özellikle Ramazanda herkes farz olan namazlarýna devam edecek, teravih vaktinde bir görevi olanlar hariç, yakýnýndaki camiye giderek namazýný kýlacaktýr. -Geceleri kimse fenersiz sokaða çýkmayacaktýr. 20 -Saz ve hayal olan yerlerde herkes ýrz ve edebiyle oturacak, her zaman yasak olan kumarý oynayanlar ve mahalle aralarýnda huzuru bozanlar cezalandýrýlacaklardýr. -Geçerli mazereti olmayan herkes oruç tutacak, mazeretliler de genel yerlerde oruçsuz olduklarýný gösterirlerse, derhal cezalandýrýlacaklardýr. Cümlenin özr-i sahîh-i þer îsi olmadýkça sýyâma devam eylemeleri lâzým geleceði misillû özr-i sahîh-i þer îsi olanlarýn bile çarþýda ve alenî surette nakz-ý sýyâm eyledikleri görülür ise derhal mücâzât-ý lâyýkalarý icra kýlýnacaktýr. -Evlerin önleri ve sokaklarýn temizliðine dikkat edilecektir. -Fiþenk atmak ve mehtap (maytap) yakmak gibi halký rahatsýz edip huzuru bozan davranýþlardan herkes sakýnacaktýr. -Ýlgili memurlar bu tenbihnâme hükümlerinin uygulanmasýna dikkat ve itina göstereceklerdir. Özetlediðimiz tenbihnâmede bizim dikkatimizi çeken hususlar; Þehzadebaþý nýn öne çýkmakta olduðu, hanýmlara öteden beri mahsus hükmünde olmaðla kaydýyla üç caminin ayrýlmýþ bulunduðu, beþ vakit farz namaza devamýn, özellikle de oruç tutmanýn gereðinin ve alenî oruç bozanlarýn cezalandýrýlacaðýnýn vurgulanmýþ olduðudur. Tanzimat Ramazanlarý dolayýsýyla unutulmamasý gereken saz ve hayal de ilk defa bu tenbihnâmede ortaya çýkmakta, ayrýca ilgisi dolayýsýyla, geceleri fenersiz sokaða çýkýlmamasý örneðinde olduðu gibi, baþka vesilelerle ve ayrýca duyurulmuþ olan hususlar da bu münasebetle tekrar hatýrlatýlmaktadýrlar Ramazaný (9 Þubat-9 Mart 1864) için yayýnlanan tenbihnâme bir öncekiyle (1276), hemen hemen aynýdýr. 21 Bu durum arada geçen yýllarda 20 Geceleri fenersiz gezmenin yasak olduðuyla ilgili varaka-i mahsûsa, Takvim-i Vekayi, Def a 307, 17 Z. Kâde 1262; Sokaklarýn fenerlerle aydýnlatýlmasý tenbihnâmesi Takvim-i Vekayi, Def a 744, 10 Z. Kâde 1280 ve Def a 748, 8 Z. Hicce Takvim-i Vekayi, Def a 734, 29 Þaban 1280.

9 Ramazan Tembihnâmeleri 9 da benzer metinlerin yayýnlanmýþ olduðunu düþünmemize imkân vermektedir. Farklýlýklarý göstermek gerekirse; bir önceki tenbihâtta, vakit geçirmek amacýyla Çarþý içiyle Bayezid ve Þehzadebaþý na doðru olan dükkanlarla kahvehaneler ve çaycýlarda oturmak memnûdur denilirken, bu defa sýnýrlar Aksaray, Üsküdar ve Tophane yi de içerecek þekilde geniþletilmiþ; ayrýca bu aradaki dükkan sahiplerinin aksine davranmalarý halinde, zaptiye tarafýndan tedîp edilecekleri ve dükkanlarýnýn da muayyen süreyle kapatýlacaðýnýn belirtilmiþ olmasýdýr. Zaptiyenin diðer konularda da yetkili olduðu ifade edilmiþtir Ramazaný için yayýnlanan tenbihnâmede herkesin oruç tutmasýyla ilgili husus hatýrlatýlýrken tutmayan, daha doðru ifadesiyle oruçsuz olduðunu açýkça gösterenler için yapýlacak uygulama bir ölçüde hafifletilmiþtir. Hatýrlamak gerekirse öncekinde derhal mücâzât-ý lâyýkalarý icrâ kýlýnacaktýr denilirken, bu defa yalnýzca te dîb kýlýnacaktýr ifadesiyle yetinilmiþtir Ramazaný (28 Ocak-26 Þubat 1865) için yayýnlanan tenbihnâme bütünüyle bir öncekinin tekrarýndan ibarettir. 22 Bu durumun ilerleyen yýllarda da devam ettiðini düþünebiliriz. 23 Tanzimat dönemiyle ilgili olarak bizim ulaþabildiðimiz son tenbihnâme 1288 Ramazaný (4 Kasým-13 Aralýk 1871) için olanýdýr. 24 Mâh-ý Ramazaný gufran-niþanda usûl-i memdûha-i âdâb-ý insaniyete riâyet olunmak tenbihâtýný mutazammýn kaleme aldýrýlan ilânât ta Ramazanýn ibadet ayý olduðu vurgulandýktan sonra, esas olarak bu ayda toplum düzeninin korunmasý, kadýnlarýn kýyafet ve davranýþlarýyla, erkeklerin tavýr ve hareketleri, kadýnlarla olan iliþkileri deðerlendirilmektedir. Osmanlý yönetimi II. Abdülhamid döneminde de Ramazan tenbihnâmeleri yayýnlamaya devam etmiþtir. 25 Bunlarda artýk dönemin padiþahýna karþý takýnýlacak saygýlý tavýrdan söz edilmezken, Ramazan ayýnýn ibadet ve tâat ayý olduðu, kadýn ve erkeklerin gezinti yerlerindeki durumlarý, özellikle de hanýmlarýn kýyafetlerine dikkat çekilmiþtir. Böylece Osmanlý toplumunun son döneminde, bir ibadet ayý olmasýnýn yanýnda gerçek bir kültür þöleni þeklinde deðerlendirilen Ramazan ayý ile ilgili bir konuya dikkat çekmiþ bulunuyoruz. Bununla birlikte Ramazan ayýnýn daha incelenecek çok yönleri bulunduðu þüphesizdir. Bunlardan bazýlarýný ilerideki çalýþmalarýmýzda deðerlendirmeyi ümit etmekteyiz. 22 Takvim-i Vekayi, Def a 785, 3 Ramazan Enver Ziya Karal, Osmanlý Tarihi, Ankara, 1977, VII, Ýrade, Dahiliye, Ýrade, Dahiliye, (1305/1888 yýlý), Ö. Olgun, A.g.e., s (Y. A. HUS., , 380/107); Sabah, Nr. 3283, 29 Þaban 1316.

10 10 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II EK I Cenâb-ý Hak zât-ý þevket-âyât-ý hazret-i þâhâneyi ile l-ebed zîver-i dîhîm-i fehâmet-vesîm-i saltanat-u þân ve sâye-i merhamet-vâye-i mülûkânede kâffe-i ibâd ve bendegâný mazhar olduklarý asayiþ ve istirahatýn devam ve bekâsýyla mesrûr ve þâdân buyursun. Cümlenin malumu olduðu üzere Þevket-meâb Efendimiz hazretlerinin mevhûb olduklarý fýtrat-ý zâtiyye-i seniyye ve hilkat-i pakîze-i aliyyeleri iktizasýnca akdem-i efkâr-ý hümâyûnlarý delâlet-i tevfîk-i cenâb-ý müsehhilü l-umûr ile herkesin refah ve istirahat ve huzur ve emniyetleri emr-i ehemminin istihsâline mahsûr ve hamden sümme hamden bu himmet-i pür-meymenet ve niyet-i hayýr-menkýbet-i þâhânenin semerât-ý hasenesi an-be-an cilve-nümâ-yý bürûz ve zuhûr olarak edâyý farîza-i þükrüne dikkat ve her halde evâmir-i Rabbâniyyenin hilâfý ve rýzâ-yý meyâmin-irtizâ-yý mülûkâneye münâfî hareketten mücânebet cümleye farîza-i zimmet olduðuna ve efdal-i þuhûr-u eyyâm olan þehr-i kesîru lhayr-i sýyâm-ý þerîf hulûl ederek sinîn-i sâbýka Ramazanlarýnda bazý tenbihât-ý muktazýyyeyi havî varaka-i mahsûsalar tab ve Ýstanbul ve Bilâd-ý Selâse de kâin mahallâta neþr ile ihtârât-ý lâzýme icrasý âdet-i þefkat-ayet-i seniyyeden olup eðerçi devr-i bî-cevr-i þâhânede herkes iltizâm-ý tavr-ý mergûb-ý iffetle adâb-ý ubûdiyeti icraya dikkat edecekleri der-kâr ise de tabâyi-i beþeriyye gayr-ý muttarid ve mizâc-ý nâs hevâ ve hevese müstaid olduðundan böyle eyyâm-ý mubârekede kendilerine muceb-i mücâzât-ý Samedâniyye ve dûçâr-ý te dîb ve terbiye olacak hâlât-ý lâubâliyâne ve harekât-ý bîedebâneden inzâr ve vikâyet dahi iktizâ-yý zimmet-i himmet-i hilâfet-penahîden bulunduðuna binâen âdet-i sâbýka-i haseneye ittibâen âtiyü z-zikr tenbihât-ý icâbiyye beyan ve ilan olundu. Þöyle ki zât-ý meâlî-simât-ý hazret-i þehin-þâhînin bi l-yümni ve l-ikbâl þehri þerîf-i mezkûrda cevâmi-i þerîfe ve mahâll-i sâireyi teþrîf-i hümâyûnlarý þeref-vukû olacaðýna ve bu cihetle ifâ-yý vâcibe-i riâyet ve hareket-i memdûha-i rýzâ-kârî ve iffete dikkat eylemeleri lâzýmeden idügine mebnî o misillû teþrîf-i âlî vukûunda bazý kesân pîþgâh-ý þâhânede durup bî-edebâne nazar ve birbirleriyle mülâtafe ve musâhabet ederek güzer eylemeleri ve câmi-i þerîflerde dahi ikâmet ve ârâm buyuracaklarý mahallin karþýsýna toplanýp halka olarak oturmalarý ve bunun gibi yakýþýksýz etvâr ve hâlâta mücâseret etmeleri resm-i ubûdiyetin mugâyiri olmaðla bu dakîkalara fevka lgâye dikkat oluna. Efrâd-ý ahali bulunduklarý meslek ve sanat ve memûrîn ve hademe dahi memuriyet ve maslahatlarýna mahsus hey et ve kýyafetle gezip askerîye müþâbih ve yek diðere mümâsil elbise iksâsýndan ve zarafet ve nezaket addiyle âdâba mugâyir etvâr-ý nâ-merziyyeden ittikâ eyleyeler.

11 Ramazan Tembihnâmeleri 11 Gecelerde me mûren bir mahalle gidip gelen hademeden mâadâ bir gûne hizmet ve maslahatý olmayan kesân her kim olur ise olsun yatsý ezaný okunduðu anda berber ve tütüncü ve sâir dükkanlarda oturmayýp cevâmi-i þerîfeye azîmetle edâ-yý salât-ý terâvihe müsâraat ve ol-aralýkta o makûle dükkanlarda görünen olur ise te dîb ve tekdîr olunacaðýndan ona göre harekete mübâderet edeler. Eyyâm-ý mübâreke-i merkûmede cemiyetli olan cevâmi-i þerîfe ve husûsan Sultan Bayezid Câmi-i Þerîfi havlîlerinde ve Çarþý derûnunda arabalý ve arabasýz gelip ârâm eden tâife-i nisvânýn karþýlarýna geçerek ve yanlarýnda gezinerek harf-endâzlýk etmek ve arz-ý sefâhet eylemek misillû ýrz ve namusa münâfî ve rýzâ-yý Bârî nin hilâfý harekâttan ihtirâz ve mücânebet ve tâifei nisvân taraflarýndan dahi nâ-meþrû kýyafet ve tavýr ve hey etle sokaklara çýkýlmayarak vikâye-i ýrz ve namuslarýna dikkat oluna. Bâlâda beyan olunduðu üzere her halde Evâmir-i Sübhaniye nin hilâfý ve rýzâ-yý meyâmin-irtizâ-yý mülûkâneye münâfî hareketten mücânebet cümleye farîza-i zimmet olduðuna binâen tenbihât-ý muharrerenin mûceb ve muktezasý vechile hareket olunmasý be-gâyet elzem olduðu misillû bilakis bazý kendüyi bilmez ve Maazallahü Teâlâ helal ve haramý fark ve derk etmez makûleleri evkât-ý sâirede bile dinen memnû olan muharremâta dair uygunsuzluða mütecâsir olur ve sekir halinde bulunur ve görülür ise derhal hakkýnda terettüb eden te dîbât-ý þedîde icra olunacaðý azâde-i tafsîl ve rakam olmaðla bu fýkra dahi eimme ve muhtârân-ý mahallât taraflarýndan herkese güzelce ifhâm olunarak muðayiri evzâ vukûa gelmemesine ale ddevam nezaret ve sarf-ý kudret kýlýna. Eyyâm-ý maðfiret-ittisâm-ý merkûme eþref-i evkât-ý sâire olmasýyla tanzifât ve tathirâtýn icrasý dahi mukteziyât-ý diniyeden bulunmaktan ahalî-i mahallât ve esnaf ve sâire konak ve hane ve dükkanlarý kapý ve kepenk ve pencere ve kafeslerini çamur ve örümcekten ve sokaklarýný süprüntü ve müstekreh þeylerden silip süpürerek esbâb-ý hasene-i tahâret ve nezafetin icrasýna ihtimam ve mevâdd-ý meþrûhanýn dahi kâmilen ifasýna ikdâm-ý tâm ile hilafý evzâ ve hâlâttan ziyade ittikâ ve mübâadet eyleyeler. Fî 27 Þ 1255 Ýrade, Dahiliye, 158 in az deðiþtirilmiþ þekli Varaka-i Mahsûsa.

12 Ek I: Ýrade, Dahiliye, 158'in az deðiþtirilmiþ þekli Varaka-i Mahsûsa

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OSMANLI BELGELERÝNDE KAFKAS GÖÇLERÝ

OSMANLI BELGELERÝNDE KAFKAS GÖÇLERÝ KAFKS 1CILT.qxp 03.12.2012 15:36 Page 201 Dersaâdet'de sefâreti bulunmayan hükümâtdan gelecek muhâcirîne mahsûs bir fýkra dahi ilave edildi. 1272 tarihli nizâmnâmenin muhâcirînin sadâkat yeminlerine ve

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 129

Âbideler Þehri Ýstanbul 129 Âbideler Þehri Ýstanbul 129 130 Camii hih Planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi gece ışýklandýrýlmýş dýş görünümü. Divanyolu nda, Sultan Ahmet karşýsýnda, Sultanahmet tramvay durağýnýn hemen yanýnda bulunan

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Anka nýn Sonbaharý: Osmanlý da Ýktisadî Modernleþme ve Uluslararasý Sermaye Ali Akyýldýz Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý, 2005.

Anka nýn Sonbaharý: Osmanlý da Ýktisadî Modernleþme ve Uluslararasý Sermaye Ali Akyýldýz Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý, 2005. Kitâbiyat Osmanlý Modernleþmesi baþlýðýný taþýyan bir diðer ek bölümde Bolay, öncelikle modern kavramýný sorgular. Ardýndan Osmanlý da modernizmin ne anlam ifade ettiðini ve bu yöndeki ilk çalýþmalarýn

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ali Ayten. Kur an ve Oryantalistler Selahattin Sönmezsoy Ankara: Fecr Yayýnevi, 1998. 335 sayfa.

Ali Ayten. Kur an ve Oryantalistler Selahattin Sönmezsoy Ankara: Fecr Yayýnevi, 1998. 335 sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi þeyh okyanusla baðlantýlý bir nehre benzetilir (s. 191). Yazar eserini kalp, nefs ve ruhun karþýlýklý iliþkilerinin anlatýldýðý Sekizinci Bölüm le bitirmektedir ki, kanaatimizce

Detaylı

ASTSUBAY RÜTBE VE ÝÞARETLERÝ

ASTSUBAY RÜTBE VE ÝÞARETLERÝ ASTSUBAY RÜTBE VE ÝÞARETLERÝ Onaylayan EMEKLÝ ASSUBAYLAR Çarþamba, 07 Mayýs 2008 Son Güncelleme Çarþamba, 07 Mayýs 2008 Emekli Assubaylar-ArsivSite1 NATO üyesi ülkelerin silâhlý kuvvetlerinde görevli astsubaylarýn

Detaylı

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi Bölüm 2 Meraklýsýna Akýl yunlarý 16 Aðustos 2015 15:15-16:30 5 Dakika Puan SRULAR 1a. Yýldýz Savaþlarý 1b. Yýldýz Savaþlarý 2a. X 2b. X 3a. Tapa 3b. Tapa 4a. Yol 4b. Yol 5a. Patika luþturma 5b. Patika

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HANEHALKI GÖZÜNDEN KAMU HÝZMETLERÝ VE YOLSUZLUK

HANEHALKI GÖZÜNDEN KAMU HÝZMETLERÝ VE YOLSUZLUK HANEHALKI GÖZÜNDEN KAMU HÝZMETLERÝ VE YOLSUZLUK Fikret Adaman Boðaziçi Üniversitesi Ali Çarkoðlu Sabancý Üniversitesi Burhan Þenatalar Ýstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV Yayýnlarý No: 43 HANEHALKI GÖZÜNDEN

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KAFKS 2 CILT.qxp 14.12.2012 19:58 Page 325 OSMANLI BELGELERÝNDE KAFKAS GÖÇLERÝ DH. MKT, 1576/61

KAFKS 2 CILT.qxp 14.12.2012 19:58 Page 325 OSMANLI BELGELERÝNDE KAFKAS GÖÇLERÝ DH. MKT, 1576/61 KAFKS 2 CILT.qxp 14.12.2012 19:58 Page 325 DH. MKT, 1576/61 325 KAFKS 2 CILT.qxp 14.12.2012 19:58 Page 326 85 ERZURUM CÝHETÝNE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ EMREDÝLEN ÇERKESLERÝN SADÂRETÇE ADANA'YA GÖNDERÝLDÝKLERÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu 1. Giriþ Ýzzet Eroðlu* Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) görev ve yetkilerinin düzenlendiði Anayasanýn 87. maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 137

Âbideler Þehri Ýstanbul 137 Âbideler Þehri Ýstanbul 137 138 Çemberlitaş daki Gazi Atik Ali Paşa (Sedefçiler) Camii. Çenberllitaş semtinde, Çenbenlitaş âbidesinin biraz ilerisinde ve tramvay durağýnýn karşýsýnda cami, medrese, türbe,

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 155

Âbideler Þehri Ýstanbul 155 Âbideler Þehri Ýstanbul 155 156 Âbideler Þehri Ýstanbul Saðda; Ýstanbul daki 1766 depreminden sonra harabeye dönen Ayasofya çevresi ile Ayasofya Camii nin görünümü. Ýstanbul a ait eski bir gravür. Fotograf:

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Sadaka-i Fıtır Miktarı 7.50(Yedi Buçuk Lira) TL olarak belirlenmiştir.

Sadaka-i Fıtır Miktarı 7.50(Yedi Buçuk Lira) TL olarak belirlenmiştir. 2011 Yılı Hatimle Teravih Namazı Kılınan Camiler Listesi Sadaka-i Fıtır Miktarı 7.50(Yedi Buçuk Lira) TL olarak belirlenmiştir. Cumhur Müezzinliği İcra Edecek Görevlilere Ve İcra Olunacak Camilere Ait

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı