Ramazan Tenbihnâmeleri*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan Tenbihnâmeleri*"

Transkript

1 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II, s Ramazan Tenbihnâmeleri* NESÝMÝ YAZICI Prof. Dr., ANKARA Ü. ÝLÂHÝYAT FAKÜLTESÝ abstract The month of Ramadan is a very important time period for Muslims. Since the Muslims, who can meet the conditions of fasting, fast besides some other kinds of rituals in order to attain Allah s blessing in this month. The prayer of Tarawih is unique for the month. The Qur an was revealed in the month of Ramadan. Because of these and some other reasons certain administrative regulations were issued and employed in the month. These regulations and particularly the tanbihnamas issued for regulating life in Istanbul during Ramadan in Tanzimat period ( ) are studied in the article. key words Ramadan, Istanbul, Tanbihnama Osmanlý ülkesi geneli ve baþkentinde Ramazan, ortaya çýkan çok farklý tezahürleri dolayýsýyla, yalnýzca oruç, teravih, Kur ân ve benzerlerinden ibaret bir ibadet ayý, bunun sonucunda da yalnýzca kiþilerle Tanrý arasýndaki özel iliþkiler demetinden ibaret muayyen zaman dilimi olarak deðerlendirilmek durumunda deðildi. Bu nedenle de yönetim Ramazanla doðrudan ilgilenmekte, toplum düzenini temin ve devamýný saðlamak, ibadet hayatý için uygun ortamý gerçekleþtirebilmek amacýyla bir kýsým esaslar belirlemekteydi. Baþlangýç tarihini tam olarak bilememekle birlikte, 1 Tanzimat öncesine ait örneklerinin de bulunduðu kesin olan bu düzenleme faaliyetinin neticeleri incelediðimiz dönemde, Ramazan Tenbihnâmeleri adýyla ortaya çýkmak- * Bu makale, Osmanlý ülkesinde Tanzimat dönemi Ramazanlarýný ele alacak geniþ kapsamlý çalýþmamýzýn bir bölümüyle ilgili küçük bir deneme olarak deðerlendirilmelidir. 1 5 Kasým 1839 tarihli tenbihnâme ile ilgili olarak vereceðimiz þu ifadeler bu açýdan dikkat çekicidir: Ve sinîn-i sâbýka Ramazanlarýnda bazý tenbihât-ý muktazýyyeye dair mahallâta varaka-i mahsûsalar tab ve neþri âdet-i haseneden olduðundan.... Ýrade, Dahiliye, 158 in arzýndan.

2 2 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II ta ve önemleri dolayýsýyla Varaka-i Mahsûsalar þeklinde neþredilerek halka ulaþtýrýlmaktaydý. 2 Bugün biz bu tenbihnâmelerden ilki 1249/1834, sonuncusu 1288/1871 Ramazanýna ait olmak üzere, ondan fazla örneðe sahip bulunmaktayýz. Tanzimat dönemi Osmanlý baþkentinde Ramazan hayatýyla birlikte, Osmanlý toplumunun farklý yönlerine ýþýk tutan bu tenbihnâmelerin, kendi içlerinde kronolojik bir sýrayla tahlil edilmeleri yerinde olacaktýr. Serasker Hüsrev Paþa nýn Ýstanbul Kadýsý na hitaben kaleme aldýðý 1249/ 1834 Ramazan Tenbihnâmesi ne göre; 3 -Ramazan içerisinde Padiþah (II. Mahmud) namaz kýlmak üzere zaman zaman bazý camilere gidecektir. Bu sýrada halkýn Padiþah a karþý doðal ve fakat, saygýlý davranmasý gerekmektedir. -Kýyafetle ilgili esaslara uyulmalý, konak ve evlerin dýþ yüzleriyle önlerinin temizliðine azamî titizlik gösterilmelidir. -Padiþah a herhangi bir konuda arzuhal iletmek isteyenler, bunu yalnýzca Cuma günleri ve usulüne uygun olarak vermelidirler. 4 Bu konular mahalle imamlarý, 5 muhtarlar tarafýndan halka, hancýlar kethüdasý tarafýndan da hanlarda kalanlara eksiksiz olarak duyurulacak, Seraskerlik ce de takibi titizlikle gerçekleþtirilecektir. Görüldüðü üzere 1249/1834 Ramazan Tenbihnâmesi bu aydaki ibadet hayatýndan çok, Padiþah ýn þehir içerisindeki gezi ve ziyaretleriyle ilgili esaslarla, elbise nizamýnda olduðu gibi, 6 daha önceden uygulamaya konmuþ bulunan bazý hususlarýn hatýrlatýlmasýndan ibarettir. Nitekim devletin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi nin Ramazaný takip eden bir sayýsýnda, alýnan 2 Geniþ bilgi için bkz. Nesimi Yazýcý, Türk Basýn Tarihinde Varaka-i Mahsûsalar, XII. Türk Tarih Kongresi Bildiriler, Ankara, 2000, III, Özlem Olgun, Ramazan Kitabý, Ýstanbul, 2000, s (Takvim-i Vekayi, Def a 74, sene 1249 dan naklen); Balýkhane Nazýrý Ali Rýza Bey, Eski Zamanlarda Ýstanbul Hayatý, Haz. Ali Þükrü Çoruh, Ýstanbul, 2001, s ; Ayr. bkz. Orhan Koloðlu, Takvim-i Vekayi Türk Basýnýnda 150 Yýl , Ankara, Tarihsiz, s Osmanlýlarda halkýn hükümdara doðrudan ulaþmasýnýn yollarýndan biri olan bu uygulama ile ilgili olarak bkz. Mehmet Ýpþirli, Osmanlýlarda Cuma Selâmlýðý (Halk-Hükümdar Münasebetleri Açýsýndan Önemi), Prof. Dr. Bekir Kütükoðlu na Armaðan, Ýstanbul, 1991, s ; Ayný yazar, Cuma Selâmlýðý, DÝA., VIII, Geniþ bilgi için bkz. Kemal Beydilli, Osmanlý Döneminde Ýmamlar ve Bir Ýmamýn Günlüðü, Ýstanbul, 2001, s. 7-8; Ayný yazar, Ýmam (Osmanlý Devletinde Ýmamlýk), DÝA., XXII, ; Mahalle imamlarýnýn yönetimle halk arasýndaki iletiþimi saðlama konusunda tarih kaynaklarýnda ve Arþiv belgelerinde çok sayýda örnek bulunmaktadýr. Balýkhane Nazýrý Ali Rýza Bey bunun nasýl yapýldýðý konusuna açýklýk getirmektedir. Bkz. A.g.e., s. 197, d. not Elbise nizamý için bkz. Ahmed Lutfi Efendi, Tarih, Ýstanbul, 1292, II, 142, Þevval 1244/Nisan 1829 tarihli düzenleme; Ayr. bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlý Tarihi, Ankara, 1970, V,

3 Ramazan Tembihnâmeleri 3 tedbirlerin eksiksiz uygulandýðý açýkça ifade edilmiþtir. Buna göre Padiþah Ramazan ayýnda asker ve sivil Ýstanbul da yaþayanlarýn durumlarýný doðrudan görmek, muhtaçlara yardým daðýtmak amacýyla, tebdîlen çoðu defa selâtîn camîlere giderek, cemaatle birlikte namaz kýlmýþ, bu ziyaretlerinin hiç birinde uygunsuz bir durumla karþýlaþmamýþ, memnuniyetini de devlet ileri gelenlerine ifade etmiþtir. 7 Bizim tespit edebildiðimiz ikinci Ramazan Tenbihnâmesi ilkinden beþ sene sonra 27 Þaban 1255/5 Kasým 1839 tarihli, yani Tanzimat ýn ilanýnýn hemen akabinde neþredilmiþ olan Varaka-i Mahsûsadýr. 8 Kanaatimizce bu tenbihnâme bir öncekinde olduðu gibi Padiþah (Abdülmecid) ýn Ýstanbul içerisindeki çeþitli cami ve diðer yerleri ziyaretleri sýrasýnda dikkat edilmesi gereken hususlarý vurgulamasý yanýnda, hem iki gün önce okunan Gülhane Hatt-ý Hümâyûnu ndan bazý izler taþýmasý ve hem de doðrudan dinî hayatý düzenleyici hususlar içermesi dolayýsýyla önemlidir. Buna göre Padiþah ýn Akdem-i efkâr-ý hümâyûnlarý delâlet-i tevfîk-i cenâb-ý müshili l-umûr ile herkesin, refah ve istirahat ve huzur ve emniyetleri emr-i ehemminin istihsâline mahsûr dur. Bu esas ortaya konduktan sonra, her ne kadar içinde bulunulan dönemde herkesin üzerine düþen görevi iyice bildiðine ve ona itina gösterecekolduðuna inanýlmaktaysa da, insanlarýn hepsi ayný olamayacaðýndan, manevî ve maddî sýkýntýlarla karþýlaþmamalarý arzusuyla, bazý konularýn hatýrlatýlmasýnýn uygun olacaðý vurgulanmaktadýr. Bunlarý özetle þu þekilde sýralayabiliriz: -Görevi olanlar hariç herkes yatsý ezaný okunduðunda camiye giderek teravih namazýný kýlacaktýr. Cemaatin namazda bulunduðu esnada berber, tütüncü ve benzeri dükkânlarda oturanlar te dîb ve tekdir olunacaklardýr. -Erkeklerin, cemaati kalabalýk olan diðer camilerle birlikte Bayezid Camii avlusu ve Çarþý da bulunan hanýmlarý, söz ve davranýþlarýyla rahatsýz etmekten sakýnmalarý, kadýnlarýn da uygun olmayan kýyafetlerle sokaða çýkmak gibi yakýþýksýz tavýrlardan kaçýnmak suretiyle ýrz ve namuslarýný korumaya dikkat etmeleri gerekmektedir. -Herkesin her zaman Allah ýn emirlerine karþý gelmekten, Padiþah ýn rýzasýna uymayan davranýþlarda bulunmaktan sakýnmasý ve dolayýsýyla bu tenbihnâmenin hükümlerine uymasý gerekmekle birlikte; Bazý kendüyi bilmez ve maazallahü Teâlâ helal ve haramý fark ve derk etmez makûleleri evkâtý sâirede bile dinen memnû olan muharremâta dair uygunsuzluðu mütecâsir 7 Takvim-i Vekayi, Def a 78, 17 Þevval Orijinalinin bir fotokopisine sahip bulunduðumuz bu belgeye Takvim-i Vekayi koleksiyonlarýnda rastlayamadýk. Bkz. Ek. I. Bu metnin nasýl ortaya çýktýðý ve müsveddesi; Ýrade, Dahiliye, 158.

4 4 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II olur ve sekr halinde bulunur ve görülür ise derhal hakkýnda terettüp eden te dîbât-ý þedîde icra olunacaðý... açýktýr. Burada dikkat çeken sünnet olan teravih namazýna vurgu yapýldýðý ve kanaatimize göre diðer farz namazlar da dolayýsýyla hatýrlatýlmýþ olduðu halde, efdal-i þuhûr-ý eyyâm olan þehr-i kesîrul-hayr-ý siyâm-ý þerîf þeklinde nitelenen 9 Ramazan orucuna hiç deðinilmemiþ olduðudur. Bu durum bundan sonraki tenbihnâmelerde de, hiç deðilse bir süre için, geçerlidir ve her halde tartýþýlmasý gereken bir konudur. Yayýnlanmýþ metnine ulaþamamýþ olmakla birlikte 1259 Ramazaný (25 Eylül-24 Ekim 1843) için tenbihnâme ile duyurulmasý gereken hususlarý içeren belgeyi, re sen sâdýr olan irade tarzýnda Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi nde görmemiz mümkün olmaktadýr. 10 Burada, daha önce de Ramazandan baðýmsýz olarak ortaya konduðu görülen beþ vakit namazda cemaate devam konusu, bunun sünnet-i müekkede olduðu vurgulanarak ve bu ayda herkesin camilere gitmesinin özellikle gerektiði belirtilerek, dikkatlere sunulmaktadýr. Bunun yanýnda yer alan diðer konular arasýnda; bazý kiþilerin davranýþlarýna yeterince dikkat etmedikleri, kadýnlarýn çarþý ve pazarlarda dinen yasaklanmýþ, sakýncasý aklen de açýk olan kýyafet ve tutumlarda bulunmamalarýnýn gereði yer almaktadýr. Padiþah bu durumlarý memurlarýn aralýksýz takip etmelerini ve gerekenlere sýrasýyla tenbih, te kîd, men ve tahzîr uygulamalarýný istemektedir. Belgenin bütünlüðü içerisinde ayrýca camiler çevresinde kadýn erkek iliþkilerine dikkat çekilmekte, vaaz dinlemek amacýyla (bile) karýþýk oturulmamasýnýn gereði hatýrlatýlmaktadýr. Bilindiði gibi farz namazlarýn cemaatle kýlýnmasýna dikkat edilmesi, Osmanlý yönetimince zaman zaman ilan edilmiþ, bu konuda Müslüman halk kadar, ilgililer de teþvik edilerek uyarýlmýþlardýr. Kanaatimizce bu konu yani beþ vakit namazýn öncelikle kýlýnmasý, özellikle de camilerde cemaatle kýlýnmasý konusunda yönetimin tutumu, bunun neden ve niçinleri, teþvik ve zorlama ile ilgili metinlerin nasýl deðerlendirilmesi gerektiði ve benzeri hususlar, Osmanlý dönemi dinî hayatýnýn üzerinde durulmasý gereken problemleri arasýnda yer almaktadýr. 11 Biz bu konuda burada, daha ileri düzeyde bir görüþ ortaya koymak istemiyoruz. 9 Belgelerde Ramazan farklý þekillerde nitelenmektedir. Örnek: Þehr-i sýyâm-ý maðfiret-encâm, Ýrade, Dahiliye, 7963; Þehr-i Ramazan-ý maðfiret-niþan, Ýrade, Dahiliye, 28438; Þehr-i Ramazan-ý Þerîf, Ýrade, Dahiliye, 31405; Ramazânü l-mubârek, Ýrade, Dahiliye, 92762; Eþrefi þuhûr-ý eyyâm olan þehr-i Ramazan-ý maðfiret-niþan,ýrade, Meclis-i Vâlâ, 2268; Eþref-i þuhûr ve eazz-i duhûr olan Ramazan-ý maðfiret-feyezân, Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Ýrade, Dahiliye, Þaban 1259/Eylül Belge üzerinde ay ismi gösterilmemiþ olmakla birlikte, muhteva dolayýsýyla tarafýmýzdan eklenmiþtir. 11 Biz özellikle 1249/1834 ile 1293/1876 arasýnda yoðunlaþarak beþ vakit namazda cemaate

5 Ramazan Tembihnâmeleri 5 Ramazan tenbihnâmelerine bazý defa, ilgisi dolayýsýyla baþka bazý ilaveler de yapýlabilmekteydi. Nitekim 1263 Ramazaný, 13 Aðustos-11 Eylül 1847 tarihlerine yani Ýstanbul halkýnýnbugün piknik dediðimiz o dönemki mesire, seyir ve tenezzüh gibi kelimelerle karþýladýklarý, kýr gezintilerinin yapýldýðý bir devreye isabet etmiþti. Bu nedenle seyir yerleriyle çarþý ve pazarlarda dikkat edilmesi gereken bazý hususlar da Seraskerlik ve Bâb-ý Âlî nin ittifakýyla Ramazan tenbihnâmesine eklenmiþti. 12 Hem bu durum ve hem de yeni ihtiyaçlar dolayýsýyla bu tenbihnâmede, daha öncekilerden farklý olarak þu hususlar yer almýþtý. 13 -Kadýnlar ince yaþmak kullanmayacak, arabalarý yanýnda genç ve süslü arabacý ve seyisler götürmeyeceklerdir. -Erkekler kadýnlarýn toplandýklarý mahal ve dükkanlarda oturarak onlara sözlü ve fiilî sarkýntýlýk etmekten þiddetle sakýnacaklardýr. Kadýnlar da dükkanlarda oturmayacaklardýr. -Kumar oynamak her zaman kanunen ve þer an yasak olduðu halde, bazý kahvehane ve diðer yerlerde oynayanlar görülürse, derhal cezalandýrýlacaklardýr, (Bu defa sarhoþluktan bahsedilmemektedir). -Seyir (tenezzüh, piknik) yerlerinde kadýn-erkek karýþýk oturulmayacaktýr. Kadýn ve erkeklere her bir seyir yeri için ayrý ayrý günler tahsis edilmiþtir. Bu hususa dikkat edilecek, davranýþlar terbiye hudutlarý içerisinde olacaktýr. -Kadýnlar saat 11 (akþam ezanýndan bir saat önce) den sonraya dýþarýda kalmayýp evlerine döneceklerdir /1848 Ramazanýnda tenbihnâme yayýnlanmýþ olduðunu, hatta bu defa seyir yerleriyle ilgili hususlarýn Ramazan tenbihnâmesinden ayrý ola- devamla ilgili bizim ulaþtýðýmýz bir kýsým malzemeyi kronolojik çerçeve içerisinde buraya kaydediyoruz. Hatt-ý Hümayûn, (1230 yýlý), (tarihi belli deðil); Takvim-i Vekayi, Def a 67, 9 C. Evvel 1249; Takvim-i Vekayi, Def a 142, 21 Þevval 1252; Hatt-ý Hümayûn, (5 Muharrem 1253); Ýrade, Dahiliye, 2850, 2866 (1258); Ýrade, Dahiliye, 3964; Tarih-i Lutfî, IX, 77 (1259); Ýrade, Dahiliye, 4489 (1260); A. MKT., 28/62 (1261); Ýrade, Dahiliye, 7713; A. MKT., 86/85; A. MKT., 93/13; A. MKT., 94/50; Takvim-i Vekayi, Def a 339, 3 Recep 1263; Ýrade, Dahiliye, 13431; Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 5986, 6936; Takvim-i Vekayi, Def a 440, 6 R. Evvel 1267; Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 9328; Takvim-i Vekayi, Def a 479, 10 R. Âhir 1269; Takvim-i Vekayi, Def a 571, 5 C. Âhir 1275; Ýrade, Dahiliye, (1277); Takvim-i Vekayi, Def a 773, 7 C. Evvel 1281; Takvim-i Vekayi, Def a 814, 17 R. Evvel 1282; Ýrade, Dahiliye, (1288); Cevdet, Maarif, 5445 (1293); Hayreddin, Vesâik-i Tarihiyye ve Siyasiyye, Ýstanbul, 1326, I, 72 (Tarihi belli deðil). 12 Ýrade, Dahiliye, Takvim-i Vekayi, Def a 347, Gurre-i Ramazan Bu tenbihnâme Ö. Olgun tarafýndan (A.g.e., s ) nakledilmiþ ve muhtemelen sehven 247 numaralý Takvim-i Vekayi de yayýnlandýðý kaydedilmiþtir. 14 Tanzimat döneminde kadýnlarýn evleri dýþýndaki giyim ve davranýþlarýyla ilgili düzenlemeler için bkz. Nesimi Yazýcý, Osmanlý Sosyal Hayatýndan Bir Kesit: Tanzimat Döneminde Mesire, Ýslâmî Araþtýrmalar, c. XII, S. 3-4 (Ankara 1999), s

6 6 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II rak yayýnlandýðýný, 15 7 Þaban/9 Temmuz 1848 tarihli iradeden öðrenmekte isek de, metnine ulaþamadýðýmýz için muhtevasýný tam olarak bilememekteyiz. Bununla birlikte daha öncekiyle benzer konularý içermiþ olduðunu kuvvetle tahmin edebiliriz. 16 Hatta ayný durumun 1265/1849 Ramazaný için de geçerli olmasý gerektiðini belgedeki ifadelerden anlýyoruz / 1850 Ramazaný (11 Temmuz-9 Aðustos) için yayýnlanan tenbihnâmeyi de, bugün için bulamamýþ olmakla birlikte, bu konudaki Meclis-i Vâlâ mazbatasý sayesinde, hangi hususlarýn tenbihnâmede yer almasýnýn kararlaþtýrýldýðýný öðrenmekteyiz. 18 Buna göre; -Padiþahýn hedefi bütün halkýn saadet ve refahý olduðundan, toplum hayatýný bu istikamet doðrultusunda düzenlemeye yönelik bütün kurallarýn Ramazan süresince de geçerliliðini koruyacaðý açýktýr. Bununla birlikte dine, edebe ve iffete uymayan davranýþlarda bulunanlarýn da, hal ve hareketleri görevlilerce takip edilerek muâmelât-ý te dîbiyyeye giriftâr olacaklarý derkârdýr. Bu durumun da mahallelere duyurulmasý gerekir. Bu giriþten sonra; -Müslümanlar için farz olan beþ vakit namazýn camilerde cemaatle kýlýnmasýnýn lüzumu, Ramazanda oruçlu olacaklarýndan - Kâffe-i müslimîn sâim olacaklarýndan - daha da önem kazanmaktadýr. Buna her halde itina edilmesi gerekir. -Kadýnlar çarþý, pazar ve sokaklarda kýyafet ve davranýþlarýna dikkat edecekler, onlardan arabalý olanlarýn seyisleri arabalarýn yanlarýnda deðil, önlerinde bulunacaklardýr. -Hanýmlar akþam olmadan (nihayet 11 de) evlerine dönecekler, geceleri dýþarýya çýkmayacaklardýr. Erkekler de her yerde davranýþlarýna itina göstereceklerdir. -Müslümanlarýn haricindekiler gündüzleri umumî yerlerde açýkta yemek yemeyecek, su ve sigara içmeyeceklerdir. Çünkü bu hem uygunsuz bir dav- 15 Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Konuyla ilgili Meclis-i Vâlâ mazbatasýnda þu ifadeler aynen yer almaktadýr: Malum-i âlî-i vekâlet-penahîleri buyurulduðu üzere be-her-sene eþref-i þuhûr ve eazz-i dühûr olan Ramazan-ý maðfiret-feyezân hulûlünde sekene-i dâru s-saltanat-ý seniyyenin esvâk ve pazarda ve hususiyle memerr-i âlî-i cenâb-ý þahane ve makarr-ý samî-i hazret-i padiþâhânede matlûb olan merâsim-i âdâb üzere sûret-i seyr-ü hareket ve cevâmî ve mesâcid-i münîfeye muvâzebet olunarak cemaatle edâ-yý salât ve ifâ-yý lâzýme-i istîfâr ve ibadet eylemeleri zýmnýnda tenbihât-ý lâzýme varaka-i matbûa neþr-u ilânýyla cümleye ifhâm ve beyan olunageldiðine... bütün bu nedenlerle bu sene de çýksýn. 17 Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Varaka-i mezbûrede muharrer fýkarât geçen sene icra buyurulan tenbihât olarak aynýyla tab ve ilaný Ýrade, Meclis-i Vâlâ, Ýrade tarihi 28 Þaban 1266/9 Temmuz 1850.

7 Ramazan Tembihnâmeleri 7 ranýþtýr ve hem de bazý çatýþmalara sebep olabilmektedir. Bu durumun dinî liderlere hatýrlatýlmasý gerekecektir. Milel-i sâirenin nehâr-ý Ramazanda nazargâh-ý ehl-i Ýslâmda ekl-ü þurb etmeleri ve çubuk içmeleri hem bir nev riâyetsizlik ve hem de ekseriyâ arbedeyi mûcib olduðundan.... Görüldüðü gibi 1850 Ramazaný dolayýsýyla yayýnlanmasýna karar verilen tenbihnâmede bir takým yeni unsurlar dikkati çekmektedir. Bunlar bütün Müslümanlarýn oruçlu olacaklarý, kadýnlarýn geceleri dýþarýya çýkmayacaklarý ve Gayrý Müslimlerin Müslümanlar karþýsýnda yemek, içmekten sakýnmalarý gereði, aksi durumun çatýþmalara sebep olabileceði hususlarýdýr. Bunlar içerisinde en önemlisi de Meclis-i Vâlâ nýn 1850 Ramazaný tenbihnâmesi görüþülürken, bu ayda Gayrý Müslimlerin oruç ve oruçlu Müslümanlar karþýsýndaki tavýrlarýný belirleme giriþimi olmalýdýr. Baþka tenbihnâmelerde veya onlarýn görüþülmesi sýrasýnda gündeme gelmeyen bu husus, üzerinde durulmayý gerektirecek bir inceliktedir. Bizim bu çalýþmamýz sýrasýnda elde edebildiðimiz diðer bir tenbihnâme, yukarýdakinden on sene sonraya 1276 Ramazanýna (23 Mart-21 Nisan 1860) aittir. Oldukça geniþ olan bu tenbihnâmenin içeriði þöyledir. 19 -Ramazan dolayýsýyla cümlenin her vakitten daha ziyade Allah ýn hoþnutluðunu kazanmaya çalýþmasý ve edepli harekete dikkat etmesi gerektiðinden bu yolda bazý hususlarýn hatýrlatýlmasý gerekmektedir. -Padiþahýn ziyaretleri sýrasýnda herkesin uygun davranýþlarda bulunmasý gerekir. -Herkes camilerde ve diðer yerlerde vakit geçirmekte serbest olmakla birlikte, gün boyu Çarþý içinde, Sultan Bayezid ve Þehzadebaþý na doðru yol üzerindeki dükkanlarda ve özellikle buralardaki kahvehanelerle çaycý dükkanlarýnda oturmak memnûndur. -Geceleri halkýn geçiþine mani olacak þekilde yol ortalarýnda oturmak yasaktýr. Kadýnlarýn arabalarý Bayezid ve Þehzadebaþý nda sokak ortalarýnda durmayacaklarý gibi, erkekler de arabalarýn aralarýnda gezip kadýnlarý rahatsýz etmeyeceklerdir. -Genel olarak giyim ve özel olarak kadýn giyimiyle ilgili olarak daha önce neþredilen tenbihât hükümlerine titizlikle uyulacaktýr Þaban 1276/21 Mart 1860 tarihli bu tenbihnâme bir önceki günün tarihini taþýyan ve Ramazanda iftara gitmekle ilgili diðer bir duyuru ile birlikte Takvim-i Vekayi, Def a 581, 4 Ramazan 1276 da yayýnlanmýþtýr. Ali Rýza Bey in (A.g.e., s ) Tanzimât-ý Hayriyye ilânýndan sonra cânib-i Bâbýâlî den neþrolunan ilânýn suretidir kaydýyla yayýnladýðý metin bizim sözünü ettiðimiz tenbihnâme ile kelimesi kelimesine aynýdýr. Biz son on senenin ( arasý) tenbihnâmelerini göremediðimiz için ayný metnin bu arada da yayýnlanýp yayýnlanmadýðý konusunda bir fikir ileri sürebilecek durumda deðiliz.

8 8 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II -Geçmiþ yýllarda olduðu gibi Sultan Ahmed, Þehzade ve Lâleli camileri kadýnlarýn namaz kýlmalarýna ve vaaz dinlemelerine ayrýlmýþtýr. Bu camilere namaz vakitleri dýþýnda ve cami hademeleri haricinde erkekler girmeyeceklerdir. Kadýnlar kýyafetleriyle birlikte davranýþlarýna da dikkat edecekler, saat 11 den sonra sokaklarda kalmayacaklar, geceleri arabalý arabasýz kalabalýk yerlerde bulunmayacak, gündüzleri de alýþ-veriþ amacýyla dükkanlara girmeyeceklerdir. -Diðer vakitlerde olduðu gibi, özellikle Ramazanda herkes farz olan namazlarýna devam edecek, teravih vaktinde bir görevi olanlar hariç, yakýnýndaki camiye giderek namazýný kýlacaktýr. -Geceleri kimse fenersiz sokaða çýkmayacaktýr. 20 -Saz ve hayal olan yerlerde herkes ýrz ve edebiyle oturacak, her zaman yasak olan kumarý oynayanlar ve mahalle aralarýnda huzuru bozanlar cezalandýrýlacaklardýr. -Geçerli mazereti olmayan herkes oruç tutacak, mazeretliler de genel yerlerde oruçsuz olduklarýný gösterirlerse, derhal cezalandýrýlacaklardýr. Cümlenin özr-i sahîh-i þer îsi olmadýkça sýyâma devam eylemeleri lâzým geleceði misillû özr-i sahîh-i þer îsi olanlarýn bile çarþýda ve alenî surette nakz-ý sýyâm eyledikleri görülür ise derhal mücâzât-ý lâyýkalarý icra kýlýnacaktýr. -Evlerin önleri ve sokaklarýn temizliðine dikkat edilecektir. -Fiþenk atmak ve mehtap (maytap) yakmak gibi halký rahatsýz edip huzuru bozan davranýþlardan herkes sakýnacaktýr. -Ýlgili memurlar bu tenbihnâme hükümlerinin uygulanmasýna dikkat ve itina göstereceklerdir. Özetlediðimiz tenbihnâmede bizim dikkatimizi çeken hususlar; Þehzadebaþý nýn öne çýkmakta olduðu, hanýmlara öteden beri mahsus hükmünde olmaðla kaydýyla üç caminin ayrýlmýþ bulunduðu, beþ vakit farz namaza devamýn, özellikle de oruç tutmanýn gereðinin ve alenî oruç bozanlarýn cezalandýrýlacaðýnýn vurgulanmýþ olduðudur. Tanzimat Ramazanlarý dolayýsýyla unutulmamasý gereken saz ve hayal de ilk defa bu tenbihnâmede ortaya çýkmakta, ayrýca ilgisi dolayýsýyla, geceleri fenersiz sokaða çýkýlmamasý örneðinde olduðu gibi, baþka vesilelerle ve ayrýca duyurulmuþ olan hususlar da bu münasebetle tekrar hatýrlatýlmaktadýrlar Ramazaný (9 Þubat-9 Mart 1864) için yayýnlanan tenbihnâme bir öncekiyle (1276), hemen hemen aynýdýr. 21 Bu durum arada geçen yýllarda 20 Geceleri fenersiz gezmenin yasak olduðuyla ilgili varaka-i mahsûsa, Takvim-i Vekayi, Def a 307, 17 Z. Kâde 1262; Sokaklarýn fenerlerle aydýnlatýlmasý tenbihnâmesi Takvim-i Vekayi, Def a 744, 10 Z. Kâde 1280 ve Def a 748, 8 Z. Hicce Takvim-i Vekayi, Def a 734, 29 Þaban 1280.

9 Ramazan Tembihnâmeleri 9 da benzer metinlerin yayýnlanmýþ olduðunu düþünmemize imkân vermektedir. Farklýlýklarý göstermek gerekirse; bir önceki tenbihâtta, vakit geçirmek amacýyla Çarþý içiyle Bayezid ve Þehzadebaþý na doðru olan dükkanlarla kahvehaneler ve çaycýlarda oturmak memnûdur denilirken, bu defa sýnýrlar Aksaray, Üsküdar ve Tophane yi de içerecek þekilde geniþletilmiþ; ayrýca bu aradaki dükkan sahiplerinin aksine davranmalarý halinde, zaptiye tarafýndan tedîp edilecekleri ve dükkanlarýnýn da muayyen süreyle kapatýlacaðýnýn belirtilmiþ olmasýdýr. Zaptiyenin diðer konularda da yetkili olduðu ifade edilmiþtir Ramazaný için yayýnlanan tenbihnâmede herkesin oruç tutmasýyla ilgili husus hatýrlatýlýrken tutmayan, daha doðru ifadesiyle oruçsuz olduðunu açýkça gösterenler için yapýlacak uygulama bir ölçüde hafifletilmiþtir. Hatýrlamak gerekirse öncekinde derhal mücâzât-ý lâyýkalarý icrâ kýlýnacaktýr denilirken, bu defa yalnýzca te dîb kýlýnacaktýr ifadesiyle yetinilmiþtir Ramazaný (28 Ocak-26 Þubat 1865) için yayýnlanan tenbihnâme bütünüyle bir öncekinin tekrarýndan ibarettir. 22 Bu durumun ilerleyen yýllarda da devam ettiðini düþünebiliriz. 23 Tanzimat dönemiyle ilgili olarak bizim ulaþabildiðimiz son tenbihnâme 1288 Ramazaný (4 Kasým-13 Aralýk 1871) için olanýdýr. 24 Mâh-ý Ramazaný gufran-niþanda usûl-i memdûha-i âdâb-ý insaniyete riâyet olunmak tenbihâtýný mutazammýn kaleme aldýrýlan ilânât ta Ramazanýn ibadet ayý olduðu vurgulandýktan sonra, esas olarak bu ayda toplum düzeninin korunmasý, kadýnlarýn kýyafet ve davranýþlarýyla, erkeklerin tavýr ve hareketleri, kadýnlarla olan iliþkileri deðerlendirilmektedir. Osmanlý yönetimi II. Abdülhamid döneminde de Ramazan tenbihnâmeleri yayýnlamaya devam etmiþtir. 25 Bunlarda artýk dönemin padiþahýna karþý takýnýlacak saygýlý tavýrdan söz edilmezken, Ramazan ayýnýn ibadet ve tâat ayý olduðu, kadýn ve erkeklerin gezinti yerlerindeki durumlarý, özellikle de hanýmlarýn kýyafetlerine dikkat çekilmiþtir. Böylece Osmanlý toplumunun son döneminde, bir ibadet ayý olmasýnýn yanýnda gerçek bir kültür þöleni þeklinde deðerlendirilen Ramazan ayý ile ilgili bir konuya dikkat çekmiþ bulunuyoruz. Bununla birlikte Ramazan ayýnýn daha incelenecek çok yönleri bulunduðu þüphesizdir. Bunlardan bazýlarýný ilerideki çalýþmalarýmýzda deðerlendirmeyi ümit etmekteyiz. 22 Takvim-i Vekayi, Def a 785, 3 Ramazan Enver Ziya Karal, Osmanlý Tarihi, Ankara, 1977, VII, Ýrade, Dahiliye, Ýrade, Dahiliye, (1305/1888 yýlý), Ö. Olgun, A.g.e., s (Y. A. HUS., , 380/107); Sabah, Nr. 3283, 29 Þaban 1316.

10 10 AÜÝFD XLVI (2005), sayý II EK I Cenâb-ý Hak zât-ý þevket-âyât-ý hazret-i þâhâneyi ile l-ebed zîver-i dîhîm-i fehâmet-vesîm-i saltanat-u þân ve sâye-i merhamet-vâye-i mülûkânede kâffe-i ibâd ve bendegâný mazhar olduklarý asayiþ ve istirahatýn devam ve bekâsýyla mesrûr ve þâdân buyursun. Cümlenin malumu olduðu üzere Þevket-meâb Efendimiz hazretlerinin mevhûb olduklarý fýtrat-ý zâtiyye-i seniyye ve hilkat-i pakîze-i aliyyeleri iktizasýnca akdem-i efkâr-ý hümâyûnlarý delâlet-i tevfîk-i cenâb-ý müsehhilü l-umûr ile herkesin refah ve istirahat ve huzur ve emniyetleri emr-i ehemminin istihsâline mahsûr ve hamden sümme hamden bu himmet-i pür-meymenet ve niyet-i hayýr-menkýbet-i þâhânenin semerât-ý hasenesi an-be-an cilve-nümâ-yý bürûz ve zuhûr olarak edâyý farîza-i þükrüne dikkat ve her halde evâmir-i Rabbâniyyenin hilâfý ve rýzâ-yý meyâmin-irtizâ-yý mülûkâneye münâfî hareketten mücânebet cümleye farîza-i zimmet olduðuna ve efdal-i þuhûr-u eyyâm olan þehr-i kesîru lhayr-i sýyâm-ý þerîf hulûl ederek sinîn-i sâbýka Ramazanlarýnda bazý tenbihât-ý muktazýyyeyi havî varaka-i mahsûsalar tab ve Ýstanbul ve Bilâd-ý Selâse de kâin mahallâta neþr ile ihtârât-ý lâzýme icrasý âdet-i þefkat-ayet-i seniyyeden olup eðerçi devr-i bî-cevr-i þâhânede herkes iltizâm-ý tavr-ý mergûb-ý iffetle adâb-ý ubûdiyeti icraya dikkat edecekleri der-kâr ise de tabâyi-i beþeriyye gayr-ý muttarid ve mizâc-ý nâs hevâ ve hevese müstaid olduðundan böyle eyyâm-ý mubârekede kendilerine muceb-i mücâzât-ý Samedâniyye ve dûçâr-ý te dîb ve terbiye olacak hâlât-ý lâubâliyâne ve harekât-ý bîedebâneden inzâr ve vikâyet dahi iktizâ-yý zimmet-i himmet-i hilâfet-penahîden bulunduðuna binâen âdet-i sâbýka-i haseneye ittibâen âtiyü z-zikr tenbihât-ý icâbiyye beyan ve ilan olundu. Þöyle ki zât-ý meâlî-simât-ý hazret-i þehin-þâhînin bi l-yümni ve l-ikbâl þehri þerîf-i mezkûrda cevâmi-i þerîfe ve mahâll-i sâireyi teþrîf-i hümâyûnlarý þeref-vukû olacaðýna ve bu cihetle ifâ-yý vâcibe-i riâyet ve hareket-i memdûha-i rýzâ-kârî ve iffete dikkat eylemeleri lâzýmeden idügine mebnî o misillû teþrîf-i âlî vukûunda bazý kesân pîþgâh-ý þâhânede durup bî-edebâne nazar ve birbirleriyle mülâtafe ve musâhabet ederek güzer eylemeleri ve câmi-i þerîflerde dahi ikâmet ve ârâm buyuracaklarý mahallin karþýsýna toplanýp halka olarak oturmalarý ve bunun gibi yakýþýksýz etvâr ve hâlâta mücâseret etmeleri resm-i ubûdiyetin mugâyiri olmaðla bu dakîkalara fevka lgâye dikkat oluna. Efrâd-ý ahali bulunduklarý meslek ve sanat ve memûrîn ve hademe dahi memuriyet ve maslahatlarýna mahsus hey et ve kýyafetle gezip askerîye müþâbih ve yek diðere mümâsil elbise iksâsýndan ve zarafet ve nezaket addiyle âdâba mugâyir etvâr-ý nâ-merziyyeden ittikâ eyleyeler.

11 Ramazan Tembihnâmeleri 11 Gecelerde me mûren bir mahalle gidip gelen hademeden mâadâ bir gûne hizmet ve maslahatý olmayan kesân her kim olur ise olsun yatsý ezaný okunduðu anda berber ve tütüncü ve sâir dükkanlarda oturmayýp cevâmi-i þerîfeye azîmetle edâ-yý salât-ý terâvihe müsâraat ve ol-aralýkta o makûle dükkanlarda görünen olur ise te dîb ve tekdîr olunacaðýndan ona göre harekete mübâderet edeler. Eyyâm-ý mübâreke-i merkûmede cemiyetli olan cevâmi-i þerîfe ve husûsan Sultan Bayezid Câmi-i Þerîfi havlîlerinde ve Çarþý derûnunda arabalý ve arabasýz gelip ârâm eden tâife-i nisvânýn karþýlarýna geçerek ve yanlarýnda gezinerek harf-endâzlýk etmek ve arz-ý sefâhet eylemek misillû ýrz ve namusa münâfî ve rýzâ-yý Bârî nin hilâfý harekâttan ihtirâz ve mücânebet ve tâifei nisvân taraflarýndan dahi nâ-meþrû kýyafet ve tavýr ve hey etle sokaklara çýkýlmayarak vikâye-i ýrz ve namuslarýna dikkat oluna. Bâlâda beyan olunduðu üzere her halde Evâmir-i Sübhaniye nin hilâfý ve rýzâ-yý meyâmin-irtizâ-yý mülûkâneye münâfî hareketten mücânebet cümleye farîza-i zimmet olduðuna binâen tenbihât-ý muharrerenin mûceb ve muktezasý vechile hareket olunmasý be-gâyet elzem olduðu misillû bilakis bazý kendüyi bilmez ve Maazallahü Teâlâ helal ve haramý fark ve derk etmez makûleleri evkât-ý sâirede bile dinen memnû olan muharremâta dair uygunsuzluða mütecâsir olur ve sekir halinde bulunur ve görülür ise derhal hakkýnda terettüb eden te dîbât-ý þedîde icra olunacaðý azâde-i tafsîl ve rakam olmaðla bu fýkra dahi eimme ve muhtârân-ý mahallât taraflarýndan herkese güzelce ifhâm olunarak muðayiri evzâ vukûa gelmemesine ale ddevam nezaret ve sarf-ý kudret kýlýna. Eyyâm-ý maðfiret-ittisâm-ý merkûme eþref-i evkât-ý sâire olmasýyla tanzifât ve tathirâtýn icrasý dahi mukteziyât-ý diniyeden bulunmaktan ahalî-i mahallât ve esnaf ve sâire konak ve hane ve dükkanlarý kapý ve kepenk ve pencere ve kafeslerini çamur ve örümcekten ve sokaklarýný süprüntü ve müstekreh þeylerden silip süpürerek esbâb-ý hasene-i tahâret ve nezafetin icrasýna ihtimam ve mevâdd-ý meþrûhanýn dahi kâmilen ifasýna ikdâm-ý tâm ile hilafý evzâ ve hâlâttan ziyade ittikâ ve mübâadet eyleyeler. Fî 27 Þ 1255 Ýrade, Dahiliye, 158 in az deðiþtirilmiþ þekli Varaka-i Mahsûsa.

12 Ek I: Ýrade, Dahiliye, 158'in az deðiþtirilmiþ þekli Varaka-i Mahsûsa

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OSMANLI BELGELERÝNDE KAFKAS GÖÇLERÝ

OSMANLI BELGELERÝNDE KAFKAS GÖÇLERÝ KAFKS 1CILT.qxp 03.12.2012 15:36 Page 201 Dersaâdet'de sefâreti bulunmayan hükümâtdan gelecek muhâcirîne mahsûs bir fýkra dahi ilave edildi. 1272 tarihli nizâmnâmenin muhâcirînin sadâkat yeminlerine ve

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 129

Âbideler Þehri Ýstanbul 129 Âbideler Þehri Ýstanbul 129 130 Camii hih Planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi gece ışýklandýrýlmýş dýş görünümü. Divanyolu nda, Sultan Ahmet karşýsýnda, Sultanahmet tramvay durağýnýn hemen yanýnda bulunan

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ali Ayten. Kur an ve Oryantalistler Selahattin Sönmezsoy Ankara: Fecr Yayýnevi, 1998. 335 sayfa.

Ali Ayten. Kur an ve Oryantalistler Selahattin Sönmezsoy Ankara: Fecr Yayýnevi, 1998. 335 sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi þeyh okyanusla baðlantýlý bir nehre benzetilir (s. 191). Yazar eserini kalp, nefs ve ruhun karþýlýklý iliþkilerinin anlatýldýðý Sekizinci Bölüm le bitirmektedir ki, kanaatimizce

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Sompo Japan olarak, kurulduğumuz 1888 yılından bugüne, 8 ülkede sigorta sektörünün öncüsü konumundayız. u konum

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı