SÜRGÜ KASABASI NDA (DOĞANŞEHİR- MALATYA)KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE REKREASYONEL ETKİNLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRGÜ KASABASI NDA (DOĞANŞEHİR- MALATYA)KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE REKREASYONEL ETKİNLİKLER"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 43-62, ELAZIĞ-2006 SÜRGÜ KASABASI NDA (DOĞANŞEHİR- MALATYA)KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE REKREASYONEL ETKİNLİKLER Cultural Fishing and Recreational Activities In Sürgü Town (Doğanşehir- Malatya) Ramazan SEVER Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum. ÖZET Dünyada ve ülkemizde agvakültür veya kültür balıkçılığı olarak bilinen balık yetiştiriciliği gittikçe önem kazanmaktadır. Hatırlanacağı üzere bu gibi yerler bir yandan besin ihtiyacı sağlarken diğer yandan peyzaj güzellikleri ile insanları kendine çeken rekreaktif sahalar durumundadır. Malatya ili Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Kasabası da böyle sahalardan biridir. Pınarbaşı, Takaz kaynakları ve Sürgü Barajı göl sahasına bağlı olarak ortaya çıkan kültür balıkçılığı, kasabada önemli sayılabilecek bir ekonomik uğraş halini almıştır. Kasabadaki 14 alabalık yetiştirme tesisinde yılda ortalama 300 ton kadar alabalık üretilirken, yaklaşık 100 kişiye de istihdam oluşturmaktadır. Sürgü kasabası ziyaretçilerin günübirlik yararlanabileceği bir mesafede ve konumda olması nedeniyle rekreasyonel etkinlikler bakımından da son derece önem taşımaktadır. Özellikle Pınarbaşı ve Takaz rekreasyon sahalarına Malatya ve Adıyaman dan çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Bunun yanında, Malatya-Adana karayolunun kasabanın içinden geçmesi de yöreye ilgiyi artıran bir diğer faktördür. Bu çalışmada söz konusu kasabadaki kültür balıkçılığının (alabalık üretme ve yetiştirme) potansiyeli, mevcut tesislerinin durumu ve sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, kasabada sürdürülen kültür balıkçılığına bağlı olarak ortaya çıkan günübirlik rekreasyonel potansiyele yetkililer ve yatırımcıların dikkatinin çekilmesi de amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kültür balıkçılığı, alabalık, rekreasyon, turizm, Sürgü, Türkiye. ABSTRACT Fishery, knowns as aguaculture or cultural fishing in our country and the world gains greater importance everyday. As will be remembered, such places on the one hand supply the need of nutrition, on the other hand they are recreative places with their landscape beauties. Sürgü town in Doğanşehir, province of Malatya city, is one of such places. The cultural fishing depending on the lake areas of Sürgü Dam and Pınarbaşı and Takaz water springs, has been an important economic activity in the town. While approximately 300 tons of trout are got annually in 14 trout farms, it provides employment to 100 people there. As Sürgü town is situated in an area where visitors can have daily visits, it is important, at the same time, for recreational activities. Especially, people from Malatya and Adıyaman visit Pınarbaşı and Takaz recreative areas. Besides, one of the major factors increasing the interest towards the area is that Malatya-Adana highway pass through the town. We aim to determine the potential, the situation of the present establishments and problems of the cultural fishing (trout growing). At the same time, we aimed at calling attention of authorities and investors on daily recreational potential depending on cultural fishing in the town. Key Words: Cultural fishing, trout, recreation, tourism, Sürgü, Turkey.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Giriş Günümüzde sağlıklı beslenme amacıyla gerek dünyada gerekse ülkemizde su ürünlerine olan ilgi giderek artmaktadır. Nitekim su ürünleri yetiştiriciliği, FAO tarafından dünyada en hızlı büyüyen gıda sektörü olarak belirlenmiştir (www.fao.org). Türkiye de de iç su ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği sürekli gelişen sektörlerden biri halini almıştır. Hatırlanacağı üzere kültür balıkçılığı, bir çeşit balık yetiştirme çiftlikleri kurma veya yapay olarak buralarda balık yavru veya yumurtalarını çoğaltma tekniğine dayanır (Doğanay-1998:271). Söz konusu yetiştiricilik bakımından ülkemiz zengin sayılabilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyel çeşitli nedenlerden dolayı uzun süre değerlendirilememiştir. Ülkemizde kültür balıkçılığı ile ilgili ilk uygulamalar, iç sularda alabalık üretimi için 1970, deniz balıkları üretimi için ise 1980 li yılların ortalarından itibaren başlamıştır yılı verilerine göre iç sularda 1301, denizlerde ise 358 adet olmak üzere toplam 1659 işletme bulunmaktadır yılında su ürünleri üretimi iç sularda ton, denizlerde ise ton olarak gerçekleşmiştir (www.zmo.org.tr,www.akdeniz.edu.tr). İç sularda üretilen su ürünlerinin önemli bir kısmını ise alabalık oluşturur (www.dpt.gov.tr). Kuşkusuz hızlı nüfus artışı ve şehirleşme sonucu, şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı azalmakta ve toplumun ruh ve beden sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Açık havada eğlenme ve dinlenme insanın sosyal ve psikolojik yapısını olumlu yönde etkileyen bir faktör oluşu göz önüne alındığında, kırsal rekreasyon alanların insan yaşamı ve sağlığı için taşıdığı önem her geçen gün biraz daha artmaktadır (Güner- Sever,2000:117). Bu nedenle kültür balıkçılığı yapılan sahalar besin ihtiyacını karşılaması yanında, peyzaj güzelliklerine dayalı olarak günübirlik rekreasyon sahaları bakımından da dikkat çekmektedir. Turizm coğrafyasındaki en temel kavramlardan biri olan rekreasyon insanların boş zamanlarında yaptıkları faaliyetler olarak ifade edilebilir. Sanayileşme ve şehirleşmenin ortaya çıkardığı bu kavram hakkında bir çok tanım yapılmakla birlikte, insanın beden ve zihnini dinlendirmek, tazelemek ihtiyacı olarak ifade edilse pek de hatalı olmaz (Özgüç- 2003:3). Günübirlik rekreasyon sahaları, geceleme olanağına sahip olmayan, büyük nüfus kitlelerinin yaşadığı şehirler çevresinde, günübirliğine gidiş ve dönüş yapılabilecek kadar yakın doğal güzelliklere sahip konumlarda gelişmişlerdir. 44

3 Sürgü Kasabası nda... Araştırmamıza konu olan kültür balıkçılığı ve buna bağlı ortaya çıkan günübirlik rekreaktif etkinlikler, Sürgü 1 Kasabası nda yapılmaktadır. Söz konusu kasaba, Doğu Anadolu Bölgesi nin Yukarı Fırat Bölümü nde yer alır ve idari bakımdan da Malatya ilinin Doğanşehir ilçesi sınırları içinde kalır (Şekil 1). Şekil 1. Lokasyon Haritası. Sürgü kasabasında bulunan alabalık tesisleri, mesire ve piknik alanları bir bütün olarak kırsal rekreasyon faaliyetlerini teşkil etmektedir. Bu yerler mesafe bakımından şehre yakın, günlük gidilip-gelme özelliğinden dolayı günlük tatil olarak değerlendirilebilir. Örneğin söz konusu kasaba Doğanşehir ilçe merkezine 14 km, Malatya şehrine 70 km, Adıyaman şehrine 80 km lik bir mesafede bulunmaktadır. Bunun yanında kasabanın içinden geçirilen Malatya-Adana Devlet karayolu nedeniyle, bu yolda seyahat edenlerin de yaralanabileceği bir konuma sahiptir. Sürgü Kasabası nın Başlıca Coğrafi Özellikleri Sürgü Ovası ve çevresindeki en yaşlı kayaçları Pütürge metamorfikleri adıyla tanımlanan birimler oluşturur. Bu birimin üzerinde sahada geniş bir alanda bulunan Malatya Metamorfikleri yer alır. Muskovit, biyotit, şist ve genellikle mermer ve kristalize kireçtaşlarından oluşan bu birimin kalınlığı 1000 m den fazladır. Kuvaterner ise yamaç 1 Sürgü adının en eski hali Sargi iken, Memluklu-Osmanlı Döneminde Sürgi ye dönüşerek günümüzde Sürgü halini aldığı sanılmaktadır (Yeşillikler Beldesi Doğanşehir-2003:45). 45

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) molozları ve alüvyonlarla temsil edilir (Canpolat, 2001:13-33). Sahanın bu litolojik yapısı kültür balıkçılığı için en temel şartlardan biri olan yeraltı su kaynaklarının bol olmasını sağlamıştır. Sahasının bugünkü topoğrafik görünümünü kazanmasında tektonik hareketler belirleyici bir faktör olsa da, sonradan flüviyal etken ve süreçler baskın duruma geçmiştir. Bu oluşum ve gelişim sürecinde ortaya çıkan başlıca jeomorfolojik birimleri dağlar, platolar, ovalar ve vadiler oluşturur. Güneydoğu Toroslara ait dağlar Sürgü Ovası nın kuzeyinde (Kurudağ, Bozdağ) ve güneyinde (Malatya Dağları) birbirlerine paralel şekilde uzanmaktadır. Söz konusu dağların ortalama yükseltileri m arasında değişmektedir. Dağlık kuşağın altında m ler arasında plato düzlükleri yer almaktadır. Sürgü Kasabası nın da üzerinde kurulduğu Sürgü Ovası Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonu nun bir kolu olan Sürgü fayına bağlı olarak oluşmuştur. Ovanın ortalama yükseltisi 1300 m civarındadır. Sürgü Ovası, çevredeki yüksek alanlardan mevsimlik akarsuların ve Sürgü Çayı nın getirdiği alüvyonların birikmesiyle oluşmuş alüvyal tabanlı bir ovadır. Yüzölçümü 23 km² kadar olan ovanın 6 km² si Sürgü Barajı rezervuar sahası içinde kalmıştır (Şekil 2). Karasal iklim koşullarının hüküm sürdüğü Sürgü ve çevresinde Doğanşehir ve Akçadağ meteoroloji istasyonu verilerine göre yıllık yağış miktarı 535 mm (Doğanşehir), yıllık sıcaklık ortalaması ise 12,5 ºC (Akçadağ) civarındadır. Söz konusu iklim koşullarına bağlı olarak saha da hâkim bitki örtüsünü step formasyonları oluşturur. Korunabilmiş alanlarda yer yer meşe (Quercus) ve ardıç (Juniperus) toplulukları da bulunmaktadır. Topografya, iklim ve bitki örtüsü altında oluşan başlıca topraklar ise kahverengi orman toprakları, alüvyal ve kolüvyal topraklardır. Araştırma sahasındaki en önemli akarsuyu Sürgü Çayı oluşturur. Karakaya Tepesi yamaçlarından kaynaklarını toplayan Sürgü Çayı daha sonra Reşadiye Deresi ve Takaz (Eşi benzeri olmayan anlamında) suyu ile birleşerek Göksu Çayı adıyla Fırat Nehri ne kavuşur. Söz konusu akarsu üzerine 1968 yılında sulama amaçlı Sürgü Barajı 2 inşa edilmiştir. Bunun dışında sahada karstik ve fay hatlarına bağlı olarak çok sayıda kaynak da vardır. Bunlar arasında en önemli kaynaklar kültür balıkçılığının da yörede kurulmasını ve gelişmesini sağlayan Pınarbaşı ve Takaz kaynakları oluşturmaktadır. 2 Sürgü Barajı 1870 tarihinde bir bent olarak yapılmış, 1956 yılına kadar da toprak kanallarla sulama hizmetine devam etmiştir. Ancak bugünkü baraj kaya-toprak dolgu tipinde inşa edilerek 1968 yılında hizmete açılmıştır. Barajın temelden yükseltisi 59 m dir. 46

5 Sürgü Kasabası nda... Şekil 2. Topoğrafya Haritası. 47

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Yaklaşık 70 km² lik su toplama sahasına sahip olan söz konusu kaynaklardan Pınarbaşı kaynağının ortalama debisi 100 l/sn, Takaz kaynağının ise 400 l/sn kadardır (DSİ- Malatya 92. Şube Müdürlüğü kayıtlarından elde edilmiştir). Sürgü nün yerleşme tarihi Malatya şehrinin yerleşme tarihi kadar eskidir. Kasaba Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi nin önemli merkezlerine ulaşımı sağlayan Güneydoğu Torosları ın güneybatı kısmında bu yöne doğru açılan önemli geçiş güzergâhı (Eski Halep yolu) olması nedeniyle stratejik bir konumda yer alır (Göğebakan-2002:1-2). Bu önemine binaen yerleşmenin Hitit döneminde ortaya çıktığı sanılmaktadır. Kasaba daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmentli hâkimiyetinde kalmış ve 1178 yılında tamamen Selçuklu topraklarına katılmıştır. Uzun bir süre Memluklu-Osmanlı arasında mücadeleye sahne olan Sürgü 1516 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir (Göğebakan- 2002: ). Nitekim Sürgü ve çevresi 1560 da Malatya Sancağı Besni kazasına bağlı Subadra nahiyesine tabi bir köy durumundadır (Yinanç-Elibüyük, 1983:XV.505). Cumhuriyet döneminde ilk olarak 1928 yılında belediye statüsüne geçen yerleşme, daha sonra bu statüyü korumayarak köy idari birimine dönüşmüştür. Kasabada 1954 de tekrar belediye kurulmuş ve günümüzde de bu idari fonksiyonu devam etmektedir. Belediye örgütlü bir kasaba olan Sürgü nüfusu 6109 kişidir (DİE-2000). Sürgü kasabasının ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarım ürünlerinden elde edilen gelirin büyük bir kısmını buğday, fasülye, tütün ve şekerpancarı oluşturur. Ekonomik değer taşıyan başlıca meyveler elma ve kayısıdır. Hayvancılık ise büyük bir gelir kaynağı olmamakla birlikte ekonomiye katkısı azımsanmayacak ölçüdedir. Kasabada 1980 den sonra başlayan kültür balıkçılığı ve bunun ortaya çıkardığı rekreasyonel etkinlikler, giderek önem kazanan ekonomik sektörlerdir. Balık yetiştirme tesislerinde tamamen alabalık üretilmektedir. Hatırlanacağı üzere yaşam ortamı bakımından temiz, serin ve oksijen yönünden zengin suları tercih eden alabalık, özellikle etinin lezzetli ve besleyici oluşuyla tanınmaktadır. Genellikle alabalık yetiştiriciliğine uygun olan coğrafi şartlar rekreasyonel faaliyetlere de uygundur. Sürgü kasabası, bu iki özelliği bir arada bulunduğu bir yerdir. Sürgü Kasabası nda Kültür Balıkçılığının Gelişimi Sürgü Kasabası nda karstik ve fay hatlarına bağlı oluşan çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların akım ve rejimlerinin yeterli ve düzenli olması, suların fiziki ve kimyasal özellikleri, kasabada kültür balıkçılığı bakımından büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır. Özellikle Pınarbaşı ve Takaz kaynakları ile 1968 yılında oluşan Sürgü barajı rezervuar sahası bu potansiyeli daha da artırmıştır. Ancak uzun bir süre bu 48

7 Sürgü Kasabası nda... potansiyel değerlendirememiş ve kasabada balıkçılık amatör bir uğraş olmanın ötesine geçememiştir. Kasabada kültür balıkçılığının ticari bir uğraş niteliği kazanması 1973 yılına kadar geriye gitmekle birlikte, asıl gelişme kazandığı dönem 1974 yılında Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi nin kurulmasından sonradır (Fotoğraf 1). Bugün söz konusu kooperatif, hem alabalık üretimi hem de pazarlamasını yapmakta ve bundan da büyük başarı sağlamaktadır. Kasaba halkı kültür balıkçılığındaki bu gelişmeden etkilenerek 1980 den sonra balık tesislerini bir biri ardına açmaya başlamıştır. Fotoğraf 1. Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi. Sürgü deki bu potansiyeli değerlendirmek ve yöre ekonomisine alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak için, 1998 yılında Malatya İnönü Üniversitesine bağlı Sürgü Su Ürünleri Meslek Yüksel Okulu 3 açılmıştır. Söz konusu okulun açılması kasabadaki kültür balıkçılığı için son derece önemli bir yatırımdır. Yüksek okul yöre halkına su ürünleri yetiştiriciliği konusunda bilgiler aktarmakta, görsel ve uygulamalı eğitim olanağı sağlamaktadır. Bu kurumun ve kooperatifin çalışmaları kasabada kültür balıkçılığının temel geçim kaynaklarından bir haline gelmesini sağlamıştır. Son yıllarda özellikle havuz balıkçılığı alanında hızlı bir gelişme meydana gelmiş ve buna bağlı olarak işletmede üretilen balık yavruları, çevre il ve ilçelerinde taleplerini karşılayacak düzeye ulaşmıştır. Şüphesiz kasabanın içinden D850 karayolunun geçmesi, aynı zamanda Adıyaman (2000 yılı nüfusu ) ve Malatya ( ) gibi büyük kentlere yakınlığı nedeniyle günübirlik rekreasyon sahası olarak değerlendirilmesi bu gelişmeyi etkileyen bir diğer faktördür. Bilindiği üzere alabalık yetiştiriciliğinde su ve yer seçimi öncelikli konuların başında gelir. Sürgü kasabası da bu açıdan değerlendirildiğinde çok uygun koşullara sahip 3 Yüksekokul 1998 yılında 30 öğrenci alarak faaliyete geçmiş ve eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 49

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim sahada alabalık yetiştiriciliğine uygun su kaynakları ve tesislerin kurulduğu yerler su akışını sağlayacak eğime (% 15-20) sahiptir. Yine kasaba ve çevresinde çevre kirliliğine neden olacak sanayi tesislerinin bulunmaması da önemli bir avantajdır. Ancak kasabadaki tarım alanlarında yoğun olarak gübre ve tarım ilaçlarının kullanılması, az da olsa kültür balıkçılığına zarar verebilir. Şüphesiz kasabadaki balıkçılığın gelişmesinde Takaz kaynağının ayrı bir yeri vardır. Kaynağın tek çıkışı olmayıp onlarca gözeden oluşur. Kaynak Sürgü Kasabası nın 1 km kadar güneyinde, 40 dan fazla gözeden çıkmaktadır. Bu kaynakların tümüne birden Takaz adı verilmiştir (Fotoğraf 2,3). Takaz kaynağı sahadaki diğer kaynak oluşumlarında olduğu gibi karstik ve faylı yapıya bağlı olarak gelişmiştir 4. Takaz kaynağının debisi ise 400 l/sn kadardır tarihinde kaynağın debisi 1,532 m³/sn olarak ölçülmüştür (DSİ-Malatya 92 Şube Müdürlüğü kayıtlarından elde edilmiştir). Kaynak sularının bir kısmı Doğanşehir ilçe merkezinin içme-kullanma su ihtiyacını karşılamak için 1983 yılında kanallara alınmıştır. Fotoğraf 2,3. Sürgü Kasabasındaki kültür balıkçılığının gelişmesinde önemli rol oynayan Takaz kaynağı. Hemen Takaz kaynağının doğusunda benzer özellikler gösteren Pınarbaşı kaynağı da kültür balıkçılığı için çok önem taşımaktadır. Takaz kaynağı gibi onlarca gözeden çıkan kaynak suları iki küçük havuza toplandıktan sonra Pınarbaşı mesire sahasına bırakılmaktadır (Fotoğraf 4,5). Kuşkusuz bütün ticari amaçlı üretimlerde olduğu gibi kültür balıkçılığı için 4 Sahada yaygın olan Paleozoyik kireçtaşları iyi akifer özelliğe sahip olduğundan yağış sularının büyük bir bölümünü, çatlak ve yarıklar boyunca yeraltına sızdırırlar. Sızan bu sular az veya çok bir derinlikten sonra kırık hatlar boyunca yüzeye çıkmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde meydana gelen kaynak suları hem litoloji hem de kırıklı yapının müşterek etkiyle oluşurlar. (Bu konuda geniş bilgi için bakınız: İzbırak, R.1990, s.74-82, Atalay, İ.1997,s , Önal, A.,1993,s.70-71) 50

9 Sürgü Kasabası nda... yukarda belirtilen fiziki koşullar yanında pazarlama ve ulaşım imkânı da önem taşımaktadır. Bu açıdan da Sürgü çok uygun bir konum özelliğine sahiptir. Nitekim kasabanın içinden D850 Devlet karayolunun geçmesi kasabada alabalık üretimi ve günübirlik rekreasyon faaliyetlerinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Fotoğraf 4,5. Pınarbaşı kaynağı. Sürgü kasabasında Gökkuşağı alabalığı üretilmektedir. Kuzey Amerika kökenli Gökkuşağı alabalığı5 (Onchorynchus mykiss) dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği en yaygın olan balık türüdür. Çevreye uyumu ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olması gibi özelliklerinden dolayı, Gökkuşağı alabalığı diğer alabalık türlerine göre daha yaygın olarak yetiştirilmektedir. Söz konusu balık yüksek sıcaklıklara, olumsuz çevre şartlarına daha dayanıklıdır. Ayrıca, çabuk büyüyen ve hızlı gelişen bir balık türüdür. Ortalama 11.5 yılda sofralık balık büyüklüğü olan gr a ulaştığından oldukça ekonomiktir (www.aquanpena.). Diğer taraftan önceleri Sürgü Çayı nda bol miktarda bulunan Kırmızı Pullu Alabalık usulsüz yapılan avcılık sonucunda büyük oranda yok edilmiştir. Kuşkusuz alabalık tesislerinin kurulabilmesi için suyun uygun sıcaklıkta, temiz, berrak ve devamlı olması gerekir. Su, her şeyden önce, balığın hayatını geçirdiği yerdir. Bundan dolayı suyun miktarı ve kalitesi çok önemlidir. Alabalık yetiştirilen suların oksijen miktarının 9 mg/it, PH nın arasında olması gerekmektedir. Ayrıca alabalık yetiştirilecek suyun yaz-kış sıcaklığı fazla değişmemeli ve sıcaklık 20 ºC yi 5 Gökkuşağı alabalığının Türkiye de yetiştiriciliği 1970 li yıllarda kamu ve özel girişimciler tarafından başlatılmıştır. Dünya genelindeki kültür balıkçılığının gelişimine koşut olarak ülkemizde de özellikle üstün yetiştirme avantajları nedeniyle Gökkuşağı alabalığı üretimi büyük aşamalar kat etmiştir. Önceleri küçük işletmeler tarafından gerçekleştirilen Gökkuşağı alabalığı üretimi, 1990 lı yıllardan itibaren bütünleşmiş üretim tesislerine dönüşmüştür. Gökkuşağı alabalığının çevre koşullarına çok iyi uyum göstermesi yanında özellikle yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması, aktif yem alması nedeniyle yemlenmesinin kolay olması ve yemi değerlendirmesinin daha iyi olması yönünden iyi bir büyüme göstermektedir (www.aquanpena.netfirms.com). 51

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) geçmemelidir (www.bahce.biz). Dolayısıyla alabalık yetiştiriciliğinde aranan su özelliklerinin hemen hepsi Pınarbaşı ve Takaz sularında mevcuttur (Tablo 1). Bu nedenle söz konusu kaynaklar alabalık yetiştiriciliği için son derece uygundur. Sıcaklık Oksijen Tablo 1. Sürgü Takaz kaynaklarının bazı özellikleri. Askıda katı madde PH 7,3 11 o C (yaz-kış değişmiyor) 10,5 mg/lt 18 mg/lt Kaynak: KÜÇÜKBAY, F. Z., ve Diğerleri Takaz Kaynağı nın hemen yanında kurulan Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi başlıca üç kısımdan oluşur. Kuluçka binası, havuzlar ve işletme binasıdır. Kuluçka binasında sağım yeri, yumurta çıkış ve büyütme işleri yapılmaktadır. Tesisteki havuzlar genellikle küçük, dar ve uzun kanal şeklindedir. Alabalıklar genellikle sonbahar ve kışın yumurta vermekle birlikte, sadece ocak ayında sağım yapılır. Yaklaşık 1 kg ağırlığındaki dişi bir balık ortalama 1500 civarında yumurta verebilmektedir. Yumurtalardan 10 C lik su sıcaklığında yaklaşık bir ay içerisinde yavrular çıkar. Yavrular aylık oluncaya kadar, kuluçka binasındaki yalaklarda beslenirler. Daha sonra kuluçka binasının dışındaki cm derinliğindeki yavru büyütme havuzlarına alınırlar g oluncaya kadar burada büyütülürler. Bu dönemde alabalık yavrularının gelişmesi çok hızlı olmakta, büyümelerinde de farklılıklar görülmektedir. Bunun için yavrular büyüdükçe ve farklılaştıkça seyretme yapılmaktadır. Yavru alabalıklar çok sık yem yerler. Yavru döneminde günde 5-6 öğünle başlayan yemleme, yavrular beslenme havuzlarına alınıncaya kadar günde 2-3 öğüne indirilir gram ağırlığına ulaşan balıklar, beslenme (büyütme) havuzlarına alınırlar. Yetişkin alabalıklar, günde 3 öğün yemlenmektedir. Dolayısıyla alabalık yetiştiriciliğinde tüm masrafların % ini yem teşkil eder. Sürgü deki alabalık tesislerinde kullanılan balık yemi Kahramanmaraş tan getirilmektedir. Ancak bu ilde de balık yemi üretilmemekte olup İzmir den getirilmektedir. Dolayısıyla maliyet artarak balık yeminin 1 kg na KDV hariç 8.8 cent (11,88YTL) ödenmektedir (2004). Ayrıca ücretin tamamı peşin ödenmektedir. Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi nde, 2004 yılında ayda yaklaşık 5 ton yem tüketmiştir. Yukarda belirtilen yem fiyatı göz önüne alınırsa ayda yaklaşık 600 YTL, yılda ise 7200 YTL sadece yem için harcanmaktadır. Yavru alabalıklar iyi bir bakım ve yemlenme ile ay arasında grama ulaşırlar. Bu büyüklük balığın pazarlanabileceği büyüklüktür. Alabalıklar pazarlanmadan 52

11 Sürgü Kasabası nda... birkaç gün önce yemleme kesilir. Balıklar etlerinin daha lezzetli olması için temiz, berrak ve hızlı akışlı kanal veya havuzlara alınır (Fotoğraf 6,7). Fotoğraf 6,7. Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifindeki havuzlardan bir görünüş. Kasabadaki Değirmen, Karacalar ve Bolcalı alabalık yetiştirme çiftlikleri, tesis ve üretim özellikleri bakımından Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifine benzerlik göstermektedir. Değirmen alabalık tesislerinde son birkaç yıldır ilave havuz yapımı halen devam etmektedir (2005). Bütün tesislerde, yıllar arası değişmekle birlikte yaklaşık olarak ton yem tüketilmektedir. Ayrıca tesislerde balığın büyümesini hızlandıran hormonlu yem kullanımına rastlanmamıştır. Kasabadaki Alabalık Tesisleri, Üretim ve Pazarlama Kuşkusuz kültür balıkçılığı üretim ve pazarlama şartları ile doğrudan ilgilidir. Kasabada Sürgü Su Ürünleri Alabalık Kooperatifi dışında 13 kadar alabalık tesisi bulunmaktadır. Bunlardan sadece Karacalar, Değirmen ve Bolcalı Alabalık tesislerinde yavru balık üretimi yapılmakta diğerlerinde ise havuzlarda yetiştirilen balıklar, besin ihtiyacını karşılamak üzere satışa sunulmaktadır. Yavru balık üretimi yapan tesislerde yetiştirilen alabalıkların bir kısmı il içine dağıtımı yapılırken, bir kısmı da il dışına pazarlanmaktadır (Tablo 2). İl dışına pazarlanan yavru alabalık ve alabalık miktarları hakkında herhangi bir kayıt tutulmamıştır. Bunun yanında kasabadaki üreticilerle yapılan görüşmelerde de sağlıklı bilgi sağlanamamıştır. Ancak yetersiz bilgilere rağmen, satılan balıkların büyük bir bölümünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki önemli merkezlere olduğu anlaşılmıştır (Şekil 3). 53

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Tablo 2. Sürgü Kasabası ndaki alabalık tesisleri ve üretim miktarları. Alabalık Tesisinin Kuruluşu Kapasitesi Pazarlama Adı (ton) Sürgü Kooperatif (Yavru) Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Muş, Diyarbakır, Elazığ, Van Kahramanmaraş, Hakkâri, Bingöl, Mardin, Batman, Elazığ Karacalar (Yavru) K.Maraş, Gaziantep, Adana, Değirmen K.Maraş, Gaziantep, Adıyaman, (Yavru) Bolcalı (Yavru) Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Muş, Diyarbakır, Elazığ, Çobanlar Lokanta Gökkuşağı Lokanta Çardak Lokanta Çavlan Lokanta Mavi Akım Lokanta Sunpet Lokanta Pınarbaşı Lokanta (Mesire yeri) Ali Dayının Yeri Lokanta Huzur Lokanta Kanaat Et Lokanta Lokantası Toplam 295 Kaynak: Sürgü Su Ürünleri Alabalık Kooperatifi (2004). Şekil 3. Alabalığın pazarlandığı başlıca iller. Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi ve diğer tesislerde alabalık üretimi yıllara göre büyük değişkenlik gösterse de ortalama olarak yılda ton alabalık üretildiği söylenebilir. Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifinde 2004 yaz ayında (Temmuz) 1 kg alabalık 6 milyon TL iken, diğer 54

13 Sürgü Kasabası nda... tesislerde 5,5 milyon TL ye kadar satılmaktaydı. Yine aynı yıl Kooperatif yaklaşık 10 gr gelen yavru balıkların tanesini 150 bin TL den satışa sunmaktaydı yaz sezonunda (Haziran) sahada yapılan araştırmalarda alabalığın kilosu üretimdeki fazlalık ve sezonun yeni başlaması nedeniyle 5 YTL, yavru alabalıkların tanesi de Yeni Kuruşa satılmaktaydı. Kooperatif dışındaki diğer tesislerde gelir gider defteri tutulmadığından yıllar arasındaki satış miktarlarını ortaya koymak oldukça güçtür. Kooperatifteki defterlerde ise kayıtlar sağlıklı tutulmasa da üretim ve pazarlama hakkında bir fikir vermektedir. Yıllar arasında satışta büyük dalgalanmaları olsa da 2000 yılından sonra kasabada tesis sayısının artmasına bağlı olarak kooperatifteki satışların azalması dikkat çekicidir (Tablo 3). Tablo 3. Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifinde yıllarında satılan balık miktarları. Yıl Satılan balık adeti Gelir (TL) milyar milyar milyar milyar Kaynak: Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Hesap Defterinden. Balık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla büyük bir potansiyele sahip olan baraj göllerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (DSİ) arasında 1994 yılında yapılan bir protokolle ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine başlanmıştır. Bu amaçla Sürgü baraj göl yüzeyinin yaklaşık %1 i kafes balıkçılığına ayrılmıştır (Fotoğraf 8). Kafeslerde daha çok alabalık yetiştirilmekle birlikte kafes dışında sazan da bulunmaktadır. Sürgü Su Ürünleri Meslek Yüksek Okuluna ait iki adet kafeste alabalık üretimi yapılmaktadır. Fotoğraf 8. Sürgü Barajı nda yer alan kafes balıkçılığı sahasından bir görünüş. 55

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Sürgü Kasabası nda Rekreasyonel Etkinlikler Sürgü kasabasında en önemli günübirlik rekreasyon sahasını Takaz kaynağının hemen 20 m kadar yakınında kurulmuş olan Takaz Alabalık Tesisi oluşturur. Başlangıçta Sürgü Su Ürünleri Alabalık Kooperatif sahası durumunda iken daha sonra artan talep karşısında rekreasyon sahası genişletilmiştir. Bir süre Kooperatif tarafından işletilen tesis sonradan özelleştirilmiştir. Söz konusu günübirlik rekreasyon alanı, doğal ortamda piknik yaparak eğlenmek ve dinlenmek isteyenler için çok uygun koşullara sahiptir. Ancak, bu sahada konaklama tesisleri olmadığından ziyaretçilerin tamamı günübirlik gelmektedir. Günübirlik rekreasyon sahasında ziyaretçilerin beslenme ihtiyacına yönelik büyük bir kır lokantası bulunmaktadır. Lokanta alanında aynı anda 300 kişiye hizmet verilebilmektedir. Bunun yanında tesis çevresi, mesire yeri olarak çok iyi koşullara (ağaçlık olması) sahip olduğundan ziyaretçiler piknik yapma imkânına sahiptirler (Fotoğraf 9,10). Ancak, özellikle hafta sonları günübirlik rekreasyon alanına gelen ziyaretçilerin sayısının fazla olması, kontrolsüz piknik yapılmasına neden olur. Çevredeki ağaçlık alana dağılan ziyaretçiler doğal çevreye zarar vermekte ve görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Fotoğraf 9,10. Takaz mesire alanı. Günübirlik rekreasyon sahasının hemen yanı başında Sürgü Su Ürünleri Alabalık Kooperatifi ve Değirmen Alabalık Yetiştirme Tesislerinin olması, ziyaretçilere önemli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda söz konusu günübirlik rekreasyon sahasına ilgi giderek artmaktadır. Ziyaretçilerin en yoğun olarak geldikleri devre Mayıs-Ekim ayları arasıdır. Ancak sıcaklığın yıl içindeki gidişine bağlı olarak belirtilen süre kısalmakta veya 56

15 Sürgü Kasabası nda... uzayabilmektedir. Kasabadaki tesislerde genellikle kapalı mekânlar olmadığından geçiş mevsimlerinde pek rekreasyonel faaliyetler yapılmamaktadır. Ziyaretçilerin büyük bir bölümü Doğanşehir, Malatya ve Adıyaman dan gelseler de, karayolunda özel otolarıyla seyahat edenlerin sayısı da az değildir. Nitekim adı geçen yerleşim yerlerinden gelenler nedeniyle hafta sonu bir yoğunluk yaşanmasına rağmen, diğer günlerdeki ziyaretçilerin çoğu, D850 karayolunda seyahat eden kişiler oluşturur (Fotoğraf 11,12). Nitekim tesisin hemen girişinde yol kenarına park etmiş otomobillerin birçoğunun il dışından (Şanlı Urfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ) olması bunu doğrulamaktadır. Fotoğraf 11,12. Sürgü Kasaba merkezinden geçen D850 karayolu boyunca çok sayıda alabalık tesisleri bulunmaktadır. Takaz alabalık tesislerinde altyapı hizmetlerinin yeterli olduğu söylenebilir. Elektrik, su ve benzer hizmetlerde pek bir sorun görülmemektedir. Gelen ziyaretçilerin eğlenebileceği veya çocukları için parklarının yetersizliği rekreasyon sahasının en önemli eksikliğidir. Ancak piknik yapmak, manzara seyri ve yürüyüş gibi rekreasyon etkinlikler için oldukça uygundur. Bunun yanında ziyaretçilerin en büyük eğlencesi Değirmen ve Sürgü Su Ürünleri Alabalık Kooperatif sahasını gezmeleridir. Onlarca havuzun bulunduğu bu alanda kontrollü bir şekilde ziyaretçilerin alabalık havuzlarını görmesine izin verilmektedir. Ayrıca piknik sahasındaki yapay göllerde olta ile balık avcılığı da ziyaretçilere büyük bir keyif vermektedir. Bir diğer rekreasyon sahası, Pınarbaşı kaynak sularının çıktığı alanda bulunmaktadır. Bu alanda bir kır lokantası bulunsa da, burası daha ziyade manzara güzelliğine bağlı olarak ziyaretçiler tarafından mesire alanı olarak değerlendirilmektedir. Mesire sahasında büyükçe bir havuz yanında, içme suyu ihtiyacını karşılayacak çeşmeler de vardır. Ayrıca bu çeşmelerden biri hafif maden suyu özelliği de taşımaktadır. Ne var ki debisinin az olması ve bilinen maden suyu özelliğinde olmaması nedeniyle işletilmesi söz konusu değildir (Fotoğraf 13,14). 57

16 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Fotoğraf 13,14. Pınarbaşı Mesire sahasında büyük bir yapay havuz bulunmaktadır. Kasabada potansiyeli en yüksek günübirlik rekreasyon sahasını 1968 yılında sulama amaçlı inşa edilen Sürgü Barajı dır. Yaklaşık 6 km² lik Sürgü Barajı rezervuar sahasını bir kısmında kafes balıkçılığı yapıldığı daha önceden belirtilmişti. Ulaşım kolaylığına rağmen bugün göl çevresinde ziyaretçilerin yararlanabileceği herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Yeterince ağaçlandırma yapılmadığı için göl çevresi de mesire yeri olarak da kullanılmamaktadır. Gerçi DSİ 92 Şube müdürlüğüne ait bazı yeşil alanlar bulunsa da buraların ziyaretçiler tarafından her zaman kullanılmasına izin verilmemektedir. Pınarbaşı kaynağı ve Sürgü Barajı nın göl sahası günübirlik rekreasyon etkinlikler bakımından, doğal taşıma kapasiteleri nispeten yüksektir. Belirtilen sahaların değerlendirilmesi halinde hem artan ziyaretçi talebi karşılanabilir hem de Takaz günübirlik rekreasyon sahasına yoğun ziyaretçi akınının önüne geçilebilir. Bunun yanında başta Sunpet olmak üzere diğer alabalık lokantaları da, son yıllarda olanaklarının (kamelyalar, havuzlar, şelaleler) artırılması ile özellikle karayolunda seyahat edenlerin uğrak yerleri haline almışlardır. Kasabadaki günübirlik rekreaktif etkinlikler ticari yaşama da canlılık kazandırmaktadır. Piknik için satılan malların yanında Sürgü de yetiştirilen meyve ve sebze satışlarında da bir artış olmaktadır. Çiftçi aileler karayolunun kenarında birinci elden ürünlerini satarak daha çok kar ederken, ziyaretçilerde taze olan bu ürünlere büyük rağbet göstermektedir. Özellikle yörede birinci sınıf dermason fasulyesi en fazla satılan ticari ürünler arasındadır. Günübirlik rekreaktif faaliyetler çoğunlukla mevsimlik olsa da büyük bir istihdam da oluşturmaktadır. Tarım işçisi olarak çalışan pek çok genç, alabalık tesislerinde veya 58

17 Sürgü Kasabası nda... lokantalarda iş bulmaktadır. Yaz aylarında bu şekilde çalışanların sayısı 100 kişinin üzerine çıkmaktadır. Kasabada konaklama olanakları oldukça az olmakla birlikte karayolunun kenarındaki Sumpet tesislerinin açılması bu eksikliği büyük oranda gidermiştir. Söz konusu tesis Sürgü nün 1 km batısında Malatya-Adana karayolu kenarında kurulmuştur. Sunpet Takaz Konaklama Tesisleri 11 oda ve 21 yatak kapasitesi ile modern bir motel görünümüne sahiptir. Ayrıca büfe, balık lokantası ve havuzları ile birinci sınıf bir konaklama yeri niteliği de taşımaktadır. Sonuç ve Öneriler Sürgü kasabası alabalık üretimi, yetiştirilmesi ve günübirlik rekreasyonel etkinlikler bakımından oldukça uygun koşullara sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi hem yöre halkı hem de ülke ekonomisi açısından önemli getiriler sağlayacaktır. Fakat söz konusu potansiyelin toplumun bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarına bu haliyle cevap verebilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle söz konusu potansiyel alanların, daha yüksek fayda sağlayabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, belirtilen önerilerin göz önüne alınması yararlı olacaktır. Sahada yapılan incelemelerde, alabalık üretim ve yetiştirme tesislerin istenilen standartların altında olduğu tespit edilmiştir. Tesislerde en önemli eksiklikler hizmet binalarının (kuluçkahane, soğuk hava deposu, satış yeri, büro vb.) ve su dinlendirme havuzlarının yeterli düzeyde olmamasıdır. Bu eksikliklerin giderilmesi ile kasabadaki alabalık üretim tesisleri daha modern bir duruma gelebilir. Tesislerde alabalık üretiminde kullanılan sular, diğer alabalık çiftliklerinde ya da tarım alanlarında kullanıldığından mutlaka filtre ile suların temizlenmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan ve inşaat eleklerine benzeyen süzgeçlerin yeterli olduğunu söylemek güçtür. Kasabadaki tesislerde kullanılan sular sonunda Sürgü Baraj gölünde toplandığından gelecekte gölün kirlenmemesi için bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca Pınarbaşı ve Takaz kaynak çıkışlarının üstü ve çevresi kapatılmalıdır. Balık yetiştiriciliği, hem yeni bir iş alanı olması, hem de çok değişik faktörlerden etkilenmesi, dolayısıyla, bilgili ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç gösterir. Bu nedenle kasabada Su Ürünleri Meslek Okulu nda alabalık üretme ve yetiştiriciliği ile uğraşan kişilere yönelik olarak bilgilendirici seminerler verilmesi ve yerinde bazı bilgilerin uygulamalı olarak gösterilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca Su Ürünleri Meslek Okulu ve Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi arasındaki işbirliğinin daha da 59

18 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) geliştirilmesi gerekmektedir. Sürgü Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi ve diğer tesisler yeterli miktarda yavru alabalık ve yumurta ihtiyacı sağlamaktadır. Gelecekte artan talebi karşılamak için mutlaka havuz sayısı artırılmalı ve ek binalar yapılmalıdır. Alabalık üretme ve yetiştirme tesislerinin kurulması için yapılması gereken harcamaların yüksek olması ve prosedür işlemlerin fazlalığı da önemli bir sorundur. Bu sorunları önlemek için, büyük kuruluşlarca yöredeki alabalık üreticisini teşvik amacıyla borçlandırma yapılması, tesis kurulması, yavru sağlanması, yem sağlanması ve elde edilen ürünün pazarlanmasında yardımcı olunması gibi alternatifler üzerinde durulabilir. Ayrıca, balık yetiştirme tesisleri kamu arazileri ise söz konusu arazilerin, kurulacak işletmeye tahsisi veya işletme haklarının kiralanması sağlanmalıdır. Bunun yanında gelecekte bazı sorunlar yaşamamak için de mutlaka tesis sayısına sınırlandırma getirilmelidir. Yeni tesisler kurma yerine mevcut tesislerin modernize edilmesi daha rasyonel çözüm gibi görünmektedir. Bilindiği üzere balık yemlerinin pahalı olması üretimi ve karlılığı azaltıcı bir etki yapmaktadır. Nitekim balık yetiştiriciliğinde işletme giderlerinin yaklaşık % 60 ı yemden kaynaklanır. Yemin ikinci elden alınması maliyeti daha da artırmaktadır. Bu nedenle Kahramanmaraş tan getirilen yem maliyetini azaltmak için İzmir den direkt olarak getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Malatya ilinin kültür balıkçılığı potansiyeli de dikkate alınarak söz konusu ilde bir yem fabrikasının kurulması düşünülebilir. Ülkemizde birçok doğal ve beşeri turistik kaynakların değerlendirmesinde yaşanan sorunlardan biri tanıtım sorunudur. Sürgü Kasabası nda yapılan kültür balıkçılığı ve bunla ilişkili tesisleri tanıtan broşürler hazırlanmalı, bölgede yer alan yazılı ve görsel medya aracılığı ile tanıtımı yapılmalıdır. Bunun yanın da kasabanın içinden D850 karayolu geçtiğinden kasabanın girişinde ve çıkışındaki reklâm panolarının sayısının artırılması yararlı olabilir. Kasabada ziyaretçilerin veya karayoluyla seyahat edenlerin konaklayabileceği tesis yeterli değildir. Bu nedenle motel ve pansiyon sayısı artırılmalıdır. Hemen kasabanın çıkışındaki verimsiz ve kıraç düzlükler motel ve pansiyon kurmaya oldukça elverişlidir. Gerekli görülen noktalarda piknik yerleri, koşu ve gezi parkuru, kamp yerleri, spor alanları gibi aktif rekreasyon sahaları tesis edilebilir. Hemen bütün tesisler donanım eksikliği nedeniyle yaz sezonunda faaliyet göstermektedir. Oysa başta Pınarbaşı ve Takaz mesire alanlarına en azından bahar aylarında hizmet verecek kapalı mekânlar yapılsa hem gelir durumu iyileşecek hem de daha iyi hizmet verecek yatırımlar için ekonomik kaynak sağlanmış olacaktır. 60

19 Sürgü Kasabası nda... Malatya-Adana karayolundaki duble yol çalışmalarının henüz tamamlanmamasına rağmen, kasabaya ulaşımda herhangi bir sorun yoktur. Ancak Pınarbaşı ve Takaz tesislerine giden yolların standardı mutlaka yükseltilmelidir. Bunun yanında son derece yetersiz olan oto park alanları genişletilmeli ve çocuk oyun parkı yapılamalıdır. Tesislerde alabalık yanında yöresel yemekler de sunulmalıdır. Özellikle yörede Polat köftesi olarak tanınan içli köfte başta olmak üzere, sac böreği (Gözleme), bazlama, hınkel, kenger yahnisi gibi yöresel yemekler burada sayılabilir. Sürgü baraj gölü kenarında büyük bir kır lokantası yapılaması düşünülebilir. Yukarda belirtilen önerilerin dikkate alınması halinde Sürgü deki kültür balıkçılığı ve buna bağlı ortaya çıkan rekreaktif alanlardaki tesisler yöre ve bölge halkına daha iyi hizmet verebilecektir. KAYNAKLAR Anonim, Yeşillikler Beldesi Doğanşehir,(2003), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sanat Dergisi, Yorulmazlar Ofset, Malatya. ARISOY, S., , Türkiye de Balıkçılığın Reorganizasyonu, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 22-23, s , İstanbul. ATALAY, İ., (1997), Karstic Sources in Malatya Province, East of Turkey, Proceedıngs Of The Internatıonal Symposıum On Water Tracıng Portoroz/Slovenıa May, Tracer Hydrology 97,Kranjc(ed.), Balkema, Rotterdam. CANPOLAT, C., (2001), Sürgü Ovası-Kurucaova (Malatya) Depresyonu ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, Fırat Üniv. Sosyal Bil. Enst. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ. DİE-2000, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Etkileri, Ankara. DOĞANAY, H., (1998), Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya. DOĞANAY, H., (2001), Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya. DOĞANAY, S., ALIM, M., (2003), Coğrafi Bir Tanıtım: Yedigöller (Uzundere) Günübirlik Rekreasyon Alanı, Atatürk Üniv. Fen-Edb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:30, s , Erzurum. DSİ- Malatya 92. Şube Müdürlüğü kayıtları. GÖĞEKAKAN, G., (2002), XVI. Yüzyılda Malatya Kazası ( ), Malatya Belediyesi Kültür Yayınları No:6, Uğurel Mat., Malatya. GÜNER, İ., SEVER, R., (2000), Az Bilinen Bir İçme: Aşağıispendere İçmeleri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:35, s , İstanbul. İZBIRAK,R., (1990), Sular Coğrafyası, Öğretmen Kitapları Dizisi. İstanbul. 61

20 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) KÜÇÜKBAY, F. Z, ÖRÜN, İ., YAZLAK, H., ÖZTÜRK, E., (2004), Bazı Ağır Metallerin (Bakır, Kurşun ve Krom) ile Selenyumun Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus myksis, W.1792) E Vitamini Düzeylerine Etkisi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars. ÖNAL, A., (1993), Derme Karst Kaynağı ve Geliştirilmesi, TMMOB, Jeoloji Mühendisliği Yayın Organı, Sayı:42, s.64-73, Ankara. ÖZGÜÇ, N., (2003), Turizm Coğrafyası. Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitapevi, İstanbul. Su Ürünleri Semineri, (1988), İstanbul Ticaret Odası Yay No. 21, Can Mat. İstanbul. YİNANÇ, R., ELİBÜYÜK, M., (1983), Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri (1530), Gazi Üniv. Yay. No.31, Gazi Eğitim Fak. Yay. No:1, Ankara. ekutup.dpt.gov.tr/gida/ugbs/beslenme.pdf, strateji.pdf ftp://ftp.fao.org/fi/stat/snapshots/02vs01.pdf,