... RAMAZAN-IKTISAT-~UKUR RISALELERI UZERINE ABDULLAH AYMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... RAMAZAN-IKTISAT-~UKUR RISALELERI UZERINE ABDULLAH AYMAZ"

Transkript

1

2 RAMAZAN-IKTISAT-~UKUR..... RISALELERI UZERINE ABDULLAH AYMAZ

3 n $ah~amar vayinlarl RAMAZAN-iKTiSAT- UKUR RiSALELERi UZERiNE (i"wetin ve Aftklcmw) Copyright :jahdamar Yaymlart, 2012 B11 eserin tiim yaym haklart l11k Yaymct!tk Ticaret A.:j. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimlerin I11k Yaymaltk Ticaret A.:j. 'nin iinceden yaztlt izni olmaks1zm, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bfr kaytt sistemi ile foifaltt!mast, yay1mla11mas1 ve depolanmast yasakttr. Edit6r Yiicel BOZCU Gorse! Yonermen Engin <;:ift<;:i Kapak ihsan DEMiRHAN Sayfa Diizeni Hiiseyin KASIMOGLU ISBN Yaym Numaras1 153 Bas1m Yeri ve Y1li <;:aglayan A.. TS EN ISO 9001:2008 Ser No: Sarnic; Yolu Uzeri No: 7 Gaziemir I izmir Tel: (0232) Haziran 2012 Gene! Dagmm Gokku ag1 Pazarlama ve Dagmm Merkez Mah. Soguksu Cad. No: 31 Tek-Er i Merkezi Mahmutbey / istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ahdamar Yaymlan Bulgurlu Mahallesi Bagolar Caddesi No: Uskiidar I istanbul Tel: (0216) Faks: (0216) facebook.com/kitapkaynagi

4 içindekiler GİRİŞ...1 RAMAZAN RİSALESİ [29 Mektup tan 2. Risale Olan 2. Kısım]... 9 Birinci Nükte...9 İkinci Nükte...11 Üçüncü Nükte Dördüncü Nükte...17 Beşinci Nükte...18 Altıncı Nükte...20 Yedinci Nükte...22 Sekizinci Nükte Dokuzuncu Nükte [Kastamonu Lâhikası ndan 50. Mektup]...33 İKTİSAT RİSALESİ [On Dokuzuncu Lem a] Birinci Nükte...40 İkinci Nükte Üçüncü Nükte Dördüncü Nükte Beşinci Nükte...74 Altıncı Nükte...76 Yedinci Nükte...78 [Yirmi İkinci Mektup tan İkinci Mebhas] [el-hüccetü z-zehrâ nın İkinci Makam ından 7. ve 8. Delil] [Âyetü l-kübrâ dan 4. Hakikat Olan 33. Mertebe]...99 [Otuzuncu Lem a nm İkinci Nükte sinden] [Emirdağ Lâhikası-2 den / 296. Mektup] ŞÜKÜR RİSALESİ [Beşinci Risale Olan Beşinci Mes ele] [Yirmi Dokuzuncu Lem a dan İkinci Bâb] Birinci Nokta...120

5 f Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri Üzerine (Metin ve Açıklama) İkinci Nokta Üçüncü Nokta Dördüncü Nokta Beşinci Nokta Altıncı Nokta Yedinci Nokta Sekizinci Nokta Dokuzuncu Nokta [Yirminci Mektup tan Beşinci Kelime] [Mesnevî-i Nûriye / Zeylü l-habbe den] [Otuzuncu Lem a dan] KAYNAKLAR İNDEKS...151

6 imam-hatip Lisesi'nde okurken izmir'de baz1 camilerde Ramazanlarda vaaz ettim. Ramazan ay1 oldugu i9in Ramazan Risalesi'nden ve iktisat Risalesi'nden istifade ettim. Varyant taraflannda bir camide ve Halid R1fat Pa a civarmdaki camilerde; akllmda kalan Nur-i Kamer Camii Mart 1971 'den once de Buca Cezaevi'nde hem vaaz etmi, hem de teravih namaz1 k1ld1rm1 t1m. Bir gun, bir camide vaaz s1rasmda iktisadm oneminden ve israfm zaranndan bahsediyordum. Fakir-fukaray1 dli Linmeden, mideyi trka basa doldurmanm uygun olmad1gm1 ifade etmeye 9al1 1yordum. Ostad Hazretleri'nin iktisat Risalesi'nde ge9en sozlerine atfen, "insan ger9ek i tihay1 kaybedince, yemeklerin 9e itliliginin verdigi sun'/ ve yalanc1 bir i tih8 i/e durmadan yer, sonra da bu ekil yeme i i de haz1ms1z/1ga sebebiyet verir; midesinde ihtilal 91kar. Sonra bu yang mt ve karga ay1 gidermek i9in 'Aman doktor gelsin, yangm1 sondilrsiln!' demeye ba lar. Halbuki fakir-fukaray1 dil ilnilp israftan sakmsak, onlara yardtm etsek memlekette sag-sol kavgas1 da kalmaz." demi tim. Vaaz ve namaz bittikten sonra, cemaatten orta ya ta olan birisi yanrma sokulup dedi ki: - Aman hocam, sen ne yap1yorsun? ihtilal-mihtilal dedin, odum koptu! GozunO seveyim bir daha boyle eylerden bahsetme! Seni al1r, goturur hapse atarlar... Elimizden de bir ey gelmez. Arkadan uzulur kalmz... isvi9re'de ise bir iftar yemeginde, kalburustu yerlilere Ramazan Risalesi'nden baz1 par9alar okuyup izah ettim. Bir arkada 1m da tercume ediyordu. Konu madan sonra baz1 isvi9reliler gelip konu tugum dilin fonetiginin ve musikisinin 9ok ho lanna gittigini soylediler. $imdi de bu krsa giri ten sonra, Cihan Yenilmez Bey'in, Hz. Ostad'm Ramazan aym1 nasrl ge9irdigini, nas1i zor artlar altmda oru9 tuttugunu an Iatan bir yaz1s1nr aktarmak istiyorum:

7 2 Ramazan-iktisat-$i.iki.ir Risaleleri Ozerine (Metin ve A91klama) ittar Sofrasmda Bir Garip Zahid Rahmet ay1nin huzur dolu ikliminin hissedildigi iki katll ah ap bir ev... Sabah ak am Allah' in tesbih edildigi, ubodiyetin en derin manas1 ile ya and1g1 bu yer, Alem-i islam'in dertleri ile dertlenen gonolleri iginde banndmyor. Sahurlar, iftarlar bir ba ka ya aniyor bu gozel mekanda... GOn boyu Hak nzasinin arand1g1 atmosferde malayani sozlerin ve i lerin igeriye girmesine izin verilmiyor. Ezan-1 Muhammedi'nin yakla mas1 ile iftar igin haz1rllklar ba l1yor once. Arna oyle ge idi bol olan Halil ibrahim sofras1 gelmesin akl1niza. Bir tas s1cak gorba, varsa yogurt, birkag dilim ekmek... Ezan okununca yemeklerden once huzura ko uluyor. Zira ruhun agllg1 maddi agl1ktan once geliyor bu gozel insanlann hayatinda. igilen bir yudum suyun ardindan k1linan namaz da, imamin ilahi Beyan'1 yudumlaya yudumlaya okudugu ayetler de bir ba ka haz ya at1yor mecliste bulunan cemaate. Tesbihatin ardindan iftar sofrasina gegme vakti geliyor. Pi irilen s1cak gorba tabaklara pay ediliyor once. Uhuvvetle kaseye dolduruluyor, kura ile dag1t1l1yor karde in karde e hakk1 gegmesin diye. Nur'un ilk kahramanlanni bir araya getiren bu sofrada, gorbadan nasiplenen kimler var dersiniz? ZObeyr GOndOzalp, Tahiri Mutlu, Ceylan <;al1 kan, S1dd1k SOleyman, Bayram YOksel, Ahmet Feyzi Kul ve daha nice talebe... Ba ko ede ise kendisini Kur'an hakikatlerini insanl1ga duyurma davasina adayan bir adam: BediOzzaman Said Nursi. DOnya zevki namina bir ey tatmad1g1n1 soyleyen Ostad'in Ramazanlan da gile ve 1zdirapla bezeliydi. Eski Said doneminde harp meydanlannda ya da esaret zindanlannda gegen Ramazanlann yeni Said donemindeki adresi de hapishaneler ve sorgonlerdi. Omro boyunca al1 1k oldugu gozalt1lar, tevkifler, tecritler, zehirlenmeler ve hastal1klar bu mobarek ayda da pe ini b1rakmazd1. BediOzzaman'in zorlu hayatina ahit olanlara kulak verdigimizde ya ad1klanna biz de daha yakindan tanik oluyoruz. Said Nursi'nin talebelerden Mehmet Ozpolat bir anisinda Ostad'in Ramazan'in1 Oyle anlat1yor: "1952 senesinin bir Ramazan ak ammda Ostad Hazretleri'ni Emirdag'da ziyarete gittim. Onu gordogomde rengi bembeyazd1, m0b8.rek gozlerinden ya lar aktyordu. Dilini 91kard1, beyazlam1 t1. 'Karde lerim, beni bu gece zehirlediler. Sogumas1 i9in penceremin kenanna b1rakt!{j!m sahur yemegime zehir katt1/ar.' dedi." Bir ba ka talebesi Nadir Baysal'dan BediOzzaman'in al1 1lagelmi gozalt1lanndan birini dinliyoruz: "1943 senesi Ramazan ay1 idi. Ostad'in evine dogru gidiyor-

8 Giri$ 3 dum. Kundurac1lar <;ar 1s1'nda onu fayton igerisinde, yine ba inda sank, adliyeye dogru gotorduklerini gordum. Toplam 22 ki i cezaevinde 15 gun kald1lar." 0, hastallklanna ve kendisine gektirilen bu kadar ezaya ragmen, Ramazan'da bile iman ve Kur'an davasmdan bk an geri durmad1. Ramazan Risalesi, Lemaat, Birinci $ua, Emirdag <;igegi, Munacato'l-Kur'an, Hizbu'n Nuriye gibi iman, tevhid ve tefekkur ag1rllkll birgok eser bu kutlu zaman diliminin meyvesi olarak Risale-i Nur Kulliyat1'ndaki yerini ald1. Her ibadetini duya duya ya ayan Bediuzzaman igin orug ayn bir anlam ta 1yordu. "Hakik1 ve ha/is, azametli ve umum1 bir ilkriln anahtan" olarak gordugu bu ibadeti en mukemmel seviyede ya 1yordu. Hem de birgok hastallgma ragmen... Kastamonu hayatmdan ibretli sahnelerin yans1- t1ld1g1 Mehmet Feyzi ve <;ayc1 Emin imzal1 bir mektupta, "Ostad1m1z bir Ramazan-1 $erif'te pek iddetli hasta/jkta, alt1 giln bir ey yemeden, orucunu da bozmadan ubodiyetteki milcadelelerini terk etmediler." ifadeleri dikkat gekiyor. Yanmdakileri de anlat1m1 ile, Ostad, yirmi dart saatin her bir dilimini gok k1ymetli goruyor ve higbir arnrn bo gegirmemeye 9al1 1yordu. Talebelerini bu konuda uyanyordu: "Ramazan-1 $erif, bu fan/ dilnyada fan/ omilr i<;inde ve k1sa bir hayatta b8k1 bir omilr ve uzun bir hayat-1 bakiyeyi tazammun eder, kazandmr. Ramazan'da kalp ile beraber nefsi dahi hakikatlerle me gul etmek gerekmektedir." Mehmet Fmnc1'nm, "Ostad1m1z 'Ramazan'da insan oru<;la ibadet halinde oldugundan, uykuda da olsa farz bir ibadeti ifa etmi o/uyor' derdi. Bu nedenle o, her dakikas1 bire bin verebi /en bir ayda ibadetsiz bir zaman bo lugu b1rakmak istemiyordu." sozleri de Said Nursi'nin Ramazan anlay1 in1 ortaya koyuyor. Bir Yudum Su ile Orucunu Acar Ramazan'da her hali ve davrarn ma daha bir onem verir Ostad. iftan bir yudum su ile yap1p, varsa hurma ile orucunu a9may1 tercih eder. Ardmdan ak am namazm1 k1l1p, yemegi daha sonra yer. Arna namaz oyle gabuk k1lmmaz. HOsnO Bayramoglu'nun anlat1mma gore en az bir saat surer. Mehmet Fmnc1 da Bediuzzaman'm her ayeti duya duya okudugunu anlatir. Bir insana kafi gelmeyecek kadar az yiyen Ostad, Ramazanlannda da bu kaidesini bozmaz. "Sans1 fazla pi memi yumurta i<;erisine katt1g1, suda erimi kil<;ilk bir peynir onun en iyi yemegiydi." diyor Abdullah Yegin. Sofralanrn bazen zeytin de suslermi Ostad'm. Piring ya da ehriye 9orbas1 da iftar ve sahur menolerinden. K1sa suren yemegin ardmdan hemen ibadete gekilir. Yats1 namazmda imaml1k yapar, teravih namazlannda genellik-

9 4 Ramazan-iktisat-$i..iki..ir Risaleleri Ozerine (Metin ve Av1klama) le Tahiri Mutlu'yu imamete ge9irir. Hu O ile k1lman namaz iki saati a km bir sorede tamamlarnr. Ramazan'm bir k1smmda teravihleri bir sure camide k1- lar ama imam, namaz1 h1zl1 k1ld1rd1g1 ve o da soreleri okumakta yeti emedigi igin camiye gitmekten vazge9er. "Fttrr uyku be saattir." diyen BediOzzaman, Ramazan gecelerinde yatmamaya ozen gosterir. Son on be gono ise bu prensibe daha bir onem verir. Kendisi yatmad1g1 gibi talebelerinin de yatmasm1 istemez. imsak vaktine kadar dua dua yalvanr, ibadetle me gul olur. Hulusi Yahyagil diyor ki: "Barla'da bir gece yanmda kalmt ttm. Sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor, zikrediyor, tazarru ve niyazda bulunuyordu, pek az uyur, uyur gibi goronordo." inleyerek yapt1g1 zikrine Barla'nm, lsparta'nm, Eski ehir'in, Denizli'nin, Emirdag'm, Afyon'un geceleri, daglan, evleri, otelleri, zindanlan ahit olur. Abdullah Yegin de Ostad'm yatag1rnn ba ucunda be metre uzunlugunda, bir metre eninde bir dua kag1d1 oldugunu ve burada yazan isimlere her sabah dua ettigini anlat1yor. 0 zorlu hapishane artlannda bile bu ozelligini terk etmez, sabahlara kadar ellerini dergah-1 ilahiye a9arak Cev en, Evrad-1 Bahaiye, Delaili'n-Nur, HOlasato'l-HOlasa, Hizbi'n Nuriye, Tahmidiye ve Sekine dualanrn okur. Bayram Yiiksel, ''Afyon Hapishfinesi'nde Ostad'm bulundugu ko{ju a gittigimizde an kovant gibi seslerin geldigini duyardtk. Bu sesler onun evrad u ezkar, dua ve niyaz sesleri idi. Gecenin hangi saatinde baksak t t{jmm yand1gm1 goror, zikir ses/eri i itirdik." diyerek Bediuzzaman'm dualannm derinligine i aret ediyor. Ostad'm Son Teravihi Said Nursi, Ramazan'da sahur yapmay1 ihmal etmez, ibadetlerini de imsak vaktine yanm saat kala nihayete erdirir. Bir tas 9orba ve i9ilen bir bardak soguk su sahur igin kafidir. Sabah namaz1 ve yap1lan uzunca bir dersin ardmdan dinlenmeye ge9er, gun boyu da Risale-i Nur'lann telif i lemleri ile ugra 1r. Ramazan'da d1 anya 91kmamaya ozen gosteren ve bir nevi itikaf hayat1 ge9iren BediOzzaman, hapiste ge9irdigi Ramazanlan ise daha hay1rl1 goror. Afyon Hapishanesi'nde yazd1g1 bir mektubunda "Bayrama kadar burada kalmamtzm biz/ere qok faydast ve hayn olduguna kanaatim var." der. Tahliye o/malan hfilinde "Bu medrese-i Yusufiye'deki haytrlardan mahrum kaldtklan gibi, donya i leriyle me gul o/malan sonucunda, strf uhrevr olan Ramazan-1 $erif'in manevr huzuruna zarar verecegini" belirtir. BediOzzaman, Ramazan ve Kadir Gecesi'ni en derin anlam1yla ya a-

10 Giri 5 maya 9all 1r. Bu onemli zaman diliminden ba kalannm da istifade etmesine ozen gosterir. Ziya Dilek bir arnsmda onun bu yanm1 Oyle dile getiriyor: "Ostad'm Kastamonu'daki evi bir Ramazan gilno bas1/arak aramyor. Gozaltma almarak otobilsle Ankara'ya gotilrillilrken yolda Oforden otobilso durdurmasm1 istiyor. Ara<; durunca i<;indekilere 'Bu gece bilyilk ihtimal Je Ley/e-i Kadir'dir. Di{Jer gonlerde Kur'an okunursa hart ba tna on sevap, Ramazan'da okunursa bin sevap, Leyle-i Kadir'de okunursa otuz bin sevap verilir; bunu kazanmak ister misiniz?' der. 'Evet, isteriz. 'diye cevap veren yo/culara 'Dyle ise imdi her MOs/ilman O<; ihlas, bir Fatiha, bir Ayeto'l Kilrsr okursa ebedf hayat i<;in da{jarc1{jma az1k haz1rlam1 olur.' diye kar J /Jk verir." Okunan her bir Kur' an harfi igin bin, cu ma geceleri binler ve Kadir Gecesi'nde otuz bin sevap verilecegini mojdeleyerek etrafmdakileri Kur'an aymda ilahi Kelam1 okumaya te vik eder. BediOzzaman talebelerine hatim yapmalan iyin Kur'an'1 taksim eder. Herkese bir cuz vererek Ramazan boyunca okumalanrn ister. Boylece her gun bir hatim indirilir. 0, bu uygulamanm talebelerinin bulundugu her ehirde yap1lmasm1 onerir. BotOn hatimlerin duasm1 da bizzat kendisi yapar. Mehmet Fmnc1, Ostad'dan miras bu faaliyeti gunumuze kadar devam ettirmeye 9all t1gm1 soyluyor. Talebeler en ac1 Ramazan'1 ise 1960 y1lmda ge9irir. <;unko o sene Bediuzzaman ebediyet alemine go9 eder. Ostad bu son Ramazan'mda on bir gun boyunca yatsmm farzmda imaml1k yapar, talebeleri ile teravihler k1- lar. 0 son teravihi Bayram YOksel anlat1yor: "Ramazan'm tam on be iydi. Teravih namazm1 Tahir/ Mutlu A{Jabey'in arkasmda k1jworduk. Ostad1m1z fenala fj. Namaz1 yanda kesmek istedik. 0 ise 'Yak, tamam k1/aca{j1z.' dedi. Teravih namaz1 bitince daha c;ok a{j1rla t1. Yata{Jma gotilrilp yat1rd1k. Sungur A{Jabey'Je Cev en okumaya ba lad1k. Bize 'Evlatlanm, evlatlanm, katiyyen moteesir olmaym. Risale-i Nur dinsizlerin belini k1rm1 t1r. Risa/e-i Nur daima ga/iptir. Kat'iyen merak etmeyin. Ben kemal-i ferahla gidece{jim.' dedi. "Said Nursi, o 9ok sevdigi ve Allah' in nzasm1 kazanmak ic;in her anmda 91rp1rnp durdugu ayda Hakk'a yurudu. $anllurfa'da Ramazan'm 25. gecesi, bir sahur vakti rahmet-i Rahman'a kavu tu. (Zaman I Yeni Bahar Dergisi, 4 Agustos 2011). Abdullah AYMAZ, 2012

11 .. RAMAZAN RISALESI

12 [Yirmi Dokuzuncu Mektup'tan ikinci Risale Olan ikinci K1s1m].. RAMAZAN RISALESI [Ramazan-1 $erif'in pek c;ok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden "Dokuz Nukte"dir.],,,,...-: J. ~.J. o,,,,,. o{ -:;;,,..;,,.,,.,,,,. ~~ c.s~ 01.JAJI ~ Jj\ '-:?~\ 0l.a.Aj ~ 1 ~(; ~lj c.s~i ~ s-il:f.j Birinci Niikte Ramazan-1 ~erif'teki savm (oruc;), islamiyet'in erkan-1 hamsesinin (be rukm1nun, esasmm) birincilerindendir. 2 Hem eair-i islamiye'nin azamlanndandir (en bi.iyi.iklerindendir). 3 i te Ramazan-1 ~erif'teki orucun <;ok hikmetleri; hem Cenab-1 Hakk'm rububiyetine, hem insanm hayat-1 i~imaiyesine, hem hayat-1 ahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-1 ilahiyenin (ilahl nimetlerin) iikriine bakar hikmetleri var. Cenab-1 Hakk'm rububiyeti noktasmda orucun <;ok hikmetlerinden bir hikmeti Udur ki: Cenab-1 Hak, zemin yilzilm1 bir sofra-y1 nimet suretinde halkettigi ve biltun enva-1 nimeti o sofrada 4 < :~ ':f,{ :;_ ~ bir tarzda o sofraya dizdigi cihetle, kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve "O Ramazan ay1 ki insanhga bir rehber olan, onlan dogru yola gotiiren ve hakk1 batildan ay1ran en ac;1k ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi." (Bakara Suresi, 2/185). 2 Bkz.: Buharl, Iman 1; Muslim)man Bkz.: ibn-i Ebi'l-izz, $erhu Akfdeti't-Tahaviyye "Hie; umulmad1k bir tarzda." Kur'an-1 Ker!m'de gec;en bu ifade ic;in bkz.: Talak Suresi, 65/3.

13 10 Ramazan-iktisat-~ukur Risaleleri Ozerine (Metin ve Ac;:rklama) rah1miyetini o vaziyetle if a de ediyor. insanlar gaflet perdesi altmda ve esbap dairesinde o vaziyetin if a de ettigi hakikati tam goremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-1 ~erif'te ise, ehl-i iman birden muntazam bir ordu hukmune ge~er. Sultan-1 Ezell'nin ziyafetine davet edilmi bir surette ak ama yakm "buyurunuz" emrini bekliyorlar gibi bir tavr-1 ubudiyetkarane (kula yaki an tavn) gostermeleri, o efkatli ve ha metli ve kulliyetli rahmaniyete kar I, vus' atli ve azametli ve intizamh bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba boyle ulv1 ubudiyete ve eref-i keramete i tirak etmeyen insanlar, insan ismine lay1k m1dirlar? * * * Orucun, Cenab-1 Hakk'm rubqbiyeti ("Alemlerin Rabbi" olmas1) noktasmda 9ok hikmetleri vard1r. Bunlardan biri Udur ki: Cenab-1 Hakk'm gi.izel isimlerinden olan Rabb ismi, rubobiyet tecellisi olarak, hem her eyin sahib ve maliki, hem de her eyin terbiyecisidir. Eger bu isim "esir" maddesine tecelli etmi!?se onu element derecesine yokseltir. Elementleri terbiye edip madenler derecesine getirir. Sonra onlarr nebati hayatlar seviyesine terakki ettirir. Onlarr da hayvani hayat mertebesine 91karir. Hayvani hayat derecesindeki ba- 21 hocreleri kalb, beyin, goz hi.icreleri gibi 9ok mi.ihim noktalara getirir. RubObiyetin rahmetiyle insan olarak yarat1lanlara da hem duygu ve cihazlarrnm 9e itliligi, inceligi, hassasiyeti ve zenginligi ile muhte em bir donanim nasip eder, hem de nimetlerinin ve IOtuflannm ge itliligi, gi.izelligi ile apayn bir deger ve itibar vermi olur. Yani hi9 umulmad1k yerden verilen bu nimetler sofrasma dizdigi bu armagan ve IOtuflarr biz saymakla bitiremeyiz... Elbette boton bunlar bir kar 1- l1k bekler. Bunlan veren RabbO'l-Alemin'in bu rubobiyet tecellilerine kar 1 Oki.irle, ibadetle ve ubodiyetle kar 1l1k vermemiz gerekir. Arna gogu defa gaflet i9inde bu nimetlerin farkmda bile olmuyoruz. i te bunlan fark edebilmemiz i9in onlara olan ihtiyac1m1z1 hissedecek bir durumda olmam1z ve bu ihtiyac1m1z1 boton derinligi ile hissetmemiz gerekir. Bunun i9in de Allah i9in oru9 tutarak, a9l1kla ihtiyac1m1zm ne derece 9ok oldugunu hissetmemiz icap ediyor.

14 Ramazan Risalesi 11 i te Ramazan'da orw; tutan boton MOslOmanlar, disiplinli, muazzam ve muntazam bir ordu eklinde boton cihanda, emre amade bir vaziyet allrlar. Ezel ve Ebed Sultani Cenab-1 Hakk'in verdigi iftar ziyafetine davet edilmi bir surette, ak ama yakin "buyurunuz" emrini bekliyor vaziyette, kula ve kulluga yak1 ir bir tav1r sergileyerek; RabbO'l-Alemin'in efkatli, ha metli ve kolliyetli merhamet tecellisine kar 1 boyle cihan c;apinda geni, boyok, intizaml1 ve disiplinli bir ibadet ve ubodiyetle mukabele etmi oluyorlar. Bu manzara insan ic;in ne yoce bir kulluktur, ne boyok bir ereftir! Bu guzellige bu ulvi kulluga ve kerametli erefe i tirak etmeyenler acaba gerc;ek insan ismine lay1k olurlar m1? ikinci Niikte Ramazan-1 Mi.ibarek'in savm1, Cenab-1 Hakk'm nimetlerinin iikriine baktig1 cihetle, c.;ok hikmetlerinden bir hikmeti Udur ki: Birinci Soz' de denildigi gibi; bir padi ahm matbahmdan bir tablacmm 1 getirdigi taamlar, bir fiyat ister. Tablac1ya bah i verildigi halde; c.;ok k1ymettar olan o nimetleri k1ymetsiz zannedip onu in'am edeni (nimeti vereni) tammamak, nihayet derecede. bir belahet (aptalhk, budalahk) oldugu gibi; Cenab-1 Hak, hadsiz enva-1 nimetini nev-i be ere zemin yi.izi.inde ne retmi. 2 Ona mukabil, o nimetlerin fiyati olarak, ilki.ir istiyor. 0 nimetlerin zahir1 esbab1 ve ashab1, 3 tablac1 hi.ikmi.indedirler. 0 tablacilara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz; hatta mi.istahak olmad1klan pek c.;ok fazla hi.irmet ve te ekki.iri.i ediyoruz. Halbuki Mi.in'im-i Hakik1, o esbaptan hadsiz derecede o nimet vas1tas1yla i.ikre lay1ktir. i te O'na te ekkur etmek, o nimetleri dogrudan dogruya O' ndan bilmek, o nimetlerin k1ymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacm1 hissetmekle olur. 1 Tablac1: Bir tepsi veya tezgahta herhangi bir yiyecegi pazarlay1p satan kimse. 2 Bkz.: "Gbrmuyor musunuz ki Allah goklerde ve yerde olan eyleri sizin hizmetinize vermi. Gorunen gbrunmeyen bunca nimete sizi garketmi? Yine de, oyle insanlar var ki hic;bir bilgiye, yo! gosterici bir rehbere veya aydmlattc1 bir kitaba dayanmaks1zm Allah hakkmda tarlt tp durur." (Lokman SOresi, 31/20). 3 Zahiri esbap ve ashab: Gbrunen. di sebepler ve bu sebeplere vesile olan kimseler.

15 12 Ramazan-iktisat-$ukur Risaleleri Ozerine (Metin ve Ag1klama) i te Ramazan-1 ~erif'teki orw;; hakiki ve halis, azametli ve umum1 bir ilkri.in anahtandir. <.;unki.i sair vakitlerde mecburiyet tahtmda olmayan insanlann ~ogu, hakik1 a~hk hissetmedikleri zaman, ~ok nimetlerin k1ymetini derk edemiyor (anlayam1yor). Kuru bir par~a ekmek, tok olan adamlara -hususan zengin olsa- ondaki derece-i nimet anla 1lm1yor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, bir mi.iminin nazannda ~ok kiymettar bir nimet-i ilahiye olduguna kuwe-i zaikas1 ehadet eder. Padi ahtan ta en fukaraya kadar herkes, Ramazan-1 ~erif'te o nimetlerin kiymetlerini anlamakla bir ilkr-i.i maneviye mazhar olur. Hem gunduzdeki yemekten memnuiyeti (yasal<lanm1 olmas1l cihetiyle; "O nimetler benim mi.ilki.im degil. Ben bunlann tenavi.ili.inde (istifa<lesin<le, yeme ve ic;me<lel hur degilim. Demek, ba kasmm mahdir ve in'am1d1r. Onun emrini bekliyorum." diye nimeti nimet bilir, bir ilkr-i.i manev1 eder. i te bu suretle oru~, ~ok cihetlerle hakik1 vazife-i insaniye olan ilkri.in anahtan hukmi.ine ge~er. * * * Ramazan orucunun, Cenab-1 Hakk'm lotfettigi say1s1z nimetlerin OkrOne bakt1g1 cihetle 9ok hikmetlerinden bir hikmeti Udur ki: Allah' in nimetleri, bir fiyat, bir Okur ister. Hatta Ostad'm en birinci ve en halis talebesi HulOsi Agabey hat1ralannda diyor ki: "Ostadm ziyaretinde bulundugum bir zaman Barla'da onumoze az1c1k bir yemek konuldu. Ostad hemen bir fiyat1rn verelim diyerek harf harf, anla ilacak ekilde, yava yava, 9ok i9ten bir Besmele 9ekti: 'Bismillahirrahmanirrahim...' Bu besmele bereketiyle o yemek artt1 bile...'' 1 Evet, Allah'm bunca nimetleri bir fiyat, bir Okur ister. Fakat bu fiyat1 vermek, o Okru eda etmek i9in nimetlere olan ihtiyac1m1zm farkmda Ve Uurunda olmak laz1m gelir. <;ogu zaman gaflet i9inde bulunuyoruz; o nimetlerinin bir nimet oldugunun farkmda bile olmuyoruz. Hatta gogu kere gektigimiz Besmele'leri bir all kanl1k ifadesi olarak farkmda olmadan soyluyoruz. Yani gok igten, duya duya ve doya do- Bkz.: Omer Ozcan, Agabeyler Anlat1yor 1/141.

16 Ramazan Risalesi 13 ya olmuyor. Onun ic;in Ostad Hazretleri bazen sofradaki her talebesi ic;in ayn ayn Besmele c;ekerek, al1 kanl1klann, Olfet ve Onsiyetin perdeledigi gafletleri parc;alamak, o korle tirici perdeleri y1rt1p gerc;ekleri gostermek ve duyurmak istemi tir. 1 Evet, Allah'm nimetleri c;ok k1ymetlidir; hie; kimse bir tanesini bile yaratmaya, onun gozle gorolmeyen bir hocresini bile olu turmaya muktedir degildir. Arna onu bize tarladan yeti tirip getirene veya satan manava bir fiyat veriyoruz. As1I o nimeti yaratana lay1k kar 1l1- g1, fiyat1 vermiyoruz veya veremiyoruz. Onun ic;in Kur'an-1 Kerlm'de pek c;ok ayette OkOr Ozerinde durulmu tur: "Ha/a Okretmiyorlar m1?" (Yasin, 36/35), "Kullanmdan ilkreden azd1r." (Sebe, 34/13), ''Ama siz ilkrediyor musunuz kif" (Enbiya, 21/80), "Muhakkak ki, Allah, insanlara kar I /Otuf ve fazilet sahibidir. Ama <;oklan ilkretmiyorlar." (Yunus, 10/60), "Ne kadar da az ilkrediyorsunuz!" (A'raf, 7/10), "9oklanm ilkredenlerden bu/mayacaksm." (A'raf, 7/17), ''Ama insanlann gogu Okretmezler!" (Bakara, 2/243) Bilhassa Rahman SOresi'nde "Rabbinizin hangi tecelliyatm1, hangi /Otuf ve nimetini yalanlay1p inkar edebi/irsiniz?" mealindeki ayet 31 defa tekrar edilmi, OkOrsOzlOgOmOz ve nankor IOgOmOz yozomoze c;arp1lm1 tir. Cenab-1 Hakk'a te~ekkur etmek; o nimetleri dogrudan dogruya O'ndan bilmek, o nimetlerin k1ymetini takdir etmek ve o nimetlere kar~1 kendi ihtiyacm1 hissetmekle olur. i te Ramazan-1 $erif'teki oruc;, hakikl ve halis, azametli ve umuml bir OkrOn anahtandir. c;onko diger vakitlerde mecburiyet altmda olmayan insanlann c;ogu, hakikl ac;llk hissetmedikleri zaman, c;ok nimetlerin k1ymetini iyi anlam1yor. Kuru bir parc;a ekmegin nimet derecesi ve degeri, tok insanlar bilhassa zenginler tarafmdan anla 1- lam1yor. Halbuki iftar vaktinde, o kuru ekmegin c;ok k1ymetli ilahl bir nimet olduguna, oruc;lu bir mominin tat alma, lezzet duyma duyusu ahittir. Padi ahtan fakir-fukaraya kadar herkes, Ramazan aymda, o nimetlerin k1ymetlerini anlamakla manevl bir Okre mazhar olur. Hem gondozdeki yemekten menedilmi olmas1 cihetiyle, "O nimetler benim millkilm degil, ben bun/an yemekte hilr degilim, demek ba kasmm Bkz.: Agabeyler Anlattyor 1/141.

17 14 Ramazan-iktisat-$Likur Risaleleri Ozerine (Metin ve A<;1klama) ma/1d1r ve ihsan ettigi nimetidir. O'nun emrini bekliyorum. "diye nimeti nimet bilir, manevl bir OkOr eder. i te bu sorette oruc;, c;ok cihetlerle insanrn hakikl vazifesi olan OkrOn anahtan hokmone gec;er. U~iincii Niikte Oruc;, hayat-1 i~timaiye-i insaniyeye (toplum hayatma) bakbg1 cihetle c;ok hikmetlerinden bir hikmeti Udur ki: insanlar, maf et cihetinde muhtelif bir surette halkedilmi ler. Cenab-1 Hak o ihtilafa binaen, zenginleri fukaralann muavenetine (yard1mma) davet ediyor. 1 Halbuki zenginler, fukaranm acmacak ac1 hallerini ve ac;hklanrn, oruc;taki ac;hkla tam hissedebilirler. Eger oruc; olmazsa, nefis-perest c;ok zenginler bulunabilir ki, ac;hk ve fakirlik ne kadar elim ve onlar efkate ne kadar muhtac; oldugunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine efkat ise, i.ikr-i.i hakikfnin bir esas1d1r. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona kar l efkate mi.ikelleftir. Eger nefsine ac;hk c;ektirmek mecburiyeti olmazsa, efkat vas1tas1yla muavenete mi.ikellef oldugu ihsarn ve yard1m1 yapamaz; yapsa da tam olamaz. <;unki.i hakikf o haleti, kendi nefsinde hissetmiyor. *** Cenab-1 Hak, bir insan nev'inden binlerce nev'in neticesini almak ic;in insanlan c;ok c;e itli f1tratlarda ve maddl-manevl farkl1llklar ic;inde yaratm1 t1r. Ak1llls1, zekisi-geri zekalls1, fakiri-zengini, hastas1- sagl1kl1s1, gozeli-c;irkini... Herkes kendi imkanlanna ve durumuna gore imtihan oluyor. Hie; kimseye takatinin Ostonde bir mokellefiyet, bir yuk ve yokomloiok yokletilmiyor. 2 Evet, insanlann kimisi fakirlikle, kimisi de zenginlikle imtihana tabl tutulmaktadir. Bunun ic;in Cenab-1 Hak zenginleri fakirlerin yard1mrna davet ediyor. Halbuki zenginler, fakir ve fukaranrn acrnacak ac1 hallerini, ac;llklanni, ancak oruc;taki ac;l1kta tam hissedebilirler. Eger oruc; olmazsa, nefis-perest c;ok zenginler bulunabilir ki, a9l1k ve fakirlik ne kadar elim ve ac1.. ve ac; ve Bkz.: Bakara Suresi, 2/43, 271; Tevbe Suresi, 9/60; Muhammed Suresi, 47/38. 2 Bkz.: "Allah hic;bir kimseyi guc; yetiremeyecegi bir ekilde yukumlu tutmaz." (Bakara Suresi, 2/286).

18 Ramazan Risalesi 15 fakir olanlar, efkate, merhamete ne kadar muhtac; olduklanni tam olarak idrak edemezler. Tok, ac;m halinden anlamayacagmdan, sozle de tam olarak anlatmak momkon olamayacagmdan; mutlaka ac; llgm ve ihtiyac; i9inde k1vranmanm ne demek oldugunu, insanlann bizzat ac; kalarak ya amalan gerekiyor. Bunun ic;in de en uygunu oruc; tutmakt1r. Bu cihetten, insanlardaki kendi nev'ine ve cinsine, yani insana efkat, hakiki OkrOn bir esas1dir. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona kar I efkatle mokelleftir. Eger nefsine ac;l1k c;ektirmek mecburiyeti olmazsa, efkat vas1tas1yla mokellef oldugu ihsani ve yard1m1 yapamaz. Yapsa da tam olamaz, 90nkO hakiki olarak o hali kendi nefsinde hissetmiyor. *** Burada Hazreti BediOzzaman'm Kastamonu Lahikas1'nda gec;en bir mektubundaki (85. Mektup) sual-cevaba dikkat c;ekmek istiyorum. 0 mektubunda Hazreti Ostad, Ahirzaman fitneleri ic;inde ac; llk ve k1tl1gm, sefaletin c;ok ehemmiyetli bir rol oynayacagm1, ehl-i imanm ise bu fitneden derd-i mai et cihetinde etkilenerek iman hizmetini ihmal edip, bu en ehemmiyetli vazifelerini ikinci, 090ncO s1raya koyacagm1 ifade ediyor. Aynca muminlerin ba~ma gelen a~hk ve k1thgm bir sebebi olarak da, inanan insanlarm farz olan Ramazan orucuna riayet etmemelerini ve zenginlerin fakirleri gozetmemelerini gosteriyor. $6yle ki: "Endi~eli Sual: Bu Ahirzaman fitnesinde ac;llk ehemmiyetli bir rol oynayacak. 1 Onunla ehl-i dalalet, bic;are ac; ehl-i imam derd-i mai et ic;inde bogdurup, hissiyat-1 diniyeyi ya unutturup ya ikinci, 090ncO derecede birakmaya 9al1 acak, diye rivayetlerden anla 1l1yor. Acaba her eyde hatta kaht azabmda ehl-i iman ve masumlar ic;in bir vech-i rahmet ve kader-i ilahi cihetinde adalet oldugu, bunda ne tarzda olur? Ve ehl-i iman, hususan Risale-i Nur talebeleri, bu musibete kar:;;1 iman ve ahiret hesabma ne cihetle istifade edip nas1i davranacaklar ve mukavemet edecekler? Elcevap: $u musibetin en ehemmiyetli sebebi, kofran-1 nimet ve Bkz.: ibn-i Mace, Fiten 33; Ahmed ibn-i Hanbel, Musned 6/453, 455; Tayalisi, Musned 1/227; ishak b. Rahuye, Musned 1/168.

19 16 Ramazan-iktisat-$i..iki..ir Risaleleri Ozerine (Metin ve Ac;:1klama) ilkilrsilz/ok ve nimet-i ilahiyenin kwmetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan o/dugundan Adil-i Hakim, nimetinin, hususan g1da k1smmm, hususan hayat noktasmda en bilyilk nimet a/an ekmegin hakikf lezzetini ve qok ehemmiyetli kwmetini ve nimetiyet noktasmda fevkalade derecesini gostermekle, hakikf ilkre sevketmek hikmetiy/e, Ramazan gibi riyazet-i diniyeye riayet etmeyen iikiirsiiz insanlara bu musibeti verip ayn-1 hikmet i~in ada/et etmi. Ehl-i iman, ehl-i hakikat, hususan Risa/e-i Nur talebe/erinin vazifesi, bu musibetli a~/1{/1 Ramazan riyazet-i diniyesinin tarzmdaki a~lik gibi vesile-i iltica ve nedamet ve teslimiyet yapmaya ~a/1 makflr. Ve zaruret bahanesiyle dilencilige ve h1rs1z/jga ve anar ilige yo/ aqmasma meydan vermemektir. Ve aq fakir/ere ac1mayan bir k1s1m zengin ve bazj ehl-i maa dahi, Risale-i Nur'u dinleyip, bu mecburf aq/jk hissiy/e aqlara merhamete gelip zekatla yard1mlarma ko makt1r. Ve nefsini gilzel yemek/erle lmartan, serke eden ve hevesat-1 rezile ve tugyanlara sevkedip sarho eden genqler dahi, Risa/e-i Nur'un ir adwla bu hadiseden merdane istifade ederek, fuh iyat ve gilnah/ardan ellerini bir derece qektigi ve nefis/erinin zevklerini ve pisliklere kar I galeyanlanm k1rd!{j! vesilesiyle taate ve hayrata girip o hadiseyi kendi a/eyhlerinden q1kanp /ehlerinde istrmal etmektir. Ve ehl-i ibadet ve sa/ahat dahi, ekser insanlann aq kald1g1 bu zamanda ve qok kan ml ve haram ve he/al fark edilmeyecek bir tarzda gelmi ve ilpheli ma/ hilkmilnde ve manen mil terek a/an erzak-1 umumiyeden he/al olmak iqin miktar-1 zaruret derecesine kanaat ediyorum, diye bu mecburf belaya bir riyazet-i er'iye nazanyla bakmakt1r. Kader-i ilahfye kar 1 ekvayla degil, nzayla kar 1famakt1r. Umum karde lerime, hususan musibetzedelere gok selam ve selametlerine dua ediyorum." 1 * * * Ayni hususu yine Kastamonu Lahikasl'nda gegen ba ka bir mektubunda (116. Mektup), meseleyi ikinci Donya Sava 1'nin patlak vermesinin kader ve ilahi hikmet noktasindaki sebepleriyle irtibatland1- rarak, U ekilde ifade ediyor: Kastamonu Lahikas1, s

20 Ramazan Risalesi 17 "Evet, Alem-i islam'm bu asnn en boyok hasareti olan bu deh~etli ikinci Harb-i Umumi'den kurtulmasmm sebebi, Kur'an'dan gelen iman ve a'mal-i saliha oldugu gibi.. fakirlere gelen ac1 a9l1k ve kahtm sebebi dahi orucun tath a~hgm1 ~ekmedikleri.. ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatm sebebi de zekat yerinde ihtikar etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydan-1 harp olmamasmm sebebi, \fa\ ~~\ ~ ~ kelime-i kudsiyesinin hakikatini fevkalade bir surette yuz bin insanm kalblerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-i Nur oldugunu, pek 9ok emareler ve ~akirtlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatleri ispat eder." 1 Dordiincii Niikte Ramazan-1 $erif'teki orw;, nefsin terbiyesine baktig1 cihetindeki c;ok hikmetlerinden bir hikmeti Udur ki: Nefis, kendini hilr ve serbest ister.. ve oyle telakki eder. Hatta mevhum bir rubo.biyet ve keyfemaye a hareketi, fitr1 olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olundugunu dil ilnmek istemiyor. HusO.san dilnyada servet ve iktidan da varsa, gaflet dahi yard1m etmi ise; biltiln biltiln gas1bane (gasbedercesine), hirs1zcasma nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. i te Ramazan-1 $erif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki; kendisi malik degil, memlo.ktilr; hilr degil, abddir. Emrolunmazsa en adi ve en rahat eyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rubo.biyeti kmhr; ubo.diyeti takmir, hakik1 vazifesi olan ilkre girer. * * * Nefis terbiyesi a91smdan oru9 ele almd1gmda, orucun onemi one 91kar. Nefis, normalde bir imtihan vesilesi oldugu i9in kotulogo arzu eder; diledigi gibi hareket etmek, smirs1z hor olmak ister. Bu tehlikeli ve zararl1 durumdan kurtanlmas1 i<;in nefsin terbiye edilmesi gerekir. Aksi takdirde, dort ayakl1lar seviyesine do~er hatta daha da koto ve sap1k vaziyetlere ve yollara kayar... Kastamonu Llhikas1, s. 173.

21 18 Ramazan-iktisat-$ukur Risaleleri Ozerine (Metin ve Ac;rklama) i te acizligini ve sonsuz nimetlere muhta9l1g1rn anlamak istemeyen, eline gegirdigi donyevi imkan ve tani servet ve iktidar ile iyice gaflete gomoiop Allah'm nimetlerini gasbetmi bir h1rs1z gibi hig Okretmeden hayvancasma yutan bu nefsin terbiyeye ihtiyac1 vardir. Bu da ancak, acizligini, muhta9l1gm1 boton derinligiyle hissetmesiyle momkondor. Bunun yolu da orugtur. COnkO Ramazan'daki orug, en gafil, en inat91 nefislere zay1fllgm1, acizligini, bir yudum suya ve bir par9a kuru ekmege muhta9 bir zavall1 oldugunu hissettiriyor. Yani agllk vas1tas1 ile midesini do OnOyor, kendisinin bir Firavun, bir Nemrut gibi hor ve her diledigini yapacak birisi olmad1g1n1 hatirl1- yor. Bir sinegin, bir kannca sorosonon onlann saltanatlanna ve hayatlanna son verdigi gibi, a9l1gm da kendisinin i ini bitirecegini, yani s1radan bir bigare ve zavall1 oldugunu a9l1k vas1tas1yla idrak ediyor. Bir kul oldugunu, emir olmazsa ve izin verilmezse bir yudum suya, bir parga ekmege elini bile uzatamayacagm1 anl1yor. Bir kuruntudan ibaret olan o hayali malikiyet davas1 kinl1yor. Kulluk tavnrn tak1rnyor ve gergek vazifesi olan OkOr ve hamd haline gegiyor. Be inci Niikte Ramazan-1 Serif'in orucu, nefsin tehzib-i ahlakma ve serke~ane muamelelerinden vazge<;;mesi cihetine bakhg1 noktasmdaki c;ok hikmetlerinden birisi ~udur ki: Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakn, gayet derecedeki kusurunu g6remez ve g6rmek istemez. Hem ne kadar zay1f ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulundugunu ve c;abuk bozulur, dag1hr et ve kemikten ibaret oldugunu dti~tinmez. Adeta polattan bir vticudu var gibi, layemutane (sanki olmeyecek gibi) kendini ebedi tahayytil eder gibi dtinyaya saldmr. $edit bir hirs ve tama ile.. ve ~iddetli alaka ve muhabbet ile dtinyaya ahhr. Her lezzetli ve menfaatli ~eylere baglamr. Hem kendini kemal-i ~efkatle terbiye eden Hahk' m1 unutur. Hem netice-i hayahm ve hayat-1 uhreviyesini dti~tinmez, ahlak-1 seyyie (kotu ahlak) ic;inde yuvarlamr. i~te Ramazan-1 Serif'teki oruc;; en gafillere ve mtitemerridle-

22 Ramazan Risalesi 19 re (inat<.:;1lara), zaahm ve aczini ve faknm ihsas ediyor (hissettiriyor). A~hk vas1tas1yla midesini du~ilrn1yor. Midesindeki ihtiyacm1 anlar. Zay1f vilcudu, ne derece ~ilrilk oldugunu hatirhyor. Ne derece merhamete ve ~efkate muhta~ oldugunu clerk eder. Nefsin firavunlugunu b1- rak1p, kemal-i acz ve fakr ile dergah-1 ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder.. ve bir ~ilkr-il manevi eliyle rahmet kap1sm1 ~almaya hazirlamr. Eger gaflet, kalbini bozmam1~ ise... * * * Orug, nefsin temizlenmesi, duzeltilmesi ve serke davram lardan vazge~irilmesi a91smdan ele almd1gmda goroior ki: insan nefsi gafletle kendisini unutuyor. Onun igin Kur'an-1 Kerlm'de "Allah't unuttuklan iqin Allah'm da nefislerini unutturdugu kimseler gibi olmaym." (Ha ir, 59/19) buyruluyor. KotolOkleri emreder seviyedeki bir nefis, insanm elinde zehirli hanger, pe inde dola an amans1z bir do man gibidir. Boyle bir do manm hig unutulmamas1 gerekir. Aynca insanm kendisinin gergek mahiyetini de unutmamas1 laz1md1r. Yani kendisindeki hadsiz acizligi, nihayetsiz fakirligi, sonu gelmez kusurlann1.. hem ne kadar zay1f oldugunu, fanllige maruz, musibetlere hedef, gabuk bozulur ve dag1l1r et ve kemikten ibaret oldugunu... Durum boyle iken gergek mahiyetini unutup gormezden gelir de adeta gelikten bir vucudu var gibi, hig olmeyecek gibi donyaya saldmr. Mothi bir h1rs ve tamah ile iddetli bir alaka ve muhabbetle donyaya baglanir. Neticede gurur, kibir; hak-hukuk tanimayan bir ya ay1 batakllgma do er; kendisini efkatle besleyen Rabbini hat1rlamaz ve ahireti, hesab1, mizani, s1rat1 do Onmez olur. Velhas1I koto ahlaklar iginde yozer vaziyette kendisini yutacak bir girdaba dogru soroklenir gider. GOnah deryasma gemisini sal1p da sahil-i selamete 91kmaya gonah dalgalarmm salmad1g1 bir zavall1 haline gelir. i te Ramazan'daki orug, en gafil ve en serke kimselere bile kendilerinin gok zayrf, gok aciz ve gok muhtag bir varl1k olduklanni hissettirir... Onlar, yani gaflette olanlar, gekmekte olduklan agl1k vas1tas1yla, zay1f vucudlannm ne derece gorok oldugunu, Allah'm efkat ve merhametine ne kadar muhtag olduklanni idrak eder; orug sayesinde nefsin firavunlugunu ve nemrutlugunu b1rak1p, acizligini ve fakirligini tam anlam1 bir kul olarak Allah' in huzuruna s1gmmaya igin-

23 20 Ramazan-iktisat-$Likur Risaleleri Ozerine (Metin ve Ac;1klama) den bir arzu duyar; manevl bir ~OkOr eliyle o ilahl rahmetin kap1sm1 9almaya haz1rlanirlar... Tabil bu durum, kalbleri, gafletle henoz tam bozulmayan ki~ilere moyesser olur. Allah muhafaza, gonolleri, vicdanlan gaflet tarafmdan yagmalanm1~. s1rtlanndan zehirli han9erleri yemi~ olanlann kalbleri mohorlenir de bir daha dono~leri momkon olmayabilir. Altmc1 Niikte Ramazan-1 $erif'in s1yam1, Kur'an-1 Haklm'in niizuliine baktig1 cihetle.. ve Ramazan-1 $erif, Kur'an-1 Haklm'in en milhim zaman-1 nilzulil oldugu cihetindeki ~ok hikmetlerinden birisi Udur ki: Kur'an-1 Hakim, madem $ehr-i Ramazan'da nilzul etmi ; o Kur'an'm zaman-1 nilzulilnil istihzar ile (hayalen o am ya amaya c;ah ip, zihnen bir on haz1rhk yapmakla) 0 semavl hitab1, hilsn-il istikbal etmek (c;ok gi.izel bir ekilde kar Iiamak) i~in Ramazan-1 $erif'te nefsin hacat-1 silfliyesinden (basit, degersiz ihtiyac;lanndan) ve malayaniyat halattan (faydas1z hallerden) tecerrild (uzakla ma).. ve ekl ve ilrbiln (yeme ve ic;menin) terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek.. ve bir surette o Kur'an'1, yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-1 ilahiyeyi gilya geldigi an-1 nilzulilnde dinlemek.. ve o hitab1, Resul-i Ekrem'den (aleyhissalatil vesselam) i itiyor gibi dinlemek.. belki Hazreti Cebrail' den, belki Miltekellim-i Ezell' den dinliyor gibi bir kudsl halete mazhar olur. Ve kendisi tercilmanhk edip ba kasma dinlettirmek ve Kur'an'm hikmet-i nilzulilnil bir derece gostermektir. Evet Ramazan-1 $erif'te gilya Alem-i islam, bir mescid hilkmilne ge~iyor. Oyle bir mescid ki; milyonlarla haf1zlar, o mescid-i ekberin kli elerinde o Kur'an'1, o hitab-1 semavlyi arzhlara i ittiriyorlar...> ~...Ao,,,. o{ -:;;,.,.,,,.,.,. Her Ramazan, 01_jAll ~ Jj\ '-5.fJI 0l,a;j ~ ayetini nuranl, parlak,, ~ bir tarzda gosteriyor. Ramazan, Kur' an ay1 oldugunu isbat ediyor. 0 cemaat-i uzmanm sair efradlan, bazilan hu liile o haf1zlan dinlerler. Digerleri, kendi kendine okurlar. $6yle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i silfilnin hevesatma tabi olup, yemek i~mek ile o vaziyet-i nuraniden 9kmak ne kadar ~irkin ise.. ve o mesciddeki

24 Ramazan Risalesi 21 cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise; oyle de, Ramazan-1 $erif'te ehl-i s1yama (oruc; tutanlara) muhalefet edenler de, o derece umum o Alem-i islam'm manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. * * * Ramazan orucunun, Kur'an-1 Kerim'in Ramazan aymda inmesi ag1smdan onemine gelince: "Ramazan ay1 ki, insanlara yo/ gosterici, dogruyu ve yanlt t birbirinden aymc1 ve a91klay1c1 olarak Kur'an o ayda indirilmi tir." (Bakara, 2/185) buyrulmaktad1r. Madem Kur' an, zaman dilimi olarak Ramazan gibi mobarek bir ayda inmi tir; i te bu erefli Ramazan aymda Kur'an'm ini zamarnrn bekleyerek, o semavi hitab1 ve mesaj1 gozel bir kar ilama ile istikbal etmek i9in, nefsin yeme-i9me ve ehvet gibi adi ihtiya9lanndan, sofli tutkulanndan, malayani bo i lerinden s1ynlmak ve meleklere benzemek laz1mdir. <;OnkO Kur'an o nezih ve temiz alemlerden tenezzolen bize geliyor. Biz de onun geli ini, o semavi, ruhani ve meleki alemlerin ekline boronerek, sofli her eyden s1ynlarak kar 1lamam1z laz1md1r. Bu da ancak oru9 tutmakla olur. <;OnkO boylece Kur'an'daki ilahi hitap ve mesajlan, goya yeni indigi andaki vaziyetiyle dinlemek; o hitab1 ResOl-i Ekrem Aleyhisselam'a ter O taze nazil olmu, turfanda gozellikler gibi dinlemek; belki Cebrail Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhissalato Vesselam'a teblig edili arnna ahit oluyor gibi dinlemek; belki de o Ezeli Kelam'1, Cenab-1 Hak'tan dinliyor gibi dinlemek gerekir ki mukaddes bir vaziyet has1i olsun ve in allah ahirette, ebedi saadette, cennet-i alada oyle dinlemek nasip olsun... Hem bu dinleme mazhariyetini, bu mobarek ayda oru9lu olarak ba kalara dinleterek, Kur'an-1 Kerim'in ini hikmet ve s1m bir derece gosterilsin... Goya Ramazan aymda islam alemi bir cami, bir mescid hokmone ge9iyor. Oyle bir mescid ki milyonlarca haf1z, o boyok mescid ve o ulu caminin her k6 esinde Kur'an-1 Kerim'i okuyor ve ilahi mesaj1 boton donya ehline ve ahalisine -i ittiriyorlar. Her Ramazan ay1, Kur'an'm "Ramazan ay1 ki, onda Kur'an indirilmi tir." (Bakara, 2/185) ayetini nurani ve parlak bir tarzda gosteriyor. 0 muazzam islam cemaatinin diger fertlerine gelince: Baz1lan hu O ile o haf1zlan dinliyorlar, baz1lan kendi kendilerine Kur' an okuyorlar... i te herkesin Kur'an ile me gul oldugu boyle mukaddes bir mescid hokmondeki islam aleminde, baz1lannm oru9 tutmayarak, adi nefsin sofli arzu-

25 22 Ramazan-iktisat-$iikur Risaleleri Ozerine (Metin ve A91klama) lanna tabi olarak, yemek-i9mek vs... ile o nurani vaziyetten 91kmakla ne kadar 9irkin bir vaziyete do tokleri ve o mesciddeki cemaatin manevi nefretine hedef olduklan da anla 1l1r. Yedinci Ni.ikte Ramazan'm s1yam1, dunyada ahiret i<;in ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanm 1 kazancma bakhg1 cihetteki <;ok hikmetlerinden bir hikmeti Udur ki: Ramazan-1 $erif'te sevab-1 a'mal (amellerin sevaplan), bire bindir. Kur'an-1 Hakim'in; nass-1 hadis ile her bir harfinin on sevab1 var, on hasene say1hr, on meyve-i cennet getirir. 2 Ramazan-1 $erif'te her bir harfin, on degil bin.. ve Ayetu'l-Kurs1 gibi ayetlerin her bir harfi binler.. ve Ramazan-1 $erif'in Cumalannda daha ziyadedir.. 3 ve Leyle-i Kadir' de otuz bin hasene say1hr. 4 Evet her bir harfi otuz bin baki meyveler veren Kur' an-1 Hakim, oyle bir nurani ecere-i ta.ba hukmune ge<;iyor ki; milyonlarla o baki meyveleri, Ramazan-1 $erif'te muminlere kazandmr. i te gel; bu kuds1, ebed1, karh ticarete bak, seyret ve dil iln ki; bu hurufatm (harflerin) k1ymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette oldugunu anla!.. i te Ramazan-1 $erif, adeta bir ahiret ticareti i<;in gayet karh bir me her, bir pazard1r.. ve uhrev1 has1lat i<;in, gayet mun bit (verimli) bir zemindir.. ve ne v u nema-y1 a'mal i<;in, bahardaki mah-i nisandir (Nisanyagmurudur). Saltanat-1 rububiyet-i ilahiyeye kar l, ubudiyet-i be eriyenin resm1 ge<;it yapmasma en parlak, kuds1 bir bayram hukmundedir. Ve oyle oldugundan, yemek-i<;mek gibi nefsin gafletle hayvan1 hacatma Ve ffialayant Ve heva-perestane ffiu tehiyata (ho UDa giden zevkji ve Iezzetli eylerel girmemek i<;in oru<;la mukellef olmu. Gu ya, muvakka- 1 Dunyanm, ahiret ic;in bir ticaret ve ziraat yeri olduguna <lair bkz.: Tevbe SO.resi, 9/111; Fatir SO.resi, 35/29; $0.ra SO.resi, 42/20; Saf SO.resi, 61/10-12; Hakim, Mustedrek 4/348; EbO. Nuaym, HilyetU'/-evliya 10/ Bkz.: Tirmizi, Fedc1i/U'/-Kur'an 16; ibn-i Ebi ;Jeybe, Musannef 6/118; Taberani, e/-mu'cemu'/ kebir 9/ Bkz.: Taberani, el-mu'cemu'l-evsat 3/ ; Deylemi, Musned 3/ Bkz.: "Kadir gecesi, bin aydan hayirhd1r." (Kadir SO.resi, 97/3).

26 Ramazan Risalesi 23 ten hayvaniyetten c_;1k1p melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdigi ic_;in, dunyevi hacatm1 muvakkaten b1rakmakla, uhrevi bir adam.. ve tecessuden tezahur etmi (ceset halinde tezahur etmi ) bir ruh vaziyetine girerek; savm1 ile, samediyete bir nevi aynadarhk etmektir. Evet Ramazan-1 $erif; bu fani dunyada, fani omur ic_;inde ve k1sa bir hayatta baki bir omur ve uzun bir hayat-1 bakiyeyi tazammun eder, kazandmr. Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir omur semeratm1 kazandirabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-1 Kur'an ile bin aydan daha hayirh oldugu, bu sirra bir huccet-i kahadir (kesin delildir). Evet nasil ki bir padi ah, muddet-i saltanatmda, belki her senede, ya cillus-u humayun (padi ahm tahta oturma merasimi) nam1yla veyahut ba ka bir a aah cilve-i saltanatma mazhar baz1 gunleri bayram yapar. Raiyetini, o gunde umumi kanunlar dairesinde degil, belki hususi ihsanatma ve perdesiz huzuruna ve has iltifatma ve fevkalade icraatma.. ve dogrudan dogruya lay1k ve sad1k milletini, has teveccuhune mazhar eder. Oyle de Ezel ve Ebed Sultani olan on sekiz bin alemin 1 Padi ah-1 Zulcelal'i; o on sekiz bin aleme bakan, teveccuh eden ferman-1 ali am olan Kur'an-1 Hakim'i Ramazan-1 $erif'te inzal eylemi. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-1 ilahi ve bir me her-i rabbani ve bir meclis-i ruhani hukmune gec_;mek, mukteza-y1 hikmettir. Madem Ramazan o bayramdir; elbette bir derece, sufli ve hayvani me agilden (me galelerden) insanlan c_;ekmek ic_;in oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi buhln duygulan; gozu, kulag1, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-1 insaniyeye dahi bir nevi oruc_; tutturmakhr. Yani muharremattan, malayaniyattan c_;ekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevketmektir. Mesela dilini yalandan, g1ybetten ve galiz (agir, kaba) tabirlerden ayirmakla ona oruc_; tutturmak.. 2 ve o lisam, tilavet-i Kur' an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istigfar gibi 1 Fatiha Suresi'ndeki "Aiemlerin Rabbi" ifadesindeki "alemler"in, on sekiz bin alem olduguna <lair bkz.: Taber!, Cami'u'/-beyan 1/63; Ebu Nuaym, Hi/yetii'/-evliya 2/219; Kurtubi, e/-camf Ii ahka,;,i'l-kur'an 1/ Bkz.: Buhari, Saum 2, 8, 9; Muslim, S1yam 160, 163.

27 24 Ramazan-iktisat-$ukur Risaleleri Ozerine (Metin ve A<;1k!ama) eylerle me gul etmek... Mesela gozunu namahreme bakmaktan ve kulagm1 fena eyleri i itmekten men' edip, gozunu ibrete ve kulag1- m hak soz ve Kur' an dinlemeye sarf etmek gibi.. sair cihazata da bir nevi oruc; tutturmaktir. Zaten mide, en buyuk bir fabrika oldugu ic;in oruc; ile ona ta'til-i e gal 0 paydosu) ettirilse ba ka kuc;uk tezgahlar, kolayca ona ittiba ettirilebilir. * * * insan, bu dunyaya imtihan olmak lyln, ahiret ticareti yapmak i<;in gelmi tir. Dunya, ahiretin tarlas1dir. Dunya hem k1sad1r, hem fanidir. Ahiret ise sonsuzdur. Sonsuz saadet ise burada kazanilacakt1r. Yani insanm o sonsuz hayat i9in 9ok buyuk bir ticaret yapmas1 ve buyuk bir kazan9 elde etmesi gerekmektedir. i te bu noktadan Ramazan ay1 9ok muhimdir. <;unku Ramazan aymda yap1lan ibadet sevab1 bire bindir. Hadis-i erifte beyan edildigi gibi, Kur'an'm her bir harfinin on sevab1 vardir, on hasene say1llr, on tane cennet meyvesi getirir. Bu s1radan zamanlar i9in verilen bir mukafatt1r. Halbuki Ramazan aymda Kur'an'm her harfinin "on" degil; "bin" ve Ayetu'l-Kursi gibi ayetlerin ise her harfinin "binlerce" sevab1 vard1r. Ve Ramazan aymin Cuma gunlerinde bu sevaplar daha fazlad1r. Kadir Gecesi'nde ise "otuz bin" hasene say1l1r. <;unku "Kadir Gecesi, bin aydan (otuz bin gonden) hay1r/jdtr." (Kadir, 97/3) buyrulmaktad1r. i te her bir harfi, otuz bin baki sevap ve meyveler veren Kur'an-1 Kerim, birden nurani bir toba agac1 hukmune ge9iyor. Hi<; boyle bir ticaret ka91r1llr ml? Bu kadar k1ymetli olan Kur'an harflerine hi<; lakayt kalm1r m1? Onlann degeri takdir edilmez mi? 0 harflere do manllk yap1llr m1? Yapanlann sonsuz bir zarar i9inde olduklan anla ilmaz m1? Mesele toparlanacak olursa: a) Ramazan ay1; ahiret ticareti i9in gayet karl1 bir sergi, bir me her, bir pazardir. b) Uhrevi has1lat i9in gayet verimli ve bereketli bir zemindir. c) Amellerin ne V u nema bulup geli mesi i9in, bahardaki Nisan yagmurudur. d) ilahi rubobiyetin saltanatma kar 1, insanlann kullugunun resmi

28 Ramazan Risalesi 25 ge9it (ge9it toreni) yapmasina en parlak, kudsi bir bayram hokmondedir... i te boton bunlardan dolay1 insan, gafletle, yemek-i9mek gibi nefsin hayvani ihtiya9lanna, bo eylere ve taparcasina arzulad1g1 ehevi ve i tihal1 lezzetlere dal1p onlarda bogulmamas1 igin oru9la mokellef tutulmu tur. Bu yokomloiokle goya bir ayl1k zaman diliminde muvakkaten hayvaniyetten 91k1p melek gibi bir vaziyete veyahut ahiret ticaretine girdigi igin, donyevi ihtiya9lann1 muvakkaten birakmakla, bir ahiret insani ve ceset halinde tezahor etmi bir ruh vaziyetine girerek; orucu ile Allah' in "Samed" (yeme, i9me, evlenme vs. gibi hi9bir eye muhta9 olmayan, her ey ve herkesin Kendisine muhta9 oldugu manasindaki) ismine bir nevi aynal1k yapmakt1r. Zira "Samed" ismine ayna olanlar da muvakkaten bile olsa yemez, igmez ve ehvetten uzak dururlar, yani oru9 tutarlar. Boylece Ramazan vesilesiyle, bu fani donyada, fani bir omor iginde ve k1sac1k bir hayatta baki bir omor ve uzun bir hayat kazanilm1 olur. Evet, bir tek Ramazan, seksen senede kazanilacak bir omron sevaplanni kazand1rabilir. Kadir Gecesi'nin bin aydan hay1rll oldugu buna delildir. <:;unko bin ay, seksen kosur sene eder... Erzurumlulann bir nevi mote abihattan say1lacak bir sozo vard1r: "Bahane Tanns1". Yani Cenab-1 Hak, merhametinden dolay1, istifade etsinler diye, kullanna her torlo imkani sagl1yor ve 9ok 9e itli hazineleri onlerine seriyor; "Bir Ramazan'da binlerce sevap kazanabilirsiniz, bir Kadir Gecesi'nde seksen senelik bir omorde kazanilacak ecirleri elde edebilirsiniz." buyuruyor. Arna insanlar hala bunlardan istifade etmiyorlarsa, art1k diyecek bir ey yok. Eviniz ononden bir nehir ak1yor; iginden, kannlannda inci-mercan ta 1yan bal1klar ge9iyor. Siz, sadece bir ag kurup bunlan yakalayabilir ve ebedi zenginlikleri elde edebilirsiniz. Fakat siz bu kadarc1k bir i e, bir ag atmaya da tembellik ederseniz, art1k diyecek bir ey yok... Ramazan ve Kadir Gecesi meselesini de Ostad burada 6yle bir misalle izah edip degerlendiriyor: "Evet nas1i ki bir padi ah, saltanat1 moddetince, belki her senede, ya tahta 91k1 nam1yla veyahut ba ka bir 8 aal1 saltanat tecellisine mazhar baz1 gonleri bayram yapar. Halk1 o gonlerde, umumi ka-

29 26 Ramazan-iktisat-$Likur Risaleleri Ozerine (Metin ve Ac;1klama) nunlar dairesinde degil, belki hususl ihsanlanna, perdesiz huzuruna, has iltifatma, fevkalade icraatma; dogrudan dogruya lay1k ve sad1k milletini, has teveccohone mazhar eder. Aynen bu misal gibi Ezel ve Ebed Sultani, on sekiz bin alemin Padi ah1 olan Cenab-1 Hak, o on sekiz bin aleme bakan, yuce, anl1 fermani Kur'an'1 Ramazan aymda indirmi. Elbette o Ramazan'm, hususl, ilahl bir bayram, rabbanl bir sergi, ruhanl bir meclis hukmone gegmesi, hikmetinin icab1d1r. Madem Ramazan o bayramd1r; elbette bir derece sofll ve hayvanl me galelerden insanlan gekmek igin oruca emredilecektir." Orucun en mokemmeli ise: Mide gibi boton duygulara; goz, kulak, kalb, hayal ve fikir gibi insanl cihaz ve donanimlara bir nevi orug tutturmakt1r. Yani haram k1lman eylerden, malayanl ve bo i lerden onlan gekmek ve her birini kendilerine mahsus bir kulluga sevk etmektir. Mese/a, dilini yalandan, g1ybetten ve gallz tabirlerden uzak tutmakla ona orug tutturmak ve o dili Kur'an okuma, zikir, fikir, tesbih, salavat ve istigfar gibi eylerle me gul etmek... Mesela, gozono, namahreme bakmaktan, kulagm1 fena eyleri i itmekten men'edip, gozono ibrete ve kulagm1 Hak Soz Kur'an'1 dinlemeye sarf etmek gibi, diger cihazlara da bir nevi orug tutturmakt1r. Zaten mide en boyok bir fabrika o.ldugu igin, orug ile ona i leri tatil ettirilirse, yani ona "art1k yeme-igmeye paydos" dedirtilirse, ba ka kogok tezgahlar kolayca ona tabl tutulup uyum saglat1labilir. Sekizinci Niikte Ramazan-1 ~erif, insanm hayat-1 ahsiyesine baktig1 cihetindeki c;ok hikmetlerinden bir hikmeti Udur ki: insana en muhim bir ilac; nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir.. ve tibben bir h1myedir (korunma, hijyendir) ki; insanm nefsi, yemek ic;mek hususunda keyfemaye a (istedigi ekilde) hareket ettikc;e, hem ahsm maddi hayatma tibben zarar verdigi gibi; hem helalharam demeyip rast gelen eye saldirmak, adeta manevi hayatm1 da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse guc; gelir. Serke ane dizginini eline ahr. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-1 ~erif'te oruc; vas1tas1yla bir nevi perhize ah ir,