AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ"

Transkript

1 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ DAĠRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No /10 Ramazan Cem GÜRDENİZ / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü, Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģ olup, Mahkeme yi bağlamamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiģ olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koģulu ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir. 1

2 Başkan, Guido Raimondi, Yargıçlar, IĢıl KarakaĢ, Peer Lorenzen, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, ve Daire Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith in katılımıyla Daire olarak toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Ġkinci Dairesi), 18 Mart 2014 tarihinde gerçekleģtirdiği müzakereler neticesinde, 3 Eylül 2010 tarihli baģvuruyla ilgili olarak yukarıda belirtilen tarihte aģağıdaki kararı vermiģtir: OLAY 1. BaĢvuran Ramazan Cem Gürdeniz, T.C. vatandaģı olup 1958 doğumludur ve Ankara da ikamet etmektedir. BaĢvuran, ulusal mahkemeler önünde itham edildiği olayların meydana geldiği 2003 ve 2004 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nda Albay olarak görev yapmaktaydı. BaĢvuran halen hapiste bulunmaktadır. BaĢvuran, AĠHM önünde Ankara da görev yapan avukatlar ġ. Nazlıoğlu Erol ve Y. Katı tarafından temsil edilmiģtir. A. Somut Olayın Koşulları 2. Dosyada mevcut olan davanın olayları aģağıdaki gibi özetlenebilir:

3 1. Başvuranın tutukluluğu ve başvuran aleyhine yürütülen ceza yargılaması 3. Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 2010 yılında, tümü Silahlı Kuvvetler mensubu general veya subay olan birçok kiģi hakkında, Balyoz (Fransızca da "la masse" ya da Ġngilizce de "sledgehammer") olarak adlandırılan bir suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle ceza soruģturması baģlatmıģtır. Savcılık, bu kiģileri, 2002 ve 2003 yıllarında seçilmiģ hükümeti devirmek amaçlı askeri darbe yapmakla ve söz konusu dönemde yürürlükte bulunan mülga Türk Ceza Kanunu nun 147. maddesi ile tedbir alınan eyleme teģebbüs etmekle itham etmiģtir (Balyoz Davası ile ilgili daha detaylı bilgi ve bu davaya iliģkin eylem planları için bkz. Doğan / Türkiye (Kabul Edilebilirlik Hakkında Karar), No /10, 10 Nisan 2012 ve Çakmak / Türkiye (Kabul Edilebilirlik Hakkında Karar), No /10, 19 ġubat 2013). 4. BaĢvuranın 23 ġubat 2010 tarihinde Ġstanbul Cumhuriyet savcısı ("savcı") tarafından Balyoz operasyon planı hakkında ifadesi alınmıģtır. 5. BaĢvuran, 24 ġubat 2010 tarihinde Ġstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi hâkiminin önüne çıkarılmıģ, ifadesinin alınmasının ardından, tutuklanmasına karar verilmiģtir. 6. Ġstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2010 tarihinde baģvuranın serbest bırakılmasına karar vermiģtir. 7. Ġstanbul savcılığı 6 Temmuz 2010 tarihli bir iddianame ile mülga Türk Ceza Kanununun 61. maddesi ile birleģtirilmiģ 147. maddesine (Bakanlar Kurulunu güç kullanmak suretiyle devirme teģebbüsünü önleyen) dayanarak aralarında baģvuranın da bulunduğu çok sayıda kiģi hakkında Ġstanbul 10. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine dava açmıģtır. Savcılık, baģvuranı askeri bir darbe ile hükümeti devirmeyi amaçlayan Balyoz operasyonu planına iģtirak etmekle itham etmiģtir. Savcılık bu bağlamda, baģvuranın, nihai hedefinin sıkıyönetim yasasının uygulanmasına destek

4 sağlamaya elveriģli, Türkiye de bir seferberlik olacak Ģekilde, Deniz Kuvvetlerinin, Yunanistan ve Türkiye arasında çatıģma konusu olan Ege Denizi ndeki adalar, küçük adalar ve kayalıklar konusunda Yunanistan ile gerilim yaratılmasında katkısından faydalanılacak olan Suga eylem planının uygulanması için görevlendirildiğini belirlemiģtir. 8. Gölcük te Harp Filosu Komutanlığı nda 6 Aralık 2010 tarihinde bir arama gerçekleģtirilmiģtir. Bu arama Balyoz operasyon planı ile iliģkili çok sayıda ek belgenin ele geçirilmesini sağlamıģtır. 9. Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 11 ġubat 2011 tarihli duruģmada, 6 Aralık 2010 tarihinde yapılan arama sırasında ele geçirilen ve baģvuranın suçlu olduğu yönünde Ģüpheleri kuvvetlendiren belgelerdeki tamamlayıcı bilgileri dikkate almıģ ve savcının talebi üzerine baģvuranın tutuklanmasına karar vermiģtir. 10. BaĢvuran, tahliye edilmek amacıyla Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde birçok baģvuruda bulunmuģtur. BaĢvuran genellikle kendisinin itham edilmesine neden olan dijital belgelerin, aslında çok sayıda silahlı kuvvetler subayının suçlanması dolayısıyla da bertaraf edilmesi için oluģturulmuģ ya da tahrif edilmiģ dosyaları içerdiğini savunmaktadır. BaĢvuran kendisiyle birlikte diğer suçlananlarla, savcılık tarafından sunulan ve Ģahsına yönelik suçlamaları destekleyen bu delil unsurlarının geçersizliğinin ispatı amacıyla Ağır Ceza Mahkemesine karģı bir bilirkiģi raporu sunmuģtur. 11. Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık görüģünü takip ederek, mevcut delil durumu, atılı suçun cezai niteliği ve baģvuran üzerinde yoğunlaģan kuvvetli suç Ģüphelerine dayanarak baģvuruları reddetmiģtir. 12. Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2012 tarihinde Balyoz davasındaki yargı kararını kabul ederek, diğerlerinin arasında baģvuranı, mülga Türk Ceza Kanununun 61. maddesiyle birleģtirilmiģ 147. maddesi gereğince 18 yıl hapis cezasına mahkûm etmiģtir.

5 13. Yargıtay 9 Ekim 2013 tarihli bir karar ile baģvuranın Ġstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı hakkındaki temyiz baģvurusunu reddetmiģtir. 2. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurulu Keyfi Tutukluluk Hakkında Çalışma Grubunun Görevlendirilmesi 14. BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Kurulu Keyfi Tutukluluk Hakkında ÇalıĢma Grubu («keyfi tutukluluk hakkında çalıģma grubu»)1 Mayıs 2013 tarihinde Balyoz davası çerçevesinde tutuklu olan aralarında baģvuranın da bulunduğu 250 kiģiye iliģkin no. 6/2013 sayılı görüģünü kabul etmiģtir. Bu görüģ aģağıda belirtildiği Ģekildedir: «(...) 2. ÇalıĢma Grubu, özgürlük kısıtlamasının aģağıdaki hallerde keyfi olduğunu değerlendirmektedir: a) Özgürlük kısıtlamasını haklı göstermek için çeģitli yasal dayanakların ileri sürülmesinin açıkça imkânsız olduğu durumlarda (bir kiģinin kendisine uygulanabilir bir af yasasına rağmen (kategori I) ya da cezasının infazı sonrası tutukluluk halinin devamı durumu gibi) ; b) Özgürlük kısıtlamasının, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 7, 13, 14, 18, 19, 20 ve 21 maddeleri ve Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme nin 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 ve 27. maddeleri (kategori II) ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin kullanılması sonucundan kaynaklandığı durumlarda; c) Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve ilgili Devletlerce kabul gören uygun uluslararası belgelerde düzenlenen adil yargılanma hakkına iliģkin uluslararası normların tamamen ya da kısmen yerine getirilmemesi durumunun özgürlükten yoksun bırakmaya keyfilik kazandıracak kadar ağır olması halinde (kategori III); d) Ġltica hakkı talep edenler, göçmenler veya mülteciler idari ve yargısal bir değerlendirme yapma veya çözüm yolu bulma ihtimali yok iken uzun süreli idari gözaltı uygulamasına maruz bırakıldıklarında ( Kategori IV); e) Özgürlükten yoksun bırakma, doğuģtan gelen özellikler, milliyet, etnik ve sosyal köken, dil, din, ekonomik durum, siyasi veya diğer görüģler, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik hali veya diğer özel durumlardan ötürü ayrımcılık yapılması nedeni ile uluslararası hukuku ihlal ediyor ise ( Kategori V).

6 (...) 72. Belgeleri inceleyen ve değerlendiren ÇalıĢma Grubu, 250 kiģi ile ilgili tek bir görüģ oluģturacaktır. Zira bu kiģilere isnat edilen suç, hükümeti devirmek amacıyla yapılacağı iddia edilen balyoz darbesine dâhil olmalıdır. Kaynağın iddiaları da bu bireylerin bir grup olduğu yönündedir. 73. Hükümet, kaynağın ortaya attığı yargı sürecinde usul ihlalleri olduğuna iliģkin iddia da dâhil birtakım iddialara cevap vermemiģtir. Hükümet kendisine kaynak tarafından yapıldığı belirtilen bu ihlallerin kabul etme veya bu iddiaları çürütme yahut bunlara itiraz etme fırsatını değerlendirmemiģtir. Hükümetten gelen bilgiler yukarıda atıfta bulunulanlar ile sınırlı olduğundan, ÇalıĢma Grubu, kaynağın sunduğu bilgiler temelinde dava ile ilgili görüģ oluģturacaktır. çalıģma Grubu, yeniden gözden geçirilmiģ çalıģma yöntemleri uyarınca, dava ile ilgili kendisine sunulan bilgiler temelinde görüģ oluģturabilecek pozisyondadır Kaynak, hükümetin sanıkların fazla gecikmeden yargılanma haklarını ihlal ettiğini iddia etmektedir. Bu bağlamda, ÇalıĢma Grubu, adil yargılama hakkı, adaletin gecikmeden tecelli etmesini ifade ederken, makul sürenin ne kadar olduğunu her bir davadaki koģullar ve davanın karmaģıklığı ile sanığın devam eden tutukluluk haline periyodik olarak itiraz etme hakkının uygulanabilirliğine göre değiģtiğine iģaret etmektedir. ÇalıĢma Grubu kararlarını dava bazında verir. Hükümet, sanıklara, tutulmalarının (tutuklanmalarının) yasaya uygunluğu ile ilgili itirazda bulunabilmeleri için ve kefaleten serbest bırakılma hususunda etkin bir yol sağlandığını göstermemiģtir. Hükümet, mahkemelerin, sanıkların tutukluluk hallerin devamını gerekçelendiren yasal ve fiili dayanakları ortaya koyan kararlar ile sanıkları kefaleten serbest bırakmak yerine tutukluluk hallerinin devamına hükmeden kararların orantılılığını gözden geçiren periyodik değerlendirme yazılarını göstermemiģtir. ÇalıĢma Grubu, bunun, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi'nin 9. Maddesinin 3. Fıkrası ile Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 9. Maddesi'nin ihlal edildiği sonucunun çıkarılması için yeterli dayanak sağladığı görüģündedir. 75. Kaynak, yargılama sırasında sanıkların adil yargılama haklarının defalarca ve ciddi bir biçimde ihlal edildiğini iddia etmektedir. ÇalıĢma Grubu kaynak tarafından sunulan tüm belgeleri ve hükümetten gelen yanıtı incelemiģtir. Hükümet verdiği yanıtta, kaynağın, Türk hukukunda davanın delillerin doğruluğunun değerlendirildiği ilk aģamasında, usule aykırılıklar yaģandığına iliģkin iddialarını tartıģmamıģ veya mahkemenin, savunma makamınca sunulan, dijital verilerin doğruluğunu çürüten 3

7 bilirkiģi raporunu değerlendirmeye almayı reddettiği iddiasına karģı çıkmamıģtır. Ayrıca, hükümet, verdiği yanıtta, mahkemenin, savunmanın iki kilit tanığı dinletme taleplerini reddetmesi hususuna da karģı çıkmamıģtır ki bu tanıklardan yapılacağı iddia edilen darbeyi engellediğini iddia etmektedir. 76. Hükümet, sanıkların soruģturma dosyasındaki gizli belgelere (materyallere) eriģiminin kısıtlanmasının uluslararası insan hakları belgeleri uyarınca meģru olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda, ÇalıĢma Grubu, böylesi kısıtlamaların, eğer eriģimi kısıtlanan belgeler daha sonra yargılamada sanığın aleyhine kullanılmıyor ise ve bunlar aleyhe bir nitelik taģımıyor ise, kısıtlanmasının meģru olduğuna iģaret etmektedir. Ancak bu davada Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi'nin 14. Maddesinin 3(b) bendini ihlal eder Ģekilde, milli güvenlik gerekçe gösterilerek, sanığın, iddia makamı tarafından kullanılan birinci derece delillere ve aleyhe olması mümkün delillere eriģmeleri engellenmiģtir. 77. Hükümet, mahkeme salonuna yerleģtirilen mikrofonlar sayesinde hükümeti duruģma sırasında avukat- müvekkil arasındaki gizli konuģmaları dinlediğini reddetmemiģtir. Bu yolla, 14. maddenin 3(b) bendini ihlal edilmiģ, sanıklar, mahkeme salonunda duruģma sırasında müdafileri ile özel olarak konuģma haklarından yoksun bırakılmıģlardır. 78. ÇalıĢma Grubu, dava ile ilgili belirtilen durumlar ıģığında, yukarıda ifade edilen yargılama sırasındaki kanuni prosedüre iliģkin ihlallerin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi'nin 9. maddesi ve 14. maddesinin 3. fıkrası ile Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 9, 10 ve 11. maddelerini ihlal ettiği sonucuna varmıģtır. Bu nedenle, 250 dilekçe sahibinin özgürlüklerinden yoksun bırakılması, ÇalıĢma Grubu'nun kendisine iletilen davaları değerlendirirken atıfta bulunduğu kategorilerden III. Kategori'nin kapsamına girmektedir. Görüş 79. Yukarıdakiler ıģığında, Keyfi Tutuklamalar ÇalıĢma Grubu aģağıdaki görüģe varmıģtır; Balyoz davasında tutuklu yargılanan 250 sanığın özgürlüklerinden yoksun bırakılması keyfidir ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi'nin 9. ve 14. Maddeleri ile Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 9, 10 ve 11. Maddelerini ihlal etmektedir. Söz konusu özgürlüklerden yoksun bırakma durumu, ÇalıĢma Grubu'nun kendisine

8 iletilen davaları değerlendirirken atıfta bulunduğu kategorilerden III. Kategori'nin kapsamına girmektedir. 80. ÇalıĢma Grubu oluģturduğu görüģ neticesinde, Türkiye Hükümeti'nden bu 250 kiģinin durumunun Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi ve Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca düzeltilmesini talep etmektedir. ÇalıĢma Grubu, dava ile ilgili tüm durumlar dikkate alındığında, yeterli bir durum düzeltmesinin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi'nin 9. maddesinin 5 fıkrası uyarınca icrası zorunlu tazminat hakkı vermekle olacağı kanaatindedir. (...)» B. İlgili İç Hukuk 1. Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Sayılı Kanun ile anayasa değiģikliğinin kabul edilmesinin ardından yasa 13 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıģ ve referandumun ardından 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiģtir ve Türk Anayasa Mahkemesi ne bireysel baģvuru, Türk hukuk sisteminde baģlatılmıģtır. 16. Anayasa Mahkemesi önündeki usul, Hasan Uzun / Türkiye ((kabul edilebilirlik hakkında karar) No /13, 30 Nisan 2013) kararında açıklanmıģtır. 2. Ceza Kanunu 17. Söz konusu dönemde yürürlükte olan Mülga Türk Ceza Kanunu nun 147. maddesi aģağıdaki Ģekilde düzenlenmiģtir: «Türkiye Cumhuriyeti Ġcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunları teģvik eyleyenlere ağırlaģtırılmıģ müebbet ağır hapis cezası hükmolunur.» 18. Aynı kanunun 61. maddesine göre, bir kimse iģlemeği kasdeylediği bir cürümü vesaiti mahsusa ile icraya baģlayıp da ihtiyarında olmayan esbabı maniadan dolayı o cürümün husulüne muktezi fiilleri ikmal edememiģ ise kanunda yazılı olmayan yerlerde fiil, ağırlaģtırılmıģ müebbet

9 ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde müteģebbis hakkında on beģ seneden 20 seneye ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde on seneden on beģ seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza, yarısından üçte ikisine kadar indirilir. 3. Ceza Muhakemesi Kanunu 19. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 91. maddesinin 2. fıkrası aģağıdaki Ģekildedir: «Gözaltına alma, bu tedbirin soruģturma yönünden zorunlu olmasına ve kiģinin bir suçu iģlediğini düģündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır.» 20. Tutuklanma, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 100. ve devamındaki maddeler ile düzenlenmiģtir maddeye göre kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, Ģüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. ġüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı Ģüphesini uyandıran somut olgular varsa, Ģüpheli veya sanığın davranıģları, delilleri yok etme, gizleme veya değiģtirme, bazı suçların iģlendiği hususunda kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir bunlar özellikle Devletin güvenliğine karģı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar, 100. maddenin 3. fıkrasında tutukluluk gerekçesinin varlığı olarak değerlendirilmektedir. 21. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 101. maddesinde, tutukluluğa kovuģturmanın ilk aģamasında tek hâkim tarafından Cumhuriyet savcısının talebiyle, karar aģamasında ise, savcı talebiyle ya da re sen yetkili bir mahkeme tarafından karar verileceği düzenlenmiģtir. Tutukluluk ve tutukluluk halinin devamına hükmeden kararlar için itiraz söz konusu olabilmektedir. Buna iliģkin kararların hukuki ve olgusal olarak gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

10 C. İlgili Uluslararası Hukuk 1. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 22. KiĢisel ve Siyasal Haklar Uluslararası SözleĢmesi nin 9. maddesi aģağıdaki gibidir: "1. Herkes kiģi özgürlüğü ve kiģi güvenliği hakkına sahiptir. Hiç kimse keyfi olarak gözaltına alınamaz veya tutulamaz. Hiç kimse hukukun öngördüğü sebepler ve usuller dıģında özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 2. Gözaltına alınan bir kimse, gözaltına alınma sebepleri hakkında gözaltına alındığı sırada ve kendisine isnat edilen suçlar konusunda derhal bilgilendirilir. 3. Cezai bir fiilden ötürü Gözaltına alınan veya tutulan bir kimse derhal bir yargıç veya hukuken yargılama yetkisine sahip diğer bir görevli önüne çıkarılır ve bu kimse makul bir sürede yargılanma veya salıverilme hakkına sahiptir. Yargılanan bir kimsenin tutuklanması genel bir kural olamaz; yargılamanın her aģamasında tutuklunun salıverilmesine karar verilebilir; salıverilme bu kimsenin duruģmaya gelmesini sağlamak ve mahkûm edilmesi halinde hükmün infazını temin etmek için teminata baģlanabilir. 4. Gözaltına alınarak veya tutularak özgürlüğünden yoksun bırakılan bir kimse, tutulmasının hukukîliği hakkında hemen karar verebilecek ve eğer tutulması hukuki deģilse salıverilmesine hükmedebilecek bir mahkemeye baģvurma hakkına sahiptir. 5. Hukuka aykırı olarak Gözaltına alınmaktan veya tutulmaktan mağdur olan bir kimse icrası mümkün bir tazminat hakkına sahiptir." 23. Yine aynı sözleģmenin 14. maddesi aģağıda yer aldığı Ģekildedir : "1. Herkes mahkemeler ve yargı yerleri önünde eģittir. Herkes, hakkındaki bir suç isnadının veya hak ve yükümlülükleri ilgili bir hukuki uyuģmazlığın karara

11 baģlanmasında, hukuken kurulmuģ yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir. Davayı izleyenler ve basın mensupları, demokratik bir toplumdaki genel ahlak, kamu düzeni (ordre public) veya ulusal güvenlik nedeniyle veya tarafların özel yaģamlarının menfaatinin gerektirmesi halinde veya mahkemenin görüģüne göre alenîliğin adaletin gerçekleģmesine zarar vereceği özel Ģartların kesinlikle gerektirdiği ölçüde, duruģmalardan tamamen veya kısmen çıkarılabilir; ancak bir ceza davasında veya hukuk davasında verilen hüküm, gençlerin menfaati veya aile uyuģmazlıkları veya çocuğun velayeti ile ilgili davalar aksini gerektirmedikçe aleni olarak tefhim edilir. 2. Hakkında suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir. 3. Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimsenin bu isnadın karara baģlanmasında, tam bir eģitlik içinde asgari Ģu haklara sahiptir: a) Hakkındaki suç isnadının niteliği ve nedenleri konusunda ayrıntılı bir Ģekilde ve anlayabileceği bir dilde derhal bilgilendirilme; b) Savunmasını hazırlamak ve kendi seçtiği avukatla görüģmek için yeterli zamana ve kolaylıklara sahip olma; c) Sebepsiz yere gecikmeden yargılanma; d) DuruĢmalarda hazır bulundurulma ve kendisini bizzat veya kendi seçeceği bir avukat aracılığıyla savunma; eğer avukatı bulunmuyorsa sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilme; adaletin yararı gerektirdiği her durumda kendisine bir avukat tayin edilme ve eğer avukata ödeme yapabilecek yeterli imkânı yoksa ücretsiz olarak avukat tayin edilme; e) Aleyhindeki tanıkları sorguya çekme veya çektirme ve lehindeki tanıkların mahkemeye çıkmalarını ve aleyhindeki tanıklarla aynı koģullarda sorguya çekilmelerini sağlama;

12 f) Mahkemede konuģulan dili anlamıyor veya konuģamıyorsa, bir çevirmenin yardımından ücretsiz olarak yararlanma; g) Kendisini suçlandırıcı tanıklık yapmaya veya bir suçu itirafa zorlanmama. 4. Küçüklerin yargılanmasında, küçüklerin yaģlarını ve yeniden eğitilmelerinin yararını göz önünde tutacak bir yargılama usulü izlenir. 5. Bir suçtan ötürü mahkûm olan bir kimse, mahkûmiyetinin ve aldığı cezanın daha yüksek bir yargı yeri tarafından hukuka göre incelenmesini isteme hakkına sahiptir. 6. Bir kimse bir suçtan ötürü nihai bir kararla mahkûm olduğunda ve bu mahkûmiyeti adli hata bulunduğu gerekçesiyle bozulduğunda veya kendisi bağıģlandığında, eğer mahkûmiyet kararının verildiği tarihte bilinmeyen olayların ortaya çıkarılamamıģ olmasının nedenleri kısmen veya tamamen kendisine yüklenebileceği kanıtlanmadıkça, bu tür bir mahkûmiyetin sonucu olarak ceza çeken bir kimseye hukuka uygun olarak tazminat ödenir. 7. Bir ülkenin hukukuna ve ceza yargılama usulüne uygun olarak daha önce kesin biçimde mahkûm olan veya beraat eden bir kimse aynı suçtan ötürü ikinci kez yargılanamaz ve cezalandırılamaz." 2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 24. Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin 9. maddesi aģağıdaki hükmü içermektedir: " Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez." 25. Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin 10. maddesi, aģağıdaki gibi yazılmıģtır: " Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir Ģekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır."

13 26. Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin 11. maddesi aģağıdaki hükümleri içermektedir: "1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır. 2. Hiç kimse iģlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç oluģturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun iģlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez." 3. Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu 27. BM Ġnsan Hakları Komisyonu'nun 1991/42 sayılı Tavsiye Kararı ile kurulmuģ olan Keyfi Tutuklamalar ÇalıĢma Grubu, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nde belirtilen normlar ve ilgili Devletler tarafından kabul edilen ilgili belgeler anlamında, keyfi olarak özgürlüklerden yoksun bırakma durumlarını soruģturmakla yükümlüdür. Komisyon, 1997/50 sayılı Tavsiye Kararı yla, iltica ve göç talep edenlerin idari gözetime iliģkin konuları da kapsamak amacıyla, ÇalıĢma Grubu nun görevlerini ve yetki alanını belirlemiģtir. Ġnsan Hakları Komisyonu, altıncı oturumunda, ÇalıĢma Grubu nun yetki alanını keyfi tutuklamalar hakkında geniģletmiģ ve söz konusu yetki alanının geniģliğini onaylayan 6/4 sayılı Tavsiye Kararı nı kabul etmiģtir. Konsey, 30 Eylül 2010 tarihli 15/18 sayılı Tavsiye Kararı yla, ÇalıĢma Grubu nun yetki süresini yeni bir üç yıllık dönem için uzatmıģtır. 28. ÇalıĢma Grubu önünde incelenen yargılama için, bk. Peraldi / Fransa ((kabul edilebilirlik hakkında karar), No. 2096/05, 7 Nisan 2009). ġġkâyetler 29. BaĢvuran öncelikle, SözleĢme nin 5. maddesinin 1. fıkrasını öne sürerek, kendisine göre, cezai bir suç iģlemekle suçlanması için makul

14 sebeplerin bulunmaması nedeniyle, SözleĢme ihlal edilerek yakalanmasından ve gözaltına alınmasından Ģikayet etmektedir. BaĢvuran, savcılık tarafından ileri sürülen suçlamalara dayanak oluģturan delil unsurlarının doğru olmadığını ve kendi nazarında, hakkaniyete uygun olmayan ceza yargılaması çerçevesinde verilen özgürlüğünden mahrum bırakılması kararının keyfi olduğunu savunmaktadır. 30. BaĢvuran, ardından SözleĢme nin 5. maddesinin 3. fıkrasını ve 4. fıkrasını ileri sürerek, tutukluluğunun süresinden Ģikayet etmektedir. BaĢvuran ayrıca, tutukluluk halinin devamı kararına yerel mahkemeler tarafından gösterilen gerekçelerin yetersizliğinden Ģikâyetçidir. 31. BaĢvuran, SözleĢme nin 6. maddesini ileri sürerek, kendisi aleyhinde yürütülen ceza yargılamasının süresinden Ģikâyet etmektedir. 32. BaĢvuran, yine SözleĢme nin 6. maddesi açısından, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde hakkaniyete uygun olarak yargılanmadığını iddia etmektedir. Bu bağlamda baģvuran, mahkemeyi, davayı savunma haklarına riayet etmeden yürütmekle suçlamaktadır. 33. BaĢvuran diğer taraftan, savunmasının hazırlanması için gerekli kolaylıklardan yararlanamadığı ve ispat yükü taģıyan bütün unsurlara eriģim sağlayamadığı gerekçeleriyle, SözleĢme nin 6. maddesinin 3. fıkrasının a), b) ve c) bentlerinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir. BaĢvuran, aleyhinde ileri sürülen suçlamanın niteliği ve sebebi hakkında kendisine mümkün olan en kısa süre içerisinde bilgi verilmediğini iddia etmektedir. 34. BaĢvuran, son olarak SözleĢme nin 6. maddesinin 2. fıkrasını ileri sürerek, masumiyet karinesi ilkesinin ihlal edilmesinden Ģikayet etmektedir.

15 HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME I. SÖZLEġME NĠN 5. MADDESĠNĠN ĠHLAL EDĠLDĠĞĠ ĠDDĠASI HAKKINDA 35. BaĢvuran, SözleĢme nin 5. maddesinin 1. fıkrasını ileri sürerek, yakalanması ve tutuklanması sırasında cezai bir suç iģlediğine dair makul sebepler bulunmasıyla ilgili herhangi bir delil unsuru bulunmadığını savunmaktadır. BaĢvuran, kendisine göre hakkaniyete uygun olmayan bir ceza yargılaması çerçevesinde tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin, söz konusu maddeye aykırılık teģkil ettiğini eklemektedir. Ayrıca baģvuran, SözleĢme nin 5. maddesinin 3. ve 4. fıkraları açısından, tutuklu kaldığı süreden ve yerel mahkemelerin tutukluluk halinin devamı kararını haklı gösterdikleri gerekçelerin yetersizliğinden Ģikâyet etmektedir. Davanın olaylarının hukuki değerlendirmesinde uzman olan Mahkeme (Glor / İsviçre, No /04, 48, AĠHM 2009), bu Ģikâyetleri sadece SözleĢme nin 5. maddesinin 1. ve 3. fıkraları açısından incelemenin gerekli olduğu kanısındadır. 36. Bu bağlamda, SözleĢme nin 35. maddesinin 2. fıkrasının b) bendi ile ilgili olan içtihadın kriterlerini hatırlatmak uygundur. Bu hüküm aģağıdaki gibidir: "2. Mahkeme, 34. madde uyarınca sunulan bireysel baģvuruları aģağıda sayılı hallerde ele almaz: ( ) b) BaĢvuru, Mahkemece daha önce incelenmiģ ya da uluslararası diğer bir soruģturma veya çözüm merciine daha önceden sunulmuģ bir baģka baģvuruyla esasen aynı olup yeni olgular içermiyorsa." 37. Bu hükümden, aynı davaya iliģkin uluslararası yargılamaların artmasını engellemeyi amaçlayan SözleĢme nin, uluslararası bir

16 mahkemenin daha önceden inceleme konusu olmuģ bir baģvuruyu Mahkeme nin yeniden ele alabileceğini göz ardı ettiği anlaģılmaktadır. (Celniku / Yunanistan, No /04, 39, 5 Temmuz 2007). Bu kural, Mahkeme nin davayı incelediği tarihte esas hakkında verilmiģ bir kararın önceden bulunması unsuru dikkate alınarak, baģvuruların sunuldukları tarihlerden bağımsız olarak uygulanmaktadır. 38. Bu bağlamda SözleĢme organlarının verdiği kararlar, bir baģvurunun daha önceden baģka bir uluslararası bir mahkeme önüne sunulmuģ olmasının, Mahkeme nin yetkisini bertaraf etmek için kendi içerisinde yeterli bir sebep olmadığını ve denetim organının niteliği, bu organ tarafından izlenen yöntem ve verdiği kararların sonucu, SözleĢme nin 35. maddesinin 2. fıkrasının b) bendi bakımından olması gerektiği gibiyse, Mahkeme nin yetkisinin bertaraf edildiğini göstermiģtir (Loukanov / Bulgaristan, No /93, 12 Ocak 1995 tarihli Komisyon Kararı, Karar ve Raporlar (KR) 80-B, s. 108 ve Varnava ve diğerleri / Türkiye, No /90 ve /90, 14 Nisan 198 tarihli Komisyon Kararı, KR 93-B, s. 5). 39. Mahkeme, Keyfi Tutuklamalar ÇalıĢma Grubu nun ele aldığı davayı daha önce incelediğini ve SözleĢme nin 35. Maddesinin 2. Fıkrasının b) bendi anlamında bu ÇalıĢma Grubunun, "uluslararası soruģturma yapan ve yönetmelik hazırlayan bir yargı makamı olduğu sonucuna vardığını hatırlatmaktadır (daha önce anılan karar Peraldi). 40. Dolayısıyla somut olayda Mahkeme nin, baģvuranın SözleĢme nin 5. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına iliģkin olarak ileri sürdüğü Ģikayetlerin, BirleĢmiĢ Milletler, Keyfi Tutuklamalar ÇalıĢma Grubu na sunulan Ģikayetlerle "esasen aynı" olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. 41. Mahkeme bu hususla ilgili olarak, bir baģvurudaki olgular, taraflar ve Ģikâyetler aynı olduğunda, söz konusu baģvurunun "esasen aynı" olarak değerlendirildiğini hatırlatmaktadır (Savda / Türkiye, No /05, 68, 12 Haziran 2012).

17 42. Mevcut davada Mahkeme, baģvuranın SözleĢme nin 5. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına iliģkin Ģikayetlerinin ve ÇalıĢma Grubu na sunulan bildirinin, Balyoz Davası çerçevesinde 250 kiģinin tutuklanmasına ve özellikle bu kiģilerin keyfi olarak tutuklandıkları ve aģırı uzun süre tutuklu kaldıkları hususuna dair olduğunu gözlemlemektedir. Mahkeme öncelikle, ÇalıĢma Grubu nun, temel olarak baģvuran aleyhinde açılan ceza davasının içerdiği unsurlar olmak üzere birçok unsura dayanarak, ilgilinin keyfi olarak tutuklanıp tutuklanmadığı ve tutukluluk süresi hakkında karar verdiğine dikkat çekmektedir. 43. Mahkeme, görüģlerinde, ÇalıĢma Grubu nun "[söz konusu] devletler tarafından kabul edilen ( ) ilgili uluslararası belgelerde ortaya konan adil yargılama hakkına iliģkin uluslararası normların tamamen veya kısmen ihlal edilmesi durumunun özgürlükten yoksun bırakmaya keyfilik kazandıracak kadar ağır [olması] halinde, ( ) özgürlükten mahrum bırakmanın keyfi [olduğu]" kanaatine vardığını tespit etmektedir. 44. Mahkeme, mevcut davada, ÇalıĢma Grubu nun, Balyoz Davası nda tutuklanan, baģvuranın da aralarında bulunduğu 250 sanığın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının, keyfi olduğuna ve bu durumun, KiĢisel ve Siyasi Haklar Uluslararası SözleĢmesi nin 9. ve 14. maddeleri ile Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin 10. ve 11. maddelerine aykırılık teģkil ettiğine karar verdiğini tespit etmektedir. ÇalıĢma Grubu, keyfi tutuklama hakkında bu sonuca ulaģmak için, adil yargılanma hakkının genel bir analizi çerçevesinde baģvuranın davasını incelemiģtir. Dolayısıyla inceleme, baģvuranın Mahkeme önüne sunduğu SözleĢme nin 5. maddesine iliģkin Ģikâyetleri kapsamıģtır. Bu yüzden Mahkeme, somut olayın kendine özgü koģullarını dikkate alarak, olguların, tarafların ve Ģikâyetlerin aynı olduğunu değerlendirmektedir. 45. Mahkeme ye sunulan SözleĢme nin 5. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına iliģkin Ģikâyetlerin, keyfi tutuklama hakkında ÇalıĢma Grubu nun yukarıda belirtilen görüģünün temelinde bulunan Ģikâyetlerle

18 esasen aynı olması dolayısıyla, SözleĢme nin 35. maddesinin 2. fıkrasının b) bendinin uygulanmasıyla, bu Ģikâyetlerin kabul edilemez bulunduğuna karar vermek uygundur. II. SÖZLEġME NĠN 6. MADDESĠNĠN ĠHLAL EDĠLDĠĞĠ ĠDDĠASI HAKKINDA 46. BaĢvuran diğer taraftan, birçok bağlamda SözleĢme nin 6. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir. BaĢvuran öncelikle, kendisi aleyhinde yürütülen ceza davasının süresinden Ģikâyet etmektedir. BaĢvuran ardından, hâkimlerin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmadıklarını, kendisine isnat edilen suçlamaların niteliği ve sebepleri hakkında kendisine en kısa süre içerisinde bilgi verilmediğini, savunmasını hazırlamak için gerekli kolaylıkların sağlanmadığını ve yeterli zaman verilmediğini ve kendisine lehinde delil sunma imkânı verilmediğini ileri sürmektedir. BaĢvuran son olarak, masumiyet karinesi ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, SözleĢme nin 6. maddesinin 2. fıkrasının tanınmadığından Ģikâyet etmektedir. 47. Mahkeme, iç hukuk yollarının tüketilmesinin normal olarak Mahkeme ye baģvuru yapıldığı tarihte değerlendirildiğini tespit etmektedir. Bununla birlikte Mahkeme nin birçok defa belirttiği gibi, bu kural, her somut olayın kendine özgü koģulları tarafından haklı gösterilebilen bazı istisnalarla uygulanmaktadır (Baumann / Fransa, No /96, 47, 22 Mayıs 2001). Mahkeme, konusu aģırı uzun yargılama olan baģvurularla ilgili bazı üye Devletlere karģı yürütülen davalarda, iç hukuk yollarının tüketilip tükedilmediği konusunun, baģvurunun sunulduğu sırada değerlendirilmesine dair genel ilkeden özellikle uzaklaģtığını hatırlatmaktadır (Fakhretdinov ve diğerleri / Rusya (kabul edilebilirlik hakkında karar), No /09, 67576/09 ve 7698/10, 23 Eylül 2010 ve Reinhold Taron / Almanya (kabul edilebilirlik hakkında), No /07, 29

19 Mayıs 2012). Mahkeme, Türkiye ye karģı yürütülen mülkiyet hakkına bağlı konuları içeren bazı davalarda da aynı tutumu sergilemiģtir (İçyer / Türkiye (kabul edilebilirlik hakkında karar), No /02, 73-87, 12 Ocak 2006, Altunay / Türkiye (kabul edilebilirlik hakkında karar), No /07, 17 Nisan 2012 ve Arıoğlu ve diğerleri / Türkiye (kabul edilebilirlik hakkında karar), No /05, 6 Kasım 2012). 48. Mahkeme, Hasan Uzun (daha önce anılan) Kararı nda Anayasa Mahkemesi önünde yapılan bireysel baģvuru yolunun temel sonuçlarını ve baģvurunun yapılmasına imkân veren kaynakları incelediğini hatırlatmaktadır. Mahkeme, bu davada verdiği kararda, söz konusu baģvuru yolunun ilke olarak SözleĢme ye iliģkin Ģikâyetlere uygun karar düzeltme imkânları teģkil etmediğini söylemeye izin veren herhangi bir unsur bulunmadığı kanaatine varmıģtır. 49. Yukarıda belirtilenler ıģığında, somut olayda Mahkeme, baģvuranın, Yargıtay ın verdiği 9 Ekim 2013 tarihli kararın ardından Anayasa Mahkemesi ne bireysel baģvuruda bulunmuģ olması gerektiği kanaatindedir. 50. Ġç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle, SözleĢme nin 6. maddesine iliģkin Ģikâyetlerin, SözleĢme nin 35. maddesinin 1. fıkrasının uygulanmasıyla, kabul edilemez bulunduğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bu gerekçelerle, Mahkeme, oy çokluğuyla, baģvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Stanley Naismith Yazı ĠĢleri Müdürü Guido Raimondi BaĢkan

20

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ DAĠRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No.: 3214/05 Zikriye YILDIZ ve diğerleri / TÜRKĠYE ve diğer 11 baģvuru (bk. belge ekindeki liste) T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAYRAM GÜÇLÜ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 31535/04) KARAR STRAZBURG 18 ġubat 2014 İşbu karar AİHS nin 44 2. Maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ŞİRAY / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No.29724/08) KARAR STRAZBURG 11 ġubat 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 31446/09 İsmet TUNCER / Türkiye Başkan, Paul Lemmens, Yargıçlar, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, ve Bölüm Yazı

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 36797/10 Süleyman Dinç v. Türkiye 19 Şubat 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danute Jociene, Peer

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No. 8205/08 Ahmet BEREKETOĞLU / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar IĢıl KarakaĢ, András Sajó, Helen Keller,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) KARAR STRAZBURG. 25 Mart 2014

İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) KARAR STRAZBURG. 25 Mart 2014 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) (Başvuru No. 55197/07) KARAR STRAZBURG 25 Mart 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 5005/08 Sebahattin SUVAĞCI/Türkiye 16 Aralık 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş, András

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru No. 36588/09 Mehmet Fikri KARADAĞ / Türkiye

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru No. 36588/09 Mehmet Fikri KARADAĞ / Türkiye AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No. 36588/09 Mehmet Fikri KARADAĞ / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar András Sajó, Nebojša Vučinić, Egidijus

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 5) (Başvuru No. 4327/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No. 31575/07 Onur DURMUŞ ve diğerleri / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar IĢıl KarakaĢ, Nebojša Vučinić, Helen

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 33162/10 Aysel KILIÇ ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 7) (Başvuru No. 10752/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 6) (Başvuru No. 4375/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM HÜSEYİN ASLAN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /11) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM HÜSEYİN ASLAN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /11) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM HÜSEYİN ASLAN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 60375/11) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM YALÇINKAYA VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE (Başvuru No. 25764/09, 25773/09, 25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09, 25815/09, 25928/09, 25936/09, 25944/09, 26233/09,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.30253/06 Fahrettin KÖKSAL/Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no. 25324/02) KARAR STRAZBURG 2 Şubat 2006 Bu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen şartlarda

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE Başkan, Paul Lemmens, Yargıçlar, Robert Spano, Fridrik Kjølbro ve Bölüm Yazı

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 54614/07) KARAR STRASBOURG 24 Temmuz 2012 Đşbu karar kesin olup, sekli düzeltmelere tabi olabilir. Mehmet Mansur Demir Türkiye davasında, 3 Temmuz

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) Sarar / Türkiye davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), komite

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG. 7 Temmuz 2015

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG. 7 Temmuz 2015 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG 7 Temmuz 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no. 15259/02) KARAR STRAZBURG 12 Nisan 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ DAĠRE FAZLI ASLANER / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 36073/04) KARAR STRAZBURG 4 Mart 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 319/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 03/12 Başvurucular Kastriot Gerbeshi Yüksek Mahkeme nin PKL. Nr. 88/2011 sayı ve 21 Eylül 2011 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 307 Savcıların Rolüne Dair İlkeler SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba'nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM NEDİM ŞENER/TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 38270/11) KARAR STRAZBURG 8 Temmuz 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KARAR. BaĢvuru no. 2935/07 Önder Deniz KOLGU / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KARAR. BaĢvuru no. 2935/07 Önder Deniz KOLGU / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KARAR BaĢvuru no. 2935/07 Önder Deniz KOLGU / Türkiye Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danutė Jočienė, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, IĢıl KarakaĢ, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto de Albuquerque,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK247/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 95/11 Başvurucu Hajrije Behrami ve reşit olmayan kızı Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 2011

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANBAY TÜTEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /09) KARAR STRAZBURG. 10 Aralık 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANBAY TÜTEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No /09) KARAR STRAZBURG. 10 Aralık 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANBAY TÜTEN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 38249/09) KARAR STRAZBURG 10 Aralık 2013 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Bazı şekli düzeltmelere

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 26065/06 HALİL CEYLAN / TÜRKİYE Başkan, András Sajó, Yargıçlar, Işıl Karakaş, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE 14 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danute Jociene, Dragoljub Popovic, Andras Sajo, Işıl Karakaş, Nebojsa Vucinic,

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR (Başvuru no.30384/08) Selim KARADAĞ VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE Selim KARADAĞ ve diğerleri/türkiye davasında; Başkan Guido Raimondi,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 22 Mayıs 2012 Nr.ref: RK 244/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru no: KI 108/11 Başvurucular Myrteza Dyla Yüksek Mahkeme nin PN. Nr. 372/2011 sayı ve 13 Temmuz 2011 tarihli kararlarının Anayasaya

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TUNCAY YAZICI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/735)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TUNCAY YAZICI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/735) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TUNCAY YAZICI BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/735) Karar Tarihi: 9/6/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/912 Karar Tarihi: 6/3/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler : Alparslan ALTAN : Engin YILDIRIM Celal Mümtaz AKINCI Muammer

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KONUK - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 49523/99) KARAR STRAZBURG.

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KONUK - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 49523/99) KARAR STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KONUK - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 49523/99) KARAR STRAZBURG 22 Haziran 2006 Đşbu karar AĐHS nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE. (Başvuru no /00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE. (Başvuru no /00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE (Başvuru no. 63354/00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 15 Şubat 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. Maddesi nde

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE NUSRET ERDEM -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:34490/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 30 Kasım 2010 Đşbu karar kesindir.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYĐ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KUTLAR VE OCAKLI TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no. 41433/06 ve 47936/08) KARAR STRAZBURG 1 Şubat 2011

Detaylı

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177)

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177) 1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/11177) Karar Tarihi: 8/3/2017 Başv uru Numarası : 20 î 4/11177 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör

Detaylı

Başvuru no: 74161/11 Ümit GÜL v. Türkiye

Başvuru no: 74161/11 Ümit GÜL v. Türkiye ĐKĐNCĐ DAĐRE KABUL EDĐLEBĐLĐRLĐK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 74161/11 Ümit GÜL v. Türkiye 1 T.C. Adalet Bakanlığı, 2012. Bu gayrıresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM ÖNER VE TÜRK / TÜRKİYE (Başvuru no. 51962/12) KARAR STRAZBURG 31 Mart 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı