Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HAZÝRAN sayý Tasavvuf Kültürü Dergisi ramazan

2 EDÝTÖRDEN... Merhaba dostlar, Haziran 2014 sayýsýna hoþgeldiniz. Bu sayýmýzda konumuz Ramazan. Bildiðiniz gibi bu sene mübârek Ramazan ayý 28 Haziran da baþlýyor. Onbir ayýn sultâný, Gecelerin en hayýrlýsý Kadir Gecesini, son üçte birinde barýndýran, aylarýn en hayýrlýsý olan Ramazan ayýna inþaallah yine kavuþmak nasip olacak. Sizi bilemem dostlar ama beni þimdiden mübârek ayýn heyecaný, garip bir mutluluk, bir güzellik sardý sarmaladý. Ýftarlarýn, sahurlarýn, dostlarýn, o sultanlar sultâný istiyor diye, sadece O istiyor diye, bir yudum buz gibi su içip caný ferahlatmanýn, tüm hücrelerimden çok þükür diyebilmenin hevesi ve iþtiyâký içindeyim. Allah hayýrla kavuþmayý nasip etsin inþaallah. Bu vesile ile eski Ramazanlarý, nefislerimizden vermeye çalýþacaðýmýz zekâtlarý, diþ kiralarýný ve çocuk iftarlarýný yeniden anmak ve anlamak ve yetim baþý okþama sünneti de dahil olmak üzere hepsini yeniden yeniden yaþamak heyecanýndayým. Velhâsýl bir güzel telâþ bizleri sardý sarmaladý çok þükür. Bu nedenle istedik ki bu sefer Ramazan baþlamadan, güzel dinimizin emirlerini, güzeller güzeli peygamberimizin hâlini ve sünnetlerini, an anelerimizi ve âdetlerimizi hatýrlayalým ve hatýrlatalým istedik. Heyecanýmýzý, mutluluðumuzu siz HerNefes dostlarýmýzla paylaþalým, sizleri de bu hâlimize ortak edelim ve inþallah bu heyecaný birlikte yaþayalým istedik. Efendim, mahcup olmamak dileðiyle yeniden hoþgeldiniz diyoruz. Kusurlarý bizlere, güzellikleri herþeyin sahibine âit olarak, buyurun gönül soframýzda beraber iftar edip çok þükür! diyelim... Hürmet ve muhabbetlerimle, Yosun MATER

3

4 SOHBETLER Ramazan yaklaþmýþtý. Görgüsü kadar bilgisi de zengin, kendisi ise yerine ve zamanýna uygun konuþmayý bilen Münîre Hanýmefendi gençliðinde öðrenmiþ olduðu, kýsa bir duâyý (Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Þa'bân ve belliðnâ (nice nice) Ramazan, bi'l-âfi-yeti ve'l-gufrân ve hatim lenâ bi'lîmân ve þerrifnâ bi'l-kur'ân) birkaç defa tekrarladýktan sonra Efendiciðim, baþýnýz aðrýmasýn, canýnýz sýkýlmasýn, diye susuyorum! dedi. - "Duâný et... ben Allah'a edilen duâdan hiçbir vakit býkmam. Ben ona edilen duâya doymam ki, söyle söyle!" (Ken'an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtý Neþriyâtý, Ýstanbul, 2000, s. 139) **** Ramazanýn ilk günü idi: - "Bir ramazan daha geldi ve bizi býraktýðý gibi buldu. Belki de daha beter. Daha beter dememizin sebebi, Resûlullah Efendimiz'in Bugünü dünkü güne müsâvî geçirene yazýktýr buyurmalarýdýr. Elinde fýrsat varken, bugünü dünden, hele yarýný bugünden aþaðý geçiren kimseye yazýktýr." (Ken'an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtý Neþriyâtý, Ýstanbul, 2000, s. 415) *** Avâmýn Ramazan'ý, mâlûm olan ayda, orucu bozan þeylerden, havassýn yâni Allah'ýn has kullarýnýn orucu ise fikir ve his günâhlarý demek olan gafletten yâni Hak'tan gayrý þeylerden kaçýnmak ve riyâzatta bulunup canânýn vuslatý bayramýna intizar eylemektir. Avâmýn orucu senede bir aya mahsustur. Bu ise vuslat bayramý müyesser oluncaya kadar devam eder."

5 Þeyh Yûnus Efendi: - Bu akþam ayý, fakir de gördüm. - "Basra'da Anadolu'da bu gün bayram. Halbuki bizim baþýmýz þerîate baðlýdýr. Biz mâdemki orucu, ulülemir olan hükümetin topuyla tuttuk, yine onun topu ile bozarýz. Bu hususta mes'ûliyet varsa, bize âit deðildir. Esâsen âlemin intizâmý da bunu îcap eder. Herkes, ben ayý gördüm... der oruç tutar ve oruç bozarsa, o vakit birlik olmaz. (Ken'an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtý Neþriyâtý, Ýstanbul, 2000, s. 547) *** Ramazan Sohbetleri'nin tashihi yapýlýyordu. Meclisten biri: - Ne yazýk... Bir hikmet ve irfan þelâlesi olan bütün bu sözleri alelâde konuþmalarmýþ gibi dinliyoruz, dedi. - "Evet, ben de þimdi onu düþünüyordum, benden sana aksetti. Dergâh-ý Þerifte Mesnevî takrir ederken de böyle deðil mi idi? Kimi esner, kimi uyur, kimi de lütfen dinlerdi. Dinliyoruz zannedenlerin de bâzýsý bir þey anlamazdý." - Ýmâm-ý Cafer Hazretlerinin Allah, kelâmýndan tecellî etmiþtir fakat görmüyorlar buyurduðu gibi... - "Evet, bu istiðnaya raðmen hocanýz, öðretmek için ne kadar haristir. Kâh vaaz, kâh hikâye, kâh lâtife tarzýnda ve her fýrsattan faydalanarak, doðru bildiðini anlatmaya çalýþýr iþte." (Ken'an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtý Neþriyâtý, Ýstanbul, 2000, s. 41)

6 Ramazan, paylaþmayý hatýrladýðýmýz ve infâký sevmeyi öðrendiðimiz aydýr. cemâlnur sargut la söyleþi Cemâlnur Sargut Hocamýzýn Beyaz TV de Ferda Yýldýrým ile yaptýðý sohbetlerden yola çýkýlarak hazýrlanan Kur an ile Var Olmak isimli son kitabý geçen ay okurlarla buluþtu. Aþaðýdaki yazý, bu kitabýn Ramazan baþlýðý altýnda yer alan kýsýmdan derlenmiþtir. Bu vesileyle bütün okuyucularýmýzýn mübârek Ramazan ayýný tebrik ediyoruz. Allah ýn Samed sýfatýný oruçla giyiniyoruz. Allah ta ihtiyaçsýzlýk var. Yüce Allah ýn hiçbir þeye ihtiyacý yok. O öyle bir sultan ki her þeyin en mükemmeli. O, ganî... Âciz ve ihtiyaç sahibi olan bizleriz. Biz: Allah ým senin ismin ve sýfatýný bir günlük giyinmemize müsaade eder misin, dediðimizde ne oluyor? Ben onun ismini ortaya çýkarmak vasýtasýyla Allah la iliþki kuruyorum. Bende Allah ýn ismi ortaya çýkýyor. Ben, bir gün boyunca hiçbir þeye ihtiyacým olmadan yaþýyorum; yemek yemiyorum, içmiyorum, kavga etmiyorum, sinirlenmiyorum. Hiçbir þeye ihtiyaç duymamak o kadar önemli bir þey ki. Yani Allah bana kul olduðum halde kendisinin bir ismini giyinebilme özelliðini lütfetmiþ, bunu idrak ediyorum ve cevabý doðrudan Allah tan geliyor. Ýkincisi; oruç, alýþkanlýklarýn hepsini yok eden bir hâldir. Ramazan, hatýrlatma ayýdýr çünkü meselâ namaz için Allâhü Azîmü'þ-þan, Ben namazýn devamlý olanýný severim diyor. Yani günde beþ vakit namazý kastetmiyor Allah; o vazifemiz... Peygamber bize Allah ýn bizim namazýmýza ihtiyacý olmadýðýný, ama namaz kýlana da kendisinin þefaat edeceðini hatýrlatýr. Namaz çok önemli bir ibâdet. Allah la aramýzdaki en kýsa buluþma þekli. Evet vazifemiz, ama Allah bunun sadece beþ vakitte deðil, daimi olanýný istiyor. Yani biz namaza baþlarken nasýl iki elimizi göðsümüze koyduðumuzda dünya ile âhiretten uzaklaþýp yalnýz Allah la beraber olmaya gayret ediyorsak, aslýnda her an öyle olmamýz gerekiyor. Ramazan ise bu hâli bize hatýrlatan bir lûtuf ayýdýr. Oruç öfkeyi kaldýrýr, zîra nefsin öfkeyle azdýðý zamanda onu yenmeyi bilmeden Allah'la irtibat kurulamaz. ( ) Hoþgörümüzü kaldýran ne biliyor musun? Burada biz yaratýlmýþý Allah'tan ayrý düþünüyoruz. Halbuki her zaman diyoruz ki Allah'tan baþka varlýk yok. Yaratýlmýþ herkeste onun bir ismi tecellî ediyor. Öyleyse kime kýzacaksýnýz? Kime öfkeleneceksin? Öfkelenmemeyi, kýzmamayý, Sevgilim benden memnun olsun diye mânevî bir âdet ve zevk haline getirirsen o zaman Ramazan, Ramazan oluyor ve o zaman senin bu çabalarýnýn neticesi Kur'an oluyor.

7 Ramazaný bütün aylardan ayýran tek þey, senin gayretinin neticesinin Allah tarafýndan sana Kur'an olarak inmesidir. ( ) Hadîs-i þerifte Allâhü Azîmü'þ-þan, gecenin son üçte birinde yeryüzüne iner ve bütün isteklere cevap veririm buyuruyor. Gece ve gecenin son üçte biri ne demektir? Gece aslýnda sýkýntý, belâ ve dünya demektir. Bakýn üç tane ay var: Recep, Þaban, Ramazan. Recep Allah ýn ayý, Allah ýn bütün hâdiselerin iç yüzünü âþikâr ettiði çok mühim bir aydýr. Þaban ayý Hazreti Peygamber in ayýdýr. Allah ýn hâdiselerin iç yüzünü âþikâr etmesi üzerine Peygamber ile birlikte o hâdiseleri yorumlama ayýdýr. Fakat Ramazan kulun ayýdýr. Bütün bunlarý öðrendikten sonra kulun kendini arýtmak ve temizlemek için sýkýntýya girdiði bir aydýr. Ve gecenin son üçte biri olan Ramazan ayýnýn son on gününde Allah kulun gönlüne tecellî eder ve Kur an iner. ( ) Kur ân-ý Kerîm, ilm-i ledun yani Allah ýn hakîkatinin ortaya çýkýþýdýr. Çok büyük lûtuf. Allah, Peygamber de tecellî etti, ama ilmini bir de bize yazýlý olarak da ifade etti ki ikisini birleþtirebilelim; hâl ile ilmi birleþtirelim. Ýlim nedir? Ýlim, Kur ân-ý Kerîm gibi olmak ve hâl etmek, amel de Hz. Peygamber gibi yaþamaktýr. ( ) Kur ân-ý Kerîm hiçbir kitaba

8 cemâlnur sargut la söyleþi benzemiyor. Mesela batý âleminde Ýncil ve Tevrat gibi büyük lûtuf olan kitaplar sonradan yazýlmýþ olsa dahi Allah isterse, insaný hidâyete erdirir. Çünkü mademki Allah, Kitaplar ve peygamberler arasýnda fark yoktur diyor, kitaplar yanlýþ da olsa insaný hidâyete erdirir. Fakat Kur an, indiði gibi yazýlmýþtýr. Peygamber ise ümmîdir. Yani Peygamber in ümmîliði okuma yazma bilmemekle alâkalý deðildir. Biliyor ya da bilmiyor onu da biz bilemeyiz ama çok mühim olan Allah tan gelen ilmi, kendi nefis ve akýl süzgecinden hiç geçirmeden indiði gibi yazýlmýþ olmasýdýr. Onun için Kur an olduðu gibi aktarýlmýþtýr. Bir de Peygamber onu hâl olarak yaþamýþtýr. Hz. Peygamber in varlýðýnýn ne kadar önemli olduðunu bir düþün! Dolayýsýyla Kur ân-ý Kerîm i anlamak, idrak etmek için Peygamber in hadislerini çok iyi bilmek lâzým. Allah öðrenmeyi nasip etsin. ( ) ***** Âyeti bütünüyle yaþayacaksýn ( ). Zerre kadar hayýr iþleyen hayýr bulur, zerre kadar þer iþleyen þer bulur âyetini ashabtan birisi ezberlemiþ, Ben artýk Kur an okumam demiþ. Gelip Peygamber e þikâyet ettiklerinde Býrakýn, o fýkýh âlimi olmuþ; zaten bunu yapsa yeter buyurmuþlar. Yani âyeti yaþayacaksýn. Hz. Mevlânâ nýn çok güzel bir yorumu var. Kendisine Bir adamcaðýz var, Kur ân ý o kadar iyi biliyor ki siz bir kelime söyleyin, o kaçýncý sayfalarda var, söylesin demiþler. Hz. Mevlânâ Cevizleri saymayý çok iyi öðrenmiþ, inþallah bir gün kýrar da içinin lezzetine de bakar demiþ. Ýþte âyeti hâl etmek, Kur ân ýn içinin lezzetidir. Ben Kur ân ý okumak eksik bir zevktir demiyorum. Hayýr. Kur ân ýn enerjisi þarttýr ve vücut için çok faydalýdýr. Ben âcizâne bir tavsiyede bulunmak isterim, edepsizliðimi hoþ görsünler. Meselâ bizim evde, ben varken veya yokken, Kur an kaseti devamlý çalýnýr. Kur ân ýn enerjisi duvarlara kadar tesir eder. Onun için onun okunmasý, tekrarlanmasý, hatim indirilmesi maddeyi Allah ýn enerjisi ile kuvvetlendirir. Ama mânâsýný öðrenmedikten sonra, mânâsýný yaþamadýktan sonra, papaðan olur çýkarýz, Allah korusun. ( ) Ramazan yardýmlaþma ayýdýr. Zekât çok önemli. Önce zekâtýn hakîkati üzerinde de biraz konuþmak lâzým. Aslýnda biliyor musunuz, fakirin, malýmýzýn mülkümüzün sadece kýrkta birinde deðil, her kuruþunda hakký var. Allâhü Azîmü'þ-þan, hadîs-i kudsîde Parayý fakire verdiðin zaman önce benim elime düþer buyurmuyor mu? Cîlî Hazretleri bunu açýklarken buyurmuþlar ki: Sen de birine baðýrdýðýn zaman, söylediðin hakaret önce Allah a çarparak o kiþiye ulaþýr. Aman Yarabbi! O halde her þeyde Allah ýn hakký var. Her þey Allah a ait. Öyleyse Ramazan, paylaþmayý

9 hatýrladýðýmýz ve infaký sevmeyi öðrendiðimiz bir aydýr. Yani ben ne yapabilirim? Meselâ hasta olup oruç tutamayanlar var. Oruç parasý veriyorlar. O oruç parasýnýn fakir insana o kadar büyük faydasý var ki. Herkese Allah tutmayý nasip etsin ama, tutamayan için hiç olmazsa iftar vermek, iftar verirken oruçluya hizmet etmenin zevkini yaþamak ne kadar güzel bir þey. Zengine iftar vermek deðil, maddî durumu bozuk olanlara iftar vermek, çok aþýrý yemek vermek deðil. Bunlar çok önemli. ( ) Nefsin zekâtý kötü ahlâklardan kurtulmaktýr. Âcizâne tabii ki hiç kimsenin zevkine karýþmak edepsizliðini göstermek istemem ama hakîkaten aþýrý derecede gösteriþli olan her þey haramdýr. Çünkü Allah ile irtibatý keser. Ben yapýyorum dedirtir. Yani bir ev hanýmýnýn elime saðlýk mý? diye sormasýnda bile, bu benlik var. Dolayýsýyla kendini görmeden hizmet etmenin zevkini yaþadýðýmýz bir aydan bahsediyorum. Sonra bakýn, zekâtýn da çeþitli mânâlarý var. Meselâ þu sohbetin zekâtý dedikodudan kesilmektir. Dedikodudan kesilmezsek bu sohbetin zekâtýný vermiyoruz demektir. Evlâdýn zekâtý yetime hürmet ve mutlaka yardým etmektir. Aþkýn zekâtý aþkýndan vermektir. Âriflerin zekâtý kendi hâllerinden ve ilimlerinden, irfanlarýndan ehline, isteyenlere vermektir. Ýlmin zekâtý, tâlibine ilim öðretmektir. Evin zekâtý misafiri aðýrlamak, itibar etmektir. Kuvvetlinin zekâtý zayýflara yardýmdýr. Nefsin zekâtý kötü ahlâklardan kurtulmaktýr. Dolayýsýyla her þeyin zekâtýný ödememiz gerektiðini hissettiðimiz bir aydan bahsediyorum. Vermek, vermek, vermek, memnun etmek. ( ) Zekât çok önemli. Önce zekâtýn hakîkati üzerinde de biraz konuþmak lâzým. Aslýnda biliyor musunuz, fakirin, malýmýzýn mülkümüzün sadece kýrkta birinde deðil, her kuruþunda hakký var. Allâhü Azîmü'þ-þan, hadîs-i kudsîde Parayý fakire verdiðin zaman önce benim elime düþer buyurmuyor mu?

10 O GELÝYOR GENE... Bir sene ne kadar da çabuk geçivermiþ. O geliyor gene Bütün ihtiþamýyla, rahmetiyle... Recep Allah ýn, Þaban Benim, Ramazan ümmetimin ayýdýr hadis-i þerifine mazhar olan o muhteþem ay... Ellerin semâya belki daha fazla açýlacaðý, Allah rýzâsýný kazanma adýna yarýþýn belki de en zevkli olduðu, içinde bin aydan daha hayýrlý, meleklerin her türlü iþ için indiði, gün aðarýncaya kadar selâmeti barýndýrdýðý o kutlu Kadir in güzel ayý... Sordular bize, nedir bu Ramazan? Bizce, Yaþamaktýr Ramazan, ah bu sene de vardýk sana demektir. Üþümektir Ramazan, annenin verdiði parayla pide kuyruðunda Isýnmaktýr Ramazan, O nun verdiði rýzký eve yetiþtirme telâþýnda Sevilmektir Ramazan, kapý açýldýðýnda ahalinin gülüþüne sevinmektir. Yaþlanmaktýr Ramazan, bir 10 sene önce daha mý coþkuluydu diye sormaktýr Doymaktýr Ramazan, meleklerin niyetlilere selâmýyla Uyanmaktýr Ramazan, gecenin körünü sabahýn nuruna çevirircesine Bir an deðildir sanki Ramazan, hayatýn kendisidir. Belki de kendini bulmak yolunda, kendindir Ramazan Mehmet Can Taþçý

11

12 banu büyükçýngýl TAÞSIN RAHMET DERYASI!

13 Recep ve Þaban aylarýndan sonra salýna salýna gelir Ramazan Onbir ayýn sultâný, içinde binbir güzellik ve zenginlik ile gelir. Ancak Ramazan ý yaþamayana mânâsýný göstermez. Neden geldiðini bilemezsin. Týpký bir gelin gibi yüzgörümlüðü ister. Gayretini oruç tutarak göstermeni ister. Ramazan ayý, dýþarýdan bakan için aç kalmaktýr. Hiç yadýrgamýyorum, çünkü ben de eskiden öyle olduðunu düþünürdüm. Ama Ramazan ýn tadýný alýnca sanki bal yiyor gibi hissediyor insan. Yeter ki Ramazan ýn rahmetine ve bereketine açýk olsun kul Ramazan ýn dýþý ile deðil, mânâsýný öðrenince bir anda rahmet yaðmaya baþlýyor insanýn gönlüne. Allah a O nu sevdiðimizi göstermenin bir yoludur oruç tutmak. O nun için tutmuyoruz aslýnda, kendi nefsimiz adam olsun diye Allah a tutuyoruz oruçlarýmýzý. Yüceler yücesinin bizim orucumuza hiç ihtiyacý yok ki. O, ihtiyaçsýz ve mükemmel olan... Biz kullar ise eksik ve kusurluyuz. Ramazan ýn güzelliklerinden biri de bu þekilde aczimizi idrâk etmek olsa gerek. Âciziz çünkü biz mâþuka âþýðýz, gülün etrafýnda dönen bülbül gibi sevgilimizin bizden memnun ve râzý olduðunu bilmek için çýrpýnýyoruz. Ama hep hatâdayýz ve günahtayýz. Kusurumuz çok Allah ým, ben bu ay nefsime uyup istediðimi istediðim zaman yiyip içmeyeceðim, senin için nefsime kýsa bir süre de olsa uymayacaðým ve senin ihtiyaçsýzlýk sýfatýn olan samet sýfatýný giyinmeye kalkacaðým. Boynum kýldan incedir. Ama illâ ve illâ senin tenezzülün gerek Allah ým. Yoksa ben kim, oruç tutmak kim... Zaten sadece yemek yememek deðil ki mesele; kulaðým dedikodu iþitmeyecek, dilim kötü söz söylemeyecek, elim harama deðmeyecek Allah ým sen lûtfet, dilimden hayýrlý söz çýkar. Ellerimi, kulaklarýmý hayýrlý iþlere âlet et. Sultâným Ken an Rifâî Hazretleri nin buyurduðu gibi lâtifeyi lâtif söylet. Bu ramazan ve her gün inþallah... Ramazan ýn rahmet ve bereketinden bizi ayýrma. 365 güne sirâyet etsin nûru inþaallah. Âmin. Allah ým, sen bizi affet! Ramazan ýn rahmetiyle yýka gönlümüzü. Çek çýkar bizi günaha bulanmýþ bataklýklardan. Kuluz, gene gireceðiz günaha, ama sen yine de temizle!

14 BEÞ DUYU ÝLE ORUÇ Var mýsýnýz bu Ramazan ayýnda orucumuzu beþ duyumuz ile hissedelim? Takvâmýzýn yanýsýra, her sahura kalktýðýmýzda duâ ederken, kendimize bir baþkasý ile ilgili bir eylem sözü verelim? Örneðin, bir gün görevimiz bir fakiri doyurmak olsun, ertesi gün komþunun camýný silmek Veyâ iþ yerinde birine yaptýðý iyi bir iþten dolayý kahve kartý hediye etmek? Sonra gözlerimize perde çekelim. Bu öyle bir perde olsun ki her þeyde ama her þeyde, insandan bitkiye, sandalyeden eteðe, her þeyde Yaratan'ý göstersin bize midelerden gelen kokuyu, ne de ter kokusunu duyalým omuz omuza kýlarken namazý... Ellerimiz aracý olsun bir gönüle deðmeye. Yemek yaparken durup parmaklarýmýza bakalým, þükür içinde. Çocuðumuzun baþýný okþarken, okþataný düþünelim. Kapýyý açmak için uzanýnca kilide, hareket eden damarlarýmýzý izleyelim. O gizli araçlarýn, uzuvlarýn, nasýl 'Allah Allah' diye her an çalýþtýklarýný izleyelim, þevk alalým. Ve tabiî ki dilimiz Dilimize sabahlarý oruca baþlamadan son bir gýda olarak bir parça bal, akþam iftarda orucu açmadan evvel bir acý biber çalalým. Güne baþlarken tatlý dilin önemini, akþam yatmadan kazâra kýrýlan gönülleri hatýrlatsýn bizlere. Gelin bu sene, orucu sýrf açlýk ile tutmayalým. Var mýsýnýz bu Ramazan ayýnda orucumuzu beþ duyumuz ile yaþayalým? Hadi!! sesil pir Ve 'güzel olmadýðýný' düþündüðümüz her eþyayý, davranýþý, canlýyý kabul etmeyi veya güzel olmayan yanlarýný görmemeyi öðretsin. Kulaklarýmýza bir çift küpe takalým. O küpeler ki Peygamberimizin fýsýltýlarý olsun kulaðýmýzda. Kahvaltý ederken, gazete okurken, itiþ kakýþ vapura binerken, her dâim aþký fýsýldasýn bizlere. Burnumuz sadece gül kokusu alsýn bir ay boyunca. Ne açlýk yüzünden Allah yaptýðýmýz bütün iþlerin mânâsýný yaþayabilme gücü versin bizlere inþaallah. Hayýrlý Ramazanlar

15

16 geçmiþ zaman olur ki... Her birimiz geçmiþte yaþadýðýmýz hâtýralardan Ramazan ile ilgili olanlarý bambaþka bir özlemle hatýrlar, yâd ederiz. Ýþte bazý arkadaþlarýmýz o hâtýralardan bazýlarýný dergimiz için kayda geçirdiler Ramazan ýn bereketine hep beraber hayýrla eriþelim ve bu güzel ayý hep güzel hatýrlanacak þekilde yaþayalým inþaallah Ah Medine Ýftarlarý! Benim için en güzel ramazanlar Medine de geçenler Gerçek mânâda oruçlu olmak sýcaða raðmen orada daha kolay ve daha güzel, çünkü orada herkes oruçlu veya oruca saygýlý. Ýftara yakýn insanlarýn sokaklarda hurma, zeytin, su, yoðurt vb. daðýtmalarý, Ramazan ý hep birlikte yaþama zevki... Mescîd-i Nebevî nin avlusunda bembeyaz taþlarýn üzerine sýra sýra örtüler serilip de her renkten insan yerlere oturarak birarada iftar vaktini beklerken gökyüzünün renkten renge girmesi ayrý bir güzel Umreye ilk gittiðimiz sene ilk gün orucumuzu açtýktan on veya on beþ dakika sonra hocanýn âniden namaza dâvet etmesi üzerine, hepimiz telâþla olduðumuz yerde biraz geri çekilerek namaza durduk. Tam namaz kýlarken görevlilerin gelip üzerinde henüz bitmemiþ yiyecekler olan örtüleri çekmesi üzerine çok þaþýrdýk. Kimimiz hafif bir sesle eyvah yiyecekler! dedi. Kimi hafif öne doðru bir adým atar gibi oldu. Tabiî sonra toparlanýp namazda olduðumuz hatýrladýk. Namazla yiyecekler arasýnda gidip geldikten sonra namaza devam ettik. Nasýl kýldýðýmýzý tabiî Allah bilir... Namaz bittikten sonra halimize epey güldük. Ama diðer günler tedbirliydik. Açýlmamýþ içecekleri ve meyveleri çantamýza koyup biraz daha hýzlý yemeyi öðrendik. Ve gerçek orucun birlikten geçtiðini öðrendik. Zehra Karpuz Halka Hizmet, Hakk a Hizmet Herhalde 16 yaþýndayým, Cemâlnur Hocam ýn da gençlik yýllarý... Biz gençleri iftara dâvet ediyor, Meþkûre Annem in evinde, 10. katta. Sayýsý belki 50 kadar olan gençler, salonu tamamen kaplamýþ olan yer sofrasýnda oturarak neþeyle iftar ediyoruz. Namaz kýlýyoruz. O günden aklýmda kalan en önemli detay, bu kadar kiþinin bulaþýklarýný kimin yýkadýðý. Sofralarý toplarken görüyoruz ki Meþkûre Annem mutfakta yerini almýþ, bulaþýklarý kendisinin yýkayacaðýný söyleyerek hiçbir itirazý kabul etmiyor. Hepimizi çýkarýyor mutfaktan, bizi Cemâlnur Hocamýzla baþbaþa býrakýyor. Efendisinin evlâtlarýna ve aslýnda bütün yaradýlmýþlara hizmeti, hayatýnýn gayesi haline getirmiþ olan Meþkûre Annem. Tuttuðumuz oruçlarýn, biraz da olsa onlara benzememize vesile olmasý niyazýyla Dilek Güldütuna

17

18 geçmiþ zaman olur ki... Ýftar Tadýnda Sahurlar Sanýrým ortaokul dönemindeydim. Ramazan orucumuzu tutuyoruz Bir akþam bize bir arkadaþýmýz geldi kalmaya. Ýftarýmýzý ettik; hoþbeþ muhabbet derken yattýk. Annem bizi sahura kaldýrdý her gece olduðu gibi. O dönemde annem bizim öðrenci olarak oruç tutmamýza hürmeten olsa gerek, hepimizden önce sahura kalkar, sevdiðimiz yiyecekleri hazýrlar, sofrayý kurar ve sonra bizi kaldýrýrdý. Biz de kalkar, sohbet ve muhabbet içinde yemeðimizi yer yatardýk. Bu, bizim için çok normal bir durumdu. Ama arkadaþým çok þaþýrdý. Biz bir gözümüz açýk, diðeri kapalý, sessiz sâkin, uykumuz açýlmadan sahurumuzu yaparýz. Sizin bu durumunuz çok þaþýrtýcý demiþti. Oysa dediðim gibi bu bizim ev için çok normal bir durumdu. Galiba atladýðýmýz bir þey var bu sýralar: Ýftar tadýnda sahur yapabilmek Bu ramazan, iftar tadýnda sahurlar yapabilmeniz dileðiyle Sibel Ýnci Ramazan Çocuklar Ýçin Ramazan hâtýrasý deyince aklýmda sadece tek bir gün canlandý. Kaç yaþlarýndayým bilmiyorum ama bayaðý küçük olduðum kesin. Bizim evde çocuk iftarý olacakmýþ. O zamanlar daha farklýydý tabiî. Özel yemek salonlarýna gerek olmayan, daha küçük bir grup çocuktuk. Annem özenle hazýrlandý. Hattâ kapýlar yerlere konarak masa yapýldý. Ben küçük olduðum için de olabilir ama o kapýlar bana devâsâ uzun bir sofra gibi gelmiþti. O gün sadece çocuklarýndý. Balon patlatma oyunu oynadýk. Gönlümüzce gürültü çýkardýk. Kimse sus, yapma etme demedi. Bir anda salona bir kadýn girdi. Büyükler bize zenne geldi dediler. Kadýn dediðime bakmayýn. Gelen, bir aðabeyimizdi. Çocuklardan daha çok büyüklerin eðlendiðini hatýrlýyorum. Kafama takýlan þey, o aðabeyin nasýl kadýna benzediðiydi. Ama o gizemi de haylaz çocuklar hemen çözdüler ve son balonlar da kendileri tarafýndan patlatýldý. Olan olaylardan çok o günkü hislerimi hatýrlamak daha kolay. Kendimi güvende, sýcak bir ortamda ve bütün o kalabalýk benim ailemmiþ gibi hissetmiþtim. Bence ramazanýn en büyük olmazsa olmazý da bu: Aileyle beraber televizyon olmadan birlikte vakit geçirmek ve çocuklara güzel anýlar býrakmak Bunun için o gün zenne olan aðabeyimize ayrýca teþekkürler... Gazale Birol

19

20

21 Donandý her yer kandiller ile, Doldu câmiler mü minler ile, Zikr ü tesbihler sâf diller ile, Sana eylerler þehr-i ramazan Hoþ sefâ geldin þehr-i ramazan Aylar sultaný canlar canâný, Çok þükür geldi þehr-i ramazan, Zikr ü ibâdet mü minler ile, Sana eylerler þehr-i ramazan Hoþ sefâ geldin þehr-i ramazan

22 ALLAHU S- SAMED Her Ramazan Allah ý görmeye çalýþýrým. Bir türlü beceremedim þimdiye kadar ama hep aklýmdadýr bu ihtimal. Belki sizler de duymuþsunuzdur: Hz. Musa Allah ý görmek isteyince Rabbi ona bunun mümkün olmadýðýný, aradaki 70 bin perdenin buna mâni olacaðýný buyurmuþtur. Bu nimete ancak habîbinin ümmetinin nâil olacaðýný haber vermiþtir. Ramazan ayýnda gündüzlerini oruçlu geçiren müminlere iftar vakti oruçlarýný açtýklarýnda rablerinin bizzat tecelli edeceði vaadedilmiþtir. Ben de zaman zaman iftar sofralarýnda gözlerimi kapatýp o aný tüm varlýðýmla yaþamaya gayret ederim. Ezaný duyduktan sonra besmele çekip zeytin, hurma, su, tuz, o sýrada ne nasip olmuþsa aðzýma atýveririm. Heyhat! Þimdiye kadar Rabb imin tecellisinin farkýna varamadým. hüseyin gökhan Allah Samed dir, yani kâim olmak için dýþarýdan bir kuvvete, yardýma ihtiyaçtan ihtiyaç duymaktan berîdir. O zâtý ile tamdýr, O nun tamamlanmasý, ya da desteklenmesi gibi bir mefhum söz konusu edilemez. Herhangi bir rýzýkla rýzýklanmaz, yeme içmeden münezzehtir. Hüviyet sahibi ancak O dur, Hû O dur. Onunla beraber baþka hiçbir þeyin varlýðýndan söz edilemez. Onunla beraber bir varlýktan söz edilemeyeceði için O nu görmek, felsefî ya da tasavvur edilebilecek diðer tüm anlamlarda abesle iþtigâl olur. Öyleyse O nun tecellîsini oruçlu müminler nasýl görebilir? Mâlum, oruç diðerlerinden çok farklý özellikleri olan bir ibâdet Hz. Allah

23 her ibâdetin bir mükâfâtýnýn olduðunu, fakat orucun karþýlýðýný bizzat vereceðini buyurmuþtur. Harama el uzatmayan mümin, oruç sýrasýnda haramlarýn haricinde helâl dahi olsa ne bir yiyecek içeceðe, ne de cinsel münâsebete yaklaþmaz. Ýþyerinde kafamý daðýtmak için çay içemediðim, karným zil çaldýðýnda yemeðe inemediðim zaman hayatýmda yeme içmenin ne büyük yer kapladýðýnýn farkýna varýrým. Bir yandan da Allah a verdiðim bir söz, yani oruca niyetim sayesinde bu nimetlere yaklaþmayý aklýma dahi getirmemem beni hayretlere düþürür. Bu ibâdet sýrasýnda maddî rýzýklara ne kadar muhtaç olduðumuzun farkýna varýyoruz. Fakat tam tersine, bir yandan da yeme içmenin hayatýn merkezinde olmadýðýný yaþayarek tecrübe ediyoruz. Ýnsanýn var edilme sebebinin dünyevi rýzýklanmanýn dýþýnda bir þey olduðu gerçeðini yaþýyor oruç tutanlar. ahlâkýna boyanmýþ, O nun sýfatlarýyla sýfatlanmýþ kul larý bu Ramazan ayýnda rablerinin tecelligâhý olacaklar. Ýhtimâl odur ki onlar, Samed ismini Allah la bizzat yaþayacaklar. Belki o tecelligâhlardan biriyle iftarda beraber olmak nasîb olur mu bu Ramazan? Allah bize hayatýmýz boyunca nimet yaðdýrýr. Ancak O na kulluk edenler yakînlerini arttýrarak bu nimetlerin farkýna varabilirler. Her sabah uyanabilmenin, yemenin, içmenin, nefes alabilmenin, hatta tuvalete çýkabilme nimetinin dahi kýymetini bilemeden ömrümü tükettiðimi düþünüyorum. Bu istîdatta olan bu fakir Ramazan nimetinin, oruç nimetinin kýymetini nereden bilsin? Allah verdiði söze sâdýktýr. Þüphesiz bu Ramazan da, her Ramazan da olduðu üzere bazý oruçlu kullarýna tecelli edecektir. Yemeyi içmeyi dahi sadece O emrettiði için îfâ eden, nefsinin emrinden kurtulmuþ, Allah ýn güzel

24 rânâ HOÞGELDÝN RAMAZAN!

25 Kimi misafir vardýr, geliþini kollarýnýzý açarak beklersiniz Çocukluðumda Ramazan benim için böyle bir misafir deðildi. O misafirin kýymetini anlayabilmem çok uzun zamanýmý aldý. New York ta geçen çocukluðum boyunca müslüman olduðumuz için mahallemizde komþularýmýzdan ve dostlarýmýzdan soyutlanmýþ bir hayatýmýz vardý. Ramazan ayýnda bir kez daha onlardan olmadýðýmýzýn altý çiziliyordu. Sadece domuz yememek ve bira içmemekle kalmýyor, bu ayda gün boyunca yemek de yemiyorduk. Ramazan, geliþini dört gözle beklediðim bir ay deðildi. Ciddiyet ve matem gibi bir havada geçen karanlýk bir aydý daha çok Oruç ve uzun teravih namazlarý, sanki bayramý haketmek için katlanmamýz gereken zorluklardý. Ýftarlarýn dahi bir câzibesi yoktu o zamanlar. Sadece zamaný geldi!, bir dua, aðýza atýlan bir hurma Bu ay hakkýnda hatýrladýðým tek eðlenceli taraf sahurlardý. Gecenin ortasýnda çatal-býçak seslerine karýþan fýsýltýlý konuþmalar çocuk merakýmý uyandýrdýðý için geceleri kan uykumdan kalkmak bir zevk halini alýrdý. Ýstanbul da bir yetiþkin olarak yaþadýðým hayat, bu misafirin kýymetini anlamam için ilk adým oldu. Yeni evlendiðimiz günlerde eþimin Ramazan ýn geliþinden duyduðu heyecaný hatýrlýyorum. Bu mübârek ay hakkýnda karanlýk intibâm üzerine ilk ýþýk huzmesi bu idi. Yavaþ yavaþ Ramazan ýn matem deðil, bir bayram olduðunu anlamaya baþladým. Ýnsanlarýn sükûnetin tadýna vardýklarý, iþtahtan halâs olduklarý ve daha önce çok meþgul olduklarý için vakit ayýramadýklarý dostlarýný ve akrabalarýný görebildikleri bir zamandý bu ay. Bir restoranda iftar vaktini beklerken, saðýmda solumda ezaný bekleyen aileleri görünce tanýmadýðým bu insanlarla o an içinde olduðum birlik hissinin gözlerimi dolduracak kadar beni duygulandýrdýðýný hatýrlýyorum. Ayný masada oturmuþ koca bir aile olmuþtuk âdetâ. Þimdilerde iki çocuk annesiyim ve yavrularým büyüdüklerinde dünyanýn neresine giderlerse gitsinler, güzel anýlarla doldurduklarý Ramazanlarýný gittikleri her yere kalplerinde götürebilsinler istiyorum. Bu ayda birlik ve beraberlik duygularýný daha kuvvetli yaþamalarýný, büyük bir þeyin parçalarý olduklarýný hissetmelerini istiyorum. Büyüklerinden gördükleri üzere, nefislerini kontrol edip istedikleri þeylerden ferâgat edebilerek kendileri ile iftihar etmelerini diliyorum. Kendilerine bahþedilen nimetlere þükredip baþkalarý için duâ etmelerini istiyorum. Fakat belki tüm bunlardan daha önemli olarak annelerinin ve babalarýnýn bu misafirin geliþinin heyecanýyla kalplerinin parýldadýðýný, onun geliþini kollarýný iki yana açarak beklediklerini hissetmelerini isterim. Âdetâ minâreler arasýnda gerilmiþ o mahyalar gibi: Hoþgeldin Ramazan!

26 NE HABER? Cemâlnur Sargut Türk Dünyasý Bilgeler Zirvesi nde Cemâlnur Sargut, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Eskiþehir de gerçekleþtirilen ve Eskiþehir 2013 Türk Dünyasý Kültür Baþkenti Ajansý tarafýndan düzenlenen Türk Dünyasý Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanlarý Buluþmasý nýn ikinci gününde tasavvuf oturumunda bir teblið sundu. Hanýmlarýn çoðunlukta olduðu dinleyiciler tarafýndan büyük bir ilgi ile dinlenen tebliðde Sargut, konuþmasýna mürþidi Ken an Rifâî ile annesi Meþkûre Sargut arasýndaki bir olayý anlatarak baþladý. Mürþitlerin Hz. Muhammed in farklý aynalardaki tecellisi olduðunu ifade ederek tasavvuftaki mürþit kavramýna açýklýk getiren Sargut, tasavvufun dünya dertlerinden etkilenmemek demek olduðunu söyledi. Týpký yedi uyuyanlar gibi aþýrý mutluluk ve aþýrý dertlerden etkilenmeyenler, yani Allah ile irtibatý tam kurmuþ olanlar tasavvufu yaþayanlardýr diyen Cemâlnur Sargut, Ýslâm tasavvufunun hal ilmi olduðunu ve tasavvufun ortak bir dil oluþturduðunu vurguladý. (Haber: Ümit Gülbüz Ceylan)

27 KAYÇAD dan Cemâlnur Sargut a Yýlýn Yazarý Ödülü Kadýn Yönetici ve Kadýn Çalýþanlar Derneði'nin (KAYÇAD), 5. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla 2 Haziran 2014 tarihinde Ankara Rixos Oteli nde düzenlediði gecede Ýþ'te Kadýn Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Yýlýn Yazarý kategorisi ödülü Cemâlnur Sargut a verildi. Geniþ katýlýmlý bir törenle 10 kadýna deðiþik kategoride ödüllerin daðýtýldýðý gecede Nefes Yayýnevi yazarý Cemâlnur Sargut, ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý müsteþarý Nesrin Afþar ýn elinden aldý. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Yadigâr Gökalp Ýlhan tarafýndan kurulmuþ olan KAYÇAD ýn gecesine Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, eski bakanlardan Güldal Akþit ve çok sayýda seçkin davetli katýldý. (Haber: Ümit Gülbüz Ceylan)

28 NE HABER? "Yed-i Velâyet 7 Vilâyet" Yedi Allah dostunun anlatýlýp tanýtýlacaðý "Yed-i Velâyet 7 Vilâyet" baþlýklý kýsa film festivalinin baþvurularý baþladý. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Emir Sultan, Hacý Bayram-ý Velî, Hacý Bektaþ-ý Velî, Veysel Karanî ve Yunus Emre'nin hayat hikâyelerinden, eserlerinden, kýssalarýndan esinlenerek çekilen kýsa filmlerin yarýþacaðý festival, Kültür Bakanlýðý'nýn desteðiyle MY Elit Yapým tarafýndan organize ediliyor. Cemâlnur Sargut un da jüri üyeleri arasýnda yer alacaðý festivalin gala Gecesi Konya'da, final gecesi ise Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek. Toplam TL nin ödül olarak daðýtýlacaðý festivalle ilgili detaylý bilgi ve katýlým koþullarý için internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

29 Cemâlnur Sargut Kuzey Almanya yý Ziyâret Etti Cemâlnur Sargut hocamýz, 2009'dan beri sürdürmekte olduðu kuzey Almanya'daki konferanslarýna geçtiðimiz Mayýs ayýnda da devam etti. Ýlk olarak 3 Mayýs 2014 de Kassel'de "Hz. Mevlânâ ve Mesnevi" konulu bir konferans veren Cemâlnur Sargut, konferans sonrasýnda da bölgedeki camiyi ziyaret edip cami önünde yapýlan kermeste kýsa bir selâmlama konuþmasý yaptýktan sonra gurbetçi vatandaþlarýmýzla sohbet etti. Ýkinci gün (4 Mayýs 2014), altýncý kez geldiði Braunschweig'da "Kur'ân-ý Kerim ve Hakikati" konulu konferans veren Cemâlnur Sargut, Kur'ân-ý Kerim'in önemini, aktardýðý bilgilerle bir kez daha gözler önüne serdi. Son konuþmasýný Salzgitter þehrinde yapan hocamýz, buradaki topluluða da "Ehli Beyt" konu bir sohbet yaptý. olabilmiþimdir. Ben burada yaþayan insanlarýn cihad yaptýðýna inanýyorum. Çünkü burada Türklüðü ve müslümanlýðý göstermek için insanlar fýrsat yaratýyorlar. Eðer gerçek müslümanlýðý ve Ahlâk-ý Muhammediye'yi yaþarsak, o zaman birçok kiþinin de müslümanlýða olan bakýþ açýsýný deðiþtirebileceðimize inanýyorum. Bu yüzden de burada yaþamanýn büyük bir cihad olduðunu düþünüyorum. Allah herkese yardým etsin. Memleketinden uzak, ezan sesinden uzak bu büyük imtihanda burada yaþayanlarýn Allah yardýmcýlarý olsun." (Haber: Bülent Þener) Üç gün boyunca katýldýðý bu organizasyonlarda 1000'e yakýn gurbetçimizle buluþan hocamýz, bizlere Almanya'daki konferanslarý ve gurbetçilerimiz hakkýnda þunlarý söyledi: "Hakikaten çok güzel ve zevkli dakikalar geçirdik. Üç ayrý sohbet ve bu sohbetlerde çok güzel sorularla ve çok imanlý ve idrakli gruplarla beraber olduk, Allah'a binlerce þükürler olsun. Bu bakýmdan da çok güzel geçtiðini düþünüyorum. Ýnþaallah ben de faydalý

30 dekorasyon EVDE HUZUR Ýftar Sofralarý Kadeh þeklinde bardaklarý mumluk ve çiçekleriniz için vazo olarak kullanabilir ve sofralarýnýza þýk dekorasyonlar hazýrlayabilirsiniz. duygu tükek aydýn Ýftar sofranýzda misafirlerinizin önüne iftarý beklerken okuyabilecekleri mânevî sözlerin yazýlý olduðu kartlar hazýrlayabilirsiniz.

31 Ýftar sofralarýnýz için konserve kutularýndan veya kavanozlardan þýk vazolar hazýrlayabilirsiniz. Eskiden eve yemeðe gelen misafirlere yemek yerken diþleri yorulduðu için ev sahibi diþ kirasý verirmiþ. Bu, âilenin maddî durumuna göre bazen bir kese altýn dahî olabilirmiþ. Bu âdete hürmeten siz de misafirleriniz için küçük hediyeler hazýrlayabilir ve bunlarla masanýzý süsleyebilirsiniz.

32 cemâlnur sargu dekorasyon...

33 tan

34 nefes alan tarifler SELÂMÝÇEÞMELÝYÂKUBÝ BABA çið kabaktan lazanya Malzemeler: 5 adet büyük sakýz kabaðý.1 demet taze fesleðen yapraðý,12 adet 4 e bölünmüþ çeri domates, 2 yemek kaþýðý limon suyu, 100 ml sýzma zeytinyaðý, 1 çorba kaþýðý incecik kýyýlmýþ maydanoz, 1 diþ ince doðranmýþ sarmýsak, 400 gr lor peyniri karýþýmý (zeytinyaðý, pul biber, taze fesleðen, sarmýsak tozu, tuz, karabiber), Deniz tuzu ve taze çekilmiþ karabiber

35 Domatesli Zeytinli Pesto Sosu için: gr brokoli ½ çay fincaný çekirdeksiz yeþil zeytin 200 gr yarý kuru domates 3 adet doðranmýþ domates 200 gr mantar 1 kýrmýzý tatlý biber 1 dal doðranmýþ taze biberiye 6 çorba kaþýðý sýzma zeytinyaðý 1 çorba kaþýðý üzüm sirkesi 2 diþ doðranmýþ sarmýsak Hazýrlanýþý: 1.Lazanya yapraklarý hazýrlamak için kabaklarý soyduktan sonra uzunlamasýna 2 mm kalýnlýðýnda keskin bir þef býçaðý veya mandolin rende yardýmýyla dilimleyin. 2.Domatesli zeytinli pesto sosunu hazýrlamak için tüm malzemeyi biraz su, biraz tuz ve karabiber ekleyerek rondodan geçirin. 3.Dikdörtgen þeklindeki fýrýna dayanýklý bir cam veya seramik kap içine 6-8 adet kabak dilimini bir sýra halinde yanyana dizin. Üzerine hafif zeytinyaðý sürdükten sonra bir tutam tuz serpin. 4.Daha sonra üzerine 6 çorba kaþýðý pesto sosunu yayýn, onun üzerine de 6 çorba kaþýðý lor peyniri karýþýmýný yayýp üste birkaç yaprak taze fesleðen serpiþtirin. En üstünü yine kabak dilimleriyle kapatýp yaðlayarak tuz serpin. Bu iþlemi elinizdeki tüm malzeme bitene kadar ve en üstünü kabakla örtecek þekilde birkaç kat yapýn. Yine zeytinyaðý ve tuz ile sonlandýrýn. 5.Lazanyanýzý buzlukta 2 saat kadar dondurun. Bu iþlem lazanyanýzý düzgün porsiyonlar halinde servis yapabilmeniz için önemlidir. Lazanyanýz donduktan sonra kesme tahtasý üzerine koymak için kabýndan çýkartýn ve 6 eþit dilim halinde kesin ve 1 saat kadar erimeye býrakýn. 6.Servise baþlamadan önce bir kâse içerisinde limon suyu, sarýmsak, zeytinyaðý ve maydanozu karýþtýrýp porsiyonlarýn üzerine gezdirdikten sonra çeri domateslerle süsleyin ve üzerine toz biber serpin. 7.Servis tabaðýna koyduktan sonra en üste bir yaprak taze fesleðen koyarak süsleyin. Âfiyet olsun.

36 görüþmek üzere... görüþmek üzere... i l e t i þ i h e r n e f e s. c o m w w w. h e r n e f e s. c o m w w w. n e f e s y a y i n e v i. c o m

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın 1 2 On Bir Ayın Sultanı na ve Canik e Selam Olsun... Değerli Hemşehrilerim; Bir AKS Ramazan TV den ayına A daha DOĞRU kavuşmanın 1 KONU mutluluğunu 1 KONUK hep Canlı beraber Yayın yaşarken, Onbir ayın

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı ABD nin Kansas Üniversitesinden matematikçi Prof.Dr. Jeffrey H. Lang, İslam a giriş hikâyesini yazmış olduğu Melekler Soruncaya Kadar [Even Angels Ask: A Journey

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

MAYIS 2013 44.sayý Tasavvuf Kültürü Dergisi hizmet EDÝTÖRDEN... Merhaba Her Nefes dostlarý, Mayýs sayýmýz da, inþaallah oldukça özel bir sayý oldu Çünkü bu ay konumuz hizmet etmek, yani karþýlýksýz olarak,

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ailem de Ýlk Ve Son ANADOL Gönderen : papatya54-31/03/2008 11:15 http://img241.imageshack.us/img241/6535/aaaaaaaqgz2.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1395/sddddddddcq9.jpg Arabalarla olan iliþkilerimiz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı