ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ"

Transkript

1 ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ TEÞEKKÜR MESAJLARI BASINDA EÐÝTÝMLERÝMÝZ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Temmuz 2003, Cilt 17, Sayý 4

2

3 ÇÝMENTO SEKTÖRÜNDE ÝSÝG EÐÝTÝMLERÝNÝN ÖNEMÝ Çimento sektörünün yapýsal olarak aðýr ve tehlikeli iþler kategorisinin üst sýralarýnda olmasý, yetiþmiþ ve eðitilmiþ Ýþ Gücünün Türkiye deki oranýnýn düþüklüðü Güvenli Çalýþma Ortamýný zorlayan en büyük etkenlerdendir. Bu etkenlerin üzerine bir de kâr amaçlý kurulan iþletmelerin ekonomik sýkýntýlarla boðuþmasý da Güvenli Çalýþma Ortamý oluþturulmasýndaki engellerden biri olarak önümüzde durmaktayken Çimento Müstahsilleri Ýþverenleri Sendikasýnýn böylesine büyük çapta bir çalýþmaya önayak olmasý ve desteklemesi gerçekten de Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðinin ne kadar önem verilmesi gerekli bir konu olduðunu ortaya koymaktadýr. Birçok iþletmede deðiþik sistem ve uygulamalar ile yürütülmeye çalýþýlan Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði olgusunun biraz daha birliktelik saðlanarak Best Practise dediðimiz En Ýyi Uygulamalarýn yaygýnlaþmasý bizleri Ýþçi Saðýlýðý ve Ýþ Güvenliði konusunda biraz daha ileri götürecektir.bu baðlamda Yibitaþ-Lafarge Çorum Çimento Fabrikasý olarak yaptýðýmýz bazý uygulamalardan söz etmek faydalý olacaktýr kanýsýndayým. Örneðin; ÝSÝG haftasý nedeniyle düzenlediðimiz haftasonu etkinliði resim ve kompozisyon yarýþmalarý, çeþitli kýsa film ve slayt gösterileri ve bunlarýn yerel basýn vasýtasý ile duyurulmasý bence çevre iþletmeleri de bu yönde olumlu etkileyen bir örnekti. Çalýþanlarýmýzýn ÝSÝG olgusunu daha iyi özümseyebilmeleri için Ayýn Ýþçisi Ödülü ve Ödül-Ceza sisteminde deðerlendirilen çalýþanlarýn yaptýklarý olumlu veya olumsuz davranýþlarý ailelerine duyurulmasý uygulamalarý da bence üzerinde durulmasý gerekli uygulamalardan birtanesidir. Yine Kazaya Ramak Kalmalarýn raporlanmasý ve iþletme içi Çapraz Denetim Sisteminin çalýþýr halde tutulmasý da kazalarýn önüne geçilmesinde önemli bir yer tuttuðunu düþünüyorum. Eðitim ise her konuda olduðu gibi ÝSÝG de de en baþta yeralmalýdýr. Çalýþanlarýn her olaya ÝSÝG gözlüðüyle bakmaya baþlamasý belirli bir sürekli eðitim gerektirir. Bu eðitim sürekliliði çalýþanýn ilgisinin ÝSÝG yönünde canlý tutulmasý saðlayacak ve birkez bakýlýp unutulan bir sistem olmadýðýný aksine her an gözümüzün önünde olduðunu ve yaþadýðýný hissettirecektir. Eðitime bizzat katýlarak gördüðüm ve çalýþma arkadaþlarýmdan edindiðim izlenimler 7 gün boyunca yoðun bir þekilde verilen bu eðitim hem geçmiþte alýnan ÝSÝG eðitimlerini pekiþtirmesi ve sürekliliðinin saðlanmasý hem de ÝSÝG bilincinin canlý tutulmasý açýsýndan çok faydalý ve hatta çok iyi bildiðimizi düþündüðümüz bazý konularda bile gözden kaçýrdýðýmýz ve o küçük dedidiðimiz ayrýntýlarýn aslýnda ne kadar önemli olduðunu görmemizi saðladý. Yýllardýr ÝSÝG bilincininin yerleþmesi ve sürekli canlý tutulmasý için yaptýðýmýz çabalar bize gösterdi ki, yönetimin her þeyden önce ÝSÝG çalýþmalarýnýn gerekliliðine inanmasý, bu konuda kararlý olmasý, bu kararlýlýðýný göstermesi ve destek olmasý ÝSÝG konusundaki kalýcý baþarýnýn vazgeçilmez önkoþuludur. Burada yönetimden kastedilen ; en üst yöneticiden baþlayan, birey olarak kendisinin ve çalýþma arkadaþlarýnýn güvenliðinden sorumlu olan tüm yönetim kademesidir. Sorumluluklarýn ve standartlarýn belirlenmesi iletiþim, eðitim, uygulama planlarý, denetim ve benzeri hususlarda sistematiðin Ýsmail Gümüþdere oluþturulmasý ve uygulamanýn belirlenen esaslar çerçevesinde YLOAÇ Çorum yürütülmesi için Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Çimento Fabrikasý Güvenliði yönetim sisteminin Genel Müdürü oluþturulmasý, önemi vurgulanmasý gereken diðer önemli bir husustur. Bu sayede ÝSÝG çalýþmalarý zaman içinde deðiþerek kiþisel tercihler yerine, iþletmenin ÝSÝG politika ve stratejilerine uygun olarak sürekliliði saðlanmýþtýr. Amacýmýz Ýnsanýn en deðerli kaynak olduðunun herkesçe kabul edilmesi ve bu kaynaðý elimizden geldiðince korumamýz gerektiðinin bilinicine varýlmasýdýr. Bu amaçla ÝSÝG çalýþmalarý da makina ve techizatýn yenilenmesi güvenilir olmasýnýn yanýsýra belki daha da önemli olarak insana yönelik olmalýdýr. Eðitimler ve diðer ödül/ceza sistemi, ailelerin katýlýmýnýn saðlanmasý gibi faaliyetler de bu açýdan önem kazanmaktadýr. ÇMÝS önderliðinde yapýlan ÝSÝG çalýþmalarý ve eðitimler bence en çok bu yönden takdir edilmeli ve ÝSÝG bilincinin çalýþanlarda kalýcý olarak yerleþmesi saðlanmalýdýr. 1

4 çimento iþveren Eðitimler, Bolu Çimento Sanayi A.Þ.'de 14 Nisan / 25 Nisan 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Avukatý Füsun Gökçen'in de katýldýðý eðitimler Alparslan Yýlmaz tarafýndan verilmiþtir. Bolu Çimento Fabrikasýndaki Bolu Çimento Grup çalýþmasýndan bir Uyarý levhalarýndan bazýlarý Bolu Çimento 2

5 dergisinin ekidir Eðitimler, Denizli Çimento Sanayi T.A.Þ.'de 04 Nisan / 13 Nisan 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren'in de katýldýðý eðitimler Ramazan Yýldýrým ve Doðan Ergüder tarafýndan verilmiþtir. Denizli Çimento Denizli Çimento Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren ve Denizli Çimento Fabrikasý Ýþyeri Temsilcisi Yakup Çetin Denizli Çimento Fabrikasýndaki Grup çalýþmasýndan bir Grup çalýþmasýndan bir 3

6 çimento iþveren Eðitimler, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Þ.'de 02 Mayýs / 10 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren'in de katýldýðý eðitimler Alparslan Yýlmaz ve Ramazan Yýldýrým tarafýndan verilmiþtir. ÇÝMSA Çimento eðitimin ardýndan katýlýmcýlarýn bir kýsmý toplu halde ÇÝMSA Çimento eðitimlerden ler Soldan saða; ÇÝMSA Ýþ Güvenliði Uzmaný Çaðatay Avþar, Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren ÇÝMSE-ÝÞ Sendikasý temsilcileri Hasan Cerit, Ali Muçu 4

7 dergisinin ekidir Eðitimler, Batýçim-Batý Anadolu Çimento Sanayi A.Þ.'de 07 Mayýs / 21 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Avukatý Füsun Gökçen'in de katýldýðý eðitimler Ramazan Yýldýrým ve Tekin Ünlü tarafýndan verilmiþtir. Batýçim Çimento Batýçim Çimento Batýçim Çimento 5

8 çimento iþveren Eðitimler, Çimentaþ Ýzmir Çimento Fabrikasý T.A.Þ.'de 12 Mayýs / 30 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren'in de katýldýðý eðitimler Doðan Ergüder tarafýndan verilmiþtir. Çimentaþ Çimento Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren ve Çimentaþ Çimento Fabrikasý Ýþyeri Sendika Baþtemsilcisi Kemal Çýrak Çimentaþ Çimento eðitimin ardýndan katýlýmcýlarýn bir kýsmý toplu halde Çimentaþ Çimento Fabrikasý Personel Þefi Ýzzet Tokuþ eðitimlerin açýlýþý sýrasýnda konuþma yaparken Çimentaþ Çimento 6

9 dergisinin ekidir YOZGAT Eðitimler, Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Þ.'de 13 Mayýs / 23 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu'nun da katýldýðý eðitimler Alparslan Yýlmaz tarafýndan verilmiþtir. Yibitaþ Yozgat Çimento eðitimin ardýndan katýlýmcýlarýn bir kýsmý toplu halde Yibitaþ Yozgat Çimento bir pano Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu ve Yibitaþ Yozgat Çimento Fabrikasý Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Recep Þaký eðitimi takip ederken Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu ve Yibitaþ Yozgat Çimento Fabrikasý Ýþyeri Sendika Baþ Temsilcisi Hüseyin Þaký 7

10 çimento iþveren Eðitimler, Yibitaþ Lafarge Samsun Çimento Fabrikasý'nda 26 Mayýs / 27 Mayýs 2003 tarihlerinde gerçekleþtirilmiþ olup, Alparslan Yýlmaz tarafýndan verilmiþtir. SAMSUN Grup çalýþmasýndan bir Grup çalýþmasýndan bir Yibitaþ Lafarge Samsun Çimento 8

11 dergisinin ekidir Eðitimler, Batýsöke-Söke Çimento San. T.A.Þ.'de 26 Mayýs / 31 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Araþtýrma Uzmaný Serdar Þardan'ýn da katýldýðý eðitimler Ramazan Yýldýrým ve Tekin Ünlü tarafýndan verilmiþtir. Batýsöke Çimento Batýsöke Çimento Batýsöke Çimento Sendikamýz Araþtýrma Uzmaný Serdar Þardan ve Batýsöke Çimento Fabrikasý Ýþyeri Sendika Temsilcisi Cemil Onatlar 9

12 çimento iþveren Eðitimler, Yibitaþ Lafarge Çorum Çimento Fabrikasý'nda 29 Mayýs / 06 Haziran 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Araþtýrma Uzmaný Serdar Þardan'ýn da katýldýðý eðitimler Alparslan Yýlmaz tarafýndan verilmiþtir. ÇORUM Yibitaþ Lafarge Çorum Çimento eðitimden ler 10

13 dergisinin ekidir Eðitimler, Nuh Çimento Sanayii A.Þ.'de 09 Haziran / 20 Haziran 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu'nun da katýldýðý eðitimler Alparslan Yýlmaz ve Doðan Ergüder tarafýndan verilmiþtir. Nuh Çimento Nuh Çimento Soldan saða; Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu, T. Çimse-Ýþ Sendikasý Hereke Þube Baþkaný Metin Bozkurt, Nuh Çimento Fabrikasý Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Oðuz Akman Nuh Çimento Nuh Çimento bir pano 11

14 çimento iþveren Eðitimler, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Þ.'de 10 Haziran / 13 Haziran 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren'in de katýldýðý eðitimler Ramazan Yýldýrým ve Tekin Ünlü tarafýndan verilmiþtir. Mardin Çimento Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren, Mardin Çimento Fabrikasý Ýþyeri Sendika Temsilcisi Hasan Edis, Mess Eðitim Vakfý Eðitmeni Tekin Ünlü Sendikamýz Avukatý Ertan Ýren açýlýþ konuþmasý yaparken 12

15 dergisinin ekidir Eðitimler, Bursa Çimento Fabrikasý A.Þ.'de 19 Haziran / 28 Haziran 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Araþtýrma Uzmaný Serdar Þardan'ýn da katýldýðý eðitimler Ramazan Yýldýrým ve Tekin Ünlü tarafýndan verilmiþtir. Sendikamýz Araþtýrma Uzmaný Serdar Þardan eðitimlerin açýlýþ konuþmasýný yaparken Bursa Çimento Sendikamýz Araþtýrma Uzmaný Serdar Þardan ve Bursa Çimento Fabrikasý Ýþyeri Sendika Temsilcisi Nihat Yýlmaz 13

16 çimento iþveren Eðitimler, Lafarge Aslan Çimento A.Þ.'de 23 Haziran / 27 Haziran 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu ve Araþtýrma Uzmaný Serdar Þardan'ýn da katýldýðý eðitimler Alparslan Yýlmaz ve Doðan Ergüder tarafýndan verilmiþtir. Bolu Çimento Fabrikasýndaki Lafarge Aslan Çimento eðitimlerden ler Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu, T. ÇÝMSE-ÝÞ Sendikasý Hereke Þube Baþkaný Metin Bozkurt 14

17 dergisinin ekidir 15

18 çimento iþveren YÝBÝTAÞ YOZGAT ÇÝMENTO FABRÝKASI GENEL MÜDÜRÜ ZEKÝ SAÐLAM IN EÐÝTÝMLER HAKKINDAKÝ GÖRÜÞLERÝ ÇMÝS TARAFINDAN ORGANÝZE EDÝLEN "OHSAS " KONULU ÝÞ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ ALDIÐIM GERÝ BES- LEMELERE GÖRE ÞU ANA KADAR BU KONUDA YAPILAN EN ÝYÝ EÐÝTÝMLERDEN BÝRÝ OLMUÞTUR. ÇALIÞANLARIMIZIN BU KONU- DA BU TÜR GERÝ BESLEMELERÝ HEM KEN- DÝLERÝNÝN BU KONUYA VERDÝÐÝ ÖNEMÝN BÝR GÖSTERGESÝ HEM DE EÐÝTÝMÝ VEREN- LERÝN KONUYU NASIL ÝLGÝNÇ HALE GETÝRÝP SUNDUÐUNU GÖSTERMEKTEDÝR. YILLARDIR BU KONUDA ÇOK ATILIMLAR YAPILDI, ÖZELLÝKLE KENDÝ GRUBUMUN BU KONUDA YAPTIKLARI VE GELÝNEN NOKTA GEÇMÝÞÝ ÇOK ÝYÝ BÝLEN ÝNSANLAR OLARAK BÝZLERÝ MUTLU ETMEKTEDÝR. "ÖNCE ÝÞ, Zeki Saðlam Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Þ. Genel Müdürü ÖNCE ÜRETÝM" ANLAYIÞININ HAKÝM OLDUÐU YILLARDA ÇOK ÇALIÞMA ARKADAÞIMIZI MAALESEF KAYBETTÝK. BUNDAN DA BÜYÜK DERSLER ALDIK. AMA BU YAPILANLARIN ÇOÐU KÝÞÝSEL GAYRETLER OLUP HÝÇ BÝR ZAMAN BÝR SÝSTEM OLARAK ÝÞLEMEDÝ. BÝRÝLERÝ GÝDÝNCE BÝR ÞEYLER BAÞLADI, BÝRÝLERÝ AYRILINCA DA BÝR ÞEYLER BÝTTÝ. OYSA BU KONUDA DA BÝR SÝSTEM OLMALIYDI VE KÝÞÝLERE BAÐIMLI ORGANÝZASYON VE DUYARLILIK ORTADAN KALDIRILMALIYDI. ÝNANIYORUM KÝ "OHSAS 18001" ÇALIÞMA HAYATIMIZDAKÝ BU BOÞLUÐU DOLDURACAK VE KONTROL EDÝLEBÝLÝR, SÜRDÜ- RÜLEBÝLÝR VE ÖLÇÜLEBÝLÝR BÝR SÝSTEM OLARAK ÇALIÞMA HAYATIMIZA GÝRECEKTÝR. AMA HEPÝMÝZÝN BÝLDÝÐÝ GÝBÝ TÜM ORGANÝZASYONLAR YÝNE DE ÝNSANA BAÐLIDIR. SÝSTEMLER KURULUP RAFA DA KALDIRILABÝLÝR, YAÞAYAN BÝR DÖKÜMAN HALÝNE DE GETÝRÝLEBÝLÝR. HER NE KADAR ÜLKEMÝZDE HALA ÝNSAN CANININ KIYMETÝ ÇOK FAZLA BÝLÝNMESE DE ÝÞ YERLERÝNDE CAN KAYIPLARININ VEYA UZUV KAYIPLARININ ÝÞVERENE GETÝRDÝÐÝ MADDÝ VE MANEVÝ SORUMLULUKLAR YÖNETÝMLERÝ BU KONUYA ÝSTEMESELERDE ZOR- LAYACAKTIR. "ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR" MANTIÐINI KEÞKE YAÞAMADAN UYGULAYABÝLSEK. MESLEK YAÞAMIMDA ÖVÜNDÜÐÜM YANLARIMDAN BÝRÝ DE ÇALIÞTIÐIM DÖNEM ÝÇÝNDE HÝÇ CAN KAYIPLI KAZA YAÞAMAMIÞ OLMAMDIR. MESLEKDAÞLARIMA SON OLARAK ÞUNU SÖYLEYEBÝLÝRÝM. KAZA MUTLAKA BÝR GÜN OLABÝLÝR ANCAK KAZAYI TETKÝK ETTÝÐÝMÝZDE "KEÞKE" DÝYORSAK DAHA ÇOK ALINACAK YOLUMUZ VAR DEMEKTÝR. KEÞKELERÝ ÞÝMDÝDEN DÜÞÜNÜP TEDBÝRLERÝMÝZÝ KAZA OLMADAN ALMALIYIZ. 16 HEPÝMÝZE KAZASIZ SAÐLIKLI ÝÞLER, GÜVENLÝ BÝR ÝÞ ORTAMI DÝLERÝM.

19 dergisinin ekidir 17

20 Çimento Müstahsilleri Ýþverenleri Sendikasý Kuleli Sokak No: 14 G.O.P ANKARA Tel: Faks: e-posta: