KADİR GECESİ KADİR SÛRESİNİN TEFSİRİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADİR GECESİ KADİR SÛRESİNİN TEFSİRİ"

Transkript

1 KADİR GECESİ KADİR SÛRESİNİN TEFSİRİ Şüphesiz, biz onu (Kur ân ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (el-kadr, 97/5) Kadir Sûresinin Önceki Sûreyle (Alak Sûresi) İlişkisi: Allah (c.c.) Alâk sûresinde, Peygamber (s.a.v.) e, yaratan ve insana bilmediğini öğreten Rabbi nin adıyla Kur'ân'ı oku masını emrettikten sonra, bu sûrede de Kur'ân'ın inmeye başladığı vakti açıkladı ki o gece, Kadir gecesidir. Âyetlerin Tefsiri: Şüphesiz, biz onu (Kur ân ı) Kadir gecesinde indirdik. Müfessirler, bu âyette "Biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik" manasının kastedildiği; âyetin bu ifadesinin, şu üç bakımdan, Kur'ân'ın büyüklüğüne delalet ettiği hususunda birleşmişlerdir: 1. Cenâb-ı Hakk, Kur'ân'ı indirme işini, (kendisine nispet ederek) başkasına değil sadece kendisine tahsis etmiştir. 2. Kur'ân'ı, zâhir ismi ile değil, zamir ile getirmiştir ki bu, Kur'ân'ın çok yüce ve şöhretli bir kitap olduğuna; isminin açıkça zikredilmesine gerek duyulmadığına, Cenâb-ı Hakk tarafından bir şehadettir. 3. Âyette Kur'ân'ın indirildiği vakti yüceltmek manası vardır. Bu âyette niçin İnnî / Muhakkak ben değil de, İnnâ / Muhakkak biz dendi? Cenâb-ı Hakk, bazı âyetlerde Muhakkak ki ben buyurduğu gibi, bazı yerlerde de Muhakkak ki biz buyurmuştur. Bu sûrede ise İnnâ / Muhakkak ki biz buyurmuştur. Bu ifadeden çoğul manası anlaşılmaz. Bu ifadeyle tazîm, azamet, yücelik manası kastedilmektedir. Kurʹan parça parça indiği halde, onun Kadir gecesinde indirilmesi ne demektir? Bu hususta şu izahlar yapılabilir: 1. Şa'bî; "Bu, onun Kadir gecesinde inmeye başlaması anlamındadır. Çünkü Râsûlullah (s.a.v.) in peygamber olarak gönderilmesi ramazanda olmuştur." demiştir. 2. İbn-i Abbas (r.a.) dan şöyle rivâyet edilmektedir: "Kur'an, Kadir gecesinde, en yakın semaya toptan indirilmiş, daha sonra 23 sene zarfında parça parça yeryüzüne indirilmiştir. Ancak Cenâb-ı Hakk bu âyette Biz onu semaya indirdik... buyurmamıştır. Bu ise, şu şekilde izah edilebilir: - Kur'ân'ın en yakın semaya indirilmesi, onun yere indirilişi gibidir. - Kur'ân'ın yaklaştırılmasının ve onun en yakın semaya indirilmesinin gayesinin, Mü'minlerin onun nüzulüne iştiyak duymalarını temin etmek olduğu da söylenebilir. - Âyetteki takdirî mana, Biz, Kurʹânʹı Kadir gecesinde, yani Kadir gecesinin fazileti ve şerefinin beyanı hususunda indirdik... şeklinde de olabilir. Kadr kelimesin manası ve Kurʹânʹda kullanılışı: Kadr kelimesi Arapçada ka-de-ra fiilinin mastarıdır ki, bununla, Allah Teâlâ'nın onaylayıp yürürlüğe koyduğu şeyler kastedilmektedir. Çünkü Cenâb-ı Hakk, İnnâ kulle şey in haleknâhu bikader / Muhakkak ki biz, her şeyi bir takdir ile yarattık...ʺ (el-kamer, 54/49) buyurmaktadır. 1

2 Bu geceye niçin Kadir gecesi denmiştir? Âlimler, bu hususta şu izahları yapmışlardır: 1. Bu gece, işlerin ve hükümlerin takdir edildiği gecedir. Nitekim İbn-i Abbâs (r.a.)'ın şöyle dediği rivâyet edilmektedir: "Allah Teâlâ, bu yıl içinde yağmur, rızık, diriltme, öldürme vs. gibi olabilecek şeyleri, gelecek yılın Kadir gecesine kadar takdir eder. (Yani Allah (c.c.) ezelde takdir ettiği şeyleri o gecede meleklere açıklar.) 2. Zührî'nin şöyle dediği nakledilmektedir: Leyletü l-kadri ifadesi, azamet ve şeref sahibi gece manasına gelmektedir. Bunun delili ise, Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. (el-kadr, 97/3) âyetidir. Bu ise şu iki manaya gelebilir: a) Kim o gecede, taatta bulunursa, kıymetli ve şerefli olur. b) O gecede yapılan taatlerin kadr-i kıymetleri daha fazladır. 3. Ebû Bekir el-verrâk'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bu geceye Kadir gecesi denilmesi, o gecede kıymetli bir kitabın kıymetli bir meleğin lisanı üzere, kıymetli bir ümmete inmiş olmasındandır. Belki de Cenâb-ı Hakk, Kadr lafzını, bu sûrede, işte bu sebepten dolayı üç kez tekrar etmiştir." 4. Leyle-i Kadir, Darlık gecesi anlamındadır. Çünkü o gece, yeryüzü, inen meleklere kâfi gelmemekte, yeryüzü bu dar gelmektedir. Kadir gecesinin gizli kalmasının hikmetleri: Allah Teâlâ, şu sebeplerden dolayı, bu geceyi gizli tutmuştur: Cenâb-ı Hakk, herkes bütün taatlara rağbet etsin diye, rızasını taatlarda; günah sayılabilecek bütün şeylerden sakınsınlar diye, gazabını masiyetlerde; herkese saygı duysunlar, iyi gözle baksınlar diye, evliyasını, insanlar arasında; bütün dualarda alabildiğine çaba sarf etsinler diye, kabul ve icabetini; bütün isimlere saygı duysunlar diye, İsm-i A'zam ını; her namaza, alabildiğine devam etsinler diye, salât-ı vüstâ / orta namazı ; her çeşit tevbeye devam etsinler diye, tevbenin kabulünü ve her mükellef sakınsın diye de, ölüm vaktini gizli bıraktığı gibi, ramazanın tüm gecelerini tazim etsinler diye de, bu geceyi saklı tutmuştur. Cenâb-ı Hakk Kadir gecesini belirli bir hale getirmiş olsaydı, günahlara karşı cür'etkâr olan insanlar bu geceye olan güvenlerinden çoğu kez günah işlemeye yönelirlerdi. Rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber (s.a.v.), Mescid'e girdi ve uyuyan bir kimse gördü. Bunun üzerine, Hz. Ali ye, Onu uyandır, abdest alsın! dedi. Hz. Ali de, onu uyandırdı. Sonra da "Ey Allah'ın Rasûlü, siz, hayırlar konusunda hep öndesiniz. O halde niçin siz uyandırmadınız?" deyince de, Hz. Peygamber (s.a.v.), ʺÇünkü onun sana, Kalkmıyorum demesi küfür olmaz. (Bana böyle demesi ise küfürdür.) İşte bu sebeple, diretmesi ve itiraz etmesi halinde, onun suçunu gizli tutasın diye böyle yaptım.ʺ buyurdu. (Fahreddin Râzî, c.23, s.282) Peygamber (s.a.v.)'in rahmeti bu olduğuna göre, Rabb Teâlâ'nın rahmeti ne kadar geniştir, düşünmek gerekir. Buna göre Cenâb-ı Hakk adeta, "Kadir gecesini bilip de, onda taat edersen, bin aylık mükâfat elde etmiş olursun. Eğer, onda günah işlersen, bin ayın cezasını hak etmiş olursun. Bunun için saklı tuttum." buyurmuştur. Mükellef, o geceyi araştırmada iyice gayret göstersin ve böylece de sa'y-ü gayretine mukabil mükâfat kazansın diye bu gece saklı tutulmuştur. Kul, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin bilmediği zaman, içinde bulunduğu gecenin Kadir gecesi olduğu ümidi ile ramazanın tüm gecelerinde taatta bulunmaya gayret gösterir. Böylece de, Cenâb-ı Hakk bu kullarıyla meleklerine karşı övünür ve böylece ʺBen, sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.ʺ (el-bakara, 2/30) âyetinin sırrı tecelli etmiş olur. Kadir gecesinin gündüzü de gecesi gibi midir? Âlimler, bu gecenin gündüzünün de gece gibi olup olmadığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Şa'bi, "Bu gecenin gündüzü de gecesi gibidir." demiştir. 2

3 Kadir gecesinin hangi gece olduğu hususundaki görüşler: Âlimler, Kadir gecesinin ramazanın hangi gecesi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir: 1. İbn-i Rezîn, Kadir gecesinin, ramazanın ilk gecesi olduğunu söylemiştir. 2. Hz. Enes (r.a.)'dan bu gecenin yirmi dokuzuncu gece olduğu rivâyet edilmiştir. 3. İbn-i Abbas (r.a.), ramazanın yirmi üçüncü gecesi demiştir. 4. İbn-i Mes'ûd (r.a.), ramazanın yirmi dördüncü gecesi demiştir. 5. Ebû Zer el-ğıfârî, ramazanın yirmi beşinci gecesi demiştir. 6. Bazıları yirmi dokuzuncu gece olduğunu söylemişlerdir. 7. Muhammed İbn-i İshâk, ramazanın yirmi birinci gecesi demiştir. 8. Ubeyy İbn-i Ka'b ile bir grup Sahâbe, Hasan el-basrî ve büyük bir kesim ise ramazanın yirmi yedinci gecesidir demişlerdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yani, o Kadir gecesi öyle büyük bir gecedir ki; sırf senin kendi dirayetine kalsaydı, onun mahiyetini, kadrini, kıymetinin derecesini bilemezdin. Fakat o gecede ineni (Kur ân ı) biz indirdiğimiz gibi, bunu da sana biz bildirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu âyetin tefsiri hususunda şu izahlar yapılabilir: Bu, "Bu gecede yapılan ibadetler, kendisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır." demektir. Allah Teâlâ nın bu gecede olan lütufları, muhtelif iyilikleri ve rızıkları, alabildiğince arttığı için, bu şekilde ifade edilmiştir. Mücahit şöyle demektedir: "İsrâiloğulları arasında, sabaha kadar namaz kılan, sabahtan akşama kadar da cihat yapan birisi vardı. Ve bu kimse bu işi bin yıl böyle devam ettirdi. Allah Rasûlü ve Mü minler buna imrendiler de, bunun üzerine Allah Teâlâ, bu âyeti indirdi. Yani, "Senin ümmetin için Kadir gecesi, bin yıl silahına sarılan o İsrâilî kimsenin bin yılından daha hayırlıdır." demektir. Malik bin Enes de şöyle der: "Hz. Peygamber (s.a.v.)'e, indirilen yaşama süreleri (liste halinde) gösterildi de, ümmetinin ömrünü kısa buldu. Böylece de, diğer ümmetlerin yaptığı hayırlı işleri, ümmetinin yapamayacağından endişelendi de, işte bunun üzerine Cenâb-ı Hakk, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e Kadir gecesini verdi. Ve Kadir gecesi, diğer ümmetlerin bin ayından hayırlı oldu." Yusuf İbn-i Sa'd anlatıyor: Hasan İbn-i Ali (r.anhümâ), Hz. Muâviye'ye biat ettikten sonra, bir adam yanına gelip: Mü'minlerin yüzünü kara ettin (veya; Ey Mü'minlerin yüzünü karartan adam!) (diye öfkesini) dile getirdi. Hz. Hasan (r.a.) adama (tatlılıkla mukabele etti): "Allah'ın rahmetine banasıca, niye böyle şiddetli çıkışıyorsun. Nitekim Rasûlullah (s.a.v.) Benî Ümeyye'yi (sağken rüyasında, tek tek halife olup) minbere çıkmış gördü. Bu onu üzmüştü ki şu âyetler indi: Biz sana Kevserʹi verdik. (el-kevser, 108/1), Biz onu sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (fazilet ve şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan (senden sonra Benî Ümeyyeʹnin saltanat süreceği bin aydan) hayırlıdır (el-kadr, 97/1-3) Kasım bin Fadl der ki: "Benî Ümeyye'nin iktidar müddetlerini ay olarak saydık, tam bin aydı, ne fazla ne eksik." (Tirmizî, Tefsir, Kadr, 3347) Âyetin müjde ve tehdit ifade etmesi Bu âyette, hem alabildiğine bir müjde, hem de alabildiğine bir tehdit yatmaktadır. Bunun müjde olması; Allah Teâlâ'nın bu hayırlılığın miktarını beyan etmeksizin, bu gecenin hayırlı bir gece olduğunu belirtmiş olmasıdır. Kim, bu geceyi ihya ederse, bu kimse sanki Allah'a, seksen küsur yıl ibadet etmiş gibi olur. Bu geceyi her yıl ihya eden kimse de, pek çok ömür yaşamış gibi olmuş olur. Kim, kati olarak bu geceyi rast getirmek için ayın tümünü ihya ederse, bu kimse de adeta, otuz Kadir gecesi ihya etmiş gibi olur. 3

4 Gönül erbabına, velilere, Allah Teâlâ nın murat ettiği tâat ehline, Kadir gecesinde hayret verici pek çok şeyler ihsan edilir. Bunlar, o zatların hallerine, kısmetlerine, azîz ve celîl olan Allah a yakınlık derecelerine göre farklı farklı tecelli eder. Kadir gecesinin farkına varan kimsenin bunu gizlemesi sünnettir. Bu gecede her bir Kur'an harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nispette artış göstermektedir. Bunun tehdit olmasına gelince; Allah Teâlâ bu gecede yapılan ibadete kat kat sevap verdiği gibi bu gecede yapılan mâsiyete de kat kat günah yazar. Günah işleyen bir kimse tevbe etmediği veya hak sahibine hakkını verip helalleşmediği müddetçe yüz Kadir gecesi ihya etse bile, azaptan kurtulamaz. Bir gecelik amele bin aylık ecir verilmesinin hikmeti: Rasûlullah (s.a.v.), ʺEcrin, yorgunluğunun, yani yaptığın işin miktarına göredir.ʺ (Buhârî, Umre 8) buyurmuştur. Hâlbuki bin yıl taatta bulunmanın, tek bir gecede taatta bulunmadan daha zor olacağı ise, malumdur. Binaenaleyh, bu ikisinin denk olması nasıl düşünülebilir? dense, buna birkaç açıdan cevap verilebilir: 1. Bir fiilde, kendisine eklenen farklı durumlar sebebiyle iyilik veya kötülük açısından farklı hükümler olması normaldir. Mesela, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür. Hâlbuki kılınan namaz her iki durumda da aynıdır. Yine belirli gün ve aylarda (Zilhicce, Muharrem gibi) tutulan oruç diğer oruçlardan kıymetlidir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere şekil açısından zahiren- az görünen taatin, mükâfat bakımından pek çok taate denk olabilmesi akıldan uzak görülemez. 2. Cenâb-ı Hakk'ın maksadı, insanları taate ve ibadetlere çekmektir. O, bazen bir taatin sevabını iki katına, bazen on katına, bezen da yedi yüz katına çıkarır. Bunu bazen zamanı, bazen de yapıldığı yer açısından böyle değerlendirir. Bütün bunlardan maksat, mükellefi ibadete çekmek ve onu dünyaya dalmaktan alıkoymaktır. Bu yüzden Beytullah diğer yerlere, Zemzem diğer sulara üstün kılınır; ramazan diğer aylardan üstün tutulur; Cuma diğer günlerden faziletli sayılmıştır. Kadir gecesi de işte bu sebepten dolayı diğer gecelerden faziletli kılınmıştır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Meleklerin bakışı ruhlaradır: Meleklerin bakışı ruhlaradır; beşerin bakışları da geçici bedenleredir. Melekler insanın ruhunu, şehvet ve gazap gibi kötü sıfatların bulunduğu bir yer olarak gördükleri için âdemoğlunu kabullenememiş ve Allah Teâlâ'ya, Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan akıtacak kimseleri mi yaratıyorsun? (el-bakara, 2/30) demişlerdi. Ne zamanki melekler Mü min kulların ruhlarındaki güzel şekli, yani marifetullahı ve Allah'a taati görünce, onları sevmişler ve başta (yaratılışta) söyledikleri o sözden özür beyan etmek için, insanoğlunun yanına kadar gelmişlerdir. İşte, O (gece de) melekler... iner de iner. âyetleriyle bu kastedilmiştir. Meleklerin inmesi: Âyetteki bu ifadenin zahiri, bütün meleklerin indiğini ifade eder. Ama melekler, yeryüzünün alamayacağı kadar çokturlar. Âlimler burada çeşitli izahlar yapmıştır: Birinci görüş: Bütün meleklerin en yakın semaya, birinci göğe indiğini söylemişlerdir. İkinci görüş: Ekseri âlimlerin tercihine göre, melekler yeryüzüne inmişlerdir. Hz. Ali (r.a.)'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Melekler, bize selam vermek ve şefaatçi olmak için inerler. Kendisine meleklerin selamı isabet edenlerin günahları bağışlanır." Bazıları ise; Melekler, Mü minlerle musafaha eder. Bu musafahanın alameti ise, musafaha ettikleri kimselerin tüylerinin ürpermesi, kalplerinin rikkate gelmesi ve gözlerinin yaşla dolmasıdır. demişlerdir. 4

5 Kadir gecesinde inen rûh: Âlimler âyette geçen "ruh" hususunda da şu izahları yapmışlardır: 1. Ruh, büyük bir melektir. 2. Ruh, bir melek topluluğudur. Diğer melekler bunları, ancak Kadir gecesinde görebilirler. 3. Bu, Allah'ın bir mahlûkudur. Bunlar da, yerler, giyerler. Fakat ne melektirler ne insan. 4. Bu kelimeyle, kendisine "Ruhullah" denildiği için, Hz. İsa (a.s.) da kastedilmiş olabilir. Dolayısıyla o da, bu gecede, Ümmet-i Muhammed i tanımak için meleklerle birlikte iner. 5. Bu, "Kur'ân"dır. Çünkü Hakk Teâlâ, ʺSana emrimizden (katımızdan) bir ruh indirdik.ʺ (eş- Şûra, 42/53) buyurmuştur. 6. Ruh ile rahmet-i ilahiye kastedilmiştir. ʺAllahʹın ravhından ümit kesmeyin.ʺ (Yûsuf, 12/87) âyeti, "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin" manasındadır. 7. Ruh, meleklerin kıymetlileridir. 8. Ebû Nüceyh'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ruh, hafaza ve kirâmen kâtibin melekleridir. Sağdakiler kişinin yerine getirdiği farzları ve ibadetleri kaydederler; soldakiler de kişinin kötü şeyleri bırakışını, yapmayışını kaydederler. 9. En doğru görüş ise; "Ruh" ile Cebrail (a.s.)'ın kastedilmiş olmasıdır. Onun bu şekilde, diğer meleklerden ayrı olarak zikredilişi ise, son derece kıymetli oluşundan ötürüdür. Âyetteki, ʺRablerinin izniyleʺ kaydı, meleklerin Mü min kulları görmeye arzulu olduklarına delalet eder. ʺRablerinin ʺ ifadesi hakkında: Âyetteki, "Rablerinin" ifadesi, melekler için bir tazim (yüceltme) ifade eder. Buna göre Hakk Teâlâ sanki, "Onlar Benim içindirler. Ben de onlar içinim!" demek istemiştir. Bu ifadenin bizim hakkımızdaki benzeri de, ʺSizin Rabbiniz gökleri ve yeri yaratan Allahʹtır.ʺ (el-a'râf, 7/54) âyetidir. her bir iş için Meleklerin o gecedeki işleri: Âyetteki, "Her bir iş için" ifadesi, "Melekler ve ruh o gece, her bir iş için inerler." demektir. Bu da, "Onlardan her biri, bir başka iş için inerler" demektir. Âlimler bu hususta şu izahları yapmışlardır: 1. Meleklerin her biri bir işle meşguldürler. Bazıları rükû, bazıları secde, bazıları dua, tefekkür, ta'lim ve vahiyleri ulaştırma ile meşguldürler. Bazıları da o gecenin faziletini idrak etmek yahut da Müslümanlara selam vermek için inmişlerdir. 2. Ekseri âlimlerin görüşüne göre âyetin manası, "Allah Teâlâ'nın o yılda takdir ettiği her hayır ve her şer için inerler." şeklindedir. "Emr" (iş) kelimesi, dünya ve âhiret iyiliklerini içine alır. Berat ve Kadir gecesi ilişkisi: Rivayet edildiğine göre Allah Teâlâ olacak tüm şeyleri Berat gecesinde takdir eder. Kadir gecesi gelince de, bu şeyleri sahiplerine teslim eder. Şöyle de denilmiştir: Berat gecesinde eceller ve rızıklar; Kadir gecesinde ise, kendisinde hayır, bereket ve selametin bulunduğu işler takdir edilir. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Âyetteki "selam" ile ilgili, şu izahlar yapılmıştır: 1. Bu, "Kadir gecesi, fecrin doğuşuna kadar selamdır; yani melekler itaatkâr kimselere selam verirler." demektir. Çünkü melekler, ta gecenin başlangıcından fecrin doğuşuna kadar bölük bölük inerler. 2. Bu, "Bütün kötü şeylerden ve afetlerden selamet" manasınadır. Âlimler, meleklerin ve ruhun Kadir gecesinde, bütün iyi şeyleri ve mutluluk veren şeyleri indirip, o gecede hiçbir zararlı şeyi 5

6 indirmediklerini söylemektedirler. O gecede inen her şey, sırf bir "selam"dır; yani selamet, fayda ve hayırdır. 3. Ebû Müslim şöyle der: "Buradaki selam, bu gece rüzgârlardan, eziyetlerden, yıldırımlardan ve benzeri afetlerden beri bir gecedir." demektir. 4. Bu, "O gece, şeytanın kötülük yapamadığı bir selamet gecesidir." demektir. 5. Bu gece, ta başından sabaha kadar, her parçasında yapılan ibadetlerin, bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlı olması hususunda selametli bir gece olup; farz, nafile ve duanın tüm cüz ve parçalarında hep aynı fazilete sahip olduğu bir gecedir. 6. Buradaki selam, Cennet tir. Çünkü Cennet in bir ismi de, "selam yurdu"dur. Matlaʹ(doğuş): Matla, tulu (yani doğuş) manasınadır. Buna göre âyetin manası, "bu selam işi, fecir doğuncaya kadar sürer" şeklindedir. KADİR GECESİ HAKKINDA HADİSLER Kadir gecesini ihya etmenin fazileti hakkında Ebû Hureyre (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: Her kim, sevabına inanarak ve mükafatını yalnız Allâhʹtan umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları affedilir. (Buhârî, Terâvih 1) Hz. Enes bin Mâlik (r.a.) anlatıyor: Ramazan ayı girmişti, Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevî saadetten) mahrum kimseye haramdır. (İbn-i Mâce, 523, 1644) Hz. Peygamber (s.a.v.)'e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Rasûlullah (s.a.v.), önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini vermiştir." (Muvattâ, İ'tikâf 15) Enes bin Mâlik (r.a.) rivâyet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah, Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir. (Câmiüssağîr) Kadir gecesinin hangi gece olduğu hakkında Ramazanın tamamı: İbn-i Ömer (r.anhümâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.)'e, Kadir gecesi (ramazanın neresinde?) diye sorulmuştu. O, ramazanın tamamındadır! diye cevap verdi. (Ebû Dâvûd, Salât, 324, 1387) Ramazanın son on günü: Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) vefat edinceye kadar ramazanın son on gününde itikâfa girer ve derdi ki: ʺKadir gecesini ramazanın son on gününde arayın. Rasûlullah (s.a.v.)'den sonra, zevceleri de itikâfa girdiler." (Buhârî, Leyleti l-kadr 3) Ramazanın son onu ve tek geceler: Ebû Saîd el-hudrî'den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v.), bir sene ramazanın ikinci on gününde itikâfa girdi. Ramazanın yirmi birinci gecesi olunca sabahleyin itikâftan çıktı. Şöyle buyurdu: Kim benimle itikâfa girerse son on günde girsin. Çünkü ben bu sırada Kadir gecesini gördüm, fakat sonradan unutturuldu. O sabah kendimi yanlarımdan su akarken 6

7 çamurlar içine secde yapar buldum. Onun için Kadir gecesini ramazanın son on gününde ve tek gecelerde arayın. Ebû Saîd (r.a.) bu olayla ilgili olarak şunları naklediyor: O gece yağmur yağmış, onun için mescidin asması (damı) akmıştı. Bizzat gözlerimle ramazanın yirmi birinci sabahı Rasûlullah (s.a.v.) in alnında, burnunda yaşlık ve çamur izleriyle döndüğünü gördüm. (Buhârî, Fadlu Leyleti l-kadr 2, 3) Ubâde b. Samît'ten rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: (Bir gün) Rasûlullah (s.a.v.), bize Kadir gecesini bildirmeyi isteyerek yanımıza çıkagelmişti de, Müslümanlardan iki kişi (bu esnada) münakaşa yapmışlardı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: ʺMuhakkak ki ben, size Kadir gecesini haber vermeyi isteyerek yanınıza çıkageldim. Ancak falanla falan arasında bir münakaşa vardı. Bu sebeple (Kadir gecesine dair bilgi benden alınıp) kaldırıldı. Belki (bu) daha hayırlı olur. Artık siz onu (ramazanın) son on gününde; (yirmi) beşinci, (yirmi) yedinci ve (yirmi) dokuzuncu (günlerinde) arayınız! (Dâremî; Muvattâ, Enes b. Mâlik ten) Ramazanın son yedisi: İbn-i Ömer (r.anhümâ) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ashâbından bazılarına rüyalarında, Kadir gecesinin ramazanın son yedisinde olduğu gösterildi. Rüyaları kendisine anlatılınca Efendimiz (s.a.v.): ʺGörüyorum ki, rüyanız son yediye tevafuk etmektedir. Öyleyse, Kadir gecesini aramak isteyen son yedide arasın.ʺ buyurdu." (Buhârî, Teheccüd 21) Ramazanın yirmi üçü: Ömer b. Ubeydullah'ın azatlısı Ebû Nadr'dan: Abdullah b. Üneys el-cühenî, Hz. Peygamber e: Yâ Rasûlullah! Ben evi uzak bir kimseyim, bana bir gece söyleyin de o gece geleyim! dedi. Rasûlullah (s.a.v.) de ona: Ramazanın yirmi üçüncü gecesi gel! buyurdu. (Muvattâ) Ramazanın yirmi dördü: İbn-i Abbâs (r.anhümâ): "Kadir gecesini (ramazanın) yirmi dördünde arayınız." buyurdu. (Buhârî, Leyletü'l-Kadr 3) Ramazanın yirmi yedisi: İbn-i Ömer (r.a.)'dan: Ashâb tan bazılarına rüyalarında Kadir gecesi, ramazanın yirmi yedinci gecesi olarak gösterildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): Yirmi yedinci gece gördüğünüz rüyayı ben de gördüm. Kadir gecesini arayan ramazanın yirmi yedinci gecesinde arasın. buyurdu. (Muvattâ) Kadir gecesinin alametleri hakkında Zirr İbn-i Hubeyş anlatıyor: Ubey İbn-i Ka'b (r.a.)'a dedim ki: İbn-i Mes'ud (r.a.): Bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir. diyormuş (ne dersiniz?). Bana şu cevabı verdi: "Kendisinden başka ilâh olmayan Zat-ı Zülcelâl'e yemin olsun ki, Kadir gecesi ramazan ayındadır. Ve o gece, Rasûlullah (s.a.v.)'in bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır." (Müslim, Müsâfirîn 179, 762) Kadir gecesinden istifade etmenin yolları Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. (Müslim, Mesâcid 260) Ramazan ayı çıkıncaya kadar, akşam ve yatsı namazlarını cemaat ile kılan, Kadir gecesinden çok hisse alır. (Beyhakî, Enes b. Malik ten) 7

8 Saîd b. Müseyyeb'ten rivayet edildiğine göre: Kadir gecesi yatsıyı cemaatla kılan o geceden nasibini almıştır. (Muvattâ) Kadir gecesinde okunması sünnet olan dua Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: "Ey Allah'ın Rasûlü, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" dedim. (O) şu duayı okumamı söyledi: ʺAllâhümme inneke afuvvun, tuhibbuʹl afve faʹfu annî / Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Da'avât 89, 3508) KADİR GECESİNİ İHYÂ ETMEK Sayılamayacak kadar şeref, fazilet, rahmet, mağfiret ve lütf-u ilâhîyi içerisinde barındıran bu geceyi şanına yakışır bir şekilde ihya etmeliyiz. Rasûlullah (s.a.v.) ramazan ayında, diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Ramazanın son on günündeyse ibadete, ramazanın diğer günlerinden daha fazla eğilir ve itikâfa girerdi ki, birçok rivayette Kadir gecesinin ramazanın son on gününde aranması emredilmektedir. Son on gününde Ramazanın diğer günlerinde olduğu gibi ibadetin her çeşidini eda etmeye gayret göstermelidir. Kadir gecesi olduğu umulan gecede ise özellikle şu hususlara önem verilmelidir: - Namazlar cemaatle kılınmalıdır. - Kaza namazı olan kaza namazı kılar. Üzerinde kaza namazı borcu olmayan ise bol bol nafile namaz kılar. - Kur ân- Kerim okunur. - Allah (c.c.) çokça zikredilir. - Günahlara tevbe istiğfar edilir. - İlim meclislerine iştirak edilir. - Yemek yedirilir, fakirlere tasaddukta bulunulur. - Mümkünse tesbih namazı, hâcet namazı kılınır. - Ayrıca bu gecede kılındığı rivayet edilen 4 rekat Kadir gecesi namazı da kılınabilir. Bu namazın kılınış şekli şu şekildedir: 1. rekatta; 1 Fâtiha, 3 Kadir sûresi, 2. rekatta; 1 Fâtiha, 3 İhlâs sûresi, 3. rekatta; 1 Fâtiha, 3 Kadir sûresi, 4. rekatta; 1 Fâtiha, 3 İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra 1 defa; Allâhu ekber, Allâhu ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhu ekber ve lillâhilhamd, 100 defa da; Allâhümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu annî okunup dua yapılır. Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! Her ayımızın Ramazan ve her gecemizin Kadir gecesi olması temennisiyle tüm kardeşlerimizin Kadir gecesini tebrik ediyoruz! 8

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi.

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. On5yirmi5.com Ramazan Sözlüğü Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. Yayın Tarihi : 14 Temmuz 2013 Pazar (oluşturma : 12/15/2015) Ramazan:

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR Şüphesiz ki (bütün) secde edilen yerler/mescidler Allah( a yaklaşmak ve O na teslimiyeti göstermek) içindir. O halde Allah ile beraber (başka) birine (sığınıp) yalvarmayın.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Bu Ayet-i Kerimelerde beyan edilen birkaç noktaya kısa olarak değinmek istiyorum.

Bu Ayet-i Kerimelerde beyan edilen birkaç noktaya kısa olarak değinmek istiyorum. Arapça bir kelime olup iki hararet yahut iki sıcaklık demektir. Kul sıcak bir şekilde oruç tutarak ve ibadet ederek Rabbinin sevgisini elde etmeye çalışır. Bunun neticesinde Yüce Allah da çok sıcak bir

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.. Biz Müslümanlara verilen en değerli zamanlardan birileri hiç kuşkusuz ki arefe günleri ve bayramlardır. Bu günler bizlere ilahi birer lütuf olarak verilmişlerdir. Bu günler rahmeti ilahinin üzerimize aktığı

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin.

Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin. Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin. Bu hürmetli aydan gerektiği gibi istifade edebilmenin en önemli yolu, Resulullah

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE NAMAZ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE NAMAZ İBADETLERİN EN BÜYÜĞÜ; NAMAZ (Resûlüm!) Kitab dan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru/gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan/utanmazlıktan ve kötü sayılan şey(ler)den alıkoyar. Allah

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (31) Perşembe, 11 Ağustos 2011 07:33

Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (31) Perşembe, 11 Ağustos 2011 07:33 263- Abdullah b. Mes ûdun hanımı Zeynep ten şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber bize şöyle buyurdu: Sizden biri mescide geldiğinde koku sürünmesin. Bu hadisi Müslim kitabına almıştır. 264-Ebû

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Ramazan süresince müslüman için önerilen program

Ramazan süresince müslüman için önerilen program 1436 Ramazan süresince müslüman için önerilen program جدول مقرتح للمسلم يف شهر رمضان باللغة الرتكية Muhammed Salih el-munecid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Yüce Allah tan korkmak her insanın görevidir. Allah ın korkusu kendisini birçok hayra varis kılacaktır. Aslolan şudur ki, hayırlı insan Yüce Allah ın söylediğine göre

Detaylı

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ Şaban-ı Şerif ve Fazileti: Hicrî ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban'ın kelime manası; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN GÜNLÜĞÜ Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI

PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN GÜNLÜĞÜ Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN GÜNLÜĞÜ Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Yüce Allah, Ahzab suresi 21.ayette: Andolsun ki, sizin için, sizden Allah a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah ı çokça ananlar için

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!!

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! BIRAKIN NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! [ Türkçe ] دعونا نخشع في صلاتنا ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad

Detaylı

Soru: Zekâtın, dinimizdeki yerini ve farz kılınmasını izah eder misiniz?

Soru: Zekâtın, dinimizdeki yerini ve farz kılınmasını izah eder misiniz? Soru: Zekâtın, dinimizdeki yerini ve farz kılınmasını izah eder misiniz? Cevab: Bismillâhirrahmanirrahim. Zekât, ibadetlerin en büyüklerinden ve İslâm'ın beş temel şartından biridir. Zekât, ALLAH Teâlâ

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi KANDİL GECELERİ Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki: Dikkat edin! size amellerinizin Rabbiniz katında en hayırlısını, en makbulünü, dereccenizi yükseltenini, altın vegümü infak etmenizden

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir.

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla iyi ye (hayra, takvâya, Allah ın rızasına) erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

Ders : 47 Konu: RAMAZAN AYI, DERSLER VE HİKMETLER

Ders : 47 Konu: RAMAZAN AYI, DERSLER VE HİKMETLER Ev Sohbetleri 47 Ders : 47 Konu: RAMAZAN AYI, DERSLER VE HİKMETLER Kulluk ve kurtuluş yollarını öğretmek üzere kitaplar ve peygamberler gönderen Rabbimize hamdolsun.. Rabbinden aldığı rabbani dini hem

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

CİBRİL HADİS BAĞLAMINDA İSLAM IN RUHU Prof.Dr.Ali ÇELİK

CİBRİL HADİS BAĞLAMINDA İSLAM IN RUHU Prof.Dr.Ali ÇELİK CİBRİL HADİS BAĞLAMINDA İSLAM IN RUHU Prof.Dr.Ali ÇELİK ESOGÜ.İlahiyat Fak. İslâm Dini, ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve hoşgörülü olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler getirdiği gibi, onun

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA TAKVİMLERİNDEKİ İMSAK VE YATSI VAKİTLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA TAKVİMLERİNDEKİ İMSAK VE YATSI VAKİTLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA TAKVİMLERİNDEKİ İMSAK VE YATSI VAKİTLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İslâm ın beş temel esasından biri olan namaz, günün belli zaman dilimleri içerisinde yerine getirilmesi gereken

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

الا ح م ا تعلقة بصيام ست شوال

الا ح م ا تعلقة بصيام ست شوال 6 Günlük Şevval Orucuyla İlgili Hükümler الا حم اتعلقة بصيام ست شوال ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 الا حم اتعلقة بصيام ست شوال» باللغة الية

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a] Muharrem in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi), dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur ân-ı kerîmde kıymet verilen dört

Detaylı

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir.

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir. Son günlerde Türkçe ibadet ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercemesinin okunmasına dair tartışmaların yoğunluk kazanması üzerine konu Kurulumuzda görüşüldü. Yapılan inceleme ve müzakere sonunda:

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı