ال ذم ا ر ضا فإ ر ضا اض هللا ى ل ا ش ر ر ضا Ramazan demeyin,ramazan ayı deyin çünkü Ramazan,Allah ın ismidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ال ذم ا ر ضا فإ ر ضا اض هللا ى ل ا ش ر ر ضا Ramazan demeyin,ramazan ayı deyin çünkü Ramazan,Allah ın ismidir."

Transkript

1 Üç aylar ile ilgili meģhur hadislerin bir kısmının incelemesini yaptık.ġncelemeyi yaptığım kitapların çoğunu sizler için taradım.bu aylarda gerek Tv olsun gerek kürsüdekiler olsun, pek çok yolla bazı sözleri, hadis gibi anlatmaktadır.hadislerin sahih olanları olduğu gibi zayıf ve uydurma (mevzu) olanları da vardır.bu bağlamda bir kaç hadisin sıhhatiyle ilgili araģtırma yaptık.dikkat etmeniz gereken Ģey ise hadislerin sıhhatinin göreceli olduğudur. ال ذم ا ر ضا فإ ر ضا اض هللا ى ل ا ش ر ر ضا Ramazan demeyin,ramazan ayı deyin çünkü Ramazan,Allah ın ismidir. ġevkani, Oruç kitabının 2., genel olarak ise 251.hadisi olarak yukarıda Arapçasını ve tercümesini verdiğimiz hadise yer verir.kitabın dipnotlarına baktığımızda dipnot 1 de

2 hadisin munkatı olduğuna değinildiğini, 2 numaralı hadiste de Ģüphesiz mevzudur. denildiğini görmekteyiz.(1) Bu sayfada ise ZerkeĢi nin oruç kitabı bölümünde 570.hadis olarak yukarıda tercüme ve Arapçasını verdiğimiz hadise değindiğini görmekteyiz.570.hadisin dipnotuna baktığımızda bu hadisle ilgili olarak extra bilgi bulabileceğimiz kaynakları görmekteyiz.mevzuat,2,187 ; el Leali l Mesuna,2,97;Tenzihu Ģ ġeria (Ġbn Arrak),2,153;Ġbn Adiy in el Kamil fi Zuafai r Rical i,7,53..(2)

3 Ġbn Cevzi bu hadise oruç kitabı bölümünde yer vermiģ ve Bu hadis mevzudur,aslı yoktur. demiģtir.ġlgili kitapta Yahya b. Muin in isnaduhu leyse bi Ģey in dediği yani Onun isnadının bir değeri olmadığı ifade edilmiģtir.ardından yazar,hiç kimsenin Ramazan kelimesini, Allah ın isimleri arasında zikretmediğini ve Ramazan kelimesi ile Allah a isim vermenin icma deliliyle caiz olmadığını ifade eder.(3) ص ش ر ر ضا ع ك ت ا ط اء األرض ال رفع إال تسواج ا فطر Ramazan orucu, sadaka-i fıtır verilinceye kadar sema ile arz arasında askıdadır.

4 Elbani,bu hadis için zayıf der.münavi nin kendi Ģerhi nde bu hadisin zayıflık sebebini beyan ettiğini ve Ģöyle dediğini ifade eder : Ġbn Cevzi, el Vahiyat ta bu hadis için sahih değil çünkü senette Muhammet b.el Basri var ve o meçhul ravidir. (4) ص ا ذ ص ح ا Oruç tutun,sıhhat bulun.

5 ġevkani genel hadis sıralamasında 259. hadis olarak bu metne değinir ve Sağani nin bu hadis için uydurma,muhtasar da ise zayıf dediğini ifade eder.(5)

6 Elbani bu hadis için, zayıf der.taberani nin Evsat ta,ebu Nuaym ın Tıb ta bu hadisi tahriç ettiğini belirtir.ardından Ġraki nin Tahric-i Ġhya da (3,75) Ebu Nuaym ın Tıbbu n Nebevi de ve Taberani nin Evsat ta bu hadisi zayıf senetle rivayet ettiğini etmiģtir. diye yazdığını ifade eder (6) ا تارن ا ف رجة شعثا ت غ ا ر ضا OkunuĢu : Allahumme barik lena fi recebe ve Ģa ban ve belliğna ramazan. Manası : Allah ım! Recep ve ġaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaģtır. Hadisin isnadında iki illet var.senette geçen iki ravinin zayıf olduğu söylenmiģtir; (Zaide b. Ebi Rakkad) : Metruktur.Ebu Bekr Bezzar,Ebu Bekir / زائذج ت أت ا رلاد 1- Beyhaki,Ebu Cafer Ukayli,Ġbn Hibban,Nesai,Buhari,Ġbn Hacer el Eskalani (Takrib) (Ziyad Nemeyri) : Zayıftır.Ebu Davut Sicistani,Zehebi,Darekutni,Ġbn / ز اد ت عثذ هللا 2- Hacer el Eskalani (Takrib) Kaynakların geneli bu düģüncededir.(7) فض ش ر رجة ع ى ا ش ر وفض ا مرآ ع ى ضائر ا ىال فض ش ر شعثا ع ى ا ش ر وفض ع ى ضائر األ ث اء فض ش ر ر ضا ع ى ا ش ر وفض هللا ع ى ضائر ا عثاد

7 Recep ayının diğer aylar üzerine fazileti, Kur ân-ı Kerimin diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. ġaban ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan ın diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teala nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir. Acluni bu hadis için Ġbn Hacer in Tebyini l Aceb te dediği gibi, bu hadis uydurmadır. der.(8)

8 Aliyyül Kari, Ġbn Hacer in bu hadis için Mevzu/asılsız/uydurma dediğini ifade eder.(9) رجة ش ر هللا شعثا ش ري ر ضا ش ر أ ر Recep, Allah ın ayıdır. ġaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır.

9 Elbani bu hadis için zayıf demiģtir.(10) Cerh-Tadil : Fezailu ġehr-i Receb adlı kitaptaki hadisin senet irdelemesi : I. ح ذ ت أت ض (Ubeydullah b.ahmet b. Yakub el mukri el Maruf biibni l Bevvab): Meçhul ravidir. II. لاض ت أح ذ ت ا عثاش ت عثذ هللا (Kasım ibn Ahmet b. Abbas el ġamiy): Meçhul ravidir. III. ع ت حط ت طا ر (Ali b. Hasen b. Müsavir) : Meçhul ravidir. IV. ز ر ت حرب ت شذاد (Ebu Heyseme) : Sikalığı sabittir. (Sağlam/güvenilir ravidir.) Bak. Ġbn Hacer el Askalani,Takrib;Ġbn Hibban,el Sikat.V عثذ ا غف ر ت عثذ ا عس س ت ضع ذ (Abdul Ğafur Ebu Sabbah) : Metruktur.Bak.Ebu Cafer Ukayli,el Zuafa VI. عثذ ا عس س ت ضع ذ (Abdul Aziz b. Seidi Ģ ġamiy) : Meçhul ravidir. Sonuç : Ġsnat yönünden zayıftır. Beyhaki nin Ģuabu l Ġman adlı kitabı için Cerh-Tadil :.I ح ذ ت عثذ هللا ت ح ذ ت ع ت ا حى (Ebu Abdullah hafız) : Sika ve hafızdır. II. خ ف ت ح ذ ت إض اع (Half b. Muhammet el Kerabisi) : Makbul ravidir. III. ى ت خ ف (Mekki b. Halef) : Meçhul ravidir. IV. صر ت حط (Nasr b. Hüseyn) : Meçhul ravidir. V. إضحاق ت ح سج ت ضف ت فر خ (Ġshak b. Hamza) :Hasendir.Bak.Ġbn Ebi Hatim el

10 Razi,el Cerh ve Ta dil VI. ع طى ت ضى (Ġsa Neccar) : Ġlim ehli, bu kiģi hakkında farklı Ģeyler söylemiģtir.ġbn Hacer Takrib te Tedellüs kelimesini kullanmıģtır.beyhaki zayıf derken,müslim b. Haccac el Nisaburi makbul demiģtir. VII. ضف ا ت ضع ذ ت طر ق ت ح سج ت حث ة ت ثح ت صر ت ثع ثح ت ىا ت ث ر (Ġbn Ebi Süfyan,MeĢhur ismi Süfyanı Sevri dir.) : Hafız ve hüccettir.ebu Hatim el Razi bu kiģi için,fakih,hafız,zahid,irak ehlinin imamı demiģtir.hakim Müstedrek te,ġbn Hacer de Takrib te bu kiģi için aynı sözleri kullanmıģtır. VIII. غا ة ت عث ذ هللا (Ğalib b.ubeydullah) : Cürcani,Ebu Hatim el Razi,Ömer b.ġahin,münker demiģtir.ebu Nuaym el Esbehan el Zuafa da bu kiģi için münker demiģtir. IX. عطاء ت أض (Ata,çoğu kitapta görüģleri yer alır.) : Hüccettir ve büyük Ģan sahibidir.ġbn Hibban el Sikat ta bu kiģi için Tabiilerdendir,fakihtir,ilim ve vera ve fazilet sahibidir,der.ebu Hanife ise ondan daha faziletli birisini görmedim der.ġbn Hacer ise Takrib te Sikadır,fakihtir,çok faziletli alimdir,der. X. عائشح ت د أت تىر ا صذ ك (AiĢe bint Ebi Bekr el Siddik/Hz.Ebu Bekir in kızı Ümmül Müminin Hz.AiĢe):Ġbn Hacer el Askalani Takrib adlı kitabında Müminlerin annesidir.kadınların mutlak fakihidir. Sonuç : Ġsnat yönünden zayıftır. Recep ayının Allah ın ayı olduğunu ifade eden baģka bir söz daha vardır; خ ر ج ههللا ا ش ر ش ر ر ج ة ش ر ههللا ع هس ج ه ع ظه ش ر ر ج ة ف م ذ ع ظه أ ر ههللا ع ظه أ ر ههللا أ د خ ج هاخ ا هع أ ج ة ر ض ا األ و ث ر ش ع ث ا ش ر ي ف ع ظه ش ر ش ع ث ا ف م ذ ع ظه أ ر ي ع ظه أ ر ي و د ف ر ط ا ر خ ر ا ا م ا ح ش ر ر ض ا ش ر أ ه ر ف ع ظه ش ر ر ض ا ع ظه ح ر ر ر ى ص ا ار ل ا ح ف ج ار ح خ ر ر ض ا ص ع ر بة ط ث ههللا ت Aylardan Allah tealanın seçtiği ay,recep ayıdır.o, Allah tealanın seçtiği aydır (Beyhaki,ġuabul iman,hadis numarası : 3813)

11 Beyhaki de geçen bu hadis için, aynı kitapta A.B.Hanbel in değerlendirmesine yer verilmiģtir.a.b.hanbel bu hadis için Bu isnat münkerdir. demiģtir.(11) Cerh-Tadil :.I ح ذ ت عثذ هللا ت ح ذ ت ع ت ا حى (Hakim Nisaburi) : Sika,hafız. II. خ ف ت ح ذ ت إض اع (Half b. Muhammet el Kerabisi) : Makbul ravidir. III. حفص ت أح ذ ت ص ر ت ا خطاب (Hafs b.ahmet b.nusayr) : Meçhul ravidir. IV. صر ت ح ى (Nasr b. Yahya) : Meçhul ravidir. V. ع طى ت ضى (Ġsa Neccar) : Ġlim ehli, bu kiģi hakkında farklı Ģeyler söylemiģtir.ġbn Hacer Takrib te Tedellüs kelimesini kullanmıģtır.beyhaki zayıf derken,müslim b. Haccac el Nisaburi makbul demiģtir. VI. ح ت ات ح ( Nuh b. Ebi Meryem) : Kezzab/yalancı ravidir.ebu Hatim el Razi,Ebu Zur a Razi,NakkĢ,Ebu Abdullah Hakim,Nisaburi,Esbahani,Ebu Yala,Nesai,Ġbn Hacer,el Takrib. VII. ز ذ ت ا ح اري (Zeyd elamiy) : Zayıftır. Ġbn Hacer,el Takrib. VIII. س ذ ت أتا (Yezin RakkaĢi) : Zayıftır.Ebu Ahmet el Hakim,Beyhaki bu kiģinin adını el Kaza ve l Kader de zikretmiģ ve bununla delil getirilmez,demiģtir.tirmizi, Sahihi l Cami de bu kiģiyi zikredip zayıf demiģtir.a.b.hanbel de bu kiģiden bir Ģey yazılmaz demiģtir.ġbn Hacer Metalibu Aliye de zayıf demiģtir. IX. أ ص ت ا ه األ صاري (Enes b.malik el Ensari) : Sahabidir.Ġbn Hibban bu kiģi için Resulullah ın hadimi,demiģtir. Sonuç : Ġsnat yönünden zayıftır. Reğaib namazının delili (!)

12 ث ه ص ل ا ت ا غ ر ب ا ع ش اء ع ح ا ع ح اث ر ع ش ر ج ر و ع ح Sonra da Cuma gecesi olan o akģamla yatsı namazı arasında her kim 12 rekat namaz kılarsa (Hadis bir sayfa kadar vardır,bir kısmını yazdık.) Ġbn Hacer el Askalani bu kitabında konuyla ilgili olarak Recep ayının faziletine dair hiç bir sahih hadis varid olmamıģtır.aynı Ģekilde bu ayın orucuyla ilgili olarak ve bu aydaki her hangi bir geceye has bir namaz hakkında hüccet olmaya elveriģli sahih bir hadis yoktur (12) Regaib namazı olarak bilinen ve Receb ayının ilk Cuma gecesi; akģam ile yatsı namazı arasında on iki rekat olarak kılınan bu namaz ile ġaban ayının ortasında yüz rekat olarak kılınan namaz, iki çirkin bid attır.bu namazların Ġhyau Ulumid din de (Ġraki,Tahric-i Ġhya,174,2.2,Ġraki de hadise mevzu demiģtir.) geçiyor olması,o namazların var oluğuna delil değildir,bu rivayet batıldır.(13)

13 Bu bid atı (Regaib namazı) çıkarana ve icat edene Allah lanet etsin.bu namaz, sapıklık ve bilgisizlik sayılan çirkin bidatlardandır. (14) Regaib namazına gelince, bu namaz, ġaban ayının ortasında kılınan ve herkesçe bilinen namaz gibidir.dolayısıyla bu iki namaz, çirkin ve dinde yerilen iki bidattır.bu iki namaz hakkında rivayet olunan hadisler, uydurmadır. (15) أ ه ي ش ر ر ض ا ر ح ح ب أ ض ط غ ف ر ج ب آخ ر ع ر بك ا هار Ramazanın evveli rahmet,ortası mağfiret ve sonu da ateģten azat olmaktır. Elbani bu hadis için münker/zayıf der ve sebep olarak da senette geçen bir raviyi iģaret eder.ayrıca A.B.Hanbel ve diğerlerinin de bu kiģi için zayıf dediğini ilave eder.ġbn Huzeyme nin bu zayıflığın sebebini Onun hafızası kötü olduğu için onunla delil getirilmez. diye beyan ettiğini ifade eder.(16)

14 Cerh-Tadil : ضال ت ض ا Ukayli,Zuafau l Kebir de ravilerin sika olmadığını belirtmiģtir.nitekim ط ح ت ا ص د (Sellam b.sevvar) zayıf ravidir.ġbn Hacer,Takrib.Ayrıca ت ض ار (Mesleme b.salt) Zayıf ravidir.ebu Hatim el Razi.Ġbn Hacer Askalani,Telhisu l Habir (3,1121) de zayıf demiģtir.ebu Hatim el Razi,el Cerh ve t Ta dil (8,269) de yukarıda geçen iki ravi için münker demiģtir. D-Ġ-P-N-O-T-L-A-R 1-ġevkani,Favaidi Mecmua fi l ehadisi l mevzua,kitabu s siyam,2,s.92,251 numaralı hadis,tahkik; Allame Ģeyh Abdurrahman Muallimi,Mektebetu l Ġslami,3.Baskı, Ġmam ZerkeĢi,Tertibu l Mevzuat, kitabu s siyam,2,570 numaralı hadis,daru kutubil ilmiyye,beyrut,1.baskı, Ġbn Cevzi,Mevzuat minel ehadisi l merfuat,s ,kitabu s savm,bap 2-Babu n Neyh en Yukale Ramazan,Tahkik; Dr.Nurettin,1.Baskı,Mektebetu evza selef, Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 43 numaralı hadis,c.1, s.117,mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı,1992 // Prof.Dr.Kardavi nin hadisin sıhhatine değinmeden yazısında kullanması ilgi çekicidir : Ģahsi sitesi 5- ġevkani,favaidi Mecmua fi l ehadisi l mevzua,kitabu s siyam, s.94,259 numaralı hadis,tahkik; Allame Ģeyh Abdurrahman Muallimi,Mektebetu l Ġslami,3.Baskı,1987 ; Ayrıca bak. Hafız Ġraki,Tahrici Ġhya, 3,87.Ġraki tahricinde bu hadis için zayıf demiģtir. 6-Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 253 numaralı hadis,s.420,mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı, Bu hadis hakkında ilim ehlinin sözleri : I. Nevevi,el Ezkar da (274.sayfa) Bu hadisin Hilyetu l Evliya da geçtiğini ve zayıf isnatlı olduğunu söylemiģtir. II. Zehebi,Mizanu l Ġtidal de (3,96) zayıf demiģtir. III. Heysemi, Mecmeu z Zevait te (2,165), Bezzar ın bu hadisi rivayet ettiğini ve bu hadisin senedinde yer alan Rakkad için Buhari nin Münker dediğini yazmıģtır. IV. ġafii Muhammed b. Ali b.muhammed,futuhat-ı Rabbaniyye de (4,335) Ġbn Hacer el Askalani den naklen Hafız dedi ki,ğarip hadistir,bezzar ve Ebu Nuaym tahric etmiģtir. V. Ahmet ġakir, Müsned için yazdığı Tahric inde (Hadis numarası :2346,101-4/100) bu hadisin isnadı zayıf demiģtir. VI. ġeyh ġuayb Arnavud,Müsned için yazdığı Tahric te (Hadis numarası :2346,4/180) isnadı zayıf demiģtir. VII. Dr.Amir Hasan Sabri Zevaid de (s.198) isnadı zayıf demiģtir. Daha fazla bilgi ve kaynaklar için bak. Ġbn Hacer el Askalani,Tebyini l Aceb,s Acluni,KeĢfu l Hafa,c.2,1824 numaralı hadis,daru l Kütübü l Ġlmiyye, Aliyyül Kari,s.128,206 numaralı hadis,mektebetu l Ġslami,Haleb,1.Baskı, Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 4400 numaralı hadis,c.9, s.390,mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı,1992 ;Prof.Dr.Yusuf el Kardavi de sahih değil,der. 11-ġuabul iman,beyhaki,c.3,hadis numarası : 3813,Daru l Kütübi l ilmiyye,1.baskı,2000,beyrut 12-Ġbn Hacer el Asklani,Tebyini l Aceb,s.11,Ġbn Hacer bu kitabında Receb ayı ile ilgili hadisleri (38 hadis) tek tek sıralar.tahkiki yapan ise hadislerin tahricini ve sıhhatiyle ilgili bilgileri serd eder.;bu geceki namazı beyan eden baģka bir rivayet daha vardır ;

15 ف ا أ ح ذ ص أ ه ي خ ص ر ج ة ث ه ص ل ا ت ا غ ر ب ا ع ش اء ع ح ا ع ح اث ر ع ش ر ج ر و ع ح Her kim Receb in ilk perģembesini tutar,sonra cuma gecesi akģam ile yatsı arasında on iki rekat kılarsa (Hadis metninin tamamını yazmadık.) Aliyyül Kari, Muhaddislerin ittifakı ile bu hadis mevzudur,der.(esrarul Merfua) 13-Ġmam Nevevi, el-mecmu,c.3,s Müslim Ģerhi,c.8,s Ġbni Hacer el-heysemi,el Fetâvâ l-fıkhiyyetu l-kubra,c.1,s Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 871 numaralı hadis,c.2, Mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı,1992

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Rivayetin ravilerinden Ravh b. Salah ın zayıf olduğunu belirten İbn-i Adiyy, hadislerinin bazılarında nekaret/münkerlik olduğunu ifade etmiştir.

Rivayetin ravilerinden Ravh b. Salah ın zayıf olduğunu belirten İbn-i Adiyy, hadislerinin bazılarında nekaret/münkerlik olduğunu ifade etmiştir. Fatıma binti Esed radıyallahu anha nın defni ile ilgili rivayet Fatıma binti Esed radıyallahu anha vefat edince defnedilirken Nebi aleyhisselam ın kabre girip yatarak dua ettiği, duasında Peygamberinin

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ حكم لصو يف جب تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 حكم لصو يف جب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة:

Detaylı

Question. Ve İtretim Tabiri mi Doğrudur, Yoksa Ve sünnetim mi?

Question. Ve İtretim Tabiri mi Doğrudur, Yoksa Ve sünnetim mi? Question Ve İtretim Tabiri mi Doğrudur, Yoksa Ve sünnetim mi? Answer: Muhaddisler büyük bir şöhrete sahib olan Sekaleyn hadisini iki şekilde nakletmiş ve hadis kitaplarında yer vermişlerdir. Şimdi bundan

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM Allâh-u Teâlâ El-Ahzâb suresinin 45.46.47.ve 48. ayetlerinde Ģöyle buyuruyor: أ ي ه ا ي ا م ل ير ال ن إ ن نا أ ر رل ا ا ش اه د و م ش ر و ن ذ ي ر و د ع ي ا إ ا ى ا و ر ن رن ج ا

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Adem aleyhisselam, hata işlediği zaman Ya Rabbi, Muhammed hakkı için Senden af diliyorum. dediği rivayet.(1)

Adem aleyhisselam, hata işlediği zaman Ya Rabbi, Muhammed hakkı için Senden af diliyorum. dediği rivayet.(1) Adem aleyhisselam ın Tevessülü Adem aleyhisselam, hata işlediği zaman Ya Rabbi, Muhammed hakkı için Senden af diliyorum. dediği rivayet.(1) Cevap: Birincisi: Hadis, şiddetli bir şekilde zayıf, münker ve

Detaylı

Namazda Ellerin Bağlanması. Te lif: Ebû Muâz el-çubukâbâdî

Namazda Ellerin Bağlanması. Te lif: Ebû Muâz el-çubukâbâdî Namazda Ellerin Bağlanması Te lif: Ebû Muâz el-çubukâbâdî 0 Takdim Muhakkak ki bütün hamdler Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ister ve mağfiret taleb ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin

Detaylı

HADİS TARİHİ VE USULÜ

HADİS TARİHİ VE USULÜ HDİS TRİHİ VE USULÜ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hadis Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Esbabu Vürûdi l- Hadîs

Detaylı

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin fakirleri ile (Allah dan) zafer isterdi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin fakirleri ile (Allah dan) zafer isterdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin fakirleri ile (Allah dan) zafer isterdi. Cevap: Birincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in fiilini aktaran Ümeyye, sahabî değil, tabiîdir.

Detaylı

Baş Örtüsü Kullanmak Farz Mı? Baş Örtüsü Kur'an'da Geçiyor Mu?

Baş Örtüsü Kullanmak Farz Mı? Baş Örtüsü Kur'an'da Geçiyor Mu? Baş Örtüsü Kullanmak Farz Mı? Baş Örtüsü Kur'an'da Geçiyor Mu? A.Oktar der ki : Kur an da baģ örtüsü diye bir kelime geçmiyor.baģ örtüsüyle ilgili bir ifade olmadığı aģikar.herkes istediği gibi bakabilir.sözlüğü

Detaylı

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak.

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak. Hadis Istılahları Her ilim dalının bir terminolojisi olduğu gibi hadîs ilimlerinin de ıstılahları vardır. Hadîs ıstılahları anlaşılmadıkça hadîs usûlü de anlaşılamaz. Hadîs ıstılahları çok sayıda olduğu

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

AREFE GÜNÜNÜN FAZĠLETĠYLE ĠLGĠLĠ RĠVÂYETLERĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

AREFE GÜNÜNÜN FAZĠLETĠYLE ĠLGĠLĠ RĠVÂYETLERĠN DEĞERLENDĠRMESĠ Yıl:1 Sayı:1 Bahar 2014 s.175-192 ARAġTIRMA AREFE GÜNÜNÜN FAZĠLETĠYLE ĠLGĠLĠ RĠVÂYETLERĠN DEĞERLENDĠRMESĠ Mustafa KARABACAK * Özet Allah Teâlâ, bazı zamanları diğerlerinden fazilet bakımından üstün kılmıģtır.

Detaylı

Öyle ya, kıssanın hemen altında yazan Buhari sözcüğü, bu ayrımı yapamayacak okuyucular için az çok bir kanaat oluşturacaktır!

Öyle ya, kıssanın hemen altında yazan Buhari sözcüğü, bu ayrımı yapamayacak okuyucular için az çok bir kanaat oluşturacaktır! Osman b. Huneyf radıyallahu anh ın Kıssası Osman radıyallahu anh ın, ihtiyacı için kendisiyle görüşmek istediği adamla ilgilenmemesi üzerine,osman b. Huneyf radıyallahu anh ın adama{ama hadisindeki} duayı

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi KANDİL GECELERİ Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac,

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Ahmed Ziyâuddin Gümüşhanevî nin Râmûzu l-ehâdîs İsimli Eserinin Kaynakları ( Hadisler)

Ahmed Ziyâuddin Gümüşhanevî nin Râmûzu l-ehâdîs İsimli Eserinin Kaynakları ( Hadisler) Ahmed Ziyâuddin Gümüşhanevî nin Râmûzu l-ehâdîs İsimli Eserinin Kaynakları (101-200. Hadisler) Osman BİLGEN * Özet Toplumların geleceğe güvenle bakabilmesi, kültürel mirasına sahip çıkarak her alanda ondan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ARAFAT DAĞI. Hazırlayan: Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin

ARAFAT DAĞI. Hazırlayan: Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin ARAFAT DAĞI ] ريك Turkish [ Türkçe Hazırlayan: Heyet Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جبل عرفة» اللغة الرت ية «إعداد موعة من العلماء رمجة: مد مسلم شاه مراجعة: ع رضا شاه 20-432 Birincisi:

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak:

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: Soru: Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: 1. Ümmü Varaka(r.a) adlı sahabiyenin Peygamber Efendimiz tarafından namazda erkeklere imamlık yapmasına izin

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?)

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) 1436 ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) إذا لم ير اهلالل يللة اثلالثني من شعبان باللغة الرتكية Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn اسم املؤلف عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين Çeviren

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية 1436 Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ VE ARKADAŞLARI SEVDİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN ETMEK مصارحة الا خوان والا صحاب املحبة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı?

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı? Question Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı? Answer: Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının

Detaylı

Giriş. İslamiyyetü l-marife 39, (2005): 103-146.

Giriş. İslamiyyetü l-marife 39, (2005): 103-146. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 1186-1223 Nisan Özel Metin Tenkidi ve Cerh-Ta dil Âlimlerine Göre Hadis Ravileri Hakkında Verilen Hükümle İlişkisi Hâlid b.

Detaylı

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisler Allah a takva ve güzel ahlak. (En ziyade neyin insanları cennete sokacağını soruyorlar.) (Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt, sf. 329)

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Ebû Hureyre radıyallahu anh dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

Ebû Hureyre radıyallahu anh dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Hureyre radıyallahu anh dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Sizden biriniz veya ölü kabre konulunca simsiyah mavi gözlü iki melek ona gelir onlardan

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه

مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه Yolcunun namazı ve orucu ne zaman ve nasıl olur? مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 مk و يف تكون صلاة

Detaylı

Şamua.

Şamua. Muhammed Nasruddin Elbani - Hz. Peygamberin Namaz Kılma Şekli Şamua www.cepsitesi.net Sunuş Kur an da Allah Rasulü nden önceki peygamberlerin de namaz kılmakla emrolundukları çeşitli ayetlerde dile getirilmektedir

Detaylı

1 - Sahih hadis. Sahih Hadislerin Kısımları

1 - Sahih hadis. Sahih Hadislerin Kısımları HADİSİN KISIMLARI Bu sayfa Hikmet Yayınları Arasında çıkan A. Muhtar BÜYÜKÇINAR - Ahmed ARPA - Durak PUSMAZ ve Abdullah YÜCEL' in Tercümesini yaptığı İMAM HAFIZ EL-MÜNZİRÎ 'nin TERGİB ve TERHİB ( Hadislerle

Detaylı

ELBANİ NİN BAZI ÇELİŞKİLERİ-Ali Hoşafçı

ELBANİ NİN BAZI ÇELİŞKİLERİ-Ali Hoşafçı ELBANİ NİN BAZI ÇELİŞKİLERİ-Ali Hoşafçı ELBANİNİN BAZİ ÇELİŞKİLERİ ADLİ YAZİYİ WORD İNDİRMEK İCİN: https://skydrive.live.com/redir?resid=9ce202391a3078d9!160&authkey=!aby5gfvji _q_qyk&ithint=file%2c.docx

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSENİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 009-4 حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص»

Detaylı

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 MUHAMMED İN KADINLARI 01-Hatice 02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 03- Ayse (Aise) Ummu'l-mu'min Aise bint Ebi Bekr es Sidîk el-kuresiyye; Ayşe nin 6 yasında

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م مسح ا ىلع مخارها يف الوضوء» اللغة

Detaylı

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم جوائز املسابقات يف املناسبات ابلدعية «باللغة

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

HZ.ALİ(KURAN-I NATIK)(NECEF)

HZ.ALİ(KURAN-I NATIK)(NECEF) HAŞİMİ OĞULLARI Page 1 Generation 1 1. ABDULMUTTALİP (~ FATIMA ) (~ HALE ) (~ SEMRA ) (~ NÜTEYLE ) (~ LÜBNİ ) 2. I ABDULLAH 3. II EBU TALİP(ABD MENAF) III BERRA IV ATİKE V ERVA VI BEYZA VII ZÜBEYR 4. VIII

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü [ حريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ن

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

TEFSĠR ĠLMĠNE ĠLHAM KAYNAĞI OLAN SAHĠH HADĠSLERĠN SIHHATĠ KONUSUNDAKĠ ĠNCELĠKLER

TEFSĠR ĠLMĠNE ĠLHAM KAYNAĞI OLAN SAHĠH HADĠSLERĠN SIHHATĠ KONUSUNDAKĠ ĠNCELĠKLER The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012 TEFSĠR ĠLMĠNE ĠLHAM KAYNAĞI OLAN SAHĠH HADĠSLERĠN SIHHATĠ KONUSUNDAKĠ

Detaylı

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.. Biz Müslümanlara verilen en değerli zamanlardan birileri hiç kuşkusuz ki arefe günleri ve bayramlardır. Bu günler bizlere ilahi birer lütuf olarak verilmişlerdir. Bu günler rahmeti ilahinin üzerimize aktığı

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

MEKKE-İ MÜKERREME KÜTÜPHANESİ. Hazırlayan: Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin

MEKKE-İ MÜKERREME KÜTÜPHANESİ. Hazırlayan: Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin MEKKE-İ MÜKERREME KÜTÜPHANESİ ] ريك Turkish [ Türkçe Hazırlayan: Heyet Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 م تبة مكة املكرمة» اللغة الرت ية «إعداد موعة من العلماء رمجة: مد مسلم شاه

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

Cİ'RÂNE. Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin

Cİ'RÂNE. Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin Cİ'RÂNE ] ريك Turkish [ Türkçe Heyet Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 جلعرانة» اللغة الرت ية «موعة من العلماء رمجة: مد مسلم شاه مراجعة: ع رضا شاه 2011-1432 Birincisi: Ci'râne Bu

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

VE YE CÜC İLE ME CÜC MECDİ MUHAMMED EŞ ŞEHAVİ Tercüme ve Dipnotlar: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ

VE YE CÜC İLE ME CÜC MECDİ MUHAMMED EŞ ŞEHAVİ Tercüme ve Dipnotlar: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ VE YE CÜC İLE ME CÜC MECDİİ MUHAMMED EŞ ŞEHAVİİ Terrcüme ve Diipnottllarr:: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ MESİH DECCAL VE YE'CÜC İLE ME'CÜC MECDÎ MUHAMMED EŞ ŞEHAVİ Terceme, Tahric ve Şerh: Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş

Detaylı

Çalgı Aletlerinin Hükmü

Çalgı Aletlerinin Hükmü Çalgı Aletlerinin Hükmü ستما ستما لغنا لغنا لا لا لطر لطر حكم تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed Nasıruddin el-elbani Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 ستما ستما لغنا لغنا لا لا لطر لطر حكم «لرت

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

Dini Ve Kültürel Değerlerimizde Üç Aylar Perşembe, 01 Mayıs :42

Dini Ve Kültürel Değerlerimizde Üç Aylar Perşembe, 01 Mayıs :42 İnsanların bedenleri ve organları birbirinden farklı olmadığı halde, Cenab-ı Hakkın bazılarına ihsan etmiş olduğu akıl, anlayış, Rabbine ibadet ve taat sayesinde bu özellikler kendilerinde bulunmayanlardan

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir?

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? ما حكم ستقبا لقبلة ستدبا ها حا قضا حلاجة ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı