ال ذم ا ر ضا فإ ر ضا اض هللا ى ل ا ش ر ر ضا Ramazan demeyin,ramazan ayı deyin çünkü Ramazan,Allah ın ismidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ال ذم ا ر ضا فإ ر ضا اض هللا ى ل ا ش ر ر ضا Ramazan demeyin,ramazan ayı deyin çünkü Ramazan,Allah ın ismidir."

Transkript

1 Üç aylar ile ilgili meģhur hadislerin bir kısmının incelemesini yaptık.ġncelemeyi yaptığım kitapların çoğunu sizler için taradım.bu aylarda gerek Tv olsun gerek kürsüdekiler olsun, pek çok yolla bazı sözleri, hadis gibi anlatmaktadır.hadislerin sahih olanları olduğu gibi zayıf ve uydurma (mevzu) olanları da vardır.bu bağlamda bir kaç hadisin sıhhatiyle ilgili araģtırma yaptık.dikkat etmeniz gereken Ģey ise hadislerin sıhhatinin göreceli olduğudur. ال ذم ا ر ضا فإ ر ضا اض هللا ى ل ا ش ر ر ضا Ramazan demeyin,ramazan ayı deyin çünkü Ramazan,Allah ın ismidir. ġevkani, Oruç kitabının 2., genel olarak ise 251.hadisi olarak yukarıda Arapçasını ve tercümesini verdiğimiz hadise yer verir.kitabın dipnotlarına baktığımızda dipnot 1 de

2 hadisin munkatı olduğuna değinildiğini, 2 numaralı hadiste de Ģüphesiz mevzudur. denildiğini görmekteyiz.(1) Bu sayfada ise ZerkeĢi nin oruç kitabı bölümünde 570.hadis olarak yukarıda tercüme ve Arapçasını verdiğimiz hadise değindiğini görmekteyiz.570.hadisin dipnotuna baktığımızda bu hadisle ilgili olarak extra bilgi bulabileceğimiz kaynakları görmekteyiz.mevzuat,2,187 ; el Leali l Mesuna,2,97;Tenzihu Ģ ġeria (Ġbn Arrak),2,153;Ġbn Adiy in el Kamil fi Zuafai r Rical i,7,53..(2)

3 Ġbn Cevzi bu hadise oruç kitabı bölümünde yer vermiģ ve Bu hadis mevzudur,aslı yoktur. demiģtir.ġlgili kitapta Yahya b. Muin in isnaduhu leyse bi Ģey in dediği yani Onun isnadının bir değeri olmadığı ifade edilmiģtir.ardından yazar,hiç kimsenin Ramazan kelimesini, Allah ın isimleri arasında zikretmediğini ve Ramazan kelimesi ile Allah a isim vermenin icma deliliyle caiz olmadığını ifade eder.(3) ص ش ر ر ضا ع ك ت ا ط اء األرض ال رفع إال تسواج ا فطر Ramazan orucu, sadaka-i fıtır verilinceye kadar sema ile arz arasında askıdadır.

4 Elbani,bu hadis için zayıf der.münavi nin kendi Ģerhi nde bu hadisin zayıflık sebebini beyan ettiğini ve Ģöyle dediğini ifade eder : Ġbn Cevzi, el Vahiyat ta bu hadis için sahih değil çünkü senette Muhammet b.el Basri var ve o meçhul ravidir. (4) ص ا ذ ص ح ا Oruç tutun,sıhhat bulun.

5 ġevkani genel hadis sıralamasında 259. hadis olarak bu metne değinir ve Sağani nin bu hadis için uydurma,muhtasar da ise zayıf dediğini ifade eder.(5)

6 Elbani bu hadis için, zayıf der.taberani nin Evsat ta,ebu Nuaym ın Tıb ta bu hadisi tahriç ettiğini belirtir.ardından Ġraki nin Tahric-i Ġhya da (3,75) Ebu Nuaym ın Tıbbu n Nebevi de ve Taberani nin Evsat ta bu hadisi zayıf senetle rivayet ettiğini etmiģtir. diye yazdığını ifade eder (6) ا تارن ا ف رجة شعثا ت غ ا ر ضا OkunuĢu : Allahumme barik lena fi recebe ve Ģa ban ve belliğna ramazan. Manası : Allah ım! Recep ve ġaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaģtır. Hadisin isnadında iki illet var.senette geçen iki ravinin zayıf olduğu söylenmiģtir; (Zaide b. Ebi Rakkad) : Metruktur.Ebu Bekr Bezzar,Ebu Bekir / زائذج ت أت ا رلاد 1- Beyhaki,Ebu Cafer Ukayli,Ġbn Hibban,Nesai,Buhari,Ġbn Hacer el Eskalani (Takrib) (Ziyad Nemeyri) : Zayıftır.Ebu Davut Sicistani,Zehebi,Darekutni,Ġbn / ز اد ت عثذ هللا 2- Hacer el Eskalani (Takrib) Kaynakların geneli bu düģüncededir.(7) فض ش ر رجة ع ى ا ش ر وفض ا مرآ ع ى ضائر ا ىال فض ش ر شعثا ع ى ا ش ر وفض ع ى ضائر األ ث اء فض ش ر ر ضا ع ى ا ش ر وفض هللا ع ى ضائر ا عثاد

7 Recep ayının diğer aylar üzerine fazileti, Kur ân-ı Kerimin diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. ġaban ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan ın diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teala nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir. Acluni bu hadis için Ġbn Hacer in Tebyini l Aceb te dediği gibi, bu hadis uydurmadır. der.(8)

8 Aliyyül Kari, Ġbn Hacer in bu hadis için Mevzu/asılsız/uydurma dediğini ifade eder.(9) رجة ش ر هللا شعثا ش ري ر ضا ش ر أ ر Recep, Allah ın ayıdır. ġaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır.

9 Elbani bu hadis için zayıf demiģtir.(10) Cerh-Tadil : Fezailu ġehr-i Receb adlı kitaptaki hadisin senet irdelemesi : I. ح ذ ت أت ض (Ubeydullah b.ahmet b. Yakub el mukri el Maruf biibni l Bevvab): Meçhul ravidir. II. لاض ت أح ذ ت ا عثاش ت عثذ هللا (Kasım ibn Ahmet b. Abbas el ġamiy): Meçhul ravidir. III. ع ت حط ت طا ر (Ali b. Hasen b. Müsavir) : Meçhul ravidir. IV. ز ر ت حرب ت شذاد (Ebu Heyseme) : Sikalığı sabittir. (Sağlam/güvenilir ravidir.) Bak. Ġbn Hacer el Askalani,Takrib;Ġbn Hibban,el Sikat.V عثذ ا غف ر ت عثذ ا عس س ت ضع ذ (Abdul Ğafur Ebu Sabbah) : Metruktur.Bak.Ebu Cafer Ukayli,el Zuafa VI. عثذ ا عس س ت ضع ذ (Abdul Aziz b. Seidi Ģ ġamiy) : Meçhul ravidir. Sonuç : Ġsnat yönünden zayıftır. Beyhaki nin Ģuabu l Ġman adlı kitabı için Cerh-Tadil :.I ح ذ ت عثذ هللا ت ح ذ ت ع ت ا حى (Ebu Abdullah hafız) : Sika ve hafızdır. II. خ ف ت ح ذ ت إض اع (Half b. Muhammet el Kerabisi) : Makbul ravidir. III. ى ت خ ف (Mekki b. Halef) : Meçhul ravidir. IV. صر ت حط (Nasr b. Hüseyn) : Meçhul ravidir. V. إضحاق ت ح سج ت ضف ت فر خ (Ġshak b. Hamza) :Hasendir.Bak.Ġbn Ebi Hatim el

10 Razi,el Cerh ve Ta dil VI. ع طى ت ضى (Ġsa Neccar) : Ġlim ehli, bu kiģi hakkında farklı Ģeyler söylemiģtir.ġbn Hacer Takrib te Tedellüs kelimesini kullanmıģtır.beyhaki zayıf derken,müslim b. Haccac el Nisaburi makbul demiģtir. VII. ضف ا ت ضع ذ ت طر ق ت ح سج ت حث ة ت ثح ت صر ت ثع ثح ت ىا ت ث ر (Ġbn Ebi Süfyan,MeĢhur ismi Süfyanı Sevri dir.) : Hafız ve hüccettir.ebu Hatim el Razi bu kiģi için,fakih,hafız,zahid,irak ehlinin imamı demiģtir.hakim Müstedrek te,ġbn Hacer de Takrib te bu kiģi için aynı sözleri kullanmıģtır. VIII. غا ة ت عث ذ هللا (Ğalib b.ubeydullah) : Cürcani,Ebu Hatim el Razi,Ömer b.ġahin,münker demiģtir.ebu Nuaym el Esbehan el Zuafa da bu kiģi için münker demiģtir. IX. عطاء ت أض (Ata,çoğu kitapta görüģleri yer alır.) : Hüccettir ve büyük Ģan sahibidir.ġbn Hibban el Sikat ta bu kiģi için Tabiilerdendir,fakihtir,ilim ve vera ve fazilet sahibidir,der.ebu Hanife ise ondan daha faziletli birisini görmedim der.ġbn Hacer ise Takrib te Sikadır,fakihtir,çok faziletli alimdir,der. X. عائشح ت د أت تىر ا صذ ك (AiĢe bint Ebi Bekr el Siddik/Hz.Ebu Bekir in kızı Ümmül Müminin Hz.AiĢe):Ġbn Hacer el Askalani Takrib adlı kitabında Müminlerin annesidir.kadınların mutlak fakihidir. Sonuç : Ġsnat yönünden zayıftır. Recep ayının Allah ın ayı olduğunu ifade eden baģka bir söz daha vardır; خ ر ج ههللا ا ش ر ش ر ر ج ة ش ر ههللا ع هس ج ه ع ظه ش ر ر ج ة ف م ذ ع ظه أ ر ههللا ع ظه أ ر ههللا أ د خ ج هاخ ا هع أ ج ة ر ض ا األ و ث ر ش ع ث ا ش ر ي ف ع ظه ش ر ش ع ث ا ف م ذ ع ظه أ ر ي ع ظه أ ر ي و د ف ر ط ا ر خ ر ا ا م ا ح ش ر ر ض ا ش ر أ ه ر ف ع ظه ش ر ر ض ا ع ظه ح ر ر ر ى ص ا ار ل ا ح ف ج ار ح خ ر ر ض ا ص ع ر بة ط ث ههللا ت Aylardan Allah tealanın seçtiği ay,recep ayıdır.o, Allah tealanın seçtiği aydır (Beyhaki,ġuabul iman,hadis numarası : 3813)

11 Beyhaki de geçen bu hadis için, aynı kitapta A.B.Hanbel in değerlendirmesine yer verilmiģtir.a.b.hanbel bu hadis için Bu isnat münkerdir. demiģtir.(11) Cerh-Tadil :.I ح ذ ت عثذ هللا ت ح ذ ت ع ت ا حى (Hakim Nisaburi) : Sika,hafız. II. خ ف ت ح ذ ت إض اع (Half b. Muhammet el Kerabisi) : Makbul ravidir. III. حفص ت أح ذ ت ص ر ت ا خطاب (Hafs b.ahmet b.nusayr) : Meçhul ravidir. IV. صر ت ح ى (Nasr b. Yahya) : Meçhul ravidir. V. ع طى ت ضى (Ġsa Neccar) : Ġlim ehli, bu kiģi hakkında farklı Ģeyler söylemiģtir.ġbn Hacer Takrib te Tedellüs kelimesini kullanmıģtır.beyhaki zayıf derken,müslim b. Haccac el Nisaburi makbul demiģtir. VI. ح ت ات ح ( Nuh b. Ebi Meryem) : Kezzab/yalancı ravidir.ebu Hatim el Razi,Ebu Zur a Razi,NakkĢ,Ebu Abdullah Hakim,Nisaburi,Esbahani,Ebu Yala,Nesai,Ġbn Hacer,el Takrib. VII. ز ذ ت ا ح اري (Zeyd elamiy) : Zayıftır. Ġbn Hacer,el Takrib. VIII. س ذ ت أتا (Yezin RakkaĢi) : Zayıftır.Ebu Ahmet el Hakim,Beyhaki bu kiģinin adını el Kaza ve l Kader de zikretmiģ ve bununla delil getirilmez,demiģtir.tirmizi, Sahihi l Cami de bu kiģiyi zikredip zayıf demiģtir.a.b.hanbel de bu kiģiden bir Ģey yazılmaz demiģtir.ġbn Hacer Metalibu Aliye de zayıf demiģtir. IX. أ ص ت ا ه األ صاري (Enes b.malik el Ensari) : Sahabidir.Ġbn Hibban bu kiģi için Resulullah ın hadimi,demiģtir. Sonuç : Ġsnat yönünden zayıftır. Reğaib namazının delili (!)

12 ث ه ص ل ا ت ا غ ر ب ا ع ش اء ع ح ا ع ح اث ر ع ش ر ج ر و ع ح Sonra da Cuma gecesi olan o akģamla yatsı namazı arasında her kim 12 rekat namaz kılarsa (Hadis bir sayfa kadar vardır,bir kısmını yazdık.) Ġbn Hacer el Askalani bu kitabında konuyla ilgili olarak Recep ayının faziletine dair hiç bir sahih hadis varid olmamıģtır.aynı Ģekilde bu ayın orucuyla ilgili olarak ve bu aydaki her hangi bir geceye has bir namaz hakkında hüccet olmaya elveriģli sahih bir hadis yoktur (12) Regaib namazı olarak bilinen ve Receb ayının ilk Cuma gecesi; akģam ile yatsı namazı arasında on iki rekat olarak kılınan bu namaz ile ġaban ayının ortasında yüz rekat olarak kılınan namaz, iki çirkin bid attır.bu namazların Ġhyau Ulumid din de (Ġraki,Tahric-i Ġhya,174,2.2,Ġraki de hadise mevzu demiģtir.) geçiyor olması,o namazların var oluğuna delil değildir,bu rivayet batıldır.(13)

13 Bu bid atı (Regaib namazı) çıkarana ve icat edene Allah lanet etsin.bu namaz, sapıklık ve bilgisizlik sayılan çirkin bidatlardandır. (14) Regaib namazına gelince, bu namaz, ġaban ayının ortasında kılınan ve herkesçe bilinen namaz gibidir.dolayısıyla bu iki namaz, çirkin ve dinde yerilen iki bidattır.bu iki namaz hakkında rivayet olunan hadisler, uydurmadır. (15) أ ه ي ش ر ر ض ا ر ح ح ب أ ض ط غ ف ر ج ب آخ ر ع ر بك ا هار Ramazanın evveli rahmet,ortası mağfiret ve sonu da ateģten azat olmaktır. Elbani bu hadis için münker/zayıf der ve sebep olarak da senette geçen bir raviyi iģaret eder.ayrıca A.B.Hanbel ve diğerlerinin de bu kiģi için zayıf dediğini ilave eder.ġbn Huzeyme nin bu zayıflığın sebebini Onun hafızası kötü olduğu için onunla delil getirilmez. diye beyan ettiğini ifade eder.(16)

14 Cerh-Tadil : ضال ت ض ا Ukayli,Zuafau l Kebir de ravilerin sika olmadığını belirtmiģtir.nitekim ط ح ت ا ص د (Sellam b.sevvar) zayıf ravidir.ġbn Hacer,Takrib.Ayrıca ت ض ار (Mesleme b.salt) Zayıf ravidir.ebu Hatim el Razi.Ġbn Hacer Askalani,Telhisu l Habir (3,1121) de zayıf demiģtir.ebu Hatim el Razi,el Cerh ve t Ta dil (8,269) de yukarıda geçen iki ravi için münker demiģtir. D-Ġ-P-N-O-T-L-A-R 1-ġevkani,Favaidi Mecmua fi l ehadisi l mevzua,kitabu s siyam,2,s.92,251 numaralı hadis,tahkik; Allame Ģeyh Abdurrahman Muallimi,Mektebetu l Ġslami,3.Baskı, Ġmam ZerkeĢi,Tertibu l Mevzuat, kitabu s siyam,2,570 numaralı hadis,daru kutubil ilmiyye,beyrut,1.baskı, Ġbn Cevzi,Mevzuat minel ehadisi l merfuat,s ,kitabu s savm,bap 2-Babu n Neyh en Yukale Ramazan,Tahkik; Dr.Nurettin,1.Baskı,Mektebetu evza selef, Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 43 numaralı hadis,c.1, s.117,mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı,1992 // Prof.Dr.Kardavi nin hadisin sıhhatine değinmeden yazısında kullanması ilgi çekicidir : Ģahsi sitesi 5- ġevkani,favaidi Mecmua fi l ehadisi l mevzua,kitabu s siyam, s.94,259 numaralı hadis,tahkik; Allame Ģeyh Abdurrahman Muallimi,Mektebetu l Ġslami,3.Baskı,1987 ; Ayrıca bak. Hafız Ġraki,Tahrici Ġhya, 3,87.Ġraki tahricinde bu hadis için zayıf demiģtir. 6-Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 253 numaralı hadis,s.420,mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı, Bu hadis hakkında ilim ehlinin sözleri : I. Nevevi,el Ezkar da (274.sayfa) Bu hadisin Hilyetu l Evliya da geçtiğini ve zayıf isnatlı olduğunu söylemiģtir. II. Zehebi,Mizanu l Ġtidal de (3,96) zayıf demiģtir. III. Heysemi, Mecmeu z Zevait te (2,165), Bezzar ın bu hadisi rivayet ettiğini ve bu hadisin senedinde yer alan Rakkad için Buhari nin Münker dediğini yazmıģtır. IV. ġafii Muhammed b. Ali b.muhammed,futuhat-ı Rabbaniyye de (4,335) Ġbn Hacer el Askalani den naklen Hafız dedi ki,ğarip hadistir,bezzar ve Ebu Nuaym tahric etmiģtir. V. Ahmet ġakir, Müsned için yazdığı Tahric inde (Hadis numarası :2346,101-4/100) bu hadisin isnadı zayıf demiģtir. VI. ġeyh ġuayb Arnavud,Müsned için yazdığı Tahric te (Hadis numarası :2346,4/180) isnadı zayıf demiģtir. VII. Dr.Amir Hasan Sabri Zevaid de (s.198) isnadı zayıf demiģtir. Daha fazla bilgi ve kaynaklar için bak. Ġbn Hacer el Askalani,Tebyini l Aceb,s Acluni,KeĢfu l Hafa,c.2,1824 numaralı hadis,daru l Kütübü l Ġlmiyye, Aliyyül Kari,s.128,206 numaralı hadis,mektebetu l Ġslami,Haleb,1.Baskı, Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 4400 numaralı hadis,c.9, s.390,mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı,1992 ;Prof.Dr.Yusuf el Kardavi de sahih değil,der. 11-ġuabul iman,beyhaki,c.3,hadis numarası : 3813,Daru l Kütübi l ilmiyye,1.baskı,2000,beyrut 12-Ġbn Hacer el Asklani,Tebyini l Aceb,s.11,Ġbn Hacer bu kitabında Receb ayı ile ilgili hadisleri (38 hadis) tek tek sıralar.tahkiki yapan ise hadislerin tahricini ve sıhhatiyle ilgili bilgileri serd eder.;bu geceki namazı beyan eden baģka bir rivayet daha vardır ;

15 ف ا أ ح ذ ص أ ه ي خ ص ر ج ة ث ه ص ل ا ت ا غ ر ب ا ع ش اء ع ح ا ع ح اث ر ع ش ر ج ر و ع ح Her kim Receb in ilk perģembesini tutar,sonra cuma gecesi akģam ile yatsı arasında on iki rekat kılarsa (Hadis metninin tamamını yazmadık.) Aliyyül Kari, Muhaddislerin ittifakı ile bu hadis mevzudur,der.(esrarul Merfua) 13-Ġmam Nevevi, el-mecmu,c.3,s Müslim Ģerhi,c.8,s Ġbni Hacer el-heysemi,el Fetâvâ l-fıkhiyyetu l-kubra,c.1,s Elbani,Silsiletu l ehadis zaife vel mevzua, 871 numaralı hadis,c.2, Mektebetü l Mearif,Riyad,,1.Baskı,1992