ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3669 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "VAH VAH" YOK "VAY SALAK VAY" VAR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3669 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "VAH VAH" YOK "VAY SALAK VAY" VAR..."

Transkript

1 Denktaþ'la Coygun'un birbirlerine silah çektiklerini biz 13 yýl önce yazdýk ve Denktaþ'a 120 milyar lira tazminat ödemeye mahkum olduk. Madem ki þimdi diðer basýnýmýz da yazýyor, davayý kazandýk sayýlýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3669 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KOMUTANLARIN 'TERÖRÝST' OLMADIÐINI NASIL ANLAYACAÐIZ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝLEREK VE ÝSTEYEREK YAPILDI Turgut Afþaroðlu "VAH VAH" YOK "VAY SALAK VAY" VAR... Erdoðan Baybars 3 çocuk yapana TEMSÝL MESELESÝ Dolgun Dalgýçoðlu "ANAVATAN" FETÝÞÝZMÝ Mehmet Levent PÝLE BULUÞMASI Sezan Artun 3 çocuk yapana %33 indirim n Boðaz'a doðru uzanan Gönyeli tepelerindeki 'Lavinium' sitesi Ýstanbul'daki dev panolarda pazarlanýyor. Bulut Ýnþaat Þirketi, 35 bin sterline pazarladýðý 3+1 daireleri 3 çocuk yapanlara %33 indirimle satýyor... n Tayyip Erdoðan ýn 3 çocuk projesi ne uygun olarak gerçekleþtirilien bu indirimli satýþlarýn Kýbrýslý Türkleri de kapsayýp kapsamadýðý öðrenilemedi... n 140 metrekare olduðu belirtilen dairelere KDV ve tapu masraflarý dahil deðil. Fiyatlar konutlarýn kat ve konumuna göre deðiþiyor... n Taksitli ödemelerde peþinat 15 bin sterlin sterlin aylýk taksitlerle 120 ay faizsiz taksit... n Türkiye'nin büyük inþaat þirketlerinin Kýbrýs'a el atmasýndan sonra, inþaat sektörünü daha da zor günler bekliyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ýbrahim Aziz yazýyor: "Kýbrýs'a ilk kez geliyorum" n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Aziz Nesin Kýbrýs'ta (4) "Kýbrýs'a ilk kez geliyorum" Ziyaretin hazýrlýklarý uzun sürdü. Hatýrladýðým kadarýyla Eylül ayýnda baþlamýþtý. Yazarlar Birliði'nin Türkiye ile ve Aziz Nesin'le temasý yoktu. Temas kurmayý bana havale etmiþlerdi. Benim de Aziz Nesin'le temasým yoktu. Kýbrýs Radyo Yayýn Kurumu RÝK'te, Türkçe programlar bölümünde bazý Türkiyeli arkadaþlarýmýz vardý. Onlarýn müzisyen Þanar Yurdatapan ile temaslarý vardý.yurdatapan daha önce de Kýbrýs'a gelmiþti, tanýþýyorduk. Aziz Nesin ile temas için bu yola baþvurduk. Þanar Yurdatapan Eylül ayýnýn yedisinde, RÝK'te çalýþan arkadaþýmýz Mehmet'e telefon etmiþ, ziyaretin 2 ile 9 Aralýk tarihleri arasýnda gerçekleþeceðini bildirmiþti. On gün sonra, 17 Eylül 1990 tarihinde þahsen bana bir mektup gönderdi ve ziyaretin 14 ile 21 Aralýk tarihinde kesinleþtiðini bildirdi. Þanar Yurdatapan, Türkiye'de Evren cuntasýnýn kovuþturmasý nedeniyle, o dönemde yurt dýþýnda bulunuyordu. Bana "Dear Ýbrahim" diye hitap ettiði ve Ýngilizce yazdýðý mektupta, Aziz Nesin'in ziyaretinin nihayet gerçekleþeceðini bildiriyordu. Mektubun altýna el yazýsýyla bir de not düþmüþtü. "P.S. Azizciðim. Ekteki yazýyý fotokopi yapýp, uygun gördüðün her yere, 'Þanar size yollamýþ' diye iletebilirsin. Benden sana 'Carde Blanche'." Mektubu Hacýpapas'a verdim. Yazarlar Birliði ziyaretin hazýrlýklarýný yapmaya baþladý. En büyük sorun finansmandý. Yazarlar Birliði'nin bütçesi ziyaretin masraflarýný karþýlamaya yetmezdi. Bu konuda temaslar yapýldý ve özel sektörden finansörler bulundu. Bildiðim ve öðrendiðim kadarýyla, Baþkanlýk Sarayý da ziyaret için Yazarlar Birliði'ne bin Kýbrýs Lirasý tahsis etmiþti. Þanar Yurdatapan Aziz Nesin'le birlikte, kendi müzik grubunun gelmesi için de çalýþmalar yaptý. Yurdatapan'ý ve Aziz Nesin in Kýbrýs a geliþini güneyde izleyen Kýbrýslý Türk gazeteciler, Ýbrahim Aziz ile birlikte... müzik grubunun davet edilmesini Baðýmsýz ve Federal Kýbrýs için Temas Grubu üstlenmiþti.grubun biri Türk, diðeri de Rumlardan oluþan iki eþgüdüm komitesi vardý. Ben, kurulmasý için fikri ortaya atanlardan ve aktif üyelerinden biri olmama raðmen, ikisi ortasý bir yerde oldum. Ne Türk, ne Rum. Ýki eþgüdüm komitesi arasýnda eþgüdümü saðlayan biri. Rumlarýn komitesindeki arkadaþlara da mektubu götürerek, Yurdatapan ekibinin de gelmesi için hazýrlýklarý yaptýk. Þanar Yurdatapan'ýn çalýþmalarý sadece bu ziyaretle sýnýrlý deðildi. Çok daha geniþ bir vizyonu vardý. Büyük projeler üzerinde çalýþmalar yapýyor, düþüncelerini yazýya döküyor, mektuplar yazýyordu. Bunlarýn gerekli yerlere iletilmesi için mektuplarý bana gönderiyordu. Tasarladýðý projelerle ilgili olarak Cumhurbaþkaný Vasiliu'ya, o dönemde ana muhalefet DÝSÝ partisi lideri Glafkos Kliridis'e, benim de Polit Büro üyesi olduðum ADÝSOK hareketi baþkaný Pavlos Dinglis'e, AKEL partisine ve RÝK müdürlüðüne mektuplar iletmiþti. Projelerinde ana hatlarýyla RÝK'teki Türkçe programlarýn takviye edilip geliþtirilmesini ve iki toplumlu etkinlikler düzenlenmesini öneriyordu. Ana konumuza, Aziz Nesin'in ziyaretine dönelim ve bu konuda ayrýntýlarý baþka bir yazýda ele alalým. Aziz Nesin'i Larnaka hava alanýnda Hristos Hacýpapas ile birlikte karþýladýðýmýzý yazdýk. 15 Aralýk 1990 Cumartesi günü ö.s 'te Larnaka hava alanýnda idi. Hava alanýnda yazýlý olmayan,spontane kýsa bir konuþma yaptý. Konuþmanýn banda alýnmýþ metni: "Kýbrýs'a ilk kez geliyorum. Güney Kýbrýs'a, Rum kesimine gelmiþ oldum. Çok sevinçliyim. Çok mutluyum. Bu iki halkýn aralarýnda çýkan sorunlara benim çözüm bulmam olanaðý yok. Politikacý deðilim. Diplomat deðilim. Konulara bir yazar olarak deðinmek istiyorum. Burada kalacaðým günler içerisinde, fýrsat bulup da bir gün için ya da yarým gün için kuzey Kýbrýs'a geçersem, orada bir toplantý yaparsam, sanýrým yararlý olacak. Bildiðime göre kuzey Kýbrýs'tan da buraya Türk yazarlar, gazeteciler gelecek. Buradaki toplantýnýn böyle açýk olmasý dileðimdir. Bütün dünyada biz barýþ isterken, tabii bu tarihsel yan yana birlikte yaþamýþ olan halkýn da barýþ içinde ve sürekli barýþ içerisinde yaþamasý en büyük dileðimdir. Bu geliþ gidiþlerin daha artmasýný isterim. Ben de ayrýca, Kýbrýs Rum kesimi Yazarlar Birliði Baþkanýna þunu iletmek istiyorum ki, Türkiye Yazarlar Sendikasý da buradaki yazarlarý, Kýbrýslý Yazarlarý Türkiye'ye çaðýracaktýr. (Burada anlaþýlmasý zor iki söz var) iliþkilerin pekiþmesi hem bizim barýþ davamýza hizmet edecektir, hem de dolayýsýyla bütün Akdeniz'in ve dünyanýn barýþýna hizmet edecektir. Yazarlar arasýndaki bu iliþkiyi bir barýþ öncülüðü olarak görüyorum". Hava alanýnda banda aldýðým bu metni RÝK haber bölümüne götürdüm. Tercüme edilince büyük bir gürültü koparýldý. Aziz Nesin'e büyük bir saldýrý baþlatýldý. Haber bölümündeki vardiyada sorumlu editör milliyetçi gruptan gelen biri idi. Sanki siperde bekliyordu ve beklediðini elde etmiþti. Hemen yaylým ateþine geçti. (Devam edecek) Þener LEVENT Açý KOMUTANLARIN 'TERÖRÝST' OLMADIÐINI NASIL ANLAYACAÐIZ? Demek Ýlker Baþbuð da terörist... Kara Kuvvetleri Komutanlýðý yapmýþ... Sonra Genelkurmay 2. Baþkaný... Sonra da Genelkurmay Baþkaný... Ve tüm bunlardan sonra, emekliye ayrýlýnca terörist olduðu anlaþýlmýþ demek! E, durum buysa ne yapacaðýz þimdi? Kime güveneceðiz? Kime inanacaðýz? Þimdiki komutanlarýn da 'terörist' olmadýðý ne malum... Madem ki silahlý kuvvetlerin en üst makamýnda bulunmuþ ve o orduya hükmetmiþ olan kiþi de terörist, geriye kalanlara nasýl güvenebiliriz ki... Yalnýz Türkiye'dekiler deðil, Kýbrýs'taki komutanlar da bu çarkýn içinde... Bakýn mesela... Bizim burada Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý yapmýþ olan Þükrü Sarýýþýk da tutuklu... Ýkibinli yýllarýn baþýnda aramýzdaydý oysa... Bilumum derneklerimiz onu ziyaret eder ve þükranlarýný sunarlardý... Tüm komutanlarýmýz gibi dediði dedikti onun da... Bize bir casusluk komplosu kurmaktan bile çekinmemiþti... Ona bir laf etmeye kalksak, hemen vatan haini olurduk! Asker düþmaný... Ama þimdi tutuklu... Hapiste... Vaktiyle burada kendisine þükranlarýný sunanlar ve ona toz kondurmayanlar çok vefasýz çýkmýþ... Bugüne kadar hiçbiri ziyaret etmemiþ onu hapiste... "Bir ihtiyacýn var mý Paþam" diye sormamýþ... Yalnýz Þükrü Sarýýþýk mý? Kýsa bir süre öncesine kadar burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý yapmýþ olan Mehmet Eröz de tutuklu... Yaka paça tutup onu da içeri týkmýþlar... Baþbuð 'terörist'... Sarýýþýk 'terörist'... Eröz 'terörist'... Bu ne iþ? Bizim buradaki güvenliðimizi saðlamakla görevli olan komutanlarýn þimdi terörist suçlamalarýyla içeri týkýlmasý sizi de düþündürmüyor mu? Dahasý var... Namýk Koç da tutuklu... Albay... Eski Sivil Ýþler Baþkanýmýz... Sivil Ýþler Baþkanlýðý ne demek bilirsiniz herhalde... Sivillikle ilgisi yok... Sivillerle ilgisi var... Ýç ve dýþ istihbarat... Bizim CIA'imiz veya Mossad'ýmýz yani... Bir zamanlarki Özel Harp Dairesi uzantýsý... Yani þimdiki 'Özel Kuvvetler'in... Ýþi gücü 'vatan haini' saydýklarýný fiþlemek... Mitinglerde ve eylemlerde polis kamerasý ile saptanan kareleri tek tek gözden geçirmek... Telefonlarý dinlemek... Ve sindirmek istediði kesimler için organize iþleri yönlendirmek... Polisimiz sabahlarý göreve baþlamadan önce ondan alýr emirleri... Ýþte Namýk Koç da bu örgütün baþýndan gelip geçmiþ albaylardan biri... Ýkibinli yýllarýn baþýnda... Galip Mendi döneminde... Aslýnda çok 'yetenekli' idi... Burada görev yaptýðý sýralarda sivil kýyafetle halkýn arasýna karýþýr, kahvelere gider, çarþýlarý dolaþýr ve kimin ne olduðunu saptamaya çalýþýrdý... Halktan da kendisine 'hizmetkar'lar bulmuþtu... Bir þey görseler hemen haberdar ederlerdi onu... Kutlu Adalý cinayetine adý karýþmýþ olan Mehmet Demirci'yi de sýk sýk ziyarete giderdi Ýnönü köyüne... Namýk Koç bir akþam 'Ahýr' meyhanesinde bize kendini 'Baytar' olarak tanýtmýþtý. Masamýza sinsice yaklaþmýþ, bizimle diyalog kurmuþ, bu tanýþma merasiminin ardýndan da matbaamýzda ilk bomba patlamýþtý... Çok geçmeden de ikinci bomba... O da Namýk Koç'un döneminde... Þimdi ise tutuklu... Hapiste... Tekrar sorayým soruyu: Eðer eski Genelkurmay Baþkaný da dahil, tüm bunlar 'terörist' ise, kime güveneceðiz? Mesela þimdi Halil Karapaþaoðlu'nu cezalandýrýp da erler üzerinde terör estiren komutanlarýn 'terörist' olmadýðýný nasýl anlayacaðýz?

3 AFRÝKA dan mektup... KIBRISLI TÜRKLERÝN NESÝ VARSA HEPSÝ DE ALINACAK Kýbrýs'taki emlak yalnýz TC TV kanallarýnda deðil, Ýstanbul'un güzide semtlerindeki dev panolarda da pazarlanýyor. Bugün baþ sayfamýzda gördüðünüz panoyu Ýstanbul'un Þiþli semtinde saptadýk... Pazarlayan þirket Bulut Ýnþaat Þirketi... Geçtiðimiz gün de yazdýk... Bulut Ýnþaat AKP hükümetine yakýn bir þirket... Tayyip Erdoðan'ýn '3 çocuk projesi'ni de hayata geçiriyor. Kýbrýs'ta pazarladýðý konutlar için 3 çocuklu ailelere 3+1 daireleri %33 indirimle pazarlýyor... Müteahhit Oðuz Özyalçýn'ýn baþlattýðý dev projeyi 7 milyon sterline satýn almýþ Boðaz'a uzanan Gönyeli tepelerinde daireleri 35 bin sterline satýþa çýkarmýþ... Üç çocuklu ailelere %33 indirimden sonra 20 bin sterline mal olur bu herkese... KDV ve tapu masraflarý hariç daireler 140 metrekare... Yapýlan ilanlara göre 'günde 10 lira' ödeyerek 10 yýlda sýfýr faizle herkes konut sahibi olabilir. Kat ve konumuna göre fiyatlar deðiþmiyor. Ancak þöyle küçük bir de not var ilanlarda: "Bu fiyat listesi sýnýrlý sayýda konut için geçerlidir. Bulut Ýnþaat önceden haber vermeksizin fiyatlarda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar." Ne demek bu? Önceden haber vermeksizin fiyatý deðiþtirmek de neyin nesi? Yani alýcý konutu 35 bin sterline alacak, ama þirket isterse bunu bin mi yapabilecek? Yeni bir oyunla mý karþý karþýyayýz? Bu da ayrý bir mesele... * Ama asýl mesele Kýbrýslýtürklerin elindeki topraklara sahip olmak... AKP yeþil sermayesini harekete geçirdi... TC'lilere taþýnmaz mal alýmý kolaylaþtýrýldý... Garanti Bankasý artýk eþdeðer malý da teminat olarak kabul ediyor... Ve nihayet yeni faiz yasasý... Yeni düzenleme ile borçlar hafifletilmediði gibi, icra da hem hýzlandýrýlýyor, hem kolaylaþtýrýlýyor... Annan planý referandumundan sonra yýldýzý birdenbire parlayan, ancak birkaç yýl sonra çöküþe geçen inþaat sektörümüzü bundan sonra daha da zor günler bekliyor. Kýbrýs'a el atan Türkiye'nin dev inþaat þirketleri AKP'nin güçlü kanatlarý altýnda onlara hayat hakký tanýmaz... Zaten krizde olan sektör, artýk hiç nefes alamaz... * Yakýnda Türkiye'nin büyük süpermarketleri de yerleþmeye hazýrlanýyor buraya... Market sektörü de tehlikede... Uygulanan proje, Kýbrýslýtürklerin elinde ne varsa, hepsini de almak... Sýra meclise gelecek en sonunda... Ve onu da alacaklar... Bakalým herþey elimizden gittikten sonra o zaman da bizi 'Kýbrýslý milliyetçiliði' yapýyoruz diye suçlayanlar çýkacak mý hala? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Petrol dolum tesisine hayýr n Çevre örgütleri, Yedikonuk'ta petrol dolum tesisi kurulmasýný eylemle protesto etti... Petrol Dolum Tesisi'ne Hayýr Platformu, Yedikonuk'ta petrol dolum tesisi kurulmasý projesini eylemle protesto ederek karþý çýktý. Dolum tesisinin yapýlmasý planlanan sahil þeridinde toplanan çevreciler ve bölge köylerinden vatandaþlar "Geleceðimiz Yok Edilemez", "Petrol Dolum Tesisine Hayýr", "Çevre Hakký En Doðal Ýnsan Hakkýdýr", "Ne Dað Ne Orman Ne Deniz Hepsini Tükettiniz", "Daha Fazla Kýyým Ýstemiyoruz" "Nerede Anayasa Nerede Ýnsan Hakkýmýz" yazýlý pankartlar açtýlar. Zamana zaman yaðmur altýnda gerçekleþen eylemde, tesisin yapýlmamamasý için imza kampanyasý baþlatýldý, broþür daðýtýldý.eylemciler, Yedikonuk sahilindeki eylemin ardýndan Büyükkonuk'a giderek burada da belediye önünde basýn açýklamasý yaptýlar. SAHÝR: ANAYASA'YA AYKIRI... Petrol Dolum Tesisi'ne Hayýr Platformu adýna konuþan Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, Bakanlar Kurulu'nun Yedikonuk'ta petrol dolum tesisi kurulmasýna iliþkin aldýðý kararýn Anayasa'nýn 38, 39 ve 40'ýncý maddelerine aykýrý olduðunu iddia etti. Sahir, Anayasa'nýn söz konusu maddelerde kýyýlarýn ve çevrenin korunmasýna atýfta bulunduðunu ifade ederek, 100 metrelik sahil þeridi içinde kalan bölgelerde sadece çok gerekli ve kamu yararýna tesisler kurulabileceðini, bunlarýn da doðal güzelliði bozacak nitelikte olamayacaðýný söyledi. Sahir, kurulmasý planlanan akaryakýt dolum tesisinin devlete ait olmadýðýný, yapacaðý faaliyetin ülkenin ihtiyacýna yönelik olmadýðýný, petrol dolum tesisinin bulunacaðý alan serbest bölge ilan edileceði için devletin bu tesis üzerinde hiç bir etkisinin olamayacaðýný söyledi. Sahir, tesisin birinci derece eko turizm bölgesi olan Büyükkonuk bölgesinin doðal ve kýyý yapýsýný bozacaðýný, turizmi baltalayacaðýný ileri sürdü. Sahir olasý bir tanker kazasýnda tüm Karpaz þeridinin geri dönüþü mümkün olmayacak çevre felaketlerine yol açacaðýný belirtti. Tesisin istihdam yaratacaðý iddilarýnýn da gerçek dýþý olduðunu söyleyen Sahir, Yedikonuk sahilinde petrol dolum tesisi kurulmasýna karþý olduklarýný, bunun için de yasal her türlü yöntemi kulananarak sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Çiziktirdi Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra BÝLEREK VE ÝSTEYEREK YAPILDI Bu ülkede, bugüne kadar her ne yapýlmýþsa... Bilerek ve isteyerek yapýldý. Ve tek bir amaçla yapýldý. Yeterince Türk, yeterince Müslüman kabul etmedikleri bir halký, bir baþka halkla deðiþtirmek. 1974'ün hemen sonrasýnda, tarým iþgücü adý altýnda Kuzey Kýbrýs'a nüfus taþýnýrken... Gemiden iner inmez, gelenlere vatandaþlýk verilirken... Ýlk seçimlerde bu nüfusa oy kullandýrýlýrken... Kimlikle giriþler serbest býrakýlýrken... Her hükümet döneminde kaçaklara af çýkarýlýrken... Akýllarda hep bu amaç vardý. Üretimden; bilerek ve isteyerek koparýldýk. Memuriyeti; bilerek ve isteyerek cazip hale getirdiler. Bizi, beyaz yakalý iþçi haline getirirlerken... Mavi yakalý iþleri de, onlara devrettiler. Oysa bizim neyimiz eksikti? Çobanýmýz da vardý, çiftçimiz de... Makinistimiz de vardý, teknisyemiz de... Ýmamýmýz da vardý, müezzinimiz de... Hatta ölüyücümüz bile vardý. Yerel bankalarýmýzý bilerek ve isteyerek batýrdýlar. Arkasýndan Türkiye'nin kaç tane bankasý varsa... Tümüne de burada þube açtýrdýlar. Þu anda hedefte, 2 kamu bankamýz var. Biri Kooperatif Merkez bankasý... Diðeri de Vakýflar Bankasý... Deðil mi ki, toplam mevduatlarýn önemli bir bölümü bu bankalarýmýzdadýr... Hiç kuþkunuz olmasýn, onlarýn da defterini dürmek için gerekli tedbirleri alacaklardýr. Ýtiraf etmek gerekir ki, bu oyunu çok bilinçli oynadýlar. Kamuda çalýþmayý o kadar cazip hale getirdiler ki... Çobanlarýmýzý bekçi, þöferlerimizi odacý yaptýlar. Bir de 16'sýný bitirenleri askere almaya baþlayýnca... Ne çýraklýk müessesi kaldý, ne kalfalýk... Sektörlerde çalýþacak iþçi kalmadý. Tümünü de ithal etmeye baþladýk. Nerede bizim eski yapýcý ustalarýmýz... Nerede bugün inþaatlarda çalýþanlar... Ne dülgerimiz kaldý, ne berberimiz... Ne imamýmýz kaldý, ne de ölüyücümüz... Þimdilerde toptan saldýrýya geçtiler. Kamuyu cazip olmaktan çýkarmaya, Kýbrýslýlara kamu sektörünün kapýlarýný kapamaya çalýþýyorlar. Özelleþtirme adý altýnda, Kýbrýslýlara ait ne varsa, ellerine geçirmek için düðmeye bastýlar. Öncelikle KTHY'nýn iþini bitirdiler. Þimdi sýrada Ercan Havaalaný var. Arkasýndan Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi gelecek. Bitmedi... Turizmden sonra, sýrada eðitim, inþaat ve süpermarketler var. Bir yandan Fethullahçýlar, öte yandan yeþil sermayenin temsilcileri ortalýkta fink atýyorlar. Yakýnda büyük alýþveriþ merkezleri ile perakente sektörünü de ele geçirecekler. Son nüfus sayýmýnda nüfusumuz kaç demiþlerdi? Yaklaþýk 300 bin mi? Bunun kaçý Kýbrýslý? Altmýþ bini mi, seksen bini mi, yüz bini mi? Gerçi açýklanan rakamlar doðru deðil ama... Diyelim ki doðru... Ve diyelim ki bizim nüfusumuz da 100 bindir. Bütçemiz ne kadardý? Üç milyar küsur mu? Eðer bu adadaki Türkiyeli nüfus en az 200 bin ise... O zaman bütçenin üçte ikisini... Yani en az 2 milyar TL'sini Ankara'nýn karþýlamasý gerekmez mi? Oysa Ankara'nýn hibe olarak verdiði para topu topu 350 milyon TL... Geriye kalan 600 milyon TL'yi borç olarak veriyor. Onu da þartlý veriyor. Bu ay þu, þu yasalar geçmezse para yok diyor. Yasalar geçiyor, borç olarak verilen para geliyor, maaþlar ödeniyor. Bu zillete bir toplum daha ne kadar dayanabilir? Bir yerde patlayacak... Ne zaman, nerede, nasýl henüz belli deðil... Ama patlayacak...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Pire ýsýrdý çýk yukarý" oynuyorlar sanki Þen kahkahalarý yükseliyorken Pile'den Öyle bir keyif ve öyle bir muhabbet ki Ayak mý sallýyorlar eþeðe binmeden? Kalay "HEDEF BÝRLÝÐÝ"NÝZÝ SEVSÝNLER SÝZÝN CTP ile AKP arasýnda Kýbrýs sorununun çözümü konusunda hedef birliði varmýþ. CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy'un söylediði bu. UBP'nin, DP'nin ve TDP'nin Kýbrýs sorununun çözümü konusunda AKP ile "hedef birliði" olmadýðýný söyleyemeyeceðimize göre, alalým CTP'yi vuralým diðer partilere, alalým diðer partileri vuralým CTP'ye. 50 yýldýr müzakerelerle, oyalamalarla, kaytarmalarla sürüncemeye býrakýlan Kýbrýs Sorunu'nun Türkiye Hükümetleri ile "hedef birliði" yapmakla çözülemeyeceðini hâlâ daha anlamadýysak, yuh olsun bize. Anlamadýysanýz yuh olsun size de!... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BU NASIL BÝR YARGILAMA? Geçtiðimiz haftanýn önemli olaylarýndan bir tanesi Halil Karapaþaoðlu'nun Askeri Disiplin Mahkemesi tarafýndan yargýlanmasýydý... Karapaþaoðlu bu mahkemede yargýlandý ve 10 gün hapse atýldý. Mantýk dýþý bir durum aslýnda... Ýnsan mantýðý, hafsalasý almaz bunu... Askerliðini bitirmiþ de olsa, halen asker de olsa bir kiþi, öncelikle kendisine, kendini savunma hakký verilmeli... Avukatýný kendisi seçmeli... Ancak GKK'nýn açýklamasýna göre, kendini savunacak kiþiyi sadece komutanlar arasýndan seçme özgürlüðü varmýþ! Suçlanan komutanlarýn meslektaþlarýndan birinin Halil'i savunmasýný düþünmek bile trajikomiktir.. Burada GKK komutanlýðý hem hakim, hem savcý, hem de avukat rolündedir... Askeri adalet budur denilirse, ki empoze edilen durum budur, adaletten söz edilemez... Zaten suçlamaya bakýldýðýnda görülen durum ortada... Birinci suçu, güneye izinsiz geçmekmiþ... Halil Karapaþaoðlu, güneye geçmek için askerden izin mi alacaktý? Suçsa eðer, neden geçiþ kapýlarýna geçiþinin yasak olduðuna dair yazý göndermediler? Ýnsanlarýn seyahat hakkýný ellerinden almak deðilse nedir bu? Ýkinci suçu neymiþ? Askerlikte yaþadýklarýný gazetelere yazmak... Halil'in yaþadýklarýný yazmasý suç sayýlmamalý bana göre... GKK bu yazýlanlarý alýp deðerlendirmeli ve birliklerde yaþananlar için gerekli önlemleri almalýydý... Önce askerliði mecbur kýlacaksýn... Gençlerin ülkeden göç etmesinin gerekçelerinden en büyüðünü yaratacaksýn... Kaçmayýp ülkede kalanlarý da "mecburi askerlik" nedeniyle hakim olduðun birliklere alýp, onlarýn orada iþkence görmelerine, hakarete uðramalarýna seyirci kalacaksýn... Bu gençler bir fýrsatýný bulup bunlarý kamuoyuyla paylaþmaya kalkýnca da, hemen mahkeme kurup hakim olmayanlar tarafýndan yargýlayacaksýn... Komutan komutaný, subay subayý suçlar mý bu durumda? Suçlamaz... Bizler, bu gazete ilk çýktýðý günlerde de buna benzer olaylarla karþýlaþtýk.. Askerdeki intiharlarý yazdýk... Dayak olaylarýný dile getirdik... Gençlerimizin karþýsýnda duran en büyük engeldir mecburi askerlik... Bir de dayak ve hakaret girdiði zaman iþin içine, tamamen çekilmez olur durum... Karapaþaoðlu görev yaptýðý askeri birlikte yaþadýklarýný dile getirdi... Bunun cezasý da 10 gün hapislik oldu... Askerlere iþkenceye varan baský uygulayanlar ve hakaret edenlere ne oldu? Onlarla ilgili hiçbir þey yapýlmadýðý gibi yakýnda terfi alýrlarsa da þaþmamak gerekir... Sormak gerekir Karapaþaoðlu'na ceza veren komutanlara... Sizin çocuklarýnýz askerlik yaptýklarý birliklerdeki üstleri tarafýndan hakarete uðrar, iþkence edilirse acaba baba olarak sizler nasýl karþýlardýnýz bu durumu? "Eti komutanýn kemiði benim" mi derdiniz? Askerlikte yaþadýklarýnýn etkisiyle, terhis olduktan sonra bile, belki aylarca, uykusundan baðýrarak uyanacaðýný biliyor musunuz? Gözünüz gibi baktýðýnýz, koruduðunuz çocuklarýnýzýn psikolojik durumlarýnýn bozulmasý hoþunuza gider mi? Bizlerin gitmez ama... Mesleði mimar, kendisi kuruyemiþçi (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan) Baf kasabasýna baðlý Vreçça köyünde lokum, sucuk, pastelli türü yiyecekleri imal etmekle baþlayan meslek hayatý nesilden nesile devrederek bugünlere kadar geldi. Dededen babaya, babadan oðula geçen ve "Kanlý Kuruyemiþleri" olarak anýlan bu yiyeceklerin imalini þimdi genç kuþaktan Faiz Kanlý yürütüyor. Kanlý ailesi ailenin bu mesleðini 1974'ten sonra Maðusa'ya taþýdýlar. Kýbrýs'a özgü nar suyu lokumlar, lokum tarzýnda sucuk ve pastelli satýþý yaptýklarýný belirten Faiz Kanlý, ürünlerini van araçla satýþ maðazalarýna bizzat taþýmaktadýr... Günümüz teknolojisinden yararlanan Kanlý, nakit sorununu da aracýnda post cihazý taþýyarak çözmüþ durumda. Doðu Akdeniz Üniversitesi mimarlýk mezunu olan Faiz Kanlý "Kaçmak isteyeydim kaçardým. Ülkemi sevdiðim için buralarda kaldým iþte. Bir de baba mesleði olan kuruyemiþçiliði býrakmak istemedim. Ne kuzeyde, ne güneyde olmayan, Kunkaat, Ayva, Mango gibi tropikal meyveleri ithal ederek lezzet çeþitlerini halkýmýzýn ayaðýna da taþýyoruz. Bu bizim en büyük özelliðimiz" dedi. Faiz Kanlý... Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "ANAVATAN" FETÝÞÝZMÝ Bu dünyada resmi kurum kuruluþlarýna yabancý bir ülkenin bayraðýný çeken Kýbrýs'tan baþka bir ülke var mýdýr? Yok... Bu dünyada bir ya da iki tane "anavataný" olan ve bu anavatanlarýn kumandasý altýnda bulunan Kýbrýs'tan baþka bir ülke var mýdýr? Yok... Bu dünyada, kendi milli marþý olmayan ve tüm resmi törenlerinde baþka ülkelerin milli marþýný kullanan Kýbrýs'tan baþka bir ülke var mýdýr? Yok... Bu konudaki örnekleri çoðaltmak mümkün. Bunlar ilk akla gelenler... Anlayacaðýnýz... Afrodit'in adasý iki kocalý Hürmüz gibi! Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürklerdeki anavatan fetiþizminin þiddeti ayný deðil. Her iki toplumda da varolan bu fetiþ duygular, Kýbrýslýtürklerde daha þiddetli. Örneðin, devletin ve hükümetin gerek görsel, gerekse yazýlý tüm yayýn organlarýnda Türkiye sözcüðü tek baþýna kullanýlmaz. Önüne mutlaka ama mutlaka "anavatan" konur. Devlet ve hükümet erkâný verdikleri tüm demeçlerde asla ve kata Türkiye demezler. "Anavatan Türkiye" derler! Kimbilir, anavatan demeyip de sadece Türkiye deseler, Türkiye ve asker düþmaný hainler olarak damgalanacaklarýndan korkarlar belki de!.. Ýstediðiniz kadar pür dikkat kesilin... Hiçbirinin aðzýndan Türkiye sözcüðünün tek baþýna çýktýðýný duyamazsýnýz. Emin deðilim, ama bildiðim kadarýyla Rum toplumunda böyle bir anavatan fetiþizmi yok. Bu duygu, yani anavatan fetiþizmi ne kadar þiddetli tezahür ederse, o toplumun kimliðini bulmasý ve yaþam alanlarýný kendi kimliðine göre þekillendirip geliþtirmesi de o kadar zayýf olur. Bu konu nerden aklýma geldi þimdi? Anlatayým... Kýbrýs Cumhuriyeti Merkez Bankasý Baþkaný Athanasios Orfanidis, Euro kuþaðýnda borç sorunuyla karþý karþýya bulunan Avrupa ülkelerinin kurtuluþu için Yunanistan'ýn borçlarýnýn kýrpýlmasý plânýnýn iptal edilmesi önerisinde bulunmuþ. Yunan basýnýnda yer alan haberlere göre Orfanidis, "Financial Times" dergisinde yayýnlanan bir makalesinde, borçlarýnýn kýrpýlmasý yerine, Yunanistan'a 30 yýllýk bir kredi saðlanmasýnýn yeterli olacaðýný, bu þekilde bir kararýn alýnmasý durumunda Yunanistan'ýn sorunlarla karþýlaþacaðýný, ancak bunun sýkýntýda olan diðer ülkelere yararý olacaðýný kaydetmiþ. Nerden bakarsanýz bakýn, Orfanidis'in önerisi cesaret isteyen bir çýkýþ... Çünkü mesele, "anavatana" karþý bir tavýr meselesi. Nitekim Yunan basýný kalkmýþ ayaða... "Orfanidis aslýnda, diðer Avrupa ülkelerinin kurtulmasý için Yunanistan'ýn kurban edilmesini öneriyor" þeklinde yorumlar yapýyorlar... Þimdi düþünün bir an... Bizim siyasilerimiz ve resmi makamlarýmýz arasýnda öyle bir Orfanidis çýktý mý bugüne kadar? Ya da çýkabilir mi? Yani diðer Avrupa ülkelerinin kurtulmasý için Türkiye'nin "kurban" edilmesini önerebilecek bir babayiðit anasýndan doðdu mu? Doðmadý!.. Çünkü doðarsa anasýndan emdiði sütü burnundan getirirler ona! Yiðitliðine bok, aðzýna biber sürerler... Bu nedenle bizdekilerden hiç kimse göze alamaz böylesi çýkýþlarý. Doðru olduðuna inansa bile... Bir baþkadýr bizim anavatan fetiþizmimiz... Bir korku ve yalakalýk kokteyli... Rumlarýn bize yetiþmesi çok zor...

5 9 Ocak 2012 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Þimdi "Bu nasýl devlet, bu nasýl sistem" diye yakýnanlar, zamanýnda "susma sustukça sýra sana gelecek" diye uyardýklarýmýzdýr... * Lokmacý'da "yeniden birleþme" etkinliði yapýlmýþ. - Kim ne yaparsa yapsýn, Hristofyas-Eroðlu pozlarýndan daha etkili bir yeniden birleþme mesajý verilemez Ellerini öylesine kenetlediler ki, parmaklarýný ancak 5 dakikada ayýrabildiler! * Mimoza Otel ihale kutusu boþ çýkmýþ. - Belki özel olarak elden veren vardýr! * Tarým Bakaný Amcaoðlu "sütte gerekli önlemler alýndý" demiþ. - Bu önlemler, mikroplar yayýlmadan alýnmalýydý Olan olduktan sonra almýþsýn kaç para... Elin mahkum zaten. Ýllet kapýya dayanýnca almayýp da ne yapacaksýn. * Eroðlu, Gazeteciler bazen manþet yapar ama o yazý okunduðu zaman, manþette yazýlan yoktur. demiþ. - Çok güzel bir nokta yakaladý. Gerçekten durum dediði gibi oluyor bazan. Ama siteme hakký yok. Kendi de hükümet programý hazýrladýðý dönemde yazdýklarýnýn hiçbiri uygulanmýyordu hatýrlarsa! * Hrisostomos "Kýbrýs sorunu kahve ile yemek ile çözülmez" demiþ. - Ya nasýl çözülür.. Dövüþmek ve tepiþmekle mi? * Tatar ile Bulutoðlularý VÝP salonunda yumruklaþmýþ. - E tamam, nedir yani tuhafýnýza giden Tabii ki VÝP'te dövüþecekler. Beklerdiniz sokak serserileri gibi sokakta hesaplaþsýnlar yani! * Darbe giriþimciliðinden tutuklanan Ýlker Baþbuð "Takdir yüce Türk milletinindir" demiþ. - Yok yok, millet bu iþlere bakmayý býraktý Þimdi mahkemeler takdir ediyor! * Vatandaþlar Cemal Bulutoðlularý'nýn yeni parti kurmasýný istemiþ. - Dalga geçmiþlerdir Çünkü Tatar'dan da "Yakýn dövüþ okulu" açmasýný istedi. "VAH VAH" YOK "VAY SALAK VAY" VAR... Anayola çýkýyordu Kavþakta durmadý.. Karþýdan gelen araba ile çarpýþtý. Olay yerinde öldü. Geride ikisi aðýr, üç yaralý býraktý. Vah vah çok yazýk oldu diyebilirsiniz. Ben demem. Ben olaylara tamamen mizah penceresinden bakmaya baþladým. Eskiden de o pencereden bakýyordum ama, þimdi perdeleri tamamen açtým. Haçana bir ah vah Haçana bir maraz.. Yeter artýk! Kavþakta durmayýp ölene Motosikleti at gibi þaha kaldýrdýktan sonra yuvarlanýp gidene Aþýrý süratten durmasýný beceremeyene Sarhoþ sarhoþ yola çýkana vah vah demenin zamaný geçti artýk. Biz onlara acýdýkça.. Biz onlara üzüldükçe Onlar bizi salak yerine koyup daha çok üzüyor.. Artýk roller deðiþmeli. Gerçekten Kaç can yitirdik kavþakta durmayan Hiç mi ders çýkarýlmýyor.. Hiç mi kulaklara küpe olmuyor bu heba olup giden canlar.. Olmazsa olmaz! Madem ki en basit trafik kuralýný bile öðrenmek için bedel ödemek istiyorlar vah vah yok artýk. Vay salak vay var. Gidenler gitti. Onlara bir sözüm yok. Uyarým bundan sonra gidecek olanlara. Bilin ki enayiliðinizin arkasýndan aðlamayacaðýz! BÖYLE BÝR ANDI NEDEN AÇIKLAMA YOK! CTP nin ardýndan, Avcý ve Ertuðruloðlu da Ankara ya gitmiþ. Ankara da AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý ile görüþmüþler. Ancak; görüþmelerle ilgili herhangi bir açýklama yapýlmamýþ. Bazýlarý diyor ki; çok önemli ve derin konular konuþtuklarýndan açýklama yapýlmadý.! Yoo Kulak asmayýn onlara Öküzün altýnda buzaðý arýyorlar.. Ben iddia eder ve derim ki; incir çekirdeðini doldurmayan konular görüþtükleri için açýklama yapýlmadý. Haksýz mýyým! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Dönüyorlar dolaþýyorlar eski toplarý gündeme getiriyorlar Boþuna çabalamayýn. Denendi ve patlamadýðý görüldü. Denendi ve görüldü ki düþtükleri yer kadar yaktýlar...

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun PÝLE BULUÞMASI GÜNLÜK Kýbrýs sorununa çözüm bulma gayretindeki Hristofyas ile Eroðlu, yýlýn ilk yemekli toplantýsýný, Kýbrýslýtürkler ile Kýbrýslýrumlarýn bir arada içiçe yaþayýp, birbirini yemedikleri Pile köyünde yapýldý. Hristofyas ile Eroðlu'nun Pile'deki görüþme yemeði nedeni ile medyaya yansýyan gülücüklü görüntüleri Birlik ve dayanýþmayý simgeleyen ellerin üst üste konuþlandýrýlmasý!... Yaptýklarý açýklamalar Nasýl deðerlendirilmeli? Kim olursa olsun Türkiye, Yunanistan veya Anglo- Amerikanlarýn deðil de, Kýbrýs halkýnýn çýkarlarýný koruma sorumluluðunu omuzlarýna alabilirler mi? Gerçekten elleri gibi gönülleri de birleþiyor mu? Gönüller birleþmedikten sonra eller birleþmiþ Ne deðeri var? Görüntüden baþka bir þey ifade etmiyor. Birleþen bu eller, Kýbrýs'ýn birleþmesi için, gerçekçi yaklaþýmla, uðraþmayacaksa Garantörlerin veya Amerikanlarýn emellerine hizmet edecek senaryolara piyonluk edecekse, tuðla gibi üst üste konmasýn. Sahte gülücükler saçýlmasýn ortaya. Pile'de, Kuzey Kýbrýs iþbirlikçileri ile Ankara'nýn iddialarýnýn tersi bir yaþam sürüyor Kýbrýslýlar arasýnda. Hristofyas ve Eroðlu'nun yemek yediði lokantada, çoðu zaman masalarda Kýbrýslýtürk-Rum yanyana oturup eðlenebiliyor. Oradan da birbirini yemeden, öldürmeden evlerine dönebiliyorlar. Kapý komþularýnýn Kýbrýslýtürk veya Kýbrýslýrum oluþu, onlarý hiç mi hiç rahatsýz etmiyor. Mallarýný canlarýný tehlikede saymýyorlar. Kimbilir Yidonalar (komþular), uzun süreli evden ayrýlýþlarýnda birbirlerinin evine "göz-kulak" da olurlar. Ekmek yoðurduklarý gün bir birlerlerine "sýcak ekmek" gönderirler Birbirlerinin bayram ve yortularýný, iyi dilekler ile kutlarlar. Yortularda yapýlan pilavunalar, dokuma iþi, kenarlarýnda püskülleri olan peþgirler içinde evden eve gönderilir. Yeni yýlýn ilk toplantýsýnýn böyle bir ortamda yapýlmasýnýn anlamý olamlý. Fitne-fesatýn olmamasý halinde, Kýbrýslýlarýn bir arada huzur içinde yaþayabileceklerinin örneðidir Pile. Ve liderler, gerçekten, sorunu çözmek istiyor iseler Ýradeleri var ve kullanmaktan çekinmez iseler Pile'deki yaþam modelini, çözüm için baz alabilirler. ÝNCE AV BAÞLADI Yýlýn ilk ince av mevsimi dün baþladý. Çarþamba ve pazar olmak üzere 16 av gününden oluþan ince av mevsimi, 29 Þubat'ta sona erecek. Ýnce av, dünden itibaren 11, 15, 18, 22, 25 ve 29 Ocak ile 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 ve 29 Þubat tarihlerinde yapýlacak. 2 ay sürecek Ýnce Avda, çulluk, cikla, yaban güvercini, fassa, karga ve saksaðan dýþýnda av hayvaný veya yabani kuþ avlanamayacak. Avcýlýk Federasyonu'na baðlý Yaban Hayatý Koruma Görevlileri de ince av süresince ülke genelinde denetimlerde bulunacak. Avcýlardan görevlilere yardýmcý olmalarý istenirken, (140) ihbar hattýnýn 24 saat hizmette olduðu hatýrlatýldý. YAÐMURLU HAVA SÜRECEK Bölgeyi son günlerde etkisi altýna alan yaðýþlý havanýn cuma gününe kadar devam edeceði bildirildi. TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi'nden aldýðý bilgiye göre, dünden itibaren etkili olan saðanak, salý gününe kadar devam edecek, çarþambadan itibaren ise yer yer yaðmur görülecek. Hafta boyunca güney ve batý yönlerden yer yer fýrtýna da bekleniyor. Son 24 saat içerisinde en çok yaðmur Yeþilýrmak'ta metrekareye 24, Zaferburnu'nda ise 19 kilogram olarak kaydedildi. Hafta içerisinde en düþük sýcaklýk 6-10, en yüksek ise derece arasýnda olacak. KUZU VE KUZU ETÝ ÇALINDI Cihangir'de "Nice To Meat Trading Ltd"e ait iþ yerinden 13 kilo kuzu eti çalýndý. Polis bültenine göre, 44 yaþýndaki R.Ö hýrsýzlýk zanlýsý olarak tutuklandý. Akdoðan'da ise Fatma Daðlý'ya ait aðýldan 3 kuzu çalýndý. Ýþte o zaman Pile'deki randevu daha da anlam kazanýr. Kýbrýs'taki iki toplum, yüzyýllarca yan yana, iç içe hiçbir huzursuzluk olmadan yaþadý. Aralarýnda günlük sorunlar dýþýnda çözülemeyecek sorunlarý yoktu. Düþmanlýktan hayat bulan içteki bir kesim ve dýþ güçlerin kýþkýrtmasý olmasa bu yaþam þekli yýllarca da sürebilirdi. Ýki toplumun birlikte barýþ içinde yaþamasý Kýbrýs üzerinde gizli emelleri olanlarýn onayladýðý bir yaþam þekli deðildir. Ýki toplum arasýndaki bazý farklýlýklar, faþist fikirleri savunan bir kesimin kýþkýrtmalarý ile büyütüldü. Güneyde kilise, kuzeyde ayrýlýkçýlýk üzerine politika uygulayan Türk liderliði. Yoksa sýradan insan Ali ile Aleko arasýnda bir husumet bulmak mümkün deðil. Ýki tarafýn insanlarý, liderliklerinin yanlýþ adýmlarýnýn bedelini aðýr bir þekilde ödedi. Yaþananlardan ders alýnmalý. Düþman ve düþmanlýk yaratmak, þimdiye kadar hiçbir tarafa fayda getirmedi. Sadece acý ve gözyaþý getirdi. Bundan sonra da fayda getirmeyecek. Kýbrýs'ta barýþ ve ortak vatan, Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrumlarýn düþman deðil, dost olmasý ile saðlanabilir. Eroðlu Hristofyas ile, M.A. Talat'ýn olduðu gibi yoldaþ deðil, dostmuþ. Ayni yolu yürümedikleri sýr deðildir. Eroðlu'nun iki sýfatý var. Birisi Kýbrýslý, diðeri KKTC'li. Bu iki sýfatýný da gayet iyi bir þekilde kullanýyor. Kuzey Kýbrýs veya Türkiye'de konuþurken "KKTC beklentili" kimliðini gizleme gereði duymuyor. Açýkça ifade ediyor. Gönlünde yatan çözüm þeklinin de ayrý devlet olduðu malum. Bir çakýl taþý verilmesinden yana olmayanlardan. "Çözümsüzlük çözümdür" özdeyiþinin mimarý. Þartlar onu görüþmelere oturmaya zorluyor. Görüþmelerde Kýbrýslý kimliðini kullanmak zorunda. Çünkü uluslararasý alanda KKTC diye bir kurum yok Buna karþýn Kýbrýslýtürk toplumu, uluslararasý antlaþmalara imza atmýþ, bir nevi tescilli toplum. Bu yüzden Hristofyas ile görüþürken, Kýbrýslý görünümlü KKTC'li bir dost. Yeni yýl ile Pile'de baþlayan davetler, yemekler ve yakýnlaþmalar, diðer kasabalara da yayýlmaya baþladý. Dostluklarýn, yoldaþlýða dönüþüp, Pile havasýnýn yüreklere yerleþmesi, hem Kýbrýs, hem Kýbrýslýlar için bir umut olur. DÜÞÜNDÜÐÜNÜ AÇIKÇA YAZMANIN BEDELÝ Ece Temelkuran "Habertürk"teki son yazýlarýnda Tayyip Erdoðan'ýn Uludere katliamýyla ilgili zalim tavrýný eleþtirmiþti. Bunun bedeli kovulmak oldu. Temelkuran, Habertürk'teki iþine son verilmesinden sonra ilk kez Lübnan gazetesi El Ekber'e konuþtu. Temelkuran'ýn röportajý, "Düþündüðünü açýkça söylemenin bedeli" baþlýðýyla yayýmlandý. Türkiye'de muhalif kesimler üzerindeki baskýlara iliþkin bir giriþ yazýsýyla sunulan röportajda Temelkuran, þu deðerlendirmeyi yaptý: "Tutuklu gazeteciler ve 35 Kürt sivilin Türkiye'nin Irak sýnýrýnda katledilmesi hakkýndaki duruþum anaakým medyanýn kaldýramayacaðý kadar keskindi. Baþbakan, katliamdan hemen sonra, 'katliam' sözünü kullananlarý tehdit etmiþti. Hiçbir kanal, baþbakanýn katliam hakkýndaki resmi açýklamasý gelene kadar haberleri vermedi. Baþbakan gazetelerde sadece kendi düþüncelerinin yazýldýðýný görmek istiyor." Ece Temelkuran, "Türkiye'ye döndüðünüzde baþýnýza nelerin gelebileceðini düþünüyorsunuz" sorusuna ise þöyle cevap verdi: "Dehþete düþüyorum; artýk üzerime hükümet tarafýndan istenmeyen kiþi damgasýnýn vurulduðunu hissediyorum. Bir süre iþsiz kalacaðým endiþesini taþýyorum, çünkü bu damga yüzünden hiçbir gazete beni iþe almaz. Alýrlarsa gerçekten þaþýrýrým." ÝDAM HÜKMÜ "Tahsili geciken borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý" baþlýðýyla bugün mecliste görüþülecek olan yeni faiz yasasý eskisinden de beter. Ýdam hükmünüze parmak kaldýracak olanlarý iyi belleyin! PARMAKLARA DÝKKAT Mecliste önemli bir konu daha var bugün. Türkiye'ye Kýbrýs'ta petrol ve doðalgaz arama hakký veren anlaþma... Bakalým bunu da kimler onaylayacak, kimler onaylamayacak YIL ÖNCE Rauf Denktaþ'la Kenan Coygun birbirlerine silah çektiler mi? Biz 'çektiler' diye yazdýk 1998 yýlýnda. Coygun Denktaþ'a "Yorgacis'in casusu kimdi?" diye sordu mu? Biz sorduðunu yazdýk. Denktaþ Coygun'a "Ben idim" dedi mi? Biz dediðini yazdýk. Coygun "Bilirdim" dedikten sonra Denktaþ "Öyleyse beni de neden vurmadýn?" diye sordu mu? Biz sorduðunu yazdýk. Coygun Denktaþ'a "Hangi birinizi vuracaktým ya be?" diyerek silahýna davrandý mý? Biz davrandýðýný yazdýk... Ve bunun için de 120 milyar lira tazminata karar verildi hakkýmýzda. 29 Aralýk 1999'da karar okundu... Bir süre sonra da kapýmýza hacizciler dayandý... Týrnak... "Bulut inþaat, ülkemizdeki inþaat sektörünü tamamen ele geçirmeye hazýrlanýyor. Bize göre Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'in bir an önce tüm yerli inþaat müteahhitlerini toplayýp sözkonusu durum karþýsýnda muhalefet olmasý ve seslerini yükseltmesi gerekiyor. Aksi takdirde paralý okullardan ve bankalaradan sonra inþaat sektöründe de yabancý sermaye KKTC'nin gündeminde ve zirvede olacak." Harun DENÝZKAN (Haberdar) "Sözkonusu akaryakýt dolum tesisinin devlete ait olmadýðý ve tesisin inþa edileceði bölge serbest bölgede ilan edileceði için devletin bu tesis üzerinde hiçbir etkisinin olamayacaðý, birinci derece ekoagro turizm bölgesi ilan edilen Büyükkonuk bölgesinin doðal yapýsýný ve kýyý yapýsýný bozacaðý ve tartýþýlmaz biçimde turizmi darbeleyeceði gayet açýktýr." Ediz TUNCEL (StarKýbrýs) "Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Rum lideri Dimitris Hristofyas'ýn Pile yemeði tarihe geçecek nitelikteydi... Neden mi? Çünkü, Kýbrýslý Rumlar, Hristofyas'ý ilk defa bu kadar neþeli gördüler de ondan... Öyle bir gülüþtü ki o gülüþ... Bademciðine kadar göründü... Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun bademciðini göremedik... Fakat, son yýllarda ilk defa böyle neþeliydi..." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný SERDAR DENKTAÞ Demokrat Parti'nin 8. olaðan kurultayýnda parti baþkanlýðýna tek aday olan Serdar Denktaþ, önümüzdeki dönem de baþkan ilan edildi. Yediði darbelere raðmen coþkusunu ve yükselme umudunu yitirmeyen parti dün de büyük bir gövde gösterisi yaptý. Türkiye'den davet edilen siyasi parti temsilcileri kurultayda konuþtu ve DP'ye baþarýlar diledi. Serdar Denktaþ AKP'nin de temsilci göndermesinden oldukça memnun oldu ve bu memnuniyetini de gizlemedi. Denktaþ, AKP'nin DP'yi dýþladýðýný ileri sürenlerin bunu görmesi gerektiðini söyledi. Ýstifalardan sonra mecliste 2 milletvekiline kadar düþen parti gelecek için çok umutlu...

7 9 Ocak 2012 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TEMSÝL MESELESÝ (Ýstanbul)- 50 sandalyenin 50'si de dolu KKTC Meclisi'nin. Çünkü yasada böyle yazýyor. Seçimler, "demokrasinin" gereði belli dönemlerde tekrarlanýr. Aday olanlar açýklanýr. Seçimden bir müddet önce meydanlara çýkýlýr. Halktan oy istenir. Son gün seçim yasaklarý konur. Kimse seçimle ilgili konuþmaz! Ertesi gün sabahýn ilk saatlerinde oylama baþlar. Akþama kadar süren oylamada halkýn "hür" iradesi sandýða yerleþtirilir! Akþam geç saatlerinde de o "hür" iradenin sonuçlarý açýklanýr. Kimler kazanmýþ, kimler kazanamamýþ. Kimlerin verdikleri para boþa gitmiþ. Kimler misli ile kazandý belli olur. Derken ertesi gün hesaplar yapýlýr. Hangi parti kaç milletvekili çýkarmýþ. Hangi parti iktidar, hangi parti ana muhalefet, hangi parti ise sýradanlaþtý diye yorumlar yapýlýr. Bu iþler böyledir normal ülkelerde.. Bu iþler böyle yürür normal olduðunu sanan devletlerde de. KKTC'de de böyle oluyor. Normal bir ülkenin normal bir parlamentosu gibi iþlem yapýlýr Mecliste, seçilmiþler milletvekili olarak yer alýr. Milletvekilleri çýkýp konuþurlar meclis kürsüsünde. Seçilemeyenlerse oraya yani meclise giremezler. Onlar sadece dýþarýdan konuþurlar... Bazýlarý ise hiç konuþmaz, sadece yazarlar.. Ýþte ben konuþmayýp yazanlardan, Çakýcý ise hem mecliste hem dýþarýda konuþup hem de yazanlardan. Dedi ki, "Ben Özersay'ýn sözlerine katýlýyorum. Zira þu anki meclis Kýbrýs Türk halkýný temsil etmiyor." Ben ise konuþmak yerine sadece yazdým, "O meclis, Kýbrýs Türk toplumunu temsil etmiyor." Kýbrýs'ta sonradan yaratýlan iki toplum var. Bunlardan birisi ve büyüðü Kýbrýs Rum toplumu Diðeri ise küçüðü ve Kýbrýs Türk toplumu Allem edip gallem edip önce ikiye ayýrdýlar toplumu, sonra da bir punduna getirip coðrafi olarak da ikiye böldüler memleketi. Büyük toplum güneyde eline geçirdiði Kýbrýs Cumhuriyeti'nin direksiyonu ile rotalardan rota beðeniyor... Diðeri kuzeyde eline verilen KKTC yazan direksiyon ile sadece aasýnýn peþinde sürüklenmekte. Geçenlerde açýkladýlar Güneydeki Kýbrýs Rum toplumunun nüfusu binlerden 800 binlere çýkmýþ Kuzeydeki Kýbrýs Türk toplumunun nüfusu ise 120 binlerden 90 binlere gerilemiþ. Ýki tarafta da periyodik aralarla seçimler yapýlýyor.. Nüfusu binlerden 800 binlere çýkan güneyde kayýtlý seçmen sayýsý 483,311, 120 binlerden 90 binlere gerileyen kuzeyde ise seçmen sayýsý 164 bin 72 Kuzeyde, nüfustan fazla seçmen sayýsý ilginç gelebilir. Ama doðru. Çünkü taþýmalar da yasal olmadýklarý halde oy kullandýlar ve Çakýcý ile diðer milletvekillerini meclise milletvekili olarak uygun gördüler. Dolayýsýyla ben de Çakýcý gibi, " Ben Özersay'ýn sözlerine katýlýyorum. Zira þu anki meclis Kýbrýs Türk halkýný temsil etmiyor" diyorum. Faiz yasasý mecliste n Borçlarýn yapýlandýrýlmasý yasa tasarýsý bugün meclis genel kurulunda görüþülecek... n Kýta sahanlýðýna iliþkin anlaþma ile saðlýk fonu ve muhtarlar yasa tasarýlarý da gündemde... "Tahsili geciken borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý" yasa tasarýsý, Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü birleþiminde görüþülecek. Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü gündemine göre, "Birleþtirilmiþ Borç Ýliþkilerinden Kaynaklanýp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý" adýyla uzun süreden beri tartýþýlan tasarý, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan "Dünün Iþýðý"... Afþaroðlu: Kýbrýslý olduðumuzu hatýrlatan Gökçeoðlu'nu yazmak toplumsal görev Araþtýrmacý-Yazar Mustafa Gökçeoðlu'nun biyografisini "Dünün Iþýðý" adýyla kitaplaþtýran emekli öðretmen Aydan Afþaroðlu, katkýda bulunanlarýn da katýlýmýyla kitabýný tanýttý. Dorian Restoran'da düzenlenen kokteylli tanýtýmda okurlarýna kitabýný imzalayan Afþaroðlu, "Onlarca eseriyle Kýbrýslý olduðumuzu hatýrlatan hocamýzý, Gökçeoðlu'nu yazmak toplumsal görevdi" dedi. Tanýtým etkinliðine katýlan Gökçeoðlu da, biyografisinin yazýlmasýndan duyduðu memnuniyeti belirtti ve yoðun emek harcayan Afþaroðlu'na teþekkür etti. Tanýtým etkinliðinde, kitapta Gökçeoðlu ile ilgili aný ve görüþlerini aktaran Karikatürist Hüseyin Çakmak, Araþtýrmacý- Yazar Ali Nesim, halk danslarýnýn duayenlerinden Rifat Arþehit de konuþma yaptý. Özellikle sözlü edebiyat ve dil deðerleri üzerine Komitesi'nin raporuyla birlikte Genel Kurul'da görüþülecek. Meclisin özel gündeminde ise "KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Arasýnda Akdeniz'de Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrýlmasý Hakkýnda Anlaþmanýn Uygun Bulunmasýna Ýliþkin (Onay) Yasa Tasarýsý" var. Bugünkü meclis birleþiminin gündeminde Saðlýk Fonu Yasa Tasarýsý ile Köy ve Mahalle Ýhtiyar Heyetleri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý da bulunuyor. derlemeler yapan; atasözleri, deyimler, bilmeceler, tekerleme, öykü ve efsaneler, destan ve maniler dahil her biri için ayrý eserler yayýnlayan; 25 yýlda topluma 24 eser kazandýran Gökçeoðlu kitapta, doðumundan eserlerine, öðretmenliðinden hiciv ustalýðýna, köklerinden özel hayatýna kadar her yönüyle irdelendi... Karýsýyla iki kez evlenmesinden; Gönyeli bölgesine has 'eðri ayaklýlýk'tan 'kýnalý/paslý diþ'e bir çok özelliðin genetik mi, yoksa su ve beslenme þeklinden mi kaynaklandýðýna kadar... Gökçeoðlu'nun albümünden geniþ bir kesitin de sunulduðu kitapta alýntýlarla baðlantýlý olarak Neriman Cahit'ten Özker Özgür'e, Ayla Haþmet'ten Muzaffer Gürkan'a, Urkiye Mine Balman'dan Ahmet Savalaþ ve Hikmet Afif Mapolar'a kadar bir çok isimle ilgili biyografik bilgiye de ek olarak yer verildi. GÖRNEÇ'TE KANSERE KARÞI BÝLÝNÇLENDÝRME SEMÝNERÝ Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin kansere karþý farkýndalýk ve toplumu bilinçlendirme etkinlikleri çerçevesinde Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar Görneç'te seminer verdi. Seminerde, kanser türlerinin ülkede ve dünyada görülme sýklýðý hakkýnda bilgi veren Mine Çaðlar, kanser hastalýðýnýn tanýmýný, oluþum mekanizmasýný, belirtilerini, sýklýkla görülen kanser türlerini, nedenlerini, belirtilerini ve erken taný yönünden neler yapýlmasý gerektiðini anlattý. Seminerde, broþür de daðýtýldý ve katýlýmcýlarýn sorularý yanýtlandý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ EROÐLU'NUN HÝNDÝYA HOROZLARI Gazetemize mektup gönderen bir vatandaþýmýz, kendisinin UBP'li olduðunu ve UBP'deki sorunlarýn temelinde Derviþ Eroðlu'nun partide hakimiyet kurmak istemesi olduðunu yazdý. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben UBP'li bir vatandaþým. UBP içindeki sorunlarla ilgili bir yazý yazdým... Yayýnlayacaðýnýza da inanýyorum. Çünkü bu yazý UBP içerisinde meydana gelen bazý olaylara dayanmaktadýr. UBP'li gözüyle ve gerçekleri bilen birisi olarak kaleme aldým. Cemal Bulutoðlularý ile Ersin Tatar arasýnda meydana gelen tartýþma aslýnda UBP'deki bir kesim ile Eroðlu arasýnda geçmektedir. Önce Güzelyurtlu olduðumu da belirteyim... Meraklý olanlar kim olduðumu yazýnýn ilerlemesi içinde anlayacaklardýr... Son günlerde bazý gazetelerde ve Pazar günkü 'Kýbrýs' gazetesini okurken gördüðüm manzara, bana Güzelyurt'taki Mito'nun kahvesini hatýrlattý. Bilhassa akþamlarý o kahveye gidenler bir pistte iki hindiya horozu ve bu horozlarýn güreþini seyreden insanlarý görürlerdi. Bu izleyiciler hangi horoz galip gelecek diye para bastýrýrlar, yani kumar oynarlardý. Mehmet Mito da izleyicilere bira, kahve, çay, kola satardý... Gazetelerde görülen manzarayý buna benzettim. Ancak burada Mehmet Mito rolünde Derviþ Eroðlu, hindiya horozlarý pozisyonunda da Cemal Bulutoðlularý ve Ersin Tatar'dý. Bir UBP'li olarak beni derinden üzdü. Eroðlu UBP'li bu iki kiþiyi bir otelin lobisinde karþý karþýya getirip barýþtýrmak istedi... Ancak bunun arkasýnda baþka bir olay daha vardý. Eroðlu'nun partideki gücünü korumak istemesi ve Ýrsen Küçük'ün partiyi kötü duruma düþürdüðü görüntüsünü vererek etkisini artýrmaya çalýþmasýydý amacý... Ýrsen Küçük'ün saðlýk kontrolü nedeniyle Ankara'ya gitmesi de paha biçilmez bir fýrsat oldu... Ýlk iþ Hasan Taçoy'a bir açýklama yaptýrýldý... Taçoy'un siyasette çýkýþýný engelleyenin Derviþ Bey olduðunu her UBP'li bilir.. Ersin Tatar da Derviþ Eroðlu'nun UBP'deki müritlerindendir... Cemal Bulutoðlularý'nýn UBP'ye alýnmamasý için ayak direyen Derviþ Eroðlu, þimdi bunu fýrsat bilerek ikisinin de ensesinden güç kazanmaya çabalamaktadýr. Cumhurbaþkanlýðý da benim, hükümet de benim kontrolümde olmalýdýr anlayýþýdýr bu. O zaman kendisinin neden Denktaþ Bey'le ters düþtüðünü sormamýz gerekmez mi? Bugün kendisinin yaptýklarýný bir zamanlar Denktaþ Bey de onun için yapýyordu... Mazi unutuldu mu? Yeni faiz yasasýna baktýðýmýzda da Ersin Tatar'ýn savunduðu bu yasa, bankalarýn çýkarlarýný önde tutmaktadýr. Borçlularýn idam kararýdýr... Bir borçlu olarak ben de bu yasaya karþýyým. Bu iþin UBP'lisi, baþka partilisi olamaz. Cemal Bulutoðlularý buna karþý çýkmakta ve halkýn çýkarlarýný korumaktadýr. Bir televizyon programýna katýlan yaþlý bir bayan, 'mazbata nedeniyle hapse giren kocasýný kurtarmasý için kendisinden yardým istediðini, Bulutoðlularý'nýn da borçlanýp kadýnýn kocasýný hapisten çýkardýðýný' söylemesi beni bunlarý yazmaya zorunlu kýldý. Ancak Ersin Bey Show TV'de müdürlük yaparken Cemal Bulutoðlularý'yla tanýþma þansýmýz oldu. UBP için AE 717 plakalý silver Mercedes'i ile Yeþilýrmak'ta propaganda yaparken tanýþmýþtýk... Herkes için çok þeyler söylenir... Cemal Bulutoðlularý gerek partide, gerekse þu anda bulunduðu makamda kendine veya ailesine tek kuruþluk menfaat saðlamýþ ise açýklasýnlar... Bu uðurda þirketlerini batýrdýðýný biliyorum ben... Ama Ersin Bey öyle mi ya? Maliye Bakanlýðý'nda bir güç elde etti... Kendisi kurtulmak için bir bakan arkadaþýný dahi ateþe attýðý söyleniyor parti içinde... Yakýnda basýnda çýkacak diyorlar... Hiçbir þey saklý kalmaz.. Partideki temel sorun hakimiyet sorunudur..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KIBRIS'TA UÞAKLIK ENGELLENEMEZ Bizim Mandra Mandra sokaklarý sýk sýk burada öðrenim gören TC'li öðrencilerin AKP iktidarýna karþý gösterilerine sahne olmaya baþlamýþtýr. Uludere katliamýný "Katil vampir Tayyip", "Katil AKP" pankartlarýyla protesto eden Kürt öðrencilerden sonra, Türkiye'de öðrencilerin tutuklanmasý da, önceki gün TC'li öðrencilerin bir gösterisiyle protesto edilir. "Katillerin devleti ancak katil bir devlet olur" diyen öðrencilerin, protesto ettikleri ülkenin elçiliðine yaklaþmasý veya yanýndan geçmesi bile iþgal rejiminin polisi tarafýndan engellenir! Mandra sokaklarý bir kez daha eylemden çok polis kaynar.

8 8 9 Ocak 2012 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ CTP ve yolsuzluk Eski CTP Genel Baþkaný M.A. Talat bir gazetede yayýnlanan söyleþisinde "CTP'nin baþarýsýz olmasýndan deðil, hakkýnda olumsuz izlenim yaratýlmasýndan seçimleri kaybetti. Yolsuzluk iddialarýnýn ortaya atýldýðýný, bugün baþbakanlýk'ta denetleme kurulu kurulduðunu ama hiçbirþeyin ortaya çýkmadýðýný söyledi. Devamla demekki yolsuzluk iddialarý doðru deðildi" dedi." M.A. Talat herhalde kendisi de yukarýda söylediklerine inanmýyor sanýrým. Kendisi ilk defa baþbakan olduðu dönemde kabinesine aldýðý bakan veya müsteþar yaptýðý arkadaþlarýnýn ilk defa bakan ve müsteþar olduklarý günle bugünkü maddi durumlarýný karþýlaþtýrýrsa, yolsuzluk yapýlmasý bir yana devenin havutu ile götürüldüðünü anlayacaktýr. CTP'ne yakýn müteahhitlerin 13 trilyona aldýklarý ihaleleri parmaklarýný bile oynatmadan baþka bir taþeron müteahhite 7 trilyona devrettiðini unutmuþ gibi görünse de, Talat herhalde hatýrlayacaktýr. KKTCell ihalesinin süresine daha 2 yýl varken neden ihalesiz ayni firmaya verildiðini, uzun ve düzgün yolsuzluklar yanýnda, fýndýk farelerinin yedikleri fýndýklarý da Talat sorgulamalý, ondan sonra CTP döneminde yolsuzluk yapýlmadý diye demeç vermelidir. Yolsuzluk yapanlara kesinlikle yolsuzluktan saðladýklarý kazancýn tümü býrakýlmaz. Yani tek bir ihalede parmak kýmýldatmadan ve hiçbir iþ yapmadan 6 trilyon kazanan müteahhite o 6 trilyonu yalnýz yedirmezler. Mutlaka o çevrede herkes payýna düþeni alýr. Baþbakanlýk Denetleme Kurulu kurulmasýnýn hiçbir yolsuzluðu sorgulamayacaðýný bu köþenin yazarý 2 yýl önce bu köþede yazmýþtý. Nedeni ise yolsuzluklarýn sorgulanmasý için böyle bir kapý açýlýrsa, hükümetçilik dönemleri sona erdiðinde kendilerinin de bu kapýdan geçecek olmalarýný bilmeleri yüzündendir. Nitekim Talat CTP'nin yolsuzluk iddialarý konusunda konuþurken, bugünkü UBP hükümeti dönemi için de yolsuzluk iddialarý olduðunu öne sürmektedir. Doðrudur. Bu hükümet döneminde de birçok yolsuzluk iddialarý vardýr. Hatta eski UBP'li bakana duty free'cilerin Londra'da milyon sterlinlik ev aldýklarý iddialarý da vardýr. Çünkü Londra'da bir kýz arkadaþý ile ayni evi paylaþan bu bakanýn kýzý, babasý kendisine ev aldý diye arkadaþý ile kaldýklarý evden ayrýlýp o eve yerleþmiþ. Ýddialar çok. Bundan dolayý ben Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'ndan birþey çýkacaðýný zannetmiyorum. Ancak TDP Heyeti olarak K. C. C.baþkaný Hristofyas'ý ziyaret ettiðimizde "Talat seçimi kaybetmesinin nedeni olarak, üzerinde uzlaþtýðýnýz konularda ortak açýklama yapmamanýzý gösteriyor" soruma karþýlýk Hristofyas'ýn verdiði cevabý unutamam. Hristofyas "Talat bana seçimi neden kaybettiðini anlattý. Önce partisine baksýn. Akel de hükümetin büyük ortaðýydý ama son genel seçimlerde oylarýný %2 artýrdý. Çünkü Akel çalmadý." dedi. DP 8. Olaðan Kurultayý... Eroðlu na destek sürecek Demokrat Parti (DP)'nin 8. Olaðan Kurultayý, Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda toplandý. Kurultaya Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da katýldý. Eroðlu salona giriþinde yapýlan anonsta, "DP'nin desteðiyle Cumhurbaþkanlýðý'na seçildiði ve müzakereleri baþarýyla sürdürdüðü" belirtilerek, destek yinelendi. Rauf Denktaþ'ýn eþi, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn annesi Aydýn Denktaþ da kurultay konuklarý arasýnda yer aldý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, eþi Müge Denktaþ'la birlikte KKTC, Türkiye ve DP bayraklarý taþýyan gençlerle birlikte salona girdi ve delegeleri selamladý. Kurultaya Türkiye'den katýlan konuklarýn adlarý da tek tek okundu ve alkýþlandý. Kurultayýn yer aldýðý Atatürk Spor Salonu'na Atatürk, Rauf Denktaþ ve Serdar Denktaþ posterleri yanýnda "Geçmiþi düþün, geleceði seç, biz varýz"; "Serdar Baþkana inandýk, partimize güvendik. Halkýmýz için çalýþmaya söz verdik" sloganlarý içeren pankartlar asýldý. DENKTAÞ'TAN MESAJ DP Kurultayý'nda Divan Baþkaný Mehmet Erol Aktoprak, her kurultaya katýlýp ilk konuþmayý yapan Rauf Denktaþ'ýn saðlýk sorunlarý nedeniyle bugünkü toplantýya katýlamadýðýný ancak mesaj gönderdiðini belirtti. Ardýndan Denktaþ'ýn mesajý okundu. RAUF DENKTAÞ'IN MESAJI Denktaþ mesajýnda, DP'nin ülke siyasetinde dinamik rol oynamasýnýn takdire þayan olduðunu kaydederek, partinin devleti daha özgür ve daha demokrat günlere götürmesini diledi. DP'nin Atatürk'ün belirlediði yolda ilerlediðini kanýtladýðýný, bir muhalefet partisi olarak DP'ye büyük görev düþtüðünü kaydeden Rauf Denktaþ, "Memleketin bir rehbere, bir yol göstericiye ihtiyacý vardýr. Hiçbir vatandaþýmýz bunun eksikliðini hissetmemelidir. Ýnanýyorum ki DP bu konuda ortaya çýkan ihtiyacýn cevabý olduðunu kanýtlayacaktýr" ifadelerini kullandý. Denktaþ, muhalefetteki herkesin gerçeklerin altýný çizerek savunma görevi olduðunu vurguladý ve DP'ye baþarý diledi. ERDOÐAN'IN MESAJI Türkiye Baþbakaný Erdoðan da mesajýnda, Kýbrýs Türkü'nün adada her zaman barýþýn ve refahýn savunucusu olduðunu; barýþ ve ortak yaþam kültürü için her zaman yapýcý, samimi, aktif gayret içinde bulunduðunu vurguladý. Erdoðan, "Tüm dünya bilmelidir ki Kýbrýs'ta barýþ isteyen, adil çözüm isteyen taraf hiç tartýþmasýz Türk tarafýdýr. Adil olmayan bir çözüme Türk tarafý asla razý olmayacaktýr. Nereden, kimden, her ne þekilde gelirse gelsin, baskýlara da asla boyun eðmeyecektir" dedi. Türkiye Baþbakaný Erdoðan, KKTC'nin onurlu, dik ve haklý mücadelesini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini yineleyerek, "KKTC'nin haklý mücadelesi kadar, kalkýnma mücadelesini de en güçlü þekilde sürdüreceðimizden hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Türkiye'nin kalbi kardeþ KKTC halkýyla, Yavruvatan'ýn kalbiyle bir atmaktadýr. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Sizin davanýz dün olduðu gibi bugün de, yarýn da bizim davamýzdýr" ifadelerine yer verdi. SERDAR DENKTAÞ YENÝDEN GENEL BAÞKAN Demokrat Parti (DP) Genel Baþkanlýðý'na Lefkoþa Milletvekili Serdar Denktaþ oybirliðiyle yeniden seçildi. Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kurultayda genel baþkanlýk için tek aday olan Denktaþ, açýk oylamada tüm delegelerin onayýný alarak genel baþkan oldu. Denktaþ, uzun bir konuþma yaptýðý için yeniden kürsüye gelmedi ve Divan Baþkaný Mehmet Erol Aktoprak aracýlýðýyla delegelere teþekkür etti. Ardýndan DP'nin diðer organlarý da seçildi. 50 kiþilik Parti Meclisi ve disiplin kurulu üyeleri de yeter sayýda aday olduðu için açýk oylamayla oylandý ve tümü de oylandý. Kalem Yalçýn Okut O ÞÝMDÝ HAPÝSTE Kendisini çok iyi tanýmýyorum. Sempatik bir genç; güleç güleç bakýyor fotoðrafýnda. Yazdýklarýndan dolayý tutuklandý, üstelik terhis edildikten sonra; sivil hayatta iken Bir tek bu örnek bile, ne kadar sivil hayattayýz, ne kadar askeri kuþatma girdabýndayýz göstermeye yeter. Yazdýklarý, asker iken yaþadýðý/gördüðü rezaletlerdi. O rezaletler bir daha yaþanmasýn, son bulsundu bütün arzusu. Tutuklandý ve Askeri Mahkeme'de yargýlanýp hapse atýldý. Üstelik avukatlarýnýn mahkeme salonuna girip kendisini savunmalarý bile engellendi O þimdi hapiste Deðerli komutanlara soruyorum: Neredeyiz Sayýn Komutanlar?.. Engizisyon Mahkemeleri döneminde miyiz?.. Yoksa Abdülhamit Ýstibdadý döneminde miyiz?... Yanýt verin... Her ikisine de karþý olduðunuzu biliyoruz; ve de bu noktada müttefikiz. Fakat duruþma salonuna avukat sokmamak ve savunma hakkýný engellemek de ne oluyor?.. Kendi kendinizle çeliþiyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk yaþasaydý, eminim ki böyle davranmazdý. 'Býrakýn çocuðu' derdi; ya da en azýndan savunma hakký tanýrdý. Þeriatçý AKePe hükümetlerine karþý savaþýmýmýzda sizler de böyle davranýrsanýz, 'nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða'?... Halil Karapaþaoðlu'nun o yazýsýný okudum. Yazýsýnda yazdýklarý/yaþadýklarý kendi çehresi gibi güleç ve güzel þeyler deðildi, ama yaþanýlan acý ve ayýp, hatta yüzkarasý gerçekleri anlatýyordu. Yýllarca önce, bizler mücahitken, o kapalý dönemde sinemalarýmýzda gösterilen bir film izlemiþtik: 'The Hill' Baþrolü, çok yetenekli bir oyuncu olan, ve zaten o yeteneklerinden dolayý daha sonralarý -Sovyetler'e karþý CIA ajaný olarak- James Bond filmlerinde baþrolde oynatýlan Sean Connery oynuyordu.. 'The Hill' filminde hakkýný savunan sýradan bir er rolünü oynuyordu Sean Connery. Baþçavuþla yýldýzlarý hiç barýþmamýþtý. Hakkýný arýyor, ceza Su istiyor, ceza Niye öyle ters baktýn, ceza Kýsaca, ceza üstüne ceza alýyordu. En basit ceza da askeriyenin bahçesinde bulunan 20 metre yüksekliðindeki kum yýðýnýna 20 defa çýkýp inmek Kan ter içinde çýkýp inerken bir ara su istiyor; o da disiplinsizlik suçu Ekstradan 20 kez daha kum yýðýný tepesine çýkýp inme cezasý Müthiþ bir anti-militarist filmdi The Hill. O harika anti-militarist filmdeki o çok zor rolü çok büyük bir baþarýyla oynayan Sean Connery'i alýp anti-sovyetik James Bond filmlerinde CIA ajaný olarak oynatmýþlardý yýllarca Bizler de aval aval seyretmiþtik, ünlü CIA ajaný James Bond'un komünizme ve komünistlere karþý -tek baþýna- her zorluðun üstesinden gelmesi ve her seferinde komünistleri alt etmesi mavallarýný James Bond filmlerinden daha da banal ve aptalcasý Rambo filmleriydi. Tek baþýna ve neredeyse çýplak elleriyle uçak bile düþüren Rambo!.. Rambolar baþarýlý olsaydý, koskoca Amerika komünist Vietnam gerillalarý karþýsýnda teslim olup kuyruðunu bacaklarý arasýna sýkýþtýran köpekler gibi kaçmazdý Sen üzülme Halil arkadaþ, üzülme... Bu da gelir bu da geçer Deðil mi ki, bu cesareti gösterdin ve yaþanan rezaletleri yazdýn; sen tarihe geçtin

9 9 Ocak 2012 Pazartesi Tünel ALINTI YARIN SABAH KÝMLERÝN EVÝ TALAN ETTÝRÝLECEK Türkiye'nin en büyük hakikati þudur ki, Erdoðan'ý sýrtýndan atan at 'Cihan' bile çok fazla yaþamadý; hayvancýk, zaten genç deðildi; ama, yine de eceliyle deðil, baðýrsak düðümlenmesinden öldü. Baþbakan, "Benim servetimle uðraþýyordu, þimdi artýk Silivri'de" dedi bir gazeteci için. Önünde ayaða kalkmayan paþa da toplama kampýnda. Haberal yýllardýr iþkencede. Kasýmpaþa'dan bakýnca Fenerbahçe'nin ne demek olduðunu bilenler için, aslýnda bütün Kadýköylülerin zindanda olmasý gerekir; ama, þimdilik sadece Aziz Yýldýrým'la kurtarmýþ vaziyetteyiz; tabii yarýn sabaha karþý kimlerin evi talan ettirilecek, onu bilmemek kaydýyla. Bunlar kendileri gibi olmayanlarý iblis ilân ederler; daha modern versiyonuyla 'terörist'. Bu takým, insaný insan olarak göremiyor; böyle bir kavrama ulaþmalarýna en az bin yýl var. KADÝR CANGIZBAY (Birgün) DÝPNOT TC Adalet Bakanlýðý'nýn verilerine göre, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayýsý 127 bin 831 kiþiye ulaþtý. 1999'da toplam sayý 10 bin 348'di. BU KKTC'YÝ YIKIP, BAÞKA BÝR KKTC KURALIM ARÞÝV TARÝH 4 ARALIK 2010 Devlet Hastanesi'nde 'sinirsel' diyerek bir iðne vurup eve gönderdikleri Esumay Ezgi þuurunu kaybetmeye baþlayýnca YDÜ Hastanesi'ne götürüldü. Orada üç hafta tedavi gördü. 25 milyarlýk faturayý ödeyemeyince de rehin kaldý... Gözden kaçmayanlar... MASGARA MÜZAKERELER Türkiye'nin Kýbrýs'ta "çözüm" istediðini nerden anlýyorlar da, CTP'sinden UBP'sine papaðan gibi tekrarlayýp duruyorlar? Müzakere masasýna harita gelmesin, topraða iliþkin tek cümle edilmesin, mülkiyet hiç konuþulmasýn, garantörlere dokunulmasýn, Kýbrýs askersizleþtirilmesin ve buna benzer iddialarýndan vazgeçmemesinden mi? Türkiye'nin konu edilmesini istemediði herþeyi topladýðýnýzda Kýbrýs Sorunu eder. Sonra da müzakerelerden ne beklediðimizi soruyorsunuz? Ne bekleyceyig be sizin bu masgara müzakerelerinizden? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Umarým New York'a gelmeden önce iki lider müzakerelere yoðunlaþýr." Ban Ki-moon (BM Genel Sekreteri) VÝRGÜL ABD'DEN BAÞBUÐ UYARISI ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un tutuklanmasýyla ilgili geliþmeleri izlediðini açýkladý ve AKP Hükümetine, "tüm sanýklarý uluslararasý standartlara uygun adil bir þekilde yargýlasýn" diye çaðrý yaptý ve ekledi: "Türk hükümeti, uluslararasý standartlara uyulduðunu görmek istediðimizi biliyor." Türk Hükümeti tabii ki, generallerini yargýlarken ABD'nin ölçülerine uyacak. Tam da bu yüzden generalleri Kürt illerinde Kürtlere karþý iþledikleri suçlardan, cinayetlerden ve köy yakmalardan deðil gerçekleþtiremedikleri darbelerden dolayý yargýlayacak "Esas ihtiyaç devletin sil baþtan yapýlandýrýlmasý" Serdar DENKTAÞ (DP Genel Baþkaný) On yýllardýr kimileyin ancak gazetelerin beþince sayfalarýnda küçücük birer haber olarak gözümüzden kaçan Güneydoðu'daki orman yangýnlarýyla yaþamaya alýþmýþ bir milletiz. Yakanlar, söndürmeyenler, söndürtmeyenler belli olmasýna raðmen bu konuda fevkalade suskun kalan seferberlik basýnýmýzdan defalarca yakýndýk. O ormanlar oranýn ormanlarýydý. Güneydoðu'da yakýlan on binlerce hektar orman bizim dünyamýzda hiçbir zaman olmadý. O ormanlar, yanan o binlerce aðaç, hiçbir çatýþma sonrasý 'þehit ve terörist' sayýlarýnýn yaný sýra belirtilmiyor.( ) Devlet, 'terörist' dedikleri derinine sýðýnamasýn diye koskoca bir 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... yörenin bütün ormanlarýný yaktý. "Vatanýn bir karýþ topraðýný vermem" hamasetiyle vahþi milliyetçiliði körüklerken öte yandan vatanýnýn ormanlarýný yakýyordu. 'Ora' ya da 'bölge' ya da 'o coðrafya', yani adý bile rahatlýkla aðza alýnamayan topraklar yerle bir edildi. Ýtiraz edenler, yok edilen aðaç ve hayvan türlerinin dökümünü çýkaranlar nefretle karþýlandý. Onca insan vatan uðruna þehit düþerken aðaçlarýn hesabýný sorabildikleri için nanemolla kýþkýrtýcýlar, þýmarýk muhalifler olarak adlandýrýldýlar. Çünkü vatanýn, kimi muktedirlerin tanýmladýðý gibi üstünde kimsesiz bir bayrak dalgalanan çýplak bir kayalýk olarak düþünülmesi isteniyordu. Gerekirse Memleketimden manzaralar "Tabii ki Yunanistan'da orman yakmak devlet sýrrýydý..." KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu kuþlarýn sürgün edildiði, ormanlarýn kül olup havaya savrulduðu, kültürel kalýtlarýn paramparça edilip tarihten silindiði topraklar. Kazanýlmýþ Vatan Temmuz'unda Þýrnak'ýn Cudi Daðlarý'nýn haftalarca yandýðýný hatýrlýyor musunuz? Þýrnak Barosu'na baðlý 16 avukat suç duyurusunda bulunmuþtu. Bölge sakinlerinin iddialarý yangýnýn söndürülmesi talebinin dahi asker tarafýndan engellendiði yolundaydý.( ) Dersim'de kalan ormanlarý da yaktýlar. Haber olmayan, bizim kaygý alanýmýza girmeyen ormanlarý. Söz konusu ormanlarýn güvenlik gerekçesiyle devlet tarafýndan yakýldýðý kuþkusu karþýsýnda kimsenin açýklamada bulunma zahmetine girmediðini biliyoruz. O daðlar soyundukça savaþýn sonu yaklaþýyor inancýnda oldu hep vatanýný dünyadan çok sevenler. Vataný, dünyanýn kuþundan, bitkisinden, insanýndan soyunmuþ bir ülkü zannedenler. "Biz bu vataný yakarýz da kimselere yâr etmeyiz" diyenler.( ) Gözlerden ve gönüllerden her dem ýrak eski baþbakanlardan Mesut Yýlmaz aðzýna tutulan mikrofonun cazibesine dayanamayarak baklalardan birkaçýný ortaya döküverdi. Yunanistan'a orman yangýný misillemesi yapýlmasý için örtülü ödenekten kaynak ayrýlmýþtý. Tabii ki Yunanistan'da orman yakmak devlet sýrrýydý. Biz çok geç gelen itiraflara alýþtýk da Yunanistan tepkiyle karþýladý. Yeni Demokrasi Partisi'nin Dýþ Politika Sorumlusu Panos Panayotopulos, "Eski Baþbakan Mesut Yýlmaz'ýn istihbarat teþkilatýnýn eylemleri çerçevesinde 'derin devlet'in Yunanistan ormanlarýný yaktýðýna iliþkin itirafý, Türk-Yunan iliþkilerine derin bir gölge düþürdü. Erdoðan hükümeti, Yunanistan'ýn maruz kaldýðý büyük zararý karþýlamak zorundadýr" dedi. Bize de Mesut Yýlmaz'ýn söyledikleri karþýsýnda þaþakalmýþ rolü kaldý. ( ) (Bu yazý YILDIRIM TÜRKER'in 08/01/2012 tarihli "Radikal"de yayýmlanan "Kundakçý devletin zifiri resmi" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 9 Ocak 2012 Pazartesi GÜNEYDEN... ANASTASÝADÝS ÝSRAÝL'E GÝDÝYOR DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in bugün Ýsrail'e gideceði bildirildi. Alithia gazetesi, Anastasiadis'in Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Avigdor Liberman'in daveti üzerine 9-12 Ocak tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret edeceðini kaydetti. Habere göre Anastasiadis ziyareti çerçevesinde Liberman ile çalýþma yemeðinde bir araya gelecek; ayrýca Ýsrail Cumhurbaþkaný Simon Perez, Meclis Baþkaný Reuven Rivlin, Baþbakan Yardýmcýsý Dan Meridor ve muhalefet partisi lideri Tzipi Livni ile görüþecek. BNP PARÝBAS BANKASI KIBRIS'TAN AYRILDI BNP Paribas (Cyprus) bankasýnýn Güney Kýbrýs þubesini kapatarak adadan ayrýldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, bankanýn "stratejik" nedenlerden dolayý adadaki faaliyetlerini sonlandýrma kararý aldýðýný kaydetti. Baðlýköy Eko Turizm Komitesi ilk toplantýsýný yaptý "Eko Turizm Bölgesi" olarak ilan edilen Baðlýköy'de turizmi hayata geçirmek ve köyü yeniden canlandýrarak sakinlerine ekonomik katký saðlamak amacýyla oluþturulan "Baðlýköy Eko Turizm Komitesi" bugün ilk toplantýsýný yaptý. Genellikle Baðlýköylülerin görev aldýðý komitenin ilk toplantýsýnda, eko turizmin ne olduðu, getireceði yararlar anlatýlarak hazýrlanacak program ve planlarýn en az hatayla yaþama geçirilmesi için neler yapýlabileceði üzerinde duruldu. Komite üyesi de olan Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði yöneticilerinden Ayþe Dönmezer ve Gülcan Yalýnca yaptýklarý sunumlarda, eko turizmin ne olduðunu anlatarak eko turizmin uygulandýðý Girit ve Büyükkonuk'tan görsellerle destekledikleri örnekler verdiler, köylülerin sorularýný yanýtladýlar. Toplantýya katýlan Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet B. Göksel de üniversitenin ana hedeflerinden birinin de bölgedeki kalkýnma çabalarýna destek vermek olduðunu, Baðlýköy'de de sürdürülebilir bir eko turizm faaliyetinin yürütülmesini saðlamak için üniversite olarak üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Göksel, bu nedenle toplantýya LAÜ Mimarlýk Bölümü Baþkaný Belkis Yapýcýoðlu ile þu anda Madagastar'da uygulanmakta olan Eko Turizm projesinin mimarý olan öðretim görevlilerinden Ali Yapýcýoðlu'nun katýldýðýna dikkat çekti. Prof. Göksel, Baðlýköy'deki yapýlarýn özüne uygun þekilde kurtarýlmasý, köy meydaný ve sokak projelerinin hazýrlanmasýyla ilgili konularda söz konusu öðretim görevlilerinin ve mimarlýk bölümünün katkýlarýnýn esirgenmeyeceðini vurguladý. DÖNMEZER Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði yöneticilerinden Ayþe Dönmezer de sunumunda, öncelikle Baðlýköy için bir destinasyon yaratýlmasý, bunun saðlanmasý konusunda eko turizm unsurlarýnýn bulunmasý gereðine dikkat çekti. Köy halkýnýn geniþ þekilde katýlýmýnýn eko turizmin olmazsa olmazý olduðuna iþaret eden Dönmezer, bu yoldaki çalýþmalarda çok sabýrlý olunmasý, otoritenin uluslararasý kuruluþlarýn, sivil toplum örgütlerinin desteðinin alýnmasýnýn zorunlu olduðunu vurguladý. Dönmezer, eko turizm faaliyetlerinde yapýlmasý gerekenleri de anlatarak, köylülere istekli, sabýrlý olmalarý ve köylerine sahip çýkmalarý çaðrýsýnda bulundu. YALINCA Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði yöneticilerinden Gülcan Yalýnca da sunumunda, kasým ayýnda onaylanan Turizm Geliþim Yasasý'nýn Baðlýköy'de yapýlmasý planlanan projelere destek veren unsurlar içerdiðine dikkat çekti. Sözkonusu yasada devletin belirlediði stratejik unsurlarýn Baðlýköy Eko Turizm projesinin uygulanmasýna olanak saðladýðýný ifade eden Yalýnca, yapýlacak çalýþmalarda mimari dokunun bozulmamasý, köy toparlanýrken orijinal yapýsýnýn korunmasý, doðal ve mimari dokunun bozulmamasýna büyük önem verilmesi gerektiðini vurguladý. Yalýnca, yaþanan örnekler de dikkate alýndýðýnda, uygulanacak projeler için saðlanacak fonlarýn kredi deðil hibe þeklinde olmasý gereðine de vurgu yapýldý. Yalýnca sunumunda, Baðlýköy'ün yýkýk da olsa kerpiç binalarýnýn, bozulmamýþ doðasýnýn, insan yapýsýnýn, köylülerin istekliliðinin, Natura 2000 alanýna yakýnlýðýnýn çok güçlü yanlarý olduðuna dikkat çekerek, özetle þunlarý söyledi: "Eko turizm yaygýn bir turizmdir ve bundan herkes, her kesim yararlanýr. Bir ürün yaratacaðýz ve bu ürünün yönetimi saðlanacak. Yerel halka istihdam saðlanacak. Lokanta çalýþtýrýlacaksa, bunu köylü çalýþtýracak, dýþarýdan gelen birisi deðil... Geliþme uluslararasý standartlara uygun olarak saðlanacak. Eðitim ve öðrenim programlarý sürekli olacak " KADINLARIN GÝRÝÞÝM RUHU Toplantýya katýlan Sürürülebilir Kalkýnma Derneði yöneticileri Ayþe Dönmezer, Gülcan Yalýnca, Ayþe Tokel ve LAÜ Öðretim üyelerinden Balkýs Yapýcýoðlu, komitede Baðlýköylü kadýnlarýn sayýsýnýn fazlalýðýna ve ortaya koyduklarý görüþlere de dikkat çektiler; bu unsurun umut verici olduðunu vurguladýlar. Dünyanýn birçok yerinde, bu tür iþletmelerde kadýn giriþimcilerin yaptýklarýnýn çekim merkezi yarattýðýný belirten konuþmacýlar, bu unsurun da fon saðlanmasýnda kolaylýk saðlayabileceðini ve ilgi çekebileceðini belirttiler. Baðlýköy Eko Turizm Komitesi'nin bir sonraki toplantýsý 22 Ocak Pazar günü yapýlacak. TRAFÝK KAZALARINI ÖNLEME DERNEÐÝ BAÞKANI YENÝDEN AVCI Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'nin baþkanlýðýna yeniden Dr. Mehmet Zeki Avcý getirildi. Derneðin 11'inci olaðan genel kurulunda yeni yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: Baþkan Dr. Mehmet Zeki Avcý, Baþkan Yardýmcýsý Ali Öznur, Sekreter Seda Okgül, Muhasip Vedia Gülkan ve üyeler Serhat Bayar, Vasfi Savaþ ile Said Muhyi. Trafik Kazalarýný Önleme Derneði yeni Yönetim Kurulu ilk toplantýsýnda, bu yýlki amaç ve hedeflerini de belirledi. Buna göre dernek, yol güvenliðinin en üst düzeye çýkarýlmasý, trafik kazalarýnýn önlenmesi için bilimsel çalýþmalara katký koymak ve bu yönde bir yol haritasý oluþturulmasýný saðlamak, trafikteki çok baþlýlýða son verilmesi ve trafik sisteminin bir bakanlýkta baðlanmasý için kamuoyu ve devlet düzeyinde çalýþmak, her yaþ grubuna trafik eðitimi ve kültürünün yayýlmasý, meslek gruplarýna ve þirketlere toplu trafik eðitimi saðlanmasý için çalýþma yapma kararý aldý. DANÝMARKA'DAN MÜZAKERELERE DESTEK Danimarka'nýn Lefkoþa Büyükelçisi Kristen Geelan'in BM himayesinde devam eden müzakerelere ülkesinin desteðini belirttiði bildirildi. Haravgi gazetesine demeç veren Geelan, Kýbrýs sorununa bütünlüklü çözüm bulunmasý için siyasi iradenin olmasý gerektiðini söyleyerek, doðrudan müzakerelerle en kýsa zamanda çözüme ulaþýlmasý yönündeki dileðini belirtti. Taraflarý, iki toplum yararýna bütünlüklü bir çözümün bulunmasý yönünde müzakerelere devam için cesaretlendirmeye devam edeceklerini belirten Geelan, bunun çizgileri olduðunu kaydetti. HRÝSTOFYAS'IN PÝLE'DEKÝ AÇIKLAMALARI Dimitris Hristofyas, Pile'nin bir ortak yaþam örneði olduðunu söyledi. Haravgi'nin haberine göre Hristofyas, geçtiðimiz perþembe günü Derviþ Eroðlu ile Pile'de katýldýðý yemek öncesinde, Pile Rum Muhtarý Simos Mitidis ve ihtiyar heyetiyle görüþtü, bazý açýklamalarda bulundu. Kýbrýslý Türklerle Rumlarýn Pile köyünde barýþ içerisinde bir arada yaþama yaklaþýmlarýnýn muhafaza edilmesi gerektiðini dile getiren Hristofyas, Pile'nin tüm Kýbrýs için taklit edilebilecek bir örnek teþkil ettiðini söyledi. Pile'nin Rum muhtarý ve ihtiyar heyetine atfen "rollerinin oldukça önemli olduðunu" dile getiren Hristofyas, Kýbrýslý Türklerle Rumlarýn barýþ içerisinde bir arada yaþamasýnýn imkân dâhilinde ve ihtiyaç olduðunun iyi bir örnek olduðunu göstermeleri gerektiðini ifade etti. STEFANU BAN'IN AÇIKLAMALARINI DEÐERLENDÝRDÝ Rum Hükümeti Sözcüsü Stefanos Stefanu, "Kýbrýs sorununun iç meselelerinde anlaþma olmadan ve iki tarafýn da olur görüþü olmadan BM'nin Kýbrýs sorununun uluslararasý boyutlarýyla meþgul olacak bir uluslararasý konferans toplanmasý konusunda hareket edemeyeceðini" söyledi. Haravgi'nin haberine göre Stefanu, BM Genel Sekreteri Ban'ýn "AB Dönem Baþkanlýðý Kýbrýs tarafýndan üstlenilmeden önce uluslararasý konferansa gidilmesi gerektiði" þeklindeki söylemlerini deðerlendirdi. Ban'ýn Kýbrýs'ýn yaklaþan AB dönem baþkanlýðý ve müzakerelerin sonsuza kadar devam edemeyeceðine dair söylemleri konusunda ortaya takvim konmadýðýný belirten Stefanu, kýsaca þöyle devam etti; "Bazýlarý, Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý ýþýðýnda Kýbrýs sorunundaki müzakereler ve müzakerelerin bugün gerçekleþtirildikleri þekliyle nasýl devam edebileceði hususunda, ayný zamanda AB dönem baþkanlýðý çerçevesinde veya dönem baþkanlýðý esnasýnda müzakereler için ihtiyaç duyulan zaman konusunda kaygýlýdýr. Bu daha sonra ele alacaðýmýz bir þeydir. Önümüzde Greentree'deki ikinci görüþme konusu var "

11 9 Ocak 2012 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Cezayir Baþbakaný'ndan Türkiye'ye sert tepki: "Çýkarýnýz için kanýmýzý kullanmayýn!" Fransa parlamentosunda kabul edilen Ermeni yasa teklifi sonrasýnda Türk siyasetçilerden yükselen "Siz de Cezayir'de soykýrým yaptýnýz" tepkisine Cezayir'den yanýt geldi. Cezayir Baþbakaný Uyahya, "Kimsenin kanýmýzdan faydalanmaya hakký yok" dedi Türkiye, 22 Aralýk'ta Fransýz Parlamentosu'nda kabul edilen Ermeni yasa teklifi üzerine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Fransa Parlamentosu gitsin, Cezayir'de, Ruanda'daki katliamlarý araþtýrsýn. Cezayirliler, fýrýnlarda toplu olarak yakýldý. Acýmasýzca þehit edildiler. Eðer Sarkozy, bu soykýrýmý bilmiyorsa, gitsin 1940'larda Cezayir'deki Fransýz Lejyonu'nda askerlik yapan babasý Pal Sarkozy'e sorsun. Eminim ki oðluna katliamla ilgili söyleyecek çok sözü vardýr" açýklamasýnda bulunmuþtu. TÜRKÝYE ÇIKAR SAÐLAMAYA ÇALIÞMASIN Cezayir Baþbakaný Ahmed Uyahya, Erdoðan'a seslenerek, "Türk yetkililer Fransa ile girdikleri soykýrým kavgasýnda Cezayir'e gönderme yapmasýn" diye sert çýktý. Gazetecilere açýklama yapan Uyahya, "Biz Türk dostlarýmýza Cezayir 'in kolonileþtirilmesinin ticaretini yapmaktan vazgeçmelerini söylüyoruz. Türkiye, Cezayirlilerin kanlarý üzerinden çýkar saðlamaya çalýþmasýn" þeklinde konuþtu. FRANSA NATO'NUN SÝLAHLARINI KULLANDI Cezayir'in Osmanlý himayesi altýndayken, kýsa sürede Fransýz kolonisi olduðuna dikkat çeken Uyahya, "Osmanlý, yani Türkler 1830 yýlýnda üç gün içinde Cezayir'i Fransýzlara teslim etti. Cezayir 1962 yýlýnda baðýmsýzlýðýný kazanana kadar BM'de bu ülkenin lehine olan tüm kararlarý veto etti" diye konuþtu. Uyahya, Erdoðan'ýn Cezayir'de iþlenen tüm suçlarýn Fransa tarafýndan gerçekleþtirildiðini söylediðine iþaret ederek, "Cezayir'de soykýrým yaþanýrken Fransa NATO'nun silahlarýný kullandý. Türkiye de NATO üyesi olduðuna göre, Cezayir halkýna atýlan kurþunlarýn Türkiye'den gelmiþ olma ihtimali de var" dedi. 1.5 MÝLYON CEZAYÝRLÝ ÖLDÜRÜLDÜ 8 Mayýs 1945'te, Fransýzlarýn kontrolündeki Setif'te, Fransýz polisi sivil halka ateþ açtý. Bu olayýn ardýndan bin ile 6 bin arasýnda Cezayirli öldürüldü. Cezayir'in lideri Abdülaziz Bouteflika'nýn, "Setif'te, savaþ yýllarýnda yaþanacak soykýrýmýn temelleri atýldý. Setif, Cezayir'in Oradur'udur" açýklamasý Fransa ile diplomatik krize sebep olmuþtu. Oradur, Nazilerin kamplar kurup 600 insaný öldürdüðü Fransýz kasabasýdýr. Belgelere göre 1.5 milyon Cezayirli hayatýný kaybetti. Fransýzlara göre ise öldürülen Cezayirli sivillerin sayýsý 350 bindi. 314 YIL OSMANLI'DA KALDI Osmanlý idaresine 1516'da giren bölge, 1830'da Fransa saldýrýsýna uðradý. Uzun ve kanlý geçen çatýþmalarda büyük zaiyat verildi. Cezayir halkýnýn üçte biri 1830 ile 1872 yýllarý arasýnda hayatýný kaybetti. Bu dönemde 50 bin Fransýz Cezayir'e yerleþti yýlýnda yapýlan referandumla özerkliðini ilan eden Cezayir, 1962'de Fransa'dan baðýmsýzlýðýný elde etti. (birgün) Newsweek: Erdoðan ordunun taktiklerini benimsedi Newsweek dergisi, "General Baþbuð'un tutuklanmasý Türkiye'de büyüyen sivil güce vurgu yapýyor" baþlýklý bir analizinde "Eski komutanýn tutuklanmasý, Baþbakan Erdoðan'ýn bir zamanlar hakim olan ordunun gücünü sýnýrlandýrmaktan otoriter taktikleri benimseme pozisyonuna kaymasýna vurgu yapýyor" görüþü öne sürüldü. Orgeneral Baþbuð'un tutuklanmasýnýn "sivil hükümeti ve bir zamanlar güçlü ordu arasýndaki kavgada dramatik bir týrmanma" oluþturduðu görüþünü de dile getiren dergi, hükümetin, savcýlarýn, emirlerine göre hareket etmediklerini söylediðini ancak son üç yýlda yüzlerce subay ve gazetecinin tutuklandýðýný belirterek birçok Türk'ün soruþturmalarý, "katý laiklerin siyasi Ýslamilere yýllarca uyguladýklarý baskýlar için ödeþme" olarak gördüðünü yazdý. "Baþbuð'un tutuklanmasý, dramatik oldu ancak hakkýnda getirilen suçlamalarýn özü zayýf gözüküyor" yorumunun yapýldýðý analizde Newsweek, AB'nin tutumuna da deðindi. (anka) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Avrupa Parlamentosu'nun yýllýk rapor taslaðý: "Maraþ'ýn iadesine karþýlýk doðrudan ticaret" Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye iliþkin yýllýk rapor taslaðýnda, "AB'ýn gümrük denetimi altýnda Kýbrýslý Türklerle doðrudan ticaret için Maðusa Limaný'nýn açýlmasý karþýlýðýnda Maraþ'ýn BM'ye verilmesinin" önerildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, bu önerinin ilk kez Avrupa Parlamentosu'nun rapor taslaðýnda yer aldýðýna dikkati çekti. Rapor taslaðýnýn geçmiþ yýllarda Avrupa Parlamentosu tarafýndan onaylanan raporlara göre açýk bir biçimde olumsuz yörüngede olduðunu yazan gazete, daha önceki rapor taslaklarýnýn Türkiye'ye Güvenlik Konseyi'nin 550 sayýlý kararýný uygulamasý ve Maraþ'ý iade etmesi konusunda tavsiyeler içerdiðini; bu yýl ilk kez dahil olan doðrudan ticaret konusunda ise herhangi bir ifadenin bulunmadýðýný belirtti. Gazete, taslaðýn Güney Kýbrýs için can sýkýcý olduðunu da yazdý. Habere göre rapor taslaðýnda, "Maðusa Limaný'ndan ticaretin, AB'ýn gümrük denetimi altýnda ve yasal þekilde yapýlacaðý" ifadesi kullanýlýrken, dengeli siyasi bir yaklaþýmýn ortaya konulmaya çalýþýldýðý belirtildi. Gazete, Avrupa Parlamentosu'nun rapor taslaðýnda "doðrudan ticaret" ifadesinin girmesinin bile Türk tarafý için büyük kazanç olduðunu, ayrýca Avrupa Parlamentosu'nun alacaðý kararlar için ipotek olduðunu yazdý. Avrupa Halk Partisi Milletvekili (Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü) Ria Oomen Ruijten imzalý rapor taslaðýnda, "hidrokarbon yataklarýndan faydalanýlmasý konusunda Türkiye'nin Kýbrýs'a tahrikleri konusunda doðrudan bir ifadenin bulunmadýðýný" da yazan gazete, sadece "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Münhasýr Ekonomik Bölgesi'nin mutlak yasallaþtýrýlmasýndan" bahsedildiðini belirtti. Habere göre Ruijten, "Kýbrýs'ýn iþgal altýndaki bölümünde kolonizasyonun sonlandýrýlmasýna" iliþkin ifadeyi de kaldýrdý. Gazete, rapor taslaðýnýn, "Türk askerinin adadan çekilmeye baþlamasý" tavsiyesini ise muhafaza ettiðini yazdý. Gazete, Kýbrýs'ýn 2012'nin ikinci yarýsýnda AB dönem baþkanlýðýný devralacak olmasý çerçevesinde tüm üye ülkelerle ýlýmlý iliþkileri muhafaza etmesi yönünde Ankara'ya tavsiyede bulunulmasýnýn, bu yýlki rapor taslaðýnda Kýbrýs için tek kazancý teþkil ettiðini de belirtti. Habere göre rapor taslaðý 12 Ocak'ta görüþülmeye baþlanacak. Stefanos Stefanu: Hristofyas'ýn baþarýlý çalýþmasý yeniden aday olmasýna zemin teþkil edebilir Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, hükümetin olumlu çalýþma gösterdiðini, bunun 2013'de Baþkan Dimitris Hristofayas'ýn yeniden aday olmasý için zemin oluþturabileceðini söyledi. Kathimerini gazetesine demeç veren Stefanu, "Yeniden adaylýk konusu sadece bu çalýþma çerçevesinde deðerlendirilseydi, bu olumlu olurdu. Ancak herhangi bir seçim, sadece çalýþmalarla deðil baþka unsurlarla deðerlendirilir" ifadesini de kullandý. Stefanu bir soru üzerine, BM Genel Sekreteri Ban'ýn "ocak ayýnýn son fýrsat olduðunu" söylemediðini de belirtti ve görüþmelerde ilerleme arzuladýklarýný söyledi. Stefanu, çýkmazýn ortaya çýkmasý durumunda BM'nin deðerlendirmesinin ne olacaðýnýn önemli olduðunu söyledi ve tüm olasý senaryolara hazýrlandýklarýný ifade etti. "Bu çabanýn son olduðuna dair Kýbrýs Rum tarafýna bir þey aktarýlmadýðýný mý söylüyorsunuz" sorusu üzerine Stefanu, "BM'den mi" sorusunu sordu. Bunun üzerine, "Veya BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'den" sorusu üzerine ise Stefanu, "Anlýyorsunuz ki BM baþka, temsilcisi baþka" ifadesini kullandý. "Ama Downer Kýbrýs'ta BM'yi temsil ediyor. Böyle bir þey liderlere iletti mi" diye soruda ýsrar edilmesi üzerine Stefanu, "Downer'in böyle bir þeyi (son çaba olduðunu) iletmediðini" söyledi. Stefanu, son fýrsat olduðuna inanmalarýna karþýn her defasýnda koþullarýn daha zor olduðunu belirtti. Kýbrýs sorununda çözüme ulaþmak için giriþimler üstlenerek çabalarýný sürdüreceklerini ifade eden Stefanu, "anahtarýn Türkiye'nin elinde olduðunu" da yineledi. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn bir söyleþisinde çözüm çabalarýnda olumlu katký saðlamayan Kýbrýs Türk liderliðinin kendilerine getirdiði þansýz konjonktürlerden bahsetmesi ve bu yüzden Talat'la saðlanan ilerlemenin var olmadýðýný söylemesinin hatýrlatýlmasý, o dönemde Talat'ýn konfederatif tezlerle eleþtirilmesinin" sorulmasý üzerine Stefanu, daha çok sonucun alýnmasý mümkün olmasýna karþýn Talat'la iyi sonuçlarýn bulunduðunu belirtti. Stefanu, Talat tarafýndan kendilerinden müzakerelerin yoðunlaþtýrýlmasýnýn istendiði zaman buna yanýt verdiklerini ve görüþ birliklerinin bir bölümünün bu dönemde saðlandýðýný ifade etti. Talat'la yoðun ve açýk yüreklilikle çalýþtýklarýný düþündüklerini belirten Stefanu, "kendi tarafýndan da (Talat) paralel karþýlýk olsaydý daha ilerde olmamýz mümkün olacaktý" ifadesini kullandý. DOÐALGAZ KONUSU Bazý çevrelerin, "doðalgazýn deðerlendirilmesi konusunda þeffaflýðýn ve kolektifliðin olmasý gerektiðini savunmasýnýn" sorulmasý üzerine Stefanu, doðalgaz konusunda bilgilendirmenin ve kolektifliðin olacaðýný belirtti. Doðalgazla ilgili görüþmeler bu hafta baþlýyor... Hedef model "çýkar-daðýt-paylaþ" Güney Kýbrýs'ta doðalgazýn idare edilmesine iliþkin görüþmelerin yarýndan itibaren baþlayacaðý belirtildi. Politis gazetesi, görüþmelerin, doðalgaza yönelik Bakanlýk Komitesi, Enerji Dairesi, Ticaret Bakanlýðý yetkilileri ve uzmanlardan oluþan Danýþma Komitesi arasýnda gerçekleþtirileceðini yazdý. Görüþmeler çerçevesinde ikinci tur izinlere iliþkin önerilecek yeni sözleþme, "Afrodit" parselinde açýklanan 7 trilyon ayak küplük yatak konusunda Noble Energy Þirketi'yle müzakerelere baþlanmasý için çerçevenin belirlenmesi ve Ýsrail'in Münhasýr Ekonomik Bölgesine yayýlmasýna baðlý olarak 12. parselin birleþtirilmesi ile ilgili geliþmelerin masaya yatýrýlacaðýný belirtti. Hükümetin hedefinin doðalgazýn idare edilmesine yönelik bir modelin kurumlaþtýrýlmasý olduðunu yazan gazete, bugünlerde daha çok "çýkar-daðýt-paylaþ" sistemi üzerine kurulmuþ Norveç modelinden bahsedildiðine dikkati çekti. Kathimerini gazetesi de, Münhasýr Ekonomik Bölge içerisindeki 12. parselde arama sondajlarýný yürüten Noble Energy þirketine ait "Homeros" platformunun Ýsrail'in Leviathan parseline gitmek için ayrýlacaðýný, bununla birlikte Rum Yönetimi'nin ikinci tur izinlere iliþkin belgeleri bu hafta Avrupa Komisyonu'na yollayacaðýný anýmsattý. Gazete, Noble Energy þirketine ait platformun, 2012'nin ikinci yarýsýnda, muhtemelen yazýn ya da sonbahar baþýnda, ilk sonuçlarý ve 5-7 trilyon ayak küp doðalgazýn varlýðýný teyit edecek deðerlendirme sondajýna baþlamak amacýyla "Afrodit" parseline geri döneceðini belirtti. Noble Energy Ýnternational Þirketi'nin Kýbrýs Müdürü John Tomich gazeteye yaptýðý açýklamada, ikinci sondaj için A-1'de olduðu gibi muhtemelen ayný zamana gereksinim olacaðýný, bir diðer deyiþle yaklaþýk 4 aya ihtiyaç duyulacaðýný söyledi.

12 12 9 Ocak 2012 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Asmanýn altý çardak Ye iç gül keyfine bak Doldur gumandargayý Ýçelim bardak bardak YUNAN FELSEFE TARÝHÝ 1 W. K. C. Guthrie, çeviren: Ergün Akça, Kabalcý Yayýnlarý, felsefe, 528 sayfa "Kaybettim sandýklarýn, kurtulduklarýndýr belki. Unutma, kimi gittiði yeri mutlu eder, kimi terkettiði yeri... Oscar Wilde GÖLGESÝ Iþýðý söndür yanýma uzan ve konuþma elin elimde yýldýzlar dilin dilimde çiçekler gözün gözümde aydýnlýk öylece dursun genç ömrümün zemherisi, Unutma ama unutma kimliksiz ölenleri Refik Durbaþ DEMÝRAÐ ETKÝNLÝKLERLE ANILIYOR Yaklaþýk bir yýl önce hayatýný kaybeden Þair-Yazar Fikret Demirað, 72'nci doðum günü dolayýsýyla etkinliklerle anýlýyor. 28 Kasým 2010'da yaþamýný yitiren Demirað, 10 Ocak'taki doðum günü nedeniyle Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði'nin organizasyonuyla anýlýyor. Demirað'ý anma etkinlikleri, bugün çocukluðunun geçtiði, þiirlerinde aðýrlýkla yer alan Lefke'de baþlayacak. Lefke'de bir sokaða Fikret Demirað adýnýn verileceði etkinlik kapsamýnda, þiirleri okunacak ve anýlarýnýn paylaþýlacaðý yemek düzenlenecek. Etkinlikler, 10 Ocak Salý günü saat 15.00'de anýt mezarýn açýlýþý ile devam edecek. Saat 17.00'de ise Türkiye Yazarlar Sendikasý, Kýbrýs (Rum) Yazarlar Birliði ile Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði ortak bildirisinin imza töreni yer alacak. Naci Talat Vakfý'nda saat 18:00'da düzenlenecek etkinlikte ise þiirler okunacak, adýna ödül verilecek. Etkinliklere, Kýbrýslý Rum þair ve yazarlar yanýnda Türkiye Yazarlar Senikasý'ný temsilen yönetim kurulu üyesi C. Hakký Zariç de konuk olarak katýlacak. RENKLER CUMHURÝYETÝ GÜZELYURT TA... Çisenti Tiyatrosu'nun "Renkler Cumhuriyeti" isimli müzik oyunu, bugünden itibaren Güzelyurt, Maðusa, Girne ve Lefkoþa'da tüm bölge okullarýnda sahnelenecek. Oyun yarýndan itibaren 3 gün süreyle Güzelyurt AKM'de, 12 Ocak'ta Girne GAÜ Spectrum Salonu'nda, Ocak tarihlerinde Maðusa DAÜ Aktivite Merkezi'nde ve Ocak'ta da YDÜ AKKM'de oynanacak. ÖYKÜ Ö.Ceren TÜRKOÐLU/ Ufuk DENÝZ Hayat kendinize hiç yakýþtýrmadýðýnýz, size çok uzak gelen, ayýpladýðýnýz, küçük gördüðünüz durumlarýn içinde oluveriþinizdir. Çok sýcak dayanamayacaðýmýz bir suya girmek gibidir. Önce dayanýlmaz gelir sonra bir bakmýþsýn alýþýlagelmiþ, hatta biraz daha sýcak su ekler gibi olmuþuz. "Seçimler dizgesidir..'' Belki de beklentilerin getirdiði hayalkýrýklýðýnýn oluþturduðu bir bütündür. En çok var olan, en az hatýrlanan yaþama içgüdüsüne sebebiyet veren seçimsiz baþlangýçtýr "hayat''.. Kimi sevdiðiniz, kimi incittiðinizdir. Kimi mutlu, kimi mutsuz ettiðinizdir. Neyi söylediðiniz ve neyi kastettiðinizdir. Hangi önemli hüküm ve kararlarý verdiðiniz ve de niçin verdiðinizdir. Ýçinizde sevgiyi taþýmak, büyütmek ve daðýtmaktýr; ama en önemlisi, yalnýz baþýna asla gerçekleþtiremeyeceðiniz bir þeyi yapmak, hayatýnýzý, baþka insanlarýn kalbine dokundurabilmektir. Baþkalarýnýn kalplerini etkileyecek yolu ancak siz seçersiniz. Ve hayat bu seçimlerdir zaten. Hayat silgi kullanmadan resim çizme sanatýdýr. Yaþama kendimizden ne katarsak, yaþamdan da onu alýrýz... Çok boyutludur hayat tanýmý.. Bunun için de erkeðe göre hayat kavramýný ele alalým; ''-ölümüne taraftarlarý model almalýyýz '' hayatla mücadele edip ve bunu deðiþtirme savaþýnda.. Deðiþimi ve geliþimi onlarýn maça gitme ve maç seyretme isteði kadar güçlü tutmalýsýnýz. Ölümüne maç seyretme ve ölümüne takým destekleme güdüleri sayesinde, hiçbir þey onlarý maça gitmekten ve tuttuklarý takýmý desteklemekten alýkoyamaz. Elbette burada ölümüne taraftarlarýn yaptýklarý ve sebebiyet verdikleri yýkýcý, üzücü ve zaman zaman yaralanma ve ölümle sonuçlanan insanlýk dýþý vukuatlarýný modellemenizi istemediðimi anlamýþsýnýzdýr. Benim isteðim, tamamen geçici dünyevi isteklerin bu derece ölümüne istenebilmesi karþýsýnda, sizin de kendi hayatýnýzla ilgili gerçek hedeflere ulaþmak arzunuzun en az onlar kadar yüksek olmasýdýr. Hayattaki hedeflerinize, en az onlarýn kendi takýmlarýný tuttuðu gibi kuvvetle sarýlmalýsýnýz. Her maç öncesinde yenileceklerini bilseler bile, kameralar karþýsýna geçip büyük bir þevkle "Beþ, beþ, beþ!..'' diye baðýrdýklarý kadar, siz de baþaracaðýnýza inanmalýsýnýz. Ceplerinde beþ para olmamasýna raðmen, ne yapýp edip, maça gitmenin bir yolunu bulduklarý gibi, kendi hayat hedefinize azimle ilerlemelisiniz. Maça gitmek için hiçbir þeyin mazeret teþkil etmediði gibi, siz de hedefinize doðru yol... BÝR AVUÇ HAYAT almalýsýnýz. Hayatýn zorluklarý karþýsýnda vazgeçmemek kaydýyla. Bütün yollarý denemelerine raðmen, stadyuma girememeleri durumunda, yakýn bir apartman veya aðaç tepesine çýkarak maçý izledikleri gibi, baþarý için yeni alternatifler bulmalý ve yeni yeni yollarý denemelisiniz. Býkmadan, pes etmeden, inatla, azimle.. En çok var olan, en az hatýrlanan yaþama içgüdüsüne sebebiyet veren seçimsiz bir baþlangýçtýr "hayat." Öz benlik, öz saygý, öz güven vs vs tüm bunlarýn karmaþýklýðýna dayanan basit bir nefes alýþtýr. Verilen kararlarýn temelinde yatan hazýr halde bulunan; bu hazýr bulunuþluðuyla tüm cevaplara sorduðumuz sorularla doludur. Bu nedenle kadýna göre hayat ise; ''-ölümüne makyajý model almalýyýz...'' Kendisinin peþinden koþturduðu bir sevgili adayý gibidir; ama kadýn bunun için modaya ayak uydurmalýdýr.. Mesela; kýsa bir mutluluk giymelisin, biraz da transparan olmalý üstündeki umutlar.. Ýçini yansýtmalý ama tam da sýrrýný çözdürmemelisin.. Sonra biraz kalp dekoltesi gerekli.. Ýlgi çekmeli ve yansýtmalý duygularýnýn vücut ölçülerini.. Topuklu olmalý seni hayata baðlayan düþler, yürüyüþünde ne bitiþler yaþanmalý, ne yitiriliþler ve tabi endamlý bir yaþam seçmelisin kendine. Takýlarýn sevinçten olmalý, ojelerinin rengi umutlarýný yansýtmalý... Bir baloya gider gibi giyinmelisin sözcüklerini diline.. Rimelinden akýtmalýsýn gözyaþlarýný.. " Ne renk olursa kaþýn gözün, o renge bürünmeli "hayat." Mutsuzluðu bile yaþanýlýr kýlmak; ancak bir kadýnýn becerebileceði iþtir. Rüzgarda dalgalanan saçlarýnla en güzel þiiri yazmalýsýn "hayata dair"; yerine göre davranmasýný bilmelisindir " Mutlulukta - aþçý, acýlarda - ev hanýmý, aþkta - diþi bir dokunuþ olmalýsýndýr. Her þeye inat, sen mükemmel bir nefes almalýsýndýr. Belki o zaman "hayat" kýskanýr ve peþinden koþar.. Kadýna göre hayat; yaptýðý makyaj gibidir. Etkileyici, büyüleyici, göz kamaþtýrýcý; ama silindiðinde gerçeði yansýttýðý düþünülürse, sahtelikten uzak olmalýdýr. Gerçekte olaný sadece daha süslü hale getirmelidir yapýlan "hayat" makyajý. Ýþte o zaman ne manikür gerektirecektir düþlere, ne pedikür yapýlacaktýr umutlara.. Olduðu gibi kalmalýdýr hayat.. Sadece daha yaþanýlasý gözükecektir bu makyajla. Saðlamdýr kadýnýn "hayat makyajý" ilk günkü gibidir tazeliði, asla akmaz. Her gün yaþadýðýmýz, bazen varlýðýný bile unuttuðumuz "hayat" acýlarýn mutluluklara karýþtýðý, umutlarýmýzla gözyaþlarýmýzý sildiðimiz, yýkýlýp yýkýlýp yeniden ayaklandýðýmýz bir iç savaþtýr... Hem kazanan hem kaybeden olduðumuz bir oyundur hayat. Futbol maçýna giden adamlarýn arasýna karýþmýþ, tam makyajlý kadýnlar diyarý, deðerli kýlýnmasý gereken en büyük parçamýz, karmaþanýn arasýnda ki en doðal basitlik, bu basitliðin arasýnda düþtüklerimiz, düþürüldüklerimiz; fakat her seferinde kalkmasýný bildiðimiz kör dövüþtür. Adýmlarýmýz öyle saðlam olmalý ki bizi "hayata" baðlayan ve bu baðlýlýkla unutulan yaþanmýþlýklar bir kez daha yaþanmaya deðer kýlýnmalý her hatýrlandýðýnda Her adým yeni bir umut doðurmalý ki; baþarýnýn sýrrý, çekilen çilenin harflerinde gizlenmiþ olan acýlarýmýzý, mutluluklarýmýzý hatta düþmelerimizi, kalkmalarýmýzý kalbimizin alfabesiyle ilerletebilsin. Alfabenize sahip çýkýn! Unutmayýn ki; "hayat" kalbinizin alfabesiyle yazýlmaktadýr. Ýnsanoðlunun yaratýlýþýndan ileri gelir; bir bencillik vardýr doðasýnda. Bu iç dünyasýnýn ona oynadýðý bir oyun mudur bilinmez; ama insanlar hayata tutunmak zorundadýrlar. Ve bunu yaparken yanýnda baþkalarý da olsa hep tektir. Ýnsan zamana ve yaþama yenik düþer mi hiç? Ya yarým kalanlar ya yarým býrakýlanlar Bütün olmanýn savaþýnda yitirdiðimiz umutlar. Anlatýlmaya çalýþtýkça uzaklaþýlan uzaklaþtýkça daha çok üstüne üstüne gidilen bir yoldur. Karanlýðýn ortasýnda küçük bir ýþýk yansýmasýdýr. Gerçek olan ve sahte fikirlerle dolandýrýlmayan bir geri dönüþtür. Beynimizden kalbimize yapýlan kýsa yolculuklardýr. Hem engelimizdir hem hediyemiz. Bir kuyunun içinde yaþam vardýr. Kuyunun baþýnda biz; kuyunun içine attýðýmýz bir kalp parçasýdýr "hayat." Yaþamla buluþtuðunda görülmeyen ama sesi duyulan bir efsanedir. Bu efsaneye raðmen; hayat zor, yaþamak kolay gözükür asýl ayakta kalabilmek zordur! Nefes almak deðildir yaþamak, hayat mücadelesi vermektir. Kararlý ve azimli olun! Kendinize de çevrenize de 'balýk tutmayý öðretin, balýk vermeyi deðil!' Tuttuðunuz takýmýn her vurduðu gol olmasa da, direkten dönse de umutlarýnýz vazgeçmeyin. Umutlarýnýza yaptýðýnýz makyajlarla bir kez daha haykýrýn sevdanýzý. Kaçan bir penaltýnýn gözden akan rimelden farký yoktur; yeniden yeniden sürüleceðine yýlmadan, pes etmeden bir sonra ki pozisyonun gol olacaðýna inanaraktan geçin ayna karþýsýna en kusursuz makyajla en kusursuz þutunuzu çekin. " Hayat basittir; seçimini yaparsýn, arkana bakmazsýn!" Yaptýðýnýz seçimlerden sonra atabileceðiniz her adýmda hayatýmýzýn ve hayatýnýzýn kahramaný olup güçlü olmaya ne dersiniz? ÖZERSAY, MAÐUSA SÖYLEÞÝLERÝ'NE KONUK OLACAK Gazimaðusa Belediyesi, 22 Ocak'ta New York'ta yapýlacak zirve öncesinde Cumhurbaþkanlýðý Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ý "Maðusa Söyleþileri"nde konuk ediyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkanlýðý Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý "Ocak Zirvesi Öncesi Kýbrýs Sorunu" konulu söyleþi perþembe günü saat 19.00'da Gazimaðusa Belediyesi Durmuþ Ýyimser Salonu'nda yapýlacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Arthur Christmas 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon The Twilight Saga... ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Yangýn Var ( Cuma- Cumartesi 23.00) Anadolu Kartallarý ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Dedemin Ýnsanlarý ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Hugo (3D) ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

13 9 Ocak 2012 Pazartesi 13 BU DAVET BENÝM... Yaþananlardan ve bize yaþatýlanlardan dolayý hayatýnýzdan memnunsanýz, sakýn yanýmýza dahi gelmeyin. Davetimize icabet etmeyin... Benim davetim bu düzenin her türlü sillesini yemiþ, bedellerin en aðýrýný ödemiþ ve artýk bu düzene ve iþbirlikçi takýmýna inamayanlaradýr. Artýk yeter diyorsanýz yapmanýz gereken bu rejimi tanýmadýðýnýzý ve ona itaat deðil isyan edeceðinizi ortaya koyacaksanýz, ben varým deyin ve bir adým öne çýkýn, kaybedecek hiç birþeyimiz kalmadý... Tek çaremiz kurtuluþ mücadelesi için yola çýkmak. Adýna muz cumhuriyeti, sahte devlet, korsan ada, akdenizin fahiþesi dediðimiz bu diyarda dönen dolaplarý ve yaþanan olaylarý bildiðimiz için bu isimlerle hitap ediyoruz yaþamak zorunda olduðumuz bu kokuþmuþ, dingili kopmuþ coðrafyaya... Kimliðimizi, ahlaðýmýzý, kültürümüzü ve nice deðerlerimizi kendi ellerimizle teslim ettiðimiz sözde kurtarýcý veya adýna bazý kesimlerin anavatan dedikleri ve çoðumuzun onu kurtarýcý olarak gördüðü, ama bizim iþgalcimiz olan Türkiye Cumhuriyeti, Kýbrýs'ýn kuzeyinde her alanda otoriteyi tamamen elinde tutan ve burayý, dünyaya, sanki kendinden baðýmsýz bir devletmiþ gibi göstermektedir. TC devletinin bütün kirli çamaþýrlarýný serdiði "KKTC" denen bu korsan yapý içinde yaþananlarý dünyaya ve iç kamuoyuna olduðu gibi aktarma cesaretini kurulduðu günden beri kendine ilke edinmiþ olan Afrika gazetesi ve yazarlarý yine her zaman olduðu gibi tefecilerin, mafyanýn, çetelerin ve destekçilerinin hýþmýna uðruyor. En yaðlý vurgunlarý yapan iþadamlarýnýn çeþitli ambargo ve baskýlarý ile karþý karþýya kalýyor. Sözüm ona sol muhalefet partileri ve yandaþ yayýn kuruluþlarý yanýnda bir kýsým güdümlü sendika ve yan örgütleri tehditler ve santajlar karþýsýnda sýrf olaylarý Afrika gazetesi gündeme taþýdý diye suskun kalmayý seçiyorlar. Reklam gelirleri azalacak diye mi bilemem ama suskun kalmanýn anlamý Afrika gazetesine karþý yapýlanlarý onaylamak anlamý taþýmaktadýr. Avrupa'ya doðru çýktýðý Afrika'nýn balta girmemiþ ormanlarýndan, aþk tanrýçasý Afrodit'in ateþli aþklarýný yaþadýðý bu adada durakladý ve bir baþ aðrýsý gibi herkesin baþýna bela olan Afrika gazetesi ve yazarlarý elbette ki rahat býrakýlmaz. "Afrika belasý" (!) eline aldýðý konuyu günlerce sayfalarýna taþýr. Yazarlarý konuyu günlerce gündemde tutar. Kene gibi yapýþkandýrlar... Þener Levent yaptýðý yayýnlarý bazý kesimler desteklesin diye yapmaz. Hiç bir parti ve tarikattan bize sahip çýkýn, destek verin diye talep ve istekte asla bulunmaz. Afrika gazetesi kurulurken ortaya koyduðu en temel ilkesi olan "ÝCAZETSÝZ" gazete prensibine uygun olarak savaþýmýna devam edecek. Hiç kimsenin yazamadýðý manþetler ve yazýlar yazýlmayacaksa bu gazeteye hiç gerek kalmaz, biz de orada bulunmazdýk. Rejime karþý verdiði kavganýn çýtasýný düþürecek yayýnlar yapsa bu gazete kapanýr ve tarihe karýþýr. Eskiden mesaimi hep bu gazetede yapardým, casusluk komplosu sonrasýnda yaþananan bütün olaylarýn içinde oldum. Tamamen özel iþlerim nedeniyle ayrýldýðým gazetemde fýrsat buldukça yazmaya çalýþýrým. Gazete binasýna yolum düþmese de ben hep oradayým. Gerekmesi halinde yine yataðýmý alýr gazete ve matbaaya demir atarým. Orasýna hepimizin toplum olarak ihtiyacýmýz var. Halkýmýz gazeteye ve ilkelerine sahip çýktýðý sürece yayýnlarý kesintisiz devam edecek. Eskiden gazeteye destek veren bazý sol siyasi partiler artýk tarikatlaþtýlar. Liderleri þimdi ortalarda görünmüyorlar. Onlarýn baþka ve önemli iþleri var onlarla meþgul oluyorlar. E, ne demiþler bu düzende küpü de doldurmak gerek, çoluk çocuðun geleceðini de düþünmeli. Bulunduklarý partiler küçüldükçe onlar büyümeye devam ediyor. Afrika gazetesi umurlarýnda mý? Zaman para kazanma zamaný!.. Adamlar kendi suç ve günahlarýný örtmek için, "Afrika gazetesi, Þener Levent, gazete emekçileri ve yazarlarý rejimden besleniyor, asker, saray ve hükümetten destek alýyorlar" diye sokak dedikodusu yapýyorlar. Ey yolunu þaþýran dönek solcular dönüp de bir bakýn bakalým Afrika gazetesi yazar ve yöneticilerinin yaþamlarýnda bir deðiþiklik var mý? Kurulduðu günden bu güne kadar kaç kiþi küpünü doldurdu. Dün ne iseler, bu gün de hayatlarý aynidir. Ya sizinkiler? Afrika gazetesine düþmanlýk sterisi ile yatýp kalkanlar, gerçek yurtsever insanlar tarafýndan dýþlanmýþlýðýn aðýrlýðý altýnda ezileceksiniz. Yalan ve kandýrmanýn yanýnda ihanetin bedelini ödeyeceksiniz. UBP bugün Ankara'nýn iþbirlikçisi olarak yeniden hükümet olmuþsa kimin sayesinde oldu? Ülkemiz yangýn yerine çevrildi, emekçiler, esnaf zor günler yaþýyor. Ýflaslar arka arkaya geliyor ve batan batana bir keþmekeþ yaþanýyor her sektörde... Ayakta sadece karhaneler, kumarhaneler, uyuþturucu baronlarý ve rejimden nemalanan bir kýsým siyasettçi ve onlarýn yakýn çevreleri kaldý. Bütün bu hazin tablo karþýsýnda kurtulmaya karar verenlere ben bir çaðrý yapýyorum gelin yeni bir yapý oluþturalým. CTP'DEN "ÝKTÝDAR PROGRAMI" ÇALIÞTAYI- Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP- BG), "Ýktidar Programý" üzerinde Girne Acapulco Otel'de çalýþtay düzenledi. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre çalýþtaya, yönetim kadrolarýna mensup 150 civarýnda partili katýldý. Çalýþtay, Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu ve Genel Sekreter Asým Akansoy'un konuþmalarý ile baþladý. Ýktidar programý kapsamýnda komiteler Eðitim, Çevre, Kültür, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma (Enerji), Ekonomi ve Maliye, Saðlýk, Hukuk, Tarým ve Hayvancýlýk, Turizm, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik, Toplumsal Cinsiyet Eþitliði, Gençlik ve Spor, Dýþiþleri ve AB olarak belirlendi. DP halk kürsüleri kuracak n Kurultaydaki konuþmasýnda sýk sýk "gardaþlarým" ifadesini kullanan Denktaþ, 16 Ocak'tan itibaren halk kürsüleri kuracaklarýný açýkladý... n Denktaþ, heyet göndererek "büyük bir yalaný ortadan kaldýrdýðý" için Erdoðan'a teþekkür etti... Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, KKTC'de esas ihtiyacýn devletin sil baþtan yapýlandýrýlmasý olduðunu söyledi. Denktaþ, "Tarýmýndan turizmine, kamusundan özel sektörüne kapsamlý bir dönüþüme hazýrlanmak zorundayýz. Dünya ile bütünleþmek istiyorsak, baþýmýz dik yola devam etmek istiyorsak bu dönüþümü saðlamak zorundayýz" dedi. Denktaþ, 16 Ocak'tan itibaren bir televizyon kanalýyla da anlaþarak, çeþitli bölgelerde "halk kürsüleri" kuracaklarýný açýkladý. DP'nin 8. Olaðan Kurultayý'nda konuþan Denktaþ, "ev daðýnýk ve kirlenmiþ olsa da ferah hale getirmenin insanlarýn elinde olduðunu" söyledi. Konuþmasýnda sýk sýk "gardaþlarým" ifadesini kullanan Denktaþ, kurultayda uzun bir konuþma yaptý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, katýlanlara özellikle üst düzey parti temsilcilerini DP kurultayýna göndererek "büyük bir yalaný ortadan kaldýrdýðý için" AK Parti Genel Baþkaný, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a teþekkür etti. Denktaþ, cumhurbaþkanlýðý seçiminde UBP'nin adayý Derviþ Eroðlu'na destek vermekten piþman olmadýklarýný da söyledi. "EV DAÐINIK VE KÝRLENMÝÞ OLABÝLÝR AMA " Ülkenin çok sýkýntýlý günlerden geçtiðini; eylemler ve sosyal patlamalarýn çekilen sýkýntýlarýn görülen yüzü olduðunu kaydeden Serdar Denktaþ, "Ricayla yaþama düzeni dediðimiz bu daðýnýk yapý içerisinde, hükümetin de yanlýþ tutumlarý nedeniyle devletimize inancýný yitirmiþ insanýmýza sesleniyorum. Bu devleti kötü yönetiyor olabiliriz. Bu ev daðýnýk, bu ev kirlenmiþ de olabilir. Ama atalarýmýzýn 'baþýmýz dik olsun' diye kurduklarý, bizim olan bu devletin daha düzgün, daha ferah, insaný daha refah bir devlet haline gelmesini saðlamak yine bizim elimizdedir" ifadelerini kullandý. 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle, kan ve can vererek bu topraklarýn kurtarýldýðýný ve özgürlük ortamý oluþturulduðunu ancak sonrasýnda görevlerin layýkýyla yerine getirilemediðini kaydeden Serdar Denktaþ, þunlarý dile getirdi: "Dünyanýn bize uygulamakta olduðu ambargolarýn arkasýna saklanarak, aslýnda 40 mil ötemizdeki 80 milyonluk pazarýn bize fazlasýyla yeteceði gerçeðini görmezlikten gelerek, ekonomimizi o yönde geliþtirmek ve Türkiye'den o doðrultuda açýlým talep etmek yerine, Türkiye devleti nasýl olsa her yýl yardým yapýyor diyerek kolaycýlýða kaçtýk insanýmýzý üretimden kopardýk." Denktaþ, kamu düzeninde liyakat esasýna baðlý düzenlemeler yerine, partizanlýk uðruna iþ bilen kiþilerin askýya alýndýðýný ve "iþe göre adam deðil, adamýma iþ" denildiðini belirterek, sadece memuru tatmin etmeye odaklý bir düzen oluþturulduðunu kaydetti; "Ýþsizimizi iþçiye, emekçimizi sermayeye karþý kullanarak, bir dönem halkýmýzý vatan hainlerhýrsýzlar diye bölerek, yetmeyince Türkiyeli- Kýbrýslý diye ayrýþtýrarak, Kýbrýslý Türk kimliði etrafýnda bütünleþmemizin önüne engeller çýkardýk" dedi. "ÇOK YAKINDA ÝKTÝDAR SORUMLULUÐU" Denktaþ, "muhalefet yaparken,'nasýl olsa iktidarda deðiliz vurun abalýya' mantýðý ile hareket etmek yerine, çok yakýnda iktidar sorumluluðunu yeniden üstlenecekleri bilinci içerisinde 'olmaz' dedikleri her konunun yanýna nasýl olacaðýný da eklemekten geri durmadýklarýný belirterek, DP'nin iktidarýn alternatif partisi deðil, devleti yeniden yürütmeyi baþaracak tek parti olduðunu savundu. Konuþmasýnda Kýbrýs sorununa da deðinen Denktaþ, 1968'den beri süren müzakerelerde çözüme ulaþýlamamasýnýn tek nedeninin uluslararasý camianýn Rum-Yunan ikilisine yönelik tavýrlarý olduðunu söyledi. "KKTC'nin yeni nesil politikacýlarý olarak, Kýbrýs Türk halkýnýn belirsizlik içine mahkum edilmesine seyirci kalma dönemini, artýk aþmýþ durumdayýz" diyen Denktaþ, devlete sahip çýkarak geleceðe yöneliþin önderliðini yapmaktan yýlmayacaklarýný vurguladý. DÜRÜST KARPAZ'DA- Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Erenköy ve Dipkarpaz'daki okullarda incelemelerde bulundu. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, daire müdürleri ile gerçekleþtirilen Karpaz ziyaretinde Erenköy okul öncesi eðitim, Erenköy Ýlkokulu, Erenköy Lisesi, Dipkarpaz Ýlkokulu, Dipkarpaz okul öncesi eðitim merkezi ve Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda incelemelerde bulunuldu, öðretmen ve okul müdürleri ile görüþüldü. Dürüst ziyaret sýrasýnda okullardaki sorunlarý birebir yerinde görme imkaný bulduklarýný belirtti, sorunlarýn çözümü için en kýsa zamanda adým atacaklarýný kaydetti. Dürüst, "KKTC sýnýrlarýnda bulunan bütün okullarýmýza hizmetin eþit þekilde gidebilmesi bizim öncelikli prensiplerimiz arasýndadýr" dedi.

14 14 9 Ocak 2012 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bir iþin yapýldýðýný gösteren, yetkilisi tarafýndan verilmiþ olan onaylanmýþ belge. 2-Tutsaklýk. Yunan mitolojisinde aþk tanrýsýnýn adý. 3-Omurgalýlardan, suda yaþayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarýn genel adý. Ermeni terör örgütü. 4-Yabancý. Bir iþ veya oluþun içinde geçtiði, geçeceði veya geçmekte olduðu süre, vakit. Amerikyum'un kýsaltmasý. 5-Bir cins iri at. Ýlave. 6-Kusma. Bir kumar aracý. 7- Taze olmayan. Tren, tramvay gibi araçlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. 8-Alt uçlarýna bir çubuk baðlanmýþ olan iki düþey ipten yapýlmýþ bir jimnastik aracý. Kenarlarý ve açýlarý birbirine eþit olan dörtgen. 9-Bir nota. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 10-Dedeler, atalar. Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lale biçiminde süs. 11-Demirli betonla yapýlmýþ yapý. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Önal Aktolga Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:91/ F Dereboyu Tel: Yenikekt Eczanesi: Evren Paþa Cad. Yenikent Yeni Gönyeli Belediye Yolu Üstay Klinik ve N'Joy Karþýsý Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Eski Lefkoþa Yolu Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Daha çok Afrika'nýn daðlýk bölgelerinde yaþayan, uzun veya kýsa kuyruklu türleri olan maymunlara verilen ad. Oyunda, kumarda kazanmak, yenmek. 2-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". Dileme, dilek. 3- Genellikle üstü kapalý pazar yeri. Kuru tütün yapraðýný andýran kýzýlýmsý kahve rengi. Doktor kelimesinin kýsa yazýlýþý. 4-Bozulmak, iþlemez duruma gelmek (iki kelime). 5- Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Harf okunuþu. Uzaklýk bildirir. 6-Bir gýda maddesi. Hastalýk, illet. 7-Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. Tantal'ýn kýsaltmasý. 8-Gerçeðe varmak amacýyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif. Takýmla oynanan top oyunlarýnda topun sokulmasýna çalýþýlan yer. 9-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Ermiþ kimselerin gösterdiklerine inanýlan, doða üstü, þaþkýnlýk uyandýrýcý durum. 10- Yorgunluðu gidermek için duraklama. Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. 11-Eski dilde "Adlar, isimler". Tavla oyununda "Bir" sayýsý. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Balistik Saat: 19:50 Uluslararasý casusluk, ülkelerin güvenlikleri ve haber almalarý için can alýcý rol oynamaktadýr. En iyi ajanlarýn gerçek kimlikleri bilinmese de bu savaþýn en önemli anahtarlarýdýr. Araþtýrmalar, mikroskobik boyutta bir suikast cihazý üretildiðini ortaya koyar. Küçük cihaz, kurbana enjekte edilmekte, komut gelene kadar vücutta beklemekte ve düðmeye basýldýðýnda taþýyýcýsýný iz býrakmadan öldürebilmektedir. Doðal olarak bu cihazý ele geçirmek, bütün büyük güçlerin amacý haline gelmiþtir. Sadece iki ajan, bu mücadeleyi baþarabilecek kadar yeteneklidir. Sever (Lucy Liu) olarak bilinen diþi ölüm silahý ve ona karþý eski FBI ajaný Jeremiah Ecks (Antonio Banderas) Yapým Yýlý: 2002 Tür: AKSÝYON/MACERA Yönetmen: WYCH KAOSAYANANDA Oyuncular: ANTONIO BANDERAS, LUCY LIU, TALISA SOTO Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank CNBC-E John Q Saat: 22:00 Denzel Washington baþta olmak üzere Robert Duvall, Kimberly Elise, Eddie Griffin, Shawn Hatosy, Anne Hache, Ray Liotta, James Woods ve Daniel E. Smith'ten oluþan güçlü oyuncu kadrosuyla John Q, öykü her ne kadar ABD'de geçse de aslýnda küresel çapta kapitalist sistemin öngördüðü saðlýk politikalarýnýn insan hayatýný nasýl hiçe saydýðýný, kariyer uðruna yabancýlaþmanýn ne denli acýmasýz bir düzeye geldiðini çarpýcý bir dille yansýtýyor. John Q. Archibald (Denzel Washington) fabrikada çalýþan bir iþçidir. Karýsý Denise (Kimberly Elise) ve oðlu Michael (Daniel E. Smith) ile ipoteklerin boyunduruðu altýnda kýt kanaat geçinmektedirler. Oðul Michael'ýn önemli bir kalp rahatsýzlýðý olduðu ortaya çýkar. Çok acil kalp nakli yapýlmasý gerekmektedir. Ancak John Q.'nun maddi koþullarý bu nakli karþýlamaya elveriþli deðildir, üstelik saðlýk sigortasý da bu ameliyatý kapsamamaktadýr. Gereken 250 bin dolarý kýsa sürede toparlayamayacaðýný anlayýnca hastanenin acil servisindeki insanlarý rehin alýr. Rehine pazarlýðý sürecinde, uzman bir arabulucu (Robert Duvall) ve þiddet yoluyla her þeyi çözebileceðini düþünen bir polis þefiyle (Ray Liotta) ile karþýlaþýr. Orijinal adý: JOHN Q Yönetmen: NICK CASSAVETES Oyuncular: DENZEL WASHINGTON, ROBERT DUVALL, GABRIELA OLTEAN Tnt 88 Dakika Saat: 22:30 Seattle'da mahkeme için çalýþan çok ünlü bir psikiyatrist ve kolej profesörü Jack Gram, bir seri katil olan Jon Foster'in ölüm cezasýna çaptýrýlmasý konusunda jüriyi etkileyen, mahkumiyetinden sorumlu bir kiþi konumundadýr. Seri katil, Jon Foster, Jack Gramm'ý kendisiyle ilgili manipülasyon yapmakla, bir þahidi ve þahidin kýz kardeþini ona karþý ifade verme konusunda kandýrmakla suçlar. Jon'un cezasýnýn infazý öncesi akþam saatlerinde Jack'e bir telefon gelir. Telefonda cinayeti çözmesi için sadece 88 dakikasý olduðu söylenmektedir. Yönetmen:Jon Avnet Oyuncular: Al Pacino,Deborah Kara Unger, Neal McDonough Show Zafer ve Gurur Saat: 23:00 Dört New York polisi tuzaða düþürülerek öldürülünce, tüm teþkilat alarma geçer. Serbest dolaþan bir polis katili varken ve tüm gözler bu davaya çevrilmiþken, Manhattan Polis Þefi Francis Tierney, dedektif oðlu Ray Tierney'den davayý yürütmesini ister. Ray yitirilen polislerin, aðabeyi Francis Tierney Jr. ve kayýnbiraderi Jimmy Egan'la omuz omuza çalýþtýklarýný bildiði için davayý isteksizce kabul eder. Dava iþlerin trajik ölçüde ters gittiði rutin bir uyuþturucu baskýný gibi görünse de, Ray, derinlere indikçe birilerinin uyuþturucu tacirlerini polislerin gelmekte olduðuna dair uyarmýþ olmasý gerektiðini fark eder. YÖN: GAVIN O'CONNOR OYN: COLIN FARREL, EDWARD NORTON, JON VOIGHT ,7 METRELÝK TÝMSAH, BÝR EVE DAVETSÝZ MÝSAFÝR OLDU Avustralya'da oturma odalarýnda 1,7 metrelik bir timsah bulan ailenin yardýmýna vahþi hayatý koruma görevlileri koþtu. Genç bir tuzlu su timsahý, ülkenin kuzeyindeki Darwin kentinin banliyösü Bees Creek'te bir eve girdi. Avustralya yayýn kuruluþu ABC, ev sakinlerinin, timsahý, köpeklerinin havlamasý üzerine bir kýsmý açýk oturma odalarýnda bulduðunu duyurdu. 1 SENT, 1.38 MÝLYON DOLARA SATILDI ABD'de 1793 yýlýndan kalma bakýr 1 sent, açýk artýrmada 1,38 milyon dolara satýldý. Merkezi Teksas'ta bulunan Heritage Müzayede Evi'nden James Helperin, 1793 yýlýndan kalma bakýr 1 sentin, Florida'da düzenlenen açýk artýrmada rekor fiyatla 1,38 milyon dolara atýldýðýný söyledi. Rekor fiyata satýlan 1 sentin, ABD'nin kendi bozuk paralarýný ürettiði ilk yýl olan 1793'de Philadelphia'daki ABD Darphanesi ürünü olduðu belirtildi. 3 BÝN ÇEK AYDA ARSA SATIN ALDI Çek Cumhuriyeti vatandaþý 3 bin kiþi ayda arsa satýn aldý. Macar Haber Ajansý (MTI) tarafýndan duyurulan haberde, Galaktik Ajansý isimli Çek þirketi tarafýndan satýþa sunulan ay arsalarýna Çek Cumhuriyeti'nde büyük raðbet olduðu belirtildi. Arsalarýn 373 ila 777 kron (yaklaþýk 20 ila 40 dolar) arasýnda satýldýðý açýklanýrken, Çek vatandaþlarýnýn aydaki arsalarý sevdiklerine hediye amaçlý satýn aldýklarý kaydedildi. "ÇEVRE DOSTU UÇAKLA" DÜNYA TURU Slovenyalý biyolog, mümkün olduðunca az yakýt tüketmek ve çevrenin korunmasýna dikkati çekmek amacýyla ultrahafif uçaðýyla dünya turuna baþladý. 53 yaþýndaki Matevz Lenarciç, 290 kilogram gelen uçaðýyla Slovenya'nýn baþkenti Ljubljana'dan havalandý. Daðcýlýk ve paraþütçülük yapan, ayný zamanda pilot olan Lenarciç, tüm kýtalarýn, 3 okyanusun, 120 ulusal parkýn, Antarktika ve Everest'in üzerinden geçerek 2 buçuk ayda 100 bin kilometre kat etmeye çalýþacak. HIRVAT MEDYA PATRONUNUN EÞÝ ÖLÜ BULUNDU Hýrvatistan'da yayýn yapan "Nacional" haftalýk dergisinin 2008 yýlýnýn Ekim ayýnda düzenlenen suikastta öldürülen sahibi Ývo Pukaniç'in eþi Miryana Pukaniç'in Zegreb'deki evinde cansýz bedeninin bulunduðunu bildirildi. Zagreb polisince yapýlan açýklamada, 49 yaþýndaki Miryana Pukaniç'in cansýz bedeninin Zagreb'deki evine gelen bir arkadaþý tarafýndan bulundu.. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 9 Ocak 2012 Pazartesi 15 YDÜ ÖÐRENCÝLERÝNDEN FÝDAN DÝKÝMÝ PROJESÝ Yakýn Doðu Üniversitesi, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü öðrencileri, Öðretim görevlisi Ufuk Altunç Koordinatörlüðünde "YENÝDEN YEÞÝLE" sloganý ile Deðirmenlik Lisesi'nde aðaç dikim projesi gerçekleþtirdi... Yakýn Doðu Üniversitesi, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü öðrencileri, Öðretim Görevlisi Ufuk Altunç Koordinatörlüðünde "YENÝDEN YEÞÝLE" sloganý ile Deðirmenlik Lisesi'nde, Deðirmenlik Lisesi öðrencileri ile birlikte aðaç dikim projesi gerçekleþtirdi. Aðaç dikimi öncesinde çevre bilincinin geliþtirilmesi ve fidan dikimi ile ilgili kýsa bir konferans da gerçekleþtirildi. Konferansta Deðirmenlik Lisesi Müdürü Ali Yaman, Yakýn Doðu Üniversitesi, Ýletiþim Fakültesi, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü Öðretim Görevlisi Ufuk Altunç ve Turizm ve Çevre Bakanlýðý görevlisi Mustafa Kemal Meraklý birer konuþma yaptýlar. Deðirmenlik Lisesi Müdürü Ali Yaman konuþmasýnda, Yakýn Doðu Üniversitesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü öðrencileri Halil Karasoy, Salih Batak ve Umut Birkollu'ya böyle bir organizasyonu gerçekleþtirdiði için teþekkür etti. Yaman, "YDÜ öðrencileri olarak aðaç dikimi projesinde bizi tercih ettiðiniz için size sonsuz teþekkür ederiz. Bu gerçekleþtirilen organizasyon, çocuklarýmýza çevre bilincinin pekiþtirilmesi için çok önemlidir. Okulu yeþillendirmeye yönelik atýlan bu adým sosyal sorumluluklarýmýzýn en önemlilerindedir" dedi. YDÜ öðretim görevlisi Ufuk Altunç ise yaptýðý konuþmada, ülkemizde yaþanan kuraklýk nedeni ile doðanýn olumsuz etkilendiðini vurgulayarak, "Yeniden Yeþile" sloganý ile gerçekleþtirilen bu organizasyonda ülkemiz anýldýðý gibi yeþil alanlarý ile zenginleþtirilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Turizm ve Çevre Bakanlýðý, Çevre Koruma Dairesi görevlisi Mustafa Kemal Meraklý ise Kýbrýs'ýn bitki örtüsü ve nesli tükenmeye baþlayan canlýlar hakkýnda bilgiler verdi. Bu organizasyona Turizm ve Çevre Bakanlýðý'ndan bir görevli olarak deðil, çevreci bir insan olarak katýldýðýný belirten Meraklý, yýllar öncesinde adamýza neden "Yeþil Ada" denmesinin nedenleri üzerinde durdu. Ve Kýbrýs'taki nesli tükenen Sedir Aðacý'ndan bahsetti. Konuþmalarýn ardýndan fidan dikimi ile ilgili kýsa bir eðitim veren Mustafa Kemal Meraklý eþliðinde tüm öðretim görevlileri ve öðrenciler aðaç dikimini gerçekleþtirdi. Fidan dikiminden sonra etkinliðe katýlan her öðrenciye ise günün anýsýna birer teþekkür belgesi takdim edildi. Baþvuru için: Ad / Soyad : Tel : Ödüllü Bilgi Yarýþmasý Kurallar: Aþaðýdaki 10 adet seçmeli soruyu doðru yanýtlayýp, en geç 23 Aralýk 2011 Cuma günü saat e kadar soru kupürünü gazetemize ulaþtýran okurlar arasýnda çekeceðimiz kurada bir okurumuz Khora Yayýnlarýndan çýkan Baf Çarpýþmalarý Ve Kocatepe Olayý - Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri 1958 e Kadar Emek Hareketinde Kýbrýslý Türkler - Paþalar Ve Papazlar - Tarihe Iþýk Tutan Anýlar Kelebekler Eksilmesin Baþýndan isimli kitaplardan veya gazetemiz yazarlarý Þener Levent, Faize Özdemirciler, Ümit Ýnatçý, Mehmet Levent ve Emre Ýleri nin kitaplarýndan birini seçme þansý bulacaktýr. Sorular: 1. Adanýn %3 lük kýsmý baðýmsýzlýk anlaþmasýna göre Büyük Britanya nýn askeri üssü olarak kullanýlmaktadýr bu yerler hangileridir? a) Yorgoz Temroz b) Angastina - Dikomo c) Agrotur - Dikelya d) Thermia Fota 2. Kýbrýs Adasý, Ýtalya ya baðlý Sardinya ve Sicilya adalarýndan sonra Akdeniz in kaçýncý büyük adasýdýr? a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 3. Kýbrýs ýn bugünkü adýna en yakýn ismi olan (Kypros) adýný veren ilkçað düþünürü kimdir? a) Homeros b) Tales c) Herodot d) Anaksimenes 4. Gazetemizde Kurur inþallah dilin baþlýðý ile mýsralarý yayýnlanan yazarýmýz kimdir? a) Cahit Usta b) Erdoðan Baybars c) Memduh Ener d) Toðal Baytaroðlu sonrasý ismi Çýnarlý olarak deðiþtirilen yerleþim yerimizin gerçek adý ne idi? a) Ayyorgi b) Kalopsida c) Afanya d) Bladan 6. Doðu ve Batý Almanya birleþmeden önce batý kesiminin baþkenti hangisidir? a) Bonn b) Berlin c) Hamburg d) Köln 7. Olimpiyatlar tarihinde jimnastik dalýnda ilk kez 10 tam puan alan jimnastikçi Nadia Comanechi hangi ülkenin sporcusudur? a) Çek Cumhuriyeti b) Romanya c) Rusya d) Almanya 8. Amerika yý bulan ama bulduðu yeri Hindistan sanan ünlü kaþif kimdir? a) Christof Colomb b) Americo Vespuci c) Ýskender d) Martin Luther 9. Hindistan baðýmsýzlýk mücadelesinin lideri M. Gandhi hangi yýllar arasýnda yaþamýþtýr? a) b) c) d) yýlýnda Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü nü kabul etmeyerek insan haklarýný çiðneyen bir ülkenin ödülünü alamam diyen devlet adamý kimdir? a) Lula da Silva b) Nelson Mandella c) Hugo Chávez d) Fidel Castro Geçen haftanýn Cevap Anahtarý: 1-c 2-a 3-b 4-d 5-d 6-c 7-d 8-c 9-b 10-c Sponsorluðunda hazýrlanmaktadýr Geçen haftaki bilgi yarýþmasýný "Begüm Öner" kazandý. SATILIK EV Kozanköy de metrekare, müstakil, bahçeli ev Stg Satýlýk arsa Alsancak ta alt yapýsý, yolu hazýr 600 metrekare arsa Stg. Tel: TUFAD (Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði) Genel Kurula Davet TUFAD 5. Olaðan Genel Kurulu 23 Ocak 2012 Pazartesi saat 19.00'da Selimiye mahallesinde bulunan çalýþma solonumuzda gerçekleþtirilecektir.tüm üyelerimizin katýlýmý özlenir. Gündem 1-Divan Kurulu seçimi 2-Faaliyet raporunun okunup aklanmasý. 3-Mali raporun okunup aklanmasý 4-Yönetim Kurulu seçim. 5-Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri 5-Dilek ve temenniler 6-Kapanýþ TUFAD Yönetim Kurulu DEVREN KÝRALIK ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik te devren kiralýk eþyalý, müstakil ofis. Tel : KÝRALIK EV ARANIYOR Hamitköy'ün merkezinde 3+1 aile için eþyalý, bahçeli müstakil ev aranýyor. Tel: SATILIK Kýbrýs birincisi Husky Sibirya Kurdu yavrularý Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

16 16 9 Ocak 2012 Pazartesi

17

18 18 9 Ocak 2012 Pazartesi

19 9 Ocak 2012 Pazartesi 19 Narenciyede önemli bir adým n Narenciye hasat dönemini 9 aya çýkaracak turunçgil çeþitleri deneme çalýþmalarý olumlu sonuç verdi... Çocuk istismarýný önlemenin ilk koþulu doðru bilgilenmek KKTC Telsim ana sponsorluðunda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Aile Destek ve Eðitim Merkezi (GADEM), çocuk ihmal ve istismarýný önlemeye dönük eðitimlerine baþladý. 20 Kasým Çocuk Haklarý Haftasý nedeniyle Gadem ve Telsim iþbirliðinde düzenlenen "Çocuk Ýhmal ve Ýstismarýnýn Önlenmesi" konulu panel ve çalýþtayýn ardýndan, Telsim'in katkýlarýyla hazýrlanan "Çocuk Ýhmal ve Ýstismarý Anne-Baba ve Eðitimciler için Bilgiler" konulu kitapçýðýn ülke genelindeki tüm merkezlerde eðitim amaçlý daðýtýmýna baþlandý. Ülke genç nüfusunun toplumsal sorunlarýna ve çözümüne iliþkin farkýndalýklak yaratmak, sýkýntýlarý ile baþbaþa kalmalarý yerine, yanlarýnda birileri olduðu hissini saðlamak ve onlarla beraber çalýþarak ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda kamuoyu oluþturmak amacýyla, Telsim katkýlarýy ile, GADEM uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan kitapçýkta, çocuk istismar ve ihmalin tanýmlarý ve bunlarýn tipleri hakkýnda da detaylý bilgi veriliyor. Kitapçýkta, özellikle cinsel istismara maruz kalan çocuklarda görülebilen belirtiler dikkat çekerken, istismarý engellemenin yollarý, ensest iliþki ve cinsel sömürü konularý da yer alýyor. Cinsel sömürünün, cinsel tatminden ziyade çocuk pornografisi ve çocuk fuhuþu gibi parasal kazanç amaçlý yapýldýðýný belirten GADEM uzmanlar, çocuklarýn fiziksel ve ruhsal güvenliklerinin saðlanmasý konusunda da hayati önerilerde bulunuyorlar. Uzmanlar, çocuklarýn kendilerini koruyabilmeleri için onlara, güvenliklerini saðlayabilmelerini, bedenlerini koruyabilmelerini, hayýr diyebilmeyi, yardým istemeyi, ebeveynlerin onlara inandýðýný, sýr saklamayý, dokunulmayý reddetmeyi ve yabancýlarla konuþmamayý öðretmeleri gerektiðini vurguluyorlar. (T.A.K. ÝBRAHÝM DÝRAN) Tarýmsal Araþtýrmalar Enstitüsü'nün (TAE) narenciye hasat dönemini 8-9 aya çýkaracak ve tuzluluða dayanýklý 8 yýllýk turunçgil anacý deneme çalýþmalarý olumlu sonuçlar verdi. Tarým sektöründe verimliliði artýrmak amacýyla çalýþmalarý sürdüren TAE, turunçgil alanýnda yürüttüðü çalýþmalarla 100 bin ton olan narenciye ihracatýný arttýrmayý hedefliyor. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile sürdürülen "Çeþit Adaptasyon Projesi"nde 56 çeþit narenciye anaç ve çeþidinin ülkeye adaptasyonu denendi. Çalýþmalarda öne çýkan anaç ve çeþitlerin üreticilere sunulmasý maksadýyla Bitkisel Doku Kültürü Laboratuarý ve Fidan Üretim Tesisi kuruluyor. Tesis sayesinde sadece narenciye türleri deðil, TAE tarafýndan ülkeye adaptasyonu kanýtlanmýþ þeftali, kaysý, nar gibi aðaç türlerinin de doku kültürü ile üretimi mümkün olacak. TEA Müdürü Ercan Akerzurumlu TAK'a yaptýðý açýklamada, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi iþbirliðinde 2003 yýlýndan beri narenciye türleri ile ilgili yürütülen proje kapsamýnda, KKTC'de narenciye hasat dönemini 8-9 aya çýkaracak, erken ve geç verim veren, tuza dayanýklý yeni narenciye anaç ve çeþitleri belirlemiþ durumda olduklarýný belirtti. Akerzurumlu, "Üretim sürecini 5-6 aydan 8-9 aya çýkarmak maksadýyla yapýlan araþtýrmalarda erkenci ve çok geç verim veren çeþitler üzerinde duruldu" dedi. Turunçgil üzerindeki çalýþmalarýn 2013'de Türkiye'den KKTC'ye su aktarýlmasý projesinin göz önünde tutularak yürütüldüðünü kaydeden Akerzurumlu, Dragon Çayý'ndan denize yýlda 750 milyon metre küp suyun aktýðýný, KKTC'ye borularla aktarýlacak suyun bunun 10'da biri (75 m3) olduðunu, bunun 35 milyon m3'ünün içme kullanma 35 m3'ünün de tarýmda kullanýlacaðýný n "Araç Takip Plus ile kullanýcýlarýmýza, sisteme giriþ yapmaksýzýn, günün herhangi bir anýnda daha önceden programlanmýþ kurguya göre araç ya da araç filosuyla ilgili bilgilerini cep telefonuna bir SMS'le iletebiliyoruz..." ancak döþenecek boru hattýna ilave olarak ek boru hatlarýnýn çekilerek KKTC'ye su aktarma kapasitesinin arttýrýlabileceðini söyledi. Bitkisel Doku Kültürü Laboratuarý ile Fidan Üretim Tesisi'nin anaç üretimi, islah ve virüsten arýndýrýlmýþ fidan üretimi yapan Türkiye'deki Batý Akdeniz Tarýmsal Araþtýrmalar Enstitüsü Müdürlüðü'nün yardýmlarýyla kurulacaðýný ifade eden Akerzurumlu, Bitkisel Doku Kültürü Laboratuarý'nýn bir yýl sonra tamamlanacaðýný ancak ilk fidanýn ancak 2,5 yýl sonra üreticiye saðlanabileceðini kaydetti. Su kalitesinin düþmesi, sudaki tuzluluk oranýnýn artmasý ve yüksek verim için narenciye aðaç bakýmýnýn doðru bir þekilde yapýlmamasýnýn üretiminde kalitenin düþmesine neden olduðunu belirten Akerzurumlu, "TAE'nün yaptýðý çalýþmalar narenciye ile ilgili büyük bir adýmdýr" dedi. TAE, narenciye rekoltesinin arttýrýlmasý amacýyla narenciye üretici birlikleri ile iþbirliði de baþlattý. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TAGEM ve Lefke Avrupa Üniversitesi'nin de yer aldýðý ortak çalýþma programýnda, Bitkisel Kuzey Kýbrýs Turkcell'in "Araç Takip Plus" servisi, iþletmelere yeni kolaylýklar saðlýyor. "Araç Takip Plus" sistemiyle ilgili bilgi veren Kuzey Kýbrýs Turkcell'in iþ ortaðý ERA Biliþim Direktörü Yusuf Özay, "Araç takibinde artýk olay günlükleri de kullanýcýlara anýnda SMS'le ulaþýyor. Araçlarýn hýz, konum ve mesafeleri yanýnda, olay günlükleri de yöneticilere önemli bir bilgilendirme saðlýyor" dedi. Yusuf Özay, bilinen araç takip servisinin, yeni uyarý sistemleriyle donatýldýðýný ve "Araç Takip Plus"un ortaya çýktýðýný anlatarak, "Ýþletmelerde, çok yoðun çalýþan yöneticilere zaman kazandýrmak istedik. Bu nedenle araç takip sistemindeki olay günlüklerini artýk kullanýcýlara SMS yoluyla taþýyoruz" diye konuþtu. Doku Kültürü Labaratuarý ve Fidan Üretim Tesisi'nin oluþturulmasý da bulunuyor. Program kapsamýnda, Turunçgil bahçelerindeki zararlýlarýn envanterinin çýkartýlmasý ve mücadele yöntemleri de belirlenecek. Bilimsel bakým ve gübreleme yapýlan bahçeler ile geleneksel yöntemlerle bakým yapýlan bahçeler arasýndaki farkýn gösterilmesi amacýyla üretici bahçelerinde fertigasyon (sulama ve gübreleme) projeleri de uygulanacak. NARENCÝYE ALANI DÜÞERKEN, ÝHRACATTA DÜÞÜÞ TRENDÝ OLMADI Ticaret Dairesi istatistiklerine göre, 1990'lý yýllarda bin arasýnda olan narenciye ihracatý sezonunda 188 bin ton olarak gerçekleþti 'da 61 bin tona kadar düþen ihracat, son iki sezonda sýrasýyla 83 bin ile 100 bin olarak gerçekleþti. Narenciye ihracatý son yirmi yýlda bin ton arasýnda dalgalanýrken, TEA verilerine göre narenciye üretilen arazi miktarý 1990'da 54 bin'den 2011'de 40 bin dönüme düþtü. Araç takibinde "mobil" avantaj Özay sözlerini þöyle sürdürdü: "Böylece kullanýcýlarýmýza, sisteme giriþ yapmaksýzýn, günün herhangi bir saatinde, herhangi bir anýnda daha önceden programlanmýþ kurguya göre araç ya da araç filosuyla ilgili bilgilerini cep telefonuna bir SMS'le iletebiliyoruz. ERA Biliþim ayný zamanda bir harita firmasý. Þu anda adanýn 3242 kmlik alanýnda 76'nýn üzerinde sabit hýz kamerasý var. Sabit hýz kameralarýný ve þehir içi merkezleri diye tabir ettiðimiz yani yoðun yerleþim merkezleri çekirdek noktalarda belli bir trafik hýz limiti vardýr. Araç ya da araçlar sabit hýz kameralarýnda ön görülen hýzýn üzerine çýkarsa ya da þehir merkezlerinde yoðun yerleþim merkezlerinde güvenli sürüþ limitlerinin üzerinde seyrederse, sistem bunu topluyor ve sisteme dahil olan numaraya anýnda sms gidiyor, bu mesajda aracýn hangi noktada, nerede, ne zaman olduðu bilgisi yer alýyor. Ýþletmeci de personeline o anda müdahale edebiliyor. Eðer araçlar öngörülen hýz limitinin üzerinde yada öngörülen hýz limitinin paralelinde bir hýzdaysa, servisi kullanan kiþiye anýnda bu durum bildiriliyor. Önemli olan kullanýcýmýzýn gün içerisinde iþ yaparken, gezerken, toplantýdayken, günün herhangi bir saatinde bu bilgilere ulaþmasý. Sahada aracý olan tüm iþletmeler bu servisi kullanabiliyor." SATILIK ZEYTÝNYAÐI Litresi 12 TL den satýlýk yeni zeytinyaðý... Tel:

20 Fenerbahçe-Gaziantep ile karþýlaþacak Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 20. haftanýn son karþýlaþmasý bu akþam oynanýyor. Lig ikincisi Fenerbahçe ile 14. sýradaki Gazientep saat 20.00'de karþý karþýya gelecek. Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Dia Afrika Kupasý'nda olduðundan bu akþam kadroda yer alamayacak. Yenicami ile Tokat yeniþemedi n Mehmet Göktaþ ve Ýbrahim Çýdamlý'nýn golleri ile bir anda 2-0 galip duruma yükselen Yenicami,, karþýlaþmanýn son anlarýnda kalesinde gördüðü gollerle bu üstünlüðünü koruyamadý... n Antalya Spor Kulübü'ndeki öz kaynak çalýþmalarý ve yatýrýmlar ile ilgili bilgi alan Kulüp Baþkaný Kaan Kaner baþkanlýðýndaki Yenicami Aðdelen Kulübü heyeti, Kýbrýs'taki genç yeteneklere Türkiye kapýlarýnýn açýlmasý yönünde görüþ alýþ veriþinde bulundu... Yenicami futbol takýmý, Antalya'daki Kervansaray Otel'de sürdürdüðü hazýrlýk kampý çerçevesinde dün Tokat Spor ile hazýrlýk karþýlaþmasý yaptý. Karþýlaþma 2-2 beraberlikle tamamlandý. Profesyonel takýmlarýndan Türkiye Spor Toto 2'nci Lig takýmý Tokat Spor ile yapýlan hazýrlýk karþýlaþmasýnýn ilk devresi golsüz beraberlikle kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf temsilcimiz Yenicami Aðdelen Kulübü oldu. Mehmet Göktaþ ve Ýbrahim Çýdamlý'nýn golleri ile bir anda 2-0 galip duruma yükselen Yenicami Aðdelen Kulübü, bu üstünlüðünü koruyamadý. Her iki takým teknik direktörlerinin genç futbolculara görev verdiði karþýlaþmanýn son bölümlerinde rakip takým Tokat Spor 2 gol birden buldu ve karþýlaþma 2-2 beraberlikle tamamlandý. YENÝCAMÝ, ANTALYA SPOR KULÜBÜ'NÜ ZÝYARET ETTÝ Devre arasý hazýrlýk kampý için Antalya'da bulunan Yenicami Aðdelen Kulübü yöneticileri dün Antalya Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Baþkaný Kaan Kaner baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kahveciler ve teknik heyetten oluþan Yenicami Aðdelen Kulübü, Antalya Spor Kulübü Genel Müdürü Süleyman Nafýz Tekgül ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker tarafýndan karþýlandý. Antalya Spor Kulübü'ndeki öz kaynak çalýþmalarý ve yatýrýmlar ile ilgili bilgi alan Yenicami Aðdelen Kulübü heyeti, Kýbrýs'taki genç yeteneklere Türkiye kapýlarýnýn açýlmasý yönünde görüþ alýþ veriþinde bulundu. Ýki kulüp arasýndaki diyalogun önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi yönünde görüþ birliðine varýldýðý ziyaretin ardýndan, iki taraf birbirine flama ve kulüp rozetleri takdim ettiler. Yenicami Aðdelen Kulübü heyeti, Antalya Spor ile Kayseri Spor karþýlaþmasýný da izledi. Av. Hakký Alpagut, aramýzdan ayrýlýþýnýn 1'nci dönümünde aný maçý ile anýldý Çetinkaya, Zümrütköy'ü farklý geçti (7-0) Güzelyurt'un renkli simalarýndan biri olmayý baþaran, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Üyeliði yapan ve iki toplumlu etkinliklerde ön sýralarda bulunan merhum Av. Hakký Alpagut, futbol karþýlaþmasý ile anýldý. Ayni zamanda sýký bir Çetinkaya taraftarý olduðu için, Alpagut anýsýna düzenlenen aný karþýlaþmasýnda Zümrütköy ile Çetinkaya karþý karþýya geldi. "Barýþ Güvercini" ünvanlý Av. Hakký Alpagut'un anýsýna oynanan karþýlaþma kapalý ve soðuk bir havada gerçekleþti. Güney Kýbrýs'tan gelen dost ve arkadaþlarýnýn da izlediði karþýlaþmayý konuk ekip Çetinkaya 7-0 farklý kazandý. Ýlk yarýyý 1-0 galip tamamlayan Çetinkaya, ikinci yarýda bulduðu 6 golle skoru belirlerken, Telsim Süper Ligi'ndeki liderliðinin tesadüf olmadýðýný da kanýtladý. Karþýlaþma sonrasý yapýlan ödül töreni seremonide konuþan Zümrütköy Kulüp Baþkaný Metin Ertop çok sevdikleri Merhum Av. Hakký Alpagut'u anmak amacýyla düzenledikleri aný karþýlaþmasýný gelenekselleþtireceklerini söyledi. Merhum Alpagut'un eþi Tülin Alpagut ise, yokluðunu hissettikleri eþinin Çetinkaya taraftarý olduðunu, bu nedenle oynanan Zümrütköy-Çetinkaya karþýlaþmasýnýn kendileri için öneminin büyük olduðunu vurguladý ve karþýlaþma için emeði geçen herkese teþekkür etti. Zümrütköy'e ödülünü Köy Muhtarý Erhan Celaller, Çetinkaya'nýn ödülünü ise Tülin Alpagut verdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ankara'yý ziyaret edip dönen CTP yetkililerine bakýlýrsa, AKP hükümeti Derviþ Eroðlu'nun arkasýnda durmuyormuþ... Ýyi ya, arkasýnda durmasý çok sakýncalý deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı