penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi"

Transkript

1 pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi

2 pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16 Müzik - Liypond Srvr Acim 20 Bş Öyküsü Ando u Ajnsı 24 Gzgin Pngun Ard Çtin 25

3 pngunc pngunc'dn Ş n ik vr! P ngu nc p ngu n yşm s iti i d rgis i Syı 5 /M yıs 2006 Linux Ku nıcı D rn ğ i (LKD ) G n Yön tm n: H k n UYGUN Yzı İş ri : İz m GÖZ Ü KELEŞ T k nik İş r : S n UĞ URO Ğ LU Grfik Ts m : O nur Ü NAL Lojis tik D s t k : S f r KILIÇ Ür tim : Ays un KILIÇ Bu d rgi GNU FD Li yyın nm k tdır. LKD 'nin V. Linux v Özgür Yzı ım Ş n iğ i Ank r O D TÜ 'd M yıs trih ri rs ınd. Ş n ik s ırs ınd P ngu nc d rgis i ok ur v ür tici ri o rk top nıyoruz. 13 M yıs Cum rt s i günü 11:30-12:30 rs ınd C s onund P ngu nc Top ntıs ı ypı ck. Tüm P ngu n ri b k iyoruz. *** D os y k onus u o rk is ns iç r n bu s yım ız bir ik t d rgim izd çift is ns m k u nm y bş ıyoruz. Yzr m ız yzı nın h ngi is ns yyın ncğ ını s ç bi c k r. GNU FD L i CC rs ınd bir s çim ypm h k k ın s h ip o ck r. Böy c h m s iz ok ur m ızın h m d yzr m ızın h k nı k orum uş o cğ ız. Bu s yı i bir ik t k s i b irti m diğ i h rd P ngu nc d rgis inin iç riğ i GNU FD Ldir. H k n Uygun

4 pngunc LKD'dn GENELK URULH AK K IND A D O Ğ RU BİLD İĞ İM İZ YANLIŞ LAR Bş Özyurt * Bu s n Linux v Özgür Yzı ım Ş n iğ i'nd Linux Ku nıcı D rn ğ i'nin g n k uru u ypı ck. D rn ğ in şu nk i yön tim k uru u (yk ) üy rind n biris i o rk, yön tim k uru u n dir, ns ıdy o unur gibi bir k ç m vzuy di im in döndüğ ünc çık ık g tirm y ç ışcğ ım. Um m bu yzı d rn ğ im iz v özgür yzı ım f s f s in g rç k t n fyd ı o rk, s s iz çoğ un uk içind s ırs ını b k y n biri rinin bir dım ön çık m s ın fyd ı o bi ir. YK üy s i o m k s izi popü r k ı r. Yn ış. YK üy s i o duğ unuz için yo unuzun h yrn k it niz trfındn k s i c ğ ini, im z ı pos t r rinizin g nç rin od nı s üs y c ğ ini s nm yın. Bunun bir ik t, bi işim s k törünün önd g n p k çok is m i i dh rh t diy og k urbi c k, b k i bşk tür ü s tnışm ycğ ınız h rik ins n r tnışck s ınız. YK üy s i o urs m pry pr d m m. Kıs m n doğ ru. Örn ğ in şu nk i yön tim k uru u üy rind n D oruk Fiş k pry Gı, Türk r Gü üm is Gu diyor. H pim iz bir ry g diğ im izd Kio d m yi t rcih diyoruz. Ş k bir yn, YK üy s i o m nın s iz pr k zndırm ycğ ın m in o bi irs iniz. YK üy s i o urs m c pt n pr h rcm m g r k ir m i? G n ik h rh ngi bir üy d n dh fz pr h rcm nız g r k m y c k tir. YK üy s i o m nız s iz Bh r Un u M m ü r d ypı n LKD -İdri top ntı nd dh z (y d dh fz ) h s p öd m niz g r ğ ini doğ urm z. YK üy s i o m k için Linux k u nıyor o m m g r k ir m i? Linux Ku nıcı D rn ğ i Yön tim Kuru u, d ğ im i?ev t. G r k ir. Bunun bir ik t, bu s tır yzn k işi dh io m k üz r p k çok YK üy s i h yt nın ç şit i zm n nd v frk ı iş rind bşk bşk iş tim s is t m ri d k u nm ış rdır v k u nm k tdır r. Ady o m k için ciddi proj v vt r ih tiycım yok m u? Ciddi proj v vt riniz vrs s izi m rk din y c k bir s on do us u ins n o ck. G çm iş g n k uru rd bzı m ız s çm g n vt r dy o n rk dş m ız d o du, m bizim top u uğ um uz d m ok rtik ypıs ı g r ğ i on d dış m dı. H r d tyı n iz di m iş bir iş p nı d ğ i s bi, n d n dy o m k is t diğ inizi n tck üç s tır ık bir cüm y b tt ih tiycınız o ck. B n diğ r dy tnım ıyorum. Bir ik t ç ışb i ir m iyim k i? Kpris ypm yınız çok ric d c ğ im. Ç ışbi irs iniz tbi k i. H tt bu ins n r tnışm k için bundn dh güz bir fırs t o bi ir m i?ş u nk i yön tim k uru und bu unn ins n r birbir rini b k i bir y r rd görm üş rdi h ps i o. Ş im di is n r d ys h pim iz çok iyi rk dş o duk. Bzı m ız o m dık b k i, m o bşk bir yzının k onus u. B n Ank r d oturm uyorum. Top ntı r k tı m zs m n o ur? Bugün k drk i YK üy rinin çoğ u Ank r dn çık tığ ı için doğ s ür çt yüzyüz top ntı r Ank r d ypı dı. Am örn ğ in s on yön tim k uru u üy rind n Bş M tin İs tnbu d o m s ı n d niy h r top ntıy k tı m s bi, top ntı önc s i ypı n -

5 LKD'dn pos t trtışm v top ntı not nın k tronik ortm d s k nm s ı s y s ind günd m d n h iç k opm dı. Biz rk dş r h p b ir ik t dy o b i ir m iyiz? Bir ik t uyum u ç ışcğ ınız bir k droy gör v t ip o m nız g rç k t n d s t k nir. Ady o m k için dh önc d rn k içind g çi m s i g r k n dım r b u unm k t m ıdır? Ev t. Ady ığ ını duyurn r k işi LKD çi h n s ind 40 gün 40 z ytin tn s i i çi s ini do durm ı, k ndini bu m ı, nm ı v özün dönm idir. Çi s ini do durn dy r bşk iş tim s is t m rin tövb tm i v g n k urus onun büyük bir o gun uk v ğ ırbş ı ık içind t k s ır o rk girm idir. Ş k m ı b u? Ev t, şk. İşin özü, d rn ğ in ns ıç ıştığ ını n ybi m k için bir s ür ç ışm grup nd bir ş y r ypm nız iyi o ck tır. G n ik YK dy ç ışm grup nın iç ris ind n çık m k tdır. Am bu bir k ury d g n k d ğ i dir. Ady ık tüm d rn k üy rin çık tır. O y m giz i m i ypı m k tdır? Ev t. Pus u r dy n is im ri s ır i yzı ır n çok oyu n y di k işi YK üy s i s onrk i y di k işi y d k üy s çi ir. Ş u n k dr h iç bir g n k uru um uzd 15 dy çık m m ıştır m, g r k irs i k 14 k işid n s onrk i k işi r d h m n orcık t bir ş y o rk s çi bi ir. S çi irs m n o ur? S çim d n s onr g n ik h p bir ik t y m ğ gid riz. Sonr s iz s çi n y di k işi giz ic y m k t n k k ıp bşk bir k öş y oturur fıs ır fıs ır k onuşm y bş rs ınız. As ınd gör v dğ ı ım ı yptığ ınızı h rk s bi ir;onun için k im s top u uk içind fıs ır fıs ır yıp o m uyor m u b y r! d m z. Ak güh oc s çi diys o bşk n s çi ir, s k r t r, s ym n v diğ r ünvns ız üy r b ir nir. S çi m zs m n o ur? Bir ş y o m z. H iç k im s s izi s ok k t prm ğ ıy gös t rip işt o s çi m y n zv ı diy gü m z. Bizim s çim rim iz bir yş d ğ i, gönü ü ük, i tift v byrk t s im i ş k ind g ç r. Bir s n s çi m y n bir s onrk i s çim rd d dy o bi ir. Y t r i s yıd k işi dy o m zs n o ur? S ondn biri ri biri rini dy gös t rir. Ady gös t ri n k işi dy o m k is t m diğ ini b irtirs n o ur? Is rr di ir. Çok dir nirs dh çok ıs rr di ir. G rç k t n dy o m k is t m diğ ini ifd d bi irs (k i o k b ık t birz zor o ck tır bu) dh fz ıs rr di m z. T k if vr ıs rr yok gibi pişk in cüm r k onu k ptı ır. Ş k y k şık n tm y ç ıştığ ım ş y şu : G n Kuru g m d n önc d rn ğ im iz v özgür yzı ım f s f s i için n r ypbi c ğ inizi düşünün. Ş u nk i YK üy rinin tm m ın yk ını bu s çim d dy o m yck nı b irtti r. Am h r zm n yk ınınızd, top u uk içind o ck r. G c ğ i ş k i ndir n bu güz ins n n rs ınd, g in, inizi tşın tın s ok un. Ady o un! * LKD Yöntim Kuruu Üysi

6 pngunc dosy Yzı ım Lis ns v T if H k D niz Ak k uş S rb s t yzı ım dünys ın i k k z gir n biris ini şşırtn bir m vzudur is ns m. İ k bşt bir s ürü yzı ım cının ç şit i h uk uk i m tin ri k ıys ıyor o m s ı, h tt bu h uk uk i m tin rin trftr nın v bu trftr r rs ınd t ş i trtışm r o m s ı grip g bi ir. As ınd s rb s t yzı ım dünys ı tm m n bu is ns r üz rin k uru udur. S rb s t yzı ım is ns o m s bugün n Linux o bi irdi, n Em cs. Yzı ım is ns nın ön m ini n m k için i k önc h uk uk k rşıs ınd bir yzı ım ın n o duğ unu v h ngi k nun r k orum tın ındığ ını k ıs c h tır m k g r k ir. Pt nt v T if H k Frk v K ıs Trih ç s i: Antik dünyd k şif r s d c k şf d n it d ğ i di. Biri ri M zopotm y'd ç şit i ot tür rinin toh um nı toprğ s rpm nin rt s i s n yiy c k bir ş y r d tm m ns ın g diğ ini k şf tti, v k om şu onu tk it tti r. Böy c tm orty çık tı. K şif rin bu ş k i d g n yyı m s ı, g n in s tndrdını yük s ttiğ i için o um u bir ş y o rk gı nbi ir. Fk t k şfi ypn bir y, bu çbs ı k rşı ığ ınd i k o m nın k ıs s ür i vntjı h ricind bir ş y d tm di. B ki n yptığ ı frk di n k dr bir k ç yı k om şu n buğ dy v rip k rşı ığ ınd bir ş y r bi m iştir, fk t bunun d vm d m diğ i k s in. D o yıs ıy bir m üdd t s onr k şif v ict n s ğ dığ ı gör c i üs tün üğ ü k orum k için giz i ik v s ır tutm r bş dı. Pors nin ns ı im di diğ i büyük bir Çin s ırrıydı v Çin'in pors n ih rctının d vm ı ığ ını s ğ ıyordu, t k i 1708'd, M is s n v D r s d n'd ç ışn ik i k işi bğ ım s ız o rk pors n im d n k dr. Kubb çtm nın us u ri, ç ik d tm t k nik ri v dh p k çok ict uzun yı r, ict d n rin gör c i üs tün ük rini k oruybi m s i için giz ndi. 16 yy'd Jpony d niz yo unu k şf d n Port k iz i r uzun yı r s yir d ft r rini cn ph s ın giz di r. Pt nt h k yni bir icdı bir m üdd t ict d nin t k ind bırk m k v bunu k nun yo u i g rç k ştirm k bu g işm rd n doğ du. Am ç, ict s ır o m k tn çık rm k v do yıs ıy k z i yok o m s ını ng m k, bunu yprk n d ict d n rin ict ndn yrr nbi m rini s ğ m k idi. İ k pt nt k nunu, 1474'd V n dik Cum h uriy ti'nd yürür üğ k ondu. Eğ r pors n ür tim ini k şf ttiys niz, ür tim t k nik rini pt nt tın rk pors n ür tm yi k şf tm iş o m nın fyd ndn yrr nbi irs iniz.

7 dosy Pors n ür t r k s tm k is t y n h rk s, o ür tim i t k rr ypm k zorunddır v pt nt s h ibind n izin m k zorund k ır. Fk t bir rom n yzdıys nız, s izin rom nınızı s tm k is t y n biris i t k rr rom n yzm z. Sizin rom nınızı k opy r. Bu s b pt n do yı fik ir v s nt s r ri için ür tim i d ğ i, k opy nm s ını k ıs ıt yıcı h uk uk i k orum g r k m iş v t if h k bu yrım dn doğ m uştur. Antik çğ d k opy m im k n nın k ıs ıt ı ığ ı, bu k onud bir düz n m ypm yı g r k s iz k ı dı. Fk t m tbnın icdı, bu durum u d ğ iştirdi. D h önc yzm s ı i çok s ınır ı s yıd çoğ tı bi n bir s r, çok s yıd çoğ tı ıp ucuz s tı bi iyordu. M tbcı r k ıs s ür iç ris ind k opy m prob m i i k rşı k rşıy k dı r. Y ni bir s ri piys y s ürm k ph ı bir ç ışm v ticri bir ris k ti. H buk i s ttığ ı görü n bir s r ris k m k s ızın k opy nrk rk ip bir m tb trfındn piys y s ürü bi iyordu. H k s ız r k b ti ön yici im tiyz düz n m ri i bir s ri b i bir s ür t k m tbnın s tbi m s i h uk uk i k orum tın ındı. Fk t bu m tb im tiyz, s rin yznı d ğ i, m tb s h ip rini k oruyordu. T if h k k nun bugünk ü m od rn ş k ini i k d f 1710'd İngi t r 'd Kr iç Ann Knun (Qu n Ann Sttut ) i dı. Es r yzr nı v on n i rini t şvik tm k v s r ür tim ini çoğ tm k m cı i ypı n k nun, s rin k opy m h k nın s r yzn it o duğ unu b irtiyordu. Günüm üzd, t if h k, Evr ns İns n H k Bi dirg s i'nd, h rk s in yrttığ ı bi im, d biyt v y s nt s r rind n doğ n m ddi v m n vi h k nın k orunm s ını is t m h k k ı vrdır m dd s i i t m ins n ık h k rs ınd y r ır. Ç şit i u us rrs ı n şm r i d k orum tın ınm ış o n t if h k, ü k m izd 5846 no' u Fik ir v Snt Es r ri Knunu i düz n nir. Kıs c, bir s rd n doğ n tüm m ddi v m n vi h k r s rin yrtıcıs ın ittir. Es ri k opy m k, d ğ iştirm k, k u nm k is t y n r yrtıcıs ındn izin m k zorunddır. T if h k i pt nt ri uygu m d yırn bir öz ik, t if h k nın doğ bir h k o m s ıdır. Bir s ri yrttığ ınız zm n, o s rin t if h k nı m k için yrıc bir iş m g r k yok tur. Bir k şık ığ m ni o m k için s rin yrtıcıs ının trih v is im b irtm s i g n ğ i vrdır, fk t zorun u d ğ i dir. Yzı ım r v Tipik Yzı ım Lis ns : Bi gis yr yzı ım, fik ri s r s ıftı i t if h k k nun uync k orunur r. H rh ngi bir yzı ım ı k opy m k, k u nm k, d ğ iştirm k o yzı ım ın s h ibinin iznin bğ ıdır. Bi gis yr is ns bu nok td d vr y gir r. Sık s ık k u nıcının k rşıs ın çık n v Kbu Ediyorum tık nm s ı g r k n is ns r, o yzı ım ın s h ibinin, k u nıcıy k u nm izni v rm s i için g r k i şrt düz n r. Kp ı k ynk k od dünys ınd k u nı n tipik yzı ım is ns, k u nıcıy s d c çok k ıs ıt ı v b i şrt r dh i ind yzı ım ı k u nm im k nı v rir. Çoğ u zm n o yzı ım ın ns ı ç ıştığ ını n m y ç ışm k (r v rs ngin ring), yzı ım ı ticri m ç r d ğ i, k işis k u nım için dh i k opy m k (örn ğ in y d k m ypm k ) gibi ş y r dh i ys k nm ıştır. Kopy nm nın ys k nm s ı v v ri n iznin s d c k u nm y yön ik o m s ı bu tür is ns n b i bş ı öz iğ idir. S rb s t Yzı ım Lis ns : S rb s t yzı ım dünys ınd is, yzı ım is ns ı frk ı bir rooynr. Bu dünyd yzı ım is ns, k opy m y v üçüncü şh ıs n d s ri bşk n v rm s in b i şrt r tınd izin v rir. BSD, k ynk b irti diğ i m üdd tç, GPL, yzı ım ın k ynk k od ynınd v ri diğ i m üdd tç, bşk is ns r ticri m ç için k u nı m dığ ı m üdd tç, yin bşk is ns r ypı n d ğ işik ik r i k yzr bi diri diğ i m üdd tç yzı ım ın, s rb s tç k opy nıp üçüncü şh ıs r trfındn d ynı k oşu rd dğ ıtı bi m s i iznini v rir. Türk iy 'd S rb s t Yzı ım Lis ns nın H uk uk i D urum u: Türk iy 'd s rb s t yzı ım is ns nın h uk uk i durum u b irs iz ik rz tm k t dir. M vcut s rb s t yzı ım is ns nın Türk k nun önünd n ş k i d gı ncğ ın yön ik bir typı m vcut d ğ i dir. H i h zırd s d c ç şit i gönü ü r trfındn ypı m ış ç viri ri m vcut o n s rb s t yzı ım is ns nın Türk iy 'd k i h uk uk i typı iç ris ind y r m s ının ç ışm iv di ik ypı m ıdır.

8 dosy N d n GPL? İz m Gözük ş H uk uk, birbir riy ç iş n frk ı çık r rdn doğ r v yin bu ç işk i trfındn k oşu ndırı ır. D o yıs ıy h uk uk, b ir i bir top um s ortm d, frk ı öz çık r r rs ındk i ç işk iy d nk düş n trih s bir k t goridir. Ps h uk nis 'in [1]d b irttiğ i gibi, h uk uk, h uk uk çu n k f nd v t ori rind y r n trih dışı bir o gu d ğ i dir. Tm k s in, h uk uk, ins n n çoğ u zm n frk ınd o m dn, ür tim i işk i rinin zor m s ıy girdik ri b ir i bir trih s bğ m d g rç k ş n top um s i işk i r k üm s idir. Yzı ım dünys ındk i frk ı çık r n h uk uk s nd s om ut nm s ı o n yzı ım is ns nı d bu ç rç v d d ğ r ndirm k g r k ir. Bu bğ m d, trih t k ıs bir g zinti fyd ı o ck tır. Yzı ım t rim i i k k z 19 57'd Tuk y trfındn k u nı ır. As ınd yzı ım özgür doğ r v uzunc bir s ür şğ ıdk i üç öz iğ i iç rir: 1- Yzı ım, k ynk k oduy v ri ir y d k ynk k odu dğ ıtım m s rfı dışınd k bir ücr t t p tm k s izin dğ ıtı ır. 2- H rh ngi bir k işi, yzı ım ı, onu g iştir n bir is ns prs ı öd m d n, dğ ıtm h k k ın s h iptir. 3- H rh ngi bir k işi, yzı ım ı k ndi ih tiyç n gör d ğ iştir bi ir y d ondn fyd nrk y ni bir yzı ım yrtbi ir. Anck, 19 60' n s on n doğ ru bu durum un d ğ iştiğ ini görürüz. Bund öz ik IBM 'in, donnım ı v yzı ım ı yrı yrı fiyt ndırm girişim inin ro ü büyük tür [2]. Yzı ım piys s ı yvş yvş o uşm k tdır ' rin orts ınd bugün çok yk ındn tnıdığ ım ız, m o zm n r o k dr tnınm yn k ötü dm orty çık r v py şım ı doğ bir o gu o rk k bu d n yzı ım m rk ı nı h ırs ız ık s uç r [3]. BASIC k u nn yüz rc k u nıcıdn dığ ım ız g ri b s m r p y o um u. Bunun bir ik t ik i şşırtıcı durum vr, 1- "k u nıcı n"çoğ u s BASIC'i s tın m m ış (A tir bi gis yr s h ip rinin % 10'undn zı s tın m ış BASIC'i) v 2- H obici r ypm ış o duğ um uz s tış rdn d ttiğ im iz g ir bk ı ck o urs A tir BASIC için h rcdığ ım ız m ğ in s ti 2$'dn dh z g iyor. "N d n böy?h obici rin çoğ unun frk ınd o cğ ı gibi çoğ unuz yzı ım ı ç ıyors unuz. D onnım için öd m ypı m ı m yzı ım py şı ck bir ş ydir. O yzı ım üs tünd ç ışm ış ins n r öd m ypı ıp ypı m m s ı k im in um urund? "Bu di c bir dvrnış m ı?yzı ım ç rk ypm ycğ ınız ş y, bir prob m çık tığ ınd M ITS' gitm k tir. M ITS yzı ım s trk pr k znm ıyor. Biz öd n n pr, m nu, t yp v bunun i gi i h rcm r bunu bşbş bir op rs yon ypıyor. Yptığ ınız ş y iyi yzı ım g iştiri m s ini ng m k. Prof s yon c bir işi b dvy ns ıyptırırs ınız?h ngi h obici progrm m y, h t bu m y, ürünü b g m y v bunu b dv dğ ıtm y 3 dm -yıyırır?g rç k şu k i biz h riç h iç k im s h obi yzı ım ın bu k dr ytırım ypm dı BASIC'i yzdık v 8080 APLv 6800 APL'yi yzıyoruz fk t bunu h obici r s unm k için p k bir h v s im iz k m dı. D oğ rudn s öy m k g r k irs, yptığ ınız ş y h ırs ız ık tır." Fk t bu k ötü dm ı o k dr d s uç m m k g r k ir. O s d c diğ r k ötü ri t d c k k dr bş ı o m uştur ' i yı rd bi gis yr k u nıcı nın profi i h ız d ğ işm k t dir. Artık s öz k onus u o n y nız üniv rs it r, rştırm ns titü ri y d s k ri k urum r d ğ i dir. Bi gis yr r iş dünys ının için dh çok girm iş, PC' r b rb r (g n d oyun m ç ı o s d) v r girm y bş m ıştır. İşt bu s ür çt, yzı ım firm nın d ğ iş n k u nıcı k it s in gör s trt jik bir k rr m g cik m m iştir: Kynk k odunun yzı ım dn yrı m s ı. Y ni k u nıcı n, önc k i rin k s in, bi gis yr i işk i ri i ri düz yd d ğ i dir. D o yıs ıy on r için ön m i o n progrm ın ç ışıp ç ışm m s ıdır. Bu yüzd n, k ynk k odunun progrm b rb r v ri iyor o m s ı,

9 dosy h ız çoğ n v yzı ım firm nın h d f k it s ini o uşturn k u nıcı r bir n m ifd tm z. Bir diğ r d yiş, yzı ım dk i özgür üğ k ıs vd d ih tiyç yok tur. Anck, firm r için, k ndi rinin s h ip o duğ u m rk ip rinin s h ip o m dığ ı h rh ngi bir bi gi piys içind k i r k b tt bir vntjdır. D o yıs ıy firm r, m üşt rinin t p tm diğ i, m rk ip rinin u şm m s ı durum und k ndi rin piys d vntjs ğ yck yzı ım k ynk k odunu s k m yo un gitti r. Bir diğ r d yiş, k pit izm in i k o uşum yı nd toprğ ın çit nm s i ys n b nz r ş k i d, yzı ım ın trfın, copyrigh t ys ç rç v s ind çit r örü m y (f ncing) bş ndı. Bu y ni çit m ys y, yzı ım d özgür üğ ün iç rdiğ i üç öz ik çit r örü r k yzı ım öz s h ip i h g tiri di v çit rin dışınd k n k u nıcı r içins y ni ys r şöy o uştu: 1- Yzı ım, k ynk k oduy v ri m k zorund d ğ i dir. 2- H rh ngi bir k işi, yzı ım ı, onu g iştir n bir is ns prs ı öd m d n, dğ ıtm h k k ın s h ip d ğ i dir. 3- H rh ngi bir k işi, yzı ım ı k ndi ih tiyç n gör d ğ iştir m z y d ondn fyd nrk y ni bir yzı ım yrtm z ' i yı n bşınd, yzı ım ın öz s h ip i (propri try) h g tiri m s i s ür ci h ız i r m k t ydi v çit m h r k ti h ck r' n ç ışm n n yön m işti. Burd önc ik h ck r' r h k k ındk i yn ış bi gi ndirm yi düz tm k g r k ir. H ck r' r m dyd gös t ri diğ i gibi bnk h s p n gir n v w b s it rin s dırn k işi r d ğ i dir. Söz k onus u yık ıcı y m ri ypn r crck r dı v ri ir. H ck r' r yık m nın k s in, yzı ım ı yrtıcı tk in ik rinin bir n s n s i h in g tir n, öz ik Int rn t'in inşs ınd büyük py s h ibi o n ins n rdır. D o yıs ıy, s ırdn bi gis yr k u nıcı gibi, yzı ım ın s d c ç ışıp ç ışm m s ı i i gi nm y n, vr o n yzı ım s ür k i g iştirm y / iyi ştirm y uğ rşn v bunun için d yzı ım ı k ynk k odundn yrı düşün m y n yzı ım cı rdır [4]. Bu bğ m d, h ck r' n uzunc bir s ür PC' ri bir r oyunck o rk gördük rini, dh çok üniv rs it v rştırm ns titü rind çok dh g işm iş bi gis yr r trfınd k üm ndik rini b irtm k t fyd vr. Bu n d n, PC' rd k i yzı ım n öz s h ip i h g tiri m s i h ck r dünys ınd çok büyük bir ynk ı bu m dı. T k i s ür ç h ck r' n k u ndığ ı yzı ım r yön n d k! H ck r' h ck r ypn, on n yzı ım k urduk s ınırs ız/özgür i işk iydi. Yzı ım ı k ynk k odundn k oprm k d m k, h ck r' n vr ık nın ön k oşu ndn biri o n ür tici tk in ik rini d yok tm k d m k ti. Nit k im öy d o du ' rin orts ın g indiğ ind h ck r top u uk h ız dğ ı m k tydı. Öy bir dğ ı m k i L vy'nin yı ınd i k bs k ıs ı yyın nn k itbınd St m n, h ck r k ü türünün s on t m s i cis i o rk tnıtı m k tydı. Bu n d n, St m n'ın 27 Ey ü19 83't i k duyurus unu yptığ ı GNU proj s inin bşy u şm s ı p k d o nk ı görünm üyordu. St m n, h rk s in özgürc k u nbi c ğ i, UNIX tipind bir iş tim s is t m i yzcğ ını duyuruyor, bu m ç doğ ru tus und zm n, progrm v pr d s t ğ i is tiyordu. Bu dünyd t k b ir k ur vrdır ;Bşk nın girişini ng m k için çit örm k ys k tır! O gün rd çok s ırdışı v çı gınc görün n bu girişim, h pim izin d bi diğ i gibi bşy u ştı v düny GNU ök üzünün boynuz üz rind dönm y bş dı. E b tt k i, St m n'ın v proj y k tk ı k oyn diğ r yzı ım cı n y t n ğ i proj nin g işim s ür cind ön m i bir rooyndı. Anck bu bş, GNU GPL(G n rpub ic Lic ns G n Km u Lis ns ı) o m dn n şı m z. As ınd ironik o rk, GNU GPLd copyrigh t ys n dynıyordu. Fk t, yzı ım dk i m ü k iy t i işk i rini ik i dım d öz t n bi c k bir ç rç v d y nid n tnım ıyordu. İ k h m, GNU proj s ind k i yzı ım rd çit rin k dırı dığ ının i n di m s iydi. D o yıs ıy, i k gün rind k i gibi, yzı ım k ynk k oduy v ri iyor;k u nıcı n yzı ım ı k ndi ih tiyç n gör d ğ iştirm s in y d rk dş y py şm s ın izin v ri iyordu. Anck, ik inci h m d k u nıcı n özgür üğ ü k ıs ıt nıyordu: H içbir k u nıcı, diğ r k u nıcı n özgür üğ ünü k ıs ıt m özgür üğ ün s h ip d ğ i di.

10 dosy Bir diğ r d yiş, GPL' i bir yzı ım, ç vr s in çit r ör r k öz s h ip i h g tiri m zdi. Bu bğ m d GPL, bir virüs gibi yzı ım dn yzı ım yyı dı [5]. GPL' i k ynk k odundn tür ti n yzı ım r, yin ynı is ns, GPLi, dğ ıtı m k zorund o duğ undn GNU proj s i çığ gibi büyüdü. Fk t GPL' yön ti n ştiri r d tm bu nok td yoğ un şıyor: GPL, k u nıcı n özgür üğ ünü k ıs ıt yrk, tik o m yn bir dvrnış s rgi iyor. Bu ştiri s h ip rinin, M icros oft yön tici rind n, çık k ynk k od dünys ındn Eric Rym ond' [6] k dr uznıyor o m s ı, GPL'in özgür ük bğ m ınd trtışı m s ını g r k i k ı ıyor. H rş yd n önc, GPL, Özgür Yzı ım dünys ının nys s ıdır. Bu dünyy dh i o m k için çit rd n t m nız g r k o m dığ ı gibi k pı (Gt s ) v p nc r (W indow s ) k vrm d bu dünyy it d ğ i dir. Bu dünyd y r m k t y d m m k t özgürs ünüz. Anck, bu dünyd t k bir k ur vrdır: Bşk nın girişini ng m k için çit örm k ys k tır! Bu dünyd vr o up o m m k k işinin tm m n özgür s çim in bğ ı o duğ undn, GPL'in özgür üğ ü k ıs ıt yıcı o duğ u iddis ı y rs izdir. İk inci o rk, öz s h ip i yzı ım g iştir n firm r için k ynk k odu, bşk nın bi m m s i g r k n bir bi gidir. Özgür yzı ım d is k ynk k odu, s ür k i birik n top um s bi gi o rk k vrm s ştırı ır. Bu bğ m d, GPL, bu s ür k i iğ i grnti tın dığ ı gibi, yzı ım cı r rs ınd k rşı ık ı yrdım şm nın v py şım ın önünü çrk yzı ım ı top um s ştırır. Ayrıc GPL, k u nıcıyı s t tük tici k onum undn, tük tirk n ür t n durum un g tirir. Yzı ım ın h p özgür o cğ ı güv nc s i, proj y k tk ı k oybi c k k u nıcı n m otivs yonunu rttırır. Son o rk, GPL' i özgür yzı ım, bş ngıçt k ndind özgür o n yzı ım ın, bi inç i bir özgür üğ k vuşm uş h idir. GPLi yzı ım dk i özgür ük n t o rk tnım nır v yzı ım cı n/k u nıcı n, yzı ım k urduğ u özgür i işk inin s ür k i iğ inin s ğ nm s ı t m ind biçim nir. Bu bğ m d, GPL, yzı ım dn pr k znm y k rşı çık m z. Krşı çık tığ ı y nızc, yzı ım ın öz s h ip i h g tiri ip diğ r k u nıcı n özgür üğ ünün k ıs ıt nm s ıdır. D o yıs ıy oyunun k ur nı, firm r d ğ i, bizzt yzı ım ı g iştir n r k oyr. K ynk r: [1]Ps h uk nis, E. B. (19 89 ). Lw nd M rxis m, Trns t d by Brbr Einh orn nd dit d by Ch ris Arth ur (pp. 1 72). Gr t Britin: P uto Pr s s.2 [2]Cm pb -K y, M. (19 9 5). D v opm nt nd s tructur of th int rntions oftw r indus try, BUSINESS AND ECO NO M IC H ISTO RY, Vo um 24, no. 2, W int r. [3]h ttp://w w w.fz m s i.n t/ind x.ph p?=rti c & s id=3064 [4]L vy, S. (2001). H ck rs : H r o s of th Com put r R vo ution (pp ).P nguinbook s. [5]D Lnd,M. (2001). O p n-s ourc : Am ov m nt in s rch of ph i os oph y. pr s nt d t th Ins titut for Advnc d Study, Princ ton, N w J rs y, R tri v d Nov m b r 21,2005, from h ttp://w w w.cddc.vt. du/h os t/d nd/pg s /op ns ourc.h tm. [6]h ttp://w w w.m yfr bs d.com.br/s ttic/rym on d h tm

11 dosy Cr tiv Com m ons :"Som Righ ts R s rv d" Em r Bym ıoğ u Cr tiv com m ons n dir? Cr tiv Com m ons (CC) 2001 yı ınd C nt r for th Pub ic D om in[1]k uru uşunun d s t ğ iy bş yn v r nd fik ri m ü k iy t k onus und uzm n Jm s Boy, M ich Crro, M o y Sh ff r Vn H ouw ing, v Lw r nc L s s ig, M IT d com put r s ci nc prof s örü H Ab s on, h uk uk k ök n i b g s fi m ci v s ib r h uk uk uzm nı Eric S tzm n, gibi s ntçı v nt k tü rin bu unduğ u bir grup trfındn, t if h k nınd s n k ik v py şım ı yygın ştırm k m cıy k uru m uş bir düşünc h r k tidir. Cr tiv Com m ons bu m c u şm k için s ntçı r v g n o rk tüm s r s h ip rin, ys nın k ndi rin tnıdığ ı k im i h k k m uy py şbi m rin im k n v r c k, öz o rk h zır nm ış t if is ns ı s öz şm ri ön rm k t dir. Fr Softw r Foundtion trfındn dh önc m ydn g tiri n GNU G n rpub ic Lic ns (GNU GPL) m tin rini t m n bu s öz şm rin öz iğ i, yrtıcı k işi r, t if h k k ındn tm m n f rgt tm k s izin s r rini py şım çm n im k n tnım s ıdır. Cr tiv Com m ons trfındn h zır nıp, üy ü k rd k i t m s i ci k uru uş rc i gi i h uk uk gör uyr nn bu s öz şm r, öz ik dijitp tform d s r rin izins iz k opy nm s ı k onus und yşnn h uk uk i k os d ğ işik bir bk ış çıs ıy yk şm k tdır. Sh ibi trfındn Cr tiv Com m ons is ns s öz şm s i tınd k m uy s unu n s r r, ticr t dışı m ç r için k u nım ını d s t k y r k İnt rn t'in ışv riş k n ı y rin g rç k bir bi giy rişim p tform u h in g bi m s i yönünd tm m n bğ ım s ız v gönü ü k tk ı n m ın g m k t dir. 21. yy. k dr t if h k nd ışı g m iş righ ts r s rv d (tüm h k s k ıdır) y rin, s om righ ts r s rv d (bzı h k s k ıdır) s ognıy yo çık n Cr tiv Com m ons h n g işm iş btı ü k rinin ynı s ır Ü rdün, M t, M k s ik v İs ri in d bu unduğ u 40 yk ın ü k d f iy tt dir. T if h uk uk u v cr tiv com m ons G çtiğ im iz 30 yı, g işm iş btı ü k rinin öncü üğ ünd tüm dünyd, fik ri h k n g niş ndiğ i v yygın ık k zndığ ı bir dön m o m uştur. Öz ik t if h k k ı v y dh doğ ru bir d yiş s r s h ibinin h k çıs ındn bk tığ ım ızd bu h k n, s ür bk ım ındn uzdığ ın v yptırım n ğ ır ştığ ın tnık o m k tyız. Öz ik s r s h ibinin h k nı n tw ork üz rind k orum y t k no ojik ön m rin h uk uk i güv nc y k vuşm s ı, t if k orum s ının yzı ım boyutun tşınm s ını yni, D RM o gus unu k rşım ız çık rm ıştır. Gittik ç s ınır dr n bu ortm içind cr tiv com m ons, k u nıcı boyutund k bu di bi ir v s n k bir k tm n o uşturm yı h d f m k t dir.[2]g işm iş h uk uk s is t m ri inc ndiğ ind s r s h ibinin h k k t goris ind s rin çoğ tı m s ı, dğ ıtı m s ı, iş n r k bşk bir s r o uşturu m s ı, s rin icrs ı, k m uy s unu m s ı gibi y tk i r y r ır. T if h k k ı s h ibinin izni o m k s ızın bu y m rd n birini g rç k ştir n r, ğ r t if h uk uk unun frk ı ö çü rd g tirdiğ i is itin rdn d yrr nm ıyor rs, ih içind k bu di ir r. Bu durum i gi i o rk i k girişim, yzı ım nınd Rich rd St m n v Eb n M og n trfındn orty k onm uş v GNU G n r Pub ic Lic ns v y k ıs dıy GPLorty çık m ıştır. H rk s ç bi indiğ i üz r GPL in rk s ınd ytn fik ir, yzı ım ın k ynk k odunu çık h g tir r k h rk s ç k u nı bi m s in im k n tnırk n, s öz k onus u k odun iş nm s iy yrtı ck y ni yzı ım n d ynı şrt,çık k ynk ı o rk yyım nm s ını s ğ m k tır.[3] GPL is ns ın k zndığ ı bş üz rin Stnford Ü niv rs it s i'nd n Prof s ör Lw r nc L s s ig, yzr v s ntçı n, bir h uk uk çunun yrdım ı o m k s ızın s r rini, diğ r yrtıcı k işi rin d k u nım ın çbi m rini s ğ yck, cr tiv com m ons proj s ini bş tm ıştır. Cr tiv com m ons bu m c u şm k için ç şit i is ns tip ri öngürür. İ k is ns r 2002 yı ı Ar ık yınd yürür üğ girm iştir.

12 dosy Cr tiv com m ons is ns Cr tiv com m ons rç s d c is ns rdn ibr t o m yıp bun k im i işr t, tik t v diğ r b g r d k n bi ir. Bundn bşk, CC is ns ı s r rin İnt rn t tryıcı progrm r trfındn gı nm s ını s ğ yn k tronik tik t (tg) d m vcuttur. Yuk dk i tik tin bir s r i gi i o rk k u nı m s ı, s r s h ibinin bzı h k nı d tutrk n, k im i bzı h k nı d k m uy py ştığ ı n m ını tşır. Aşğ ıd çık nck 6 tip is ns için d ynı tik t k u nı ır. Bir bşk rç o n com m ons d d, k ıs c k m uy i gi i is ns tipiy i gi i bi inm s i g r k n ri çık r. Aynı zm nd h r bir is ns için k u nım k ps m ını çık yn bs it s m bo r d bu unm k tdır. CC is ns nı k u nm y k rr v r n s r s h ib i ik i s oruy c vp v rm k durum unddır: 1)Es r s h ibi s rin ticri k u nım ın izin v r c k m idir? 2)Es r s h ibi s rin iş nm s in [4], yni s rd n fyd nı rk bşk s r r o uşturu m s ın izin v r c k m idir? Yuk dk i ik i s orudn b iri ik i diğ ri üç s ç n k i o m s ı k rşım ız 6 d ğ işik k om b ins yon çık rm k tdır. 1)Atıf şrt ı = Attribution 2)Atıf şrt ı iş m y k p ı = Attribution-No D rivtiv s 3)Atıf şrt ı yn n py şım şrt ı iş m =Attribution-Sh r A ik 4)Atıf şrt ı - gyri ticri = AttributionNonCom m rci 5)Atıf şrt ı - gyri ticri - iş m y k p ı= Attribution-NonCom m rci -NoD rivs CC b u s oruy üç ş k i d çözüm g tirm k t dir. ) İş m tm m n ys k nbi ir. b) Es r s h ibi iş m nin ypı m s ın, r prodük s iyonun, dğ ıtı m s ın, gös t rim in v icrs ın izin v r bi ir. c) Es r s h ibi b s ç n ğ ind k i iş m y, iş m s onucu orty çık n s rin d yn n py şım [5]k oşu u yyım nm s ı şrtıy izin v r bi ir. Bunun n m ı, iş m s onucu orty çık ck s rin d bşk nc CC yn n py şım k oşu u is ns k ur ç rç v s ind k u nı bi m s idir. Bu k ur, s onrk i diğ r iş m r için d zincir m ş k i d d vm d c k tir. 6)Atıf şrt ı - gyri ticri - yn n py şım şrt ı iş m = Attribution-NonCom m rci Sh r A ik Bütün is ns tür ri k u nıcıy düny g n ind, b d s iz, m ünh s ır o m yn (non xc us iv ) v s ür k i [6]bir k u nım h k k ı v rm k t dir. Bun gör h r is ns, s rin r prodük s iyonun, d r m s r r için ınm s ın, dğ ıtı m s ın, k m uy s unum un v icrs ın izin v rm k t dir. İş m y izin v r n is ns r, ynı zm nd orty çık n iş m nin k opy nın dğ ıtı m s ın v icrs ın d izin v rir. Tüm is ns rd, bu h k n h n m vcut v y g c k t orty çık ck h r tür form t v m cr için g ç r i o duğ u b irti m k t dir. Ayrıc is ns t b irti m y n h k n s k ı tutu duğ u yni, s om righ ts r s rv d ifd di m k t dir.

13 dosy Lis ns rd öngörü n s ınır m r Tüm is ns r, is ns ın bir k opys ının s r i iştiri m s ini v y dijitortm d Uniform R s ourc Id ntifi r k nm s ini şrt k oşm k tdır. Tüm is ns rd y r n ik inci k ıs ıt m, tüm k u nım rd s rin yrtıcıs ının dının b irti m s idir. Bu k uröz ik k ıt Avrups ı h uk uk nd y r n m n vi h k h tır tm k tdır. Türk h uk uk u çıs ındn bk ı dığ ınd s r s h ibinin dının b irti m s i m n vi bir h k o rk, is ns s öz şm s ind y r m s bi trf n ortdn k dırm ycğ ı bir h us us tur. Bu k ur ynı zm nd iş m s r rd dının y r m s ını t p d bi m yi d iç rir.[7] Lis ns n öngördüğ ü h k rdn yrr nbi m k için bu k ıs ıt m r uyu m s ı g r k m k t dir. Gyri-ticri is ns r, s rin birincio rk ticri v y k znç g tirm m ç ı k u nı m s ını ng r. M dd nin s onun ypı n bir k m i P2P n tw ork üz rind dos y d ğ işim inin pr k rşı ığ ı o m dık ç ticri k u nım s yı m ycğ ı b irti m iştir. Anck yin d, n yin ticri k u nım [8]o duğ u s orus u h r h uk uk s is t m ind frk ı d ğ r ndirm r s b p o bi m k t dir. Söz k onus u is ns m dd s ind o um s uz bir tnım m ypı rk n y izin v ri m diğ i ifd di m k t dir. Ek onom ik büyüm nin v k r m k s im izs yonunun t m d ğ r k bu di diğ i s rb s t piys k onom is in dy ı top um rd, h rh ngi bir ş yin ticri o m dığ ını s öy m k zm n zm n zor o bi ir. [9 ]Örn ğ in r k m g iri d d n bir w b s it s inin, tıf şrt ı-gyri ticri is ns ı s r r y r v rip v r m y c ğ i trtışı bi ir. Lis ns n h r ü k h uk uk un gör uyr ndığ ı düşünü ürs, ticri k u nım ın n m ı h r h uk uk s is t m ind v h tt h r m h k m önünd frk ı yorum r m ruz k ck tır. İş m y yn n py şım k ur ı izin v r n is ns, k u nıcıy k ndi yrrtığ ı iş m s r üz rind bşk nın d iş m ypm s ın izin v rm yük üm ü üğ ü g tirir. Kuşk us uz bu yük üm ü ük yrtı n iş m s rin dğ ıtı m s ı h ind yürür ük k znck tır. H r is ns i işk in bir com m on d d bu unm k tdır v üz rind k i s m bo r s r s h ibinin t rcih ri k onus und bi gi v rir. Tüm is ns n iç rdiğ i bir bşk yük üm ü ük is k u nıcının dğ ıtım v y k u nım s ırs ınd is ns h ük üm rini üçüncü k işi r çık ç b yn tm k tir. Cr tiv com m ons is ns nın h uk uk i b ğ yıcı ığ ı CC proj s inin bşs ı yuk d çık nn s ınır m n m h k m rc tnınm s ı yni uygu nır o m s ıdır. Öz ik s r s h ibinin dının b irti m s i (tıf), ticri o m yn k u nım v yn n py şım k ur ın uyu m s ı ön m idir. İk inci bir tk n is k u nıcı n, is ns t b irti n h k k u ndık nd, m h k m rin k ndi rini s orum u tutm ycğ ın innm dır. Gyri Ticri Lis ns r, s rin b irincio rk ticri v y k znç g tirm m ç ı k u nı m s ını ng r M rt yınd H o nd m h k m s i önün g n dvd v rdiğ i k rr CC is ns ının h uk uk i tk is ini t yit tm iştir. Adm Curry is im i M TVvj i k ndis inin v yk ın nın fotoğ rf nı ticri o m yn yn n py şım k ur ı CC is ns ı i İnt rn t't yyım m k tdır. W k nd is im i m gzin gz t s i Curry i i gi i bir h b rd bu fotoğ rf k u nınc. Curry, CC is ns h ük üm rinin ih di diğ i iddis ı i m h k m y bşvurm uştur. Gz t s vunm s ınd is ns i gi i işr t rin çık o m dığ ını v Curry nin onyın g r k o m dığ ın inndık nı b irtm iştir. M h k m bu s vunm yı r dd tm iş v s öz k onus u fotoğ rf n is ns k ur n tbi o duğ un h ük m d r k, yyım cı k uru uş gibi prof s yon bir k urum un fotoğ rf bs m dn önc d ty ı bir inc m ypm s ı g r k tiğ ini vurgu m ıştır.[10]bundn dh d ön m i bir bşk k rr 2006 Ş ubt'ınd İs pny nın Bdjoz m h k m s ind n g m iştir. İs pnyo m üzik s r ri m s k bir iğ inin bir br iş tm s in k rşı çtığ ı dvd, iş tm CC is ns ı m üzik ç dığ ını v do yıs ıy s r ri k m uy s unm s ının t if ücr ti g r k tirm diğ ini ön s ürm üştür. M h k m, m s k bir iğ inin, M tropois im i brdn CC is n ı m üzik için öd m t p d m y c ğ in h ük m tm iştir.[11] Tüm CC is ns, s r rin k u nı ırk n CC is ns ının bir k opys ının bu unduru m s ını, ink s ğ nm s ını v y Uniform R s ourc Id ntifi r i iştiri m s ini şrt k oşr. yn n

14 dosy py şım k oşu u is, iş m s rin k m uy s unum u, dğ ıtı m s ı v y icrs ı h ind s öz k onus u iş m s rin d yn n py şım k oşu u is ns yyım nm s ını g r k tirir. Yuk d d b irti n ik inci h us us k u nıcı n CC is ns ının k ndi rin y t r i h uk uk i güv n ik s ğ dığ ın innm dır. Bir bşk d yiş CC is ns ı bir s ri, is ns k ur n uygun k u ndık s ür c ih iddis ıy k rşı şm yck nı bi m ridir. Önüm üzd k i yı rd, CC is ns ı bir s rin popü rit k znm s ı üz rin s r s h ibinin h k nı g ri t p tm s in v y s ri CC is ns ı o rk s unm k tn vzg çm k is t m s in tnık o bi iriz. Son rm y i işk in m dd s r s h ibinin di diğ ind s rin tbi o duğ u k oşu d ğ iştir bi c ğ ini, frk ı bir is ns g ç bi c ğ ini nck o n k dr s rd n CC is ns ı o rk fyd nn n is ns ının g ri ınm s ının m üm k ün o m dığ ını b irtm k t dir. K ynk r [1]h ttp://w w w.c nt rpd.org/bod.h tm [2]h ttp://cr tiv com m ons.org/bout/h is tory [3]Bk. Rob rt W. Gom u k i w icz, G n r Pub ic Lic ns 3.0: H ck ing Th Fr Softw r M ov m nt s Cons titution, H ous ton Lw R v. v. 42 s yı :4 s h ttp://w w w.h ous ton w r vi w.org/rch iv /dow n ods /42-4_pdf/Gom u k i w icz.pdf [4]Bir m üzik s rind n s m p ınm s ı, y nid n düz n nm s i, bir d bi s rin bşk di ç viris i, bir rom nın s nryo o rk uyr nm s ı iş m k k urum un örn k gös t ri bi ir. [5]s h r - ik [6]Bu s ür k i ik t if h k k ı yürür ük t o duğ u s ür c dir. CC is ns s rin t if h k k ının s ür s inin bitim ind [7]5846 s yı ı Fik ir v Snt Es r ri Knunu M dd 15: Es ri, s h ibinin dı v y m üs t r dı i yh ut ds ız o rk,um um rz tm v y yyım m h us us und k rr v rm k s h iy ti m unh s ırn s r s h ibin ittir. Bir güz s nt s rind n çoğ tm i d di n k opy r bir iş nm nin s ı v y çoğ tı m ış nüs h üz rind s ı s r s h ibinin d v y m tinin, k rr ştırı n v y d t o n ş k i d b irti m s i v vücud g tiri n s rin bir k opy v y iş nm o duğ unun çık ç gös t ri m s i şrttır. [8] in ny m nn r th t is prim ri y int nd d for or dir ct d tow rd om m rcidvntg or privt m on try com p ns tion [9 ]M ik Pw o, W h t is Th M ning O f NonCom m rci?, Int rntioncom m ons t th D igitag Editör : D niè Bourci r & M é ni D u ong d Ros ny, Rom i t, 2004 Pris, s. 69 vd, h ttp://fr.cr tiv com m ons.org/icom m ons AtTh D igit Ag.pdf [10]h ttp://drn.ok fn.org/nod /9 9 [11]fi :///C:/D ocum nts % 20nd% 20S ttings / nyguy/m y% 20D ocum nts /cc/ccd cis ions.h tm tknik Özgür Msüstü Yyıncıığın Özgür Arcı Pngunc'nin bu syısı Prdus 1.0 tınd Scribus i hzırnmıstır

15 dosy GPL, Am rik n M h k m ri trfındn s ınndı. GNU G n K m u Lis ns ı y rini s ğ m ştırdı. tknik 20 M rt 2006 Pzrt s i günü, Am rik ı yrgıç Joh n D ni Tind r, Fr Softw r Foundtion k rşı s ürü n, Sh rm n Knun n gör trös t k rşıtı iddi g ri ç virdi. D vcı D ni W c trfındn ön s ürü n iddi r;gpl in bir s öz şm, k om p o v bir ik o uşturduğ u, ticr t üz rind h k s ız bir bs k ı yrttığ ı, FSF nin IBM, R d H t Inc., Nov v diğ r riy t if h k ı m n fiyt nı k ontro tınd tutn bir bir ik o uşturduğ uydu. FSF yön ticis i P t r Brow n h b r r şöy ynıt v rdi: GPL in yrtıcıs ı v GPLi is ns nm ış özgür yzı ım n o uşturduğ u n büyük ypının t if s h ibi o rk FSF, k ndin k rşı ys iddi n v GPL m ydn ok um n h b rini ıyor. GPL in h iç m h k m d t s t di m diğ in v bunun d onun zyıf ığ ını gös t rdiğ in dir k ork unun, b irs iz iğ in v şüph nin (FUD ) frk ındyız. Gün ş b çık s ıvnm z: Eğ r GPL in m dd rini k bu tm iyors nız, GPLi is n nm ış h içbir ç ışm nın üz rind bir h k k ınız bu unm z. T s t di c k n vr?gplbir yzı ım is ns ıdır, bir k ontrt d ğ i dir. T if s h ibinin iznini v rir. Bu izin ri is t m iyor m us unuz?konu k pnm ıştır. D vyı g ri ç vir n v FSF yi h k ı bu n yrgıç yrıc FSF nin m s rf nı W c çık rdı. W c ın şim di k rn t m yizi için 30 günü vr fk t FSF k onu h k k ınd k yd d ğ r dh fz g işm b k m iyor. Fr Softw r Foundtion (FSF) h k k ınd FSF yı ınd, bi gis yr k u nıcı nın bi gis yr progrm nı k u nbi m, üz r rind ç ışbi m, g iştir bi m v y nid n dğ ıtbi m h k k ını g niş tm s i için k uru du. FSF öz ik GNU tbn ı iş tim s is t m ri v GNU/Linux vrys yon v on n dök üm nts yon o m k üz r, özgür yzı ım ın k uru um u v g işim i i i gi nir. FSF yrıc, yzı ım ın özgür üğ ünün tnik v po itik yn n ins n n dik k ti ç k r. W b s it s i (w w w.fs f.org) GNU v Linux h k k ınd ön m i bir bi gi k ynğ ıdır. Yptık nı d s t k m k için yrdım r h ttp://dont.fs f.org s it s i üz rind n ypı bi ir. M rk z ri Bos ton, M A, ABD d bu unur. h ttp://w w w.fs f.org/n w s /w c -vs -fs f s it s ind n ç vir n: S n Uğ uroğ u

16 pngunc bog Açık K ynk K od u B og Yzı ım Ard Ç tin Bu s yım ızd, günüm üzd o duk ç popü r ş n bir w b uygu m s ı o n b og' rdn v çık k ynk k od u b og yzı ım ndn s öz d c ğ iz. Anck.. Önc g in, b og'un tnım m s ını yp ım. B og N dir?b ogg r k im dir? B og, İngi izc 'd k i "w b"v " og"k im rinin bir şm s ind n o uşn w b og k vrm ının zm n yygın şm ış v k ıs tı m ıştır dıdır. K im, di im izd "gün ük ", "ğ gün üğ ü"v "günc "gibi k im r k u nı s d h iç biri s ı "b og"k im s ini tnım m m k tdır. (Bu yüzd ndir k i, yzı boyunc "b og"k im s ini k u ncğ ım, m zur görünüz.) Yı2003' g indiğ ind Goog 'ın B ogg r Inc. şirk tini s tın m s ıy bş yn h m dünyd h m ü k m izd b og k ü türünün tın çğ ı bş m ış o du.2005 yı ınd ücr ts iz i k Türk ç b og s rvis i o n B ogcu.com yyın h ytın bş yrk, B ogg r v M SN Spc gibi İngi izc o n b og yyın s rvis rin Türk ç bir t rntif o uşturm uş o du. Ayrıc Türk iy 'nin b og k om ünit s i o n B og Krd ş iğ i[1]s y s ind bir çok b og yz ynı çtı tınd bu uşuyor. H tt yı d bir k ç k z düz n n n bu uşm r y ni ins n r tnışm fırs tı yk nıyor. Yuk d "b og"k im s inin tnım ını ypm k t zor nm m ızın v "gün ük "ç viris inin k bu di m m s inin n ön m i s b bi b og s yf nd, yzn is t diğ i k onud yzı yzbi iyor o m s ı. Kişis gün ük rd n, t k no ojik h b r/dök üm n r h tt y m k trif rin k dr s yıs ız k onu bş ığ ı tınd yzı n b og' r bu m nız m üm k ün. Bu b og' r örn k r; W b uygu m : A tı Ü s tü Ts m (h ttp://w w w.unbf.c/ tius tu/), C m s h id (h ttp://w w w.c m s h id.com ) Y m k trifi: Portk Ağ cı (h ttp://w w w.portk gci.com ) Pzr m : Frk ting (h ttp://w w w.frk ting.com ), B og, g n ik günc d n s k iy doğ ru Pzr O (h ttp://pzro.b ogs pot.com ) s ır nm ış yzı v yorum n yyın ndığ ı, w b K işis : tbn ı bir yyını b irtir. Çoğ un uk h r Burk in Fs fis o gönd rinin s onund yzn dı v gönd ri ogs pot.com ) zm nı b irti ir. Yyıncının s çim in gör yzı r (h ttp://burk infs fis o.b B t 3 (h t t p:/ / b t 3.b ogs pot.com ) yorum ypı bi ir. Yorum r b og k ü türünün çok Ş irk t : ön m i bir dinm iğ i v ypıtşıdır. Yorum T.com.tr (h ttp://t k om turk iy.b ogs pot.com ), m k nizm s ı i yzr v ok uyucu r rs ınd Am b jts m ı s ür k i bir i tişim s ğ nır. (h ttp://w w w.m b jts rim i.com ) B ogg r' n yni b og yzn k işi rin k ndi rin h s bir k ü türü vrdır. Ypı birbirin b nz r, üz r rind k i yzışm v k onuşm n trz birbir rin b nz r. İ k b og r m nü o rk yzı ıp günc nirk n, bugün bu iş için öz yzı m ış yzı ım r k u nı m k tdır. Ü k m izd k i b og k u nım ı 'd k uru n ch tk pi.com i bş dı. Ardındn h fif.org v diğ r ri g di..

17 bog B og K ü türü v Açık K ynk K od' i işk is i B og k ü türünün çoğ m s ıy b og yzr, yzdık yzı n is ns h k k onus und bi gi dinm ryış n girdi r, Cr tiv Com m ons v GNU FD Lgibi özgür is ns m od rin duyu n i gi gid r k rttı. H tt Türk b og yzr nın özgür is ns m od rini s çm rind k i rtışı frk d n, Burk in Fs fis o yz A i Işıngör, bu is ns n Türk iy 'd k i ys ık durum unu trtışm k için CC/GPLLis ns Top ntıs ı[2]bi düz n m işti. Top ntıd k onuşu n r tm o rk g rç k şm s bi İs tnbubi gi Ü niv rs it s i Cr tiv Com m ons Türk iy yğ ını üs t n r k biz ri s vindirdi :-) Eğ r s iz d b og'unuzdk i yzı Cr tiv Com m ons v y GNU FD L is ns y k orum tın m k is t rs niz, b og'unuzun h rh ngi bir y rin "Bu s it nin iç riğ i XXX i is ns nm ıştır."d m niz (v vrs o is ns it bir ogo/buton k oym nız) y t r idir. Bunun dışınd h rh ngi bir r s m i m k m v y i gi i is ns y tk i i rin bir bşvurud bu unm nız g r k m m k t dir.(ev t, b og is ns m k için vuk t ih tiycınız yok.) B og Yzı ım Ü cr ts iz (v Türk ç ) b og s rvis i v r n s it rin rtışın rğ m n, k ndi w b h os ting nı bu unn b og yzr h k ı o rk k ndi rin öz bir b og yzı ım ı s h ibi o m k is t m k t r. Bu b og yzı ım ndn n popü r o n h k k ınd k ıs bi gi r: W ordpr s s (W P) h ttp://w w w.w ordpr s s.org W ordpr s s, şüph s iz düny g n ind n popü r v n çok k u nı n b og yzı ım ı. W ordpr s s 'in ü k m izd d o duk ç popü r o m s ındn o s g r k, g ç n s n W ordpr s s Türk iy [3]d ı grup k uru du. Grubun w b s it s ind n W P Türk ç didos y ndn, yrdım forum n k dr, y ni k u nıcı r için o duk ç yrr ı bi gi r u şm nız m üm k ün. W P'nin bu popü rit s ini k o y k uru um un/k u nım ın, z ngin t m v k nti rin borç u o duğ unu s öy m k yn ış o m z. 2.0 s ürüm ünd k uru um u s d c 3 dım d tm m yıp, içind h zır g n t m rdn biri k uru u o rk h m n bir b og s h ibi o bi iyors unuz.yzı ım ın t ypıs ı k nti v t m gibi y ni g işim r çık o duğ undn is t y n, (v birzcık progrm m bi gis i o n) h rk s W ordpr s s 't bir ş y r yzıp, gönd r bi ir. Ayrıc W ordpr s s 'in bu s n bşınd bş ttığ ı bir s it o n w w w.w ordpr s s.com 'dn, h rh ngi bir ücr t öd m d n, k u nıcıdı.w ordpr s s.com dr s i bir b og s h ibi d o bi irs iniz. Artık W P k u nm k için i k i bir w b nı s h ibi o m zorun u uğ unuz k m dı. Artısı: Koy kunım, bo knti v tm. Eksisi: Özik 2.0 i gidrk hntşn bir t ypı. Pun: 10/9 M ovb Typ (M T) h ttp://w w w.s ixprt.com /m ovb typ / M ovb Typ, çoğ un uk işin k m r rk s ınd y d işin m utfk k ıs m ınd bu unn ins n r diy tnım ybi c ğ im iz "t k nik " b og k u nıcı nın k u ndık türd n bir b og yzı ım ı. W ordpr s s 'in k s in ücr t i bir b og yzı ım ı o n M T'd 60 gün ük d n m s ürüm ü m vcut. En ucuz k u nım pk ti o n k işis pk t is 69 do r s tı m k t. Ku nıcı k it s ind n do yı o s g r k M T, ücr t i bir yzı ım o m s ın rğ m n ücr ts iz yzı ım r k ıys bom ik trd t m v k ntis i m vcut d ğ i. (Z t n k u nn r bk ı dığ ınd, çoğ un uk s d ts m n t rcih di diğ ini gör bi irs iniz.) Bunun b rb r, w b s tndrt n uygun uğ u v k ndi h zır dığ ınız ts m k o y nt gr o bi m öz ik ri m vcut. Artısı: At ypı sğmığı Eksisi: Yüksk fiyt Pun: 10/6 B ogg r - h ttp://w w w.b ogg r.com H r n k dr s d c bir "b og yzı ım ı" o m s ındn çok, ücr ts iz b og s rvis i o rk tnıns d B ogg r'ı d k ndi w b nınız üz rind bndırbi irs iniz. Bu yr m için w w w.b ogg r.com 'dn h s bınızı o uşturduk tn s onr S tting(ayr r) m nüs ünd n Pub is h ing(yyın m ) s yfs ın g r k, FTP v y SFTP s ç n k rind n birini s ç bi irs iniz.bundn s onr b og'unuz girdi rinizi v dos y/r s im yük m rini B ogg r.com üz rind n ypbi c k s iniz.

18 bog B ogg r'ın i k bş rd k ıs ıt ı o n t m d s t ğ i s on zm n rd h m r s m i h m gyri r s m i t m r o duk ç g niş di. Goog s y s ind gid r k popü r ş n B ogg r için bir çok k nti türü k od m yzı m k t. Anck W b 2.0 i bir ik t g n y ni n s i t k no oji rd B ogg r k ndini p k gös t r m iyor. Öz ik tik t(tg) v k t gori öz iğ inin o m m s ı B ogg r k u nıcı nı "yn s nyi ürün r"k u nm k zorund bırk ıyor. Etik t(tg) öz iğ i için T ch norti v y d.icio.us gibi s it rin v rdiğ i h izm t r, g işm iş RSS öz iğ i d f dburn r.com i tm m nıyor.ayrıc bir çok yn h n H TM Lk oddn dir k o rk ypı m s ındn do yı w b progrm m (XH TM L) k onus und h iç bi gis i o m yn bir B ogg r k u nıcıs ı s it s in y ni bir ink k m k is t diğ ind o duk ç zor nbi ir.b ogg r G iştirm Ek ibi'nd n bu y ni öz ik ri n k ıs zm nd görm k is t m k t yiz. Z t n g iştirici rin k ndi b og' ndn[4]tk ip ttiğ im iz k dy bunun h zır ık iç ris ind r. Artısı: Vri tbnı v PHP grktirmz, koy kunım Eksisi: Yni nsi tknoojir yk uydurmmıştır Pun: 10/7.5 B2 vo ution - h ttp://w w w.b 2 vo ution.n t PH P/M ysqlik i is in ih tiyç duyn bir bşk b og yzı ım ı o n B2 vo ution, g işm iş çok u k u nıcı d s t ğ i i dik k t ç k iyor.sınır ı t m d s t ğ in rğ m n i gi ç k ici k nti ri(p ugin) m vcut nck tk ip ttiğ im b og' rdn B2 vo ution k u nn Türk b og yzr k u ndık yzı ım dn p k m m nun d ğ i r. Artısı: Çoku RSS v kunıcı dstği Eksisi: Az syıdki tm Pun: 10/3 S r ndipity - h ttp://s 9 y.org H k ttiğ i i gi v d s t ğ i p k gör m s d M ovb Typ trzı ypıs ıy dik k t ç k ici bir bşk b og yzı ım ı o n S r ndipity'nin bo m ik trd k ntis i v t m s ı m vcut. D iğ r b og yzı ım rdn frk ı o rk S r ndipity'i M ysqlv ritbnı dışınd Pos tgr SQL' d k u nm nız m üm k ün. Bu s b pt n o s g r k, bir çok Pos tgr SQL g iştiricis i ynı zm nd S r ndipity k u nıcıs ı. Artısı: PostgrSQL v HTML formtı syf dstği Eksisi: Ytrsiz knti dstği Pun: 10/7 D rup- h ttp://w w w.drup.org Sd c b og o rk d ğ i, fotoğ rf büm ü, h b r rşivi gibi bir porto rk d k u nbi c ğ iniz D ruptürünün n iyi örn k rind n.öz ik g ç n s n PH PNuk 'd k i bitm z tük nm z güv n ik çık s b biy D rup 'ın d ğ ri dh çok n şı m y bş ndı v k u nıcı s yıs ı gid r k rttı. (Bun "PH P-Nuk 'un k ym ğ ını y di"diy bi iriz d..) G niş k nti v t m d s t ğ inin ynı s ır, k ndi ts r dığ ınız s yfyı D rup ' uyr m k d o duk ç k o y. (Bu k onud D rup 'ın h k k ını v r n s it r rs ınd Türk iy 'd n w w w.urbn5.com (+ 13) i k s ır rd.) Bu k dr güz öz iğ in rğ m n, "b n s d c bir s yfd yzı m ı yzcğ ım. B ki yzının ynın bir-ik i fotoğ rf k rim, o k dr"diyors nız D rups iz bir b d n büyük g bi ir. Anck "h b r d yzm, b og d.. Ayrıc fotoğ rf büm üm d o s un, h b r rşivim d, s it m öz üy r d "diy büyük düşünüyors nız doğ ru y rd s iniz d rim. Artısı: Bog dhi bir port ouşturmk için rdığınız hr şy brbrind giyor. Eksisi: Kuruumu dh koy obiir. Pun: 10/9 Fs fis o - h ttp://w w w.fs fis o.org Bştn s öy y yim ;bu yzı ım dı üz rind bir b og yzı ım ıdır nck ş n ik t [6]bşım bir ş y g m s ind n ç k indiğ im için burd tnıtım ı ypı m ıştır :) Fs fis o Turk is h W b og, "h m PH P bi gim i g iştirim h m d oy nm ış o urum "diy bş yn, d vm ınd ik i k işi ik d v bir k ip o up "h di şu öz iğ i d k y im, şu y d

19 bog yp ım "d ni n s onrs ındys "W ordpr s s ' rk ibiz"diy tıp tutu n bir b og yzı ım ıdır. G yik m uh bb ti üz rin tür y n proj nin k ynk k od n şim di rd "gy t ciddi" TÜ BİTAK üz rind k i bir s unucudn riş bi irs iniz.[7]h nüz g işm şm s ınd o n Fs fis o'yu k u nn ndir ins n rdn biriyim fk t öz ik ri, Goog k nt tındk i B ogg r'ı rtm ıyor diy bi irim.h r k t gori için yrı RSS d s t ğ ind n, W ordpr s s 'in boç şit t m nı Fs fis o'y bir k ç k üçük düz n m y yr ybi m y, yk ınd g c k öz ik rd n o n çok u k u nıcı d s t ğ in k dr dh 1.0 s ürüm ü çık m dn piys dk i bir çok b og yzı ım ın rk ip o cğ b nziyor. (Tbii ğ r 1.0 bit r v çık rs...) Ayrıc Fs fis o Turk is h W b og proj s inin bir güz iğ i d Türk r trfındn yzı m ış, i k b og yzı ım ı o m öz iğ i.[5] Artısı: Türkç, WordPrss tmnı koyık uyrybim, çoku RSS dstği Eksisi: Adı üzrind omsı..frkı: Fiytı :) Pun:?/10 İnc m y dığ ım ız b og yzı ım bun r. B ğ ndiğ iniz h rh ngi bir b og yzı ım ını s çip, k urup k u nm y bş ybi irs iniz. B og k ü türün h oşg diniz! :-) Ard Ç tin <rd t inux-s v n r.org> Bu dok üm n iç riğ i GNU Fr D ocum nttion Lic ns i is ns nm ıştır. [1]h ttp://w w w.b ogk rd s igi.com [2]h ttp://burk infs fis o.b ogs pot.com /2005/10 /s on-y rn- n-gz -top nts.h tm [3]h ttp://w w w.w ordpr s s -tr.com [4]h ttp://buzz.b ogs pot.com [5]B nz r Türk proj r vr fk t h iç biri Fs fis o'dn önc k u nı bi ir bir s ürüm çık rtm dı r. [6)5.Linux Özgür Yzı ım Ş n iğ i h ttp://s n ik. inux.org.tr [7]h ttps ://s vn.prdus.org.tr/proj r/fs fis o/ Kynk r: h ttp://tr.w ik ip di.org/w ik i/b og h ttp:// n.w ik ip di.org/w ik i/b og_s oftw r h ttp://w w w.bi dirg c.org/yzi/b og-n dir

20 pngunc müzik Li ypond S rv r Acim K s ik Btı M üziğ i trih ind M ozrt, B th ov n gibi b s t ci r, b s t dik ri s r rin not nı riy yzr rdı. Not yyım cı ığ ı'nın bş m s ıy b s t cinin yzdık v icrcının ok um k t güç ük ç k bi c ğ i not dh iyi bir güz bir not yzım ı i y nid n yzrk yyım h zır h g tir n k işi r k opis t dı v ri m k t idi. yzı ım rdn biri SCO RE yzı ım ı idi. Scor k im s i'nin bird n fz n m ı vr İngi izc 'd. Biri, s por nınd s yı n m ın g m k t, diğ ri is bir m üzik s rinin nots ı n m ın k rşı ık g m k t dir. Bir zm n r k opis t rin yptığ ı s ri t m iz ç k m işinin bi gis yr r i g rç k ştirm nin i k dım rdn biri o n SCO RE yzı ım ın not giriş ri dos k rnınd k om ut r i ypı m k t idi. Bu giri n k om ut r dh s onr grfik bir dos yy dönüşm k t ydi. SCO RE yzı ım ı i i gi i İngi izc çık m r u şm k için h ttp://c.cdiu.c/s cor / ink s 3.h tm ink in tık ybi irs iniz. D h s onr d vr y FINALE not yzm progrm ı girdi. B s t ci r, ç gı m ypn r, m üzik ğ itim i k urum yı r boyunc FINALE yzı ım ını k u ndı r. Bu yzı ım h m W indow s İş tim Sis t m ind, h m d M ACX O S bi gis yr rd k u nı m k t idi. FINALE - W indow s Ek rnı'ndn Bir Görüntü(K ynk : Fın W b Syfs ı) Bch - Si M inör K ntt(bch yz ısıi ) K ynk : Soth by M u s u m Bi gis yr'ın top um yşm ın girm s i i bir ik t, not yzm yzı ım, yzı ım r dünys ın bir r bir r girm y bş dı r. Not yzm progrm içind i k orty çık n FINALE yzı ım ı i i gi i g niş bi giy h ttp://w w w.fin m us ic.com /W b s yfs ındn u şbi irs iniz.

21 müzik Fin yzı ım ı popü r bir k u nım s h ip ik n d vr y SIBELIUS yzı ım ı girdi. Fin ndiy ı b s t ci J n Sib ius 'un is m ini tşıyn bu yzı ım i k orty çık tığ ınd, öz bir s is t m s h ip bi gis yr r i ç ışm k tydı. İ k bş rd s ınır ı s yıd k u nıcıy s h ip o n Sib ius yzı ım ını yzn k işi r, ynı zm nd ğ itim i m üzik çi idi r. Bu yzı ım ın W indow s v M ACX O S iş tim s is t m ri için s ürüm rinin çık m s ıy bir ik t yzı ım ını k u nn m üzik çi rin s yıs ı gid r k rtm y bş dı. Bugün fi m m üziğ i b s t ci ri, popü r m üzik b s t ci ri, k s ik m üzik b s t ci ri trfındn yygın bir ş k i d k u nı n Sib ius yzı ım ı yrıc İngi t r 'd Roy Co g of M us ic gibi pr s tij i m üzik ğ itim i k urum nd, ort ok u rdk i bi gis yr bortuvr nd k u nı m k t o up, ğ itim nınd d g niş bir k u nım ğ ın s h iptir. Sib ius yzı ım ı i i gi i g niş bi giy w w w.s ib ius.com W b s yfs ın u şrk din bi irs iniz. "Not Yzım yzı ım s d c yuk d dı g ç n yzı ım rdn ibr t o m s d, bşk yzı ım r Fin v Sib ius yzı ım ynınd m tör düz yd k m k tdır. LILYPO ND yzı ım ı is Açık Kynk Kod u bir not yzm yzı ım ıdır. Bu yzı ım ın n d n, h ngi ih tiyçtn orty çık tığ ı k ıs c şöy öz t nm k t dir k ndi w b s yf nd: Li ypond'un i h m dığ ı nok t, ik i s ık ı rk dş o n m üzis y nin bi gis yr çık tı nın s ık ıcı v h t ı s onuç ndn rh ts ız ık duym s ıdır. H r m üzis y n güz bir ş k i d yzı m ış notyı k u nm k is t r, o h d biz progrm cı r bu s orunu çöz m z m iyiz? Li ypond işt bunu bşr. Siz n z h t i tipogrfik çıdn n iyi ş k i d h zır nm ış bir s onuç s unr. Z m nınızı boş uk düz tm k, s m bo r rs ınd g zinm k v y bğ biçim mk tük tm zs iniz. D os t nızı v m s k tş nızı pırıpırıbir not i tk i yin. Progrm ı yzn r onu "utom t d ngrving s ys t m."o rk tnım m k tdır r. İ k ok u d öğ r ti n güz yzı t k niğ in b nz r bir ş k i d güz not yzım ı t k niğ inin çok ön m i bir d ty o duğ un innn k ndi ri m üzis y n o n Li ypond progrm cı, m üzik çinin önün k onu ck o n notnın çok güz bir ş k i d yzı m ış o m s ı g r k tiğ in innm ış r v bu progrm ı bu m ç yzm ış rdır. Aşğ ıdk i örn k t Fin yzı ım ı k u nı rk yzı n bir notd tipogrfik bir h t o duğ unu, m i nots ının s o undk i b m o işr tinin k onduğ u nok td b m oişr tinin s otrfının bir önc k i notnın için girdiğ i görü m k t dir. Bi gis yn o m dığ ı dön m rd not yyım cı ığ ı, gz t rin, k itp n bs ım t k iniğ in b nz r bir ş k i d not m tbcı ık t k niğ i d ni n bir yönt m i bs ı m k tydı. Not r m tb t k niğ in b nz r bir ş k i d bs k ıy h zır nırk n bunu h zır yn k işinin us t ığ ı ön m i idi.

22 müzik Li ypond yzı ım ının m cı d, not yzım ınd bu us t ığ ı i u şı n tipogrfik z rf t progrm ın s onucund d di n çık tıd u şm k m cını tşım k tdır. Bu yzı ım ın W indow s, M AC O S v Linux v rs iyon vrdır. k ndin özgü k od i ypı m k t v k od girişi bittik t n s onr i gi i k om ut r dos y. y uzntı ı Li ypond dos ys ın v /v y.pdf uzntı ı Acrobt R d r dos ys ın y d.m id uzntı ı m idi dos ys ın dönüştürü m k t dir. Progrm ın W b s yfs ı: h ttp:// i ypond.org Li ypond Not Çık tı Görünüm ü M ty - İnönü Ü niv rs it s i Güz Snt r Fk ü t s i M üzik Bö üm ü Öğ r tim Ü y s i M AC O S İş tim Sis t m ind ç ışn Li ypond Ek rn Görüntüs ü Yuk dk i görüntüd n d n şı cğ ı gibi, not s yfs ının görünüm ü progrm ın birz d h tm k od nı ndırn fk t progrm ın Pngunr Topnıyor! 5. Linux Özgür Yzıım Şniği 13 Myıs Cumrtsi 11:30-12:30 C Sonu Tüm okurmız dvtidir...

23

24 pngunc bş öyküsü Fotoğ rf Arşivi için tüm üy özgür yzı ım r k u nm k tdır. Ando u Ajns ı, nm -ı diğ r AA b u y b ş öyk ü ri k öş m izin k onuğ u. M. M urt Ak b ş P ngu nc 'nin s oru nı ynıt dı : K urum unuzu tnım yn ok uyucu m ız için, Ando u Ajns ı'nın ç ışm nını k ıs c n tır m ıs ınız? Ando u Ajns ı 6 Nis n 19 20'd M us tf K m Attürk trfındn k uru m uştur. Kurum bon rin h b r, fotoğ rf v s on ik i yı dır d görüntü h izm ti v rm k t dir. Kurum çok d ğ işk n bir bon profi in s h iptir. SM S yo u i k işis bon ik r, int rn t üz rind n y r bs ın k uru uş için İBü t ni v İ Fotoğ rf bon ik ri;yin int rn t üz rind n int rn t h b r s it ri için Öz Bü t n Abon iğ i, İnt rn t üz rind n Fotoğ rf Arşivi bon iğ i, D VB t k no ojis i k u nı rk H b r, Fotoğ rf v Görüntü G n Bü t n bon ik ri vrdır. Bun n ynınd Ando u Ajns ı GSM op rtör ri için d iç rik s ğ yıcıs ı k onum unddır. Ando u Ajns ı, özgür yzı ım r i i k n zm n v ns ıtnıştı? Kurum um uz özgür yzı ım i k o rk yı ınd k u nm y bş dı. İ k o rk k urum un güv n ik duv (fir w ) v pos t s unucus und özgür iş tim s is t m ri v özgür yzı ım r k u nı dı. Ardındn d h ız tüm uygu m r özgür yzı ım p tform un g çiri di v bu iş m büyük ö çüd tm m ndı. Bugün s unucu nızd h ngi uygu m rd özgür yzı ım k u nıyors unuz? Kurum un tüm int rn t s rvis ri (w b, -pos t, h b r rşivi, fotoğ rf rşivi, dos y s unucu ), D NS, D H CP, ntis pm, ntivirüs, güv n ik duvr, ğ yön tim yzı ım, v ritbnı s unucu, k üm m s is t m ri, d po m ünit rim izd v y d k m s is t m rind özgür yzı ım r k u nıyoruz. M s üs tünd özgür yzı ım k u nım ın ns ıb k ıyors unuz? Açık çs ı m s üs tünd özgür yzı ım k u nı m s ı uzun zm ndır düşünü üyor. Anck h r k urum d o duğ u gibi önc ik t k nik p rs on in ğ iti m si g r k iyor. Bu m ç bir s ür dir ç şit i dön m rd t k nik p rs on h izm tiçi ğ itim r v ri iyor. Bir k ç yı dır d bir çok m s üs tü t rm in ind O p no ffic k u nı m k t. H zır nm k t o n H b r Yön tim yzı ım ım ız p tform bğ ım s ız o cğ ı için yk ın bir trih t t rm in rd özgür iş tim s is t m ri k u nı m s ı düşünü m k t dir. Bu k onud s on k u nıcı rdn h rh ngi b ir dir nç y d o um s uz tvır görüyor m us unuz? E b tt k u nıcı n ışk n ık nı öz ik büyük k urum rd d ğ iştirm k çok güç. Anck bir çok k u nıcım ızın v k urum yön tici rinin özgür yzı ım r k onus undk i yk şım ı bizi c s r t ndirm k t dir. Özgür yzı ım ın Ando u Ajns ı'n s ğ dığ ı vntj r n rdir?n d n özgür yzı ım ı t rcih diyors unuz? Özgür yzı ım önc ik güv n ik v k rr ı ık k vrm nı k g tiriyor. Bu yüzd n s unucu trfınd trtışm s ız o rk özgür yzı ım k u nı m s ı n r d ys zorun u o uyor. Ayrıc k o y yön tim, k o y k uru um v h ız ı d s t k gibi fyd r d b tt gözrdı di m z. M s üs tünd is özgür yzı ım dh güv n i t rm in r için k çını m z bir çözüm o rk görü üyor. Son o rk, özgür yzı ım k u nm yı düşün n diğ r k urum r için ön ri riniz o ur m u? Snıyorum özgür yzı ım d n m m iş k urum p k yok tur. K s ik ışk n ık ndn k urtu n k dr s br d n h r k urum Ayrıc k urum un uzun yı rdır k u ndığ ı yurt dışındn s onuçt özgür yzı ım nh tr t s im i o rk ınm ış H b r An Sis t m i, k u nm y k ıs zm n iç ris ind y ni c k tir. Yurt içind f iy t bş yck tır. gös t r n bir yzı ım firm s ı trfındn yzı n H b r Yön tim Sis t m i yzı ım ı tm m ıy özgür iş tim s is t m ri üz rind ç ışck. Bunun ynınd h ttp://w w w..com.tr dr s ind h izm t v r n k urum w b s it s i v h ttp://foto..com.tr dr s ind h izm t v r n

25 pngunc gzgin pngun G zgin P ngu n'in 5. turun h oş g diniz! Ard Ç tin Az gittik, uz gittik d rk n 5. s yım ız k rşınızdyız. P ngu nc 'nin bu s yıs ı 5. Linux v Özgür Yzı ım Ş n iğ i'n öz bir s yı. G in, G zgin P ngu n o rk k ndi ş n iğ im iz gitm d n, yurtdışındk i Linux tk in ik rin bir göz t ım ; Fos d m (h ttp://w w w.fos d m.org) O 'R i y'nin n s pons or uğ und g çtiğ im iz şubt yınd düz n n n, öz ik bu s n k i k tı ım cı y o duk ç s s g tir n bir çık k ynk v özgür yzı ım tk in iğ i. Bu s n k i bşs ının rdınd k onuşm cı r is t s i ytıyor. Ş öy k i;m ozi Avrup'dn Ax H ch t, XEN Proj s i id ri, B g 'dn Jon Trow bridg, O p no ffic.org proj s ind n M ich M k s, FSF'd n Rich rd M. St m n, P n 9 'dn Uri M. P r ir, R dh t't n A n Cox v bir çok KD E g iştiricis iy, tm k dro O p nsuse g iştirici ri bu tk in ik t ydi.bu k dr ün ü is m i s ydık tn s onr Fos d m 'i k çırdık diy üzü m niz g r k yok çünk ü bir çok s m in rin vid o k ydını D ivx form tınd bu bi irs iniz; h ttp://ftp.b n t.b /m irror/fo SD EM / LinuxW or d Goog 'd LinuxW or d diy rttığ ınızd k rşınız çık n 27 m i yon s onuç rs ınd n r d ys dünynın h r k öş s ind k i ü k nin uzntıs ınd bir s yf çık ck tır, tbii com.tr h riç. LinuxW or d, ID G W or d Expo d ı şirk t trfındn, dünynın 22 frk ı ş h rind düz n n n, bugün k drk i n büyük Linux tk in ik r zinciri. (D iğ r dıy "H ip retk in ik "..) En yk ın zm nk i LinuxW or d tk in iğ i Ağ us tos 2006'd Am rik Sn Frncis co'd düz n n c k. LinuxW or d Conf rnc & Expo, büyük bir n üz rind k uru u C BIT/Com p x b nz ri bir fur nıy bş ıyor. Burd bi işim s k törünün önd g n -v Linux'u d s t k y n- firm nın s tnd nı bu bi iyors unuz. Stnd n rk trfındys bir çok s m in r s onund k onuşm cı r s unum nı ypıyor o uyor r. Bu k onuşm cı n Fos d m 'd k i r çok frk ı o m dığ ını b irtm y g r k yok s nırım. h ttp://w w w. inuxw or d xpo.com

26 gzgin pngun LinuxTg A m ny'nın Linux Ş n iğ i o rk d d ndırbi c ğ im iz LinuxTg, A m ny Unix Ku nıcı Grubu (GUUG - h ttp://w w w.guug.d ) trfındn 3-6 M yıs 2006'd W i s bd n ş h rind düz n niyor. O SD L'd n Andr w M orton, Z Sys t m 'd n Bård Frs td, R dh t't n A s dir G. K rgon v H inz M u s h g n, M ysql'd n D vid Axm rk v Ki Voigt, Nov 'd n B rnh rd Kindgibi is im r dışınd A m ny'nın S rdr Köy ü' ri v D oruk Fiş k ' ri v t k nik s m in r r/tö y r dopdo u bir tk in ik. h ttp://w w w. inuxtg.org/2006/ n/ K D E D v op rs nd Us rs Conf r nc "K d m y" G ç n yıis pny'd g rç k ş n KD E G iştirici ri v Ku nıcı Konf rns tk in iğ i bu yıd ubi'd ziyr tçi rini b k iyor Ey ü 2006 trih ri rs ınd düz n n c k o n tk in ik t şüph s iz dünynın dört bir trfındn(h tt Türk iy 'd n bi ) KD E g iştirici rini v k u nıcı nı bu bi c k s iniz. h ttp://dot.k d.org/ / S s h dot'tn Ts m Yşm s ı S s h dot,m ods ı g çm iş ts m ını d ğ iştirm k için girişim rin frk ı yo r d o s bş dı. G ç n yk i "S s h dot CSS R d s ign Cont s t"bş ık ı h b rd bir k urzinciri rdındn /. üy rind n CSS ts m ı ypı m s ı is t niyor. Yşm yı k znn birinciy dizüs tü bi gis yr h diy di iyor. h ttp://s s h dot.org Fir fox F ick s M ozi Fir fox'un birk ç y önc bş ttığ ı, m töründ n prof s yon in " n iyi Fir fox r k m ı"k m pnys ı s on rdi v k znn r b i o du. Kim i k om ik, k im i düşündürücü, k im iys Fir fox'un rk ip rini tiy n trz rd top m 5 d r c y girm iş k ip m vcut.iyi s yir r. h ttp://w w w.fir foxf ick s.com Gud c G ç n yıo duk ç s s g tir n bir diğ r m s üs tü ortm ı GNO M E'un tk in iğ i bu yı24-30 H zirn 2006'd İs pny'd düz n n c k. Kd m y tk in iğ ind o duğ u gibi on rc GNO M E g iştiricis i v k u nıcıs ı GUAD EC'd o ck r. h ttp://2006.gud c.org Goog Sum m r of Cod 2006 Goog 'ın çık k ynk k od u proj r d s t k m ç ı düz n diğ i Goog Sum m r of Cod tk in iğ i bu s n d bir çok proj için k pı nı çıyor. h ttp://cod.goog.com /s oc/

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı