PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR"

Transkript

1 PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR Av. Fahri TAN 1) PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESABININ ANLAMI ve AMACI Yarg tay 21. Hukuk Dairesi kad n erkek ay r m yap lmaks z n insan yaflam n n 60 yafl ndan sonraki bölümünü pasif devre olarak kabul etmifltir. Pasif devrenin maddi tazminat hesab na dahil edilmesinin nedeni olarak da malul kalanlar yönünden, bu kiflilerin yafll l k ayl n da di er kiflilerden daha fazla çaba harcayarak elde edece i görüflüne dayand rm flt r. Ölüm durumunda pasif devre için maddi tazminat hesaplanmas n n amac da, yoksun kal nan yafll l k ayl olarak aç klanabilir. Nitekim Yarg tay 21. Hukuk Dairesinin bu konuda emsal nitelikteki gün, 2005/2533 Esas ve 2005/8329 say l karar nda fl kazas sonucu malül kalan iflçinin ayn iflinde çal flmaya devam etse dahi di er iflçilerden daha fazla çaba harcad as ld r. 60 yafl ndan sonra elde edece i yafll l k ayl n da di er iflçilerden daha fazla çaba harcayarak elde edece inden yafll l k ald dönemde de devam edecek malüliyeti nedeniyle zarara u ramad ndan söz edilemeyece i belirtilmifltir. 2) AKT F VE PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMA YÖNTEM Maddi tazminat n nas l hesaplanaca Yarg tay kararlar nda detayl biçimde izah edilerek, bilirkiflilere YÖNTEM konusunda takdir hakk tan nmam flt r. Yarg tay 9, 10, 11 ve 21. Hukuk Daireleri son 15 y l içerisinde oluflturulup kökleflen içtihatlar nda; bilinen-ifllemifl dönem kazançlar n n (ya

2 2552 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 da kazanç kayb n n) somut verilere (ücretlere) göre art fl ve iskonto yap lmaks z n hesaplanmas ; bilinmeyen-iflleyecek dönem kazançlar n n (ya da kazanç kayb ) peflin de erlerinin ise, bilinmeyen dönem bafllang c ndaki bir y ll k kazanc n her y l için ayr ayr %10 art fl ve %10 iskontoya tabi tutularak hesaplanmas, 60 yafl ndan ömür sonuna kadarki PAS F DÖNEMDE elde edece i kazançlar n n da yine ortalama yöntemine baflvurulmaks z n her y l için %10 art fl ve %10 iskontolama yöntemine göre hesaplanmas gerekti i belirtilmifltir. 3) UYGULAMADAK SORUNLAR Ülkemizde gerek ölüm nedeniyle ortaya ç kan destek ve gerekse kal - c flekilde beden bütünlü ünün bozulmas ndan kaynaklanan zararlar n hesaplanmas yönteminde, Yarg tay 21. Hukuk Dairesinin müstakar içtihatlar na ra men halen düzenli ve ortak bir uygulaman n olmad görülmektedir. Maddi Tazminat hesab n n ilke ve yöntemleri Yarg tay 21.Hukuk Dairesinin hemen hemen tüm kararlar nda zikredilmekte ise de, Son zamanlarda, maddi tazminat hesaplamalar na iliflkin baz maddi tazminat hesap raporlar nda, bilirkiflilerin Yarg tay n ilgili dairelerince belirlenen ve benimsenen hesaplama yönteminin d fl na ç karak rapor tanzim ettikleri görülmektedir. Raporlar nda iflleyecek aktif devre hesaplamas nda her y l için ayr %10 art fl ve %10 iskonto yöntemine itibar eden ve aktif devre zarar belirleyen baz bilirkiflilerin, özellikle pasif devre zarar hesaplar n n de erlendirilmesinde, her nedense, her y l için ayr ayr %10 art fl ve %10 iskonto esasl hesaplama yöntemini uygulamad klar görülmektedir. Uygulamada s kl kla hatal iki hesaplama yöntemiyle pasif devre hesaplamalar yap ld n gözlemlemekteyiz. a) Bir kez %10 artt r m ve mükerrer iskonto katsay s uygulanmak suretiyle veya b) Bir kez %10 artt r m ve sabit bir iskonto kat say s esas al narak rapor tanzimi yoluna gidilmektedir. Yarg tay kararlar nda benimsenen ilke ve yönteme uyulmamas sonucunda, hesaplanan pasif devre kazanç/kazanç kayb peflin de eri ikinci defa iskontoya tabi tutuldu unda, maddi tazminat eksik hesaplamaktad rlar. bu yöntem, eski (15 y l önceki) yöntemin tekrar ndan ibarettir. Nitekim, bunu fark eden Yarg tay 21. Hukuk Dairesi, bir karar nda pasif devre maddi zarar hesab n n her y l için ayr ayr %10 art fl ve %10 iskontoya tabi tutulduktan sonra, ikinci defa iskontoya tabi tutulamayaca n aç kça belirtme gere i duymufltur. Yüksek Yarg tay n pasif devre kazanç/kazanç kayb hesab nda %10 art fl ve %10 iskontolama ifllemi yap ld ktan sonra ikinci iskonto yap la-

3 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan mayaca, Yarg tay 21. Hukuk Dairesi 2002/1386 E. ve 2002/2468 Karar say l emsal içtihat nda...yafililik GEL R N N, PAS F DEVREDE ULAfiACA I M KTAR BE- L RLEN P, 60 yafl ndan itibaren her y l ayr ayr %10 art fl ve iskonto uygulanmak suretiyle pasif devre kazanç kayb hesaplanmas yerine, HESAP TAR H NDEK YAfiLILIK GEL R N N PAS F DEVREN N 6.YILINDAK SKON- TO KATSAYISI LE ÇARPILMAK SURET YLE zarar n noksan belirlenmesi isabetsizdir... aç kça belirtilmifltir. 4) YARGITAY IN GÖRÜfiÜ VE BUNA UYGUN ÖRNEK HESAPLAMA Yarg tay 21. Hukuk Dairesinin hesaplama yöntemine iliflkin görüflü; a) flçinin günlük net geliri tesbit edilerek bilinen dönemdeki kazanc mevcut veriler nazara al narak iskontolama ve art rma ifllemi yap lmadan hesaplanaca, b) Bilinmeyen dönemdeki kazanc n n ise; y ll k olarak % 10 artt r l p % 10 iskontoya tabi tutulaca, c) 60 yafl na kadar ( aktif ) dönemde, 60 yafl ndan sonrada bakiye ömrüne kadar ( pasif ) dönemde de yine Ortalama Yöntemine Baflvurulmadan Her Y l çin Ayr Ayr %10 art fl ve %10 iskontoya göre hesaplanaca yönündedir. 5) YARGITAY KARARLARINA UYGUN ÖRNEK 35 y l aktif ve 6 y l pasif devresi olan asgari ücretli, %9 maluliyet ve %80 kusur durumuna göre zarar hesab Tabloda yer verilmifltir.

4 2554 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 Kazal n n flleyecek aktif devre bafl ndaki ayl k net kazanc yasal ayl k asgari ücret(585,00 YTL:BRÜT) = 419,15 YTL Net Kazal n n flleyecek aktif devre bafl ndaki 1 y ll k kazanc = 5.029,80 YTL Y I L L A R Ayl k Net ücret A y %10 Art fl Katsay s %10 skonto K.s a y s Peflin De erler 1.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 2.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 3.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 4.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 5.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 6.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 7.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 8.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 9.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 10.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 11.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 12.YILDA 419,15 YTL x 12 x 3, x 0, = 5.029,80 YTL 13.YILDA 419,15 YTL x 12 x 3, x 0, = 5.029,80 YTL 14.YILDA 419,15 YTL x 12 x 3, x 0, = 5.029,80 YTL 15.YILDA 419,15 YTL x 12 x 4, x 0, = 5.029,80 YTL 16.YILDA 419,15 YTL x 12 x 4, x 0, = 5.029,80 YTL 17.YILDA 419,15 YTL x 12 x 5, x 0, = 5.029,80 YTL 18.YILDA 419,15 YTL x 12 x 5, x 0, = 5.029,80 YTL 19.YILDA 419,15 YTL x 12 x 6, x 0, = 5.029,80 YTL 20.YILDA 419,15 YTL x 12 x 6, x 0, = 5.029,80 YTL 21.YILDA 419,15 YTL x 12 x 7, x 0, = 5.029,80 YTL 22.YILDA 419,15 YTL x 12 x 8, x 0, = 5.029,80 YTL 23.YILDA 419,15 YTL x 12 x 8, x 0, = 5.029,80 YTL 24.YILDA 419,15 YTL x 12 x 9, x 0, = 5.029,80 YTL 25.YILDA 419,15 YTL x 12 x 10, x 0, = 5.029,80 YTL 26.YILDA 419,15 YTL x 12 x 11, x 0, = 5.029,80 YTL 27.YILDA 419,15 YTL x 12 x 13, x 0, = 5.029,80 YTL 28.YILDA 419,15 YTL x 12 x 14, x 0, = 5.029,80 YTL 29.YILDA 419,15 YTL x 12 x 15, x 0, = 5.029,80 YTL 30.YILDA 419,15 YTL x 12 x 17, x 0, = 5.029,80 YTL 31.YILDA 419,15 YTL x 12 x 19, x 0, = 5.029,80 YTL 32.YILDA 419,15 YTL x 12 x 21, x 0, = 5.029,80 YTL 33.YILDA 419,15 YTL x 12 x 23, x 0, = 5.029,80 YTL 34.YILDA 419,15 YTL x 12 x 25, x 0, = 5.029,80 YTL 35.YILDA 419,15 YTL x 12 x 28, x 0, = ,80 YTL Davac n n 35 y ll k %10art fl ve %10 iskontolu aktif devre gelirleri peflin de er toplam Pasif devre hesab nda halen SSK'ca uygulanan en düflük emeklilik ayl (527 YTL). esas al narak (Yasal ayl k asgari ücret üzerinden kazanç elde edenlere ödenen emeklilik ayl YTL D R) PAS F DEVRE %10 Art fl %10 skonto BAfiLANGIÇI Katsay s Katsay s = ,00 YTL 36.YIL 527,00 YTL x 12 x 30, x 0, = 6.324,00 YTL 37.YILDA 527,00 YTL x 12 x 34, x 0, = 6.324,00 YTL 38.YILDA 527,00 YTL x 12 x 37, x 0, = 6.324,00 YTL 39.YILDA 527,00 YTL x 12 x 41, x 0, = 6.324,00 YTL 40.YILDA 527,00 YTL x 12 x 45, x 0, = 6.324,00 YTL 41.YILDA 527,00 YTL x 12 x 49, x 0, = ,00 YTL Davac n n 6 y ll k %10art fl ve%10 iskontolu pasif devre gelir peflin de er toplam = ,00 YTL

5 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan a) 35 y l iflleyecek aktif devre zarar : ,00 YTL x %9 mal x %80 kusur = ,09 YTL b) 6 y ll k iflleyecek pasif devre zarar : ,00 YTL x %.9 mal x %80 kusur = ,96YTL c) Toplam Tazminat = ,05 YTL 6) YANLIfi HESAPLAMA ÖRNEKLER Ayn örnek olay (35 y l aktif ve 6 y l pasif devresi olan asgari ücretli, %9 malül ve daval n n %80 kusurlulu una göre zarar hesab ) esas al narak, Yarg tay ca belirlenen hesaplama yöntemin d fl na ç k larak pasif devre hesab nda kullan lan farkl yöntemlere göre pasif devre zarar hesaplar. Yanl fl Yöntem 1 Bir kez %10 art fla karfl l k, mükerrer iskonto kat say lar nazara al narak düzenlenen raporlar: Pasif devre hesab nda her y l için ayr ayr %10art fl ve %10 iskontolama yöntemine göre hesaplama yap lmas gerekirken, bir y l için %10 art fl yap p, 35.y la isabet eden iskonto katsay s ile çarp larak hesaplama yap lan bilirkifli rapor örne i; 6 y ll k pasif devre gelirleri toplam ; 527,00 YTL x 12 ay x 1.10 art fl x iskonto x 6 y l= 1.481,70 YTL Bir iflçinin 6 y ll k emeklilik gelirinin 1.481,70 YTL lik olaca kabul edilmektedir. Yani, bu tarz yanl fl hesaplama yöntemini benimseyen bilirkifliler iflçinin ayl k emeklilik gelirinin de 1481,70 /6 y l /12 ay = 20,5 YTL oldu u kabul edilmektedir. Halen memleketimizde yürürlükteki ödenen en düflük emeklilik maafl 527 YTL si iken, günümüzden 35 y l sonras için BEL RLENECEK MUHTEMEL YAfiLILIK AYLI I bu tür hatal hesaplamalar neticesinde 20,5 YTL olarak belirlenmekte ve hesaba esas al nmaktad r. Ak l ve mant k d fl bu hesaplaman n ayr nt s raporlardan anlafl lamad (Yarg tay n ifadesiyle denetim ve izlemeye elveriflli olmad ) için Mahkemelerce de bu raporlar kabul görmektedir. Günümüzden 10 y l öncesinde y l nda memleketimizde uygulanan en düflük emeklilik ayl 30,54 YTL dir y l Temmuz ay

6 2556 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 itibar yla SSK emekli ayl n n 30,54 YTL oldu una dair Milliyet Gazetesi kupürü yandad r. fiu önemli hususu bir kez daha vurgulamak geerekirse 10 y l önceki bilinen en düflük emekli ayl miktar olan 30,54 YTL nin dahi alt nda kalan 20,5 YTL lik tutar yafll l k ayl olarak hesaba esas alan bir hesaplama tarz n n tamamen hatal oldu u gün fl gibi ortadad r. Bu yöntemle hesaplama tazminat hukukunun tüm prensiplerine ayk r d r. Böylesi bir raporda, zarar görenin pasif devre emeklilik geliri bir kez art r l p 35 kez eksiltilmektedir ki, bu tarz hatal hesaplamalar sebebiyle, maddi tazminatlar çok eksik hesaplanmaktad r. (6) y ll k emeklilik geliri: 527,00 YTL x 12 ay x 1.10 art fl x iskonto x 6 y l= 1.481,70 YTL 6 y ll k iflleyecek pasif devre zarar : 1.481,70 YTL x %9 mal x %80kusur = 106,68 YTL dir. Bu tür hesaplamalarda, Her y l için ayr ayr %10 art fl yapmadan sadece 35 y l geriye do ru iskonto yap ld ndan, içtihalarla benimsenen yönteme göre olmas gereken 2.731,96 ytl lik pasif devre zarar mükerrer iskontolarla 106,68 YTL si olarak hesaplanmaktad r. Yanl fl Yöntem 2 -: Bir kez %10 art fla karfl l k, pasif devre y l karfl l sabit iskonto kat say s nazara al narak tanzim olunan raporlar: Bu yöntemle yap lan PAS F DEVRE HESAPLAMASINDA SE, her y l için ayr ayr %10 art fl ve ayr ayr %10 isktonto katsay lar yerine, sadece pasif devre süresine karfl l k gelen %10 iskonto kat say s na (6 y l için: iskonto katsay s ) itibar olunarak, hesaplama yap lmaktad r ki. (6) y ll k emeklilik geliri ; 527,00 YTL x 12 ay x 1.10 art fl x skonto =3.926,19 YTL 6 y ll k pasif devre zarar : 3.926,19 X %9 mal x %80 kusur = 282,68 YTL olmaktad r. Bu 2. yanl fl hesaplama yönteminde de, 6 y la karfl l k gelen emeklilik gelir toplam 3.926,19 YTL olup, ayl k emeklilik geliri 55,00 YTL ye te-

7 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan sitesinde yay nlanan emekli maafl tablo örne i: TABLO24- EMEKL AYLIK SEV YELER (TL.) (Level Of Pensions) AYLAR ASGAR AZAM Asgari Ayl k TÜFE AYLIK AYLIK (*) Art fl Oran (%) (% ) 2000 OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK -HAZ RAN(**) (YTL) 481, , TEMMUZ-ARALIK(***)(YTL) 495, , OCAK -HAZ RAN(****) (YTL) 527, ,10 Toplam art fl oran 43,7 39,0 Toplam art fl oran 67,3 68,5 Toplam art fl oran 31,9 29,7 Toplam art fl oran 20,0 18,4 Toplam art fl oran 21,0 9,3 kabül etmektedir. Halen uygulanan ayl k asgari emeklilik maafl 527,00 YTL dir. Bu tür hesaplaman n hatal oldu una dair, Yarg tay 21.Hukuk dairesinin son derece güzel karar ekte olup, somut olayla birebir örtüflen tarih 2002/1386 E. ve 2002/2468 Karar say l ilam nda da YAfiLILIK GEL R N N, PAS F DEVREDE ULAfiACA I M KTAR BEL RLE- N P, 60 yafl ndan itibaren her y l ayr ayr %10 art fl ve iskonto uygulanmak suretiyle pasif devre kazanç kayb hesaplanmas yerine, HESAP TA- R H NDEK YAfiLILIK GEL R N N PAS F DEVREN N 6. YILINDAK SKONTO KATSAYISI LE ÇARPILMAK SURET YLE zarar n noksan belirlenmesinin isabetsiz... oldu u belirtilerek, pasif devre maddi zarar hesab n n nas l yap laca ÇOK AÇIK OLARAK izah edilme gere i duyulmufltur. 7) EMEKL L K AYLIKLARINDAK FARKLILIKLAR: 12,3 10,53 Maddi tazminat raporlar ndaki, pasif devre hesab ndaki yöntem farkl l d fl nda, di er önemli bir sorun ise, YAfiLILIK GEL R N N, PAS F DEVREDE ULAfiACA I M KTARIN BEL RLENMES NDE ORTAYA ÇIK- MAKTADIR. Ancak lgili Sosyal Güvenlik kurumlar n n internet sahifelerin de, her ay itibar yla yürürlükte olan ve fiilen ödenen en düflük ve en yüksek emeklilik ayl klar n n tablolar yay nlanmakta ise de, raporlarda neye dayan larak belirlendi i anlafl lamayan miktarlar esas al narak hesaplama cihetine gidilmektedir. 10,2

8 2558 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 lgili tabloya göre, SSK ca 2007 y l Ocak Haziran aylar aras uygulanmakta en düflük emeklilik ayl 527,37 YTL olup, en yüksek emeklilik geliri YTL dir. Asgari ücretle çal flan düz ve vas fs z bir iflçi için hesaba esas al nacak yafll l k ayl 527,37 YTL dir. Yüksek Yarg tayca belirlenen hesaplama yöntem ve ilkelerini dikkate alarak yap lan hesaplamalarda pasif devre kazanç hesab nda bize göre olmas gereken önemli sorun, hangi kazanca hangi emeklilik ayl n n uygulanaca d r. Sosyal Güvenlik Kurumunca, Yasal ayl k asgari ücret üzerinden kazanç elde eden ( 585 YTL Brüt) iflçiye emekli oldu unda en düflük emeklilik ayl olan 527,37 YTL ödenmektedir. Sigortan n belirledi i süre boyunca sigorta primine esas kazanc olarak bildirilen Ayl k kazanc 1500,00 YTL brüt olan iflçinin elde edebilece- i muhtemel emeklilik geliri ise yaklafl k 800,00 YTL dir. Ücretlerle, emekli maafllar do ru orant l bir art fl göstermemekte olup halen tavan sigorta pirimine esas ayl k ücret 3.802,00 YTL iken, bu ücrete karfl l k elde olunacak en yüksek emeklilik maafl ise YTL dir. Kazançlardaki 6.5 kat fazlal a karfl l k, emekli maafl ndaki fark oran 2,8 kat d r. Maafl artt kça, emekli maafl da ayn oranda artmamaktad r. Pasif devre maddi tazminat hesab ndaki her bir dava aras ndaki farkl l k, zarar görenin prime esas kazanc ve buna göre pasif devre maddi tazminat hesab na esas al nan kazanca iliflkin olmas gerekirken; Yarg tay n onlarca karar na ra men bilirkiflilerin ve hatta baz bilirkiflilerin farkl dosyalarda pasif devreye iliflkin farkl farkl yöntemler uygulad klar n görmekteyiz. 8) SON OLARAK fiu HUSUSU EKLEMEM Z GEREK R (PAS F DEVRE KAZANCINA L fik N YARGITAY 21. HUKUK DA RES N N GÖRÜfi DE fi KL ) -fiu hususu hemen belirtelim ki; görüfl de iflikli i pasif devre maddi tazminat hesab na esas al nacak KAZANCA L fik ND R, YÖNTEME L fi- K N DE LD R. Görüfl de iflikli line iliflkin içtihatlarda da, yöntem yukar da aç klad m z ilkelere uygun olmas gerekti i vurgulanm flt r. -Bu y l n (2007) ilk çeyre inde Yarg tay 21. Hukuk Dairesi taraf ndan, pasif devre maddi tazminat hesab n n yöntemine de il, hesaba esas al - nacak kazanca iliflkin bir görüfl de iflikli ine gidilmifltir. -YARGITAY 21. HUKUK DA RES N N PAS F DEVRE HESAPLAMA YÖNTEM NE L fik N GÖRÜfiLER N AÇIKLAYAN EN SON ÇT HADI ekte olup, tarih 2007/9613 E. ve 2007/10822 Karar say l bu ilam nda asgari ücretin her y l için ayr ayr y ll k olarak %10 artt - r l p % 10 iskontoya tabi tutulmak suretiyle 60 yafl ndan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif) dönemde elde edece i kazançlar n ortalama yöntemine baflvurulmadan hesaplanmas gerekirken, SSK tavan yafl-

9 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan l l k ayl n n esas al nmak VE B R KEZ ARTIfi UYGULANMAK SURET Y- LE PAS F DEVRE ZARARININ NOKSAN HESAPLANDI I ANLAfiILMAKTA SEDE, maddi tazminat n taleple ba l olarak hüküm alt na al nd n n anlafl lmas na ve BU YANLIfiLI IN LER DE AÇILMASI MUHTEMEL EK DAVADA G DER LMES N N MÜMKÜN BULUNMASINA belirtilerek, bir kez art fl yapmak suretiyle hesaplama yapmakta srar edilen raporlar n hatal oldu u, bu tür raporlarda maddi tazminat n eksik hesapland n, pasif dönemde de her y l için ayr ayr %10 arttr m ve %10 iskontoya tabi tutularak hesaplama yap lmas gerekti i özellikle vurgulanm flt r. - Bu kararlarda, pasif devre maddi tazminat hesab n n, rapor (ya da hüküm) tarihinde yürürlükte bulunan yasal asgari ücretler üzerinden hesaplanmas istenmektedir. Yani, zarar görenlerin 60 yafl ndan sonra da çal flaca, ancak 60 yafl ndan önceki ücret ve kazançlar n elde edemeyecekleri, yasal asgari ücret kadar ücret ve kazanç elde edebileceklerinin düflünüldü ü kanaatindeyiz. -Ancak; bu görüfle kat lmam z mümkün de ildir. Zira, 60 yafl ndan sonra da çal flabilenlerin yasal asgari ücretin üstünde bir kazanç elde etmeleri mümkün ve hatta bask n olas l kt r. Genellikle, 60 yafl ndan sonra çal flanlar kiflisel bilgi, beceri ve deneyimlerine dayanan ve bilek gücü istemeyen iflleri yapmakta ve yüksek gelir elde ettikleri ve aran l r/bir bilen kifliler olduklar için çal flmay sürdürdükleri görülmektedir. Bunlar; dan flman ve üst düzey yöneticilerdir. Zarar görenin, olay tarihindeki fiili kazanç durumuna bak larak, mensubu oldu u sosyal güvenlik kurumundan elde edebilece i muhtemel yafll l k ayl üzerinden pasif devre maddi tazminat hesab yap lmas n n en uygun yöntem oldu u ve Yüksek Yarg tay n tüm Dairelerinin öteden beri benimsedi i kökleflmifl içtihatlardaki gibi ölüm nedeniyle mahrum kal nan yafll l k ayl ile maluliyet durumunda fazla efor sarfedilerek hak kazan lan yafll l k ayl - n n ancak bu yöntemle tazmin edilebilece i görüflündeyim. SONUÇ -Yarg tay 21. Hukuk Dairesi, maddi tazminat n hesaplanmas yöntemini içtihatlar nda tart flmaya ve takdire yer b rakmayacak flekilde belirlemifltir. -Yarg tay ca belirlenen ve benimsenen ilke ve yöntemin d fl na ç k lmas, farkl hesaplama yöntemlerine göre zarar hesab n n yap lmas, uygulamada bir birlik olmay fl, kimi kez ayn tür olayda farkl kiflilerce ya da ayn kiflilerce tanzim olunan raporlarda de iflik sonuçlara var lmas olgusunu getirmektedir. Yarg tay ca benimsenen ilke ve yöntemin d fl ndaki hususlarda görüfl bildirmek, elefltiriler yapmak akademisyenlerin iflidir. Mahkemelerin karar na esas al nmak üzere düzenlenecek bilirkifli ra-

10 2560 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 porlar n n bilirkiflinin kiflisel görüfllerine de il, Yarg tay kararlar na uygun olmas gerekir. -Pasif devreye ait zarar hesab nda her y l için %10 art fl ve%10 iskonto uygulamas na iliflkin yöntemi uygulamayan bilirkiflilerin, tazminat n çok olmas nedeniyle bu yola baflvurduklar söylenmektedir. Böyle bir aç klama hukuksal ve objektif olmaktan uzakt r. - Hukuki niteli i itibariyle hakimin yard mc s ve dan flman konumunda bulunan bilirkiflinin, kendisine baflvurulan teknik konuda yetkin ve uzman olmas, ve tarafs z bir tutum içinde raporunu tanzim etmesi gerekmektedir. - Tazminat n çoklu unun indirim nedeni olmas n n yasal koflullar BKm. 44/2 de aç klanm fl olup; çokluk kavram -miktar n büyüklü ü kifliye, yarg ca, zarar verenin ekonomik durumuna, ekonomik de erlere ve zamana göre de iflken, kestirilemez, izafi bir kavramd r. Böyle bir ölçünün maddi tazminat hesaplamas na aktar lmas n n yasalarda ve hukuk biliminde yeri yoktur.