PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR"

Transkript

1 PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR Av. Fahri TAN 1) PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESABININ ANLAMI ve AMACI Yarg tay 21. Hukuk Dairesi kad n erkek ay r m yap lmaks z n insan yaflam n n 60 yafl ndan sonraki bölümünü pasif devre olarak kabul etmifltir. Pasif devrenin maddi tazminat hesab na dahil edilmesinin nedeni olarak da malul kalanlar yönünden, bu kiflilerin yafll l k ayl n da di er kiflilerden daha fazla çaba harcayarak elde edece i görüflüne dayand rm flt r. Ölüm durumunda pasif devre için maddi tazminat hesaplanmas n n amac da, yoksun kal nan yafll l k ayl olarak aç klanabilir. Nitekim Yarg tay 21. Hukuk Dairesinin bu konuda emsal nitelikteki gün, 2005/2533 Esas ve 2005/8329 say l karar nda fl kazas sonucu malül kalan iflçinin ayn iflinde çal flmaya devam etse dahi di er iflçilerden daha fazla çaba harcad as ld r. 60 yafl ndan sonra elde edece i yafll l k ayl n da di er iflçilerden daha fazla çaba harcayarak elde edece inden yafll l k ald dönemde de devam edecek malüliyeti nedeniyle zarara u ramad ndan söz edilemeyece i belirtilmifltir. 2) AKT F VE PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMA YÖNTEM Maddi tazminat n nas l hesaplanaca Yarg tay kararlar nda detayl biçimde izah edilerek, bilirkiflilere YÖNTEM konusunda takdir hakk tan nmam flt r. Yarg tay 9, 10, 11 ve 21. Hukuk Daireleri son 15 y l içerisinde oluflturulup kökleflen içtihatlar nda; bilinen-ifllemifl dönem kazançlar n n (ya

2 2552 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 da kazanç kayb n n) somut verilere (ücretlere) göre art fl ve iskonto yap lmaks z n hesaplanmas ; bilinmeyen-iflleyecek dönem kazançlar n n (ya da kazanç kayb ) peflin de erlerinin ise, bilinmeyen dönem bafllang c ndaki bir y ll k kazanc n her y l için ayr ayr %10 art fl ve %10 iskontoya tabi tutularak hesaplanmas, 60 yafl ndan ömür sonuna kadarki PAS F DÖNEMDE elde edece i kazançlar n n da yine ortalama yöntemine baflvurulmaks z n her y l için %10 art fl ve %10 iskontolama yöntemine göre hesaplanmas gerekti i belirtilmifltir. 3) UYGULAMADAK SORUNLAR Ülkemizde gerek ölüm nedeniyle ortaya ç kan destek ve gerekse kal - c flekilde beden bütünlü ünün bozulmas ndan kaynaklanan zararlar n hesaplanmas yönteminde, Yarg tay 21. Hukuk Dairesinin müstakar içtihatlar na ra men halen düzenli ve ortak bir uygulaman n olmad görülmektedir. Maddi Tazminat hesab n n ilke ve yöntemleri Yarg tay 21.Hukuk Dairesinin hemen hemen tüm kararlar nda zikredilmekte ise de, Son zamanlarda, maddi tazminat hesaplamalar na iliflkin baz maddi tazminat hesap raporlar nda, bilirkiflilerin Yarg tay n ilgili dairelerince belirlenen ve benimsenen hesaplama yönteminin d fl na ç karak rapor tanzim ettikleri görülmektedir. Raporlar nda iflleyecek aktif devre hesaplamas nda her y l için ayr %10 art fl ve %10 iskonto yöntemine itibar eden ve aktif devre zarar belirleyen baz bilirkiflilerin, özellikle pasif devre zarar hesaplar n n de erlendirilmesinde, her nedense, her y l için ayr ayr %10 art fl ve %10 iskonto esasl hesaplama yöntemini uygulamad klar görülmektedir. Uygulamada s kl kla hatal iki hesaplama yöntemiyle pasif devre hesaplamalar yap ld n gözlemlemekteyiz. a) Bir kez %10 artt r m ve mükerrer iskonto katsay s uygulanmak suretiyle veya b) Bir kez %10 artt r m ve sabit bir iskonto kat say s esas al narak rapor tanzimi yoluna gidilmektedir. Yarg tay kararlar nda benimsenen ilke ve yönteme uyulmamas sonucunda, hesaplanan pasif devre kazanç/kazanç kayb peflin de eri ikinci defa iskontoya tabi tutuldu unda, maddi tazminat eksik hesaplamaktad rlar. bu yöntem, eski (15 y l önceki) yöntemin tekrar ndan ibarettir. Nitekim, bunu fark eden Yarg tay 21. Hukuk Dairesi, bir karar nda pasif devre maddi zarar hesab n n her y l için ayr ayr %10 art fl ve %10 iskontoya tabi tutulduktan sonra, ikinci defa iskontoya tabi tutulamayaca n aç kça belirtme gere i duymufltur. Yüksek Yarg tay n pasif devre kazanç/kazanç kayb hesab nda %10 art fl ve %10 iskontolama ifllemi yap ld ktan sonra ikinci iskonto yap la-

3 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan mayaca, Yarg tay 21. Hukuk Dairesi 2002/1386 E. ve 2002/2468 Karar say l emsal içtihat nda...yafililik GEL R N N, PAS F DEVREDE ULAfiACA I M KTAR BE- L RLEN P, 60 yafl ndan itibaren her y l ayr ayr %10 art fl ve iskonto uygulanmak suretiyle pasif devre kazanç kayb hesaplanmas yerine, HESAP TAR H NDEK YAfiLILIK GEL R N N PAS F DEVREN N 6.YILINDAK SKON- TO KATSAYISI LE ÇARPILMAK SURET YLE zarar n noksan belirlenmesi isabetsizdir... aç kça belirtilmifltir. 4) YARGITAY IN GÖRÜfiÜ VE BUNA UYGUN ÖRNEK HESAPLAMA Yarg tay 21. Hukuk Dairesinin hesaplama yöntemine iliflkin görüflü; a) flçinin günlük net geliri tesbit edilerek bilinen dönemdeki kazanc mevcut veriler nazara al narak iskontolama ve art rma ifllemi yap lmadan hesaplanaca, b) Bilinmeyen dönemdeki kazanc n n ise; y ll k olarak % 10 artt r l p % 10 iskontoya tabi tutulaca, c) 60 yafl na kadar ( aktif ) dönemde, 60 yafl ndan sonrada bakiye ömrüne kadar ( pasif ) dönemde de yine Ortalama Yöntemine Baflvurulmadan Her Y l çin Ayr Ayr %10 art fl ve %10 iskontoya göre hesaplanaca yönündedir. 5) YARGITAY KARARLARINA UYGUN ÖRNEK 35 y l aktif ve 6 y l pasif devresi olan asgari ücretli, %9 maluliyet ve %80 kusur durumuna göre zarar hesab Tabloda yer verilmifltir.

4 2554 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 Kazal n n flleyecek aktif devre bafl ndaki ayl k net kazanc yasal ayl k asgari ücret(585,00 YTL:BRÜT) = 419,15 YTL Net Kazal n n flleyecek aktif devre bafl ndaki 1 y ll k kazanc = 5.029,80 YTL Y I L L A R Ayl k Net ücret A y %10 Art fl Katsay s %10 skonto K.s a y s Peflin De erler 1.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 2.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 3.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 4.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 5.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 6.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 7.YILDA 419,15 YTL x 12 x 1, x 0, = 5.029,80 YTL 8.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 9.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 10.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 11.YILDA 419,15 YTL x 12 x 2, x 0, = 5.029,80 YTL 12.YILDA 419,15 YTL x 12 x 3, x 0, = 5.029,80 YTL 13.YILDA 419,15 YTL x 12 x 3, x 0, = 5.029,80 YTL 14.YILDA 419,15 YTL x 12 x 3, x 0, = 5.029,80 YTL 15.YILDA 419,15 YTL x 12 x 4, x 0, = 5.029,80 YTL 16.YILDA 419,15 YTL x 12 x 4, x 0, = 5.029,80 YTL 17.YILDA 419,15 YTL x 12 x 5, x 0, = 5.029,80 YTL 18.YILDA 419,15 YTL x 12 x 5, x 0, = 5.029,80 YTL 19.YILDA 419,15 YTL x 12 x 6, x 0, = 5.029,80 YTL 20.YILDA 419,15 YTL x 12 x 6, x 0, = 5.029,80 YTL 21.YILDA 419,15 YTL x 12 x 7, x 0, = 5.029,80 YTL 22.YILDA 419,15 YTL x 12 x 8, x 0, = 5.029,80 YTL 23.YILDA 419,15 YTL x 12 x 8, x 0, = 5.029,80 YTL 24.YILDA 419,15 YTL x 12 x 9, x 0, = 5.029,80 YTL 25.YILDA 419,15 YTL x 12 x 10, x 0, = 5.029,80 YTL 26.YILDA 419,15 YTL x 12 x 11, x 0, = 5.029,80 YTL 27.YILDA 419,15 YTL x 12 x 13, x 0, = 5.029,80 YTL 28.YILDA 419,15 YTL x 12 x 14, x 0, = 5.029,80 YTL 29.YILDA 419,15 YTL x 12 x 15, x 0, = 5.029,80 YTL 30.YILDA 419,15 YTL x 12 x 17, x 0, = 5.029,80 YTL 31.YILDA 419,15 YTL x 12 x 19, x 0, = 5.029,80 YTL 32.YILDA 419,15 YTL x 12 x 21, x 0, = 5.029,80 YTL 33.YILDA 419,15 YTL x 12 x 23, x 0, = 5.029,80 YTL 34.YILDA 419,15 YTL x 12 x 25, x 0, = 5.029,80 YTL 35.YILDA 419,15 YTL x 12 x 28, x 0, = ,80 YTL Davac n n 35 y ll k %10art fl ve %10 iskontolu aktif devre gelirleri peflin de er toplam Pasif devre hesab nda halen SSK'ca uygulanan en düflük emeklilik ayl (527 YTL). esas al narak (Yasal ayl k asgari ücret üzerinden kazanç elde edenlere ödenen emeklilik ayl YTL D R) PAS F DEVRE %10 Art fl %10 skonto BAfiLANGIÇI Katsay s Katsay s = ,00 YTL 36.YIL 527,00 YTL x 12 x 30, x 0, = 6.324,00 YTL 37.YILDA 527,00 YTL x 12 x 34, x 0, = 6.324,00 YTL 38.YILDA 527,00 YTL x 12 x 37, x 0, = 6.324,00 YTL 39.YILDA 527,00 YTL x 12 x 41, x 0, = 6.324,00 YTL 40.YILDA 527,00 YTL x 12 x 45, x 0, = 6.324,00 YTL 41.YILDA 527,00 YTL x 12 x 49, x 0, = ,00 YTL Davac n n 6 y ll k %10art fl ve%10 iskontolu pasif devre gelir peflin de er toplam = ,00 YTL

5 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan a) 35 y l iflleyecek aktif devre zarar : ,00 YTL x %9 mal x %80 kusur = ,09 YTL b) 6 y ll k iflleyecek pasif devre zarar : ,00 YTL x %.9 mal x %80 kusur = ,96YTL c) Toplam Tazminat = ,05 YTL 6) YANLIfi HESAPLAMA ÖRNEKLER Ayn örnek olay (35 y l aktif ve 6 y l pasif devresi olan asgari ücretli, %9 malül ve daval n n %80 kusurlulu una göre zarar hesab ) esas al narak, Yarg tay ca belirlenen hesaplama yöntemin d fl na ç k larak pasif devre hesab nda kullan lan farkl yöntemlere göre pasif devre zarar hesaplar. Yanl fl Yöntem 1 Bir kez %10 art fla karfl l k, mükerrer iskonto kat say lar nazara al narak düzenlenen raporlar: Pasif devre hesab nda her y l için ayr ayr %10art fl ve %10 iskontolama yöntemine göre hesaplama yap lmas gerekirken, bir y l için %10 art fl yap p, 35.y la isabet eden iskonto katsay s ile çarp larak hesaplama yap lan bilirkifli rapor örne i; 6 y ll k pasif devre gelirleri toplam ; 527,00 YTL x 12 ay x 1.10 art fl x iskonto x 6 y l= 1.481,70 YTL Bir iflçinin 6 y ll k emeklilik gelirinin 1.481,70 YTL lik olaca kabul edilmektedir. Yani, bu tarz yanl fl hesaplama yöntemini benimseyen bilirkifliler iflçinin ayl k emeklilik gelirinin de 1481,70 /6 y l /12 ay = 20,5 YTL oldu u kabul edilmektedir. Halen memleketimizde yürürlükteki ödenen en düflük emeklilik maafl 527 YTL si iken, günümüzden 35 y l sonras için BEL RLENECEK MUHTEMEL YAfiLILIK AYLI I bu tür hatal hesaplamalar neticesinde 20,5 YTL olarak belirlenmekte ve hesaba esas al nmaktad r. Ak l ve mant k d fl bu hesaplaman n ayr nt s raporlardan anlafl lamad (Yarg tay n ifadesiyle denetim ve izlemeye elveriflli olmad ) için Mahkemelerce de bu raporlar kabul görmektedir. Günümüzden 10 y l öncesinde y l nda memleketimizde uygulanan en düflük emeklilik ayl 30,54 YTL dir y l Temmuz ay

6 2556 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 itibar yla SSK emekli ayl n n 30,54 YTL oldu una dair Milliyet Gazetesi kupürü yandad r. fiu önemli hususu bir kez daha vurgulamak geerekirse 10 y l önceki bilinen en düflük emekli ayl miktar olan 30,54 YTL nin dahi alt nda kalan 20,5 YTL lik tutar yafll l k ayl olarak hesaba esas alan bir hesaplama tarz n n tamamen hatal oldu u gün fl gibi ortadad r. Bu yöntemle hesaplama tazminat hukukunun tüm prensiplerine ayk r d r. Böylesi bir raporda, zarar görenin pasif devre emeklilik geliri bir kez art r l p 35 kez eksiltilmektedir ki, bu tarz hatal hesaplamalar sebebiyle, maddi tazminatlar çok eksik hesaplanmaktad r. (6) y ll k emeklilik geliri: 527,00 YTL x 12 ay x 1.10 art fl x iskonto x 6 y l= 1.481,70 YTL 6 y ll k iflleyecek pasif devre zarar : 1.481,70 YTL x %9 mal x %80kusur = 106,68 YTL dir. Bu tür hesaplamalarda, Her y l için ayr ayr %10 art fl yapmadan sadece 35 y l geriye do ru iskonto yap ld ndan, içtihalarla benimsenen yönteme göre olmas gereken 2.731,96 ytl lik pasif devre zarar mükerrer iskontolarla 106,68 YTL si olarak hesaplanmaktad r. Yanl fl Yöntem 2 -: Bir kez %10 art fla karfl l k, pasif devre y l karfl l sabit iskonto kat say s nazara al narak tanzim olunan raporlar: Bu yöntemle yap lan PAS F DEVRE HESAPLAMASINDA SE, her y l için ayr ayr %10 art fl ve ayr ayr %10 isktonto katsay lar yerine, sadece pasif devre süresine karfl l k gelen %10 iskonto kat say s na (6 y l için: iskonto katsay s ) itibar olunarak, hesaplama yap lmaktad r ki. (6) y ll k emeklilik geliri ; 527,00 YTL x 12 ay x 1.10 art fl x skonto =3.926,19 YTL 6 y ll k pasif devre zarar : 3.926,19 X %9 mal x %80 kusur = 282,68 YTL olmaktad r. Bu 2. yanl fl hesaplama yönteminde de, 6 y la karfl l k gelen emeklilik gelir toplam 3.926,19 YTL olup, ayl k emeklilik geliri 55,00 YTL ye te-

7 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan sitesinde yay nlanan emekli maafl tablo örne i: TABLO24- EMEKL AYLIK SEV YELER (TL.) (Level Of Pensions) AYLAR ASGAR AZAM Asgari Ayl k TÜFE AYLIK AYLIK (*) Art fl Oran (%) (% ) 2000 OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK ARALIK OCAK -HAZ RAN(**) (YTL) 481, , TEMMUZ-ARALIK(***)(YTL) 495, , OCAK -HAZ RAN(****) (YTL) 527, ,10 Toplam art fl oran 43,7 39,0 Toplam art fl oran 67,3 68,5 Toplam art fl oran 31,9 29,7 Toplam art fl oran 20,0 18,4 Toplam art fl oran 21,0 9,3 kabül etmektedir. Halen uygulanan ayl k asgari emeklilik maafl 527,00 YTL dir. Bu tür hesaplaman n hatal oldu una dair, Yarg tay 21.Hukuk dairesinin son derece güzel karar ekte olup, somut olayla birebir örtüflen tarih 2002/1386 E. ve 2002/2468 Karar say l ilam nda da YAfiLILIK GEL R N N, PAS F DEVREDE ULAfiACA I M KTAR BEL RLE- N P, 60 yafl ndan itibaren her y l ayr ayr %10 art fl ve iskonto uygulanmak suretiyle pasif devre kazanç kayb hesaplanmas yerine, HESAP TA- R H NDEK YAfiLILIK GEL R N N PAS F DEVREN N 6. YILINDAK SKONTO KATSAYISI LE ÇARPILMAK SURET YLE zarar n noksan belirlenmesinin isabetsiz... oldu u belirtilerek, pasif devre maddi zarar hesab n n nas l yap laca ÇOK AÇIK OLARAK izah edilme gere i duyulmufltur. 7) EMEKL L K AYLIKLARINDAK FARKLILIKLAR: 12,3 10,53 Maddi tazminat raporlar ndaki, pasif devre hesab ndaki yöntem farkl l d fl nda, di er önemli bir sorun ise, YAfiLILIK GEL R N N, PAS F DEVREDE ULAfiACA I M KTARIN BEL RLENMES NDE ORTAYA ÇIK- MAKTADIR. Ancak lgili Sosyal Güvenlik kurumlar n n internet sahifelerin de, her ay itibar yla yürürlükte olan ve fiilen ödenen en düflük ve en yüksek emeklilik ayl klar n n tablolar yay nlanmakta ise de, raporlarda neye dayan larak belirlendi i anlafl lamayan miktarlar esas al narak hesaplama cihetine gidilmektedir. 10,2

8 2558 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 lgili tabloya göre, SSK ca 2007 y l Ocak Haziran aylar aras uygulanmakta en düflük emeklilik ayl 527,37 YTL olup, en yüksek emeklilik geliri YTL dir. Asgari ücretle çal flan düz ve vas fs z bir iflçi için hesaba esas al nacak yafll l k ayl 527,37 YTL dir. Yüksek Yarg tayca belirlenen hesaplama yöntem ve ilkelerini dikkate alarak yap lan hesaplamalarda pasif devre kazanç hesab nda bize göre olmas gereken önemli sorun, hangi kazanca hangi emeklilik ayl n n uygulanaca d r. Sosyal Güvenlik Kurumunca, Yasal ayl k asgari ücret üzerinden kazanç elde eden ( 585 YTL Brüt) iflçiye emekli oldu unda en düflük emeklilik ayl olan 527,37 YTL ödenmektedir. Sigortan n belirledi i süre boyunca sigorta primine esas kazanc olarak bildirilen Ayl k kazanc 1500,00 YTL brüt olan iflçinin elde edebilece- i muhtemel emeklilik geliri ise yaklafl k 800,00 YTL dir. Ücretlerle, emekli maafllar do ru orant l bir art fl göstermemekte olup halen tavan sigorta pirimine esas ayl k ücret 3.802,00 YTL iken, bu ücrete karfl l k elde olunacak en yüksek emeklilik maafl ise YTL dir. Kazançlardaki 6.5 kat fazlal a karfl l k, emekli maafl ndaki fark oran 2,8 kat d r. Maafl artt kça, emekli maafl da ayn oranda artmamaktad r. Pasif devre maddi tazminat hesab ndaki her bir dava aras ndaki farkl l k, zarar görenin prime esas kazanc ve buna göre pasif devre maddi tazminat hesab na esas al nan kazanca iliflkin olmas gerekirken; Yarg tay n onlarca karar na ra men bilirkiflilerin ve hatta baz bilirkiflilerin farkl dosyalarda pasif devreye iliflkin farkl farkl yöntemler uygulad klar n görmekteyiz. 8) SON OLARAK fiu HUSUSU EKLEMEM Z GEREK R (PAS F DEVRE KAZANCINA L fik N YARGITAY 21. HUKUK DA RES N N GÖRÜfi DE fi KL ) -fiu hususu hemen belirtelim ki; görüfl de iflikli i pasif devre maddi tazminat hesab na esas al nacak KAZANCA L fik ND R, YÖNTEME L fi- K N DE LD R. Görüfl de iflikli line iliflkin içtihatlarda da, yöntem yukar da aç klad m z ilkelere uygun olmas gerekti i vurgulanm flt r. -Bu y l n (2007) ilk çeyre inde Yarg tay 21. Hukuk Dairesi taraf ndan, pasif devre maddi tazminat hesab n n yöntemine de il, hesaba esas al - nacak kazanca iliflkin bir görüfl de iflikli ine gidilmifltir. -YARGITAY 21. HUKUK DA RES N N PAS F DEVRE HESAPLAMA YÖNTEM NE L fik N GÖRÜfiLER N AÇIKLAYAN EN SON ÇT HADI ekte olup, tarih 2007/9613 E. ve 2007/10822 Karar say l bu ilam nda asgari ücretin her y l için ayr ayr y ll k olarak %10 artt - r l p % 10 iskontoya tabi tutulmak suretiyle 60 yafl ndan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif) dönemde elde edece i kazançlar n ortalama yöntemine baflvurulmadan hesaplanmas gerekirken, SSK tavan yafl-

9 Pasif Devre Maddi Tazminat Hesaplar Av. Fahri Tan l l k ayl n n esas al nmak VE B R KEZ ARTIfi UYGULANMAK SURET Y- LE PAS F DEVRE ZARARININ NOKSAN HESAPLANDI I ANLAfiILMAKTA SEDE, maddi tazminat n taleple ba l olarak hüküm alt na al nd n n anlafl lmas na ve BU YANLIfiLI IN LER DE AÇILMASI MUHTEMEL EK DAVADA G DER LMES N N MÜMKÜN BULUNMASINA belirtilerek, bir kez art fl yapmak suretiyle hesaplama yapmakta srar edilen raporlar n hatal oldu u, bu tür raporlarda maddi tazminat n eksik hesapland n, pasif dönemde de her y l için ayr ayr %10 arttr m ve %10 iskontoya tabi tutularak hesaplama yap lmas gerekti i özellikle vurgulanm flt r. - Bu kararlarda, pasif devre maddi tazminat hesab n n, rapor (ya da hüküm) tarihinde yürürlükte bulunan yasal asgari ücretler üzerinden hesaplanmas istenmektedir. Yani, zarar görenlerin 60 yafl ndan sonra da çal flaca, ancak 60 yafl ndan önceki ücret ve kazançlar n elde edemeyecekleri, yasal asgari ücret kadar ücret ve kazanç elde edebileceklerinin düflünüldü ü kanaatindeyiz. -Ancak; bu görüfle kat lmam z mümkün de ildir. Zira, 60 yafl ndan sonra da çal flabilenlerin yasal asgari ücretin üstünde bir kazanç elde etmeleri mümkün ve hatta bask n olas l kt r. Genellikle, 60 yafl ndan sonra çal flanlar kiflisel bilgi, beceri ve deneyimlerine dayanan ve bilek gücü istemeyen iflleri yapmakta ve yüksek gelir elde ettikleri ve aran l r/bir bilen kifliler olduklar için çal flmay sürdürdükleri görülmektedir. Bunlar; dan flman ve üst düzey yöneticilerdir. Zarar görenin, olay tarihindeki fiili kazanç durumuna bak larak, mensubu oldu u sosyal güvenlik kurumundan elde edebilece i muhtemel yafll l k ayl üzerinden pasif devre maddi tazminat hesab yap lmas n n en uygun yöntem oldu u ve Yüksek Yarg tay n tüm Dairelerinin öteden beri benimsedi i kökleflmifl içtihatlardaki gibi ölüm nedeniyle mahrum kal nan yafll l k ayl ile maluliyet durumunda fazla efor sarfedilerek hak kazan lan yafll l k ayl - n n ancak bu yöntemle tazmin edilebilece i görüflündeyim. SONUÇ -Yarg tay 21. Hukuk Dairesi, maddi tazminat n hesaplanmas yöntemini içtihatlar nda tart flmaya ve takdire yer b rakmayacak flekilde belirlemifltir. -Yarg tay ca belirlenen ve benimsenen ilke ve yöntemin d fl na ç k lmas, farkl hesaplama yöntemlerine göre zarar hesab n n yap lmas, uygulamada bir birlik olmay fl, kimi kez ayn tür olayda farkl kiflilerce ya da ayn kiflilerce tanzim olunan raporlarda de iflik sonuçlara var lmas olgusunu getirmektedir. Yarg tay ca benimsenen ilke ve yöntemin d fl ndaki hususlarda görüfl bildirmek, elefltiriler yapmak akademisyenlerin iflidir. Mahkemelerin karar na esas al nmak üzere düzenlenecek bilirkifli ra-

10 2560 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 porlar n n bilirkiflinin kiflisel görüfllerine de il, Yarg tay kararlar na uygun olmas gerekir. -Pasif devreye ait zarar hesab nda her y l için %10 art fl ve%10 iskonto uygulamas na iliflkin yöntemi uygulamayan bilirkiflilerin, tazminat n çok olmas nedeniyle bu yola baflvurduklar söylenmektedir. Böyle bir aç klama hukuksal ve objektif olmaktan uzakt r. - Hukuki niteli i itibariyle hakimin yard mc s ve dan flman konumunda bulunan bilirkiflinin, kendisine baflvurulan teknik konuda yetkin ve uzman olmas, ve tarafs z bir tutum içinde raporunu tanzim etmesi gerekmektedir. - Tazminat n çoklu unun indirim nedeni olmas n n yasal koflullar BKm. 44/2 de aç klanm fl olup; çokluk kavram -miktar n büyüklü ü kifliye, yarg ca, zarar verenin ekonomik durumuna, ekonomik de erlere ve zamana göre de iflken, kestirilemez, izafi bir kavramd r. Böyle bir ölçünün maddi tazminat hesaplamas na aktar lmas n n yasalarda ve hukuk biliminde yeri yoktur.

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 261 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 261 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 261! I. G R fi Murat ÖZDAMAR* nflaat ülkemizde son üç senenin en çok büyüyen sektörü olmufltur. nflaat sektöründe meydana gelen rekor büyüme kiflilerin konut tercihlerini de de- ifltirmifltir.

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti 2006 DÖNEM Ç N BEL RLENEN ASGAR ÜCRET ÜZER NE B R DE ERLEND RME Yrd. Doç. Dr. smail AYDEM R Mu la Üniversitesi, Mu la Meslek Yüksek Okulu G R fi A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden II. SOSYAL GÜVENL K AÇIKLARININ ETK LER Y llardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar neticesinde sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesi bozulmufl ve sosyal güvenlik sistemi kendi kendine yetemez

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı