ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU...İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANKARA. : İş kazası nedeniyle tazminat talebi hakkında:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU...İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANKARA. : İş kazası nedeniyle tazminat talebi hakkında:"

Transkript

1 DAVACI VEKİLLERİ DAVALILAR VEKİLLERİ KONU ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU...İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANKARA :. :. :. :. : İş kazası nedeniyle tazminat talebi hakkında: Dosya No: 200./ Esas tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu sakat kalan davacı vekilleri tarafından açılan tazminat davası dosyasının bir nüshası tarafıma tevdii edilerek iş bu dosya içeriğine göre davacının alabileceği tüm maddi tazminat kalemlerinin hesaplanması istenilmiş olmakla tarafımca iş bu özel bilirkişi raporu düzenlenerek verilmiştir. A) DAVA KONUSU OLAY VE BUNA İLİŞKİN DURUMLAR Dosya içerisinde yer alan belgelerden anlaşıldığı kadarıyla davalı şirketlerin ortak olarak yapımını üstlendikleri Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Oran kenti OPGİ 2000 sosyal konut yapım işinde çalışmakta olan davacı tarihinde inşaatın dış cephe sıva işini yaparken 5. kattan düşmüş ve %100 iş gücü kaybına uğrayacak şekilde sakatlanmıştır. Davacı Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin tarihli raporuna göre %100 iş gücü kaybına uğramış olup yine aynı kurumun tarihli raporuna göre de, bir başkasının sürekli olarak bakım ve yardımına muhtaç olduğu tespit edilmiştir tarihli.imzalı kusur raporuna göre davacının kusuru %15 tir tarihli aynı bilirkişilerce düzenlenen ek raporda kusur oranlarında değişikliğe gidilmemiştir. Kusur raporu ve ek raporda davalılar. ve davalı A.Ş çalışanı dava dışı e kusur verilmiştir. Davacı vekili Av..tarafından tarihinde. aleyhine fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak YTL bedelli maddi tazminat davası açılmıştır. Bu dava İzmir..İş Mahkemesinin 200. /. Esas sayılı dosyasına kaydedilmiştir. Yine davacı vekili tarafından tarihinde bu defa sadece.a.ş ye karşı toplam YTL miktarlı maddi ve manevi tazminat davası açıldığı görülmüştür. Açılan iş bu 2. dava İzmir.. İş mahkemesi tarafından tarihinde İzmir.. İş Mahkemesinin 200./ Esas sayılı dosyasıyla birleştirilmiştir. Bu hususa ilişkin dosya içerisinde 200./ Esas 200./ karar sayılı ilam bulunmaktadır. Yargılamaya her iki dosya açısından İzmir.. İş Mahkemesinin 200./. Esas sayılı dosyasında devam edilmiştir. İzmir.. iş mahkemesinin 200./..Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sırasında davacı vekili tarihli duruşmada, davalılar..a.ş aleyhine açtıkları davalarını ve tarihli duruşmada da davalı aleyhine açtıkları davalarını atiye terke ettiklerini beyan etmiştir. Anılan mahkemece tarihinde yetkili mahkemenin Ankara mahkemeleri olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiş ve dosya Ankara nöbetçi İş mahkemesine gönderilmiştir. Ankara.. İş Mahkemesinin 200./ sayılı esasına kaydı yapılan davaya konu olay değerlendirilirken İzmir.. İş Mahkemesinin tarihinde İzmir.. İş mahkemesinin 200./. Esas sayılı dosyasıyla birleştirilen 200./. Esas sayılı dosya da dikkate alınmıştır. B)-DAVACININ YAŞI, KUSUR DURUMU VE HESAPLAMA SÜRESİNE İLİŞKİN DURUMLAR

2 Dosyada yer alan bilgilerden davacı doğumlu olup iş kazasının meydana geldiği tarihinde 22 yaşındadır. PMF yaşam tablosuna göre muhtemel bakiye ömrü 43 yıl 10 ay 3 gündür. Bu sürenin 38 yılı aktif kalan kısmı ise pasif dönemi kapsamaktadır. Dosyada yer alan kusur raporuna göre davacının bölüşük kusuru %15 tir. C) KAZANÇ DURUMU Davacı dosya içerisinde yer alan tanık beyanları ve kolluk araştırmasından da anlaşılacağı üzere sıvacı ve duvarcı ustası olarak çalışırken iş kazası meydana gelmiştir. Yine tanık beyanlarına göre davacı aylık USD ücretle çalışmaktayken iş kazası meydana gelmiştir. Mahkemece Ankara İnşaat Sanatkarları Odasına yazılan müzakereye tarihinde verilen cevapta 2005 yılı itibariyle serbest piyasada bir inşaat duvarcı ve sıvacı ustasının parekende günlük yevmiyesinin TL (55-YTL) olduğu ayda vasati 25 gün yevmiye ile çalışabildiği belirtilmiştir. Tarafımca davacı tarafın kazancına ilişkin olarak tanıklarca bildirilen aylık USD aylık ücret yurtdışı çalışmasının geçiciliği de göz önüne alınarak dikkate alınmamıştır. Ankara İnşaat Sanatkarları Odasının tarihli yazısı baz alınarak ayda 25 gün çalışacağı ve günlük ücretinin 55-TL(YTL) olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Yine bu ücret tarihi itibariyle geçerli olan aylık net asgari ücret olan TL ye oranlanmış (25* TL= / =3.92 kat) sonraki yıllar geçerli olan net asgari ücretin 3.92 katı baz alınarak hesaplama yapılmıştır. Pasif dönem için ise asgari ücret baz alınmıştır..zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının maddi zararının hesaplanmasında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay'ın yerleşmiş görüşlerindendir.. bir ağır vasıta şoförünün asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun olup olmadığı da dikkate alınarak, gerektiğinde meslek odasından emsallerinin ücreti araştırılarak gerçek ücret belirlendikten sonra tazminatı hesaplatmaktan ibarettir..sigortalının sürekli iş göremezlik nedeniyle yardıma muhtaç olduğu belirlenmiş ise, ayrıca asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplanacağı Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir..bu nedenlerle pasif devre zararının da asgari ücret esas alınarak hesaplanması gerekir. Öte yandan davacının başkasının yardımına muhtaç olması nedeniyle asgari ücretle bakıcı gideri hesaplanması doğru ise de, bakıcı gideri olarak asgari ücretin brütü yerine netinin kabul edilmesi hatalı olduğu gibi, bakıcı gideri dahil davacının tüm maddi zararı belirlendikten sonra koşulları varsa Borçlar Kanunu'nu maddelerine göre indirim yapılmak gerekirken, doğrudan bakıcı giderinden takdiri indirim yapılması da hatalıdır. Sigortalının bakımının üçüncü bir kişi tarafından yapılmamasının tek başına takdiri indirim nedeni olamayacağı da açıktır. (Y. 21. H.D. E. 2006/12910 K. 2006/11836 T ) D)-BAKICI GİDERİ Bakıcı giderine ilişkin olarak davacı tarafça dava dilekçesinde YTL tazminat istenmiştir. Davacı Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin tarihli raporuna göre bir başkasının sürekli olarak bakım ve yardımına muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre davacının iş kazası tarihi olan tarihinden itibaren kalan yaşamı süresince bakıcı gideri isteyebileceği açıktır. Dava dilekçesinde davacının yatalak olduğu ve 24 saat boyunca bakım ihtiyacı içerisinde olduğu dolayısıyla 8 saatlik çalışma süresi göz önüne alınarak 3 bakıcının ücretine hükmedilmesi istenmiştir. Mahkemece Ankara Ticaret Odasına müzakere yazılarak 24 saat yatalak bir hastaya bakacak bir kişinin aylık net ücreti istenmiştir. Ankara Ticaret Odasınca tarihinde verilen cevabi yazıda Söz konusu kişi iş kanununa tabi olarak çalışıyorsa haftalık saat hesabı ile aylık (Hemşire) YTL sadece bakıcı ise YTL aylık net ücret alabileceği kanaatine varılmıştır şeklinde cevap verilmiştir. Yeniden yazılan müzakereye tarihinde verilen cevapta ise Söz konusu kişinin 24 saat çalışma esası ile hemşire YTL sadece hasta bakıcı ise YTL (Barınma yemek ve her türlü sosyal ihtiyaçları işverene ait olmak üzere) aylık net ücret alabileceği kanaatine varılmıştır.. denilmiştir. Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre bir kişinin kendisine asgari ücretle baktırabileceği kabul edilmektedir. Ancak Yargıtay içtihatlarına göre bakıcı ücreti ispatlanmak kaydıyla asgari ücretin altında ya da üstünde hesaplanabilir. Yine Yargıtay uygulaması asgari ücretin brüt ücret üzerinden hesaplanması şeklindedir. Zira çalıştırılacak olan bakıcının sosyal güvencesiz çalıştırılabileceği kabul edilmez/edilemez. Bu durum karşısında davacının bakım süresinin 8 saatle sınırlandırılamayacağına

3 ilişkin davacı talebi yerinde olmakla davacının 3 bakıcı ücretinin hesaplanması yönündeki istemi yerinde değildir. Ankara Ticaret odasınca bildirilen normal bir hasta bakıcıya ilişkin tarihi itibariyle bildirilen net YTL (Davacı tarafın sürekli bir bakıcıyı barınma yemek diğer her tür sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı da dikkate alınarak) baz alınarak davacının bakıcıya ilişkin zararı hesaplanacaktır. Bu durumda YTL nin tarihinde belli olan (457,63 )net asgari ücrete oranlaması yapılarak geçmiş ve gelecek döneme ilişkin hesaplama yapılmıştır. (1.200/457,63=2.62 kat) Öte yandan hesaplanacak olan ücretin Yargıtay içtihatları gereği brüt ücret olması zorunludur. Bu durumda TL net ücretin brüte çevrilmesi gerekmektedir. Aylık net TL ücretin brüt karşılığı 1, TL dir. Bakıcı ücreti hesaplanırken tarihi itibariyle baz alınacak brüt ücret 1.674,81-TL dir...öte yandan davacının başkasının yardımına muhtaç olması nedeniyle asgari ücretle bakıcı gideri hesaplanması doğru ise de, bakıcı gideri olarak asgari ücretin brütü yerine netinin kabul edilmesi hatalı olduğu gibi, bakıcı gideri dahil davacının tüm maddi zararı belirlendikten sonra koşulları varsa Borçlar Kanunu'nu maddelerine göre indirim yapılmak gerekirken, doğrudan bakıcı giderinden takdiri indirim yapılması da hatalıdır. Sigortalının bakımının üçüncü bir kişi tarafından yapılmamasının tek başına takdiri indirim nedeni olamayacağı da açıktır. (Y.21. H.D.E. 2006/12910 K. 2006/11836 T )..Genel kural, bakım ücretinin asgari ücret üzerinden hesap edilmesi gerektiği biçiminde ise de, her somut olayın özellikleri dikkate alınmak suretiyle kanıtlandığı takdirde asgari ücretin üzerinde veya altında saptanacak herhangi bir ücret miktarı hesaplamaya esas alınabilir. (Y.10.H.D. E.2002/5768 K. 2002/6314 T ) E)-TEDAVİ BAKIM VE REHABİLİTASYON GİDERLERİ Tedavi giderlerine ilişkin olarak davacı tarafça dava dilekçesinde YTL tazminat istenmiştir. Mahkemece dosya bu hususta hesaplama yapılması için ve.. a tevdi edilmiş kendilerince tarihinde kesinlik içermeyen bilirkişi raporu dosyaya sunulmuştur. Anılan rapor dosyaya sunulmadan önce davacı vekilince Us Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş den temin edilen ön rapor niteliğindeki bir belge dosyaya ibraz etmiştir. Dosyada bulunan ve tarafıma tevdi edilen iş bu iki belge dikkate alınarak bu hususta hesaplama yapılacaktır. -..Buna göre; kural olarak, ileride yapılması zorunlu tedavi giderlerinin önceden istenmesi mümkündür. BK. m. 46/1'de ifade edilen "bütün masraflar" deyimi çok kapsamlıdır. Burada, zarar görenin kurtulması, olay yerinden kaldırılması, ızdıraplarının dindirilmesi, sağlığının ve çalışma gücünün geri gelmesi için yapılan ve yapılması gereken bütün giderler söz konusu olur. Bu zararlar örneğin, doktor, hemşire, hasta bakıcısı, iğneci için yapılan giderleri, muayene, tahlil ameliyat, röntgen, ortopedi, protez, fizik tedavisi. her türlü ilaç ve hastalığı gerektirdiği gıda parası, hastaneye ve doktora gidip gelme gibi bütün giderler zararın kapsamını oluşturur. ( Mustafa Reşit Karahasan Tazminat Hukuku Baskı s. 146 ).. (Y.H.G.K E. 2006/4-801 K. 2006/813 T ) Davacı doğumlu olup iş kazasının meydana geldiği tarihinde 22 yaşındadır. PMF yaşam tablosuna göre muhtemel bakiye ömrü 43 yıl 10 ay 3 gündür. Tedavi giderleri iş kazası tarihinden muhtemel bakiye ömrün sonuna kadar hesaplanmaktadır. 1-Elektrikli Karyola : Dosyada bulunan tarihli raporda elektrikli karyola bedeli olarak TL yıllık bakım ücreti ise 250-TL kullanım süresi 5 yıl olarak belirtilmiştir. Bu durum karşısında davacının 43 yıl 10 ay 3 günlük muhtemel bakiye ömrü(43.83 yıl) boyunca Elektrikli karyola bedeli: 43.83/5=8.766*3.840=33.661,44-TL Elektrikli Karyola Yıllık Bakım Gideri : 43.83*250= TL

4 Toplam Bedel : , ,5=44.618,94-TL*%85=37.926,09-TL 2-Havalı Minder : Dosyada bulunan tarihli raporda Havalı Minder bedeli olarak 850-TL yıllık bakım ücreti ise 150-TL kullanım süresi 2 yıl olarak belirtilmiştir. Bu durum karşısında davacının 43 yıl 10 ay 3 günlük muhtemel bakiye ömrü(43.83 yıl) boyunca havalı minder bedeli: 43.83/2=21.915*850=18.627,75-TL Havalı Minder Yıllık Bakım Gideri : 43.83*150=6.574,5-TL Toplam Bedel : , ,5=25.202,25-TL*%85=21.421,91-TL 3-Tekerlekli İskemle : Dosyada bulunan tarihli raporda Tekerlekli İskemle bedeli olarak TL yıllık bakım ücreti ise 500-TL kullanım süresi 10 yıl olarak belirtilmiştir. Bu durum karşısında davacının 43 yıl 10 ay 3 günlük muhtemel bakiye ömrü(43.83 yıl) boyunca tekerlekli iskemle bedeli: 43.83/10=4.383*28.500= ,5-TL Havalı Minder Yıllık Bakım Gideri : 43.83*500= TL Toplam Bedel : , = ,5-TL*%85= ,92-TL 4-Havalı Yatak : Dosyada bulunan tarihli raporda havalı yatak bedeli olarak TL yıllık bakım ücreti ise 100-TL kullanım süresi 3 yıl olarak belirtilmiştir. Bu durum karşısında davacının 43 yıl 10 ay 3 günlük muhtemel bakiye ömrü(43.83 yıl) boyunca havalı yatak bedeli: 43.83/3=14.61*1.600= TL Havalı Yatak Yıllık Bakım Gideri : 43.83*100=4.383-TL Toplam Bedel : = TL*%85=23.595,15-TL 5-Alt Bezi : Dosyada bulunan tarihli raporda alt bezi olarak günlük 4 adet kullanılması gerektiği bunun bedelinin aylık 85-Tl olduğu belirtilmiştir. Bu durumda 43*12=516+10=526 ay 526*85-TL= TL *%85=38.003,50-TL 6-Sonda Bedeli : Dosyada bulunan tarihli raporda alt bezi olarak 10 günde bir foley sonda kullanılması gerektiği anılan sondanın fiyatının 7-21-TL aylık bedelinin 30- TL olduğu belirtilmiştir. Bu durumda 43*12=516+10=526 ay 526*30-TL= TL*%85= TL 7-Belgeli Tedavi Giderleri : Dosyada ve tarihli raporda belirtilen belgeli tedavi giderleri ise; = TL *%85=1.630,72-TL 8-Bakım giderleri : Bakım gideri hususunda tarihli raporda tam gün bir bakıcıya ihtiyaç duyulacağı ve bu hizmeti veren şirketlerin böyle bir hizmeti aylık TL civarında verdikleri belirtilmiştir. Bu belirlemeler genel anlamıyla doğru olmasına karşın bakıcı giderine ilişkin olarak yukarıda belirtilen neden ve gerekçelerle ayrı bir başlık alında ve Ankara Ticaret Odasının verileri baz alınarak hesaplama yapılmıştır. 9-Rehabilitasyon Giderleri : Rehabilitasyon için davacının bir özel kurumdan yardım alması gerektiği açıktır tarihli rapor bu hususta kesin olmayan bir belirleme yapmakla yetinmiştir. Raporda haftada en az 3 gün fizyoterapist yardımı gerekeceği belirtilmiştir. Öte yandan bir aylık rehabilitasyon giderinin TL olacağı tespit edilmiştir. Bu durumda davacının haftanın yarısında rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanması gerektiği ve bunun için de raporda belirtilen TL ücretin ortalaması olan TL nin yarısı olan TL rehabilitasyon gideri

5 olacağı/olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu durumda davacının muhtemel bakiye ömrü boyunca 43*12=516+10=526 ay 526*1.125-TL= TL rehabilitasyon gideri olacaktır *%85= ,50-TL F)-İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI İş gücü kaybına ilişkin tazminat olarak davacı tarafça dava dilekçesinde YTL tazminat istenmiştir...cismanî bir zarara düçar olan kimse külliyen veya kısmen çalışmağa muktedir olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ve bütün masraflarını isteyebilir. (Borçlar Kanunu 46/1 maddesi) Davacı taraf iş gücü kaybına uğramış olması nedeniyle davalı tarafın kusuru oranında ve tüm davalılar kusurlu olmaları kaydıyla mütesselsilen sorumlu olmak üzere uğradığı zararı onlardan isteyebilir. Davacının kazancına ilişkin olarak yukarıda kazanç durumu başlığı altında açıklamalar yapılmıştır. Davacı sıvacı ve duvarcı ustası olarak Ankara İnşaat Sanatkarları Odasının tarihli cevabi yazısında 2005 yılı itibariyle bildirilen günlük TL (55-YTL) ve ayda 25 gün çalışabildiği kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Bu ücret tarihi itibariyle geçerli aylık net asgari ücret olan TL ye oranlanmış (25* TL= / =3.92 kat) sonraki yıllar geçerli olan net asgari ücretin 3.92 katı baz alınarak hesaplama yapılmıştır. Pasif dönem için ise asgari ücret baz alınmıştır. G)-İŞLEMİŞ DÖNEM İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI Aylık As. Üc. Davacının Çalışılan Toplam Davalıların Davacının Net As. Dönem Ücret çarpanı Ücreti Ay Zarar Kusuru Zararı ,15 3, , ,75 85% 10904, ,46 3, , , ,84 85% 15212, ,02 3, ,8384 6, ,03 85% 8057, ,15 3, ,068 6, ,41 85% 8379, ,92 3, ,8064 6, ,84 85% 8714, ,63 3, ,9096 6, ,46 85% 9148, ,18 3, ,5456 6, ,27 85% 9539, ,53 3, ,3976 6, ,39 85% 9926,62776 H)-İŞLEYECEK AKTİF DÖNEM İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI 79883,8347 Davalıların YIL Aylık Net ücret Ay %10Artış katsayısı %10 İskonto katsayısı P. Değerler Kusuru Miktar , ,1 0, ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , ,21 0, ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , ,331 0, ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , ,4641 0, ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem

6 , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem , , , ,68 85% 19853,18 Aktif Dönem ,39 2,66 28, , ,40 85% 4400,79 Aktif Dönem ,84 I)-İŞLEYECEK PASİF DÖNEM İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI YIL Aylık Net ücret Ay %10Artış katsayısı Davalıların %10 İskonto katsayısı P. Değerler Kusuru Miktar , , , ,45 85% 5785,48 Pasif Dönem , , , ,35 85% 5719,95 Pasif Dönem , , , ,62 85% 5666,63 Pasif Dönem , , , ,54 85% 5606,21 Pasif Dönem , , , ,62 85% 5556,98 Pasif Dönem , , , ,13 85% 4593,51 Pasif Dönem İ)- İŞLEMİŞ DÖNEM BAKICI TAZMİNATI Aylık As. Üc. Bakıcı Ücreti Dönem 32928,76 Bakıcı Ücreti Çalışılan Toplam Davalıların Davacının Net As. Ücret çarpanı Net Brüt Ay Zarar Kusuru Zararı ,15 2,62 917, ,38 9, ,95 85% 10154, ,46 2,62 996, ,22 12, ,64 85% 14190, ,02 2, , ,71 6, ,26 85% 7515, ,15 2, , ,69 6, ,14 85% 7816, ,92 2, , ,01 6, ,06 85% 8129, ,63 2, , ,81 6, ,86 85% 8541, ,18 2, , ,28 6, ,68 85% 8906, ,53 2, , ,65 6, ,90 85% 9259,815 J)-İŞLEYECEK DÖNEM BAKICI TAZMİNATI Davalılar Davalı YIL Ay.Brüt ücret Ay %10Artış katsayısı %10 İskonto katsayısı Peşin Değerler Kusuru Zararı 74513,96

7 , ,1 0, ,80 YTL 85% 18519, , ,21 0, ,80 YTL 85% 18519, , ,331 0, ,80 YTL 85% 18519, , ,4641 0, ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,87 YTL 85% 18540, , , , ,80 YTL 85% 18519, , , , ,80 YTL 85% 18519, ,65 0,9 45, , ,09 YTL 85% 1388, ,00 K)-BAĞLANAN AYLIĞIN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DÜŞÜLMESİ MESELESİ İş kazası sonucu sakat kalan davacıya bağlanan iş kazası gelirinin peşin sermaye değerinin hesaplanan iş gücü kaybından kaynaklı tazminat miktarından düşülmesi gerekmektedir. Ancak dava konusu iş kazası olayı yurtdışında Cezayir ülkesinde meydana gelmiştir. Cezayir ülkesi ile Türkiye arasında sosyal güvenlik antlaşması olmadığından dolayı Cezayir ülkesinde meydana gelen iş kazası olayından kaynaklı olarak Türkiye de kazalı işçiye iş kazası geliri bağlanması mümkün değildir. Dosya içerisinde yer alan belgelerden davacıya Cezayir ülkesinde aylık bağlandığı açıktır. Ancak iş bu aylığın peşin sermaye değerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dosya içerisinde bu hususta Cezayir ülkesinden bilgi istendiği görülmüş ancak bu hususta verilen bir cevaba rastlanmamıştır. Ancak bağlanan maaşın peşin sermaye değerinin davacı için hesaplanan iş gücü kaybından kaynaklı tazminat miktarından düşülmesi için bağlanan bu gelirin peşin sermaye değerinin rücuya tabi olması

8 gerekmektedir..gerçekten, davanın yasal dayanağını oluşturan B.K.'nu hükümlerine göre; bir kimseye cismani zarar veren kişi bu zararı, zararlandırıcı olaydaki kusur ve sorumluluk durumuna göre doğrudan karşılamakla yükümlüdür. Zarar verenin 3.kişinin zarar görene kimi nedenlerle yaptığı ödemelere dayanarak sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Ancak, zarar görenin sigortalı olması ve zararlandırıcı olayın bir iş kazasından kaynaklanması durumunda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca, zararın yaklaşık %70 oranı Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır. Bu durumda; zarara uğrayanın zarar hesabı yapılırken; Kurumun bağladığı gelirin peşin değeri zarardan indirilir ve bu miktar oranında işveren sorumluluktan kurtulur. Ne var ki, Kurumun bağladığı gelir peşin değeri işverenden geri alınacağından sonuçta, işverenin sorumluluğu yönünden bir kurtuluş söz konusu bulunmamaktadır. Bu tür bir yöntemle, bir yandan, sigortalının mükerrer tazminat alması engellenmiş, diğer yanda, zarara sebebiyet veren işverenin 3.kişinin ödemesi nedeniyle sorumluluktan kurtulması önlenmiş olmaktadır. Dava konusu olaya gelince; zararlandırıcı olay Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bir Türk işverenin işyerinde meydana gelmiş ve T.C. vatandaşı olan davacı sürekli iş göremezlik durumuna girmiştir. Davacı 506 sayılı Yasa kapsamında bulunmadığı gibi Suudi Arabistan Devleti ile T.C. arasında bir sosyal güvenlik sözleşmesi de mevcut değildir. Bu durumda yukarıda sözü edilen temel ilke gözönünde tutularak sonuca gidilmelidir. Suudi Arabistan Devletinin davacıya yapmış olduğu yardımların, tamamen insani düşüncelerden kaynaklanan ve bir atıfet niteliğinde olduğu saptanırsa, işverenin bu yardımlardan söz ederek zarardan kurtulması veya bu oranda sorumluluğunun azaltılması düşünülemez. Ancak bu yardımların yerel Sosyal Güvenlik Yasaları gereği yapıldığı ve bunların Türkiye de ki benzer sistemle rücu yoluyla işverenden geri alınması söz konusu ise, bu kerre, işverenin mükerrer biçimde zarardan sorumlu tutulmaması için indirim yapılması gerekir... (Y. 21. H.D. E. 2002/7728 K. 2002/8811 T ).Suudi Arabistan Devletinin davacıya yapmış olduğu yardımların, tamamen insani düşüncelerden kaynaklanan ve bir atıfet niteliğinde olduğu saptanırsa, işverenin bu yardımlardan söz ederek zarardan kurtulması veya bu oranda sorumluluğunun azaltılması düşünülemez. Ancak bu yardımların yerel Sosyal Güvenlik Yasaları gereği yapıldığı ve bunların Türkiye de ki benzer sistemle rücu yoluyla işverenden geri alınması söz konusu ise, bu kerre, işverenin mükerrer biçimde zarardan sorumlu tutulmaması için indirim yapılması gerekir (Y. 21. H.D. E. 2002/6279 K. 2002/8571 T ) L)-TAZMİNATLAR TOPLAMI TEDAVİ BAKIM VE REHABİLİTASYON GİDERLERİ 1-Elektrikli Karyola 2-Havalı Minder 3-Tekerlekli İskemle 4-Havalı Yatak 5-Alt Bezi 6-Sonda Bedeli 7-Belgeli Tedavi Giderleri 8-Rehabilitasyon Giderleri : ,79-TL : ,09-TL : ,91-TL : ,92-TL : ,15-TL : ,50-TL : TL : 1.630,72-TL : ,50-TL

9 İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI 1-İşlemiş Dönem İşgücü Kaybı Tazminatı 2-İşleyecek Aktif Dönem İşgücü Kaybı Tazminatı 3-İşleyecek Pasif Dönem İşgücü Kaybı Tazminatı BAKICI GİDERİ 1-İşlemiş Dönem Bakıcı Tazminatı 2-İşleyecek Dönem Bakıcı Tazminatı : ,43-TL : ,83-TL : ,84-TL : ,76-TL : ,96-TL : ,96-TL : ,00-TL SONUÇ ve KANAAT : Hukuki durumun ve delillerin takdiri sayın mahkemeye ait olmak üzere delil olmak babında davacı tarafın isteği doğrultusunda dosyadaki bilgi ve belgelere göre iş bu rapor tarafımca hazırlanmıştır Hukukçu Bilirkişi Av. Mustafa ALADAĞ