İCRA VE İFIS HUKUKUNDA Şİ KAYET SEBEPLER İ (I)*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRA VE İFIS HUKUKUNDA Şİ KAYET SEBEPLER İ (I)*"

Transkript

1 İCRA VE İFIS HUKUKUNDA Şİ KAYET SEBEPLER İ (I)* Av. Talih UYAR ** Şikayet, icra ve iflas memurunun (ve 'iflas idaresi'nfr "İlK mad. 227", 'konkordato komiseri'nin "İlK mad ", 'alacakl ılar toplanmas ı (toplantıs ı)'mn "11K mad. 225) takip hukuku (icra ve iflas hukuku) ile ilgili hükümleri hiç uygulamamas ı veya yanl ış uygulaması nedenine dayan ır. Şikayet ile; icra (ve iflas) memurunun takip hukukuna ili şkin görevlerini "hiç yapmadığı " veya "yanl ış yaptığı " ileri sürülür) Şikayet yoluna ba şvurabilmek için, şikayet konusu olayda şikayet sebeplerinden birisinin bulunmas ı yeterlidir. Ayr ıca, "şikayet konusu hatal ı işlemi yapan memurun kusurlu olarak veya bilgisizli ği ile bunu yapm ış olması " aranmad ığı gibi "şilayetçinin, bu işlemden bir zarar görmü ş olduğunu ispat etmesi" de gerekmez.2 icra ve iflas Kanunu (mad. 16)* şikayet sebepleri'ni dört gurupta toplayarak öngörmüştür. Bunlar: A. Yap ılan i şlemin kanuna ayk ırı olmas ı, B. Yapılan işlemin olaya uygun olmamas ı, icra ve iflas alanında uygulamaya yönelik yaz ıları ve denemeleri büyük ilgi gören Avukat Talih Uyar' ın IlK 16. maddesiyle ilgili icra ve iflas Hukukunda Şikayet Sebepleri başlıkl ı bu kapsamlı makalesi Dergi'nin sayfa durumu dolay ısıyla parça parça yay ımlanabilecektir. Izmir Barosu avukatlar ından. 1 KURU, B., icra ve iflas Hukuku, C. 1, 1988, s IJSTUNDAĞ, S., icra Hukukunun Esas/an, 1995, s. 57, 58. * IlK mad. 16: "Kanunun halini mahkemeye b ı raktığı hususlar müstesna olmak üzere, icra ve iflas dairelerinin yaptığı muamele/er hakk ında kanuna muhalif olmas ında veya hadiseye uygun bulunmamas ından dolayı tetkik merciine şikayet olunabilir... Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede b ırakı lmas ından dolay ı her zan ıan şikayet olunabilir." TBB Dergisi, Sayı 50,

2 Talih UYAR makateler C. Bir hakkın yerine getirilmemesi, D. Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede b ırakılması'dır. Şimdi bu "şikayet sebepleri"rıi teker teker inceleyelim. A. Yap ılan işlemin kanuna ayk ırı olmas ı: Kaynak İsviçre Kanunu'ndan farkl ı olarak, kanunumuz Icra ve iflas Kanunu'na ayk ınlık"tan değil, genel olarak "işlemin kanuna aykırı " olmasından bahsetmektedir. 3 Bu belirti ş daha doğrudur. Buradaki kanun'dan maksat, sadece icra ve Mas Kanunu olmay ıp; icra ve iflas hukukuna ili şkin hükümleri içeren di ğer kanun (örneğin; MK, EK gibi) tüzük ve yönetmelik hükümleri de buraya girer.4 "Kanuna ayk ırılık"; bir kanun (tüzük, yönetmelik) hükmünün "hiç uygulanmam ış" veya "yanlış uygulanm ış " olmasını ifade eder. "Kanuna ayk ırı l ık" nedsiyle, uygulamada -çok s ık- şikayet konusu yap ılan ba şlıca işlemler şunlardır. - Takip konusu senet hakk ında ceza mahkemesinde sahtelik davas ı aç ılmış olmas ı nedeniyle, takibin durdurulmas ı isteminin icra memurunca kabul edilmemesi. Takip konusu senet hakkında, borçlunun "sahtelik iddias ı " ile şikayette bulunmas ından sonra, alacakli hakkında "sahtelik suçu "ndan dolayı kamu davas ı aç ılmış ise, bu davanın icra takibine etkisinin ne olaca ğı hakkında icra ve iflas Kanunu'nda bir hüküm bulunmadığından bu konuda HUMK'nun mad. 317/c. 2'den yararlanarak soruna bir çözüm getirmek gerekir. HUMIC'un 317/c. 2'ye göre; borçlu ancak -CMUK mad. 365'e göre- alacaklı hakkında aç ılmış olan ceza davas ına şahsi hak bak ımından müdahalede bulunarak senedin iptalini ister ve ceza mahkemesince şikayet konusu senet hakkında bilirki şi incelemesi yapt ırılmasına karar verilirse, takip ve dava konusu senet, ceza davas ı sonuçlanıncaya kadar hiçbir işleme konu yap ılamaz, yani icra takibi kendili ğinden durur. E ğer, borçlu ceza davasına şahsi hak bak ımından müdahale ederek, senedin iptalini istemezse, yalnız ceza mahkemesinde sahtelik davas ı aç ılmış olmas ı icra takibine etkili olmaz.56 ÜSTÜNDAĞ, S., age, s. 57; POSTACIOĞLU, 1., icra Hukuku Esas/an, 1982, s. 57. KURU, B., age, s. 89; POSTACIOĞLU, 1. age, s. 59; ANSAY, S. Ş. Hukuk, icra ve j1as Usulleri, 1960, s.31; ÜSTJNDAĞ, S. age, s.57; BERKIN, N., Tatbikatçılara icra Hukuku Rehheri, 1980, s. 397; PEKCANITEZ, H., icra-iflas Hukukunda Şikayet, 1986,5. 57; ARAR, K., Ica ve 1/tas Hükümleri, C. 1, 'icra", 1944, s. 37; MUŞUL,T., icra ve iflas Hukuku, 1. icra Hukuku, 2001, s.120 vd.; ULUKAPI, Ö., icra ve iflas Hukuku, 2001, s.17; YILDIRIM, M. K., icra Hukuku Notlan, 2002, s. 21; AKJN, 1. - AKIN, T., icra Müdürlüğü işlemler ınin Şikayet Yoluyla Denetimi, 1997, s KURU, B., Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Bası, C. 2, 2001, s vd.; UYAR, T. "Kambiyo 98 TBB Dergisi, Suyı 50, 2004

3 makaleler Tulih UYAR Ciro edilmi ş bir bonoda yalnız sahtecilik yapan lehtar hakkmda bu suçtan dolay ı ceza davası açılmış ise bu ceza davas ının, senedi ciro ile eline geçirmi ş olan meşnı (hakl ı) hamilirı borçlu hakk ında yaptığı icra takibine etkisi ne olur? Yarg ıtay7 -eski tarihli bir içtihatında- bu gibi durumlarda; HUMK'un 317/c 2hükmünür ı uygulanmayaca ğını belirtmi şti. Bu içtihat -kanımızca da hakl ı olarak- doktrinde8 ele ştirilerek, aynı kararm kar şı oy yazısındaki görüştin daha doğru olacağı belirtilmi ştir. Gerçekten lehtar hakkında aç ılan ceza davas ı sonucunda bononun sahte olduğundan iptaline karar verilince bu iptal karar ı, bono hamiline kar şı da ileri sürülebilecektir (TK mad. 737/1). Bu nedenle, borçlunun lehtara kar şı açılan ceza davasına şahsi hak bak ımından müdahale ederek, bononun iptalini istemi ş ve ceza mahkemesinde bono hakk ında bilirki şi incelemesi yap ılmasma karar verilmiş olmas ı halinde, HUMK'nun mad. 317/c 2'ye göre -hamilin yapm ış olduğu- icra takibinin kendiliğinden durmas ı gerekir. - Borçlunun, 'sen edin düzenlendiği', 'satış ilan ı n ın tebliğ edildiği', 'kefalet', 'şikayette bulunduğu' tarihte "ehliyetsiz olduğu" hususu -süresiz- şikayet yolu ile tetkik merciine bildirilir. TK mad. 582'ye göre; "akit ile borçlanmaya e/iil olan kimse, poliçe, çek ve bono ile borçianmaya e/zil" olduğundan, ancak medeni haklar ı kullanma ehliyetine (fiil ehliyetine) sahip olan ki şiler kambiyo senedi de düzenleyebilirler. Başka bir deyişle kanun koyucu, kambiyo senedinin düzenlenmesi için "özel ehliyet" aramamıştır. - Şu halde, medeni haklar ı kullanmak ehliyetinden k ısmen ya da tamamen mahrum bulunan kişiler, kambiyo senedi düzenleyemezler. Bu nedenle borçlunun "senedi düzenlediği tarihte" 10 (yani, imza tarihinde') hukuki ehliyete (MK mad. 13) sahip olmas ı gerekir. Aksi takdirde düzenlenen senet geçerli olmaz, T. 4/21 say ıl ı Içt. Bir. Kararı'2 gereğince, alacakl ı, senedi düzenleyen ki şinin ehliyetsiz olmas ı halinde, "iyi Senetlerine ili şkin Suçların icra Takibine Etkisi", (Manisa Bar. D. 1984/11, s. 2 vd.); UYAR, T., icra ve Iflas Hukukunda Suç Say ılan Fiiller (icra ve iflas Suçlan), 1987, s. 729; UYAR, T,, icra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 3. Bas ı, 2001, C. 2, s vd. 6 Bkz. 12. HD T. 4763/4959; T /16596 vb.; T. 7648/ 9188; İİD T / Bkz. 12. HD T. 5276/ KURU, B., age, s Bkz. HGK T. 11/ Bkz ID T. 3690/4245; T /16828; T / "Bkz. 12. HD T /12722; T / Bkz. RG T say ı TBB Dergisi, Sayı 50,

4 TaIIhUYAR makaleler iyetli olduğunu" da ileri süremez. 13 Çünkü, ehliyet konusu kamu düzenini ilgilendirir ve bu konuda üçüncü kişinin (alacaklinın) iyi niyeti -"borçlunun hukuki ehliyetten yoksun olduğunu" bilmemesi- korunmaz. Borçlu, senedi düzenledikten (ya da ciro ettikten) sonra hacir, altına almmışsa, senet geçerliliğini korur'4 Ebliyetsiz olan kişi senedi düzeriledikten -ya da ciro ettikten- sonra, bu yeteneğini kazanırsa, daha önce yapt ığı ve asl ında geçersiz olan i şlefre açrk ya da üstü kapal ı onayı ile geçerlik kazand ırabilir mi? Bu konu tartışmalıd ır. Doktrinde,15 "bu gibi durumlarda, ehliyetini daha sonra kazanm ış olanki şinin, ehliyetini kazanmadan önce yapt ığı işlemi geçersiz k ılabileceği" belirtilmişken, Yargıtay önceleri16 bu doğrultuda içtihatta bulunmuşken, daha sonka' 7 aksi görü şü benimsemi ştir. Aynı şekilde; borçlunun 'satış ilan ının kendisine tebliğ edildiğ ', 18 'as ıl borçluya kefil olduğu"' ve 'tetkik merciine şikayette bulundu ğu' 2 tarihlerde de 'ehliyetli' olmas ı gerekir. "Borçlunun bu tarihlerde ehliyetsiz olduğu" hususu, süresiz şikayet yolu ile tetkik merciine sunulabilir... Borçlunun ileri sürdüğü bu husus "mutlak def'i"lerden oldu ğundan, senedin ciro ile el de ğiştirmiş olmas ı halinde, her hamile karşı ileri sürülebilir. - Hakkında usulüne göre -"takip talepnamesi ile" veya "icra tutanağına beyanda bulunmak sureti ile"- takip aç ılmamış olan kimseye ödeme emri gönderilmiş olması, bu kişiye -kanınıızca süresiz- şikayet yolu ileyap ılan takibin iptalini isteme hakkını verir?' - Alacakl ının "kambiyo senedi"ne dayanarak, "kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile" takipte bulunmu ş olmas ına rağmen, icra memurunun borçluya "genel haciz yolu ile takiplere mahsus -örnek: 49- ödeme emri" göndermiş olmas ı -kanırmzca alacakl ıya süresiz- şikayet yolu ilç "ödeme emrinin iptalini" isteme hakkı verir?2 3 BkZ. 12. HD T /9745 'Bkz. 11. HD T. 4386/ INAN, N., Hatır Senetleri, 1969, s.36, 37; bkz. dipn Bkz. HCK T. (Naklen; INAN, N., age, s. 36,37; bkz dipn. 95) 17 Bkz. 11. LTD T. 51/ Bkz ID T / BICZ ID T /23463 Bkz. 12. HD T / kz ID T. 2660/956; T. 8990/4791; T. 2883/2517 vb. Bkz. 12. HD T. 7474/ Dergisi, Sayı 50, 2004

5 makaleler Talih UYAR - Alacaklının "kambiyo senedi"ne dayanarak "kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile" takip talebinde bulunmu ş olmas ına rağmen, icra memurunun, bu talebi kabul etmemesi -ve borçluya "ödeme emri" göndermemesi- IlK mad. 16/11 uyarmca 'bir hakk ın yerine getirilmemesi' say ıl ır ve alacakl ıya süresiz şikayet hakkı verir. - "Konkordato mühleti (öneli) içerisinde borçlu hakk ında takip yap ılamayacağı "na ilişkin ilk mad. 289/1 hükmüne aykın olarak?5 hakk ında konkordato mühleti verilmiş olan borçluya kar şı haciz yolu ile takip yap ılmas ı halinde, borçlu -kanımızca süresiz- şikayet yolu ile takibi iptal ettirebilir. - Yabanc ı uyruklu ki şinin mensup olduğu devlet ile aramızda ikili adli yard ım sözleşmesi bulunması halinde, o yabanc ı uyruklu kişi teminat göstermeden sayılı Kanun'un 32. maddesi gere ğince- Türkiye'de takipte bulunabilece ğinden,24 bu durumdaki bir yabanc ıdan Türkiye'de takip yapabilmesi için teminat istemesi halinde, bu ki şi -kanımızca süresiz- şikayet yolu ile bu kararm iptalini sa ğlayabilir. - Küçüğün babası ile birlikte imzalad ığı senetten dolay ı sorumlu tutulabilmesi için, MK mad. 345 uyarınca "kayyımın da işleme katılmas ı ve ha kimin onay ı " gerekli olduğundan?5 bu i şlemler yapılmadan küçük hakkında takip yapılamaz. Yap ılmas ı halinde, yap ılan takibin -lcan ınuzca süresiz- şikayet yolu ile iptali gerekir. Aynı şekilde; küçüğün velisi tarafından borç altına sokulmas ı -örneğin; kredi sözleşmesinin küçük adına velisi tarafmdan imzalannıası, bu konuda ayrıca sulh hakiminden izin aimmad ıkça geçerli olmaz (MK 343, 462/4). Buradaki geçersizlik de, süresiz şikayet yolu ile ileri sürülebilir! Buraya kadar nispeten aynnt ılı olarak açıklamaya çaliştığımız "şikayet konusu olabilecek" uyuşmazl ıklara ili şkin örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Nitekim, yüksek mahkeme -"kanuna ayk ırı l ık" nedeniyle- şikayet konusu olabilecek uyu şmazl ıklara çeşitli içtihatlarında değinerek, bu konuya aç ıklık getirmiştir. Gerçekten yüksek mahkeme; - "İpotekli takiplerde borçluya 'ödeme emri' yerine 'icra emri' gönderilmesi üzerine, şikayet yoluyla 'icra emrinin iptali'nin sağlanabileceğini"t Bkz ID T. 9014/9003; T /11961; T. 9361/ k7-12. HD T /6345; T /10902; T. 5225/3598; T. 5186/3146; T. 3033/84; T /10531 Bkz. 12. HD T. 7067/4679; T /4698 Bkz. 12. HD T. 3096/4052 "Bkz 12. HD T /13985 IBB Dergisi, Sayı 50,

6 Talih UYAR makaleler - Icra emrinin Tebligat Kanunu'na uygun olarak tebliğ edilmediğinin saptanmas ı halinde 'icra emrinin iptaline' değil, 'tebliğ tarihinin düzeltilmesine' karar verilmesi gerekeceğini" - "Takibin ipoteğe dayal ı olmas ı halinde dahi ilk takip aşamasında 'faizin hatal ı (eksik) istendiği'nden bahisle fiıiz alacağı için' ikinci kez (yeniden) ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yap ılamayacağın ı "29 - "İlamda 'k ıdem tazminatrndan doğan faizin daval ıdan al ınarak davac ıya verilmesine...' şeklinde hüküm kurulmu şsa, bu hükümle faizin alacağı kapitale dönü şmüş olacağından, bu alacağa tekrar faiz yürü tülebileceğini"3 - "45. maddenin müteselsil kefilleri kapsamad ığını "31 - "Bazı Vergi Kanunlan'nda Değişiklik Yap ılmas ına Dair 4684 say ılı Kanun'da öngörülen muafiyetin cebri icray ı kapsamadığın ı "32 - "Takip talebinde, as ıl alacağa takip tarihine kadar faiz yürü tüldükten sonra, bunlar ın toplam ı üzerinden tahsil tarihine kadar faiz istenmesi halinde, -BK 104 va, 3095 say ılı Kanun'un 3. maddesine ayk ırı olarak-faize faiz işlemiş olacağından, bu talebin kabul edilemeyeceğini (şikayet üzerine iptali gerekece ğino'tb - "Tedbir nafakas ın ın -kararda; dava tarihinden itibaren ba şlitılacağı konusunda aç ıklık bulunmad ıkça- ara karar ının verildiği tarihten itibaren ba ş- layacağın ı "3 - "Yarg ıtay'daki duru şma için takdir edilen vekalet ücretinin, as ıl hüküm kesinleşmeden takip konusu yap ılabileceğini"35 - "Finansal kiralama sözle şmesine konu malların, kirac ı borçlunun başka alacaklıları tarafindan haciz edilmesi halinde, kiralayan ın 'istihkak davas ı ' açabileceği gibi 'şikayet'de de bulunabilece ğini" - "HUMK uyarınca -gecikmesinde zarar umulan hallerde- icra mü- Bkz. 12. HP T /13723; T /1220; T / vb. 29 8kz. 12. HD T / Bkz. 12. HP T. 9987/ Bkz. 12. HD T. 9566/11957; T /20079 '2 Bkz. 12. HD T. 9679/ "BkZ. 12. HD T. 8570/11257; T /15339; T / vb. 34 BkZ 12. HD T. 8395/ Bkz. 12. HP T. 8808/11012; İİD T. 8524/9148; T /11854 vb. 36 Bkz 12. HD T. 8659/10665; T /17986; T / vb. 102 TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

7 makaleler TaIIhUYAR dürünün, vekaletnamesini getirmesi için, vekile kesin süre vererek, vekilin yaptığı itiraz ı kabul etmesi gerekeceğini; 'icra işlemleri'nin, HUMK 6711 'de halisi geçen 'gecikmesinde zarar umulan haller' niteliğinde olduğunu"37 - "Takibe konulmas ı kesinleşmesine bağl ı ilamlarda, ilamrn kesinle şmesinden itibaren faiz istenebileceğini"3 - "Koşullann olu şmas ı halinde, dosya tamamen infaz edilinceye kadar, her zaman icra müdürlüğünde veya tetkik merciinde takas defl'inde bulunabilece ğini"39 - "Üst s ı n ır ipoteği'nde fr 'teminat ipoteği'nde = 'maksimal ipotek'te = 'azami meblağ ipoteği'nde) ipotek veren üçüncü ki şinin sorumluluğu -'faiz', 'komisyon', 'icra giderleri', 'vekalet ücreti' vb. her türlü eklentiler dahil- ipotek limiti ile s ın ırlı olduğundan (MK 760), alacakl ının bu limiti aşar şekilde 'ipoteğin paraya çevrilmesi' yolu ile -ilams ız- takip yapamayacağını "4 - "İhale kesinleşmeden damga vergisi <ihale pulu) ile tellaliye harc ını ödeme yükü mlülüğünün -KDV gibi- doğmayacağı n ı "41 - "İhale kesinleşmeden, KDV borcunu ödeme yükümlülü ğünün doğmayacağını " - "Nafakaya ilişkin ilam bölümünün kesinleşmeden infaz edilebileceğini"43 - "Yabanc ı mahkeme ilamlann ın ten/izi konusunda yetkili Türk mahkemelerince -MÖHUK... mad. 34 vd...- veri.!en 'tenfiz kararlar ı n ın kesinleşmedikçe yerine getirilemeyeceğini (MÖHUK. mad. 4) - "İlamda tahsiline hükmolunun 'vekalet ücreti', 'harç', 'yargılama giderleri' için, ilam tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğini, ancak ilam ın infaz ı için kesinleşmesi gereken hallerde, vekalet ücreti, harç ve yarg ılama giderleri için ilam ın kesinleşmesinden itibaren yasal faiz istenebileceğini"* 37 Bkz. 12. HD T. 7414/10470; T /20755; T / vb. Bkz. 12. HD T. 8349/10428; T. 4507/4817 Bkz. 12. HD T. 7893/10384; T. 5300/5846; T. 3619/3950 vb. 40 8kz ID T. 7376/10189; T. 8796/ Bkz. 12. HD T. 7117/9947 Bkz. 12. HD T. 7117/9947 Bkz. 12. HC T. 7104/9931; T. 118/1925; T /17547 vb. «Bkz. 12. HD T. 6719/9760; T. 7742/8565; T. 9301/ Bkz. 12. HD T. 7008/9651; T /22720; T / vb. TBB Dergisi, Sayı 50,

8 TaIliı UYAR makaleler - "Ortakl ığın giderilmesi kararı gereğince satışa ç ıkarılan taşınmaza -dava sıras ında takdir edilen k ıymet d ışında- yeniden satışa esas k ıymetinin takdir edilmesi gerekeceğini" - "Finansal kiralama ilişkisinden doğan teminat ipoteğinden dolay ı, alacakl ın ın genel mahkemede dava aç ıp, alacağın ı miktar olarak belirlemesi gerekeceğini"47 - "Icra müdürlüğünün gerek kendiliğinden gerekse talep üzerine yaptığı işlemi bozamayaca ğın ı, hatal ı işlemi bozma yetkisinin 'taraflardan birinin ba şvurusu üzerine' tetkik merciine ait oldu ğunu" - "Mülkiyet uyu şmazl ığına ili şkin bulunmad ıkça, sadece ilamda geçen 'müdahalenin önlenmesine' şeklindeki sözcüğe bakarak, 'ilam ın infaz ının, kesinleşmesine bağlı olduğu' sonucuna varılamayacağını "49 - "Tedbir nafakas ı için Türkiye'nin herhangi bir icra dairesinde takip yap ılabileceğini"5 - "Vekalet ücreti, Avukatl ık Kanunu'nun 1641son uyarınca avukata ait olduğundan, iş sahibi müvekkilin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyeceğini"3' - "Kapitalize edilmi ş ana alacağa, takip tarihine kadar gecikme faizi istenebileceğini ancak, ayn ı gecikme faizine tekrar toplam alacak üzerinden 'icra emri'nde faiz istenemeyeceğini"5' - "Milin -Avukatl ık Asgari Ücret Tar ıfesine göre- avukat ına ait Olan vekalet ücretinden feragat edemeyeceğini" - "İlK 150 ı uyarınca ihtara borçlu tarajindan itiraz edilmi ş olmas ının, alacakl ının limit ipoteğine dayal ı olarak borçluya icra emri göndennesini engelleıneyeceğini"tm - "Dava tarihinden başlamak kayd ıyla... TL. birikmiş nafakaya hükmedilmiş ve ayrıca faizin başlang ıç tarihi hakk ında hüküm kurulmam ış ' olmas ı Bkz T. 6221/9474; T. 8139/ BkZ ID T. 6563/9206 bkz ID T. 5576/8984; T /1159; T. 8010/8567 vd. 0 BİCZ. 12. HD T. 5763/8682; T / Bkz ID T. 4918/ Bkz. 12. HD T. 5884/8368; T. 932/3409; T / Bkz iD T. 5912/ 8380 BkZ. 12. HD T. 3370/ Bkz ID T. 2538/ TBB Dergisi, Sayı 50, 2004

9 makaleler TaIihUYAR halinde, birikmi ş nafaka alaca ğına karar tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekeeegini"il - "4389 say ıl ı Bankalar Kanunu'nun 17. maddesi vas ıtas ıyla IQS maddesi uyannca malvarl ıklan üzerine -devir ve temlik edilmemeleri konusunda- konulan ihtiyati tedbir karann ın, icra takibi yap ılmas ına ve taki bin sürdürülmesine engel teşkil etmediğini" - "Fazla ödenen paran ın iadesi' için -İlK 361 uyar ınca- alacakl ıya gönderilen muhtıran ın alacakl ıya tebliği tarihinden itibaren alacakl ıdan faiz istenebileceğini"5 - "İlamda 'daval ılar ın (borçlulann) müteselsilen sorumlu olduklar ı 'n ın öngörülmemiş olmas ı halinde, borçlular ın borçtan eşit oranda sorumlu olacaklanrn"58 - "Satılan hacizli mal üzerinde birden fazla rüçhanl ı alacak bulunmas ı halinde icra müdürlüğünce öncelikle s ıra cetveli düzenlenmesi gerekeceğini"' - Idarece kamulaştırmadan vazgeçilmesi durumunda, ödenen paran ın geri istenmesi halinde, Anayasa'n ın 46. maddesinde kamu alacaklar ı için öngörülmü ş olan 'en yüksek faiz oran ı 'n ın uygulanamayacağın ı "6 - "Faaliyet izni kald ınlan finans kurumlar ı hakk ında, ihtiyati tedbir dahil her türlü icra ve iflas takiplerinin duraca ğın ı "6' - "Uyarlama davas ında verilen karann infaz ı için kesinleşmesi gerektiği- ni"62- - "Tam yarg ı davas ı sonunda verilen karann infaz ı için kesinleşmesine gerek bulunmadığını " - "'Kıdem tazminatı 'na ilişkin 'en yüksek mevduat faizi'nin, dönemlerin başlangıç (akdinfesih, hakkın doğum) tarihlerindeki oranlar dikkate al ınarak -birer yıll ık dönemler halinde- hesaplanacağın ı "TM Bkz ID T. 2540/5656; T. 2778/4139; T. 327/ Bkz 12. HD T. 2166/ Bkz ID T. 1680/4568 ' BkZ T. 1851/4642; T /17421; T /13516 vb. BkZ T. 1021/ Bkz. 12. HD T. 4/2960 Bkz ID T / Bkz 12. ED T /2435 BkZ. 12. HD T / BkZ 12. HD T /2333; T /14224; T / vd. TBB Dergisi, Sayı 50,

10 Tulih UYAR makale ler - "Anonim şirketin taraf olduğu bir davada, oran belirtilmeden hükmedilen 'ticari faiz'den, 'avans faizi'nin kastedilmi ş say ılacağı n ı "" - "Borçlu tarajindan -esasla ilgili itirazlar ayr ıca bildirilmeden- sadece 'ödeme (icra) emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesi' için tetkik merciine şikayet yoluyla ba şvurulabileceğini" - "Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlar ının -karada ayr ıca, 'dava konusu taşınmaz ın/taşın ırın cebri icra yoluyla da sat ılamayacağın ın' belirtilmi ş olmad ıkça- dava konusu şeyin nzai devirlerini önleyeceğini, yap ılan icra taki bine (ve yap ılacak ihaleye) etkili olmayaca ğın ı' - "Borçlunun açt ığı olumsuz tespit davas ının zamanaşım ını keseceğini" - "Fuzuli işgal nedeniyle meni müdahale (elatman ın önlenmesi) ilam ın ın takibe konulabilmesi için kesinle şmesine gerek bulunmad ığın ı "69 - "İlamda hükmedilen vekalet ücretinin tahsüi için avukat ın kendi ad ına icra takibi - "BK 84 emredici bir hüküm oldu ğundan, alacakl ı 'takip talebi'nde açıkça 'borçlunun yapt ığı ödemelerde (yat ırd ığı taksitlerde) bu hükmün uygulanmas ın ı istememi ş dahi olsa,-icra müdürünün görevinden ötürü, kendiliğinden bu hükmü uygulayarak' yap ılan ödemeleri öncelikle faiz ve masraflardan düşmesi gerekeceğini"1 - "As ıl borçlu hakkında takip kesinleştikten sonra, icra kefili hakk ında icra emri ç ıkarılabileceğini (asil borçlu hakk ındaki taki bin iptali halinde, takibe kefil hakk ında devam edilemeyeceğini)"' - "Keşidecinin has ıms ız olarak aldığı 'çekin iptali'ne dair karardan, çek hamilinin etkilenmeyeceğini" - "Ara kararları n ın, İlK 68'deki belgelerden olduğu ve kararın bütününü "Bkz. 12. HC T /1997 "Bkz. 12. HC T / Bkz. 12. HD T /1787; T. 638/1999; T. 8450/ 8772 S Bkz. 12. HC T /1762; T. 3838/4362; T. 25/712 vb. Bkz ID T /1860; T. 3821/4565; T / vb. ' Bkz. 12. HD T /1444; T / Bkz. 12. HD T /1596; T. 9880/10838; T. 8528/9401 vb. 'Ekz. 12. HD T /1349; T /14790; T. 9310/ vb. "Bkz ID T / Dergisi, Suy ı 50, 2004

11 makaleler TaIIHUYAR ihtiva ettiğinden haciz yoluyla takibe kan ulabüeceğini, buna karşın 'k ısa kararlar' ın gerekçeli kararla bütünlük arzettiği ve müstaküen ne ilamlı ne ilams ız olarak takibe konu edilemeyeceğini'74 - "Tam yargı davaları sonucunda verilen ve 'belli bir miktarı içeren' ilamlann (2577s. K. mad ) icra dairesinde ilaml ı takip konusu yap ılabileceğini"5 - "Hukuki yard ımın sona erdiği (ödemenin yap ıldığı) tarih teki Avukatl ık Asgari Ücret Tarifesine göre icra (merci) vekalet ücretinin hesaplanmas ı gerekeceğini'76 - "Istihkak davas ının kabulüne' ilişkin ilamların kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini, fakat 'istihkak davas ının reddine' ilişkin ilamlann ise, infaz edilebilmelerinin kesinleşmesine bağl ı olmadığın ı"' - "Tetkik mercii kararlarının kural olarak kesinleşmeden icraya konu labileceğini"8 - "Yeni Medeni Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihinden önce, kadın ın kocas ının borcuna kefil olmas ın ın geçerliliğin sulh hukuk hakiminin tasdikine bağlı oldu ğunu" - "Anayasan ın 46. maddesinde yap ılan değişikliğin kamula ştırmalara ilişki 'tezyidi bedel ilamlar ı (hükmedilen kamulaştırına bedelini artt ıran ilamlar)' hakk ında da uygulanacağın ı "80 - "Kendisine ödeme emri tebliğ edilen Milli Savunma Bakanl ığı evrak memurunun, Bakanl ık Teşkilat Kanunu'na göre böyle bir tebliği kabule yetkisi bulunup bulunmadığın ın ara ştınlarak uyu şmazl ığın çözümlenmesi gerekecegini"il - "Boşanma davas ı sonucunda hükmedilen 'yoksulluk nafakas ı ' ile 'iştirak nafakas ı 'n ın, boşanma ilam ının eklentisi olduğunu, bu nafakaların boşanma ilam ı- n ın kesinleşmesi ile muaccel olacağın ı, bu tarihten itibaren icraya kanulabileceğini ve bu tarihten itibaren faiz istenebilece ğini" 74 Bkz. 12. HD T /1262 ' Bkz. 12. HD T /1118; T /22154; T / vb. 76 Bkz T /1195 Bkz. 12. HD T /916; T /9444; T. 4632/6959 vb. Bkz. 12. HD T /682; T. 1462/2267; T. ğ9/17775 vb. "Bkz. 12. HO T /535 Bkz ID T /538 Bkz. 12. HD T /616 Bkz. 12. HD T /402; T /13647 TBB Dergisi, Sayı 50,

12 Talih UYAR makaleler - "DSPnin 'yargı harçları 'ndan muafolmadığını " - "İlam ın 'elatman ın önlenmesine' ili şkin olup 'tahliye' hakkm4a hüküm içermemesi halinde, borçluya tahliye istemli icra emri gönderilemeyeceğini"tm - "Menfi (olumsuz) tespit konulu -menfi (olumsuz) tespit davas ı sonucunda- davan ın kabulüne / reddine ilişkin kararlann, kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini, ilamda yer alan eklentilerin de ayn ı kurala tabi olduğunu (yani; itamda yaz ılı 'tazminat' ve 'yarg ılama giderlerinin de ilamin kesinle ştiği tarihte muaccel olacağın ı ve bu tarihten itibaren bunlara faiz yürütülebüeceğini ve infaz edilebileceğini) ""' - "İlam ın infaz edilecek k ısm ın ın 'hüküm bölümü' olduğunu, bu :bölümün aynen infaz ı gerektiğini, tetkik mercii hakiminin ilam ın infaz edilecek k ısm ını yorum yoluyla belirleme yetkisinin bulunmad ığın ı "87 - "Ana para faizine tekrar faiz yürütülebileceğini (ana paraya dönü şmü ş olan faize temerrüt faizi yürütülebileceğinv" - "Tedbir nafakas ın ın boşanma veya ayrılık davas ının reddine dair hükmün kesinleşmesi ile sona ereceğini"89 - "icra em.rinin -takibin kesinle şmesi için- borçlu vekiline tebliği gerekeceğini ancak IIK'n ın ceza hükümlerinin uygulangbilmesi için, alacakl ının talebi üzerine borçlu ya da icra e ınrinin tebliği gerekeceğini"0 - "As ıl borçlu hakk ında takip yap ılmadan ipotek verenler hakknda takip yapılamayacağın ı ve daha sonra as ıl borçlunun takibe dahil edilemeyeceğini, buna karşın, asil borçlu hakk ında takip yapıldığı halde ipotek veren hakk ında takip yap ılmam ışsa bu kişinin daha sonra takibe dahil edilmesinin ve hakk ındaki eksikliğin giderilmesinin mümkün oldu ğunu"9' Bkz. 12. HD T /27748; T. 6483/7339 m Bkz. 12. HD T /27263 Bkz. 12. HD T /26707; T /24238; T /20649 vb. Karş. 12. HD T /2292 Bkz. 12. HD T /20051; T. 2902/4783; T / vd. Bkz. 12. HD T /26451; T /23124; T /19426 vb. ' Bkz. 12. HD T /26355 Bkz. 12. HD T /26158 Bkz. 12. HD T /25717; T. 6460/6972; T. 9138/9651 vb Dergisi, Sayı 50, 2004

13 makaleler Talih UYAR - "'Tasarrufun iptali'ne ili şkin ilamların kesinleşmeden uygulanabileceğini"92 - "150/ı uyarınca; hesap özetinin tebliğinden itibaren, bu hesap özetine karşı 8 günlük itiraz süresi geçtikten sonra icra emri gönderilerek takip yap ılabileceğini',93 - "BDDK'ya devredilen bankalar bak ımından, BDDK'n ın tapu kayd ında haciz alacakl ısı durumunda olan tüm bankaların halefi olacağını ve haciz alacakl ısı s ıfatıyla yap ılan ihalenin feshini isteyebileceğini"' - "Karar ve ilam harc ının takipten sonra ödenmi ş olmas ı halinde tetkik ınerciince 'takibin iptaline' değil, 'takip tarihi ile harc ın ödendiği tarih aras ındaki işlemlerin ve bu arada icra emrinin iptaline' karar verilmesi gerekece ğini (noksan harç alacakl ı tarajindan tamamlanmad ıkça, icra ınüdürlüğünce icra işlemlerine devam edilmeyeceğini)"95 - "İlamda, alacakl ı yararına hükmedilen vekalet ücretinin 'net' olarak belirlendiği açıkça belirtilmedikçe, ücretin 'brüt' olarak hükmedilmi ş olduğunun kabulü gerekeceğini"6 - Icra emrinin, borçlu vekiline tebliğ edilmesi gerekeceğini' - "Vergi mahkemesince verilen ve 'fazla al ınan harç ya da verginin iadesine' ilişkin ilam ın kesinleşmeden takip konusu yap ılamayacağını "8 - "İpotekli taşınmaz malikine 'ihbar' (ihtar) yap ılmadığı sürece onun hakkında borcun muaccel olmayaca ğı n ı ve icra takibi yap ılamayacağını, 'hesap kat ihtarı 'n ın gönderilmesinin de 'ihtar' yerine geçece ğini"9' - " 'Kira tespit ilam ı 'nda, tespit edilen kiran ın 'net' ya da 'brüt' olduğuna dair bir aç ıklama bulunmamas ı halinde, kira paras ının 'brüt' olarak tespit edildiğinin kabulü gerekeceğini" - "Tüzel kişiliği bulunmayan Ankara Numune Hastanesi'nin 'pasifhusumet ehliyeti' bulunmad ığın ı "'0' Bkz. 12. HD T /25328; T. 5259/6499 BkZ. 12. HD T /25088; T. 303/1268 BkZ. 12. HD T /24382 '5 BkZ. 12. HD T /22922 'Bkz. 12. HD T /22794; T / B1cz 12. HD T /22696 Bkz. 12. HD T /22528; T. 1225/ Bkz 12. HD T /22232; T. 7781/8612; T. 7329/8340 vb. 1 BkZ. 12. HD T /21864; T. 8799/9880 ' 'Bkz. 12. HD T /21574 TBB Dergisi, Sayı 50,

14 Talih UYAR makaleler - "Kira tespit ilam ındaki 'vekalet ücreti ve yarg ılama giderleri'ne ili şkin bölümün -ilamm kesinleşmesinden sonra- ilaml ı takip konusu yap ılabileceğini"102 - "BK 104/1 maddede yer alan ftıiz' deyimiyle kasdedilen 'kapital faizi' olup temerrütfaizlerinin buraya dahil olmad ığın ı "1 - "Üst s ın ır ipoteğinde, icra takibi için yap ılan 'giderler' ve 'icra vekalet ücreti' için de, üst s ınır aşılmadan takip yap ılabileceğini"04 - "İİK. 45 uyannca, müteselsil kefil hakk ında, ipotek kapsam ı dışında kalan borç için genel haciz yoluyla takip yap ılabileceğini"'" - "liamda lehine hükmedilen tazminat ı, 'faiz isteme hakk ın ı sakl ı tutmaks ı- zın' 'takipten önce' borçludan tahsil eden alacakl ının daha sonra faiz alakağı için borçlu hakk ında takip yapamayaca ğın ı "06 - "Sadece taksitlendirilmiş kamulaştınna bedellerinin ödenmemesi halinde değil, herhangi bir sebeple ödenmemi ş kamulaştırma bedelleri hakk ında da, 'kamu alacaklan için öngörülen en yüksek faiz oran ı 'n ın uygulanaca ğını "107 - "Geminin nzai sat ışın ın, gemi alacakl ısın ın hakk ın ı düşürıneyeceğini"106 - "Boşanma karar ın ın kesinleşmesinden sonra hükmedilen maddi / manevi tazminatın, kesinleşmesi beklenmeden infaz edilebileceğini" 9 - "İcra müdürünün 'her iki dosyadan haciz konulan mallann ayn ı olup olmadığı ' konusunda incelemede bulunup karar vere büeceğini"'1 - "Miras ı reddetmiş miras ç ılar hakk ında, mirasb ırakan için al ınm ış ilama dayal ı olarak takip yap ılamayacağın ı "111 - "Tahsil harc ı n ın takip masraflan çıkar ıld ıktan sonra geri kalan miktar üzerinden hesaplanmas ı gerektiğini" Bkz ID T /20916; HGK T /456; 12. HD T. 4612/4904 vd. Bkz. FIGK T / Bkz. 12. HD T / Bkz ID T /20079 BIcz. 12. HD T /26636 ' 'I3Icz iD T /19081; T /14327; T / vb. 'Bkz ID T / Bkz. 12. HD T /18707; 16A.2002 T. 6670/7997; T. 3052/4392 vb. 110 Bkz ID T /17428 "Bkz ID T / Ukz. 12. HD T / IBB Dergisi, Sayı 50, 2004

15 makaleler Talih UYAR - "Üst s ı n ır ipoteğinde alacakl ının ancak -faiz ve eklentiler de dahil olmak üzere- limitle s ın ırl ı olarak takipte bulunabileceğini"113 - "Sat ışı (ihalesi) yap ılan ara çla ilgili para cezalar ının da al ıcıya ödettirildikten sonra, arac ın al ıcı ad ına tescilinden sonra al ı cın ın 'para cezas ının kendisine iadesi' için icra müdürlüğünden talepte bulunabileceğini"114 - "Aile hukukuna ili şkin ilamlar kesinleşmediğinden, bo şanma ilam ında yer alan ve onun eklentisi niteliğinde olan maddi / manevi tazminatlar ın boşanma ilam ı kesinleştikten sonra icraya konulabileceğini, bu alacaklar için, ilain ın kesinleşmesinden itibaren faiz istenebileceğini"15 - "Tedbir karan ve olumsuz tespit davas ında taraf olmayan alacakl ının, bu karardan etkilenmeyeceğini"116 - "Alacakl ı hakkında 'sahtecilik suçundan dolay ı ' asliye (veya ağır) ceza mahkemesinde aç ılan ceza davas ında, HLIMK 317'deki ko şullar ın gerçekleşmesi ve borçlunun müdahale talebinde bulunmu ş olmas ı halinde, suç konusu senetle ilgili taki bin durdurulmas ı gerekeceğini"17 - "Takip dayanağı ilamda '...faiz alacağının davalıdan al ın ıp, davacı ya verilmesi...' şeklinde hüküm bulunmas ı halinde, buradaki 'faiz alaca ğı ', 'ana para (kapital) alacağı 'na dönüşmü ş olduğundan, bu alacak için icra taki binde ayrı ca faiz istenebileceğini"118 - "Temyiz aşamas ında yargılamaya borçlu veküinin kat ılm ış olmas ı halinde, bu a şamadan sonra borçlu vekiline tebligat yap ılarak takibin sürdürülebileceğini"119-11k 83'te adı geçen 'ilama müstenit olmayan nafaka' tabirinden anla şılmas ı gerekenin '8K 507'de olduğu gibi sözleşmeye dayanan nafaka' olduğunu, 'ilama bağl ı birikmiş nafakalar' ın da haciz edilemeyeceğini"120 - "Ara karan' ile hükmedilen nafaka alaca ğına -yap ılan genel haciz yoluyla takipte- ara karar tarihinden itibaren faiz istenebilece ğini"1211 " 3 Bkz. 12. HD T /17175; T / kz. 12. HD T /16851 "5Bkz. 12. HD T /16859; T. 3215/4062; T. 7810/8867 vb. 116 Bkz. 12. HD T /16918; T. 8695/9838; T. 5564/6235 vb. 11 8kz. 12. HD T /16409; T. 2318/3012 ' 18 Bkz 12. HD T /16271 '19 13kz 12. HD T /15867 lr Bkz. 12. HD T / Bkz. 12. HD T /14959; T /13312 TBB Dergisi, Sayı 50,

16 TaIihUYAR makaleler - "Arttırılan nafaka miktar ına hangi tarihten itibaren faiz yürütüleceği hakkında kararda bir hüküm bulunmamas ı halinde, karar (ilam) tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekeceğini"' - "Haciz tehdidi ile dosya borcundan daha fazla para tahsil edildiği' iddias ına dayal ı şikayet hakkında tetkik merciince 'görevsizlik karar ı ' verilemeyeceğini"124 - "Sayıştay ilamlarının eday ı içermesi ve kesinleşmesi halinde, 'icra emri' gönderilerek takip konusu yap ılabileceğini"tm -- Idarece verilen 'men kararı ' için icra emri gönderilemeyeceğini ancak ayn ı kararda yer alan 'sarf (masraf) karar ı ' için icra emri gönderilebileceğini"1 - "Ara karar ı ile kararlaştırılm ış nafakan ın, her yerde takip konusu yap ılabileceğini' - "Olumsuz tespit davas ının reddi nedeniyle alacakl ı lehine mahkemece tazminata hükmedilmi ş olmas ının, icra veznesine yat ır ılan ve tedbir kararı nedeniyle alacakl ıya ödenmeyen alacağa -paran ın ödenebilir hale gelmesine (ihtiyati tedbirin kalkmas ına) kadar-faiz yürütülmesine engel te şkil etmeyeceğini" - "Elatman ın önlenmesine ilişkin ilama dayal ı takibin kesinle şmesinden sonra taşınmaz ın el değiş tinnesinin takibin -yeni malik hakk ında- depam ını engellemeyeceğini"1 - "İlK uyarınca, borçluya 'icra emri' gönderilebilmesi için, ipotek akit tablosunun kayıts ız şartsız para borcu ikrann ı içennesinin gerekmediğini (borçluya daha önce 'hesap özeti'nin tebliğ ol ıtnmu ş ve onun 8 gün içinde buna itiraz etmemiş olmas ının yeterli olduğunu)" - "Takip konusu alaca ğın rehin tutar ı ile karşılanamayacağın ın belirgin olması halinde, tüm alacak için tahsilde tekerrür olmamak üzere -önce rehinli takip yapmadan- genel haciz yoluyla takip yap ılabileceğini"131 - "Tenkise ilişkin ilamlann takibe konulabilmeleri kesin le şmelerine bağl ı değilse de, mahkemece muns muvazaas ı nedeniyle aç ılan tapu iptali ve tescil davas ı 1 }(arş 12. HD T. 482/940 '"BkZ. 12. Ha T / Bkz. 12. HD T /14639 'Bkz. 12. HD T /13830 lu Bkz ID T /13763 Ir Bkz. 12. HD T / Bkz. 12. HD T /13287; T /14088; T. 1964/ 2391 vb. 1"Bkz ID T / Bkz. 12. HD T /12332; T. 6047/ Bkz. 12. Ht) T /12227; T / TBB Dergisi, Sayı 50, 2004

17 makaleler Talih UYAR sonucunda fiili imkans ızl ık nedeniyle bedelin tahsiline karar verilmişse bu kararın takibe konulabilmesi için kesinleşmiş olmas ının zorunlu o1du ğunu"132 - "Teminat mektupların ın, başka bir ilişkiden doğan borç için -borçlunun başka bir borcu için- haciz edilemeyeceğini"tm - "Üst düzey yöneticilerinin -506 say ı l ı Kanun mad. 80 uyarınca- sorumlu olabilmesi için, borcun sigorta prim alaca ğından kaynaklamas ı gerektiğini" - "Arttırılan kira paras ına dafaizin, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren yürü tüleceğini"133 - "En yüksek işletme kredisi faiziııin, işletme kredisi veren Halk Bankas ı, S ınai Kalk ınma Bankas ı gibi bankalardan sorularak, bilirki şilere a şamal ı olarak hesaplattınlmas ı gerekeceğini" - "Tüzel kişiliği bulunan Adalet Bakanl ığı muhatap gösterilerek, Adalet Bakanlığı 'na icra emri gönderilebileceğini"137 - "İlamdafaizin başlangıcı hakk ında hüküm bulunmamas ı halinde, birikmiş nafaka farkları için, karar tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekeceğini"33 - "İpoteğin 'bir yıl süreyle faizsiz olarak' kurulmu ş olmas ının, 'vade tarihine kadar ana para için faiz istenemeyeceğini' ifade ettiğini, temerrüdün olu şmas ı halinde, temerrüt faizi istenmesini engellemediğini"139 - "4389 sayıl ı Kanun (mad.261ii) uyarınca 'izni kaldır ılan banka aleyhine yap ılmakta olan takiplerin' duracağın ı, banka aleyhine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz veya kesin haciz uygulanmayaca ğın ı "41 - "Damda, 'sigorta şirketinin teminat dahilinde sorumlu olduğunun belirtilmesinin, hükmedilen alacağın 'müteselsil sorumlu' durumunda bulunan borçludan tahsiline engel teşkil etmeyeceğini""' - "Kesinleşen bir merci karar ının, ayn ı konudaki diğer bir merci kararına karşı, takip hukuku aç ısından kesin hüküm teşkil edeceğini"42 m2 ükz. 12. HD T /12198; T. 8207/ Bkz T /12093; T. 3818/4155; T / M Bkz. 12. HD T /11788 '33 Bkz. 12. HD T / Bkz. 12. HD T. 9987/11063; T. 6458/6964; T. 1126/1684 Vb. 137 Bkz ID T. 8938/10333 '33 Bkz. 12. HD T. 8751/ Bkz. 12. HD T. 8420/9545 '40 Bkz ID T. 8069/ Bkz. 12. HD T. 6783/7755 '42 8kz 12. HD T. 6661f7845 IBB Dergisi, Sayı 50,

18 TaIihUYAR makaleler - Izni kald ırılan banka aleyhine yap ılmakta olan icra - iflas takipleri durduğundan ihtiyati tedbir, ihtiyati ve kesin haciz uygulanamayaca ğırn"43 - "Kesinleşmeden takibe konulabilecek ilamiarın eki entisi durumunda bulunan avukatl ık ücretlerinin de, ilam kesinle şmeden takibe konulabileceğini"1 - "iş sahibi (müvekkil) yararına Avukatl ık Asgari Ücret Tarıfesi'ne göre değil de, taraflar aras ındaki sözleşmeye göre belirlenen avukatl ık ücretinin, Av. Kanunu'nun 1641V maddesinde öngörülen korumadan ist ifade edemeyeceğini"45 - "Takip iptal edildikten sonra, alacakl ın ın ayn ı dosya üzerinden harç vermeden yeni bir takip ba şlatamayacağı n ı "46 - "Verilen borç para karşılığında,.ayr ıca ipotek al ınm ış olmas ı halinde İlK 45 uyarınca öncelikle ipotekli takip yap ılmas ı gerekeceğini147 - "Takip dayanağı Üamdafaizin başlangıcı hakkında bir hüküm bulunmamas ı halinde, karar tarihinden itibaren faiz istenebileceğini"48 - "'Kooperatif örtakl ığından ç ıkarma' kararın ın -1163s. Koo peratifler K. 16 ve HLI]vfK 443/4 uyarınca- kesinleşmed.m infaz (icra) o1unamayacağını "49 - "ilamda yer alan 'muarazan ın önlenmesi'ne dair hükmün ihtarat yapmak suretiyle uygulanmas ı gerekeceğini, alacakl ın ın 'tahliye' yönündeki infaz isteminin reddi gerekeceğini"" - "Nafaka ilam ına dayal ı takiplerde, işlemiş faizin her bir ayl ık nafaka için -kademeli olarak- hesaplanmas ı gerekeceğini"" - "Bozma kararına uyulmu ş olmas ı halinde, bu karar ın lehine bozulduğu taraf için 'kazan ılm ış hak' olu şturacağın ı" "Olumsuz tespit davas ı 'n ın -İlK 721Vi uyarınca- 'geri alma davas ı 'na dönü şmüş olmas ı halinde de, mahkemece verilen ilam ın kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini" ' Bkz. 12. HC T. 6098/7480 "Bİcz. 12. HC T. 6581/7378 '45 BkZ. 12. HC T. 5713/7024 ' 6 BkZ 12. HC T. 5754/ BkZ. 12. HC T. 5233/6166 US Bkz 12. HC T. 5044/6219; T. 6124/6896; T. 2857/3681 vb. t49 Bkz. 12. HD T. 4638/5698; T. 2691/2870 Bkz. 12. HC T. 3970/4601 " Bkz. 12. HD T. 3062/4382 Bkz. 12. HC T. 2844/ Bkz T. 2391/ TBB Dergisi, Sayı 50, 2004

19 makaleler TaIIhUYAR - "Taşınmaz ın ayni ile ilgili olmayan 'elatmamn önlenmesi' ilamlar ın ın, kesinleşmeden icraya konulabileceğini"5' - "'Maddi tazminat'a ili şkin ilamlar ın icraya konulabilmeleri için kesin/eşmelerine gerek bulunmadığın ı "155 - "Ortaklığın giderilmesi davas ı sonucunda verilen 'tescil karan'n ın, ilam kesinleşme-den (HLLMK 443) infaz edilemeyeceğini"156 - "Hisseli taşınmaza yap ılan müdahalenin önlenmesine ili şkin ilam ıh, 'takip yapan ın hissesine müdahale edilmemesi' şeklinde, borçlu ya ihtarda bulunularak infaz edilmesi gerekeceğini"157 - "Yeniden harç verilmeden, mirasb ırakan hakk ında takip tarihinde ölü olduğu için iptal edilen takip dosyas ı üzerinde, miras ç ılara ödeme emri çıkarılaraic taki bin miras çılara yöneltilemeyeceğini"158 - "Kişisel hak mahiyetinde olan sat ış vaadine dair hak tapu kaydına işlenmekle ayni etkinlik ve aleniyet kazand ığından, beş yıl süre ile üçüncü ki şilere karşı ileri sürülebileceğini (satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmesinden sonraki tarihi taşıyan hacizlerin, şerh sahibi al ıcıy ı bağlamayacağını, bu nedenle satış vaadinin şerhinden sonra taşınmaz ı haciz ettiren alacakl ıya, s ıra cetvelinde, şerh sahibi alıcıdan sonra yer verilmesi gerekeceğini - Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerh verilmesinden sonra konulan hacizlerin geçersiz oldu ğunu)"'16 - "flas açıld ıktan sonra, mü/lis borçlu hakk ında, İİK 185 uyarınca; ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yap ılabileceğini"161 - "Boşanma ya da bo şanman ın reddi ilam ında, 'dava tarihinden ba şlamak üzere' 'tedbir nafakas ı 'na hükmedilmi ş olmas ı ve dava tarihinden itibaren faiz yürü tüleceğinin öngörülmemi ş olmas ı halinde, karar tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekeceğini"162 - "Köy muhtarl ığınca, 4081 s. Kanun'un 15. maddesine göre düzenlenen 'koruma tarıfesi'nden kaynaklanan koruma bedelinin tahsili için, örnek 53 icra 1M Bkz. 12. HD T. 1519/2750 "Bkz. 12. HD T. 226/ Bkz. 12. HD T. 1190/ Bkz ID T. 1113/2310; T. 5689/6469; T / Bkz. 12. HO T. 776/1624 'Bkz. 12. HD T /18142; MGK T /1285; 19. HD T. 6511/10043 vb. Kar5: 12. HD T / Bh 12. HD T / Bkz. 12. HD T. 9560/10476; MGK T /746 TBB Dergisi, Say ı 50,

20 Tatili UYAR makaleler emri gönderilerek İİK'na göre değil, 6181 say ıl ı Kanun'a göre icra takibi yap ılabileceğini"163 - "İpotekli taşınmaz ın 'tamamlay ıcı parças ı ' ve 'eklentisi' durumunda bulunan ve ipoteğin kapsam ında yer alan menkullerin -ipotekli ta şınmaz satışa çıkarılmadan- müstakilen haciz edilip, sat ışa ç ıkanlamayacağını (IlK. 83 c)"im "Faize faiz yürütülmesinin kural olarak yasak olduğunu, fakat, tarım kredi kooperatiflerine ilişkin özel mevzuat ile istisnai uygulama öngörülebileceğini, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin kanundan doğan yetkisini kullanmak suretiyle kooperatif ortaklan lehine yay ınlad ığı genelgelerdeki faiz hesaplama yönteminin öncelikle uygulanmas ı gerek?ceğini - "icra taki binin, 'donatan'a yöneltilebileceği gibi, donatan ı temsilen 'acenta 'ya da yöneltilebileceğini" - "4081 sayılı Çiftçi Mallarının Kqrunmas ı Hakk ındaki Kanun gereğince, koruma ve ihtiyar meclislerinin 'kesinleşmiş tazmin (ödetme) kararlan'n ın sayılı Kanun mad. 10, 26 uyarınca- 'ilam' hükmünde olduğunu, buna karşın ayn ı meclislerin, 'koruma tanfeleri gereğince koruma bedelleri hakkında verdikleri tahsil kararları ' ile 'para cezalar ı 'nın say ılı Kanun mad. 15 uyarınca say ılı yasa hükümlerine göre yerine getirilebilece ğini"" - "Zilyetliğe dayal ı olarak taşınmaz ın teslimini öngören ilam ın, kesinleşmeden infaz olunabileceğini'1 - "8K. 487 uyarınca alacaklının asil borçluya müracaat etmeden, rehinleri paraya çevirmeden kefiller hakk ında icra takibi yapabileceği gibi, as ıl borçlu hakk ında da 'tahsilde tekerrür olmamak üzere' -rehnin paraya çevrilmesi yolu dışında- genel haciz yoluyla takip yapabileceğini"169 - "Takip dayanağı belge (kredi sözle şmesi)nin, ödeme emri ekinde borçlu ya tebliğinin yasal zorunluluk olduğunu" - "Taşınmaz ın borçlu ad ına olan tapu kayd ın ın gabin nedeniyle iptal edilerek şikayetçiler ad ına tesciline' ilişkin ilam hükmü, tapu sicil müdürlüğünce 'evvelce tesis edilmiş olan ipotek şerhiyle birlikte' şikayetçiler ad ına tapuya tescil ıe Bkz 12. HD T. 8811/10000 ' 64 6kz T. 9299/10285 lm Bkz. MGK T /475 1 BICZ D T. 8462/ Bkz. 12. HD T. 8811/10000; T. 7901/9107; T. 973/2036 vb. 166 Bkz. 12. HD T. 8984/9885 'Bkz. 12. HO T. 8685/9814 lm Bkz. MGK T / TUH Dergisi, 5'rn 50, 2004

21 makaleler TaIIhUYAR edilerek yerine getirilmi şse, ipoteğin -mahkeme karan ile-fark edilmediği sürece geçerliliğini koruyacağı nı "7' - "Gerek ilam ile gerek ara karar ile hükmedilen nafakan ın -kesinleşmesine gerek olmadan- (başlangıç tarihi aynca aç ıklanmam ış ise) karar tarihinden itibaren istenebileceğini'172 - "Derneklerin 'kay ıt ücretleri', 'y ıllık aidat' ve 'itiraz ı kabil olmayan para cezaları ' ile ilgili kararlann ın ilam hükmünde olduğunu"7' - "Takip borçlusu yüklenicinin borcundan dolay ı, henüz tapuda arsa sahipleri üzerinde kay ıtl ı bulunan taşınmaz ın -in şaat sözleşmesinin icras ına bağlı olarak, ileride doğmas ı kesin olarak belli olmayan muhtemel haklar ı için- haciz edilemeyeceğini"174 - "Kamula ştırılmas ı yap ılan taşınmaz ın boşaltılmas ın ın istenebilmesi için ta şınmaz ın idare ad ına tapu siciline tescil edilmiş olmas ı gerektiğini"tm - "Takipsiz b ırak ılan icra dosyas ında alacakl ı (vekili)n ın yenileme dilek çesinin, borçlunun dosyada vekaleti bulunan avukat ına tebliği gerektiğini"176 - Fazlaya ait hakların ı sakiz tutınam ış olan alacakl ın ın, ilama dayal ı olarak yaptığı takipte istemiş olduğu faiz dışında 'evvelce eksik istediği'nden bahisle sonradan takip yaparak yeniden faiz isteminde bulunamayaca ğını "' - "Elatnıan ın önlenmesine ilişkin ilamlann zamanaşımına uğramayacağın ı "1 - "Taşınnıaz ın ayn ına ilişkin ilamlar ın zamana şımına uğramayacağı- - "Nafaka borçlusunun - hastane n ıasrafi, okul harc ı gibi - alacakl ı ad ına yaptığı harcamaları -açıkça, harcaman ın nafaka borcu na mahsuben yap ıldığı bildirilmedikçe- nafaka borcuna mahsup edemeyeceğini"193 - "Boşanma davas ından sonra MK 197 uyarınca verilen tedbir nafakas ın ın, "1Bkz. 12. HD T. 7917/9043 "Bkz. 12. HD T. 7805/8863; T. 6002/6554 "3 BkZ. 12. HD T. 7796/ Bkz. 12. HD T. 7816/8699; T /15694 'n Bkz. 12. HD T. 7361/ Bkz ID. 10.5,2001 T. 7246/8085 1"Bkz. 12. HD T. 7210/8148 "Bkz. 16. LtD T. 1353/2565; 12.1-ID T. 9481/10052; T /4107 vb. "Bkz. 12. LtD T /309 'Bkz. 12. HD T. 5962/7299 TBB Dergisi, Sayı 50,

22 TaIihIJYAR makaleler boşanmaya ilişkin karar ın kesinleşmesi ile sona ermeyeceğini, mahkeme kararı olmaks ız ın tetkik merciince nafakamn kald ırılamayacağın ı "18' - "'Alacakl ının adresi'nin takip talebinde ve ödeme emrinde gösterilmemi ş olmas ı halinde 'takip' iptal edilmeyip, tetkik merciince 'icra dairesi tarafindan verilecek süre içinde noksanl ığın giderilerek, buna uygun ödeme emrinin tebli ğ edilmesine ve önce gönderilmi ş olan ödeme emrinin iptaline' şeklinde karar verilmesi gerekeceğini"182 - "Takip konusu alacağın rehin tutan ile karşılanamayacağın ın belirgin olmas ı halinde, tüm alacak için 'tahsilde teken-ür olmamak kayd ıyla' haciz yoluyla takip yap ılabileceğini" - "Fabrika binas ındaki makinelerin, ipoteğin tamamlayıcı parças ı ve eklentisi sayılacağın ı (MK 862) vefabrikadan ayr ı haczedilemeyeceğini (İlK 83 c)"im - "Takip tarihinde ergin olan alacakl ı yerine velisinin yaptığı takibin iptali gerekeceginile - "Taşınmazlarm 'istihkak davas ı 'na konu olamayacağını, uyu şmazl ığın 'şikayet' yoluyla çözümlenmesi (ve bu konuda aç ılm ış olan 'istihkak davas ı 'n ın yap ılm ış bir 'şikayet' olarak alg ılanmas ı) gerekeceğini"" - "Takip tarihinde ergin olan çocuk için, annesinin velayeten 'birikmiş nafaka'dan dolay ı takip yapamayacagini 1 - "İştirak nafakas ının, çocuğun ergin olmas ına kadar -velayet süresince- devam edecegini"ill - "Sona eren ve yenüenmemi ş olan kira sözleşmesi nedeniyle 'fuzuli şagil' durumuna dü şen kirac ın ın müdahalesinin menine ve ecrimisile ili şkin Üam ın, kesinleşmeden icraya konulabileceğini"1 - "t/k 721IV ve V uyarınca, olumsuz tespit davas ı sonucunda verilen ilamlar kesinleşmeden infaz olunamayaca ğından, Üam ın -tazminat, yarg ılama giderleri, ve- 181 Bkz. 12. HD T. 4322/51.15; T. 4322/5115; T. 3113/ Bkz. 12. HD T. 6031/ B1cz. HGK T /367 '84 BkZ 12. HD. 13, T. 5449/6424; T /18385; T. 2800/ 8643 vb. 'Bkz. 12. Ff T. 4138/5352 1M Bkz. 12. HD T. 4414/5207; T /12636; T. 2702/3225 vb. 187 Bkz 12. Ff T. 3928/4833 'Ukz. 12. HD T. 3887/4799; T. 8264/ Bkz T. 3821/ IBB Dergisi, Sayı 50, 2004

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TEMINAT, REHIN; KAVRAM VE KAPSAMI 1. REHİN; GENEL BİLGİLER...3 A- Şahsî ve Aynî

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/19-674 KARAR NO : 2016/76 DAVACI : vekili Av. Umut Çağatayhan Koksal DAVALI : vekili Av. Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. 168) CONTENT OF ORDER OF PAYMENT IN EXECUTION FOR DEBT PERTAINING TO COMMERCIAL PAPERS AND BILLS Talih UYAR* İcra müdürünün,

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BONOYU DÜZENLEYENE KARŞI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BİLGİLİ TTK m. 690 kapsamında

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İLAMLI İCRA. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR Mühürlü ve imzalı olarak taraflara verilen mahkeme karar örnekleridir. (HMK m.

İLAMLI İCRA. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR Mühürlü ve imzalı olarak taraflara verilen mahkeme karar örnekleridir. (HMK m. Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunların mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 212 AĞUSTOS 212 ÖDENEN

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı