Mustafa POSLU Yücel EROL Prof Dr Nazmi ORUÇ Başkan Başkan Yardımcısı Üye PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU Tarih : Sayı : 02

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa POSLU Yücel EROL Prof Dr Nazmi ORUÇ Başkan Başkan Yardımcısı Üye PLAN BÜTÇE KOMĐSYON RAPORU Tarih : 05.01.2010 Sayı : 02"

Transkript

1 PLAN BÜTÇE ve DENETĐM KOMĐSYON RAPORU Tarih : Sayı : 01 Belediye Meclisimiz 04 / 01 / 2010 tarih ve 02 sayılı kararı ile Denetim ve Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilen Denetim Komisyonu nun uzaman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretlerle ilgili konu incelenerek; 5393 Sayılı Belediye Kanun nun 25. Maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarından 2 adet uzman personel temin edilmesine, temin edilmediği takdirde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 2 personel ve bu kişilerin 25 iş gününü aşmamak üzere çalıştırılmasına, Çalıştırılacak personellere maddede öngörülen hesaplama yönetiminin üst limitinden (kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 1000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme yapılacaktır. Kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere yine aynı maddenin aynı paragrafına göre 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden ödenecektir. Plan Bütçe ve Denetim Komisyonumuzun ortak toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir. Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Mustafa POSLU Yücel EROL Prof Dr Nazmi ORUÇ Başkan Başkan Yardımcısı Tarih : Sayı : 02 Meclisimizin tarih ve 04 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2010 Mali Yılında Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan personele ödenecek aylık net ücretlerini belirten tarih ve 2 sayılı yazısı ve eki cetveller komisyonumuzda görüşülmüş olup; 2009 yılında çalışıp, 2010 yılında da çalışmaları uygun görülenlere ait I Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda ve 2010 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak II Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda çalıştırılacaklara ödenecek net ücret, Müdürlükten geldiği şekliyle net ücret olarak ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : Sayı : 03 Meclisimizin tarih ve 05 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesi gereği, Belediyemiz Başkanı tarafından Belediyemiz Meclis leri arasından, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlere 2010 Mali Yılında ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusundaki tarih ve 3 sayılı yazısı komisyonumuzda görüşülmüş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesi gereği, Belediyemiz Başkanı tarafından Belediyemiz Meclis leri arasından, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlere 2010 Mali Yılında ödenecek aylık ödeneğin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ü oranında brüt ücret olarak ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

2 Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : 03/02/2010 Karar : Tarih ve 30 Sayılı Karar ile Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; Canlı Hayvan Naklinde Menşe Düzenlemesi Đle Đlgili Ücretler(KDV) Dahil K.Baş B.Baş 1-5 Adet Arası 5 TL 1-5 Adet Arası 10 TL 5-10 Adet Arası 7,5TL 5-10 Adet Arası 15 TL Adet Arası 10 TL Adet Arası 20 TL 20 Adetten Yukarı 15 TL 20 den Yukarı 25 TL Tek Tırnaklı Hayvan Kanatlı Hayvan Arı 1-5 Adet Arası 10 TL Adet Arası 10 TL 1-20 Kovan 5 TL 5 Adetten Yukarı 15 TL TL Kovan 10 TL den Yukarı 25 TL 40 dan yukarı 15 TL Hayvan Maddeleri Naklinde Menşe Düzenlemesi Đle Đlgili Ücret(KDV) Dahil Küçük Baş Deri ve Sakatat(Adet) Büyükbaş Deri ve Sakatat(Adet) Adet Arası 5 TL Adet Arası 10 TL 100 den yukarı 10TL 100 den yukarı 15 TL Yumurta(Adet) Koyun, Keçi Yapağı ve Tiftik(Kg) Adet arası 10TL 1kg-500 kg 5 TL Adet arası 20TL 500 kg dan yukarı 10 TL den yukarı 25TL 2-PARK VE BAHÇELERLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 4-Proje onay, Peyzaj düzenleme ücreti (birim m 2 ) (KDV Hariç) 5-Peyzaj Proje uygunluk bedeli birim m 2 (KDV Hariç) 1,10 TL 1,10 TL KARAR: Yüce Meclisçe Bütçe Plan komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki 2 madde Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : 03 / 02 / 2010 Karar: 5 Meclisimizin 01 / 02 / 2010 tarih ve 29 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilen Meclis leri Huzur Hakkı ücretleri ile ilgili yapılan incelemede; Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis toplantılarına ve Đhtisas Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının Üçte biri tutarında huzur hakkı ücreti ödenmesine 01 Ocak 2010 dan geçerli olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.

3 Ahmet ĐLKER A.Semra KANDIRMAZ Gülser YANAR Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü Tarih : Karar : Tarih ve 66 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Şirintepe Mahallesi sokaklarında desenli asfalt, Fevziçakmak ve Zincirlikuyu Mahallelerinde parke taş, tretuvar ve asfalt ile yol yapım işinde kullanılmak üzere Đller Bankasından kredi alınması ve Başkana yetki verilmesi konusu komisyonumuzca inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Yine aynı kanunun ve maddenin e bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Denmektedir. Belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirleri 2008 yılı olduğundan aşağıdaki hesap yapılmış; 2008 Yılı Gelir Kesin Hesabı net tahsilat : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %12 Artışa göre : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %2,2 Artışa göre : ,58 Borçlanma Limiti % 10 : ,15 KARAR: Yüce Meclis çe Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Đller bankasından TL. Borçlanma talebi yukarıda yapılan hesaplamaya göre komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu konuda Başkanlığa yetki verilmesi hususu oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tarih : Karar : Tarih ve 67 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Çamlıca, Batıkent ve Belediyemize yeni katılan mahallelerin sokaklarında parke taş, tretuvar ve asfalt ile yol yapım işinde kullanılmak üzere Đller Bankasından kredi alınması ve Başkana yetki verilmesi konusu komisyonumuzca inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Yine aynı kanunun ve maddenin e bendi Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç

4 borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Denmektedir. Belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirleri 2008 yılı olduğundan aşağıdaki hesap yapılmış; 2008 Yılı Gelir Kesin Hesabı net tahsilat : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %12 Artışa göre : , Yılı Yeniden değerleme oranı : %2,2 Artışa göre : ,58 Borçlanma Limiti % 10 : ,15 KARAR: Yüce Meclis çe Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Đller bankasından TL. Borçlanma talebi yukarıda yapılan hesaplamaya göre komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu konuda Başkanlığa yetki verilmesi hususu oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tarih : 0. /05/ 2010 Karar No : 12 Meclisimizin, 03/05/2010 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Komisyon ca incelenmesin de; 1- Gider Kesin Hesabı: I Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen ödenek miktarları ile yılsonu toplam ödenek miktarları aşağıda gösterildiği şekildedir; TÜRÜ Bütçe Đle Verilen Ödenek Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Personel Giderleri ,00-TL ,14-TL ,14-TL Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00-TL ,69-TL ,69-TL ,00-TL ,61-TL ,61-TL Faiz Giderleri ,00-TL ,08-TL ,08-TL Cari Transferler ,00-TL ,63-TL ,63-TL Sermaye Giderleri ,00-TL 0,00-TL ,00-TL Sermaye Transferleri 0,00-TL 0,00-TL 0,00-TL Borç Verme 0,00-TL 0,00-TL 0,00-TL Yedek Ödenekler ,00-TL 0,00-TL ,15-TL ,85-TL TOPLAM ,00-TL ,15-TL ,15-TL ,00-TL II Mali Yılı içinde Ödenen Bütçe Giderleri ve Đptal Edilen Ödenekler aşağıda gösterildiği şekilde olmuştur; Türü Ödenen Bütçe Gideri Đptal Edilen Ödenek Personel Giderleri ,44-TL ,70-TL

5 Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim Gid ,39-TL ,30-TL Mal Ve Hiz. Alım Giderleri ,98-TL ,63-TL Faiz Giderleri ,30-TL ,78-TL Cari Transferler ,47-TL ,16-TL Sermaye Giderleri ,91-TL ,09-TL Sermaye Transferleri 0,00-TL 0,00-TL Borç Verme 0,00-TL 0,00-TL Yedek Ödenekler 0,00-TL ,85-TL TOPLAM ,49-TL ,51-TL 2009 Mali Yılı toplam gider bütçesi ,00 TL nin toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı % 77,24 oranında meydana gelmiştir. III Mali Yılı sonunda Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 2550 Sayılı ve 31 / 12 / 2009 Tarihli Encümen Kararı alınarak, Belediyemizin 2009 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerden, harcanmayan ,51-TL lik tutarın iptali uygun görülmüştür. IV Yılı Gelir Bütçesi ile tahmin edilen ,00-TL. Ödeneğin tahakkuk dağılımı ve net tahsilât geliri aşağıda gösterildiği şekildedir; Türü 2009 Yılı Tahakkuku 2009 Yılı Tahsilâtı Vergi Gelirleri ,27-TL ,46-TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ,16-TL ,40-TL Alınan Bağış Ve Yardımlar ,13-TL ,13-TL Diğer Gelirler ,66-TL ,49-TL Sermaye Gelirleri ,54-TL ,54-TL TOPLAM ,76-TL ,02-TL Red ve Đadeler ,42-TL Toplam Tahakkuk ve Net Geliri ,76-TL ,60-TL 2009 Mali Yılı Net geliri, toplam gelir tahakkuk una göre gerçekleşme % 91,42 oranında meydana gelmiştir. 2-GELĐR KESĐN HESABI SONUCU: Gelir Kesin Hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede Gelir Tahakkukunun ve Tahsilâtının zamanında yapıldığı görülmüştür. Gelir ve Gider bütçesi arasındaki farkın borçlanma yoluyla sağlandığı tespit edilmiştir. 3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Sonucu: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2009 Yılı Kesin Hesabının üzerinde yapılan incelemede ,00-TL lik borçlanma öngörülmüş olup, ,00-TL lik kısmı gerçekleşmiştir ve 2009 yılında iç borcun ,43-TL lik kısmı ödenmiştir Yılı Genel Mizanı Đncelendiğinde; 2009 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür Yılı Bilânçosu Đncelendiğinde; Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca ,59- TL lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür. 6-Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde, 2009 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür Yılı Bütçe Döneminden, 2010 Yılı Bütçe Dönemine devreden nakit mevcudu;

6 Çeşitli Kamu Bankalarından kayıtlara uygun olarak; Toplam ,54-TL lik miktarın, 2009 yılı mizanıyla eşit olduğu da tespit edilmiştir. TAŞINIR KESĐN HESABI Đncelemesinde Harcama birimlerince Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap Đcmal Cetvellerinin 18.OCAK 2007 Tarih Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35. Maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2009 Taşınır Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : 03 /05/ 2010 Karar No : 13 Meclisimizin, 03/05/2010 Tarih ve 97 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 5747 Sayılı Kanunun geçici 2.maddesinin 5.fıkrasına göre tüzel kişiliği Tarihinde sona eren ve Belediyemizin Mahallesi durumuna gelen Eskişehir Muttalip ve Çukurhisar Belediyeleri 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Komisyonca incelenmesin de; 1-Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Gider Kesin Hesabı Đncelendiğinde; ,00-TL Bütçe tahmini yapılmış, bunun ,93-TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Buna göre 35,62 oranında gerçekleşme meydana geldiği görülmüştür. 2-Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Gelir Hesabı Đncelendiğinde; ,29-TL Tahakkuk un ,66-TL lik kısmını tahsil edilmiştir. Buna göre %58,94 oranında gerçekleşme olduğu görülmüştür. Devreden Tahakkuk tarihi itibari ile Tepebaşı Belediyesi Hesaplarına geçtiği görülmüştür. 3- Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Sonucu: Borçlanma Yapılmadığı görülmüştür. 4- Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Genel Mizanı Đncelendiğinde; 2009 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür. 5- Muttalip Belediyesi 2009 Yılı Bilânçosu Đncelendiğinde; Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca ,94- TL lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür. 6 Muttalip Belediyesi Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde, 2009 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür. TAŞINIR KESĐN HESABI Đncelemesinde Harcama birimlerince Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap Đcmal Cetvellerinin 18.OCAK 2007 Tarih Sayılı Resmi gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35.maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. 1-Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Gider Kesin Hesabı Đncelendiğinde; ,00-TL Bütçe tahmini yapılmış, bunun ,33-TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Buna göre % 27,48 oranında gerçekleşme meydana geldiği görülmüştür. 2- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Gelir Hesabı Đncelendiğinde;

7 ,06-TL Tahakkuk un ,18-TL lik kısmı tahsil edilmiştir. Buna göre % 27,47 oranında gerçekleşme olduğu görülmüştür. Devreden Tahakkuk tarihi itibari ile Tepebaşı Belediyesi Hesaplarına geçtiği görülmüştür. 3- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Sonucu: Borçlanma Yapılmadığı görülmüştür. 4- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Genel Mizanı Đncelendiğinde; 2009 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür. 5- Çukurhisar Belediyesi 2009 Yılı Bilânçosu Đncelendiğinde; Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca ,99-TL lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür. 6 Çukurhisar Belediyesi Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde, 2009 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür. TAŞINIR KESĐN HESABI Đncelemesinde Harcama birimlerince Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap Đcmal Cetvellerinin 18.OCAK 2007 Tarih Sayılı Resmi gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35.maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Çukurhisar ve Muttalip Belediyeleri 2009 Mali Yılı Kesin Hesapları yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. PLAN BÜTÇE ve HUKUK KOMĐSYON RAPORU Tarih : 03 /06/2010 Karar: Tarih ve 72 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait parsel satışı konusu ortak komisyonun yaptığı incelemede; Eğriöz Mahallesinde bulunan ve tamamı köy tüzel kişiliği adına kayıtlı iken 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi (Ek: ) Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok m². olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. uyarınca ve 5216 Sayılı yasanın Geçici 2.Maddesi Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 143 ada 737,32 m2 lik 5 parsel sayılı taşınmaz Đmar Müdürlüğü tarafından yerinde tesbit yapılarak 02/06/2010 tarihli tesbit tutanağında herhangi bir yapı unsurunun görülmediği belirtilmiş olup fotoğraflanarak komisyonumuza sunulmuştur. Karar: 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi gereğini yerine getirmediğinden Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 143 ada 737,32 m2 lik 5 parsel sayılı taşınmaz Abdurrahman oğlu Hasan ÖZCAN a satışı konusunun reddine Plan Bütçe ve Hukuk ortak komisyonlarınca oya sunulmuş oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayhan KAVAS Vahap ATA Füsün ŞENĐŞ Başkan Başkan Yrd. Hasan Hüseyin BOLAT Tuncer KÖKÜER (Karşı oy)

8 PLAN BÜTÇE ve HUKUK KOMĐSYON RAPORU Tarih : 03 /06/2010 Karar: Tarih ve 73 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait parsel satışı konusu ortak komisyonun yaptığı incelemede; Eğriöz Mahallesinde bulunan ve tamamı köy tüzel kişiliği adına kayıtlı iken 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi (Ek: ) Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok m². olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır.satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır.köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur.hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. uyarınca ve 5216 Sayılı yasanın Geçici 2.Maddesi Tüzel kişiliğ kalkan köylerin malvarlıkları hak,alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 121 ada 762,92 m2 lik 1 parsel sayılı taşınmaz Đmar Müdürlüğü tarafından yerinde tesbit yapılarak 02/06/2010 tarihli tesbit tutanağında herhangi bir yapı unsurunun görülmediği belirtilmiş olup fotoğraflanarak komisyonumuza sunulmuştur. Karar: 442 Sayılı Köy Kanunu na eklenen 3367 Sayılı kanunun Ek 13.Maddesi gereğini yerine getirmediğinden Eğriöz Mahallesi Đ24B13B2B pafta 121 ada 762,92 m2 lik 1 parsel sayılı taşınmaz Abdurrahman oğlu Abdullah ÖZCAN a satışı konusunun reddine Plan Bütçe ve Hukuk ortak komisyonlarınca oya sunulmuş oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayhan KAVAS Vahap ATA Füsün ŞENĐŞ Başkan Başkan Yrd. Hasan Hüseyin BOLAT Tuncer KÖKÜER (Karşı oy) PLAN BÜTÇE ve ĐMAR KOMĐSYON RAPORU Tarih :03/06/2010 Karar:16 Belediye Meclisinin tarih ve 123 karar no ile Plan Bütçe ve Đmar ortak komisyonumuza havale edilen 2011yılı Bütçesine konmak üzere, aşağıdaki tablolarda belirtilen 2011 yılı yatırım programları komisyonumuzda incelenmiş ve tetkik edilmiştir. Đmar Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011 Đmar Planı Yapım Đşleri ,00 Đmar Uygulaması Yapım Đşleri ,00 Toplam ,00 Emlak Đstimlâk Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011

9 Kamulaştırma ,00 Toplam ,00 Park Bahçeler Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011 Mevcut Parkların Bakım Ve Onarımı ,00 Park Yapımı ,00 Spor Alanları Yapımı ,00 Malzeme Alımları ,00 Toplam ,00 Fen Đşleri Müdürlüğü 2011 Yatırım Programı Ödeneğin Yıllara Dağılımı Konusu 2011 Yol Yapım Ve Onarımı ,00 Tesis Yapım Đşi ,00 Malzeme Alımı ,00 Đş Makinesi Alımı ,00 Toplam , Yılı Yatırım Programının incelenmesi sonucunda, Đlgili müdürlükler tarafından, Đmar Hizmetleri Yatırım Programının TL, Emlak Đstimlak Müdürlüğü Yatırım Programı TL., Park ve Bahçe Hizmetleri Yatırım Programının TL, Fen Đşleri Yatırım Programının TL olarak hazırlandığı görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda 2011 yılı Yatırım programı komisyona havale edilen şekliyle kabul edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Bünyamin FĐDAN Türkan POLATOĞLU Raportör Tarih : 02 /09/ 2010 Karar : 17 Meclisimizin, 01/09/2010 Tarih ve 196 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Kredi Talebi komisyonumuzca incelenmesin de; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d) bendi ; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. e)bendi; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı

10 ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi 2010 yılı Borçlanması hesabı Türü 2009 Yılı Tahakkuku 2009 Yılı Tahsilâtı Toplam Tahakkuk ve Net Geliri ,76-TL ,60-TL ,60 x %2,2 = , , ,77 = , ,37 x %10 = ,04 borçlanma miktarı 2010 Yılı içersinde alınan kredi miktarı TL. kalan borçlanma miktarı ,04 dür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Tek Tabaka Astarlı Bitümlü sathi kaplama ile Granüler temeli yapılması ve regraj işinde kullanılmak üzere taleb edilen TL Tl.olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : 02 /09/ 2010 Karar : 18 Meclisimizin, 01/09/2010 Tarih ve 197 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Kredi Talebi komisyonumuzca incelenmesin de; 5393 Sayılı BELEDĐYE Kanununun 68. Maddesinin d) bendi; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. e)bendi; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Đçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi 2010 yılı Borçlanması hesabı Türü 2009 Yılı Tahakkuku 2009 Yılı Tahsilâtı Toplam Tahakkuk Ve Net Geliri ,76-TL ,60-TL ,60 x %2,2 = , , ,77 = , ,37 x %10 = ,04 borçlanma miktarı 2010 Yılı içersinde alınan kredi miktarı TL. kalan borçlanma miktarı ,04 dür. KARAR: Yüce Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Yama asfaltı işinde kullanılmak üzere taleb edilen TL TL. olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : Sayı : 19

11 Tepebaşı Belediye Meclisinin tarih ve 232 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 841 sayılı Belediyemizin mevcut norm kadroları ile teşkilat yapısının revize edilmesi ile ilgili yazısı ve ekleri komisyonumuzca incelenmiş olup; 12 Eylül 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte Belediyemizin C14 Grubuna dahil edildiği, eski norma göre 383 adet memur kadrosunun 420 adete çıkartıldığı, eski norma göre 192 adet olan işçi kadrosunun 210 adete çıkartıldığı görülmüş olup; Yeni norm kadroda verilen bir adet müdürlüğün mevcut teşkilat yapımızda kurulan müdürlüklerin şu an için yeterli ve amacımıza uygun olduğundan ilave bir müdürlüğün kurulmasına gerek olmadığı, Bu nedenle; 1-) Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-5 (I) Sayılı Cetvelinde Norm kadromuza ilave olarak verilen; a) Toplam 36 adet memur kadrolarının unvanları ve dereceleri ile birlikte I Sayılı Cetvelde, 1 adet Avukat, 3 adet Müfettiş, 1 adet Müfettiş Yardımcısı, 1 adet Şef, 5 adet Đdari Personel, 3 adet Teknik Personel, 3 adet Sağlık Personeli, 4 adet Yardımcı Hizmet Personeli, 1 adet Zabıta Amiri, 2 adet Zabıta Komiseri ve 12 adet Zabıta Memuru kadrosunun; b) Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinin Ek Madde-2 gereği, 27 yatak kapasiteli mevcut Kadın Sığınma Evi için yönetmeliğe uygun Norm kadromuza ilave olarak verilen; toplam 14 memur kadrolarının unvanları ve dereceleri ile birlikte I Sayılı Cetvelde 1 adet (Kadın Sığınma Evi) Şube Müdürü, 1 adet Çocuk Eğitimcisi, 4 adet Koruma Güvenlik Görevlisi, 1 adet çocuk Gelişimcisi, 4 adet Sosyal Çalışmacı, 1 adet Hemşire, 1 adet Aşçı ve 1 adet Hizmetli kadrosu olmak üzere, toplam 50 adet memur kadrosunun yönetmeliğe uygun olarak ihdas edildiği; 2-) (II) Sayılı Cetvelde bulunan 3 adet Boş Memur Kadrolarının unvan ve derece değişikliklerinin yönetmeliğe uygun olarak önerildiği; 3-) (III) sayılı cetvelde bulunan 33 adet Dolu Memur kadrolarının bu kadroları işgal eden personelin kazanılmış hak aylığı derecelerine uygun hale getirilerek, yönetmeliğe uygun olarak önerildiği; 4-) (IV) Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Durumunu gösterir cetvelin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılan revize ve ilavelerle birlikte düzenlenerek toplam 433 adet memur kadrosu ile Müdürlüklerin oluşturulduğu; 5-) (V) Sayılı Sürekli Đşçi Kadro Đhdası Cetvelinde norm kadromuza ilave olarak verilen toplam 18 adet işçi kadrosunun, 4 adet Operatör, 4 adet Şoför ve 10 adet Đşçi unvanı olmak üzere yönetmeliğe uygun olarak ihdas edildiği; 6-) (VII) Sayılı Sürekli Đşçi Dolu-Boş Kadro Durumun gösterir cetvelin, yapılan ilave işçi kadroları ile birlikte söz konusu esaslara uygun olarak toplam 210 adet sürekli işçi kadrosunu gösterir şekilde düzenlendiği görülmüştür. Karar: Meclisimizin tarih ve 232 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen Belediyemizin mevcut teşkilat yapısının revize edilmesi ile ilgili Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 841 sayılı yazısı ve taslak cetvellerinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda konunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

12 PLAN BÜTÇE ve ĐMAR KOMĐSYON RAPORU Tarih : 06 / 10 / 2010 Karar : Tarih ve 223 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı Meclis çe Plan Bütçe ve Đmar Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, Belediye bütçesinin stratejik planda belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı, Performans programında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği, Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı görülmüştür. Performans programı, Belediye düzeyinde hazırlandığı, stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başladığı, harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği, Mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırladığı görülmüştür. Performans hedefleri; Belediyenin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilebilir olduğu, Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurulduğu, Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olduğu, Çıktı-sonuç odaklı olduğu, 1. Faaliyetleri; Belediyenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıttığı, Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlendiği, Uygulanabilir olduğu, Maliyetlendirildiği, Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklara yer verildiği, Analitikbütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlendiği. Maliyetlendirmeler de tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandığı, Performans programları, tüm Belediyeyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde Performans Programı rehberdeki esas ve usuller doğrultusunda Mali Hizmetler birimince hazırlandığı. Stratejik Amaç 1 in altında 45 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin ,00 -TL. Stratejik amaç 2 nin altında 51 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin ,00 -TL. Stratejik amaç 3 ün altında 32 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin ,00 -TL. genel toplamda ,00 -TL. Kaynağı Bütçeden karşılanacağı komisyonumuzca incelenerek tespit edilmiştir. KARAR: Yüce Meclisçe Đmar ve Bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı oya sunulmuş ve oy birliğiyle /oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Başkan Başkan Yrd. Raportör Dr.M.Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Türkan POLATOĞLU Başkan Başkan Yrd. Raportör Halil SÜRMELĐ Bünyamin FĐDAN

13 Tarih : 13 / 10 / 2010 Karar : Tarih ve 224 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, Meclis çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; 2011 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu 65.Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı görülmüştür YILI BÜTÇE KARARNAMESĐ ÜZERĐNDE YAPILAN ĐNCELEMEDE; Bütçe Kararnamesi nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Tarih ve 2005/57 Sayılı genelgesinde Örnek 21 e göre hazırlandığı görülmüştür, Bütçe kararnamesi 15 Maddeden oluşmaktadır. GĐDER HAZIRLIK BÜTÇESĐ ÜZERĐNDE YAPILAN ĐNCELEMELER Yılı gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeylerinde yapılmış olduğu, belediye bütçesi içinde ana hizmet birimi olarak norm kadroya uygun kodlandığı görülmüştür. FONKSĐYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYĐNDE 2011 YILI GĐDER BÜTÇESĐ; Birinci düzeyi incelendiğinde; 01 GENEL KAMU HĐZMETLERĐ ,00 TL. 03 KAMU DÜZENĐ VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ,00 TL. 04 EKONOMĐK ĐŞLER VE HĐZMETLER ,00 TL. 05 ÇEVRE KORUMA HĐZMETLERĐ ,00 TL. 06 ĐSKAN VE TOPLUM REFAHI HĐZMETLERĐ ,00 TL. 07 SAĞLIK HĐZMETLERĐ ,00 TL. 08 DĐNLENME KÜLTÜR VE DĐN HĐZMETLERĐ ,00 TL. TOPLAM ,00 TL. olduğu görülmüştür. EKONOMĐK SINIFLANDIRMA DÜZEYĐNDE 2011 YILI GĐDER BÜTÇESĐ Birinci düzeyi incelendiğinde; 01 PERSONEL GĐDERLERĐ ,00 TL. 02 SOSYAL GÜVENLĐK KUR. DEV. PRĐMĐ GĐDERLERĐ ,00 TL. 03 MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ ,00 TL. 04 FAĐZ GĐDERLERĐ ,00 TL. 05 CARĐ TRANSFERLER ,00 TL. 06 SERMAYE GĐDERLERĐ ,00 TL. 09 YEDEK ÖDENEK ,00 TL. TOPLAM ,00TL. olduğu görülmüştür. ÖDENEK CETVELĐ (A Cetveli) : Đncelendiğinde; Bütçe teklifleri Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine göre hazırlanmıştır. Bütçenin ise, ekonomik sınıflandırması 2.düzeyinden oluştuğu gözlenmiştir. Ödenek cetveli toplamı ,00 TL. Tahmin edilmiştir. 2-GELĐRĐN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI CETVELĐ (B Cetveli): Gelirin ekonomik sınıflandırması cetveli incelendiğinde 4 düzeyden oluştuğu,1.düzeye göre; 01 VERGĐ GELĐRLERĐ ,00 TL. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ ,00 TL. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ĐLE ÖZEL GELĐRLER ,00 TL. 05 DĐĞER GELĐRLER ,00 TL. 06 SERMAYE GELĐRLERĐ ,00 TL. 09 RED VE ĐADELER ,00 TL. Gelirin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi 01 den 06 ya kadar toplam ,00 TL dir. Bundan ret ve iadeler ,00 TL çıkarıldığında, toplam gelir bütçesi ,00 TL olarak görülmüştür.

14 FĐNANSMANIN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI A ve B cetvellerinde ekonomik sınıflandırılmasında denklik TL. borçlanma ile sağlandığı görülmüştür. 3-C-CETVELĐ: B Cetvelinde tahmin edilen gelirlerin yasal dayanakları C cetvelinde belirtilmiştir. 4-GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERE ĐZĐN VERĐLEN HĐZMETLERE AĐT CETVEL(G-Cetveli) ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: G cetvelinde Fen Đşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve Đstimlak Müdürlüğü nün yapacağı yatırımlar belirtilmiştir. Fen Đşleri Müdürlüğü yatırımlarının altında sehven TL. yazılan iş makinesi alımı, Bütçe Komisyonumuzca TL. olarak düzeltilmiştir. 5-MEMUR VE HĐZMETLĐ OLMAYANLARA VERĐLECEK YOLLUKLARI GÖSTERĐR CETVEL(H-Cetveli) ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: Uhdesinde resmi bir görevi bulunmayan meclis ve encümen üyelerinin görevli olarak başka bir yere gönderildiği takdirde verilecek harcırah miktarının, bu cetvelde gösterildiği şekilde hesaplanması uygun görülmüştür. 6-ĐHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERĐR CETVEL K-1 ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: Memurlara ait bütün kadroların bu cetvelde norm kadroya uygun ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 12 Eylül 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Tarih ve 245 Sayılı Meclis kararı ile onaylanan memur kadroları 383 den 433 e çıkarılmış komisyonumuzca 2011 bütçesinde düzeltilmiştir. 7- ĐHDAS OLUNAN ĐŞÇĐ KADROLARINI GÖSTERĐR K-2 CETVEL ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER: Sürekli işçilere ait bütün kadroların bu cetvelde norm kadroya uygun ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 12 Eylül 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Tarih ve 245 Sayılı Meclis kararı ile onaylanan işçi kadroları 192 den 210 a çıkarılmış komisyonumuzca 2011 yılı bütçesinde düzeltilmiştir SAYILI KANUNA GÖRE 2011 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLAR CETVELĐ ÜZERĐNDEKĐ ĐNCELEMELER (T-Cetveli) : Bütçe tasarısında satın alınması için ödenek konulan taşıtların cinsi ve evsafının bu cetvelde gösterildiği belirlenmiştir. 9-ÇOK YILLI GELĐR BÜTÇESĐ Đncelendiğinde; 2012 yılı için% 4,9, 2013 yılı için % 4,8 artış yapıldığı görülmüş, Bütçe hazırlama rehberi Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, gazetede 2012 yılı için % TL., 2013 yılı için % 4, TL. Olarak komisyonumuzca çok yıllı gelir bütçesi düzeltilmiştir. 10- ĐZLEYEN 2 YIL GĐDER BÜTÇE TAHMĐNĐ CETVELĐ (Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gider Bütçe Tahmin Cetveli): Çok yıllı gelir bütçesinde olduğu gibi komisyonumuzca Đzleyen 2 yıl gider bütçesi de 2012 yılı TL., 2013 yılı için TL. olarak düzeltilmiştir. 11- ÇOK YILLI FĐNANSMANIN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI CETVELĐ: Çok yıllı gelir ve gider bütçesinde olduğu gibi yılı için TL., 2013 yılı için TL.olarak Bütçe komisyonumuzca düzeltme yapılmıştır YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: 3 er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların 1.3 aylık için % aylık için % aylık için % aylık için %39 olduğu görülmüştür YILI FĐNANSMAN PROGRAMI: 3 er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların 1.3 aylık için % aylık için % aylık için %21

15 4.3 aylık için %31 olduğu görülmüştür YILI GELĐR TARĐFESĐ: Bu cetvel vergi ve harç tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen azami ve asgari sınırlar arasında belde halkının, sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, düzenlendiği görülmüş, ancak kriz ortamında bölge esnafımızı ve halkı rahatlatmak amacıyla bazı gelir tarifesinde Birimlerin ve Başkanlığın görüşleri alınarak komisyonumuzca aşağıda belirtilen kalemlerde indirim yapılmıştır. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ BELEDĐYE ENCÜMENĐNCE KABUL EDĐLEN BÜTÇE KOMĐSYONU MUZCA ĐNDĐRĐLEREK DÜZELTĐLEN 2011 YILI GELĐR TARĐFESĐ 1- ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ Dükkan, ticari, zirai ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha ve reklamların m2'sinden yıllık A- olarak Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan, yazılan ilan ve B- reklamların beher m 'sinden yıllık olarak Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve C- yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici ,75 mahiyetteki ilan vs.reklam.m 2 'sinden haftalık olarak Ç- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamların beher m 2 'sinden yıllık olarak HAFTA TATĐLĐ ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARI 1. Grup Đşyerleri; Bakkal, Tekel Bayii, Gıda Pazarı, Kuruyemişci, Kasap, Tavuk Satışı, Manav Kantin, Süt ve Yoğurt Mamülleri Satışı, Büfe, Gıda Maddeleri Satışı, Baharatcı, Turşu Satışı, Yumurta Satışı, Berber, Spor A Salonu, Video Kaset Cd çalar, Tuhafiye, Đş Yerinin Metrekaresi a) 0-25 m2 arası b) m2 arası c) m2 arası d) m2 arası e) m2 arası f) m2 arası g) m2 arası h)501 m2 ve üzeri B- C- 2. Grup Đşyerleri; Kahvehane, Kıraathane, Bilardo Salonu, Đnternet Cafe, Bilgisayarlı Oyun Yerleri, Ganyan Bayii, Şans Oyunları ve benzeri iş yerleri. Đş Yerinin Metrekaresi a) 1-50 m2 arası b) m2 arası c) 101 m2 ve üzeri Grup Đşyerleri; Gazino, Bar, Pavyon, Diskotek, Đçkili Lokanta, Düğün Salonu, Lunapark, Otel, Sinema Salonu, Çay Bahçesi ve benzeri iş yerleri. Đş Yerinin Metrekaresi a) 1-50 m 2 arası b) m 2 arası c) m 2 arası d) m 2 arası e) 401 m 2 ve üzeri D- 4. Grup Gayrı Sıhhi Müessese Đşyerleri; Đş Yerinin Metrekaresi a) 1-25 m 2 arası b) m 2 arası c) m 2 arası

16 d) m 2 arası e) m 2 arası f) 401 m 2 ve üzeri E- 5. Grup Đşyerleri: Çay Ocakları a) 0-20 m 2 arası b) 21 m 2 üzeri her m 2 için BĐNA ĐNŞAAT HARCI A- Konut inşaatı 1- (Beton, demir, kagir, yarı kagir yapılarda m2 başına) a) 100 m2 ye kadar b) m 2 ' ye kadar c) m 2 'ye kadar d) m 2 'ye kadar e) 200 ' m 2 den yukarı B- Đşyeri Đnşaatı 1- (Beton,demir, kagir, yarı kagir yapılarda m 2 başına) a) 25 m 2 ' ye kadar b) m 2 ' ye kadar c) m 2 ' ye kadar d) 100 m 2 ' den yukarı KAYIT VE SURET HARCI A- Her sayfa başına 0.75 B- Harita,plan ve krokilerin beher m 2 'sinden ĐMAR ĐLE ĐLGĐLĐ HARÇLAR Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı uygulanır. A- Đlk parselasyon harcı ( Beher m 2 için) a) Konut b) Ticaret B- Đfraz ve tevhid harcı (Beher m 2 için) a) Konut b) Ticaret C- Plan ve proje tastik harcı (Beher inşaat m 2 için) a) Konut b) Ticaret D- Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı 1- Toprak (Beher m3 için) a) Konut b) Ticaret Kanal (Beher m 3 için) a) Konut b) Ticaret E- Yapı kullanma izni harcı (Beher inşaat m 2 için) a) Konut b) Ticaret Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine Göre 11- Alınacak Ücretler A- DESTEK HĐZMETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 2- Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah salonu kiralama ücreti 2-a Gündüz saatleri için 1 saatlik kiralama ücreti (KDV hariç) b 1 saatten fazla hersaat için kiralama bedeli (KDV hariç) Akşam saat 19.30'dan 24.00' e kadar yapılacak kiralamalarda süre ne 2-c olursa olsun (KDV hariç) d Tatil günlerinde yapılacak kiralamalarda saat 17.00'ı geçmemek üzere her saat için saat başına (KDV hariç)

17 2-e Tatil günlerinde saat 19.30' dan 24.00'e kadar süre ne olursa olsun saat başına (KDV hariç) Tepebaşı Belediyesi Cahide Aydın Türk Nikah salonu kiralama ücreti 3-a Gündüz saatleri için 1 saatlik kiralama ücreti (KDV hariç) b 1 saatten fazla hersaat için kiralama bedeli (KDV hariç) Akşam saat 19.30'dan 24.00' e kadar yapılacak kiralamalarda süre ne 3-c olursa olsun (KDV hariç) Tatil günlerinde yapılacak kiralamalarda saat 17.00'ı geçmemek üzere her 3-d saat için saat başına (KDV hariç) Tatil günlerinde saat 19.30' dan 24.00'e kadar süre ne olursa olsun saat 3-e başına (KDV hariç) Belediye Meclis leri Belediye personelinin kendisi veya aile fertleri için tatil günleri salonu kiralanmamış olması halinde yapılacak 3-f tahsislerden ücret alınmaz Kiralanan Nikah salonu ücretinin, kiralayan tarafından vazgeçilmesi halinde en az 1 ay öncesinden bildirilmesi sonucu %20'si kesilerek kalan 3-g kira bedeli iade edilir Çukurhisar Düğün Salonu akşam saat 19:30'dan 24:00'e kadar yapılacak kiralamalarda süre ne olursa olsun (KDV Hariç) 3-h Çukurhisar Düğün Salonu tatil günlerinde saat 19:00'dan 24:00'e kadar 3ı süre ne olursa olsun B- ZABITA ĐLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 2- Pazar Yerlerindeki Devir Ücretleri 2-a Kapalı pazarların devri sadece alandan toplam (KDV hariç) b Diğer pazarlar devri sadece alandan toplam (KDV hariç) E- ĐMAR HĐZMETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÜCRETLER 5- Đmar planı örneği ücreti (Onaylı-Onaysız) 5-e Metre tül 0.75 KÜLTÜR VE SOSYAL ĐŞLERMÜDÜRÜĞÜ ĐLE ĐLGĐLĐ H- ÜCRETLER Tepebaşı Belediyesi Kültür Merkezi Alınacak Ücretler 1- ( KDV Hariç ) 1-a Konferans,söyleşi,panel ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) b Konferans,söyleşi,panel ( Gece 18:00-24:00 arası ) c Konser bir seans ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) c Konser bir seans ( Gece 18:00-24:00 arası ) 1, e Tiyatro bir seans ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) g Tiyatro bir seans ( Gece 18:00-24:00 arası ) ı Film Gösterimi ( Gündüz 10:00-17:00 arası ) 1, i Film Gösterimi ( Gece 18:00-24:00 arası ) 1, ö Sanat galerisi ( Günlük ) Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe tasarısında, bir önceki yıl bütçesine göre % 9,76 oranında artış yapıldığı gözlenmiştir. KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe tasarısı A, B cetvelleri ve Finansmanın ekonomik sınıflandırma cetvel toplamları ,00 TL olması uygun görülmüş, oya sunulmuş ve A Cetveli, B Cetveli ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelleri oy çokluğu ile diğer cetveller ve gelir tarifesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

18 Tarih : 02/11/2010 Karar : Tarih ve 260 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Aşağısöğütönü Toki Aile Sağlığı Merkezine ait yazının Meclis ce Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağısöğütönü Mahallesi Sıra Evler Tipi Dubleks konutlardan S-51 nolu konut 08/04/2010 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararı ile Eskişehir Đl Sağlık Müdürlüğü ne Aile Sağlığı Merkezi yeri olarak kullanılmak üzere 6 ay süre ile tahsis edilmiştir. Tahsis süresi tarihi itibariyle sona eren S-51 nolu konutun ilgi yazı ile tahsis süresinin uzatılması talep edilmektedir. KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen, Tahsis süresi tarihi itibariyle sona eren S-51 nolu konutun ilgi yazı ile tahsis süresinin, 6 ay süre ile uzatılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tarih : 02/12/2010 Karar : 23 Tepebaşı Belediye Meclisinin tarih ve 281 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 970 sayılı yazısında belirtilen konunun komisyonumuzca, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu 2011 mali yılında Belediyemizde 1044 (87 X 12 = 1044) Adam/Ay Geçici Đş Pozisyonu vizesinin onaylanması konusunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.