Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 04/08/2010 tarih B.02.1.SPK sayısı ile olumlu karşılanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 04/08/2010 tarih B.02.1.SPK.0.15-739 sayısı ile olumlu karşılanmıştır."

Transkript

1 BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 11/08/2010 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 11/08/2010 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. BU ALT FON TARAFINDAN HEDEFLENEN % 100 ANAPARA KORUMASI KESİN BİR TAAHHÜT NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE ALT FONUN YATIRIM DÖNEMİNİN SONUNDA GERÇEKLEŞMEME RİSKİ BULUNMAKTADIR. YATIRIMCILAR, BU ALT FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, ALT FONUN İZAHNAMESİNDE AÇIKLANAN RİSKLERİNİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIRLAR. T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONDÜRDÜNCÜ ALT FONU NUN I. İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak, 25/05/2009 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna / sicil numarası altında kaydedilen (28/05/2009 tarih ve 7320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen) şemsiye fon içtüzüğü ve alt fon izahnamesi hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Kurulca uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/05/2009 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmuş T. Garanti Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na (Şemsiye Fon) bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Ondördüncü Alt Fonu nun (Alt Fon) katılma paylarının I. ihraç halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine duyurudur. Bu alt fona iştirak sağlayan ve alt fon varlığına katılım oranını gösteren, şemsiye fonun I.tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 06/07/2009 tarih ve KB sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, şemsiye fonun ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 04/08/2010 tarih B.02.1.SPK sayısı ile olumlu karşılanmıştır. Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez. Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. 1

2 I. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Şemsiye Fonun Türü : Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün,tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar KORUMA AMAÇLI FON olarak adlandırılır. 2. Şemsiye Fon Tutarı : TL 3. Şemsiye Fonun Pay Sayısı : Adet (Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez.) 4. Alt Fonun Tipi : B Tipi 5. Alt Fonun Süresi : Süresiz 6. Alt Fonun Talep : 16/08/ /08/2010 tarihleri arasıdır. Toplama Dönemi 7. Alt Fonun Yatırım : Yatırım dönemi 25/08/2010 tarihinde başlayıp 20/07/2011 tarihinde sona Dönemi erecektir (330 gün) 8. Alt Fon Portföy : Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yöneticisinin Unvanı II. ALT FON PORTFÖY STRATEJİSİ: Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğüne ve alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt fonun yatırım amacı, yatırımcıların alt fon paylarını halka arzda edinip alt fonun ilgili yatırım dönemi sonuna kadar elde tutmaları durumunda TL cinsinden anaparalarını geri alabilmeleri ve bunun üzerinde getiri sağlayabilmeleridir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için gerekli strateji belirlenmiştir. Bu stratejiye göre, halka arzda toplanan paranın önemli kısmı alt fonun ilgili yatırım dönemi sonunda itfa olacak bir sabit getirili menkul kıymete ve/veya ters repoya yatırılacaktır. Bu yatırımın büyüklüğü, anaparayı korumayı, yönetim ücretini ve benzeri masrafları kendiliğinden karşılayabilecek şekilde belirlenecektir. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %94,5 i ile devlet tahvili/hazine bonosu ve/veya ters repoya yatırım yapılacaktır. Bu yatırımın büyüklüğü, anapara korumasının yanı sıra yönetim ücretini (yıllık %2) ve benzeri masrafları kendiliğinden karşılayabilecek şekilde belirlenecektir. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %5,5 i ile Amerikan Doları/Türk Lirası (USD/TL) kurunun belirli bir bant aralığında kaldığı iş günü sayısına göre getiri elde edilecek Bant İçi Biriktiren (Range Accrual) tipi bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Amaç belirtilen yatırım dönemi sonunda yatırımcıya anapara koruması sağlarken, borsa dışından alınacak opsiyon sözleşmesi aracılığıyla USD/TL kurunun yatırım dönemi boyunca belirli bir bant aralığı içerisinde kaldığı her iş günü için belirli bir oranda getiri sağlamaktır. 2

3 Alt fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, alt fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamıyla opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır. Mevcut piyasa koşulları çerçevesinde bant içi getiri oranının yıllık %12,50 olması beklenmektedir. Kur bant aralığının alt sınırı, portföy oluşturulma dönemi içinde, yaklaşık olarak spot kur seviyesinin %3 altında; üst sınırı ise %3 üzerinde olacaktır. Örneğin spot kur 1,5500 ise; kur bandı 1,5035 ila 1,5965 arasında olacaktır. Kur bandı alt ve üst noktaların tespit edilmesi sürecinde, spot kur seviyesi, spot kurun yakın zamandaki trendi ve fonun vadesi boyunca döviz kurunun seyri hakkındaki beklentiler dikkate alınacaktır. İlgili opsiyon sözleşmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca ilan edilen ve Reuters ın CBTA sayfasında İstanbul saati ile yaklaşık 16:00 da gösterilen USD/TL satış kuru referans olarak alınacaktır. Yukarıda yer verilen oranlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden kesinleşen portföy dağılımı, belirlenen bant aralığı değerleri, bant içi getiri oranı ve gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 iş günü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır. Örnek Hesaplama: Alt fonun ilgili yatırım dönemi sonundaki getirisi hem portföyündeki sabit getirili menkul kıymetlere hem de sahip olduğu opsiyonun nasıl bir değerden sonlanacağına bağlı bulunmaktadır. Alt fon portföyü oluşturulurken alınacak sabit getirili menkul kıymetin getirisi, her türlü masraf dahil olmak üzere, anapara korumasını sağlayacak şekilde olacaktır. Bundan dolayı, ilgili yatırım dönemi sonunda anapara korumasının sağlanamadığı durum söz konusu olmayacaktır. Mevcut piyasa koşullarının halka arza kadar değişmeyeceği varsayıldığında, alt fonun halka arzından vadesine kadar %8,05 lik bir sabit getiri hazine bonosu/devlet tahvili aracılığıyla sağlanabilmektedir (Yıllık bileşik faiz, ilgili yatırım dönemini en iyi yansıtan TRT030811T14 kodlu devlet tahvili referans alındığında %8,25 tir.) Dönem başlangıcı 29 Temmuz 2010 ve dönem sonu 20 Temmuz 2011 olarak alındığında yatırım dönemindeki gün sayısı 356 dır, yatırım dönemindeki toplam iş günü sayısı ise 245 tir). Alt fonun halka arzındaki piyasa koşullarına bağlı kalmak kaydıyla, başlangıçtaki her 100 TL lik yatırım için fona 94,5 TL lik hazine bonosu/devlet tahvili alınacaktır. Dönem başındaki 94,5 TL dönemsel %8,05 getiri ile yönetim ücretinin düşülmesini takiben dönem sonunda 100 TL ye ulaşacaktır. Sabit getirili yatırımdan arda kalan yaklaşık 5,5 TL ile de USD/TL kurunun belirli bir bant aralığında kaldığı gün sayısına göre getiri elde edilecek bir opsiyon alınacaktır. Opsiyonların sadece pozitif değer alabileceği göz önüne alındığında, fon için olabilecek en kötü senaryo opsiyonun değersiz olarak kapanması olacaktır. Bu durumda da amaçlanan %100 anapara koruması sağlanacak, ancak bunun üstünde bir getiri sağlanamayacaktır. Alt fonun vade sonundaki getirisi aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacaktır: Alt Fonun Getirisi = HB\DT Getirisi + Opsiyon Getirisi 3

4 Vade Sonu HB\DT Değeri = Vade başında yatırılan anaparaya eşit olacaktır Opsiyon Getirisi = (Bant İçi Getiri Oranı) * (Bant İçi Oranı) * Yatırım Dönemi Gün Sayısı / 365 Bant İçi Getiri Oranı: USD/TL kurunun Yatırım Dönemi içerisindeki tüm iş günlerinde, belirlenen Bant Alt Sınırı (dahil) ve Bant Üst Sınırı (dahil) arasında kaldığı takdirde elde edilecek yıllık getiri oranı Bant İçi Oranı = USD/TL kurunun Yatırım Dönemi boyunca Bant Alt Sınırı (dahil) ile Bant Üst Sınırı (dahil) arasında kaldığı İşgünü sayısı / Gözlem Süresindeki Toplam İşgünü Sayısı USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı tahmini gün sayısına göre alt fonun getirisini örneklendirebiliriz. Örnek: Getiri hesaplanırken, her iş günü gözlem yapılacak olup, USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kalması halinde günlük olarak sabit oranda bir getiri elde edilecektir. Net getiri hesaplarken Toplam Brüt Getiri üzerinden ödenecek olan %10 gelir vergisi tevkifatı düşülmüştür. (Hesaplamada yer alan değerler örnek amaçlıdır.) Aşağıdaki tabloda yer alan örnek hesaplamada, şu verilerin geçerli olduğu varsayılmıştır: Dönemdeki işgünü sayısı = 245 Dönem uzunluğu = 356 gün Bant içi getiri oranı = %12.50 olarak alınmıştır. Vade Gün Sayısı Kurun Bant Aralığında Kaldığı İş Günü Sayısı Gözlem Süresindeki Toplam İşgünü Sayısı Bant İçi Getiri Oranı Yıllık Toplam Brüt Getiri Toplam Net Getiri %12.50 %12,19 * 0,9 %12,50*(245/245)*(356/365) = % 12,19 =%10, % %9,95 * 0,9 %12,50*(200/245)*(356/365)= % 9,95 =%8, % %7,46 * 0,9 %12,50*(150/245)*(356/365)= % 7,46 =%6, % %4,97 * 0,9 %12,50*(100/245)*(356/365)= % 4,97 =%4, % %2,49 * 0,9 %12,50*(50/245)*(356/365)= % 2,49 =%2, % 0.00% 0.00% KURUCU VE YÖNETİCİ, YUKARIDA YER VERİLEN YATIRIM AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN EN İYİ GAYRETİ GÖSTERECEKTİR. ANCAK SÖZ KONUSU YATIRIM HEDEFİNİN GERÇEKLEŞMEME OLASILIĞI BULUNMAKTADIR. 4

5 III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ Yatırımcılar alt fona yatırım yapmadan önce alt fonla ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Yatırımcıların alt fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda alt fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Temel yatırım riskleriyle ilgili bilgilere, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden temin edilebilecek alt fon izahnamesinde ayrıntılı olarak yer verilmektedir. IV. ALT FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER: Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek alt fon izahnamesinden sağlanabilir. V. HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: Yatırımcıların alt fon paylarını halka arzda edinip alt fonun ilgili yatırım dönemi sonuna kadar elde tutmaları şartıyla TL cinsinden anaparalarını korumaları ve bunun üzerinde de pozitif bir getiri sağlamaları hedeflenmektedir. Anapara koruma sadece uygun bir yatırım stratejisi aracılığı ile ifa edilmeye çalışılacağı için anapara üzerinde herhangi bir garanti söz konusu değildir. Alt fon yöneticisi basiretli bir tüccar gibi davrandığı ve uygun bir strateji güttüğü halde alt fonun ilgili yatırım dönemi sonunda anapara korumasını sağlayamayabilir. Yatırımcıların alt fon paylarını ilgili yatırım dönemi sonuna kadar elde tutmamaları durumunda ise, alt fon yöneticisinin yukarıda anılan anapara koruma hedefi, piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu olmayabilir. Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100 anapara korumasından yararlanabileceklerdir. Daha önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir. VI. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER: 1. TALEP TOPLAMA DÖNEMİ: 1.1. Talep Toplama Dönemi Alım Talimatları Yatırımcıların alt fon payı alımında asgari pay alım limiti pay olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr dir. İzahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün 09:00-18:00 saatleri arasında, son talep toplama gününde ise 15:00 a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. 5

6 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin kurucu tarafından Alt Fon adına nakden ve tamamen tahsil edilmesi esastır. Bunun yanında kurucu tarafından likit fon blokajı talep tutarı kadar uygulanır. Blokaj konan tutar likit fonda nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarları dahil edilmez. Katılımcının elde ettiği nema tutarı, katılımcının hesabına fonun değerlemesinin yapıldığı ilk gün iade edilir Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında talep edilen katılma payı bedelinin kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar veya adet olarak verilecektir. a) Toplam talep tutarının TL nin altında olması durumunda kurucu fonu kurmayacaktır. Bu durumda talep toplama dönemi içerisinde yapılan taleplerden dolayı oluşmuş nemalar, yatırımcıların kurucu nezdindeki hesaplarına elde ettikleri nema tutarıyla birlikte geçilir. Talep toplamanın iptal edilmesi halinde bu durum, ortaya çıktığı gün kurucunun internet sitesinde ve alt fonun kamuyu sürekli bilgilendirme formu aracılığıyla yatırımcılara duyurulur ve konu hakkında Kurula bilgi verilir. b) Toplam talep tutarının TL ve üzerinde olması ve toplam talep tutarına karşılık gelen pay sayısı ile şemsiye fonun diğer alt fonlarının tedavülde bulunan pay sayılarının toplamının şemsiye fonun toplam pay sayısını geçmemesi halinde verilen bütün alım emirleri %100 oranında karşılanacaktır. Talep toplama süresinin sonunda talep tutarının şemsiye fonun toplam satılabilir tutarını aşması halinde, talepler emir önceliği yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Katılma payı bedelleri yatırımcı adına likit fonla nemalandırılıp, nema tutarına denk gelen likit fonlara blokaj uygulanacaktır. Fon tutarını aşan talepler gerçekleşmeyecek, talep toplama süresinin son gününü takip eden iş günü sonunda yatırımcıdan tahsil edilen tutar neması ile birlikte talep sahibine iade edilecektir. Talep toplama döneminde pay satım talebi kabul edilmez Alım Talimatı İptal Esasları Talep toplama döneminin herhangi bir anında yatırımcılar tarafından iletilen talepler, talep toplama süresinin son günü saat 15:00 a kadar yatırımcı tarafından iptal edilebilecektir. Talebin iptal edilmesi durumunda talep tutarı ve neması yatırımcıya iade edilir. 2. ALT FONUN YATIRIM DÖNEMİ İÇİNDE ALIM-SATIM ESASLARI: Yatırım dönemine ilişkin bilgiler ve bu dönemde uygulanacak alım satım esasları aşağıdaki gibidir: 1. Alt Fonun Yatırım Dönemi 1.1. Alım Talimatları Alt fonun yatırım döneminde yeni alım talimatları kabul edilmeyecektir. 6

7 1.2. Satım Talimatları Alt fon pay fiyatı, her ayın 2. ve 16. günü (söz konusu günlerin tatil olması durumunda takip eden ilk iş günü) hesaplanır. Hesaplanan fiyat takip eden ilk iş günü açıklanır. Fiyat açıklama günlerinin belirlenmesinde Türkiye ve ilgili ülke piyasalarındaki tatil günleri birlikte dikkate alınacaktır. Alt fonun satım talimatları alt fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı gün (T) saat 11:30 a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü aktarılır. Fiyatın açıklanacağı gün (T) saat 11:30 dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Bu alt fonun yatırım dönemi sonunda fon portföyünü oluşturan kıymetler nakde dönüştürülür ve alt fonun yatırım döneminin sonunu takip eden iş günü bu alt fonun katılma payı bedellerinden kaynaklanan ödemelerin yapılması amacıyla tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları aynı iş günü nakit olarak yatırımcıların kurucu nezdindeki hesaplarına aktarılır. 2. Şemsiye Fon İçtüzüğü ile Alt Fon İzahnamesi ve Sirkülerinin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler: ADRES TELEFON NO T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş/İstanbul (212) Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler : ADRES TELEFON NO T. Garanti Bankası A.Ş. Şubeleri 4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: T. Garanti Bankası A.Ş. KURUCUNUN ADRESİ Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş/İstanbul TELEFON NO (212) YÖNETİCİNİN ADRESİ TELEFON NO 7

8 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No:111 B Blok Dikilitaş Beşiktaş/ İstanbul (212) Bu sirkülerde yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 19/07/2010 DÜNDAR DAYI FON KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÖKHAN ERÜN FON KURULU BAŞKANI 8