Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

2 Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ, konusunda uzman kiþilerin doðru iþi yaptýklarý firmalarda insan faktörü baþarý grafiðini yükseltmede belirleyici olur. LOGO Ýnsan Kaynaklarý uygulamasý verimli insan gücü ile firma ve kurumlarýn misyon ve hedeflerine ulaþmalarýna yardýmcý olmayý, iþgücü maliyetlerini azaltmayý hedefler. Uygulama, kapsamlý ve kurum ihtiyaçlarýna kolaylýkla cevap verebilen esnek yapýsý ve üstün ürün özellikleri ile insan kaynaklarý çalýþanlarýnýn ofis yükünü azaltýr, çok çeþitli analizler sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön gösterir. LOGO Ýnsan Kaynaklarý çalýþanlarýn kendilerine en uygun pozisyonlarda çalýþmalarýný saðlayarak hem motivasyonlarýný artýrýr hem de departmanlarýn birbiri ile uyumlu çalýþmasýný saðlayarak kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için temel adým ve kurallarýn oluþturulmasýna olanak tanýr. LOGO Ýnsan Kaynaklarý modüler bir yapýdan oluþmakta olup temel modül Sicil Yönetimi dir. Ýstenilen zaman dilimi içerisinde uygulama Bordro, Eðitim Yönetimi, Kurumsal Planlama, Eleman Seçme ve Yerleþtirme Sistemi, Kariyer Planlama, Zaman Planlama, Performans Yönetimi ve IK WEB gibi kurumun ihtiyaç duyduðu modüller ile zenginleþtirilerek geliþime açýk yapýsý ile Ýnsan Kaynaklarý na kademeli geçiþ yapma olanaðý sunar. LOGO Ýnsan Kaynaklarý sunduðu esnek yapý ve zengin ürün özelliklerinin yaný sýra kolay kullanýmý, kýsa öðrenme süresi, basit ve çabuk þekilde uyarlanabilirliði ile de kurumlarýn bilgi teknolojilerine yaptýklarý yatýrýmdan maksimum fayda elde etmelerini saðlar.

3 Sicil Yönetimi Etkin Personel Bilgisi Takibi... Ýnsan Kaynaklarý uygulamasýnýn temelini oluþturan Sicil Yönetimi modülü ile kurum çalýþanlarýnýn iþe giriþ ve çýkýþ iþlemlerinin yaný sýra çalýþanlara ait çok detaylý bilgi takibi yapýlýr. Sicil Yönetimi ile amaçlanan insan kaynaklarý çalýþanlarýnýn ofis yükünü azaltmak, çok çeþitli analizler sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön gösterici olmaktýr. Ýnsan Kaynaklarý uygulamasýnýn en önemli özelliklerinden biri esnek yapýsýdýr. Kurumlar kendi yapýlarýna göre çok sayýda alan ve parametreyi tanýmlayabilir. Bu esneklik kullanýcýlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda çalýþanlarý ile ilgili bilgi takibini saðlýklý bir þekilde yapmalarýna olanak tanýr. Kurum çalýþanlarýna ait çok detaylý ve etkin bilgi takibi yapar, Çalýþanlara ait saðlýk bilgilerinin takibini yapar, Ýþe giriþ ve çýkýþ iþlemlerini kolaylýkla takip eder, Çalýþanlarýn eðitim ve yetkinlik bilgilerini kurum içinde aldýklarý eðitimler sonucunda otomatik olarak günceller, Kullanýcý tanýmlý alanlar sayesinde kurumun ihtiyacý doðrultusunda çalýþanlarla ilgili bilgileri takip eder, raporlar ve istenirse puantaja yansýtýr, Sicil kartý üzerinde fotoðraf veya imza gibi görsel bilgi saklanabilir, Dokümantasyon takip özelliði ile sicil kartýndan istenilen dosyalara kolaylýkla ulaþýr, Toplu ücret ayarlama ile zaman tasarrufu saðlar ve unutmalarý engeller, Zaman izli kayýtlar sayesinde tüm sicil ve kanun bilgilerindeki deðiþikliklere, atamalar ile ilgili bilgilere eksiksiz olarak ulaþýr, geçmiþe yönelik saðlýklý raporlama olanaðý sunar, Kapsamlý eski personel takibi ile iþe tekrar alýnan personelin iþlemlerini ayný sicil kartýndan ve ayný sicil numarasý ile takip ederek, tekrar bilgi giriþini önler, Sicil kartýndaki bilgileri, ilgili kiþilere elektronik posta ile göndererek zaman tasarrufu saðlar.

4 Kurumsal Planlama Ýþ Ýliþkilerinde ve Organizasyonda Uyum Kurumsal Planlama modülü ile kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için temel adým ve kurallar oluþturulur. Kurumsal Planlama modülü, kurumlarýn amaçlarýna ulaþabilmesini saðlamak için hangi fonksiyonlarýn gerektiðinin belirlenmesini, bu fonksiyonlarý paylaþan departmanlarýn birbirleri ile uyumlu çalýþmasýný ve insan kaynaklarý unsurunun bu bölümlerde en etkin þekilde kullanýlmasýný hedefler. Ýþ tanýmlarý ile çalýþanlarýn eðitim ve performans deðerlemesinde kullanýlan bilgi, eðitim, tecrübe, yetenek gibi belirleyici kriterlerini saptar, Kurum yapýsýna uygun iþ tanýmlamalarý ile eðitim, performans ve ücret dengelerini oluþturur, Motivasyon ve iþgücü verimliliði artýþý ve çalýþan maliyetlerinde optimizasyon saðlar, Ücret ve basamak tanýmlamalarý ile ücret ve yükselme politikalarýný belirler, Pozisyon aðacý ile kurumlarýn hiyerarþik ve fonksiyonel organizasyonlarýný dinamik bir sürece taþýr, zaman içerisinde deðiþen ve geliþen koþullara ayak uydurur, Dinamik organizasyon yapýlarý ve zaman izli kayýtlar ile senaryo oluþturarak kurum için en uygun yapýyý belirler, Norm kadro ve doluluk oranlarý ile kurumun istihdam politikalarýný ve eleman seçme ve yerleþtirme sürecini þekillendirir, Kadro planlama ve açýk kadro ihtiyacý belirleme ile iþgücü planlamalarýna yönelik senaryolar üretir, Açýk kadro planlama ile iþgücü açýklarýný belirleyip gerekli kaynaklarý temin eder.

5 Bordro Bordro Ýþlemlerine Kesin Çözüm Bordro modülü ile ücretlendirme politikalarý belirlenir, puantaj kartlarý oluþturulur. Kapsamlý yapýsý ve özellikleri ile kurumlarý mevzuat bilgisi gerektiren karmaþýk yasal prosedürlerle uðraþmaktan ve rutin iþlemlerden kurtarýr. Sigortalý personelin yasal iþlemlerinde kesin çözüm sunmakla kalmayýp, standart uygulamadan farklýlýk gösteren maden, deniz, basýn-yayýn iþ kollarýnda çalýþan ve yabancý uyruklu iþçi çalýþtýran kurumlarýn ihtiyaçlarýný da tam olarak karþýlar. Dövizli yapýsý, mevzuat deðiþikliklerinin gerektirdiði yeni uygulamalarýn kýsa sürede uygulamaya eklenme güvencesi ve ürün özellikleri ile Bordro modülü kurumlara, çalýþanlarýna saðlýklý ödeme yapma olanaðýnýn yaný sýra iþgücü ve zaman tasarrufu da saðlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandýðý ve 657 sayýlý kanuna tabi çalýþanlar için mevzuata tam uyumlu bir bordro çözümüdür, Puantaj ve ücret bilgilerini tablolama aracý ve yöntemleri ile daha hýzlý ve esnek þekilde iþleyebilir ve tek iþlem ile programa aktarýr, Dövizli maaþ, borç/avans ve raporlama iþlemleri yapar, Hesaplama dönemlerini ödeme gününe göre oluþturur (ayýn 1 i, 15 i vs), Aylýk Prim ve Hizmet Belgesi, E-bildirge hazýrlar, Ýþ yeri bazýnda dönem kapatarak, puantaj hesaplayabilir, Ayný gruba baðlý tüm kurumlarýn bordro iþlemlerini tek bir yerden toplu olarak takip eder, Puantaj öndeðerleri ile puantaj hesaplamalarýnda zaman tasarrufu ve verimlilik artýþý saðlar, Puantaj hesaplamalarýnda formül kullanýmýyla haklarýn, ödemelerin ve puantaj deðerlerinin hepsi ya da çoðu ayný olan çalýþanlarýn her biri için ayrý ayrý hesaplama yapmak yerine toplu puantaj yapar, Resmi Ýþlemlerin takibini ve raporlamasýný yapar, Tahakkuk toplamlarý, masraf merkezi daðýtým raporu, kýdem ihbar yükü gibi iþ akýþýný kolaylaþtýracak ve hýz kazandýracak raporlar alýr, Çalýþanlarýn maaþ bordrolarýný elektronik posta ile gönderir, Ýþten çýkýþ iþlemleri sýrasýnda ise kýdem ve ihbar tazminatý hesaplar ve istenilirse fark bordrosu hazýrlar, Asgari ücretin SGK taban matrahýnýn altýnda kalmasý durumunda hesaplamalar yapar ve bunu bordroya otomatik yansýtýr, Bankalara otomatik ödeme emri çýkartan elektronik banka sistemi ile pratiklik ve zaman tasarrufu saðlar, Tiger2 ve Unity2 ile entegrasyon sayesinde bordro ve borç iþlemlerini muhasebeleþtirerek zaman tasarrufu saðlar, Kullanýcý tanýmlý alan ve tablolar ile özelleþtirme imkaný saðlar, Hatýrlatýcý ile tüm resmi bildirgelerin son basým tarihleri ve zaman aþýmlarý konusunda uyarý ve bu menüden ilgili iþleme doðrudan eriþim saðlar.

6 Zaman Planlama Ýnsan Gücünün Zamanýnýn Etkin Yönetimi Çalýþanýn zamanýnýn iyi planlanmasý insan kaynaklarý yönetiminin toplam verime katkýsý olan kritik süreçlerinden biridir. Bilgi çaðý, otomasyon süreç verimliliðini artýrýrken gerçekleþtirme sürelerini de önemli bir þekilde azaltmýþ ve zaman planlamasýndaki hassasiyeti kritik bir þekilde artýrmýþtýr. Bu ihtiyaçlara karþýlýk vermek üzere tasarlanmýþ olan Zaman Planlama modülü esnek yapýsý ve pratik kullanýmý ile kurumlarýn, çalýþan zamanýný en iyi þekilde planlamasýný ve kontrol etmesini saðlar. Ýzin yönetimi insan kaynaklarý çalýþanlarýnýn iþ yükünü azaltýrken tüm çalýþan aktivitelerinin planlanýp, kontrol edilmesi kurumlarýn deðerli insan gücünün zamanýný en iyi þekilde yönetmelerini ve verimliliklerini artýrmalarýný saðlar. Ýzin devri uygulamalarýný takip ve kontrol eder, Çalýþma günleri ve çalýþma takvimlerinin oluþturulmasý ile saðlýklý aktivite planlamasý ve izin hesaplamasý yapar, Alternatif izin tablolarý oluþturur, Aktivitelerden bordroya yansýtýlmak istenenleri (ücretli ve ücretsiz izin, fazla mesai gibi) Bordro ve Zaman Yönetimi modüllerinin tümleþik çalýþmasý sayesinde otomatik puantaj oluþturur, Sýnýrsýz sayýda aktivite tanýmý ile kurum faaliyetlerini planlar, Kritik gruplarýn belirlenmesi ile kurum içindeki iþlerin kesintisiz sürmesini saðlayacak planlama ve kontrolleri yapar, Kurum içerisinde iþ kanununun belirlediði koþullara ek ihtiyaç durumunda alternatif izin grup þablonlarý oluþturur, Kurumlarýn çalýþanlarýnýn ücretli/ücretsiz izinlerine ait çeþitli bilgileri tutmakla yükümlü olduklarý izin defteri ni otomatik oluþturur, Çalýþanlarýn hak ettikleri ve kullandýklarý izinleri sadece yýl bazýnda deðil, geçmiþe doðru da takip eder, Kurumun standart çalýþma takviminin dýþýnda farklý çalýþan gruplarý için ayrý çalýþma günleri ve saatleri alternatif takvim olarak tanýmlayarak vardiya takibi yapar. Aktivite Süre ve Süreç Kontrolleri Aktivite süreleri en az ve en fazla gün ile kýsýtlanarak uygulama sýrasýnda çeþitli kontroller gerçekleþtirilir. Ayrýca ilgili aktivitelerin geriye doðru kontrolü yapýlara amacýn dýþýnda kullanýlmasý engellenir ve istenirse bordroya ücret kesintisi olarak yansýtýlýr. Bu kontrollerin kullanýmlarý þu þekilde örneklendirilebilir: Çalýþanlarýn yýllýk izinlerini bir kerede 2 günden kýsa veya 15 günden fazla kullanmamasý, Yol izninin bir seferde en fazla 2 gün olmasý, Þehir dýþýnda görev yapan kiþinin görev süresinin uzamasý durumunda aþan süre için kiþiye görev tazminatý ödenmesi, Yýllýk mazeret izninin 30 günü aþmasý durumunda aþan sürenin kiþinin bordrosuna kesinti olarak yansýtýlmasý.

7 Eðitim Yönetimi Verimli Ýnsan Gücü ile Rekabette Bir Adým Ýleri... Eðitim Yönetimi ile amaçlanan, çalýþanlarýn görevlerini en iyi þekilde gerçekleþtirebilmeleri için gereken bilgi ve beceri gereksinimlerini saðlamaktýr. Ýnsan gücünün tüm kurum ve firmalarda rekabet avantajý olarak öne çýktýðý günümüzde kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ, konusunda uzman çalýþanlar verimli insan gücünün temelidir. Tüm pozisyonlar için kritik bilgi ve becerileri saðlayarak iþte verimliliði artýrýr, Zaman içinde verilen yeni görevler için ihtiyaç duyulan eðitimleri belirler, Eðitim fýrsatýnýn her çalýþana tanýnmasýný saðlayarak motivasyonu artýrýr, Esnek yapý sayesinde kuruma uygun þirket içi ve þirket dýþý eðitimleri tanýmlar ve takibini etkin bir þekilde saðlar, Çift yönlü eðitim-yetkinlik iliþkisi sayesinde çalýþanlarýn geliþimini saðlar ve eksik yetkinliklerin ortaya çýkaracaðý riskleri ortadan kaldýrýr, Sicil kartýnda eðitim sonrasý yetkinlik seviyesinin otomatik olarak güncellenmesiyle unutmalarý engeller ve kolaylýkla güncel bilgiye ulaþýr, Eðitim ders notlarýný istenilen dosya tipinde saklayabilir, Eðitim sonucunda sýnav veya test uygulanabilir, Eðitimi deðerlendirmek için sorular girilebilir, Otomatik ve toplu eðitim talep planlama ile zaman tasarrufu saðlar ve çalýþanlarýn eðitim ihtiyaçlarýný ayrýntýlý olarak deðerlendirir, Katýlýmcýlarýn eðitim yeri ve eðitmeni deðerlendirmeleri ile eðitim kalitesini artýrýcý göstergeler elde eder, Eðitim bilgilerinin eðitime katýlanlara ve yöneticilere elektronik posta ile toplu olarak aktarýlmasýyla zaman tasarrufu saðlar.

8 Eleman Seçme ve Yerleþtirme Doðru Ýþe Doðru Eleman Günümüzde insan, tüm kurum ve firmalara rekabet avantajý sunan en önemli faktör olarak öne çýkmaktadýr. Eleman seçme ve yerleþtirme sistemi de, insan kaynaðýnýn verimli kullanýlmasý sürecinin baþlangýcýdýr. Bu modülün temel amacý, baþvuru bilgilerinden iþe alma aþamasýna kadar otomasyonu tüm sürece yayarak insan kaynaklarý departmanýnda çalýþan kiþilerin zaman problemini çözmek, yöneticilerin iþe alma sürecinde karar almalarýný kolaylaþtýrmak ve en önemlisi doðru iþe doðru eleman almaktýr. Eleman Seçme ve Yerleþtirme modülü sayesinde çalýþanlarýn kendilerine en uygun pozisyonlarda çalýþmalarý saðlanarak hem motivasyonlarýnýn artmasý, hem de iþyerinin baþarý grafiðinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Çalýþanlarýn kendilerine en uygun pozisyonlarda çalýþmalarýný saðlayarak motivasyon artýþý saðlar, Ýþe kabul edilen adaylarýn sicil bilgilerini baþvuru kartýndan sicil kartýna otomatik olarak aktararak zaman tasarrufu saðlar ve hatalarý engeller, Eleman seçme ve yerleþtirme prosesinde süreç yönetimi ile proje oluþturur, maliyetlerden ve süreden sapmalarý kolaylýkla kontrol altýna alýr, Otomasyonu tüm eleman seçme ve yerleþtirme sürecine yayarak insan kaynaklarý çalýþanlarýna zaman tasarrufu saðlar, Esnek filtreler ile istenilen özelliklere sahip adaylara kolaylýkla ulaþýr, Baþvuru Uygunluk Analizi ile yöneticilere doðru elemaný seçmede kolaylýk saðlar, Doküman takip özelliði ile adaylara ait tüm bilgileri saklar, Duyuru ve Görüþme Planlarý ile iþ ilaný ve adaylar ile görüþme sürecinin takibini yapar, Referans Bilgileri takibi ile güvenilirlik saðlar, Toplu iþlemler ile zaman tasarrufu ve kolaylýk saðlar, Esnek filtreler ile istenilen özelliklere sahip adaylara kolaylýkla ulaþýr, Süreç yönetimi ile proje oluþturur, maliyetlerden ve süreden sapmalarý kolaylýkla kontrol altýna alýr, Yanýt mektubu ve elektronik posta ile cevap gönderir, uygun olan veya olmayan adaylarý browser üzerinden seçme gibi toplu iþlemler ile zaman tasarrufu ve kolaylýk saðlar, Gerekli tüm dokümantasyonun saklanmasý ve bilgilendirmenin yapýlabilmesi ile kalite odaklý çalýþma imkaný sunar.

9 Kariyer Yönetimi Örtüþen Kurum ve Çalýþan Hedefleri Sayesinde Artan Verimlilik... Kariyer Yönetimi modülü ile kurum, çalýþanlarýnýn sahip olduðu bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri sunduðu geliþme olanaklarý ile yönlendirerek insan gücünü en uygun pozisyonlarda deðerlendirir. Çalýþanýn güncel bilgi, beceri ve yetenekleri belirlenerek bir kariyer stratejisi doðrultusunda ne yapmak istediðine, nerede ve nasýl yapmak istediðine yardýmcý olmak hedeflenir. Geleceðe yönelik çalýþan ihtiyaçlarýný iç kaynaklardan saðlayarak çalýþan motivasyonunu artýrýr, Eleman Seçme ve Yerleþtirme modülüne girdi saðlanarak iç kaynak ile karþýlanamayan ihtiyaçlarýn kýsa sürede dýþ kaynaklardan karþýlanmasýna olanak tanýr, Kadro yedekleme ile kritik pozisyonlarda oluþabilecek boþ kadrolara kýsa sürede atamalar ile iþlerin kesintisiz devamýný saðlar, Kariyer görüþmelerinin takibi yapar, Yöneticilerin kariyer önerilerini takip eder, Kariyer hedefleri doðrultusunda çalýþanlarýn yetkinliklerinin geliþtirilmesi için performans hedeflerinin oluþturulmasý ve eðitim planlarýnýn yapýlmasýný saðlar, Kurum için yöneticilik potansiyeli olan çalýþanlarý belirler, üst düzey pozisyonlara iç kaynak saðlar, çalýþanlar ile kurumun ihtiyaçlarýný denkleþtirir, Ýþ aileleri ile teknik, davranýþ, iþ tanýmý gibi açýlardan birbirine benzer olan ve aralarýnda bir iliþki bulunan pozisyonlarý gruplar, Kurumdaki tüm pozisyonlarýn yer aldýðý kariyer matrisi ile hangi pozisyonlardan hangi pozisyonlara geçiþ yapýlabileceðini belirler, Kurumsal Analiz bölümü organizasyon þemasý üzerinden kurumla ilgili mevcut durumu incelemeye ve geleceðe yönelik planlamalar yapmaya olanak tanýr, Kariyer planý ve kiþisel kariyer planlama olanaðý saðlar.

10 Performans Yönetimi Hedefe Odaklý Çalýþma ve Yetkinlik Yönetimi Performans deðerlendirme, tüm kurum (çalýþanlar, yöneticiler, insan kaynaklarý, üst yönetim) için oldukça kritik bir konu olup, doðru uygulandýðý takdirde kurum içinde verimlilik artýran bir unsurdur. Etkin bir performans deðerlendirme için yöneticiler performans deðerlendirme sürecini gözlem ve hükümlere dayandýrmak yerine daha bilimsel ve tüm þirket çalýþanlarý tarafýndan kabul edilebilir nesnel bir sistem üzerine kurmalýdýrlar. Performans Yönetimi modülü çalýþanlarýn yöneticileri, bölüm ve diðer bölümlerdeki iþ arkadaþlarý tarafýndan deðerlendirilerek edindikleri bilgiler doðrultusunda liderlik özellik ve yetkinliklerinin geliþtirmesine yardýmcý olur. Performans deðerlendirme süreci ve sonuçlarý, geliþmesi gereken yetkinliklerin ve güçlü yönlerin farklý perspektiflerden deðerlendirilmesine olanak tanýyarak çalýþanlarýn geliþimini olumlu yönde etkiler. Performans deðerlendirme çalýþanlarýn kontrolü için kullanýlabileceði gibi; çalýþanýn hedefleri üzerine odaklanarak, performansýný düþürecek problemlerin ortadan kaldýrýlmasýna ve gelecekteki eðitim ihtiyaçlarýnýn belirlenmesine olanak tanýr. Kurumlarýn yapýsýna uygun performans yönetimi sistemini esnek yapý sayesinde Ýnsan Kaynaklarý uygulamasý içinde tanýmlayarak takip eder, Bütün çalýþanlarýn, proje takýmý üyelerinin, tedarikçilerin, iç ve dýþ müþterilerin katýlýmý temeline dayanan 360 derece geri bildirim ya da baþka bir deyiþle çoklu deðerlendirme sistemini mümkün kýlan Performans Yönetimi Modülü ile daha etkin bir performans deðerlemesi yapar, Performans kayýtlarýný yöneticilere elektronik posta ile göndererek performans yönetimi sürecinde zaman tasarrufu ve kolaylýk saðlar, Sicil Yönetimi ile entegrasyon sayesinde sicil kartlarýndaki ödül/ceza bilgilerinin ve performans bilgilerinin saklanmasý ile her zaman güncel bilgiye ulaþýr, Bordro modülü ile entegrasyon sayesinde puantaja yansýtýlabilen hak edilmiþ ödül ve cezalar ile zaman tasarrufu saðlar, Eðitim yönetimi ile entegrasyon sayesinde çalýþanlarýn geliþim planlarýný ve eðitim taleplerini oluþturmada kolaylýk saðlar, Geçmiþ performans kayýtlarýna kolaylýkla ulaþarak çalýþanlarýn geliþimlerini izler.

11 Ücret Simülasyonu Ücret Hesaplamasý ve Bordrolamaya Yönelik Farklý Maliyet Senaryolarý Ýle Geleceðe Hazýrlýk... Ücret Simülasyonu iþletmelerin geleceði açýsýndan büyük bir karar mekanizmasý görevi üstlenerek, özellikle bütçeleme çalýþmalarýnda net öngörülerde bulunulmasýný saðlar. Gerek büyüme eðilimi içinde olan gerekse krizlere ve risklere karþý çeþitli önlemler almak isteyen iþletmeler, iþ gücü hareketlerinin simülasyonlarý üzerinden bir takým senaryolarý oluþturabilirler ve olasý muhtemel maliyetler ile þirket menfaatlerini korumaya yönelik tedbirlerini alabilirler. Sanal sicil kartlarý ile olasý iþe alým ve iþten ayrýlma maliyetleri simüle edilebilir, Birden fazla sanal senaryo kaydý oluþturulabilir, Senaryo kapsamýndaki ücret ve bordro hesaplamasýnýn geçerli olacaðý tarih aralýðý tanýmlanabilir, Kur tarihi bilgileri veya hesaplamalarda geçerli olacak kanun parametreleri dahil edilerek saðlýklý ve zengin hesaplamalar yapýlabilir, Senaryo simülasyon hesabýnda kullanýlacak olan artýþ oranlarý ve kalemleri Parametre Adýmlarý olarak tasarlanabilir, Parametre listesi ile simülasyon modelinde ücret deðiþikliðinin uygulanacaðý ücret kalemlerini ve uygulanacak sicil listesini belirlenebilir, Yalnýzca ücret artýþ oraný ile basit hesaplamalar düzenlenebileceði gibi puantaj hesaplarýnda sosyal yardým, ek ödeme, ek kesintiler dahil edilerek kayýt oluþturulabilir. Sistemde oluþturulmuþ senaryo sonuçlarý detaylý þekilde raporlanabilir, Grafiksel gösterimler ile brüt ücret, SGK kesintileri, damga vergisi, gelir vergisi, yasal kesinti gibi kalemler doðru þekilde analiz edilebilir.

12 Ýnsan Kaynaklarý WEB Ýnsan Kaynaklarý Web ile Bilgiye Her Yerden Güvenle ve Hýzla Ulaþýn Ýnsan Kaynaklarý uygulamasýnýn çalýþanlar tarafýndan benimsenmesi için sistemin anlaþýlýr ve kullaným alýþkanlýklarýna uygun olmasý çok önemlidir. Ýnsan Kaynaklarý Web sayesinde kurum içi ve dýþý olarak uzak uçlardan internet/intranet eriþimi kullanýlarak kaynak planlama, proje geliþim takibi, masraf giriþi iþlemleri yapýlabilmektedir. Ýnsan Kaynaklarý Web ile tüm çalýþanlar hem kendi bilgilerine hem de Ýnsan Kaynaklarý fonksiyonlarýna firma dýþýnda olsalar dahi eriþebilir, bilgi giriþlerini ve güncellemeleri gerçekleþtirebilirler. Çalýþanlar düzenlenecek eðitimleri uzaktan takip edebilir, yöneticiler çalýþanlarýnýn performanslarýný izleyip online olarak eðitim talebinde bulunabilirler. Ayrýca kadro talepleri de online olarak sisteme girilebilir ve yönetici onayý ile insan kaynaklarý departmanýna aktarýlýr. Çalýþanlarýn personel ve kimlik bilgilerini deðiþtirme ve inceleme imkaný saðlar, Çalýþan yetkinlik, izin ve puantaj bilgilerinin izlenmesini saðlar, Borç /avans talebi yapýlmasý, taleplerin izlenmesi /onaylanmasý gibi olanaklar tanýr, Bordro Zarfýný görüntüler ve çýktýsýný alýr, Eðitim talebi yapar, taleplerin izlenmesi /onaylanmasýna imkaný verir, Düzenlenen ve planlanan eðitimlerin izlenmesini saðlar, Performans deðerlendirme iþlemleri ve sonuçlarýnýn izlenmesine olanak saðlar, Kariyer Planlarýnýn girilmesi, planlarýn izlenmesi / onaylanmasýný saðlar, Açýk kadro talepleri, mevcut taleplerin izlenmesi / onaylanmasýný saðlar, Þirket projelerinin izlenmesi, planlarýn yapýlmasý ve aktivitelerin takibi yapar, Ýþ ve maaþ avans talepleri ve onayýna olanak tanýr, Ýþ akýþ ve onay süreçleri otomasyona geçerek ihtiyaca uygun kullanýcý arayüzü ile kurumlarýn toplam verimliliðine katký saðlar.

13 Analiz ve Raporlama Araçlarý ile Deðerli Kurumsal Verilerinizi, Doðru ve Zamanýnda Kararlar Ýçin Paylaþýlan Bilgilere Dönüþtürün... Günümüz iþ dünyasýnda bilgi en önemli güç; ancak sahip olduðunuz bilgi doðru analiz edilip raporlanmadýðý sürece sadece içinden çýkýlmaz bir yýðýn anlamýna geliyor. Teknolojinin getirdiði imkanlar sayesinde þirketler çeþitli kaynaklardan bilgi akýþýný saðlamayý baþarýyorlar, ancak etkin raporlama halen pek çok kurum için aþýlmasý gereken önemli bir engel, çünkü bilgi doðru iþlenmediði sürece karar almaya hiç bir katký saðlayamýyor. Ýnsan Kaynaklarý nýn zengin raporlama teknolojisi iþ tanýmlarý ve süreçler ile ilgili etkin yönetime olanak tanýr. Çalýþanlarýn veya insan kaynaklarý süreçlerinin risklerini belirleyerek risk analizi yapabilirsiniz. Çalýþanlarýn yetkinlikleri belirlenerek, bu yetkinliklerin olmadýðý durumlarda çalýþan verimlilik riskleri tanýmlanýr. Böylece risk ve fýrsatlara iliþkin daha açýk ve geliþtirilmiþ stratejik iþ kararlarý verebilir, operasyonel sürprizleri en aza indirebilir, daha etkin uygulamalarla kurumsal verimliliðinizi artýrabilirsiniz. Örneðin; þirketinizde 5. yýlýný dolduran çalýþanlara ödül daðýtacaksanýz, 5 yýllýk çalýþanlarýn raporunu alabilir, kaç adet ödül sipariþi vereceðinizi kolaylýkla belirleyebilirsiniz. Ya da tüm personel bilgilerine ulaþarak üniversite mezunu çalýþanlarýnýzýn tüm þirket çalýþanlarýna oranýný raporlar aracýlýðýyla kolaylýkla saptayabilirsiniz. Rapor Tasarým Aracý Rapor Tasarým Aracý ile iþlemlerinizi kaydedeceðiniz standart formlarý ve bu iþlemlerin sonuçlarýný analiz ederek gerekli kararlarý vermenizde yardýmcý olacak standart raporlarý herhangi bir programlama yapmadan kolaylýkla elde edebilirsiniz. Ayný zamanda IK için geliþtirilen teknoloji ile ürünün kurulumu sýrasýnda kullanýcýya özel rapor tasarýmlarý, danýþmanlýða ihtiyaç olmadan kýsa sürede tasarlanýr. Kolay tasarým aracý ile raporlarýnýzda çok çeþitli görsel deðiþiklikler yapabilir, þirket logosu gibi çizim ve grafikleri kullanabilir, zengin formül kullanýmý ile sistemde tutulan alanlara ek yeni alanlar ekleyebilir, elektronik posta ile bir baþka kullanýcýya raporlarý gönderebilirsiniz. Rapor Üretici Rapor Üretici ile kullanýcýlara ürün veri tabanýndaki her türlü bilgiye sorgulama cümleleri ile ulaþabilme ve sonuçlarý rapor formatýnda alabilme imkaný saðlar. Böylece çok esnek raporlar tasarlayabilir, her ihtiyaca cevap verecek farklý raporlar üretebilirsiniz. Ayný zamanda Ýnsan Kaynaklarý nýn zengin içerikli ve pratik kullanýmlý Tablo Raporlarý ile SQL kullanýmýna gerek kalmadan sorgu cümlecikleri yardýmýyla sisteme girilen bilgileri geniþ kapsamlý olarak deðerlendirebilirsiniz.

14 Ýnsan Kaynaklarý Araçlarý ile Ýþ Yükünüzü Azaltýn, Kontolü Artýrýn... Ýnsan Kaynaklarý sizlere günlük operasyonel iþleriniz sýrasýnda zamandan tasarruf edebileceðiniz, takip ve kontrol yükünüzü azaltarak hatalarý minimize edebileceðiniz pek çok araç sunmaktadýr. Ýþ Akýþý Doküman Yönetimi Görev Zamanlayýcý Yönetim Karar Destek Sistemi Þirket süreçleriniz arasýndaki iþ akýþlarýný ve onay mekanizmalarýný tanýmlayarak, çalýþanlar ve departmanlar arasýnda saðlýklý bir iletiþim yapýsý kurar. Bu otomasyon sonucunda operasyonlar hýzlý ve hatasýz yürütülebilir, verimlilik artýþý ve karlýlýk saðlanýr. Süreçler planlý, denetlenebilir ve izlenebilir hale gelir. Onay ve kontrol iþlemleri elektronik ortamda izlenerek kaðýda dayalý veya elle yapýlan iþler azaltýlýr, iþlem maliyetleri en aza indirilir. Örneðin; çalýþanlar izin bilgilerini Ýnsan Kaynaklarýndan girebilir ve yöneticilerine hem bilgi gönderimi yapar hem de izinlerinin hýzla onaylanmasýný saðlarlar. Bu sayede çalýþanlar izin istediklerinde birçok onay prosedüründen geçip zaman kaybetmek yerine daha planlý, hýzlý ve düþük maliyetli bir onay iþlemi gerçekletirmiþ olurlar. Doküman Yönetimi ise doküman-kayýt iliþkisi kurma özelliði sayesinde ihtiyaç duyulan dokümanlarý elektronik posta ile gönderir, elektronik ortamda takip edebilir. Böylelikle dokümanlarýn kaðýda basýlmasý, kopyalanmasý, dosyalanarak arþivlenmesi gibi iþlemlerde harcanan emek, zaman ve masraflar en aza indirilerek verimlilik elde edilir, bilgi en etkin þekilde kullanýlmýþ olur. Tüm operasyonel iþlerinizi sizin adýnýza yöneten Görev Zamanlayýcý, takvime baðladýðýnýz görevlerinizi zamaný geldiðinde otomatik olarak sizin adýnýza çalýþtýrmaya baþlar, her görevin baþlangýcýnda ve tamamlanmasý durumunda uyarý verebilir, görevin tamamlanmasýyla birlikte bütün sonuçlarý ilgiliye/ilgililere elektronik posta veya SMS ile gönderir. Hatýrlatma, elektronik posta, SMS ve mesajlaþma fonksiyonlarý ile de entegre çalýþabilen görev zamanlayýcý sayesinde firma içerisinde mesajlaþmak da mümkündür. Tüm bu özellikler sayesinde gün içinde yapmanýz gereken pek çok rutin operasyonel iþlemi otomatize ederek zaman tasarrufu saðlayabilir, daha stratejik iþlerinize yoðunlaþabilirsiniz. Örneðin, bordro hesaplama adýmlarýnda Görev Zamanlayýcý sayesinde zamandan büyük oranda tasarruf edebilirsiniz. Puantaj kartý üretme veya borçlarý aktarma gibi kritik birçok bodro hesaplamasýný tanýmlayýp, belirli bir saatte bu operasyonlarýn gerçekleþmesini saðlayarak, bilgisayarýn baþýnda bu iþlemlerin yapýlmasý için saatler kaybetmezsiniz. Ýnsan Kaynaklarý nýn analiz ve raporlamada mükemmelliði yakalamak adýna getirdiði en son boyut ise Yönetim Karar Destek Sistemi Navigator sayesinde, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaþýk verileri süzüp, geniþ kapsamlý verilerden stratejik açýdan önemli bilgileri elde edebilirsiniz. Tüm çalýþanlarý þirket hedeflerine ulaþtýracak doðru kararlar verebilmek için ihtiyaç duyulan stratejik bilgileri saðlayan bu kapsamlý çözümler sayesinde maliyet tasaarufu saðlar, þirketi çevikleþtirir, bilgiyi kara dönüþtürebilirsiniz.

15 Güncel sistem ihtiyaçlarý için adresini ziyaret edebilirsiniz. Merkez/Kampüs Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Almanya LOGO BUSINESS SOFTWARE GmbH Mainzer Landstrasse Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Tel: Bölge Müdürlükleri Marmara Bölge Müdürlüðü Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No:609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Anadolu Bölge Müdürlüðü ve AR-GE Merkezi Cyberpark, Cyberplaza C Blok 3. Kat No:328 Ankara-TÜRKÝYE Tel: Ege Bölge Müdürlüðü Þair Eþref Bulvarý Montrö Ýþ Merkezi No:35/1 No:3/402 Montrö Ýzmir-TÜRKÝYE Tel: Uluslararasý satýþ ofislerimiz için adresini ziyaret edebilirsiniz.