T.B.M.M. (S. Sayısı: 885)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 885)"

Transkript

1 Dönem : 19 Yasama Yılı: 5 T.B.M.M. (S. Sayısı: 885) Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 Arkadaşının, Trafik Kazalannın Önlenebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek; Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 Arkadaşınm, Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Azaltılması İçin Alınacak Tedbirlerle Uygulanacak Politikaların Tespiti; DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 Arkadaşımn, Trafik Kazalannın Nedenlerini ve Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyannca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/31, 98,128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ülkemizde son yıllarda büyük artış gösteren ve insan hayatının kaybına, sakatlıklara ve büyük malî kayıplara sebebiyet veren trafik kazalannın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin düşünülme-* si ve tespit edilmesi hususundaki işbu Meclis Araştırma Önergemizin Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince işleme konulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. Şevket Kazan Kocaeli Lütfü Esengün Erzurum Abdulilah Fırat Erzurum Ahmet Feyzi İnceöz Tokat. Mustafa Ünaldı Konya Zeki Ergezen Bitlis Kemalettin Göktaş Trabzon Şaban Bayrak Kayseri /. Melih Gökçek Ankara CevatAyhan Sakarya Salih Kapusuz Kayseri Şinasi Yavuz Erzurum Ahmet Remzi Hatip Konya Abdullatif Şener Sivas Fethullah Erbaş Van

2 - 2 - GEREKÇE Asrımızda trafik, insan hayatının vazgeçilemeyen ve dışlanamayan tabii bir parçası haline gelmiştir. Yoğun ve çarpık kentleşme içinde düzensiz trafik, aşırı çevre kirliliği ve toplumumuzun ruhsal dengesini büyük ölçülerde tahrip etmektedir. Ülkemizdeki trafik savaşında, her yıl onbinlerce kişi ihmal ve kusurlarımızdan dolayı hayatını kaybetmekte, ülke trilyonlarca maddî zararlara uğramaktadır. Artık şehir planlarının hazırlanmasında, sokakların temizlenmesinde, fabrikaların ve hastanelerin yapılmasında, kısaca yaşamımızın her parçasında trafiği hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Bu kadar hayati önemi olan trafiğin ülkemizde dünya standartlarına yalcın düzenlenip organize edilmediği kanaatindeyiz. Sadece polisiye tedbirlerle kazaların azaltılamayacağı herkesçe bilinmektedir. Örneğin ülkemizde, 'te yürürlüğe giren ve o güne göre oldukça ağır caydırıcı cezalar içeren karayolları trafik yasamıza ve özveriyle çalışan polis ve jandarmaya rağmen trafik suçları ve kazaları azalmamıştır. Son on senede kazalarda üç kat, yaralanmalarda 3-4 kat artış olmuştur Taşıt/km'ye göre ölüm Almanya ve Amerika'da 0,02, Avusturya'da 0,03, Türkiye'de 0,33'tür. Yani katedilen aynı uzunluktaki yola göre bizde ölüm Avusturya'dan on kat, Amerika ve Almanya'dan 16 kat daha fazladır istatistiklerine göre kaza yerinde kişi hastaneye götürülürken ve hastanede kişi ölmüştür. Bu ise kişinin ölümü demektir. Yani ülkemizde her saatte bir vatandaşımızı kaybetmekteyiz. Yine istatistiklere göre sürücülerin bizde kazalardaki payı % 80'dir yılında sürücü varken, 1990'da bu sayı 'e ulaşmıştır. Artış 2.7 kattır. Görülüyor ki son on yılda sürücüler 2.7 kat artmışken, kazalar 3 kat artmıştır. Anlaşılıyor ki eğitim ve organizasyonda istenilen gelişme sağlanamamıştır. Ülkemizde trafik hizmetlerinin özlediğimiz bilimsel ve koordine bir hizmet ahengi içinde sürdürülebilmesi için ciddî araştırmalara ihtiyaç vardır. Bugün trafik hizmetinin yönetim ve denetim ağırlığı, İçişleri Bakanlığındadır. Trafik, bu bakanlığın 6 genel müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır ve bu genel müdürlük, ülkenin en ağır sorunlarını 20 daire başkanlığıyla yürütmektedir. Bunların biri de Trafik Dairesidir. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yani 8 bakanlık trafik sorunuyla ilgilidir. Ne acıdır ki trafik sorununa gereken etkin ilgi ve koordinasyonun gösterildiği söylenemez. Bu kadar dağınık" ve hayatî önemi haiz meselenin müstakil bir bakanlık veya en azından müsteşarlık düzeyinde ele alınması gereğine inanmaktayız. Ciddî ve bilimsel araştırmalar neticesi yıllarca kangren olan ve maliyeti akıllara durgunluk veren trafik anarşisine çare bulunacağı kanaatindeyiz. Aksi takdirde sorun zaman geçtikçe çok daha karmaşık ve içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Trafik savaşından en az zararla çıkmak istiyorsak korkunç bir tablo çizen trafik faciasını Meclis Araştırması olarak ele almak ve sorunun çarelerini en kısa zamanda bulmak mecburiyetinde olduğumuza inanmaktayız.

3 - 3 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Gün geçmiyorki basın organlarında veya radyo ve televizyonların haber programlarında trafik kazası meydana gelmemiş ve her kazada bir kaç vatandaşımızın ölüm haberini görmeyelim. Savaş halinde olan ülkelerde karşılaştığımız silahlı çatışmalarda ölü sayısı ülkemizde sadece bir trafik kazasında hayatını kaybedenlerden azdır. Enflasyon canavarının yarattığı ağır hayat şartlan altında ezilen vatandaşımız, trafik canavarı ile boğuşmakla karşı karşıyadır. Bir yıl içinde vuku bulan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısının, ülkenin bütünlüğüne kasteden terör olaylarında ölenlerden daha fazla olması milletimizi endişeye düşürecek boyutlardadır. Yaşanan trafik kazalarının üzücü sonuçları sadece hayatını kaybeden vatandaşımızla da kalmamaktadır. Bir çok aile ve insanımız maddî ve manevî desteklen yoksun kalmakta, millî ekonomimiz bundan büyük zarar görmektedir. Gerek insan hayatı bakımından ve gerekse millî ekonomimiz açısından bu kadar hayatî önem taşıyan ülkemiz trafiğinin dünya standartlarına yakın düzenlenemediği de tartışılmazdır. Zira katedilen aynı mesafeye göre ölüm oranı Almanya ve Amerika'da % 2, Avusturya'da % 3 oranında olmasına rağmen bu oran ülkemizde % 33'tür. Son beş yılda meydana gelen 416 bin trafik kazasında vatandaşımızın yaralandığı, vatandaşımızın da hayatını kaybettiği istatistiklerin ortaya koyduğu acı gerçeklerdir. Bu da yılda insanımızın hayatını kaybettiğini göstermektedir. Bu kazalardan ülkemizin uğradığı maddî kayıplar da yüz milyarlarla ifade edilmektedir. Ülkemizde trafik hizmetlerinin özlenilen bilimsel ve koordineli bir hizmet ahengi içerisinde sürdürülebilmesi için ciddî araştırmalara ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. Trafik kazalarını azaltmaya, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kollanması amacıyla, bugüne kadar alınan kısa vadeli tedbirler bu sorunu çözmeye yetmemiştir. Bugün trafik hizmetlerinin yönetim ve denetim ağırlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları arasında koordinasyondan uzak bir keşmekeşlik içinde yürütülmeye çalışılmakta ve dolayısıyla trafikte anarşi daha işin başında kendini göstermektedir. Bu kadar dağınık ve her ülkede olduğu kadar memleketimiz açısından da hayati ehemmiyeti haiz bu konunun ciddî ve bilimsel araştırmalar sonucunda yıllarca kangren olan ve gerek insan hayatı bakımından ve gerekse maddî maliyeti bakımından akıllara durgunluk verecek seviyelere ulaşan trafik anarşisine etkin çare bulunması için gün geçmeden uygulanacak yeni tedbirlerin alınması zorunlu görülmektedir. Aksi takdirde problem zaman geçtikçe daha grift ve karmaşık bir hal alacaktır. Aynı hizmetin çeşitli kamu kuruluşlarınca yürütülmeye çalışılmasında zaman israfı kadar maddî israflar da sözkonusudur. Bu sebeplerle, ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi, yaşanan trafik kazalarının asgariye indirilebilmesi, hiç değilse ölüm oranlarının batı seviyesine düşürülebilmesi için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. Edip Safder Gaydalı Bitlis Yüksel Yalova Aydın

4 4 Abdülmelik Fırat Erzurum Hasan Basri Eler Edirne Necmi Hoşver Bolu Azimet Köylüoğlu Sivas Yusuf Pamuk İstanbul Kadir Ramazan Coşkun İstanbul Mehmet Vehbi Dinçerler Ankara Servet Turgut Konya Rasim Zaimoğlu Giresun Cemal Şahin Çorum Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Metin Emiroğlu Malatya Şinasi Yavuz Erzurum Yaşar Eryılmaz Ağrı Mehmet Seven Bilecik Melike Haşefe İstanbul /. Melih Gökçek Ankara Ökkeş Şendiller Kahramanmaraş Hüsnü Doğan İstanbul Mehmet Keçeciler Konya Mustafa Yılmaz- Malatya Bahri Kibar Ordu Ersin Taranoğlu Sakarya Tuncay Şekercioğlu Elazığ Mahmut Alınak Şırnak Seyfi Şahin Kayseri Hasan Peker Tekirdağ Mikail Aydemir Ağn İbrahim Halil Çelik Şanlıurfa Ahmet Derin Kütahya Ahmet Cemil Tunç Elazığ Ahmet Arıkan Sivas İmren Aykut İstanbul Kemal Naci Ekşi İstanbul Cavit Kavak İstanbul Şadan Tuzcu İstanbul Mustafa Kalemli Kütahya Faik Altun Antalya Hüseyin Aksoy Eskişehir Hüsamettin Özkan İstanbul

5 5 Kemalettin Göktaş Trabzon Ali İbrahim Tutu Erzincan Eyüp Aşık Trabzon Nami Çağan İstanbul Salih Ergün İstanbul Kâzım Ataoğlu Bingöl Halil Orhan Ergüder İstanbul Cemil Erhan Ağrı Abbas İnceayan Bolu Elaattin Elmas İstanbul Mustafa Ateş Amiklioğlu Çorum Mustafa Dağcı Kayseri Mehmet Dönen Hatay Mustafa Kul Erzincan Abdullah Gül Kayseri Ural Köklü Uşak Ahmet Kabil Rize Refik Arslan Kastamonu Musa Demirci Sivas Şerif Bedirhanoğlu Van Gazi Barut Malatya Sabri Öztürk İstanbul Ali Er İçel TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Son günlerde basın organlarında veya radyo ve televizyonların haber programlarında trafik kazalarını sık sık görmekteyiz. Bunun sonucu olarak da maalesef yılda ortalama dolayında vatandaşımızı kayıp etmekteyiz. Bu trafik kazalarının üzücü sonuçları sadece hayatını kaybeden vatandaşlarımızla kalmayıp, birçok insanlarımız sakat kalmakta, ayrıca millî ekonomimiz yüz milyarlarca lira maddî kayba uğramaktadır. Trafik hizmetlerini düzenli, bilimsel ve koordineli hale getirebilmek için ciddî araştırmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böylece; hem insan hayatı bakımından ve hem de maddî maliyeti bakımından çok yüksek seviyelere ulaşan trafik anarşisi ile mücadele daha sağlıklı ve daha pratik hale gelecektir. Bu sebeplerle, ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi, trafik kazalarının asgariyeye indirilebilmesi ve alınacak tedbirleri araştırmak için Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ede- Saygılarımizla. Turhan Tayan Bursa M. Haluk Müftüler Denizli

6 - 6 - Muzaffer İlhan Muğla Ahmet Neidim Sakarya Nevzat Ercan Sakarya İsmail Köse Erzurum İbrahim Yaşar Dedelek Eskişehir Baki Durmaz Afyon Nurettin Tokdemir Mehmet Cebi Hatay Samsun Kadri Güçlü Bursa Abdurrahman Ünlü Kırıkkale Ali Uzun Zonguldak Mehmet Gözlükaya Denizli Ali Şevki Erek Tokat Ahmet Şeref Erdem Burdur Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Esas No. : (10/31, 98, 128) Karar No. : 8 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 108 inci Birleşiminde 320 sayılı kararıyla kurulan 10/31, 98, 128 esas numaralı Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Hazırladığımız rapor ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. Ali Eser Samsun Komisyon Başkanı

7 -I - rçindekiler Sayfa I-GİRİŞ. 1 II- TÜRKİYE'DE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI 1-5 A) DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI. 2 B) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 3 C) DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI. 3 D) BORUHATTI TAŞIMACILIĞI 3 E) KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 4 III- TRAFİK HİZMETİNE KATILAN KURULUŞLAR İLE BUNLARIN, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Emniyet Genel Müdürlüğünün Görevleri 6 2. Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevleri 7 3. Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri 7 4. Sağlık Bakanlığının Görevleri 7 5. Ulaştırma Bakanlığının Görevleri 7 6. Orman Bakanlığının Görevleri 8 7. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri 8 8. Belediye Trafik Birimlerinin Görevleri 8 9. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görevleri 9 IV-TÜRKİYE VE AVRUPA'DA TRAFİK KAZALARI V- TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ A) İNSANLARDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 14 a) Sürücü Kusurları 14 b) Yaya Kusurları 15 c) Yolcu Kusurları 15 B) YOL ALTYAPISINDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 16 C) TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 17 VI-DEĞERLENDİRME A) EĞİTİM 18 a) Sürücü Adaylarının Eğitimi 19 b) Okullarda Trafik Eğitimi 21 c) Yaygın Trafik Eğitimi. 21 B) YOL ALT YAPISI 22 a) Şehirdışı Yollar 23 b) Şehiriçi Yollar 24 c) Trafik Mühendisliği 26 C) MOTORLU TAŞIT 26 D) DENETİM 27 a) Şehirdışı Yollarda Denetim 29 b) Şehiriçi Yollarda Denetim. 32- c) Trafik Personeli ve Eğitimi. 32 d) Trafik Birimleri Araç ve Gereç Durumu 33 e) Trafik Birimlerinin Denetimi 34

8 - I I - Sayfa E) İLK VE ACİL YARDIM 35 F) YASAL DÜZENLEME 35 a) Ulaşım Sektörünün Yapısı ve Taşımacılığının Düzenlenmesi 36 b) Trafik Cezaları 37 c) Sürücü Belgelerinin Verilmesi 38 d) Ceza Puanı Uygulaması 40 e) Kuruluş, Koordinasyon, Araştırma ve Planlama 41 f) Diğer Konular 42 VI1-SONUÇ VE ÖNERİLER YARARLANILAN KAYNAKLAR 51

9 - 1 - I. - GİRİŞ : Yolcu ve yük taşımacılığının büyük oranda karayolu ile yapıldığı ülkemizde trafik kazaları, yılda kişinin ölümüne, 'in üzerinde insanın yaralanmasına ve trilyonlarca maddî kayba yol açan bir felaket boyutuna ulaşmıştır. Artık trafik konusunun bütün yönleriyle ele alınıp karayolu güvenliğinin sağlanması, ülkemizin acil ve öncelikli sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 arkadaşının "Trafik Kazalarının Nedenlerini ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek" amacıyla, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının "Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Azaltılması İçin Alınacak Tedbirlerle Uygulanacak Politikaların Tespiti" amacıyla, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının "Trafik Kazalarının Önlenebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek" amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek, Genel Kurulun 31 Mayıs 1994 tarihli Birleşiminde görüşülmüş ve bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması 320 numaralı TBMM kararıyla kabul edilmiştir. Komisyonun görev süresi Genel Kurulun 27 Eylül 1994 tarihli 337 nci Birleşiminde yapılan üye seçimi ile başlamıştır. Üç ay olan görev süresi, Komisyonun görev ve ilgi alanının kapsamlı olması, ayrıca üniversitelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi ve belgelerin zamanında Komisyona ulaşamaması nedeniyle yeterli olmamış, Genel Kuruldan 2 kez süre uzatımı kararı alınmıştır. Meclis Araştırma Komisyonu, çalışma süresi boyunca TBMM'de kendine ayrılan çalışma yerinde 21 toplantı yapmıştır. İlk toplantıda Başkanlık Divanını oluşturan Komisyon önce, incelenecek, araştırılacak ve bilgi edinilecek konular ile çalışmalarda izlenecek ilke ve yöntemleri belirlemiştir. Komisyonca, trafikle ilişkisi bulunan, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, üniversiteler, meslek kuruluşları, dernek ve vakıflar ile özel sektör kuruluşlarından, konuya ilişkin görüş ve önerileri talep edilerek bunlardan yararlanılmıştır. Ayrıca, trafikle ilgili sorumlu kuruluşlardan Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden brifing alınmıştır. TBMM Kütüphanesindeki konuyla ilgili yayınlar taranmış, bir kısmı incelenmiş, gazete ve dergilerde yer alan makale ve yazılar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Komisyonumuz Raporu, tüm bu inceleme ve araştırmalar sonucu edinilen bilgi birikimi değerlendirilerek'hazırlanmış ve Yüce Meclise sunulmuştur. II. - TÜRKİYE'DE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI: 1961 Anayasası ile ülkemizde uygulanmaya başlayan Kalkınma Planlarında ulaştırma sektörüne de yer verilmiş, ancak 1983 yılına kadar ulaştırma politikası niteliğinde bir planlama gerçekleştirilememiştir. Ulaştırma sektörünün daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Mayıs 1982'de " Ulaştırma Ana Planı" hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu Kararı ile de (1) bu planın uygulanmasına ilişkin denizyolu, havayolu, demiryolu, boru hattı ve karayolu alt sektörlerini kapsayan ilke, politika ve hedefler belirlenmiş ancak bu plan hayata geçirilememiştir. (1) Resmi Gazete. 16 Eylül Sayı 17814

10 - 2 - Ulaştırma Ana Planının uygulamaya konulamaması, taşıma türleri arasında sağlanmak istenen dengenin daha da bozulmasına yol açmıştır. Tablo I ve 2'de 1950 yılından bu yana yolcu ve yük trafiğinin gelişimi incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir. Oysa bütün taşıma türlerinin birbirini besleyen sistemler olarak işletilmesi güvenli bir taşımanın ana unsurudur. Tablo-1: Yolcu Trafiği Dağılımı Ulaştırma Karayolu Demiryolu Denizyolu Türü % % % Yıl Tablo-2 : Yük Trafiği Dağılımı Ulaştırma Türü Yıl Karayolu % Demiryolu % Kaynak : Prof. Dr. Güngör EVREN - Trafik Şurası Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİKMR Denizy % A) DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI :. Türkiye, üç yanı denizle çevrili ve km. sahil şeridi bulunan bir ülke olmasına rağmen, denizyollarının yurtiçi yük taşımacılığındaki payı 1993 sonu itibariyle % 0.9, yolcu taşımacılığında % 0.1 'dir. (Tablo : 2) Dış ticarette denizyolu taşımacılığının payı ise % 85'dir. Denizyolu taşımacılığı büyük tonajlı ve hacimli eşyaların taşınmasında, enerji tüketim düzeyinin düşüklüğü de gözönünde bulundurulduğunda en ucuz ve elverişli konumdadır. Denizyolunun yük taşımacılığındaki payı 1980 yılında % 15.9 iken, bu oran 1993 yılında % 0.9'a inmiştir. Oysa Ulaştırma Ana Planında % 32.2 ve 6. Beş Yıllık Kalkınma Planında % 13.2 oranında hedef belirlenmiştir. UAP'da öngörülen % 15 kaynak kullanımı da % 7'de kalmıştır.

11 - 3 - Orta ve uzun dönemli politikalar, yasal düzenleme ve teşviklerle yük taşımacılığında denizyolu payının artırılması trafik kazalarının azalmasına, karayolu altyapısının kısa sürede aşınmasının önlenmesine önemli katkılarda bulunacaktır. B) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI: Havayolu ulaşımı hız, konfor gibi nedenlerle yolcu taşımacılığında elverişli olmasına karşılık finansman, bakım ve işletme giderlerindeki büyük kaynak ihtiyacı bakımından pahalı bir sektör konumundadır. Yurtiçi yolcu taşımacılığında havayolunun payı % 1.2'dir. Havayolu taşımacılığı son yıllarda özel sektöre de açık hale gelmiş ve bu alana yatırım yapılmaya başlanmışsa da, "1986 yılından itibaren taşımacılık yapmak üzere kurulup kapanan havayolu şirketi sayısının, toplam sayısının % 40'ını oluşturması", (2) yolcu taşımacılığında bu sektör payının kısa dönemde önemli ölçüde artmayacağını göstermektedir. Ulaştırma Bakanlığının katkısı ile İl Özel İdarelerinin başlattığı stol tipi havaalanı projelerinin pek çoğu, ekonomik yapılabilirlik, öncelik gibi değerlere uyulmaması yüzünden atıl vaziyette bekleyen ölü yatırımlara dönüşmüş, gelişmesi istenen bölgesel havayolu taşımacılığına bağlanan umutları gölgelemiştir. Türkiye'de 22'si DHMİ Genel Müdürlüğüne ait, 9'u mahallî idarelerce yapılan stol, 14'ü askerî olmak üzere 45 havaalanı bulunmaktadır. Ancak stol havaalanları yukarıda belirtilen nedenlerle kullanılamamaktadır. C) DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI: Yük taşımacılığında uzun mesafede, yolcu taşımacılığında ise hem uzun hem kısa mesafede, özellikle de şehiriçi toplu taşımacılıkta demiryolu elverişli bir sistemdir. Buna karşılık yoğun yatırımları gerektirmesi, uzun mesafede ise arazinin eğiminden olumsuz etkilenmesi ülkemizdeki gelişimini zorlaştırmaktadır. (Tablo : 3) Tablo-3 Türkiye'de Demiryolu Ağının Gelişimi (Km.) Yıl Hat uzunluğu TUSIAD Raporu (1987) Türkiye'de demiryolu alt sektörü kendi alanında gelişen teknolojiyi yakalayamamış, bunun doğal sonucu olarak karayolu taşımacılığı ile rekabet edememiştir. Ülkemizde 8 saatte alınabilen bir mesafe AT ülkelerinde normal trenle 3-4, hızlı trenle 2 saatte alınabilmektedir. Aynı ülkelerin yüzölçümleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'deki ana hat uzunluğu oldukça azdır yılında yük taşımacılığında % 10.4 olan demiryolu payının UAP'da % 27.5'e çıkarılması öngörülmüş, ancak gerçekleşme dönem sonunda daha da aşağıya düşerek % 8.1'de kalmıştır. (Tablo 2) Yolcu taşımacılığında da demiryolu payı öngörülen rakama çıkarılamamıştır. (Tablo 1) Demiryolu taşımacılığı, orta ve uzun dönemde yapılacak planlama ile karayolunun yükünü bir ölçüde hafifletebilecektir. D) BORUHATTI TAŞIMACILIĞI : Hampetrol, doğalgaz ve rafineri ürünlerinin taşınmasında güvenli ve ekonomik olması nedeni İle boruhattı taşımacılığı giderek yaygınlaşan bir sistemdir. (2) "7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu" Haziran 1994

12 4 Boruhatlan konusunda gerek 6 ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, gerekse UAP döneminde öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. Boruhatlannın yaygınlaştırılmasının, rafineri ürünlerinin tüketim merkezlerine hem daha güvenli ve ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlayacağı, hem de binlerce tankerin karayolundan çekilmesi ile trafik güvenliğine katkıda bulunacağı açıktır. Ancak, Türkiye'de NATO fonlarıyla inşa edilen toplam km. muhtelif çaplarda akaryakıt boru hatları mevcut olup, taşınan askerî yakıt kapasitenin % 20'sine tekabül etmektedir. Yaklaşık % 20'lik kısmı da sivil maksatla kullanılmakta, % 60'lık kısmı atıl kapasite olarak kalmaktadır. Kullanıma hazır olan bu sistemin değerlendirilmesi ile yaklaşık 1.5 milyon ton/yıl akaryakıtın bayilere bu yolla ulaştırılması mümkün olacaktır. Bu şekilde ekonomiye sağlanacak katkının yanısıra karayolu trafiği de olumlu yönde etkilenecektir. E) KARAYOLU TAŞIMACILIĞI: Türkiye'de 1950'den başlayarak karayolu alt sektörü, diğer ulaştırma sektörlerine göre tercih edilen sektör-olmuş ve aynı konumunu bugüne kadar sürdürmüştür. Başka bir deyişle ulaşımda alt yapı ve taşımacılık sistemlerinin bütün sektörler arasında dengeli bir şekilde geliştirilip gerçekleştirilmesi gereği gözardı edilmiştir. Karayolu taşımacılığı, uzun mesafede yük ve yolcu açısından elverişli değildir. Hızla artan trafik kazaları yönünden güvenli olmayışının yanısıra akaryakıt tüketimi ve bunun ithalat yoluyla temini olumsuzluklardan bazılarıdır. Buna karşılık her türlü araziye uyabilmesi ve "kapıdan kapıya taşıma" özelliği karayolunu cazip kılan etkenlerin başında gelmektedir. Türkiye'de de bugün, yurtiçi yük taşımacılığının % 88.4'ü yolcu taşımacılığının % 95.8'i karayolu ile yapılmaktadır. (Tablo 1 ve 2) arasında karayolunun yük taşımacılığında payının % 36'ya, dönemini kapsayan 6 ncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ise % 65.9'a düşürülmek istenmesine karşın, bu orana her iki dönem sonunda da ulaşılamamıştır. Son on yıllık dönemde karayoluna yapılan harcamalar, sektörün tamamına yapılan harcamaların % 64.6'sına ulaşmıştır. UAP döneminde amaçlanan karayolu hedeflerinin yakalanamamasının en önemli nedeni otoyol yatırımları olmuştur. Dönem sonunda 500 kilometre otoyol yapılması hedeflenmişken, 1993 sonu itibariyle 757 km. gerçekleşmiş; otoyol harcamaları devlet ve il yollarına yapılan harcamaların tümüne yaklaşmıştır. (4) (4) 7 nci BYKP Ulaştırma Özel ihtisas Komisyonu Raporu

13 - 5 - TabIo-4 : Türkiye'de Karayolu Ağının Gelişimi (Km.) Yıl Oto Yol Devlet Yolları 11 Yolları Köy Yollan Toplam TÜSİAD Raporu (1987) Diğer taşıma türlerine oranla karayollarında hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Ancak yol ağı uzunluğu Avrupa Topluluğu ortalamasının çok üstünde olmakla beraber sadece % 30'u AT standartlanna sahiptir. (5) Karayolu taşıması, ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığında ana sistem konumuna gelmiştir. Bu nedenle de alt yapının bozulması kaçınılmaz olmaktadır. Yıllık karayolu harcamalarının yansı mevcut alt yapının bakımına gitmektedir. Karayolu trafik düzenini ciddî ölçüde tehdit eden nedenlerden birisi "Taşıma Kanunu"nun olmamasıdır. Bu durum, herkesin istediği gibi karayolu taşımacılık pazarına girmesine, haksız rekabete, karayolu yapısının çok çabuk yıpranmasına ve ulaştırma sistemleri arasında karayolu lehine dengesizliğe, giderek de ekonominin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Yasanın çıkması trafik kazalarının önlenebilmesine katkıda bulunacaktır. (5) Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Politikası Alanındaki Değerlendirme Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 885)

14 - 6 - III. - TRAFİK HİZMETİNE KATILAN KURULUŞLAR İLE BUNLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Trafikle ilgili kurum ve kuruluşlar ve bu konudaki görev, yetki ve sorumlulukları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak uygulamaya konulan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile diğer yönetmeliklerde belirtilmiştir. A) Anılan yasa ve yönetmeliklerde görev verilen kuruluşlar şunlardır : a) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü), c) Millî Eğitim Bakanlığı, d) Sağlık Bakanlığı, e) Ulaştırma Bakanlığı, f) Orman Bakanlığı, g) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, h) Belediye Trafik Birimleri, ı) İl ve İlçe Trafik Komisyonları. B) Bu Kuruluşlara, İlgili Mevzuatla Verilen Görevler : 1. Emniyet Genel Müdürlüğünün Görevleri: a) Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, b) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sının içinde karayolundan faydalananların trafik eğitimini yapmak, yaptırmak, d) El koyduğu trafik kazalarında, trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, e) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, f) Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, g) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, h) Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, ı) Ülke çapında taşıtların ve sürcülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, i) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, j) Ayrıca, bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

15 Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevleri: a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde, karayolundan faydalananların trafik eğitimini yapmak ve yaptırmak, d) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 0 Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak, g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri gözönüride bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak, i) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak, aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek, j) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun 13, 14, 16, 17, 18, 35 ve 65 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç tutanağı düzenlemek, k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 3. Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri: a) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek, b) Resmi kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, özel kurslarda yapılan sınavları gözlemek ve denetlemek, sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, c) İlköğretim ve orta dereceli okullarda trafik eğitimi yaptırmak, 4. Sağlık Bakanlığının Görevleri: a) Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile-karayollarında ilk yardım, acil yardım, yaralıların taşınması ve tedavileri konularında alınması gereken tedbirleri almak ve aldırmak, b) Sürücülerin sağlık şartlarına muayenelerine ait hususları tespit etmek, c) Araçlarda ve yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarında ve lüzumlu görülecek diğer tesislerde bulundurulması mecburi olan ilk yardım malzemelerinin standartlarını tespit ederek yayınlamak. 5. Ulaştırma Bakanlığının Görevleri: Karayolu ile şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına ait ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere gerekli kanuni ve idari düzenlemeleri yapmak, tedbirler almak

16 - 8 - ve Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelikler açısından karayolu taşımasına ait koordinasyonu sağlamak. 6. Orman Bakanlığının Görevleri: Orman Yollarında; a) Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yollan ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak, b) Bu kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 7. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri: Köy yollarında; a) Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldırmak, b) Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yol dışı parkyeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, c) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında 17 nci maddede sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacak geçiş yollan yönünden izin vermek, d) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri gözönünde bulundurularak gerekli tedbirleri almak,. e) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle köy yollan için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 8. Belediye Trafik Birimlerinin Görevleri: Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollannda; a) Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, b) Yol ve kavşak düzenlemelerini yapmak, c) Trafiği düzenleme amacı ile, (1) Trafik işaret levhalan, (2) Işıklı ve sesli trafik işaretleri, (3) Yer işaretlemeleri, Temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, d) Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programlan ile toplu taşıma araçlannın kalkış, vanş ve ara duraklan için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak, e) Karayollan yapısı üzerinde ve kenannda yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanunu'nun 16 ncı maddesi ve bu maddesine göre çıkanlan Yönetmelik hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek, 0 Açık ve kapalı park yerleri (otopark), alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, işletmek ve işletilmesine izin vermek, g) Karayollan Trafik Kanunu'nun 17 nci maddesinde sayılan ve belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için Yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre izin vermek,

17 9 h) Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim praklarını yapmak ve yapılmasına izin vermek, ı) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, Trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece ve gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek, (Yol işgaline ilişkin belediye mevzuatı hükümleri saklıdır.), i) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, j) Karayolları Trafik Kanunu'nun 22 nci maddesi (d) fıkrasına göre tarım kesiminde kullanılan hariç, il trafik komisyonlarında karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak, k) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak, Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler. Belediyeler bu madde ile görev olarak verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler. Bu birimlerde hizmet gören personelden resmi kıyafetli olanlar özel işaret taşır. Trafik zabıtası ile belediye trafik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon esaslarına ilişkin diğer hükümler beldenin özelliğine göre bir protokolla belirlenebilir. 9. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görevleri : a) Karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçlarının geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, b) Karayollarında gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını belirlemek, c) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere belediyelerce, trafik düzeni ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek, teklif edilmesi halinde, belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırıla- ' bileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek. C) Diğer Kurum ve Kuruluşlar : Karayolları Trafik Kanununda, yukarıda sayılanların dışında kalan bazı kurum, kuruluş ve odalara da görev ve yetki verilmiştir. Buna göre, Yasanın; a) 22 nci maddesi uyarınca, askeri amaçla kullanılan taşıtlara Türk Silahlı Kuvvetlerince, Raylı sistemle çalışanlara ait olduğu kuruluşlarca. Kamu Kuruluşlarına ait iş makinaları ilgili kuruluşunca, Tarımda kullanılan iş makinaları Ziraat Odalarınca, diğer kesimlerde kullanılan iş makinaları Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca,

18 - 10- Tescil edilip belge ve plakaları verilecek, b) 29 ncu maddesi uyarınca, araçların imâlat yeterlik belgesi ile Karayolları uygunluk Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlarca, Askeri araçlara Karayolu Uygunluk Belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince verilecek, c) 35 nci maddesi uyarınca, askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş maki naşı türünden araçların muayeneleri tescilini yapan kuruluşlarca gerçekleştirilecek, d) 43 ncü maddesi uyarınca, er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınav ve belge verme işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca yürütülecek, e) 108 nci maddesi uyarınca, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların karşılanması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Garanti Fonu oluşturulacak, ncü maddesi uyarınca, İl Özel İdareleri tarafından ücretsiz çocuk trafik parkları yapılacak, g) 131 nci maddesi uyarınca, basılı kâğıt ve plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılıp bedel karşılığında, verilecektir. IV. - TÜRKİYE VE AVRUPA'DA TRAFİK KAZALARI : Ülkemizde taşıma türleri arasında dengeli bir dağılım sağlanamaması sonucu yük taşımacılığının % 88.4'ünün, yolcu taşımacılığının % 95,8'inin karayolu ile yapılması, buna karşılık altyapının bu yoğunluğa cevap verememesi trafik kazalarının giderek artmasına yol açmaktadır. Öyleki, Türkiye dünyada en fazla kaza olan ülkeler arasındadır. Özellikle 1966 yılından itibaren Türkiye'de otomotiv sanayiinde görülen gelişmeler sonucu sözkonusu yılda olan toplam motorlu araç sayısı 1994 yılı sonunda 'ya ulaşmıştır. (Tablo: 5) Tablo 5 : Motorlu Taşıt Miktarları ve Artış Oranları, Motorlu Motorlu Araç Araç Artış Yıllar Miktarı Artışı % ~ Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Daire Başkanlığı W Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı:885)

19 Hızla artan taşıt sayısına denk düşecek ölçüde karayolu yapımı ve iyileştirmesi -son 10 yılda ulaşım sektörü yatırım harcamalarının yarısından fazlası karayolları için kullanıldığı halde- gerçekleştirilememiştir. Aynı dönemde, özellikle yük taşımacılığında karayolu payının önemli ölçüde azalması yönündeki plan hedeflerine ulaşılamamış, karayolu taşımacılığı, yasal düzenleme yapılamadığı için denetimsiz ve düzensiz kalmış, sağlıksız gelişmiştir. Trafik kazaları ile ilgili istatistik çalışması sadece Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılmakta, diğer kurum ve kuruluşlar bu istatistiklerden yararlanmaktadır yıllarında meydana gelen kazalar Tablo 6'da gösterilmiştir. Tablo : 6 Yıllara Göre Trafik Kazaları: Maddi Hasar Yıllar Kaza Ölü Yaralı (TL.) 1978(1) (2) İ Kaynak 1) Karayolu TrafikKaza İstatistiği, D.İ.E., Ankara, Mayıs 1994 Ancak istatistiklere girmeyen maddi hasarlı kazalar olduğu gibi, ölü sayıları da hastanelerde sonradan hayatını kaybedenleri kapsamadığından tam sayıyı yansıtmamaktadır. Trafik suçları suçüstü hükümlerine tabi olduğundan kazadan sonraki 24 saat içinde meydana gelen ölümler kaza tahkik raporlarında yer almaktadır. Hastanelerde ölen yaralılarla ilgili Sağlık Bakanlığının bildirimi olmadığı için trafik istatistiklerine yansımamaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde kaza sonrası yaralıların durumu izlenerek belli sürelerde meydana gelen ölümler kaza istatistiklerinde yer almaktadır. Bu süre Fransa'da 6, İtalya'da 7, Avusturya'da 3 gündür. (6) Prof. Dr. Rıdvan Ege "trafik istitastiklerinde belirtilen ölüm rakamlarının kaza yerindeki ölümler olduğunu, hastahane ve kazadan sonraki kazaya bağlı ölümlerin bu rakamlar içinde yer al- (6) Stalistiks ofroad Traffic Accidents in Eıırope United Nalions, 1993

20 - 12- madığını, oysa trafik kazası sonucu hastaheneye kaldırılanlardan 1992 yılında kişinin öldüğünü, dolayısı ile bu yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısının değil, olduğunu belirtmektedir. (7) Trafik kazalarında her yıl toplumun her kesiminden binlerce insan hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır yaş arası trafik kazalarından en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadır. Diğer üzerinde durulması gereken bir konu ise kazaya uğrayan yayalarda ağırlıklı grubun çocuklar ve yaşlılar oluşudur. (Tablo : 7) Tablo : 7 Trafik Kazalarında Ölen ve Yaralanan Sürücü, Yolcu ve Yayaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (1993) Yaş Grupları Toplam 'dan büyük Belirlenemeyen Ölü Sürücü Yaralı I Ölü Yolcu Yaralı Yaya Ölü Yaralı î Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü Motorlu taşıt trafiğinin doğal bir sonucu olan trafik kazaları her ülkede meydana gelmekle birlikte ülkemiz açısından önemli olan, kaza oranı ile kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarının diğer ülkelere göre yüksek olmasıdır. (Tablo : 8) Tablo : 8 Avrupa ülkelerinde motorlu araç, nüfus, kaza, ölü ve yaralı miktarları, 1991 Ülke Adı Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Luksemburg Hollanda Kaza sayısı Ölü ' Yaralı NUfııs Motorlu Araç Sayılan < J2 " 2 118,43 141,35 43,40 41,56 54,06 109,45 74,98 100,99 63,96 54,46 212,72 64,52 g e sf 3,56 4,54 3, ,49 3,21 6,46 8,70 4,38 2,22 3,24 2,03 < ^ ,35 195,81 50,88 51,19 74,79 143,67 104,53 134,21 97,26 74,40 81,16 75,23 (7) Rıdvan Ege, Epideıniologic Aspecl of Disaslers And Accidents in Turkey, Ankara 1993

21 - 13- Ülke Adı Norveç Polonya Portekiz Romanya İspanya İsveç İsviçre İngiltere İzlanda Çekoslovakya Yugoslavya A.B.D. Türkiye Kaza sayısı öıu Yaralı Nüfus Motorlu Araç Sayılan < 3 S, 2 41,11 62,93 153,96 43,73 60,37 40,12 55,56 97,77 57,94 73,58 121,57-316,77 Kaynak : United Nations, Statistics of Road Traffic Accidents in Europe, 1993 <S 1 2S 1,53 9,20 7,92 15,04 4,18 1,86 2,09 1,92 1,99 5,07 12,75 2,25 13,88 «2S 55,49 75,98 216,14 38,06 91,33 52,79 68,76 128,02 83,37. 94,30 164,80-201, yılı verilen baz alınarak araca düşen kaza sayısına göre sıralama yapıldığında Türkiye ile birinci sırada yer almaktadır. Oysa motorlu araç sayısı Türkiye'den 6 kat daha fazla olan Fransa'da bu rakam 54,60, 8 kat fazla olan Almanya'da , araç sayısı Türkiye ile yaklaşık olan Belçika'da , İsviçre'de 97.77'dir araca düşen ölü sayısı açısından bakıldığında Türkiye 13,88 ile Romanya'dan sonra ikinci durumdadır. Bu rakamlar Almanya'da 3,21, Fransa'da 3.49, İngiltere'de 1,92'dir. Türkiye, araca düşen yaralı sayısı sıralamasında ile Portekiz'den sonra ikinci, ile Belçika üçüncü konumdadır. Aynı rakam Fransa için 74,79, Almanya için , İngiltere için 'dir. Ülkemizde araç başına düşen ölü sayısının -istatistikler tam sayıyı yansıtmadığı halde- diğer ülkelere göre daha fazla olmasının önemli bir nedeni de ilk ve acil yardım konusunda yetersiz kalmamızdır. Zira trafik kazalarında ölümlerin % 10'unun ilk 5 dakikada, % 50'sinin ilk yarım saatte meydana geldiği bilinmektedir. Avrupa ülkelerinde, trafik kazasına kısa sürede müdahale edilerek ölü sayısı azaltılırken, ülkemizde zamanında haber verilem,emesi, ilk yardım konusunda eğitimli olmayan kişilerin yaralı taşımada ilk ve acil yardım gereklerine uymamaları ölü sayısını artırmaktadır. V. - TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ : Türkiye'de kaza istatistikleri insan unsurunu % 98 ile birinci sırada kaza nedeni olarak göstermekte, taşıta % 1,19, yola da % 0,74 oranında kusur payı vermektedir. (Tablo : 9) Tablo : 9 Kazaya sebep olan unsurlar ve oranları, 1994 Şehir içi Şehir dışı Toplam Kazada kusurlu unsurlar Sayı % Sayı % Sayı % Toplam Taşıt kullanan Taşıt , üyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 885)

22 - 14 Kazada kusurlu unsurlar Yaya Yol Yolcu Şehir içi Sayı Şehir dışı Toplam % Sayı Sayı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı Ülkemizde kaza istatistikleri sadece Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenmekte ve bu istatistikler polisin hazırladığı kaza raporlarına dayanmaktadır. Polisin mühendislik bilgisini gerektiren pekçok yol kusurunu değerlendirmesi beklenmemelidir. Bu nedenle de kusurlu olarak öncelikle direksiyon başındaki görülmekte, sonuçta kazalardaki yol kusuru % 1 'in altında bir rakamla ifade edilmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde kaza nedenleri arasında yol payı daha yüksektir. ABD'de altyapının kazalardaki rolü % 30 olarak kabul edilmiştir. A) İNSANLARDAN KAYNAKLANAN NEDENLER : Trafik kazalarını oluşturan temel unsurlardan birisi bilindiği gibi insandır. Sürücü, yolcu ve yaya boyutunda ortaya çıkan insan davranışlarının trafik kazalarına sebep olma oranı ülkemizde - her ne kadar rakam tartışmalı da olsa- % 98 düzeyindedir. Trafiğe katılan insanın yaşı, görme, işitme, algılama durumu ile zekası, eğitim ve bilgi düzeyi, deneyimi, yorgunluğu, hastalık durumu, psikolojik durumu, alkollü olup olmaması gibi özellikleri kazaların meydana gelişinde etkili olmaktadır. İstatistikler, sürücülerin neden olduğu trafik kazaları oranını % 91, 49 olarak belirlerken, bu oran yayalarda % 6,41, yolcularda % 0,15 olmaktadır. (Tablo : 9) Bu kusurların büyük bölümü kendisini, kuralların ihlali şeklinde göstermektedir. a) Sürücü Kusurları: Trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarının başında % ile "arkadan çarpma",.62 ile "ilk geçiş hakkını vermeme" ve % 9,54 ile aşırı hız gelmektedir. (Tablo : 10) Tablo : 10 Sürücü Kusurları ve Oranları, 1994 Şehir İçi / Şehir Dışı Toplam Sürücü Kusurları Toplam Kırmızı ışıkta geçmek Taşıt giremez iş. ihlal Kar. şeride tecavüz Arkadan çarpma Geçme yasağını ihlal Hatalı geçiş (Sollama) Şerit ihlali İlk geçiş hakkı vermeme Sayı % Sayı % : Sayı % , (8) Muhillin Özdirim, "Trafikle Alı Yapı Sorunu" Şoför ve Trafik Dergis. Sayı : 492

23 Sürücü Kusurları Hatalı dönüş Hatalı duruş ve park. Park hal. araca çarpma Aşırı hız Dur işaretinde durmamak Hatalı yük-yolcu Tr. Uygun olmayan araç Alkollü olarak araç kul. Selektör kai. ihlal Yorgun ve dalgın olmak Diğer kusurlar Şehir IÇ' Sayı Em. Gn. Md.lüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı % Şehir Dışı Sayı '% Toplam Sayı % Arkadan çarpma, aşırı hız, şerit ihlali alkollü araç kullanma nedeniyle meydana gelen kazalar şehirdışı yollarda daha yüksek oranda görülürken, ilk geçiş hakkını vermemek, hatalı dönüş, hatalı sollama ve kırmızı ışıkta geçme şehiriçi kazalardaki sürücü kusurları içinde önemli yer tutmaktadır. b) Yaya Kusurları: Trafik kazalarında ölen ve yaralanan yayaların kusur oranlarına bakıldığında % 41,98 ile "yola birden çıkmak" ve % ile ilk geçiş hakkını araçlara vermemek" fiillerinin ilk sıraları aldığı görülmektedir. (Tablo : 11) Şehir içi ve dışında "yolda oynamak" nedeni ile kazaya neden olma oranı % 5.10'dur. Bu oran çarpık şehirleşmeyi ve yeterli oyun alanı olmayışını en iyi ifade eden göstergelerden birisidir. Tablo : 11 Yayaların Kusurları ve Oranları, 1994 Şehir İçi Şehir Dışı Toplam Yaya Kusurları Toplam Kırmızı ışıkta geçmek İlk geçiş hak. vermemek Yola birden çıkmak Taşıtın ön-arka çıkmak Yolda oynamak Taşıta asılmak Sarhoş olmak Sakatlık ve hastalık Diğer kusurlar Sayı ' % , Sayı % Sayı % Em. Gen. Md.lüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı c) Yolcu Kusurları Yolcuların davranışlarının trafik kazalarına neden olma oranı % 0.15 gibi çok düşük bir rakam içermektedir. Açık yük üstünde seyahat etmek şehir içinde % 12.36, şehirdışında % oranında trafik kazası nedeni olmaktadır.

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek,

El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek, Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır.

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2015 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299 2.8 Satın Alma Gücü Paritesi 2.8.1 Hacim Endeksleri Uluslararası Karşılaştırma Programı (UKP) esas alınarak, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ve bileşenleri temelinde uluslararası hacim karşılaştırmalarını

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı