T.B.M.M. (S. Sayısı: 885)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 885)"

Transkript

1 Dönem : 19 Yasama Yılı: 5 T.B.M.M. (S. Sayısı: 885) Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 Arkadaşının, Trafik Kazalannın Önlenebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek; Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 Arkadaşınm, Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Azaltılması İçin Alınacak Tedbirlerle Uygulanacak Politikaların Tespiti; DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 Arkadaşımn, Trafik Kazalannın Nedenlerini ve Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyannca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/31, 98,128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ülkemizde son yıllarda büyük artış gösteren ve insan hayatının kaybına, sakatlıklara ve büyük malî kayıplara sebebiyet veren trafik kazalannın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin düşünülme-* si ve tespit edilmesi hususundaki işbu Meclis Araştırma Önergemizin Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince işleme konulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. Şevket Kazan Kocaeli Lütfü Esengün Erzurum Abdulilah Fırat Erzurum Ahmet Feyzi İnceöz Tokat. Mustafa Ünaldı Konya Zeki Ergezen Bitlis Kemalettin Göktaş Trabzon Şaban Bayrak Kayseri /. Melih Gökçek Ankara CevatAyhan Sakarya Salih Kapusuz Kayseri Şinasi Yavuz Erzurum Ahmet Remzi Hatip Konya Abdullatif Şener Sivas Fethullah Erbaş Van

2 - 2 - GEREKÇE Asrımızda trafik, insan hayatının vazgeçilemeyen ve dışlanamayan tabii bir parçası haline gelmiştir. Yoğun ve çarpık kentleşme içinde düzensiz trafik, aşırı çevre kirliliği ve toplumumuzun ruhsal dengesini büyük ölçülerde tahrip etmektedir. Ülkemizdeki trafik savaşında, her yıl onbinlerce kişi ihmal ve kusurlarımızdan dolayı hayatını kaybetmekte, ülke trilyonlarca maddî zararlara uğramaktadır. Artık şehir planlarının hazırlanmasında, sokakların temizlenmesinde, fabrikaların ve hastanelerin yapılmasında, kısaca yaşamımızın her parçasında trafiği hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Bu kadar hayati önemi olan trafiğin ülkemizde dünya standartlarına yalcın düzenlenip organize edilmediği kanaatindeyiz. Sadece polisiye tedbirlerle kazaların azaltılamayacağı herkesçe bilinmektedir. Örneğin ülkemizde, 'te yürürlüğe giren ve o güne göre oldukça ağır caydırıcı cezalar içeren karayolları trafik yasamıza ve özveriyle çalışan polis ve jandarmaya rağmen trafik suçları ve kazaları azalmamıştır. Son on senede kazalarda üç kat, yaralanmalarda 3-4 kat artış olmuştur Taşıt/km'ye göre ölüm Almanya ve Amerika'da 0,02, Avusturya'da 0,03, Türkiye'de 0,33'tür. Yani katedilen aynı uzunluktaki yola göre bizde ölüm Avusturya'dan on kat, Amerika ve Almanya'dan 16 kat daha fazladır istatistiklerine göre kaza yerinde kişi hastaneye götürülürken ve hastanede kişi ölmüştür. Bu ise kişinin ölümü demektir. Yani ülkemizde her saatte bir vatandaşımızı kaybetmekteyiz. Yine istatistiklere göre sürücülerin bizde kazalardaki payı % 80'dir yılında sürücü varken, 1990'da bu sayı 'e ulaşmıştır. Artış 2.7 kattır. Görülüyor ki son on yılda sürücüler 2.7 kat artmışken, kazalar 3 kat artmıştır. Anlaşılıyor ki eğitim ve organizasyonda istenilen gelişme sağlanamamıştır. Ülkemizde trafik hizmetlerinin özlediğimiz bilimsel ve koordine bir hizmet ahengi içinde sürdürülebilmesi için ciddî araştırmalara ihtiyaç vardır. Bugün trafik hizmetinin yönetim ve denetim ağırlığı, İçişleri Bakanlığındadır. Trafik, bu bakanlığın 6 genel müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır ve bu genel müdürlük, ülkenin en ağır sorunlarını 20 daire başkanlığıyla yürütmektedir. Bunların biri de Trafik Dairesidir. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yani 8 bakanlık trafik sorunuyla ilgilidir. Ne acıdır ki trafik sorununa gereken etkin ilgi ve koordinasyonun gösterildiği söylenemez. Bu kadar dağınık" ve hayatî önemi haiz meselenin müstakil bir bakanlık veya en azından müsteşarlık düzeyinde ele alınması gereğine inanmaktayız. Ciddî ve bilimsel araştırmalar neticesi yıllarca kangren olan ve maliyeti akıllara durgunluk veren trafik anarşisine çare bulunacağı kanaatindeyiz. Aksi takdirde sorun zaman geçtikçe çok daha karmaşık ve içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Trafik savaşından en az zararla çıkmak istiyorsak korkunç bir tablo çizen trafik faciasını Meclis Araştırması olarak ele almak ve sorunun çarelerini en kısa zamanda bulmak mecburiyetinde olduğumuza inanmaktayız.

3 - 3 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Gün geçmiyorki basın organlarında veya radyo ve televizyonların haber programlarında trafik kazası meydana gelmemiş ve her kazada bir kaç vatandaşımızın ölüm haberini görmeyelim. Savaş halinde olan ülkelerde karşılaştığımız silahlı çatışmalarda ölü sayısı ülkemizde sadece bir trafik kazasında hayatını kaybedenlerden azdır. Enflasyon canavarının yarattığı ağır hayat şartlan altında ezilen vatandaşımız, trafik canavarı ile boğuşmakla karşı karşıyadır. Bir yıl içinde vuku bulan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısının, ülkenin bütünlüğüne kasteden terör olaylarında ölenlerden daha fazla olması milletimizi endişeye düşürecek boyutlardadır. Yaşanan trafik kazalarının üzücü sonuçları sadece hayatını kaybeden vatandaşımızla da kalmamaktadır. Bir çok aile ve insanımız maddî ve manevî desteklen yoksun kalmakta, millî ekonomimiz bundan büyük zarar görmektedir. Gerek insan hayatı bakımından ve gerekse millî ekonomimiz açısından bu kadar hayatî önem taşıyan ülkemiz trafiğinin dünya standartlarına yakın düzenlenemediği de tartışılmazdır. Zira katedilen aynı mesafeye göre ölüm oranı Almanya ve Amerika'da % 2, Avusturya'da % 3 oranında olmasına rağmen bu oran ülkemizde % 33'tür. Son beş yılda meydana gelen 416 bin trafik kazasında vatandaşımızın yaralandığı, vatandaşımızın da hayatını kaybettiği istatistiklerin ortaya koyduğu acı gerçeklerdir. Bu da yılda insanımızın hayatını kaybettiğini göstermektedir. Bu kazalardan ülkemizin uğradığı maddî kayıplar da yüz milyarlarla ifade edilmektedir. Ülkemizde trafik hizmetlerinin özlenilen bilimsel ve koordineli bir hizmet ahengi içerisinde sürdürülebilmesi için ciddî araştırmalara ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. Trafik kazalarını azaltmaya, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kollanması amacıyla, bugüne kadar alınan kısa vadeli tedbirler bu sorunu çözmeye yetmemiştir. Bugün trafik hizmetlerinin yönetim ve denetim ağırlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları arasında koordinasyondan uzak bir keşmekeşlik içinde yürütülmeye çalışılmakta ve dolayısıyla trafikte anarşi daha işin başında kendini göstermektedir. Bu kadar dağınık ve her ülkede olduğu kadar memleketimiz açısından da hayati ehemmiyeti haiz bu konunun ciddî ve bilimsel araştırmalar sonucunda yıllarca kangren olan ve gerek insan hayatı bakımından ve gerekse maddî maliyeti bakımından akıllara durgunluk verecek seviyelere ulaşan trafik anarşisine etkin çare bulunması için gün geçmeden uygulanacak yeni tedbirlerin alınması zorunlu görülmektedir. Aksi takdirde problem zaman geçtikçe daha grift ve karmaşık bir hal alacaktır. Aynı hizmetin çeşitli kamu kuruluşlarınca yürütülmeye çalışılmasında zaman israfı kadar maddî israflar da sözkonusudur. Bu sebeplerle, ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi, yaşanan trafik kazalarının asgariye indirilebilmesi, hiç değilse ölüm oranlarının batı seviyesine düşürülebilmesi için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. Edip Safder Gaydalı Bitlis Yüksel Yalova Aydın

4 4 Abdülmelik Fırat Erzurum Hasan Basri Eler Edirne Necmi Hoşver Bolu Azimet Köylüoğlu Sivas Yusuf Pamuk İstanbul Kadir Ramazan Coşkun İstanbul Mehmet Vehbi Dinçerler Ankara Servet Turgut Konya Rasim Zaimoğlu Giresun Cemal Şahin Çorum Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Metin Emiroğlu Malatya Şinasi Yavuz Erzurum Yaşar Eryılmaz Ağrı Mehmet Seven Bilecik Melike Haşefe İstanbul /. Melih Gökçek Ankara Ökkeş Şendiller Kahramanmaraş Hüsnü Doğan İstanbul Mehmet Keçeciler Konya Mustafa Yılmaz- Malatya Bahri Kibar Ordu Ersin Taranoğlu Sakarya Tuncay Şekercioğlu Elazığ Mahmut Alınak Şırnak Seyfi Şahin Kayseri Hasan Peker Tekirdağ Mikail Aydemir Ağn İbrahim Halil Çelik Şanlıurfa Ahmet Derin Kütahya Ahmet Cemil Tunç Elazığ Ahmet Arıkan Sivas İmren Aykut İstanbul Kemal Naci Ekşi İstanbul Cavit Kavak İstanbul Şadan Tuzcu İstanbul Mustafa Kalemli Kütahya Faik Altun Antalya Hüseyin Aksoy Eskişehir Hüsamettin Özkan İstanbul

5 5 Kemalettin Göktaş Trabzon Ali İbrahim Tutu Erzincan Eyüp Aşık Trabzon Nami Çağan İstanbul Salih Ergün İstanbul Kâzım Ataoğlu Bingöl Halil Orhan Ergüder İstanbul Cemil Erhan Ağrı Abbas İnceayan Bolu Elaattin Elmas İstanbul Mustafa Ateş Amiklioğlu Çorum Mustafa Dağcı Kayseri Mehmet Dönen Hatay Mustafa Kul Erzincan Abdullah Gül Kayseri Ural Köklü Uşak Ahmet Kabil Rize Refik Arslan Kastamonu Musa Demirci Sivas Şerif Bedirhanoğlu Van Gazi Barut Malatya Sabri Öztürk İstanbul Ali Er İçel TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Son günlerde basın organlarında veya radyo ve televizyonların haber programlarında trafik kazalarını sık sık görmekteyiz. Bunun sonucu olarak da maalesef yılda ortalama dolayında vatandaşımızı kayıp etmekteyiz. Bu trafik kazalarının üzücü sonuçları sadece hayatını kaybeden vatandaşlarımızla kalmayıp, birçok insanlarımız sakat kalmakta, ayrıca millî ekonomimiz yüz milyarlarca lira maddî kayba uğramaktadır. Trafik hizmetlerini düzenli, bilimsel ve koordineli hale getirebilmek için ciddî araştırmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böylece; hem insan hayatı bakımından ve hem de maddî maliyeti bakımından çok yüksek seviyelere ulaşan trafik anarşisi ile mücadele daha sağlıklı ve daha pratik hale gelecektir. Bu sebeplerle, ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi, trafik kazalarının asgariyeye indirilebilmesi ve alınacak tedbirleri araştırmak için Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ede- Saygılarımizla. Turhan Tayan Bursa M. Haluk Müftüler Denizli

6 - 6 - Muzaffer İlhan Muğla Ahmet Neidim Sakarya Nevzat Ercan Sakarya İsmail Köse Erzurum İbrahim Yaşar Dedelek Eskişehir Baki Durmaz Afyon Nurettin Tokdemir Mehmet Cebi Hatay Samsun Kadri Güçlü Bursa Abdurrahman Ünlü Kırıkkale Ali Uzun Zonguldak Mehmet Gözlükaya Denizli Ali Şevki Erek Tokat Ahmet Şeref Erdem Burdur Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Esas No. : (10/31, 98, 128) Karar No. : 8 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 108 inci Birleşiminde 320 sayılı kararıyla kurulan 10/31, 98, 128 esas numaralı Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Hazırladığımız rapor ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. Ali Eser Samsun Komisyon Başkanı

7 -I - rçindekiler Sayfa I-GİRİŞ. 1 II- TÜRKİYE'DE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI 1-5 A) DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI. 2 B) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 3 C) DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI. 3 D) BORUHATTI TAŞIMACILIĞI 3 E) KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 4 III- TRAFİK HİZMETİNE KATILAN KURULUŞLAR İLE BUNLARIN, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Emniyet Genel Müdürlüğünün Görevleri 6 2. Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevleri 7 3. Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri 7 4. Sağlık Bakanlığının Görevleri 7 5. Ulaştırma Bakanlığının Görevleri 7 6. Orman Bakanlığının Görevleri 8 7. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri 8 8. Belediye Trafik Birimlerinin Görevleri 8 9. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görevleri 9 IV-TÜRKİYE VE AVRUPA'DA TRAFİK KAZALARI V- TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ A) İNSANLARDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 14 a) Sürücü Kusurları 14 b) Yaya Kusurları 15 c) Yolcu Kusurları 15 B) YOL ALTYAPISINDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 16 C) TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 17 VI-DEĞERLENDİRME A) EĞİTİM 18 a) Sürücü Adaylarının Eğitimi 19 b) Okullarda Trafik Eğitimi 21 c) Yaygın Trafik Eğitimi. 21 B) YOL ALT YAPISI 22 a) Şehirdışı Yollar 23 b) Şehiriçi Yollar 24 c) Trafik Mühendisliği 26 C) MOTORLU TAŞIT 26 D) DENETİM 27 a) Şehirdışı Yollarda Denetim 29 b) Şehiriçi Yollarda Denetim. 32- c) Trafik Personeli ve Eğitimi. 32 d) Trafik Birimleri Araç ve Gereç Durumu 33 e) Trafik Birimlerinin Denetimi 34

8 - I I - Sayfa E) İLK VE ACİL YARDIM 35 F) YASAL DÜZENLEME 35 a) Ulaşım Sektörünün Yapısı ve Taşımacılığının Düzenlenmesi 36 b) Trafik Cezaları 37 c) Sürücü Belgelerinin Verilmesi 38 d) Ceza Puanı Uygulaması 40 e) Kuruluş, Koordinasyon, Araştırma ve Planlama 41 f) Diğer Konular 42 VI1-SONUÇ VE ÖNERİLER YARARLANILAN KAYNAKLAR 51

9 - 1 - I. - GİRİŞ : Yolcu ve yük taşımacılığının büyük oranda karayolu ile yapıldığı ülkemizde trafik kazaları, yılda kişinin ölümüne, 'in üzerinde insanın yaralanmasına ve trilyonlarca maddî kayba yol açan bir felaket boyutuna ulaşmıştır. Artık trafik konusunun bütün yönleriyle ele alınıp karayolu güvenliğinin sağlanması, ülkemizin acil ve öncelikli sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 arkadaşının "Trafik Kazalarının Nedenlerini ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek" amacıyla, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının "Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Azaltılması İçin Alınacak Tedbirlerle Uygulanacak Politikaların Tespiti" amacıyla, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının "Trafik Kazalarının Önlenebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek" amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek, Genel Kurulun 31 Mayıs 1994 tarihli Birleşiminde görüşülmüş ve bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması 320 numaralı TBMM kararıyla kabul edilmiştir. Komisyonun görev süresi Genel Kurulun 27 Eylül 1994 tarihli 337 nci Birleşiminde yapılan üye seçimi ile başlamıştır. Üç ay olan görev süresi, Komisyonun görev ve ilgi alanının kapsamlı olması, ayrıca üniversitelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi ve belgelerin zamanında Komisyona ulaşamaması nedeniyle yeterli olmamış, Genel Kuruldan 2 kez süre uzatımı kararı alınmıştır. Meclis Araştırma Komisyonu, çalışma süresi boyunca TBMM'de kendine ayrılan çalışma yerinde 21 toplantı yapmıştır. İlk toplantıda Başkanlık Divanını oluşturan Komisyon önce, incelenecek, araştırılacak ve bilgi edinilecek konular ile çalışmalarda izlenecek ilke ve yöntemleri belirlemiştir. Komisyonca, trafikle ilişkisi bulunan, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, üniversiteler, meslek kuruluşları, dernek ve vakıflar ile özel sektör kuruluşlarından, konuya ilişkin görüş ve önerileri talep edilerek bunlardan yararlanılmıştır. Ayrıca, trafikle ilgili sorumlu kuruluşlardan Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden brifing alınmıştır. TBMM Kütüphanesindeki konuyla ilgili yayınlar taranmış, bir kısmı incelenmiş, gazete ve dergilerde yer alan makale ve yazılar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Komisyonumuz Raporu, tüm bu inceleme ve araştırmalar sonucu edinilen bilgi birikimi değerlendirilerek'hazırlanmış ve Yüce Meclise sunulmuştur. II. - TÜRKİYE'DE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI: 1961 Anayasası ile ülkemizde uygulanmaya başlayan Kalkınma Planlarında ulaştırma sektörüne de yer verilmiş, ancak 1983 yılına kadar ulaştırma politikası niteliğinde bir planlama gerçekleştirilememiştir. Ulaştırma sektörünün daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Mayıs 1982'de " Ulaştırma Ana Planı" hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu Kararı ile de (1) bu planın uygulanmasına ilişkin denizyolu, havayolu, demiryolu, boru hattı ve karayolu alt sektörlerini kapsayan ilke, politika ve hedefler belirlenmiş ancak bu plan hayata geçirilememiştir. (1) Resmi Gazete. 16 Eylül Sayı 17814

10 - 2 - Ulaştırma Ana Planının uygulamaya konulamaması, taşıma türleri arasında sağlanmak istenen dengenin daha da bozulmasına yol açmıştır. Tablo I ve 2'de 1950 yılından bu yana yolcu ve yük trafiğinin gelişimi incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir. Oysa bütün taşıma türlerinin birbirini besleyen sistemler olarak işletilmesi güvenli bir taşımanın ana unsurudur. Tablo-1: Yolcu Trafiği Dağılımı Ulaştırma Karayolu Demiryolu Denizyolu Türü % % % Yıl Tablo-2 : Yük Trafiği Dağılımı Ulaştırma Türü Yıl Karayolu % Demiryolu % Kaynak : Prof. Dr. Güngör EVREN - Trafik Şurası Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİKMR Denizy % A) DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI :. Türkiye, üç yanı denizle çevrili ve km. sahil şeridi bulunan bir ülke olmasına rağmen, denizyollarının yurtiçi yük taşımacılığındaki payı 1993 sonu itibariyle % 0.9, yolcu taşımacılığında % 0.1 'dir. (Tablo : 2) Dış ticarette denizyolu taşımacılığının payı ise % 85'dir. Denizyolu taşımacılığı büyük tonajlı ve hacimli eşyaların taşınmasında, enerji tüketim düzeyinin düşüklüğü de gözönünde bulundurulduğunda en ucuz ve elverişli konumdadır. Denizyolunun yük taşımacılığındaki payı 1980 yılında % 15.9 iken, bu oran 1993 yılında % 0.9'a inmiştir. Oysa Ulaştırma Ana Planında % 32.2 ve 6. Beş Yıllık Kalkınma Planında % 13.2 oranında hedef belirlenmiştir. UAP'da öngörülen % 15 kaynak kullanımı da % 7'de kalmıştır.

11 - 3 - Orta ve uzun dönemli politikalar, yasal düzenleme ve teşviklerle yük taşımacılığında denizyolu payının artırılması trafik kazalarının azalmasına, karayolu altyapısının kısa sürede aşınmasının önlenmesine önemli katkılarda bulunacaktır. B) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI: Havayolu ulaşımı hız, konfor gibi nedenlerle yolcu taşımacılığında elverişli olmasına karşılık finansman, bakım ve işletme giderlerindeki büyük kaynak ihtiyacı bakımından pahalı bir sektör konumundadır. Yurtiçi yolcu taşımacılığında havayolunun payı % 1.2'dir. Havayolu taşımacılığı son yıllarda özel sektöre de açık hale gelmiş ve bu alana yatırım yapılmaya başlanmışsa da, "1986 yılından itibaren taşımacılık yapmak üzere kurulup kapanan havayolu şirketi sayısının, toplam sayısının % 40'ını oluşturması", (2) yolcu taşımacılığında bu sektör payının kısa dönemde önemli ölçüde artmayacağını göstermektedir. Ulaştırma Bakanlığının katkısı ile İl Özel İdarelerinin başlattığı stol tipi havaalanı projelerinin pek çoğu, ekonomik yapılabilirlik, öncelik gibi değerlere uyulmaması yüzünden atıl vaziyette bekleyen ölü yatırımlara dönüşmüş, gelişmesi istenen bölgesel havayolu taşımacılığına bağlanan umutları gölgelemiştir. Türkiye'de 22'si DHMİ Genel Müdürlüğüne ait, 9'u mahallî idarelerce yapılan stol, 14'ü askerî olmak üzere 45 havaalanı bulunmaktadır. Ancak stol havaalanları yukarıda belirtilen nedenlerle kullanılamamaktadır. C) DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI: Yük taşımacılığında uzun mesafede, yolcu taşımacılığında ise hem uzun hem kısa mesafede, özellikle de şehiriçi toplu taşımacılıkta demiryolu elverişli bir sistemdir. Buna karşılık yoğun yatırımları gerektirmesi, uzun mesafede ise arazinin eğiminden olumsuz etkilenmesi ülkemizdeki gelişimini zorlaştırmaktadır. (Tablo : 3) Tablo-3 Türkiye'de Demiryolu Ağının Gelişimi (Km.) Yıl Hat uzunluğu TUSIAD Raporu (1987) Türkiye'de demiryolu alt sektörü kendi alanında gelişen teknolojiyi yakalayamamış, bunun doğal sonucu olarak karayolu taşımacılığı ile rekabet edememiştir. Ülkemizde 8 saatte alınabilen bir mesafe AT ülkelerinde normal trenle 3-4, hızlı trenle 2 saatte alınabilmektedir. Aynı ülkelerin yüzölçümleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'deki ana hat uzunluğu oldukça azdır yılında yük taşımacılığında % 10.4 olan demiryolu payının UAP'da % 27.5'e çıkarılması öngörülmüş, ancak gerçekleşme dönem sonunda daha da aşağıya düşerek % 8.1'de kalmıştır. (Tablo 2) Yolcu taşımacılığında da demiryolu payı öngörülen rakama çıkarılamamıştır. (Tablo 1) Demiryolu taşımacılığı, orta ve uzun dönemde yapılacak planlama ile karayolunun yükünü bir ölçüde hafifletebilecektir. D) BORUHATTI TAŞIMACILIĞI : Hampetrol, doğalgaz ve rafineri ürünlerinin taşınmasında güvenli ve ekonomik olması nedeni İle boruhattı taşımacılığı giderek yaygınlaşan bir sistemdir. (2) "7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu" Haziran 1994

12 4 Boruhatlan konusunda gerek 6 ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, gerekse UAP döneminde öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. Boruhatlannın yaygınlaştırılmasının, rafineri ürünlerinin tüketim merkezlerine hem daha güvenli ve ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlayacağı, hem de binlerce tankerin karayolundan çekilmesi ile trafik güvenliğine katkıda bulunacağı açıktır. Ancak, Türkiye'de NATO fonlarıyla inşa edilen toplam km. muhtelif çaplarda akaryakıt boru hatları mevcut olup, taşınan askerî yakıt kapasitenin % 20'sine tekabül etmektedir. Yaklaşık % 20'lik kısmı da sivil maksatla kullanılmakta, % 60'lık kısmı atıl kapasite olarak kalmaktadır. Kullanıma hazır olan bu sistemin değerlendirilmesi ile yaklaşık 1.5 milyon ton/yıl akaryakıtın bayilere bu yolla ulaştırılması mümkün olacaktır. Bu şekilde ekonomiye sağlanacak katkının yanısıra karayolu trafiği de olumlu yönde etkilenecektir. E) KARAYOLU TAŞIMACILIĞI: Türkiye'de 1950'den başlayarak karayolu alt sektörü, diğer ulaştırma sektörlerine göre tercih edilen sektör-olmuş ve aynı konumunu bugüne kadar sürdürmüştür. Başka bir deyişle ulaşımda alt yapı ve taşımacılık sistemlerinin bütün sektörler arasında dengeli bir şekilde geliştirilip gerçekleştirilmesi gereği gözardı edilmiştir. Karayolu taşımacılığı, uzun mesafede yük ve yolcu açısından elverişli değildir. Hızla artan trafik kazaları yönünden güvenli olmayışının yanısıra akaryakıt tüketimi ve bunun ithalat yoluyla temini olumsuzluklardan bazılarıdır. Buna karşılık her türlü araziye uyabilmesi ve "kapıdan kapıya taşıma" özelliği karayolunu cazip kılan etkenlerin başında gelmektedir. Türkiye'de de bugün, yurtiçi yük taşımacılığının % 88.4'ü yolcu taşımacılığının % 95.8'i karayolu ile yapılmaktadır. (Tablo 1 ve 2) arasında karayolunun yük taşımacılığında payının % 36'ya, dönemini kapsayan 6 ncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ise % 65.9'a düşürülmek istenmesine karşın, bu orana her iki dönem sonunda da ulaşılamamıştır. Son on yıllık dönemde karayoluna yapılan harcamalar, sektörün tamamına yapılan harcamaların % 64.6'sına ulaşmıştır. UAP döneminde amaçlanan karayolu hedeflerinin yakalanamamasının en önemli nedeni otoyol yatırımları olmuştur. Dönem sonunda 500 kilometre otoyol yapılması hedeflenmişken, 1993 sonu itibariyle 757 km. gerçekleşmiş; otoyol harcamaları devlet ve il yollarına yapılan harcamaların tümüne yaklaşmıştır. (4) (4) 7 nci BYKP Ulaştırma Özel ihtisas Komisyonu Raporu

13 - 5 - TabIo-4 : Türkiye'de Karayolu Ağının Gelişimi (Km.) Yıl Oto Yol Devlet Yolları 11 Yolları Köy Yollan Toplam TÜSİAD Raporu (1987) Diğer taşıma türlerine oranla karayollarında hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Ancak yol ağı uzunluğu Avrupa Topluluğu ortalamasının çok üstünde olmakla beraber sadece % 30'u AT standartlanna sahiptir. (5) Karayolu taşıması, ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığında ana sistem konumuna gelmiştir. Bu nedenle de alt yapının bozulması kaçınılmaz olmaktadır. Yıllık karayolu harcamalarının yansı mevcut alt yapının bakımına gitmektedir. Karayolu trafik düzenini ciddî ölçüde tehdit eden nedenlerden birisi "Taşıma Kanunu"nun olmamasıdır. Bu durum, herkesin istediği gibi karayolu taşımacılık pazarına girmesine, haksız rekabete, karayolu yapısının çok çabuk yıpranmasına ve ulaştırma sistemleri arasında karayolu lehine dengesizliğe, giderek de ekonominin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Yasanın çıkması trafik kazalarının önlenebilmesine katkıda bulunacaktır. (5) Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Politikası Alanındaki Değerlendirme Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 885)

14 - 6 - III. - TRAFİK HİZMETİNE KATILAN KURULUŞLAR İLE BUNLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Trafikle ilgili kurum ve kuruluşlar ve bu konudaki görev, yetki ve sorumlulukları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak uygulamaya konulan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile diğer yönetmeliklerde belirtilmiştir. A) Anılan yasa ve yönetmeliklerde görev verilen kuruluşlar şunlardır : a) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü), c) Millî Eğitim Bakanlığı, d) Sağlık Bakanlığı, e) Ulaştırma Bakanlığı, f) Orman Bakanlığı, g) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, h) Belediye Trafik Birimleri, ı) İl ve İlçe Trafik Komisyonları. B) Bu Kuruluşlara, İlgili Mevzuatla Verilen Görevler : 1. Emniyet Genel Müdürlüğünün Görevleri: a) Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, b) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sının içinde karayolundan faydalananların trafik eğitimini yapmak, yaptırmak, d) El koyduğu trafik kazalarında, trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, e) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, f) Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, g) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, h) Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, ı) Ülke çapında taşıtların ve sürcülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, i) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, j) Ayrıca, bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

15 Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevleri: a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde, karayolundan faydalananların trafik eğitimini yapmak ve yaptırmak, d) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 0 Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak, g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri gözönüride bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak, i) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak, aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek, j) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun 13, 14, 16, 17, 18, 35 ve 65 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç tutanağı düzenlemek, k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 3. Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri: a) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek, b) Resmi kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, özel kurslarda yapılan sınavları gözlemek ve denetlemek, sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, c) İlköğretim ve orta dereceli okullarda trafik eğitimi yaptırmak, 4. Sağlık Bakanlığının Görevleri: a) Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile-karayollarında ilk yardım, acil yardım, yaralıların taşınması ve tedavileri konularında alınması gereken tedbirleri almak ve aldırmak, b) Sürücülerin sağlık şartlarına muayenelerine ait hususları tespit etmek, c) Araçlarda ve yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarında ve lüzumlu görülecek diğer tesislerde bulundurulması mecburi olan ilk yardım malzemelerinin standartlarını tespit ederek yayınlamak. 5. Ulaştırma Bakanlığının Görevleri: Karayolu ile şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına ait ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere gerekli kanuni ve idari düzenlemeleri yapmak, tedbirler almak

16 - 8 - ve Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelikler açısından karayolu taşımasına ait koordinasyonu sağlamak. 6. Orman Bakanlığının Görevleri: Orman Yollarında; a) Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yollan ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak, b) Bu kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 7. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri: Köy yollarında; a) Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldırmak, b) Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yol dışı parkyeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, c) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında 17 nci maddede sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacak geçiş yollan yönünden izin vermek, d) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri gözönünde bulundurularak gerekli tedbirleri almak,. e) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle köy yollan için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 8. Belediye Trafik Birimlerinin Görevleri: Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollannda; a) Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, b) Yol ve kavşak düzenlemelerini yapmak, c) Trafiği düzenleme amacı ile, (1) Trafik işaret levhalan, (2) Işıklı ve sesli trafik işaretleri, (3) Yer işaretlemeleri, Temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, d) Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programlan ile toplu taşıma araçlannın kalkış, vanş ve ara duraklan için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak, e) Karayollan yapısı üzerinde ve kenannda yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanunu'nun 16 ncı maddesi ve bu maddesine göre çıkanlan Yönetmelik hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek, 0 Açık ve kapalı park yerleri (otopark), alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, işletmek ve işletilmesine izin vermek, g) Karayollan Trafik Kanunu'nun 17 nci maddesinde sayılan ve belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için Yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre izin vermek,

17 9 h) Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim praklarını yapmak ve yapılmasına izin vermek, ı) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, Trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece ve gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek, (Yol işgaline ilişkin belediye mevzuatı hükümleri saklıdır.), i) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, j) Karayolları Trafik Kanunu'nun 22 nci maddesi (d) fıkrasına göre tarım kesiminde kullanılan hariç, il trafik komisyonlarında karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak, k) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak, Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler. Belediyeler bu madde ile görev olarak verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler. Bu birimlerde hizmet gören personelden resmi kıyafetli olanlar özel işaret taşır. Trafik zabıtası ile belediye trafik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon esaslarına ilişkin diğer hükümler beldenin özelliğine göre bir protokolla belirlenebilir. 9. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görevleri : a) Karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçlarının geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, b) Karayollarında gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını belirlemek, c) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere belediyelerce, trafik düzeni ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek, teklif edilmesi halinde, belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırıla- ' bileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek. C) Diğer Kurum ve Kuruluşlar : Karayolları Trafik Kanununda, yukarıda sayılanların dışında kalan bazı kurum, kuruluş ve odalara da görev ve yetki verilmiştir. Buna göre, Yasanın; a) 22 nci maddesi uyarınca, askeri amaçla kullanılan taşıtlara Türk Silahlı Kuvvetlerince, Raylı sistemle çalışanlara ait olduğu kuruluşlarca. Kamu Kuruluşlarına ait iş makinaları ilgili kuruluşunca, Tarımda kullanılan iş makinaları Ziraat Odalarınca, diğer kesimlerde kullanılan iş makinaları Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca,

18 - 10- Tescil edilip belge ve plakaları verilecek, b) 29 ncu maddesi uyarınca, araçların imâlat yeterlik belgesi ile Karayolları uygunluk Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlarca, Askeri araçlara Karayolu Uygunluk Belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince verilecek, c) 35 nci maddesi uyarınca, askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş maki naşı türünden araçların muayeneleri tescilini yapan kuruluşlarca gerçekleştirilecek, d) 43 ncü maddesi uyarınca, er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınav ve belge verme işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca yürütülecek, e) 108 nci maddesi uyarınca, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların karşılanması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Garanti Fonu oluşturulacak, ncü maddesi uyarınca, İl Özel İdareleri tarafından ücretsiz çocuk trafik parkları yapılacak, g) 131 nci maddesi uyarınca, basılı kâğıt ve plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılıp bedel karşılığında, verilecektir. IV. - TÜRKİYE VE AVRUPA'DA TRAFİK KAZALARI : Ülkemizde taşıma türleri arasında dengeli bir dağılım sağlanamaması sonucu yük taşımacılığının % 88.4'ünün, yolcu taşımacılığının % 95,8'inin karayolu ile yapılması, buna karşılık altyapının bu yoğunluğa cevap verememesi trafik kazalarının giderek artmasına yol açmaktadır. Öyleki, Türkiye dünyada en fazla kaza olan ülkeler arasındadır. Özellikle 1966 yılından itibaren Türkiye'de otomotiv sanayiinde görülen gelişmeler sonucu sözkonusu yılda olan toplam motorlu araç sayısı 1994 yılı sonunda 'ya ulaşmıştır. (Tablo: 5) Tablo 5 : Motorlu Taşıt Miktarları ve Artış Oranları, Motorlu Motorlu Araç Araç Artış Yıllar Miktarı Artışı % ~ Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Daire Başkanlığı W Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı:885)

19 Hızla artan taşıt sayısına denk düşecek ölçüde karayolu yapımı ve iyileştirmesi -son 10 yılda ulaşım sektörü yatırım harcamalarının yarısından fazlası karayolları için kullanıldığı halde- gerçekleştirilememiştir. Aynı dönemde, özellikle yük taşımacılığında karayolu payının önemli ölçüde azalması yönündeki plan hedeflerine ulaşılamamış, karayolu taşımacılığı, yasal düzenleme yapılamadığı için denetimsiz ve düzensiz kalmış, sağlıksız gelişmiştir. Trafik kazaları ile ilgili istatistik çalışması sadece Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılmakta, diğer kurum ve kuruluşlar bu istatistiklerden yararlanmaktadır yıllarında meydana gelen kazalar Tablo 6'da gösterilmiştir. Tablo : 6 Yıllara Göre Trafik Kazaları: Maddi Hasar Yıllar Kaza Ölü Yaralı (TL.) 1978(1) (2) İ Kaynak 1) Karayolu TrafikKaza İstatistiği, D.İ.E., Ankara, Mayıs 1994 Ancak istatistiklere girmeyen maddi hasarlı kazalar olduğu gibi, ölü sayıları da hastanelerde sonradan hayatını kaybedenleri kapsamadığından tam sayıyı yansıtmamaktadır. Trafik suçları suçüstü hükümlerine tabi olduğundan kazadan sonraki 24 saat içinde meydana gelen ölümler kaza tahkik raporlarında yer almaktadır. Hastanelerde ölen yaralılarla ilgili Sağlık Bakanlığının bildirimi olmadığı için trafik istatistiklerine yansımamaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde kaza sonrası yaralıların durumu izlenerek belli sürelerde meydana gelen ölümler kaza istatistiklerinde yer almaktadır. Bu süre Fransa'da 6, İtalya'da 7, Avusturya'da 3 gündür. (6) Prof. Dr. Rıdvan Ege "trafik istitastiklerinde belirtilen ölüm rakamlarının kaza yerindeki ölümler olduğunu, hastahane ve kazadan sonraki kazaya bağlı ölümlerin bu rakamlar içinde yer al- (6) Stalistiks ofroad Traffic Accidents in Eıırope United Nalions, 1993

20 - 12- madığını, oysa trafik kazası sonucu hastaheneye kaldırılanlardan 1992 yılında kişinin öldüğünü, dolayısı ile bu yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısının değil, olduğunu belirtmektedir. (7) Trafik kazalarında her yıl toplumun her kesiminden binlerce insan hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır yaş arası trafik kazalarından en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadır. Diğer üzerinde durulması gereken bir konu ise kazaya uğrayan yayalarda ağırlıklı grubun çocuklar ve yaşlılar oluşudur. (Tablo : 7) Tablo : 7 Trafik Kazalarında Ölen ve Yaralanan Sürücü, Yolcu ve Yayaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (1993) Yaş Grupları Toplam 'dan büyük Belirlenemeyen Ölü Sürücü Yaralı I Ölü Yolcu Yaralı Yaya Ölü Yaralı î Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü Motorlu taşıt trafiğinin doğal bir sonucu olan trafik kazaları her ülkede meydana gelmekle birlikte ülkemiz açısından önemli olan, kaza oranı ile kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarının diğer ülkelere göre yüksek olmasıdır. (Tablo : 8) Tablo : 8 Avrupa ülkelerinde motorlu araç, nüfus, kaza, ölü ve yaralı miktarları, 1991 Ülke Adı Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Luksemburg Hollanda Kaza sayısı Ölü ' Yaralı NUfııs Motorlu Araç Sayılan < J2 " 2 118,43 141,35 43,40 41,56 54,06 109,45 74,98 100,99 63,96 54,46 212,72 64,52 g e sf 3,56 4,54 3, ,49 3,21 6,46 8,70 4,38 2,22 3,24 2,03 < ^ ,35 195,81 50,88 51,19 74,79 143,67 104,53 134,21 97,26 74,40 81,16 75,23 (7) Rıdvan Ege, Epideıniologic Aspecl of Disaslers And Accidents in Turkey, Ankara 1993

21 - 13- Ülke Adı Norveç Polonya Portekiz Romanya İspanya İsveç İsviçre İngiltere İzlanda Çekoslovakya Yugoslavya A.B.D. Türkiye Kaza sayısı öıu Yaralı Nüfus Motorlu Araç Sayılan < 3 S, 2 41,11 62,93 153,96 43,73 60,37 40,12 55,56 97,77 57,94 73,58 121,57-316,77 Kaynak : United Nations, Statistics of Road Traffic Accidents in Europe, 1993 <S 1 2S 1,53 9,20 7,92 15,04 4,18 1,86 2,09 1,92 1,99 5,07 12,75 2,25 13,88 «2S 55,49 75,98 216,14 38,06 91,33 52,79 68,76 128,02 83,37. 94,30 164,80-201, yılı verilen baz alınarak araca düşen kaza sayısına göre sıralama yapıldığında Türkiye ile birinci sırada yer almaktadır. Oysa motorlu araç sayısı Türkiye'den 6 kat daha fazla olan Fransa'da bu rakam 54,60, 8 kat fazla olan Almanya'da , araç sayısı Türkiye ile yaklaşık olan Belçika'da , İsviçre'de 97.77'dir araca düşen ölü sayısı açısından bakıldığında Türkiye 13,88 ile Romanya'dan sonra ikinci durumdadır. Bu rakamlar Almanya'da 3,21, Fransa'da 3.49, İngiltere'de 1,92'dir. Türkiye, araca düşen yaralı sayısı sıralamasında ile Portekiz'den sonra ikinci, ile Belçika üçüncü konumdadır. Aynı rakam Fransa için 74,79, Almanya için , İngiltere için 'dir. Ülkemizde araç başına düşen ölü sayısının -istatistikler tam sayıyı yansıtmadığı halde- diğer ülkelere göre daha fazla olmasının önemli bir nedeni de ilk ve acil yardım konusunda yetersiz kalmamızdır. Zira trafik kazalarında ölümlerin % 10'unun ilk 5 dakikada, % 50'sinin ilk yarım saatte meydana geldiği bilinmektedir. Avrupa ülkelerinde, trafik kazasına kısa sürede müdahale edilerek ölü sayısı azaltılırken, ülkemizde zamanında haber verilem,emesi, ilk yardım konusunda eğitimli olmayan kişilerin yaralı taşımada ilk ve acil yardım gereklerine uymamaları ölü sayısını artırmaktadır. V. - TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ : Türkiye'de kaza istatistikleri insan unsurunu % 98 ile birinci sırada kaza nedeni olarak göstermekte, taşıta % 1,19, yola da % 0,74 oranında kusur payı vermektedir. (Tablo : 9) Tablo : 9 Kazaya sebep olan unsurlar ve oranları, 1994 Şehir içi Şehir dışı Toplam Kazada kusurlu unsurlar Sayı % Sayı % Sayı % Toplam Taşıt kullanan Taşıt , üyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 885)

22 - 14 Kazada kusurlu unsurlar Yaya Yol Yolcu Şehir içi Sayı Şehir dışı Toplam % Sayı Sayı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı Ülkemizde kaza istatistikleri sadece Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenmekte ve bu istatistikler polisin hazırladığı kaza raporlarına dayanmaktadır. Polisin mühendislik bilgisini gerektiren pekçok yol kusurunu değerlendirmesi beklenmemelidir. Bu nedenle de kusurlu olarak öncelikle direksiyon başındaki görülmekte, sonuçta kazalardaki yol kusuru % 1 'in altında bir rakamla ifade edilmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde kaza nedenleri arasında yol payı daha yüksektir. ABD'de altyapının kazalardaki rolü % 30 olarak kabul edilmiştir. A) İNSANLARDAN KAYNAKLANAN NEDENLER : Trafik kazalarını oluşturan temel unsurlardan birisi bilindiği gibi insandır. Sürücü, yolcu ve yaya boyutunda ortaya çıkan insan davranışlarının trafik kazalarına sebep olma oranı ülkemizde - her ne kadar rakam tartışmalı da olsa- % 98 düzeyindedir. Trafiğe katılan insanın yaşı, görme, işitme, algılama durumu ile zekası, eğitim ve bilgi düzeyi, deneyimi, yorgunluğu, hastalık durumu, psikolojik durumu, alkollü olup olmaması gibi özellikleri kazaların meydana gelişinde etkili olmaktadır. İstatistikler, sürücülerin neden olduğu trafik kazaları oranını % 91, 49 olarak belirlerken, bu oran yayalarda % 6,41, yolcularda % 0,15 olmaktadır. (Tablo : 9) Bu kusurların büyük bölümü kendisini, kuralların ihlali şeklinde göstermektedir. a) Sürücü Kusurları: Trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarının başında % ile "arkadan çarpma",.62 ile "ilk geçiş hakkını vermeme" ve % 9,54 ile aşırı hız gelmektedir. (Tablo : 10) Tablo : 10 Sürücü Kusurları ve Oranları, 1994 Şehir İçi / Şehir Dışı Toplam Sürücü Kusurları Toplam Kırmızı ışıkta geçmek Taşıt giremez iş. ihlal Kar. şeride tecavüz Arkadan çarpma Geçme yasağını ihlal Hatalı geçiş (Sollama) Şerit ihlali İlk geçiş hakkı vermeme Sayı % Sayı % : Sayı % , (8) Muhillin Özdirim, "Trafikle Alı Yapı Sorunu" Şoför ve Trafik Dergis. Sayı : 492

23 Sürücü Kusurları Hatalı dönüş Hatalı duruş ve park. Park hal. araca çarpma Aşırı hız Dur işaretinde durmamak Hatalı yük-yolcu Tr. Uygun olmayan araç Alkollü olarak araç kul. Selektör kai. ihlal Yorgun ve dalgın olmak Diğer kusurlar Şehir IÇ' Sayı Em. Gn. Md.lüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı % Şehir Dışı Sayı '% Toplam Sayı % Arkadan çarpma, aşırı hız, şerit ihlali alkollü araç kullanma nedeniyle meydana gelen kazalar şehirdışı yollarda daha yüksek oranda görülürken, ilk geçiş hakkını vermemek, hatalı dönüş, hatalı sollama ve kırmızı ışıkta geçme şehiriçi kazalardaki sürücü kusurları içinde önemli yer tutmaktadır. b) Yaya Kusurları: Trafik kazalarında ölen ve yaralanan yayaların kusur oranlarına bakıldığında % 41,98 ile "yola birden çıkmak" ve % ile ilk geçiş hakkını araçlara vermemek" fiillerinin ilk sıraları aldığı görülmektedir. (Tablo : 11) Şehir içi ve dışında "yolda oynamak" nedeni ile kazaya neden olma oranı % 5.10'dur. Bu oran çarpık şehirleşmeyi ve yeterli oyun alanı olmayışını en iyi ifade eden göstergelerden birisidir. Tablo : 11 Yayaların Kusurları ve Oranları, 1994 Şehir İçi Şehir Dışı Toplam Yaya Kusurları Toplam Kırmızı ışıkta geçmek İlk geçiş hak. vermemek Yola birden çıkmak Taşıtın ön-arka çıkmak Yolda oynamak Taşıta asılmak Sarhoş olmak Sakatlık ve hastalık Diğer kusurlar Sayı ' % , Sayı % Sayı % Em. Gen. Md.lüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı c) Yolcu Kusurları Yolcuların davranışlarının trafik kazalarına neden olma oranı % 0.15 gibi çok düşük bir rakam içermektedir. Açık yük üstünde seyahat etmek şehir içinde % 12.36, şehirdışında % oranında trafik kazası nedeni olmaktadır.