KASTAMONU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Teşkilat Yapısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Teşkilat Yapısı"

Transkript

1 KASTAMONU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Kastamonu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim şeması ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Kastamonu Belediye Meclisi nin 02/06/2014 Tarih ve 36 nolu kararı ile norm kadrosu oluşturulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne ait bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer meri mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. Teşkilat Yapısı MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen: Müdür: Müdürlüğü yönetme ve temsil etme görev ve yetkisine sahip 4 yıllık fakülte mezunu amirdir. Şef: Müdürlük tarafından görevlendirildiği konu ve alanlarda meslek kuralları ile ilgili işleri takip eden, Müdürlük içi işleyişin koordineli olarak yürütülmesini sağlayan ön lisans mezunu kişi. Büro görevlisi: Müdürlükteki bürolarda çalışan, amirinin verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü olan, memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı ile görevlendirilen, en az lise mezunu personeldir. Bekçi - Hizmetli: Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil en az lise mezunu personeldir. Temizlik Hizmetlisi: Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil en az ortaokul mezunu personeldir. Elektrik- Elektronik Görevlisi: Teknik Hizmetler Sınıfına dahil teknisyen, tekniker veya mühendis. Santral Memuru: Genel Hizmetler Sınıfına dahil memur. Hareket ve Kontrol Memuru: Genel Hizmetler Sınıfına dahil memur. Belediye Trafik Memuru: Genel Hizmetler Sınıfına dahil memur. (2) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından uygun görülen bir Başkan Yardımcısına bağlı olup, Müdürlüğe talimat verme yetkisi Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına aittir. İKİNCİ BÖLÜM Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: MADDE 5- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumluluk alanları şunlardır: 1

2 a) Şehir içi yatay, dikey ve ışıklı işaret yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak. b) İl Trafik Komisyonu na Kastamonu Belediye Başkanlığı adına katılmak. c) Şehir içi trafik düzenlemeleri ile ilgili akım programları yapmak, gerekli görülen yön ve kavşakların projelerini hazırlamak ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretlemek. ç) Sinyalizasyon sistemi ve trafik işaret levhalarının bakım ve onarımı ile gerekli değişiklikleri yapmak ve yaptırmak. d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili yatay, dikey ve ışıklı işaretlerin yapılmasını, yerlerine konulmasını ve devamlılığını sağlamak ya da sağlattırmak. e) Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesislerinin çalışmalarında trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, aldırmak. f) Trafik eğitim çalışmalarına katılmak, çocuk eğitim trafik pistleri açmak. g) Şehir içi karayolu yapısında trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat ve sabit engelleri gündüz ve gece görülebilecek şekilde işaretlemek. ğ) Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerle ilgili ön izin, trafik izni ve yol geçiş izni gibi çalışmaları yapmak ve belgelendirmek. h) Karayolları Trafik Kanunu nda yapılan son değişiklikleri içeren 4199 sayılı Kanun gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve çeşitli kurumların üst düzey yöneticilerinin katıldığı Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunda Kastamonu Belediyesi ni temsil etmek. ı) Sahip olduğu teknik donanım dolayısıyla, Belediye içi ve Başkanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların yol çizgi, levha gibi hizmetlerden faydalanmalarını temin etmek. i) Müdürlüğün ihtiyacı olan malzeme alımlarında teknik şartnameleri hazırlayarak doğrudan alım ya da ihale yolu ile satın almak. j) Müdürlüğe ait işlerin kesin hesap, metraj ve diğer evraklarını hazırlayarak ilgili birime göndermek. k) Özel Halk Otobüsleri, Servis Araçları, Taksi Araçları, şehir merkezine giren ilçe ve köy minibüsleri vs. gibi şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak ve denetlemek. l) Müdürlük personelinin çalışmalarını gözetmek, denetlemek. m) İlgili Kanun, yönetmelik ve tebliğler ile verilen diğer görevleri yerine getirmek. n) Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ve Görevleri İdari İşler Şefliği MADDE 6- (1) İdari İşler Şefliği, İdari İşler Şefi ve yeterli sayıda büro memurundan oluşur. (2) İdari İşler Şefi aşağıda yazılı görevleri yerine getirir: a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün tüm büro hizmetleri ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi. b) Kurum içi ve kurumlar arası yapılan yazışmaların tanzimi. c) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına ait tüm özlük hakları ve benzer işlevlerin yapılmasının sağlanması. ç) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün denetim hizmetlerinin yürütülmesi. d) Belediyeye bağlı Özel Halk Otobüsü sisteminde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi. e) Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi. 2

3 f) Ticari Taksi Yönetmeliği çerçevesinde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi. g) Nakliyat Araçları Yönetmeliği çerçevesinde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi. ğ) Otopark taleplerinin yerinde incelenmesi ve sonuçlandırılması. h) Yaya bölgelerinde, ücretli yol kenarı otopark alanları ve şehir içindeki inşaat yol işgal izin belgesi, hurda araç vb. trafik sorunları hakkında gelen ihbarların görevlilere bildirilmesi ve sonuçlandırılması. ı) Bu işlerle ilgili ödeme takipleri. i) Ulaşım Hizmetleri Müdürü tarafından verilen diğer görevler. (3) İdari İşler Şefine bağlı büro memurları aşağıda yazılı görevleri yerine getirir: a) İdari İşler Şefinin verdiği yazışmaların yapılması. b) Özel Halk Otobüsleri, Servis Araçları, Ticari Taksiler ve Nakliyat Araçları ile ilgili güzergah izin belgesi, hat devir, araç değiştirme vb. defter, belge ve yazışmaların tanzimi. c) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarının zamanında yapılarak, gelen- giden evrakların kayıt defterine usulüne uygun olarak kaydının yapılması ile evrakların arşiv usulüne göre arşivlenmesi. Trafik Denetim ve Kontrol Şefliği MADDE 7- (1) Trafik Denetim ve Kontrol Şefliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Belediye tarafından hazırlanmış olan ve kabul edilen yönetmelikler ile Başkanlık Makamınca verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. (2) Trafik Denetim ve Kontrol Şefliği hizmetleri, esas kadrosu Zabıta Müdürlüğü nde olup, Başkanlık Oluru ile görevlendirilen yeterli sayıda Zabıta Memuru tarafından yerine getirilir. (3) Trafik Denetim ve Kontrol Şefliği, aşağıda yazılı görevleri yerine getirir: a) Şehir içinde taşımacılık yapan Özel Halk Otobüsleri, Servis Araçları, Taksi Araçları, Nakliyat Araçları, şehir merkezine giren ilçe ve köy minibüslerinin Yönetmelikler çerçevesinde Denetim ve Kontrol çalışmaları. b) Yönetmeliklere aykırı olarak hareket edenlere cezai işlem uygulanması. c) Artan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak amacıyla, çözüme ilişkin raporlar tanzim edilmesi. ç) Güzergahlarda yapılacak değişikliklerin tespit edilmesi. d) Otopark teşkil edilmesi gereken alanların tespit edilmesi. e) Otopark olarak işletilen alanların Yönetmelik şartlarına uygun olarak çalışıp, çalışmadıklarının kontrol edilmesi. f) Trafik eğitimleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesi. g) Şehir içinde veya taşıt yollarında, yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engelin ortadan kaldırılmasını sağlamak için ilgili birimlere ulaşılması ve kaldırılmasının sağlanması. Sinyalizasyon Şefliği MADDE 8- (1) Sinyalizasyon Birim Şefliği, yeterli sayıda elektrikçi, elektronikçi ve diğer personellerden oluşur. (2) Sinyalizasyon Biriminde görevli elektrikçi ve elektronikçi şu görevleri yerine getirir: a) Elektrikçi: Sinyalize Sistemlerin ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün elektrik hatları ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesini sağlar. b) Elektronikçi: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün kontrolü altında bulunan sinyalize kavşakların ve trafik tanziminde kullanılan elektronik donanımların imalatının ve tamiratının yapılmasını sağlar. 3

4 (3) Sinyalizasyon Birim Şefliği şu görevleri yerine getirir: a) Şehir içi geçişlerinde bulunan mevcut sinyalize kavşaklar ile sinyalizasyon amaçlı tüm elektronik hizmetlerinin, altyapı, kontrol ve bahse konu elektronik malzemelerin üretiminden direkt sorumludur. b) Şehir içi geçişlerinde bulunan mevcut sinyalize kavşaklarda meydana gelen aksaklıkların çözümlenmesini sağlar. c) Yeni yapılacak olan Sinyalizasyon programlarında ve çizimlerinde kullanılmak üzere, önemli arterler üzerinde yıllık olarak ortalama günlük taşıt sayımlarını yapar ve yapılmasını sağlar. ç) Yapılan araştırmalar ve altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi neticesinde kavşakların Sinyalizasyon projelerini oluşturur. Projelerin onayından sonra Kavşağın Sinyalize kavşak haline dönüştürülmesini sağlar. Atölye ve İşaretleme Şefliği MADDE 9- (1) Atölye ve İşaretleme Şefliği, görevlerini 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde yerine getirir. (2) Şefliğin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Şehrimiz imar planı içerisinde kalan tüm yol güzergahlarında, cadde ve sokak aralarında bulunan ve trafik tanziminde kullanılan yatay-düşey işaretlemelerinin montajı ve kontrolü. b) Montajı yapılan Trafik İşaret levhalarının kontrollerini yapmak ve eksilen-bozulan levhaları yenisi ile değiştirmek. c) Sorumluluk alanındaki tüm yolların yapısını, trafik düzenini ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak. ç) Trafik düzenleme amacıyla Trafik İşaret levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretleri temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak. d) Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca Trafik düzen ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek. e) Yaya ve taşıt yollarından yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik için tehlike teşkil eden, ancak kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece ve gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek. f) Yol yapısı ve işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, hizmetlerini yerine getirmek. Şehirlerarası Otobüs Terminali Şefliği MADDE 10- (1) GENEL HÜKÜMLER: a) Kastamonu Belediyesi Terminali (idari kesim dahil) yolcu taşımacılığını üstlenen otobüslerin-minibüslerin kalkış varış merkezidir. Kastamonu Belediyesi sınırları içinde herhangi bir yer bu amaçla kullanılamaz. b) Terminal içinde otobüs, minibüs, dolmuş, taksi, özel ve resmi otolar için park yerleri Encümen tarafından belirlenir, park yeri denetimi idarenin görevli elemanları, trafik polisi ve belediye zabıtası tarafından yapılır. c) Belediye; tesisi yangın, deprem kaza, sabotaj gibi afet ve olaylara karşı sigorta ettirebilir. Sigorta bedelini müstecir ve mülk sahiplerinden ortak katılım payı olarak tahsil eder ya da terminal ünitelerini malik veya kiracı sıfatı ile işletenlerinden işlettikleri bölümü sigorta ettirmelerini isteyebilir. ç) Terminal içine büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve evcil hayvanlar sokulmaz, ancak evcil hayvanları özel kafes ya da kutu içinde yolcunun beraberinde taşımasına izin verilir. 4

5 d) Terminal dahilinde alkollü içkiler ve uyuşturucu madde bulundurma, alkollü ve uyuşturucu madde içme, yatma, uyuma gibi adaba ve güvenliğe aykırı davranışlarda bulunulamaz. Bu tür davranışlara izin verilmez. e) Terminal içinde, yol üzerine, peron giriş ve çıkışlarına oturma grupları ve masalar üzerine eşya konulamaz. f) Terminal alanına, satılan malın cinsi ne olursa olsun seyyar satıcı giremez. g) Terminal alanına dilencilerin girmesine kesinlikle izin verilmez. ğ) Terminal içerisinde her türlü ısınma, havalandırma, aydınlatma, temizlik, su vb. giderler terminal işletmecileri tarafından ödenir. h) Terminal dahilinde acenteler (firma-şirket) ve ortak işletmelerde ortaklıktan ayrılan kişiler, kendi adlarına müktesep haktan bahsederek ayrıca yeni yazıhane talebinde bulunamazlar. ı) Terminal dahilinde acente (firma-şirket), birlik, kooperatif gibi her ne isim altında olursa olsun tesisleri kiralayanlar, yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve Belediye Meclisince yapılan değişiklik maddelerine istinaden faaliyetlerine devam ederler. Hiçbir surette faaliyetlerine ara veremezler, faaliyetlerini durduramazlar. (2) TERMİNAL ŞEFİNİN GÖREVLERİ: Terminal Şefi, terminaldeki yükümlülüklerini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü direktifleri, Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda yerine getirir. Firma ve kiracılarla yapılan mukavele ve şartnamelerin uygulanmasını sağlar. Tüm organlar (servisler) in çalışmalarını denetler. Belediyenin diğer üniteleri ile olan ilişkilerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlar. (3) İDARİ İŞLER BÜROSUNUN GÖREVLERİ: a) Gelen-giden evrakların kayıt işlemlerinin düzenli tutulması, b) Havale için gelen evrakların şefliğe sunulması, c) Terminal ile ilgili her türlü yazışmaların hazırlanması, ilgili servislere gönderilmesi ç) Demirbaş Eşya Yönetmeliği ne uygun olarak tüm demirbaşların kayıtlarının tutulması, d) Vardiyalı çalışan memur ve işçilerin çizelgelerinin hazırlanması, müdürün imzasından sonra Başkanlık onayına sunulması. (4) NÖBETÇİ MEMURU: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki terminal ve garajlarda saatleri arasındaki hizmetlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. İhtiyaca göre yeteri kadar elemandan oluşur. (5) HAREKET VE KONTROL MEMURLUĞU: Şefliğin uygun göreceği şekilde vardiyalı olarak çalışır. Hareket ve kontrol memurluğu ihtiyaca göre yeterli sayıda personelden oluşur. Hareket ve Kontrol Memurluğunun görevleri şunlardır: a) Terminalden çeşitli il ve ilçelere yapılan yolcu taşımacılığında taşıyıcı şirketlerin hareket saatine göre peron müracaatlarını inceler, çıkış ile ilgili kontrol ve ücretleri tahsil eder. b) Taşıyıcı şirketleri, kendilerine verilen talimatlar ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaları denetler. c) Terminal araç giriş ve çıkış kapıları önünde araç durmamasını, giriş kapısından çıkış yapılmamasını, yolcu taşıyan ve ücretli giren araçların dışındakilerin terminale girmemesini sağlar. ç) Seyyar satıcıların terminal etrafında, kapı önünde durmalarına, içeri girmelerine engel olurlar, çığırtkanlık yapılmasına izin vermez. d) Kanun ve Yönetmeliklere uymayanları Terminal Şefinin bilgisi dahilinde Zabıta Karakoluna bildirir. e) Görev yerini Terminal Şefinin bilgisi dışında terk edemez. 5

6 f) Çıkış kapısından çıkmak isteyen her aracı durdurur. Terminal ücretinin ödendiğine dair fişin o araca ve güne ait olup olmadığını inceler, uygunsa çıkışına izin verir. g) İdarece taşımacılara tahsis edilmiş bulunan peron ve hareket saatlerine göre otobüslerin (kırsal kesim dahil) hareket peronlarına saatinde girmelerini ve saatinde hareket etmelerini sağlar. ğ) Terminale gelen otobüs yolcularını ve bagajlarını en kısa zamanda indirmelerini, bu işlemleri yapmış olan otobüslerin ve yolcuların peronları boşaltmalarını sağlar. h) Terminal içerisinde park alanında park etmiş otobüslerin yıkanmasına, tamirine ve yerlere çöp atılmasına mani olur. (6) HAREKET MEMURU (ANONS GÖREVLİSİ): Hareket memuru şu görevleri yerine getirir: a) Firma ve işletmeler tarafından verilen saatlere göre aracın gideceği yer ve saatinde yolcuları ve araç sürücülerini uyarır. b) Zamanında kalkış yapmayan ve zamanından önce perona giren ve kalkan araçları raporla tespit ederek müdüriyete bildirir. c) Anons cihazının kullanılmasından ve anons yerinin temizliğinden sorumludur. (7) ZABITA KARAKOL AMİRLİĞİ: Terminalde asayiş ve disiplini sağlamakla görevli olan Zabıta Karakol Amirliği, Belediye Zabıta elemanlarından oluşur ve vardiya halinde çalışır. Bu yönetmelik ve Zabıta Tembihnamesine göre görevlerini ifa ederler. Zabıta Karakol Amirliğinde görevli amir ve memurlar özlük hakları bakımından Zabıta Müdürlüğü ne ve idari yönden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne bağlıdır. (8) ŞİRKETLER, YAZIHANELER, DİĞER İŞLETMELERİN GÖREVLERİ: a) Şirketler yazıhanelerinde kendi sorumluluklarını taşıyan bir mesul müdür çalıştırırlar. Mesul Müdür; yönetmelik hükümlerini şirketler (acenteler) adına yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca Terminal İdaresi ve müşterilerle (yolcu) ilgili ilişkileri yürütür. b) Şirketler tescil ettirdikleri ticaret unvanı ile anılır ve bunu gösteren tabelası gişenin uygun bir yerine Belediyenin tespit edeceği yer, ölçü ve biçimde asılır. Ayrıca otobüslerin ön, arka ve yan taraflarına firmanın ismini, varsa amblemini yazdırır. c) Terminal içinde ve dışında müşteri temini amacıyla çığırtkan, ayakçı, simsar vb. personel çalıştıramaz. ç) Şirketler bilet satış gişeleri için gündüz yazıcı (katip) gece yazıcı ve peroncu unvanlarının dışında her ne isim adı altında olursa olsun personel istihdam edemezler. Her peron için bir gündüz bir de gece olmak üzere iki adet peroncu çalıştırabilirler. d) Şirket ve müstecirler çalıştırabilecekleri kişiler ve görevlerini işe başlatmadan en az 7 gün önce Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne bildirmek mecburiyetindedirler. e) Şirket müstecirlerin çalıştıracaklarını beyan ettikleri personel için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce güvenlik soruşturması istenebilir. Çalışması uygun görülen personel için fotoğraflı çalışma kartı verilir. Personel, kartı çalışma süresince yakasına takmak zorundadır. Şirket bu görevlilerin davranışlarından belediyeye karşı sorumludur. Belediyece uygunsuz davranışı tespit edilen personel terminalde çalıştırılamaz. f) Taşıma bileti şirket ile yolcu arasında yapılmış bir sözleşme olup, bilete, yolcunun istediği saatten başka yazıldığı ve istikametinin haricinde bilet kesildiği takdirde bilet parası yolcuya iade edilir. g) Şirketlerce yolculara verilecek biletler, kanunlar ile tespit edilmiş şekilde sıra numaralı olacak ve biletin üzerinde; 1) Şirketin (acentenin) unvanı ve adresi, 2) Yolcunun adı ve soyadı, 6

7 3) Gideceği yer, 4) Otobüsün hareket saati ve tarihi, 5) Bilet bedeli, 6) Bileti veren şahsın adı, soyadı ve imzası, 7) Bileti verdiği tarih ve saat bulunacaktır. ğ) Seyahatten vazgeçen yolcuların hareket saatinden en az 6 saat öncesine kadar yapacakları başvurularda bilet bedelinin tamamı, hareket saatinden en az 1 saat önce yapılan başvurularda ise bilet bedelinin yarısı kendisine ödenir. Bu sürenin aşılması halinde ise ücretinin ödenip ödenmemesi şirketin kendi insiyatifindedir. Ancak şirketler yolcu taşıma biletlerine ücretin iadesi ile ilgili olarak yönetmeliğin bu maddesi hilafına hüküm koyamazlar. h) Yolculara ait olan ve bagajda taşınacak eşyaların her parçası için mutlaka bagaj fişi verilecek ve numaralı olan bu fişlerin bir parçası eşya sahibine verilecektir. ı) Yolcuların 25 kg. a kadar olan bagajları ücretsiz taşınacak olup, fazlası yolcu ile firma arasındaki anlaşma ile belirlenecek ücrete tabidir. j) Otobüslerin, bagajlarında yakıcı, patlayıcı, bulaşıcı, akıcı ve koku yayıcı eşya taşıması yasaktır. k) Otobüslerin kendilerine tahsis edilen peronlarına hareket saatlerinden azami 25 dk. Önce her türlü yol hazırlığı ve ikmallerini gerçekleştirdikten sonra çekilecek ve tam saatinde hareket edecektir. Yolcunun olmaması veya az olması gibi sebeplerle vasıtanın hareketi ertelenemez. l) Şirketler terminalden hareket edecek vasıtaların hatları ile hareket saatlerini aylık çizelgeleri bildirerek adlarına peron tahsisi yaptıracaklardır. Hareket saatleri ile peron tahsisi trafik emniyeti ve diğer şirketlerin tahsisleri de göz önüne alınarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce tespit edilir ve lüzumunda değiştirilebilir. m) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar terminal haricinde, perondan çıktıktan sonra terminal geçiş yolları ya da terminal çevre yolları üzerinde yolcu ve yük indirme bindirme yapamazlar. Fazla yolcu ile terminal çıkışı yapamazlar. n) Bilet satış gişeleri ve ofisler amacı dışında kullanılmaz. Değişiklik yapılamaz. Hiçbir şekilde gişe ve ofislere emanet eşya konulamaz. o) Acenteler (firma-şirket) çalıştırdığı personele tek tip giysi giydirmek ve giysilerin kolay görülür uygun yerine görevlinin adı-soyadı ve firma amblemini koymakla yükümlüdür. ö) Firmanın Ulaştırma Bakanlığı ndan alınan yetki belgelerinin geçerlilik süresi olan 2 yıl sonunda yenilenmesi gerekir. Geçerlilik süresi yenilenmeyen yetki belgelerinin iptal edilmesi, firmanın işyeri kira sözleşmesinin de iptali sonucunu doğurur. Kamu kuruluşlarının ya da kamu yararına çalışan kuruluşların şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabilmesi için yine Ulaştırma Bakanlığı ndan E1 yetki belgesi almış olması gerekir. Yetki belgesi almayan ya da yetki belgesinde belirtilen şartlara uymaksızın şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve bu işle ilgili acentelik yapılamaz. p) Güzergah belgesi ile kırsal kesim ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan firma ve şirketler de konu ile ilgili mevzuata uymak zorundadırlar. r) Firma kendi adına kayıtlı olmayan otobüsleri terminale alamaz, terminal çevresinde bekletemez, bu araçlara yolcu veremez. s) Yönetmelik ve talimatlara aykırı bir biçimde bilet satış gişelerinde ses yayını yapan radyo, teyp ve televizyon vb. araçları bulunduramaz ve kullanamaz. ş) İlimize diğer il ve ilçelerden gelen vasıtalar yolcu indirme işlemini kısa sürede tamamlayarak peronu en kısa zamanda terk edeceklerdir. Otobüs ve vasıta sahipleri temizlik ve bakım için ayrılmış servisler ve mahaller dışında temizlik, bakım yapamazlar. t) Acenteler (firma-şirket) karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı konusundaki Ulaştırma Bakanlığı nın ilgili maddelerinde sözü edilen yetki belgesine il içersinde taşımacılık yapanlar ile güzergah belgesine sahip olmalıdır. 7

8 u) Firma sorumluluğu altındaki otobüslerin giriş ve çıkış ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. ü) Terminal dahilinde acenteler (firma-şirket) ortak işletmelerde ortaklıktan ayrılan kişiler, kendi adlarına müktesep haktan bahsederek ayrıca yeni yazıhane talebinde bulunamazlar. v) Terminal dahilinde acente (firma-şirket) birlik, kooperatif her ne isim altında olursa olsun diğer tesisleri kiralayanlar yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve Belediye Meclisince yapılan değişiklik maddelerine istinaden faaliyetlerine devam ederler. Hiçbir surette faaliyetlerine ara veremezler, faaliyetlerini durduramazlar. (9) TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETİ: Terminalde verilen hizmetlere karşılık alınacak ücret her sene Kastamonu Belediye Meclisi nce tespit edilir. Çıkış ücreti ödemesi yapmadan çıkanlar cezalandırılır ve tekrarı halinde (ücret ödemeden çıkan aracın) peron tahsisi iptal edilir. Ayrıca çıkış ücretleri bağlı olduğu yazıhaneden cezalı olarak alınır. (10) PARK ALANLARI: Terminal içindeki belirtilen peronlarında yük ve yolcularını indiren araçların şoför ve sahipleri en seri şekilde peronlarını terk ederek belirlenen park yerine çekilmeye ve diğer araçların giriş ve çıkışları ile manevralarına engel olmayacak şekilde yerleştirmeye mecburdurlar. Terminale yolcu ve yük getiren hususi otomobil, minibüs ve benzeri araçlar da diğer vasıtalar gibi kendilerine ayrılan yerlere park etmeye mecburdur. Bu vasıtaların yolcu peronları ile otobüs park alanlarına girmeleri ve park yapmaları yasaktır. (11) ARAÇ VE HAT BEYANI: Terminalde yolcu taşımacılığı yapan şirket ve kuruluşlar, taşımacılıkta kullandığı araçların cinsi ve faaliyet gösterdikleri hatlarla ilgili bilgileri takvim yılı başında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Şirketler yıl içinde yapacakları değişiklikleri en az 3 gün önceden bildireceklerdir. Ancak yeni hat veya peron tahsisi Belediye Encümen kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yetkisindedir. (12) MANİFESTO: Manifesto, acentelerde tutulması mecburi olan, otobüs oturma yerlerini gösteren, tarih, saat, isim ve bilet numaraları işlenmiş oturma planını ifade eder. Manifesto 2 nüsha halinde düzenlenir ve aşağıdaki bilgileri içerir: a) Oturma planı üzerinde koltuk numaraları, karşısında yolcu adı ve soyadı ile biletin gün ve saati, b) Otobüsün plakası, hareket saati ve gideceği yer, c) Yönetici veya bilet vermekle görevli kişinin adı, soyadı ve imzası bulunmak zorundadır. ç) Manifestolar kurşun kalemle doldurulmaz. (13) BİLET SATIŞ VE MÜDÜRİYET ODALARI: Bilet satış ve müdüriyet odaları ile ilgili kurallar şunlardır: a) Bilet satış ve müdüriyet odalarında içki, kahve, çay bulundurmak, yemek pişirmek, sair ısıtıcı, elektrikli ocak kullanmak yasaktır. b) Müdüriyet odaları dahil olmak üzere tüm gişelerde televizyon, radyo, teyp ve pikap çalmak yasaktır. c) Gişelerin çevresine sandalye veya eşya koymak, işgalde bulunmak ve bu yerleri ambar ya da emanet yeri gibi kullanmak, eşya kabul etmek yasaktır. ç) Gişelerde görevli personelin kılık ve kıyafeti düzgün olacaktır. (14) TUVALETLER: Tuvaletlerle ilgili düzenleme şu şekildedir: a) İşletmeci-kiracı, iç ve dış mekan olmak üzere günde 24 saat sürekli olarak dezenfekte edici maddeler kullanarak, tuvaletin temizliğini sağlayacak ve işyerini günde 24 saat yılda 365 gün 8

9 kesintisiz hizmet verecek konuma getirecektir. Ayrıca kabinlerde koku giderici maddeler bulunduracaktır. Çalışma saatlerini değiştirme yetkisi Belediye Encümeni ndedir. b) İşletmeci-kiracı, tuvalet temizliğini yapmak ve ücret tahsil etmek üzere ayrı ayrı personel çalıştırmak zorundadır. c) İşletmeci-kiracı, Belediye Başkanlığı veya Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün uygun göreceği şekilde işçi çalıştırabilir. ç) Tuvalette çalışan personelin, biçimi Belediye Başkanlığı veya Ulaşım Hizmetleri Müdürü tarafından belirlenen kıyafetler her gün temiz ve ütülü olacaktır. d) Tuvalet çalışanlarının el, yüz ve beden temizliklerine dikkat edilerek ve bu temizlik günlük olarak sağlanacaktır. e) İşletmeci-kiracı, Bay, Bayan tuvaletlerinin her birinde, müşterilerin kullanımı için, yalnızca sıvı sabun bulunduracak ve lavabo sayısının en az yarısı kadar kağıt havlu ile her kabinde çöp sepeti, maşrapa, askılık, kağıtlık ve tuvalet kağıdı bulunduracaktır. f) İşyerini teslim aldığı tarihten itibaren en çok 15 (onbeş) gün içinde elektrikli el kurutma aygıtlarına ve kağıt havlu gereçlerini yerlerine takarak çalışır durumda kullanıma hazır duruma getirir. g) Müşterilerin kullanılacak sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve her türlü temizlik gereçlerinin sürekli olarak, yeterli miktarda ve standartlara uygun kalitede olmasını sağlayacaktır. ğ) Tuvalette kullanılacak sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve her türlü temizlik gereçleri işletmeci tarafından karşılanacaktır. h) Tuvaletlerde kabinlerin dışında kalan alanların tamamı her zaman kuru olacaktır. ı) İşyerinin sözleşme hükümlerine, ticari kurallara, idari makamların ve Belediyenin Yönetmelik ve Kurallarına göre işletilmesi, idari, mali ve cezai tüm sorumluluğu işletmeciye aittir. i) İşletmeci-kiracı, ölçüleri, biçimi Belediye Başkanlığı tarafından belirlenmiş, işyerini tanıtan bir tabelayı, tuvalet fiyatlarını gösteren tabelayı, Belediye Başkanlığının bildireceği, tuvalet kültürü ile ilgili çeşitli sloganları içeren tabelaları, ayrıca bir şikayet ve dilek kutusunu; tuvalette Belediye Başkanlığı tarafından saptanan yere asmak ve Belediyenin bu konularda alacağı kararlara ve uygulamalara riayet etmek zorundadır. j) Tuvalet ücretleri bağlı bulunduğu odalar, yoksa Encümen tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Bunun dışında ücret tarifesi uygulanamaz. k) Terminal içindeki Polis Karakolu ve Zabıta Personelleri ile terminalde görevli diğer Belediye personeli tuvaleti ücretsiz olarak kullanacaktır. l) İşletmeci, tuvaletlerde kullanılacak kağıt havluları poşet içinde veya temiz verecektir. m) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ya da Zabıta Müdürlüğünün belirleyeceği yetkililer tarafından yapılan denetimler sonucunda; tuvalette verilen hizmetlerden ya da donanım elemanlarından herhangi birinde eksiklik, aksaklık, bozukluk saptanması durumunda işletmeci sorumludur. (15) BÜFELER: Büfelerle ilgili düzenleme şu şekildedir: a) Büfe işletmecisi, büfeyi yılda 365 gün, günde 24 saat hizmete açık tutmak zorundadır. Bunun için gerekli izinleri alacak ve personel bulunduracaktır. Çalışma saatlerini değiştirme yetkisi Belediye Encümeni ndedir. b) Büfe işletmecisi, müşterilerinin kullanımı için şekli, yeri ve cinsi Belediye Başkanlığınca tespit edilen bir adet çöp sepeti bulundurmak zorundadır. c) Büfe çalışanları şekli ve biçimi Belediye Başkanlığınca tespit edilen iş gömleği giymek mecburiyetindedir. İş gömlekleri lekesiz, temiz, ütülü olacak ve giysilerin uygun bir yerinde adı, soyadı, çalıştığı işletmenin adı ve amblemi bulunacaktır. Çalışanların saç sakal tıraşları, el, yüz ve beden temizliği eksiksiz olacaktır. 9

10 ç) Büfe işletmecisi büfe alanı dışında seyyar satış faaliyetinde bulunmayacaktır. d) Bina işletmecisi, büfe ve çevresini temiz tutacaktır. Büfe alanı dışındaki yerlerde ambalaj malzemesi ve emtia stoku bulundurmayacaktır. e) Büfede dışarıya koku yayan açık yiyecek-içecek hazırlanamaz, bulundurulamaz ve satılamaz. f) Büfede satılacak yiyecek ve içeceklerin fabrikasyon olarak ambalajlı ve kapalı olması zorunludur. g) Bayat, bozuk, hileli ya da hijyenik kurallara uymayan yiyecek, içecek bulundurulamaz ve satılamaz. ğ) Büfede alkollü içki bulundurmak, satmak ve içmek yasaktır. h) Büfede yatılamaz, uyunamaz, adaba ve güvenliğe aykırı davranışlarda bulunulamaz. ı) İştigal konusu kesinlikle değiştirilemez. Aksi takdirde ruhsat iptal edilir. i) Büfeye mal getirilmesi ve atıkların büfeden çıkarılması Belediye Başkanlığınca belirlenen şekilde ve saatlerde yapılacaktır. j) İşletmecinin adı ve soyadı ticaret unvanının yazılı olduğu ve Belediye Başkanlığının belirleneceği ölçü ve biçimlere uygun olacak tabela, büfe üzerine asılacaktır. k) İşyerinin sözleşme hükümlerine, ticari kurallara, İdari makamların ve Belediyenin Yönetmelik ve Kurallarına göre işletilmesi, kuşat alınması, idari, mali ve cezai tüm sorumluluğu işletmeciye aittir. l) Belediye Başkanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde; büfe kapısının, zemininin, duvarının, camekan, vitrin ve tezgahının herhangi birinin kırık, çatlak, kullanılamaz durumda bulunması ya da büfe sözleşmesi şartnamesine uyulmaması halinde yapılan ihtarı müteakip bir hafta içinde eksiklikler giderilecektir. m) Belediye Encümeni nce çalışma saatleri belirlenen terminal dahilindeki büfelerden 1 tanesi saat den sonra nöbetçi büfe olarak tayin edilecek ve aylık çizelge Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilecektir. (16) KAFETERYA VE RESTORAN: Kafeterya ve Restoranlarla ilgili düzenleme şu şekildedir: a) Kafeterya ve restoran yılda 365 gün, günde 24 saat açık tutmak zorundadır. Çalışma saatlerini değiştirme yetkisi Belediye Encümenindedir. b) Kafeterya ve restoran çalışanları şekil ve biçimi Belediye Başkanlığınca belirlenen iş gömleği giymek zorundadır. İş gömlekleri lekesiz, temiz ve ütülü olacak ve giysilerin uygun bir yerinde adı, soyadı, çalıştığı işletmenin adı yazılı olacaktır. Çalışanların saç, sakal tıraşları, el, yüz ve beden temizliği eksiksiz olacaktır. c) Kafeterya ve restoran işletmeleri dışında terminal içinde seyyar satış faaliyetinde bulunamazlar. Ancak istek dahilinde büro ve diğer iş yerlerine çay ve meşrubat servisi yapabilirler. ç) Kafeterya ve restoran çevresi temiz tutulacak, kafeterya ve restoran dışında ambalaj malzemesi ve emtia stoku bulundurulmayacaktır. d) Kafeterya ve restoran dışında Terminal içerisine koku yayan, açık yiyecek ve içecek hazırlanamaz, bulundurulamaz ve satılamaz. e) Bayat, bozuk, hileli yada hijyenik kurallara uymayan yiyecek, içecek bulundurulamaz ve satılamaz. f) Kafeterya ve restoranda yatılamaz, uyunamaz, adaba ve güvenliğe aykırı davranışta bulunulamaz. g) İştigal konusu kesinlikle değiştirilemez. Aksi takdirde ruhsatı iptal olunur. ğ) Asılacak tabelalar Belediyenin münasip göreceği şekilde, ebatta ve yerde uygun biçimde asılacaktır. 10

11 h) Belediye Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda; kafeterya veya restoranın duvarının camekan, vitrin ve tezgahında herhangi bir kırık, çatlak ya da kullanılamaz durumda bulunması ya da yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde ihtar edilir. Fiilin durumuna göre cezayı işlem yapılır. ı) Kafeteryada dışarıya servis yapmamak şartıyla alkollü içki hariç her türlü içecek ile beraber tost, hamburger, sandviç, gözleme, simit, börek, poğaça, pasta, tatlı çeşitleri gibi unlu mamuller verilebilir. Bunların dışında yiyecek ve içecek türüne müsaade edilmez. Masa ve sehpaların üzeri mermer, formika, cam veya benzeri maddelerle kaplı olacaktır. Tabak, bardak, çatal, kaşık ve bıçaklar iyi cins olacaktır. (Melamin tabaklar kullanılamaz.) i) Restoranda alkollü içki hariç her türlü içecek ve yiyecek servisi yapabilir. Bunun dışında restoranda kullanılacak olan masalar ve sandalyeler iyi cinsten yapılmış olup, masaların üzeri temiz keten veya benzeri bir bezle örtülecektir. Tabaklar tek tip ve iyi cins porselenden, çatal, kaşık ve bıçaklar iyi cins paslanmaz maddeden olacaktır. j) Kafeterya ve Restoranın günlük faaliyet süreleri Encümence belirlenir. (17) EMANET: Terminalde emanetçi olarak faaliyet gösteren işletmecinin uyması gereken hususlar şunlardır: a) Kastamonu Belediyesi Encümeni nce belirlenen fiyat tarifesi uygulanacaktır. Onaylı fiyat listesi yolcuların görebileceği yere asılacaktır. b) Kanunlara uygun şekilde hazırlanmış olan üç parçadan müteşekkil fişlerden bir tanesi eşya sahibine verilecek, bir parçası eşya üzerine konulacak ve üçüncü parça dip koçanda kalacaktır. c) Kullanılan fişlerin seri sıra numaralarına göre bir cetvel tutulacaktır. ç) Kendilerine emanet olarak verilen eşyaların kaybından, hasara uğramasından ve çalınmamasından sorumludur. d) Mesai süresi Encümence belirlenir. e) İşletmeci veya çalıştıracağı personel için savcılık sabıka kaydı ile idari makamlardan güvenlik soruşturma belgesi istenebilir. f) Emanet işyerinde hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, emniyeti suistimal, her türlü kaçakçılık suçlarından biri veya bir kaçından sabıkası olan personel çalıştırılamaz. g) İşletmeci emanete aldığı her türlü eşyayı sabotaj faaliyetine karşı dedektörle muayene eder, gerekirse şüphe edilen emanet, sahibine açtırılarak kontrol edilir. (18) HAMAL ÇALIŞTIRILMASI: Terminal dahilinde faaliyet gösteren şirket ve müstecirler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün gözetimi altında görev yapanların dışında hamal çalıştıramazlar. Terminal dahilinde çalıştırılacak hamalların sayısı Encümence tespit edilir. Hamallar bu yönetmelik hükümlerini, aşağıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar: a) 18 yaşını tamamlamış olmak, b) Herhangi bir sakatlığı ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak, c) Güvenilir ve iyi ahlaklı olduğuna dair kefil göstermek, ç) Tek tip elbise veya tulum giyerek Terminal Amirliğince verilecek madeni levhayı takmak, d) Yolcu ve yük sahiplerinin eşyasını terminal dışından vasıtaya, vasıtadan terminal dışına kadar taşımak, e) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce seçilen hamalbaşının emirlerine uymak, f) Belediye Encümenince tespit edilen ücreti uygulamak, g) Yolcularla ücret konusunda tartışmamak, Encümenin tespit edilen ücret listesinde bulunmayan malları taşıma ücretlerini örneğine uygun belirlemek, ğ) Sağlık durumları hizmete elverişli olduğuna ilişkin resmi sağlık raporu, devlete karşı işlenmiş suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik ve kaçakçılık ile uyuşturucu maddeye 11

12 ilişkin suçlardan mahkumiyeti bulunmadığına dair Savcılık İyi Hal Belgesi olmayan şahıslara hamallık yaptırılmaz. (19) TAKSİ DURAĞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: Taksi durağı işleticileri bu yönetmelikteki hususlara ilave olarak aşağıdaki tertip ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdürler: a) Taksi durağında çalışan ticari taksilere ait bilgiler (sürücü ve araca ait) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilecektir. b) İdarece belirlenen yerler dışında park etmek ya da yolcu almak üzere beklemek kesinlikle yasaktır. c) Taksi şoförü çığırtkanlık yapamaz. ç) Terminal içinde ticari taksilerin bakım ve temizliği kesinlikle yapılamaz. d) Taksi şoförleri çevreyi ve müşterileri rahatsız edici davranışlarda bulunamaz. e) İşletmeciler, müşteri hizmetlerinde kullanılmak üzere taksilerinde şehir krokisi ile konaklama tesislerine ait bilgileri (adres, telefon vb) bulunduracaklardır. (20) YOLCULARIN UYACAĞI HÜKÜMLER: a) Terminal içinde gerek yolculuk için gerekse yolcuları karşılama ve uğurlama maksadı ile bulunanlar kendilerine ayrılan yolcu salonlarında veya alışveriş merkezlerinde bulunabilirler. Girilmesi idarece yasaklanan yerlere giremezler. Bu konuda yapılacak uyarılara uymak zorundadırlar. b) Yolcular ve yakınları çevreyi rahatsız edici tutum ve davranışlarda (yüksek sesle konuşmak, tartışmak, yatmak, uyumak, ayakkabı çıkarmak, çevreyi kirletmek, kapalı alanlarda sigara içmek, içki içmek vb.) bulunamazlar. c) Kamuya ve işyerlerine ait her türlü eşyaya, araca ve tesise zarar verenler hakkında yasal işlem yapılır. ç) Elindeki bilet saatini geçiren yolcu bilet üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Ancak firma ile anlaşmak suretiyle bir sonraki araba ile seyahat edebilir. (21) KİRALAMA İLE İLGİLİ İDARİ, MALİ, HUKUKİ HÜKÜMLER ve İDARENİN (KİRALAYANIN) YETKİLERİ: a) Encümen, kiralanacak yerlerle ilgili kiralama usul, yöntem ve süreleri kendisi belirler. b) Kiralama işlemi, Belediye ile kiracı arasında kira sözleşmesi ile yapılır. Encümen kira sözleşmesine kiralamayla ilgili özel hükümler koyabilir. c) Belediye, mecurun (kiraya verilenin) kira sözleşmesine uygun olarak işletilip işletilmediğini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Kiracı idarenin bu yetkisinin kullanım biçimini ve zamanını kısıtlamayacağını önceden kabul eder. ç) Belediye, kira sözleşmesine aykırı davranışlarda bulunan kiracı aleyhine gerekirse kira sözleşmesini feshedebilir. d) Belediye, kiracılardan işyerlerinde çalıştıracakları kişi ve personel için savcılık sabıka kaydı isteyebilir. e) Belediye kiracının kira sözleşmesinde yer alan vecibelerin yerine getirilmesinin karşılığı olarak teminat alabilir. Teminatın şekil ve miktarını Encümen belirler. f) Kiracı, vermiş olduğu teminatın sözleşme süresi içinde vadesi gelen kiralarına, kira faizlerine ve aleyhine yapılacak masrafların mahsubuna sayılmasını isteyemez, nakit teminattan herhangi bir faiz talep edemez. g) Elektrik ve su aboneleri kiracılara ait olacaktır. ğ) Kira bedelleri ve işletme ortak gider payları, kira sözleşmesi hükümlerine göre peşin tahsis edilir. Kira bedelleri ait olduğu ay içerisinde işletme ortak gider payları giderlerin ait olduğu ayı takip eden ayın en geç 5.günü iş saati sonuna kadar ödenmesi durumunda peşin ödenmiş 12

13 sayılır. Bu tarihten sonraki kira ve ortak gider ödemelerinde kiracı aleyhine 6183 sayılı kanunun gecikme faizi oranına ilişkin hükümleri uygulanır. h) Sözleşmeyle ilgili her türlü resim, harç, damga pulu, noter giderleri ile bütün vergiler kiracıya aittir. (22) KİRACININ MÜKELLEFİYETLERİ: a) Kiracı, kira sözleşmesinin yalnızca sözleşme konusu işyerini kapsadığını, terminaldeki diğer kapalı ve açık alanlar ile işyerleri üzerinde hiçbir hak vermediğini kabul eder. b) Kiracı, Belediye ile güvenlik biriminin yetki ve sorumluluk alanındaki yaptırımlarına Belediye tarafından konulmuş ve konulacak talimatlara uymayı kabul eder. c) Kiracı işyerini 24 saat hizmet verecek şekilde açık ve hizmete hazır bulunduracaktır. ç) Kiracı, Belediyenin izni olmadan mecuru kira sözleşmesinde belirtilen amaç dışında kullanamaz, üçüncü kişilere devredemez, ortak alamaz. d) Kiracı, birden fazla kişi olması halinde sözleşmeden dolayı idari, hukuki ve mali bakımdan müşterek ve müteselsilen sorumludur. e) Kiracının ortak girişimci olması halinde ortaklar hisse ve haklarını üçüncü kişilere devredemez. Ortaklardan birinin ayrılması halinde diğer ortakların işletmecilik sıfatları devam eder, yeni ortak alınması Encümenin onayına bağlıdır. f) Kiracının vefatı halinde mirasçıları vefattan itibaren 3 ay içinde, aynı sözleşmeyi devam ettireceklerini veraset ilanı ile yazılı olarak idareye bildirdikleri ve Encümen uygun gördüğü taktirde, kendileri ile eski sözleşmenin şartları dahilinde ve bu sözleşmenin süresi içinde yeniden sözleşme yapılabilir. Sözleşmeye taraf olmak istemeyen feragatname verir. Ölümü takip eden 3 ay içinde tescil işlemi yapılmaz ise sözleşme bu 3 ayın sonunda sona erer. g) Kiracı, işyerinde tadilat, ilave tesisat, mevcut tesisatın kaldırılması gibi inşaat ile mimari projeye aykırı işlem yapamaz. Belediyenin öngördüğü kullanım, mimari ve iç mimari projeleri uygulamak ve bunlara uymakla yükümlüdür. Uymadığı takdirde Encümenin sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır ancak Encümenin izin vereceği değişiklikler için bedeli kiracıya ait tadilat ve değişiklik yapılabilir. İzinsiz yapılacak işlerden doğan zarar ve ziyan kiracıdan tahsil edilir. ğ) Kiracı, işyerinin herhangi bir teknik ya da doğal nedenlerle kullanılmaz duruma gelmesinden dolayı hiçbir hak talep edemez. h) Kiracı, kendisine kiralanan yerin hudutları dışına çıkamaz. Civarındaki diğer kiracıların rahat ve huzurunu bozacak hareketlerde bulunamaz. ı) Kiracı, işyerinde (lokanta, çay ocağı vb. hariç) yangın ve hırsızlığa karşı gerekli tedbirleri alıp işyerinde LPG tüpü gibi yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulunduramaz. i) Kiracı, kiraladığı işyerinin dışına Belediyenin izni olmadan herhangi bir eşya koyamaz, dış duvarlara hiçbir şey asamaz. j) Kiracı, ticaret ünvanının yazılı olduğu ve ölçüleri ile biçimi Belediye tarafından belirlenmiş tabelayı işyerinin Belediyece saptanan yerine asar. Kiracı, başka firma veya ürünlere ait tabelaları işyerine asamaz ve sergileyemez. k) Kiracı, işyerini idarece onaylanan tek tip projeye göre tefriş edecektir. İşyerinde kullanacağı her türlü araç ve gerecin tamiri, montajı, bakım ve onarımı ile işyerinin temizliği kiracıya aittir. l) Kiracı, çalışanları Belediyenin belirleyeceği tek tip giysi giymek zorundadırlar. Giysilerin temiz ve ütülü olmasına dikkat edilecek ve uygun bir yerinde adı, soyadı, çalıştığı işletme veya firmanın adı ve amblemi bulunacaktır. Çalışanların el, yüz ve beden temizliklerinin tam olması sağlanacaktır. m) Kiracı işyerinin büyüklüğüne göre yeterli ölçüde yangın söndürme cihazı ve ilk yardım malzemesi bulunduracak ve cihazın periyodik kontrollerini yaptıracaktır. 13

14 n) Kiracı, bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, SSK, Belediye vb. kurumların yasal olarak istediği kayıtları yaptırmak ve işyerine gerekli belgeleri asmakla yükümlüdür. o) Kiracı, kira sözleşmesine riayetsizlikten dolayı gerek kiralayana gerekse üçüncü şahıslara vereceği zararları tazmin edecek, bu zarar ve borçlara karşılık işyerindeki tüm maddi değeri haiz mallarının kiralayanın rehini olduğunu kabul ve taahhüt eder. (23) KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ: a) Kira sözleşmesinin süresinin bitiminde akdin taraflarca uzatılmayarak fesih edilmesi halinde, ayrıca mahkemece Borçlar Kanunu nun 261. maddesine göre kiracının iflasına karar verilir ve kiralayan tarafından birikmiş borç ve işleyecek kiralar için kendisine yapılacak tebligat üzerine 15 gün içersinde teminat vermemesi veya kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi durumunda kira sözleşmesi yürürlükten kalkar. b) Kira sözleşmesinin yürürlükten kalkması halinde kiracı, işletme kayıtlarına ve yed indeki makbuzlara göre işletmeye olan bilcümle borçlarını (hasar, eski hale getirme, adli takip ve faiz gibi) tasfiye etmedikçe mülkiyetindeki eşyaları kiralanandan çıkartamaz. c) Kiracı, sözleşme şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranması ve bu aykırılıkların idarece verilen süre içinde giderilmemesi halinde sözleşme idarece fesih edilir. ç) Bu yönetmelikte belirtilen yasaklara aykırı davranışlardan dolayı idarece hakkında ceza uygulaması yapılan kiracı aynı konuda aykırı davranışa devam etmesi halinde sözleşmesi fesih edilir, teminatı irad kaydedilir. d) Kira sözleşmesinin uygulanmasından doğacak itilafların halinde Kastamonu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin görevli ve yetkili olduklarını taraflar kabul edeceklerdir. (24) TERMİNAL PERSONELİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER: a) İşçi statüsünde olan personel kanunlar içinde müdüriyet tarafından verilen işleri yaparlar, hangi servise bağlı ise o servisin amirinin yasal emirlerine göre hareket ederler. b) Görevin aksaması halinde görevli personel müdüriyet emriyle hizmeti aksayan serviste görevlendirilebilir. c) Müdür; şef ile personeli zaman zaman bir araya toplayarak çalışmalar hakkında bilgi alır, gerekli emirleri verir. ç) Yönetmelikte belirlenmeyen işlerin yapılması gerektiğinde müdür, asıl veya ek görev olarak bu işi mevcut personelden birisine verebilir. d) Müdür veya Şef birimle ilgili gider tahakkuk evrakını tahakkuk memuru olarak imza eder. e) Tatil günlerinde müdür ve şef, görev başında olan tüm personeli belirsiz saatlerde denetler ve görev ile ilgili kanuni emirler verir. f) Servis şefleri servislerdeki personelin göreve devamını izler, imza defter veya föyünü belirlenen saatte tetkik ve vize eder. g) Hastalanan veya izin isteyen personel, öncelikle kendi servis şefine durumunu bildirmekle yükümlüdür. Hasta kağıdı veya izin dilekçesi, servis şefinin parafından sonra müdüre sunulur. ğ) Servisler birbirleriyle koordineli ve dayanışma içinde çalışırlar, bu hususun sağlanmasında şefler birlikte sorumludurlar. h) Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı veya müdürün emri olmadan hiçbir kimseye evrak veya belge gösterilmez, örnek verilmez. ı) Başkan veya yetki verdiği kimse dışında hiçbir kimse terminalin herhangi bir işiyle ilgili olarak basın, kuruluş, kişi, radyo veya televizyona bilgi ve demeç veremez. i) Her personel kendisine verilen yazı, belge ve bilgileri önem derecesine göre saklamak ve gizliliğine uymakla yükümlüdür. j) Bu yönetmelikte belirlenen yasaklamalara uymayan personele tabi olduğu statü gereği kanuni işlem uygulanacaktır. 14

15 k) Ulaşım Hizmetleri Müdürü belirlenen kanuni süre içinde emrinde çalışan memurların sicil notlarını düzenleyerek Belediye Başkanlığına veya ilgili müdürlüğe sunar. (25) CEZAİ HÜKÜMLER: Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilgili cezai hükümler şunlardır: a) Terminal dahilinde yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılacak davranışlar için 1608 Sayılı Kanun ve diğer ilgili kanun hükümleri gereği ceza tayinine ve miktarlarının artırılmasına Kastamonu Belediye Encümeni yetkilidir. b) Terminal yönetmelik hükümleri, tahsis sözleşmesi ve kira sözleşmesi maddelerine riayet edilmemesi tahliye sebebi olup, sözleşmenin tek taraflı olarak fesih edilmesi Kastamonu Belediye Encümeni yetkisindedir. c) Encümence tespit edilen cezalar, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Diğer Hükümler MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yürürlükte olan Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde terminalin işletimi, sevk ve idaresi ile ilgili olarak Zabıta Müdürlüğüne verilen görevler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yerine getirilir. (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yürürlükte olan Kastamonu Belediyesi Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Yönetmeliğindeki kent içi ulaşım hizmetlerinden sorumlu Belediye Biriminin görevleri, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yerine getirilir. Yürürlük MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür. 15

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, can ve mal güvenliğini temin,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ DAYANAK Madde 1- Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) ve (j) bentleri hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. KURULUŞ

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İKİNCİ BÖLÜM Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları Amaç KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇİNİGAR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Kütahya Belediyesi otogarlarına giriş

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI OTOGAR YÖNETMELĐĞĐ

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI OTOGAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar OTOGAR YÖNETMELĐĞĐ Amaç Madde 1 : Denizli Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar, otogarda bulunan yazıhaneler, işyerleri ve hizmet veren gerçek

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Madde 2-Bu yönetmeliğin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun15/b-c-p ve 34/ maddeleridir.

Madde 2-Bu yönetmeliğin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun15/b-c-p ve 34/ maddeleridir. SİVAS BELEDİYESİ PARKOMATLI PARK YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Sivas Belediyesi sınırlarında muhtelif cadde, sokak, meydan

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yüksek İhtisas

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

T.C DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ġehġrlerarasi YOLCU TERMĠNALĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ġehġrlerarasi YOLCU TERMĠNALĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ġehġrlerarasi YOLCU TERMĠNALĠ YÖNETMELĠĞĠ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIM AMAÇ: Madde 1- Düzce Belediyesi Şehirlerarası ve şehir içi yolcu terminalinde taşımacılar, acenteler,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı