Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri"

Transkript

1 yayın no: 273 KUR AN DA FETİH MÜJDELERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: Sertifika no: Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Tel: (0 212) Fax: (0 212) / Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri Copyright Baskı: Mayıs, 2011 Baskı-cilt: Vesta Ofset,

2 içindekiler Giriş...7 Ayetler Işığında Doğu Roma nın Galibiyeti ve Bedir Zaferi Rûm Sûresi nin Haberi ve İran-Bizans Savaşı...13 Rûm Sûresi ve Bedir Savaşı...19 Bid Sinîn Gösterdikleri...24 O gün ü Belirleyen İpuçları...32 Rûm Sûresi nde Önemli Birkaç Vurgu...36 Bedir Gününe Bakan Diğer Bazı İşaretler...39

3 Ayetler Işığında Kudüs ün Fethi Giriş Mescid-i Aksa ve Kudüs...63 Ayetler Işığında İstanbul un Fethi Anahtar Kelime ve Olaylar...77 Tarih Boyunca İstanbul a Yapılan Kuşatmalar...83 İstanbul un Fethine Bakan Diğer Bazı İşaretler...87 Sonuç Kaynaklar GEÇMİŞTEKİ vahiy mesajlarının esaslarını da içine alan, kıyamete kadar bozulmadan devam edeceği hususunda Allah ın güvence verdiğine dair verilen sözü bulunan, her asırdaki insanların bütün kesimlerine hitap eden Kur an, şüphesiz semâvî kitapların başında gelir. İnsanlık camiası için, bu son mesajı yakından tanıyıp, onun semavî kimliğini görmek, onun sunduğu dünya ve ahiret mutluluk reçetesini kullanmaktan daha büyük bir görev olamaz. Bu çalışmanın amacı, Kur an ın semavî kimliğini gösteren bir parıltıyı yansıtmaktır. Kur an ın semavî kimliğini gözler önüne seren hususlardan biri de verdiği gaybî haberlerdir. Bu haber-

4 lerden bazıları açık ifadelerle, bir kısmı da imâlı bir üslupla, işârî yollarla ifade edilmiştir. Bu araştırmada, özellikle Rum Suresi nin seçilmiş olması, onun hem açık, hem işârî, her iki yolla da gaypten haber veren bir sure olmasından dolayıdır. Ki, bu özelliğiyle Rum Suresi, eskiden beri alimlerin dikkatini çekmiştir. 1 Kâdı Beydâvî ve Ebu s-suud gibi ünlü tefsircilerin de ifade ettiği gibi, Rum Suresi nin bu ayetleri, Kur an-ı Kerim in, Allah katından gelen bir vahiy olduğunu, Hz. Muhammed(asm) in de Allah ın hak peygamberi bulunduğunu gösteren apaçık mucizelerdendir. Zira bu ayetler, her şeyi bilen Allah tan başka kimsenin bilemeyeceği gaybden haber verdi ve verdiği haberler aynen çıktı Misal olarak bakınız: et-taberî, Ebu Cafer, Muhammed b. Cerîr, Câmiu l-beyan an Te vili Ayı l-kur an, XI (cüz:xxi) /16-22; el- Beydâvî, Nasıruddin Abdullah b. Ömer el-kâdî, Envâru t-tenzîl ve Esrâru t-t vîl, V/31-34; en-nesefî, Ebu l-berekât Abdullah b. Ahmad, Medâriku t-tenzîl ve Hakâiku t-t vîl, 31-34; el-kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-ensârî, XIV/1-7; el- Hâzin, Alauddin Ali b. Muhammed, el-bağdâdî, V/31-34; Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak dini Kur an dili,vi\233; es-sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetü t-tefâsîr, II/ El- Beydâvî,V/33; Ebu s-suud, Muhammed b. Muhammed el-imadî, İrşadu l-akli s-selim, IV/176. Peki Rum Suresi nde kullanılan işârî yol nedir? Kur an ın pek çok yerinde olduğu gibi, Rum Suresi nde de, ayet ve surenin sıra numarası, özellikle ayet sayısının işaret ettiği olaylar gibi tevafuklar ve hikmetli dizayn, bu işarî yolun önemli bir üslubudur. Biz bu kitapta, başta Rum Suresi olmak üzere Kur an ın çeşitli sure ve ayetlerinde, İstanbul fethinin de dahil olduğu bazı tarîhî zaferleri gösteren bu işaretleri anlatıyoruz. Bu çalışmada belirtilen tevafuklar da gösteriyor ki: Kur an, sonsuz bir ilim sahibinin bilgisini yansıtan bir semavî belgedir. Kur an ın ifadeleri statik değil, dinamiktir. Belli olaylar hakkında nazil olsalar bile, tarih boyunca tekrar eden benzer olayların hepsine de bakabilirler. Allah ın sonsuz ilminden gelen ve rububiyetin mutlak makamından aldığı geniş perspektifle olayları /konuları takip eden, her asrın insanına semavî kimliğini ispat etmeyi hedefleyen ve insanların bütün kesimlerine hitap eden Kur an, kainatın ezelî bir tercümanı olarak az sözle çok manalar ifade etmektedir. Kur an, tevhid, nübüvvet, haşri ispat, adalet ve ubudiyet i tespit edip gerçekleştirmek gibi temel hedeflerini ortaya koymak için, her şeyden önce kendi

5 semavî kimliğini ispat etmek durumundadır. Bunu her asrın insanlarına göstermek ise, hikmet ve adaletin gereğidir. Bu sebepledir ki, İslam alimleri bir ayetin nüzul sebebinin hususi olması, ifade ettiği mananın umumi olmasına mani değil demişler. Bu prensipten hareketle, Rum Suresi nin ve öteki sure ve ayetlerin gaybî haberini başka olaylar için de söz konusu etmişler; örneğin, Kudus ün Salahadin-i Eyyubi tarafından yapılan fethine de tatbik etmişlerdir. Bir işaretin ilmî bir değer ifade etmesi için, onun Kur an veya hadis gibi bir nasla çelişmemesi, söz konusu ifadeden Arapça dili açısından o işaretin olabileceğini gösteren uygun kelimelerin veya ifadenin bulunmasını yeterli bulmuşlardır. Biz bu çalışmamızda bu prensibe bağlı kalarak Kur an ın gaybî bazı işaretlerini gözler önüne sermeye ve onun binler mucizevî pırıltısından birkaç tanesini ulvî bir hayret ile görmeye çalışacağız... Ayetler Işığında Doğu Roma nın Galibiyeti ve Bedir Zaferi Niyazi Beki 10

6 Rûm Sûresi nin Haberi ve İran-Bizans Savaşı RUM SÛRESİ, Mekke de nazil olmuştur. Kendisinden önceki bir sûre olan Ankebut Sûresi ile yakın bir ilişki içerisindedir. Bu ilişkinin ana teması, Kur an ın mucizeliğidir. Ankebut Sûresi nde Peygamberimiz den (asm), İslam ve iman davasına bir delil olsun diye mucize isteyen müşriklerden şu şekilde bahis olunur: Onlar dediler ki: Ona (Hz. Peygamber e) Rabbinden mucizeler indirilmeli degil miydi? De ki: Mucizeler ancak Allah katındandır. (Ankebut Sûresi, 50) Bir sonraki ayette ise, şöyle buyurulmuştur: 13

7 Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? (Ankebut, Sûresi, 51) Sûre, cihad ve iyi davranışı teşvik eden şu ifadelerle bitirilmiştir: Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, elbet onlara kendi yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz ki Allah, iyi davrananlarla beraberdir. (Ankebut Sûresi, 69) Rum Sûresi, Ankebut Sûresi nde işaret edildiği üzere, insanların görmek istediği mucizeler açısından, Kur an ın gerçekten yeterli bir i caz kaynağı olduğunu gözler önüne sermek için, gaybden yani insanlar tarafından bilinemez olan gelecekten haber veren ayetlerle başlamıştır. Verilen haberin doğruluğu da, ayette ifade edildiği gibi birkaç yıl sonra tarihi bir vaka olarak yaşanmak suretiyle, kesin bir mucize olarak müşrik mümin herkes tarafından apaçık görülmüştür. 1 Konu ile ilgili ayetlerin mealleri şöyledir: Elif lâm mîm. Rumlar mağlûp düştüler: 1- krş. Kurtubî, XIV/5; Elmalılı, VI\233). Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında. Fakat mağlûbiyetlerinden sonra onlar tekrar galip gelecekler: Üç ile dokuz yıl içinde. Evvelce de, bundan sonra da hüküm tümüyle Allah a aittir. O gün mü minler Allah ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine zafer nasip eder. Çünkü O her şeyin mutlak galibi, her şeyi kuşatan rahmet sahibidir. Bu Allah ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ama insanların çoğu da bunu bilmez. (Rum Sûresi, 6) Tefsir, hadis ve tarih kaynaklarının bildirdiğine göre, Rum Sûresi nde söz konusu edilen olayın özeti şöyledir: Bizans ordusu, İranlılarla girdiği savaşta, yurtlarının İran a en yakın bir yerinde (veya Arabistan yakınında) mağlup oldu. Bu haber, o sırada müşriklerle tevhid mücadelesi vermekte olan Hz. Peygamber i (asm) ve Müslümanları üzdü. Müşrikleri ise sevindirdi. Çünkü, kendileri gibi müşrik (Putperest, Ateşperest vs..) bir devlet olan İran/Sasani ordusu, Müslümanlar gibi ehl-i kitap ve semâvî bir dine (aslı ortadan kalkmış da olsa) mensup olduğunu iddia eden Hristiyan Bizans ordusunu feci şekilde yenmişti

8 İranlıların bu zaferinin kendilerini nasıl sevindirdiğini, Übeyy b. Halef gibi bazı müşrikler, Hz. Ebu Bekir e açıkça dile getirmiş, bu zafer, kendileri için uğur getirecek bir olay olarak değerlendirerek: Bizim İranlı dostlarımız, sizin Bizanslı dostlarınızı yendiği gibi, biz de yakında aramızda çıkacak bir savaşta mutlaka sizi yeneceğiz demekteydi. Buna mukabil, Hz. Peygamber (asm) den işin gelecekle ilgili gerçek boyutunu öğrenmiş biri olarak Hz. Ebu Bekir: Allah sizi sevindirmeyecektir. Yakın bir gelecekte Rumlar, İranlılara mutlaka gâlip gelecektir. Peygamberimiz bunu bize haber verdi. diyerek tepki gösterir. Übeyy b. Halef ise ona: Yalan söylüyorsun! Haydi bir süre belirle, seninle bahse girelim teklifinde bulundu. Hz. Ebu Bekir: Allah ın düşmanı! Asıl yalancı sensin! diyerek cevap verdi. Ve nihayet ikisi bahse dair, belirlenen üç yıllık süre ile, on develik miktarı içeren bir antlaşma yaptı. O zaman, henüz bu tür bahis tutuşmalara ve kumar gibi işlere dair Kur an ın yasaklayıcı hükmü gelmemişti. Bu olaydan haberdar olan Hz. Peygamber (asm), Hz. Ebu Bekir e bahis şartlarında bir değişiklik yapmasını buyurdu. Yeni anlaşmaya göre, Rumların galip geleceği savaşın üç ile dokuz yıl içinde olacağı konusunda yeniden bahse tutuşuldu. Buna karşılık deve sayısı yüze çıkarıldı. Ayetin haber verdiği gibi üç ile dokuz yıl içinde Rumlar, hiç kimsenin beklemediği bir tarzda toparlanıp, İranlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Hz. Ebu Bekir yüz deveyi aldı ve Hz. Peygamber in (asm) tavsiyesi üzerine, ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak dağıttı. Rumların İranlıları yendiği gün, Müslümanlar da Mekke müşriklerini Bedir Harbi nde yendi..2 Gibbon un hayreti İngiliz Tarihçisi Gibbon, Decline and Fall of The Roman Empire (Roma İmparatorluğu nun Sukut ve İzmihlali) isimli eserinde, Kur an ayetlerindeki bu 2- Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa, el-camiu s-sahih, Tefsiru sureti 30/31; Hakim, Ebu Abdillah en-neysaburî, el Müstedrek ala s-sahiheyn, II/410; Taberî, Muhammed b. Cerir, Câmiu l-beyan, XI(21. cüz)/16-18; Mevdûdî, Ebu l-alâ, Hz. Peygamber in Hayatı,

9 şaşırtıcı haberinin gerçekleşmesi karşısında hayran kalarak, bin iki yüz elli yıl sonra özetle şu satırları yazmıştır: İki İmparatorluğun sınırları dışında bulunan ve bunlardan her birinin diğerini imha için hazırladıkları tertibatı bilen Hz. Muhammed, İranlıların adım başında zafer kazandıkları bir dakikada, Bizanslıların bir kaç yıl sonra galip geleceklerini söyledi. Dünyada hiçbir haber, o zamanın durumu karşısında, bunun kadar inanılmayacak bir mahiyette sayılmazdı. Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu, zafere değil, yıkılmaya doğru gitmekteydi Gibbon: Decline and Fall of The Roman Empire, II/788; Elmalılı, VI/240, ; Doğrul, Ömer Rıza, Tanrı Buyruğu, 637; Mevdûdî, Ebu l-ala, Hz. Peygamber in Hayatı, 386. Rûm Sûresi ve Bedir Savaşı RÛM SÛRESİ NDE, Rumların gelecekteki galibiyetlerinden söz edilirken, Bedir Savaşı nda Müslümanların Mekke müşriklerine karşı zafer kazanacaklarına da işaret edilmiştir. O gün mü minler Allah ın yardımıyla sevinecekler. (Rûm Sûresi, 4) ayeti, müminlerin de Allah ın kendilerine yapacağı yardımla sevineceklerini söyler. Bu sevinci, sadece Rumların İranlıları yenmesinden ibaret kabul etmek doğru değildir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir elbette. Eğer ayette bahsedilen sevinç, sadece Rumların zaferi ile ilgili olsaydı, Allah ın yardımıyla ifadesine gerek olmazdı. O gün sevinecekler kâfi gelirdi

10 Nitekim tefsircilerin çoğu bu ayetlerden şu manayı çıkarmışlardır: Rumların İranlılara galip geleceği gün, müminler de Allah ın yardımıyla müşriklere karşı zafer elde edecekler ve yalnız Kur an ın haberini tasdik eden Rumların galip gelmesiyle değil; Allah ın özellikle kendilerini galip kılan yardımıyla sevinecekler. 4 Bu husus hadis kaynaklarında da yer almış ve Rumların galibiyetinin, Müslümanların Bedir günü gerçekleşen zafer gününe denk geldiği vurgulanmıştır. 5 Tefsirlerin çoğunda, Rumların galibiyet günü, Bedir günü veya Hudeybiye günü şeklinde iki farklı görüşe yer verilmiştir. 6 Tirmizî ve Hakim 7 Sufyan Sevrî den, Ebu s-suud Efendi 8 Ebu Said el-hudrî den, Rumların İranlılara galibiyetinin, Bedir gününe denk geldiğini aktarmışlardır. Yine Tirmizî 9 Neyar b. Mükerrem den naklettiğine göre, Rum Sûresi nin inmesinden yedi yıl sonra, Rumlar, İranlılara galip gelmişler ve bu mucize karşısında pek çok kimse Müslüman olmuştur. Büyük müfessir Taberî de, Rumların galibiyetini ilan eden, belirsiz olan olayın zamanını belirleyen O gün müminler Allah ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder (Rum Sûresi, 4-5) mealindeki ayeti açıklarken, şu görüşlere yer vermektedir: Yani, Rumların İranlılara galip geldiği gün, Allah a ve Hz. Peygamber e (asm) iman edenler, bir yandan Allah ın, müşriklere karşı kendilerine yaptığı yardımdan, bir yandan da, İranlılara karşı Rumlara yaptığı 4- Taberî, (cüz:xxi) /16; Elmalılı, VI/ Tirmizî, Tefsiru sureti 30/31; Hakim,Abu Abdillah, el-müstedrek Ala s-shihayn, II/ Bk.Ebu l-leys Semerkandî, Bahru l-ulûm, III/4; Beğavî, Ebu Muhammed Hasan b. Mesud, el-ferrâ, Meâlimu t-tenzîl fi t-tefsiri ve t-tevil, VI/388,390; Râzî, Mefatîhu l-ğayb; IX/80; Mâverdî, Tefsir l-mâverdî, IV/298; Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf Endelûsî, el-bahru l-muhît; VII/161; Ebu s-suud, İrşadu l-akli s-selim, VII/49; 7- Tirmizî, Tefsiru Sureti 30/ 31; Hakim, II/410. Tirmizî, hadisin sahih,hasan ve garip olduğunu vurgulamıştır. Hakim ise hadisin, Buhari ve Müslim in şartlarına uygun olduğunu söylemiş ve Zehebî de ona muvafakat etmiştir (Zehebî, Hakim ile birlikte, aynı yer). 8- Ebu s-suud, VII/ Tirmizî, a.g.y. (Hadis için: sahih, hasan, garip, demiştir)

11 yardımdan dolayı sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder cümlesi ise, Müslümanların, Bedir Günü nde müşriklere karşı zafer elde edeceklerine işaret etmektedir. 10 Taberî, diğer birçok tefsirci gibi, bu konuda görüşünü paylaştığı İbn Abbas, İbn Mesud, Süfyan-ı Sevrî, Said b. Cübeyr gibi alimlerin sözlerine de yer vermiştir. Özellikle, olayın bir görgü şahidi olarak konuşan Ebu Said el-hudrî nin ifadelerini olduğu gibi aktarmakta fayda var. Olayın kendisine sorulması üzerine, Ebu Said şöyle der: Rum Suresi nin Mekke de indiğine dair alimler arasında görüş birliği vardır. Sure, kuvvetli bir ihtimalle, Hicretten 6 yıl önce, miladi 616. yılında inmiştir. 12 Bu olay, surenin inişinden yedi-sekiz yıl sonra vuku bulduğuna göre, bunu Hicretin altıncı yılında vuku bulan Hudeybiye Antlaşması na bağlamak mümkün görünmemektedir. Bu değerlendirmeye göre, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayetin anlamını gösteren tek alternatif, Bedir günüdür. Biz Hz. Peygember (asm) ile birlikte Kureyş müşrikleri ile (savaş meydanında) karşılaştığımız sırada, Rumlar da İranlılarla karşılaştılar. Allah, Arap müşriklerine karşı bize yardım etti. Mecusîlere karşı da, ehl-i kitap olan Rumlara yardım etti. Biz hem kendi zaferimiz, hem de Rumların zaferinden dolayı sevindik. İşte o gün müminler Allah ın yardımıyla sevinecekler ayeti bu gerçeği vurgulamaktadır Bk.Taberî, Câmiu l-beyan, XI(21. cüz)/ Bk. Taberî, a.g.y. 12- Bk. Elmalılı, VI/238; Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı,

12 Bid Sinîn Gösterdikleri RÛM SÛRESİ NİN ilgili ayetinde geçen ve birkaç yıl anlamına gelen bid i sinîn ifadesinin burada gösterdiği yıl sayısının, 8 olduğuna dair bazı emâreler vardır. Biricisi: Bid kelimesinin 872 olan ebced değeridir. Bu sayı, 109x8 dir. Bu bağlamdaki 109 sayısı ise, el takısı almış aded kelimesinin matematik değeridir. Bu kelime, işaret diliyle der ki: Buradaki bid sözcüğü, 8 yıla tekabül etmektedir. İkincisi: Yıllar anlamına gelen sinîn kelimesidir. Mekkî Mukattaat sistemine göre, bu kelimenin buradaki tekrar sayısı da, sekiz 8 dir. Nitekim, İbn Arabî de: Rum Suresi ndeki bid kelimesinin gösterdiği sayı, 8 dir. 13 Üçüncüsü: Burada yer alan sinîn kelimesi, 170 (10x17) ebced değeriyle, 8 yıl sonra vuku bulan Bedir savaşının olduğu Ramazanın 17 sine uygundur. Nitekim, Ebu Hatim, ğalebet/ğulibet-seyağlibun/seyuğlebûn şeklindeki farklı kıraat şekillerini anlatırken, konuyu: Yani, Rumların İranlılara galip geldiği gün, müminler de Bedir zaferiyle mutlu olmuşlardır. Allah, galip gelen Rumların yakın bir gelecekte Müslümanlar tarafından mağlup edilecekleri müjdesini de vermiştir 14 şeklinde değerlendirmiştir. İmam Beğavî de, Suddî den naklen müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler ayetini açıklarken, şu görüşlere yer vermiştir: Hz. Peygamber ve Müslümanlar, Bedir günü, bir 13- İbn Arabî, Muhyiddin Muhammed b. Ali et-tâî, el-futuhatu l- Mekkiye, I/ Bk. Ebu Hayyan, VII/

13 yandan Mekke müşriklerine karşı kazandıkları zafer, diğer yandan ehl-i kitap olan Rumların İran müşriklerine karşı kazandıları zaferden dolayı sevinmişlerdir. 15 Fahreddin Râzî de, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayeti açıklarken, konu ile ilgili görüşünü özetle şöyle ifade etmiştir: En doğrusu şudur ki, müminler, Rumların İranlılara galip gelmelerinden dolayı değil kendilerinin, Mekke müşriklerine karşı kazandıkları zaferden dolayı sevinmişler. Çünkü, Rumların İranlılara galip geldikleri aynı günde, müslümanların olaydan haberdar olmaları mümkün görünmemektedir. Demek, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayette yer alan ve olayın zamanını belirleyen o gün ifadesi, Bedir gününe işaret etmektedir. 16 Celaleyn tefsirinde de Bedir günü, tek görüş olarak benimsenmiştir. 17 Bu konuda Hamdi Yazır ın görüşünü aktarmak uygun olur diye düşünüyorum. O özetle şöyle der: Bazılarına göre, olay Hicretin 6. yılında Hudeybiye Antlaşması esnasında gerçekleşmiştir. Fakat bu doğru değildir. Bu anlayış hatasının sebebi şudur: Sahih-i Buharî nin açıkladığına göre, Hz. Peygamber in (asm) Hirakl e gönderdiği mektubu taşıyan elçi, Suriye ye ulaştığı zaman, Hirakl zaferini kutluyordu. 18 Bu elçi, Hudeybiye Antlaşması sırasında gönderildiği için, birçokları Hirakl ın o sıralarda zafer kazandığını zannetmişlerdi. 19 Halbuki, Hirakl, zaferi çoktan kazanmış ve onu kutlamak için Suriye ye gelmiş bulunuyordu. Doğrusu şu ki: Rumlarlarla İranlılar arasındaki savaş, 610 da başlamış, yılları savaş içinde geçmiş ve 616 da Rumlar yenilmeye başlamıştır. Bu yenilgi zamana yayılarak ve artarak devam etmiştir. Öyle ki, 617 yılında, İranlılar Kadıköy e kadar ilerlemiş, İstanbul un kapısına dayanmışlardı Bk. Beğavî, VI/ Bk. Râzî, IX/ Celaleddin Mahalli-Suyutî, Tefsiru l-celaleyn, Buharî, Cihad, Bu gerekçeyi gösteren bir misal olarak bk. İbn Aşûr, XXI/ Bk.el-Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı,

14 Rum Suresi, Romalıların yenildiği, 616 yılında inmiştir. Romalılar, 622 de karşı harekete geçmişler, Bedir zaferinin de tarihi olan 624 te galebe çalmaya başlamışlar ve de kesin zaferi elde etmişlerdir. 21 Hicretten 7. yıl önce, Peygamberliğin 7. yılı Kur an, bu haberi verirken açıkça 9 yıl demeyip, birkaç yıl anlamına gelen bid sinin gibi kapalı bir ifade kullanması, olaya, uygunluk bakımından bir derinlik, kapsamlı ve geniş bir anlam vermiştir. Böylece hem galibiyet süresi olan 3 yıla, hem yenilgi sonrasından, Bedir gününe rastlayan ilk galibiyete kadar olan 7 yıla, hem de kesin galibiyet süresi olan 9 yıla uygun düşebilecek bir işaret vermiş bulunuyor ki, bunlardan birisi açıkça ifade edilmiş olsaydı, olayın bütün safhaları gösterilmiş olmaz ve dolayısıyla bu kapsamlı icaz tarzı bulunmazdı. Bir de bu açıklamadan maksat, Rumların galibiyetinden çok, müminlerin ilâhî yardım ile sevinecekleri günün tarihini tespit etmek olduğuna işaret edilmiş oluyor. Ayette, birkaç yıl ifadesi kapalı olmakla beraber, galibiyetin gerçekleşmesine işaret eden o gün ifadesi, 21- Bk. Elmalılı, VI/238; Doğrul, Tanrı Buyruğu, ; el-mevdûdî, a. g.e., 387. belirlidir. Bu bakımdan ayetin, müminlerin bu sevinç gününü gösteren mucizesi, Romaların galibiyetini haber veren mucizesinden daha şanlıdır. 22 Abdulazim Zerkânî de, Rum Suresi nin verdiği haberlerin iki tane olduğuna dikkat çekmiş, bunlardan birinin, Rumların İranlılara galip geleceği; diğerinin ise, Müslümanların Mekke müşriklerine karşı zafer kazanacağı hususu olduğunu söylemiştir. Konuyu özetle şu sözlerle ifade etmiştir: Ayetlerin kesin bir dille bu haberleri verdiği sırada, ne Rumların, ne de Müslümanların böyle bir güce sahip olabileceği ihtimali vardı. Fakat, Bedir günü, bu her iki haber de gerçekleşmiştir. Allah tan daha doğru sözlü kim olabilir ki! (Nisâ Sûresi, 122). 23 İbn Aşûr da ayette geçen, birkaç yıl ifadesinin, kapalı olmasının hikmetini şöyle açıklamıştır: Burada yılların (bid sinîn) belirsiz olması, Hakim ve Yüce olan Allah ın, kitabında sık sık başvurduğu özet 22- Bk. Elmalılı, VI/ ayrıca bk. Doğrul, a.g.y.; el-kasımî, XIII/4765; el- Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı, Bk.ez-Zerkânî, II/

15 (icmal) prensibinin bir gereğidir. Çünkü, fazla detay, bilge (râcih) akıllar için fazlalık(haşv) sayılır. Ayrıca, belli bir zamanın ifade edilmemesi, Müslümanların, her an olayın gerçekleşeceğine olan inançlarını dinç tutmuş ve hep ümitle yaşatmıştır. 24 Zaferlerin genellikle zamanlara yayılması, hesaplarda farklı kriterlerin kullanılması, ifade edilen zamanın tayininde farklı sonuçlar çıkabilir. Sonsuz hikmet sahibi yüce Allah, bu gibi sebeplerden dolayı, haber verdiği olayın yılını belirtmemiştir. Her kesimin üzerinde ittifak edebileceği dikkatli bir sözcüğü seçmiş; 3 ila 9 yılı ifade eden bid i sinîn tabirini tercih etmiştir. 25 Bununla beraber, Kur an, genel bir prensip olarak, olayları anlatırken, nüzul sebebi belli olsa bile, zaman, mekân ve şahıs boyutunda ele almayıp, bir çeşit belirsiz/özet (mücmel) halde bilgi vermektedir. Bunun en önemli gerekçesini, onun zaman ve mekân üstü evrensel bir mesaj olma özelliğinde aramak gerekir. Söz konusu Rum Suresi ndeki gün ve yıllar ın belirsizliği de, işarî yolla verilmek istenen mesajın yerine ulaşma- 24- Bk. İbn Aşûr, XXI/ Bk.ez-Zerkânî, II/ sında belirleyici bir rol oynamıştır. Elmalılı nın yukarıdaki açıklaması, bu açıdan önemlidir. Cemaleddin Kasımî ise, Rum Suresi nin bu gaybî haberi için, Kur an ın en büyük mucizesi olduğunu söylemiş; bu gaybî haberin bir görgü şahidi olan Zübeyr el-kelâî nin şu ifadelerine yer vermiştir: Ben, İranlıların Rumları yendiklerini gördüm. Sonra Rumların İranlıları yendiklerini gördüm. Daha sonra, Müslümanların hem İranlıları, hem Rumları yendiklerine şahit oldum. Bütün bunlar, 15 yıl içinde gerçekleşti. 26 Bu açıklamalar, sahabelerin Rum Suresi nin ifadelerinden farklı galibiyet ve mağlubiyetler anladıklarını ortaya koyması bakımından önemlidir. Öyle anlaşılıyor ki, buradaki 15 yıl değerlendirilmesi, Rumların İranlılara galip geldiği Hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir Günü esas alınarak yapılmıştır. Gerçekten, Müslümanlar, Bedir Gününden itibaren 15 yıl içinde, hem İranlılara, hem de Şam-Kudüs bölgelerinin fethedildiği hicretin 17. yılında, Rumlara karşı zafer kazanmışlardır. 26- Bk. el-kasımî, XIII/

Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı

Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Ahmet Akbaş Kur Ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur ân-ı Kerim de Ferah Kavramı Ahmet AKBAŞ The Concept of Farah with the respect to terms Stated and

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 110111003

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir?

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? 40 Usûl Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? Abdullah Emin ÇİMEN * Is The Annihilation A Continuous Process? The Quran revealed the fact that total annihilation is a continuous process to its audience at

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract İskender ŞAHİN* Özet Ba s, Kur an da yer alan önemli bir kavramdır. Semantik tahlili yapılmadığı için söz konusu kavramın içerisinde yer aldığı âyetlerin anlaşılması da güçleşmiştir. Bunun yanında ba s

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı: 26 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel ÖZET

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı: 26 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel ÖZET Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı: 26 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel Year:2011/1, Number:26 A RÂF EHLİ İLE İLGİLİ HADİSLER ÜZERİNE

Detaylı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Faruk BEŞER Usûl, I, 1 (2004), 7-34 Abu Hanifa s Understanding of the Qur an There is no doubt that the Qur an is the unique source of Islam. However, there arised a number

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Hz Yak'up, Hz İbrahim'in oğlu mudur?

Hz Yak'up, Hz İbrahim'in oğlu mudur? On5yirmi5.com Hz Yak'up, Hz İbrahim'in oğlu mudur? Hz Yakup oeygamber ile ilgili bir kıssa Yayın Tarihi : 11 Ağustos 2012 Cumartesi (oluşturma : 7/10/2015) Hz. İshak ve Ya'kub, Hz. İbrahim'in 1. eşinden,

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ *

KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ * KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ * ÖZET Medeniyetler şiddet üzerine kurulamaz. Zorla, baskıyla bir medeniyetin yükselmesi insan doğasına aykırı bir olgudur. Bu gerçek peygamberlerin

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU

I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU Araştırma Notları Bir Hadîs Üç Yorum Cağfer KARADAŞ I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU A. Debusî Hakkında Günümüzden bin yıl önce yaşamış olan Hanefî mezhebi usûl alimlerinin önde gelenlerinden

Detaylı

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği لا حا حا يث حجية جو [تريك- Türkçe-Turkish [ Muhammed Nasıruddin el-elbani 2009-1430 لا حا حا يث حجية جو لرت لرت يةةةة «باللغة» حممد نارص ين

Detaylı