Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri"

Transkript

1 yayın no: 273 KUR AN DA FETİH MÜJDELERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: Sertifika no: Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Tel: (0 212) Fax: (0 212) / Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri Copyright Baskı: Mayıs, 2011 Baskı-cilt: Vesta Ofset,

2 içindekiler Giriş...7 Ayetler Işığında Doğu Roma nın Galibiyeti ve Bedir Zaferi Rûm Sûresi nin Haberi ve İran-Bizans Savaşı...13 Rûm Sûresi ve Bedir Savaşı...19 Bid Sinîn Gösterdikleri...24 O gün ü Belirleyen İpuçları...32 Rûm Sûresi nde Önemli Birkaç Vurgu...36 Bedir Gününe Bakan Diğer Bazı İşaretler...39

3 Ayetler Işığında Kudüs ün Fethi Giriş Mescid-i Aksa ve Kudüs...63 Ayetler Işığında İstanbul un Fethi Anahtar Kelime ve Olaylar...77 Tarih Boyunca İstanbul a Yapılan Kuşatmalar...83 İstanbul un Fethine Bakan Diğer Bazı İşaretler...87 Sonuç Kaynaklar GEÇMİŞTEKİ vahiy mesajlarının esaslarını da içine alan, kıyamete kadar bozulmadan devam edeceği hususunda Allah ın güvence verdiğine dair verilen sözü bulunan, her asırdaki insanların bütün kesimlerine hitap eden Kur an, şüphesiz semâvî kitapların başında gelir. İnsanlık camiası için, bu son mesajı yakından tanıyıp, onun semavî kimliğini görmek, onun sunduğu dünya ve ahiret mutluluk reçetesini kullanmaktan daha büyük bir görev olamaz. Bu çalışmanın amacı, Kur an ın semavî kimliğini gösteren bir parıltıyı yansıtmaktır. Kur an ın semavî kimliğini gözler önüne seren hususlardan biri de verdiği gaybî haberlerdir. Bu haber-

4 lerden bazıları açık ifadelerle, bir kısmı da imâlı bir üslupla, işârî yollarla ifade edilmiştir. Bu araştırmada, özellikle Rum Suresi nin seçilmiş olması, onun hem açık, hem işârî, her iki yolla da gaypten haber veren bir sure olmasından dolayıdır. Ki, bu özelliğiyle Rum Suresi, eskiden beri alimlerin dikkatini çekmiştir. 1 Kâdı Beydâvî ve Ebu s-suud gibi ünlü tefsircilerin de ifade ettiği gibi, Rum Suresi nin bu ayetleri, Kur an-ı Kerim in, Allah katından gelen bir vahiy olduğunu, Hz. Muhammed(asm) in de Allah ın hak peygamberi bulunduğunu gösteren apaçık mucizelerdendir. Zira bu ayetler, her şeyi bilen Allah tan başka kimsenin bilemeyeceği gaybden haber verdi ve verdiği haberler aynen çıktı Misal olarak bakınız: et-taberî, Ebu Cafer, Muhammed b. Cerîr, Câmiu l-beyan an Te vili Ayı l-kur an, XI (cüz:xxi) /16-22; el- Beydâvî, Nasıruddin Abdullah b. Ömer el-kâdî, Envâru t-tenzîl ve Esrâru t-t vîl, V/31-34; en-nesefî, Ebu l-berekât Abdullah b. Ahmad, Medâriku t-tenzîl ve Hakâiku t-t vîl, 31-34; el-kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-ensârî, XIV/1-7; el- Hâzin, Alauddin Ali b. Muhammed, el-bağdâdî, V/31-34; Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak dini Kur an dili,vi\233; es-sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetü t-tefâsîr, II/ El- Beydâvî,V/33; Ebu s-suud, Muhammed b. Muhammed el-imadî, İrşadu l-akli s-selim, IV/176. Peki Rum Suresi nde kullanılan işârî yol nedir? Kur an ın pek çok yerinde olduğu gibi, Rum Suresi nde de, ayet ve surenin sıra numarası, özellikle ayet sayısının işaret ettiği olaylar gibi tevafuklar ve hikmetli dizayn, bu işarî yolun önemli bir üslubudur. Biz bu kitapta, başta Rum Suresi olmak üzere Kur an ın çeşitli sure ve ayetlerinde, İstanbul fethinin de dahil olduğu bazı tarîhî zaferleri gösteren bu işaretleri anlatıyoruz. Bu çalışmada belirtilen tevafuklar da gösteriyor ki: Kur an, sonsuz bir ilim sahibinin bilgisini yansıtan bir semavî belgedir. Kur an ın ifadeleri statik değil, dinamiktir. Belli olaylar hakkında nazil olsalar bile, tarih boyunca tekrar eden benzer olayların hepsine de bakabilirler. Allah ın sonsuz ilminden gelen ve rububiyetin mutlak makamından aldığı geniş perspektifle olayları /konuları takip eden, her asrın insanına semavî kimliğini ispat etmeyi hedefleyen ve insanların bütün kesimlerine hitap eden Kur an, kainatın ezelî bir tercümanı olarak az sözle çok manalar ifade etmektedir. Kur an, tevhid, nübüvvet, haşri ispat, adalet ve ubudiyet i tespit edip gerçekleştirmek gibi temel hedeflerini ortaya koymak için, her şeyden önce kendi

5 semavî kimliğini ispat etmek durumundadır. Bunu her asrın insanlarına göstermek ise, hikmet ve adaletin gereğidir. Bu sebepledir ki, İslam alimleri bir ayetin nüzul sebebinin hususi olması, ifade ettiği mananın umumi olmasına mani değil demişler. Bu prensipten hareketle, Rum Suresi nin ve öteki sure ve ayetlerin gaybî haberini başka olaylar için de söz konusu etmişler; örneğin, Kudus ün Salahadin-i Eyyubi tarafından yapılan fethine de tatbik etmişlerdir. Bir işaretin ilmî bir değer ifade etmesi için, onun Kur an veya hadis gibi bir nasla çelişmemesi, söz konusu ifadeden Arapça dili açısından o işaretin olabileceğini gösteren uygun kelimelerin veya ifadenin bulunmasını yeterli bulmuşlardır. Biz bu çalışmamızda bu prensibe bağlı kalarak Kur an ın gaybî bazı işaretlerini gözler önüne sermeye ve onun binler mucizevî pırıltısından birkaç tanesini ulvî bir hayret ile görmeye çalışacağız... Ayetler Işığında Doğu Roma nın Galibiyeti ve Bedir Zaferi Niyazi Beki 10

6 Rûm Sûresi nin Haberi ve İran-Bizans Savaşı RUM SÛRESİ, Mekke de nazil olmuştur. Kendisinden önceki bir sûre olan Ankebut Sûresi ile yakın bir ilişki içerisindedir. Bu ilişkinin ana teması, Kur an ın mucizeliğidir. Ankebut Sûresi nde Peygamberimiz den (asm), İslam ve iman davasına bir delil olsun diye mucize isteyen müşriklerden şu şekilde bahis olunur: Onlar dediler ki: Ona (Hz. Peygamber e) Rabbinden mucizeler indirilmeli degil miydi? De ki: Mucizeler ancak Allah katındandır. (Ankebut Sûresi, 50) Bir sonraki ayette ise, şöyle buyurulmuştur: 13

7 Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? (Ankebut, Sûresi, 51) Sûre, cihad ve iyi davranışı teşvik eden şu ifadelerle bitirilmiştir: Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, elbet onlara kendi yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz ki Allah, iyi davrananlarla beraberdir. (Ankebut Sûresi, 69) Rum Sûresi, Ankebut Sûresi nde işaret edildiği üzere, insanların görmek istediği mucizeler açısından, Kur an ın gerçekten yeterli bir i caz kaynağı olduğunu gözler önüne sermek için, gaybden yani insanlar tarafından bilinemez olan gelecekten haber veren ayetlerle başlamıştır. Verilen haberin doğruluğu da, ayette ifade edildiği gibi birkaç yıl sonra tarihi bir vaka olarak yaşanmak suretiyle, kesin bir mucize olarak müşrik mümin herkes tarafından apaçık görülmüştür. 1 Konu ile ilgili ayetlerin mealleri şöyledir: Elif lâm mîm. Rumlar mağlûp düştüler: 1- krş. Kurtubî, XIV/5; Elmalılı, VI\233). Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında. Fakat mağlûbiyetlerinden sonra onlar tekrar galip gelecekler: Üç ile dokuz yıl içinde. Evvelce de, bundan sonra da hüküm tümüyle Allah a aittir. O gün mü minler Allah ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine zafer nasip eder. Çünkü O her şeyin mutlak galibi, her şeyi kuşatan rahmet sahibidir. Bu Allah ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ama insanların çoğu da bunu bilmez. (Rum Sûresi, 6) Tefsir, hadis ve tarih kaynaklarının bildirdiğine göre, Rum Sûresi nde söz konusu edilen olayın özeti şöyledir: Bizans ordusu, İranlılarla girdiği savaşta, yurtlarının İran a en yakın bir yerinde (veya Arabistan yakınında) mağlup oldu. Bu haber, o sırada müşriklerle tevhid mücadelesi vermekte olan Hz. Peygamber i (asm) ve Müslümanları üzdü. Müşrikleri ise sevindirdi. Çünkü, kendileri gibi müşrik (Putperest, Ateşperest vs..) bir devlet olan İran/Sasani ordusu, Müslümanlar gibi ehl-i kitap ve semâvî bir dine (aslı ortadan kalkmış da olsa) mensup olduğunu iddia eden Hristiyan Bizans ordusunu feci şekilde yenmişti

8 İranlıların bu zaferinin kendilerini nasıl sevindirdiğini, Übeyy b. Halef gibi bazı müşrikler, Hz. Ebu Bekir e açıkça dile getirmiş, bu zafer, kendileri için uğur getirecek bir olay olarak değerlendirerek: Bizim İranlı dostlarımız, sizin Bizanslı dostlarınızı yendiği gibi, biz de yakında aramızda çıkacak bir savaşta mutlaka sizi yeneceğiz demekteydi. Buna mukabil, Hz. Peygamber (asm) den işin gelecekle ilgili gerçek boyutunu öğrenmiş biri olarak Hz. Ebu Bekir: Allah sizi sevindirmeyecektir. Yakın bir gelecekte Rumlar, İranlılara mutlaka gâlip gelecektir. Peygamberimiz bunu bize haber verdi. diyerek tepki gösterir. Übeyy b. Halef ise ona: Yalan söylüyorsun! Haydi bir süre belirle, seninle bahse girelim teklifinde bulundu. Hz. Ebu Bekir: Allah ın düşmanı! Asıl yalancı sensin! diyerek cevap verdi. Ve nihayet ikisi bahse dair, belirlenen üç yıllık süre ile, on develik miktarı içeren bir antlaşma yaptı. O zaman, henüz bu tür bahis tutuşmalara ve kumar gibi işlere dair Kur an ın yasaklayıcı hükmü gelmemişti. Bu olaydan haberdar olan Hz. Peygamber (asm), Hz. Ebu Bekir e bahis şartlarında bir değişiklik yapmasını buyurdu. Yeni anlaşmaya göre, Rumların galip geleceği savaşın üç ile dokuz yıl içinde olacağı konusunda yeniden bahse tutuşuldu. Buna karşılık deve sayısı yüze çıkarıldı. Ayetin haber verdiği gibi üç ile dokuz yıl içinde Rumlar, hiç kimsenin beklemediği bir tarzda toparlanıp, İranlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Hz. Ebu Bekir yüz deveyi aldı ve Hz. Peygamber in (asm) tavsiyesi üzerine, ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak dağıttı. Rumların İranlıları yendiği gün, Müslümanlar da Mekke müşriklerini Bedir Harbi nde yendi..2 Gibbon un hayreti İngiliz Tarihçisi Gibbon, Decline and Fall of The Roman Empire (Roma İmparatorluğu nun Sukut ve İzmihlali) isimli eserinde, Kur an ayetlerindeki bu 2- Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa, el-camiu s-sahih, Tefsiru sureti 30/31; Hakim, Ebu Abdillah en-neysaburî, el Müstedrek ala s-sahiheyn, II/410; Taberî, Muhammed b. Cerir, Câmiu l-beyan, XI(21. cüz)/16-18; Mevdûdî, Ebu l-alâ, Hz. Peygamber in Hayatı,

9 şaşırtıcı haberinin gerçekleşmesi karşısında hayran kalarak, bin iki yüz elli yıl sonra özetle şu satırları yazmıştır: İki İmparatorluğun sınırları dışında bulunan ve bunlardan her birinin diğerini imha için hazırladıkları tertibatı bilen Hz. Muhammed, İranlıların adım başında zafer kazandıkları bir dakikada, Bizanslıların bir kaç yıl sonra galip geleceklerini söyledi. Dünyada hiçbir haber, o zamanın durumu karşısında, bunun kadar inanılmayacak bir mahiyette sayılmazdı. Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu, zafere değil, yıkılmaya doğru gitmekteydi Gibbon: Decline and Fall of The Roman Empire, II/788; Elmalılı, VI/240, ; Doğrul, Ömer Rıza, Tanrı Buyruğu, 637; Mevdûdî, Ebu l-ala, Hz. Peygamber in Hayatı, 386. Rûm Sûresi ve Bedir Savaşı RÛM SÛRESİ NDE, Rumların gelecekteki galibiyetlerinden söz edilirken, Bedir Savaşı nda Müslümanların Mekke müşriklerine karşı zafer kazanacaklarına da işaret edilmiştir. O gün mü minler Allah ın yardımıyla sevinecekler. (Rûm Sûresi, 4) ayeti, müminlerin de Allah ın kendilerine yapacağı yardımla sevineceklerini söyler. Bu sevinci, sadece Rumların İranlıları yenmesinden ibaret kabul etmek doğru değildir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir elbette. Eğer ayette bahsedilen sevinç, sadece Rumların zaferi ile ilgili olsaydı, Allah ın yardımıyla ifadesine gerek olmazdı. O gün sevinecekler kâfi gelirdi

10 Nitekim tefsircilerin çoğu bu ayetlerden şu manayı çıkarmışlardır: Rumların İranlılara galip geleceği gün, müminler de Allah ın yardımıyla müşriklere karşı zafer elde edecekler ve yalnız Kur an ın haberini tasdik eden Rumların galip gelmesiyle değil; Allah ın özellikle kendilerini galip kılan yardımıyla sevinecekler. 4 Bu husus hadis kaynaklarında da yer almış ve Rumların galibiyetinin, Müslümanların Bedir günü gerçekleşen zafer gününe denk geldiği vurgulanmıştır. 5 Tefsirlerin çoğunda, Rumların galibiyet günü, Bedir günü veya Hudeybiye günü şeklinde iki farklı görüşe yer verilmiştir. 6 Tirmizî ve Hakim 7 Sufyan Sevrî den, Ebu s-suud Efendi 8 Ebu Said el-hudrî den, Rumların İranlılara galibiyetinin, Bedir gününe denk geldiğini aktarmışlardır. Yine Tirmizî 9 Neyar b. Mükerrem den naklettiğine göre, Rum Sûresi nin inmesinden yedi yıl sonra, Rumlar, İranlılara galip gelmişler ve bu mucize karşısında pek çok kimse Müslüman olmuştur. Büyük müfessir Taberî de, Rumların galibiyetini ilan eden, belirsiz olan olayın zamanını belirleyen O gün müminler Allah ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder (Rum Sûresi, 4-5) mealindeki ayeti açıklarken, şu görüşlere yer vermektedir: Yani, Rumların İranlılara galip geldiği gün, Allah a ve Hz. Peygamber e (asm) iman edenler, bir yandan Allah ın, müşriklere karşı kendilerine yaptığı yardımdan, bir yandan da, İranlılara karşı Rumlara yaptığı 4- Taberî, (cüz:xxi) /16; Elmalılı, VI/ Tirmizî, Tefsiru sureti 30/31; Hakim,Abu Abdillah, el-müstedrek Ala s-shihayn, II/ Bk.Ebu l-leys Semerkandî, Bahru l-ulûm, III/4; Beğavî, Ebu Muhammed Hasan b. Mesud, el-ferrâ, Meâlimu t-tenzîl fi t-tefsiri ve t-tevil, VI/388,390; Râzî, Mefatîhu l-ğayb; IX/80; Mâverdî, Tefsir l-mâverdî, IV/298; Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf Endelûsî, el-bahru l-muhît; VII/161; Ebu s-suud, İrşadu l-akli s-selim, VII/49; 7- Tirmizî, Tefsiru Sureti 30/ 31; Hakim, II/410. Tirmizî, hadisin sahih,hasan ve garip olduğunu vurgulamıştır. Hakim ise hadisin, Buhari ve Müslim in şartlarına uygun olduğunu söylemiş ve Zehebî de ona muvafakat etmiştir (Zehebî, Hakim ile birlikte, aynı yer). 8- Ebu s-suud, VII/ Tirmizî, a.g.y. (Hadis için: sahih, hasan, garip, demiştir)

11 yardımdan dolayı sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder cümlesi ise, Müslümanların, Bedir Günü nde müşriklere karşı zafer elde edeceklerine işaret etmektedir. 10 Taberî, diğer birçok tefsirci gibi, bu konuda görüşünü paylaştığı İbn Abbas, İbn Mesud, Süfyan-ı Sevrî, Said b. Cübeyr gibi alimlerin sözlerine de yer vermiştir. Özellikle, olayın bir görgü şahidi olarak konuşan Ebu Said el-hudrî nin ifadelerini olduğu gibi aktarmakta fayda var. Olayın kendisine sorulması üzerine, Ebu Said şöyle der: Rum Suresi nin Mekke de indiğine dair alimler arasında görüş birliği vardır. Sure, kuvvetli bir ihtimalle, Hicretten 6 yıl önce, miladi 616. yılında inmiştir. 12 Bu olay, surenin inişinden yedi-sekiz yıl sonra vuku bulduğuna göre, bunu Hicretin altıncı yılında vuku bulan Hudeybiye Antlaşması na bağlamak mümkün görünmemektedir. Bu değerlendirmeye göre, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayetin anlamını gösteren tek alternatif, Bedir günüdür. Biz Hz. Peygember (asm) ile birlikte Kureyş müşrikleri ile (savaş meydanında) karşılaştığımız sırada, Rumlar da İranlılarla karşılaştılar. Allah, Arap müşriklerine karşı bize yardım etti. Mecusîlere karşı da, ehl-i kitap olan Rumlara yardım etti. Biz hem kendi zaferimiz, hem de Rumların zaferinden dolayı sevindik. İşte o gün müminler Allah ın yardımıyla sevinecekler ayeti bu gerçeği vurgulamaktadır Bk.Taberî, Câmiu l-beyan, XI(21. cüz)/ Bk. Taberî, a.g.y. 12- Bk. Elmalılı, VI/238; Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı,

12 Bid Sinîn Gösterdikleri RÛM SÛRESİ NİN ilgili ayetinde geçen ve birkaç yıl anlamına gelen bid i sinîn ifadesinin burada gösterdiği yıl sayısının, 8 olduğuna dair bazı emâreler vardır. Biricisi: Bid kelimesinin 872 olan ebced değeridir. Bu sayı, 109x8 dir. Bu bağlamdaki 109 sayısı ise, el takısı almış aded kelimesinin matematik değeridir. Bu kelime, işaret diliyle der ki: Buradaki bid sözcüğü, 8 yıla tekabül etmektedir. İkincisi: Yıllar anlamına gelen sinîn kelimesidir. Mekkî Mukattaat sistemine göre, bu kelimenin buradaki tekrar sayısı da, sekiz 8 dir. Nitekim, İbn Arabî de: Rum Suresi ndeki bid kelimesinin gösterdiği sayı, 8 dir. 13 Üçüncüsü: Burada yer alan sinîn kelimesi, 170 (10x17) ebced değeriyle, 8 yıl sonra vuku bulan Bedir savaşının olduğu Ramazanın 17 sine uygundur. Nitekim, Ebu Hatim, ğalebet/ğulibet-seyağlibun/seyuğlebûn şeklindeki farklı kıraat şekillerini anlatırken, konuyu: Yani, Rumların İranlılara galip geldiği gün, müminler de Bedir zaferiyle mutlu olmuşlardır. Allah, galip gelen Rumların yakın bir gelecekte Müslümanlar tarafından mağlup edilecekleri müjdesini de vermiştir 14 şeklinde değerlendirmiştir. İmam Beğavî de, Suddî den naklen müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler ayetini açıklarken, şu görüşlere yer vermiştir: Hz. Peygamber ve Müslümanlar, Bedir günü, bir 13- İbn Arabî, Muhyiddin Muhammed b. Ali et-tâî, el-futuhatu l- Mekkiye, I/ Bk. Ebu Hayyan, VII/

13 yandan Mekke müşriklerine karşı kazandıkları zafer, diğer yandan ehl-i kitap olan Rumların İran müşriklerine karşı kazandıları zaferden dolayı sevinmişlerdir. 15 Fahreddin Râzî de, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayeti açıklarken, konu ile ilgili görüşünü özetle şöyle ifade etmiştir: En doğrusu şudur ki, müminler, Rumların İranlılara galip gelmelerinden dolayı değil kendilerinin, Mekke müşriklerine karşı kazandıkları zaferden dolayı sevinmişler. Çünkü, Rumların İranlılara galip geldikleri aynı günde, müslümanların olaydan haberdar olmaları mümkün görünmemektedir. Demek, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayette yer alan ve olayın zamanını belirleyen o gün ifadesi, Bedir gününe işaret etmektedir. 16 Celaleyn tefsirinde de Bedir günü, tek görüş olarak benimsenmiştir. 17 Bu konuda Hamdi Yazır ın görüşünü aktarmak uygun olur diye düşünüyorum. O özetle şöyle der: Bazılarına göre, olay Hicretin 6. yılında Hudeybiye Antlaşması esnasında gerçekleşmiştir. Fakat bu doğru değildir. Bu anlayış hatasının sebebi şudur: Sahih-i Buharî nin açıkladığına göre, Hz. Peygamber in (asm) Hirakl e gönderdiği mektubu taşıyan elçi, Suriye ye ulaştığı zaman, Hirakl zaferini kutluyordu. 18 Bu elçi, Hudeybiye Antlaşması sırasında gönderildiği için, birçokları Hirakl ın o sıralarda zafer kazandığını zannetmişlerdi. 19 Halbuki, Hirakl, zaferi çoktan kazanmış ve onu kutlamak için Suriye ye gelmiş bulunuyordu. Doğrusu şu ki: Rumlarlarla İranlılar arasındaki savaş, 610 da başlamış, yılları savaş içinde geçmiş ve 616 da Rumlar yenilmeye başlamıştır. Bu yenilgi zamana yayılarak ve artarak devam etmiştir. Öyle ki, 617 yılında, İranlılar Kadıköy e kadar ilerlemiş, İstanbul un kapısına dayanmışlardı Bk. Beğavî, VI/ Bk. Râzî, IX/ Celaleddin Mahalli-Suyutî, Tefsiru l-celaleyn, Buharî, Cihad, Bu gerekçeyi gösteren bir misal olarak bk. İbn Aşûr, XXI/ Bk.el-Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı,

14 Rum Suresi, Romalıların yenildiği, 616 yılında inmiştir. Romalılar, 622 de karşı harekete geçmişler, Bedir zaferinin de tarihi olan 624 te galebe çalmaya başlamışlar ve de kesin zaferi elde etmişlerdir. 21 Hicretten 7. yıl önce, Peygamberliğin 7. yılı Kur an, bu haberi verirken açıkça 9 yıl demeyip, birkaç yıl anlamına gelen bid sinin gibi kapalı bir ifade kullanması, olaya, uygunluk bakımından bir derinlik, kapsamlı ve geniş bir anlam vermiştir. Böylece hem galibiyet süresi olan 3 yıla, hem yenilgi sonrasından, Bedir gününe rastlayan ilk galibiyete kadar olan 7 yıla, hem de kesin galibiyet süresi olan 9 yıla uygun düşebilecek bir işaret vermiş bulunuyor ki, bunlardan birisi açıkça ifade edilmiş olsaydı, olayın bütün safhaları gösterilmiş olmaz ve dolayısıyla bu kapsamlı icaz tarzı bulunmazdı. Bir de bu açıklamadan maksat, Rumların galibiyetinden çok, müminlerin ilâhî yardım ile sevinecekleri günün tarihini tespit etmek olduğuna işaret edilmiş oluyor. Ayette, birkaç yıl ifadesi kapalı olmakla beraber, galibiyetin gerçekleşmesine işaret eden o gün ifadesi, 21- Bk. Elmalılı, VI/238; Doğrul, Tanrı Buyruğu, ; el-mevdûdî, a. g.e., 387. belirlidir. Bu bakımdan ayetin, müminlerin bu sevinç gününü gösteren mucizesi, Romaların galibiyetini haber veren mucizesinden daha şanlıdır. 22 Abdulazim Zerkânî de, Rum Suresi nin verdiği haberlerin iki tane olduğuna dikkat çekmiş, bunlardan birinin, Rumların İranlılara galip geleceği; diğerinin ise, Müslümanların Mekke müşriklerine karşı zafer kazanacağı hususu olduğunu söylemiştir. Konuyu özetle şu sözlerle ifade etmiştir: Ayetlerin kesin bir dille bu haberleri verdiği sırada, ne Rumların, ne de Müslümanların böyle bir güce sahip olabileceği ihtimali vardı. Fakat, Bedir günü, bu her iki haber de gerçekleşmiştir. Allah tan daha doğru sözlü kim olabilir ki! (Nisâ Sûresi, 122). 23 İbn Aşûr da ayette geçen, birkaç yıl ifadesinin, kapalı olmasının hikmetini şöyle açıklamıştır: Burada yılların (bid sinîn) belirsiz olması, Hakim ve Yüce olan Allah ın, kitabında sık sık başvurduğu özet 22- Bk. Elmalılı, VI/ ayrıca bk. Doğrul, a.g.y.; el-kasımî, XIII/4765; el- Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı, Bk.ez-Zerkânî, II/

15 (icmal) prensibinin bir gereğidir. Çünkü, fazla detay, bilge (râcih) akıllar için fazlalık(haşv) sayılır. Ayrıca, belli bir zamanın ifade edilmemesi, Müslümanların, her an olayın gerçekleşeceğine olan inançlarını dinç tutmuş ve hep ümitle yaşatmıştır. 24 Zaferlerin genellikle zamanlara yayılması, hesaplarda farklı kriterlerin kullanılması, ifade edilen zamanın tayininde farklı sonuçlar çıkabilir. Sonsuz hikmet sahibi yüce Allah, bu gibi sebeplerden dolayı, haber verdiği olayın yılını belirtmemiştir. Her kesimin üzerinde ittifak edebileceği dikkatli bir sözcüğü seçmiş; 3 ila 9 yılı ifade eden bid i sinîn tabirini tercih etmiştir. 25 Bununla beraber, Kur an, genel bir prensip olarak, olayları anlatırken, nüzul sebebi belli olsa bile, zaman, mekân ve şahıs boyutunda ele almayıp, bir çeşit belirsiz/özet (mücmel) halde bilgi vermektedir. Bunun en önemli gerekçesini, onun zaman ve mekân üstü evrensel bir mesaj olma özelliğinde aramak gerekir. Söz konusu Rum Suresi ndeki gün ve yıllar ın belirsizliği de, işarî yolla verilmek istenen mesajın yerine ulaşma- 24- Bk. İbn Aşûr, XXI/ Bk.ez-Zerkânî, II/ sında belirleyici bir rol oynamıştır. Elmalılı nın yukarıdaki açıklaması, bu açıdan önemlidir. Cemaleddin Kasımî ise, Rum Suresi nin bu gaybî haberi için, Kur an ın en büyük mucizesi olduğunu söylemiş; bu gaybî haberin bir görgü şahidi olan Zübeyr el-kelâî nin şu ifadelerine yer vermiştir: Ben, İranlıların Rumları yendiklerini gördüm. Sonra Rumların İranlıları yendiklerini gördüm. Daha sonra, Müslümanların hem İranlıları, hem Rumları yendiklerine şahit oldum. Bütün bunlar, 15 yıl içinde gerçekleşti. 26 Bu açıklamalar, sahabelerin Rum Suresi nin ifadelerinden farklı galibiyet ve mağlubiyetler anladıklarını ortaya koyması bakımından önemlidir. Öyle anlaşılıyor ki, buradaki 15 yıl değerlendirilmesi, Rumların İranlılara galip geldiği Hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir Günü esas alınarak yapılmıştır. Gerçekten, Müslümanlar, Bedir Gününden itibaren 15 yıl içinde, hem İranlılara, hem de Şam-Kudüs bölgelerinin fethedildiği hicretin 17. yılında, Rumlara karşı zafer kazanmışlardır. 26- Bk. el-kasımî, XIII/

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 30 5 Sertifika no: 14452 3 Uğurböceği

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2 Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Soru : Ebced hesabının, hurufçuluk (hürûfîlik) ile bir irtibatı yok mudur?

Soru : Ebced hesabının, hurufçuluk (hürûfîlik) ile bir irtibatı yok mudur? Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki Bazı kimseler, Ebced hesabı gibi Esrar-ı hurufla ilgili işarî tefsir yorumları ile, hurufîlik safasatasını birbirine karıştırmıştır. Bazıları da, bir tefsir metudunun kabul edilebilmesi

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

yayın no: 142 RAKAM OYUNLARI - SUDOKU Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları

yayın no: 142 RAKAM OYUNLARI - SUDOKU Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları yayın no: 142 RAKAM OYUNLARI - SUDOKU Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 53 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 116 SAADET ASRINDAN UNUTULMAZ HATIRALAR

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 116 SAADET ASRINDAN UNUTULMAZ HATIRALAR yayın no: 116 SAADET ASRINDAN UNUTULMAZ HATIRALAR Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 31 2 Sertifika no: 14452

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ TEFSİR TRİHİ VE USULÜ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tefsir Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. yet sayısı yüzden az olan surelere verilen

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

yayın no: 143 RAKAM OYUNLARI - KAKURO Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları

yayın no: 143 RAKAM OYUNLARI - KAKURO Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları yayın no: 143 RAKAM OYUNLARI - KAKURO Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 54 1 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Yayın no: 3 Saadet Asrı ndan Neşeli Hatıralar. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze

Yayın no: 3 Saadet Asrı ndan Neşeli Hatıralar. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Yayın no: 3 Saadet Asrı ndan Neşeli Hatıralar Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 975 261 198 6 Sertifika no: 14452

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen. Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim. yayın no: 120 Elveda Ağustos Böceği / deneme

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen. Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim. yayın no: 120 Elveda Ağustos Böceği / deneme Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim hayatı lise son sınıfa kadar sürdü. Bütün bu süre içinde okumak ve yazmaktan daha önemli bir şey öğrenemedi. Lise yıllarında Zafer Dergisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

M. Sinan Adalı. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 139 ÇOCUKLAR İÇİN PEYGAMBERLERİN HAYATLARI

M. Sinan Adalı. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 139 ÇOCUKLAR İÇİN PEYGAMBERLERİN HAYATLARI yayın no: 139 ÇOCUKLAR İÇİN PEYGAMBERLERİN HAYATLARI Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 605 5523 51 0 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-4

Küçüklerin Büyük Soruları-4 Küçüklerin Büyük Soruları-4 Yayın no: 186 KUR AN OKUMAYI NEDEN ÖĞRENMELİYİM? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 4965 07 6 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları,

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

Arapça Tefsir metinleri müzakere ve münakaşa edilecektir.

Arapça Tefsir metinleri müzakere ve münakaşa edilecektir. Dersin Adı Tefsir IV İLH407 Tefsir IV DERS İZLENCESİ Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU Üniversite Adresi/ Bilgileri Dersin web sitesi Ders Kodu Ders hakkında bilgi Süre Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

BiLMECELER. Allah ı bildiren. C ü n e y d S u a v i. Resimleyen: Sevgi İçigen

BiLMECELER. Allah ı bildiren. C ü n e y d S u a v i. Resimleyen: Sevgi İçigen BiLMECELER Allah ı bildiren YAYIN NO: 87 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar tashih: Ayşe Şumnu bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 birinci

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

yayın no: 147 SİVRİ ZEKA - 2

yayın no: 147 SİVRİ ZEKA - 2 yayın no: 147 SİVRİ ZEKA - 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Fatma Özlem Aydın - Soner Kotan İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 63 3 Sertifika no: 14452

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Bu yazı sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması

Bu yazı  sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 On5yirmi5.com Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 İşte Kubbealtı, Küre, Klasik, Erkam, Beyan, Fecr Yayınlarının fuarda yeni çıkacak kitapları. Yayın Tarihi : 19 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

O/Allah bütün gaybı bilir. Fakat gaybını kimseye açmaz. Ancak bildirmeyi dilediği bir resul /elçi bunun dışındadır.

O/Allah bütün gaybı bilir. Fakat gaybını kimseye açmaz. Ancak bildirmeyi dilediği bir resul /elçi bunun dışındadır. Sorularlarisale.com 41. "Hazreti Ali gaybdan haber veren 'Ercuze' adlı bir kitap yazmış, 'Gaybın sırlarını benden sorun.' demiş. Bunlar Hazret Ali ye atılmış iftiralardır." İddiaya Cevap: Ercûze, Hz. İmam-ı

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Hak Teala (cc) itiraz edenlere Hud Suresinde şu kelimelerle cevap vermiştir:

Hak Teala (cc) itiraz edenlere Hud Suresinde şu kelimelerle cevap vermiştir: Yüce Allah (cc) seçip görevlendirdiği resullerine, diğer insanlara nasip olmayan bir bilgi ihsan eder. Hiçbir bilgin o resullerle baş edemez. Allah vergisi bilgiye sahip olan Allah ın resulleri, düşmanlarına

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal yayın no: 102 SİVRİ ZEKA Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Nermin Toykar İç düzen/kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 10 7 Sertifika

Detaylı

Adeta Rabbimiz Efendimizi taltif ve teskin etmek,şevk ve gayretini arttırmak amacıyla huzuruna almıştır.

Adeta Rabbimiz Efendimizi taltif ve teskin etmek,şevk ve gayretini arttırmak amacıyla huzuruna almıştır. Mİ RAÇ 622 yılından 1,5 yıl kadar önceki yıl Efendimizin hüzün yılıdır.maddi ve manevi en büyük destekçisi olan Hz.Hatice ve Ebu Talib-i kaybetmiştir.müşrikler fırsattan istifade baskı ve zulmü daha da

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi:

Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi: Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi: Canım elinde bulunan Yüce Rabbimin (cc) adıyla yemin ederim ki, Hz. Resulüllah ın (sav) haber verdiği Mesih-i Mev ud benim.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır.

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. Bazı insanlar vardır ki, yapmadıkları halde yapmış gibi övünürler İmkânlar

Detaylı

Kadere iman hakkında merak ettiğin soruların cevapları

Kadere iman hakkında merak ettiğin soruların cevapları Kadere iman hakkında merak ettiğin soruların cevapları yayın no: 108 KADERİ MERAK EDİYORUM Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı