Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri"

Transkript

1 yayın no: 273 KUR AN DA FETİH MÜJDELERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: Sertifika no: Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Tel: (0 212) Fax: (0 212) / Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri Copyright Baskı: Mayıs, 2011 Baskı-cilt: Vesta Ofset,

2 içindekiler Giriş...7 Ayetler Işığında Doğu Roma nın Galibiyeti ve Bedir Zaferi Rûm Sûresi nin Haberi ve İran-Bizans Savaşı...13 Rûm Sûresi ve Bedir Savaşı...19 Bid Sinîn Gösterdikleri...24 O gün ü Belirleyen İpuçları...32 Rûm Sûresi nde Önemli Birkaç Vurgu...36 Bedir Gününe Bakan Diğer Bazı İşaretler...39

3 Ayetler Işığında Kudüs ün Fethi Giriş Mescid-i Aksa ve Kudüs...63 Ayetler Işığında İstanbul un Fethi Anahtar Kelime ve Olaylar...77 Tarih Boyunca İstanbul a Yapılan Kuşatmalar...83 İstanbul un Fethine Bakan Diğer Bazı İşaretler...87 Sonuç Kaynaklar GEÇMİŞTEKİ vahiy mesajlarının esaslarını da içine alan, kıyamete kadar bozulmadan devam edeceği hususunda Allah ın güvence verdiğine dair verilen sözü bulunan, her asırdaki insanların bütün kesimlerine hitap eden Kur an, şüphesiz semâvî kitapların başında gelir. İnsanlık camiası için, bu son mesajı yakından tanıyıp, onun semavî kimliğini görmek, onun sunduğu dünya ve ahiret mutluluk reçetesini kullanmaktan daha büyük bir görev olamaz. Bu çalışmanın amacı, Kur an ın semavî kimliğini gösteren bir parıltıyı yansıtmaktır. Kur an ın semavî kimliğini gözler önüne seren hususlardan biri de verdiği gaybî haberlerdir. Bu haber-

4 lerden bazıları açık ifadelerle, bir kısmı da imâlı bir üslupla, işârî yollarla ifade edilmiştir. Bu araştırmada, özellikle Rum Suresi nin seçilmiş olması, onun hem açık, hem işârî, her iki yolla da gaypten haber veren bir sure olmasından dolayıdır. Ki, bu özelliğiyle Rum Suresi, eskiden beri alimlerin dikkatini çekmiştir. 1 Kâdı Beydâvî ve Ebu s-suud gibi ünlü tefsircilerin de ifade ettiği gibi, Rum Suresi nin bu ayetleri, Kur an-ı Kerim in, Allah katından gelen bir vahiy olduğunu, Hz. Muhammed(asm) in de Allah ın hak peygamberi bulunduğunu gösteren apaçık mucizelerdendir. Zira bu ayetler, her şeyi bilen Allah tan başka kimsenin bilemeyeceği gaybden haber verdi ve verdiği haberler aynen çıktı Misal olarak bakınız: et-taberî, Ebu Cafer, Muhammed b. Cerîr, Câmiu l-beyan an Te vili Ayı l-kur an, XI (cüz:xxi) /16-22; el- Beydâvî, Nasıruddin Abdullah b. Ömer el-kâdî, Envâru t-tenzîl ve Esrâru t-t vîl, V/31-34; en-nesefî, Ebu l-berekât Abdullah b. Ahmad, Medâriku t-tenzîl ve Hakâiku t-t vîl, 31-34; el-kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-ensârî, XIV/1-7; el- Hâzin, Alauddin Ali b. Muhammed, el-bağdâdî, V/31-34; Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak dini Kur an dili,vi\233; es-sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetü t-tefâsîr, II/ El- Beydâvî,V/33; Ebu s-suud, Muhammed b. Muhammed el-imadî, İrşadu l-akli s-selim, IV/176. Peki Rum Suresi nde kullanılan işârî yol nedir? Kur an ın pek çok yerinde olduğu gibi, Rum Suresi nde de, ayet ve surenin sıra numarası, özellikle ayet sayısının işaret ettiği olaylar gibi tevafuklar ve hikmetli dizayn, bu işarî yolun önemli bir üslubudur. Biz bu kitapta, başta Rum Suresi olmak üzere Kur an ın çeşitli sure ve ayetlerinde, İstanbul fethinin de dahil olduğu bazı tarîhî zaferleri gösteren bu işaretleri anlatıyoruz. Bu çalışmada belirtilen tevafuklar da gösteriyor ki: Kur an, sonsuz bir ilim sahibinin bilgisini yansıtan bir semavî belgedir. Kur an ın ifadeleri statik değil, dinamiktir. Belli olaylar hakkında nazil olsalar bile, tarih boyunca tekrar eden benzer olayların hepsine de bakabilirler. Allah ın sonsuz ilminden gelen ve rububiyetin mutlak makamından aldığı geniş perspektifle olayları /konuları takip eden, her asrın insanına semavî kimliğini ispat etmeyi hedefleyen ve insanların bütün kesimlerine hitap eden Kur an, kainatın ezelî bir tercümanı olarak az sözle çok manalar ifade etmektedir. Kur an, tevhid, nübüvvet, haşri ispat, adalet ve ubudiyet i tespit edip gerçekleştirmek gibi temel hedeflerini ortaya koymak için, her şeyden önce kendi

5 semavî kimliğini ispat etmek durumundadır. Bunu her asrın insanlarına göstermek ise, hikmet ve adaletin gereğidir. Bu sebepledir ki, İslam alimleri bir ayetin nüzul sebebinin hususi olması, ifade ettiği mananın umumi olmasına mani değil demişler. Bu prensipten hareketle, Rum Suresi nin ve öteki sure ve ayetlerin gaybî haberini başka olaylar için de söz konusu etmişler; örneğin, Kudus ün Salahadin-i Eyyubi tarafından yapılan fethine de tatbik etmişlerdir. Bir işaretin ilmî bir değer ifade etmesi için, onun Kur an veya hadis gibi bir nasla çelişmemesi, söz konusu ifadeden Arapça dili açısından o işaretin olabileceğini gösteren uygun kelimelerin veya ifadenin bulunmasını yeterli bulmuşlardır. Biz bu çalışmamızda bu prensibe bağlı kalarak Kur an ın gaybî bazı işaretlerini gözler önüne sermeye ve onun binler mucizevî pırıltısından birkaç tanesini ulvî bir hayret ile görmeye çalışacağız... Ayetler Işığında Doğu Roma nın Galibiyeti ve Bedir Zaferi Niyazi Beki 10

6 Rûm Sûresi nin Haberi ve İran-Bizans Savaşı RUM SÛRESİ, Mekke de nazil olmuştur. Kendisinden önceki bir sûre olan Ankebut Sûresi ile yakın bir ilişki içerisindedir. Bu ilişkinin ana teması, Kur an ın mucizeliğidir. Ankebut Sûresi nde Peygamberimiz den (asm), İslam ve iman davasına bir delil olsun diye mucize isteyen müşriklerden şu şekilde bahis olunur: Onlar dediler ki: Ona (Hz. Peygamber e) Rabbinden mucizeler indirilmeli degil miydi? De ki: Mucizeler ancak Allah katındandır. (Ankebut Sûresi, 50) Bir sonraki ayette ise, şöyle buyurulmuştur: 13

7 Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? (Ankebut, Sûresi, 51) Sûre, cihad ve iyi davranışı teşvik eden şu ifadelerle bitirilmiştir: Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, elbet onlara kendi yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz ki Allah, iyi davrananlarla beraberdir. (Ankebut Sûresi, 69) Rum Sûresi, Ankebut Sûresi nde işaret edildiği üzere, insanların görmek istediği mucizeler açısından, Kur an ın gerçekten yeterli bir i caz kaynağı olduğunu gözler önüne sermek için, gaybden yani insanlar tarafından bilinemez olan gelecekten haber veren ayetlerle başlamıştır. Verilen haberin doğruluğu da, ayette ifade edildiği gibi birkaç yıl sonra tarihi bir vaka olarak yaşanmak suretiyle, kesin bir mucize olarak müşrik mümin herkes tarafından apaçık görülmüştür. 1 Konu ile ilgili ayetlerin mealleri şöyledir: Elif lâm mîm. Rumlar mağlûp düştüler: 1- krş. Kurtubî, XIV/5; Elmalılı, VI\233). Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında. Fakat mağlûbiyetlerinden sonra onlar tekrar galip gelecekler: Üç ile dokuz yıl içinde. Evvelce de, bundan sonra da hüküm tümüyle Allah a aittir. O gün mü minler Allah ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine zafer nasip eder. Çünkü O her şeyin mutlak galibi, her şeyi kuşatan rahmet sahibidir. Bu Allah ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ama insanların çoğu da bunu bilmez. (Rum Sûresi, 6) Tefsir, hadis ve tarih kaynaklarının bildirdiğine göre, Rum Sûresi nde söz konusu edilen olayın özeti şöyledir: Bizans ordusu, İranlılarla girdiği savaşta, yurtlarının İran a en yakın bir yerinde (veya Arabistan yakınında) mağlup oldu. Bu haber, o sırada müşriklerle tevhid mücadelesi vermekte olan Hz. Peygamber i (asm) ve Müslümanları üzdü. Müşrikleri ise sevindirdi. Çünkü, kendileri gibi müşrik (Putperest, Ateşperest vs..) bir devlet olan İran/Sasani ordusu, Müslümanlar gibi ehl-i kitap ve semâvî bir dine (aslı ortadan kalkmış da olsa) mensup olduğunu iddia eden Hristiyan Bizans ordusunu feci şekilde yenmişti

8 İranlıların bu zaferinin kendilerini nasıl sevindirdiğini, Übeyy b. Halef gibi bazı müşrikler, Hz. Ebu Bekir e açıkça dile getirmiş, bu zafer, kendileri için uğur getirecek bir olay olarak değerlendirerek: Bizim İranlı dostlarımız, sizin Bizanslı dostlarınızı yendiği gibi, biz de yakında aramızda çıkacak bir savaşta mutlaka sizi yeneceğiz demekteydi. Buna mukabil, Hz. Peygamber (asm) den işin gelecekle ilgili gerçek boyutunu öğrenmiş biri olarak Hz. Ebu Bekir: Allah sizi sevindirmeyecektir. Yakın bir gelecekte Rumlar, İranlılara mutlaka gâlip gelecektir. Peygamberimiz bunu bize haber verdi. diyerek tepki gösterir. Übeyy b. Halef ise ona: Yalan söylüyorsun! Haydi bir süre belirle, seninle bahse girelim teklifinde bulundu. Hz. Ebu Bekir: Allah ın düşmanı! Asıl yalancı sensin! diyerek cevap verdi. Ve nihayet ikisi bahse dair, belirlenen üç yıllık süre ile, on develik miktarı içeren bir antlaşma yaptı. O zaman, henüz bu tür bahis tutuşmalara ve kumar gibi işlere dair Kur an ın yasaklayıcı hükmü gelmemişti. Bu olaydan haberdar olan Hz. Peygamber (asm), Hz. Ebu Bekir e bahis şartlarında bir değişiklik yapmasını buyurdu. Yeni anlaşmaya göre, Rumların galip geleceği savaşın üç ile dokuz yıl içinde olacağı konusunda yeniden bahse tutuşuldu. Buna karşılık deve sayısı yüze çıkarıldı. Ayetin haber verdiği gibi üç ile dokuz yıl içinde Rumlar, hiç kimsenin beklemediği bir tarzda toparlanıp, İranlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Hz. Ebu Bekir yüz deveyi aldı ve Hz. Peygamber in (asm) tavsiyesi üzerine, ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak dağıttı. Rumların İranlıları yendiği gün, Müslümanlar da Mekke müşriklerini Bedir Harbi nde yendi..2 Gibbon un hayreti İngiliz Tarihçisi Gibbon, Decline and Fall of The Roman Empire (Roma İmparatorluğu nun Sukut ve İzmihlali) isimli eserinde, Kur an ayetlerindeki bu 2- Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa, el-camiu s-sahih, Tefsiru sureti 30/31; Hakim, Ebu Abdillah en-neysaburî, el Müstedrek ala s-sahiheyn, II/410; Taberî, Muhammed b. Cerir, Câmiu l-beyan, XI(21. cüz)/16-18; Mevdûdî, Ebu l-alâ, Hz. Peygamber in Hayatı,

9 şaşırtıcı haberinin gerçekleşmesi karşısında hayran kalarak, bin iki yüz elli yıl sonra özetle şu satırları yazmıştır: İki İmparatorluğun sınırları dışında bulunan ve bunlardan her birinin diğerini imha için hazırladıkları tertibatı bilen Hz. Muhammed, İranlıların adım başında zafer kazandıkları bir dakikada, Bizanslıların bir kaç yıl sonra galip geleceklerini söyledi. Dünyada hiçbir haber, o zamanın durumu karşısında, bunun kadar inanılmayacak bir mahiyette sayılmazdı. Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu, zafere değil, yıkılmaya doğru gitmekteydi Gibbon: Decline and Fall of The Roman Empire, II/788; Elmalılı, VI/240, ; Doğrul, Ömer Rıza, Tanrı Buyruğu, 637; Mevdûdî, Ebu l-ala, Hz. Peygamber in Hayatı, 386. Rûm Sûresi ve Bedir Savaşı RÛM SÛRESİ NDE, Rumların gelecekteki galibiyetlerinden söz edilirken, Bedir Savaşı nda Müslümanların Mekke müşriklerine karşı zafer kazanacaklarına da işaret edilmiştir. O gün mü minler Allah ın yardımıyla sevinecekler. (Rûm Sûresi, 4) ayeti, müminlerin de Allah ın kendilerine yapacağı yardımla sevineceklerini söyler. Bu sevinci, sadece Rumların İranlıları yenmesinden ibaret kabul etmek doğru değildir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir elbette. Eğer ayette bahsedilen sevinç, sadece Rumların zaferi ile ilgili olsaydı, Allah ın yardımıyla ifadesine gerek olmazdı. O gün sevinecekler kâfi gelirdi

10 Nitekim tefsircilerin çoğu bu ayetlerden şu manayı çıkarmışlardır: Rumların İranlılara galip geleceği gün, müminler de Allah ın yardımıyla müşriklere karşı zafer elde edecekler ve yalnız Kur an ın haberini tasdik eden Rumların galip gelmesiyle değil; Allah ın özellikle kendilerini galip kılan yardımıyla sevinecekler. 4 Bu husus hadis kaynaklarında da yer almış ve Rumların galibiyetinin, Müslümanların Bedir günü gerçekleşen zafer gününe denk geldiği vurgulanmıştır. 5 Tefsirlerin çoğunda, Rumların galibiyet günü, Bedir günü veya Hudeybiye günü şeklinde iki farklı görüşe yer verilmiştir. 6 Tirmizî ve Hakim 7 Sufyan Sevrî den, Ebu s-suud Efendi 8 Ebu Said el-hudrî den, Rumların İranlılara galibiyetinin, Bedir gününe denk geldiğini aktarmışlardır. Yine Tirmizî 9 Neyar b. Mükerrem den naklettiğine göre, Rum Sûresi nin inmesinden yedi yıl sonra, Rumlar, İranlılara galip gelmişler ve bu mucize karşısında pek çok kimse Müslüman olmuştur. Büyük müfessir Taberî de, Rumların galibiyetini ilan eden, belirsiz olan olayın zamanını belirleyen O gün müminler Allah ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder (Rum Sûresi, 4-5) mealindeki ayeti açıklarken, şu görüşlere yer vermektedir: Yani, Rumların İranlılara galip geldiği gün, Allah a ve Hz. Peygamber e (asm) iman edenler, bir yandan Allah ın, müşriklere karşı kendilerine yaptığı yardımdan, bir yandan da, İranlılara karşı Rumlara yaptığı 4- Taberî, (cüz:xxi) /16; Elmalılı, VI/ Tirmizî, Tefsiru sureti 30/31; Hakim,Abu Abdillah, el-müstedrek Ala s-shihayn, II/ Bk.Ebu l-leys Semerkandî, Bahru l-ulûm, III/4; Beğavî, Ebu Muhammed Hasan b. Mesud, el-ferrâ, Meâlimu t-tenzîl fi t-tefsiri ve t-tevil, VI/388,390; Râzî, Mefatîhu l-ğayb; IX/80; Mâverdî, Tefsir l-mâverdî, IV/298; Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf Endelûsî, el-bahru l-muhît; VII/161; Ebu s-suud, İrşadu l-akli s-selim, VII/49; 7- Tirmizî, Tefsiru Sureti 30/ 31; Hakim, II/410. Tirmizî, hadisin sahih,hasan ve garip olduğunu vurgulamıştır. Hakim ise hadisin, Buhari ve Müslim in şartlarına uygun olduğunu söylemiş ve Zehebî de ona muvafakat etmiştir (Zehebî, Hakim ile birlikte, aynı yer). 8- Ebu s-suud, VII/ Tirmizî, a.g.y. (Hadis için: sahih, hasan, garip, demiştir)

11 yardımdan dolayı sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder cümlesi ise, Müslümanların, Bedir Günü nde müşriklere karşı zafer elde edeceklerine işaret etmektedir. 10 Taberî, diğer birçok tefsirci gibi, bu konuda görüşünü paylaştığı İbn Abbas, İbn Mesud, Süfyan-ı Sevrî, Said b. Cübeyr gibi alimlerin sözlerine de yer vermiştir. Özellikle, olayın bir görgü şahidi olarak konuşan Ebu Said el-hudrî nin ifadelerini olduğu gibi aktarmakta fayda var. Olayın kendisine sorulması üzerine, Ebu Said şöyle der: Rum Suresi nin Mekke de indiğine dair alimler arasında görüş birliği vardır. Sure, kuvvetli bir ihtimalle, Hicretten 6 yıl önce, miladi 616. yılında inmiştir. 12 Bu olay, surenin inişinden yedi-sekiz yıl sonra vuku bulduğuna göre, bunu Hicretin altıncı yılında vuku bulan Hudeybiye Antlaşması na bağlamak mümkün görünmemektedir. Bu değerlendirmeye göre, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayetin anlamını gösteren tek alternatif, Bedir günüdür. Biz Hz. Peygember (asm) ile birlikte Kureyş müşrikleri ile (savaş meydanında) karşılaştığımız sırada, Rumlar da İranlılarla karşılaştılar. Allah, Arap müşriklerine karşı bize yardım etti. Mecusîlere karşı da, ehl-i kitap olan Rumlara yardım etti. Biz hem kendi zaferimiz, hem de Rumların zaferinden dolayı sevindik. İşte o gün müminler Allah ın yardımıyla sevinecekler ayeti bu gerçeği vurgulamaktadır Bk.Taberî, Câmiu l-beyan, XI(21. cüz)/ Bk. Taberî, a.g.y. 12- Bk. Elmalılı, VI/238; Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı,

12 Bid Sinîn Gösterdikleri RÛM SÛRESİ NİN ilgili ayetinde geçen ve birkaç yıl anlamına gelen bid i sinîn ifadesinin burada gösterdiği yıl sayısının, 8 olduğuna dair bazı emâreler vardır. Biricisi: Bid kelimesinin 872 olan ebced değeridir. Bu sayı, 109x8 dir. Bu bağlamdaki 109 sayısı ise, el takısı almış aded kelimesinin matematik değeridir. Bu kelime, işaret diliyle der ki: Buradaki bid sözcüğü, 8 yıla tekabül etmektedir. İkincisi: Yıllar anlamına gelen sinîn kelimesidir. Mekkî Mukattaat sistemine göre, bu kelimenin buradaki tekrar sayısı da, sekiz 8 dir. Nitekim, İbn Arabî de: Rum Suresi ndeki bid kelimesinin gösterdiği sayı, 8 dir. 13 Üçüncüsü: Burada yer alan sinîn kelimesi, 170 (10x17) ebced değeriyle, 8 yıl sonra vuku bulan Bedir savaşının olduğu Ramazanın 17 sine uygundur. Nitekim, Ebu Hatim, ğalebet/ğulibet-seyağlibun/seyuğlebûn şeklindeki farklı kıraat şekillerini anlatırken, konuyu: Yani, Rumların İranlılara galip geldiği gün, müminler de Bedir zaferiyle mutlu olmuşlardır. Allah, galip gelen Rumların yakın bir gelecekte Müslümanlar tarafından mağlup edilecekleri müjdesini de vermiştir 14 şeklinde değerlendirmiştir. İmam Beğavî de, Suddî den naklen müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler ayetini açıklarken, şu görüşlere yer vermiştir: Hz. Peygamber ve Müslümanlar, Bedir günü, bir 13- İbn Arabî, Muhyiddin Muhammed b. Ali et-tâî, el-futuhatu l- Mekkiye, I/ Bk. Ebu Hayyan, VII/

13 yandan Mekke müşriklerine karşı kazandıkları zafer, diğer yandan ehl-i kitap olan Rumların İran müşriklerine karşı kazandıları zaferden dolayı sevinmişlerdir. 15 Fahreddin Râzî de, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayeti açıklarken, konu ile ilgili görüşünü özetle şöyle ifade etmiştir: En doğrusu şudur ki, müminler, Rumların İranlılara galip gelmelerinden dolayı değil kendilerinin, Mekke müşriklerine karşı kazandıkları zaferden dolayı sevinmişler. Çünkü, Rumların İranlılara galip geldikleri aynı günde, müslümanların olaydan haberdar olmaları mümkün görünmemektedir. Demek, müminler o gün Allah ın yardımıyla sevinecekler mealindeki ayette yer alan ve olayın zamanını belirleyen o gün ifadesi, Bedir gününe işaret etmektedir. 16 Celaleyn tefsirinde de Bedir günü, tek görüş olarak benimsenmiştir. 17 Bu konuda Hamdi Yazır ın görüşünü aktarmak uygun olur diye düşünüyorum. O özetle şöyle der: Bazılarına göre, olay Hicretin 6. yılında Hudeybiye Antlaşması esnasında gerçekleşmiştir. Fakat bu doğru değildir. Bu anlayış hatasının sebebi şudur: Sahih-i Buharî nin açıkladığına göre, Hz. Peygamber in (asm) Hirakl e gönderdiği mektubu taşıyan elçi, Suriye ye ulaştığı zaman, Hirakl zaferini kutluyordu. 18 Bu elçi, Hudeybiye Antlaşması sırasında gönderildiği için, birçokları Hirakl ın o sıralarda zafer kazandığını zannetmişlerdi. 19 Halbuki, Hirakl, zaferi çoktan kazanmış ve onu kutlamak için Suriye ye gelmiş bulunuyordu. Doğrusu şu ki: Rumlarlarla İranlılar arasındaki savaş, 610 da başlamış, yılları savaş içinde geçmiş ve 616 da Rumlar yenilmeye başlamıştır. Bu yenilgi zamana yayılarak ve artarak devam etmiştir. Öyle ki, 617 yılında, İranlılar Kadıköy e kadar ilerlemiş, İstanbul un kapısına dayanmışlardı Bk. Beğavî, VI/ Bk. Râzî, IX/ Celaleddin Mahalli-Suyutî, Tefsiru l-celaleyn, Buharî, Cihad, Bu gerekçeyi gösteren bir misal olarak bk. İbn Aşûr, XXI/ Bk.el-Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı,

14 Rum Suresi, Romalıların yenildiği, 616 yılında inmiştir. Romalılar, 622 de karşı harekete geçmişler, Bedir zaferinin de tarihi olan 624 te galebe çalmaya başlamışlar ve de kesin zaferi elde etmişlerdir. 21 Hicretten 7. yıl önce, Peygamberliğin 7. yılı Kur an, bu haberi verirken açıkça 9 yıl demeyip, birkaç yıl anlamına gelen bid sinin gibi kapalı bir ifade kullanması, olaya, uygunluk bakımından bir derinlik, kapsamlı ve geniş bir anlam vermiştir. Böylece hem galibiyet süresi olan 3 yıla, hem yenilgi sonrasından, Bedir gününe rastlayan ilk galibiyete kadar olan 7 yıla, hem de kesin galibiyet süresi olan 9 yıla uygun düşebilecek bir işaret vermiş bulunuyor ki, bunlardan birisi açıkça ifade edilmiş olsaydı, olayın bütün safhaları gösterilmiş olmaz ve dolayısıyla bu kapsamlı icaz tarzı bulunmazdı. Bir de bu açıklamadan maksat, Rumların galibiyetinden çok, müminlerin ilâhî yardım ile sevinecekleri günün tarihini tespit etmek olduğuna işaret edilmiş oluyor. Ayette, birkaç yıl ifadesi kapalı olmakla beraber, galibiyetin gerçekleşmesine işaret eden o gün ifadesi, 21- Bk. Elmalılı, VI/238; Doğrul, Tanrı Buyruğu, ; el-mevdûdî, a. g.e., 387. belirlidir. Bu bakımdan ayetin, müminlerin bu sevinç gününü gösteren mucizesi, Romaların galibiyetini haber veren mucizesinden daha şanlıdır. 22 Abdulazim Zerkânî de, Rum Suresi nin verdiği haberlerin iki tane olduğuna dikkat çekmiş, bunlardan birinin, Rumların İranlılara galip geleceği; diğerinin ise, Müslümanların Mekke müşriklerine karşı zafer kazanacağı hususu olduğunu söylemiştir. Konuyu özetle şu sözlerle ifade etmiştir: Ayetlerin kesin bir dille bu haberleri verdiği sırada, ne Rumların, ne de Müslümanların böyle bir güce sahip olabileceği ihtimali vardı. Fakat, Bedir günü, bu her iki haber de gerçekleşmiştir. Allah tan daha doğru sözlü kim olabilir ki! (Nisâ Sûresi, 122). 23 İbn Aşûr da ayette geçen, birkaç yıl ifadesinin, kapalı olmasının hikmetini şöyle açıklamıştır: Burada yılların (bid sinîn) belirsiz olması, Hakim ve Yüce olan Allah ın, kitabında sık sık başvurduğu özet 22- Bk. Elmalılı, VI/ ayrıca bk. Doğrul, a.g.y.; el-kasımî, XIII/4765; el- Mevdûdî, Hz. Peygamber in Hayatı, Bk.ez-Zerkânî, II/

15 (icmal) prensibinin bir gereğidir. Çünkü, fazla detay, bilge (râcih) akıllar için fazlalık(haşv) sayılır. Ayrıca, belli bir zamanın ifade edilmemesi, Müslümanların, her an olayın gerçekleşeceğine olan inançlarını dinç tutmuş ve hep ümitle yaşatmıştır. 24 Zaferlerin genellikle zamanlara yayılması, hesaplarda farklı kriterlerin kullanılması, ifade edilen zamanın tayininde farklı sonuçlar çıkabilir. Sonsuz hikmet sahibi yüce Allah, bu gibi sebeplerden dolayı, haber verdiği olayın yılını belirtmemiştir. Her kesimin üzerinde ittifak edebileceği dikkatli bir sözcüğü seçmiş; 3 ila 9 yılı ifade eden bid i sinîn tabirini tercih etmiştir. 25 Bununla beraber, Kur an, genel bir prensip olarak, olayları anlatırken, nüzul sebebi belli olsa bile, zaman, mekân ve şahıs boyutunda ele almayıp, bir çeşit belirsiz/özet (mücmel) halde bilgi vermektedir. Bunun en önemli gerekçesini, onun zaman ve mekân üstü evrensel bir mesaj olma özelliğinde aramak gerekir. Söz konusu Rum Suresi ndeki gün ve yıllar ın belirsizliği de, işarî yolla verilmek istenen mesajın yerine ulaşma- 24- Bk. İbn Aşûr, XXI/ Bk.ez-Zerkânî, II/ sında belirleyici bir rol oynamıştır. Elmalılı nın yukarıdaki açıklaması, bu açıdan önemlidir. Cemaleddin Kasımî ise, Rum Suresi nin bu gaybî haberi için, Kur an ın en büyük mucizesi olduğunu söylemiş; bu gaybî haberin bir görgü şahidi olan Zübeyr el-kelâî nin şu ifadelerine yer vermiştir: Ben, İranlıların Rumları yendiklerini gördüm. Sonra Rumların İranlıları yendiklerini gördüm. Daha sonra, Müslümanların hem İranlıları, hem Rumları yendiklerine şahit oldum. Bütün bunlar, 15 yıl içinde gerçekleşti. 26 Bu açıklamalar, sahabelerin Rum Suresi nin ifadelerinden farklı galibiyet ve mağlubiyetler anladıklarını ortaya koyması bakımından önemlidir. Öyle anlaşılıyor ki, buradaki 15 yıl değerlendirilmesi, Rumların İranlılara galip geldiği Hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir Günü esas alınarak yapılmıştır. Gerçekten, Müslümanlar, Bedir Gününden itibaren 15 yıl içinde, hem İranlılara, hem de Şam-Kudüs bölgelerinin fethedildiği hicretin 17. yılında, Rumlara karşı zafer kazanmışlardır. 26- Bk. el-kasımî, XIII/

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 30 5 Sertifika no: 14452 3 Uğurböceği

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

yayın no: 143 RAKAM OYUNLARI - KAKURO Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları

yayın no: 143 RAKAM OYUNLARI - KAKURO Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları yayın no: 143 RAKAM OYUNLARI - KAKURO Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 54 1 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen. Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim. yayın no: 120 Elveda Ağustos Böceği / deneme

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen. Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim. yayın no: 120 Elveda Ağustos Böceği / deneme Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim hayatı lise son sınıfa kadar sürdü. Bütün bu süre içinde okumak ve yazmaktan daha önemli bir şey öğrenemedi. Lise yıllarında Zafer Dergisi

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır.

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. Bazı insanlar vardır ki, yapmadıkları halde yapmış gibi övünürler İmkânlar

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

yayın no: 147 SİVRİ ZEKA - 2

yayın no: 147 SİVRİ ZEKA - 2 yayın no: 147 SİVRİ ZEKA - 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Fatma Özlem Aydın - Soner Kotan İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 63 3 Sertifika no: 14452

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

141 Bu Allahın müminleri tertemiz yapıp kâfirleri imhâ etmesi içindir.

141 Bu Allahın müminleri tertemiz yapıp kâfirleri imhâ etmesi içindir. Tevbe 16 - Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki

Detaylı

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal yayın no: 102 SİVRİ ZEKA Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Nermin Toykar İç düzen/kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 10 7 Sertifika

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Yayın no: 111 OSMANLI TARİHİ-3

Yayın no: 111 OSMANLI TARİHİ-3 Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 I) SÛRENİN

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal yayın no: 93 SÜPER ZEKA-1 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Tashih: Emine Aydın İç düzen/kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 01 5 Sertifika

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz Zehra Aydüz, 1971 de Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

NÜZÛL-Ġ ÎSÂ MESELESĠNĠN TEFSĠR GELENEĞĠNE YANSIMALARI

NÜZÛL-Ġ ÎSÂ MESELESĠNĠN TEFSĠR GELENEĞĠNE YANSIMALARI NÜZÛL-Ġ ÎSÂ MESELESĠNĠN TEFSĠR GELENEĞĠNE YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Muhittin AKGÜL Özet Hz. Îsâ, peygamberler arasında belki de en fazla hakkında tartışmaların yapıldığı bir peygamberdir. Yapılan bu tartışmalardan

Detaylı

Kadere iman hakkında merak ettiğin soruların cevapları

Kadere iman hakkında merak ettiğin soruların cevapları Kadere iman hakkında merak ettiğin soruların cevapları yayın no: 108 KADERİ MERAK EDİYORUM Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın

Detaylı

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) September 2013; 1(3) ISSN : 2148-1148 Received : 03.08.2013 Published : 01.09.

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) September 2013; 1(3) ISSN : 2148-1148 Received : 03.08.2013 Published : 01.09. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) September 2013; 1(3) ISSN : 2148-1148 Received : 03.08.2013 Published : 01.09.2013 Muhammed İbn Cerir et-taberi de Nesh Konusu1 Dr. Yunus ABDURAHİMOĞLU

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir.

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم BAKARA SURESİ Medeni (hicretten sonra nazil) olup, iki yüz seksen yedi âyetttir. الر ح يم الر ح م ن ب س م الله ل ل

Detaylı

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal

Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Yayın no: 99 SÜPER ZEKA-2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 975 5523 06 0 Sertifika

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Sevan Nişanyan a Cevap 3

Sevan Nişanyan a Cevap 3 Sevan Nişanyan a Cevap 3 Sevan Nişanyan beyefendi, Anadolu topraklarını ve Türkçeyi çok sevdiğini; fakat İslamiyet, buraları kirletmiştir; onun için ben bütün gücümle bunu kaldırmaya çalışacağım, diye

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 1. Hafta

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Sevgi Başman. Resimleyen: Sevgi İçigen

Sevgi Başman. Resimleyen: Sevgi İçigen SEVGİ BAŞMAN: 1986 da Tokat ta doğdu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi ve ardından İngiltere ye yerleşip üç yıl öğretmenlik yaptı. 2012 yılında Keele Üniversitesi

Detaylı

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi KANDİL GECELERİ Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac,

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ Muhammed Hüseyin ez-zehebî, Mektebetü Vehbe, 3. Basım, 1406/1986, 112 s. Harun ABACI* Bu kitapta yazar, eski ve yeni yazılmış

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

HAYATIN Ç NDEN. Sevgi Hikâyeleri 3 CÜNEYD SUAVİ. (c.suavi@gmail.com) CÜNEYD SUAVİ

HAYATIN Ç NDEN. Sevgi Hikâyeleri 3 CÜNEYD SUAVİ. (c.suavi@gmail.com) CÜNEYD SUAVİ CÜNEYD SUAVİ 1948 Yılında Adapazarı nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Daha sonra, günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi olarak bilinen Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ni yüksek mimar

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı