MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i6aretleyiniz. 3. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. A6a0dakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir? A) Tümünü önceden tahmin etmek mümkündür. B) Ço0u do0al olaylardan kaynaklanr. C) Her zaman felâketlere göre daha çok insan etkiler. D) Önlem alnarak ço0unlu0u önlenebilir. 2. A6a0dakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazas sebeplerinden birisidir? A) Aracn kullanld0 yolun bozuk olmas B) So0uk havada araç kullanlmas C) Kural d6 araç kullanlmas D) Aracn arza yapmas 3. A6a0dakilerden hangisi, ilk yardmn amaçlarndan biridir? A) Ya6amn korunmas ve sürdürülmesini sa0lamak B) Salgn hastalklarn yaylmasn önlemek C) nsanlarn, hasta olduklar dönemi rahat geçirmelerini sa0lamak D) Vücut sistemlerinin daha rahat çal6masn sa0lamak 6. A6a0dakilerden hangisi omurlarn krlmasyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalc felç olu6umuna yol açar? A) Karaci0er B) Akci0erler C) Omurilik D) Böbrekler 7. Oynar eklemi olu6turan kemik uçlarnn birbirinden ayrlmasna ne ad verilir? A) Krk B) Çkk C) E0rilik D) Kopma 8. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin parçasdr? A) Dola6m sisteminin B) Sindirim sisteminin C) Sinir sisteminin D) Solunum sisteminin 9. Normal yeti6kin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alp verir? A) 5 10 B) C) D) A6a0dakilerden hangisi ilk yardm yapacak ki6ide mutlaka bulunmas gereken özelliklerden biridir? A) Sa0lk personeli olmak B) Sakin ve tedbirli olmak C) Telsiz kullanmay bilmek D) yi bir sürücü olmak 10. lk yardm çantasnda bulundurulmas gereken malzemelerin miktar neye göre belirlenir? A) Sürücünün iste0ine B) Aracn yenili0ine C) Aracn tipi ve içinde bulunacak ki6i saysna D) Sürücü ve yolcularn sa0lk durumlarna 5. A6a0dakilerden hangisi organ de0ildir? A) Karn B) Akci0er C) Mide D) nce ba0rsak -2-

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 11. A6a0dakilerden hangisi kaza yerinde alnmas gereken önlemlerden de0ildir? A) Etrafta ate6 yakarak dikkat çekmek B) Kaza yapan aracn konta0n kapatarak motoru devreden çkarmak C) Kaza yerinin en az 150 metreden görülebilece0i 6ekilde reflektör veya 6kl cihaz koymak D) Aracn devrilme ve yanma ihtimaline kar6 önlem almak 12. A6a0dakilerden hangisi solunum durmasnn nedenlerinden de0ildir? A) Suda bo0ulma B) Zehirli gazlarn solunmas C) Birinci derece yanklar D) Soluk yolunun yabanc cisimle tkanmas 15. A6a0dakilerden hangisi toplardamar kanamasndaki kann özelliklerindendir? A) Basnçl ve çok hzl akmas B) Renginin koyu krmz olmas C) Kesik kesik f6krma 6eklinde akmas D) Çok yava6, sznt 6eklinde akmas 16. El bile0i ile dirsek arasndaki büyük bir kanamada geçici kanama durdurma metodu a6a0dakilerden A) Omuz üzerine bask uygulamak B) Kanayan yere merhem sürmek C) Dirsekle omuz arasna turnike uygulamak D) Kanayan yeri kalp seviyesinden a6a0da tutmak 13. Solunumu duran bir insanda, a6a0dakilerden hangisinin gerçekle6mesi beklenir? A) Kann kalbe gelme hznn artmas B) Vücut scakl0nn yükselmesi C) Kalbin, kan pompalama gücünün artmas D) Kandaki oksijen orannn dü6mesi 14. Yeni meydana gelen büyük bir d6 kanamada kazazedeye ilk önce yaplacak i6lem a6a0dakilerden A) Kanama bölgesini kalpten a6a0 seviyede tutmak B) Kanayan bölge üzerine basnç uygulamak C) Kanama yerini sarg bezi ile sarmak D) Bol so0uk sv içirmek 17. A6a0dakilerden hangisi bir trafik kazas sonucu görülen 6ok belirtilerindendir? A) Derinin kzarmas B) Solunum saysnn azalmas C) Nabz at6nn güçlü olmas D) Vücut scakl0nn azalmas 18. Baylma srasnda a6a0daki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? A) Hareket B) Solunum C) Dola6m D) Sindirim 19. Kalp masaj yaplacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasl zemine yatrlr? A) Yan yat6 pozisyonunda, sert zemine B) Yüz üstü, yumu6ak zemine C) Srt üstü, sert zemine D) Yar oturur pozisyonda, yumu6ak zemine -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 20. Yaralanmalarda yaral bölgeye verilecek pozisyon a6a0dakilerden A) Ba6 seviyesinin altnda kalmas sa0lanr. B) Kalp ile ayn seviyede olmas sa0- lanr. C) Kalp seviyesinin altnda kalmas sa0lanr. D) Kalp seviyesinin üstünde kalmas sa0lanr. 21. Yanklar de0erlendirilirken a6a0dakilerden hangisi en önemlidir? A) Yank yüzeyinin geni6li0i ve yan0n derinli0i B) Yakc maddeyle temas 6ekli C) Yakc etkiyi gösteren maddenin miktar D) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi 22. A6a0dakilerden hangisi krk, çkk ve burkulmalarn ilk yardmnda yaplmas gerekli, tespit uygulamasnn tanmdr? A) Çkan, burkulan ve krlan yerin belirlenmesidir. B) Etkilenen bölgenin hareketsizli0inin sa0lanmasdr. C) Kazazedeye uygulanan bir çe6it tedavi yöntemidir. D) Yaral ve krk bölgelerin d6 etkilerden korunmasdr. 23. Bacak kemi0i krklarnda atel bulunamad0nda, a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Krk uçlar sürekli hareket ettirilir. B) Kazazede oturtularak krk bölge a6a0 sarkacak 6ekilde pozisyon verilir. C) Krk olan ayak a6a0da kalacak 6ekilde, yan yat6 pozisyonuna alnr. D) ki bacak arasna yumu6ak malzeme konularak birbirine ba0lanr. 24. Ülkemizde Hzr Acil Servisin telefon numaras A) 110 B) 112 C) 154 D) Acil yardm haberle6mesinde bilgi verirken a6a0dakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir? A) Olay yerinin tam adresinin B) Yaral saysnn C) Araçlarn hasar durumunun D) Yarallarn e0itim durumunun 26. Hangi durumdaki kazazede sa0lk kurulu6una ta6nmada 1. derecede önceliklidir? A) Kolunda açk krk olan B) Birinci derecede yan0 olan C) Solunum zorlu0u çeken D) Turnike uygulanan 27. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile ta6nmaldr? A) Kolunda yara ve krk olan B) Kaburga kr0 olan C) Omurga kr0 olan D) Birinci derecede yan0 olan 28. Hastann serin yere alnmas Su ve tuz kaybnn giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukardaki ilk yardm uygulamalar hangi durumda yaplr? A) Scak çarpmasnda (vurmasnda) B) El bile0inin burkulmasnda C) Kafa ve beyin yaralanmasnda D) Baylmada -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 29. Sürücü adaynda, i6itme yetersizli0i olmas durumunda, a6a0dakilerden hangisi geçerlidir? A) Sadece 6ehir içinde araba kullanmak için sürücü belgesi alabilir. B) Araç kullanrken yannda birisi bulunmak 6art ile sürücü belgesi alabilir. C) Belli bir hzdan fazla seyretmemek 6art ile sürücü belgesi alabilir. D) 6itme cihaz ile belli yeterlili0e ula6abiliyorsa sürücü belgesi alabilir. 30. Alkollü içki içen bir sürücüde a6a0daki durumlardan hangisi görülür? A) Dinç ve zinde olma B) Reflekslerinde zayflama C) Manevra kabiliyetinde artma D) A6r hareketli ve uyumlu olma LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. Çocuk trafik e0itim parklarnn yaplma, açlma, e0itim, denetim ve çal6ma esaslar a6a0dakilerin hangisi tarafndan belirlenir? 6. A) Adalet Bakanl0 B) Millî E0itim Bakanl0 C) Sa0lk Bakanl0 D) Bayndrlk ve skân Bakanl0 Bekildeki araç sürücüsü ne yapmaldr? 2. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alnp aracn belirli bir yere çekilerek trafikten alkonulmasna ne denir? A) Trafikten men B) Trafik suçu C) Trafik kusuru D) Trafik cezas 3. A6a0dakilerden hangisi ba0lant yollarnn özelliklerinden biri de0ildir? A) Kav6ak yaknnda olmas B) Bir yönlü trafi0e ayrlm6 olmas C) Ta6t yollarn birbirine ba0lamas D) Aracn bir mülke giri6 ve çk6 için yaplm6 olmas 7. A) Sa0a dönmelidir. B) Sola dönmelidir. C) Do0ru gitmelidir. D) Beklemelidir. Bekildeki trafik i6areti a6a0daki durumlarn hangisinde kullanlr? A) Tehlikeli e0im ba6lad0nda B) Soldan daralan yola yakla6ld0nda C) Kaygan yola yakla6ld0nda D) Tek yönlü yola yakla6ld0nda 4. Lâstik tekerlekli traktör için a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Tarm i6leri için imal edilmi6tir. B) Römorktaki yük üzerinde insan ta6yabilir. C) Römork veya yar römork çekebilir. D) Ticarî amaçla yük ta6mas izne ba0ldr. 8. A6a0dakilerden hangisi ta6t trafi0ine kapal yol i6aretidir? A) B) C) D) 5. A6a0dakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A) Krmz 6kta B) Sar 6kta C) Aralkl yanp sönen krmz 6kta D) Aralkl yanp sönen sar 6kta -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 9. A6a0dakilerden hangisi otoyol 6erit kapatma i6aretidir? A) B) C) D) 13. Tek yönlü yollarda 6erit de0i6tirme ile ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi do0rudur? A) Arkadan gelen araçlarn durumuna göre ani ve hzl hareket etmek B) Arkadan gelen araçlar ikaz edip yava6latmak C) Girilecek 6eridin bo6 oldu0u görüldükten sonra i6aret vermek D) Girilecek 6erit bo6sa i6aret vermeden geçmek 10. Yan yana devaml iki çizgi bulunan bir karayolu için a6a0dakilerden hangisi söylenemez? A) ki yönlü karayolu oldu0u B) Bölünmü6 karayolu oldu0u C) Di0er yol bölümüne geçilemiyece0i D) Çizgilerin yolda ayrc görevi yapt0 11. A6a0daki i6aret levhalarndan hangisi anayolda bulunmaz? A) B) C) D) 14. A6a0dakilerden hangisi trafi0in düzenlenmesinde önceli0e sahiptir? A) Trafik zabtas B) Trafik levhalar C) Yer i6aretleri D) Trafik 6klar 15. Sürücüler, araçlarnn hzn a6a0dakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadrlar? A) Aracn markasna, modeline ve tipine göre B) Aracn fennî muayeneden geçip geçmedi0ine göre C) Sürücünün sa0lk ve zindelik durumuna göre D) Aracn cinsine, yol, hava, görü6, yük ve trafik durumuna göre 12. Uyu6turucu ba0mllar için a6a0dakilerden hangisi söylenemez? A) Bu ki6ilere sürücü belgesi verilmez. B) Uyu6turucu kullandklarndan 6üphelenildi0inde sa0lk muayenesine tâbi tutulurlar. C) Uyu6turucu kullandklar tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alnr. D) Sürücü belgeleri geri alnanlar yeniden sürücü yeti6tirme kursuna alnrlar Yerle6im yerleri içindeki yollarda, aksine bir i6aret yoksa, tehlikeli madde ta6yan araçlar için azamî hz saatte kaç kilometredir? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y Bekildeki yolda önündeki araca hzla yakla6an 1 numaral araç sürücüsü a6a- 0dakilerden hangisini yapmaldr? A) 2 numaral arac geçmelidir. B) Geçi6 için 3 numaral aracn geçmesini beklemelidir. C) Hzn azaltarak takip mesafesini korumaldr. D) 2 numaral arac uyararak sa0a yana6masn istemelidir Bekildeki geçme i6lemiyle ilgili olarak a6a0dakilerden hangisi söylenebilir? 20. A6a0dakilerden hangisi araç geçme ile ilgili do0ru bir davran6tr? A) Girece0i 6eridi gösteren dönü6 6klarn kullanmamak B) Geçilen arac kontrol etmeden sa0 6eride girmek C) Ba6ka araçlar geçmeye çal6an araçlar geçmemek D) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek Hz azaltlr. 2-6aret verilir. 3- Dar kavisle dönülür. 4- Yolun sa0na yana6lr. Sa0a dönmek isteyen sürücü yukardaki i6lemleri hangi sra ile yapmaldr? 22. A) B) C) D) A) 2 ve 3 numaral araçlar geçme yasa0na uymam6tr. B) 2 numaral araç arkadan gelen trafi0i kontrol etmemi6tir. C) 1 numaral araç izledi0i 6eridin sa0na yana6mam6tr. D) 3 numaral aracn geçi6 yapmas yanl6tr. 19. Araç geçme i6leminin son basama0 a6a0dakilerden A) Geriyi görü6 aynasndan geçilmekte olan arac izlemek B) Sa0a dönü6 lâmbasyla i6aret vermek C) Sa0 6eride girmek D) Takip mesafesi kadar önceden sol 6eride girmek -8-2 Bekildeki 1 numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) kazda bulunup geçmelidir. B) Geçi6 hakkn kendi kullanmaldr. C) 2 numaral arac durdurduktan sonra harekete geçmelidir. D) Geçi6 hakkn 2 numaral araca vermelidir. 23. Geçi6 üstünlü0üne sahip araç sürücüleri bu hakk kullanrken a6a0dakilerden hangisine dikkat etmek zorundadrlar? A) Hz snrlamalarna B) Trafik yasaklarna C) Can ve mal güvenli0ini tehlikeye sokmamaya D) Çevreyi rahatsz etmemeye

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 24. ki yönlü dar yollarda seyreden sürücülerin, kar6dan gelen aracn geçi6ini kolayla6trmak için a6a0dakilerden hangisini yapmas uygun de0ildir? A) Aracn sa0 kenara yana6trmas B) Gerekiyorsa sa0a yana6p durmas C) Geçi6i kolayla6trmak için yer ayrmas D) Kar6 yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek yava6latmas 25. Yaya ve okul geçitlerinde, a6a0dakilerden hangisinin yaplmas yasak de0ildir? A) Duraklamak B) Durmak C) Berit de0i6tirmek D) Park etmek 26. Otobüsün e0imli bir yolda park edilmesi hâlinde a6a0dakilerden hangisinin yaplmas zorunludur? A) Aracn ba6nda gözcü bulundurulmas B) Park lâmbalarnn yaklarak önüne ve arkasna yanstc konulmas C) Aracn her iki arka tekerle0inin ini6te önüne, çk6ta arkasna takoz konulmas D) Aracn ön tekerleklerine takoz konulmas 27. Geceleri 6klarn kullanlmas ile ilgili verilen bilgilerden hangisi do0rudur? A) Kar6la6malarda 6klar söndürmek B) Park veya sis 6klar ile seyretmek C) Dönü6 6klarn geç anlamnda kullanmak D) Aydnlatlmam6 tünellerde uza0 gösteren 6klar yakmak 28. Arzalanan arac di0er araç sürücülerinin daha iyi görmesi için a6a0daki önlemlerden hangisinin alnmas gerekir? A) Aracn ön ve arkasna 150 metre mesafeden açkça görülecek krmz yanstc cihaz konulmaldr. B) Aracn ön ksmna 150 metre mesafeden görülecek 6ekilde krmz 6kl cihaz konulmaldr. C) Aracn ön ve arkasna beyaz renkte ta6 dizilmelidir. D) Aracn ön ve arkasna devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmaldr. 29. Çekilen ve çeken araç arasndaki ba0lantnn uzunlu0u kaç metreyi geçerse üzerine krmz bez veya krmz yanstc aslmaldr? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 30. A6a0dakilerden hangisi tedbirsiz ve saygsz araç sürmeye örnek de0ildir? A) Seyir hâlinde iken araç telefonunu kullanmak B) Yayalara su sçratmak C) Hz snrn a6mak D) Di0er sürücüleri korkutmak veya 6a6rtmak 31. A6a0dakilerden hangisi okul ta6tlarnn çal6trlma esaslarndan biri de0ildir? A) Ta6ma snrn a6mayacak 6ekilde ö0renci bindirilmelidir. B) Araçta sürücü ve ö0rencilerin d6nda kimse bulunmamaldr. C) Kaplar sürücü tarafndan kumanda edilir 6ekilde olmaldr. D) Okulca belirlenen ta6ma programlarna göre hareket edilmelidir. -9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 32. Kontrolsüz (bariyersiz) demiryolu geçidine yakla6an sürücüler nasl hareket etmelidirler? A) Makul bir mesafede mutlaka durmaldrlar. B) Demiryolu tek hatl ise hzl bir 6ekilde geçmelidirler. C) Demiryolu çok hatl ise yava6 ve dikkatli geçmelidirler. D) Hzlarn artrarak geçmelidirler. 33. Bir araca önden ve arkadan en fazla kaç metre ta6acak 6ekilde yükleme yaplabilir? Önden Arkadan A) 1 2 B) 2 1 C) 2 2 D) Otoyollardaki OGS logosu neyi gösterir? A) Hzlanma 6eridini B) Acil haberle6me cihazlarnn yerini C) Otomatik geçi6 sistemi uygulayan gi6eyi D) Yakt istasyonlarnn yerini 37. Trafik kazalarnda kusur pay en çok a6a0dakilerin hangisinde görülür? A) Yayada B) Sürücüde C) Yolcuda D) Yolda 38. A6a0dakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A) Sürücü belgesi B) Servis bakm belgesi C) Araç imalât belgesi D) Tescil belgesi 39. Bir araç, muayene süresi dolmam6 olsa bile, a6a0daki hâllerin hangisinden dolay özel muayeneye sevk edilir? A) Kazaya kar6mas sonucunda yetkili zabtaca gerekli görülmesi hâlinde B) Sürücüsü veya i6leticisinin de0i6- mesi hâlinde C) Sat6 veya devir sonucu sahibinin de0i6mesi hâlinde D) Bakm veya onarmdan geçirilmesi hâlinde 35. Motosiklet sürücüsü a6a0dakilerden hangisini kullanmak zorundadr? A) Koruma kemeri B) Eldiven C) Ya0murluk D) Koruma gözlü0ü 36. A6a0dakilerden hangisi, yaya yolu bulunmayan karayollarnda geceleyin yürüyen yayalarn almas gereken tedbirlerden biri de0ildir? A) Arkadan gelen araçlar sk sk kontrol etmek B) Açk renkte elbise giymek C) Üstünde veya elinde yanstc bulundurmak D) Gidi6 yönüne göre ta6t yolunun sol kenarndan yürümek C snf sürücü belgesiyle, a6a0dakilerden hangisi kullanlamaz? A) Kamyon B) Otobüs C) Kamyonet D) Minibüs 41. Motorlu araçlarn, a6a0daki hâllerin hangisinde karayolunda sürülmesi yasaktr? A) Sürülecek araç ba6kasna ait ise B) Kasko sigortas yaptrlmam6 ise C) Sürücü belgesi sürülecek aracn cinsine uygun de0il ise D) Aracn bakm süresi geçmi6 ise

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 42. kâmet adresini de0i6tiren sürücüler bu durumu ilgili trafik kurulu6una kaç gün içinde bildirmek zorundadrlar? A) 45 B) 40 C) 35 D) Sa0lk durumlarnda sürücülü0e engel bedensel bir de0i6iklik görülen sürücülere a6a0daki i6lemlerden hangisinin uygulanmas yanl6tr? A) Bedensel de0i6ikli0in tutanakla tespit edilmesi B) Sa0lk raporu ile sürücülük yapmasnda saknca görülenlerin belgelerinin bir yl süreyle geri alnmas C) Sa0lk muayenesinin istenmesi D) Sa0lk 6artlarn kazandklarn belgelendirenlere sürücü belgelerinin geri verilmesi 44. Sigorta teminatlarndan yararlanabilmek için a6a0daki belgelerden hangisine gerek yoktur? A) Alkol muayene belgesi B) Kaza tespit tutana0 C) Ö0renim belgesi D) Trafik tescil belgesi 45. A6a0dakilerden hangisi trafik kazalarnda aslî kusur sebebi saylr? A) Dönü6 manevralarn yanl6 yapmak B) Öndeki arac yakndan takip etmek C) Zorunlu bir sebep olmadkça yava6 sürmek D) Hz snrlarna uymamak 46. Trafik zabtasna, 6kl trafik i6aretlerine ve di0er i6aretlere uymayan sürücülere a6a0dakilerden hangisi uygulanr? 47. A6a0dakilerden hangisi i6aretleme reflektörünün özelli0i de0ildir? A) Krmz 60 yanstmas B) E6kenar üçgen 6eklinde olmas C) Ayak yapsnn devrilmeyecek nitelikte olmas D) Büyüklü0ünün aracn cinsine ba0l olarak de0i6mesi 48. Canllarla etkile6im içinde olan do0al ve fiziksel ögelerden olu6an d6 ortama ne denir? A) klim B) Çevre C) Atmosfer D) Erozyon 49. A6a0dakilerden hangisi çevre kirlili0ini önleme açsndan olumlu bir davran6tr? A) Uygun vitesle seyredilmesi B) Araca a6r yük ve yolcu alnmas C) Aracn gereksiz yere rölântide çal6trlmas D) Aracn normalden dü6ük motor devriyle sürülmesi 50. A6a0dakilerden hangisi, trafikte en ksa mesafenin seçilmesinin sa0lad0 faydalardan de0ildir? A) Enerji tasarrufu sa0lamas B) Zaman tasarrufu sa0lamas C) Can güvenli0i sa0lamas D) Çevreyi daha az kirletmesi TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. A) Hafif hapis cezas B) Para cezas ve ceza puan C) Aracna el konma D) Trafikten men etme -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. A6a0dakilerden hangisi motorun parçalarndan biridir? A) Baft B) Aks C) Piston D) stavroz di6lisi 7. Araç üzerinde ksa devreden do0acak yangn durumunda nasl davranlr? A) Mar6 motorunun kablosu çkarlr. B) Bataryann kutup ba6lar çkarlr. C) Distribütörün kablosu çkarlr. D) Alternatörün kablosu çkarlr. 2. A6a0dakilerden hangisi motorun parçalarndan biridir? A) Supaplar B) Rotil C) Aks D) Diferansiyel 3. Dört zamanl dizel motorunda emme zamannda silindirlere hangisi emilir? A) Kar6m B) Hava C) Benzin D) Motorin 4. Akümülatörün bakmnda neye dikkat edilir? A) Eleman kapak deliklerinin açk olup olmad0na B) Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine C) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine D) Plakalarn temiz olup olmad0na 8. Araç kullanrken yakt tasarrufu sa0lamak için a6a0dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Jikle devresi çekili unutulmamaldr. B) Kap6 devresi çal6trlmaldr. C) Tam gaz devresi çal6trlmaldr. D) Güç devresi çal6trlmaldr. 9. Platin ayar yanl6 yaplm6 bir motorun egzoz duman hangi renkte çkar? A) Krmz B) Mavi C) Siyah D) Sar 10. Yakt tasarrufuna etki eden ayarlar a6a0dakilerden hangisi de0ildir? A) Buji ayar B) Platin ayar C) Avans ayar D) Baft ayar 5. Ate6leme sisteminde a6a0daki ayarlardan hangisi yaplr? A) Eksantrik B) Buji C) Krank mili D) Piston 6. Kullanma klavuzuna göre belirli kilometre sonunda aracn a6a0daki parçalarndan hangisi de0i6tirilmelidir? A) Aks B) Mafsal C) stavroz D) Platin Dizel motorlu araçlar çal6trrken mar6a basmadan önce gösterge panelindeki a6a0daki lâmbalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir? A) Kzdrma bujilerinin lâmbas B) Ya0 lâmbas C) El freni lâmbas D) Barj lâmbas 12. Dizel motorlarda egzoz duman çok siyah çkyor ise sebebi nedir? A) Ya0 filtresi kirlidir. B) Ya0 seviyesi dü6üktür. C) Yakt pompas arzaldr. D) Su seviyesi dü6üktür.

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 13. Arac çal6trrken saniyeden fazla mar6 yaplrsa ne gibi arza olur? A) Alternatör yanar. B) Akümülatör bo6alr. C) Endüksiyon bobini yanar. D) Far ampulleri patlar. 14. Motor çal6rken mar6 yaplrsa a6a0dakilerden hangisi meydana gelir? A) Motor daha hzl döner. B) Motor daha yava6 döner. C) Mar6 di6lisi zarar görür. D) Motor daha iyi ya0lama yapar. 15. Mar6 yapld0nda aracn motoru rahat dönüyor fakat çal6myorsa a6a0dakilerden hangisi arzaldr? A) Ya0lama sistemi B) Barj sistemi C) Mar6 sistemi D) Ate6leme sistemi 16. Mar6 motoru, mar6 durumunda hiç dönmüyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Buji kablolar gev6ektir. B) Karbüratöre yakt gelmiyordur. C) Akümülatörün kutup ba6lar gev6ektir. D) Vantilatör kay6 gev6ektir. 17. Motordaki ya0n görevi a6a0dakilerden A) Sürtünmeden dolay olu6an a6nmay önlemek. B) Motorun erken snmasn sa0lamak. C) Motorda yakt tasarrufu sa0lamak. D) Motorda düzgün ate6lemeyi sa0lamak. 18. Araçta, motor ya0 kontrol edilirken a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Kontak anahtarn kapatmadan, motor çal6r durumda kontrol edilir. B) Kontak anahtar kapatlr, ya0n kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir. C) Motor yüksek hzda çal6rken kontrol edilir. D) Motor rölantide çal6rken kontrol edilir. 19. Araçta, egzozdan mavi duman çkmasnn sebebi a6a0dakilerden A) Motor ya0nda su vardr. B) Motor fazla benzin yakyordur. C) Yaktta su vardr. D) Motor ya0 yakyordur. 20. Motor çal6rken ya0 göstergesi basnç göstermiyorsa arza a6a0dakilerin hangisindedir? A) Ya0 mü6ürünün kablosu çkm6tr. B) Hararet (s) mü6ürünün kablosu çkm6tr. C) Ampermetrenin kablosu çkm6tr. D) Barj göstergesinin kablosu çkm6tr. 21. So0utma sisteminin parças a6a0dakilerden A) Kondansatör (meksefe) B) Termostat C) Alternatör D) Konjektör -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 22. Motor ssnn aniden yükselmesinin sebebi a6a0dakilerden A) Vantilatör kay6 çok gergindir. B) Vantilatör kay6 kopmu6tur. C) Distribütör arzaldr. D) Bujiler arzaldr. 23. Motorun hararet yapmasnn sebebi a6a0dakilerden A) Radyatör suyunun fazla olmas B) Vantilatör kay6nn gergin olmas C) Radyatör peteklerinin açk olmas D) Radyatör peteklerinin tkal olmas 24. Fan so0utuculu bir araçta, motor hararet yapyorsa muhtemel arza a6a0dakilerden A) Fan motoru elektrik ba0lants çkm6tr. B) Barj sistemi arzaldr. C) Yakt sistemi arzaldr. D) Ate6leme sistemi arzaldr. 25. Motor çal6rken 6arj göstergesi de0er göstermiyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Fan motoru arzaldr. B) Kalorifer motoru arzaldr. C) Vantilatör kay6 kopmu6tur. D) Fan mü6iri arzaldr. 27. Fla6örün görevi a6a0dakilerden A) Fren lâmbalarn yanp sönmesini sa0lar. B) Sinyal lâmbalarn yanp sönmesini sa0lar. C) Geri vites lâmbalarn yanp sönmesini sa0lar. D) Park lâmbalarn yanp sönmesini sa0lar. 28. Aracn farlarndan biri sönük yanyorsa sebeplerinden biri a6a0dakilerden A) Akü bo6alm6tr. B) Far kablo ba0lantlar gev6ektir. C) Akü kablo ba0lantlar gev6ektir. D) Mar6 kablo ba0lantlar gev6ektir. 29. Kavrama (debriyaj) sistemi aracn neresinde bulunur? A) Krank mili ile volan arasnda B) Vites kutusu ile 6aft arasnda C) Diferansiyel ile tekerlekler arasnda D) Volan ile vites kutusu arasnda 30. A6a0dakilerden hangisi debriyajn kaçrma sebebidir? A) Direksiyon kutusu arzaldr B) Banzman di6lileri arzaldr C) Diferansiyel ayar uygun de0ildir D) Debriyaj balatas a6nm6tr 26. A6a0dakilerden hangisi 6arj sisteminin elemanlarndan biri de0ildir? A) Alternatör B) Konjektör (regülatör) C) Distribütör D) Barj göstergesi 31. Aracn hzn ve torkunu ayarlayan sistem a6a0dakilerden A) Vites kutusu (6anzuman) B) Kavrama (debriyaj) C) Süspansiyon D) Yaylar -14-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 32. Vites kutusunun bakm yaplrken a6a0dakilerden hangisine baklr? A) Asidine B) Antifrizine C) Ya0na D) Elektrolitine 33. Diferansiyelin görevi a6a0dakilerden A) Aracn durmasn sa0lamak B) Araca ilk hareketi vermek C) Aracn tam gazla gitmesini sa0lamak D) Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek 34. Aracn lâstikleri üzerinde bulunan rakamlar a6a0dakilerden hangisini belirtir? A) Lasti0in ssn B) Lasti0in havasn C) Lasti0in ebatlarn D) Lasti0in yo0unlu0unu 35. Isdan dolay lâstiklerin hava basnc fazlala6m6 ise a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Lâstiklerin havas oldu0u basnçta braklr. B) Aracn yükü azaltlr. C) Aracn yükü ço0altlr. D) Lâstiklerin havas azaltlr. 36. Fren yaplnca aracn hz azalmyorsa arza a6a0dakilerden A) Hidrolik kalmam6tr. B) Akslar arzaldr. C) Diferansiyel arzaldr. D) Kavrama kaçryordur. 37. Frene basld0nda etkili bir frenleme olmuyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Hidrolik ya0 seviyesinin yüksek olmas B) Balatalarn ve fren sisteminin a6r snmas C) Fren pedal bo6lu0unun az olmas D) Rot ayarnn bozuk olmas 38. El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse a6a0daki arzalardan hangisi meydana gelir? A) Kam mili snr, fren tutmaz. B) Krank mili snr, fren tutmaz. C) Fren sisteminin hidroli0i azalr. D) Kampanalar snr, fren tutmaz. 39. Rot ayar bozuk olan bir araçta a6a0daki durumlardan hangisi meydana gelir? A) Arka lâstikler ortadan a6nr. B) Ön lâstikler içten veya d6tan a6nr. C) Direksiyon mili e0ilir. D) Direksiyon kovan e0ilir. 40. Aracn direksiyon bo6lu0u artm6 ise sebebi a6a0dakilerden A) Direksiyon kutusu ayar bozuktur. B) Direksiyon mahruti di6li ayar bozuktur. C) Direksiyon istavroz di6li ayar bozuktur. D) Direksiyon aks di6lisi ayar bozuktur. TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba6kan ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk( sakl(d(r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam(n(n veya bir k(sm(n(n Millî E5itim Bakanl(5( E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz(l( izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar(n(n çekilmesi, bilgisayar ortam(na al(nmas(, herhangi bir yolla ço5alt(lmas(, yay(mlanmas( veya ba;ka bir amaçla kullan(lmas( yasakt(r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz(rlanmas(ndaki malî külfeti pe;inen kabullenmi; say(l(r. BA=LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ KONU : ARACIN ÜZERĐNDEKĐ SĐSTEMLER : FREN SĐSTEMĐ : GÖREVĐ : Aracı yavaşlatmak,yavaşlayan aracı durdurmak veya duran aracı sabitlemek için kullanılır. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır? 1 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : İş kamyonları (Kaya kamyon, toprak taşıyıcı araçlar, transmixser, kendi yürür

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ÖZEL DENEME SINAVI-1

ÖZEL DENEME SINAVI-1 ÖZEL DENEME SINAVI-1 1. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? A) B) C) D) 2. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI ÖLÇME, DEĞERLEDİRME VE SIAV HİZMETLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik o :... ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

17 Ekim 2015 Src 2 belgesi sınavı

17 Ekim 2015 Src 2 belgesi sınavı 17 Ekim 2015 Src 2 belgesi sınavı 1. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A) Transfer yapılan yolcuların listesi

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu

YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu sogutmak D) Ateşleme sirasina göre bujilere yüksek gerilimi

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 030720101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 030720101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 080720061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (17 EKİM 2015) YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR Motor, Güç aktarma organları, Fren sistemi, Direksiyon sitemi, Süspansiyon sistemi, Elektrik sistemi, Kaporta ( Karoser ), Şase motorlu aracı oluşturan ana kısımlardır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN DİKKATİNE!

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ÖZEL DENEME SINAVI-2

ÖZEL DENEME SINAVI-2 ÖZEL DENEME SINAVI-2 1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır? A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 030720101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI ÖLÇME, DEĞERLEDİRME VE SIAV HİZMETLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 06/09/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik o :... ADAYLARI DİKKATİE!

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 030720000 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ N T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ M T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Zemin Delgi (Delik Delme, Sondaj) İş Makinesi

Detaylı

17 Ekim 2015 SRC1 SORULARI

17 Ekim 2015 SRC1 SORULARI 17 Ekim 2015 SRC1 SORULARI 1. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Yolcular adına yolcu bileti tarifeli taşımalarda düzenlenir. 1. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 030720000 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı