Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971"

Transkript

1 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 1 / 6 T.C.Kimlik No Adý Soyadý Doðum Yeri/Tarihi Kadro Ünvaný ve Aldýðý Tarih Kadrosunun Bulunduðu Birim Görev Yaptýðý Birim Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalý Yabancý Dil Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN Ýzmir (Merkez) 09/07/1971 Profesör 08/05/2006 Ýngilizce Ýþletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalý Ýngilizce Lisans Yüksek Lisans Doktora Yardýmcý Doçent Doçent Profesör Dokuz Eylül Üniversitesi ISLETME FAKULTESI Ýngilizce Ýþletme Bölümü 15/6/1993 BOSTON UNIVERSITY BOSTON UNIVERSITY /5/1995 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens.(Iþletme) Ýþletme Anabilim Dalý 5/8/1997 Dokuz Eylül Üniversitesi ÝÞLETME FAKÜLTESÝ(MUHASEBE VE FÝNANSMAN ABD) Dokuz Eylül Üniversitesi ÝÞLETME FAKÜLTESÝ(MUHASEBE VE FÝNANSMAN ABD) (Ünvan 2/11/2000 ) (Kadro 02/07/2001 ) Dokuz Eylül Üniversitesi ÝÞLETME FAKÜLTESÝ 08/05/2006 Lisansüstü öðrenimlerindeki Tez Bilgileri Doktora Tezi Ýþletmelerde Sermaye Yapýsýný Belirleyen Faktörlerin Ampirik Olarak Saptanmasý Tezin Danýþmaný, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Prof. Dr. Mehmet A. CÝVELEK, 30/09/ /06/1997 Yönetilen Tez Bilgileri Yüksek Lisans Tezi Döviz Kuru Riskinin ÝMKB'de Ýþlem Gören Hisse Senetlerinin Getirileri Üzerindeki Etkisi Tezin Öðrencisi, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Pelin Evran, 01/07/ /07/2006 Yüksek Lisans Tezi Karþýtlýk Yatýrým Stratejileri ve Üç Faktör Modeli Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda Bir Uygulama Tezin Öðrencisi, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Tayfun Kocabaþ, 01/07/ /07/2006 Yüksek Lisans Tezi Türkiye'de Ticari Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi Dönemi Tezin Öðrencisi, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Tuncay Arýsoy, 01/07/ /07/2000

2 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 2 / 6 Yüksek Lisans Tezi Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) Sektör Endekslerinde Aylara Iliþkin Anomalilerin Uygulamali Olarak Ýncelenmesi Tezin Öðrencisi, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Baha Yýldýz, 01/07/ /10/2006 Yüksek Lisans Tezi Volatiliteyi Etkileyen Faktörler Geliþmekte olan Bir Piyasa Olarak istanbul Menkul Kýymetler Borsasý Üzerine Ampirik Bir Çalýþma Tezin Öðrencisi, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Zülal Fazlýoðlu, 01/07/ /07/2005 Yüksek Lisans Tezi Risk Yönetimi Açýsýndan Opsiyon Piyasalar Avrupa Borsalarýndan Örnekler, Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliði Anabilim Dalý, Ýzmir, Türkiye. Tezin Öðrencisi, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Yrd.Doç.Dr. Berna KIRKULAK, 01/09/ /03/2001 Doktora Tezi Türk Tanker Ýþletmeleri Ýçin Bilgisayar Temelli Finansal Yapý Analizi Tezin Öðrencisi, Baþlama-Bitiþ Tarihleri Öðr.Gör. Hüseyin Ýshak Halil KESÝKTAÞ, 10/08/ /10/2007 Görev Yerleri Araþtýrma Görevlisi Yrd.Doçent Doçent Profesör Ýdari Görevler Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ekim 1995-Eylül 1997 Eylül 1997-Temmuz 2001 Temmuz 2001-Mayýs 2006 Mayýs 2006-Devam ediyor Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Dekan Yardýmcýsý Dekan Yardýmcýsý Fakülte Yönetim Kurulu Doçen Anabilim Dalý Baþkaný Fakülte Kurulu Profesör Üyelið Ýngilizce Ýþletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalý 12/06/ /10/ /04/ /05/ /05/ /05/ /09/ /09/ /02/2005-Devam ediyor 16/09/2006-Devam ediyor Makale Yayýnlarý Prof. Dr. M. Banu DURUKAN, Araþ. Gör. Aysun KAPUCUGÝL ÝKÝZ,"Denetim Kalitesi, Kalite ve Hizmet Kalitesine Ýliþkin Modeller Kavramsal Çerçeve", Mali Çözüm, 17/82/35-62/Temmuz-Aðustos 2007, 2007, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli Prof. Dr. M. Banu Durukan, Öðr. Gör. Ulaþ Çakar,"Baþarýsýz Projelere Artan Baðlýlýk", Ýzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý-Dayanýþma, 94/24-36/2006, 2006, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan,"Türk Ticaret Bankacýlýðý'nda Yoðunluk Düzeyi ve Karlýlýk Ýliþkisi Yatay Kesit Verilerinden Kanýtlar, ", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayý 23, Temmuz 2004, s , 2004, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan,"Türk Ticaret Bankalarýnýn Likidite Tercihi ve Tam Kapsamlý Mevduat Sigortasý Uygulamasý Üzerine Bir Araþtýrma", Ýktisat Ýþletme ve Finans, Yýl 18, Sayý 210, Eylül 2003, s , 2003, Araþtýrma Makale,EconLit

3 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 3 / 6 Makale Yayýnlarý M. Banu Durukan,"Finansal Hizmet Sunumunda Alternatif Bir Daðýtým Kanalý olarak Ýnternet ve Türk Ticaret Bankalarýnýn Finansal Performansýna Etkisi - Araþtýrma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayý 19, Temmuz 2003, s , 2003, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli M. Banu Durukan, Pýnar Evrim,"The Relationship Between Stock Returns and Fundamental Variables Evidence from Istanbul Stock Exchange", Journal of Faculty of Business, Cilt 4, Sayý 1, 2003, s , 2003, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli M. Banu Durukan, Serdar Özkan,"Finansal Bilgi Sunumunda Bir Araç Olarak Internet Kullanýmý ÝMKB'de Ýþlem Gören Þirketlerin Web Siteleri Üzerine Bir Araþtýrma", Atatürk Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Dergisi, Cilt 17, No. 1-2, 2003, s , 2003, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan,"An Empirical Analysis of the Impact of Full Deposit Insurance and Instable Conditions on Commercial Banks The Turkish Case", Savings and Development, No. 4, XXVII, 2003, s , 2003, Araþtýrma Makale,IBSS, CAB Abstracts, GEOBase M. Banu Durukan,"Interrelationship of IPO Returns and Factors Influencing IPO Performance Case of Istanbul Stock Exchange", Managerial Finance, Vol. 28, No. 2, 2002, s , 2002, Araþtýrma Makale,ABI- Inform, Accounting and Tax Index, PAIS, Emerald Fulltext M. Banu Durukan,"Ýnternet Ekonomisi, Elektronik Ýþletmeler ve Finansal Yönetim", Ýktisat Ýþletme ve Finans, Yýl 16, Sayý 183, Haziran 2001, s , 2001, Review Makale,EconLit M. Banu Durukan,"Muhasebeci Kimliði ve Muhasebe Eðitimi", Journal of Faculty of Business, Cilt 1, Sayý 1, Bahar 2000, s , 2000, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli M. Banu Durukan,"Bireysel Yatýrýmcý Davranýþýna Alternatif Bir Yaklaþým Bekleyiþ Kuramý", Ýktisat Ýþletme ve Finans, Yýl 14, Sayý 161, Aðustos 1999, s , 1999, Yorum,EconLit Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan,"Günümüz Koþullarýnda Devletin Ekonomideki Rolü ve Ulusal Baðýmsýzlýk", Erciyes Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayý 15, 1999, s , 1999, Yorum,Ulusal Hakemli M. Banu Durukan,"Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda Makroekonomik Deðiþkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarýna Etkisi", ÝMKB dergisi, Yýl 3, Sayý 11, 1999, s , 1999, Araþtýrma Makale,JEL M. Banu Durukan,"Risk, Yatýrýmcý ve Yatýrým Danýþmanýnýn Beklentileri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Hisse Senetlerinden Kanýtlar", Ekonomik Yorumlar, Yýl 35, Sayý 1, Kasým 1998, s. 3-20, 1998, Araþtýrma Makale,Ulusal Hakemli M. Banu Durukan,"Makroekonomik Deðiþkenlerin Türk Firmalarýnýn Finansal Yapýsýna Etkileri Zaman Serisi Analizinden Kanýtlar, ", Ýktisat Ýþletme ve Finans, Yýl 13, Sayý 147, Haziran 1998, s. 43-5, 1998, Araþtýrma Makale,EconLit M. Banu Durukan,"B Tipi Katýlým Belgelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Karþýlaþýlan Önemli Sorunlar", Yaklaþým Dergisi, Sayý 55, Temmuz 1997, s , 1997, Yorum,Ulusal Hakemli M. Banu Durukan,"Hisse Senetleri ÝMKB'de Ýþlem Gören Firmalarýn Sermaye Yapýsý Üzerine Bir Araþtýrma, ", ÝMKB dergisi, Yýl 1, Sayý 3, 1997, s , 1997, Araþtýrma Makale,JEL Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuþ Bildirileri Prof. Dr. M. Banu DURUKAN, Araþ. Gör. Aysun KAPUCUGÝL ÝKÝZ,"KALÝTE NEDÝR? HÝZMET KALÝTESÝ NEDÝR? KALÝTE GÜVENCESÝ KAVRAMI", TÜRKÝYE MUHASEBE FORUMU, Çankaya, 30/03/2007,

4 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 4 / 6 Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuþ Bildirileri Durukan, Özkan, Dalkýlýç,"Approaches to Measuring Quality of Earnings and Discussion of The Applicability of These Approaches to Istanbul Stock Exchange (ISE) Companies", International Symposium on Accountancy (20-24 Nisan 2005), Antalya, 20/04/2005, Uluslararasý organizasyon Durukan, Özkan, Dalkýlýç,"Measuring The Effectiveness of The Corporate Governance System in Turkey", International Symposium on Accountancy (20-24 Nisan 2005), Antalya, 20/04/2005, Uluslararasý organizasyon M. Banu Durukan, Serdar Özkan,"Capital Market Development Leading to Accounting Harmonization Culture as a Challenge", 1st International Accounting Conference on the Way to Convergence, Ýstanbul, 03/11/2004, Uluslararasý Hakemli organizasyon M. Banu Durukan,"Aþýrý Tepki Hipotezi Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'ndan Kanýtlar", VIII. Ulusal Finans Sempozyumu 2004, Ýstanbul, 27/10/2004, Hakemli organizasyon Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan,"Muhasebe Mesleðinin ve Muhasebecinin Türkiye'nin Kalkýnmasýndaki Rolü", ürkiye V. Muhasebe Denetimi Sempozyumu Yirmibirinci Yüzyýlda Türk Muhasebe Mesleðinin Vizyonu ve Misyonu, Antalya, 02/05/2001, Hakemli organizasyon Doç. Dr. M. Banu Durukan, Yrd. Doç. Dr. Pýnar EVRÝM MANDACI,"Hisse Senedi Getirilerini Belirleyen Temel Faktörler, ÝMKB?den Kanýtlar", Uluslararasý ODTÜ Ekonomi Kongresi/IV, Eylül 2000, Ankara, 13/10/2000, Uluslararasý organizasyon M. Banu Durukan,"Explaining the Equity Premium Puzzle by Myopic Risk Aversion Evidence from a Developing Country", PFN st Finance Conference, Portekiz, 28/06/2000, Uluslararasý Hakemli organizasyon M. Banu Durukan,"Internet Taxation An Outstanding Issue", First International Joint Symposium on Business Administration Challenges for Business Administrators in the New Millenium, Gökçeada, 01/06/2000, Uluslararasý Hakemli organizasyon M. Banu Durukan, B. Esra Karamaraþ,"Öðrenen Örgütler ve Muhasebe Þirketleri", Türkiye 19. Muhasebe Eðitimi Sempozyumu, Antalya, 18/05/2000, Hakemli organizasyon M. Banu Durukan, Serdar Özkan,"Yabancý Dilde Eðitimin Yeri Muhasebe Dersleri Açýsýndan", Türkiye 18. Muhasebe Eðitimi Sempozyumu, Antalya, 13/05/1999, Hakemli organizasyon Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan,"Globalleþme ve Bireyin Ekonomik Özgürlüðü", Ýnsan Haklarý Konferansý, Ankara, 14/12/1998, Hakemli organizasyon Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan,"Günümüz Koþullarýnda Muhasebe Mesleði ve Meslek Ahlaký", Türkiye III. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, 30/04/1997, Hakemli organizasyon Kitap ya da Kitap içi Bölüm Yazarlýðý "IPO Underpricing and Ownership Structure Evidence from Istanbul Stock Exchange", "Initial Public Offerings An International Perspective", 2006,Bilimsel kitap,kitap içi bölüm Investments", 2003,Ders Kitabý,Kitap yazarlýðý "Globalleþme Sürecinde Ýstikrar Programlarýnýn Gerçek Amaçlarý Genel Bir Yaklaþým", "Küreselleþme Emek Süreçleri ve Yapýsal Uyum", 2002,Bilimsel kitap,kitap içi bölüm "Tax Reforms and the Ethical Value System of the Society", "Finance", 2002,Bilimsel kitap,kitap içi

5 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 5 / 6 Kitap ya da Kitap içi Bölüm Yazarlýðý bölüm Katýldýðý Projeler Araþtýrma Projesi Koordinatörü Prof.Dr.Mübeccel Banu DURUKAN, Münferit Proje, "TÜRMOB", "Muhasebe mesleðinde iþ geliþtirme ve mesleðin geleceði, Proje Koordinatörü, 2006 Katýldýðý Kongre/Sempozyum/Kurs/Seminer/Panel/Fuar/Bienal/Bilimsel Toplantýlar II.Muhasebe Formu 2007(Teblið / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)) "II.Uluslararasý Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu" 2007(Teblið / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)) Muhasebe Gündemi 2007, Ýzmir, 2007(Oturum Baþkaný Olarak Görev Yapmak) Fakültemiz'inde üyesi bulunduðu "Nice Network"un yýllýk toplantýsý, MANNHEIM, Almanya, 2007(Workshop(Çalýþtay) etkinliðine çalýþan olarak katýlým) 5. EÐÝTÝM PROGRAMI 2007(Diðer) 6. XVII. World Congress of Accountants, Ýstanbul, 2006(Ýzlenimci - Katýlýmcý Olarak) 7. Türkiye Muhasebe Standartlarý Sempozyumu-X, Girne, K.K.T.C., 2006(Danýþma Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici) Ulusal Finans Sempozyumu, Selçuk, 2006(Oturum Baþkaný Olarak Görev Yapmak) 9. 17th Annual Conference of EAIE, Krakow, Polonya, 2005(Ýzlenimci - Katýlýmcý Olarak) th International Symposium on Quality Function Deployment, Kuþadasý, 2005(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici) 1 Türkiye'nin Baþarýlý Kadýnlarý, Buca, 2003(Panel Moderatörlüðü) 1 Uluslararasý Kültür ve Kalkýnma Konferansý, Buca, 2002(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici) 1 Günümüzün Deðiþen Koþullarýnda Türk Bankacýlýðý Sempozyumu, Ýzmir, 1997(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici) Bilimsel Yayýnlarda Hakemlik/Editörlük Managerial Finance Misafir editör Seyahat ve Otel Ýþletmeleri Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

6 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 6 / 6 Bilimsel Yayýnlarda Hakemlik/Editörlük 5. Akdeniz Üniversitesi ÝÝBF Dergisi Kazanlan Ödül Bilgileri ÝSMMMO 2004 Yýlý En Baþarýlý Bilim Ýnsaný Ödülü, Bireysel Ödül, 2005 Aldýðý Sertifikalar Ýç Kalite Tetkiki Eðitimi Katýlým Sertifikasý, 2005 Financial Risk Management Seminar, 1997 Kalite Sistem Dökümantasyon Katýlým Sertifikasý, 2005 Kalite Yönetim Sistemi Katýlým Sertifikasý, 2005