AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE"

Transkript

1 KOROZYON DERNEÐÝNDEN ÖNEMLÝ BÝR ADIM: SEVÝYE 1-2 KATODÝK KORUMA EÐÝTÝM KURSU Türkiye'nin elektrik enerji gereksiniminin yaklaþýk üçte biri, halen fosil yakýt kullanan enerji üretim tesislerinden karþýlanmaktadýr. Isýya dayanýklý ferritik çeliklerden imal edilen ýsý deðiþtirici borular buharýn üretildiði kazanlarýn en fazla zorlanan ve bu nedenle sýkça hasar görerek üretimin aksamasýna neden olan bölümleridir. Bu tür hasarlar " boru patlamalarý" olarak adlandýrýlýrlar. Boru patlamalarýna yol açan etmenleri (a) yüksek sýcaklýk deformasyonu (sürünme), (b) yüksek sýcaklýk oksitlenmesi ve (c) mekanik aþýnma olarak özetlemek mümkündür. Kazan sularýnýn iþleme basýncýna uygun olarak ileri düzeyde arýtýldýklarý dikkate alýndýðýnda, borular içinde dolaþan akýþkanýn (su veya buhar) iç korozyona neden olmasý zayýf bir olasýlýktýr. Bu nedenle, yukarýda sýralanan etmenlerin en önemlileri olan yüksek sýcaklýk oksidasyonu ve mekanik aþýnma, borularýn alev tarafý dýþ yüzeylerinde yoðunlaþýr. Ýç basýncýn boru cidarýnda oluþturduðu teðetsel gerilimler boru malzemesinin yüksek sýcaklýk deformasyonuna yol açabilir. Ancak, kazan iþletmelerinde rastlanan iç basýnç ve sýcaklýk dikkate alýndýðýnda, bu etmenin boru patlamalarýndaki payýnýn sýnýrlý olacaðý sonucuna varýlabilir. Gözlemler boru dýþ yüzeyinde baþlayan hasarlarýn kül ve içerilen aþýndýrýcý unsurlarýn yol açtýðý mekanik aþýnma ve bu oluþumu bir ölçüde desteklediði kabul edilen oksidasyondur. Ülkemizde termik enerji santrallerini iþleten kuruluþlar kazan borularýný bu alanda mevcut çok sayýda ürünler arasýndan seçmek zorundadýrlar. Malzeme ve ürün seçimi belli kriter ve standartlara uygun olarak yapýlmak zorundadýr. Borularýn seçiminde kullanýlacak kriterler nelerdir? Bu sorunun yanýtý zordur. Fevkalade karmaþýk çevresel koþullarýn sonucu olan boru patlamalarýna karþý ürün seçerken boru malzemesinin, mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini temel almak yeterli olabilir mi? Deneyimler, bu çerçeve içerisinde kalarak yapýlacak ürün seçiminin yeterli olmadýðýný göstermektedir. Bu koþullar altýnda seçim için, mevcut çevresel koþullarýn yeterli düzeyde simüle edildiði hýzlandýrýlmýþ testlerden yararlanmak gerekir. Bu yaklaþýmda borulardan alýnan örnekler iç basýnca eþdeðer mekanik gerilim ve boru dýþ yüzeyinde oluþmasý beklenen sýcaklýk altýnda test edilmelidir. Ayrýca, boru patlamarýnda birincil payý bulunan mekanik aþýnma için örnek yüzeyine aþýndýrýcý bir malzemenin püskürtülerek uygulanmasý önerilebilir. Borularýn seçiminde temel alýnacak kriterler koþullara göre (a) boru hasarý için gerekli süre veya (b) belli bir test süresi sonunda kaydedilen aðýrlýk kaybý olarak belirlenebilir. Yukarýdaki tarife uygun bir test düzeneðinin tasarýmý ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü'nde altý öðrenciden oluþan bir gruba görev olarak verilmiþtir. Bu çalýþma sonucunda ortaya konan tasarým genel hatlarý ile aþaðýda görülmektedir. Bu tasarýmý geliþtirme çabalarý sürmektedir. Nihai amaç bir prototip düzeneðin imalatý ve denenmesidir. En içten baþarý ve esenlik dileklerimizle, AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE One third of the energy requirement of Turkey is currently supplied by the power plants using fossil fuels. The heat exchanger tubes, produced from heat resistant ferritic steel, are the most strained parts of boilers and therefore cause downtimes due to frequent damages. Such kind of damages is called "tube bursts". It is possible to summarize the factors causing tube bursts as follows: (a) high temperature deformation (creep), (b) high temperature oxidation, and (c) mechanical wear. Considering the fact that boiler water is refined at a high level in accordance with the operating pressure, it is a small possibility that the fluid (water or vapor) passing through the tubes causes internal corrosion. For this reason, the most important ones of the abovementioned factors, namely high temperature oxidation and mechanical wear, intensify on the outer surfaces of pipes near to flame. Hoop stresses caused by the internal pressure in the tube may cause the high temperature deformation of the tube material. However, if the internal pressure and temperature found at the boiler facilities are considered, one may conclude that the share of this factor in tube bursts would be limited. Observations show that the damages starting on the outer surface of tubes are caused by the mechanical wear due to ash and other abrasive elements contained and by oxidation, which is accepted to support this formation to a certain extent. Organizations operating power plants in our country have to choose boiler tubes among many products present in the sector. Material and product selection should be carried out based on certain criteria and standards. What are the criteria applicable to the selection of heat exchanger tubes? Answering this question is fairly hard. Would it be sufficient to take the mechanical, physical and chemical properties of the tube material as basis when selecting product to prevent tube failures caused by extremely complicated peripheral conditions? Experience show that production selection made within this defined frame is far from being sufficient. Accelerated tests, in which the existing peripheral conditions are simulated to a sufficient level, should be used for selecting materials under such conditions. In this approach, the tube samples should be tested under mechanical tension equivalent to internal pressure and the expected temperature at the outer surface. Also spraying an abrasive material on the sample surface may be suggested for mechanical wear, which has the greatest influence on tube bursts. Depending on the conditions, criteria to be used in selecting pipes may be determined as (a) time required for complete failure or (b) loss of weight at a certain test period. Design of a test facility following the abovementioned explanation is given as a task to a group of six students in the Metallurgy and Material Engineers Department at METU. The design reached at the end of this study is given below in outlines. Studies to improve this design are being carried out. The final purpose is to manufacture and operate a prototype test equipment. With kind regards;

2 YAYIN KURULU PUBLISHING BOARD Yves M.Günaltun TOTAL S.A, Paris/Fransa iki two Dizgi ve Baský : Poyraz Ofset Tel: (312) Fax : (312)

3 BÝYOKOROZYONDA SÜLFAT ÝNDÝRGEYEN BAKTERÝLERÝN ROLÜ Demet ÇETÝN ÖZET Mikrobiyel aktivite sonucu korozyon hýzýnýn artmasý biyokorozyon olarak adlandýrýlmaktadýr. Biyokorozyon petrol, doðal gaz, atýk arýtýmý, deniz taþýmacýlýðý gibi pek çok endüstri dalýnda önemli sorunlara yol açmaktadýr. Biyokorozyonda rol oynayan mikroorganizmalar arasýnda en etkili olanlar anaerobik sülfat indirgeyen bakteriler (SRB)'dir. Bu derlemede biyokorozyonu baþlatan biyofilmlerin oluþumu, SRB'lerin özellikleri, korozyondaki etkileri ve biyokorozyonu durdurmakta kullanýlan biyositlerle ilgili çalýþmalar özetlenmiþtir. ROLE OF SULFATE REDUCING BACTERIA IN BIOCORROSION Increase in corrosion rate due to microbial activities is called as biocorrosion. Biocorrosion cause serious problems in many industries such as petroleum, oil, natural gas, wastewater treatment, marine and shipping. Among the microorganisms participating in biocorrosion, the most effective ones are anaerobic sulphate reducing bacteria (SRB). In this review, researches about the formation of biofilms which initiate the biocorrosion, properties of SRB, their roles in corrosion, and biocides applied to inhibit biocorrosion are summarized. 1. GÝRÝÞ Korozyon hýzýnýn mikroorganizmalarca arttýrýlmasý mikrobiyolojik etkiden kaynaklanan korozyon (microbially induced veya influenced corrosion, MIC) veya biyokorozyon olarak adlandýrýlmaktadýr. Mikroorganizmalar ve metabolik ürünleri çeþitli metallerin, karbon ve paslanmaz çeliklerin, alaþýmlarýn üzerinde etkili olduðu gibi taþ, beton, plastik ve ahþap malzemelerde de bozulmaya neden olabilmektedir 1,2. Mikroorganizmalarýn korozyonu hýzlandýrmasýnda etkili olan mekanizmalar: biyofilm oluþumu, yapýþkan maddelerin (ekzopolisakkaritler) üretilmesi, çatlak korozyonunun geliþmesini kolaylaþtýran birikintilerin üretilmesi, metabolik ürünler ile korozif, asidik bir ortam oluþturulmasý, gerilim korozyon kýrýlmasýna yol açan sülfür ve hidrojen gibi metabolitlerin üretimi, ortama korozyonu engellemek için eklenen kimyasallarýn parçalanmasý, katodik veya anodik reaksiyonlarýn hýzlandýrýlmasý ile korozyon reaksiyonlarýnýn direkt etkilenmesidir 3-7. Biyofilm doðal koþullar altýnda mikroorganizmalarýn metal yüzeyine yapýþmasýyla oluþur. Biyofilm ekzopolisakkarit maddelerden (EPS) oluþan bir matriksi olan, içine hücreler ve inorganik maddelerin tutunduðu, %95 oranýnda su içeren bir yapý olarak tanýmlanabilir Biyofilm oluþumunun ilk aþamasýnda yüzeyde yüksek molekül kütleli organik bileþikler ve inorganik bileþiklerin birikmesiyle nm kalýnlýðýnda bir film oluþur. Bu baþlangýç filmi elektrostatik yükleri ve metal yüzeyin ýslanabilirliðini deðiþtirerek bakteri kolonizasyonunu kolaylaþtýrýr. Mikroorganizmanýn metalin iç veya dýþ yüzeyine tutunabilmesi için uygun bir bölge (besinlerin adsorblandýðý ve mikroorganizmanýn tutunabileceði metalurjik olarak belirgin özelliklere sahip) bulmasý gereklidir 1,12. Borularýn kývrýldýðý bölgeler, kaynakla baðlandýðý bölgeler, eðrilikler, girintiler mikroorganizmalarýn yüzeye tutunabilmesini kolaylaþtýrýr 10. Mikroorganizmalarýn ürettiði yapýþkan EPS'ler biyofilmin fiziksel özelliklerini belirleyen ana yapýsal bileþenidir. EPS'ler tutunmayý saðladýðý gibi, beslenme için kullanýlabilecek organik ve inorganik materyalleri içinde tutarlar. EPS'lerin metal iyonlarýný baðlama özelliði biyokorozyon için önemlidir 11. Metal baðlanmasý metal iyonlarý ile EPS'lerin protein ve karbonhidrat bileþenlerinde bulunan karboksil, fosfat, sülfat, gliserat, pürüvat ve süksinat gibi anyonik fonksiyonel gruplar arasýndaki etkileþimi içerir. Farklý yükseltgenme durumundaki iyonlarýn biyofilmde tu- KOROZYON, 15 (1-2),

4 tulmasý, standart indirgenme potansiyellerinde deðiþimlere yol açabilir. EPS metal iyonlarýna baðlanarak elektron mekikleri gibi görev yapar ve metalden direk elektron transferi yaparak yeni redoks reaksiyonlarýna neden olabilir. Uygun bir elektron alýcý bulunduðunda bu redoks reaksiyonlarý katodun depolarizasyonunu saðlayarak korozyonu hýzlandýrýrlar. Biyokorozyon, sülfat indirgeyen bakteriler (SRB), sülfür yükseltgeyen bakteriler, demir indirgeyen/yükseltgeyen bakteriler, manganez okside eden bakteriler ve organik asit ve ekzopolisakkarit (EPS) üreten bakteriler gibi farklý bakteri türleri veya algler, mantarlar ve likenler tarafýndan gerçekleþtirilmektedir 13. Biyokorozyonda en etkin bakteri grubu SRB'lerin özellikle Desulfovibrio cinsine ait türleridir 3,9,11,14,15. Sülfat indirgeyen bakteriler (Þekil 1) laktat, asetat, pürüvat, etanol ya da yað asitlerini enerji ve karbon kaynaðý olarak kullanýrken sülfatý elektron alýcý olarak kullanýr ve bol miktarda toksik ve korozif hidrojen sülfür üretirler. Sülfat indirgeyen bakteriler, çok çeþitlilik içeren bir canlý grubudur 16. SRB'lerin çoðu mezofil, gram negatif, spor oluþturmayan bakteri cinsleridir Ayrýca mezofil ve termofil endospor oluþturan bakterileri cinsleri ve hipertermofilik arkeler de termal ortamlardan (sýcak su kaynaklarý, petrol, deniz altý hidrotermal kaynaklarý gibi) izole edilmiþtir 16,17, Þekil 1. Petrol sahalarýndan izole edilen iki SRB izolatýnýn elektron mikrograflarý Figure 1. Scanning electron micrographs of two SRB isolates obtained from crude oil fields. Sedimentler, taban sularý gibi sulu çevrelerin yüzey altýndaki anoksik kýsýmlarý SRB'lerin tipik habitatlarýdýr. Bu bakteriler anoksik sedimentlerden ve çamurlardan petrol üretim tesislerine ve kaðýt üretim fabrikalarý gibi endüstriyel su sistemlerine bulaþýrlar. Ham petrolün içinde su, anaerobik ortam ve karbon rezervinin bol bulunmasý SRB lerin geliþimi için uygun ortam saðlar. SRB türleri ham petrolün bileþimindeki çeþitli alkanlarý, alkilbenzenleri okside ederek ve sülfatý indirgeyerek H 2 S üretmektedirler 21,23. Petrolün taþýnma ve depolanmasý esnasýnda meydana gelen SRB kontaminasyonu, tank ve borularýn korozyonu baþta olmak üzere, filtre ve borularda týkanýklýk ve akaryakýt kalitesinde azalma gibi problemlere yol açmaktadýr. Miranda ve arkadaþlarý2 4, petrol-su ayrýþtýrýcýsýndan izole edilen Desulfovibrio capillatus ve tiyosülfat içeren besi ortamýnda korozyon hýzýnýn oldukça arttýðýný kütle kaybý ölçümleri ile göstermiþlerdir. Çelik kuponlarýndaki birikintiler üzerinde yapýlan SEM-EDAX (Taramalý elektron mikroskobu-enerji daðýtýcý X ýþýný) analizlerine göre korozyon ürünlerinde yüksek oranda Fe ve S bulunmuþtur. Korozyon ürünlerinin temizlenmesinden sonra metal yüzeyinde çukurcuklarýn oluþtuðu gözlenmiþtir. Biyofilm içinde deðiþik tipteki mikroorganizmalardan (Pseudomanas sp., Proteus sp. ve Bacillus sp. gibi) oluþan topluluðun etkileþimi sayesinde SRB'ler için mümkün olmayan çevrelerde de geliþim devam edebilir. Örneðin biyofilmde dýþ yüzeyde yer alan aerobik bakteriler, oksijeni tüketerek, oksijen konsantrasyonunu biyofilmin içine doðru azaltýr ve anaerobik SRB'lerin geliþebileceði bir ortam oluþturabilirler 1,11. Ýndirgenmiþ bir ortam isteyen SRB'ler, suda ölçülebilir çözünmüþ oksijen olsa bile, biyofilm tabanýnda geliþebilirler Farklý SRB türleri farklý morfolojide biyofilm oluþturmaktadýr. Desulfovibrio desulfuricans ATCC ile deniz izolatý bir SRB'nin paslanmaz çelik üzerinde neden olduklarý korozyon ve biyofilm yapýlarý incelendiðinde türlerin birbirinden farklý biyofilm morfolojisi ve polarizasyon direnci gösterdiði tespit edilmiþtir 25. D. desulfuricans gözenekli ve að yapýsý þeklinde biyofilm oluþturmuþ ve daha yüksek korozyon hýzý ölçülmüþtür. Deniz izolatý SRB ise kristal ve bütün yapýda bir biyofilm oluþturmuþ ve bu tür biyofilmin biyokorozyona karþý daha koruyucu olduðu ileri sürülmüþtür. D. desulfuricans'ýn oluþturduðu biyofilmin sürekli biriktiði, deniz izolatýnýn biyofilminin ise yüzeye yapýþýp, büyüyerek, yüzeyden ayrýldýðý ve tekrar yapýþtýðý gözlenmiþtir. Metal yüzeyinde biyofilmin düzensiz daðýlýmý nedeniyle oluþan farklý havalandýrma etkisi potansiyel farklýlýklara ve sonucunda korozyon akýmlarýnda farklýlýklara neden olmaktadýr. Solunum gerçekleþen alanlarýn altý anodik olmakta ve buralarda metal çözünmesi gerçekleþmektedir (Þekil 2). Buna karþýlýk, çevreleyen bölgeler katodik bölgeler olmaktadýr 4. Korozyon iþlemindeki katodik veya anodik reaksiyonlardan birini engelleyen veya kolaylaþtýran, anodik ve katodik bölgeleri birbirinden tamamen ayýran biyolojik reaksiyonlar da korozyonu arttýrýr. Örneðin anodik reaksiyonlarýn mikroorganizmala- 4 KOROZYON, 15 (1-2), 2007

5 olarak hýzlandýrýlýr. Oluþan korozyon ürünleri ferrosülfür (FeS) ve ferro hidroksittir (Fe (OH)2) 7,29,30. Þekil 2. Biyofilm etkisiyle oluþan havalandýrma bölgeleri26. Metalik katyonlar (M+2) anodik alandan salýnýr. Figure 2. Aeration zones created by a biofilm26. Metallic cations (M+2) are released from the anodic area. rýn ürettiði asidik metabolitler (organik asitler) ile uyarýlmasý veya anodik reaksiyonlarýn SRB'lerin ürettiði hidrojen sülfür ile uyarýlmasý korozyonu arttýrýr 4. Korozyon hýzýnýn metal yüzeyinde biriken metabolik ürünlerle arttýðý Gayosso ve arkadaþlarý 27 tarafýndan gösterilmiþtir. Araþtýrmacýlar API XL52 çeliðinin korozyon hýzýna gaz taþýma borularýndan izole edilen sesil (tutunan) ve planktonik (yüzen) bakterilerin etkisini incelemiþlerdir. Bu incelemeleri sonucunda sývý ortamda 5 çeþit planktonik bakteri, metal yüzeyinde ise sadece bir SRB türü olan Desulfovibrio vietnamensis bulunduðu belirlenmiþtir. Korozyon hýzýnýn planktonik deðil sesil bakteri sayýsýndan etkilendiði ve sesil bakteri sayýsý sabit kalsa bile metal yüzeyinde biriken metabolik ürünlerin korozyonu arttýrdýðý görülmüþtür. Sülfat indirgeyen bakterilerin metal korozyonuna etki mekanizmasý Von Wolzogen Kuhr ve Vlugt van der 28 tarafýndan katodik depolarizasyon teorisi (KDT) ile elektrokimyasal olarak açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Gerçekleþen reaksiyonlar aþaðýda gösterilmiþtir. Bu teoriye göre, oksijen yokluðunda ortamdaki su, metal yüzeyinde hidrojen oluþturacak þekilde parçalanýr. Oluþan hidrojenin yüzeyi kapatmasý sebebiyle reaksiyon oldukça yavaþ ilerler. Bu durumda metal polarize olmuþtur. Polarize olmuþ metal yüzeyinden hidrojenin sülfat indirgeyen bakterilerce sülfat indirgenmesi sýrasýnda uzaklaþtýrýlmasý anottaki metal çözünmesi olayýný hýzlandýrmaktadýr. Hidrojenin demir yüzeydeki katodik alandan bakteri hidrojenazlarý ile uzaklaþtýrýlmasý sýrasýnda sülfat sülfite indirgenir (Þekil 3). Yani katodik reaksiyonun depolarizasyonu ile korozyon reaksiyonu indirek Þekil 3. Hidrojenazlarýn mikrobiyel korozyondaki rolü 31. Figure 3. Role of hydrogenases in microbial corrosion 31. Bryant ve arkadaþlarý 32 korozyona uðramýþ ve uðramamýþ petrol borularýndan karýþýk SRB kültürleri izole etmiþler ve hidrojenaz aktivitesinin çeliðin korozyonuna etkisini araþtýrmýþlardýr. Çelik kuponlarda geliþen biyofilmlerde hidrojenaz aktivitesi gösterenlerde korozyon hýzý 7.79 mm/yýl olarak, hidrojenaz aktivitesi göstermeyenlerde ise 0.48 mm/yýl olarak belirlenmiþtir. Boru sisteminin korozyona duyarlýlýðýnda karýþýk kültürün mikrobiyel yapýsý yanýnda hidrojenaz enzim aktivitesinin de etkili olduðu bu araþtýrmacýlar tarafýndan ifade edilmiþtir. Jung ve arkadaþlarý 33 katodik depolarizasyonun SRB aktivitesinin fonksiyonu olduðu ileri sürmüþlerdir. Desulfovibrio desulfuricans (KCTC 2360) aktif geliþme fazýndayken, sülfat indirgenmesi ve hidrojenin uzaklaþmasýyla kuvvetli bir þekilde katodik depolarizasyon gerçekleþmiþtir. Kültür yaþlandýkça, sülfat tükenmiþ, metabolik ürünler besi ortamýnda birikmiþ ve katodik depolarizasyon durmuþtur. Rainha ve Fonseca 34 SRB kültür yaþýnýn korozyon hýzýna etkisini incelemiþlerdir. Çalýþmada 1 günlük Desulfovibrio desulfuricans kültürü ile elde edilen korozyon akým yoðunluklarý, 5 günlükle elde edilenin yaklaþýk 2 katý kadardýr. Araþtýrmacýlar yaþlý kültürde bulunan yüksek miktarda sülfürün, demir sülfür pasif filmi oluþturacak kadar çok olduðunu ileri sürmüþlerdir. Bu araþtýrýcýlar ayrýca yumuþak çeliðin bakteri kültür ortamýnda elde edilen korozyon potansiyellerinin steril ortamdakine göre daha negatif yöne kaydýðýný belirtmiþlerdir. SRB'nin geliþme aþamalarýnýn deniz suyu ortamýndaki karbon çeliðinin korozyonunu etkilediði Kuang ve arkadaþlarý 35 tarafýndan da elektrokimyasal olarak belirlenmiþtir. Potansiyodinamik polari- KOROZYON, 15 (1-2),

6 zasyon ölçümlerine göre, karbon çeliðinin korozyon hýzý bakterinin eksponansiyel büyüme fazýnda artmýþ, gerileme ve ölme fazýnda ise duraðan kalmýþtýr. Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) ölçümlerinden hesaplanan polarizasyon direnci (R p ) bakterinin eksponansiyel büyüme fazýnda azalmýþ, gerileme ve ölme fazýnda ise duraðan kalmýþtýr. Araþtýrmacýlar, çeliðin korozyonda hýzýnýn, aktif SRB sayýsýndan çok metabolizma ürünlerinin ortamda birikmesinin etkili olduðunu ileri sürmüþlerdir. Ýlhan-Sungur ve arkadaþlarý 36 soðutma kulesi suyundan izole ettikleri Desulfovibrio sp.' nin galvanize çelik üzerinde neden olduðu korozyonu incelemiþler, hücre sayýsý ile kütle kaybý yöntemiyle hesaplanan korozyon hýzýnýn orantýlý olmadýðýný göstermiþlerdir. Karbonhidrat analizleri ise biyofilmde bulunan toplam karbonhidrat miktarýnýn kütle kaybýyla ters orantýlý olduðunu göstermiþtir. Sülfat indirgeyen bakterilerin neden olduðu korozyonun hýzýný besi ortamý özellikleri de etkilemektedir. D. desulfuricans'ýn çelik üzerinde neden olduðu korozyona iki farklý besi ortamýnýn (Laktat/sülfat ve laktat/nitrat) etkisi Fonseca ve arkadaþlarý (8) tarafýndan incelenmiþtir. Laktat/sülfat ortamýna SRB inokülasyonundan sonra E kor daha katodik deðerlere kaymýþtýr. Bakteri inoküle edilmiþ ortamda elde edilen I kor deðerleri, steril ortama oranla daha yüksektir. Demirin anlýk çözünme hýzýnýn sülfür çökelmesinden daha hýzlý gerçekleþtiði ileri sürülmüþtür. D. desulfuricans'ýn iki besi ortamýnýndaki çelik üzerinde korozif etkisini Feio ve arkadaþlarý 37 da incelemiþlerdir. Kütle kaybý ölçümleri laktat/nitrat ortamýnda geliþen D. desulfuricans'ýn çeliðin korozyonunu hýzlandýrmadýðýný, ancak laktat/sülfat ortamýnda geliþen SRB'nin çeliðin korozyon hýzýný oldukça arttýrdýðýný göstermiþtir. Laktat/sülfat ortamýnda bakterinin metabolik aktivitesinin 7 günden sonra durduðunu, ortamda laktat ve sülfat olsa bile üretilen H2S'in toksik etkisi nedeniyle hücre geliþiminin sürdürülemediði bildirilmiþtir. Laktat/nitrat ortamýnda ise nitrat indirgenmesi sonucu üretilen amonyaðýn bakteri üzerinde toksik etkisi olmadýðý, geliþimin ortamdaki laktat ve nitrat konsantrasyonlarýyla sýnýrlandýðý bulunmuþtur. Besi ortamýndaki demir konsantrasyonunun korozyon hýzýný etkilediði Çetin ve arkadaþlarý 38 tarafýndan gösterilmiþtir. Steril besi ortamýnda demir konsantrasyonu arttýkça korozyon potansiyelleri (E kor ) daha anodik deðerlere kayarken, korozyon akým yoðunluklarý (I kor ) artmýþtýr. 10 mg/l FeSO 4.7H2O içeren ortama Desulfotomaculum sp.'nin inokülasyonundan 5 gün sonra en yüksek I kor deðeri elde edilirken, 100 mg/l FeSO 4.7H 2 O içeren ortamda bakteri inokülasyonundan 1 gün sonra en yüksek I kor deðerine ulaþýlmýþtýr. Artan demir konsantrasyonlarýnýn bakterinin geliþimini arttýrdýðý belirlenmiþtir. Çelik kuponlarýn bakteri bulunan besi ortamýnda 1 ay bekletilmesinden sonra korozyon ürünleri üzerinde yapýlan EDAX analizleri S ve P piklerinde de artýþ olduðunu göstermiþtir (Þekil 4). Ayrýca Lee ve arkadaþlarý 39 ile Lee ve Characklis 40 'e göre düþük Fe +2 konsantrasyonlarýnda geçici ve yapýþkan demir sülfür filmi oluþmakta ve bu durum I kor deðerlerini de düþürmektedir. Buna karþýlýk demirce zengin ortamlarda biyofilm altýnda koruyucu bir tabaka olarak bulunan demir sülfür filmi oluþmamakta ve korozyon akým yoðunluklarý artmaktadýr. Þekil 4. Desulfotomaculum sp. içeren besiortamýnda 1 ay bekletilmiþ çelik kuponun a) SEM mikrografý, b) EDAX spektrumu 38. Figure 4. a) SEM micrographs and b) EDS spectrum of steel coupon after immersion for 1 months in the culture medium with Desulfotomaculum sp. 38. Sheng ve arkadaþlarý 25, bakterinin ürettiði hidrojen sülfürün katodik indirgenmesi ile korozyon hýzýnýn arttýðýný ileri sürmüþlerdir. Katodik reaksiyon aþaðýdaki gibidir. H 2 S + e - SH - + ½ H 2 Ayrýca hidrojen sülfür ve oksidasyon ürünleri de çeliði korozyona uðratabilir. Demir sülfürlerin oluþumu da dolaylý olarak metali depolarize edebilir. Anodik reaksiyonlar FeS oluþumuyla hýzlanmaktadýr. Fe + S -2 FeS + 2e - KDT' nin zayýf bir yaný anodik reaksiyonun uyarýlmasýnda sülfürlerin rolü hakkýnda bilgi vermemesidir. Ancak Wang ve Liang 41 laktatlý deniz suyu ortamýnda 10 CrMoAl çeliðinin korozyonuna SRB etkisini incelemiþlerdir. SRB'li ortamda 7 ve 14 günlük inkübasyon sürelerinden sonra elde edilen potansiyodinamik polarizasyon eðrilerine göre korozyon potansiyeli zamanla -614 mv' dan -718 mv'a ve -768 mv'a kaymýþtýr. Ayný potansiyel uygulandýðýnda anodik akým yoðunluðunun SRB'li ortamda 6 KOROZYON, 15 (1-2), 2007

7 steril ortamdakinden daha yüksek olduðu görülmüþtür. SRB'nin bu tip çelikte anodik depolarizasyon iþlemini hýzlandýrdýðý bildirilmiþtir. Bu araþtýrýcýlara göre demir sülfürle birleþerek FeS oluþturmakta ve anodik çözünmeyi hýzlandýrmaktadýr. Laktat eklenmiþ deniz suyu ortamýnda ortama bakteri eklenmesi korozyon hýzýný mm/a'dan mm/a'ya çýkartýrken, C vitamini ve ferro amonyum sülfat içeren ortamda SRB eklenmesi korozyon hýzýný mm/a'dan mm/a'ya çýkarmýþtýr. Korozyon ürünlerinin EDAX analizinde ise SRB'li ortamda steril ortama göre kükürt içeriðinin oldukça arttýðý görülmüþ ve bu durum korozyon ürünlerinden FeS oluþumuna baðlanmýþtýr. KDT'de dikkate alýnmayan bir nokta da demir yüzeyinde oksitler, sülfürler, hidroksitler ve hatta biyofilmler gibi birikintilerin olmasýdýr. Metal-çözelti ara yüzeyinde biyolojik ve inorganik iþlemler ayný anda ancak farklý yönlerde gerçekleþir. Korozyon ürünü tabakalarý ile biyofilm arasýnda aktif bir etkileþim vardýr. Korozyon ve korozyon ürünlerinin birikimi metal yüzeyinden çözeltiye doðru, biyofilm oluþumu ise çözeltiden metal yüzeyine doðru oluþur. Korozyon ürünleri pasif filmin metal yüzeyine yapýþmasýný arttýrarak korumayý arttýrabilir veya biyofilm parçalandýðýnda koruyucu filmlerin ayrýlmasý korozyonu arttýrabilir 11. Jung ve arkadaþlarý 33 çalýþmalarýnda bakteriyel sülfat indirgenmesi sonucu oluþan sülfürlerin anodu baþlangýçta uyardýðýný ve bunun sonucu olarak açýk devre potansiyellerinin daha negatif deðerlere kaydýðýný göstermiþlerdir. Bu araþtýrýcýlar zamanla demir sülfürün elektrot yüzeyinde koruyucu bir film oluþturarak potansiyeli daha pozitif deðerlere kaydýrdýðýný ileri sürmüþlerdir. Paslanmaz çelik ve karbon çeliðinin korozyonu üzerinde jeotermal sahalardan izole edilen mezofilik (Desulfotomaculum sp.) ve termofilik SRB'nin etkisini Alfaro-Cuevas-Villanueva ve arkadaþlarý 42 incelemiþlerdir. Mikrobiyel aktivitenin tüm korozyon iþlemini etkilediði ve özellikle çukurcuk korozyonu ile yerel korozyona yol açtýðý belirlenmiþtir. Anodik polarizasyon eðrileri metal yüzeyinde korozyon ürünleri filmi ve biyofilm oluþumu nedeniyle önce pasifleþme ve daha sonra aktifleþmenin gerçekleþtiðini göstermiþtir. Biyojenik sülfürlerin korozif etkisi ortamda bulunan diðer korozif iyonlarla (klorürler) ve metal yüzeyindeki biyofilmde bulunan mikrobiyal birlikteliklerin etkisiyle arttýrýlabilir (Þekil 5). Antony ve arkadaþlarý 43 yaptýklarý çalýþmada NaCl içeren besi ortamýnda 2205 dupleks paslanmaz çeliðinin korozyonuna Desulfovibrio desulfuri- Þekil 5. Karbon çeliðinin anoksik ortamda biyokorozyonu 4. Figure 5. Biocorrosion of carbon steel in anoxic medium 4. cans etkisini incelemiþlerdir. Steril ortamda E kor deðerinin 40 gün boyunca fazla deðiþmediði, bakterili ortamda ise negatif yöne kaydýðý ve V (SCE) deðerinde sabit kaldýðý gösterilmiþtir. SRB'li ortamda 40 gün süreyle býrakýlan çelik kuponlar SEM ile incelendiðinde yüzeylerinde biyofilmin oluþtuðu, biyofilmin altýnda çiziklerin, küçük çukurlarýn ve siyah renkli bir yüzey filminin bulunduðu görülmüþtür. Kuponlarýn 14 gün SRB'li ortamda bekletildikten ve anodik olarak polarize edildikten sonra alýnan SEM görüntüleri, çeliðin çukur korozyonu yanýnda çatlak korozyonuna da uðradýðýný ve tane sýnýrlarýnda yarýlmalar olduðunu göstermiþtir. Düþük Cr ve Mo içeriðine sahip bölgelerden taneler ayrýlmýþtýr. Araþtýrmacýlar polarize olmuþ ya da olmamýþ kuponlarda biyofilm altýndaki pasif filmde demir sülfür ve diðer metal sülfürlerin bulunduðu ve pasif filmin sülfürlenmesinin katodik reaksiyonu depolarize ettiðini ileri sürmüþtür. SRB'nin ürettiði veya hidrojen sülfürün inorganik fosfor bileþikleriyle reaksiyonundan oluþan uçucu fosfor bileþikleri de korozyonda etkilidir 44. Çelik yüzeyinde oluþmuþ koruyucu demir sülfür tabakasý parçalandýðýnda uçucu ve oldukça aktif fosfor bileþikleri metal üzeride korozyona yol açmaktadýr. 2. MÝKROBÝYEL KOROZYONUN ENGEL- LENMESÝ VE KONTROLÜ Mikroorganizmalarýn aktiviteleri sonucunda metal donanýmlarda çukur korozyonu oluþmasý, demir sülfür gibi korozyon ürünleri veya biyofilmlerin týkanýklýk yaratmasý ve güvenlik riskleri oluþmasý kaçýnýlmazdýr. Yýpranan donanýmýn deðiþimi ve onarým sýrasýnda sistemin çalýþamamasý nedeniyle yapýlan KOROZYON, 15 (1-2),

8 harcamalar yüksek olduðundan endüstiyel sistemlerde mikrobiyel aktivitenin kontrolü ve engellenmesi gereklidir. Günümüzde son derece önemli bir konu olan ancak uygulamada yeteri kadar üzerinde durulmayan biyokorozyonun kontrolü, endüstriyel yatýrým ve üretim maliyetlerini etkileyen en önemli faktörler arasýndadýr. Biyokorozyon ciddi ekonomik kayýplara yol açmaktadýr. Amerika petrol ve gaz endüstrilerinde mikrobiyel korozyondan kaynaklanan yýllýk zararýn 1-2 milyar dolar civarýnda olduðu tahmin edilmektedir 26,45. Endüstride mikrobiyolojik korozyonu engellemek için, yaygýn korozyon kontrol yöntemleri (kaplamalar, katodik koruma, korozyon inhibitörleri vs.) yanýnda biyositler de kullanýlmaktadýr 46. Mikroorganizmalarý öldüren ya da geliþmelerini engelleyen biyositler, tek bir kimyasaldan ya da farklý kimyasallardan oluþabilir. Endüstriyel bir biyosit, geniþ mikrobiyel spektrumda etkili olmalý, üretimi ucuz olmalýdýr. Kendisi fazla toksik ve korozif olmamalý ve ayrýca inhibe edici etkisini diðer bileþiklerin bulunduðu ortamlarda ve iþletme koþullarýnda uzun süre koruyabilmelidir 47. Klor, klor dioksit, ozon, brom gibi inorganik maddeler veya izotiazolonlar, kuaterner amonyum bileþikleri, aldehitler (gluteraldehit, akrolein, formaldehit) gibi organik maddeler biyosit olarak kullanýlmaktadýr 48,49. Biyositler oksitleyici veya oksitleyici olmayan toksik maddeler olabilir. Etkin inhibisyon için, bu iki grup biyositin veya ayný grupta bir kaç biyositin kombinasyonlarý da kullanýlmaktadýr. Bunun nedeni bakterinin zaman içinde kullanýlan biyositlere karþý direnç geliþtirmesidir Oksitleyici (klorür, bromür, hipoklorür, peroksit vd.) ve oksitleyici olmayan (gluteraldehit, formaldehit, kuaterner amonyum bileþikleri) biyositler bir arada kullanýlarak korozyon kontrolü arttýrýlýp maliyeti de düþürülebilir. Kuaterner amonyum bileþikleri ve poliaminler gibi bazý organik biyositler, hem biyosit hem de korozyon inhibitörü olarak görev yaparlar. Bunlar metal yüzeyine yapýþarak koruyucu bir film oluþtururlar ve pek çok mikroorganizma için toksiktirler. Diðer biyositler korozyonu sadece bakteri geliþimini engelleyerek durdururlar 53. Ortam þartlarý, mikroorganizma tipi, biyofilm oluþumu gibi faktörler kullanýlan biyositlerin kullanýmýný etkilenmektedir. Ortamda çelik kupon yüzeyi bulunmasý SRB'nin ürettiði EPS'nin nükleik asit, protein ve polisakkarit içeriðini etkilemektedir. Çevre koþullarý mikroorganizmanýn fizyolojisinde moleküler seviyede deðiþikliklere yol açmaktadýr 54. Gaylarde ve Johnston 55 inokülüm bileþenlerindeki farklýlýklarýn, mikroorganizmanýn geliþtirilme þartlarýnýn, ortamda oksijen veya metal kupon bulunmasýnýn ve farklý ortam ph'ýnýn bakterilerde biyosit duyarlýlýðýna etkisi olduðunu göstermiþtir. Desulfovibrio vulgaris, D. desulfuricans ve anaerobik Vibrio anguillarum bakterilerine Myacide AS ( mg/l), Vantocil IB ( mg/l) ve gluteraldehitin ( mg/l) etkisinin incelendiði çalýþmada, ayný biyosit konsantrasyonunda saf kültür yerine karýþýk SRB kültürü kullanýldýðýnda SRB'leri öldürmek için gerekli temas süresinin arttýðý görülmektedir. Ortamda oksijen bulunduðunda bakterilerin biyositlere karþý daha duyarlý olduðu bildirilmiþtir V. anguillarum içeren kültürde SRB türünü öldürmek için gerekli temas süresinin arttýðý gözlenmiþtir. Bu bakterinin biyositi adsoblayarak ya da modifiye ederek etkisiz hale getirdiði düþünülmektedir. Bakterilerin biyosit testinden önce demir plakalý ortamda geliþtirilmiþ olmasý gluteraldehite karþý direnci arttýrmýþtýr. Demirin membran geçirgenliðini etkileyerek veya membran yapýsýný saðlamlaþtýrarak, ya da oluþan demir sülfürlerin biyositlerin baðlanma bölgelerini kapatmasýyla biyositlere karþý direnç saðladýðý düþünülmektedir. Bakterilerin ortam ph'ý 7.2 olduðunda genellikle biyositlere karþý daha dirençli olduðu ifade edilmiþtir. Salgýlanan polimerler ve bakteri tabakasýndan oluþan biyofilmin bakterileri biyositlere karþý korumasý nedeniyle, ortamda metal kupon bulunduðunda genellikle daha yüksek konsantrasyonlarda biyosit kullanýlmasý gerektiði bildirilmiþtir. Çetin ve arkadaþlarý 56 tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmada da ortamda çelik kupon bulunduðunda SRB'nin geliþimin engellemek için uygulanan formaldehit veya gluteraldehit konsantrasyonunun arttýrýlmasý gerektiði belirlenmiþtir. Kupon yüzeyinde oluþan biyofilm tabakasýnýn kalýnlýðý nedeniyle biyositin difüzyonu engellenmekte ve iç tabakada yer alan hücreler korunmaktadýr. Fang ve arkadaþlarý 10, SRB içeren biyofilmlerin toksik metallerin ve kimyasallarýn (Cr, Cd, Zn, Al, Pb, gluteraldehit, fenol) etkisiyle kümeleþtiði ve EPS üretiminin arttýðýný gözlemiþlerdir. Kümeleþme ile kimyasalla temas eden biyofilmin yüzey alaný azaltýlarak bakterinin kimyasala karþý daha dirençli olmasý saðlanmýþtýr. Artan EPS tabakasý da kimyasallara karþý doðal bir difüzyon bariyeri oluþturmuþ ve kümeleþme oluþumuna katkýda bulunmuþtur. Kümeleþme olan alanlarýn katot olarak davrandýðý, diðer yüzeylerin deniz suyundaki klor ve sülfatýn etkisine açýk olduðu için anot olarak davrandýðý ileri sürülmüþtür. Ayrýca EPS tabakasýnýn asidik yapýda olmasý ve demiri baðlama özelliði nedeniyle korozyonun hýzlandýðý görülmüþtür. Gardner ve Stewart 57 petrol sahasýndan izole 8 KOROZYON, 15 (1-2), 2007

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814 Yaprak Döken Quercus cerris var. cerris ve Herdemyeþil Phillyrea latifolia da SLA ve LMA'nýn Yöne, Mevsime ve Ýklimsel Parametrelere Baðlý Olarak

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Anot ve Katot Bölmelerinin Birbirinden Ayrılmasında Kullanılan Bazı Yöntemler

Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Anot ve Katot Bölmelerinin Birbirinden Ayrılmasında Kullanılan Bazı Yöntemler Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (014) 011001 (1-6) AKU J. Sci. Eng. 14 (014) 011001 (1-6) DOI:

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

DERLEME Koklear Nukleusun Elektrofizyolojik, Histolojik ve Nörokimyasal Özellikleri Electrophysiological, Histological and Neurochemical Features of Cochlear Nucleus Mehmet BOÞNAK 1, Ayhan ERALP 2 1 Gaziantep

Detaylı

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Süleyman Akp nar,.ak n Altun, Kaz m Önel Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, zmir Dokuz Eylül University School of Engineering Metalurgical and Materials

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2004; 29 (1); 1-176. Özetler [Abstracts] 18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri [The abstracts of 18 th National Biochemistry Congress]

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi 13, 50, 1-5 2004 Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi Arzu KEMÝKSÝZ, Ayþe ELMACI Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi,

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Dr. Turan Set*, Dr. E. Melih Þahin** Çaðýmýzda yaþanan hýzlý teknolojik geliþme ve yenilenmeler týp alanýnda bir çok test ve taný aracýnýn geliþtirilmesini

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı