deien koulları izlemesi, oluan fırsat ve tehditlere yapıcı ekilde cevap verebilmesi anlamına gelmektedir. Stratejik plan sayesinde ehirlerin esiz bir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "deien koulları izlemesi, oluan fırsat ve tehditlere yapıcı ekilde cevap verebilmesi anlamına gelmektedir. Stratejik plan sayesinde ehirlerin esiz bir"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: STRATEJK KENT YÖNETMNDE PAYDALAR: EHRLERN MSYONLARINA YÖNELK BR NCELEME STAKEHOLDERS IN STRATEGIC CITY MANAGEMENT: AN EXAMINATION OF MISSION STATEMENTS OF CITIES Funda BAYRAKDAROLU Fatma KÖMÜRCÜOLU** Öz ehirlerin çada yönetim uygulamalarından biri stratejik planlamadır. Stratejik planlama sürecinde ise misyon belirleme önemli bir adımı oluturmaktadır: Stratejik kent yönetimine ilikin planlamada misyon oluturulurken farklı paydaların dikkate alındıı görülmektedir. Bunun nedeni; hem ehirle etkileimde olan birçok taraf olması hem de ehirde yerel yönetimlerin hedefledii birçok payda grubunun yer almasıdır. Bu anlamda, çalımanın amacı; Türkiye de büyükehir statüsünde olan ehirlerin misyonlarının içerik analizi ile incelenmesi ve mevcut misyonlarda hangi paydalara yer verildiinin tespiti edilmesidir. Anahtar Kelimeler: Stratejik ehir Yönetimi, Misyon, Paydalar. Abstract Strategic planning is one of the contemporary tools used in city management. Moreover, definition of a mission is significant step in strategic planning process. It is observed that various stakeholders are considered while defining mission statements within strategic planning. The reason is both there are many parties interacting with the city and local authorities in the city target many stakeholder groups. In this meaning, the aim of study is to examine the mission statements of cities, which are metropolitan municipality,with content analysis and to identify what kind of stakeholders take part in current mission statements. Keywords: Strategic City Management, Mission Statement, Stakeholders. GR Küreselleme olarak tanımlanan global entegrasyon süreci ile birlikte, corafi sınırlar ortadan kalkmı, ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi ve sosyal ilikiler hız kazanmı ve sermayenin dolaımı ulusal sınırların ötesine geçmitir. Küresellemenin bu hızlı yayılımından en çok etkilenen kukusuz ehirler olmutur (çli ve Vural, 2010:259). Bu etkiyle hızla artan ve çeitlenen ihtiyaçlar, ehirdeki hizmetleri sunmaktan sorumlu olan yerel yönetimlerin daha etkin ve daha verimli hizmet verme zorunluluunu ortaya koymutur. Kıt kaynakları etkin ve verimli bir ekilde kullanarak kentsel ihtiyaçların üstesinden gelmek için yeni yönetim anlayıları gelitirmeyi ve uygulamayı, demokratiklemeyi, halkla dönmeyi gerekli kılmıtır (Yüksel, 2002:31). Yerel yönetimlerin, deien dünyanın ve insan ihtiyaçlarının neticesinde adapte etme gerei duydukları konulardan biri stratejik yönetimdir. Çünkü stratejik yönetim düüncesinin özel sektördeki etkinliinin kamu yönetimi alanında da kendini göstermesi ve klasik yönetim düüncesinin ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalması, çok paydalı olan kent yönetiminde stratejik yönetim modeline karı ilgiyi arttırmıtır (Zeren, 2011:176). Bu dorultuda, stratejik yönetim ve bunun bir aaması olan stratejik planlama, yerel yönetimlerin ilgilendii temel konulardan biri haline gelmitir. Stratejik planlama, gelecein belirsizlikler ile dolu olduunun kabulü ile harekete geçmekte, stratejik eylem ve planlar ile deieceini öngörmektedir. Stratejik planlama ile ehirler, kendini olası krizlere karı hazırlayacak, hızlı ve etkili bir ekilde yeni gelime ve fırsatlara uyum salayacak bir esneklik kazanmak için mücadele edecektir. Bu, ehrin gerekli ve yeterli bir bilgi, planlama, uygulama ve kontrol sistemi kurarak Yardımcı Doçent Doktor, Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü, Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, letme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Örencisi

2 deien koulları izlemesi, oluan fırsat ve tehditlere yapıcı ekilde cevap verebilmesi anlamına gelmektedir. Stratejik plan sayesinde ehirlerin esiz bir satı vaadi gelitirmesi, aynı zamanda belli çekicilik unsurlarını desteklerken, dierlerini gündem dıı bırakması mümkündür (lgüner ve Asplund, 2011: ). Genel bir tanımla, stratejik planlama; bir örgütte görev almakta olan her kademedeki kiinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam desteini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütünüdür. Bu anlamda paydaların gereksinim ve beklentileri, paydalar ve politika yapıcıların örgütün misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde etkin rol oynamasını ifade eden stratejik planlamada kar amaçlı olsun veya olmasın tüm örgütlerin öncelikli olarak düünmesi gereken nokta misyonun belirlenmesidir (Demir ve Yılmaz, 2010:70). ehirlerin çada yönetim uygulamalarından biri haline gelen stratejik planlama kapsamında misyon olutururken farklı paydaların dikkate alındıı görülmektedir çünkü aslında ehirle etkileimde olan birçok taraf ve ehirdeki yerel yönetimlerin hedefledii birçok payda vardır. Bu çalımada, Türkiye de büyükehir statüsünde olan ehirlerin misyonlarının içerik analizi ile incelenmesi ve mevcut misyonlarda hangi paydalara yer verildiinin tespiti amaçlanmaktadır. STRATEJK KENT YÖNETM Son yıllarda pazarlama ve yönetim konularının, kamu sektöründe önemli bir rol oynadıı dikkat çekmektedir. Özellikle kar amaçsız örgütlerin yönetim teorilerinden ve konularından faydalanması, bu örgütlerin güncel yönetim yaklaımlarını benimsemeleriyle ve literatüre yeni kavramların kazandırılmasıyla sonuçlanmaktadır. Kar amacı gütmeyen bir örgüt olarak düünüldüünde, yerel yönetimlerin giderek daha fazla stratejik yönetim anlayııyla kentlerde hizmet sunmaya çalıtıkları görülmektedir. Buradan hareketle, stratejik yönetimin hemen her ilkesini ve yöntemini doru uyarlamalarla kent yönetimine uygulamak mümkündür (Wong vd., 2006:652). Stratejik kent yönetimi de bu ortaklıktan ortaya çıkan güncel bir kavramdır. Stratejik kent yönetimini, bütünsel bir anlayıla yapılan, ekonomik gelimeyle birlikte çevre sorunlarını azaltmaya ve yaam kalitesini arttırmaya odaklanan, üstünlüe sahip olan, yörenin/bölgenin özellikleri dikkate alınarak gelitirilen, deiim hızına ayak uydurabilen, yapılan bütün aktivitelerin kendisine göre uyarlandıı, esnek ve dinamik bir yönetim modeli olarak tanımlamak mümkündür (Zeren, 2011:177). O halde, stratejik yönetim, kentlerin olaan ilerinin yönetimi olmaktan öte, kentlerin uzun dönemdeki yaam süresini arttırabilme ve rekabet yeteneinin gelitirilebilmesi konuları üzerinde durmaktadır (çyer, 2010:83). Stratejik ehir yönetiminde sürdürülebilir gelime ve rekabetçiliin amaçlandıı ve fiziksel, ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve kurumsal faktörler gibi geni bir yelpazede boyutu kapsadıı düünüldüünde stratejik ehir yönetimi kavramının karmaık olması aırtıcı deildir (Wong vd., 2006:650). Stratejik kent yönetiminin karmaıklıına sebep olan yalnızca ehirlerin fiziksel, ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel faktörler gibi birçok alanı kapsaması deil, aynı zamanda ehirle etkileimde olan payda gruplarının çeitliliidir. Stratejik bir bakı açısıyla düünüldüünde, ehirlerin sürdürülebilirlii, stratejik planlamadaki adımların etkin bir ekilde yerine getirilmesiyle birlikte, bu çok sesli koronun baarılı bir ekilde yönetilmesiyle ve dengeli bir biçimde ele alınmasıyla da mümkün olmaktadır. O halde, stratejik kent yönetiminin her aamasında, tüm kilit paydaların ve çıkar gruplarının katılımı önemlidir. Nasıl kar amaçlı örgütlerde müteri bütün stratejik kararların odak noktasında ise, stratejik kent yönetiminde de aynı ekilde müteri odaklı bir anlayı hakim olmalıdır. Buradan hareketle, stratejik kent yönetiminde düünülmesi ve dikkate alınması gereken hedef/hedefler kim olmalıdır sorusunu cevaplamak gerekmektedir. Ancak bu hedef grupların sınırı bilindii takdirde, yerel yönetimlerin, stratejik kent yönetimi balamında örgütün kime hizmet etmeyi amaçladıının göstergesi olan misyonunu tanımlaması mümkün olacaktır. STRATEJK KENT YÖNETMNDE MSYONUN BELRLENMES Stratejik yönetim kapsamında stratejik planlamanın en önemli aamalarından birini misyonun belirlenmesi oluturmaktadır. Misyon kavramı, basit bir dille, örgütün varlık nedenini göstermektedir. Baka bir ifadeyle, misyon, o örgütün hangi amaçla kurulduu ve kime hizmet etmeyi amaçladıı gibi temel varolu gerekçelerini ifade etmektedir. Kent yönetiminde ise misyon, kar amaçlı örgütlerde olduu gibi varolma nedenini ve dierlerinden farkını ortaya koyma fonksiyonlarının yanı sıra, çalıanların neyi, nasıl yapması gerektiini anlatan bir çeit rehber niteliindedir. Bununla birlikte, biçimsel açıdan da kuruluun toplumsal imajını çizmektedir. Çalıanlar arasında ortak, balayıcı bir eleman olan misyon aynı zamanda motivasyon salamaktadır. Strateji oluturma sürecinin balangıcı nitelii taıyan misyon bu yolla yerel yönetimin hangi hizmetleri nerede ve nasıl sunacaı, hizmet felsefesinin ne olacaı, hangi deerlere sahip olacaı, dier yerel yönetimlerden farkının ne olacaını göstermektedir (Çetin, 2005:97). Kent yönetiminde misyon belirlenirken

3 özlü, açık ve çarpıcı ifadeler kullanılması, hizmetin yerine getirilme sürecinin deil, amacının tanımlanması, yasal düzenlemelerle kurulua verilmi olan görev ve yetkilerin belirlenmesi, kuruluun sunduu hizmetlerin tanımlanması ve kuruluun hizmet sunduu kii ve kuruluların belirtilmesi önemlidir (Kutlucan, 2009:74-75).Çünkü paydaların (örgütün performansını etkileyen ve bundan etkilenen taraf ve kimseler), örgütlerin misyonlarından örendikleri birçok ey vardır. Gerçekten de, misyon oluturmanın asıl amacı; paydaları örgütün ne olduu, hangi amaçları yerine getirmeyi istedii ve kime hizmet ettii konularında bilgilendirmektir (Hittvd., 2011:18). Kapsam itibariyle etkili bir misyon ifadesi örgütün tüm paydalarının deer verdii konuları içermelidir. Çünkü günümüzde, kar amacı gütsün ya da gütmesin, tüm örgütlerde deer yaratan yönetim tarzı müteri odaklı olandır (Ülgen ve Mirze, 2013:176). Öztemel (2001), misyonun açık ve anlaılır bir ekilde tek bir paragraf halinde belirlenmesinin yararlı olacaını belirtmekle birlikte, Mutlu kent mutlu insan eklinde örnek bir ehir misyonu da sunmaktadır. Bu örnek misyona göre mutluluk temel deer, ehir ve insan mutluluu temel amaç, ehirde faaliyet göstermek de çalıma/faaliyet alanı olarak görülmelidir. Strateji oluturmanın balangıç noktası olma özellii taıyan misyon ifadesinin önemi, kendinden daha uzun vadeli bir bakı açısını ifade eden vizyona ıık tutmasından da gelmektedir (Ülgen ve Mirze, 2013:177). Stratejik kent yönetiminde de iyi bir ekilde oluturulmu, ehirdeki paydaları dikkate alan ve aynı zamanda ehirde hedeflenen amaçlara yönelik çalıanlara yol gösteren bir misyon, yerel yönetimlerin ehir için neler hedeflediklerini ve ehri nereye taımak istediklerini gösteren vizyonun habercisi olacaktır. MSYON FADELERNDE PAYDALARA YER VERLMES Strateji oluturma konusunda açıklık getirilmesi gereken konu, oluturulacak stratejilerde kimin kazancına öncelik verilmesi gerektiidir (Grant ve Jordan, 2014:28). Stratejik yönetimin en temel aracı olan stratejik planlamada misyon ifadesi belirlenirken de bu durum üzerine düünülmelidir. Bununla birlikte, Thompson ve Strickland a (2001) göre,stratejik olarak bir misyon ifadesi üç noktayı kapsamalıdır. Bunlar;müteri ihtiyaçları ya da neyin tatmin edilecei; müteri grupları veya kimin tatmin edilecei ve örgütün faaliyetleri, teknolojileri ve rekabetçi üstünlükleri ya da bir baka ifadeyle örgütün müterileri için nasıl deer yaratıp sunacaı ve müterilerinin ihtiyaçlarını tatmin edeceidir. Ne ve nasıl sorularını cevaplayabilmek için öncelikle kim bilinmelidir. Bu nedenle, misyonu uygun bir ekilde oluturmak için hedef grup ya da grupları belirlemek gerekmektedir. çyer in (2010) de belirttii gibi, stratejik kent yönetim süreci, paydaların belirlenmesi ile balamaktadır. Kent Yönetim Paydalarının Belirlenmesi Veri ve Bilgi Toplama Analiz Strateji Oluturma ekil 1: Stratejik Kent Yönetim Süreci Kaynak: çyer, 2010:88 Stratejik Karar ve Seçim Uygulama ve Denetim Kar amacı gütsün veya gütmesin bütün organizasyonlar üzerinde hak iddia eden grupların sayısı ve bu grupların talepleri arttıkça organizasyonların kurulu nedeni, baka bir ifadeyle, neye ve kime hizmet ettikleri, kimlerin çıkar ve amaçlarının ön plana alınması gerektii konusu tartıılmaya balamıtır (Ülgen ve Mirze, 2007:423). Kar amacı olan örgütlerde paydaların kimler olduu sorusunun cevabı göreceli ve farklı olabilecekken, yerel yönetimler gibi kar amacı olmayan örgütlerde, strateji oluturma konusunda kimlerin dikkate alınması gerektii sorusuna Payda Teorisi ıık tutmaktadır. Bu teoriye göre payda organizasyonun baarısından etkilenen ve/veya organizasyonun baarısını etkileyen kii veya gruplar olarak nitelendirilmektedir (Freeman, 2010:46). Paydaların organizasyon baarısındaki rolü üzerine yapılan vurguların giderek artması ile organizasyonların paydalarını tanımlaması, paydaları ile olan ilikilerini analiz etmesi ve paydalarını yönetmede uygun stratejiler gelitirmesini ifade eden Payda Teorisi Freeman tarafından (1984) ortaya atılmıtır (Dönmez, 2008:92). Freeman ın Stratejik Yönetim: Payda Yaklaımı adlı kitabında detaylandırdıı payda teorisi, bir organizasyonun paydalarının kimlerden oluabileceine ilikin tanımlamalar ve yönetimin payda çıkarlarını nasıl koruyabileceine yönelik yöntemler sunmaktadır (www.en.wikipedia.org). Payda teorisi; iki ana soru üzerine oluturulmutur: Bu sorulardan ilki paydaları bir araya getiren organizasyon amacının ne olduu, dieri ise; organizasyonun paydalarına karı ne gibi sorumlulukları olduudur (Freeman vd., 2004:364). Örgütün misyon ifadesi de tam olarak bu iki soruya açıklık getirmeye yöneliktir. Payda Teorisi ndeki bakıa benzer olarak, Ülgen ve Mirze de (2013),

4 iletme misyonunun, iletmenin içindeki ve dıındaki tüm paydalara iletmenin ii, deerleri, felsefesiyle ilgili bir biçimsel açıklama özellii taıması gerektiini ifade etmektedirler. Kent yönetiminde paydaların kimler olduuna ilikin iki grup oluturulabilir: Birincisi konuya yerel yönetim açısından baktıımızda paydaların; merkezi idareler, mahalli idareler, birlikler, sivil toplum örgütleri, kent konseyi, kalkınma ajansı, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör kuruluları, medya, hemeri oluumlarını kapsadıı görülmektedir (çyer, 2010:91). Eer kent yönetimi bir marka stratejisi olarak deerlendirilirse paydaların ehrin ileyiinde rol oynayan tüm kii ve kurumlar (Braun, 2008:49) eklinde tanımlandıı; payda gruplarının ise ziyaretçiler, yerleimciler ve çalıanlar, i çevresi ve endüstri, ihracat pazarlarından olutuu görülür (Kotler vd., 1993). Özetle, her ne kadar stratejik kent yönetiminde kimlerin payda olarak nitelendirilmesi gerektiinin sınırı belirli olmasa da, bu grupların sayıca çok fazla oldukları ve kar amaçlı örgütlere kıyasla payda gruplarının daha karmaık bir yapı gösterdikleri söylenebilir. ARATIRMANIN AMACI VE METODOLOJS Görüldüü gibi, stratejik kent yönetiminde paydaların çokluundan dolayı, yerel yönetimlerin kime hizmet etmeleri gerektii ya da örgüt olarak amaçlarını, baka bir ifadeyle misyonlarını, hangi grup ya da grupların üzerine kurdukları incelenmesi gereken bir konudur. Buna göre, bu çalıma, stratejik planlamanın en önemli araçlarından biri olan misyon ifadelerinde, stratejik kent yönetimi kapsamında deerlendirilen payda gruplarından hangilerinin yer aldıını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç dorultusunda, büyükehir belediyesi olma kriterine göre, çalımanın anakütlesini Türkiye deki büyükehir belediyeleri(n=30) oluturmaktadır (www.e-icisleri.gov.tr).söz konusu ehirler ise alfabetik sıraya göre; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskiehir, Gaziantep, Hatay, stanbul, zmir, Kayseri, Kahramanmara, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mula, Ordu, Sakarya, Samsun, anlıurfa, Tekirda, Trabzon ve Van dır. Çalımada anakütlenin tümüne ulaılmı olup, söz konusu ehirlerin yılları kapsamında hazırlamı oldukları stratejik planlarında yer alan misyon ifadeleri incelenmitir.aratırmada incelenen verilerin (misyonların) çounluu büyükehir belediyelerinin web sitelerinde yayınlanmı olan stratejik planlarından elde edilmitir. Misyon ifadelerine web sitelerinde yer vermeyen büyükehir belediyeleriyle yoluyla balantı kurularak dier misyon ifadelerine de ulaılmıtır. Aratırma yöntemi olarak içerik analizi seçilmitir. çerik analizi, metinlere ve kullanıldıkları balamlara yönelik anlamlı ve geçerli çıkarımlar yapabilmek için kullanılan bilimsel bir aratırma yöntemidir (Krippendorff, 2004: 18). Baka bir ifadeyle, sözel, yazılı ve dier materyallerin nesnel ve sistematik bir ekilde incelenmesine olanak tanıyan, bilimsel bir yaklaım olan içerik analizi, özellikle eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi temeline dayanmaktadır (Sert vd., 2012:2).Analiz edilecek içerikler; dizi veya filmlerden (Gürel ve Alem, 2010), gazete manetlerine (Tanyıldızı, 2012), akademik çalımalardan (Arı vd., 2009; Sert vd., 2012) köe yazılarına (Hamamcı vd., 2008) kadar birçok materyali kapsamaktadır. Bu ekilde, içerik analizi aratırmacıya yeni bakı açıları salamakla birlikte, aratırmacının belirli bir olay hakkındaki anlayıını da zenginletirmektedir (Krippendorff, 2004: 18) BULGULAR Misyon yani çekirdek ideoloji kurumun temel deerleri dorultusundaki varolu nedeni, neyi, kimi ve nasıl yaptıını tanımlayan, tüm hizmet ve faaliyet alanlarını kapsayan ifadedir. Buradan yola çıkarak Türkiye deki otuz büyükehir belediyesinin misyonları deerlendirildiinde büyükehir belediyelerinin tümünde misyon ifadesi oluturulduu görülmektedir. Ancak belediyelerin ve dolayısıyla yerel yönetimlerin, hizmet sunduu kii ve kuruluların, baka bir ifadeyle paydaların, belirtilmesi misyonda olması gereken önemli bir unsurken; kimi ehirlerin misyonlarında hedefledii gruplara yer vermedii görülmektedir. Adana, Ankara, Antalya, aydın Tablo 1: Misyonlarında Paydalara Yer Verme Durumuna Göre ehirler Payda Yer Almakta (n=23) Balıkesir, Denizli, Erzurum, Eskiehir Gaziantep, Hatay, zmir, Kayseri, Kahramanmara, Konya, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Sakarya, Samsun, Tekirda, Trabzon Payda Yer Almamakta (n=7) Bursa, Diyarbakır, stanbul, Malatya, Ordu, anlıurfa, Van

5 Bununla birlikte, misyonlarda yer alanpaydaların da birbirlerinden oldukça farklı nitelendirildikleri göze çarpmaktadır. ehirlerin misyonlarına yansıttıkları hedef grupların kimlerden olutuuna bakıldıında çounlukla kapsamlı bir ifadeyle insan odaklı olmanın (Balıkesir, Denizli, Hatay, zmir, Kahramanmara, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, Tekirda)altı çizilmekle birlikte, yalnızca Gaziantep Büyükehir Belediyesi nin tüm paydalarımız ifadesiyle ve marka belediyecilik ibaresini kullanan tek belediye olma özelliiyle dierlerinden özgün bir biçimde ayrıldıı görülmektedir. Hedef gruplara misyonlarında yer veren dier büyükehir belediyeleri ise yurtta, vatanda, halk, yaayan, hemeri, kent sakini ve ziyaretçi kavramlarıyla hizmet sunmayı amaçladıkları çıkar gruplarını belirtmektedirler. nsan(n=11) Yurtta (n=1) Tablo 2: Paydalara Misyonlarında Yer Veren Büyükehir Belediyelerinin Nitelemeleri Vatanda (n=5) Halk (n=8) Yaayan (n=6) Hemeri (n=2) Kent Sakini (n=1) Ziyaretçi (n=2) Payda (n=1) Balıkesir, Denizli Hatay, zmir Kayseri Kahramanmara, Konya Sakarya, Samsun Tekirda Ankara Adana, Balıkesir Erzurum Gaziantep Kahramanm ara Antalya, Manisa Mardin, Mersin Mula, Sakarya Trabzon, Van Aydın, Eskiehir Erzurum, Mardin Samsun, Tekirda Eskiehir Konya Antalya Gaziantep Mula Erzurum Tablodan da görülecei üzere, bazı ehirlerin misyonlarında birden fazla paydaın nitelendirildii görülmektedir. Bunlardan özellikle Antalya Büyükehir Belediyesi Antalya halkını ve ziyaretçileri payda olarak gördüünü, Erzurum Büyükehir Belediyesi de Antalya ya benzer bir ekilde Erzurum da yaayan vatandalarımız ve ziyaretçilerimiz ifadesiyle bu iki çıkar grubuna hizmet sunmayı hedeflediini ifade etmektedir. Antalya nın ehre gelecek ziyaretçileri payda olarak görmesini ehrin sahip olduu turizm potansiyeli ile açıklamak mümkündür. Erzurum un ise bu payda grubuna misyonunda yer vermesi, ehrin alternatif turizm olanaklarının (kı turizmi gibi) tanıtımını yapmak istemesiyle desteklenebilir. Bununla birlikte, Eskiehir Büyükehir Belediyesi, ehrin nüfusunun büyük bir kısmının gençlerden oluması ve ehre dıarıdan üniversite eitimi için gelen örenci sayısının çok olması sebebiyle misyonunda özellikle gençleri vurgulayarak hemerilerini hedeflemektedir. Hem Türkiye nüfusunun en büyük kısmının yaadıı yer olarak, hem farklı turizm kaynaklarıyla birçok yerli ve yabancı ziyaretçiyi çeken bir destinasyon olarak hem de küresel ve ulusal ticaretin merkezi olma konumuylastanbul unmisyonunda, aırtıcı bir biçimde, bu üç temel payda grubuna (yaayan, ziyaretçi ve ticaret yapan)deinilmemitir. Tablo 2 incelendiinde, paydalarını kent sakinleri olarak gören ehrin Konya olduu anlaılırken; Eskiehir ve Mula büyükehir belediyeleri misyonlarında paydalarını hemeri olarak belirttii görülmektedir. Bu iki ehrin hemeriden kastettii paydaların aslında o ehirlerde yaayan halk olduu anlaılmaktadır. Bununla birlikte, misyon ifadesinin oluturulmasında katılımcılık anlayıının yer almasının önemi balamında, aratırma kapsamında incelenen misyonlar deerlendirildiinde, 12 büyükehir belediyesinin katılımcı yönetim anlayıını benimsedikleri görülmektedir. Bunlar; Bursa, Hatay, zmir, Kocaeli, Konya, Mula, Ordu, Samsun, anlıurfa, Tekirda, Trabzon ve Van ehirleridir. Stratejik planlamada ve spesifik olarak misyon ifadesinin hazırlanmasında katılımcılık kadar önem arz eden bir dier husus da effaflık ilkesidir. Misyonlarında effaf yönetim ilkesini benimsediini ifade eden büyükehir belediyeleri ise Adana, Bursa, zmir, Kahramanmara, Konya, Mula, Samsun, Trabzon ve Van dır. Ayrıca yönetim anlayılarına misyonlarında yer vermeyen büyükehir belediyelerini sıralayacak olursak; Ankara, Balıkesir, Erzurum, Eskiehir, Gaziantep, Mersin, Ordu ve Sakarya dır. Bu sekiz büyükehir belediyesine bakıldıında misyonlarında yönetim anlayılarının yer almaması önemli bir eksikliktir. Son olarak, aratırma verileri incelendiinde Bursa, stanbul, zmir, Mersin ve Mula büyükehir belediyelerinin stratejik planlarında bulunan misyon bildirilerinde yıllar arasında farklılıklar olduu göze çarpmaktadır. Fakat misyon bildirimi iletmenin en son ulaacaı ve ulatıında kendini gerçekletirmi olacaı amaçtır ve bu amaç sık deitirilmemelidir. Eer bir deiiklie gidilecekse bu deiiklik vizyon bildirimi üzerinde yapılmalıdır. Bu açıdan, adı geçen be büyükehir belediyesinin misyon bildirimlerinde

6 deiiklie gitmi olmaları dikkat çekmektedir. Bunlar içerisinden özellikle zmir Büyükehir Belediyesi nin, yönetimde deiiklik olmadıı halde, resmi sitesinde , ve yılları kapsamında üç farklı stratejik plana ve iki farklı misyon bildirimine yer verilmitir ve dönemleri için misyon bildirimleri aynı iken dönemine ilikin misyon bildirimlerinde ise farklılık olduu görülmektedir. SONUÇ VE ÖNERLER Günümüzde kar amaçlı örgütlerin yanı sıra kar amacı gütmeyen örgütlerin de stratejik planlamayı yönetim anlayılarına dahil ettikleri görülmektedir. Son yıllarda kar amaçsız bir örgüt olarak yerel yönetimlerin stratejik kent yönetimi kapsamında hizmet sundukları ehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel geliimlerini arttırmak adına stratejik planlamaya bavurmaları güncel bir uygulama örnei olarak karımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biri örgütün misyonunu tanımlamasıdır. Misyon yani çekirdek ideoloji, kurumun temel deerleri dorultusundaki varolu nedeni, neyi, kimi ve nasıl yaptıını tanımlayan, tüm hizmet ve faaliyet alanlarını kapsayan ifadedir. Misyon belirlemenin stratejik kent yönetimi açısından önemi büyüktür. Çünkü misyon genel anlamda varolu nedenini belirten bir ifade olsa da, ehirlerin yönetiminde hangi kesimlerin hedeflendii, nasıl bir yönetim anlayıının benimsendii ve ehir için gerçekletirilmek istenen hedeflerin neler olduu gibi birçok konuda ipucu sunduu görülmektedir. Bununla birlikte, küresellemenin etkisiyle ehirler, insanların yalnızca doup yaamlarını sürdürdükleri bir corafik sınır olmanın ötesinde anlam taımaktadır. Buna göre, ehirlerin, ehirde yaayanların yanı sıra ehri ziyaret edenler ya da ehirde i yapmak amacıyla bulunanları da kapsayan çok paydalı bir görünüm kazandıkları söylenebilir. Çalımada, Türkiye de büyükehir belediyesi statüsünde olan ehirlerin misyonlarına yönelik bir içerik analizi yürütülmütür. Çalımanın bulguları da, stratejik kent yönetiminin çok paydalı yapısını destekler niteliktedir. Misyonunda payda ifadesini kullanan ve hedefledii grupların çokluuna iaret eden tek büyükehir belediyesi Gaziantep tir. Bununla beraber, çalımada göze çarpan dier bir önemli bulgu; Antalya ve Erzurum büyükehir belediyelerinin kentte yaayanlarla birlikte ziyaretçi ifadesine misyonlarında yer vermeleridir. ehirlerin misyon ifadelerinin büyük bir çounluunda insan merkezli olmanın altı çizilmektedir. KAYNAKÇA ARI, S. Güler, ARMUTLU, Can, TOSUNOLU, G. Nuray ve TOY, Y. Banu (2009). Pozitivist ve Pozitivist Paradigmalar Çerçevesinde Metodoloji Tartımalarının Yönetim ve Pazarlama Alanlarına Yansımaları, H. Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 1, s BRAUN, E. (2008).City Marketing- Towards an Integrated Approach, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam. ÇETN, Sefa (2005). Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim, Türk dare Dergisi, Sayı:449, s DEMR, Cengiz ve YILMAZ, M. Kemal (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:1, s DÖNMEZ, Dilek (2008). Payda Teorisi Çerçevesinde Otel letmelerinin Seyahat Acentaları le likileri ve Otel letmelerinin Performansı Arasındaki likiye Yönelik Bir Aratırma, Yönetim, Yıl:19, Sayı:61, s FREEMAN, R. Edward (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press. FREEMAN, R. Edward, WCKS, C. Andrew ve PARMAR, Bidhan. (2004). Stakeholder Theory and The Corporate Objective Revisited, Organization Science, Vol.15, No.3, s GÖKTA, Yüksel, HASANÇEB, Funda, VARIOLU, Behice, AKÇAY, Ahmet, BAYRAK, Naci, BARAN, Mukadder ve SÖZBLR, Mustafa (2012). Türkiye deki Eitim Aratırmalarında Eilimler: Bir çerik Analizi, Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri, 12 (1), Kı, s GRANT, M. Robert ve JORDAN, Judith (2014). Stratejinin Temelleri- Foundations of Strategy, Çev. Gamze Sart, Ankara: Nobel Yayıncılık. GÜREL, Emet ve ALEM, Jale (2010). Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine çerik Analizi: Simpsonlar, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Vol. 3/10, Winter, s HAMAMCI, Zeynep, MURAT, Mehmet, YIKILMAZ, Murat ve ÇEKÇ, Ali (2008). Bir çerik Analizi Örnei: Güzin Abla Köesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların ncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi, 23, s HTT, A. Michael, IRELAND, R. Duane ve HOSKSSON, E. Robert (2011). Strategic Management Competitiveness & Globalization, South- Western Cengage Learning, USA. ÇL, E. Gülnur ve VURAL, B. Beste (2010). ehir Markası Yaratma Süreci ve Marka ehir Çerçevesinde Kırklareli linin Deerlendirilmesi, Uluslararası II. Trakya Kalkınma-Giriimcilik Sempozyumu, neada-kırklareli. ÇYER, Abdurrahman (2010). Marka Kent Oluturma Açısından Stratejik Kent Yönetimi, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Karaman: Karamanolu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. LGÜNER, Muhterem ve ASPLUND, Christer (2011). Marka ehir, stanbul: Markating Yayınları. KOTLER, Philip, HADER, H. Donald ve REN, Irving (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States and Nations, NewYork: Free Press. KRPPENDRFF, Klaus (2004). Content Analysis: An Introduction To Its Methodology, New York: Sage Publication. KUTLUCAN, K. Ümit (2009). Belediyelerde Stratejik Planlama Uygulaması, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı. ÖZTEMEL, Ercan (2011). Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, stanbul: Deiim Yayınları

7 SERT, Gülen, KURTOLU, Meltem, AKINCI, Ahmet ve SEFEROLU, S. Sadi (2012). Öretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını nceleyen Aratırmalara Bir Bakı: Bir çerik Analizi Çalıması, Akademik Biliim, 1-3 ubat, Uak Üniversitesi, s TANYILDIZI,. Nural (2012). Türkiye de 2011 Genel Seçimleri Öncesi Manet Haberlerin Siyasi Olayları Yansıtma Düzeyi Üzerine Karılatırmalı Bir nceleme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:18, s THOMPSON, A. Arthur ve STRCKLAND, J. Alonso (2001). Strategic Management: Concepts and Cases, Boston: McGraw-Hill/Irvin. ÜLGEN, Hayri ve MRZE, S. Kadri (2007). letmelerde Stratejik Yönetim, stanbul: Arıkan Yayıncılık. ÜLGEN, Hayri ve MRZE, S. Kadri (2013). letmelerde Stratejik Yönetim, Ankara: Beta Yayıncılık. WONG, Siu-Wai, TANG, Bo-sin ve HOREN, Basil van (2006). Strategic Urban Management in China: A Case Study of Guangzhou Development District, Habitat International, Vol:30, Issue:3, s YÜKSEL, Fatih (2002). Sürekli Deien Kentsel Faktörler Karısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gerei, Çada Yerel Yönetimler, Cilt:11, Sayı:1, s ZEREN, H. Emre (2011). Stratejik Kent Yönetimi ve Kent Markası Oluturma Süreci, Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Cilt: 1 Sayı: 2, s ( ) https://www.e-icisleri.gov.tr/anasayfa/mulkiidaribolumleri.aspx ( )

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MF-3 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 ÜNİVERSİTE D/Ö B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER.

MF-3 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 ÜNİVERSİTE D/Ö B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. Tıp Fakültesi MF-3 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 83 96 537,23259 541,88137

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 MUHASEBE MESLEK ODALARININ VZYON VE MSYONU ÜZERNE BR ARATIRMA A SURVEY ON THE VISION AND

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI II- DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI II- DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 2016 YILI HİZMET İÇİ PLANI II- LAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ LERİ 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI İ MAYIS 2016 5 GÜN SAAT KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ (MİLLİ EMLAK PERSONELİ) 2 ADANA BTE MUHASEBE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-EYLÜL) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014 yılının

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM zmir Kuzey Hizmet Merkezi Sevcan PADIR Menemen Belediyesi zmir 27.03.2012 18.04.2012 Ümit EVREN Tercihen Menemen'de ikamet eden yeni giriimci adayları 28.03.2012 17.04.2012 Atilla BALAR KUR'a Kayıtlı,

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI 3141016 1

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 Ağustos 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-TEMMUZ) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı