SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI FREKANS mühendislik Frekans Elektrik Mühendislik Müteahhitlik LTD. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kaplıca da açılacak Skali Tatil Köyü için bir mal alım işi ni sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal/ işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı Frekans Elektrik Mühendislik Müteahhitlik LTD. b) Adresi: Şht. Mercan Cibera Mevkii, Esnaf Zanaatkarlar Sitesi No:6 Hamitköy Lefkosa c) Telefon numarası: 0(392) d) Faks numarası: 0(392) e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:mert Girgen- Direktör İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: SKALİ TATİL KÖYÜ KAPLICA KÖYÜNDE HİZMETE GİRİYOR b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Mutfak Malzemeleri Alımı d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Kaplıca Köyü - İskele e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Proje kapsamında malların alımı, teslimi, montajı ve kullanıcıya kullanım ile ilgili gerekli eğitimin verilmesini kapsar f) Son teklif verme tarihi ve saati : 20 / 05 /2015 Saat 15:30 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2 b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../ İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: KKTC-14-BBYT-01/058 - İHALE 3-1. Genel Tanım Kaplıca köyü bölgesine, KKTC özel ilgi turizmine yönelik hizmet verecek, ilk etapta 8 oda (20 yatak) ve 150 kişilik restoran ile 40 kişilik aktivite merkezi kapasiteli tesisin mutfak malzemelerinin temini. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı SIRA NO AÇIKLAMA CAM MALZEMELERİN TEKNİK BİLGİLERİ MİKTAR ADET ISO 9000 kalite sertfikası. BARDAK BOSTON SHOTR SHER 50 Hacim: 40 cc. 1 1/4 oz BARDAK SL SERT FLX PT SHR 50 Hacim: ~365 cc. 12 1/4 oz. AYAKLI BARDAK PK DK 50 Hacim: ~320 cc. 10 3/4 oz. ÖZELLİKLER ŞEF BIÇAK 16CM BEYAZ SAPLI 1 HACCP renklerine uygun plastik saplar ŞEF BIÇAK 16CM MAVİ SAPLI 1 HACCP renklerine uygun plastik saplar ŞEF BIÇAK 16CM SARI SAPLI 1 HACCP renklerine uygun plastik saplar ŞEF BIÇAK 16CM KIRMIZI SAPLI 1 HACCP renklerine uygun plastik saplar ŞEF BIÇAK 16CM YEŞİL SAPLI 1 HACCP renklerine uygun plastik saplar KESME TAHTASI KIRMIZI 30*50*4 1 HACCP renklerine uygun polietilen kesme tahtası KESME TAHTASI BEYAZ 30*50*4 1 HACCP renklerine uygun polietilen kesme tahtası KEVGİR NO:3 3 paslanmaz çelik puntolu kalınlık 2,5mm

4 KEPÇE NO:3 2 paslanmaz çelik puntolu kalınlık 2,5mm KEPÇE NO:1 2 paslanmaz çelik puntolu kalınlık 2,5mm MAŞA MAKARNA 2 Paslanmaz Çelik 18/10 ÇELİK SAPLI ÇIRPMA TELİ 2 Çelik Saplı Çırpma Teli 400 mm ŞAŞULA NO:8 2 paslanmaz çelikten üretilmiş olacak ŞAŞULA NO:9 2 paslanmaz çelikten üretilmiş olacak BUZ MAŞASI 20 paslanmaz çelikten üretilmiş orta boy buz maşası BUZ KOVASI 15,4*9 10 OYNAR BAŞLIKLI SOYACAK 1 Paslanmaz çelik 18/10 Kapaklı, tabaklı İçi plastik kaplama TAVUK MAKASI CM 1 Uzunluk cm YAYVAN TAVA NO:22 1 YAYVAN TAVA NO: 1 YAYVAN TAVA NO:26 1 YAYVAN TAVA NO:28 1 sap kısmı plastikten HACCP standartlarına uygun olarak işlev görecek kısmı ise paslanma çelikten üretilmiş olacak iç kısmı teflon kaplama olacak sap kısmı ise çelik veya çelik görünümlü demirden olacak Non-Stick İç Kaplama Non-Stick Dış Yüzey AG5 Özel Alaşım Perçinler ve Metal Kulpla Non-Stick İç Kaplama Non-Stick Dış Yüzey AG5 Özel Alaşım Perçinler ve Metal Kulpla Non-Stick İç Kaplama Non-Stick Dış Yüzey AG5 Özel Alaşım Perçinler ve Metal Kulpla

5 YAYVAN TAVA NO: *15 HELVANE TENCERE 1 36*20 HELVANE TENCERE 1 45*20 HELVANE TENCERE 1 55*20 HELVANE TENCERE 1 Non-Stick İç Kaplama Non-Stick Dış Yüzey AG5 Özel Alaşım Perçinler ve Metal Kulpla AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE ALİMÜNYUM İNDİKSİYON KAPSÜLLÜ TABAN AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KUPLAR PUNTA METODU İLE KULP BİRLEŞTİRME KISA SÜREDE PİŞİRME ÖZELLİĞİ KAPAKLI AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE ALİMÜNYUM İNDİKSİYON KAPSÜLLÜ TABAN AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KUPLAR PUNTA METODU İLE KULP BİRLEŞTİRME KISA SÜREDE PİŞİRME ÖZELLİĞİ KAPAKLI AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE ALİMÜNYUM İNDİKSİYON KAPSÜLLÜ TABAN AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KUPLAR PUNTA METODU İLE KULP BİRLEŞTİRME KISA SÜREDE PİŞİRME ÖZELLİĞİ KAPAKLI AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE ALİMÜNYUM İNDİKSİYON KAPSÜLLÜ TABAN AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KUPLAR PUNTA METODU İLE KULP BİRLEŞTİRME KISA SÜREDE PİŞİRME ÖZELLİĞİ KAPAKLI *20 HELVANE TENCERE 1 DESTEKLİ TEL SÜT SÜZGECİ 17CM 1 DESTEKLİ TEL SÜT SÜZGECİ 19CM 1 AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE ALİMÜNYUM İNDİKSİYON KAPSÜLLÜ TABAN AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KUPLAR PUNTA METODU İLE KULP BİRLEŞTİRME KISA SÜREDE PİŞİRME ÖZELLİĞİ KAPAKLI Destekli Bakalit Saplı Destekli Bakalit Saplı DİKDÖRTGEN KAYMAZ TEPSİ 37*53 5 İÇ YÜZEYİ KAYMAZ OLACAK DİKDÖRTGEN KAYMAZ TEPSİ 43*61 5 İÇ YÜZEYİ KAYMAZ OLACAK

6 PORSELEN TEKNİK BİLGİ Nihai ürüne; TS ve diğer uluslararası test standartlarına uygun şekilde testler yapılarak ürünün kalitesi test edilir. (çarpma dayanım, mukavemet, deterjan dayanım vb) Tüm sürecin iş akışına uygun olarak AS400 sisteminde ilerlemesi sağlanır. Sırlanan tüm mamuller önce ürünlerin fırın plakalarına yapışmaması için ayakları silinir ve fırına yüklenir. Sırlı pişirimi 1350ºC-1370ºC de 6-7 saatte redüktif ortamda yapılır. Paketleme ve Sevkiyat Dekor pişirimi yapılan ürünler ve dekorsuz gönderilecek tüm ürünler sevk edilmeden önce gerekli ambalaj etiketleri ile birlikte paketlenir CM DÜZ TABAK CM DÜZ TABAK CM DÜZ TABAK CM KOMPOSTO KASE CM JOKER KASE CM KONSUME TABAK BEYAZ EKSPRESSO KAH FINCANI TABLI 90CC ÇAY FINCANI TABAKLI 170CC NO SÜTLÜK NO SÜTLÜK 48

7 46 15CM KAYIK TB BEYAZ 47 CM KAYIK TB BEYAZ 48 TUZLUK 49 BİBERLİK 50 YUMURTALIK 51 KÜRDANLIK 52 YEMEK KAŞIK CR10Nİ ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİK HAMMD DE KAŞIGIN BOYUNA GÖRE PALAKALAR HALİNDE GİYOTİN MAKASTA KESİLİR. PLAKALAR HALİNDE KESİLMİŞ OLAN MALZEME EKSANTRİK PRESTE KAŞIGIN FORMUNA DÖNÜŞTÜRÜLÜR KAŞIGIN AGIZ KISMI HADDELEM İŞLEMİ YAPILARAK İNCELTİLİR ISIL İŞLEM UYGULANARAK MALIN İŞLENEBİLİRLİGİ ARTTIRILIR KAŞIGIN SAP VE AĞIZ KISMINDAKİ BOMBE VE DESEN KISMI PRES İŞCİLİĞİYLE OLUŞUR. FROMU HAZRI HALE GELEN KAŞIGIN TEMİZLENEREK POLİSAJ İŞLEMİ YAPILIR KAŞIGA YÜZEY POLİSAJ İŞLEMİ UYGULANIR ULTRA SONİK BANYOLARDA YIKANIR SON KONTROLLERİ YAPILIR VE PAKETLENİR

8 53 YEMEK ÇATAL CR10Nİ ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİK HAMMD DE ÇATALIN BOYUNA GÖRE PALAKALAR HALİNDE GİYOTİN MAKASTA KESİLİR. PLAKALAR HALİNDE KESİLMİŞ OLAN MALZEME EKSANTRİK PRESTE ÇATALIN FORMUNA DÖNÜŞTÜRÜLÜR ÇATALIN UÇ KISMINDA ARALAR AÇILIR ISIL İŞLEM UYGULANARAK MALIN İŞLENEBİLİRLİGİ ARTTIRILIR ÇATALIN SAP VE AĞIZ KISMINDAKİ BOMBE VE DESEN KISMI PRES İŞCİLİĞİYLE OLUŞUR. FROMU HAZRI HALE GELEN ÇATALIN KENARLARINDAKİ ÇAPAKLAR TEMİZLENEREK POLİSAJ İŞLEMİ YAPILIR ÇATALIN AĞIZ KISMINDA ARA VE UÇ ZIMPARA İŞÇİLİGİ YAPILIR ÇATALA YÜZEK POLİSAJ İŞLEMNİ UYGILANIR ULTRA SONİK BANYOLARDA YIKANIR SON KONTROLLERİ YAPILIR VE PAKETLENİR 54 YEMEK BIÇAK 156 BICAKLIK ÇELİK KANGAL CUBUKLAR BICAK EBATINA GÖRE RULO ACICI DÜZELTİCİ MAKİNELERDEN GEÇİRİLİP KESİLİR. İNDÜKSİYON TAVALAMA FIRININDA ÇELİK VERİLECEK DERECEY KADAR ISITILIR. FRİKSÜYON PRESTE DÖVME KALIBIYLA SAP KISMI OLUSTURULUR ÇAPAKLARI EKSANTRİK PRESTE KESİLİR BICAKLAR FIRINLANARAK İSTENE SERTLİK DERECESİNE GETİRİLİR AGIZ KISMI ÖZEL TAŞLAMA İŞLEMİYLE İNÇELTİLİR KENAR ÇAPAKLARI ALINIR VE POLİSAJ İŞLEMİ YAPILIR AĞIZ KESKİNLEŞTİRİLİR ULTRA SONİK BANYODA YIKANIR MARKALANIR SON KONTROLLERİ YAPILARAK PAKETLENİR

9 55 TATLI KAŞIK CR10Nİ ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİK HAMMD DE KAŞIGIN BOYUNA GÖRE PALAKALAR HALİNDE GİYOTİN MAKASTA KESİLİR. PLAKALAR HALİNDE KESİLMİŞ OLAN MALZEME EKSANTRİK PRESTE KAŞIGIN FORMUNA DÖNÜŞTÜRÜLÜR KAŞIGIN AGIZ KISMI HADDELEM İŞLEMİ YAPILARAK İNCELTİLİR ISIL İŞLEM UYGULANARAK MALIN İŞLENEBİLİRLİGİ ARTTIRILIR KAŞIGIN SAP VE AĞIZ KISMINDAKİ BOMBE VE DESEN KISMI PRES İŞCİLİĞİYLE OLUŞUR. FROMU HAZRI HALE GELEN KAŞIGIN TEMİZLENEREK POLİSAJ İŞLEMİ YAPILIR KAŞIGA YÜZEY POLİSAJ İŞLEMİ UYGULANIR ULTRA SONİK BANYOLARDA YIKANIR SON KONTROLLERİ YAPILIR VE PAKETLENİR 56 TATLI ÇATAL CR10Nİ ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİK HAMMD DE ÇATALIN BOYUNA GÖRE PALAKALAR HALİNDE GİYOTİN MAKASTA KESİLİR. PLAKALAR HALİNDE KESİLMİŞ OLAN MALZEME EKSANTRİK PRESTE ÇATALIN FORMUNA DÖNÜŞTÜRÜLÜR ÇATALIN UÇ KISMINDA ARALAR AÇILIR ISIL İŞLEM UYGULANARAK MALIN İŞLENEBİLİRLİGİ ARTTIRILIR ÇATALIN SAP VE AĞIZ KISMINDAKİ BOMBE VE DESEN KISMI PRES İŞCİLİĞİYLE OLUŞUR. FROMU HAZRI HALE GELEN ÇATALIN KENARLARINDAKİ ÇAPAKLAR TEMİZLENEREK POLİSAJ İŞLEMİ YAPILIR ÇATALIN AĞIZ KISMINDA ARA VE UÇ ZIMPARA İŞÇİLİGİ YAPILIR ÇATALA YÜZEK POLİSAJ İŞLEMNİ UYGILANIR ULTRA SONİK BANYOLARDA YIKANIR SON KONTROLLERİ YAPILIR VE PAKETLENİR

10 57 TATLI BIÇAK 108 BICAKLIK ÇELİK KANGAL CUBUKLAR BICAK EBATINA GÖRE RULO ACICI DÜZELTİCİ MAKİNELERDEN GEÇİRİLİP KESİLİR. İNDÜKSİYON TAVALAMA FIRININDA ÇELİK VERİLECEK DERECEY KADAR ISITILIR. FRİKSÜYON PRESTE DÖVME KALIBIYLA SAP KISMI OLUSTURULUR ÇAPAKLARI EKSANTRİK PRESTE KESİLİR BICAKLAR FIRINLANARAK İSTENE SERTLİK DERECESİNE GETİRİLİR AGIZ KISMI ÖZEL TAŞLAMA İŞLEMİYLE İNÇELTİLİR KENAR ÇAPAKLARI ALINIR VE POLİSAJ İŞLEMİ YAPILIR AĞIZ KESKİNLEŞTİRİLİR ULTRA SONİK BANYODA YIKANIR MARKALANIR SON KONTROLLERİ YAPILARAK PAKETLENİR 58 OTEL TİPİ KT2600 KETTLER 1,2LT ÇELİK 8 Genel Özellikler 2200 WATT PASLANMAZ ÇELIK GÖVDE 1,2 LITRE KAPASITELI HAZNE PASLANMAZ ÇELIK GIZLI REZISTANS HIZLI KAYNAMA ENERJI TASARRUFU YÜKSEK ISI EMNIYETI 360 DERECE DÖNEBILEN SU HAZNESI TEK TUSLA KONTROL SISTEMI ISIKLI AÇMA KAPAMA DÜGMESI 2 KADEMELI KAPAK AÇMA CIHAZIN KAYNAMAKTA OLDUGUNU GÖSTEREN UYARI ISIGI ÇIKARILABILEN VE KOLAY TEMIZLENEN FILTRE ERGONOMIK TUTMA SAPI KABLOSUZ KULLANIM KABLO SARMA YUVASI 59 OTEL TİPİ ABS GÖVDE KETTLE ALTLIGI SİYAH veya KAHVERENGİ 8 Abs tepsi (siyah) Çay kahve bölmesi Şeker bölmesi Kaşik bölmesi Bardak veya kupa bölmesi Kettle bölmesi Kablo yuvasi 333 x 380 x 45 mm 3. Garanti Koşulları Teknik açıklamalarda belirtilen paslanmaz çelikten imal edilmiş olan ürünlerin 1 yıl garanti kapsamında olması gerekmektedir. Teslim edilecek olan ürünler adet bazında bir tamam olarak teslim edilmelidir. Ürünlerin, ambalajlarının içinde kırık veya eksik çıkması halinde, ürünler herhangi ek ücret talep edilmeden yeni ve sağlam olanları ile değiştirilmelidirler.

11 4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Tedarikçi firmanın, tüm ürünleri bizzat kendi elemanlarımız ile firmamızın göstereceği yere teslim etmeleri gerekmektedir. 5. Gerekli Yedek Parçalar Teslim sırasında kırık, kusurlu renk hatası olan ürünlerin yenilerinin en fazla 14 iş gününde firmamıza teslim edilmesi gerekmektedir. 6. Kullanım Kılavuzu Herhangi birşey talep edilmemektedir. 7. Teslim süresi Sözleşme imzalandığı gün itibariyle en fazla 60 iş gününde işin bitirilmesi gerekmektedir. 8. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) Ürünlerin teslimi yapıldıktan sonra gerekli bilgilerin kullanacak olan personele verilmesi gerekmektedir. Teklif veren firmaların satış ve servis konularında, KKTC içinde mevcut referanslarını teklif zarfında beyan etmeleri gerekmektedir.

12 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası İsteklinin adı : : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza