KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE"

Transkript

1 31 ARALIK 2012 TAR BARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE PNOTLAR LE BA IMSIZ DENET M RAPORU

2

3

4

5 NC BÖLÜM Banka Hakk nda Genel Bilgiler SAYFA I. Banka n n kurulu tarihi, ba lang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de iklikleri ihtiva eden Banka n n tarihçesi... 1 II. Banka n n sermaye yap, yönetim ve denetimi do rudan veya dolayl olarak tek ba na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de iklikler ile dahil oldu u guruba ili kin aç klamalar... 1 III Banka n n, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n varsa bankada sahip olduklar paylara ve sorumluluk alanlar na ili kin aç klamalar IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan ki i ve kurulu lara ili kin aç klamalar... 3 V. Banka n n hizmet türü ve faaliyet alanlar içeren özet bilgi... 4 NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) II. Bilanço d yükümlülükler... 7 III. Gelir tablolar... 8 IV. Özkaynaklarda muhasebele tirilen gelir gider kalemlerine ili kin tablo... 9 V. Özkaynak de im tablosu VI. Nakit ak tablosu VII. Kâr Da m Tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalar I. Sunum esaslar na ili kin aç klama ve dipnotlar II. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden i lemlere ili kin aç klamalar III. tirak ve ba ortakl klara ve birlikte kontrol edilen ortakl klara ili kin aç klamalar IV. Vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile türev ürünlere ili kin aç klamalar ve dipnotlar V. Faiz gelir ve giderine ili kin aç klamalar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ili kin aç klamalar VII. Finansal varl klara ili kin aç klamalar VIII. Finansal varl klarda de er dü üklü üne ili kin aç klamalar IX. Finansal araçlar n netle tirilmesine ili kin aç klamalar X. Sat ve geri al anla malar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi i lemlerine ili kin aç klamalar XI. Sat amaçl elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl klar ile bu varl klara ili kin borçlar hakk nda aç klamalar XII. erefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara ili kin aç klamalar XIII. Maddi duran varl klara ili kin aç klamalar XIV. Kiralama i lemlerine ili kin aç klamalar XV. Kar klar ve ko ullu yükümlülüklere ili kin aç klamalar XVI. Ko ullu varl klara ili kin aç klamalar XVII. Çal anlar n haklar na ili kin yükümlülüklere ili kin aç klamalar XVIII. Vergi uygulamalar na ili kin aç klamalar XIX. Borçlanmalara ili kin ilave aç klamalar XX. Hisse senetleri ve ihrac na ili kin aç klamalar XXI. Aval ve kabullere ili kin aç klamalar XXII. Devlet te viklerine ili kin aç klamalar XXIII. Kâr yedekleri ve kâr n da lmas na ili kin aç klamalar XXIV. Hisse ba na kazanca ili kin aç klamalar XXV. li kili taraflara ili kin aç klamalar XXVI. Nakit ve nakde e de er varl klara ili kin aç klamalar XXVII. Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na ili kin aç klamalar XXVIII. S fland rmalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye li kin Bilgiler I. Sermaye yeterlili i standart oran na ili kin aç klamalar II. Kredi riskine ili kin aç klamalar III. Piyasa riskine ili kin aç klamalar IV. Operasyonel riske ili kin aç klamalar V. Kur riskine ili kin aç klamalar VI. Faiz oran riskine ili kin aç klamalar VII. Likidite riskine ili kin aç klamalar VIII. Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine ili kin aç klamalar IX. Ba kalar n nam ve hesab na yap lan i lemler, inanca dayal i lemlere ili kin aç klamalar X. Faaliyet bölümlerine ili kin aç klamalar... 47

6 BE NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar II. Bilançonun pasif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar III. Naz m hesaplara ili kin aç klama ve dipnotlar IV. Gelir tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar V. Özkaynak de im tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar VI. Nakit ak tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar VII. Banka n n dahil oldu u risk grubu ile ilgili aç klamalar VIII. Banka n n yurtiçi, yurtd, k bankac bölgelerindeki ubeleri ile yurtd temsilciliklerine ili kin aç klamalar IX. Bilanço sonras hususlar ALTINCI BÖLÜM Di er Aç klamalar I. Banka'n n faaliyetlerine ili kin di er aç klamalar YED NC BÖLÜM Ba ms z Denetim Raporuna li kin Aç klamalar I. Ba ms z denetim raporuna ili kin olarak aç klanmas gereken hususlar II. Ba ms z denetçi taraf ndan haz rlanan aç klama ve dipnotlar... 80

7 NC BÖLÜM GENEL B LG LER I. Banka n n kurulu tarihi, ba lang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de iklikleri ihtiva eden Banka n n tarihçesi II. Deutsche Bank Anonim irketi nin ( Banka ) kurulmas na 16 Aral k 1987 tarih ve 87/12432 say Bakanlar Kurulu karar yla izin verilmi, söz konusu karar 26 Aral k 1987 tarihli Resmi Gazete de yay mlanm, 4 Nisan 1988 tarihinde tescil edilmi ve Ana Sözle me 7 Nisan 1988 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yay nlanm r. Banka n n kurulu unda Türk Merchant Bank A.. olan ünvan 17 Nisan 1997 tarihinde Bankers Trust A.. olarak de tirilmi ; Bankers Trust ile Deutsche Bank n dünya çap ndaki birle melerinden sonra ise, 1 Mart 2000 tarihinde Bankers Trust A.. ad Deutsche Bank Anonim irketi olarak de tirilmi tir. Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 say karar ile Banka ya verilen mevduat kabul etme yetkisi 15 Ekim 2004 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanm ve yay tarihinden itibaren geçerlilik kazanm r. Banka n n merkezi stanbul dad r ve ubesi bulunmamaktad r. Banka n n sermaye yap, yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl olarak tek ba na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de iklikler ile dahil oldu u gruba ili kin aç klama 31 Aral k 2012 tarihi itibar yla Banka n n ödenmi sermayesi birim nominal de eri 0,1 TL olan milyon adetten olu maktad r. Banka, Deutsche Bank Grubu içinde yer almaktad r ve sermayesinin %99,99 una Deutsche Bank AG sahiptir. 1

8 GENEL B LG LER (devam ) III. Banka n n, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n varsa Banka da sahip olduklar paylara ve sorumluluk alanlar na ili kin aç klamalar Ünvan Ad ve Soyad Sorumluluk Alanlar Göreve Atanma Tarihleri renim Durumu Bankac k ve letmecilik Dallar nda Tecrübesi Yönetim Kurulu Ba kan Peter Johannes Maria Tils 21 Kas m 2012 Lisans: Bonn Üniversitesi Siyasi ktisat Yüksek Lisans: Köln Üniversitesi letme Master Derecesi 35 y l Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Denetim Komitesi Ba kan Kaya Didman 27 Mart 2008 Lisans: Bo aziçi Üniversitesi BF. letme 24 y l Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Ersin Akyüz 27 ubat 2008 Lisans: London School of Economics Yüksek Lisans: University of Chicago 24 y l Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Ahmet Ar nç Global Piyasalar 11 Eylül 2002 Lisans: College of Wooster,Ekonomi 21 y l Yönetim Kurulu Üyeleri H.Sedat Eratalar ç Sistemler 2 A ustos 2001 Lisans: Ankara Üniversitesi 32 y l Ekonomi ve Maliye Bölümü Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Satvinger Singh 12 Temmuz 2012 Lisans: Delhi College of Engineering- Mühendislik Yüksek Lisans: Durham Üniversitesi - letme Miklos Kormos 1 Kas m 2012 Lisans: Moskova Üniversitesi Uluslararas li kiler Yüksek Lisans: Viyana Diplomasi Akademisi, Diplomatik li kiler Doktora: Budape te Üniversitesi, Ekonomi Marco Kistner 29 Eylül 2012 Lisans: Frankfurt Üniversitesi Banka Yönetimi Özge Kutay 18 Ekim 2012 Lisans: stanbul Üniv. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Paul Antony Geradine 12 Aral k 2012 Lisans: Associate Institute of Chartered Accountants in England and Wales Yüksek Lisans: University of Oxford, Bachelor of Arts in Modern History 19 y l 5 y l 29 y l 19 y l 13 y l Genel Müdür Yard mc lar Hakan Uluta Takas ve Saklama Hizmetleri 18 Ekim 2012 Lisans: stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi letme Bilimleri Ara rma ve Uygulama Merkezi, Ça da letmecilik E itim Müdürlü ü 20 y l Cenk Esener Kurumsal Nakit Yönetimi ve D Ticaret 18 Ekim 2012 Lisans: Do u Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü 17 y l Mustafa Ba aç k Yat m Bankac Hizmetleri 18 Ekim 2012 Lisans: stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i Yüksek Lisans: Suffolk University letme / Boston College Finans 18 y l Ali Do rusöz Teknoloji ve Operasyon 16 Aral k 2002 Lisans: North Carolina University Makina Müh. Yüksek Lisans: ODTÜ Makina Mühendisli i 24 y l Süleyman Mert Haraçc Global Piyasalar 28 Ekim 2009 Lisans ve Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Finans Bölümü 18 y l Denetçiler Erdal Hasan Ortaç 27 Haziran 2006 Lisans: stanbul ktisadi Ticari limler Akademisi Sacit Akdemir 27 Haziran 2006 Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bil. Fak. Kamu Yönetimi 40 y l 25 y l 2

9 GENEL B LG LER (devam ) 31 Aral k 2012 tarihinde sona eren döneme ili kin de iklikler: Unvan l çinde Ayr lanlar l çinde Atananlar IV. Yönetim Kurulu Ba kan Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yard mc Yönetim Kurulu Ba kan Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yard mc Genel Müdür Yard mc Genel Müdür Yard mc Jürgen Hinrich Fitschen Ralph Glenn Lehnert Mark Brian Satterthwaite H. Sedat Eratalar Özge Kutay Peter Johannes Maria Tils Satvinger Singh Miklos Kormos Marco Kistner Özge Kutay Paul Antony Geradine H. Sedat Eratalar Cenk Esener Hakan Uluta Mustafa Ba aç k Yukar da belirtilen Yönetim Kurulu Ba kan, Ba kan vekili ve üyeleri ile Genel Müdür ve yard mc lar n Banka da sahip olduklar pay bulunmamaktad r. Banka da Nitelikli Pay Sahibi Olan Ki i ve Kurulu lara li kin Aç klamalar 5411 nolu Bankac k Kanunu nun nitelikli pay tan ve Bankalar n zne Tabi lemleri ile Dolayl Pay Sahipli ine li kin Yönetmelik'in 13. Maddesi uyar nca Banka n n sermayesinde dolayl hâkimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahipleri ve dolayl pay oranlar a da aç klanm r: Ad Soyad/Ticari Unvan Pay Tutarlar Pay Oranlar Ödenmi Paylar Ödenmemi Paylar Deutsche Bank AG , Di er 1 0, Toplam

10 GENEL B LG LER (devam ) V. Banka n n hizmet türü ve faaliyet alanlar içeren özet bilgi Banka n n ana sözle mesinde belirtilen faaliyet alanlar ana ba klar halinde a daki gibidir: Her nev i banka ve bankac k i lemleri yapmak; Hakiki ve hükmi ah slarla irketler kurmak, ortak giri imlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak ticari ve s nai i letmelere, bankalara, mali kurulu lara i tirak etmek ve i tirakleri devir ve ferag etmek; Bankac k Kanunu ve ilgili di er kanunlar n yasaklamad her nevi s nai, ticari ve sigorta lemlerini gerek kendi hesab na ve gerekse yerli ve yabanc müesseseler ile birlikte veya vekaleten bu müesseseler nam ve hesab na yapmak, acentelikler almak, resmi veya gayri resmi müesseselere kar bilcümle taahhütlere giri mek; Her türlü menkul k ymetleri esham ve tahvilat gerek kendi hesab na ve gerekse ba kalar nam ve hesab na almak ve satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve borçlanmaya ili kin di er sermaye piyasas araçlar ç karmak menkul ymetler yat m fonu kurmak ve i letmek, mevzuat n müsaade etti i di er sermaye piyasas lemleri yapmak ve Menkul K ymetler Borsas nda faaliyette bulunmak; Döviz piyasalar nda gerek kendi ad na gerek mü terileri ad na vadeli i lemler ve türev i lemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz al m sat m i lemlerini yapmak, tigal konusu ile ilgili gayri maddi haklar iktisap etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak; Kuruldu u tarihten itibaren yat m bankac faaliyetinde bulunan Banka, Türkiye'deki büyüme ve yat m planlar n altyap n ön ko ulu olarak mevcut faaliyet izninin d nda mevduat kabul etme yetkisini BDDK n n 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 say karar n 15 Ekim 2004 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanmas yla alm r. Banka n n uygulamada a rl k verdi i konular, bankalararas para piyasas nda faaliyet göstermek, menkul k ymet al m sat, dövizli i lemler, ticari faaliyetlerle ilgili teminat kar gayrinakdi kredi kulland rmak ve takas ve saklama hizmetleridir. Ticari bankac k lisans ile Banka, mevcut kurumsal bankac k ve para piyasalar faaliyetlerine ek olarak, mevduat kabul etme, cari hesap açma ve bu kapsamda nakit yönetimi ürün ve servisleri sunma imkan sa lam ve bu sayede mü terilerinin tüm ihtiyaçlar na cevap verebilecek bir yap ya kavu mu tur. 31 Aral k 2012 tarihi itibar yla Banka n n çal an say 105 dir (31 Aral k 2011: 106). 4

11 B LANÇO (F NANSAL DURUM TABLOSU) NC BÖLÜM KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLAR I. LANÇO (F NANSAL DURUM TABLOSU) AKT F KALEMLER Cari dönem Önceki dönem 31 Aral k Aral k 2011 Dipnot (5 - I) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI (1) II. GERÇE E UYGUN DE ER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) (2) Al m sat m amaçl f nansal varl klar Devlet borçlanma senetleri Sermayede pay temsil eden menkul de erler Al m sat m amaçl türev finansal varl klar Di er menkul de erler Gerçe e uygun de er fark k/z a yans lan o. s fland lan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede pay temsil eden menkul de erler Krediler Di er menkul de erler III. BANKALAR (3) IV. PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararas para piyasas ndan alacaklar MKB Takasbank piyasas ndan alacaklar Ters repo i lemlerinden alacaklar V. SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) (4) Sermayede pay temsil eden menkul de erler Devlet borçlanma senetleri Di er menkul de erler VI. KRED LER VE ALACAKLAR (5) Krediler ve alacaklar Bankan n dahil oldu u risk grubuna kulland lan krediler Devlet borçlanma senetleri Di er Takipteki krediler Özel kar klar (-) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) Devlet borçlanma senetleri Di er menkul de erler IX. RAKLER (Net) (7) Özkaynak yöntemine göre muhasebele tirilenler Konsolide edilmeyenler Mali i tirakler Mali olmayan i tirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide edilmeyen mali ortakl klar Konsolide edilmeyen mali olmayan ortakl klar XI. RL KTE KONTROL ED LEN ( ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net) (9) Özkaynak yöntemine göre muhasebele tirilenler Konsolide edilmeyenler Mali ortakl klar Mali olmayan ortakl klar XII. RALAMA LEMLER NDEN ALACAKLAR (Net) (10) Finansal kiralama alacaklar Faaliyet kiralamas alacaklar Di er Kazan lmam gelirler (-) XIII. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR (11) Gerçe e uygun de er riskinden korunma amaçl lar Nakit ak riskinden korunma amaçl lar Yurtd ndaki net yat m riskinden korunma amaçl lar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) (12) XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) erefiye Di er XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER (Net) (14) XVII. VERG VARLI I (15) Cari vergi varl Ertelenmi vergi varl XVIII. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE N DURAN VARLIKLAR (Net) (16) Sat amaçl Durdurulan faaliyetlere ili kin XIX. D ER AKT FLER (17) AKT F TOPLAMI Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 5

12 B LANÇO (F NANSAL DURUM TABLOSU) I. LANÇO (F NANSAL DURUM TABLOSU) (devam ) PAS F KALEMLER Cari dönem Önceki dönem 31 Aral k Aral k 2011 Dipnot (5 - II) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) Bankan n dahil oldu u risk grubunun mevduat Di er II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (2) III. ALINAN KRED LER (3) IV. PARA P YASALARINA BORÇLAR Bankalararas para piyasalar ndan borçlar MKB Takasbank piyasas ndan borçlar Repo i lemlerinden sa lanan fonlar V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varl a dayal menkul ymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz fonlar Di er VII. MUHTEL F BORÇLAR VIII. ER YABANCI KAYNAKLAR (4) IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. RALAMA LEMLER NDEN BORÇLAR (5) Finansal kiralama borçlar Faaliyet kiralamas borçlar Di er Ertelenmi finansal kiralama giderleri (-) XI. SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (6) Gerçe e uygun de er riskinden korunma amaçl lar Nakit ak riskinden korunma amaçl lar Yurtd ndaki net yat m riskinden korunma amaçl lar XII. KAR ILIKLAR (7) Genel kar klar Yeniden yap lanma kar Çal an haklar kar Sigorta teknik kar klar (Net) Di er kar klar XIII. VERG BORCU (8) Cari vergi borcu Ertelenmi vergi borcu XIV. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE N DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (9) Sat amaçl Durdurulan faaliyetlere ili kin XV. SERMAYE BENZER KRED LER (10) XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) Ödenmi sermaye Sermaye yedekleri Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârlar Menkul de erler de erleme farklar Maddi duran varl klar yeniden de erleme farklar Maddi olmayan duran varl klar yeniden de erleme farklar Yat m amaçl gayrimenkuller yeniden de erleme farklar tirakler. ba ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (i ort.) bedelsiz hisse senetleri Riskten korunma fonlar (etkin k m) Sat amaçl elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl klar n birikmi de erleme farklar Di er sermaye yedekleri Kâr yedekleri Yasal yedekler Statü yedekleri Ola anüstü yedekler Di er kâr yedekleri Kâr veya zarar Geçmi y llar kâr / zarar Dönem net kâr / zarar PAS F TOPLAMI Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 6

13 31 ARALIK 2012 TAR BARIYLA KONSOL DE OLMAYAN LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU II. LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER NAZIM HESAPLAR Cari dönem Önceki dönem 31 Aral k Aral k 2011 Dipnot (5 - III) TP YP Toplam TP YP Toplam A. LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER (1) Teminat mektuplar Devlet ihale kanunu kapsam na girenler ticaret i lemleri dolay yla verilenler Di er teminat mektuplar Banka kredileri thalat kabul kredileri Di er banka kabulleri Akreditifler Belgeli akreditifler Di er akreditifler Garanti verilen prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na cirolar Di er cirolar Menkul k y. ih. sat n alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di er garantilerimizden Di er kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) Cay lamaz taahhütler Vadeli aktif de er al m sat m taahhütleri Vadeli mevduat al m sat m taahhütleri tir. ve ba. ort. ser. i t. taahhütleri Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri Men. k y. ihr. arac k taahhütleri Zorunlu kar k ödeme taahhüdü Çekler için ödeme taahhütleri hracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri Kredi kart harcama limit taahhütleri Kredi kartlar ve bankac k hizmetlerine ili kin promosyon uyg. taah Aç a menkul k ymet sat taahhütlerinden alacaklar Aç a menkul k ymet sat taahhütlerinden borçlar Di er cay lamaz taahhütler Cay labilir taahhütler Cay labilir kredi tahsis taahhütleri Di er cay labilir taahhütler III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR (2) Riskten korunma amaçl türev finansal araçlar Gerçe e uygun de er riskinden korunma amaçl i lemler Nakit ak riskinden korunma amaçl i lemler Yurtd ndaki net yat m riskinden korunma amaçl i lemler Al m sat m amaçl i lemler Vadeli döviz al m-sat m i lemleri Vadeli döviz al m i lemleri Vadeli döviz sat m i lemleri Para ve faiz swap i lemleri Swap para al m i lemleri Swap para sat m i lemleri Swap faiz al m i lemleri Swap faiz sat m i lemleri Para, faiz ve menkul de er opsiyonlar Para al m opsiyonlar Para sat m opsiyonlar Faiz al m opsiyonlar Faiz sat m opsiyonlar Menkul de erler al m opsiyonlar Menkul de erler sat m opsiyonlar Futures para i lemleri Futures para al m i lemleri Futures para sat m i lemleri Futures faiz al m-sat m i lemleri Futures faiz al m i lemleri Futures faiz sat m i lemleri Di er B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER (5) Mü teri fon ve portföy mevcutlar Emanete al nan menkul de erler Tahsile al nan çekler Tahsile al nan ticari senetler Tahsile al nan di er k ymetler hrac na arac olunan k ymetler Di er emanet k ymetler Emanet k ymet alanlar V. REH NL KIYMETLER Menkul k ymetler Teminat senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Di er rehinli k ymetler Rehinli k ymet alanlar VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER LANÇO DI I HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 7

14 31 ARALIK 2012 VE 2011 TAR HLER NDE SONA EREN DÖNEMLERE N KONSOL DE OLMAYAN GEL R TABLOLARI III. GEL R TABLOLARI GEL R VE G DER KALEMLER Dipnot (5 - IV) 1 Ocak- 31 Aral k Ocak- 31 Aral k 2011 I. FA Z GEL RLER (1) Kredilerden al nan faizler Zorunlu kar klardan al nan faizler Bankalardan al nan faizler Para piyasas i lemlerinden al nan faizler Menkul de erlerden al nan faizler Al m sat m amaçl finansal varl klardan Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans lan olarak s flanan fv Sat lmaya haz r finansal varl klardan Vadeye kadar elde tutulacak yat mlardan Finansal kiralama gelirleri Di er faiz gelirleri II. FA Z G DERLER (2) Mevduata verilen faizler Kullan lan kredilere verilen faizler Para piyasas i lemlerine verilen faizler hraç edilen menkul k ymetlere verilen faizler Di er faiz giderleri III. NET FA Z GEL / G DER [ I II ] IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER / G DERLER Al nan ücret ve komisyonlar Gayri nakdi kredilerden Di er Verilen ücret ve komisyonlar Gayri nakdi kredilere verilen Di er V. TEMETTÜ GEL RLER (3) - - VI. CAR KÂR/ZARAR (NET) (4) (85.818) (81.834) 6.1 Sermaye piyasas i lemleri kâr / zarar (36.730) (44.315) 6.2 Türev finansal i lemlerden kâr / zarar (53.951) Kambiyo i lemleri kâr / zarar ( ) VII. ER FAAL YET GEL RLER (5) VIII. FAAL YET GEL RLER / G DERLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KRED VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜ KAR ILI I (-) (6) X. ER FAAL YET G DERLER (-) (7) XI. NET FAAL YET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X) RLE ME LEM SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI - - XII. XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR - - XIV NET PARASAL POZ SYON KARI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES K/Z (XI+XII+XIII+XIV) (8) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG KAR ILI I (-) (9) Cari vergi kar (-) Ertelenmi vergi kar / (geliri) (305) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI) (10) XVIII. DURDURULAN FAAL YETLERDEN GEL RLER Sat amaçl elde tutulan duran varl k gelirleri tirak, ba ortakl k ve birlikte kontrol edilen ortakl klar (i ort.) sat kârlar Di er durdurulan faaliyet gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAAL YETLERDEN G DERLER (-) Sat amaçl elde tutulan duran varl k giderleri tirak, ba ortakl k ve birlikte kontrol edilen ortakl klar (i ort.) sat zararlar Di er durdurulan faaliyet giderleri - - XX. DURDURULAN FAAL YETLER VERG ÖNCES KAR / ZARAR (XVIII- XIV) - - XXI. DURDURULAN FAAL YETLER VERG KAR ILI I Cari vergi kar Ertelenmi vergi kar - - XXII. DURDURULAN FAAL YETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI) - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII) (11) Hisse Ba na Kâr (Tam TL) 0, ,02376 Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 8

15 31 ARALIK 2012 VE 2011 TAR HLER BARIYLA KONSOL DE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASABELE LEN GEL R G DER KALEMLER NE N TABLO IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE LEN GEL R G DER KALEMLER TABLOSU ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE LEN GEL R G DER KALEMLER 31 Aral k Aral k 2011 I. MENKUL DE ERLER DE ERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN - - II. MADD DURAN VARLIKLAR YEN DEN DE ERLEME FARKLARI - - III. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YEN DEN DE ERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA LEMLER N KUR ÇEVR M FARKLARI - - V. NAK T AKI R SK NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLARA N KÂR/ZARAR (Gerçe e Uygun De er De ikliklerinin Etkin K sm ) - - VI. YURTDI INDAK NET YATIRIM R SK NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLARA N KÂR/ZARAR (Gerçe e Uygun De er De ikliklerinin Etkin K sm ) - - VII. MUHASEBE POL KASINDA YAPILAN DE KL KLER LE HATALARIN DÜZELT LMES N ETK - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE LEN D ER GEL R G DER UNSURLARI - - IX. DE ERLEME FARKLARINA A T ERTELENM VERG - - X. DO RUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELE LEN NET GEL R/G DER (I+II+ +IX) - - XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul De erlerin Gerçe e Uygun De erindeki Net De me (Kâr-Zarara Transfer) Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl Türev Finansal Varl klardan Yeniden S fland lan ve Gelir Tablosunda Gösterilen K m Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl Yeniden S fland lan ve Gelir Tablosunda Gösterilen K m Di er XII. DÖNEME N MUHASEBELE LEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) - - Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 9

16 31 ARALIK 2012 TAR BARIYLA KONSOL DE OLMAYAN ÖZKAYNAK DE M TABLOSU V. ÖZKAYNAK DE M TABLOSU 1 Ocak Aral k 2011 Dipnot Ödenmi Ödenmi sermaye enf. sermaye düzeltme fark Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârlar Yasal yedek akçeler Statü Yedekleri Ola anüstü yedek akçe Di er yedekler Dönem net kâr / (zarar ) Geçmi dönem kâ / (zarar ) Menkul de er De erleme fark Maddi ve maddi olmayan duran varl k ydf Ortakl klardanb edelsiz hisse senetleri I. Dönem ba bakiyesi v (6.041) II. TMS 8 uyar nca yap lan düzeltmeler Hatalar n düzeltilmesinin etkisi Muhasebe politikas nda yap lan de ikliklerin etkisi III. Yeni bakiye (I+II) (6.041) Dönem içindeki de imler IV. Birle meden kaynaklanan art / azal V. Menkul de erler de erleme farklar VI. Riskten korunma fonlar (etkin k m) Nakit ak riskinden korunma amaçl Yurtd ndaki net yat m riskinden korunma amaçl VII. Maddi duran varl klar yeniden de erleme farklar VIII. Maddi olmayan duran varl klar yeniden de erleme farklar IX. tirakler, ba ort. ve birlikte kontrol edilen ort. ( ort.) bedelsiz h.s X. Kur farklar XI. Varl klar n elden ç kar lmas ndan kaynaklanan de iklik XII. Varl klar n yeniden s fland lmas ndan kaynaklanan de iklik XIII. tirak özkayna ndaki de ikliklerin banka özkayna na etkisi XIV. Sermaye art Nakden ç kaynaklardan XV. Hisse senedi ihraç primi XVI. Hisse senedi iptal kârlar XVII. Ödenmi sermaye enflasyon düzeltme fark XVIII. Di er XIX. Dönem net kâr ve zarar XX. Kâr da (6.041) Da lan temettü Yedeklere aktar lan tutarlar (6.041) Di er Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) Ocak Aral k 2012 I. Önceki dönem sonu bakiyesi v Dönem içindeki de imler II. Birle meden kaynaklanan art / azal III. Menkul de erler de erleme farklar IV. Riskten korunma fonlar (etkin k m) Nakit ak riskinden korunma amaçl Yurtd ndaki net yat m riskinden korunma amaçl V. Maddi duran varl klar yeniden de erleme farklar VI. Maddi olmayan duran varl klar yeniden de erleme farklar VII. tirakler, ba ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. ( ort.) bedelsiz h.s VIII. Kur farklar IX. Varl klar n elden ç kar lmas ndan kaynaklanan de iklik X. Varl klar n yeniden s fland lmas ndan kaynaklanan de iklik XI. tirak özkayna ndaki de ikliklerin banka özkayna na etkisi XII. Sermaye art Nakden ç kaynaklardan XIII. Hisse senedi ihrac XIV. Hisse senedi iptal kârlar XV. Ödenmi sermaye enflasyon düzeltme fark XVI. Di er XVII. Dönem net kâr ve zarar XVIII. Kâr da (32.073) (6.414) 18.1 Da lan temettü (6.414) (6.414) 18.2 Yedeklere aktar lan tutarlar (32.073) Di er Dönem sonu bakiyesi (III+IV+V +XVI+XVII+XX) Riskten korunma fonlar Sat a. / durdurulan f. ili kin dur. v. bir. de. f. Toplam özkaynak Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 10

17 31 ARALIK 2012 VE 2011 TAR HLER NDE SONA EREN DÖNEMLERE N KONSOL DE OLMAYAN NAK T AKI TABLOLARI VI. NAK T AKI TABLOSU 31 Aral k Aral k 2011 A. BANKACILIK FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI 1.1 Bankac k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de im öncesi faaliyet kâr Al nan faizler Ödenen faizler (52.596) (56.857) Al nan temettüler Al nan ücret ve komisyonlar Elde edilen di er kazançlar Zarar olarak muhasebele tirilen donuk alacaklardan tahsilatlar Personele ve hizmet tedarik edenlere yap lan nakit ödemeler (25.116) (22.995) Ödenen vergiler (19.289) (6.452) Di er ( ) ( ) 1.2 Bankac k faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki de im ( ) ( ) Al m sat m amaçl finansal varl klarda net (art ) azal ( ) Gerçe e uygun de er fark k/z a yans lan finansal varl klarda net (art ) azal Bankalar hesab ndaki net (art ) azal ( ) Kredilerdeki net (art ) azal ( ) Di er aktiflerde net (art ) azal (7.111) Bankalar n mevduatlar nda net art (azal ) ( ) Di er mevduatlarda net art (azal ) Al nan kredilerdeki net art (azal ) ( ) ( ) Vadesi gelmi borçlarda net art (azal ) Di er borçlarda net art (azal ) ( ) I. Bankac k faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ak ( ) ( ) 1 B. YATIRIM FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI II. Yat m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ak (4.980) (2.373) 2.1 ktisap edilen i tirakler, ba ortakl k ve birlikte kontrol edilen ortakl klar Elden ç kar lan i tirakler, ba ortakl k ve birlikte kontrol edilen ortakl klar Sat n al nan menkuller ve gayrimenkuller (2.347) (856) 2.4 Elden kar lan menkul ve gayrimenkuller Elde edilen sat lmaya haz r finansal varl klar Elden ç kar lan sat lmaya haz r finansal varl klar Sat n al nan yat m amaçl menkul de erler Sat lan yat m amaçl menkul de erler Di er (2.633) (1.517) C. NANSMAN FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI III. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (6.431) Krediler ve ihraç edilen menkul de erlerden sa lanan nakit Krediler ve ihraç edilen menkul de erlerden kaynaklanan nakit ç hraç edilen sermaye araçlar Temettü ödemeleri (6.414) Finansal kiralamaya ili kin ödemeler (17) Di er - - IV. Döviz kurundaki de imin nakit ve nakde e de er varl klar üzerindeki etkisi (6.856) V. Nakit ve nakde e de er varl klardaki net art ( ) ( ) VI. Dönem ba ndaki nakit ve nakde e de er varl klar VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde e de er varl klar Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 11

18 31 ARALIK 2012 VE 2011 TAR HLER NDE SONA EREN DÖNEMLERE N KÂR DA ITIM TABLOLARI VII. KAR DA ITIM TABLOSU Cari dönem (*) Önceki dönem 31 Aral k Aral k 2011 I. DÖNEM KÂRININ DA ITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI / (ZARARI) ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (26.525) (9.356) Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) (26.830) (6.373) Gelir vergisi kesintisi Di er vergi ve yasal yükümlülükler (**) 305 (2.983) A. NET DÖNEM KÂRI / (ZARARI) ( ) GEÇM DÖNEMLER ZARARI (-) NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) - (1.604) 1.5 RKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DA ITILAB R NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA B NC TEMETTÜ (-) Hisse senedi sahiplerine (-) mtiyazl hisse senedi sahiplerine (-) Kat lma intifa senetlerine (-) Kâra i tirakli tahvillere (-) Kâr ve zarar ortakl belgesi sahiplerine (-) PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA NC TEMETTÜ (-) Hisse senedi sahiplerine (-) mtiyazl hisse senedi sahiplerine (-) Kat lma intifa senetlerine (-) Kâra i tirakli tahvillere (-) Kâr ve zarar ortakl belgesi sahiplerine (-) NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLER (-) OLA ANÜSTÜ YEDEKLER D ER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DA ITIM 2.1 DA ITILAN YEDEKLER NC TERT P YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse senedi sahiplerine mtiyazl hisse senedi sahiplerine Kat lma intifa senetlerine Kâra i tirakli tahvillere Kâr ve zarar ortakl belgesi sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNET M KURULUNA PAY (-) - - III. SSE BA INA KÂR 3.1 SSE SENED SAH PLER NE 0,077 0, SSE SENED SAH PLER NE (%) 7,7 2,4 3.3 MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE (%) - - IV. SSE BA INA TEMETTÜ 4.1 SSE SENED SAH PLER NE (Tam TL) - 0, SSE SENED SAH PLER NE (%) - 0,5 4.3 MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE (%) - - (*) (**) Bu finansal tablolar n düzenlendi i tarih itibar yla, Genel Kurul henüz toplanmad için cari y lda kâr da na ili kin bir karar al nmam r. BDDK n n 8 Aral k 2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 nolu genelgesi uyar nca net ertelenmi vergi geliri kar da na ve sermaye art na konu edilmemektedir. Sayfa 13 ile 80 aras ndaki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. 12

19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POL KALARI I. Sunum esaslar na ili kin aç klama ve dipnotlar 1.a Finansal tablolar ile bunlara ili kin aç klama ve dipnotlar n Türkiye Muhasebe Standartlar ve Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli e uygun olarak haz rlanmas Banka, muhasebe kay tlar Türk paras olarak, 1 Kas m 2005 tarihinde yürürlü e giren 5411 say Bankac k Kanunu ( Bankac k Kanunu ), Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuat na uygun olarak tutmaktad r. Konsolide olmayan finansal tablolar, Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) taraf ndan 1 Kas m 2006 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na li kin Usul ve Esaslar Hakk nda ( Yönetmelik ) çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) taraf ndan yürürlü e konulan Türkiye Muhasebe Standartlar ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ( TFRS ) ile BDDK taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na ili kin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere (tümü Türkiye Muhasebe Standartlar ya da TMS ) uygun olarak haz rlanm r. Düzenlenen kamuya aç klanacak konsolide olmayan finansal tablolar n biçim ve içerikleri ile bunlar n aç klama ve dipnotlar 28 Haziran 2012 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara li kin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli çerçevesinde haz rlanm r. Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçe e uygun de erleri ile gösterilen finansal varl k ve yükümlüklülerin d nda, 31 Aral k 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esas baz al narak TL olarak haz rlanm r. Finansal tablolar n TMS ye göre haz rlanmas nda Banka yönetiminin bilançodaki varl k ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibar yla arta ba hususlar hakk nda varsay mlar ve tahminler yapmas gerekmektedir. Söz konusu varsay mlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap lmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yans lmaktad r. Banka n n en önemli varsay m ve tahminlerinden biri olan maddi olmayan duran varl klara ili kin de er dü üklü ü kar ile ilgili aç klama XII no'lu dipnotta sunulmu tur. 1.b Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen muhasebe politikalar ve kullan lan de erleme esaslar Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen muhasebe politikalar ve kullan lan de erleme esaslar TMS kapsam nda yer alan esaslara göre belirlenmi ve uygulanm r. Söz konusu muhasebe politikalar ve de erleme esaslar a da yer alan II ila XXVIII no lu dipnotlarda aç klanmaktad r. 13

20 MUHASEBE POL KALARI (devam ) II. III. IV. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden i lemlere ili kin aç klamalar Banka n n temel faaliyet alanlar bankalararas para piyasas nda plasman ve borçlanma i lemleri, menkul ymet al m sat, ticari faaliyetlerle ilgili nakdi ve gayrinakdi kredi kulland rmak ve takas ve saklama hizmetleridir. Banka n n ana kaynaklar sermaye, mevduat ve genellikle yurtiçi ve yurtd bankalardan kullan lan kredilerdir. Banka n n aktif kalemlerini ise genellikle bankalara yap lan plasmanlar, ters repo i lemleri, kurumsal krediler ve al m-sat m amaçl menkul de erler portföyü olu turmaktad r. Banka n n faaliyet alanlar için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen ba ca faaliyet alan sermaye piyasas araçlar n al m sat r. Bilanço d risk alanlar vadeli döviz al m-sat m lemleri, akreditifler ve verilen teminat mektuplar ndan olu maktad r. Ta nan kur riski, faiz riski ve likidite riski günlük olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yap lmaktad r. Banka n n, sat lmaya haz r yabanc para cinsinden sermaye araçlar bulunmamaktad r. Banka n n yabanc i letmelerde yat mlar bulunmamaktad r. tirak ve ba ortakl klara ili kin bilgiler Banka n n i tirak ve ba ortakl bulunmamaktad r. Vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile türev ürünlere ili kin aç klamalar ve dipnotlar Finansal Araçlar Muhasebele tirme ve ölçmeye ili kin Türkiye Muhasebe Standard ( TMS 39 ) hükümleri uyar nca riskten korunma arac olarak de erlendirilmeyen vadeli döviz al m-sat m sözle meleri ve swap i lemleri gibi türev i lemleri al m sat m amaçl i lemler olarak s fland lmaktad r. Türev lemler ilk olarak kayda al nmalar nda gerçe e uygun de erler kullan lmakta ve kayda al nmalar izleyen dönemlerde de gerçe e uygun de erleri ile de erlenmektedir. Gerçe e uygun de er fark kâr/zarara yans lan finansal araçlar gerçe e uygun de eriyle ölçülüp gelir tablosuyla ili kilendirilerek muhasebelestirilir. Gerçe e uygun de erin pozitif olmas durumunda Gerçe e uygun de er fark kâr/zarara yans lan finansal varl klar ana hesap kalemi alt nda Al m sat m amaçl türev finansal araçlar içerisinde; negatif olmasi durumunda ise Al m sat m amaçl türev finansal borçlar içerisinde gösterilmektedir. Yap lan de erleme sonucu gerçe e uygun de erde meydana gelen farklar gelir tablosunda Ticari Kâr/Zarar hesab na yans lmaktad r. Al m sat m amaçl türev i lemlerin gerçe e uygun de eri, iç fiyatlama modellerine piyasa beklentilerinin dahil edilmesi suretiyle hesaplanmakta, ortaya ç kan gelir gider reeskontlar cari dönem gelir tablosuna yans lmaktad r. Banka para swaplar n spot i lemlerini valör tarihi esas al nmak suretiyle bilançoda asli hesaplarda ya da vadeli i lemleri ile birlikte yükümlülük olarak naz m hesaplarda izlenmektedir. Banka n n ana sözle meden ayr lmak suretiyle olu turulan veya riskten korunma amaçl türev ürünleri bulunmamaktad r. V. Faiz gelir ve giderine ili kin aç klamalar Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oran yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir. Banka, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili üpheli görülen di er faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamas durdurmakta ve tahsilat gerçekle ene kadar bu kredi ile ilgili gelir kaydetmemektedir. 14

21 MUHASEBE POL KALARI (devam ) VI. VII. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ili kin aç klamalar Bankac k i lemlerinden al nan komisyon gelirleri tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmekte, di er gelir ve giderler ise tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir. Di er kredi kurum ve kurulu lar na ödenen veya al nan kredi ücret ve komisyon giderleri/gelirleri i lem maliyeti olarak dikkate al nmakta ve etkin faiz yöntemine göre muhasebele tirilmektedir. Sözle meler yoluyla sa lanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel ki i için varl k al ve saklama hizmetleri yoluyla sa lanan gelirler gerçekle tikleri dönemlerde kay tlara al nmaktad r. Finansal varl klara ili kin aç klamalar Banka, finansal varl klar Gerçe e uygun de er fark kâr/zarara yans lan finansal varl klar, Sat lmaya haz r finansal varl klar, Krediler ve alacaklar veya Vadeye kadar elde tutulacaklar olarak fland rmakta ve muhasebele tirmektedir. Finansal varl klar n s fland lmas, ilgili varl klar n Banka yönetimi taraf ndan sat n alma amaçlar dikkate al narak, elde edildikleri tarihlerde kararla lmaktad r. Finansal araçlar n al m sat teslim tarihi esas al narak muhasebele tirilmektedir. Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans lan finansal varl klar ve yükümlülükler ile sat lmaya haz r finansal varl klar n de erlerinde i lem tarihi ile teslim tarihi aras ndan olu an fark kay tlara yans lmaktad r. a. Gerçe e uygun de er fark kâr/zarara yans lan finansal varl klar Banka da, Gerçe e uygun de er fark kâr/zarara yans lan finansal varl klar olarak s fland lan finansal varl klar, al m sat m amaçl finansal varl klar olup piyasada k sa dönemde olu an fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sa lama amac yla elde edilen, veya elde edilme nedeninden ba ms z olarak, k sa dönemde kâr sa lamaya yönelik bir portföyün parças olan finansal varl klard r. Al m sat m amaçl finansal varl klar ilk olarak kayda al nmalar nda makul de erleri kullan lmakta ve kayda al nmalar izleyen dönemlerde gerçe e uygun de erleri ile de erlenmektedir. Gerçe e uygun de ere esas te kil eden fiyat olu umlar n aktif piyasa ko ullar içerisinde gerçekle memesi durumunda gerçe e uygun de erin güvenilir bir ekilde belirlenmedi i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan skonto edilmi de er gerçe e uygun de er olarak dikkate al nmaktad r. Yap lan de erleme sonucu olu an kazanç ve kay plar kâr/zarar hesaplar na dahil edilmektedir. Al m sat m amaçl finansal varl klardan kazan lan faizler, faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr paylar temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Türev finansal araçlar da riskten korunma arac olarak tan mlanmad sürece al m sat m amaçl finansal varl klar olarak s fland lmaktad r. Bu bölümün IV no lu dipnotunda türev finansal araçlar n muhasebele tirilmesine ili kin esaslar aç klanm r. Gerçe e uygun de er fark kâr zarara yans lan menkul de erlerin elde etme maliyeti rayiç de erlerine göre de erlenmi tutarlar ndan daha yüksek ise iki de er aras ndaki fark menkul de erler de er dü kar hesab na yans lmaktad r. 15

22 MUHASEBE POL KALARI (devam ) b. Krediler ve alacaklar Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal varl klard r. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda al nmakta ve kayda al nmay müteakiben etkin faiz oran yöntemi kullan larak iskonto edilmi bedelleri ile de erlenmektedir. Bunlar n teminat olarak al nan varl klarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri di er masraflar i lem maliyetinin bir parças olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplar na yans lmaktad r. Banka, yönetimin de erlendirmeleri ve tahminleri do rultusunda kredi ve alacaklar için 1 Kas m 2006 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanan Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Kar klara li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik i de dikkate alarak özel ve genel kar k ay rmaktad r. Banka tahminlerini belirlerken kredi risk politikalar ve ihtiyatl k prensibi do rultusunda, mevcut kredi portföyünün genel yap, mü terilerin mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktad r. Ayr lan kars klar o y n gelirinden dü ülmektedir. Daha önce kars k ayr lan alacaklar tahsil edildi inde ayr lan özel kar k hesab ndan dü ülerek Di er faaliyet gelirleri hesab na yans lmaktadir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal i lemler tamamland ktan sonra kay tlardan silinmektedir. Kulland lan nakdi krediler TP de dövize endeksli krediler, ihracat garantili krediler, fon kaynakl krediler, YP de ise ihracat n finansman nda kulland lan krediler ve i letme kredilerinden olu maktad r. Dövize endeksli krediler, aç tarihindeki kurdan Türk Liras na çevrilerek Türk Paras ( TP ) hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, olu an kur farklar gelirgider hesaplar na yans lmaktad r. c. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl klar Banka n n vadeye kadar elde tutulacak finansal varl klar bulunmamaktad r. d. Sat lmaya haz r finansal varl klar VIII. Banka n n sat lmaya haz r finansal varl klar bulunmamaktad r. Finansal varl klarda de er dü üklü üne ili kin aç klamalar Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varl k veya finansal varl k grubunun de er dü üklü üne rad na ili kin ortada tarafs z göstergelerin bulunup bulunmad hususunu de erlendirir. An lan türden bir göstergenin mevcut olmas durumunda Banka ilgili de er dü üklü ü tutar tespit eder. Bir finansal varl k veya finansal varl k grubu, yaln zca, ilgili varl n ilk muhasebele tirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olay n ( zarar/kay p olay ) meydana geldi ine ve söz konusu zarar olay n (veya olaylar n) ilgili finansal varl n veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit ak lar üzerindeki etkisi sonucunda de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z bir göstergenin bulunmas durumunda de er dü üklü üne u rar ve de er dü üklü ü zarar olu ur. 16

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. NOTLAR: 1) Şekerbank T.A.Ş. nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları ve Denetçi Raporu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22.04.2013 tarih/8305 ve 25.04.2013 tarih/8307 sayılı nüshalarında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu:

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: MURAKIP RAPORU 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: Denetçi veya denetçilerin adı, ortak veya Şirket in personeli olup olmadığı:

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) AKTİF KALEMLER Dipnot. TP YP Toplam TP YP Toplam

BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) AKTİF KALEMLER Dipnot. TP YP Toplam TP YP Toplam ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş nin yılsonu konsolide olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca hazırlanan Denetçi Raporu, Türkiye Ticaret

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR ĐLE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı