12 Eylül sonrasında, hem her Kürt ve Türk insanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Eylül sonrasında, hem her Kürt ve Türk insanı"

Transkript

1 Yekitiya Sosyalist Cotmeh 1 Çiriya peşin 1990 RIZGARI * DEMOKRASI * SOSYALIZM BiRUGE DOGRU BiR ADlM: PLATFORMA YEKiTIYA ALA RIZGARi OLUŞTU Kürdistan yurtsever ve sosyalistleri için birlik kavramı en eski ve yabancısı olmadığı kavramlardan biridir. Am~ bu kavramın kullanılması, hem biçim ve hem de içerik olarak, dönemlere göre farklılıklar tll ıınıştır. 12 Eylül öncesinden önce bu kavramın kullanılmasına rastlanılmasına ragmen, temel ve sorunların çözümünde anahtar bir kavram niteliğinde olmadığını tespit edebilmek oldukça kolaydır. 12 Eylül sonrasında ise, sorunların çözümünde temel bir kavram olmaya ba ladığı gibi, pratikçe ve muhtevaca daha farklı bir düzeyde ve sık sık da kullanıldığı da hemen göze çarpmaktadır. Bunun da sebepsiz olmadığı, dönemin subjektif ve objektif koşularının somutladığı bir durum oldugu açık. Ülkemizin yurtseverleri ve sosyalistleri için halkımızın, ulusumuzun ve ulusal demokratik güçlerinin birliği mücadele süreci boyunca hep önemli bir meseledir, bağımsız demokratik ve sosyalist bir toplum oluşmasından sonrada temel bir sorun olmaya devam edecektir. Ayrıca bu sorunun çözümlenmesi için uyanıklık, sorumluluk ve titizlik, her zaman yüklü bir içerikle yaratılması gereken kavramlar olması gerektiği bilinmek zorundadır. Ama dönemlere göre ortaya çıkan objektif ve subjektif şartların da bu k?nudaki davraruşların farklılıklarını belirleyeceği de' ayrı bır gerçek olarak orta yerdedir. Bundan dolayıdır ki, 12 Eylül öncesinde de birlik sorunu çok hayati bir sorun üzerinden atlanılmaz, mücadelenin kazanılmasında " ol~ mazsa olmaz" şartlardan biri olmasına rağmen, sahip olunan subjektif koşullar, teorik, ilkesel ve siyasal olgunluk düzeyi, bu konuda gerekli titizliğin gösterilmesini, sorumlu davranılmasını engelliyordu. Yine 12 Eylül öncesinde, varolan siyasal örgütlerimiz belirli ll amalarda belirli bölünmelere uğramasına rağmen, yine de o bu koşullarda da belli bir kitle gücüne sahip olmaları, birlik meselesini yeterli d.erecede yakıcı bir sorun olarak ortaya çıkarmıyordu. Her. sıyasal örgüt ve çevre, "benim ki bana yeter", "az olsun benım olsun" anlayışını anlamsız bir biçimde devam ettiriyordu. Bu da, 1970'lerin ba ından itibaren, anlamsız bir çok nedene dayanan, yurtsever ve sosyalist hareketimizin Hejmar26?~lünmüşl~ünün?~vam etmesine hizmet ediyor. Süreç ıçınde derinleşmesının de günah unsurları olarak somutlanıyordu. 12 Eylül Sonrası Durum Nedir? 12 Eylül sonrasında, hem her Kürt ve Türk insanı toplumları için ve hem de o toplumların devrimcileri içi~ daha çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Yeni bir rejim, sömürge.~i fa ist bir rejim kabus gibi, gelip, idareye oturdu. Bu rejım, bütün düzeylerde yeni bir toplumsal siyasal ekonomik, ideolojik ve kültürel bir yapılanma~ yarat~ak, toplurnlarııruza deli gömleğini giydirmek için çaba gösterdi. Bu yeni yapılanmanın en önemli unsurlanndan biri: Toplumsal muhalefetin dize getirilmesi, Kürdistan ve Türkiye devrimci hareketlerinin düzene sokulması, sindirilmesi ve köklerinin kazınması olduğuda, bizzat bu rejimin sahipleri tarafından açıkça dile getirilmiştir. Sadece dile getirilmekle kalınmaınış, gerekleri de yapılmıştır.. ~u yeni Y.apıl_anma sonucunudur ki, şekillenen yeni ob Jektif ve subjektif koşullar gündeme girdi. Bu yeni objektif ve subjektif koşullarda, Kürdistan ve Türkiye devrimci hareketindeki bölünme ve parçalanma da, derinleşen, nieel olarak gelişen bir olumsuzluk oldu. Yenilgi yll andı. '! enilginin ağırlığı altında ezilen siyasal örgütlerimiz, yo?.un sorunlarl~ karşı karşıya kaldılar. Giderek her siyasal orgutle?me bırkaç bölünme geçirdi, küçüldüler, kitlesini kaybettıle~. Siyasal örgütlerimiz, kitleye güven vermeyi bırakalım bır tarafa, örgüt kadrolannın kendilerine olan güveni ciddi bir sarsıntı geçirmeye ba ladı. 12 Eylül sonrasında, Kürdistanlı her yurtsever ve sosyalist siyasal örgüt, birkaç bölünme geçirdi, dedik. Bizim örgütümüz, hem de örgüt olarak tam şekilleome şansını elde etmeyen Ala Rızgari'de, 1982'lerin ba larından itibaren ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu sorunların ç~züı_nl~~m~si i~in, gösterilen çabalar, çözmeye yetmedi. Hıçbır ıyı nıyetli çaba, parçalanmanın önüne geçemedi. Gün geldi, çok gereksiz sebepler ileri sürülerek, örgütten kopuşlar olmaya başladı. Bu noktada bir saptama ortaya çıkı~o~~ ;\la Rızgar~'ni~ yapısal konumu, önderliğinin yetersızlıgı, demokratık bır yığınsal örgüt olarak şekilleomem esi, bu bölünmede ciddi bir neden olmakla birlikte örgütün di ında varolan, oluşan objektif ve subjektif koşul~ larda: dağılmayı, parçalanmayı ve bölünmeyi teşvik edici duru~mdaydı. Ayrıca o şartlarda, sorumluluk, insiyatif ve geçml e bağımlılık kavramlannda ciddi aşınmalar sözkonusuydu. Bütün bunlar, iradi olarak d ağılmayı, bölünmeyi

2 ve kopu lan engellemenin olanaksızlıgını da bir düzey olarak belirliyordu. Ala Rızgari'deki bölünme ve kopu lann, diger siyasal örgüt ve partilerin bölünmelerinden ve opu lanndan daha az sancılı olmadıgını söyleyebiliriz. Ayrıca, Ala Rızgari ve üyeleri değerler itibanyla, daha ideal olduklanndan ve reel durumu hesap edemez düzeyde olduklarından dolayı, bölünme ve kopu malann daha sancılı ve acılı olduğu söylenebilinir. Bu bölünme ve kopu ma evresinde, yine Ala Rızgari'nin sahip olduğu bürokratik olmama, toleranslı olma, yöneticelerle yönetilenler arasında güçlü bir ileti irnin olması yapısal bir özelliğinden dolayı, insani hak ve özgürlüklere saygılı olunmaya ve kacylıklı demokratik davranılmaya özen gösterilmi tir. Tabi bu genellik içinde, insan hak ve özgürlüklerinin ihlali ve demokratik olmayan davranışların ortaya çıkması da sözkonusu olmu tur. Bu demokratiklik ve asgari ölçüde insan hak ve özgürlüklerine kacylıklı saygıdır ki, Ala Rızgari'deki bölünmeler ve kopu malar, hiçbir zaman bitmememi bölünme ve kopu malar olmu tur. Ala Rızgari'de bölünme ve kopu manın olduğu zaman momentinin hemen akabinde, birlik arayi l, bir araya geli çabalan şu veya bu düzeyde kendisini ortaya koymaya başlamıştır. Bu noktada bir saptama kacymıza çıkıyor: Ala Rızgari'nin bölünme ve kopu larında, kacylıklı bir biçimde asgari düzeyde demokratik davranma, hak ve özgürlüklere saygı, kopu tan sonra da, insanların yönünün biribirine doğru olmasını sağlamıştır. Bu birlik arayi l, hem eğilimler ve hem de tek tek kadrolar düzeyinde somut çabalarla sürdürülmüştü. Bu çabalar belirli zaman aralıklannda somut çağnlara dönüşmesine rağmen, genel düzeyde bir bileşimin olu masının objektif ve subjektif ko ullan olu madıgından, gerçekleştirilmesi olanaklı olmadı. Ama bu çabaların gerçekleşmemesi mevzi başarısılıklar olarak değerlendirilerek, bu çabalardan vazgeçilmedi. YSK, ülkemiz sosyalistleri ve yurtseverleri ile birlik çalışmalarını da ihmal etmeden, Ala Rızgari'nin birlik sorunlarının haledilmesinde de, çabalarını sürekli kılmaya çalışmıştır. Ekim Toplantısı Ala Rızgari sürecinden gelen gurup, çevre ve kadrolaon birlik çabaları, son birkaç ay içinde yeni bir düzey kazandı. Bu düzeyde, Ala Rızgari sürecinden gelen tüm gurup, çevre ve kadrolar, birlikte toplantı yapabileceklerini iradi olarak belirlediler. Bu düzey, genel bir bileşinıle bir toplantının yapılması ve birlik sorunlarının tartl llması için subjektif ve objektif ko ullanrun belirli bir düzeyde olu Ması anlarnma da geliyordu. Bu toplantının belirli bir organizasyonla gerçekleştirilmesinin zorunluluğu vardı. Bunun içinde, tüm gurup, çevrelerden birer ki i, bagımsız kadrolardan daha yüksek sayıda unsurlardan bir komite oll:l turtildu. Bu komite, Ala Rızgari sürecinden gelen tüm gurup, çevre ve kadroların toplantıya gelmesi için gerekli hazırlıklan yapmaya, ili kileri geli tirmeye ve toplantı için maddi- manevi koşullan hazırlamaya çalıştı. "Toplantıya Çağn" metni hazırlandı, tüm tarafiara gönderildi. Gelen önerilere bağlı olarak, toplantı yeri ve zamanı saptandı. Toplantının yaklaştıgı günlerde, toplantıya nicelik ve nitelik olarak gerekli düzeyde katılımın sağlanabileceğinin verileri ortaya çıkmı tı. Bir kısım arkadaşlar, bu toplantıdan birşey çıkmayacagı konusunda endi elere sahiptiler. Bir kısım arkadaşlarda, aktif siyasal ve örgütsel çalışma yapma durumunda olmadıklarını iletiyorlar, ama böyle bir çall mayı destekleyeceklerini açıklıyorlardı. Toplantıya dogrudan kaey olan arkadaşların sayısı bir-ikiyi geçmiyordu. Bu toplantı için, önerrili bir başarı i aretini sunuyordu. 'Bu noktada katılım açısından bir sapl-ama yapılırsa: Toplantımıza, Ala Rızgari sürecinden gelen gurup ve çevrelerin.:hepsi; kadrolann yüzde oran olarak ezici bir çoğunluğu (Avrupa'da) katılmış oluyordu. Toplantı yerine gidildiği zaman da, bu olgu netleşiyordu. Yine toplantının bileşimi,. ikincibir saptamayı kacymıza çıkarıyordu: Ala Rızgari'nin birlik sorunlannın asgari düzeyde haledilmesi için şartlar olgunlaşmıştır. Bütün bunlara rağmen, belirsizlikler, endi eler devam ediyordu. Sonuç alınıp alınmayacagı katılanların büyük bir kesimi açısından, toplantının sonlarına kadar bir soru i areti olarak ortadaydı. Elbetteki bir kısım katılanlar da, sonucun çok büyük bir oranla alınabileceğim hesap ediyorlardı. YSK eğilimi bu düşüncedeydi. Çünkü toplantı ile ilgili bütün alternatif durunilan değerlendirmi, kendi durumunu değerlendirmi ve verili olarak çözümlenmi - çözümlenmemi sorunları değerlendirmi, muhtemel sonuçla ilgili bir tespit yapmıştı. YSK için, seviyenin düşük olacagı en büyük endi e kaynagını olu turuyordu. Toplantının başlamasından sonra, seviye konusundaki tespitimizde yanıldıgımız kacymıza çıktı. Toplantının belirli bir seviyeyi rutturduğu saptanabildi. Toplantının gelişim süreci boyunca da, karşılıklı ku kulur, endi eler çözülmeye ve birçok sorunun cevaplara kavu ması da sağlanmış oldu. Tartl ma sürecinde, olgunlaşma, soruırtluluk ve insiyatif kavramlannın belirli bir düzeyde ete-kemige büründüğü görülmeye başlanıyordu. Toplantının birinci aşamasında, geçmi le ilgili değerlendirme ;ve verili duruma bağlı olarak, genel olarak birlikte olun up olunamayacagı sorunu de alındı. Toplannda Ala Rızgari'nin eski yöneticilerinin eleştirilmesi ve geçmi sürecin değerlendirilmesi için en geni haklar t-anındı. toplantının ilk aşamasında, birlikte olup olmayacagımız ve hangi esaslarda birlikte olabileceğimiz sorunlannda tartı malar yürütüldü. Bu tartı malar sonucunda, oybirliği ile birlikte yürüyebileceğimize ve toplanhnın da bir karar organına, hem de Konferans gibi müşterek, bağlayıcı bir organa dönüştürülmesine karar verildi. Konferans Olarak Toplanbrun Devam Ettirilmesi Buna göre Konferans, "Ala Rızgari ve Ala Rızgari Süre İlk planda, bu konferansın kimlerin kongeransı olacagı sorunu çözümtenrnek zorundaydı. Geni ve önemli tarti - malardan sonra, birlik sorunları, Ala Rızgari'den gelen gurup, çevre ve kadroların bileşimi düzeyinde ele alınıp çözümfenrnek istendiğine göre, ona uygun bir nitelikle sıfatiandıniması gerektiği de açıktı. Ayrıca toplantıda bulunanlar, Avrupa bulunan unsurlardı, ülkedeki arkadaşlaon haklarını da gözetmeleri tartl masızca kabul edildi.

3 cinden Gelenlerin Avrupa Konferansı" olarak isimlendirildi. Konferans Kararlan * Çalışınaların bir platform olarak devam ettirilmesi benimsendi. Platformun tanımı konusunda, iki önerme yapıldı. Önermelerden biri, "Platforma Yekitıya Nu"ydu. Diğer~ "Platforma Yekitıya Ala Rızgari" idi. Tartışmalar sonucunda, ezici bir oyçogunlugu ile, platform, "Platforma Y ekitıya Ala Rızgari" olarak nitelendirildi. *Platformun amacı sorunu, toplantımn b3 111dan itibaren ve hatta toplantımn hazırlanması evresinde yapılan tartışmaların ana eksenini olll turdugu için, daha fazla bir tartışmaya mahal vermeden, üzerinde anla Ilan bir sorun olmll tur. Platformun amacı, Kürdistan'da birlik sorununun çözümlenmesi olarak benimsendi. Kürdistan'da birlik sorununun çözümlenmesinde, AR sürecinden gelenlerin birliğinin saglanmasımn da bir basamak ve adım olacagı tespit edildi. Bunun içinde, platformumuz dışındaki yurtsever ve sosyalist güçlerle i birilgi ve güçbirliği ili kilerine, birlik çalışınalarına önem verilmesi benimsendi. * Bu kararın ve genel egilimin bir sonucu olarak da: a) "Sosyalistlerin Birlik Platformunda" yer alan arkadaşlar çalı malarım yürütecekler. Ayrıca, bu platforma katılmak isteyen her arkada, katılabilecek. Platformda, Sosyalistlerin Birlik Platform'unda çalı an arkadaşlarla bir dayanışma içinde olacak. Bu egilimin belirlenmesinde, toplantıda oldukça olumlu bir hava sözkonusuydu. Bunun için, bu havamn somut pratiğe dönii türülmesi için, platformda yer alan tüm arkada ların çabalar göstermeleri gerektiğide ortadadır. Bu da Platformumuzun dı a açılımım, varmak istedigipotansiyel güçlerle, örgüt ve partilerle bütünle mesinin şartlarını olgunla tıracak, ülkemiz sosyalistlerinin kendi örgütlerinde birleşmelerine hizmet edecektir. Ayrıca, ülkemizde birliğin, yurtseverlerin birligi düzeyinde saglanmasım isteyen arkada lar sözkonusu. Bu arkadaşların da birlik sorunundaki tartışmalara, yayın düzeyinde aktif katılımları çözümleyici bir etken olacaktır. b) Kürdistan'ın ulusal demokratik güçlerinin belirli bir bölümünün olll turdukları TEYGER'de çalı maya, platform olarak karar verilmi tir. Bizim dii üncemize göre bu bir olumluluktur ve ayrıca, Kürdistan'da birlik sorununu çözümlerneye çalışan bir platformun bundan ba ka alabilecegi bir karar da olamazdı. Tersi bir karar, platformun niteliği ve hedefleri ile ciddi bir çeli ki gösterirdi. Böyle olunca, platformumuzun TEYGER'de aktifçe yer alması, TEYGER'in karşı karşıya kaldıgı sorunların çözümlenmesine katılması ve ulusal demokratik güçlerin diğer unsurlarımn kazanılması için, üzerine dii eni yapması görev olarak önümüzde durmaktadır. TEYGER'e katılmaya karşı olan arkada lann görii lerine de saygı duyulmalıdır. Bu arkada ların görii lerine saygımn iki yönü vardır. Yönlerden biri, o arkada lannda TEYGER'in kararlanmn hayata geçirilmesi için çalı malarıdır. İkinci yönü, TEYGER şu veya bu nedenden karşı olan arkadaşların, kendi görii lerini platform düzeyinde ve kitleler düzeyinde tartışmaya sunmasıdır. * Ala Rızgari sürecinden gelen gurup, çevrelerin kendilerini yeni platform yapılanması ile bütünleştirmeleri için, gerekli dönii ümleri saglamalan gerektiği benimsendi. Bunun içinde, dogal olarak her gurup ve çevrenin kendi siyasal çalışına bilançosunu açıga çıkarıp, yönetim organlarına sunması gerekmektedir. YSK bu çabalarım somutla tırmak için çalışınalarım başlatmış ve bitirme sürecine getirmektedir. *Bir kongrenin hazırlanmasına karar verilmi tir. Kongrenin hazırlanmasımn, ülkede atılacak adımlarla dogrudan bagıntılı oldugu bilinmektedir. Buna göre çalışmaların yapılması ve gerekli adımların atılması gerekmektedir. Bunun içinde Konferans, ülkedeki arkadaşların iradesine müdahale etmemeyi demokratikliğin, karşılıklı haklara saygımn bir geregi olarak saptamıştır. Ama onlano iradesine müdahale etmeme, onlarla dayamşmayı, onlara öneriler yapmayı engellernemektedir. Hem platformun yönetim organlarımn ve hem de tek tek platform üyelerinin bu sorunda titiz, duyarlı ve sorumlu yaklaşımlar içinde olmaları, işlerin kotarıtmasını kolayla tıracaktır. *Kongreye kadar bir yayın organımn organize edilmesi benimsendi. Bu yayın organında, Ala Rızgari'oin ve Kürdistan devrimci hareketinin temel ve birlik sorunlarımn tartışılmasına gayret gösterilecek. Yayında farklı görüşlere yer verilecek. * Platformun yönetim organı saptandı. Bu yönetim orgam, büyük bir sayıda üyeyi bünyesinde barındıran, Genel Yönetim olarak çalı malannı sürdürecek. Genel yönetim, diğer organları olll turacak. Genel Yönetim üyeliğinde gönüllülük esas alındı. Genel. Yönetime girmek isteyen bir arkadaşııı, girmemesi dogrultusunda herhangi bir irade belirlemesi olmadı. Bir arkadaşııı, eski yöneticilerden ikisi ile çalı amıyacagım belirlemes~ Onların yönetime girmemesi için yetti. Ama bu görii ü ileri süren arkad3 111 Genel Yönetim'de yer almaması büyük bir talihsizlik, ileri sürülen görüşlere, pratik iddialılıga uygun dii meyen bir tavırdır, diye saptıyoruz. İki eski yönetici arkad3 111 bu tavırlarımn,.~iddi bir degeri ifade etmesi gerekir. Bunu biraz açarsak: Orgütlenmede yöneticilik kadar, üyelik de "kutsal" ve degerli bir şeydir. İkincisi: Birileri, birilerinin önünü "çalışmada kapatıyor" iddiası varsa, çalı mak isteyen arkadaşa fırsat verilmesi için alan açılmalı ve bunun için şartların olgunlaştınlması gerekir. Üçüncüsü, örgüt üyesinin kapasites~ yöneticilikle belirlenemez. Ancak ve ancak kişisel yetileri ve birikimleri ile ortaya çıkar. Dördüncüsü: Esas olan genel çıkarlardır. Genel çıkarlar için, çok şey göze almabilinmelidir. Bu tutum, kariyerist özellikleri tasfiye eden terbiye edici bir unsur da olabilir... Panformumuzun Oluşması Kürdistan~ Sosyalistler ve Yurtseverler Için Neyi Ifade Ediyor? Ala nzgari sürecinden gelen ve Avrupa'da bulunanların belirli bir çerçevede birliğin gerçekleştirmesi: Hem Ala Rızgari sürecinden gelenler, hem parçalanmayla karşı karşıya olan tüm Kürdistanlı siyasal örgütler ve hem de Kürdistanlı sosyalistler açısından mütevazi ve degerlendirmeye deger bir adım oldugu saptanabilinir. Nasıl ki, dün en sert biçimde, Ala Rızgariciler olarak biribirimizden uzaklaştık; bugün de, aym sertliklerde, ama geli miş, olgunlaşmış, sorumluluk ve insiyatifbilinciyle birlik sürecinin başlatılması saglanabilmi tir.

4 O zaman niye diger Kürdistanlı örgütler kendi içlerinde ve Kürdistanlı sosyalistler birbirileriyle siyasal örgütsel birlik yapamazsınlar ki? Bundan, her örgütün Ala Rızgari'nin izledigi süreci izlemesi gerektigi gibi bir mekanizme düşmemesi gerekir. Esas olarak, çalışmalanmızı Kürdistan'da yurtseverlerin ve sosyalistlerin birlik sorununda yoğunlaştınrken, bu süreçte tek tek siyasal örgütlerimizin birlik attlanrun olgunlaşması halinde, o düzeyde de adımiann abimasından korkulmamalıdır. YSK Dönüştürülme Aşamasındadır 1984 yılında,yayınlarımızda yazdıgımız, Ala Rızgari'den gelenler ve kamuoyuncada bilinen nedenlerden dolayı, YSK olu umu mücadele ve çalışma sahasına çıkdll b. YSK, mücadle ve çalışma sahasına çıktığı günden itibaren, tüm kuruculannın öneri-ele tiri ve kablımlanrun bir sonucu olarak, bir "Çalışma Program"ını önüne koydu, o programa uygun bir biçimde, gücü oranında adımlannı atmaya çalışh. YSK'nın "Çalı ma Programı"nda tayin ettigi ana hedefler şöyle sıralanabilir: 1- Ala rızgari'nin sorunlarını, içerde ve kamuoyunda tartı arak haledilmesine ugra göstermek, bu temelde, Ala nzgari birligini gerçekle tirmeye çalışmak: Ala Rızgari'nin birlik sürecini, genel birlik süreciyle bütünle tirir hale getirmek. 2- Sosyalizmin temel orunlarını tarb ma temelinde, Kürdistan sosyalist hareketinin örgüt birligini saglamak için çabalar göstermek. Kürdistan ulusal demokratik güçlerinin güç - eylem birligiyada cephe birligi içinde, sömürgecimerkezi otoriteye yönelik, merkezi bir güç haline getirilmesi için dü ünsel ve pratiksel ugraş göstermek. 3- Bu görevleri yerine getirirken, pratik eylemliligi ve eylem birligini esas almak. 4- Ala Rızgari sürecinden gelenleri özel boyutlarda da bilgilendirmek ve onlarla dayadi ma göstermek. YSK, Kürdistan sosyalist hareketinin örgütsel birligini gerçekle tirmek için, ablan birçok adımın içinde oldu. En son aşamada, "Platforma Yekibya Sosyalist", bu çalı malann geli kin düzeyi olarak belirlendi. Bu platformun olu masında ta başından itibaren aktif rol aldı. "Tarb ma Tezleri"nin hazırlanmasına kabldı. Platformda birçok çevrenin yer alması için özel çaba gösterdi. Ayrıca, Kürdistanlı yurtsever güçlerinin de birligi için çok yönlü çabalar gösterdi. Bu çabaların en somut örgütsel olgularından biri olan TEVGER'de yerini tayin etti. TEVGER'in Program, Tüzük ve Dönemsel çalı ma Programı'nın çerçevelendirilmesinde önemli katkılarda bulunmaya çalı b. TEV GER'in kurulu undan sonra da, denilebilinir ki Üst Organlarda ve komitelerde (ülke içinde ve dı ında) gücünü aşan katkılarda bulunmaya çalışb, çalı ıyor. Bunlann, YSK'nin bazı hedeflerinin gerçekle mesi oldugu açıkb. Ama, bütün bu hedeflerin U veya bu oranda gerçekle mes~ YSK'nin kendisini dönü türmesi ve yeni bir örgütsel bütünlük içinde eritıneye karar vermesi için yetmedi. "Ala Rızgari ve Ala Rızgari Sürecinden Gelenlerin Avrupa Konferansı", bu dönü ümün saglanmasının attlannı belirli bir düzeyde olgunlaşbrdll durumdadır. Çünkü, Ala Rızgari sürecinden gelenlerin birliginin saglanması için, çok temel bir adım abldll br. AR sürecinden gelen bütün egitim, gurup ve kadrolarm büyük bir çoğunlugu bu adımın içinde yer almaya karar vermi durumdalar. Bu temel adım, aynı zamanda, Ala Rızgari'den gelenlerin birlik sorununun çözümlenmesi için, ciddi bir baz olu turma durumundadır. Ayrıca ülkemiz sosyalist hareketinin birliginin saglanması ve ulusal demokratik güçlerin merkezile tirilmesi dogrultusundaki çabaların, bu saglanan bile imde yoğunlaşbnlmasının imkan dahilinde oldugu; Konferansta belirlenen egilinıler ve alınan kararlar, gelecege yönelik öngörülerde açıga çıkdll durumdadır. Bundan böyle, görevlerimizin daha yüklü ve daha agır oldugu bilinci ve sorunılulugu ile hareket etmek durumunda oldugunıuzu biliyoruz.

5 AR MK'NIN KONFERANSA SUNDUGU GÖ'RÜŞLER.. BiRUKiÇiN NE YAPABi U Riz.. KONULU TOPLANTI için Ala Rızgari ve eski taraftar ve kadrolannın, yeniden birlikte çalışma olanaklannı yaratmak için bir toplanb yapılıyor. Yurt dışında bulunan arkadaşiann kablımı ile olacak bu t~planbmn gündemi toplanb komitesi tarafından "Birlik Için Ne Yapabiliriz?" diye belirlenm.iş. Toplanbmn belirtilen çerçevesi içinde bazı noktalara deginnıek istiyoruz. Toplanbda birlik olma şartlan sagl.amrsa, öncelikle yapmamız gereken i lerle ilgili aynca öneriler sunulacakbr. Ala Rızgari'den olan aynlmalar veya ayırmalar, degişik dönem ve ko ullara tekabül ediyor. Aynca her aynlmada öne çıkan sorunlar ve gerekçeler birbirinden ayn özellikler taşıyor. Buna karşlık ağır basan özellik ve her aynlıkta görülebilen ortak yan örgütsel problemler idi. Biz burda geçnıişte yaşanan aynlıklara geri dönme ve tek tek onların üzerinde durma niyetinde degiliz. Geçen süreç içinde birey olsun, grup olsun tüm taraflar kendi açısından geli meleri degerlendirip bazı sonuçlara varnıışbr. Bu sonuçlan kamuoyuna açanlar oldugu gibi, açma geregi duymayanlarda oldu. Toplanbmn konusu ve gündemi de aynca geçmi le ilgili degil gelecekte ilgili ne yapabilirizdir. Ama buna karşlık geçmi le ilgili bitmemi olan tartışmamn ve degerlendirmenin daha degi ik zaman ve mekanlarda yapılması gerektigi de inkar e4ij.emez. Burda dikkat çekmemiz gereken nokta Udur: lleride yapacaklanmızla ilgili önerme ve perspektiflerimiz geçmi te yapılan siyasal ve örgütsel hatalan ne kadar dl talıyorsa, o oranda geçnıişte yaptıgıımz yanlı lan görmii veya onlardan kurtulmaya çalı ıyoruz demektir. Diger bir yan ise geçmi te yapılan hata ve yanlı ların yeniden üretilmemesi için pratik çalışmada alacagımız kollektif tedbirler ile politika üretmedeki taktiklerimizin dogrulugu oranında hata ve yanlı lann önü alınabilinir. Burda geçnıişle ilgili detaylı tartışmayı açınamayı önermekle birlikte bir noktaya deginip geçmek istiyoruz. Ala nzgari'de yaşanan geçmi aynlık ve bunalımiann asıl sorumlusu ve en fazla pay sahibi olanı Ala Rızgari yönetimidir. Ala Rızgari'nin eski üç yöneticisinin bu bunalım ve dagılma sürecinde içine girdigi tutumlar belirleyici olmu tur. Kısacası Ala Rızgari'de bunalım ve dagılma tabanda degil, yönetirnde başlaım. or dan tabana yanstım br. Bir iki istisna hariç aynlan birçok insarumız yine yöneticilerin yandıışı olsun, olmasın AR'ye kacy veya birlikte yürümeye kacy eski yöneticilerin perspektifini aşan tavırlar geli tirmediler. Hareketimizin içine girdigi bunalım ve dagılmarun aynca özel bir döneme rastlaması sorunlan daha karmaşık hale getirdi. yenilgi yıllannın agırlıgı ve yurtdl ı ko ullanrun ürettigi problemler çeli ki ve ayniıkiann daha da derinle IDesine kaynaklık etti. Kitle denetiminden uzak yönetici ve kadroların günü kotarma politikalan da, bunalıma çare olacak yöntemlerin ütretilmesini engelledi. Bu da insanlar arasındaki güvensizligi giderek derinle tirdi. Aynlıkların üzerinden çok zaman geçmesine kar ın hala biraraya gelememenin, birçok ki inin örgütsel çalışlmadan uzak durmasının nedenlerinden biri de, bu yarablan, yaşanan güvensizlikti. Çünkü, AR zaten örgütsel olarak yerine o~~mu tüm organlanru olu turmu bir yapıya ula IDamı b. Orgüt içi ki İ hak ve görevleri belirlenmeyen bu yapılanma da, tamamen yönetici ve kadro güvenine dayalı bir birlik olu mu tu. Güvensizligin ha gösterirlgi noktada da insanlar birbirlerinden kaçmaya, birbirlerini dinlememeye, kenara çekilmeye ba ladılar. Ala Rızgari hareketinin ortaya çıktıgı ko ullar ile bu günkü ko ullar Üphesiz ki birbirinden çok farklıdır. Geçen süreç içinde dünyada ve bölgemizde önemli degişiklikler oldu. AR içinde politik çalışmalarını sürdüren insanlarda degişime ugradılar. Bugün 70'li yıliann politik görii leri, o görii lerin yansıması olan örgüt biçimleri ile Kürdistana müdahale etmenin yanlı oldugu ve başansızlıga ugrayacagı açıkbr. Bu bagl.amda AR geçıni te benimsedigi ve savundugu bazı politikaları artık savunmuyor. Hareketimiz geçnıişte örgütsel birligi ideolojik birlik esası üzerine oturtarak bir parti inşasını savunuyordu. Bu görüş örgütte tek tip insan bulundurmayı hedefleyen, ayn görii lere tahammül edemeyen bir yapılanınayı yarabr. Böyle bir yapılanınada kendi dışındaki dogruları inkar, dar gurupçuluk ve unsur dıstalama her zaman gündemdedir. Geçmişte çogulculuk ve parlamenter sistem konusunda olumsuz görüşlere sahiptik. Adı ne olursa olsun tek partili sistemlerin sonuçta demokrasi ve özgürlükleri ortadan kaldıran parti diktatörlüklerine dönüştügü yaşanan pratiklerle ortaya çıkb. Kendi dışındaki görii lere örgütlenme, siyasi çalı ma ve seçimle iktidara gelme yollaoru bkayan tek partili sistem toplumsal geli meye engel oluyor. Yapmak istedigi dönüşümlerde tek taraflı ve dayatmacı oldugu için, içinde dogrulan da taşısa kitleler tarafından benimsenmiyor. Bundan kaynaklanan anlayi lmız ittifaklar politikasını da yanlı bir zemine oturtuyordu. En geni güçlerin dii mana kacy birligini ve cephesini savunmakta birlikte, her hareket veya örgüt bu ittifakların geçici oldugunu ve iktidara yönelirken birbirini tasfiye ile kaf lkaf lya geleceklerini yazın ve söylemlerinde sık sık vurgulamaktaydı. O nedenle güç birligi yapan veya yapmaya çalı an taraflar, dii mana kaf l mücadeleden çok, ittifak ettigi veya ittifakçısı olması gereken hareket ve örgütle olan güç dengeseni korurnuya kendini veriyor. kürdistan ulusal kurtulu mücadelesinde diger etmenlerin yanında; kalıcı ittifak ve güçbirliklerinin oluşmamasının. nedenlerinden biri de anlayi tan kaynaklanmaktadır. Ülkemiz sömürgecilik ve İ galden kurtulduktan sonra, düşmana karşı mücadele eden tüm örgütlerle birlikte, tüm Kürdistanlıların serbestçe siyasi çall ma yapma, örgütlenme hakkı sagl.anan bir

6 demokratik parlamenter cumhuriyetin oluşacagı inancı yerleştigi oranda sosyalist olan ve olmayan örgüt ve hareketlerin birbirine olan güveni daha çok artacak, düşmana kat' t birlik yollan önündeki engellerden biri kalkacaktır. Ala Rızgari geçmişte yazılmış örgüt programına sahip olmamakla birlite açtığı temel göri.i ler ile programa biçim veren konulardaki tavrım belirlem.i ti. AR'de Kürdistan'daki diger sol örgütler gibi, örgüt programına baki açısı önümüzdeki ulusal demokratik aşamada öte sınıfsız topluma nasıl geçilebilicegi ve götürme modelini, dünyadaki diger sosyalist hareket ve iktidariann programiarına göre bir arayi içinde idi. Bu tavır günümüzde Kürdistan'da çözüm bekleyen sorunlara cevap aramada öte gelecek nesillere "en dogru" programı aktarma çabası idi. Örgüt programı o süreç içinde olan problemlere çare arayan yeni sorunlar ve problemler ortaya çıktıkça onu & mak için kendini yenileyen bir anlayt la ele alınmalıdır. Bu anlamda Kürdistanda acil olun konu ne ise ona uygun program ve ona göre politik taktik ve çalı nıa yapılmalıdır. Günümüzde kürdistan'da acil olan ülkenin sömürgecilik ve i galden kurtanlması ve Kürt ulusunun kendi devletini İn a etmesidir. Ala Rızgari'nin dünden günümüze ta ldıgı ve bugünde savunduğu olumlu temel göri.i leri de vardır ve savunuluyor. Bunlar, bizim eskiden beri radikal bir biçimde savundugumuz Kürt ulusunun bagımsız devletini kurma ve birligini gerçekleştirme mücadelesidir. Dünyadaki geli meler; bizim egemen sol hareketiyle ve diger bazı kürdistanlı örgütlerle olan tarl:ı malanmızda dogru bir politika izledigimizi ortaya koyuyor. kürt halkı kendi iktidarını kurmadan ve zora dayalı parçalantıll birligini saglamadanr toplumsal geli mesi önündeki engelleri aşarak özgür ve çagda bir topluma varamaz. Yine genel siyasi çalı nıalanmızda, kitle içi çalı malanmızda, silahlı mücadele içinde ve düşman zindanlarında i galci ve sömürgecilere kat' t uzla maz tavrımız, kürt halkı ve onun ulusal kurtuluşçu örgütlerine kat' t demokratik toleransımız daha da geli tirilmeli, bu gelenek güçlendirilmelidir. Kürdistan'daki mücadelenin kapsamı ve kürt halkımn agır sorunlan tek ba lna bir örgütün üstlenebilecegi ve çözüme vardıracagı sorunlar degildir. Biz hareketimizde b& gösteren ayrılıklan yeniden asgari bir birilge dönii türüp daha sonra, diger birlik yapabilecegimiz örgüt ve çevrelerle birleşme şartlarını oluşturmayı önümüze koyarak 988 yazına kadar bir dönem geçirdik. Temmuz 88'de yaptıgımız toplantıda alınan karar dogrultusunda diger grup ve çevrelerle birlik için çalı malara girdik, bize gelen önerileri rdegerlendirmeye ba ladık. Bize gelen önerilerden biri, henüz bu toplantı çagnsı yapılmadan önce, bazı örgüt, çevre ve ki ilerin giri imiyle Birleşik Sosyalist Bir parti Için tartşimaya ba lantıll tı. Oluşturulan sosyalist birlik platformu şimdiye kadar bir "Tartışma Tezleri" bro ürü yayınladı. Bu broşür genel anlamda bu gün bizim savunduğumuz tezlerdir. gerek sosyalizm anlayl l ve gerekse yukanda deginmeye çalıştığımız bazı konulan da daha detaylı bir biçimde tartışmaya açmıştır. Bu birlik çalışmasının henüz başl~gıcındayız. Platform daha geni bir katılımı saglamak için çabalarını sürdürüyor. Eski AR'ci arkada larla birlik saglandıgı taktirde bu ve bunun gibi çalı malara güç katma, onu geli tirme yetenek ve imkanlanmız daha da artacaktır. Biz ya anan tüm olumsuzluklara ragmen, tekil unsur ve çevretere indirgenmedigi taktirde yeniden birlikte çalı ma şartlarını oluşturabiliriz. Önemli olan birlik için gurup, çevre ve kişilerin geçmi in birbirine yakla lid mantığı dışmda ortak çalı maya hazır olup olmadıgıdır. Biz, bazı arkadaşlarla ilgili birlikte çalışma konusunda soru İ aretleri ta lidakla birlikte, genel çogunluğun yeniden birlikte çalı nıa istegine ket vurmamak ve hemde birlik konusundaki samimi tavırların açıga çıkması için herkesi kapsayan demokratik bir öneriyi toplantıya sunacagız. Toplantı komitesinin protokol ve çagn metninde belirtildigi gibi buraya sadece AR sürecinden gelen arkada lar çagnlnıış. Bu bazı konuları daha kolay çözme imkanını bize saglayacaktır. Ayrı süreçlerden gelen gruplann birlik çalışması olmaması, aynı hareketin unsurlan olmama nedeniyle Ala Rızgari'nin hazır zemini içine girip, onu degi tirme geli tirme imkanına sahibiz. Eger taraflar karar verirse bu toplantı süresinin bir bölümü AR örgütünün resmi toplantısı haline getirerek sonuçlar almaya gidebiliriz. Biz arkada lara şunu öneriyoruz: Toplantıda bulunan arkadaşlar AR'ye geri dönsün, biz AR'nin tüm ili kilerini toplantı iradesine devredelim. Arkada lar eşit hak ve görevlerle örgüt adını degi tirme, ona yeni biçim verme, yapılması gereken çalı nıalara ili kin ortak karar alma v.b. konularında sonuçlara varsınlar. Seçimle yeni bir geçici yönetim seçsinler. En az iki arkada için ülkeye gitme şartları oluşturulsun. Ülkedeki arkada larla ili kiler kurulsun. Ordaki şartlara göre onlarda biraraya geli biçim ve şartlarını oluştursunlar. Kendi geçici yönetim organını seçsinler. Yurt dışı ve yurt içinde yapılması gereken çalı malarla ilgili komiteler oluşturulsun, her biri kendi alanındaki i lere el atsın. Hem güncel siyasi çalı nıa sürdürülsün ve hem de örgütsel inşanın geli tirilmesi devam ettirilsin. Engeç bir yıl içinde aşamalı veya birleşik konferans-kongre şartlan yaratılsm. Ayrıca bu evre içinde sürdürülen veya yeni gündeme gjrecek Kürdistan'daki birlik ve ittifaktarla ilgili çalı nıalar devamettirilsin. Bu önerimiz kabul görmezse, biz toplantı içindeki öneri ve tarl:ı malan degerlendirerek yeni çözüm yollan önerecegiz. Ancak burada bir konuyu açıklamakta yarar vardır. Birlik çalışmalan geçmi süreçlerden gelen örgüt ve gruplar arasında olan biçimlerine göre gündeme sokulmak istenirse bunun süreç içinde sonuçsuz kalabilecegi kuşkusunu ta lyoruz. Çünkü böyle bir yöntem izlenirse dogal olarak biz yani kendi aralannda örgütlü olan Ala Rızgari diger siyasal örgütlenme ve çalışmalarını durdurma ve sizlerle birlikte karara varamaz. Örgüt üzerindeki tasarruflar ancak örgüt içinde~ insanlar tarafından karara baglanmak durumundadır. Işin diger yanı ise her örgüt, grup, çevre siyasal çalı nıalannı devam ettirerek birlik çalı ması için uzun süreyi kapsayacak bir takvimi veya yöntemi bizden talep ederse bunu karşılamakla zorluk çekecegiz. çünkü daha önce ba latılmış ve sürdürülen birlik çalışmalarımız içinde sonuç alınması halinde AR kendisini dönii türmesi, yeni yapılanmalar içine girmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu ikili durumu birarada götürmemiz hem dogru degil, hemde her çalışma üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Ama yukanda yapttgımız öneri bu sakıncalan da ortadan kaldıran bir öneridir. Aynı grup içinde olma ve ortak olarak oluşturduğumuz organların kararlan hepimiz için geçeli oldugundan bu sorunlarla karşıkarşıya kalmayız.

7 AR SÜRECiNDEN GELEN ARKADAŞLARlN ORTAK TOPLANTlSlNA SUNULAN GÖRÜŞLER Değerli Arkadaşlar, i brahlm GÜÇLÜ Öncelikle, belirli bir aşamada, bu toplantının hazırlanmasında ileri bir rol oynayan 10 kişilik arkadaş gurubuna, toplantıyı hazırlayan komiteye, toplantının hazırlanmasmda önemli katkılan olan: U anda toplantıda bulunan sizlere, toplantıya belirli maddi ve teknik engellerden dolayı gelemiyen tüm arkadaşlara içten te ekkürlerimi sunmak istiyor. Toplantımızın verimli ve sılılıatlı geli mesi için tüm arkadaşlar olarak çaba göstereceğimizden üphe duymuyorum. Çalı malarınızda başanlar diliyorum. Şu anda toplantımızda bulunan arkadaşlar, AR geleneğinden gelen ve Avrupa'nın deği ik ülkelerinde sosyal, siyasal yaşam1arını devam ettiren arkadaşlar. Hatta Avrupa'da bulunan arkadaşlarm tümünün toplanımı da olu turmuyoruz. Hepimizin bildiği gibi: Bir kısım arkadaşlar, içinde bulunduğumuz ko ullarda, aktif siyasal ve örgütsel bir çalışmaya kendilerini hazır görmedikleri için gelemediler. Bunlan anlıyorum, hepinizin anladığını da tahmin ediyorum. Bu arkadaşlarımız da, toplant:ıınızı olumlu görüyorlar, dotaylı bir biçimde omuz veriyorlar. AR geleneğinden gelen kesimler ve unsurlar olarak, hem Avrupa'da ve hem de ülkede, ortak bir çerçevede hareket etme konusunda uzlaşmalar saglar ve güven verici bir çizgide süreci sürüklersek; ismi geçen arkadaşlarımızı da sürece katılmaya te Vik edeceğimizden Üp hem yoktur. Bu anlamıyla, onların bugünden bizi anlamaya çalı malannı ve geli meleri yakından izlemelerini öneriyorum. Bir kısmı arkadaşlar da, teknik ve maddi ba21 nedenlerden dolayı bu toplantıya katılamadılar. Ama bu arkadaşlar, bu toplantıya katılmak için can atan, bizimle doğrudan dayanl an ve ileriki günler için, tayin edeceğimiz ortak çalı ma çerçevesindede yerini alacak olan arkadaşlardır. Zaten bu arkadaşlarm bir kısmı bugünde, AR geleneğinden gelen belli siyasal çevreler içindeler. O çevrelerden gelen ve bu toplantıda bulunan arkadaşlar, onların iradesini toplantıya, doğrudan olmazsa bile, dotaylı yansıtma ansına sahiptirler. Bu durumda olan, bu toplantıya katılamayan arkadaşlarm bir kesiminin iradelerinin doğrudan toplantıda yansımaması büyük bir eksiklik olduğunu tespit ediyorum. Bunun içinde, toplantıya katılan bizlerin o arkadaşlarm eğilimlerini de hesap etmesi, onların hak ve hukukuna tecavüz edilmesinin doğru olmayacağım bilmesi gerekir. Birkaç arkadaşında, bu toplantıya her yönüyle kai' I olduğunu, böyle bir toplantının yapılmasının gereksiz olduğunu savunduklarını saptayabiliyorum.bu tavnda anlamlı kar ılıyorum. Ama bu arkadaşiann gerekçelerini etkin bir metodla, örneğin yazılı bir biçimde iletmemeterinden dolayı, sürecimize istenilen ölçülerde katkı sağlama gücünde olmadığını görebiliyorum. Bunun içinde, umut ederim ki, ismi geçen arkadaşlar, görii lerini etkin bir biçimde ve kapsamlı olarak bize iletme durumunda olurlar. Bütün bu eksikliklere ragmen, toplantının sayısal ve niteliksel bile imine baktığımız zaman, toplantının, Avrupa'daki arkadaşlarm ezici çoğunluğunun dii üncelerini yansıtabilir bir bile imde olduğu görülmekte: Bu sevindirici bir olaydır. Toplantının bile imi için en büyük problem, ülkedeki arkadaşlarm katılımının sağlanmamasındadır. Hatta ülkeden bazı arkadaşlar katılmaya hazır ve istekli olduklarını bildirmi olduklan halde; toplantımızın, Avrupa'da bulunan arkadaşlarla sınırlı tutulmasından dolayı, bu isteklerinin kar ılanmıyacağı/kai' Ilanamıyacağı bildirildi. Bundan dolayı, toplantıda bulunan arkadaşlar, dii ünceler üretirken, uzlaşma noktalarını ararken ve ortak paydalar bulmaya çalışırken: gelecek açısından siyasal ve örgütsel çalışmammn esas bel kemigini oluşturacak bu arkadaşların ve genel olarak potansiyelimizin gözönünde tutulması, hesaba katılması, kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu temel sorunun aynı zamanda, ciddi bir uyancı bir özellik taşımakta olduğunu da dii ünüyorum. Bizler, uzun yıllar, biribir leriyle ortak örgütsel ve siyasal çalı malar yürüten arkadaşlarız. 12 Eylül sonrası süreçte, Ala Rızgari bünyesinde ortaya çıkan sorunlarm, çelişmelenn ve çatı malarm bir ürünü olarak, zamanlama olarak belirli momentlerde biribirinden uzaklaşmak durumunda kalan arkadaşlardır. O günden bugüne önemli tatsızlıklarm Ya anmt olduğunu belirtıneden geçemiyeceğim. Bu tatsızlıklar, zaman zaman önemli yıpratıcı düzeylerin, davranl larm belirlenmesine de sebep oldu. Yine bu süreçte, önemli haksızlıklann ve gereksiz geli melerin de gündemle mi olduğunu ileri sürmek yanlış olmazsa gerek. Hatta bu tablo birçok arkadaş boyutunda, uzun bir zaman yan yana gelişi bile engelledi. Bu gelişmelerin nedensiz olduğunu ileri sürmüyorum: Bu gelişmelerden yönetici ki ilerin, örgüt kurumlanmn, kadrolarının; o yöneticilere, kurumlara ve kadrolara egemen olan anlayışlarm neden olduğunu, herkesten önce benim kabul etmem gerektiğini dile getiriyorum. Bu gelişmelere sebep olan bazı nedenlerin davrant Ç8 ve dönernce ortadan kalkmt olduğu da bir gerçek. Ama bunun da ifadelendirilmesinin gerekliliğini dii ünüyorum. Aynca, geçmi in genel muhasebesi konusunda, ileriki satırlarda belirleyeceğim görii lerimde; bu gerçekleri açıga çıkaracak anlamlandıracak; özel olarak bizim sürecimize ve bizi~ sürecimizin tabi olduğu genel ulusal demokratik mücadele bütünü sürecine hangi biçimlerle olumlu katkı sağlayabileceği, siyasi kültürümüzde harmanlamr bir sorun hale gelebileceğiyle ilgili önerilerimi yapacagım. Bu olumsuz tablo içinde, 12 Eylül'den sonra, AR sürecinde ortaya çıkan ayn ma, çatı malara paralel olarak; sorunlann çözümü, bir araya geliş, hesaplaşma ve yeniden yapılanma konulanndaki çabalar da son bulmadı, kopu süreciyle iç-içe gelişti. Bu konuda, toplantıda bulunan

8 arkadaşlanmızın hepsinin, tüm çevre ve egilimlerin birlik, yeniden yapılanma konusunda gösterdikleri çabanın nisbeti; etkinligi ve kullandıklan araçlar farklı farklı olmakla birlikte, çaba gösterdigini saptayabiliyoruz. Bu çabalar, kendi içinde önemli eksiklikler, olumsuzluklar taşınıasma ragmen, birlik ve yeniden yapılanma sürecine olan olumlu katkısı tartışmasızdır. İ te bu parçalı, istikrarlı ve çogu zaman yöntemli olmayan birlik ve yeniden yapılanma çabalandır ki, sonuçta, bir araya gelişim sürecimizi, böyle bir toplantıya doğru evriml~tirdi. Bu düzeyin belirlenmesinin, AR geleneginden gelen arkadaşlar açısından olumlu bir noktayı ifade ettigini tartı masızca görmek gerekir. Bu toplantının sonucunun olumsuzluğu bile, yani birlikte hareket etmenin ortak çerçevesi belirlenmezse bile; bu gerçege gölge düşüremiyecektir: Bir sürecin sonunu, ama yeni bir ba langıcı ifadelendirecektir. Bu toplantının ortaya çıkardıgı sonuçlar, her hal ve şartta; yeni arayj lar, yeni adırolann atılışı bakımından önemli verileri açıga çıkaracaktır. Zaten toplantıdan almacak olumlu sonuç, tartl masız bir biçimde, belirlememizin doğrulugunu tümüyle ispat etmiş olacaktır. Toplantıya Geliş Metodum Bu toplantımıza gelmeye hazırlanırken, günler öncesinden bir heyecan beni kapladı. Bu heyecana birçogumuzun tutulmu oldugunu tahmin ediyorum. Böyle olmasıda oldukça dogal ve insani olan bir durumdur. Çünkü, yıllardır, U veya bu önemli ya da önemsiz; ki isel, yada siyasalideolojik nedenden dolayı, hiçbir zaman ili kilerimiz tamamen kesilmezse de, ayrı ayrı yerlerde olmak durumunda kaldık. Bugün de yine bir araya geliyoruz. Bunun insanda karmaşık bir yıgın duyguya yol açması kadar normal bir ey var mıdır? Geli duygusunun bu olması, i in ba mda belirsizliklikiere bir neden ve kaynak olma ansını ta Imakta. Özellikle de kendi ahsım daha avantajlı olmakla birlikte, birçogumuz için, halkayı nereden yakalayacagımız ve nasıl, hangi yöntenıle sürükleyecegimiz başla ba Ina bir soru olarak orta yerde durmaktadır. Toplantı öncesinden, bu sorun ve sorular üzerine egilmeden, belirsizliklerden kurtulu için çaba göstermeden toplantıya gelmenin çok verimli olmayacagı, karma lklıgın devamına hizmet edecegi, hemen tespit edilebilinir bir doğruydu. Bu durum, toplantı öncesi, beni fazlasıyla düşündürdü. Bu karma lklıgından üstesinden gelmek için, bir yöntem arayl l içine girdim. Sonuçta tespit ettigim yöntem U: toplantıya gelen hiçbir arkada m görüşlerini dinlemeden, onlan dinleyerek cevaplar ve görüşler olu turma yoluna gitmeden; kendi düşüncelerimi ve projelerimi somutla tırarak, toplantıya sunmanın daha yararlı, daha çok katkıda bulunabilecegi ve daha sonuç alıcı olacagıru saptadım. Toplantıdaki tartı maya bu yöntemle katılarak, gelen alternatif görüşler ve el~tiriler üzerinde de tartı mayı sürdürmeye; alternatif görü lerimi yeniden sunmaya çalı acagım. Bu toplantıya, "düşüncelerimi sunayım, ondan sonra çekip gideyim" diye gelmedim. Verili durumu (ki ileriki satırlarda bu nokta üzerinde duracagım), bütün yönleriyle degerlendirerek, toplantıdan sonuç alabilecegiınlalabil ecegimiz düşüncesiyle, toplantıya katıldım. Tersi düşüncede olan arkada lara da "o zaman niye geldiniz toplantıya?" sorusunu sorma geregini görmeden, Onlann sadece görüşlerini bildirmek için gelmelerini de haktan sayıyor, saygı duyuyor, katkı sayıyor ve anlamlı buluyorum. Bu toplantıyı, bir uzlaşma toplantısı kabul ediyorum. Bunun içinde, bütün verileri, bütün potansiyelimizi, ulusal demokratik hareketin sorunlarını esas alarak, çözüm önerileri ve uzla Malar üretebilmemizin doğru olacagıru ileri sürüyorum. Verili Durum Tespitini Yaparsam Bu toplantıya gelen, yada çagnldıklan halde gelmeyen arkadaşlar, Kürdistan'daki büyük ağaç niteligindeki ulusal demokratik hareket bütününün, örgütsel kollanndan biri olan Ala Rızgari(AR) örgütsel yapılanınası içinde birlikte bulunmu olan, o örgütsel çerçeve içinde bir Ya am sürdüren, belirli bir süreçten sonra, belirli nedenlere, bana göre anlamlı olan nedenlere de b~ olarak ayn yerlere gitmek durumunda olan insanlar. Örgütsel birlik içinde gönüllü olmak prensibi ne kadar geçerli ise, "gönüllü aynlık"ta o kadar geçerlidir. Ba ka bir ifadeyle, bir insanın belirli bir siyasal çerçevede birileri ile kaderini birl~tirmesi ne kadar dogalsa, bir a amadan sonra da kaderini ayırması o kadar dogal ve normaldır. Özcesi, geçmişte bir boyutta, örgütsel-siyasal boyutta ve sosyal boyutla da iç-içe geçen, biribirine geçmi i olan insanlanz. Böyle olmasaydı, böyle özgün bir çerçevede bir araya gelmemiz olanaksızdı. Belirli nedenlere bağlı olarak ayn ayn yerlere gitmemize ragmen; belirli bir a amadan sonra, Kürdistan ulusal demokratik hareketinin alternatif örgütlenmesinin, belirli bir felsefık- siyasal çerçevede ortaya çıkması için, genel ve özel düzlenılerde arayı lar içine girmişiz. Bu genel bütüne varmak için, bütünün parçası olan AR parçasından da adımlar atmanın olanaklı olabilecegini düşünmüşüz, bunun için belirli zamanlarda giri imlerde bulunmu uz. Bu verinin, kendi aramızda ve ulusal demokratik hareketin diger örgütsel, bireysel unsurlanyla adım atmada tayin edici, belirleyici bir özellik ta ldıgını hepimizin kabul etmesi gerekir. AR geleneginden gelenler olarak, biribirimizi uzaktan izlediklerimizle, U veya bu ölçüde degi ikliklere uğramı olabilecegimizi gözlenılemi İz. Hatta bir kısmımız, belli çevre ve kadrolanmız için de, belirli boyutta olgunla an şartiann olduğu saptanml. Aynlıgımıza neden olan artlarda belirli degi iklikler olduğu öngörülmüş, gözlemlenmi. Aynlık nedenlerindeki degi iklikler, hem ki inin çabalarının, hem de maddi ko'jullardaki degi iklerin bir ürünü olarak belirli ölçülerde ortadan kalkabilecegi niyeti olu mu. Davrant lanmızı en genel planda güden düşüncelerin, devrimci demokratik, bilimsel sosyalist düşünceler olması. Belirli bir zamandır saptadıgımız bu veriler, ki i olarak ve bir egitim olarak bu toplantıya gelmemizde tayin edici oldu; sonuç alabilmenin de olanaklı oldugunu genel boyutturda da olsa veri olarak ortaya koydu. Bundan dolayı da bu toplantıda bulunuyoruz. Toplantının bu verileri olumludan yana derinl~tirerek, daha ileri bir senteze vardıracağı umudunu ta lyorum.

9 "Verili Durum"a ili kin görüşlerimi sunduktan sonra, önemli olan bir konuya, geçıni in muhasebesi sorunundaki görüşlerimi metodik olarak ortaya koymaya çalı acagım. Geçmişin Muhasebesi Gereklidiri Açık olan genel bir tespide bugünüınüz, geçıni imize baglıdır, ondan kopanlarak ele alınması olanaksızdır. Yarınımızda bugüne baglı olacaktır, bugünün verilerinin sentezleşmesinin bir ürünü olacakdır. Bu anlamıyla, "geçıni " kavramı büyük bir degeri içerir. Her milletin, halkın ya da siyasal örgütün bir i e koyulurken "geçıni imize bakalım", "geçıni te bu konuda ne yapıldı?" tanımlamalarını sık sık kullanması da bu ölçüde anlamlıdır. "Geçıni " kavramı Kürdistanlılar, sosyalistleri ve AR geleneginden gelen bizler içinde açısından geniş ve kapsamlı bir kavramdır. Geçıni kavramı, demek ki arka arkaya sıraladıgınıız, tüm bu ögelerin bir bütün içinde yan yana organikçe dizili ini ifade etmektedir. Siyasal boyutta bu olguya bakıldıgı zaman bakıldıgı zaman: 1- Kürdistan'da ulusal demokratik hareketin bir geçmişi var. Kürdistanlı tüm yurtseverleri, aktif bir biçimde; Kürt halktmo her ferdini, pasifbir biçimde içinde barındırmaktadır. 2- Kürdistan ulusal demokratik hareketi içinde siyasal örgütlenmenin bir geçmişi var. Bu geçmiş, Kürt halkımn tarihi boyunca siyasal planda yapt:ıgı örgütlenmelerin hepsini kapsamaktadır. Bu geçmişin içinde, Kuzey Kürdistan'daki yeni dönem yani 1965'lerin ortalarından sonra ortaya çıkan Kürt siyasal örgütlenmesinin bir kesit~ bütünün bir parçasım da kavradıgından şüphe yok. Bu tarihsel bölüınlenme içinde, esas olarak toplantıda bulunan genelimiz DDKO, DDKD, Rızgar~ Ala rızgari ve sonrası siyasal yapılanmalar olarak bir yer işgal etmekteyiz. Tek tek bireyler olarak, başka siyasal örgütlenmeler içinde olmamız oramnda, orada da bir yerlerde durmaktayız. Ayrıca, 3- Kürdistan'da siyasal örgütlenme gelenegi içinde, özel bir boyut olarak AR olarak bir geçıni imiz var. Geçıni sorunu bu boyuttarla da çerçeveli degil. Kürdistan'da ulusal demokratik hareketin felsefik ideolojik, siyasal farklı sırufsal, sosyal kategoriler olarak renklenmesi anianımda da, bir geçmişten; o geçıni bütünün içinde, bizim yer aldıgımız, sosyalist bir bölümlenmeden bahsetmekmümkün. Özces~ "geçmişimiz" dedigirniz zaman, kapsamlı bir olaydan bahsettigirniz çok açık. Tabi bir kısım arkadaşlar, "geçıni " derken, sadece ve sadece "AR'nin geçıni inden", "AR sürecinde kişise~ siyasal, örgütsel ve ideolojik boyut taki olumlu, olumsuz gelişmelerden" bahsedederek, "geçmi " kavraınım daraltabilir. Bu daraltmada bir görüştür, ama eksik bir görüştür. Bu boyutta bile tartı mamn önemli oldugunu düşünüyorum. Geçmişin bütünlüklü bir biçimde, belki de bir zaman için, AR boyutu öne çıkaralarak degeriendirilmesi gereklidir. Bunun temel bir sorun olarak önümüzde durdugunu, hiçbir arkadaşımızin inkar etmiyecegini tahmin ediyorum. Ama, "geçıni in muhasebesi nasıl yapılacak?", ya da "geçmişin muhasebesi hangi yöntem ve araçlarla; hangi prensipiere baglı olarak yapılırsa, daha yararlı ve hareket öneeli noktaları ortaya çıkarır?" sorulaorun cevabı büyük önem taşımaktadır. Bana göre, üç günlük ve hatta daha geniş bir zamarn kapsayan toplantılarda bile, geçıni üzerinde konuşmak, durmak olanaklı oldugu halde; yararlı sonuçlar, herkes için geçerli etkin sonuçlar ortaya çıkarabilmek olanaksızdır. Çünkü geçıni üzerinde konuşmaya karar vermek demek, "araştırmaya incelemeye; bu soruna İli kin bütün maddi verileri degerlendirmeye karar vermek" demek oldugunu biliyoruz. Bu şartlara sahip oldugumuzu da sap tayabiliyorum. Bundan dolayı da, bu sorunu burada konuşmak isteyen arkadaşlara benim söyleyebilecegim bir şey yok. Ama bu sorunda vakit kaybetmenin fazla yararı olacagı görüşünde de degilim. Tabi ki bu sorunu kendisi için, başka sorunları tartışma da esas basamak kabul eden arkadaşlar açısından durumun çok farklı oldugunu anlıyorum, anlamakta gereklidir.. Bu konuda, O arkadaşların kendileri açısından bir çözüme varmaları da dogal bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Sonuçta önerimi somutlaştırırsam: Her hal ve şartta "geçıni in muhasebesi" gündemde tutulmalıdır. Biz bu toplantı da bulunan arkadaşlar, uzun vade~ birlikte çalışma çerçevesinde ortakça bir uzlaşma ve anlaşmaya varmazsak bile, "geçmişin muhasebesine" İli kin olarak, zamarn ve katkıları somutça belirlenıni olan bir yayın orgamnda tartışma yürütebiliriz. Birlikte olmada uzlaşmalar sagladıgımız zaman, o zaman işimiz bu boyutta daha kolaydır. Yayınımızda bu sorunu her arkadaşımız tartışabilir, tartı malıdır da. Ben de, her iki boyutta sorunu tartışmaya hazır oldugumu ifade ederek geçmek istiyorum. Bir yayın orgamnda, böyle bir tartı mamn yürütülmes~ yöntem ve üslup açısından, tecrübesizligin ürünü olarak belli terslikler de getirse, bireyler olarak bizlere, özgün sürecimize ve genel olarak ulusal demokratik hareketimi ze bir katkıda bulunabilme şanstmo oldugu şüphesizdir. Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Sürecine Kapsam.. Aktif ve Nitelikli Katalun Görevimizdir Dünyada, son birkaç yılda başdöndürücü hızda degişmelerin oldugunu hepimiz yakından izlemekteyiz. Sosyalizmin pratik somutlamaları, ciddi bir yenilgi ve çöküşle karşı karşıya kaldı. İnsanlık için, sosyalizme inanç büyük bir sarsıntı geçirdi. Hayal bile edilemeyen Almanya'mn birligi 3 Ekim de gerçekleşti. Avrupa'mn birligi ütopyası gerçege dönüşme noktasına gelmek üzere. Dünyada eski kampiaşma kalmadı. Ezilen halklann, dünkü aşamalarda, kendileri için nesnel stratejik müttefık gördükleri güçlerin durumlarında köklü degişiklikler oldu. Bu anlamıyla, sosyalistler, işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halklar için "dost" ve "düşman" kavramları yeniden tartışma gündemine gelmi durumda. Bu sorun, yirminci asnn sonuna 10 yıla kala, yönelişlerinin kapitalizme dogru olmasımn; her türlü ideo klasik sömürgecilik ko ullanmn gerisinde bir sosyal-siyasal statü içinde yaşamım idame ettiren Kürt halkı, onun sosyalistleri ve yurtseverleri için daha da can alıcı bir sorun olarak gündemde önemli bir yeri işgal edecektir. Sosyalizmin pratik somutlanmalarmın yenilgisi, çözülmesi olayı, ytgınların kapitalizme dogru egilimlerini geliştirici ve teşvik edici daha büyük bir rol oynamaktadır. On yıllardır, "sosyalizmi uyguluyorum" diyen ülkelerde bile ytgınlann yönelişi kapitalizme ve kapitalist degeriere dogru olduguna göre; gelişkin kapitalist ülkelerin refah ko ullannda, orta kapitalist gelişmişlikteki ülkelerde; ytgınların