Kriz sesleri geliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz sesleri geliyor"

Transkript

1 ANAKÖYDER 8 bin fidaný toprakla buluþturdu Kaosa destek için iþ býrakýlmaz Mustafa Yaðlý ve Rektör kaza yaptý Yaðmaksan Sahibi Mustafa Yaðlý ya ait otomobil kaza geçirdi. ocuk Ormaný projesine ödül Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Gezi Parký eylemleri için iþ býrakanlarla ilgili yaptýðý açýklamada, Kaosa destek için iþ Ahmet Saatçi býrakýlmaz, mücadele demokrasi için verilmeli. dedi. * HABERÝ 3 DE orum Anadolu Köyleri Derneði (ANAKÖYDER ) tarafýndan hazýrlanan evreci ocuklar Sedir Ormaný Kuruyor adlý projenin kapanýþ töreni dün gerçekleþti. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 5 DE evreci ocuklar Sedir Ormaný Kuruyor adlý proje baþarýyla tamamlandý. Polis Okulu nda yeni geliþme 20 HAZÝRAN 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Polis Okulu ile ilgili gelinen son aþama hakkýnda açýklamalarda bulundu. * HABERÝ 4 DE Kriz sesleri geliyor Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal ve yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý, eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu, Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar olmadýðýný, sonbaharda ekonomik krizin seslerinin bugünden duyulmaya baþlandýðýný söyledi. * HABERÝ 7 DE Karanlýkta siyaset yapýlmaz MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý eski Sanayi ve Ticaret Bakaný MHP Ýzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrýkulu'nun orum ziyaretinde ilk duraðý MHP Ýl Baþkanlýðý oldu. Tanrýkulu burada yaptýðý açýklamasýnda, Türkiye'de siyasi istikrarýn yanýsýra, ekonomik istikrarýn da bozulduðunu belirterek, "Siyaset, sokaklarýn karanlýðýnda deðil, seçim meydanlarýnýn aydýnlýðýnda yapýlýr." dedi. * HABERÝ 7 DE Fabrikadaki Cimpor tabelalarý indirilirken Votorantim yazýlý tabelalarýn ise ilerleyen günlerde yerini alacaðý öðrenil- imento yu Brezilyalý Votorantim devraldý Cimpor, hisselerini Votorantim e devretti TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet kenan Tanrýkulu, ekonomik deðerlendirmelerde bulundu. * HABERÝ 5 DE Kentsel dönüþümde ilk yýkým Kentsel dönüþüm çalýþmalarý kapsamýnda il merkezinde ilk yýkým bugün gerçekleþtirilecek. * HABERÝ 15 DE HUZEM kuruldu Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HUZEM), Resmi Gazete de yayýmlanan yönetmeliðin ardýndan resmen kuruldu. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 10 DA Muhtarlar eðitimde orum Valiliði Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan köy ve mahalle muhtarlarý ile nikah memurlarýna eðitim semineri düzenlendi. ÝHL Kampüsü ihalesi 12 Temmuz da Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü 12 Temmuz 2013 tarihinde ihale edilecek. Cimpor Yibitaþ orum imento Fabrikasý nýn yeni adý Votorantim imento oldu. Yibitaþ ýn hakim ortaðý Portekizli Cimentos EAA Ýnversiones, hisselerini Brezilyalý Votorantim Cimentos a devretti. * HABERÝ 12 DE Köy ve mahalle muhtarlarý ile nikah memurlarýna eðitim semineri düzenlendi Kardeþ ülke Ýrlanda - Dublin'den Türkiye'ye selamlar Ýrlanda Cumhuriyeti Büyük Britanya Adasý'nýn batýsýnda Ýrlanda Adasý'nýn yaklaþýk altýda beþini kaplamaktadýr. Baþkenti Dublin olup Liffey Nehri'nin aðzýnda, Dublin Kontluðu'nun merkezinde yer almaktadýr. Para birimi Euro'dur. Ama dili Ýrlanda ve Ýngilizce'dir yýlýnda baðýmsýzlýðýný ilan etmiþ, 6 Aralýk 1922 yýlýnda da özgürlüðüne kavuþmuþtur. * SAYFA 13 DE Gezi Parký olaylarýný anlamak * Kale ye Ýskilip Konaðý Tarihi Ýskilip Kalesi ni turizme açmak amacý ile Ýskilip Belediyesi tarafýndan ilk adým atýldý. Belediyenin satýn aldýðý taþýnmazlarýn yýkýmýna baþlandý. * HABERÝ 6 DA Ýstanbul Eyüp Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci, öðretmen ve öðrenci velileri Ýskilipli Atýf Hoca nýn kabrini ziyaret Eyüp ÝHL Atýf Hoca nýn kabrinde Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi ne ziyaretçi akýný hafta sonlarý olduðu gibi hafta içinde de devam ediyor. Gezi Parký olaylarýný mümkün olduðu ölçüde siyasetin ve grup asabiyesine yaslanan bakýþýn ötesinde, onlara mesafeli bir þekilde deðerlendirmek önem taþýyor. * SAYFA 16 DA Bölgeye 3 adet Ýskilip evi özelliklerini birebir taþýyan konak yapýlacak. Naci Bostancý * HABERÝ 6 DA

2 2 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Yazdýk oldu'dan ziyade sonuç önemli A þaðý Sanayi esnafýnýn bölgede asfalt yama çalýþmasý yapýlmasý talebini yazmýþ, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile esnafýn probleminin çözümüne aracý olan TSO yöneticilerine 'Bu kadar mý zor?' diye sormuþtum. Saðolsun Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir aradý. Anlattýðýna göre, orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler geçtiðimiz cumartesi günü Aþaðý Sanayi'ye girmiþler. Önceden belirlenen plan ve program dahilinde asfalt onarým çalýþmalarý devam ediyor. Sadece sanayi deðil, þehrin tümünde bu tür alanlarda asfalt bakým ve onarýmý yapýlýyor. Zahir'in verdiði bilgilerden sonra orum Belediyesi'nde oluþtuðu hissine kapýldýðým bir yanlýþ anlamaya açýklýk getireyim: Hafta sonu baþlatýlan asfalt yama çalýþmalarýný dün dile getirmiþ olsak da, sanayinin bütününe henüz girilmediði bilgisi teyitli. Meselenin uzunca bir geçmiþi de olunca yapýlan haber 'cuk' oturu- yor haliyle. Ha Kulis Notlarý'ný görüpte belediyenin harekete geçtiðini düþünenlere, hatta bundan rahatsýz olanlara da þunu hatýrlatayým:. Memleket meselelerinde 'biz yazdýk, çizdik de oldu, yapýlýyor' anlayýþýna hiç bir zaman sahip olmadým. Meslekte toplam faydayý, insanlarýn mutluluðunu, yapýlan iþin neden olduðu sonucu, topluma faydalarýný esas aldým. Baþta belediye olmak üzere kamuoyunun da böyle bir algý içine girmesini istemem. Herkesin iþini hakkýyla yapmasý taraftarýyým. Gazeteci gazeteciliði, belediye baþkaný baþkanlýðýný ne kadar iyi yaparsa, sorunlar, sýkýntýlar o kadar kolay çözüler. Keþke her þey güllük gülistanlýk olsa, problemler, þikâyetler, yakýnmalar, eksikler, gedikler hiç olmasa da, biz de daha farklý, güzel haberler peþinde koþsak. Belediye yönetimi þehircilik açýsýndan o düzeye geldiðimizi düþünüyor olabilir, ama orumlu ayný fikirde deðil. OKA projeleri demiþken O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan orum, Samsun, Amasya ve Tokat'ý kapsayan TR 83 Bölgesi'nde onaylanan projelere hibe desteði veriliyor. Geçtiðimiz günlerde bu iþlerle ilgilenen bir uzmanla sohbet ettik. Anlattýðýna göre, bölgesel kalkýnmanýn tesisi, illere saðlanan mali desteklerin kaldýraç etkisi yapmasý hedeflenen projelerde orum'un onaylanan proje sayýsý diðer illere göre yüksekmiþ. Ancak kaynak büyüklüðü açýsýndan ayný þeyi söylemek mümkün deðil. Hatta diðer illerin onaylanan bir kaç projesinin kaynaðýnýn bizim tüm projelerin toplam finansmanýna bedel olduðu ifade ediliyor. orum'un kaynaðý yüksek isabetli, büyük projeleri ortaya koymasý, OKA yönetiminde görev alan seçilmiþ ve atanmýþlarýmýzýn da biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Aþaðý Sanayi de asfalt onarým çalýþmalarý baþlatýlmýþ. Ýç bölgelere plan ve program dahilinde girilecekmiþ...

3 Mustafa Yaðlý ve Rektör kaza yaptý Erol Taþkan aðmaksan Sahibi Mustafa Yaðlý ve Hitit Üniversi- Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan kaza yap- Ytesi tý. Önceki gece Saat sularýnda Doktor Ýlhan Gürel Caddesi nde üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda, Mustafa Yaðlý nýn kullandýðý otomobil, M.A. (21) nýn kullandýðý 19 UL 524 plakalý otomobille kavþakta çarpýþtý. Kazada hafif yaralanan Mustafa Yaðlý sol omzundan darbe alýrken, Yaðlý nýn aracýnda bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan kazayý yara almadan atlattý. Yaðmaksan Sahibi Mustafa Yaðlý ya ait otomobil kaza geçirdi. 19 UL 524 plakalý otomobilde bulunan M.A (21), E.A. (19) ve Y.E.B. (19) isimli gençlerle birlikte, Rektör Alkan ve Mustafa Yaðlý da olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Servisi nde tedavi altýna alýndý. Mustafa Yaðlý ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan hastaneye getirildi. Rektör Alkan, kazadan yara almadan kurtuldu. Alkollü sürücü hakkýnda iþlem ungurlu da yapýlan trafik kontrollerinde alkollü sü- kontrole yakalandý. Srücü Kontrol sýrasýnda durdurulan yabancý plakalý aracýn sürücüsü Y.B. nin 240 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. A Kýz kavgasý kkent Mahallesi nde kýz yüzünden kavga çýktý. A.C.G., U.E., M.K. ile E.T. isimli gençler arasýnda kýz meselesinden dolayý kavga çýktý. Taraflar kavgada birbirlerini dövdü. orum'da Adliye önünde çýkan býçaklý kavgada bir kiþi yaralandý. Ýddialara göre, otomobiliyle Adliye önüne gelen þahýs ile buradaki 6 kiþilik bir grup arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Grubun içerisinde bulunan þüphelilerden birisi belinden çýkardýðý býçakla þahsa Vücuduna 3 býçak darbesi alarak yaralanan þahýs grubun elinden kurtulup PERÞEMBE 20 HAZÝRAN orum'da Adliye önünde çýkan býçaklý kavgada bir kiþi yaralandý. Adliye'de kavga, 1 yaralý Motosiklet kazasý ahçelievler Mahallesi amlýk Cadde- meydana gelen kazada bir kiþi Bsi nde yaralandý. O.K. motosikletle giderken, amlýk Caddesi nde A.E. isimli yaþlý adama çarptý. Kazada yaralanan yaþlý adamýn durumunun aðýr olduðu bildirildi. kanlar içerisinde Adliye içerisine girdi. Adliye polisi, kavgaya karýþan 6 þüpheliyi gözaltýna aldý.. Ýhbar üzerine gelen saðlýk ekibi, yaralýya ilk müdahaleyi Adliye içerisinde yaptý. Yaralý ambulansla Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak ameliyata alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Aðaçtan düþtü ðuzlar da aðaçtan düþen kadýn aðýr ya- R.H. Mamaderesi Sokak ta Oralandý. aðaçtan düþünce yaralandý. Yaralý kadýn ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevkedildi. (.HAK:1711)

4 4 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Polis Okulu nda AK yeni geliþme Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Polis Okulu ile ilgili gelinen son aþama hakkýnda açýklamalarda bulundu. Uslu, Bilindiði üzere 50. Hükümet döneminde Polis Okulu nun ihalesi yapýlmýþ ancak deprem koþullarýna uygun olmadýðý gerekçesiyle 19 yýldýr eðitime baþlayamamýþtý. Polis Meslek Yüksek Okulu alaný olarak ayrýlan arazinin; 29 Mayýs 2013 te Maliye Bakanýmýz Mehmet Þimþek in imzasý ile 2012/15 no'lu genelgeye istinaden Baþbakanlýk tan tahsis talebinde bulunulmuþtu. Baþbakanlýk Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Ýþler Baþkanlýðý arazi tahsisine 14 Haziran 2013 tarihinde izin vermiþtir. Ön tahsis iþlemlerinin yürütülmesi amacýyla da Milli Emlak Genel Müdürlüðü orum Valiliðimizi (Defterdarlýk) 18 Haziran 2013 tarihli yazýsý ile yetkilendirilmiþtir. Tahsis iþlemlerinin tamamlamasýyla proje süreci baþlamýþ olacaktýr. Sayýn milletvekillerimizin, Salim Uslu, Polis Okulu ile ilgili gelinen son aþama hakkýnda açýklamalarda bulundu. orum Valiliðimiz, Belediye Baþkanlýðýmýz ve diðer kamu kurumlarý ile güvenlik bürokrasisinin koordineli ortak çabasý orum u her þeyi ile yepyeni bir Polis Okulu na kavuþturacaktýr. dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsý yapýldý. Uslu baþkanlýðýnda TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu ürkiye Büyük TMillet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsý orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya TBMM Genel Sekreteri Dr. Ýrfan Neziroðlu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar iftçi, Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk, Destek Hizmetleri Baþkaný Fahrettin Böke, Sivil Savunma Uzmaný Mahmut Pulcuoðlu ve Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler daire Baþkanlýðý ve ilgili birim yöneticileri katýldý. TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu nda, yapýlan çalýþmalar ve alýnacak önlemler deðerlendirildi. Bir önceki toplantýda alýnan kararlar doðrultusunda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verildi. Güvenlik Yönetmeliðine göre TBMM yerleþkesine giriþ yasaðý konulan kiþilerin durumlarý, ziyaretçilerin giriþçýkýþlarýna iliþkin düzenlemeler, Toplantýya Salim Uslu baþkanlýk etti. TBMM giriþ kartlarýnýn kullanýmýna iliþkin düzenlemeler ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý nda alýnacak güvenlik tedbirleri deðerlendirildi. GEMÝÞ OLSUN ok muhterem hemþehrimiz Elvançelebi Beldesi Belediye Baþkanýmýz Hamdi Özseçer in (.HAK:1716) geçirmiþ olduðu trafik kazasýný öðrenmiþ bulunmaktayýz. Kendisine ve kazada yaralanan Ali Coþkun (Ali Dayý) Münevver ve Mustafa Biçici ye geçmiþ olsun dileklerimizi sunar, acil þifalar dileriz. Elvançelebililer Derneði Ýstanbul Þubesi adýna Baþkan Adnan Akman

5 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 ÝHL Kampüsü ihalesi 12 Temmuz da Ý Mustafa Demirer mam Hatip Lisesi Kampüsü 12 Temmuz 2013 tarihinde ihale edilecek. Fen Lisesi yanýna yapýlmasý planlanan ÝHL Kam- 5 püsü okul ve ek tesislerinin projesi tamamlanarak ihaleye çýkarýldý. Belediye Hizmet Binasý 5. katta yapýlacak ihalenin þartnamesinde yer teslimi yapýldýktan 600 gün son- Kaosa destek için iþ býrakýlmaz Enise Aðbal ðýný, kalabalýklarýn içindeki masum eylemci vatandaþlarýmýzýn saðduyu ile hareket ederek sokaktan çekilmelerini emur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Gezi Parký eyistemiþtik. Neticede kamu ve özel araçlarý yakarak, kaldýlemleri için iþ býrakanlarla ilgili yaptýðý açýklamada, Kaosa destek için iþ býrakýlmaz, mücadele demokrarýmlarý sökerek, vatandaþlarýn tamamýnýn ortak kullaným si için verilmeli. dedi. alanlarýný iþgal ederek hak aranmayacaðýný da defaatle milletimizle paylaþtýk. Emniyet güçlerinin illegal þekilde Sivil toplum örgütlerinin görevinin, öncelikli olarak kurulduklarý amaca uygun hizmet etmek daha sonra da iþgal ve eylem yapan marjinal gruplarý daðýtmasýna karþýmisyon ve vizyonlarý doðrultusunda ülkesi ve milleti için lýk bazý iþçi-memur sendika ve konfederasyonlarýnýn bu çalýþmak olduðunu söyleyen Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve gruplara destek olmak için iþ býrakma kararý bu millete Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memurkarþý bir ihanet hareketidir. Ýþ býrakma kararý, uðrunda Sen, deðerler sendikacýlýðý yapmak üzere yola çýkmýþ, mücadele edilen demokratik bir talep deðil, illegal bir diüyelerinin hak ve menfaatlerini koruyup yeni kazanýmlar reniþe çaðrýdýr. Milletimizin birlik ve beraberliðine yöneelde ederken, milleti ve devleti için de sorumluluk almaklik, demokrasinin ve milli iradenin güçlenmesine yönelik tan kaçýnmamýþtýr. Memur-Sen olarak temel insan hak ve Ahmet Saatçi hiçbir eylemde göremediðimiz örgütlerle iþbirliði yaparak özgürlüklerinden yana taraf olduk. Kamu görevlilerinin iþ býrakan sendikalara karþýn, bütün üyelerimiz milletinin hizmetinde kazanýmlarýndan yana taraf olduk. Baþýndaki örtüsünden dolayý okula olacaktýr. Ýþ býrakma kararý alan sendikalarýn saðduyulu, milletini ve alýnmayan kýzlarýmýzýn yanýnda olduk. Darbe maðduru milletimizin, ülkesini seven üyelerinin de halka hizmetten geri kalmayacaðýna olan kamu görevlilerinin yanýnda olduk. 28 Þubat ta, 27 Nisan da milli iradeden yana taraf olduk ve bu yönde mücadele ettik. diye konuþtu. inancýmýz tamdýr. Ýþ býrakan sendikalara tavsiyemiz ise, milletin sendikasý olmalarýdýr. 'PROVOKATÖRLERE FIRSAT VERÝLMEMELÝ' Memur-Sen olarak bütün üyelerimizle görevimizin baþýnda oldueylemlerin hak aramaktan öte hak ihlaline dönüþtüðünü kaydeðumuzu bir kez daha belirtirken, vatandaþlarýmýza da sað duyu ve süden Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Ýstanbul Gezi Parký nda kunet çaðrýmýzý tekrarlýyoruz. Toplumun bütün kesimlerini sokaða aðaç bahanesiyle baþlayan eylemlerin demokrasiye, milli birlik ve beçekmek isteyecek provokatörlere fýrsat verilmemelidir. raberliði tehdit eder noktaya ulaþmasýyla eylemlerin amacýndan çýktý- M Yevmiye Defteri hatýrlatmasý yazarak mühür ve imza altýna alacaklardýr. Yevmiye Defteri nin tacir lehine delil teþkil etmesi ve 6102 sayýlý TTK da belirtilen kapanýþ tasdikinin yaptýrýlmasý ile ilgili cezaya muhatap olunmamasý için kapanýþ tasdiklerinin süresi içerisinde yaptýrýlmasý hususunda mükellef ve meslektaþlarýmýzýn duyarlý davranmalarý gerektiði önemle bilgilerine sunulur. dedi. orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým. Süt tanký yemeði T urgut-kutluca Köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi 2012 yýlý Seçimli Mali Genel Kurulu sonrasýnda 2012 yýlýnda teslim edilen süt tankeri dolayýsýyla yemekli bir program düzenlendi. Programa Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Reha Metin Alkan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü H. Ýbrahim Doðan, diðer protokol üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Turgut-Kutluca Köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Celal Kaya ve Durmuþ Arslan birer konuþma yaptý. Kooperatiflerin büyük bir boþluðu doldurduklarýný belirten Vali Sabri Baþköy, köyde yaþayan vatandaþlara ayrým gözetmeksizin hizmet götürmeye devam edeceðini belirterek, seçim sonuçlarýnýn, TurgutKutluca Köylerine hayýrlý olmasýný temenni etti. Vali Sabri Baþköy ve diðer protokol üyelerine Turgut-Kutluca Köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifine vermiþ olduklarý desteklerinden dolayý teþekkür plaketi verildi. Durmuþ Arslan, Vali Baþköy e plaket verdi. Köyde bir yemek programý düzenlendi. ANÝTTA PETROL HÝZMETE AILDI (.HAK:1678) orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, ticari defterlerin tasdiklerine iliþkin uyarýda bulundu. Ticari defterlerden Yevmiye Defteri nin 30 Haziran 2013 tarihine kadar kapanýþ tasdikinin noterlere yaptýrýlmasý gerektiðini kaydeden Yýldýrým, Noterler kendilerine ibraz edilen Yevmiye Defteri nin son kaydýnýn altýna Görülmüþtür ibaresini Törende Turgut-Kutluca Köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Celal Kaya ve Durmuþ Arslan birer konuþma yaptý Adres: Ýnönü Caddesi No: 82 Anitta Otel Yaný Tel: Fax:

6 6 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Faik efendinin bugün beþ çocuðundan sadece dayýsý Ali Bezgin'in büyük oðlu Orhan Bezgin ile evlenen Nezahat haným hayattadýr. Þeyh efendinin son eþi Þükriye hanýmýn Kýz Meslek Lisesi mezunu, dini bilgileri ve genel kültür birikimi olan, kocasýný iyi anlayan, güçlü ve etkili kiþiliði ile dikkat çektiðini, Mürsel hocanýn anýlarýna kaydettiðini de ekleyelim. Ayrýca, Mürsel hoca henüz din görevine baþlamadan, yani Ýskilip'te iken, kayýnpederinin evinde eþiyle birlikte kalma imkaný bulduðunu, kayýnpederinin sohbetinden yararlandýðýný, bir yerde, din adamlýðý ve irþat görevi için ilk ilhamý kayýnpederi Þiranlý Þeyh Hacý Faik efendiden aldýðýný da yine hocamýzýn notlarýndan öðreniyoruz. Kayýnpederini her zaman þükran ve minnetle andýðýný yazan Mürsel hocanýn, kayýnpederi Þeyh Hacý Faik efendi ile ilgili unutamadýðý bir hatýrasýný da þöyle anlatýyor:" orum Merkez Vaizliði'ne atanmamdan aylar öncesiydi. Bir rüya gördüm. Rüyamda kayýnpederim Hacý Faik efendi beni orum'un sembolü ve logosu olan Saat Kulesi'ne çýkardý. Ben Kule'nin þerefesinde dolanýrken, postane önünden bir takým insanlar aþaðý inmem için el kol hareketi yapýyorlar. Fakat ben onlarýn ihtar ve iþaretlerine aldýrmayarak inmiyorum. Bu rüya aynen gerçekleþti. Rüyadan bir süre sonra orum'a vaiz olarak atandým. orum'daki sekizinci yýlýn sonunda bir takým siyasi mülaha- zalarla Bingöl'e tayinim çýkarýldý. Ancak evvel Allah'ýn inayeti, büyüklerin himmeti ve orum halkýnýn gayreti bizi orum'dan ayýrmadý." man Tüfekçi'den Arapça okumaya baþladýk. Medrese eðitim, öðretim, þekil ve yönteminde bir öðretici hocanýn dersine, o hocanýn ilim kapasitesi kadar derslere devam eder. Belli metinler okunur. Sonra bir ilim heyeti tarafýndan imtihan edilir ve icazet verilir." Arapça ve fýkýh dersleri askerlik görevi için Ýzmir Gaziemir'e gidene kadar sürer. 1954'te Ulaþtýrma Taburu'nda baþlayan askerlik görevi 1956'da biter. Hoca, din görevlisi olmak, öðrendiklerini insanlara aktarmak; bir aile mesleði ve geleneði olan irþat vazifesini üstlenmek istemektedir. Nitekim kader de bunu emretmektedir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 1959'da bir müftülük ve vaizlik sýnavý açar. Sýnav heyeti þöhretli isimlerden oluþmaktadýr. Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyelerinden oluþan bu heyetin baþkaný Hasan Fehmi Baþoðlu'nun Arapça on bin beyti hafýzasýnda tuttuðu söyleniyordu. Bütün ikmalleri tamam olan Mürsel hafýz, yazýlý ve sözlü olmak üzere iki aþamada yapýlan bu zorlu sýnavý ilk giriþte kazanýr. Mürsel hoca, orum'a tayin olabileceðini düþünürken, araya zamanýn orum milletvekili Fevzi Hacýrecepoðlu'nun devreye girmesiyle, orum'a bir baþka kiþi; merhum Mustafa Özel atanýr. Mürsel hoca yeni bir tayin için beklerken 27 Mayýs ihtilali olur ve tayinler durdurulur. Tam iki yýl sonra açýlan tayinler sonucu Mürsel hoca Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn koridorlarýnda kendisi gibi atama bekleyen arkadaþlarý ile kýsa bir süre danýþtýktan sonra Isparta Merkez vaizliði için dilekçe verir. Atama hemen gerçekleþir. Bu arada Hoca bu iki yýlda boþ durmamýþ Ýmam Hatip Lisesi'nin birinci kýsmýný dýþardan bitirerek mezun olmuþtur. -Hayatý, Hatýralarý, Eserleri- ÝKÝ DEÐER, ÝKÝ HOCA: OSMAN TÜFEKÝ VE ÝSMAÝL ÝPEKÝ Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn, rahle-i tedrisinden geçtiði ilk öðretmeninin babasý Ýsmet Þahinbaþ olduðunu daha önce belirtmiþtik. Mürsel hoca ve yaþýtlarýnýn yetiþmesine katkýda bulunan ve deðerlerin bugüne ulaþmasýný temin eden hocalardan biri de Arapça öðretmeni Osman Tüfekçi'dir yýlýnda Ýskilip'te doðan Osman Tüfekçi, ilkokulu ve ortaokulu âlâ; pekiyi derece ile bitirdikten sonra, mahalli hocalardan ders almaya baþladý. Cýncýllý Mehmet efendiden Arapça, Halebi ve Mülteka okudu. (Mürsel hocamýzýn babasý Ýsmet Þahinbaþ da Tüfekçi hocanýn ders arkadaþýdýr.) Cýncýllý Mehmet efendi zamanýn hatýrý sayýlýr müderrislerindendir ve Ýbn-i Mesut hazretlerine ulaþan ananeli icazete sahip olduðu bilinmektedir. Mahalli hocalardan derslerini tamamlayan Osman Tüfekçi hoca 1909'da Kastamonu'da yapýlan ilmiye imtihanýna katýlýr ve bu imtihaný kazanýr. Bir müddet Ýskilip Kütüphanesi'nde çalýþýr. Þeyh Yavsi Camii'nde imamlýk, Pazarbaþý Camii'nde hatiplik yapar. Yaptýðý bütün görevler sýrasýnda din ilimlerine ve milli kültüre hizmet eder. Elinden geldiðince bildiklerini yeni yetiþenlere aktarmaya çalýþýr. Mürsel hoca gibi gençler kendisinden ders talep ettiðinde tarifsiz sevinç duyarak, coþkuyla verir derslerini. Vakarý, ciddiyeti, samimiyeti ve tok gözlü olmasýyla dikkat çeken Tüfekçi hocanýn öðreticiliði de bir baþkadýr. Ders sýrasýnda öðrencilerinin dikkatlerinin daðýlmaya baþladýðýný hissettiði anda, konuyu deðiþtirir, anekdotlar, kýssalarla anlatmaya devam ederken, hem öðrencinin zihnini dinlendirir, hem de bilgi kazandýrmaya devam ederdi. Osman Tüfekçi hoca, nice hizmetten sonra 1957'de rahmeti rahmana kavuþtu. Ýsmail Ýpekçi ise, Mürsel hocanýn fýkýh öðrendiði ve " fazilet- Yayýna Hazýrlayan: Sedat AKAKOYUNLU Kürsüdeki Münevver: MÜRSEL ÞAHÝNBAÞ 4 lerinden yararlandýðý" bir baþka hocaefendidir. O da Ýskiliplidir. Uludere Mahallesi'nde dünyaya gelir. On iki on üç yaþlarýnda geçirdiði bir kaza sonucu bir ayaðý sakat kalýr. Ýlkokulu ve Rüþdiyeyi parlak dereceyle bitiren Ýsmail hoca, öðrenimini devam ettirirken hýfzýný tamamlar ve hafýz olur. Týpký Peyami Safa'nýn 9.Hariciye Koðuþu romanýnýn kahramaný gibi küçük yaþlarda sakat kalmasý, onu ilim öðrenmeye yöneltir. Yoksulluk ve geçim sýkýntýsýna raðmen bu uðurda sebat eder ve kendini yetiþtirir yýlýnda ilk resmi görevini alýr: Ýskilip Uludere Camii imamlýðý. Bu göreve devam ederken açýlan Müftülük sýnavýný kazanýr yýlýnda ankýrý'nýn Þabanözü ilçesine Müftü olarak atanýr yýlýnda vaiz olarak Ýskilip'e döner. Artýk bilgisine baþvurulan, akýl danýþýlan manevi önderlerden biri olarak Ýskilip'te yaþamaya baþlar. Öðrenci yetiþtirir. Nasihatlarle insanlarý doðru yola çaðýrýr. Bereketli bir ömrü 1977 yýlýnda bir Berat Gecesi'nde sona erer. KÜRSÜNÜN AÐRISI Mürsel hocanýn hafýzlýk merasimi ile evlilik merasiminin ayný anda yapýldýðýný söylemiþtik. Henüz çocuk denecek yaþta evlenmesine karþýn, hocanýn evlilik öncesi duyduðu endiþelerin hepsi boþa çýkar. Bunda Mürsel hafýzýn annesi Fatma hanýmýn büyük payý vardýr. Sahip olduðu hayat tecrübesi ile genç karý kocaya kol kanat germekte, olabilecek olumsuzluklarý engellemekte, þefkatle yol yordam öðretmektedir. Anne Fatma haným, bu tutumunu 1957'de vefat edene kadar sürdürecektir. Mürsel hafýzýn deyimiyle," karþýlýklý, sýcak, güçlü bir sevgiye dayalý" evlilik yaþantýsý giderek mazbut bir aile yaþantýsýna döner. Ýlk çocuklarý Muhlis yýlýnda gelir dünyaya. Bu esnada Ýskilip'te bulunan dede Þeyh Faik efendi tespit eder çocuðun adýný. Bir yýl sonra da bu kez dede Ýsmet Þahinbaþ'ýn ismini verdiði Perihan doðar. 1957'de de üçüncü çocuðu Remzi dünyaya gelir. Ayný yýl Mürsel hafýz, Osman Tüfekçi hocadan Arapça dersleri almaya baþlamýþtýr. Diðer yandan da Ýsmail Ýpekçi hocadan da de fýkýh dersleri almaya baþlar. Aslýnda bir taraftan Arapça öðrenerek, bir taraftan da fýkýh talim ederek devam eden bu çalýþmalar, 1940'lý yýllarýn yoksun ortamýnda yarým kalan eðitimi tamama erdirerek din yolunda görev alma arzusunun bir sonucudur; çünkü Mürsel hocaya göre iyi bir din eðitiminin esasý, iyi Kuran okumaktan sonra," metinleri lugat yardýmýyla olsun çözecek kadar olsun" Arapça gramer bilgisine sahip olmaktýr:"asýlda dinin kaynaðý Kuran ve sünnetin dili Arapça olduðu için, bu büyük kaynaklara ulaþmak için Arapça'yý çok iyi ve mükemmel bir þekilde öðrenmek gerekir. Dini baþkalarýna açýklamak üzere yola çýkan bir talebenin iyi ve yeterli Arapça öðrenmesi gerekir. Biz bu gereksinimi karþýlamak üzere hocamýz Os- ISPARTA GÜNLERÝ Dilekçe verilmiþ, atama yapýlmýþtýr;ancak Isparta'nýn Ýskilip'e uzaklýðý tereddütlerin doðmasýna yol açmaktadýr. Tam bu tereddüt günlerinde Isparta'ya tayin evraký çýkagelir. Artýk yapacak bir þey kalmamýþtýr yýlýnýn 28 Ekim günü Isparta'ya ulaþan Mürsel hafýz, ter- minale yakýn bir otele yerleþir. Yanýnda bir yatak, bir de kitap balyasý vardýr yýlýnýn Cumhuriyet Bayramý törenlerini Isparta'da takip eden Mürsel hoca ertesi gün iþbaþý yapar. Mürsel hoca, Isparta'da geçen ilk günler sonunda, hem þehre, hem de cami cemaatýna sempati duymaya baþlar. Ayný þekilde cemaatten de sýcak bir ilgi ve yakýnlýk görmektedir. Öte yandan Mürsel hoca, burada da okuyup araþtýrma yapacaðý, kendini geliþtireceði bir kütüphaneye de kavuþmuþtur. Hem Müftülük'e ait büyücek bir kitaplýk vardýr; hatta Ispartalý Halil Hamit Paþa tarafýndan kurulan Milli Kütüphane de Müftülükle ayný çatý altýndadýr. Burada belirtmek gerekir ki, Mürsel hoca yaþamýný öðrenmek ve öðretmek olmak üzere iki ana damarda devam ettirmiþtir. Bir taraftan kütüphanelerin müdavimi olarak araþtýrma yaparken, bu araþtýrmalarýný da halka uygun lisan ile aktarmýþtýr. Öðrenirken edindiði kitaplardan da hallice bir kütüphanenin sahibi olmuþtur. Hocanýn, mesleki ilkelerine ve öðrenme, araþtýrma isteðine iliþkin olarak söyledikleri bugünün vaizlerine, öðretmenlerine ders olacak niteliktedir: Benim görev yerim vaaz kürsüsüdür. ok önemli bir görevi ifa etmek üzere bu kürsüye çýkmak, öðretici sýfatýyla söz söylemek kolay deðildir. Vaaz ve nasihat, Ýslam'ý her açýdan doðru ve güzel, ikna edici bir konuþmayla açýklamak, muhataplarýný kötülükten sakýndýrmak, iyiliklere davet etmek, öncelikle yeterli, olgun ve dolgun din bilgisi; hazmedilmiþ ve zengin bir genel kültürü gerekli kýlýyor. Ben bu gereksinimi göreve baþladýðým ilk günden hissettim. Okumaya; çok okumaya, bilgi daðarcýðýmý doldurmaya karar verdim. Bunun benim için iki yolu vardý: Bir, kürsüde vereceðim derse çok iyi hazýrlanmak; iki, kalan bütün vaktimi okumaya ayýrmak. Müftülük'te sabit bir görevim olmadýðý için de okumaya çok zamaným olacaktý. Benim meslek hayatým bir yandan okuyup öðrenmek; öte yandan öðretmek ile devam edegeldi. Bu süre otuþ beþ seneyi kapsar. (Sürecek) Ýskilip Kalesi nde ilk adým T arihi Ýskilip Kalesi ni turizme açmak amacý ile Ýskilip Belediyesi tarafýndan ilk adým atýldý. Belediyenin satýn aldýðý taþýnmazlarýn yýkýmýna baþlandý. Kapsamlý bir çevre düzenleme çalýþmasý ile birlikte yýkýlan gece kondu tipi ev ve taþýnmazlarýn yerine 3 adet Ýskilip evi özelliklerini birebir taþýyan konak yapýlacak. Yapýlacak olan evler Sosyal Konaklama Tesisi olarakta hizmet verecek. evre düzenlemeleri ile konaklama ve dinlenme alanlarý oluþturulacak. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Tarihi Ýskilip Kalesi nin turizme kazandýrýlmasý için kararlýlýkla çalýþmalarýnýn ve giriþimlerinin devam edeceðini belirterek baþlatýlan uygulamanýn Ýskilip'e hayýrlý olmasýný diledi. Ýstanbul Eyüp Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci, öðretmen ve öðrenci velileri Ýskilipli Atýf Hoca nýn kabrini ziyaret etti. Bölgeye 3 adet Ýskilip evi özelliklerini birebir taþýyan konak yapýlacak. Eyüp ÝHL Atýf Hoca nýn kabrinde skilipli Atýf Hoca ÝKülliyesi ne Anýt Mezar ve Tarihi Ýskilip Kalesi nde yýkým baþladý. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer Sebze pazarý modernize ediliyor orum un Ýskilip Belediyesi ilçede faaliyet gösteren sebze pazarýnýn üzerinin kapatýlmasý için çalýþma baþlattý. Belediye Baþkaný Numan Sezer, sebze pazarýnýn 20 yýl önce kurulduðunu söyledi. Pazarýn faaliyete geçtiði günden bu yana pazarla ile yapýlan yanlýþ uygulamalarý düzelttiklerini dile getiren Baþkan Sezer, esnafý ilgisiz býrakmadýklarýný dile getirdi. Yanlýþ uygulama ve satýþlardan dolayý pazardaki dükkanlarýn çok sayýda varisi çýktýðýný di- le getiren Sezer, ünkü satýþlarýn sadece encümen kararýyla yapýldýðýný öðrendik. Doðal olarak hak iddia eden, hukuki yola baþvuran bu þahýslarýn tamamýna ulaþtýk. Zor bir süreç yaþadýk fakat kullanýlmakta olan Sebze pazarýnýn belediyemiz mülkiyeti olmasýný saðladýk. Esnafýmýz rahat nefes aldý.'' dedi Baþkan Sezer, çelik çatý ile birlikte pazar alanýnda da düzenlemeler yapacaklarýný, yapýlacak yeni düzenlemeler ile esnafa daha rahat çalýþma ortamý sunulacaðýný kaydetti. Pazar alanýnda ya- pýlacak yeni düzenlemeler ile vatandaþlarýn pazarda her gün alýþ veriþ yapma imkanýna da kavuþacaðýný dile getiren Sezer, yeni sebze pazarý- nýn esnafa ve halka þimdiden hayýrlý uðurlu olmasýný diledi.(ýha) Ýskilip Belediyesi ilçede faaliyet gösteren sebze pazarýnýn üzerinin kapatýlmasý için çalýþma baþlattý. ziyaretçi akýný hafta sonlarý olduðu gibi hafta içinde de devam ediyor. Anýt Mezar ýn dünkü ziyaretçileri Ýstanbul Eyüp Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci, öðretmen ve öðrenci velilerinden oluþan 53 kiþilik kafile oldu. Kafile, Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesini ziyaret ederek dualar okudular. Erkek ve haným mescitlerinde namaz kýldýlar. Ziyaretçilere Ýskilip Belediyesi Kültür yayýnlarý kapsamýnda bastýrýlan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý daðýtýldý. Kafile þehir parkýnda çay içtikten sonra Külliyenin yapýmýný kýsa sürede ve muhteþem güzellikte yapýlmasýný saðlayan Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'e ve emeði geçenlere teþekkür ederek ilçeden ayrýldýlar. Ziyaretçilere Ýskilip Belediyesi Kültür yayýnlarý kapsamýnda bastýrýlan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý daðýtýldý.

7 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu orum u ziyaret etti Sokak karanlýðýnda siyaset yapýlmaz M HP Genel Baþkan Yardýmcýsý eski Sanayi ve Ticaret Bakaný MHP Ýzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrýkulu'nun orum ziyaretinde ilk duraðý MHP Ýl Baþkanlýðý oldu. Tanrýkulu burada yaptýðý açýklamasýnda, Türkiye'de siyasi istikrarýn yanýsýra, ekonomik istikrarýn da bozulduðunu belirterek, "Siyaset, sokaklarýn karanlýðýnda deðil, seçim meydanlarýnýn aydýnlýðýnda yapýlýr." dedi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve parti yöneticileri tarafýndan karþýlanan Tanrýkulu, MHP Ýl Baþ- MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kenan Tanrýkulu, MHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. kaný'nýn selamlama konuþmasýndan sonra bazý açýklamalarda bulundu. Gezi parký adý altýnda yapýlan eylemlerin tüm ülke genelinde patlak verdiðini ifade eden eski Bakan, bu yaþanan olaylarýn, ekonominin pek çok noktasýnda zara yol açtýðýný ve yatýrým- cýyý kaçýrdýðýný söyledi. "MHP olarak sorumlu siyaset anlayýþýmýzý bu olaylarda da devam ettirdik." diyen Tanrýkulu, siyasetin sokaklarýn karanlýðýnda yapýlamayacaðýný, seçim meydanlarýnýn aydýnlýðýnda yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. orum MHP teþkilatýndan övgülü sözlerle bahseden Ahmet Kenan Tanrýkulu, MHP'nin orum'da Milletvekili bulunmadýðýný, kendisinin orum Milletvekili gibi hareket ederek, orum teþkilatýnýn tüm taleplerinin takipçisi olacaðýný vurguladý. Basýn açýklamasýndan sonra, parti yöneticileri ile kýsa bir toplantý yapan Tanrýkulu, daha sonra bazý sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet kenan Tanrýkulu, ekonomik deðerlendirmelerde bulundu. Ekonomik krizin sesleri geliyor Eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Tanrýkulu, sonbaharda ekonomik kriz olacaðýný söyledi T icaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal ve yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý, eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu, Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar olmadýðýný, sonbaharda ekonomik krizin seslerinin bugünden duyulmaya baþlandýðýný söyledi. TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, orumla ilgili ekonomik verileri paylaþtýðý eski Bakan'a, teþvik ve demiryolu ile ilgili çalýþmalar gündeme geldiðinde, katký vermelerini beklediklerini aktardý. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, parti yöneticileri ve TSO yönetim kurulu üyelerinin de yer aldýðý ziyarette, orum'a uzaktan bakýldýðýnda, orum'un kendi dinamikleri ile gerçekleþtirdiði canlý bir ekonominin var olduðunun görüldüðünü, ancak içerden bakýldýðýnda ise özellikle teþvik uygulamalarý dolayýsýyla o- rum'un olmasý gereken yerde bulunmadýðýnýn farkedildiðini ifade etti. Türkiye'nin siyasi istikrarsýzlýk içinde olduðunu, son yaþanan olaylarla birlikte de ekonomi istikrarýný da kaybettiðini dile getiren Tanrýkulu, "Yatýrým ortamý nazlý bir kuþ gibidir, ürkütülmemeyi ve sevilmeyi bekler, güven arar. Bu güven ortamýný oluþturmak ta ülkeyi yönetenlerin sorumluluðudur." dedi. Sonbahar öncesi kriz seslerinin hissedildiðini hatýrlatan Tanrýkulu, bu tespitin bir kehanet olmadýðýný, ülkenin etrafýnýn ateþ çemberi ile çevrili olduðunu, yatýrýmcýnýn kendisine güvenli limanlar aradýðýný aktardý. Ziyaretin ardýndan TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, ziyaret anýsýna MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve eski Sanayi-Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu'na teþekkür plaketi vererek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Borsa yönetimini kutladý Ziyarete Sungurlu TSO BaþkanýAbdulkadir Þahiner de katýldý. Tanrýkulu parti yöneticileri tarafýndan karþýlandý. Ýlk ziyaret Türk-Ýþ e TBMM yi yasa fabrikasýna dönüþtürdüler T ürk Ýþ Temsilcisi Sefer Kahraman'ý ziyaret eden MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu, TBMM'de yasa kalitesinin düþtüðünü, TBMM'nin yasa fabrikasý haline getirildiðini söyledi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve parti yöneticilerinin de yer aldýðý ziyarette, Türk Ýþ'e baðlý sendika baþkanlarý da hazýr bulundu. Sefer Kahraman, Þeker Fabrikalarý ve NBÞ hakkýnda hazýrladýðý dosyasýný sunduðu Ahmet Kenan Tanrýkulu'na iþçilerin sorunlarý hakkýnda bilgi vererek, özellikle 2007 yýlýndan beri kadro bekleyen yaklaþýk 30 bin kiþi bulunduðunu, kadrolarýn verilmesi konusunda destek beklediklerini bildirdi. Kahraman ayrýca taþeron iþçilerin yaþadýðý sorunlara da deðinerek, taþeron iþçilerin çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve sendika üyelik haklarýnýn tanýnmasý için de muhalefet partilerinden destek beklediklerini söyledi. 'Yasalar torbayla çýkarken, þimdi çuvalla çýkýyor' TBMM'de yasama faaliyetlerinin bir yarýþ haline dönüþtürüldüðünü., en çok yasayý çýkar- MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kenan Tanrýkulu, Türkk Ýþ Temsilciliðini ziyaret etti ma gibi bir çabayla hareket edildiðini ifade eden Tanrýkulu, "Araþtýrýlmadan hazýrlanan yasalar, torba halinde çýkarýlýrken, þimdi çuvalla çýkarýr oldular. Özensiz hazýrlanan yasalar sürekli geri dönüyor, bunun ceremesini de vatandaþ çekiyor." dedi. MHP'nin duyarlýlýklarýný paylaþmak için orum'u ziyaret ettiðini aktaran MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý, iþçi kesi- M Tanrýkulu ve parti yöneticileri, ziyaret ettikleri SMMMO yönetimine hayýrlý olsun dileklerini iletti. sahibi olduðunu hatýrlatarak, Kamu Denetim Kurumu'nda SMMMO üyelerinin görev hakký konusunda siyasetçilerden destek bekledikle- ekonomik nabzýný tutuðunu belirten MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kenan Tanrýkulu izlenmesi gereken bir yol haritasý çýktýðýný söyledi. Tanrýkulu, bakan olduðu dönemlerde borsa adýna yapýlan bazý çalýþmalarýnýn karþýlýðýný gördüðünü belirterek, "Ankara'da açýk bir kapýnýz var. Kapýmýz size her zaman açýk" dedi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, orum'da zengin bir ürün yelpazesi bulunduðunu söylediði konuþmasýnda, dünyanýn en kaliteli cevizinin ve pirincinin orum'da üretildiðini sözlerine ekledi. M taklak oldu. 7-8 milyar dolar kaçmýþ. Dolar durmadan deðiþiyor. Baþbakan faiz lobisi var diyor. Faiz lobisi kim? Bankalarý kastediyorsa, bankalarýn hiçbiri faizin yükselmesini istemez. Ülkenin Baþbakaný bunu anlamýyor mu, anlýyor ama iþine gelmiyor. Bir hedef göstermesi gerekiyordu, gösterdi de zaten" diye konuþtu. Tanrýkulu daha sonda MHP orum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ýlçe Baþkaný Paþa Öksüz ve partililerle birlikte Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarette kýsa bir konuþma yapan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, "1980'li yýllarýna bakarsak Sungurlumuzun nüfusu 100 bindi. Þimdi ise 55 binlere düþtü. Bizim hesabýmýz Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ni yýlýnda tam anlamýyla faaliyete geçirmekti. 57. hükümet daðýlýnca 10 yýl gibi uzun bir süre elektrik bekledik. Bu 10 yýllýk zaman zarfýndan fabrika yapmak için müracaatlar oldu, ancak enerji olmadýðýndan dolayý çevre illere kaçtý. Sungurlu ekonomik ve sosyal anlamda çok þeyler kaybetti. Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerimizi gerçekleþtirdik ve dinamik bir kadro kurduk. Birlik ve beraberlik içersinde bundan sonra çalýþmalarýmýz devam edecektir. Özlediðimiz Sungurlu'yu tekrar eski haline getireceðiz" þeklinde konuþtu. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrýkulu ise, "Siz artýk duayen yöneticisi- niz. Bu tecrübelerle Sungurlu'ya daha çok hizmet edeceksiniz" ifadelerini kullandý. Býrakýn bir ili, bir ilçeye Organize Sanayi Bölgesi getirilmesi çok zor diyen Tanrýkulu, "Bize Sungurlu'ya Organize Sanayi Bölgesi kuracaðýz fikriyle gelindiðinde bunu çok büyük bir cesaret olarak karþýladýk. O dönemin yöneticileri ýsrarla ve büyük bir fedakarlýkla taþýn altýna elini soktu ve projelendirme aþamasýna gelindi. Ama þimdi baktýðýmýzda 2 tane fabrika kurulmuþ, yüzde 98'si boþ durumda. Enerji ve doðalgaz meselesini çözüme kavuþturduðunuzda bu sayýnýn artacaðýný, hatta ileriki yýllarda seçici olacaðýnýzý düþünüyorum. Ýnanýyorum ki burasý cazibe merkezi olacaktýr" diye konuþtu.(ýha) Eski Bakan Tanrýkulu, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Bankalar faizin yükselmesini istemez minin hakettiði ücreti alamadýðýný, özellikle þeker kanununda, NBÞ kotalarýnýn sürekli artýrýldýðýný, bunun da ciddi sýkýntý ve problemleri beraberinde getirdiðini sözlerine ekledi. SMMMO yönetimine hayýrlý olsun ziyareti HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kenan Tanrýkulu, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini aktardý. Parti yöneticileri ve SMMMO yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette, ekonomi konularýnda sohbet eden eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Tanrýkulu, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ýn mesleki konulardaki taleplerini dinledi. Yýldýrým konuþmasýnda meslek mensuplarýnýn çok zorlu sýnav ve staj sürelerinden geçerek yetki belgesi M HP Genel Baþkan Yardýmcýsý eski Ticaret ve Sanayi Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyarette bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve ekibini yeni görevinden dolayý kutlayan Tanrýkulu, baþarý dileklerini bildirdi. orum'un sosyal ve rini aktardý. Özellikte baþtan sona yenilenen Türk Ticaret Kanunu üzerine yapýlan sohbette, TBMM'nin kanun çý- karma ve hazýrlama konusunda özensiz olduðunu ifade ederek, yaþanan tüm olumsuzluk ve sýkýntýlarýn kaynaðýnýn gerektiði kadar araþtýrma yapýlmamasý olduðunu söyledi. Üç hilalli bayrak tartýþmasýna cevap verdi Bir basýn mensubunun sorusu üzerine AK Parti mitinginde yer alan üç hilalli ve bozkurtlu bayraklarýn, tamamen organize bir iþ olduðunu, bunu kimlerin yaptýrdýðýný da çok iyi bildiklerini söyleyen Tanrýkulu, "Ucuz ve basit bir organize ve tertip olduðu gün gibi açýktýr. Eðer çok istiyorlarsa, bir onlara üç hilalli ve bozkurtlu bir bayrak göndeririz Ancak onu taþýmak da yürek ister." diye konuþtu. HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kenan Tanrýkulu, "Baþbakan faiz lobisi var diyor. Faiz lobisi kim? Bankalarý kastediyorsa, bankalarýn hiçbiri faizin yükselmesini istemez" dedi. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili ve eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu, bir dizi ziyaret gerçekleþtirmek üzere orum'un Sungurlu ilçesine geldi. Ýlk olarak MHP Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden Ahmet Kenan Tanrýkulu, burada partililerle görüþtü. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tanrýkulu, "Sungurlu'nun Organize Sanayi Bölgesi benim bakanlýðým zamanýnda kuruldu. Bakýyorum þu anda 2 adet fabrika faaliyete geçmiþ. Yüzde 98'i boþ durumda. Biz Sungurlu'yu sadece hububat tarýmýna mahkum etmeyelim, Sungurlu cazibe merkezi olsun diye Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasý için çalýþtýk. Ama sene geçmiþ deðiþen hiçbir þey olmamýþ" dedi. Taksim Gezi Parký olaylarýna da deðinen Tanrýkulu, "Taksim Gezi Parký olaylarý nedeniyle bakýyorsunuz borsa tepe- MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzmir Milletvekili ve eski Sanayi ve Ticaret Bakaný Ahmet Kenan Tanrýkulu, Sungurlu TSO yu ziyaret etti.

8 8 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Pancarda ilk avans ödemesi 24 Haziran da Gülesin Aðbal Demirer üreticilere de 4,68 milyon TL. tutarýnda birinci nakdi avans ödemesinin 24 Haziran Pazartesi günü ödeneceðini bildirdi. Öztürk, Böylelikle, bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiþ olan 6,86 milyon TL ile birlikte 2013 yýlý ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý 11,54 milyon TL ye ulaþmýþ olacaktýr. dedi. orum pancar üreticisine pilk nakdi avans ödemesi 24 Haziran Pazartesi günü yapýlacak. orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, fabrika tarafýndan 2013 yýlý Ekim ayýnda pancar alýmlarýnýn baþlayacaðýný, Cep telefonlarýndaki sinsi tehlike T ýp ve Biyolojide Elektromanyetik Alan Sempozyumu'na çok sayýda ülkeden katýlan týp kökenli bilim adamlarý ve araþtýrmacýlar, cep telefonlarýndaki sinci tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Cep telefonlarýnýn yaydýðý radyasyonun en çok anne karnýndaki ve yeni yeni doðan bebeklere zarar verdiðine dikkat çeken proföserler, elektromanyetik alan oluþturan ve radyasyon yayan cep telefonlarýnýn tümörden beyin hasarlarýna, kanserden üreme bozukluklarýna kadar birçok hastalýðý tetiklediði, vücutta etkilemediði hücre bulunmadýðýnýn altýný çizdi. Sempozyumun sonuç bildirgesine iliþkin toplantý, üniversitenin konuk evinde yapýldý. Toplantýya katýlan ABD evre Saðlýðý Örgütü (Enviromental Health Trust) Kurucu Baþkaný Prof. Dr. Devra Davýs, Utah Üniversitesi'nden Lloyd Morgan, New York'taki Sloan-Kettering Kanser Merkezi üyesi Prof. Dr. Dr. David Gültekin, Avustralya Wellington Victoria Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mary Redmayne, Gazi Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalý Kurucu Baþkaný ve Radyasyon Korunma Mer- kezi (GNRK) Müdürü Prof. Dr. Nesrin Seyhan ile Türk Stereoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Kaplan, cep telefonlarýn vücuttaki zararlarýnýn ulaþtýðý boyutlarla ilgili bilgi verdi. Cep telefonlarýnýn yaydýðý radyasyonun tümör ve göðüs kanserini tetiklediðinin tespit edildiðini dile getiren ABD evre Saðlýðý Örgütü Kurucu Baþkaný Prof. Dr. Devra Davýs, en büyük zararý ise çocuklarýn gördüðünü kaydetti. Prof. Dr. Davýs, Yapýlan bilimsel araþtýrmalar, cep telefonlarýndan yayýlan radyasyonun yeni doðan hayvanlarý annelerinden daha çok etkilediðini gösteriyor. Cep telefonu 2 yönlü mikro dalga cihazdýr. Radyasyonun yarýsý dokuya iþlemektedir. Bu nedenle yavru hayvanlarýn beyinleri, gözleri, derilerinde zarar tespit edildi. Bu çok önemli bir mevzu. ocuklarýn beyninde daha çok sývý var ve kafatasý daha ince. Bu yüzden çocuklarý korumak istiyoruz. ocuklarýn bir deney hayvaný olarak kullanýlmasý doðru deðildir. Bisiklet sürdükleri onlara kask veriyoruz, arabada kemer takýyoruz. Cep telefonlarý da ayný þekilde daha güvenli þekilde kullandýrýlmalýdýr. Güvenli olmak, üzgün ol- maktan daha iyidir. bilgisini verdi. Cep telefonu radyasyonuna iliþkin yapýlan klinik araþtýrmalarýnda cep telefonlarýný kendi yakýnlarýnda kullanan erkeklerde daha az sperm sayýsý olduðu görüldüðünü ifade eden Prof. Dr. Davýs, Þuan göðüs kanserine iliþkin önemli bir çalýþma yürütüyoruz. Bu ön rapor ama çok önemli. 6 bayanýmýz var. Bunlar çok sýk görülmeyen tipte göðüs kanserine sahipler. Bu kadýnlar, cep telefonlarýný göðüslerine yakýn yerlerde tutuyorlardý. Cep telefonunun bulunduðu yerlerde tümör teþhis edildi. Bazý Afrika ülkelerindeki kadýnlarda göðüs kanserinin artmasýnýn bir nedeni de cep telefonlarýný iç çamaþýrýnda taþýmak olabilir. açýklamasýnda bulundu. Tüm elektronik cihazlar tehlike saçýyor Gazi Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalý Kurucu Baþkaný ve Radyasyon Korunma Merkezi (GNRK) Müdürü Prof. Dr. Nesrin Seyhan ise baz istasyonlarýndan evlerdeki elektrikli aletlere, pille çalýþan cihazlardan hastanelerdeki týbbi görüntüleme makinelerine kadar tüm elektronik sistemlerin insan saðlýðý için büyük tehdit oluþturduðunun altýný çizdi. Prof. Dr. Seyhan, 24 saat baz istasyonundan radyasyona maruz kalmak, kronik hastalýklara sebep oluyor. Problem buradadýr. Baz istasyonlarý mahalle aralarýnda kurulmamalý, çatýlara konmamalýdýr. Bütün kullandýðýmýz cihazlar elektromanyetik alan oluþturuyor ve bizi etkiliyor. Vücudumuz elektromanyetik alanlara karþý son derece duyarlý. Týp fakültelerinde X ýþýnla görüntülemenin en son yapýlmasý gereken tetkik yöntemi olmalýdýr. Önce ustrasaund ve klinik tetkikleri yapýlmalý, sonra manyetik rezoransa, en sonunda da tomograifi ya da mamografiye baþvurulmalýdýr. ifadelerini kullandý. Radyasyondan korunmak için... Cep telefonlarýnýn sohbet aracý olmadýðýnýn altýný çizen uzmanlar, telefon radyasyonundan korunmak için alýnacak tedbirleri þöyle sýralýyor; -Mutlaka kulaklýk kullanýlmalý -En az 10 milimetre uzaktan konuþulmalý -Mümkün olduðunca kapalý tutulmalý -Yatarken baþucunda durmama Tükenmiþlik sendromu gri þehirlerde daha fazla O yuncu Meryem Uzerli lek hayatýnýn memuriyete ile gündeme gelen tüçok daha fazla yatkýn olkenmiþlik sendromunun, duðu Ankara'da insanlar Ankara gibi memuriyet yaþehrin griliðini, tükenmiþþamýnýn daha yoðun olduðu, liðini yüzlerindeki çizgidenizden uzak, karasal iklilerde taþýyorlar. Pek çok me sahip "gri þehirler"de dagözlem sonucu, akran yaþha fazla olduðu belirtildi. lardaki bir Ýstanbullu ile Ankaralý'yý kýyasladýðýankara'da yaþam koçmýzda Ankara'da yetiþen luk eðitimi veren HelpA kiþinin diðerine göre daha Akademi'nin genel koordiyaþlý gözüktüðünü farkenatörü Gülþah Sam Orhan, debiliyoruz. Ayrýca deniztükenmiþlik sendromunun den uzak, karasal iklime kendini psikosomatik veya sahip olmasý da bunda fizyolojik bir takým belirtiönemli etken. Þehirlerin lerle gösterebildiðini kaydetgri ve enerjisi düþük yapýti. sý insanlarýn fizyonomisisendrom "gri þehirler"de daha fazla görülüyor. Geliþmiþ ülkelerde en ni, psikolojisini büyük çok saðlýk çalýþanlarý arasýnda yaygýn olan bu rahatsýzlýðýn kiþinin iþi oranda etkiliyor. Þehirlerdeki deniz enerjisi kiþilerin ruhsal arýnmasýnbýrakmasýna kadar gidebilen bir süreci kapsadýðýnýn altýný çizen Orda yardýmcý oluyor, Ankara gibi denize sahip olmayan þehirlerin çok han, "Hastada meydana gelen fiziksel ve zihinsel yorgunluk hali; hizdaha fazla renklendirilmesi gerektiðini düþünüyorum." met götürülen kiþilerin umursanmamasý, duyarsýzlaþma, önceden Bulaþýcý etkisi var önemsenen konulara artýk kayýtsýzlýk duyma gibi özelliklerle baþlýyor. Tükenmiþlik sendromu kiþilerin motivasyonunda düþmeye, hayattan Gülþah sam Orhan, tükenmiþlik sendromu gibi enerjiyi emen pek zevk almamaya kadar gidebilen süreçlerle ilerliyor" dedi. çok psikolojik rahatsýzlýðýn bulaþýcý olduðuna da iþaret ederek, "Tükenen birey iþinden geri çekilmediði takdirde diðer çalýþanlar üzerinde Gülþah Sam Orhan, saðlýk alanýnýn dýþýnda çok sayýda meslek de tüketici bir enerji etkisi býrakacak, diðerlerinin motivasyonunu da grubunda da görülen "Tükenmiþlik Sendromu"nun hobilere zaman bozacaktýr" dedi. ayýrmayan, sürekli iþ stresi yaþayan, sosyal aktivitelerden uzak bireylerde çok sýk yaþandýðýnýn altýný çizerek, þöyle devam etti: "Pek çok Tükenmiþlik sendromu ve enerji düþüklüðünü yaþamamak için farklý rahatsýzlýkla karýþtýrýlabilen "Tükenmiþlik Sendromu" motivasalýnabilecek bir takým önlemler olduðunu vurgulayan Orhan, "Kiþinin yonsuzluk ilerledikçe bireylerin ruh hallerinin depresifleþmesine setatile daha fazla zaman ve bütçe ayýrmasý gerekiyor. Uzun süreli stresbep oluyor. Enerji kaybýnýn temel semptom olduðu tükenmiþlik senli iþ hayatý bireyi tükenmiþliðe doðru itiyor. Kiþi ve kurumlarýn öfke dromunda þehirlerin etkisi ve yapýsý da büyük. Metropol þehirlerde þeve stres yönetimi hakkýnda Kiþisel Geliþim Eðitimleri alarak bilinçlenhirleþmenin de sendrom üzerinde etkisi var. Enerji yapýsý yüksek þemesi þart. Diðer yandan kiþilerin kendilerine uygulayacaklarý meditashirlere oranla, tükenmiþlik sendromu yorgun þehirleri daha çok vuruyon, gevþeme egzersizleri ve su tüketimini arttýrmak da tükenmiþlik yor. Ülkemizde "gri þehir" olarak tabir edilen Ankara'da þehrin yaný sýsendromuyla savaþmakta etkin maddelerden ilk sýralarda" diye konuþra insanlarýn yüzlerinde de yorgun ve tükenmiþ bir ifade mevcut. Mestu. Osmanlýca Türkçesi kursunu baþarýyla tamamlayan 27 kursiyere sertifikalarý verildi. Osmanlýca öðrendiler orum un Sungurlu ilçesinde Halk Eðitim Müdürlüðü bünyesinde açýlan Osmanlýca Türkçesi kursunu baþarýyla tamamlayan 27 kursiyere sertifikalarý verildi. Sertifika törenine Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Halk Eðitim Müdürü Ahmet Yýlmaz ve kursiyerler katýldý. Hayrat Vakfý ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü iþ birliði kapsamýnda Osmanlýca Türkçesi kursu 13 Mart ta baþladý. 2 ay gibi bir süre devam eden kurs sonucunda baþarýlý olan kursiyerlere Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve Halk Eðitim Müdürü Ahmet Yýlmaz tarafýndan sertifikalarý takdim edildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, istenilen kursiyer sayýsýna ulaþýldýðý taktirde HEM bünyesinde her türlü kursu açabileceklerini söyledi. HEM yetkilileri Osmanlýca kursunun Eylül ayýnda tekrar açýlacaðýný ve katýlmak isteyen kursiyerlerin yaz boyunca, Osmanlýca online kayýt web adresinden ön kayýtlarýný oluþturabileceðini belirttiler.(ýha) Sertifika törenine Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun katýldý. Halk Eðitim Müdürü Ahmet Yýlmaz kursiyerlere sertifika verdi. Þehitlikte düzenleme orum un Sungurlu Belediyesi Karþýyaka Mezarlýðý'nda bulunan þehitlikte çevre düzenlemesi yapýlýyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Bu vatan için canlarýný feda eden kahraman þehitlerimize ne yapsak azdýr. Sungurlu Belediyesi olarak Karþýyaka mezarlýðýnda bulunan askeri þehitlikte çevre ve peyzaj düzenlemesinin yapýmýna devam ediyoruz. Yeþillendirme ve merdiven yapýmý çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Artýk þehitlik ve þehitlik anýtý arasýnda bulunan eski merdiveni yeniden düzenleyerek halkýmýzýn daha rahat koþullarda her iki bölüme de ulaþmasýný saðlýyoruz. dedi. (ÝHA) Mezarlýðý'nda bulunan þehitlikte çevre düzenlemesi yapýlýyor. Mezarlýklar bakýma alýndý orum un Sungurlu Belediyesi tarafýndan ilçede bulunan mezarlýklarda temizlik çalýþmalarý baþlatýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu merkezde yer alan mezarlýklarda bakým çalýþmalarýna baþladýklarýný belirterek, önümüzdeki günlerde mezarlýklarýn genel temizlikten geçirileceðini söyledi. Yav mevsiminin gelmesiyle birlikte yeþil alanlar, parklar ve mezarlýklarýn bakýma alýndýðýný dile getiren Uzunkaya, çalýþmalarýn en kýsa sürede tamamlanacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) Ýlçede bulunan mezarlýklarda temizlik çalýþmalarý baþlatýldý.

9 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN Bizi sorgulamak güdümlü örgütlerin haddi deðil S aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Gezi Parký eylemleri için KESK, DÝSK, TMMOB, TTB VE TDB nin destek ve grevine iliþkin eleþtirilere cevap verdi. Önceki gün Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde basýn açýklamasý eylemi gerçekleþtiren KESK, DÝSK, TMMOB, TTB VE TDB adýna konuþan SES orum Þube Baþkaný Kocatüfek, Taksim Gezi Parký'na vahþice saldýrýlarak 15 Haziran 2013 günü boþaltýlmasý, Taksim ve çevresinde polis terörü estirilmesi, Ýstanbul'da adeta sýkýyönetim ilan edilmesi üzerine alýnan bir günlük destek grevi ve eylem kararý, hükümet politikalarýna yandaþlýðý pekiþtirme görevi gereði, üstüne vazife olmayan bazý örgütlerce eleþtirilmiþ, eleþtiriden öte Halktan Yana olan bu tutum Halka Ýhanet olarak nitelendirilerek saldýrýlmýþtýr. dedi. lara, yazar, sanatçý, öðretim üyesi, doktor, hemþire, tüm halka saldýran uygulamalara karþý çýkmayý, bu vahþice saldýrýlarýn durmasý için emekçilerin grev kararý almasý ve alana çýkmasýný Halka Ýhanet olarak nitelendirmektedir. Bu da yetmezmiþ gibi sendikamýzý ve konfederasyonumuzu 28 Þubat zihniyetiyle eþdeðer görmeleri sadece bize deðil Türkiye emek ve demokrasi mücadelesine katký sunmuþ tüm kesimlere de hakarettir. Sendikamýz ve konfederasyonumuz yýllýk mücadelesinde yüzlerce faili meçhul cinayetle, yüzbinlerce soruþturma, binlerce sürgün, binlerce gözaltý ve yüzlerce tutuklamaya maruz kalarak örgütlenme hakkýný elde etmiþtir. Bu gün sözde bile olsa bu çevrelerin sendika adý altýnda örgütlenebiliyor olmalarý KESK'in bedel ödeyerek açmýþ olduðu bu kanal sayesindedir. Bu nedenle demokrasiye yaklaþýmýmerter Kocatüfek mýzý ve mücadele pratiðimizi sorgulamak bu güdümlü örgütlerin haddi deðildir. 10 YILLIK TEPKÝ GEZÝ PARKI DÝRENÝÞÝYLE SÝMGELEÞ- TALÝHSÝZLÝK DEÐÝL SAHÝPLERÝNÝN SESÝ AIKLAMALAR Günlerdir süren eylemlerin aslýnda AK Parti hükümetinin 10 yýllýk politikalarýna karþý halkýn tepkisi olarak Taksim Gezi Parký Direniþi ile simgeleþtiðini ifade eden Kocatüfek, Eylemler tüm dünyanýn gözü önünde cereyan etmekte genç-yaþlý, çoluk-çocuk, kadýn-erkek, halktan her kesim katýlmýþtýr. Buna karþýlýk hükümetin korku ve telaþ içinde demokratik tepkilerini ortaya koyan halkýn üzerine kolluk güçlerini pervasýzca saldýrdýðý, 20 günü aþkýn süredir her gün yaþadýðýmýz bir gerçektir. Sözde Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri ni temsil ettiðini iddia edenler, görevleri emekçilerin haklarýný savunmak, haklarý için mücadele etmek olan bir örgüt olmasý gerekirken emek ve emekçiye düþman, emekçilere karþý politikalarla haklarýný birer birer ortadan kaldýran hükümetin reklamýný yapmýþlardýr. Saðlýk alanýnda güdümlü örgütlü ve adýna sendika diyen bir yapýnýn son süreçte yaþanan olaylarda, pervasýzca saldýranlardan yana olmak yerine, 4 kiþinin hayatýný kaybettiði, onlarca insanýn hala yaþam mücadelesi verdiði ve sakat kaldýðý, binlerin yaralandýðý, yüzlerle ifade edilecek göz altýlarýn yaþandýðý, saðlýða zararý kanýtlanmýþ kimyasallarla halkýn üzerine, üstelik hiçbir ayýrým yapýlmaksýzýn saldýrýlara karþý çýkmak deðil midir? Adýna sendika diyen bir örgütün sendikamýz hakkýnda yaptýðý bu açýklamalarý talihsizlik olarak deðerlendirmiyoruz. ünkü bu yaklaþýmýn sahiplerinin sesi açýklamalar olduðunu biliyoruz. Asýl ihanet; emek ve emekçiye düþman, uyguladýðý politikalarla emekçileri daha da yoksullaþtýran, iþ güvencesini ortadan kaldýrarak esnek-kuralsýz çalýþmayý, taþeron eliyle kölece çalýþtýrmayý neredeyse kural haline getiren bir hükümetin politikalarýný üstüne vazifeymiþ gibi savunmak deðil midir? Asýl ihanet; halkýn ödediði vergilerle maaþ alan emekçileri halkýn taleplerine duyarsýz hale getirerek, halk ve emekçileri ayrýþtýran yaklaþýmdadýr. Yoksa toplumun her alanýna müdahale eden, kaç çocuk doðurulacaðýndan, nasýl doðum yapýlacaðýna, nasýl makyaj yapacaðýna, hangi yaþta okula baþlanacaðýndan, okulda hangi derslerin seçileceðine, ne içileceðine, hangi inanca sahip olunacaðýna kadar her þeyi belirleme hakkýný kendinde gören baskýcý-otoriter bir politikaya karþý, demokratik ve barýþçýl bir þekilde eylem yapanlarýn eylemlerini terörize eden uygulamalara karþý destek olmak sahibinin sesi olmaktan baþka ne ile ifade edilebilir? Bu sorularýn cevabýný önce Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri, sonra da halkýmýza býrakýyor, adýna sendika diyen örgütü, üstüne vazife olmayan iþleri býrakýp, asli görevi olan emekçiler ve halký için mücadele görevini yerine getirmeye çaðýrýyoruz. TÝ BÝZÝ SORGULAMAK GÜDÜMLÜ ÖRGÜTLERÝN HADDÝ DEÐÝL Adýna sendika diyen örgüt; demokratik ve barýþçýl bir mücadele yoluyla talepleri için bu eylemleri yapan gençlere, kadýnlara, çocuk- Hitit Üniversitesi nde bir öðretim üyesi ünvan yükseltti. Ünvanda yükseldiler itit Üniversitesi nde bir öðretim üyesi H ünvan yükseltti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Re- orum Atatürk Anadolu Lisesi öðretmenleri çið köfte partisinde buluþtu. Eðitimciler çið köfte partisinde orum Atatürk Anadolu Lisesi öðretmenleri, yýl sonu öðretmenler kurulu toplantýsýnýn ardýndan, okul bahçesinde hizmete giren çay bahçesinde çið köfte partisi yaptýlar öðretim yýlýnýn konularýný görüþen öðretmenler, uzun süren bir toplantýdan sonra okul bahçesinde hizmete giren çay bahçesinin iþletmecisinin ikramý ile tatile merhaba dediler. Okulun tatil olmasýyla tamamen tatile girmeseler de tatil havasýný yaþamaya baþlayan öðretmenler ve idarecilere okul personeli de eþlik etti. Mutlu bir tablo çizen öðretmenler çay bahçesinin yöneticisine teþekkür ederek ayrýldýlar. Askerî mahkemeye taraf suçlamasý pan þehit aileleri, askeri mahkemenin taraflý davrandýðýný iddia ederek sanýklarýn sivil mahkemede yargýlanmasýný istedi. 1. Hava Kuvvet Komutanlýðý önünde bir açýklama yapan þehit babasý Zekai Dülger, yargýlamayý yapan askeri mahkemeye sert tepki gösterdi. "Olay tamamen tertiplenmiþtir. Tamamen bilirkiþi raporu yürütmenin emri ile hazýrlanmýþtýr. Her þey danýþýklý dövüþtür" diyen Dülger, mahkemede adeta bir Hacivat, Karagöz oyunu oynandýðýný savundu. Þehit aileleri mühimmat davasýnýn sivil mahkemede görülmesini istiyor Þehit aileleri, basýn ilgi göstermemesine ve yapmamasýna da tepki kuruluþlarýnýn olaya fazla bu konuda yeterli haber gösterdi Zeytinyaðýnýn faydasý Z eytinyaðý, kanserden ölüm riskini düþürüyor. California Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmaya göre hayvansal yaðlar yerine bitkisel yaðlarla beslenen prostat kanseri hastalarýnda ölüm riski daha az. JAMA International Medicine dergisinde yayýmlanan araþtýrma, kalp-damar hastalýklarý riskini azaltan bitkisel yaðlarýn, prostat kanserine yakalananlarýn yaþam Zeytinyaðý, kanserden ölüm riskini düþürüyor. FAKIOÐLU TÝCARET (.HAK:1686) * ALIPAN * ALIPAN VÝDASI * TAVAN PROFÝLLERÝ * DUVAR PROFÝLLERÝ * ASKI TELLERÝ * ASKI MASAÞI * EKLEME PARASI * DERZ BANDI * ELÝK DÜBEL * YAPRAK ÞÝNGIL * ÞÝNGIL ÝVÝSÝ * SU YALITIM MEMBRANLARI * TELÝSLÝ KREMÝT ALTI ÖRTÜSÜ * ÝMENTO * KÝRE * KUM * ALI * MOZAÝK * ÝVÝ * ÝNÞAAT TELÝ * KÝLÝTTAÞI * BORDÜR * KÜPEÞTE ARÝF FAKI KABA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ * KÖÞEBENT * ODUN * KÖMÜR * B. ÝMENTO * TUÐLA * KÝREMÝT * MAHYA * BACA TUÐLASI * BACA DÝRSEK * BACA BORUSU * BACA ÞAPKASI * KARO * OLUK * KLÝPS * ÞÝNGÝL * AGRAF vs... ÜRÜNLERÝMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Kale Mah. Kýbrýs Cad. No:96 ORUM Tel: Faks: süresini de uzatabileceðini gösterdi. California Üniversitesi'nden Erin Richman ve ekibinin yaptýðý araþtýrmada, prostat kanserine yakalanan 4 bin 577 erkeðin beslenme alýþkanlýklarý incelendi ve bitkisel yaðlarla beslenenlerin hayatta kalma þansýnýn hayvansal yaðlar tüketenlere göre yüzde 33 fazla olduðu görüldü. Richman, bitkisel yaðlarýn bazý antioksidanlar içerdiðini ve bunlarýn kanserin yayýlmasýný önleyebildiðini vurguladý. Araþtýrmacýlar, beslenme alýþkanlýðýnýn tamamen deðiþtirilmesinin gerekli olmadýðýný, günde "iki yemek býçaðý kadar" tereyaðý yerine iki yemek kaþýðý zeytin yaðý tüketilmesinin yeterli olabileceðine dikkati çekti. (.HAK:616) Þ ehit aileleri mühimmat davasýnýn sivil mahkemede görülmesini istiyor Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin þehit olduðu, 8'i asker 11 kiþinin yaralandýðý mühimmat deposu patlamasýna iliþkin davanýn ilk duruþmasý sona erdi. 14 saat süren duruþma sonunda, þehit avukatlarýnýn sanýklarýn tutuklu yargýlanmasý isteðini reddeden askeri mahkeme heyeti, duruþmayý 19 Haziran'a erteledi. Duruþma sonrasý gazetecilere açýklama ya- ha Metin Alkan tarafýndan unvaný yükselen Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Köse ye Doçent cübbesi giydirildi. Öðretmenler ve idarecilere okul personeli de eþlik etti. Öðretmenler çay bahçesiiþletmecisinin ikramý ile tatile merhaba dediler. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

10 10 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Fabrikadaki Cimpor tabelalarý indirilirken Votorantim yazýlý tabelalarýn ise ilerleyen günlerde yerini alacaðý öðrenildi. imento da isim deðiþikliði Cimpor, hisselerini Votorantim e devretti C Recep Mebet impor Yibitaþ orum imento Fabrikasý nýn yeni adý Votorantim imento oldu. Yibitaþ ýn hakim ortaðý Portekizli Cimentos EAA Ýnversiones, hisselerini Brezilyalý Votorantim Cimentos a devretti. Yibitaþ tan Kamuoyu Aydýnlatma Platformu na yapýlan açýklamaya göre, Cimpor Yibitaþ imento Sanayi ve Ticaret A.Þ. nin hakim ortaðý Cimentos EAA Ýnversiones SLU tüm hisselerini Votorantim Cimentos Brasil ünvanlý þirkete 21 Aralýk 2012 tarihi itibari ile devretti. orum imento Fabrikasý, Fransýzlar ýn Lafarge þirketinin ardýndan Cimpor þirketine satýlmýþtý. Fabrikadaki son devir iþlemlerinin ardýndan Cimpor tabelalarý indirilirken Votorantim yazýlý tabelalarýn ise ilerleyen günlerde yerini alacaðý öðrenildi. orum un yaný sýra Yozgat, Sivas, Hasanoðlan, Nevþehir ve Samsun imento Fabrikalarý ve paketleme tesisleri de Votorantim Cimentos a devredildi. Þirketin resmi internet sitesinde Votorantim Grup un tarihçesi ve çimento alanýndaki yatýrýmlarý ile ilgili olarak þu bilgilere yer verildi: BREZÝLYA DAN DOÐDU DÜNYAYA YAYILDI Votorantim, merkezi Brezilya da bulunan ve baþta yapý malzemeleri olmak üzere, madencilikten finans sektörüne kadar çok çeþitli alanlarda ve dört kýtada faaliyet gösteren uluslararasý bir firma. Votorantim Grubu tekstil fabrikasý olarak 1918 yýlýnda Votorantim þehrinde kuruldu. Bu tarihten sonra operasyon alanlarýný geniþletme hedefiyle hareket eden þirket, bu kapsamdaki ilk geniþleme adýmýný Nitro Quimica þirketini 1935 yýlýnda satýn alarak attý. Bu yatýrým alüminyum sektöründe Brezilya da ilk olan Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) þirketinin 1955 yýlýnda kurulmasýyla devam etti. Faaliyet alanlarýný geniþletme ve çeþitlendirme stratejisini devam ettiren þirket, 1980 li yýllarýn sonunda kaðýt ve kaðýt hamuru sektörüne yatýrým yaparken, Banco Votorantim ile finans sektörüne de adým attý. Brezilya nýn en büyük þirketlerinden biri olan Votorantim Grubu, yapý malzemeleri (çimento, beton ve agrega), madencilik, metalurji (alüminyum, çinko, nikel), demir, selüloz, konsantre portakal suyu ve finans sektörlerinde 24 ayrý ülkede faaliyet gösteriyor. Votorantim imento stratejik odaðýnda yer alan yedi ülkedeki (Ýspanya, Türkiye, Fas, Tunus, Hindistan, Peru ve in) varlýklarýný, uluslarasý geniþlemesini güçlendirmek stratejisi kapsamýnda, Cimpor ile anlaþmaya vararak 21 Aralýk 2012 tarihinde resmen devraldý. Votorantim in Avrupa, Asya ve Afrika daki operasyonlarýnýn merkezi Madrid-Ýspanya da yer alýyor de, Votorantim imento net 9.8 milyar dolar gelir elde etti, operasyonel karlýlýðý yüzde 32.4 olarak gerçekleþti. Dünyada 15 binden fazla çalýþaný bulunan þirket, ülkenin önemli iþ dünyasý dergilerinden biri olan Guia Você S.A./Exame tarafýndan Brezilya da alýþýlabilecek En iyi 150 Firmadan Biri olarak seçildi. VOTORANTÝM ÝN DEÐERLERÝ Doðru yönetimin saðlanmasý Votorantim imento un temel kaldýraçlarýndan biri. Votorantim Geliþim Sistemleri (Votorantim s Development System), iþ saðlýðý ve güvenliði standartlarý çerçevesinde, çalýþanlarýnýn kiþisel ve profesyonel geliþim fýrsatlarýný destekliyor. Etik Kurallarý ile birlikte tüm faaliyet ve iliþkilerde yer alan Votorantim þirket deðerleri (güvenirlik, saygý, ahlak, giriþimcilik ve birliktelik) Votorantim kimliðini þekillendiriyor. Votorantim imento ya göre sosyal sorumluluk kavramý günü gününe yaþatýlmalý. Þirket, çalýþanlarýnýn yaþadýðý ve çalýþtýðý toplumlarda eðitim, iþgücü, kültür ve spor alanlarýnda yýllýk 14 milyon dolarýn üzerinde yatýrým yapýyor. evreye duyarlý ve yaþadýðý çevreye karþý sorumluluk bilinciyle hareket eden Votorantim imento, endüstriyel yakýtlarýn çimento üretiminde kullanýlarak dönüþtürülmesine üretim prosesinde öncelik veriyor. Bu kapsamda 2005 yýlýndan itibaren lastik, kimyasal solvent, yað gibi malzemelerden oluþan yaklaþýk 3 milyon ton yakýt üretim prosesinde kullandý. Votorantim imento, sektördeki sürdürülebilirliði saðlamak için dünyanýn en büyük çimento þirketlerini bir araya getiren ve global bir forum olan imento Sürdürülebilirlik Giriþimi (CSI) nin kurucularýndan birisi. Bu kapsamda, Votorantim imento çevre yönetimini, operasyonlarýnda verimliliði saðlayarak, çalýþanlarýnýn, müþterilerinin ve paydaþlarýnýn yaþam kalitesini artýran süreç ve teknolojiler kullanarak, iyileþtirmeyi amaçlýyor. ÝMENTO ÝHTÝYCININ YÜZDE 5 ÝNÝ KARÞILIYOR Votorantim imento Sanayi ve Ticaret A.Þ., Türkiye de Merkez Ofis, þubeleri ve iþtiraklerindeki toplam yaklaþýk 800 çalýþanýyla, Ankara-Hasanoðlan, Yozgat, orum ve Sivas ta 4 entegre çimento fabrikasý, Nevþehir ve Samsun da 2 çimento öðütme paketleme tesisi ile yýllýk toplam 2,6 milyon ton klinker ve 3,9 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile faaliyet gösteriyor. Ankara, Kapadokya ve Karadeniz Bölgelerindeki 14 hazýr beton tesisinde yýllýk toplam 3,7 milyon metreküp hazýr beton üretim kapasitesi ve Ankara-Lalahan ve Kayseri-Bünyan da 2 agrega ocaðýnda 3,2 milyon ton agrega üretim kapasitesi mevcut. Votorantim imento, Ýç Anadolu, Karadeniz ve Doðu Anadolu Bölgeleri nde 17 ilde faaliyet göstermekte olup, Türkiye çimento ihtiyacýnýn yaklaþýk yüzde 5 ini karþýlýyor. Votorantim imento, bulunduklarý illerde bölge sanayisinin geliþime tanýklýk eden ve önemli bir ekonomik faaliyet alaný olan fabrikalarý ile güçlü, sektöründe lider müþteri portföyüne ürün ve hizmetlerini ulaþtýrýyor. Votorantim imento, yenilikçi ürün ve hizmet sunumlarý, teknolojik bilgi birikimi ve deneyimli, iyi yetiþmiþ insan kaynaðý ile sektörün geliþimine önderlik eden oyuncular arasýnda yer alývotorantim, çimento sektöründe dünyadaki en büyük 8 kuruluþtan biri. yor. ÝMENTODA DÜNYA LÝDERLERÝNDEN Operasyonel ve yönetim mükemmelliði ile öne çýkan Votorantim imento 1936 yýlýnda Brezilya da kuruldu. Ülkesinde ve Amerika da en güçlü, sektörde dünyadaki en büyük 8 kuruluþtan biri konumunda. Þirket, yüzde 40 pazar payýyla Brezilya da pazar lideri konumunda. Votoran, Itaú, Poty, Tocantins, Aratu, Votomassa, ve Engemix markalarý baþta olmak üzere 40 çeþit ürün satýyor. Kuzey Amerika da ise 6 fabrika ve 150 den fazla beton ve harç ünitesi ile hizmet veriyor. Güney Amerika da Bolivya, Þili, Paraguay, Uruguay, Arjantin ve Peru da yerel yatýrýmlara sahip. Yibitaþ ýn hakim ortaðý Portekizli Cimentos EAA Ýnversiones, hisselerini Brezilyalý Votorantim Cimentos a devretti. HUZEM kuruldu H Recep Mebet itit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HUZEM), Resmi Gazete de yayýmlanan yönetmeliðin ardýndan resmen kuruldu. Üniversitenin internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre uzaktan eðitim modelinin orum da da hayata geçirildiði belirtildi. Uzaktan eðitimin üniversitemize ve topluma saðlayacaðý yararlar göz önüne alýnarak bu merkez kuruldu denilen açýklamada þu bilgilere yer verildi: 18 Haziran 2013 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete de, üniversitemiz Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HUZEM) yönetmeliði yayýnlandý. Bir süredir üniversitemiz bünyesinde yürütülen çalýþmalarda uzaktan eðitim konusunda somut adýmlar atýldý. Büyük þehirlerdeki ve çevre illerdeki üniversitelere yapýlan ziyaretlerde uzaktan eðitim konusunda ulaþýlan nokta, yapýlan çalýþmalar ve öne çýkan uygulamalar incelendi. Uzaktan eðitimin üniversitemize ve topluma saðlayacaðý yararlar göz önüne alýnarak bir merkez kurulmasý çalýþmalarý baþlatýldý. Bu çerçevede Uzaktan Eðitim Merkezi yönetmeliði hazýrlandý ve Eðitim Komisyonu nun çalýþmalarýnýn ardýndan üniversitemiz Senatosu ndan geçti. Merkezin açýlmasýna dair hazýrlanan dosya YÖK'e gönderildi. 20 Nisan 2013 tarihli YÖK Genel Kurulu toplantýsýnda kýsa adý HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi'nin kurulmasý onaylandý. 18 Haziran 2013 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete de ise HUZEM Yönetmeliði yayýnlandý. HUZEM ÝN KATKILARI Uzaktan Eðitim Merkez'inin üniversitemize ve topluma yapacaðý katkýlar þunlar: HUZEM bünyesinde açýlmasý düþünülen programlar ile eðitim talebinin karþýlanmasýnda daha geniþ ve farklý kitlele- re ulaþýlacaðýndan Hitit Üniversitesi nde bulunan kýsýtlý öðretim üyesi kaynaðýnýn etkin ve verimli kullanýmý mümkün olacak. Üniversitemizde bulunan konu uzmanlarý bilgi ve deneyimlerini yalnýz kendi öðrencilerine deðil geniþ kitlelere ulaþtýrabilecek. Özellikle öðretim elemaný eksikliði çekilen alanlarda önemli bir açýk bu yolla kapatýlabilecek. Bireylerin ileri düzeyde eðitim alma olanaðý artacak ve bu durum ülkemiz ekonomisine önemli bir katma deðer saðlayacak. Ýnsanlarýn gereksinim duyduðu eðitimi onlara uygun zamanda ve bulunduklarý mekânda vermek mümkün olabilecek. Böylece hayat boyu öðrenim sürebilecek, insan kaynaðý geliþebilecek ve ülke ekonomisi bundan olumlu etkilenebilecek. Üniversitemizde uzman istihdam edilemeyen konularda, diðer üniversitelerdeki uzmanlarýn eðitim programý e-öðrenme modeli ile dâhil edilebilecek olmasý öðretimde etkinliði artýrarak dolaylý yollardan ekonomiye olumlu katký saðlayabilecek. Ulusal ve uluslararasý düzeyde üniversiteler arasýnda henüz istenen düzeye ulaþmamýþ olan iþ birliði HUZEM ve diðer üniversitelerdeki birimler aracýlýðýyla artýrýlabilecek, ortak eðitim programlarý yoluyla bölümlerin ve programlarýn hizmet alanlarý geliþecek ve öðretim elemanlarýnýn ortaklýk kültürüne katkýlarý saðlanabilecek. Merkezin yürüteceði uzaktan eðitim faaliyetleri, üniversiteye önemli bir kaynak oluþturarak ekonomik açýdan üniversitemizin kendi kendine yeterliliðini artýracak. HUZEM bünyesinde açýlacak uzaktan eðitim programlarýnda kullanýlacak e-eðitim modelinin üç temel sistemi ve buna baðlý yardýmcý sistemleri bulunuyor. Öðrenci sayýsýna göre önlisans, lisans, yüksek lisans ve lisans tamamlama programlarýnda sanal sýnýf uygulamasý yapýlacak. Dersi kaçýran ya da yeterince kavrayamayan öðrenciye ayný dersi arþivden sayýsýz izleme ve tekrar olanaðý sunulacak.

11 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN ANAKÖYDER 8 bin fidaný toprakla buluþturdu ocuk Ormaný projesine ödül Projie baþarýsýndan dolayý ANAKÖYDER Baþkaný Avni Eker e plaket verildi. Recep Mebet orum Anadolu Köyleri Derneði (ANAKÖYDER) tarafýndan hazýrlanan evreci ocuklar Sedir Ormaný Kuruyor adlý projenin kapanýþ töreni dün gerçekleþti. Bayatgediði mevkiindeki aðaçlandýrma alanýnda düzenlenen törene Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu, ANAKÖYDER Baþkaný Avni Eker ve dernek üyeleri ile öðrenciler katýldý. Milli Eðitim Müdürlüðü nün katkýlarý ile hayat bulan projedeki baþarýsýndan dolayý ANAKÖYDER Baþkaný Avni Eker e Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan teþekkür plaketi verildi. Ýçiþleri Bakanlýðý nýn finanse ettiði proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Avni Eker, 40 bin TL ödenekle 250 dönüm arazide 8 bin çam ve sedir fidanýný toprakla buluþturduklarýný söyledi. Proje çerçevesinde 13 ayrý okulda çevre eðitimi seminerleri düzenlediklerini anlatan Eker, eðitimlerin ardýndan Bayatgediði yakýnlarýnda müstakil bir ocuk Ormaný oluþturduklarýný kaydetti. 2,5 MÝLYON FÝDAN DÝKECEÐÝZ Etkinliðe katýlan dernek üyeleri ve öðrenciler hep birlikte fidan diktiler. Orman Mühendisi Ersin Fýrat, fidan dikim teknikleri hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. orum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, 2013 yýlý sonuna kadar 55 bin dönüm alanda toplam 2 milyon 500 bin adet fidan dikimini planladýklarýný açýkladý yýlýnda 46 bin dönüm alanda 1 milyon 700 bin adet fidanýn toprakla buluþtuðunu anlatan Osman Eriþen, aðaçlandýrma faaliyetlerinin hýz kesmeden devam edeceðini vurguladý. Daha Yeþil Bir orum sloganýyla svil toplum kuruluþlarýnýn hazýrladýðý çevre projelerine de destek verdiklerini belirten Eriþen, ANAKÖYDER in ocuk Ormaný projesini örnek gösterdi. Projenin kapanýþ töreninde konuþan Eriþen, þunlarý söyledi: ANAKÖYDER, Ýçiþleri Bakanlýðý destekli evreci ocuklar Sedir Ormaný Kuruyor adlý proje kapsamýnda, sonbahar dikim sezonunda Orman Ýþletme Müdürlüðümüz den dikim yapýlacak saha ve fidan talebinde bulundu. Proje için 2012 yýlý ilkbahar mevsiminde arazi hazýrlýðý yapýlan 250 dönüm alanda dikim yapýlmasýný uygun bulduk. Bölge Müdürlüðümüz den dikimde kullanýlacak karaçam ve sedir fidanlarýnýn tahsisi yapýldý. Alandaki fidanlarýn büyük çoðunluðu sonbahar dikim sezonunda dikildi. Kalan kýsmý ise ilkbahar mevsiminde dikildi. Haziran ayý içerisinde de bakým çalýþmalarý tamamlanarak, sahaya koruma amaçlý dikenli tel ihatasý çekildi. Þimdiki duruma bakýldýðýnda sahada yüzde 90 baþarýnýn olduðu görülüyor. Daha Yeþil Bir orum sloganýyla yapmýþ olduðumuz çalýþmalara, hazýrladýklarý proje ile destek veren ANAKÖYDER Baþkaný Avni Eker ve emeði geçen bütün dernek üyelerine teþekkür ediyorum. BAÞARILI PROJEYE KUTLAMA ANAKÖYDER in aðaçlandýrma projesi, ödüllendirilerek örnek gösterildi. Programda söz alan Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu da proje baþarýsýndan dolayý ANAKÖYDER yönetimi ve üyelerini kutladý. 13 ayrý okuldan çok sayýda öðrencinin katýlýmý ile hayat bulan projenin çevre bilincinin yaygýnlaþmasý açýsýndan önemli bir adým olduðunu vurgulayan Mahmut Aþýkoðlu, daha yeþil bir orum için herkesin en az bir fidaný toprakla buluþturmasý gerektiðini söyledi. Aþýkoðlu, ocuk Ormaný projesinde emeði geçen herkesi tebrik etti. Deniz Feneri ne saldýranlara ceza evreci ocuklar Sedir Ormaný Kuruyor adlý proje baþarýyla tamamlandý. A Recep Mebet rtvin Þavþat a yardým götüren Deniz Feneri ekibine, 2009 yýlýnda saldýran protestoculara açýlan dava sonuçlandý. Konuyla ilgili olarak Deniz Feneri Derneði nden yapýlan açýklamada 4 ayrý saldýrganýn yaklaþýk 10 bin TL para cezasýna çarptýrýldýðý bildirildi. EYVAZLI: HAK YERÝNÝ BULUYOR Deniz Feneri Derneði orum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, Ýyilik Hareketi ne yapýlan saldýrýlar hukuki olarak da karþýlýðýný buluyor dedi. Deniz Feneri ne karþý yürütülen karalama kampanyalarýnýn adalet önünde cezasýný gördüðünü vurgulayan Yasemin Eyvazlý, hayýrseverleri ve ihtiyaç sahiplerini üzen geliþmelerin geride kaldýðýný söyledi. ADALETE GÜVENÝMÝZ TAM Öte yandan konuyla ilgili olarak Deniz Feneri Derneði nden yapýlan yazýlý açýklamada ise þu bilgilere yer verildi: CHP nin baþýný çektiði koalisyon eliyle yürütülen Deniz Feneri ni karalama kampanyasýna katýlarak, Artvin Þavþat a yardým götüren aracýmýza saldýranlarla ilgili devam eden ceza davasý sonuçlandý yýlýnda Artvin Þavþat ta meydana gelen ve 12 ailenin zarar gördüðü sel felaketi nedeniyle bölgeye yardým götüren Deniz Feneri Derneði yardým daðýtým aracý, çirkin bir saldýrýya uðramýþtý. Ýçlerinde Halkevleri yetkilisinin de bulunduðu saldýrganlar, yardým görevlilerimizi ölümle tehdit edip, hakaret içerikli çirkin sözler sarf etmiþ; yardým aracýmýzýn üzerine sprey boyalarla hakaret içeren sözler yazmýþlardý. Olay sýrasýnda araç þoförümüz saldýrganlardan kurtulup kaymakamlýða sýðýnmýþtý. Bunun üzerine Deniz Feneri, kurumsal kimliðine ve çalýþanlarýna sözlü ve fiili saldýrýda bulunan saldýrganlar hakkýnda tehdit, hakaret ve mala zarar vermekten ötürü suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç baþlatmýþtý. Saldýrganlarla ilgili ceza davasý geçtiðimiz günlerde karara baðlandý. Davayý gören Þavþat Asliye Ceza Mahkemesi, saldýrýda bulunanlarýn 6 ay hapis ve adli para cezasý ile cezalandýrýlmalarýna karar verdi. Hapis cezalarý paraya çevrildi. Deniz Feneri olarak adalete güvenimizi bir kez daha yineliyor; Derneðimizin baðýþçýlarý, gönüllüleri ve yardým ulaþtýrdýðý milyonlar adýna yargýya teþekkür ediyoruz. Deniz Feneri Derneði nin yardým aracýna saldýranlar adli para cezasýna çarptýrýldý. Recep Kunduz TV5 ekranlarýnda T Recep Mebet asavvuf Musýkisi Ses Sanatçýsý hemþehrimiz Recep Kunduz dün TV5 te yayýnlanan Komple Mutfak adlý programa konuk oldu. Sunuculuðunu Ayþegül Bayýcý nýn yaptýðý programda yeni albüm çalýþmalarýndan bahseden Recep Kunduz, bazý eserlerini canlý olarak seslendirdi. Stüdyo çalýþmalarý tamamlanan albümü Ramazan ayý öncesinde sevenleriyle buluþtura- Recep Kunduz caðýný anlatan Kunduz, yurt çapýnda devam eden konser programla- Programda Kunduz un yeni albüm çalýþmalarý konuþuldu. rýndan da bahsetti. Programda ayrýca Açýktaki kablolar tehlike saçýyor Eker, 40 bin TL ödenekle 250 dönüm arazide 8 bin çam ve sedir fidanýný toprakla buluþturduklarýný söyledi. Recep Mebet orum da bazý elektrik direklerinin açýkta kalan kablolarýnýn çevreye tehlike saçtýðý bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, Gazi 3. Sokak tan kaldýrýlan bir aydýnlatma direðinin kablolarýnýn da açýkta kaldýðýný kaydettiler. Ziraat Odasý yanýndaki yaya yolu üzerinde bulunan kablolarýn yaðmurlu günlerde daha büyük tehlike oluþturduðuna dikkat çeken vatandaþlar, yetkililerden acilen önlem alýnmasýný istediler. Aþçý Abdullah Usta nýn yemek tarifleri de yer aldý. Açýktaki kablolarýn kaldýrýlmasý istendi.

12 12 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Bölge hafýzlýk yarýþmasý D Bölge Hafýzlýk Yarýþmasý Giresun da gerçekleþtirildi. Yarýþmaya Amasya, Sinop, orum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Tokat katýldý. iyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Bölge Hafýzlýk Yarýþmasý Giresun da gerçekleþtirildi. Amasya, Sinop, orum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Tokat illerinin katýldýðý yarýþma Bulancak Sarayburnu Camii'nde gerçekleþtirildi. Giresun Ýl Müftüsü Necati Akkuþ un jüri baþkanlýðýný yaptýðý yarýþmada Müftü Yardýmcýsý Muhammed ýnar, Doðankent Ýlçe Müftüsü Mustafa Yýldýz, Trabzon Eðitim Merkezi Müdürlüðü Eðitim Görevlileri Alaettin Derman ve Osman Alpaslan da jüri üyesi olarak görev yaptý. Bulancak Ýlçe Müftüsü Þaban Sadan ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan yarýþma, 9 ilden katýlan hafýzlarýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle devam etti. Yarýþma sonunda birinciliði Samsun dan katýlan Ali Sait Demirbaþ alýrken, Rize den katýlan Mehmet Emin Kanbur ikinci, Sinop tan Halil Ýbrahim Kolsuz üçüncü oldu. Giresun Ýl Müftülüðü ve ilçe müftülüklerinin organize ettiði yarýþmada dereceye girenlere Giresun Valiliði tarafýndan birinciye tam altýn, ikinciye yarým altýn, üçüncüye çeyrek altýn verilirken, Müftülük tarafýndan da birinciye 3 çeyrek altýn, ikinciye 2 çeyrek altýn, üçüncüye 1 çeyrek altýn verildi. Ayrýca katýlan tüm yarýþmacýlara çeþitli hediyeler verildi. Yarýþma sonrasýnda Din Görevlileri Hacý Miktat Camii Ýmam-Hatibi Ali Sural ve ýtlakkale Camii Müezzin Kayyýmý Ýbrahim Aydýn'a görevlerindeki üstün baþarý ve gayretlerinden dolayý baþarý belgesi verildi. Yarýþmaya Vali Vekili Fethi Yorulmaz, Trabzon Ýl Müftüsü Veysel aký, Ordu Ýl Müftüsü Mustafa Kolukýsaoðlu, Ýlçe Müftüleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.(ýha) Býçaðýn üzerine oturdu Yavruturna Mahallesi Gazi Paþa Sokak ta evinde yaralanan kiþi hastanelik oldu. H.A. evinde yanlýþlýkla býçak üzerine oturdu. Yaralanan genç hastaneye kaldýrýldý. Ýskilip Caddesi nde meydana gelen iþ kazasýnda ise kamyona çadýr çekmeye çalýþan B.Ý. yere düþtü. Merdivenden düþtü Jüri hafýzlarý büyük bir dikkatle dinledi. Alaca da merdivenlerden düþen genç kýz aðýr yaralandý. Ý.B. isimli kýz Coþkun Arslan Caddesi ndeki evde merdivenlerden düþtü. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan kýz, ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Üçdutlar Mahallesi nde de E.Ö. isimli genç, merdivenlerden aþaðý düþüp yaralandý. KSS nde Ý.T. ise çalýþtýðý iþyerinin merdivenlerinden düþüp hastanelik oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti Yarýþma Bulancak Sarayburnu Camii'nde gerçekleþtirildi Mecitözü nde meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. A.Y. aracýyla orum-amasya karayolunda seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan K.Y. yaralandý. Yaralýlar Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Ýntikam operasyonlarýný durdurun H alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Eþ Sözcütamamen yok olduðunu gösteriyor. Bir kez daha hasü Behzat Sapancý, Gezi Parký eylemleri nedetýrlatýyoruz; ortada bir savaþ yok, demokratik hak niyle yapýlan gözaltýlarla ilgili basýn açýklamasý yaptalepleri var. Sokakta duranlara bile tahammül edetý. meyen bir iktidar, Gezi Parký direniþçilerinin barýþçýl, demokratik ve þiddetsiz duruþlarýný bozmak için Hükümete çaðrýda bulunanarak gözaltýlarýn durçabalýyor. Bu oyuna gelmeyeceðiz. durulmasýný isteyen HDK Eþ Sözcüsü Behzat Sapancý, Üç haftadýr estirilen þiddet fýrtýnasý, gazlar, cop GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIlar, TOMA'lar, ölümler, yaralamalar, kitlesel gözaltýrakilsin lar yetmedi. AKP iktidarý þimdi de SDP den sonra ÝsHükümete sesleniyoruz; Gözaltýlarý, intikam tanbul da ve ülkenin çeþitli kentlerinde baþta Ezilenoperasyonlarýný durdurun. Ýç düþman yaratma çabalerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri olmak üzere çelarýnýza son verin. Baský, þiddet ve gözaltý, tutuklaþitli yasal kuruluþlarýn üye ve taraftarlarýna yönelik ma ile insanlarý haklý taleplerinden vazgeçiremezsibir sürek avý baþlattý. Aralarýnda HDP MYK üyesi Behzat Sapancý niz. Bizler, Gezi Parký'na dokunmayýn dedik. Bizler, Alp Altýnörs ve HDK Genel Meclis Üyesi Beycan kentte yapacaðýnýz projeler hakkýnda söz ve katýlým Taþkýran ýn da bulunduðu protesto eylemlerine katýlmýþ olanlara hakký istiyoruz dedik. Kýsacasý demokrasi ve özgürlük istiyoruz yönelik 18 Haziran sabahý baþlatýlan bu intikam operasyonu kadedik. Her þey bu kadar sade ve açýk. Dün iþ makineleriyle girbul edilemez. dedi. diðiniz parkta ortaya çýkan direniþ karþýsýnda gösterdiðiniz hagezi Parký direniþçilerini toplum nezdinde itibarsýzlaþtýrma zýmsýzlýktan vazgeçin. Ýnsanlara hunharca saldýrdýktan sonra ve yaftalama çabalarýnýn sürdürüldüðünü iddia eden Sapancý, Gezi Parký'na yeni aðaçlar ve çiçekler dikiyorsunuz. Vahþetin Baþbakan Erdoðan ve AKP yöneticileri, bakanlar bu tutumlaüzerini örtmeye çalýþýyorsunuz. Tüm bu geliþmeler, bizlerin ne rýyla yurttaþlarý birbirlerine düþürmeye çalýþýyor. AKP lilerin kadar haklý, taleplerimizin ne kadar meþru olduðunu gösteriyor. ruh halleri, mücahit Erdoðan sloganlarý, aklý selim davranýþýn Bu ülke insaný barýþý ve eþitliði istiyor ve hak ediyor. Kürt sorununda çözüm ve barýþ sürecini ilerletmek yerine, þiddeti tüm ülkeye yaymanýz kabul edilemez. AKP Hükümeti'ne bir kez daha sesleniyoruz; Basýn, düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðü önündeki tüm engelleri kaldýrýn. Taksim'i ve tüm meydanlarý halka kapatmaktan vazgeçin. Þiddeti durdurun, gaz bombasý ve kimyasal su sýkmaktan vazgeçin. Saðlýða zaungurlu Kaymakamlýðý Ajansý (OKA) destekleri kapsararlý tüm materyalleri yasaklayýn. Gezi Parký direniköylere Hizmet Götürme mýnda açýlacak Bu Dünyada þiyle ilgili olarak gözaltýna alýnanlarý derhal serbest Birliði tarafýndan uygulanacak Biz De Yaþýyoruz ve Kamuda býrakýn. Tüm kovuþturmalarý durdurun. Þiddet uy2 farklý proje için açýlýþ kokteyengeller Kalkýyor isimli projegulayanlarý açýða alýn ve haklarýnda soruþturma baþli düzenleyecek. lerin açýlýþ töreni yarýn saat latýn. Türkiye'nin demokratikleþmesi, Kürt sorunun15.00 de Sungurlu Mavi Ocak da çözüm ve barýþ için demokratikleþme adýmlarýný Orta Karadeniz Kalkýnma bekletmeden atmaya baþlayýn. Ýpe un sermekten Tesisleri nde yapýlacak. vazgeçin. þeklinde konuþtu. OKA destekli projelere açýlýþ S Köy ve mahalle muhtarlarý ile nikah memurlarýna eðitim semineri düzenlendi Muhtarlar eðitimde orum Valiliði Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan köy ve mahalle muhtarlarý ile nikah memurlarýna eðitim semineri düzenlendi. Endüstri Meslek Lisesi Salonu'nda gerçekleþtirilen seminere, Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, Nüfus ve Vatandaþlýk Þefi Özlem Akyüz, Nüfus ve Vatandaþlýk personeli Þebnem Aras ve muhtarlar katýldý. Seminerin açýþ konuþmasýný Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir yaptý. Akdemir, teknolojinin ve bilimle beraber biliþim sektörünün de geliþtiðini söyledi. Biliþim Geliþmelere devletin uyum saðlayarak e-devlet sistemine geçtiðini belirten Emrullah Akdemir, "E- devlet sistemi kapsamýnda MERNÝS'i geliþtirdik. Vatandaþlarýmýzýn verilerine daha hýzlý bir þekilde eriþebilmek ve daha iyi hizmet verebilmek adýna böyle bir sistem oluþturuldu. Bizler gibi siz muhtarlarýn da bilgi ve teknolojiye ayak uydurmanýzý istiyoruz. Bilgisayar ve internet kullanmasýný öðrenip günümüz teknolojisine uyum saðlamanýz gerekiyor. Eðer bilgisayar ve internet kullanmayý bilmeyen muhtarlarýmýz varsa, Halk Eðitim Merkezi ile iletiþime geçerek kurs alabilirsiniz." Dedi. Eðitimde Adres Kayýt Sistemi, Kimlik Paylaþým Sistemi, MERNÝS, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri hakkýnda bilgi verildi. Eðitim Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan verildi. Eðitimde Adres Kayýt Sistemi, Kimlik Paylaþým Sistemi, MERNÝS, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri hakkýnda bilgi verildi. Muhtarlara teknolojiye ayak uydurmalarý uyarýsýnda bulunuldu. Bakan dan sözleþmeliler açýklamasý alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik, "Sözleþmelilerin kadroya geçilmesi çalýþmamýzý bu dönem sonlandýracaðýz" dedi. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik, sözleþmelilerin kadroya alýnmasý çalýþmasýyla ilgili olarak, Hangi statüde çalýþanlarýn kadroya geçirileceðiyle ilgili çalýþmalarýmýzý bu dönem içerisinde, bu yasama dönemi içerisinde sonlandýrmaya kararlýyýz. dedi. Bakan elik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Se- alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik lahattin Karaahmetoðlu'nun kendisine yönelttiði Bakanlýðýnýzdan gelecek müjdeli haberi bekleyen sözleþmeli çalýþanlara iliþkin düzen- leme ne aþamadadýr? Ne zaman sonuçlanacaktýr?' þeklindeki soru önergesine cevap verdi. elik, Mahalli idarelerde sözleþmeli olarak ça- lýþan personel sayýsý 'dir, Özelleþtirme kapsamýnda atanan 4/C'lilerden hâlen çalýþanlarýn sayýsý 'tir. 4/C'liler çalýþtýklarý her ay için 2 gün ücretli izin kullanabilmektedirler. 4/C'liler geçen yýl toplu sözleþmede alýnan karar gereðince 11 ay 28 gün çalýþmaktadýrlar. Hangi statüde çalýþanlarýn kadroya geçirileceðiyle ilgili çalýþmalarýmýzý bu dönem içerisinde, bu yasama dönemi içerisinde sonlandýrmaya kararlýyýz. þeklinde yanýt verdi.

13 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 11 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:7 Haziran 1429 Hýzýr: HAZÝRAN HATIRLATMA: VERGÝ Ýlân ve reklam vergilerinin,beyannameleri verilip ödenecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) Ulukavak (Mahmut AHISKA) Yeniyol (Seydi DEMÝRAY) Yavruturna (Feyyaz TOPAKTAÞ) Akkent (Fadime GÜVEN) Ýrlan da Dublin de modern müze Ýrlanda Cumhuriyeti Büyük Britanya Adasý'nýn batýsýnda Ýrlanda Adasý'nýn yaklaþýk altýda beþini kaplamaktadýr. Baþkenti Dublin olup Liffey Nehri'nin aðzýnda, Dublin Kontluðu'nun merkezinde yer almaktadýr. Para birimi Euro'dur. Ama dili Ýrlanda ve Ýngilizce'dir yýlýnda baðýmsýzlýðýný ilan etmiþ, 6 Aralýk 1922 yýlýnda da özgürlüðüne kavuþmuþtur. T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý Yurtdýþý Tanýtým ve Kültürel Ýliþkiler Genel Müdürü ve Büyükelçi Sayýn Ahmet Altay Cengizer beyin desteðiyle gerçekleþtirilen 5-12 Haziran 2013 tarihindeki sergimiz Dublin Büyükelçisi Sayýn Necip Egüz tarafýndan açýldý. 7 Hazýran Cuma günü saat: 18.30'daki açýlýþa Büyükelçilik birinci müsteþarý sayýn Turan etiner, Baþkatip Sinan Ýlhan, Ýkinci katip Ece Topaloðlu, büyükelçilik çalýþanlarý, türk derneði yöneticileri, Türk vatandaþlarla Ýrlandalý konuklar katýldý. Türk ve Ýrlanda Bayraklarý gölgesinde Türk sanatçýlarýn birbirinden deðerli eserleriyle 5-12 Haziran 2013 Ýrlanda Dublin Hasan Tuluk Metallerin diliyle Anadolu Köþesi Kardeþ ülke Ýrlanda - Dublin'den Türkiye'ye selamlar Ýrlan da Dublin de bir park Hasan Tuluk Uluslararasý Metal Sanatçýsý unutulmaz anlar yaþandý. Cumhuriyet dönemi ünlü ressam Ýbrahim allý'nýn torunu portre ressamý Yaþar allý'nýn muhteþem portresi, gökkuþaðý renklerin bir þiir gibi sunulduðu orumlu ressam Bünyamin Balamir ve akademisyenlerin tablolarý yanýnda Tezhip, Hüsn-ü Hat, cam ve çini gibi geleneksel el sanatlarý da izleyenlerin takdirini kazandý. Sert, soðuk ve kesici özellikteki malzemesinden yapýn yöntemine kadar metal sanatýnýn atelye çalýþmalarý, Ýngilizce sunumu, afiþ ve belgelerle betimlenmesi karþýsýnda Dublin Büyükelçisi sayýn Necip Egüz: "Sizinle gurur duyuyoruz. Sizler bizim gururumuzsunuz" sözleriyle heyecanýný dile getirdi. "Anküsad" derneði baþkaný sayýn Necat Yýlmazkaya'nýn beni tanýtmasýndan sonra Büyükelçi: "Ýþlenmesi zor ve eziyetli metallerin bir dantel gibi göze ve gönüllere sesleniþini görmenin ve bizleri Dublin'de konuk etmenin mutluluðunu sesleniþini görmenin ve bizleri Dublin'de konuk etmenin mutluluðunu yaþadýðýný da sözlerine ekledi. 8 Haziran Cumartesi günü Dublin Türk Derneði'nde, "Ülkeler arasý iliþkilerde Kültür-Sanat önemi ve etkisi" konulu panel düzenlendi. Dublin Büyükelçisi ve Türk vatandaþlarýn katýldýðý panel oldukça kalabalýk ve heyecanlýydý. 10 Haziran Pazartesi günü de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Klasik Türk Müziði sanatçýlarý eþliðinde Kültür Bakanlýðý ses sanatçýsý Necati Yýlmazkaya Türk ve Ýrlandalý konuklara konser verdi. Dublin'in tarihi yapýlarýnýn yanýnda sýnýrsýz doða zenginliðini görmek ve kent hakkýnda bilgi almak uluslar arasý kültür etkinliðimizin unutulmaz bir yanýydý. Kenti adeta ikiye bölercesine kývrýlarak akan Liffey nehri, köprüleri, milenyum (özgürlük) anýtý, katedraller, müzeler, muhteþem parklar, sergi salonlarý, kütüphaneler, meydanlarý ve yapýlarý süsleyen, tarihe tanýklýk eden heykeller, taþ kaldýrýmlý sokak ve caddeleri, sokak sanatçýlarý, bahçeli ve kiremit örgülü yapýlarý yanýnda kulüp ve barlarýn da çoðunlukta olduðu bir ada kenti Dublin Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro Gezi Notlarý 2 Erciþ te Ali Sinoðlu ve Tefekkür diðer aziz kardeþler karþýladý bizi. Dünyamýz Akþam muhabbetinden sonra sabah Van gölünün doyumsuz manzarasý ile yol aldýk. Ve Van dayýz Doðunun inci þehirlerinden olan Van da. Raþit Yücel Sabah kahvaltýsýnda doðu ve batý kaynaþmasý vardý Mevlid kelimenin anlamý ile muhteþemdi. Nurþin Camii, Van kalesi, Erek Daðý ve üstadýmýzýn yýllarca soluk aldýðý mekanlar Sözlerin ve hayallerin tarife mecal býrakmadýðý anlardýr. Her mekanda ayrý bir tarihi hatýralar yaþýyorduk. Hüzün ile sevicin biri birine karýþtýðý anlar. Nurs hasreti her nur talebesinin tabi halleridir. Eskiden bu köye gidiþ-geliþ bir hayaldi Þimdi öyle deðil. Ve Nurstayýz. Hikmet Okur kardeþimizin nefis misafirperverliði ile, köyün ortasýndan akan çayýn hazin naðmeleri ile Sabahýn nefesini alýyoruz. Nurs, Nurstur. Daha ötesi yoktur. (Sürecek) ALIÞ 83,114 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER TÜRKER BULUT BUHARA CAD. HÝTÝT EV- ÖZEL ELÝT PARK HAS- LER SAÐLIK OCAÐI YANI TANESÝ KARÞISI SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 83,443 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Saðmaca piknik alaný yeni yüzüyle beðeni topluyor. Saðmaca piknik alanýnýn yeni iþletmecisi Mehmet Karataþ, orumlular ý Saðmaca ya davet etti. Kiremitte Alabalýk, piknik alanýnýn gözde menüsü arasýnda yer alýyor. Saðmaca piknik alaný misafirlerini bekliyor S Piknik alanýný süsleyen antika dekorlar, alana renk katýyor. Ziyaretçilerin tercihi fýrýnda yapýlan kiremitte alabalýk. Kahvaltýda tereyaðlý köy yumurtasý, kahvaltý severlerin tercihi. Alabalýklar havuzlarda müþterisini bekliyor. Müteahhitten þikâyetçi oldu G ülabibey Mahallesi Kapaklý 28'ci Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden Ýlhami Kartal, binanýn oturma ruhsatý olmadýðý için zor durumda kaldýðýný söyledi. Ruhsat probleminin binayý yapan müteahhitten kaynaklandýðýný ileri süren Kartal, " Apartman inþaat halinde görünüyor. Oturma ruhsatý olmadýðý için gelen faturalar yüksek oluyor. Ayrýca binanýn boru ve su tesisatýnda yarým býraktýðýndan dolayý rögarýmýz týkandý. Yeni aldýðým bütün eþyalar periþan oldu. Yaz aylarýnda kanser önlemi akanlýk, yaz aylarýnb da saðlýðý kanser açýsýndan tehdit eden et- menler ve alabilecek önlemlerle ilgili uyarýlarda bulundu. Saðlýk Bakanlýðý, kanserin hem dünyada hem de Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kardiyovasküler hastalýklardan sonra ikinci ölüm sebebi olmasý açýsýndan önemli bir toplum saðlýðý problemi olduðunu açýkladý. Vatandaþlarýn yediklerine her zaman olduðu gibi yazýn da dikkat etmesi gerektiðini belirten bakanlýk, aþýrý þeker ve tuz, et ve yað tüketiminden kaçýnýlmasý gerektiði, dengeli ve saðlýklý beslenmeye özen gösterilmesini hatýrlattý. Saðlýk Bakanlýðý Kanser Daire Baþkanlýðý vatandaþlara 'Kansere Karþý Yaz Önerileri' ha- zýrladý. Kanserin hem dünyada hem de Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kardiyovasküler hastalýklardan sonra ikinci ölüm sebebi olmasý açýsýndan önemli bir top- lum saðlýðý problemi olduðu vurgulanan yazý da, kanserlerin yüzde 510'u genetik faktörlere yüzde 90-95'i de özellik- le obezite, saðlýksýz beslenme, sigara ve alkol olmak üzere çevresel faktörlere baðlý geliþtiði vurgulandý. Satýlýk Bað ELEMANLAR ARANIYOR Ýbrahim ayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað satýlýktýr. Mür. Tel: ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKALARIMIZDA ALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, sevkiyat ve paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. * Maaþ 1600 TL Ýletiþim bilgileri; KARMA LOJÝSTÝK A.Þ. (.HAK:1721) Alabalýk havuzlarýnda canlý balýk satýþý da yapýlýyor. Doðal ortamý ile piknikçilerin tercih ettiði Saðmaca, hafta içi ve hafta sonu misafirlerini aðýrlýyor. (.HAK:1707) orum'a 13 kilometre mesafede yer alan Saðmaca piknik alanýndan bir görünüm. aðmaca Piknik Alaný ve Alabalýk Tesisleri, yeni iþletmecisi ve yenilenen yüzüyle misafirlerini aðýrlamaya hazýr. Kýsa süre önce tesisi kiralayan yeni iþletmeci Mehmet Karataþ, "Þehrin gürültü ve stresinden bunalan tüm orumlular'ý doða ile buluþmaya ve doðal güzellikleri birlikte paylaþmaya bekliyoruz." dedi. orum'a 13 kilometre mesafede yer alan Saðmaca piknik alaný, doðal ortamý ve sosyal alanlarýyla dikkat çekerken, özellikle hafta sonu tüm vaktini ailesine ayýran piknik tutkunlarýnýn da gözdesi olmaya devam ediyor. Tesis iþletmecisi Mehmet Karataþ, yeni kiraladýklarý tesiste, hizmet kalitesini ve müþteri memnuniyetini en üst düzeyde tuttuklarýný belirterek, "Konuklarýmýz burada istediði gibi pikniðini yapabilir. Alýþveriþi bizden yapmalarý gibi bir zorunluluk olmamakla birlikte, arzu ettikleri vakit de tüm ihtiyaçlarýný tesisimizden karþýlayabileceklerini bilmelerini istiyoruz." dedi. Canlý alabalýk satýþýnýn yanýsýra, iþinin ehli ustalar tarafýndan fýrýnda hazýrlanan kiremitte balýk menüsü ile müþterilerinin damak tadýna hitabettiklerini ifade eden Karataþ, kýr düðünü, niþan, kýna gecesi ve özel toplantýlar için de hizmet verdiklerini dile getirdi. Sabah kahvaltýsý ile baþlayan zengin menü de tereyaðlý köy yumurtasý, alabalýk çeþitleri, semaver ve mangalýn bulunduðu tesiste gönül rahatlýðý içinde doðayla baþbaþa kalarak, kaliteli bir gün yaþamak isteyen tüm orumlular'ý davet ettiklerini kaydeden Mehmet Karataþ, deðiþen yüzü ve kalitesiyle Saðmaca piknik alanýnýn orum'un gözde mekanlarý arasýnda bulunduðunu söyledi. Hasan SEVER numaralý telefondan bilgi alabilirsiniz. Müracatlarýn Vergi arkasý Adres Kýraathanesinde yapýlacaktýr.

15 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN Kentsel dönüþümde ilk yýkým K entsel dönüþüm çalýþmalarý kapsamýnda il merkezinde ilk yýkým bugün gerçekleþtirilecek. Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi hakkýnda kanun uyarýnca Üçtutlar Mahallesi Osmancýk Caddesi Osmancýk 1. ýkmazý No 6 adresinde bina yýkýmý töreni bugün saat da baþlayacak. Kentsel dönüþüm için finans aranýyor K entsel dönüþümün finansmaný için yeni yollar arayan evre ve Þehircilik Bakanlýðý çapraz finansman modelini hayata geçiriyor 2-B'den beklediðini bulamayan bakanlýk, finansmanýn kolaylaþtýrýlmasý için deðer artýþýnýn yüksek ve düþük olduðu alanlar arasýnda çapraz finansmana imkan saðlayacak yeni bir sistem oluþturacak. Bakanlýk, kanun kapsamýnda verilen yetkiler çerçevesinde belirlenecek riskli alanlarda kamu kaynaklarýnýn rasyonel kullanýmý amacýyla projelerin önemine ve aciliyetine göre öncelik- Kentsel dönüþümün finansmaný için yeni yollar arayan evre ve Þehircilik Bakanlýðý çapraz finansman modelini hayata geçiriyor leri belirleyecek yatýrýcý düzenlemeler yaprýndan beklediði geliri rýmlarý buna göre planmayý hedefliyor. Bu elde edemeyen bakanlayacak. kapsamda dönüþüm lýk, 6.5 milyon konutun projelerinin finansmayenileneceði kentsel dö2-b uygulamalanýnda yeni finansal araçnüþümde yeni gelir artý- lar geliþtirilecek. Ýlk olarak kamu özel ortaklýðý modelinin süreç içinde uygulanabilirliði araþtýrýlacak. Bankalar tarafýndan kullandýrýlan kredilere saðlanacak faiz desteði konusunda Hazine Müsteþarlýðý'nca yapýlan yasal düzenleme sonrasýnda verilecek faiz desteðinin etkinleþtirilmesine ve yeterli kaynak bulunmasý da masadaki seçenekler arasýnda bulunuyor. Temel konut sahipliði için uzun vadeli konut finansman sisteminin etkinliði artýrýlacak. Altyapýsý hazýr arsa üretimi hýzlandýrýlacak. Hitit te mezuniyet ve temel atma töreni H cek. itit Üniversitesi akademik yýlý mezuniyet töreni yarýn saat da Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu nda gerçekleþtirile- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayacak program Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn konuþmasý ile devam edecek. Program mezunlar adýna konuþma, protokol konuþmalarý, derece- ye giren öðrencilere belgelerin takdimi ile sona erecek. Temel atma töreni ayný gün Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) binasýnýn temel atma töreni ise ayný gün saat da Kuzey Kampüs(Mühendislik Fakültesi Yerleþkesi) te yapýlacak. Törenlere davetliler katýlacak. Bayat ta yýl sonu pikniði eðitim öðretim yýlýnýn sona ermesi ile Bayat Kunduzlu Ýlk ve Ortaokulu nda karne heyecaný yaþandý. Törene Ýlçe Kaymakamý Hakan Þeker, Kunduzlu Belediye Baþkaný izzet Ünsal, Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Eyyüp Uçar ve veliler katýldý. Karne daðýtýmý yapýlýrken Ýlçe Kaymakamý Hakan Þeker ve Ýlçe Milli Eðitim Müdür V. Eyyüp Uçar öðrencilere yaz tatilini güzel deðerlendirmeleri önerisinde bulundular. Öðrencilerin karneleri hediyelerle birlikte verildi. Barbekü partisi Karne töreninin ardýndan Kunduzlu Belediye Baþkaný Ýzzet Ünsal, Kunduzlu Ýlk ve Ortaokulu öðretmenleri ve protokol üyelerine Kuþçaçimen Yaylasý nda barbekü partisi verdi. Baþkan Ünsal burada, eðitim öðretim yýlýnda yapýlan çalýþmalardan dolayý tüm öðretmenlere teþekkür etti. Bayat Kunduzlu Ýlk ve Ortaokulu nda yýl sonu pikniði düzenlendi. Saðlýk ürünlerine Bakanlýk ayarý S aðlýk Bakanlýðý, çeþitli saðlýk sorunlarýna iyi geldiði gerekçesiyle satýþa sunulan ya da reklamý yapýlan gýda takviyesi, bitkisel ve destekleyici ürünleri, doðrudan toplatabilecek. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Baþkaný Talip Uzun, "Saðlýk Beyaný Ýle Satýþa Sunulan Ürünlerin Saðlýk Beyanlarý Hakkýndaki Yönetmelik"in yürürlüðe girmesiyle destekleyici, bitkisel adý altýnda ve saðlýk sorunlarýna iyi geldiði iddiasýyla satýþa sunulan ürünlere "ayar geldiðini" söyledi. Yönetmelikte, Bakanlýðýn sahip olduðu yetki ve sorumluluklarýn nasýl kullanýlacaðýna iliþkin usül ve esaslarýn yer aldýðýný belirten Uzun, "Bizim, aslýnda saðlýk beyanýyla satýlan ürünlerle ilgili toplatma yetkimiz vardý ancak bu yetkinin nasýl kullanýlacaðýnýn belirlenmesi gerekiyordu. Artýk, bu tamamlandý" dedi. Sektörü zayýflatýcý, takviye veya tedavi edici nitelikleri olduðu beyan edilen bitkisel ürünlerle ilgili doðru ve bilimsel verilerle hareket etmeleri yönünde uyardýklarýný ifade eden Uzun, uyarýlarý dikkate almayan üreticilerin, ciddi müeyyidelerle karþý karþýya kalacaðýný vurguladý. "Saðlýk Bakanlýðý, toplatma kararýný alýr almaz, uygulayabilecek" Saðlýk Bakanlýðýnýn, piyasadaki saðlýk beyanýyla satýþa sunulan bitkisel, kozmetik, destekleyici her türlü ürünü, toplatma yetkisine sahip olduðunu dile getiren Uzun, söz konusu yönetmelikle, artýk hemen karar alýp, uygulamaya geçecek yollarýn açýldýðýný ifade etti. Uzun, þunlarý kaydetti: "Eskiden de bu tür ürünleri toplatma yetkimiz vardý. Ancak bu ürünlerin piyasadaki kontrolünü saðlayan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý olduðu için biz bir ürüne iliþkin toplatma kararýmýzý, bu bakanlýðýn aracýlýðýyla yerine getiriyorduk. Bu da çok etkin olmuyordu. ünkü, kararý alan bir kurum, toplatmayý yapan baþka bir kurum gibi bir durum ortaya çýkýyordu. Artýk toplatma kararý aldýðýmýzda bunu hemen uygulayabileceðiz. Ancak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý da yine ürünü toplatabilir. Biz, aldýðýmýz kararý oraya da bildireceðiz, onlar da gerekini yapacaklar. Bu yetkiyi, saðlýk müdürlükleri ve o ürünlerin kontrollerinden sorumlu bakanlýklarýn taþra teþkilatlarý aracýlýðýyla yapacaðýz. Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, ilgili ürünün istenilen kriterleri taþýmadýðýný be- lirlerse toplatma kararý alýnacak. Karar alýnýrken, altyapýsý verilerle güçlendirilecek. Bunun için ürünün reklamýnýn yayýnladýðý yerlerden kayýtlarý toplanacak, internet sitelerinden çýktýlarý alýnacak ve þikayetler deðerlendirilecek. Bunlardan yola çýkarak, ilgili ürün piyasadan çekilecek." Denetimlerin yapýlmasý için "denetçi" sayýsýnýn da artýrýldýðýný, profesyonel çalýþacak ekiplerin oluþturulduðunu bildiren Uzun, "Kozmetik, týbbi cihaz, ilaç ve diðer saðlýk beyanýyla satýþý yapýlan ürünlerin piyasa gözetimini yapacak, doðru beyanda bulunulmayan ürünlerin toplatýlma kararýný uygulayacak denetim timi kuruldu" dedi. "Yakýn zamanda, toplatýlmasýna karar verilen çok yüklü miktarda ürün ilan edeceðiz" Ürünlerin, önceleri, ciddi kontrolden geçmeden piyasaya arz edildiðine dikkati çeken Uzun, ancak yaklaþýk 3 ay önce Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yayýmlanan yönetmelikle bu alanýn disiplin altýna alýndýðýný dile getirdi. Uzun,"Yeni bir komisyon oluþturdu ve buraya Saðlýk Bakanlýðýndan da 3 üyenin katýlýmý saðlandý. Bu ürünler piyasaya çýkmadan önce Bakanlýðýmýzdan yetkililerin olduðu komisyondan onay almak zorunlu olacak" diye konuþtu. Ürünlerin "ilaç" gibi saðlýk tanýmlarý kullanýlarak satýlmasýna da deðinen Uzun, yürürlüðe giren yönetmelikle bu tür beyanda bulunmak için klinik araþtýrma ve Saðlýk Bakanlýðý onayýnýn zorunlu hale getirildiðini bildirdi. Uzun, "Bizden izin almamýþ, piyasada saðlýk beyanýnda bulunarak satýlan ürünler hukuksuz iþlem yapýyorlar. Her an toplatýlma ile karþýlaþabilirler. Uyarýyorum, bu tür tanýtýmlarda bulunan sektör üreticileri ve satýcýlarýn ilgili mevzuatýn gereklerini yerine getirmesi gerekiyor" ifadesini kullandý. Þimdiye kadar çok sayýda yanlýþ, eksik ya da yalan saðlýk beyanýyla satýþta bulunan ürün tespit edildiðini, bunlara iliþkin tüm verilerin toplandýðýný anlatan Uzun, "ok yakýnda insanlarýmýzý kandýran ümit tacirlerinin toplatýlmasýna karar verilen çok yüklü miktarda ürününü ilan edeceðiz. Bunlarla ilgili gerekli kayýtlar toplandý. Vatandaþlarýmýz, bundan sonra Saðlýk Bakanlýðýnýn bu tür ürünlere karþý nasýl tedbirler alacaðýný görecek" diye konuþtu. Esra Bolat ve Cesur Þenol, önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Esra ve Cesur'un mutlu günü E Emre Kut sra Bolat ve Cesur Þenol, önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Aliaddin-Yasemin Bolat çiftinin kýzý Esra, Haným- Salim Þenol çiftinin oðlu Cesur ile dünya evi- ne girdi. Afra Düðün Salonu'nda düzenlenen düðün törenine, Bolat ve Þenol Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. HAKÝMÝYET, Esra-Cesur Þenol çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Sýroðlu ndan yeni kampanya orum da uzun süredir Turkcell satýþ noktasý olarak hizmet veren Sýroðlu Ýletiþim, bir ilke daha imza atarak hattýný Turkcell e taþýyana ya da Výn paketi alan herkese altýn hediye ediyor. Kýbrýs Caddesi Askerlik Þubesi karþýsýnda bulunan Sýroðlu Ýletiþim, daha önce yaptýðý kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Sýroðlu Ýletiþim adýný bu kez de müþterilerine altýn hediye ederek duyurdu. Konu hakkýnda yapýlan açýklamada, kampanyanýn dünden itibaren baþladýðý ve vatandaþlarýn kampanyanýn yoðun ilgi göreceði belirtildi. Y Sýroðlu Ýletiþim Hattýný Turkcell e taþýyana ya da Výn paketi alan herkese altýn hediye ediyor. Firma Kýbrýs Caddesi Askerlik Þubesi karþýsýnda hizmet veriyor. AÖF lülere müjde! ükseköðretim Kurulu Baþkaný (YÖK) Gökhan etinsaya, twitter hesabýnda yaptýðý açýklamayla tek dersi kalmýþ mezun Açýk Öðretim Fakültesi (AÖF) öðrencilerine bütünleme sýnavý yapýlacaðý müjdesini ver- di. etinsaya, twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, "Sevgili AÖF öðrencileri, mezun durumdaki öðrenciler için tek ders sýnavý 28 Temmuz'da 11 merkezde yapýlacak. Hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini kullandý.(ýha)

16 16 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Gezi Parký olaylarýný anlamak * ezi Parký olaylarýný mümkün olduðu ölçüde siyase- ve grup asabiyesine yaslanan bakýþýn ötesinde, Gtin onlara mesafeli bir þekilde deðerlendirmek önem taþýyor. Sosyal bilimlerde olup bitenleri insanoðlunun yanlýþ ve tutarsýz bir þekilde okumasýný önleme amacýyla çeþitli yöntem meseleleri uzun tarihi boyunca tartýþýlmýþtýr. Platon un Maðaradakiler den baþlayarak Bacon un dikkat çektiði hususlara, Kant ýn akýl yürütme biçimlerine, Hobbes un, Haldun un, Comte un, günümüze doðru ideolojik tartýþmalarýn düþünürlerine kadar teþekkül etmiþ repertuarý hatýrlamakta fayda var. Sadece Platon un o parlak Maðara metaforunu düþünerek þunu söyleyebiliriz: Her toplumsal politik grup kendi maðarasýnda bulunur ve duvara yansýyan þeyleri onun prizmasýndan görür. Elbette grup küçüldükçe daha dar, büyüdükçe daha geniþ bir bakýþ söz konusudur fakat sonuçta dýþarýsý tüm toplumun bakýþ biçimlerinden teþekkül eder. Yönteme dayanan muhakeme biçiminin iþaret ettiði, olaylarda yer alanlarýn iki farklý düzlem oluþturduðudur. Birinci düzlem, olaylarýn çekirdeðini teþkil eden marjinal gruplar, maceracýlar, uluslararasý aktörlerin uzantýlarý, sokaðý siyasetin asli unsuru haline getirmek isteyenler vs. dir. Bu kesimin arka planlarý itibarýyla hayli eklektik fakat yöneldikleri amaç itibarýyla ortak olduklarýný söyleyebiliriz: Kaos çýkartmak. Ýkinci düzlem ise asýl büyük kitleyi oluþturmaktadýr. Onlar için sokak siyasetin birincil unsuru deðildir, oy kullanýrlar, demokrasiye inanýrlar, sokak ancak meþru siyasetin bir parçasý olarak anlam taþýr fakat iktidar iliþkilerinde yer almadýklarýný, temsil edilmediklerini düþünme/hissetme haline paralel bir çaresiz strateji olarak sokaða ilgi gösterebilirler. Gezi Parký olaylarýnýn çekirdeðinde yer alan küçük marjinal gruplara karþý kullanýlacak yöntem aðýrlýklý olarak güvenlik esaslýdýr fakat ikinci ve asýl büyük kitleye karþý yöntem, onlarý anlama, çözümleme, siyasetin genel çatýsý altýnda onlarý toparlayacak söylem, iliþki ve pratiklere dikkat etmektir. Her iki grup birlikte hareket edip bir durum doðduðunda, marjinal gruplarýn beklentisi asýl ana gövdeyi de marjinalleþtirecek bir iklimin oluþmasýdýr ki, þiddete dayalý gösterilerin, yýkýcýlýðýn ve bu çerçevede polisle sert karþýlaþmalarýn amacý -polis dahil- her unsurun beklentiye uygun bir iþleve yönelmesidir. O kaotik ortamda bir yandan þiddet uygulanýrken diðer yandan yýkýcýlýðýn boyutlarýnýn büyümesine çalýþýlmasý hatta ölümlerin beklenmesi bu yönde yoðun söylentilerin çýkartýlmasý, ana gövdede meþru siyaset marifetiyle sorunlara çare bulunamayacaðý düþüncesini güçlendirmek içindir. Polis uyguladýðý güvenlik yöntemleri, kitle psikolojisi esaslý kimi zaman engelleyen kimi zaman yol veren yaklaþýmýyla marjinallerin beklentisini bozar ya da güçlendirir. Zikredilen olaylarda her iki yönde de polisin bir etkisinin olduðu görülüyor, mutlaka süreç güvenlik politikalarý bakýmýndan bir olay olarak deðerlendirilmeli ve polis açýsýndan sonuçlar çýkartýlmalýdýr. Keza ana gövdeyi marjinal gruplarýn amaçlarý bakýmýndan okumak, onlarýn da bir büyük oyunun asli aktörleri olduðunu deðerlendirmek, hem olup bitenleri anlamamaktýr hem de sonuçta marjinal gruplarýn amaçlarýna hizmet eden bir yaklaþýmdýr. Ana gövdeyi oluþturan insanlar iktidarýn muhalifleridir. Siyasal gruplara bakýldýðýnda, ana gövdedeki hakim siyasi rengin CHP olduðunu söyleyebiliriz. MHP ve BDP olaylarýn dýþýndadýr. Anamuhalefet partisi olarak CHP nin sokaða ilgisi yeni deðildir. Ýktidardan uzak kaldýðý uzun yýllar boyunca sokaðý yedeklemek ve siyasetinin bir parçasý olarak deðerlendirmek CHP siyasetinin bir imkâný haline dönüþmüþtür. Toplumun hakim ve büyük kesiminin CHP ye iktidar þansý tanýmamasý, meþru siyasetin dinamikleri dýþýnda kalan unsurlara yönelik bir dikkate, ilgiye, teþvike yol açmýþtýr. Sokak dýþýnda diðer unsurlarýn Türkiye nin demokratikleþmesine paralel tasfiyesi, CHP nin önüne iki ihtimal çýkartmýþtýr: Ya meþru siyasetin zemininde yeni toplumsal kesimlerle ittifak edecek dönüþümü saðlama ya da sokakla ittifakýný sürdürme. Birincisine yönelik çaba, Sn. Kýlýçdaroðlu nun genel baþkanlýðý ile saðlanmaya çalýþýlmýþ ancak baþarýlý olunamamýþtýr seçimlerindeki hüsran bunun iþaretidir. Sokak imkâný ise 80 öncesi Türkiye de ateþli saflaþmalar doðuran ideolojiler hayatta olmadýðý için kendine yeni ateþleyiciler bulmakta zorlanýlan bir alandýr. Son yýllarda Ergenekon, Kürt meselesine karþý ulusalcýlýk gibi ateþleyicilerle sokak zeminini kullanmak isteyen CHP, bunlarda baþarýlý olamamýþtýr. Gezi Parký olaylarý ise bunlarla iliþkili ama bunlarýn dýþýnda bir baþka dinamik üzerinde þekillenmiþtir. Bu, hayat tarzýdýr. Naci Bostancý MODERNLEÞME KRÝZLERÝ Hayat tarzý konusu, Türkiye siyasetinin iki yüz yýllýk tarihinin en hakim fay hattýdýr. Batýlýlaþma, modernleþme sularýnda yaþanan iki yüz yýl, soyut tartýþmalarýn ötesinde kendini hayat tarzýnýn görünen unsurlarý üzerinden dýþarýya vurmuþtur. Edebi eserlerden tutun siyasal tartýþmalara kadar birçok alanda hayat tarzýna iþaret eden çatýþma dinamikleri öndedir. Cumhuriyetin kurulmasýndan sonra kendini hayat tarzý üzerinden açýklayan bir dizi modernleþme giriþimi ile yeni bir ulus kurulmak istenmiþ, buna itiraz edenler ise yine hayat tarzý üzerinden kendilerini açýklamýþlar, çok partili hayatla birlikte ise kitlesel tartýþmalar yine buna yaslanan sloganlar üzerinden yürümüþtür. Milliyetçilik, Ýslamcýlýk, sosyalizm, ulusalcýlýk, 28 Þubat vs. gibi yakýn dönemdeki siyasal anlatýlar ve olgular hemen akla hayat tarzý esaslý saflaþmalarý getirmektedir. Bu konu ülkemizde durulmuþ deðildir. Halen modernleþme ve gündelik hayatýn hem toplumsal ve hem siyasal güncellenmesi kitlelerin aklýna hayat tarzýný getirmektedir. On yýllýk AK Parti iktidarýna yönelik kimi eleþtirilerin de bu noktada toplandýðý görülmektedir. Þahsen bu eleþtirilerin haklý olduðunu söyleyemem, AK Parti kendini iktidara taþýyan toplumsal kesimler kadar diðerlerini de kucaklayacak programa ve yönelime sahiptir. Ancak önemli olan, bu itirazý dile getiren kesimlerin hangi uygulama, söylem, yaklaþým biçimlerinden rahatsýz olduklarý, bunlarý ortak hayat bakýmýndan sorunlu gördükleridir. Bunlarýn içinde iktidar muhalefet polemiði unsurlarýný bir kenara býrakýp, sosyal bilim mantýðý ile sorun alanlarýnýn tespiti gerekir. AK Parti nin siyaseti, sürekli toplumu gözleme, eðilimleri anlama, oya bakmaksýzýn herkesin iktidarý olma yönünde olduðu için, bu yaklaþýmýn Gezi olaylarýný da dikkatle deðerlendireceðini söyleyebilirim. Demokratik, seçimlerin yapýldýðý, herkesin sokakta deðil Parlamento da iktidar iliþkilerini kurallar dahilinde oluþturduðu bir ülkede, eðer insanlar sokaða çýkýyorsa, ortada Parlamento ya ve oradaki herkese düþen sorumluluklarý vardýr. Ýktidarýn sorumluluðunu yukarýda açýklamaya çalýþtýk. Bu olaylarda en az iktidar kadar sorumlu olan CHPmuhalefetinin, kendi sorumluluðunu anlamaya ve bunu yerine getirmeye dönük tek bir söz bile söylememesi ilginçtir. Sokaktaki muhalifler Parlamento daki anamuhalefet görevini iyi bir þekilde yerine getirmediði için oradadýr. CHP kendinden bekleneni yapsa, insanlar niçin sokaða çýksýnlar? Onlar temsil edilmediklerini düþünüyorlar, onlarý temsil edemeyen ise elbette CHP. Siyaset sokakta olmasýn diye Meclis te onlarý kurallar dahilinde temsil etmesi gereken CHP, þimdi bu iliþki biçimini tersine çevirecek bir söylem içinde. Sokaðý kendi ardýna takmasý gerekirken o sokaðýn ardýna takýlýyor. Sn. Kýlýçdaroðlu, insanlarý sokaða çaðýrýyor. Ya onun çaðrýsýna herkes uymaya kalkarsa? Ya ilk defa ona hak veren kesimler onun beklentisinin tam tersine sokaða çýkmak isterlerse? Söz söylemek kadar onun nereye gideceði hususunda da bir fikir sahibi olmalý insan. Bu olaylarda sosyal medyanýn rolü ve bu çerçevede demokrasinin, radikal, plebisiter, müzakereci, katýlýmcý vs. tartýþmalarýný hatýrlatýr þekilde aldýðý yeni þekil ile, faþing, karnaval havasýndaki modern insanýn arayýþý ayrý bir bahis. Keza en merkezi figür olarak Sn. Baþbakan ýn þahsý etrafýndaki yoðun tartýþmada karþý safta olanlar için dahi baþbakanýn bir alterego olma hali yine öyle. Bunlar ayrý bir yazýnýn konusu olacak kadar derin hususlar. Kýsacasý, bu olaylar herkes için derslerle doludur. Karþýlýklý suçlamalarla deðil siyasal performanslara iliþkin eleþtirel okumalarla anlaþýlabilecek bir olayla karþý karþýyayýz. Sokakta iktidar aramak kimseye hayýr getirmez, ayrýca altmýþ küsur yýllýk iyi kötü demokrasi tecrübesi olan bir ülkede mümkün de deðildir. Ýktidar nasýl herkesin iktidarý olmak için bir çaba içindeyse, muhalefetin de benzeri bir yaklaþýmý sergilemesi ve bunu kurallar dahilinde yapmasý ülkeye ve kendisine fayda saðlar. Bir sloganýn, bu karmaþýk denklemdeki bir referansýn peþine takýlan ve çözümlemeyi buna indirgeyen akýl sorunludur. Her þeyi görmek, tümünü çözümlemek gerekir. Kendine oy verenlerin dýþýndaki dinamiklere de açýk olan iktidara her bakýmdan ve herkesten daha fazla rol düþmektedir. * Hemþehrimiz Naci Bostancý nýn gündeme iliþkin yazýsý 10 Haziran Pazartesi tarihli Zaman Gazetesi yorum sayfasýndan alýnmýþtýr.

17 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN Ýslam'da Aile Ve ocuk Terbiyesi 11 Ýslami eðitim ve terbiye sisteminde anne babanýn yapmasý gereken en önemli hususlardan birisi de, çocuklarýna helal lokma ve helal rýzýk yedirmek. Onlarý haramlardan koruyarak büyütmek ve onlara Ýslami kimlik ve yaþantýlarýyla örnek olmaktýr. Ýmamý Azam Ebu Hanife'yle ilgili þöyle ilginç bir olay anlatýlýr: Bir gün bir kadýn çocuðuyla birlikte gelerek "Oðlum benden her gün bal istiyor. Benimde buna gücüm yok. Siz buna bir þeyler okuyup yazsanýz da bir daha benden böyle bir talepte bulunmasa." Der. Ýmamý Azam: "Þimdi gidin ve 40 gün sonra gelin." Der. Kadýn çocuðunu alarak gider ve 40 gün sonra gelir. Ýmamý Azam çocuða bakarak: "Evladým bir daha annenden bal isteme olmaz mý?" ocuk: "Olur amca istemem." Ýmamý Azam, beklemeye devam eden kadýna: "Gidebilirsiniz." Deyince, kadýn: "Hepsi bu kadar mý?" "Evet." Kadýn: "Peki madem bir þey yazmayacaktýn, okumayacaktýn beni neden 40 gün beklettin?" Ýmamý Azam: "Bacým çocuðunu al, git. Ýnþallah bu çocuk senden bir daha bal istemeyecektir." Der. Ondan sonra hakikaten çocuk bir daha annesinden bal istemez. Kadýn merak ederek, Ýmamý Azam'a giderek "Efendim ben annesi olarak halimi arz ediyordum, çocuk anlamýyordu. Sizin sözünüz üzerine sanki býçakla bir þey kesmiþ gibi balýn adýný bile anmaz hale geldi. Bana nedenini söyler misiniz?" deyince, Ýmamý Azam "ocukla o ilk geldiðiniz gün siz gelmeden önce sabah kahvaltýsýnda bende bal yemiþtim. Ben o çocuða nasýl annenden bir daha bal isteme diyeyim. 40 gün aðzýma bal almadým ve ondan sonra çocuða bir daha annenden bal isteme dedim. Yüce Rabbim de tesirini gösterdi." Der. Peygamberimiz yenilen veya içilen bir þeyin tesiri 40 gündür buyurmuþtur. Bu gün yapýlan incelemelerde de yenilen bir þeyin kandan temizlenme süresinin 40 gün olduðu ifade edilmektedir. ocuklarýmýza veya baþkalarýna bir þey söylediðimiz zaman eðer kendimiz hayatýmýzda en güzel bir þekilde yaþar ondan sonra tavsiyede bulunursak bir anlam ifade eder ve tesirini de gösterir. Aksi takdirde sigara veya içki müptelasý olan bir kiþinin evladým sen içme demesi veya namaz kýlmayan birisinin evladým namazýný kýl demesi gibi olur. Yüce Rabbimiz de "Ey iman edenler! Niçin yapmadýðýnýz þeyleri söylüyorsunuz." (Saf 2) buyurur. Hz. Ömer "Namaz kýlýp, oruç tutsanýz bile haram ve þüpheli þeylerden kaçýnmadýðýnýz sürece Allah ibadetlerinizi kabul etmez." Der. Peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki, ümmetimden bir topluluk içkiye asýl isminden baþka isimler vererek onu helal sayacak. Bir kýsým insanlarda faizi alýþveriþ ismi altýnda helal sayacaklar." (Ahmet bin Hambel, müsnet- Ýbn Kayyum Cevzi) Ýbrahim Desuki ise "Dilin haramý tattýðý müddetçe kalbinin irfan ve marifetten nasip alacaðýný hiç zannetmem." Der. Kemale ermenin yolu mideye gireni kontrolden geçer. Takvanýn yolu da budur. Koyunlar otlarken helal mi haram mý diye düþünmezler. ünkü onlarýn sorumluluklarý yoktur. alýþan bir anne baba çalýþtýðý kurumda yaptýðý iþi en iyi bir þekilde yerine getirip aldýðý maaþý helal ettirmiyorsa hem kendisi hem de çoluk çocuðuna haram yediriyor demektir. Özel sektörde çalýþan bir kimse aldýðý ücretin karþýlýðý olarak iþini doðru düzgün yapmayýp savsaklýyor, iþverenine kârdan ziyade zarar veriyorsa veya iþveren çalýþtýrdýðý insanlarýn emeklerinin karþýlýðýndan daha az ücret ödüyorsa onlarda helaline haram katarak kendisi ve çocuklarýna haram yediriyor demektir. Önceki yýllarda bir öðretmen arkadaþýmýz bir þey anlatýyordu. Öðretmen zili çaldý ama konuþma devam ediyordu. Herhalde senin dersin yok, ben derse gidiyorum deyince "Yahu ne acele ediyorsun ne kadar maaþ o kadar ders." Dediðinde, bende "Bu konuda sizin gibi düþünmüyorum. Maaþlarýmýzýn çok olduðunu da söylemiyorum. Þuanda senin maaþýn+ücretin+saðlýk giderlerin+emekli sandýðý kesintin bugüne göre yaklaþýk 3500 TL özel sektörde senin eline geçenin üçte birine çalýþan binlerce öðretmen olduðu gibi, nere olursa giderim diyen ve tayin bekleyen yine binlerce öðretmen adayýnýn olduðunu unutma. Bu mantýðýn doðru bir yaklaþým olmadýðýný ifade ederek, iþimizi en iyi bir þekilde yapmamýzýn bir vebal ve sorumluluk olduðunu belirttik. Þu da bir gerçek ki öðretmenlerin maaþlarýnda gözle görülür bir artýþ olmadý. Önceki M.E Bakanýmýz Ömer Dinçer birçok güzel icraata imza atmasýna raðmen, öðretmenlerle ilgili talihsiz beyanlarý oldu. Hatta baþbakanýmýzý da yanlýþ bilgilendirip yönlendirmesi sonucu, baþbakanýmýz "Öðretmenler haftalýk 15 saat ders karþýlýðýnda maaþ alýyorlar." Beyanýnda bulunarak öðretmen camiasýný üzdü. Yakýnlarýndan öðretmen olanlarda bilirler ki, diðer memurlar akþam saat 17 olunca iþini orada býrakýr. Öðretmen ise eve taþýr. Öðretmen derse hazýrlýklý gitmek zorundadýr. Oturur evinde hazýrlanýr. Sýnav yapacaktýr oturur evde sýnav sorularýný ve cevap anahtarlarýný hazýrlar. Sýnav kâðýtlarýný evde okur ve 15 gün içerisinde e-okul'a girer. Performans ödevleri vardýr. Kýsacasý öðretmenin iþi okulda bitmez evde devam eder. Bu gün birçok kurumda ki lise ve dengi okul mezunlarýnýn bile öðretmenlerden daha fazla maaþ aldýðý biliniyor. Onlar almasýn demiyor, adil olma Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com konusunda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Yeni bakanýmýz Sayýn Nabi Avcý öðretmenlerin durumlarýnýn iyileþtirilmesi için çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Ýnþallah hayýrlý bir neticeyle sonuçlanýr ve hükümetimiz öðretmenlerin gönlünü alýr. Hiçbir zaman iþi yavaþlatmak, savsaklamak veya sabote etmek çözüm yolu deðildir. Haklar demokratik yollardan usulüne uygun bir þekilde görevi aksatmadan ve insanlarý maðdur etmeden aranmalýdýr. Hak aranýrken de sorumluluklarýmýzý bilip, kul haklarýna riayet edersek kendimizi ve ehlimizi haramlardan, günahlardan ve kul haklarýndan korumuþ oluruz. Geçmiþ dönemde çocuðunun baþkalarýna rahatsýzlýk vererek, yaramazlýk yaptýðýný öðrenen âlim bir zat çok üzülür ama çocuðuna hiç kýzmaz, ona bir þey söylemez. Kendisini hesaba çekerek Allah'ým acaba ben nerde yanlýþ yaptým diye günlerce düþündükten sonra hanýmýna bu durumu arz eder. O da, bende bu çocuða abdestsiz süt bile emzirmedim fakat hamileliðim döneminde falanca komþunun þöyle bir hakký geçmiþti deyip helallik dileyince çocuðun kendiliðinden o yaramazlýklarý býraktýðý anlatýlýr. Biz eðer iþimizi en güzel bir þekilde yapar aldýðýmýz maaþ veya ücreti hak edersek veya iþ veren çalýþtýrdýðý kimselerin haklarýný verir maðdur etmezse kazancýmýz bereketlenir harcamakla bitmez. Eðer iþimizi doðru düzgün yapmaz aldýðýmýzý hak etmezsek o zaman da kazancýmýzýn bir bereketini görmediðimiz gibi Allah korusun baþýmýzdan kazabela ve musibetler eksik olmaz. Yüce Rabbimiz "Baþýnýza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle iþledikleriniz yüzündendir." (Sûrâ 30) "Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakýtý insanlar ve taþlar olan ateþten koruyun." (Tahrim 6) buyurur. 20 HAZÝRAN orum Belediye Baþkanlýðý Ulucamii abdesthane ve wc binasý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, Ýskilip ilçesi, ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 940 ada no, 4 parsel no, Bahabey Mahallesi ndeki arazinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Bina dýþ cephe doðal taþ kaplama yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Sivil savunma seminerleri nasýl sevdirilir 2 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 5 kiþi silahsýz özel Sivil savunma seminerlerini verecek personel; 11.Seminer baþlangýcýnda duygusal bir giriþle beraber (resen seminerlerde) ''5 dakika mecburi, ondan sonra hoþunuza gitmezse serbestsiniz'' cümlesi mutlaka söylemelidir. Özellikle öðrenci seminerlerinde dinlenmediðini hissettiði zaman ''sözün müþterisi kulaktýr, kulak dinlemezse söz iþe yaramaz'' deyip gerekiyorsa derhal býrakmasýný bilmelidir. 12. Ýkili sohbetlerinde ve özellikle üst kademe yöneticilerle bir arada olduðunda bir cümlede olsa bu konulardan bahsetmelidir.(örneðin ilçe kaymakamýný ziyarette kurumlardaki yangýn dolaplarýndan bazen su gelmediðini veya personel tarafýndan vananýn yerine takýlamadýðýný, bu manada ihtiyaç halinde doðurabileceði sonuçlarý bir örnekle anlatmaya çalýþmalýdýr. Bu konuþma sonunda eðer HAKLISIN dedirtmeyi baþarabilirse o ilçede bir þeyler mutlaka deðiþmeye baþlayacak demektir. Ben yýllar önce Alaca ilçemizde bunu yaþadým) 13. Eðitim verdiði muhataplarýna zaman zaman anketler düzenleyerek (ayrýca, eðitimi veren siz olsanýz ne yapardýnýz?) kendini test etmeli. Artýsý - eksisini görmelidir. 14. Dinleyicilerin yanlýþ anlamalarýna vesile olmamak adýna, seminer sonunda istedikleri soruyu sorabileceklerini açýkça ifade etmelidir. Kendisi de zaman zaman ortaya soru atabilmelidir. Örneðin, fizik, kimya öðretmenlerinin de bulunduðu bir seminerde 'doðalgaz havadan aðýr mý, hafif mi?' gibi bir soru yönettiðinde farklý cevaplar alacaktýr. Veya kimyasal gazlarla ilgili bir soru geldiðinde, (tam cevabýný veremeyecekse, çaktýrmadan) varsa kimya öðretmenine 'hocam buyurun siz cevabýný verin' diyebilmelidir. 15. Eðitimci ayný zamanda, alt birimlerini denetleme yetkisine sahipse yapacaðý denetimlerde öncelikle rehberliðe önem vererek, ilgili okulun, kurumun amirini sivil savunma tedbirlerinin gereði gibi yerine getirmesi halinde öncelikle kendisini ve kurumunu maddi-manevi yönden zarara uðramasýndan kurtaracaðý bilincini vermelidir. Bu saðlanabilirse, o kurum amiri en basiti boþ olan YSC' rýný veya çalýþmayan alarmýný öncelikleri arasýna mutlaka alacaktýr. Þayet denetim raporu tuttuysa gereðinin yapýlýp yapýlmadýðýný sonuna kadar takip etmelidir. 16. Ýmkâný varsa, rutin dýþýnda farklý sivil savunma tatbikatlarý yapan resmi veya özel kurumlara teþekkür belgesi, maaþ ödülü belgesi teklif edebilmelidir. Bunun yanýnda kendisi için gidip teþekkür, takdir vb. belgesi asla istememeli. 'Gören görür görmeyen kendi bilir' diyebilmelidir. 17. alýþtýðý kurumda mesai arkadaþlarýyla iliþkisi iyi olmalý. Gerektiðinde eli cebine gidebilmeli. Aðýrlýðýný hissettirmeli. Tek olmasý nedeniyle, 'Kurumlarda çalýþan sivil savunma uzmaný aðza sonradan takýlmýþ diþ gibidir. Diðer diþlerin kabullenmesi zor olur.'(ali Ataman) sýrrýnca veya meslek taassubu nedeniyle zaman zaman sýkýntýlar yaþayabilir. Morali bozulabilir. Bu baðlamda yasalarýn verdiði görev, yetki ve sorumluðunu iyi bilmeli ve gerektiðinde hakkýný nezaket kurallarý içerisinde aramaktan çekinmemelidir.diklenmeden, dik durmasýný bilmelidir. 18. Afet bilincini geliþtirmek adýna, alternatif iletiþim imkânlarýný araþtýrmalýdýr. Cuma namazý öncesi camiler, kiliseler, panayýrlar, festivaller, ramazan etkinlikleri, (mesela ben, imkân verilirse belediyemizin meydan camii önünde düzenlediði etkinliklerde bir akþam deprem veya ev kazalarý - korunma yollarýný gönüllü olarak anlatmak isterim) okullarýn yýlsonu etkinlikleri, düðünler, asker, hac uðurlamalarý, ara sýra yolcu otobüsleri (5 dk. Ýle sýnýrlý olmak þartýyla, broþürler vererek veya acil durumlarda yolcularýn ne yapmasý gerektiði) gibi. 19. Sürekli eðitim veriyorsa, zaman noktasýnda titiz olduðu intibaýný kurumuna vermelidir ki, katýlýmcýlar erkenden yerini alsýn. Diðer taraftan konuþmacý program baþlamadan en az 5-10 dk. önce salonda bulunmalý, kullanacaðý malzemelerde aksaklýk yaþanmamalý (bilgisayar bozulursa, elektrik kesilirse alternatif planlarý olmalý) ve konuþmasýna zamanýnda baþlamalý. Þayet gecikme olacaksa önce gelenlere nezaketsizlik olmasýn diye bu süre 5 dakikayý geçmemeli.(bazen görüyoruz, vaktinden yarým saat sonra baþlayan programlar oluyor) Hizmetiçi gibi resen yapýlan eðitimlerde, ücret alýndýðý için katýlýmcýlar seminerin erkenden bitirilmesi istenmesi halinde konuþmacý; 'Ben buradan ücret alýyorum. Bir kiþi bile kalmak isterse çekinmeden söylesin. Kesinlikle darýlmam ve o bir kiþiye ayný konuyu sonuna kadar anlatýrým'' diyebilmelidir. Bu yapýlmadýðý zaman orada erkenden gidelim diyen katýlýmcý, daha sonra 5 saatte anlatacaðý dersi 2 saatte bitirip gitti ama 5 saat ücret alacak diye dedi - kodu yapabiliyor. ''Devletin dili yazýdýr'' sýrrýnca, yaptýðý faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgeleri iyi muhafaza etmeli, yeni amirlerle çalýþmaya baþladýðýnda eserlerini ortaya koyabilmelidir. * 'OYNAMAKTAN MAKSAT ÜTMEK, KONUÞ- MAKTAN MAKSAT FAYDALI OLABÝLMEKTÝR' Öðrencileri ve diðer personeli toplayýp sivil savunma eðitimleri vermekten, gece -gündüz tatbikatlar yaptýrmaktan maksatta; özelde onlarý ve ailelerini, genelde ise ülkemizi olasý doðal afetlere karþý bilinçli hale getirerek, yaþanabilecek afetlerin afiyette atlatýlmasýna vesile olabilmektir. Ne mutlu bu hissiyatý gönlünde taþýyabilen meslektaþlarýma ve onlara 'en ucuz hediye aferindir' sýrrýnca ALIÞMA ORTAMINDA maddi, manevi moral - motivasyonu ESÝR- GEMEYENLERE güvenlik görevlisi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: HAZÝRAN Orman ve Su Ýþleri orum Þube Müdürlüðü Þoförlü ve yakýtlý en az 4 yolcu kapasiteli arazili pick-up kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý kat 9, 904 nolu oda / orum Saat: HAZÝRAN T.C. orum 4. Ýcra 34 ED 3555 plakalý, 2006 model, BMWmarka X5 3.0 dizel tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ankara Yolu Sima Otomotiv yaný) Saat: T.C. orum 4. Ýcra 19 FG 767 plakalý, 1990 model, Renault marka, krem renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 4. Ýcra 55 BT001 plakalý, 2005 model, BMW marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. Ankara Yolu üzeri, Sima Otomotiv yaný) Saat: HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Endodontik mikromotor ve dijital panaromiksefalometrik diþ röntgeni cihazý alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra orum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Meslek Lisesi kampusu ve okul binalarý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝAmarka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra orum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

18 18 PERÞEMBE 20 HAZÝRAN 2013 Geleceðe Yakýlan Meþale masa tenisi ile baþladý Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Geleceðe Yakýlan Meþale projesinde masa tenisi ve badminton branþlarýnda düzenlenen kurslar sona eriyor. Masa Tenisi branþýnda düzenlenen turnuva sonunda kýzlarda Birsu Mol ve erkeklerde ise Mesut Dizman birinciliði kazandý. E mniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Geleceðe Yakýlan Meþale projesi içinde düzenlenen Masa Tenisi ve Badminton kurslarýnda sona gelindi. Kurslarýn son bölümünde düzenlenen turnuvalar ile sporcularýn geliþimlerinin saðlanmasý amaçlanýyor. Masa Tenisi bran- þýnda sona eren kurs sonunda 21 i bayan toplam 40 sporcunun katýldýðý turnuvada kýzlarda Birsu Mol erkeklerde ise Mesut Dizman birinci oldular. "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin ocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý" (OGEP) kapsamýnda orum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Des- tekli Polislik Þube Müdürlüðü'nce hazýrlanan "Geleceðe Yakýlan Meþale" isimli projesi kapsamýnda düzenrlenen kurslarda Masa Tenisi nde çalýþmalarýn sona ermesi nedeniyle turnuva düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde görevli eðitimcileri ve gençlik liderleri gözetiminde iki branþta toplam 80 öðrenciye masa tenisi ve badminton kursu verildi. Proje kapsamýnda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi nde yapýlan kurslar sonunda yaþlarý arasýndaki öðrenciler arasýnda düzenlenen turnuvada masa tenisi branþýnda tamamlandý. 21 bayan sporcunun mücadele ettiði masa tenisi branþýnda birinciliði Birsu Mol kazanýrken Arzu Geçit ikinciliði Melike Hinçoðlu üçüncü Malike Koy da dördüncü olmayý baþardý. 19 erkek sporcunun mücadele ettiði masa tenisinde ise birinciliði Mesut Dizman kazanýrken Erdem ay ikinciliði, Ahmet Ýzci üçüncü Haþim Erzurumcu ise dördüncü oldu. Turnuva sonunda birinci olan sporculara tablet pc, ikinci olanlara bisiklet, üçüncü olanlara mp3 çalar hediye olarak verilecek. Öte yandan kurs çalýþmalarý tamamlanan Badminton branþýnda ise müsabakalar bugün saat da Mahmut Atalay Spor Salonu nda yapýlacak. 3. Lig statüsü aynen devam F Murat evik li Milli Takým bugün gidiyor Turnuvada mücadele eden sporcularla Polislerde Masa Tenisi oynayarak renkli görüntüler yaþattýlar Karadað da yarýn baþlayacak Avrupa Yýldýzlar Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda 63 Kg da orum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nden Murat evik milli mayoyu giyecek. Milli takým bugün yola çýkýyor. K aradað in Baþ þehrinde yarýn baþlayacak olan Yýldýzlar Avrupa Grekoromen Güreþ Þampiyonasýnda mücadele edecek milli takým bugün Karadað a gidiyor. Milli takým Avrupa Þampiyonasý son hazýrlýk kampýný Bilecik te tamamladý ve kafile bugün saat da Atatürk Havalimanýndan Karadað a hareket edecek. Grekoromen milli takýmýnda Teknik Direktör Akif Canbaþ ile birlikte Avrupa Þampiyonasýnda mücadele edecek milli takým kadrosunda Murat elik (daire içinde) antrenörler Muhammet Yücedað, Zafer Baþer, Adem Arslan, Serhat Akkoyun, Ertuðrul Aydoðdu ve Cebrail Karakaþ ile birlikte þu sporcular mücadele edecek, 42 Kg da Necip Özçevik, 46 Kg da Murat ankaya, 50 Kg da Ekrem Öztürk, 54 Kg da Hüseyin Sayýn, 58 Kg da Abdi Sucu, 63 Kg da Murat evik, 69 Kg da Serkan Akkoyun, 76 Kg da Ali Cengiz, 85 Kg da Muhammet Býçak ve 100 Kg da Batuhan Cýbýr. orum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi güreþçisi Murat evik in milli mayoyu giyeceði 63 Kg da müsabakalar pazar günü þampiyonanýn son gününde yapýlacak. KUTLAMA Fatih Özcan Ulukavak Spor Baþkanlýðý na seçilen deðerli yönetim kurulu üyemiz ve merkez delegemiz ý kutlar yeni görevinde baþarýlar dileriz. (.Hak: 1719) orum Beþiktaþlýlar Derneði Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Kadir YÜKSEL Masa Tenisi turnuvasýnda mücadele eden sporculardan bir grup Emniyet güçleri ile birlikte toplu halde görülüyor utbol Federasyonu futbol sezonu statülerini yayýnladý. Buna göre orum Belediyespor un mücadele edeceði 3. lig statüsünde bir deðiþiklik yapýlmadý. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre yeni sezonda 3. ligde takýmlar 18 erli üç grupta mücadele edecekler. Gruplarda çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda birinci olan üç takým direk olarak 2. lige yükselecek. Gruplarda ve 5. ci olan dört takým tarafsýz sahada oynayacaklarý tek maçlý eleme sistemi sonunda birinci olan üç takýmda 2. lige yükselecek. Futbol Federasyonu kamuoyunda özellikle futbolculardan büyük tepki çeken yaþ uygulamasýna bu yýlda devam ettirme kararý aldý. Buna göre 3. lig kulüpleri ve daha sonra doðmuþ futbolcularla sözleþme imzalayabilecekler. Bununla birlikte ve doðumlular arasýnda en fazla altý futbolcuyla sözleþme imzalayabilecekler. Bu futbolculardan altýsýnýda 18 kiþilik kadroya yazabilecekler ancak ayný anda en fazla dört tanesini oynatabilecekler. Kulüplerin geçmiþ sezondan sözleþmesi devam eden futbolcularda bu kontenjana dahil edilecek. Merzifon da Türkiye Þampiyonasý provasý Önümüzdeki hafta içinde Trabzon da yapýlacak minikler Türkiye Judo Þampiyonasý na hazýrlanan orumlu sporcular önceki gün Merzifon da yapýlan turnuvada prova yaptýlar. Dört ilden 100 civarýnda sporcunun katýldýðý turnuvada orum ve Alaca dan sporcular Türkiye Þampiyonasýna hazýrlandýlar. orumlu Judocular Merzifon'da düzenlenen turnuvada Türkiye Þampiyonasý'nýn provasýný yaptýlar. 18 Haziran salý günü Merzifon Spor Salonu'nda yapýlan turnuvaya orum ve Alaca ile birlikte Amasya, Havza, Sinop ve Merzifon'dan 100 civarýnda Judocu katýldý. Süper Minikler ve minikler olmak üzere iki kategoride yapýlan turnuvada orumlu Judocular on dört madalya kazandýlar. Yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde madalya kazanan sporcular þöyle: Süper Minikler: 24 Kg Furkan Aslan, 42 Kg Ýlter Kaan Kaya ve 30 Kg'da Ýrem Altuntaþ ikinci olarak gümüþ madalya kazandýlar. Minikler kategorisinde ise 40 Kg'da Þey- ma Hacer Yaðlý ve 46 Kg'da Cahit Can Zileli birinci olarak altýn madalya kazandýlar. 32 Kg'da Pelinsu Yaþar, 44 Kg'da Zeynep Murat, 34 Kg'da Enes Þamlý ikinci olarak gümüþ madalya kazandýlar. 36 Kg'da Dilara Sol, 30 Kg'da Ali Can atal ve Emircan Karabacak, 34 Kg'da Lütfü Büyükbaþ ve 42 Kg'da Özgür Dýv- rak ise üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandýlar. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, Merzifon'da yapýlan turnuvanýn önümüzdeki hafta Trabzon'da katýlacaklarý Türkiye Þampiyonasý öncesinde çok iyi bir hazýrlýk olduðunu ve sporcularýnýn tecrübe kazandýðýný söyle- Minik sporcular Trabzon da katýlacaklarý Türkiye Þampiyonasý provasýný Merzifon daki turnuvada yaptýlar

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı