ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik."

Transkript

1 Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn sorunlarý ve Kuþ Gribi konularýnda basýn açýklamalarý yaptýk. Þubemiz "Türk Sanat Müziði Dostlar Korosu", 9 Mart 2006 tarihinde Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda bir konser verdi. Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilen Limon, Mandalina ve Üzüm partilerinde kimyasal ilaç kalýntýlarýna rastlanmasý ile ilgili olarak, 16 Mart 2006 tarihinde Ýl Tarým Müdürlüðü Bitki Koruma Þubesi'nde yapýlan toplantýya, Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT katýlarak, ODA'mýz görüþlerini sundu. Çukurova Üniversitesi Rektörlüðü'nün düzenlediði "4. Çukurova Yüksek Öðrenim Tanýtým Günleri" çerçevesinde, Mart 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen fuarda, Þube olarak yer aldýk. Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý doðrultusunda illerde oluþturulan Toprak Koruma Kurullarý'nda ODA'mýzý temsil eden üyelerimize yönelik olarak, Mart 2006 tarihlerinde ODA Genel Merkezimizde yapýlan eðitime Adana Þubemizi temsilen Ali YÜZGEÇ katýldý. Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði ve desteðinde Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattý Þti. Çevresel Yatýrým programýndan saðlanan destekle, Kuþ Araþtýrmalarý Derneði liderliðinde Adana Çevre ve Tüketici Derneði ve Fransa Tour du Valat Biyoloji Ýstasyonundan oluþan ortaklýk tarafýndan yürütülen Yumurtalýk Lagünleri Yönetim Planý Çalýþmalarý hakkýnda, 17 Nisan 2006 tarihinde yapýlan bilgilendirme toplantýsýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan KARAKOÇ katýldý. Adana Þubemiz, TMMOB Adana Ýl Koordinasyon Kurulu ve bölgede çalýþmalarýný sürdüren diðer meslek odalarýnýn þubeleri ile birlikte, Adana Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'nin bazý maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili görüþlerini, Adana Büyükþehir Belediyesi'ne bir yazýyla bildirdi. Ayrýca ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, Ýmar Yönetmeliði konusunda dava açýlmasýný organize ettik. ABD'nin Irak'ý iþgalinin 3. yýldönümü nedeniyle Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu'nun (BAK) 17 Mart 2006'da düzenlediði panele katýldýk. 18 Mart 2006'da yine ayný kapsamda ABD elçiliðine siyah çelenk býrakýlmasý ve Ýncirlik üssünde basýn açýklamasý yapýlmasý etkinliðinde yer aldýk. "Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý" (SS-GSS) Yasa Tasarýsýna iliþkin DÝSK-KESK ve TTB'nin düzenlediði, koordinatörlüðünü TTB'nin yaptýðý, ülke çapýnda düzenlenen, "Referandum 2006" çalýþmasýna destek verdik. Bu kapsamda, 25 Mart 2006'da Hekimevi'nde yapýlan Sempozyum'a katýldýk. 26 Mart 2006'da Organizasyon komisyonuyla birlikte, AKP il binasýna siyah çelenk býrakýlmasý eyleminde yer aldýk. 27 Mart-1 Nisan 2006 tarihleri arasýnda, MMO-ÝMO-EMO binalarýnda ve Ç.Ü.'de öðrenci üyelerimizin yardýmýyla 4 adet oy kullanma sandýðý açtýk. Þube Yönetim Kurulu Baþkanlarýmýzla birlikte, 29 Mart 2006'da, konuya iliþkin bir basýn açýklamasý yaparak, toplu oy kullandýk. ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Yerel seçimlerin yýldönümünde, Yerel Yönetimlerin deðerlendirildiði 3 TV programýna, Þube Baþkanlarýmýzla birlikte katýldýk. Adana'da 1 Mayýs 2006'da yapýlacak etkinliklerle ilgili olarak; Emek Platformu'nu oluþturan kuruluþlarýn yaptýðý çaðrý ile düzenlenen toplantýlar sonucunda, 1 Mayýs Tertip Komitesi'nin DÝSK, KESK, TÜRK-ÝÞ ve TMMOB'den oluþmasýna ve TMMOB Adana ÝKK'yý temsilen Hüseyin ATICI ve Serol AYSAN'ýn Tertip Komitesi'nde yer almasýna karar verildi. Mitinge yaklaþýk olarak 50 kiþi ile katýlým saðladýk. Sinop'ta kurulmasý planlanan Nükleer Santrale karþý düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, 26 Nisan 2006'da Çernobil felaketinin yýldönümünde yapýlan basýn açýklamasýna katýldýk. 29 Nisan 2006'da Sinop'ta Nükleer Santral karþýtý mitinge Adana'dan 35 kiþi katýlarak destek verdik. 46 Ankara'da 29 Nisan 2006'da yapýlan TMMOB Danýþma Kuruluna katýldýk. 12. Adana Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu'nun Kokteylinde yer aldýk.

2 Nükleer Enerjiye Hayýr Platformu'nca 7 Mart 2006'da yapýlan basýn açýklamasýna Þubemiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Durmuþ HASDEMÝR, Kemal PARLAYÜKSEL, Ertekin CAN, Ayfer ZOROÐLU ve Lütfiye UYSAL katýlarak, ODA görüþlerimizi açýkladýlar. Eþgüdüm Kurulu tarafýndan 16 Þubat 2006'da 100. Yýl Stadyumu ve iþ merkezi ile ilgili yapýlan basýn toplantýsý ile 10 Mart 2006'da Lara Kent parkýyla ilgili yapýlan basýn açýklamasýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýlarak, görüþlerimizi sundu. Þubemiz, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Sürekli Eðitim Merkezi ile ortaklaþa 3-20 Mart 2006 tarihleri arasýnda, "Serada Sebze Üretimi" konulu sertifika programý düzenledi. Hafta sonlarý yapýlan 72 saatlik eðitime, 33 Ziraat Mühendisi katýldý. Kurs sonunda katýlýmcýlara, AKÜNSEM tarafýndan düzenlenen bir Sertifika ve Þubemiz ile Ziraat Fakültesince ortaklaþa hazýrlanan bir Kursa Katýlým Belgesi verildi. Ayrýca kurs boyunca eðitim veren öðretim üyelerine Þubemiz tarafýndan bir teþekkür plaketi sunuldu. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 18 Þubat 2006'da Antalya VTV'de canlý olarak yayýnlanan "Konuþ Muhtarým Konuþ" programýna katýldý. Tarým Ýl Müdürü Bedrullah ERÇÝN ve Ziraat Odasý Baþkaný Halil ORDU'nun da konuk olduðu programda, Antalya ve Türk Tarýmýnýn sorunlarý tartýþýldý. Þube Baþkanýmýz TUNCER, 27 Þubat 2006'da ART'de canlý yayýnlanan "Tarým Saati" Programýna katýlarak, Ziraat Mühendisliðinin Tarýmsal Üretimdeki Önemi konusunda ODA görüþlerimizi aktardý. Programa, Ziraat Odasý Baþkaný Halil ORDU ve Tarým Danýþmaný M. Sait GÜÇÝN de konuk oldu. TUNCER, ART TV'de 13 Nisan 2006'da yayýnlanan "Kent ve Yaþam" adlý programda, Antalya ve Türk tarýmýnýn içinde bulunduðu sorunlarýn yaný sýra tarým topraklarýnýn korunmasý ve kent yaþamý ile ilgili ODA görüþlerimizi aktardý. Mimarlar Odasý Baþkaný Osman AYDIN'la birlikte gerçekleþtirilen program büyük ilgi gördü. Ýl Genel Meclisi'nde 15 Þubat 2006'da yapýlan "Antalya Ýli Ýl Özel Ýdaresi Stratejik Planý" hazýrlýklarý toplantýsýna, Þubemiz Yazmaný Prof. Dr. Kubilay ÖNAL katýlarak görüþlerimizi açýkladý. Antalya Valisi Alaaddin YÜKSEL baþkanlýðýnda 16 Þubat 2006'da toplanan Tarým Platformu toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, "Ýhracatla Yaþanan Sýkýntýlar ve Çözüm Yollarý" konusunda görüþlerimizi dile getirdi. Ýl Özel Ýdaresince 22 Þubat 2006 tarihinde düzenlenen ve kum, çakýl ocaklarý ile ilgili 5177 sayýlý Maden Kanunu'nda yapýlan deðiþikliklerin deðerlendirildiði toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve yazmanýmýz Prof. Dr. Kubilay ÖNAL katýlarak, görüþlerimizi açýkladýlar. Nükleer Enerjiye Hayýr Platformu'nun 1 Mart 2006'da yaptýðý toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÖZÇELÝK katýldý. Nükleer Enerjiye Hayýr Platformu'nun 26 Nisan 2006 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýna da, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertekin CAN, Kubilay ÖNAL, Kemal PARLAYÜKSEL ve Durmuþ HASDEMÝR katýlarak, konu ile ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdiler. Platform tarafýndan 29 Nisan 2006'da Sinop'ta gerçekleþtirilen mitinge, Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL 10 kiþilik üye grubu ile birlikte katýlarak, Þubemizi etkin biçimde temsil etti. Ýl Genel Meclisi'nde 8 Mart 2006 tarihinde, ruhsatsýz çalýþan kum ve çakýl ocaklarýnýn ruhsatlandýrýlmasý ve yerlerinin tespiti için yapýlan toplantýya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kubilay ÖNAL ve Kemal PARLAYÜKSEL katýldý. Konu ile ilgili meslek odalarýnca oluþturulan teknik kurulda ODA'mýz da görev aldý. 47

3 48 Antalya Tabip Odasý ve Saðlýk Emekçileri Sendikasý öncülüðünde, ve 18 Mart 2006 tarihlerinde yapýlan "Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý" yasa tasarýsý ile ilgili referandum toplantýlarý ve konu ile ilgili basýn açýklamasýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Ertekin CAN katýldý. Yapýlan referanduma, Þubemizde koyduðumuz oylama sandýðý ile katký verdik. Referandum 2006 isimli halk oylamasýnda Antalya Devlet Hastanesi önünde kurulan sandýklarýn baþýnda saldýrýya maruz kalan Tabib Odasý Baþkaný'na destek vermek amacýyla 31 Mart 2006 tarihinde Eþgüdüm Kurulu tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýna, Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Þube Yazmanýmýz Kubilay ÖNAL katýldý. Referandum sonuçlarýnýn açýklandýðý 2 Nisan 2006 tarihindeki basýn açýklamasýnda da, Yönetim Kurulu Üyemiz Ertekin CAN yer aldý. Lara Kent Parký'nýn Turizm Bakanlýðý tarafýndan tahsisine yönelik açýlan davaya taraf olmak üzere 23 Mart 2006 tarihinde imza attýk. Lara Kent Parký ve Kýyý Koruma Yasasý ile ilgili olarak 11 Nisan 2006'da düzenlenen toplantýya da, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÖZÇELÝK katýldý. Antalya Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu'nca Dokuma Fabrikasýnýn, 100. Yýl Spor Alanýnýn, Lara Kent Parkýnýn rant uðruna elden çýkarýlmasýný önlemek adýna; 6-13 Nisan 2006 tarihlerinde her akþam saatleri arasýnda "Iþýk Açma- Iþýk Kapama (Düdüklü)" eylem düzenlendi. Þubemiz de, üyelerimizin eyleme yoðun olarak katýlýmýný saðlamak için gerekli duyurularý yaptý. Eþgüdüm Kurulu'nun ýþýk açma kapama eyleminin sonuçlarýnýn deðerlendirildiði 17 Nisan 2006 tarihli toplantýya Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 8 Mart 2006 tarihinde MeBr Sonlandýrma Projesi Çalýþtayý'na katýlarak, bir açýlýþ konuþmasý yaptý. TUNCER, ayný gün Antalya Tarým Ýl Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen "Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor" Programýna konuk olarak, kadýnýn toplumdaki yeri ve çiftçi kadýnlarýmýzýn bilgilenmesiyle ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdi. Ayrýca 8 Mart 2006'da Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlen Çelenk koyma törenine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ayfer ZOROÐLU, Lütfiye UYSAL ve Ertekin CAN katýldý. Antalya'nýn merkez ilçesinde çalýþan zirai ilaç bayileri ile yönetim kurulu üyelerimizin de katýlýmýyla 31 Mart 2006'da bir toplantý yapýlarak, bayi sorunlarý ve bayilik sistemi konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Kumluca ilçesi zirai ilaç bayii ve üyelerimizin katýlýmýyla da, 4 Nisan 2006 tarihinde bir toplantý gerçekleþtirildi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 5 Nisan 2006 tarihinde yapýlan Toprak Koruma Kurulu toplantýsýna kurulun asil üyesi olan Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, kurula gelen dosyalarý ODA'mýz adýna deðerlendirdi. Kent Konseyi'nin 14 Nisan 2006 tarihli tarým topraklarýnýn kullanýmý ve korunmasý konulu toplantýsýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÖZÇELÝK katýldý. ÖZÇELÝK, Kent Konseyi'nin 15 Nisan 2006'da gerçekleþtirdiði, "Altýnova Planýna Bilimsel Yaklaþým" konulu toplantýsýnda da yer aldý. Konseyin, Lara Kent Parký ile ilgili olarak 21 ve 27 Nisan 2006'da yaptýðý toplantýlara da, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýldýlar. Alanya, Gazipaþa, Serik, Derme ve Manavgat ilçelerinde Nisan tarihleri arasýnda, zirai ilaç bayii ve üyelerimizin katýlýmýyla toplantýlar düzenlenerek, bayii üye sorunlarý ve tarýmýn geleceði tartýþýldý. Toplantýlarda, çözüm yollarý için görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ayrýca Alanya, Gazipaþa, Derme, Manavgat ilçe temsilcileri ve Alanya'da görev yapacak ODA denetçisi belirlenerek Genel Merkezimize bildirildi. Ýl Özel Ýdaresi'nce 28 Nisan 2006'da kaçak kum, çakýl ve taþ ocaklarýyla ilgili olarak düzenlenen toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýlarak, ODA görüþümüzü sundu. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 27 Nisan 2006'da yapýlan Gýda Güvenliði Eylem Kurulu toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyelerimiz Adnan ÖZÇELÝK ve Lütfiye UYSAL katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdiler.

4 Geleneksel Baþak Balomuz, Þubat 2006 tarihlerinde coþkuyla gerçekleþtirildi. Baloda, 2005 yýlýnda emekliye ayrýlan 9 üyemize teþekkür plaketi verildi. Baloya, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR da katýldý. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Þubemiz ve Aydýn Tarým Ýl Müdürlüðü ile birlikte düzenlediði ve meslektaþlarýmýzýn yoðun ilgi gösterdiði "Bahçe Ürünlerinde Ýyi Tarým Uygulamalarý" konulu bilgilendirme toplantýsý, 14 Þubat 2006 günü EBSO Toplantý salonunda yapýldý. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar gününde Þube Baþkanýmýz Galip ORHAN ile Yönetim Kurulumuz; ADÜ Ziraat Fakültesini, Tarým Ýl Müdürlüðünü ve önceki ismi Köy Hizmetleri Ýl Müdürlüðü olan Özel Ýdare Birimini ziyaret ederek, bu kurumlarýn kadýn çalýþanlarýna kýrmýzý karanfil ile günün önemini belirten yazýlý mesaj sundu. Ayný günün akþamý Gar gazinosunda Tarým Orkam-Sen ile birlikte etkinlik düzenledi Mart 2006'da 28 kursiyerin katýlýmýyla ISO 9001: 2000 eðitim semineri; Mart 2006'da 27 kursiyerin katýlýmýyla HACCP eðitim semineri; Mart 2006'da da 34 kursiyerin katýlýmýyla EUREPGAP eðitim semineri düzenlendi. Aydýn Ziraat Odasý Toplantý salonunda yapýlan seminerlerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. Ýlimizdeki gýda iþletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan üyelerimizle, 14 Nisan 2006 tarihinde Þube binamýzda bir toplantý düzenlendi. Sorumlu yöneticilerin tanýþmalarýnýn, kaynaþmalarýnýn saðlanmasý ve sorunlarýnýn tartýþýlmasýný amaçlayan bu toplantýlarýnýn ayda bir yapýlmasý kararý alýndý. Þubemiz, 5 Nisan 2006 tarihinde Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi son sýnýf öðrencilerine, ODA'mýzý tanýtýcý bir sunum yaptý. Sunum, öðrenciler tarafýndan ilgiyle karþýlandý. Üyelerimiz ve Ziraat Fakültesi son sýnýf öðrencilerine yönelik olarak 14 Nisan 2006 tarihinde "Beden Dili ve Mülakat Yöntemleri" konulu bir konferans düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Uður ÖMÜRGÖNÜLÞEN'in verdiði konferans büyük ilgi gördü. Ayný þekilde 15 Nisan 2006'da da Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Kemal ÖKTEM tarafýndan "Þirketlerde Yeni Yönetim Anlayýþý" konulu konferans verildi. Þubemiz tarafýndan Nisan 2006 tarihlerinde HACCP semineri düzenlendi. Semineri, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Kadir HALKMAN, Hacettepe Üniversitesi Gýda Mühendisliði Fakültesi'nden Prof. Dr. Aykut AYTAÇ ve Doç. Dr. Aydýn ÖZTAN verdiler. 49

5 Þubemiz, 11 ve 18 Þubat Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý Tasarýlarýna Karþý yapýlan basýn açýklamalarýna destek verdi. Kuþ Gribi, biyodizel üretimi ve þeker sektöründe oynanan oyunlara iliþkin olarak üç ayrý basýn açýklamasý yaptýk. Tarým danýþmanlarý ile 20 Þubat 2006 tarihinde bir toplantý yaparak, Toprak Koruma Yasasý hakkýnda bilgi verdik. Toplantýda, danýþmanlarýn yaþadýðý sorunlar da deðerlendirildi. Toprak Koruma Kurulu'nun Þubat ve 8 Mart 2006 tarihlerinde yaptýðý toplantýlarda, Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ, ODA'mýzý temsil etti. SMMM Odasý'nýn 24 Þubat 2006'da yapýlan toplantýsýna katýldýk. Þubemiz, Tarým Ýl Müdürlüðü ve özel sektörle birlikte 24 Þubat 2006'da Dursunbey ilçesinde; 17 Mart 2006'da da merkez ilçede, biyodizel üretimi için kanola ve aspir ekimine yönelik olarak çiftçi toplantýlarý düzenledi. TMMOB ÝKK olarak, kamu çalýþaný üyelerimizin ücret yetersizliði ve adaletsizliðine yönelik olarak 7 Mart 2006'da yapýlan eylem öncesinde, 3 Mart 2006'da bir bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle, kadýn meslektaþlarýmýza kutlama mesajý gönderdik. CHP Ýl Örgütü, 15 Mart 2006'da Þubemizi ziyaret etti. Ziyarette karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Þehitler Günü nedeniyle 18 Mart 2006'da Valilikçe düzenlenen anma programýna katýldýk. Ayrýca yine Valilikçe 23 Mart 2006'da yapýlan Dünya Ormancýlýk Günü ve Aðaç Bayramý Programý'nda yer aldýk. Þubemizin 2005 yýlýnda oluþturduðu Hatýra Ormanýna bu yýl da üyelerimizin katýlýmýyla 500 fidan dikilerek, Dünya Ormancýlýk günü ve Aðaç Bayramý kutlandý. Ayný gün Þube Yönetimi olarak, katýlan üyelerimizle birlikte piknik yapýldý. Bursa'nýn Ýnegöl ilçesinde 25 Þubat 2006'da, "Tarýmda Risk Yönetimi ve Tarým Sigortalarý" konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Tarým Sigortalarý Vakfý Genel Müdürü Tanfer DÝNLER katýldý. Tanfer DÝNLER, 17 Mart 2006 tarihinde de Bursa'nýn Gürsu ilçesinde ayný konuda bir konferans verdi. 3 Mart 2006 tarihinde Olay Gazetesi köþe yazarý Ahmet Emin YILMAZ ziyaret edilerek, Kazýklý-Otosansit baðlantý yolu konusunda Þubemiz görüþleri aktarýldý. Ayný konuyla ilgili olarak 8 Mart 2006 tarihinde Bursa Barosu'nda yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda da görüþlerimizi dile getirdik. 22 Mart 2006 tarihinde Kazýklý-Otosansit baðlantý yolu ile ilgili olarak Akademik Odalar Birliði ile basýn açýklamasý yapýldý. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ'ün katýldýðý basýn açýklamasýnda, "Bursa Ovamýzý bölen ve kaçak yapýlaþma baskýsýný özendirecek, ciddi bir araç ulaþýmýna hizmet etmeyeceði belli olan bu yolun sakýncalarý" anlatýldý. 50 Þubemiz, Þehir Plancýlarý Odasý Bursa Þubesi ile birlikte, 4 Mart 2006 tarihinde, 1/ Ölçekli Nazým Ýmar Planý ile ilgili bir basýn toplantýsý yaparak, görüþlerimizi aktardý. 9 Mart 2006 tarihinde Uludað ile ilgili olarak basýn açýklamasý yaparak, "Oteller bölgesinin (1.300 hektarlýk alanýn) Milli Park sýnýrýndan çýkarýlmasý halinde, bölgedeki tek hakim gücün Turizm Bakanlýðý'nýn olacaðýný" belirttik.

6 Þubemizde, 31 Mart-2 Nisan ve 3-5 Nisan 2006 tarihlerinde HACCP Temel Eðitim Semineri; 8 Nisan 2006 tarihinde de ISO eðitimi yapýldý. Eðitim Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan verildi. Bursa Tarým Platformu'nun (BUTAP) 19 Nisan 2006 tarihinde yapýlan Genel Kurul toplantýsýnda, Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, BUTAP Baþkaný seçildi. DEMÝRÖZ, 19 Nisan 2006 tarihinde ASTV'de yayýnlanan "Açýkça Ekonomi" adlý programa da katýlarak, Tarým Platformu hakkýnda bilgi verdi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Uygun AKSOY baþkanlýðýnda 8 öðretim üyesi tarafýndan Þubemizde 13 Þubat 2006 tarihinde, "Ýyi Tarým Uygulamalarýnýn Genel Ýlkeleri" ve "Ülkemizde Ýyi Tarým Uygulamalarýna Geçiþteki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu eðitim verildi. Eðitime, 154'ü üyemiz olmak üzere 255 kiþi katýldý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 22 Þubat 2006'da "Kuþ Gribi" konusunda bir basýn açýklamasý yaptý. Ayrýca, ODA'mýzýn "Þeker Sektöründe Tek Perdelik Oyun. Kaçaðýn Ýstatistiðini Tutmak" baþlýklý basýn açýklamasý da Denizli kamuoyuna duyuruldu. Þubemizin 1. Danýþma Kurulu, 5 Mart 2006'da yapýldý. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde Atatürk Anýtýna çelenk býrakýlarak, basýn açýklamasý yapýldý. Ayrýca üyelerimize kokteyl verildi. Yerel DRT TV'de 28 Mart 2006'da yayýnlanan "Forum" programýna Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR katýlarak, yerel yönetim uygulamalarýna iliþkin Odamýz görüþlerini aktardý. Sarayköy ilçemizde 3 Nisan 2006'da düzenlenen "Ekimden Hasata Pamuk Tarýmý" konulu panele, Þube Yönetim Kurulu olarak katýldýk. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 4 Nisan 2006'da Denizli Toprak Koruma Kurulu toplantýsýna katýlarak, ODA'mýz görüþ ve önerilerini aktardý. Denizli'de 6-7 Nisan 2006'da düzenlenen Çayýr Mera ve Yem Bitkileri II. Danýþma Kurulu Toplantýsý'na katýldýk Denizli 1. Etap Çevre Yolu Projesine iliþkin olarak 13 Nisan 2006'da yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda, Þube Bakanýmýz Ýbrahim GÜR, özellikle tarým topraklarýnýn korunmasý konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý. Þubemizin etkinlikleri kapsamýnda, Denizli Tabipleri Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Dr. H. Sadi DEMÝROK tarafýndan 13 Nisan 2006'da, "Saðlýkta Dönüþüm Projesi" konulu bir konferans verildi. Denizli Belediye Baþkanlýðý'nýn 6 Mart 2006'da yaptýðý Danýþma Kurulu Toplantýsýna Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 15 Nisan 2006'da Denizli Ýli 1/25000 Çevre Planýna Ýliþkin bir basýn açýklamasý yaparak, planýn bu hali ile uygulanmasýna karþý olduðumuzu bildirdi. "B. Menderes Havzasý Kirliliði ve Çözüm Önerileri" baþlýðý altýnda 20 Nisan 2006'da gerçekleþtirilen panele, Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Þubemizde Þubat ve Mart 2006 tarihlerinde iki ayrý HACCP eðitimi yapýldý. Eðitim sonunda katýlýmcýlara törenle sertifikalarý verildi. Zirai Öðrenimin 160. Yýlý kutlama etkinlikleri çerçevesinde 25 Þubat 2006 tarihinde "Baþak Gecesi" düzenlendi. Meslekte 35 yýlýný dolduran üyelerimize hizmet plaketleri daðýtýldý. Þubemizin desteði ile Öðrenci Temsilcilerinin çýkarmýþ olduðu Akademik Tarým Dergisi'nin basým ve daðýtýmý yapýldý. "Konya 4. Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý"nda Ziraat Mühendisleri Odasý Konya Þubesi olarak stant açtýk. 51

7 Þubemiz 15 Þubat 2006 tarihinde Tarým Ýl Müdürlüðü ile bir görüþme yaparak, sorumlu yöneticilik ve ilaç bayilerinde karþýlaþýlan sorunlarý deðerlendirdi. Üyelerimizden gelen istek doðrultusunda 19 Þubat 2006 tarihinde Karacadað Kayak Merkezi'ne gezi düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Þubemizde kutlama yapýlarak, kadýn üyelerimize karanfil daðýtýldý. Diyarbakýr'da görev yapan Tarým Danýþmanlarý ile 18 Mart 2006 tarihinde toplantý yapýlarak, tarým danýþmanlarýnýn görev süreleri boyunca gerçekleþtirdikleri çalýþmalar, karþýlaþtýklarý sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan 20 Mart 2006 tarihinde düzenlenen, "Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor" etkinliðine, Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU katýldý. Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU, DSÝ. 10. Bölge Müdürlüðü tarafýndan 28 Mart 2006'da düzenlenen Dünya Su Günü ile ilgili toplantýda, ODA'mýzý temsilen yer aldý. Sorumlu yöneticilerle 8 Nisan 2006 tarihinde bir toplantý yapýlarak, sorunlar deðerlendirildi. Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU toplantýda, sorumlu yöneticilerin uymasý gereken konularla ilgili bilgi verdi. Bölgemizde yýllardýr devam eden kaçak ve sahte ilaç ile ilgili þubemiz tarafýnda basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamamýz, yerel basýnda geniþ yer buldu. Yönetim Kurulu olarak, kaçak ve sahte ilaçlarýn önlenmesinde kurumlar arasý iþbirliðinin büyük önem taþýdýðý düþüncesiyle, 14 Nisan 2006'da Tarým Ýl Müdürlüðü bünyesinde bulunan denetim komisyonunda yer almak istedik. Bu istediðimiz Ýl Müdürlüðü tarafýndan olumlu karþýlandý. Diyarbakýr Barosu'nun isteði doðrultusunda, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet DEMÝREL tarafýndan 27 Nisan 2006 tarihinde, bilirkiþi raporunun nasýl hazýrlanacaðýna yönelik bir seminer verildi. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR, 10 Þubat 2006'da TRT Erzurum Radyosu'nda yayýnlanan "Gün Iþýðý" programýna katýlarak, "Tarýmsal sorunlar ve çözüm yollarý" ile ilgili ODA'mýz görüþlerini aktardý. Þubemiz, çeþitli tarihlerde tarým gönüllüleri ile toplantýlar yaparak, mevcut durum ve çözüm yollarý konularýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Erzurum Valiliði tarafýndan 21 Þubat 2006'da düzenlenen "Hayvancýlýk Islah Projesi" toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýlarak, ODA görüþlerimizi sundu. Toprak ve Su Kaynaklarý Araþtýrma Enstitüsü Müdürü iken Bayýndýrlýk Bakanlýðý Stratejik Planlama Daire Baþkanlýðýna atanan ODA'mýz aktif üyelerinden Dr. Zekeriya SEVÝM için 24 Þubat 2006'da düzenlenen veda yemeðine, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýlarak, Þube faaliyetlerine yaptýðý katkýlar nedeniyle SEVÝM'e bir teþekkür plaketi verdi. Þubemiz bünyesinde oluþturulan bir heyet, Erzurum Valiliði'nin düzenlediði "Kardeþ Köy" projesi kapsamýnda 1 Mart 2006 tarihinde, Þubemizin kardeþ köyüne bir inceleme gezisi yaptý. Ziyarette, yapýlacak tarýmsal faaliyetler programlandý. Erzurum Daphan Ovasý tarýmsal problemlerine çözüm üretilmesi amacýyla 8 Mart 2006 tarihinde, Erzurum Valiliði'nce düzenlenen toplantýya, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýlarak, görüþlerimizi dile getirdi. Erzurum Milletvekilimiz Ömer ÖZYILMAZ, 13 Mart 2006 tarihinde Þubemizi ziyaret ederek, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR ile görüþtü. DEMÝR ziyarette, bölge tarýmýnýn geliþtirilmesine yönelik ODA'mýz görüþlerini aktardý. Ziraat Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aktif Ziraat Mühendisliði Kulübü, 18 Mart 2006 tarihinde Þubemizi ziyaret ederek, ziraat eðitiminin iyileþtirilmesi için görüþlerini iletti. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR ve Yönetim Kurulumuz, toplantýda hazýr bulunarak bu konuda ODA'mýz faaliyetlerini aktardý. Toplantýda, öðrenci faaliyetleri yapýlmasý için ortak karar alýndý. Erzurum Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan 23 Mart 2006 tarihinde düzenlenen, "Çiftçi Kadýnlar Yarýþýyor" Programýna, ODA'mýzý temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin AKIN katýldý. 52 Toprak ve Su Kaynaklarý Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü bünyesinde 28 Mart 2006'da gerçekleþtirilen Daphan Ovasý Sorunlarý toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýldý. Toplantý kararlarý doðrultusunda oluþturulan komisyonda Þubemiz adýna Okan DEMÝR yer aldý. Komisyonun hazýrladýðý rapor, 4 Nisan 2006 tarihinde yapýlan toplantýda sunuldu. Sunum üzerinde yapýlan deðerlendirmelerden sonra, komisyonun görevine devam etmesi ve çalýþmalarýný detaylandýrmasý istendi. Erzurum Valiliði tarafýndan 7 Nisan 2006'da düzenlenen "Erzurum Ýli Büyükbaþ Hayvan Islahý Projesi" tanýtým toplantýsýna, Þubemizi temsilen Baþkan Okan DEMÝR katýldý.

8 Eskiþehir Þubemizin düzenlediði "Baþak Balosu", 17 Mart 2006 Cuma günü, ODA II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kamil BAYRAM'ýn da katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ, yaptýðý konuþmada, ODA'mýzýn üyelerinin iþ güvenliði ve sosyal güvenliðini saðlamak, demokratik hak ve özgürlükleri korumak, üyeler arasýnda dayanýþmayý geliþtirmek, meslek onuru ve saygýnlýðýný korumakla görevli olduðunu vurguladý. Geceye, Eskiþehir yerelinde tarýmsal üretim ile ilgili tüm resmi ve özel kuruluþlardan 250'yi aþkýn meslektaþýmýz katýldý. 23 meslektaþýmýza, meslekte 25. ve 40. yýl plaketleri verilen geceye, Eskiþehir'de sanat müziðinin en iyi icracýsý sayýlan Ali Rýza ÖZSALTIK da ayrý bir renk kattý. Çiftçilere yönelik olarak yerel basýnda bildirilerimiz yayýnlandý. Özellikle Amik Ovasý'na iliþkin sulama suyu bulunmasý için kýsa vadede alýnmasý gerekli önlemler ile uzun vadede yapýlmasý gerekli yatýrýmlar konusunda ODA'mýz görüþleri basýn kanalýyla aktarýldý. Hububat ile ilgili alým fiyatý ve alým merkezleri konusunda tüccar kýskacýnda olan üreticilerimiz için devletin almasý gereken önlemlere iliþkin basýn açýklamasý yapýldý. Bu konuda Ziraat Odasý ile ortak hareket edilmesi benimsendi. Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Hatay'da yapýlan çeþitli toplantý, seminer ve sempozyumlara katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdiler. Þubemizde Mart 2006 tarihlerinde HACCP eðitimi düzenlenerek, 24 katýlýmcýya sertifika verildi. Dörtyol, Ýskenderun ve Erzin ilçelerinden 34 meslektaþýmýza, 18 Mart 2006'da Bilirkiþilik Eðitimi verildi. Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER, Genel Merkezimizin 1-2 Nisan 2006 tarihinde gerçekleþtirdiði Toprak Koruma Kurulu Eðitim Çalýþmasý'na katýldýktan sonra, konunun önemine iliþkin olarak Kurul üyelerini bilgilendirdi. Tarým danýþmanlarý ile sorumlu yöneticiler ayrý ayrý toplantýya çaðrýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER, MKÜ Ziraat Fakültesi 3. Sýnýf öðrencilerinin dersine girerek, ODA'mýz ve mesleðimiz konusunda bilgi verdi. Ayrýca öðrencilerin staj yapabilmesi için Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü ile anlaþma saðlandý. Þube II. Baþkanýmýz Ahmet Faruk DEMÝR, "Ýnsan ve Çevre Saðlýðý Tehlikede" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. Gaziantep Valiliði tarafýndan düzenlenen AR-GE çalýþmalarýyla ilgili toplantýya, II. Baþkanýmýz Ahmet Faruk DEMÝR katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. II. Baþkanýmýz Ahmet Faruk DEMÝR'in baþkanlýðýnda bilirkiþilerle bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Þube Yönetim Kurulumuz, mahkemeleri ziyaret ederek hakimlerle keþifler konusunda deðerlendirmeler yaptý. Toprak koruma konulu toplantý, Kent Konseyi toplantýsý ve AB için sivil toplum örgütlerinin hazýrlayacaðý proje bilgilendirme toplantýsýna katýlým saðladýk. Ayrýca sivil toplum örgütlerine hibe konulu toplantý ile sokak çocuklarý sorununun deðerlendirildiði toplantýda da yer aldýk. Þanlýurfa'da gerçekleþtirilen "Tarým, Tarým Teknolojileri ve Hayvancýlýk Fuarý"nýn açýlýþýna katýldýk. Tavukçuluk sektörüne destek olmak amacýyla 17 Þubat 2006'da çeþitli etkinlikler gerçekleþtirdik. Þubemiz Yönetim Kurulu asil, yedek üyeleri ve Genel Merkez delegeleri ile 5 Mart 2006'da DSÝ Salonu'nda bir toplantý yaptýk. Emekli olan üyelerimizle bir araya gelmek amacýyla, 18 Mart 2006'da bir toplantý gerçekleþtirdik. Yönetim Kurulu Üyemiz Erdem KUTLAR, Manisa'daki 13 meslek odasýnýn oluþturduðu Akademik Odalar Birliði'nce 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde düzenlenen törende, "Sivil toplum örgütlerinde yýllardýr sürdürdüðü özverili çalýþmalarý" nedeniyle teþekkür plaketi ile onurlandýrýldý. 53

9 Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 14 Þubat 2006'da TRT Ýstanbul Radyosu'nda yayýnlanan Günaydýn programýna konuk olarak, GDO'larýn insan ve çevre saðlýðýna etkileri ile sosyoekonomik olumsuzluklarý konusunda bilgiler verdi. ODA'mýzýn içinde yer aldýðý Türkiye MAI ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma Grubu'nun 15 Þubat 2006 tarihli olaðan toplantýsý, Þubemizde gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özlem ÇEVÝK ve Nuray IÞIK ile üyemiz Tülay ÇELÝK'in katýldýðý toplantýda "Küreselleþmede Son Geliþmeler, Küreselleþme Karþýtlarý Strateji Toplantýsý, Çalýþma Grubunun olaðan toplantýlarý" konularý tartýþýldý. Orman Mühendisliði Fakültesinin isteði üzerine 18 Þubat 2006 tarihli strateji belirleme toplantýlarýna katýlarak görüþlerimizi aktardýk. Haber Türk TV'de 20 Þubat 2006'da yayýnlanan Uyandýrma Servisi programýna konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, kýþ þartlarýnýn sebze ve meyve fiyatlarý ile çiftçilere etkisi, don zararýndan korunmak için çiftçilerin alabilecekleri tedbirler, Tarým Sigortalarý Kanunu'nun eksik yanlarý konularýnda bilgiler verdi. GDO'ya Hayýr Platformu Söyleþileri kapsamýnda 22 Þubat 2006 tarihinde Þubemizde düzenlediðimiz etkinlik kapsamýnda, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ve 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA, sulamanýn tanýmý, amacý, sulama yöntemleri ve bir arazide uygulanacak sulama yöntemi seçiminde rol oynayan faktörler konusunda sunum yaptýlar. Kanal Türk TV'de 24 Þubat 2006'da yayýnlanan Ekonomi Gündemi programýna konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK turizm bölgesi ilan edilen, tasfiye edilen ve özelleþtirme kapsamýna alýnan Dalaman, Yalova-Atatürk ve Lüleburgaz-Sarmýsaklý Tarým Ýþletmeleri konusunda detaylý bilgiler verdi. Ayný gün Ulusal Kanal televizyonunda yayýnlanan Halk Üniversitesi programýna konuk olan ATALIK, KÝT'lerin önemi ve dünyadaki durum konusunda açýklamalarda bulundu. ATALIK 26 Þubat 2006'da TGRT'nin yayýnýna katýlarak, GDO'larýn çevre ve insan saðlýðýna etkileri konusunda bilimsel çalýþmalardan örneklerle açýklamalar yaptý. TRT Ýstanbul Radyosu'nda 28 Þubat 2006 yayýnlanan Günaydýn programýna konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, küresel ýsýnmanýn su kaynaklarý ile tarým üzerine etkileri konusunda bilgiler verdi. Ayný gün TRT Ankara Radyosunda yayýnlanan Gündem programýna telefon baðlantýsý ile katýlan ATALIK, GDO'larýn tarým sektörü üzerine olumsuz etkileri konusunda bilgi sundu. Þubemiz tarafýndan düzenlenen Aylýk Konferanslar dizisi çerçevesinde, Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü, Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü Adnan TEPE tarafýndan 28 Þubat 2006'da "Kuþ Gribi" konusunda verilen konferans, üyelerimiz ve konuklar tarafýndan ilgiyle izlendi. TRT Ýstanbul Radyosunda 6 Mart 2006'da yayýnlanan Konuþa Konuþa programýna konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Avrupa Birliði sürecinde gýda güvenliði ve bitki saðlýðý konularýnda bilgiler verdi. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK 8 Mart 2006 tarihinde, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezi konferans salonunda, "Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler" konulu bir konferans verdi. Þube Baþkanýmýzýn çeþitli bilimsel çalýþmalardan örneklerle bu ürünlerin risklerinin deðerlendirildiði sunumu ilgiyle ve beðeniyle izlendi. GDO'ya Hayýr Platformu Söyleþileri kapsamýnda, Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem ÇEVÝK, 8 Mart 2006 tarihinde Þubemizde "Tarým Takvimi" konulu bir konferans verdi. Tarla ziraatý, meyvecilik, sebzecilik, baðcýlýk, hayvancýlýk, tavukçuluk ve arýcýlýk konusunda aylara göre yapýlmasý gereken detaylarý içeren ÇEVÝK'in sunumu, üyelerimiz ve platform aktivistleri tarafýndan ilgiyle karþýlandý. 54 KESK-Yapý Yol Sendikasý Ýstanbul Þubesi'nde 15 Mart 2006 günü Brezilya'dan MST (Topraksýz Köylüler Hareketi) temsilcisi Alipio Freire, Kolombiya'dan Petrol Ýþçileri Sendikasý temsilcisi Freddy Pulecio Perez, Arjantin'den Ýþsiz Ýþçiler Hareketi temsilcisi Thomas Eliaschev'in konuk olduðu söyleþiye Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ve 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA katýlým saðlayarak, Latin Amerika'da tarýma çokuluslu þirketlerin etkisi ve GDO'lu tohumlarla yapýlan tarýmýn çiftçiye ve ülkelere yansýmalarý konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular. Þubemiz tarafýndan düzenlenen Aylýk Konferanslar dizisi çerçevesinde, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Tanay Sýdký UYAR tarafýndan, 16 Mart 2006 tarihinde "Enerji Üretimi ve Çevre Etkileri, Enerjinin Etkin

10 Kullanýmý ve Yenilenebilir Enerji" konulu bir konferans verildi. Konferans üyelerimiz ve konuklar tarafýndan ilgiyle izlendi. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 23 Mart 2006'da TRT Ankara Radyosu'nda yayýnlanan Gündem programýna katýlarak, ülkemizde GDO'lu olmayan tohumlarla yapýlan tarýmýn daha verimli olduðunun altýný çizdi. GDO'ya Hayýr Platformu'nun Ekolojik Yaþam Söyleþileri kapsamýnda Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 29 Mart 2006'da Þubemizde tarýmsal KÝT'lerin önemi ve özelleþtirmeler konusunda bir sunum yaptý. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK 30 Mart 2006'da Samanyolu TV'ye tarým arazilerinin amaç dýþý kullanýmý konusunda demeç verdi. Ulusal Kanal TV'de 31 Mart 2006'da yayýnlanan Gündem programýna, Lüleburgaz Demokrasi Platformu sözcüsü Hakan DEDEOÐLU ile birlikte konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, özelleþtirme kapsamýna alýnan Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi ile ilgili miting ve bu iþletmenin tarým sektörü açýsýndan önemi konularýnda açýklamalarda bulundu. Kanal Türk TV'de 6 Nisan 2006 tarihinde yayýnlanan Ekonomi Gündemi programýna konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi için Lüleburgaz'da gerçekleþtirilen miting ile ilgili bilgiler verdi. Üyelerimizle 8 Nisan 2006 Cumartesi günü Gelibolu yarýmadasýndaki tarihi mekanlara ve þehitliklerimize ziyarette bulunduk. GDO'ya Hayýr Platformu'nun 5. Eþgüdüm Toplantýsý, 9 Nisan 2006 günü Elektrik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi'nin toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Platformun önümüzdeki süreçte izleyeceði politikalarýn belirlendiði toplantýda, Genel Koordinatörlüðe Levent Gürsel ALEV, Ýstanbul Koordinatörlüðüne Yelda ULUSOY, Ankara Koordinatörlüðüne Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN ve Fevzi ÖZLÜER (dönüþümlü olarak), Bursa Koordinatörlüðüne Arca ATAY, Ýzmir Koordinatörlüðüne ZMO Ýzmir Þube Yönetim Kurulu Üyesi Vezan KARABULUT, Mali Koordinatörlüðe ZMO Ýstanbul Þube Baþkaný Ahmet ATALIK seçildi. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 12 Nisan 2006 günü Ýstanbul Çevre Konseyi toplantý salonunda "Tarým ve Kentleþme" konulu bir konferans verdi. Bitkisel ve hayvansal üretim materyallerini saðlayan tarým iþletmelerinin amaçlarý dýþýnda kullanýmý, Ýstanbul'da su havzalarýný tehdit eden faktörler, tarým politikamýz, Türkiye, AB ve ABD kýrsalýnda yaþayan nüfusun karþýlaþtýrýlmasý, kente göçün nedenleri, çarpýk kentleþme, sanayi ve konut alanlarý ile Ýstanbul'da kaybedilen tarým arazilerinin yýllara göre miktarý gibi birbiriyle son derece ilgili konularý saðlýksýz kentleþme ile baðlayan ATALIK'ýn sunumu büyük ilgiyle izlendi. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 17 Nisan 2006'da Ýstanbul-Tuzla Ýlçesi, Orhanlý Beldesi'nin yaklaþýk 1,5 km batýsýnda, Deðirmen Tepe mevkiinde, Büyük Dere'nin hemen kenarýnda ve tepenin dereye bakan yamacýnda olmak üzere tehlikeli atýk içeren varillerin gömülü olduðu alanlarda ve civarlarýnda incelemelerde bulundu. ATALIK tarafýndan, 18 Nisan 2006'da "Tehlikeli Atýk Cenneti Türkiye!" baþlýklý bir basýn açýklamasý yapýldý. Þubemiz tarafýndan düzenlenen Aylýk Konferanslar dizisi çerçevesinde Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Dilek BOYACIOÐLU 18 Nisan 2006'da, "Avrupa Birliði Sürecinde Gýda Güvenliðimiz" konulu bir konferans verdi. Konferans, üyelerimiz ve konuklar tarafýndan ilgiyle izlendi. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Sabancý Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK) tarafýndan 21 Nisan 2006 tarihinde düzenlenen, Ulusal Gençlik Çevre Zirvesi'nin "Ulusal Çevre Bilançosu" konulu paneline katýldý. Çevre Bakanlýðý Eski Müsteþarý Firuz Demir YAÞAMIÞ'ýn oturum yöneticiliðini yaptýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müþaviri Veli BOSTANCI ile TÜRÇEK adýna Yrd. Doç. Dr. Sevim BUDAK'ýn da konuþmacý olduðu panelde ATALIK, IMF, DB, DTÖ, AB ve ABD sarmalýndaki tarýmýmýzýn durumu, konvansiyonel tarýmda yapýlan hatalarýn çevre üzerindeki etkileri, küresel ýsýnmaya genetiði deðiþtirilmiþ aðaçlarýn olumsuz etkisi, Tuzla Orhanlý'da yaþanan zehirli varil olaylarýnýn çevresel ve hukuksal yönlerini içeren bir sunum gerçekleþtirdi. Þubemizde 22 Nisan 2006 Cumartesi günü gýda iþletmelerinde sorumlu yöneticilik yapan meslektaþlarýmýza yönelik "Hijyen ve Sanitasyon" konulu bir seminer düzenlendi. ÝZGÝ Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Þirketi tarafýndan ücretsiz olarak verilen seminere meslektaþlarýmýzýn yanýnda diðer meslek odalarýnýn sorumlu yöneticileri de katýlým saðladýlar. 55

11 56 Sanatçý ve Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu aktivisti Mehmet Ali ALABORA, 11 Þubat 2006 tarihinde Þubemizi ziyaret etti. Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu tarafýndan, 11 Þubat 2006'da Adana Ýncirlik Üssü'nün kapatýlmasý ve Irak'ta Savaþa Karþý düzenlenen etkinliklerde, Mehmet Ali ALABORA bir konferans verdi. Yapýlan basýn açýklamasý da Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT tarafýndan okundu. GDO'ya Hayýr Platformu Ýzmir Bileþenleri olarak, 11 Þubat 2006'da Þubemiz ev sahipliðinde geniþ katýlýmlý bir toplantý yapýldý. Toplantýya Platform Yürütme Kurulu Baþkaný Levent Gürsel ALEV ve Yürütme Kurulu Üyesi Berin ERTÜRK de katýldý. Platform Ýzmir bileþenleri, 6 Mart 2006'da da Þubemizde toplandý. 13 Þubat 2006'da Zirai Karantina Müdürlüðü'ne; 14 Þubat 2006'da Devlet Su Ýþleri Bölge Müdürlüðü ve Tarým Ýl Müdürlüðü'ne; 20 Þubat 2006'da Menemen Toprak-Su Araþtýrma Enstitüsü, Menemen Ýlçe Tarým Müdürlüðü ve Menemen Ziraat Odasý'na ziyaretler gerçekleþtirdik. Emek Platformu Ýzmir Bileþenleri olarak TBMM Komisyonlarýnda görüþülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teþkilat Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýlarý ile ilgili eylemlere katýldýk. Bu kapsamda; 13 Þubat 2006'da Basýn Açýklamasý yapýldý. 17 Þubat 2006'da SSK'nýn Devrinin Yýldönümünde, tüm bileþenlerin katýlýmýyla Basýn Açýklamasý gerçekleþtirildi. Basýn Açýklamasý sonrasýnda özel hastanelerde saðlýk hizmeti alan kamu görevlilerinden alýnan ücret hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulunuldu. 23 Þubat 2006'da Konak Meydaný'nda Basýn Açýklamasý yapýldý. Ayrýca, 22 Nisan 2006'da, 1 Mayýs Mitingi hakkýnda basýn açýklamasý yapýldý. Basýn Açýklamasýna Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri olarak katýldý. Bornova Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü'nün 75. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle 15 Þubat 2006'da düzenlenen törene, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, II.Baþkanýmýz Ferdan ÇÝFTÇÝ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Nejat ÖZÝLBEY katýldý. Ýzmir Sosyal Forumu'nun 16 Þubat 2006 tarihli toplantýsýnda, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR ve Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT yer aldý.þubemiz tarafýndan Ýletiþim Yayýnevi'nin iþbirliði ile 17 Þubat 2006'da düzenlenen etkinlikte Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, "GDO'lar ve Toplumsal Yansýmalarý" konulu bir konferans verdi. Þubemizin de katýlýmcý olduðu Ege Çevre Platformu tarafýndan Þubat 2006 tarihleri arasýnda Ayvalýk'ta toplantý düzenlendi. Toplantýnýn ilk gününde, "Zeytinciliðin Geliþmesi; Çevrenin Zeytinciliðe, Zeytinciliðin Çevreye Etkisi" konulu panel yapýldý. EGEÇEP Sekreteri Av. Arif Ali CANGI'nýn yönettiði panelde, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR "Türkiye Tarýmý ve Zeytinciliðimiz" konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Toplantýda ayrýca; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahri YEMÝÞÇÝOÐLU, Ayvalýk Çevre Koruma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkaný ve Ayvalýk Kent Konseyi Baþkaný Ceynur KARAGÖZOÐLU ve Ayvalýk Ticaret Odasý Baþkaný Rahmi GENCER konuþmacý olarak yer aldý. Þubemizde 21 Þubat, 7 Mart ve 20 Mart 2006 tarihlerinde delege toplantýsý gerçekleþtirilerek, Genel Kurul süreci hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu yýlý Eylül ayý içerisinde ZMO, KMO ve UZZK iþbirliðinde Ýzmir'de düzenlenmesi planlanan, "Ulusal Zeytin ve Zeytinyaðý" Sempozyumuna yönelik olarak, 22 Þubat, 2 Mart, 15 Mart, 6 Nisan ve 21 Nisan 2006'da yapýlan hazýrlýk toplantýlarýna, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Nejat ÖZÝLBEY katýldý. Þube Baþkanýmýz Sempozyum Yürütme ve Bilim Kurullarýna, Dr. Nejat ÖZÝLBEY ise Sempozyum Sekreteryasý ve Bilim Kurulu'na seçildi. Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu kapsamýnda Ýzmir'de oluþturulan Toprak Koruma Kurulu'na Þubemiz temsilen Asýl Üye olarak Dr. Ali Rýza DURAN ve Yedek Üye olarak Dr. Ýbrahim AYVAZ önerildi. Ýzmir Bergama Elele Hareketi olarak, Efem Çukuru'nda çýkarýlmasý planlanan Altýn Madenciliði ve Köyün sorunlarý hakkýnda görüþme yapmak üzere, 1 Mart 2006'da Ýzmir Valisi Oðuz Kaðan KÖKSAL'ý ziyaret ettik. Hareketin 2 Mart 2006 tarihli toplantýsýna, Þube Yazmanýmýz Vezan KARABULUT katýldý. Hareket olarak, 7 Mart 2006'da Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz KOCAOÐLU'nu ziyaret ederek, Tahtalý Havzasý Su Kirlenme Riski ve Efem Çukuru Maden Ýþletmesi hakkýnda görüþ bildirdik. Toplantýya Þube Baþkanýmýz SINDIR katýldý. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Þubemizde düzenlenen söyleþide Av. Ayþen ERDOÐAN, kadýn sorunlarýný hukuki açýdan irdeleyen bir konuþma yaptý. Þube Baþkanýmýz SINDIR, 14 Mart Dünya Saðlýk Günü nedeniyle düzenlenen geniþ katýlýmlý Kongreye, TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu adýna katýlarak, ülkemizin genel sosyoekonomik sorunlarý ve mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn genel saðlýk sorunlarý hakkýnda bilgiler aktardý. TMMOB Ýzmir ÝKK adýna sözcülüðünü yaptýðýmýz Küresel Isýnma Hareketi Ýzmir Çalýþma Grubu toplantýsý, 16 Mart 2006'da Þubemizde yapýldý. Toplantýya Grup sözcülüðünü yürüten Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT baþkanlýk etti. Þubemiz, Küresel Isýnma Hareketi ve Ýletiþim Yayýnevi iþbirliðiyle, 17 Mart 2006'da düzenlenen etkinlik kapsamýnda, E.Ü.Çevre Uygulamalarý ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit ERDEM ve Çevre Müh. Nurdan ERDEM, "Küresel Isýnma ve Ýklim Deðiþimi" konulu bir konferans verdiler. 18 Mart 2006'da yapýlan Savaþa Karþý Küresel Eylem Yürüyüþü ve Mitingi'nde Þubemiz etkin olarak yer aldý. Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT, miting kürsüsünden Savaþ Karþýtý bir konuþma yaptý. Ýzmir Fýrýncýlar Odasý'nca 22 Mart 2006'da düzenlenen, "Fýrýncýlýk Sektörünün Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" konulu konferansa, Þubemiz II. Baþkaný Ferdan ÇÝFTÇÝ katýlarak, bir konuþma yaptý. Þubemiz, Üretici Sendikalarý Konfederasyonu, Tütün-Sen, Ýzmir Þubesi Tütün Eksperleri Derneði ve

12 Kýrkaðaç Tütün Tarým Satýþ Kooperatifi'nce, 23 Mart 2006'da Manisa'nýn Kýrkaðaç ilçesinde düzenlenen Çiftçi Mitingi'ne katýldýk. Þube Baþkanýmýz SINDIR, mitingde çiftçilerin ve tütün sektörünün sorunlarýna yönelik bir konuþma yaptý Mart 2006 tarihlerinde Çanakkale'ye bir teknik gezi gerçekleþtirildi. Üyelerimiz ve öðrencilerimizin çeþitli sera iþletmeleri, tarým iþletmeleri, zeytin müzesi ve Çanakkale Þehitliðini ziyaret ettiði gezide, 2. Baþkanýmýz Ferdan ÇÝFTÇÝ, Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT, Sayman Üyemiz Ýlker AÐIN ve Yedek Üyemiz Serpil KURUOÐLU da yer aldý Mart 2006 tarihleri arasýnda yurt çapýnda düzenlenen Genel Saðlýk Sigortasý ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarýlarýna karþý Referandumda, Þubemiz de etkin biçimde yer aldý. Referandumun ilk gününde Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR diðer Kuruluþ yöneticileriyle birlikte Karþýyaka Vapur Ýskelesi önünde açýlan sandýkta, Basýn Mensuplarýnýn huzurunda oyunu kullandý. Sekreterliðini yürütmekte olduðumuz, TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyonu'nu oluþturan Oda Birimlerimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile Tanýþma, Dayanýþma Kokteyli, 29 Mart 2006'da gerçekleþtirildi. Þube Yönetim Kurulu Üyelerimizin katýldýðý kokteylde, Þube Baþkanýmýz ÝKK adýna bir hoþ geldiniz konuþmasý yaptý. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 30 Mart-3 Nisan 2006 tarihleri arasýnda Litvanya'nýn Vilnius kentinde düzenlenen USAEE - University Studies in Agricultural Engineering in Europe (Avrupa'da Tarým Mühendisliði Üniversite Programlarý) Tematik Aðý'nýn, "Tarýmsal/Biyosistem Mühendisliði Eðitiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Avrupa'da Ýstihdam Olanaklarý" konulu 7. Çalýþtayýna katýlarak, "Türkiye'de FEANÝ ve EurAgEng Kriterlerini Karþýlayan Tarým Mühendisliði Programlarý"nýn oluþturulmasý için "Tarýmsal/Biyosistem Mühendisliði Eðitiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Avrupa'da Ýstihdam Olanaklarý" konulu bildiri sundu. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 7-10 Nisan 2006 tarihleri arasýnda, "Tarýmda Yeni Teknolojiler - Hassas Tarým Uygulamalarý" ve "Tarýmsal Biliþim" konularýnda ders vermek üzere Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Saraybosna, Bosna Hersek Cumhuriyetine gitti.ýzmir'de görev yapan Tarým Danýþmanlarý ile 14 Nisan 2006'da Þubemizde bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. 18 Nisan Dünya Çiftçileri Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen "Tarýmda Deðiþim ve Tarým Reformu" konulu Panelde Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, "Türkiye Tarýmý-Reform/Deform?" konulu bir konuþma yaptý. Tütün-Sen Genel Baþkaný Ali Bülent ERDEM tarafýndan yönetilen panele konuþmacý olarak ayrýca, Tarým Ekonomisi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, Türkiye Topraksýzlar Hareketi adýna Metin YEÐÝN, Hububat-Sen Genel Baþkaný ve Çiftçi Sendikalarý Sözcüsü Abdullah AYSU ve Üzüm-Sen Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU katýldý. Þubemiz tarafýndan Nisan 2006'da 2 günlük "Kimyasal Savaþ Uygulamalarý" kursu düzenlendi. Kursa katýlan 25 üyemize katýlým belgesi verildi. Bornova Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü, DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü, EÜ Týp Fakültesi Halk Saðlýðý ABD, EÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ve EÜ Ziraat Fakültesi Tarým Makinalarý Bölümü'nün katkýlarýyla gerçekleþtirilen kursta, eðitimci olarak Prof. Dr. Nafiz DELEN, Dr. Füsun TEZCAN, Dr. Mükerrem ÇELÝKER, Dr. Nilgün YAÞAR AKINCI, Prof. Dr. Müjdat TOZAN, Prof. Dr. Ali Osman KARABABA, Prof. Dr. Ayþen TÜRKMAN, Dr. Ümmühan KAYA yer aldý. Þubemizin gelenekselleþen "Emekliler Günü" buluþmasý, 19 Nisan 2006'da gerçekleþtirildi. Þubemiz Su Ürünleri Öðrenci Kolu'nun Baþkanlýk ve Baþkan Yardýmcýlýðý seçimi 21 Nisan 2006'da yapýldý. Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Raþit GURBET'in büyük çabasý ve Su Ürünleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet KOCATAÞ ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Göker ELBEK'in destekleri ile oluþturulan Su Ürünleri Öðrenci Kolumuzun Baþkanlýðý'na 3. sýnýf öðrencisi Tarkan LALELÝ, Baþkan Yardýmcýlýðý'na da 3. sýnýf öðrencisi Seda ÞERAN seçildi. Þubemiz Yönetim Kurulu Yazman Üyesi ve Küresel Isýnma Ýzmir Çalýþma Grubu Sözcüsü Vezan KARABULUT, 22 Nisan 2006'da yapýlan Anti Kapitalist Forum toplantýsýna konuþmacý olarak katýldý. Vezan KARABULUT'un yürütücülüðünde, Nisan 2006 tarihlerinde "Küresel Isýnma ve Ýklim Deðiþikliðine Karþý" bir dizi etkinlik düzenlendi. Þubemiz Çalýþma Komisyonlarý, ilk toplantýlarýný Nisan 2006 tarihlerinde yaptýlar. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 26 Nisan 2006'da, Sýdýka Rodop Lisesi'nin düzenlediði Meslek Tanýtým Günü'nde, "Ziraat Mühendisliði Mesleði ve Geleceði" konusunda bir konferans verdi. Ýzmir Yerel Gündem 21 Haziran ayý Kent Konseyi Gündemine alýnan "Gýda Güvenliðinde Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler" konusunda, 26 Nisan 2006'da 1. Hazýrlýk Toplantýsý yapýldý. Toplantýda, Konseyin Baþkanlýðý'na Þube Baþkanýmýz getirildi ve 21 Haziranda gerçekleþtirilecek olan Konsey toplantýsýnýn gündemi belirlendi. RADYO VE TV: Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 1 Mart 2006'da TRT Radyosunda, Avrupa Birliði-Türk Tarýmý, Tarýmsal Biliþim ve Efem Çukuru'nda Organik Tarým konularýnda, her biri ayrý günlerde yayýnlanan üç söyleþi yaptý. Ege TV'de 3 Mart 2006'da yayýnlanan "Küresel Bakýþ" programýna, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Üyemiz Prof. Dr. Dilek ANAÇ ve Prof. Dr. Adnan AKYARLI katýldý. Ege TV'de 6 Mart ve 26 Nisan 2006 tarihlerinde canlý olarak yayýnlanan "Ege Finans" programýna, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR katýlarak, ODA görüþlerimizi aktardý. 57

13 Þube Baþkanlýðýmýz tarafýndan Þubat 2006 tarihleri arasýnda HACCP eðitim semineri düzenlenerek, katýlýmcý 27 kiþiye eðitim sonunda sertifikalarý verildi. Tarým ile ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile meslek odalarýnýn oluþturduðu Kahramanmaraþ Tarým Konseyi'ne, Þube Baþkanlýðýmýz etkili bir þekilde destek vererek, Konseyin modern tarým uygulama çalýþmalarýnda belirleyici rol oynadý. Ýl Temsilciliðimizin Þube Baþkanlýðýna dönüþmesinin ardýndan Þube Kurucu Yönetimimiz, Kahramanmaraþ Valisi Ýlhan ATIÞ'a nezaket ziyaretinde bulunarak ODA'mýzýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Valimiz ziyarette, Þube Baþkanlýðýna dönüþmemizden dolayý mutluluk duyduðunu ifade ederek, tebriklerini sundu. Þube Baþkanýmýz Yusuf TEMÝZKAN, kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýnýn desteklenmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararý hakkýnda bir basýn açýklamasý yaparak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. ÝKK sekreterliðini yürüten Þubemiz tarafýndan ÝKK üyesi diðer odalarýn katýlýmý ile 31 Mart 2006 tarihinde TMMOB gecesi düzenlendi. Katýlýmýn oldukça yüksek olduðu gecede Þube Baþkanýmýz ve Kahramanmaraþ ÝKK Sekreteri Yusuf TEMÝZKAN, bir konuþma yaptý. Geceye Sütçü Ýmam Üniversitesi Rektörü Nafi BAY- TORUN, rektör yardýmcýlarýmýz, dekanlarýmýz ve çok sayýda konuk katýldý. Þube Baþkanlýðýmýz 8 Nisan 2006 tarihinde Þanlýurfa'da düzenlenen Tarým Fuarý'na bir gezi gerçekleþtirdi. Yaklaþýk 110 kiþinin katýlýmý ile yapýlan gezi programý oldukça ilgi gördü. Þube Baþkanlýðýmýz, Ziraat Fakültesi ve Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý, Kahramanmaraþ kýrmýzý biberinin sorunlarý ve çözüm yollarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla bir komite kurdu. Hasat zamaný yaklaþan biber için önümüzdeki günlerde çiftçilerimize yönelik bir bilgilendirme toplantýsý yapýlacak. Þube Baþkanlýðýmýzca, Nisan 2006 tarihlerinde HACCP Eðitimi düzenlendi. Þubemizin Tarýmsal Öðretimin 160. Yýldönümü nedeniyle düzenlediði Baþak Balosu, 18 Þubat 2006'da coþkuyla gerçekleþtirildi. Baloya, Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit ÖZCAN, Ziraat Odasý Baþkaný Salim ONGUN, TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Zehra KORKMAZ, Gündem 21 Kent Konseyi Genel Sekreteri Nuri ÖZDEMÝR, ODA'mýz Anamur Ýlçe Temsilcisi Mustafa GÜNGÖR, Tema Vakfý Ýl Temsilcisi Þükrü ALTINOVA, Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Þekip KESER, Zirai Karantina Müdürü Cüneyt DUTLU, Tarým Ýl Müdürlüðü Bitki Koruma Þube Müdürü Ayþe SAKARYA ve meslektaþlarýmýz katýldý. Baþak Balosu'nda, Onur Kurulu Üyesi Ýbrahim YALIN'ýn günün anlam ve önemi ile ilgili þubemize gönderdiði mesajýn okunmasýnýn ardýndan Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ ve Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit ÖZCAN birer konuþma yaptýlar. Þubemiz Lokali, 25 Þubat 2006'da Yeniþehir Belediye Baþkaný, TMMOB Ýl Koordinasyon Kurul Baþkaný, Mersin Ziraat Odasý Baþkaný ve Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ tarafýndan, meslektaþlarýmýzýn yoðun katýlým saðladýðý bir törenle açýldý. 8 Mart Dünya kadýnlar Günü nedeniyle kadýn meslektaþlarýmýza kutlama mesajý gönderdik. Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. Mersin'e yeni atanan Vali Hüseyin AKSOY, iade-i ziyaretleri kapsamýnda Þubemizi ziyaret ederek, Þubemizde yapýlmakta olan TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýna katýldý. Vali AKSOY, Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ile TMMOB'a baðlý Þube Baþkanlarý ve Ýl Temsilcilerinden, odalarýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. 22 Mart 2006 tarihinde Dünya Su Günü ile ilgili basýn açýklamasý yapýldý.þube Yönetim Kurulu olarak Büyükþehir Belediyesi Katý Atýk Depolama Alaný ile ilgili 4 Alternatif alan gezilerek gerekli incelemeler yapýldýktan sonra, Büyükþehir Belediyesi Katý Atýk Depolama Alaný olarak Çimsanýn Kuzeyinde bulunan alanla ilgili uygun görüþ verdik. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsünün turizm amaçlý olarak kullanýlmasý yönündeki çalýþmalarý nedeniyle, 6 Nisan 2006'da Araþtýrma Enstitüsü'nde, Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, Yönetim Kurulu Üyele-rimiz Ayhan ÝNAL ve Gürhan DAYICIK, Mersin Ýli Ziraat Odalarý Ýl Koordinasyon Kurulu Baþkaný Salim ONGUN, 9 ilçenin Ziraat Odasý Baþkaný ve Erdemli Turunçgil Üreticiler Birliði Baþkaný ile enstitünün kapatýlmamasý konusunda basýn açýklamasý yaptýk. 58 Þubemizde, 7 Nisan 2006 tarihinde, bilirkiþilerle 3 aylýk deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirdik.5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu gereðince Valilik oluru ile oluþturulan Toprak Koruma Kurulu'nda, Þubemiz adýna asil üye olarak Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, yedek üye olarak da 2. Baþkan Timur TURAN yer aldý.shp Milletvekili Ersoy BULUT, 18 Nisan 2006'da Þubemizi ziyaret ederek, çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi aldý. Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan 20 Nisan 2006'da düzenlenen ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Tarým Ýl Müdürü, Þube Müdürleri, Ýlçe Tarým Müdürleri, Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifleri ve Üretici Birliklerinin katýldýðý "AB Kýrsal Kalkýnma Desteklemeleri" konulu toplantýya, Þubemiz adýna 2. Baþkan Timur TURAN katýldý. Kanal 33 tarafýndan 25 Nisan 2006'da Þubemiz toplantý salonunda canlý yayýn yapýldý. Yönetim Kurulu Üyelerimizin katýldýðý yayýnda, Mersin tarýmý ve sorunlarý, Zirai ilaç bayilerinin sorunlarý ve rezidü kalýntýlarý, Tarým Sigortalarý Kanunu ve Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü'nün kapatýlmasýna yönelik yapýlan çalýþmalar iþlendi. Program, ayný akþam Kanal 33'te yayýnlandý. Tarsus ÝÞGEM Müdürlüðü tarafýndan 28 Nisan 2006'da, "Bölgemizdeki tarým ürünleri sanayi ürünlerinin durumunu incelemek ve stratejik bir yol haritasý oluþturmak" amacýyla düzenlenen toplantýya, Þubemiz adýna Sayman Üye Mehmet ZÝYADE ve Üye Ayhan ÝNAL katýldý.