Baþlangýç. Nokia N Baský TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR"

Transkript

1 Baþlangýç Nokia N Baský TR

2 Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim tuþlarý ( ve ) 4 Sola, saða, yukarý veya aþaðý ilerlemek için Navi TM kaydýrma tuþu (bundan sonra kaydýrma tuþu olarak anýlacak). Seçme, kabul etme ve etkinleþtirme için ortadaki tuþa ( ) basýn. 5 Arama tuþu ( ) 6 Bitirme tuþu ( ) 7 Ana menüye eriþmek için ( ) menü tuþu 8 Multimedya menüsüne eriþmek ve müzik çalarý açmak için ( ) multimedya tuþu 9 Metin düzenlerken bir komut listesi açmak için ( ) düzenleme tuþu

3 10 Silme tuþu ( ) 11 Yakýnlaþtýrma/ses seviyesi tuþu ( ) 12 Mobil TV uygulamasýný açmak için Mobil TV tuþu ( ) 13 Fotoðraf çekimi ve video kaydý için çekim tuþu ( )

4 Tuþlar ve parçalar (arka) 14 Açma/kapatma tuþu 15 Stereo hoparlörler 16 Daha yüksek çözünürlüklü fotoðraf çekimi ve video kaydý için ana kamera 17 Kamera flaþý 18 Uyumlu bir microsd kartý için hafýza kartý yuvasý 19 Þarj cihazý konektörü 20 USB veri kablosu, kulaklýk ve diðer uyumlu donanýmlar için Pop-Port TM konektörü

5 (U)SIM kartý ve bataryayý takma USIM kart, SIM kartýn geliþtirilmiþ bir sürümüdür ve UMTS cep telefonlarý tarafýndan desteklenir. Tüm SIM kartlarýný küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý veya baþka bir satýcý olabilir. Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin. 1 Cihazý arkasý size dönük olacak þekilde tutun ve serbest býrakma düðmesine basýn (1), kapaðý kaydýrýn (2) ve yukarý kaldýrýn (3). 2 SIM kart tutucuyu SIM kart tutucu yuvasýndan çekerek çýkarýn (4). 3 (U)SIM kartý kart tutucuya yerleþtirin (5). Kartýn kesik köþesinin tutucunun kesik köþesine doðru olduðundan ve kartýn üzerindeki temas bölgesinin aþaðý dönük olduðundan emin olun. Tutucuyu tekrar yuvaya kaydýrýn (6). 4 Bataryayý takýn (7) ve arka kapaðý yerine takýn.

6 Cihazý açma 1 Açma/kapatma tuþunu ( ) basýlý tutun. 2 Cihaz (U)PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girin ve tuþuna basýn. Kilit kodunun fabrika ayarý olarak belirlenmiþtir. Cihazýnýzda dahili antenler bulunur. Not: Radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, anten kullanýlýrken gereksiz yere antene dokunmaya çalýþmayýn. Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda hücresel antene dokunmaya çalýþmayýn. Antenin alýcýsýna veya vericisine dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir. 1 Hücresel anten 2 Mobil TV yayýnlarýný almak için DVB-H anteni 3 Bluetooth teknolojisi Cihazý ilk açtýðýnýzda, aþaðýdaki bilgileri ayarlamanýz istenebilir: Bulnl. þhr. seç.:, Saat: ve Tarih:. Kaydýrma tuþunu ve sayý tuþlarýný kullanýn. Þehri bulmak için, þehir adýnýn ilk harflerini girin. Seçtiðiniz þehir ayný zamanda cihazýnýzdaki saat dilimini de belirler. Ana menüyü açmak için tuþuna basýn. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Cihazýnýzda ayrýca menü isimleri, menü sýrasý ve simgelerde deðiþiklikler gibi özel yapýlandýrma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

7 Bataryayý þarj etme 1 Uyumlu bir þarj cihazýný duvardaki prize takýn. 2 Güç kablosunu cihaza takýn. Batarya tamamen boþalmýþsa, þarj göstergesinin aþaðýdan yukarýya doðru hareket etmeye baþlamasý biraz zaman alabilir. 3 Batarya tamamen dolduðunda önce þarj cihazýyla telefon arasýndaki baðlantýyý kesin, ardýndan þarj cihazýný duvardaki prizden çýkarýn. Tuþ kilidi Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için tuþ kilidini kullanýn. Kilitlemek için, bekleme modundayken tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. Tuþlar kilitlendiðinde simgesi ekranda gösterilir. Kilidi açmak için tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. Cihazýnýzda programlanmýþ resmi acil durum numarasý tuþ takýmý kilidi devredeyken de aranabilir. Tuþ takýmý kilitliyken ekran ýþýðýný açmak için tuþuna basýn. Ayarlar Cihazýnýz genelde, servis saðlayýcý veya þebeke operatörü bilgilerini temel alarak yapýlandýrýlmýþ MMS, GPRS, gerçek zamanlý aktarým ve mobil internet ayarlarýna sahiptir. Daha fazla bilgi için, kullaným kýlavuzundaki Baðlantýlar bölümüne bakýn.

8 Hafýza kartýný takma Cihazýnýzdaki hafýzadan tasarruf etmek için, ek saklama alaný olarak kullanmak üzere uyumlu bir microsd hafýza kartý kullanabilirsiniz. Ayrýca, cihazýnýzdaki bilgileri hafýza kartýna yedekleyebilirsiniz. Yalnýzca Nokia tarafýndan bu cihazda kullanýlmak üzere onaylanan microsd kartlarýný kullanýn. Nokia, hafýza kartlarý için onaylanmýþ endüstri standardýný kullanýr, ancak bazý markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmýþ verileri bozabilir. Tüm hafýza kartlarýný küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn. 1 Hafýza kartýný takmak için (1), týrnaðýnýzý hafýza kartý yuvasý kapaðýnýn altýndaki girintiye yerleþtirin ve kapaðý açýn. Kapaðý dýþarý doðru çekmeyin. 2 Hafýza kartýný yuvaya takýn (2). Kart üzerindeki temas bölgesinin aþaðýya dönük olduðundan ve yuvaya doðru baktýðýndan emin olun. 3 Kartý içeri itin. Kart yerine oturduðunda bir týk sesi duyulur. 4 Kapaðý kapatýn. Kapak açýksa hafýza kartýný kullanamazsýnýz.

9 Hafýza kartýný çýkarma 1 Kartý çýkarmadan önce tuþuna basýn ve Hafýza kart. çýkartýn seçeneðini belirleyin. Tüm uygulamalar kapatýlýr. 2 Hafýza kartýný çýkartýn ve 'Tamam'a basýn mesajý görüntülendiðinde, hafýza kartý yuvasýnýn kapaðýný açýn. 3 Hafýza kartýný bastýrarak yuvadan çýkmasýný saðlayýn. 4 Hafýza kartýný çýkarýn. Cihaz açýksa Tamam seçeneðini belirleyin. Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim saðlanýrken hafýza kartýný çýkarmayýn. Kartýn iþlemin ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir. Baþka bir cihazdan içerik aktarma Aktarým uygulamasýný kullanmak için kullaným kýlavuzuna bakýn. Uyumlu bir Nokia cep telefonundan içerik kopyalamak için Nokia Nseries PC Suite içindeki Nokia Content Copier uygulamasýný kullanýn. Cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM a bakýn. Nokia Content Copier çeþitli Nokia cep telefonu modellerini destekler. Nokia Nseries PC Suite sürümü tarafýndan desteklenen cihazlar hakkýnda daha fazla bilgi için sayfalarýna bakýn. Ekran Ekraný ve kamera lensini kaplayan tüm koruyucu plastik filmleri çýkarýn. Ekranda küçük miktarda eksik, yanlýþ renkli veya parlak nokta görülebilir. Bu durum, bu tür ekranlarýn bir özelliðidir. Bazý ekranlar açýk veya kapalý kalmýþ pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arýza deðildir.

10 Kulaklýklý mikrofon seti Cihazýnýzýn Pop-Port TM konektörüne uyumlu bir kulaklýk takabilirsiniz. Uyumlu bir kulaklýk veya 3,5 mm konektöre sahip uyumlu müzik kulaklýklarý takmak için Ses Denetleyicisi AD-41 gibi bir uyumlu uzaktan kumanda birimi kullanabilirsiniz. Önce konektörü cihaza takýn, ardýndan kulaklýðý veya müzik kulaklýklarýný birime takýn. Uyarý: Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklýklý mikrofon setini kullanmayýn. Nokia Ses Denetleyici AD-41 gibi bir uyumlu uzaktan kumanda birimi kullanýrken, görüþme sýrasýnda ses seviyesini ayarlamak için cihazdaki ses seviyesi tuþunu kullanýn. Ses Denetleyici AD-41 ürünü, yalnýzca TV, müzik ve video ses seviyelerini ayarlamak için kullanýlan multimedya ses kontrollerine sahiptir.

11 Mobil TV Cihazýnýzda canlý dijital TV yayýnlarýný almanýza olanak saðlayan dahili Digital Çýk Video Broadcast - Handheld (Dijital Video Yayýný - El Tipi Cihaz DVB-H) alýcýsý vardýr. Mobil TV ile, dijital TV programlarýný izleyebilir ve dinleyebilir ve etkileþimli mobil televizyon ve radyo servislerine Seçenekler (þebeke servisi) eriþebilirsiniz. Mobil TV þebeke kapsamý ve kullanýlabilirliði ile Mobil TV servislerine eriþim için talimatlar ve fiyat bilgileri için servis saðlayýcýnýza danýþýn. Bazý ülkelerde, televizyon alýcýsý sahiplerinin bir televizyon lisans ücreti ödemeleri gerekir. Daha fazla bilgi almak için yerel yetkililerinize baþvurun. TV yi baþlatma Mobil TV uygulamasýný açmak için tuþunu basýlý tutun. Ýlk açýlýþta bulunduðunuz yerin program kýlavuzu görüntülenir. Bu iþlem biraz zaman alabilir. Bir program rehberi seçmek için rehbere ilerleyip tuþuna basýn. Sistem, mevcut kanallarý program kýlavuzuna göre düzenler. Mobil TV uygulamasýna bir sonraki eriþmenizde en son izlediðiniz TV kanalý gösterilir. Tam ekran ve normal görünüm arasýnda geçiþ yapmak için tuþuna basýn. Ses seviyesi tuþuna basarak ses seviyesini ayarlayýn. Program rehberini inceleme Seçenek > Program rehberi seçeneðini belirleyin. Kanalý deðiþtirmek için sola veya saða doðru kaydýrýn. Önceki veya sonraki programlarý görmek için yukarý veya aþaðý ilerleyin.

12 Kanalý deðiþtirme Kanalý deðiþtirmek için sola veya saða doðru kaydýrýn. Kanal deðiþtirmek için ayrýca Ses Denetleyici AD-41 i de kullanabilirsiniz. Mevcut kanallarýn listesini görmek için aþaðý veya yukarý kaydýrýn. Bir kanalý seçmek için tuþuna basýn. Belirli kanallar için numara tuþlarýna basýn. Ýki basamaklý kanal numaralarýný girmek için önce tuþuna basýn. Baþlayacak bir program için hatýrlatma alarmý ayarlama Seçenek > Program rehberi seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz programý seçin ve ardýndan Seçenek > Hatýrlat seçeneðini belirleyin. Hatýrlatýcý, Mobil TV uygulamalarý kapatýldýðýnda bile sesli uyarýda bulunur ancak cihaz kapatýldýðýnda sesli uyarýda bulunmaz. Program baþlangýcýndan ne kadar önce uyarýlmak istediðinizi tanýmlamak için, ana görünümde Seçenek > Ayarlar > Hatýrlatýcý alarmý seçeneðini belirleyin. Bazý TV kanallarý ve programlar abonelik gerektirebilir. Abone olmak için aþaðýdakileri yapýn: 1 Seçenek > Abonelikler > Yeni abonelik seçeneðini belirleyin. 2 Abone olacaðýnýz kanalý, programý veya kanal paketini seçin. 3 Seçenek > Abone ol seçeneðini belirleyin. 4 Abonelik süresini seçin. 5 Aboneliði kabul etmek için Doðrula seçeneðini belirleyin. Bir aboneliði sonlandýrmak için aþaðýdakileri yapýn: 1 Seçenek > Abonelikler > Aboneliklerim seçeneðini belirleyin. 2 Aboneliðinizi iptal edeceðiniz kanalý, programý veya kanal paketini seçin. 3 Seçenek > Abonelikten çýk seçeneðini belirleyin. Daha fazla bilgi için, kullaným kýlavuzundaki Mobil TV bölümüne bakýn.

13 Kýsayollar Bekleme modu Açýk olan uygulamalar arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. Arka planda çalýþýr durumda uygulama býrakýlmasý batarya tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü azaltýr. Mobil TV uygulamasýný açmak için tuþunu basýlý tutun. Kamerayý etkinleþtirmek için tuþunu basýlý tutun. Multimedya uygulamalarýný açmak için tuþuna basýn. Müzik çalarý açmak için tuþunu basýlý tutun. Telesekreterinizi (þebeke servisi) aramak için, tuþunu basýlý tutun. Tercihi deðiþtirmek için tuþuna basýn ve bir tercih seçin. Genel ve Sessiz tercihleri arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. Ýki telefon hattýna sahipseniz (þebeke servisi), bu iþlem iki hat arasýnda geçiþ yapar. Son aranan numaralar listesini açmak için tuþuna basýn. Ses komutlarý kullanmak için tuþunu basýlý tutun. Servisler baðlantýsý (þebeke servisi) baþlatmak için tuþunu basýlý tutun. Metin ve liste düzenleme Listedeki bir öðeyi iþaretlemek için, bu öðenin üzerine gelin ve ayný anda ve tuþlarýna basýn. Listedeki birden çok öðeyi iþaretlemek için veya tuþuna basarken tuþunu basýlý tutun. Seçimi bitirmek için önce tuþunu ve ardýndan tuþunu býrakýn. Metin kopyalamak ve yapýþtýrmak için, tuþunu basýlý tutarak harfler ve sözcükler seçin. Metin vurgulamak için veya tuþuna basýn. Metni panoya kopyalamak için tuþunu basýlý tutarken Kopyala seçeneðini belirleyin. Metni bir belgeye eklemek için tuþunu basýlý tutarken Yapýþtýr seçeneðini belirleyin.

14 Baðlantý Cihazýnýzý EGSM ve UMTS þebekelerinde kullanýn. Kullaným kýlavuzundaki Cihazýnýz hakkýnda bölümünü okuyun. DVB-H Mobil TV þebekelerinde dijital televizyon programlarýný izlemek için cihazýnýzý kullanýn. Kullaným kýlavuzundaki Mobil TV bölümünü okuyun. Bluetooth kablosuz teknolojisini dosya aktarýmý amacýyla ve uyumlu donanýmlara baðlanmak için kullanýn. Kullaným kýlavuzundaki Baðlantýlar baþlýðý altýnda yer alan Bluetooth baðlantýsý bölümünü okuyun. Yazýcý ve bilgisayarlar gibi uyumlu cihazlara baðlanmak için Nokia Baðlantý Kablosu CA-53 gibi bir uyumlu USB veri kablosu kullanýn. Kullaným kýlavuzundaki Baðlantýlar baþlýðý altýnda yer alan Veri kablosu bölümünü okuyun. Veri aktarmak veya bilgileri yedeklemek için uyumlu bir microsd kartý kullanýn. Kullaným kýlavuzundaki Nokia N77 cihazýnýz baþlýðý altýnda yer alan Hafýza kartý aracý bölümünü okuyun.

15 Destek Yardým Yardým iþlevi cihazý kullanýrken talimatlar saðlar. Bir uygulamada yardým iþlevine eriþmek için Seçenek > Yardým seçeneðini belirleyin. Öðretici Öðretici, cihazýnýzýn bazý özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öðreticiye menüde eriþmek için, tuþuna basýn ve Uygulamalar > Öðretici seçeneðini belirleyin. Kullaným kýlavuzu Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn. Çevrimiçi Kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýna veya yerel Nokia web sitenize bakýn Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

16