Lectus 65 Lectus 90 Lectus 115

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lectus 65 Lectus 90 Lectus 115"

Transkript

1 Lectus 115 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu

2 De erli Tüketicimiz, Kazan n z n tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n z ayr ca, kazan s ç k fl gücüne uygun olan kullan m suyu devresini s tma içinde kullan labilir. Sizin için haz rlanm fl olan bu kitapç kta; kazan n z n do ru ve verimli kullan lmas ile ilgili olarak çok faydal bilgi ve aç klamalar yer almaktad r. Lütfen kazan n z, bu kitapç okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Ambalaj malzemelerini (plastik poflet, naylon, etc.) sa l k aç s ndan bir tehlike oluflturmamas için çocuklar n ulaflabilece i yerlerde b rakmay n z. Bu cihaz, afla da belirtilen direktifler do rultusunda CE iflaretini tafl maktad r: - Gaz Direktifi 2009/142/AT - Verimlilik Direktifi 92/42/AT - Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/AT - Alçak Gerilim Direktifi 73/23/AT 0063 Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü taraf ndan belirlenen kullan m ömrü 10 y ld r. lgili yasa gere ince üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder. Size bu kitapç kla birlikte servis hizmeti alabilece iniz, servis istasyonlar yla ilgili bilgileri içeren Yetkili Servis Kitapç verilmifltir. Firmam z taraf ndan dönemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde de ifliklikler yap labilmektedir. Bu sebeple güncel Yetkili Servis Bilgilerine firmam z n web sayfas nda yer alan Yetkili Servisler bölümünden ulaflabilirsiniz. Bilgi için lütfen internet adresindeki web sayfam z ziyaret ediniz. Ayr ca afla daki iletiflim bilgilerinden Sat fl Sonras Hizmetler Müdürlü ü ile irtibata geçebilir, bölgenizde hizmet vermekte olan en yak n yetkili servis iletiflim bilgilerini alabilirsiniz. Cihaz n ilk çal flt rma iflleminin Yetkili Servis taraf ndan yap lmas zorunludur. Aksi takdirde, cihaz garanti kapsam d fl nda kalacakt r. ÜRET C F RMA MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: Tuzla / STANBUL Tel: (0216) Fax: (0216)

3 çindekiler 1. MONTAJ ÖNCES TAL MATLAR ÇALIfiTIRMA ÖNCES TAL MATLAR TEKN K ÖZELL KLER MONTAJ fiartlari ELEKTR K DEVRE fiemasi KAZANIN ÇALIfiTIRILMASI BAKIM SORUN G DERME KONTROL FORMU

4 1. MONTAJ ÖNCES TAL MATLAR Bu cihaz, atmosferik bas nçta kaynama s cakl n n alt nda su s tmak üzere tasarlanm flt r. Performans na ve ç k fl gücüne uygun bir merkezi s tma tesisat ve kullan m suyu sistemine ba lanmal d r. Kazan n montaj mutlaka kalifiye bir montaj eleman taraf ndan yap lmal d r. Montaj öncesi afla daki kontroller mutlaka gerçeklefltirilmelidir; a) Kazan n, gaz tesisat ile sa lanan mevcut gaz ile kullan lacak flekilde ayarland ndan emin olunuz. Kutu üzerindeki iflaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz. b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazlar toplamak için özellikle dizayn edilmifl bacalar d fl nda, di er cihazlar n egzost gazlar n n ayn baca kanal n n içinden geçerek ç kmad n, baca bafll n n uygunlu unu ve bafll n t kal olmad n kontrol ediniz. c) Mevcut bacalara ba lant yap lmas durumunda, bunlar n çok temiz oldu undan emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen kurumlar, çal flma s ras nda gaz geçifllerini t kar ve tehlikeli durumlara neden olabilir. d) Tüm tesisat borular, içinde yabanc madde kalmamas için tamam yla temizlenmelidir. Kazan n verimli bir flekilde çal flmas ve garanti kapsam d fl nda kalmamas için afla daki uyar lar mutlaka dikkate al n z: 1. Kullan m suyu devresi: 1.1. Su sertli i 20 F den (1 F = 1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat kar flt r lmal veya mutlaka su ar tmas yap lmal d r Cihaz n montaj n n ard ndan, kullan mdan önce, kullan m suyunu bir süre ak tarak cihazdan geçen ilk suyun at lmas n sa lay n z. 2. Is tma devresi 2.1. Yeni tesisat Kazan n montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli ürünler kullan larak mutlaka temizlenmelidir. Tesisat n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar n zarar görmemesi için; nötr bazl, asidik ve alkalik olmayan (örne in: FERNOX F1 ürünleri) temizleyiciler kullan n z. Bu tip temizleyici ürünler kullan rken, üreticinin kullan m talimatlar na mutlaka uyunuz Eski tesisat: Kazan n montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistemi) boflaltarak, uygun, tescilli ürünler kullan larak mutlaka temizleyiniz. Tesisat n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar n zarar görmemesi için; nötr bazl asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne in: FERNOX F1 ürünleri ) temizleyiciler kullan n z. Bu tip temizleyici ürünler kullan rken, üreticinin kullan m talimatlar na mutlaka uyunuz. Is tma devresi tesisat nda pislik, t kan kl k, tesisat kal nt s, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunmas Kazan n çal flmas n olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kazan n rand mans z çal flmas na, afl r s nmas na, sesli çal flmas na, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kazanda meydana gelecek ar za ve problemler garanti kapsam d fl ndad r. Cihaz, ba lant elemanlar cihaz n a rl n kald racak flekilde kuvvetli ve sa lam durumda duvara ba lanmal d r. Cihazla beraber verilen montaj flablonu kullan larak ba lant kaidesi ve ask delikleri hassas olarak markalanmal d r. Cihaz n terazide oldu u mutlaka kontrol edilmelidir. Cihaz TSE standartlar na uygun olarak topraklanmal d r. Elektrik ba lant s için TSE li 3x1.5 mm2 kesitli NYAF kablo kullan n z. (Tesisatç n za mutlaka 2 Amperlik sigorta takt r n z.) So uk su girifli cihaz n teknik etiketi üzerinde belirtilen kullan m suyu iflletme bas nc n (8 bar) geçmemelidir. fiebeke bas nc 6,5 bar dan daha yüksek ise mutlaka bas nç düflürücü monte edilmelidir. Cihaz n z 230 V monofaze - topraklamal güç beslemesine ba lay n z. E er bulundu unuz yerdeki elektrik flebekesinde bu aral k ( 230 V ) sa lanam yorsa; voltaj regulatörü kullanman z tavsiye edilir. 4

5 Cihaz harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz. Tafl ma ve nakliye ifllemini cihaz n ambalaj üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak, cihaz n orjinal ambalaj ile yap n z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karfl cihaz n z koruyunuz. Cihaz n, gaz tesisat ile sa lanan gaz ile kullan lacak flekilde ayarland ndan emin olunuz. Kutu ve cihaz üzerindeki etiketleri konrol ediniz. Cihaz n parçalar yaln zca servis traf ndan sökülmelidir. Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahele edilmemelidir. Cihaz n ilk çal flt rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf ndan yap lmal d r. Cihaz n tesisat için mutlaka do algaz tesisat projesi haz rlat p onaylat n z. Cihaz n z n monte edildi i ortam s cakl 10 C ile 50 C s cakl k aral nda olmal d r. Cihaz, ya mur, kar gibi d fl etkenlerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir. Yukar daki koflullara uyulmamas durumunda cihaz n z garanti d fl kalacakt r. Ambalaj malzemelerini (plastik poflet, naylon, etc.) sa l k aç s ndan bir tehlike oluflturmamas için çocuklar n ulaflabilece i yerlere b rakmay n z. Üretici firma, kitapç kta yer alan bilgileri de ifltirme hakk n sakl tutar. Bu sebeple; bu kitapç k teknik özelliklere iliflkin bir taahhüt teflkil etmez. Kazan n ilk çal flt rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf ndan yap lmal d r. Çal flt rma öncesinde afla daki talimatlar yerine getirilmelidir: a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlu u, b) Montaj n kanun ve yönetmeliklere uygunlu u, c) Cihaz n enerji beslemesi ve topraklama ba lant lar n n uygunlu u. Yukar daki flartlar n sa lanmamas durumunda kazan garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Çal flt rmadan önce, koruyucu plastik kaplamay cihaz üzerinden sökünüz. Boyal yüzeylerin zarar görmemesi için herhangi bir alet ya da afl nd r c deterjan kullanmay n z. Müflteri cihaz n kullan m k lavuzuna uygun olarak kullan lmas konusunda Yetkili Servis taraf ndan mutlaka uyar lmal d r. 2. ÇALIfiTIRMA ÖNCES TAL MATLAR Kazan n ilk çal flt rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf ndan yap lmal d r. Çal flt rma öncesinde afla daki talimatlar yerine getirilmelidir: a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlu u, b) Montaj n kanun ve yönetmeliklere uygunlu u, c) Cihaz n enerji beslemesi ve topraklama ba lant lar n n uygunlu u. Yukar daki flartlar n sa lanmamas durumunda kazan garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Boyal yüzeylerin zarar görmemesi için herhangi bir alet ya da afl nd r c deterjan kullanmay n z. Müflteri cihaz n kullan m k lavuzuna uygun olarak kullan lmas konusnda Yetkili Servis taraf ndan mutlaka uyar lmal d r. 5

6 Yer Seçimi Kazan monte etmeden önce cihaz n özelliklerine ve kurulum talimatlar na göre projelendiriniz. Kaz n n konumu seçilirken at k gaz n deflarj edilmesi ve hava giriflini projelendiriniz. Kazana müdahale edilebilmesi için etraf nda yeterince boflluk b rak n z. Not: Cihaz n içi su ile dolu tam techizatl a rl n n kald rabilece i bir duvara monte edilmesi gerekmektedir. (1) Kazan n ön taraf ile duvar aras ndaki mesafe (2) Kazan n iki taraf na müsade edilen uzakl k Kazan kapal bir alana montaj yap lacak ise yandaki ölçülendirmeler dikkate al nmal d r. Ayr ca gaz birikmesi ve cihaz n s nmas n engellemek için önemlidir. S1 Minimum havaland rmla alan ; S1 + S2 = 150 cm 2 S2 6

7 Kazan Ölçüleri 7

8 3. TEKN K ÖZELL KLER 3.1. Kazan n ç Yap s : Baca gaz ç k fl /hava girifli Eflanjör s cak su ç k fl borusu Kasa / hava kutusu Ateflleme/iyonizasyon elektrodu Alev gözetleme cam Eflanjör Hava-gaz kar fl m borusu Fan Gaz valf ünitesi Susturucu (hava girifli) At k gaz ç k fl borusu Kontrol paneli 3.2. Sirkülasyon pompas : modellerinde, içerisinde sirkülasyon pompas bulunmamaktad r. Pompa seçimi yaparken kazan ve sistem dirençleride dikkate al nmal d r. Sirkülasyon pompas kazan n alt nda dönüfl hatt na yerlefltirilir. DAB A50/180.XM sirkülasyon pompas tavsiye edilir. Bu pompa sadece kazan ve denge kab aras ndaki suyu pompalar. Lectus 115 8

9 3.3. Teknik Özellikler: Genel EC Belge no NOx S n f PIN 0063CL (EN297, PR A3, EN656) Ba lant Tipi (Baca Gaz Ç k fl) B 23, B 33, C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, C 93 Lectus Modülasyonlu, Açma-kapama 0-10 V 6 (sirkülasyon pompas ) 2 (kazan elektrik beslemesi) 9

10 3.4. Baca Ba lant lar S n fland rma 1- C 13 (x) hermetik baca yard m ile hava/at k gaz n n yatay ç k fl 2- C 33 (x) hermetik baca yard m ile hava/at k gaz n n dikey ç k fl 3- C 93 (x) kazan dairesindeki konsantrik boru ile hava/at k gaz ba lant s (yak c hava baca içinde ters ak m) 4- C 53 çift ak fl adaptörü ile ayr lm fl baca gaz ve hava ba lant s (yak c hava d flar dan al n r) 5- B 23 bacaya bir ba lant kiti ile ba lanma (yak c hava kazan dairesinden al n r) 6- C 43 (x) paylafl lan boru ile hava/yanma gaz ba lant s. Yetkili ile irtibata geçerek destek al n z. 7- C 83 (x) flemada gösterilmemifl olup, yetkili ile irtibata geçerek destek al n z. Tüm baca ba lant parçalar sadece üretici taraf ndan sunulmaktad r. Hermetik baca ba lant lar için üretici taraf ndan sunulan orjinal baca ve ba lant parçalar n n kullan lmas zorunludur. Aksi takdirde oluflabilecek ar za ve hasarlar garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Baca ç k fl na yak n, d flar ya at lan at k gaz dan etkilenebilecek herhangi bir fley olmamal d r. 10

11 3.4.2 Baca Gaz Borular Uzunluklar Hava/Baca Gaz Ba lant Tipi Çap Maksimum Uzunluk Lectus C 13 (x) C 33 (x) C 93 (x) Konsantik borular yatay bir terminale ba lanm fl Konsantik borular dikey bir terminale ba lanm fl Konsantik borular kazan dairesinde (yanma havas ters ak m) Al. ve PPS Al. Al. 100/150mm 100/150mm 110/150mm 110mm 9 m 11.5 m 11 m 8 m 10 m 12.5 m 5.9 m 9.4 m 10 m C 53 B 23 Konsantik borular kazan dairesinde baca içinde fleksible boru (yanma havas ters ak m) Çift ak fll adaptör (hava ve baca gaz n ay r r) (yanma havas d flar dan) Baca (rijit veya fleks kanal) (yak c hava ortamdan) PPS Al. PPS 110/150mm 110mm 100/150mm 2x100mm 110mm (3) 110mm (4) 16.5 m 23 m 55 m 29.5 m 13.5 m 17.5 m 45 m 24 m 9.4 m 11 m (1) 5 m (2) 44 m 17.5 m (1) Hava (2) Baca gazlar (3) Rijit kanal (4) Fleks kanal Düflüm Tablosu Çap mm 100 mm 110 mm 130 mm Dirsek 45 Boru düflümü 1,0 m 1,4 m 1,5 m 1,0 m Dirsek 90 Boru düflümü 2,0 m 4,9 m 5,4 m 6,2 m BACA BA LANTISI Yaln zca üretici firma taraf ndan sa lanan aksesuarlar kullan lmal d r; aksi halde ürününüz garanti kapsam d fl nda kalacakt r. YATAY BACA BA LANTISI At k gaz bina d fl na ç kar ld nda, baca duvarda en az 18mm d flar ç kar lmal ve su s zmas n n engellenmesi için etraf s zd rmaz flekilde kapat lmal d r. Bacan n bina d fl na ç kar ld tahliye deli i, kap,pencere ve/veya havaland rma menfezlerinden en az 0,7 metre uza nda olmal d r. C6 tipindeki egzost için kullan lacak deflarj ekipman EN e uygun hesaplamada EN &2 ye uygun olmal d r. 11

12 4. MONTAJ fiartlari -Cihaz n z mutlaka kalifiye bir tesisatç ya monte ettiriniz. -Cihaz n devreye al nmas için mutlaka yetkili servise baflvurunuz. (Bkz. Servis Teflkilat Kitapç ) -Cihaz n ambalaj n açt ktan sonra ambalaj at klar n çocuklardan uzak tutunuz ve at klar uygun at k alanlar na at n z. -Kazan n z n y ll k bak m ve kontrollerini mutlaka yapt r n z. -Ar za durumunda mutlaka yetkili servis ile irtibata geçiniz. Montaj Öncesi Yap lacak fller : 1. Montaja geçmeden önce tesisat borular n temizleyerek cihaz tesisatta bulunabilecek kal nt lara karfl koruyunuz. 2. Kazan do algaz ile çal flabildi i için, o gaz n uygunlu unu ve ayarlar n kontrol ediniz. Montaj Kaideleri : 1. Cihaz ba lant elemanlar kazan n a rl n kald racak flekilde kuvvetli ve sa lam durumda duvara ba lanmal d r F su sertli ini geçen sular için su ar tmas tavsiye edilmelidir. (su ar tmas müflteri taraf ndan sa lanacakt r) 3. Sirkülasyon pompas n n s k fl k olup olmad kontrol edilmelidir. 4. Cihaz TSE standartlar na uygun olarak topraklanmal d r. Do algaz tesisat hatt na topraklama yap lmal d r. Elektrik ba lant s için TSE li 3x1.5 mm2 NYAF kablo kullan n z. (Tesisatç n za mutlaka 2 Amperlik sigorta takt r n z.) 5. So uk su girifli cihaz n teknik etiketi üzerinde belirtilen iflletme bas nc n (8 bar) geçmemelidir. fiebeke bas nc 6.5 bar dan daha yüksek ise mutlaka bas nç düflürücü ilave edilmelidir. 6. Tüketici taraf ndan opsiyonel olarak oda termostad veya program saati tak lmas isteniyorsa, mutlaka yetkili servise müracaat edilmelidir. 7. Emniyet ventiline ba lanacak olan tahliye hortumu uygun bir kapal gidere ba lanmal d r. 8. Cihazla beraber verilen montaj flablonu kullan larak ba lant kaidesi ve ask delikleri hassas olarak markalanmal d r. Cihaz n terazide oldu u mutlaka kontrol edilmelidir. 9. Tesisat ba lant lar n yaparken, tesisat hatt na hava ay r c, tortu ay r c, filtre ve denge kab konmal d r. Uyar lar : a) Cihaz n z V monofaze - topraklamal güç beslemesine ba lay n z. b) Kazan iflletme bas nc maksimum 4 bar d r. Tesisat ve kazan ç k fl na 4 bar sabit emniyet ventili tak lmal d r. c) Cihaz harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz. d) Üretici firma, kitapç kta yer alan bilgileri de ifltirme hakk n sakl tutar. Bu sebeple; bu kitapç k teknik özelliklere iliflkin bir taahhüt teflkil etmez. e) Tafl ma ve nakliye ifllemini cihaz n ambalaj üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak, cihaz n orjinal ambalaj ile yap n z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karfl cihaz n z koruyunuz. f) Tesisat n z ve kazan sistemini donmaya karfl gerekli tedbirleri al n z. 12

13 Montaj Talimatlar Genel Bilgi : Afla da belirtilen iflaretleme ve aç klamalar Montaj / Tesisat Mühendislerine hatas z bir tesisat ve montaj yapmalar için gerekli olan bilgileri içermektedir. Gazl cihazlarda tesisat, bak m ve iflletme mutlaka kalifiye bir personel taraf ndan standartlara uygun olarak yap lmal d r. * Cihaz n ilk çal flt rma ifllemi mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Yukar daki koflullara uyulmad takdirde cihaz garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Montaj Öncesi Talimatlar : Kazan atmosfer bas nc nda, kaynama noktas ndan daha düflük s da su s tmak için dizayn edilmifltir. Cihaz merkezi bir s tma sistemine ba lanmal d r. Kazan n z ayr ca, kazan s gücü ç k fl na uygun olan kullan m suyu devresini s tmak için de kullan labilir. ÖNEML! Kazan, modeli itibar ile afla da belirtilen komponentler / parçalar hariç olarak sunulmaktad r. Bu parçalar n kalifiye bir tesisatç taraf ndan kazan n monte edilece i sisteme (tesisata) monte edilmesi / uygulanmas zorunludur. * Genleflme tank * Bas nç emniyet ventili * Sirkülasyon pompas * Su doldurma vanas * Tortu tutucu * Hava ay r c * Denge kab (hidrolik separatör) Cihaz ba lamadan önce afla daki koflullar n sa lanmas gerekmektedir: A) Tüm s tma tesisat, tesisat esnas nda içinde kalm fl olabilecek her türlü boru at ve çöplerden B) Kazan n mevcut gaz tipi ile çal flmas na uygun olup olmad na dikkat edilmelidir. Daha detayl bilgi için cihaz n etiketinde veya ambalaj nda yazan nota bak n z. C) Bacan n, cihaz n kullan man uygun olup olmad ve çekiflinin düzgün oldu u, herhangi bir nedenle geri tepmenin olmad dikkatlice kontrol edilmelidir. D) Yanma sonunda oluflan at k gazlar n d flar at labilmesi çini bacan n, baca kanal na ba lant s n n do ru yap ld kontrol edilmelidir. Cihaz n çal flma esnas nda herhangi bir t kanma sebebiyle durmamas için baca ba lant s mutlaka kontrol edilmelidir. E) Kazan n rand manl ve verimli bir flekilde çal flmas, garanti kapsam d fl nda kalmamas için afla daki uyar lar mutlaka dikkate al n z. Kazan n Duvara Montaj : Kazan n tak laca yeri belirledikten sonra flablonu delik aç lacak yerleri iflaretlemek üzere duvara yap flt r n. Tesisat gaza ba lay n ve su giriflini flablona göre ayarlay n. Merkezi s tmada girifl ve ç k flta iki adet kapatma vanas kullan lmal d r. Böylelikle önemli operasyonlarda sistemin tamamen boflalmas önlenmifl olur. Kazan e er mevcut eski bir sisteme ba lan yorsa dahi, cihazdaki tesisat dönüfl hatt na bir kap yerlefltirilerek, temizlendikten sonra sistemde kalan kireç ve art klar toplaman z öneririz. Kazan flablona göre yerlefltirdikten sonra afla da verilen aç klamalar do rultusunda bacay ba lay n z. ÖNEML! Kazan n çal flmas s ras nda oluflan yo uflma suyu için mutlaka ayr bir drenaj hatt tesis edilmelidir. Tesis edilen yo uflma suyu drenaj hatt n özel / uygun bir gidere ba lay n z. Drenaj hatt ve ba lant lar tüketici taraf ndan periyodik olarak mutlaka kontrol edilmelidir. Çal flt rma Öncesi Talimatlar: Kazan n ilk çal flt rma ifllemi mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Çal flt rma öncesinde afla daki talimatlar yerine getiriniz. a) Kazan parametreleri ile elektrik, su, gaz besleme sistemleri ayarlar n n uygunlu u b) Montaj n kanunlara ve yönetmeliklere uygunlu u c) Cihaz n enerji beslemesi ve topraklama ba lant lar n n uygunlu u Yukar daki flartlar n sa lanmamas durumunda kazan garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Çal flt rmadan önce koruyucu plastik kaplamay cihaz üzerinden sökünüz. Boyal yüzeylerin bozulmamas için herhangi bir alet veya afl nd r c deterjan/temizleyici kullanmay n z. 13

14 5. ELEKTR K DEVRE fiemasi Bas nç sensörü 14

15 6. KAZANIN ÇALIfiTIRILMASI Tufllar n Fonksiyonu 1 escape(çıkı ) yada reset tu u 2 ısıtma sıcaklı ı veya (-)tu u 3 kullanım suyu sıcaklı ı veya (+) 4 enter veya tu kilidi 5 Açma / Kapama tu u - 1 ve 2 nolu tu lara beraber basarak baca test fonksiyonu girilir - 3 ve 4 nolu tu lara beraber basarak menu ye giri yapılır 2 ve 3 nolu tu larla menu alt programları arasında ilerlenir; 4 tu u ile ilgili menüye girilir ve de erlerin giri i onaylanır, 1 tu u ile çıkı yapılarak ana ekrana dönülür. SEMBOLLER 15

16 7. BAKIM Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü taraf ndan belirlenen minimum kullan m ömrü 10 y ld r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder. Cihaz n z n verimini ve çal flma emniyetini korumak için; her çal flma periyodu sonunda yetkili servis taraf ndan kontrol edilmelidir. Düzenli ve dikkatli servis hizmeti, sistemin ekonomik olarak kullan m n sa lar. Cihaz n d fl kaplamas n afl nd r c, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz (örne in: gazya, alkol vb.). Cihaz üzerinde herhangi bir ifllem yap lmadan önce elektrik beslemesini daima kesilmelidir. NOT: Yetkili Servis taraf ndan cihaz üzerinde yap lan kontrol, onar m, bak m, parça de iflimi vb. ifllemler zorunlu haller d fl nda mutlaka cihaz n normal çal flma flartlar nda ve cihaz n bulundu u mekanda yap lacakt r. Cihaz üzerinde herhangi bir ifllem yap lmadan önce mutlaka elektrik ba lant s kesilmelidir. fllemin ard ndan cihazda bir gürültü ve s zd rmazl k sorunu olmamas için tüm komponentlerin montaj dikkatle yap lmal ve vida/civatalar düzgün olarak s k lmal d r. Önemli Uyar lar Ürün Garanti fiartlar le lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: De erli Tüketicimiz; Öncelikle ürünümüzü tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Baymak A.fi. teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilmifl olan ürününüze üretim kaynakl hatalar nedeni ile meydana gelebilecek ar zalara karfl afla da belirtilen koflullar dahilinde Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü taraf ndan onaylanan standart garanti süresi kapsam nda hizmet verecektir. Baymak A.fi. taraf ndan verilen standart ürün garantisi, cihaz n normal kullan m flartlar nda kullan lmamas ndan do acak ar zalar kapsamayacak olup,afla da belirtilen koflullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek olan ar zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam d fl nda kalacakt r. 1. Ürününüzü ald n zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat c n za onaylatt r n z. Ürünün ilk çal flt rmas n mutlaka yetkili servise yapt r n z ve garanti belgesini servis personeline onaylatt r n z. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas gereken sat c ve yetkili servis onaylar n n bulunmamas halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz nt yap larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numaras n n silinmesi - tahrif edilmesi halinde garanti kapsam d fl nda ifllem yap lacakt r. 3. Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullan m Klavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve Kullan m Klavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas, kullan m hatalar ve cihaz n standart kullan m flartlar / amaçlar haricinde kullan lmas halinde ürün garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Yanl fl kullan m ar zalar ve as ls z servis müracaatlar kapsam nda yap lan ifllemler ücretli olarak yap lacakt r. 4. Ürünün ilk çal flt rma iflleminin Yetkili Servis taraf ndan yap lmamas, Yetkili Servis Teknisyenleri harici yetkisiz 3. flah slar ( özel servis ) taraf ndan cihaza müdahale edilmesi veya tüketici taraf ndan cihaz n servis ayarlar na müdahale edilmesi nedeni ile oluflan ar zalar ve sorunlar garanti kapsam d fl ndad r. 5. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye ve/veya tafl ma s ras nda oluflabilecek hasarlar garanti kapsam d fl ndad r. 6. Tüketici taraf ndan yap lan yanl fl depolama ve ortam koflullar nedeni ile üründe meydana gelen ar zalar ve hasarlar garanti kapsam d fl ndad r. 16

17 7. Do al afetler, üründen kaynaklanmayan harici / fiziki d fl etkenler, mevsimsel hava flartlar ve çevresel etkenler ( deprem, yang n, sel, su basmas, fliddetli rüzgar, y ld r m düflmesi, kireçlenme, tesisat n afl r kireçli/çamurlu/pis olmas, nem, rutubet, toz, nakliye, tafl ma, ürünün dona maruz kalmas, baca ba lant lar n n donmas, bacadan ya mur suyu girmesi, susuz çal flma v.b. ) nedeniyle oluflan ar za ve hasarlar garanti kapsam d fl ndad r. 8. Yüksek, düflük veya sabit olmayan voltaj, hatal elektrik tesisat, ürüne uygun olmayan voltaj de eri, cihaz üzerinden afl r ak m geçmesi, nötr veya toprak hatt na faz gelmesi (faz çak flmas ) sebebiyle oluflabilecek hasar ve ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 9. Ürünün standart ve sorunsuz çal flma koflullar n n sa lanmas için gerekli / zorunlu olan Montaj ve Kullan m Klavuzunda belirtilen teknik özelliklerin ( su bas nc, voltaj de eri, gaz besleme bas nc, sigorta de eri, topraklama, yak t cinsi, yak t kalitesi v.b. ) uygun olmamas, sabit olmamas, ve/veya de iflken olmas halinde, cihazda meydana gelebilecek ar zalar ve hasarlar garanti kapsam d fl nda kalacakt r. 10. Tesisat ve tesisat ekipmanlar nedeniyle cihazda meydana gelecek ar za ve problemler garanti kapsam d fl ndad r. 11. Propan gaz n n uygun flartlarda ve kullan m talimatlar na uygun kullan lmamas halinde meydana gelen hasar ve ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 12. Tüketicinin periyodik olarak yapmas ve/veya yapt rmas gerekli olan / tavsiye edilen bak m ve kontrolleri zaman nda yapmamas /yapt rmamas nedeni ile üründe meydana gelebilecek ar zalar ve hasarlar garanti kapsam d fl ndad r. 13.Ürünün ticari amaçl kullan m ndan kaynakl ar zalar ve sorunlar garanti kapsam d fl ndad r. 14. Elektrik Su Gaz kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsam d fl ndad r. 15. Elektrik Su Gaz tesisat ve/veya tesisat ekipmanlar, tesisat kaçaklar, tesisat ba lant lar, baca ba lant lar nedeni ile meydana gelebilecek ar zalar ve hasarlar garanti kapsam d fl ndad r. 16. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal sat n ald sat c, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur. Kazan Bas nc n n Kontrolü - Kazan su bas nc minimum 0.8 bar olmal d r. - Bas nc n bar aras nda olmas tavsiye edilir. Kazan yonizasyon Ak m n n Kontrolü - yonizasyon ak m n tam ve k smi yükte kontrol ediniz. 1 dakika içinde de er stabil hale gelecektir. E er ak m 4mA dan az ise iyonizasyon elektrodunu temizleyin veya de ifltirin. Hava Purjörü Kontrolü - Hava purjör kapa nda su olup olmad n kontrol edin. E er kaçak varsa purjörü de ifltirin. Yo uflma Sifon Gideri Kontrolü - Sifonu ç kartarak temizleyin, içini yeni su ile doldurup tekrar yerlefltirin. 17

18 Baca s zd rmazl k kontrolü At k baca gaz tahliyesi ve hava girifl ba lant lar n kontrol ediniz. Kazan Yanma Kontrolü At k baca gaz tahliye borusundan O2/CO2 oran n ölçerek kontrol ediniz. 18

19 Tam Yük O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G20 (Gaz H) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 9.0± ± ± ± ± ±0.5 C 9.0± ± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G25 (Gaz L) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 9.0± ± ± ± ± ±0.5 C 9.0± ± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G25.1 (Gaz L) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ± ± ± ±0.5 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G27 (Gaz Lw) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 9.0± ± ± ± ± ±0.5 C 9.0± ± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G2.350 (Gaz Ls) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri 4.1± ±0.2 C 9.0± ± ± ±0.5 C 9.0± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G31 (Propan) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 10.7± ± ± ± ± ±0.5 C 10.7± ± ±0.2 19

20 K smi Yük O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G20 (Gaz H) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 9.0± ± ± ± ± ±0.5 C 9.0± ± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G25 (Gaz L) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 9.0± ± ± ± ± ±0.5 C 9.0± ± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G25.1 (Gaz L) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ± ± ± ±0.5 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G27 (Gaz Lw) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 9.0± ± ± ± ± ±0.5 C 9.0± ± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G2.350 (Gaz Ls) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri 4.1± ±0.2 C 9.0± ± ± ±0.5 C 9.0± ±0.2 O 2 /CO 2 - Kontrol ve Ayar De erleri G31 (Propan) Kazan Tipi Ayar De eri Kontrol De eri Lectus ± ± ±0.2 C 10.7± ± ± ± ± ±0.5 C 10.7± ± ±0.2 20

21 Brülör Kontrolü ve Eflanjör Temizli i 8. SORUN G DERME Cihaz n zda problem ile karfl laflman z durumunda mutlaka BAYMAK yetkili servisi ile irtibata geçiniz. 21

22 9. KONTROL FORMU MONTÖR F RMA YETK L SERV S NO KONTROL L STES EVET HAYIR EVET HAYIR 1 Kazan n montaj ve tesisat ba lant lar Montaj ve Kullanma K lavuzun da belirtilen talimatlara ve yönetmeliklere uygun olarak yap ld m? 2 Kazan n kapasitesi; ürünün kullan laca mekana ve kullan m ihtiyaçlar na uygun olarak seçildi mi? 3 Gaz da t m flirketi taraf ndan onaylanm fl olan gaz onay belgesi / gaz aç l m belgesi var m? 4 Merkezi s tma devresi dönüfl hatt çap nda pislik tutucu / filtre tak l m? 5 Kazan n ayarl oldu u gaz tipi ile besleme gaz ayn m? 6 Kazan Propan tüpü ile çal flt r lacaksa; Propan tüplerinin yerlefltirildi i yerler uygun mu? Propan tüplerinin ba lant lar uygun mu? 7 Propan tüpleri için 300 mmss bas nçl TSE belgeli sabit dedantör veya regülatör kullan ld m? 8 Kazan n tipine (bacal -hermetik) göre; at k gaz ba lant lar talimatlara ve yönetmeliklere uygun olarak yap ld m? 9 Kazan ile birlikte verilen opsiyonel olarak verilen orjinal hermetik baca ba lant seti kullan ld m? 10 Dikey/yatay hermetik baca ç k fllar nda orjinal baca seti ve aparatlar kullan ld m? 11 Toplam dikey/yatay hermetik baca uzunlu u uygun mu? / Baca ç k fl a z yla karfl bina aras nda en az 3 m. mesafe var m? 12 Yatay baca ba lant s, kullan lan her 1 m. uzunlu undaki hermetik baca borusu için d fl ortama do ru min. 1 cm. afla yönde e imli olacak flekilde yap ld m? 13 Kazan bacal ba land ise baca ba lant klapesi veya orjinal baca ba lant kiti kullan lm fl m? 14 Cihaz n yo uflma gideri bir tahliye hatt na ba land m, ba lant da yo uflma suyunun birikmesini önleyecek e im var m? 15 Kazan enerji beslemesine 2 A sigorta tak l m? / 2 A sigorta ba lant s uygun mu? 16 Elektrik gerilimi (voltaj) kazan n teknik spesifikasyonlar için uygun mu?... V 17 Cihaz n topraklamas var m? 18 Kazan hidrolik grubu tek kazan veya kaskad sistem çal flmaya uygun kurulmufl mu? 19 Kazan hidrolik grubu pompas DAB A80/180 XM, DAB A50/180 XM veya muadili hidrolik de erlere uygun mu? 20 Sistem s cak su üretecek ise boyler pompas, boyler sensörü ve uygun tesisat ba lant s kurulmufl mu? (bkz internet tesisat flemalar ) 21 Farkl s cakl k zonlar kontrol edilecek ise tesisat ekipmanlar ve elektronik aksesuarlar uygun olarak seçilmifl mi? (bkz internet tesisat flemalar ) 22 Kaskad ba lant l uygulamas nda her kazan için OCI arayüz ünitesi ve RVS kaskad kontrol ünitesi uygulanm fl m? 23 Kaskad ba lant l uygulamada denge kab ölçüleri ve kazan gidifl dönüfl kollektör çaplar uygun mu? (bkz internet tesisat flemalar ) 24 Her kazan n alt na 25 lt kapal genleflme tank ve s tma kapasitesine uygun tesisat genleflme tank kurulmufl mu? (bkz internet tesisat flemalar ) 25 fiebeke bas nc 6.5 bar ve üzerinde ise; flebeke hatt na bas nç düflürücü regülatör tak ld m? 26 Tüketiciye cihaz n kullan m anlat ld m? 27 Tesisat gidifl hatt nda hava ay r c mevcut mu? 28 Tesisat dönüfl hatt nda tortu tutucu mevcut mu? 29 Gaz borusu / gaz ba lant fleksi kazana ba l m? / Gaz kaçak testi U manometre ve köpük ile yap ld m? 30 Voltaj de eri de iflkenlik gösteriyor mu? (Regülatör kullan m için tüketici mutlaka yaz l olarak bilgilendirilmelidir) 31 Tesisata su bas ld m? / Tesisat kontrolü yap ld m? / Tesisatta kaçak veya su s z nt s var m? 32 Kazan n su doldurma vanas kapal m? 33 Kazan ile birlikte kontrol ünitesi, oda termostat, zaman saati, program saati v.b. cihazlar kullan lacak m? 34 Bu tip kontrol/programlama cihazlar kullan lacaksa montaj ifllemleri yap ld m? 35 Bas nç düflürücü regülatörün sabit bas nç ayar uygun mu?... bar 36 Kazan d fl etkenlere ve mevsimsel flartlara karfl koruma alt na al nd m? 37 Kazan n monte edildi i mahal için hacim ve havaland rma flartlar yönetmelik ve teknik flartnamelere uygun mu? 38 Kazan n montaj edildi i yer bak m ve servis hizmetlerinin verilmesine uygun mu? 39 Tüketiciye Montaj / Kullanma K lavuzu ve Yetkili Servis Kitapç teslim edildi mi? 40 Tüketiciye Montaj / Kullanma K lavuzu ve Yetkili Servis Kitapç n okumas tavsiye edildi mi? 41 Müflteriye y ll k bak m yap lmas tavsiye edildi mi? Periyodik Bak m ve Kontroller : Kazan n verimli ve rand manl bir flekilde çal flmas n sa lamak için; kazan n y ll k bak m ve kontrollerini yetkili servisinize mutlaka yapt r n z. Cihaz n genel kontrolleri, Kazan n gaz - yanma devresi ba lant lar ve ekipmanlar n n kontrolleri, Alev kontrol elektrodu ve ateflleme elektrodunun pozisyonu / durumunun kontrolü, Brülörün ve alüminyum flanfl ba lant s durumunun kontrolü, Yanma odas n n temizli inin kontrolü, Yo uflma suyu drenaj hatt n n kontrolü, Gaz valfi kalibrasyon ayarlar n n kontrolü, Merkezi s tma devresi sistem bas nc n n kontrolü periyodik olarak mutlaka yap lmal d r. NOT: Yetkili Servis taraf ndan cihaz üzerinde yap lan kontrol, onar m, bak m, parça de iflimi vb. ifllemler zorunlu haller d fl nda mutlaka cihaz n normal çal flma flartlar nda ve cihaz n bulundu u mekanda yap lacakt r. 22

23 Notlar: 23

24 ÜRET C F RMA MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: Tuzla / STANBUL Tel: (0216) Fax: (0216)