SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI LAUGHİNG BUDDHA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. LAUGHING BUDDHA TURİZM, SANAYİ VE TİCARET LTD.Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne Lefkoşa Yolu, Ecevit Caddesi, 176, Girne KKTC de SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ için makine alımı nı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : LAUGHING BUDDHA TURİZM, SANAYİ VE TİCARET LTD. b) Adresi: Girne Lefkoşa Yolu, Ecevit Caddesi, 176, Girne KKTC c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Mustafa KANBUR İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: üretimi gerçekleştirmek için 16 adet makine alımı d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Üreticinin fabrikasından teslim alınacaktır. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yok. f) Son teklif verme tarihi ve saati : 04/03/ :30 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

2 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum.../.../... İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu (Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.] İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 1 1. Genel Tanım LAUGHING BUDDHA TURİZM, SANAYİ VE TİCARET LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile ihtiyacı olan makine parkı kurulacak ve talep edilen zeytinyağ ürünlerinin daha kaliteli ve daha kısa sürede imalat yapılabilmesi için gerekli olan makine-ekipman alımı gerçekleşecektir. 2. Tedarik Edilecek Mallar, i ve ı A B C 1 ZEYTİN KIRICI 1- Kırıcı sabit elek - sabit çekiç olarak imal edilmelidir. Kırıcı zeytin giriş haznesi paslamaz çelikten, gövdesi GGL 20 malzemeden, kırıcı çekiçleri ise CPPU sertleştirilmiş malzemeden imal edilmelidir. 2- Kırıcı, zeytin tanelerinin kırılması ve parçalanması görevini üstlenir. Buradaki amaç, zeytinin bünyesindeki yağ zerreciklerinin açığa çıkarılmasıdır. Kırılan zeytinler, doğrudan malaksör gözlerine dağıtılır. Kırıcının zeytinle temas eden bütün yüzeyleri paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Kırıcı, zeytinyağına has organoleptik özelliklerin kaybolmasını engelleyen elek sistemine sahip olmalıdır. Bu özelliği sayesinde zeytinde yanma diye tabir edilen aşırı sıcaklık artışın sebep olduğu tat bozukluklarının önüne geçilir. Döner elek sistemi sayesinde elek ömrü arttırılırken, kırıcı çekiç pabuçlarında aşınmaya karşı sertleştirilmiş çelik kullanılmalıdır. Bu pabuçlar servis kolaylığı açısından değiştirilebilir özellikte olmalıdır kg/sa`e kadar Gövde malzemesi Paslanmaz çelik AISI 304 Çekiç pabuç malzemesi Paslanmaz çelik AISI 304 Çekiç pabuç sayısı 4 Çekiç devri 3000 d/d 22 kw Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) minimum 1000 x 600 x 600 mm minimum 400 kg 1 ADET

4 2 MALAKSÖR Malaksör gözleri her biri minimum 750 kg zeytin hamuru alma kapasitesine sahip 8 gözlü malaksör olmalıdır. Komple paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Helezon yaprak kalınlığı minimum 5 mm, dış ve iç ceket paslanmaz saç kalınlığı minimum 2.5 mm, göz ebatları minimum (UzunlukxGenişlikxYükseklik) 1050x2400x1600mm olmalıdır. Malaksör ünitesi; kırıcıdan gelen zeytin hamurunu sıkıma hazırlar. Her gözün içindeki karıştırıcılar sayesinde zeytin hamuru yoğrularak olgunlaştırılır. Hamurun ısıtılması için malaksörün etrafında her göz için ayrılmış sıcak su cidarları bulunmalıdır. Yoğurma işlemi sonucunda hamurdaki yağ damlacıklarının oluşması sağlanarak hamur sıkıma hazır hale gelir. Helezon üzerindeki özel açılı yapraklar sayesinde çift taraflı yoğurma gerçekleşir. Malaksör tamamıyla paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Malaksör ünitesine monteli debimetre sayesinde dekantöre ilave edilecek su miktarı ayarlanabilmelidir kg Malzeme Paslanmaz Çelik AISI 304 Helezon malzemesi Paslanmaz Çelik AISI 304 Helezon yaprak kalınlığı 5 mm Dış ve iç ceket paslanmaz sac kalınlığı 2.5 mm Karıştırıcı helezon devri 18 d/d Karıştırıcı Motor Gücü minimum 1,1 kw x 4 Üst Dağıtım Helezonu Motor Gücü minimum 1,1 kw Boşaltım Helezonu Motor Gücü minimum 1,1 kw Debimetre malzemesi PVC / PVDF Debimetre ölçüm aralığı lt/sa Gözetleme Camı Malzemesi Rezistanslı koruyucu cam Aydınlatma Gıda tüzüğüne uygun led tipli Göz ebatları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) minimum 1050 x 2400 x 1600 mm minimum 2000 kg 1 ADET

5 3 HAMUR POMPASI Zeytin hamurunun temas ettiği tüm yüzeyler gıda tüzüğüne uygun malzemelerden imal edilmelidir. Hamur pompasının paslanmaz çelik malzemeden imal edilmelidir. Malaksör ünitesinde olgunlaşan hamurun dekantör santrifüje pompalanması sağlar. Rotor - stator mekanizmasına bağlı helezondan oluşan hamur pompası, zeytin hamuruna göre devri elektronik ayarlanabilen hız kontrolü sistemine sahip olmalıdır. Zeytin hamurunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Hamur pompasının lastiğini değiştirme kolaylığı açısından ters yöne dönüş şalteri bulunmalıdır. 3.2 ton/sa`e kadar Devir çalışma aralığı d/d Tahrik Redüktör Mono blok Rotor malzemesi Paslanmaz Çelik AISI 304 Stator malzemesi NBR kauçuk Motor Gücü Boy - çap 1.1 kw minimum x 130 mm minimum 100 kg

6 4 DEKANTÖR 1. Dekantör hem 2 hem de 3 faz çalışabilme olanağına sahip olmalıdır. 2 ve 3 faz değişim işlemleri için gerekli tüm yedek parçalar ücretsiz olarak verilmelidir. 2. Dekantör tahrik sistemi yumuşak kalkışı sağlayan invertör sistemli olmalıdır. Yağ kalitesi ve verimliliği açısından dış tanbur devri ile iç helezon devri bilgisayar kontrol sistemli olmalıdır. 3. Tahrikin giriş şaftı ana motor tarafından hareketlendirilir. Bu işlem diferansiyel hızı, tambur hızı ve şanzıman çevrim oranının fonksiyonu olarak ortaya çıkarır. Bu fonksiyon kasnakların değiştirilmesiyle kolayca değiştirilebilir olmalı. 4. Dönen tambur grubu, önden ve arkadan ana rulmanlarla yataklara monte edilmelidir. Yataklar ana gövdeye sabitlenmiş olup, ana gövdeye kauçuktan imal edilmiş esnek sönümleyiciler monte edilmeli. 5. Dekantör gövdesi daha rijit bir yapıya sahip olması için monoblok olarak imal edilmelidir. 6. Tambur yağ gözü kapağının tasarımı makinenin durması esnasında pirinaya kaçan yağı önleme sistemine sahip olmalıdır. 7. Yağ ve karasu çıkış kapakları maksimum verim ve kaliteli yağ için zeytinin durumuna göre( dip, yeşil, baş) ayarlanabilir olmalıdır. 8. Dekantör tambur grubu ( pirina çıkış mili, konik tambur, silindir tambur ve yağ gözü) aşınmaya karşı dirençli ve gıda tüzüğüne uygun komple AISI 414 paslanmaz dövme çelikten ultrasonik teste tabi tutularak imal edilelidir. Kullanılan malzemeye ait sertifika idareye ibraz edilmeli. Hiçbir şekilde tambur grubunda paslanmaz sac levha ve dökme çelik ürünler emniyet ve uzun ömür açısından kullanılmamalıdır. Tambur grubunun et kalınlığı mukavemet açısından 6 kat emniyetli olmalıdır. 9. Dekantör helezonları aşınmaya karşı dirençli ve gıda tüzüğüne uygun AISI 304 malzeme kullanılarak imal edilmelidir. 10. Helezon yaprakları ve hamur girişi aşınmaya karşı dirençli wolfram karbür tozla kaplanmalıdır. 11. Makinenin belirtildiği kapasite(40ton/24 sa) normal çalışma şartlarındaki randımanlı değerler olmalıdır. 2ADET 40 ton/gün`e kadar zeytin Çıkış gücü minimum 18 kw Motor devri minimum 3500 Voltaj minimum 400 V Koruma sınıfı IP 55 Tambur iç çapı minimum 353 mm Tambur boyu minimum 1461 mm Maksimum tambur devri minimum 4200 rpm İvmelenme 3480 G Tambur Boy/Çap Oranı 4,14 Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) 3780 x 970 x 1150 mm minimum 2050 kg Malzeme Bilgileri Zeytin hamuruyla temas eden yüzeyler Paslanmaz çelik Tambur malzemesi Paslanmaz Çelik AISI 414 Konveyör malzemesi Paslanmaz Çelik AISI 304 Gövde ve Ayak malzemesi St37 + Epoksi olmalı VE EN ISO 12100:2010, EN :2006 / A1:2009 STANDARTLARA GÖRE CE BELGELERİ

7 5 VİBRASYON ELEĞİ Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmeli ve titreşim kuvveti ayarlanabilir olmalıdır. Dekantörden çıkan yağ ve karasu, vibrasyon eleğinde bünyelerindeki küçük partiküllerden arındırılmış olmalı. Tamamiyla paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Malzeme Paslanmaz Çelik AISI 304 Elek delik çapı 1 mm minimum 0,26 kw Boy x En x yükseklik minimum x 450 x 650 mm minimum 85 kg 6 KARASU POMPASI Rotor stator mekanizmasına sahip karasu pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir. Vibrasyon eleğinde biriken karasuyun dışarıya atılmasını sağlamalı. Rotor stator mekanizmasına sahip yağ pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir. minimum 1600 lt / sa karasu minimum 0,75 kw Rotor malzemesi Paslanmaz Çelik AISI 304 Gövde malzemesi GGL 26 7 YAĞ POMPASI Rotor stator mekanizmasına sahip yağ pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir. Vibrasyon eleğinde biriken zeytinyağının dinlenme tankına pompalanmasını sağlamalı. Rotor stator mekanizmasına sahip yağ pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir. minimum 1600 lt / sa yağ minimum 0,75 kw Rotor malzemesi Paslanmaz Çelik AISI 304 Gövde malzemesi GGL 26

8 8 TAŞIYICI HELEZON Dekantörden çıkan posayı tesisin dışına uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Taşıyıcı kanatları zamanla aşınmaya karşı AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmelidir. Minimum 3 ton/sa 1,1 kw Gövde malzeme ST-37 Helezon yaprak malzeme Paslanmaz Çelik AISI ADET 9 DEKANTÖR SU BASINÇ DEBİ GÖSTERGESİ Üç faz çalışmada rahat debi ayarı için ( lt / sa ) debimetre ölçeklendirilmiş göstergeye sahip olmalıdır. Debimetre gövdesi aşınmaya karşı galvanizle kaplanmalıdır. 10 ELEKTRİK PANOSU Elektrik panosu tamamen klasik olmalıdır. Pano, IP 54 sınıfına uygun olup havalandırma ve aydınlatmaya sahip olmalıdır. Pano hem bilgisayarlı hem de istendiğinde manuel olarak çalışabilecek donanıma sahip olmalıdır. Güvenlik açısından kumanda devresinde gerilim 24 Volt olmalıdır. 1 ADET 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: yok. 4. Garanti Koşulları: Her makine için 2 yıl. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: - Tüm üretim hattı üretici tarafından Karaoğlanoğlu Cad. :104 Karaoğlanoğlu Girne adresinde bulunan fabrika yerinde kurulmalıdır. - Kurulumdan sonra ekip gerekli kullanma eğitimlerini vermeli makinelerin son testini gerçekleştirmelidir. 4. Gerekli Yedek Parçalar: Tüm ürünlerle ilgili gerekli yedek parçalar üreticiden gönderilmelidir. Yüklenici firma 10 yıl boyunca, bedeli karşılığında bakım ve yedek parça ihtiyacı karşılama garantisi verecektir. 5. Kullanım Kılavuzu: Yok. 6. Teslim süresi: 4 aydır. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)

9 Makine yerleşim planı, yapılması gerekli olan inşaat durumu ve alt yapı planı yüklenici firma tarafından bildirilecektir. Tüm sistem TSEK belgeli olmalıdır. Makinelerde zeytin ve zeytinyağına temas eden tüm yüzeyler gıda tüzüğüne uygun kalitede paslanmaz çelikten imal edilmelidir.