HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78"

Transkript

1 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL AÇACAK ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ YASA TASARISINA KARÞI ETKÝN MÜCADELE SERGÝLEDÝK Sayfa I. ÖÐRENCÝ KURULTAYIMIZ COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝ Sayfa ÜÇ ÞUBEMÝZ YENÝ BÜROSUNA KAVUÞTU. 6. Sayfa SEMPOZYUM VE KONGRELERE KATILDIK. BU SAYIDA A : DANIÞMA KURULU... 2 DANIÞMA KURULU KARARLARI... 3 ETKÝNLÝKLER... 6 YAZILI VE GÖRSEL BASIN BASIN BÝLDÝRÝLERÝ ODA GÖRÜÞLERÝMÝZ ÞUBELERÝMÝZDEN ÝL TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN YENÝ YÖNETMELÝKLERÝMÝZ... 37

2 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU MUÐLA 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 30 Eylül-2 Ekim 2005 tarihleri arasýnda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, 25 Þubemiz, bazý il temsilcilerimiz ve yerel yetkililerin katýlýmýyla Muðla'da yapýldý. Toplantý, 1 Ekim 2005 Cumartesi günü Muðla Valisi Hüseyin AKSOY, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz önceki dönem baþkanlarýndan Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Ýçmeler Belediye Baþkaný Yavuz ÇOKBERKÝT, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Muðla Þube Baþkanýmýz Uluhan KORKUT ve Muðla Kültür Balýkçýlarý Yetiþtiricileri Birliði Derneði'nden Öznur YILDIZ'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Danýþma Kurullarýnýn ODA'nýn geçmiþ 6 ayýnýn deðerlendirildiði, önümüzdeki 6 ayýn da planlandýðý toplantýlar olduðunu belirterek, 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu'nun meslek ve meslektaþ hak ve yararlarý bakýmýndan önemli sonuçlar üreteceðine inandýðýný söyledi. GÜNAYDIN, daha sonra AB ile müzakereler konusuna deðinerek, Türkiye'nin AB'nin ortak tarým politikasýndan yararlanacaðý bazý hususlar olduðu gibi, rekabet sürecinde olumsuz etki doðuracak unsurlar da bulunduðunu kaydetti. Türkiye'nin olasý bir üyelikte, yaþ meyve-sebze, fýndýk, bakliyat ve koyun eti dýþýnda rekabet edebileceði bir ürünü olmadýðýndan söz edildiðine dikkat çeken GÜNAYDIN, "AB sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklý, bütüncül bir tarýmsal yapýda dönüþüm politikasý ortaya konulmalýdýr. Günü kurtarmaya yönelik çözümler ülkenin yararýna deðildir. Soruna kalýcý çözüm ancak maliyeti aþaðýya çeken, verimliliði yükselten bir politika seti ile mümkündür" diye konuþtu. Danýþma Kurulu Toplantýsý'na Muðla Tarým Ýl Müdürü Hadi KAYHAN, Datça Ýlçe Tarým Müdürü Muzaffer KÖKTEN, Prof. Dr. Ekrem KÜN, ODA'mýz önceki dönem baþkanlarýndan Sami DOÐAN ve Orhan AKBULUT ile eski genel sekreterimiz Ýlhan HAN da katýldý. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 2 Ekim 2005 Pazar günü yapýlan tekne turu ile sona erdi. 2

3 MUÐLA 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU 1 - TARIMSAL DANIÞ- MANLIK HÝZMETLERÝ, "1000 TARIM GÖNÜLLÜSÜ" UYGULA- MALARI Alýnan Kararlar: "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" ikinci yýlýný dolduruyor olmasýna karþýn halen sorunlu bir geliþim göstermekte, projede görev alan Tarým Danýþmanlarýmýz özverili çalýþmalarýna karþýlýk ekonomik-sosyal sýkýntýlarla baþ baþa kalmaktadýrlar. Proje süresinin 2006 yýlý sonunda biteceði hesaba katýlýrsa, Tarým Danýþmanlarýnýn bundan sonraki süreçte Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý kadrolarýnda ya da kooperatiflerde istihdam edilmeleri gerekir. ODA'mýz bunu saðlamaya yönelik olarak çalýþmalarýna devam edecektir. Bugüne kadar projede görev alan üyelerimize teknik bilgi desteði ve lojistik yardým veren ODA'mýz, 15 Ekim 2005'te Ankara'da Genel Merkez ve yurt genelinde de tüm þube ve temsilcilikleri tarafýndan ayný tarihte proje hakkýnda ortak bir basýn açýklamasý yaparak, konuyu kamuoyunun gündemine taþýmýþtýr. ODA'mýz bundan sonra da projeyi ve projede görev alan meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný yakýndan izlemeye devam edecektir. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüðü'nce (TEDGEM) hazýrlanan "Kamu ve Kamu Dýþý Tarýmsal Yayým Hizmetlerinin Düzenlenmesine Ýliþkin Yönetmelik" taslaðý, Ekim ayýnýn ilk haftasýnda ilgili Müsteþar Yardýmcýsý'na sunulduktan sonra kurum ve kuruluþlarýn görüþüne açýlacaktýr. Bu süreçte ODA'mýz, görüþlerimizin taslaða içerilmesi konusunda çalýþma gerçekleþtirecektir. 2 - ODA TÜZESÝ ODA'mýz, mesleki hak ve yetkileri genel düzenleyici iþlemlere baðlama ve bunlarý Resmi Gazete'de yayýmlatma konusundaki çalýþmalarýna, önümüzdeki dönemde hýz verecektir. Bu kapsamda, Tarým Makinalarý, Meslek Ýçi Eðitim ve Belgelendirme, Serbest Mühendislik ve Büro Tescil konularýnda yönetmelik taslaklarý, kurulacak Komisyonlarca hazýrlanacaktýr. Ýlgili süreçlerden sonra yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan, mevcut mevzuat kitabý, TMMOB mevzuatý ile de desteklenerek yayýmlanacak ve ODA örgütüne iletilecektir. 3 - GIDA MEVZUATI VE SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK UYGULAMALARI, "YEMÝNLÝ GIDA MÜÞAVÝRLÝÐÝ" ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI'nýn Sorumlu Yönetici olarak çalýþan mühendislerin sorunlarýnýn çözülmesi ile ücret-çalýþma koþullarý ve sigorta sorununda iyileþmeler saðlanmasýna yönelik olarak imzaladýklarý protokol, tüm örgütümüz tarafýndan ödünsüz uygulanacaktýr. Sorumlu Yönetici olarak çalýþan mühendislerin sosyal güvenlik sorunlarýnýn çözümü için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile ODA'lar arasýnda imzalanacak protokol taslaðýna iliþkin çalýþmalar baþlatýlmýþ olup, çalýþmalarýn en kýsa zamanda tamamlanmasý planlanmaktadýr. ODA'mýz, gýda alanýnda çalýþan meslektaþlarýmýza yönelik eðitim çalýþmalarý ile Kongre-Sempozyum benzeri bilimsel etkinlikler yapmaya da devam edecektir. ODA'mýz kamuoyunun gündeminde olan, Yeminli Gýda Müþavirliði'ne iliþkin olarak, "Yeminli Gýda Müþavirliði sisteminin 3

4 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU KARARLARI kurulabileceðini, ancak bu sistemin özel sektöre býrakýlmamasý gerektiðini" savunmakta ve bu doðrultuda meslek odalarýnýn denetiminde oluþturulacak bir mekanizmanýn bakanlýkla beraber bu görevi üstlenmesinin doðru olacaðýný düþünmektedir. ODA'mýz, konuyla ilgili hazýrlanacak yasal düzenlemelere bu görüþ uyarýnca katký verecektir. 4 - ÖZLÜK HAKLARINA ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMALAR, YENÝ AÇILIMLAR MESLEKÝ DENETÝM Çevreye, tüketiciye saygýlý, baðýmsýz tarým modelleri kurulmasý amacýný taþýyan Ýyi Tarým Uygulamalarý (EUROP- GAP) Sistemi'ne dahil olarak, Türkiye'de bu eðitimin ODA'mýz tarafýndan verilmesi için EUROP Organizasyonu ile protokol imzalanmasýna yönelik giriþimler yapýlacaktýr. Gýda iþletmelerinde kapasite raporu düzenlenmesi konusunda, ODA'mýz üyelerinin görev alacaðý bir sistem için çalýþmalar gerçekleþtirilecektir. Tarým ve Orman Traktörleri ile tarým arabalarýnýn imal, tadil ve montajýnda tarým makinalarý bölümü mezunu ziraat mühendislerinin yetki kazanmasý ve ODA'mýzýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile imzalayacaðý bir protokol ile sözü edilen alanda eðitim verme, sýnav yapma ve sertifika düzenleme hakký kazanmasýna yönelik çalýþmalar sürdürülecektir Sayýlý Yasa çerçevesinde kurulacak Toprak Koruma Kurullarýnda ODA'mýzý temsil edecek üyelerin seçimi ve bu alanda proje imzalayacak baðýmlý çalýþanlarýn eðitilmesi ve sertifikalandýrýlmasý konusunda, Bakanlýk ve Fakülteler ile iþbirliði içinde çalýþmalar sürdürülecektir. ODA'mýzýn giriþimleri sonucu Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn, "zirai mücadele bayilerinde mesul müdürlük sisteminin kaldýrýlmasý, TKK'lerde bir görevlinin sorumlu olabileceði satýþ noktasý / bayi sayýsýnýn sýnýrlandýrýlmasý, zirai mücadele bayilerinin üyeliklerinin ve her yýl vize yaptýrmalarýnýn sisteme baðlanmasý ve denetimlerde bu konunun aranmasý ile zirai mücadele ilaç bayilerine yönelik mesai saati uygulamasýnda tereddütlere yol açan bakanlýk yazýsýnýn ek bir yazý ile yürürlükten kaldýrýlmasý" konularýnda çalýþma gerçekleþtirdiði belirtilmiþtir. Ayrýca bakanlýðýn, "Gübre ve tohumlarýn yalnýzca ziraat mühendisleri tarafýndan satýlmasýnýn saðlanmasý ve bakanlýk denetim elemanlarýnýn bayi denetimlerinde bir ZMO denetçisinin de bulundurulmasý" konularýnda da önümüzdeki dönemde çalýþma yapabileceði bildirilmiþtir. Meslektaþlarýmýzýn özlük haklarý açýsýndan olumlu bir geliþme olan Tarým Sigortalarý Yasasý'yla ilgili yönetmelikler konusunda, Hazine Müsteþarlýðý'nýn olumsuz sonuçlar doðurabilecek müdahalelerine karþý çalýþmalar yürütülecektir. Gündemde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý, Kamu Personel Yasa Tasarýsý ve Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý, çalýþanlarýn hak ve kazanýmlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik, sosyal devlet anlayýþý yerine piyasa düzenini getirmeye çalýþan düzenlemelerdir. Sözkonusu düzenlemelerle ilgili ODA görüþümüz en kýsa zamanda hazýrlanarak, web sayfamýzdan duyurulacaktýr. Bu süreci protesto etmek için 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleþtirilecek TMMOB mitingine tüm örgütümüzün katýlmasý için çalýþmalar yapýlacaktýr. 5 - ODA ÖRGÜTLENMESÝ, ODA - ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ Oda örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalýþmalar, bugüne kadar olduðu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir. Þube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarýmsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve deðerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarý yurt geneline ulaþtýracaklardýr. Genel Merkez basýn açýklamalarý, ODA görüþleri ODA'mýz web sayfasýnda yayýmlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüþleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaþma konusunda yürüttükleri etkin çalýþmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programlarý üyelerimize duyurularak, ODA'mýz görüþlerinin tüm örgütümüze içselleþtirilmesi için çaba gösterilecektir. Bilimsel ve sosyal etkinliklerle, ODA - üye iliþkilerinin daha üst düzeye çýkarýlmasý için gösterilen çabalar sürdürülecektir. 4

5 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU KARARLARI Bilirkiþi kazanýmlarý ile ilgili olarak tüm illerin savcýlýklarýna yazýlan yazýlara gelen yanýtlar doðrultusunda listeler hazýrlanmýþ; bu listeler ile gerçekleþtirilen ödentilerin karþýlaþtýrýlmasý sonucu da bazý üyelerin eksik ödeme yaptýðý saptanmýþtýr. Kazanýmlarýnýn yüzde 10'unu ODA'ya vermeyerek, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyi ýsrarla reddeden üyelere yönelik olarak icra iþlemleri baþlatýlacaktýr. Üye ödentileri konusunda da Genel Merkez ve Þubeler, üzerlerine düþen görevleri yerine getirecek, aidatlarýný ödemeyenlere yönelik olarak icra iþlemleri yürütülecektir. TMMOB Bilirkiþi Yönetmeliði uyarýnca, üyelerimizin Bilirkiþi Listesi'nde yer bulabilmesi için artýk ODA tarafýndan düzenlenecek Bilirkiþi Meslek Ýçi Eðitim Seminerini baþarýyla tamamlayarak, "Bilirkiþi Yetki Belgesi" almasý gerekmektedir. Ýllerin özelliklerine göre deðiþen bir eðitim-belgelendirme sisteminin kurulmasý amacýyla, Aralýk ayýna kadar öncelikle Ankara'da Þube Yöneticileri ya da Þubeler tarafýndan görevlendirilecek temsilcilere yönelik olarak "Eðiticilerin Eðitimi" semineri gerçekleþtirilecektir. Seminere katýlan yöneticilerimiz, daha sonra kendi illeri ile çevre illere yönelik bilirkiþi eðitimini gerçekleþtirerek, katýlýmcýlara bilirkiþi olabilmeleri için gereken sertifikalarýný vereceklerdir. Önümüzdeki dönemde ODA Genel Merkezi'nde, MÝSEM (Meslek Ýçi Sürekli Eðitim Merkezi) kurulacaktýr. Ankara'da 25 Kasým 2005 tarihinde gerçekleþtirilecek ZMO 1. Tarým Öðrenci Kurultayý hazýrlýklarý kapsamýnda, halen öðrenci temsilciliði seçimi yapýlmayan illerde bu seçimler hýzla tamamlanacaktýr. Þubelerimiz de illerindeki ziraat fakülteleriyle yakýn iliþki kurarak, öðretim üyelerinin kurultaya katký vermesi yönünde çalýþma yürütecektir. 6 - TARIM MÜHENDÝSLÝÐÝ ARAÞTIRMA PROJESÝ (TMAP), MALÝ ÝÞLER, e-zmo ÇALIÞMALARI TMAP Projesi'nde form doldurma ve veri tabanýna aktarma iþlemleri tamamlanmýþtýr. Önümüzdeki dönemde; esnek sorgulamaya dayalý analizler yapýlacak, anket deðerlendirme raporu hazýrlanacak, a) Tarýmsal Yüksek Öðretimin Geliþimi, b) Sektörel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, c) Yönetsel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, d) Mühendis Ýstihdamýnýn Geliþimi konularýnda yazýlacak öznel raporlarla birlikte, Araþtýrma Raporu tamamlanarak yayýma dönüþtürülecektir. Makbuz sisteminin yenilenmesi nedeniyle 9 Ekim 2005 Pazar günü Ankara'da Þube yöneticilerimize yönelik bir eðitim çalýþmasý gerçekleþtirilecektir. Yeni sistem ile makbuzlarýn þubelerce e-zmo ortamýnda internet üzerinden kesilmesi saðlanacak, böylece "eþanlý güncelleme" sistemine geçilecektir. 7 - YASAL DÜZENLEMELER ODA'mýz, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki süreçte de tarýmla ilgili olarak gündeme gelecek tüm mevzuatý inceleyerek, görüþ oluþturacak ve kamuoyunu bu doðrultuda bilgilendirmeye devam edecektir. 8 - TÜRKÝYE'NÝN GÜNDEMÝ, TARIM SEKTÖRÜNDE YAÞANAN GELÝÞMELER KARÞISINDA ODA'MIZIN TAVRI, TARIM- DA GÜÇ BÝRLÝÐÝ OLUÞTURMA ÇABALARI Türkiye'nin en verimli topraklarýnýn yer aldýðý TAGEM ve TÝGEM'lerin rant uðruna peþkeþ çekilmesine karþý mücadelemizi eksiksiz yerine getireceðiz. Kurumlarýn içinin boþaltýlmasýna karþý çýkarak, buralardaki meslektaþlarýmýza sahip çýkacaðýz. Tarým topraklarýnýn talan edilmemesi için tüm örgütümüzle birlikte güçlü bir duruþ sergileyeceðiz. ODA'mýz bugüne kadar izlediði siyasetler üstü çizgisi doðrultusunda, ülkemiz ve tarým sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir. 5

6 YENÝ HÝZMET BÝNALARIMIZDA GÖREVE DEVAM TRABZON, KONYA, MERSÝN, ADANA, KAHRAMANMARAÞ, GENEL MERKEZ TRABZON: Þubemizin, Ýskenderpaþa Mahallesi Derviþoðlu Sokak Bayraktarlar Ýþ Merkezi 2. Kat No: 50 adresinde aldýðý yeni hizmet bürosu, 13 Kasým 2005 Pazar günü törenle açýldý. Açýlýþta, ODA'mýzý, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burhan HAR- MANKAÞI temsil etti. KONYA: Þubemizin yeni hizmet bürosu, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burhan HARMANKAÞI'nýn da katýldýðý törenle, 22 Kasým 2005 Salý günü hizmete açýldý. MERSÝN: Þubemizin yeni hizmet bürosu, 26 Kasým 2005 Cumartesi günü, Vali Vekili Reþat ÖZDEMÝR, Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit ÖZCAN, Akdeniz Belediye Baþkaný Kenan YÜCESOY, Kazanlý Belediye Baþkaný Kenan YILDIRIM, Adanalýoðlu Belediye Baþkaný Kasým CANBOLAT, Mersin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha AYDIN, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Fatih TAÞDÖÐEN ve Burhan HARMANKAÞI, Onur Kurulu Üyemiz ve eski Mersin Þube Baþkanýmýz Ýbrahim YALIN, Adana Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, Hatay Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER, Gaziantep Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK ve Þube Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Baro Baþkaný Ýsa GÖK ve Tarým Ýl Müdürü Mehmet KARA'nýn da yer aldýðý geniþ katýlýmlý bir törenle açýldý. ADANA: Þubemiz, TMMOB ve Genel Merkezimizin verdiði yetki doðrultusunda, 29 yýldýr hizmet sunduðu Kurtuluþ Mahallesi 22 Sokak Sayýlýr Apartmaný'ndaki dairesine bitiþik olan yan daireyi de satýn aldý. Önümüzdeki günlerde iki dairenin birleþtirileceði büromuzda, üyelerimize hizmetlerimiz artarak sürecektir. KAHRAMANMARAÞ: Ýl Temsilciliðimiz kira karþýlýðý kullandýðý hizmet bürosunu satýn alarak, kendi yerinde çalýþmalarýný sürdürmeye baþladý. GENEL MERKEZ: ODA'mýz Genel Merkezi, bulunduðu binada bir daire kiralayarak, artan kapasiteye yanýt üretmekte zorlanmaya baþlayan çalýþma ortamýný geniþletti. ODA'MIZIN YÖNETMELÝKLERÝ RESMÝ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ Tarým makineleri bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin tarým ve orman traktörleri ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yetkili mühendis olarak çalýþabilmeleri için hazýrlanan 2 yönetmeliðimiz Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Türk Mühendis Ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk Ve Belgelendirme Yönetmeliði tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de; Türk Mühendis Ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri Ve Belgelendirme Yönetmeliði de tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Söz konusu düzenlemelerden "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Tarým Alet Ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði" de tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþti. Ziraat Mühendislerinin tarýmla ilgili makinelerin projelendirilmesinde yetki sahibi olarak çalýþabilmesini saðlayacak yönetmeliklere web sayfamýzdan ulaþabilirsiniz. 6

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ ANAVATAN LÝDERÝ MUMCU'DAN ODAMIZA ZÝYARET 14 Eylül 2005 ANAVATAN Genel Baþkaný Erkan MUMCU, 14 Eylül 2005 Çarþamba günü ODA'mýzý ziyaret ederek, Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþtü. ANAVATAN Genel Baþkan Yardýmcýsý Muhsin KOÇYÝÐÝT ve Teþkilatlanma Baþkan Yardýmcýsý Selami YÝÐÝT ile ODA'mýz II. Baþkaný Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN de görüþmede hazýr bulundular. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ziyarette, radikal biçimde tarýmýn yapýsal sorunlarýnýn üzerine giden, çözümcü, dünya ile entegre tarým politikalarýnýn uygulanmasý gerektiðini söyledi. ANAVATAN Lideri Erkan MUMCU da, Türkiye'nin karþýlaþtýðý sorunlarý ancak kendi gücüyle aþabileceðini belirterek, kurtuluþ reçetesinin Türkiye dýþýnda birtakým odaklarda aranmasýný eleþtirdi. MUMCU, "Türkiye'nin çýkmaz yola girmemesi için kendi gücüne inanmasý gerekir. Türkiye varolan kaynaklarýný bilinçli biçimde kullanacak siyasi liderlikten yoksun" dedi. ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISI 22 Ekim 2005 Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Toplantýya, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkan Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih TAÞDÖÐEN, Hamdi ARPA, Selda ÜNAL ve Burhan HARMANKAÞI katýldý. Toplantýda, son Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý'nýn yapýldýðý 2005 Mayýs ayýndan bu yana geçen sürede ODA'mýzýn yaptýðý çalýþmalar ile önümüzdeki dönemde yapýlmasý planlananlar hakkýnda Ýþyeri Temsilcileri bilgilendirildi. Görüþ alýþveriþinde bulunulan toplantýda, üyelerimizin ODA'mýzdan beklentileri de dile getirildi. DYP'DEN ODA'MIZA ZÝYARET 2 Aralýk 2005 DYP Genel Ýdare Kurulu Üyesi Cevher CEVHERÝ Baþkanlýðýndaki parti heyeti, 2 Aralýk 2005 Cuma günü ODA'mýzý ziyaret ederek Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR ile görüþtü. Ziyarette güncel geliþmeler ve tarýmýn sorunlarý deðerlendirildi. EKOLOJÝ TOPLUL ULUÐU UÐU TOPLANTISI 23 Aralýk 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekoloji Topluluðu'nun 23 Aralýk 2005 Cuma günü gerçekleþtirilen ilk toplantýsýna katýlarak, bir açýlýþ konuþmasý yaptý. TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KOMÝSYONU TOPLANDI 13 Eylül 2005 ODA'mýz Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca ODA'mýz görüþüne sunulan Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý Uygulama Yönetmeliði hakkýnda ODA görüþünü hazýrlamak üzere 13 Eylül 2005 Salý günü ODA'mýzda bir toplantý yaptý. Toplantýya, komisyon üyeleri Baki Remzi SUÝÇMEZ, Erkan ALEMDAROÐLU, Cahit YILMAZ, Mehmet TANSOY ve Nüvit SOYLU katýldý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn, Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý Uygulama Yönetmeliði'ne son þeklini vermek amacýyla 22 Kasým 2005 Salý günü bakanlýkta düzenlediði toplantýya da, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. ÜRETÝCÝ KURULTAYI'NA KATILDIK 27 Kasým 2005 ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 27 Kasým 2005 Pazar günü SHP'nin Mersin'de gerçekleþtirdiði "Üretici Kurultayý"na katýlarak, "Tarýmda Örgütlenme ve Finansman" konulu oturumda bir sunum yaptý. 7

8 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ TBMM KOMÝSYON TOPLANTILARI TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nca oluþturulan Alt Komisyonun 26 Ekim, 15 Kasým ve 1 Aralýk 2005'te, "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun Tasarýsý"ný görüþmek üzere yaptýðý toplantýlara, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Sayman Üyemiz Hamdi ARPA katýlarak, ODA'mýz görüþlerini sundular. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun 17 Kasým 2005'te Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'ni görüþmek üzere yaptýðý toplantýya da, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile ÖZLÜK HAKLARIMIZ ÝÇÝN GÖRÜÞME 26 Ekim 2005 BÝLÝRKÝÞÝ EÐÝTÝMLERÝ ODA'mýzýn düzenlediði 2 günlük Bilirkiþi Eðitimi kapsamýnda, Kasým 2005 tarihlerinde, þubelerimizden gelen yöneticiler, "Kamulaþtýrmada Kýymet Takdiri" eðitimi aldý. Ankara ili 2006 Yýlý Kamulaþtýrma Bilirkiþileri Eðitimi de, Aralýk 2005 tarihlerinde ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Eðitim, Medar KALKAN, Enver ÇETÝN ve Ayþe ÖZDEMÝR tarafýndan verildi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, 26 Ekim 2005'te TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Vahit KÝRÝÞÇÝ, TKB Müsteþarý Haþim ÖÐÜT ve TÜGEM Genel Müdürü Dr. Hüseyin VELÝOÐLU ile biraraya gelerek, özlük haklarýmýz konusunda görüþ alýþveriþi yaptýlar. TARIM, AR-GE PROJE DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI 10 Kasým 2005 ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER, 10 Kasým 2005'te Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan "Tarým, Ar-Ge Proje Deðerlendirme Toplantýsý"na katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. TARIMSAL ARAÞTIRMALAR MASTIR PLANI REVÝZYON TOPLANTISI Kasým 2005 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü'nce Kasým 2005 tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen "Tarýmsal Araþtýrma Mastýr Planý Revizyon Toplantýsý"na, ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER katýldý. MÜLK BÝLÝRKÝÞÝLERÝ SEMÝNER TOPLANTISI 28 Aralýk 2005 Mülk Bilirkiþileri Seminer Toplantýsý, 28 Aralýk 2005 Çarþamba günü ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Seminer, Medar KALKAN, Enver ÇETÝN ve Ayþe ÖZDEMÝR tarafýndan verildi. III. KOBÝ ZÝRVESÝ 17 Eylül 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 17 Eylül 2005'te Ýstanbul Lütfü Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþtirilen "III. KOBÝ Zirvesi"ne katýlarak, "Çevre ve Sosyal Standartlar" konulu oturumda, "KOBÝ'ler Yerel Yönetimler ve Çevre" baþlýklý bir sunum yaptý. SAÐLIKLI TAVUK BÝLGÝ PLATFORMU TOPLANTISI Kasým 2005 Saðlýklý Tavuk Bilgi Platformu'nun Kasým 2005 tarihlerinde Bolu'da düzenlediði toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN katýlarak, ODA'mýz görüþlerini sundu. 8

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ AKIN ÖZDEMÝR'Ý ÖZLEMLE ANDIK 18 Aralýk 2005 Mesleðimize unutulmaz katkýlarda bulunan ve Adana Þubemiz Kurucu Baþkaný olan Akýn ÖZDEMÝR'i, aramýzdan ayrýlýþýnýn 27. yýldönümünde bir dizi etkinlik ile andýk. Adana Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Küresel Tarým Politikalarý ve Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn Duruþu" baþlýklý panel, 17 Aralýk 2005 Cumartesi günü Seyhan Oteli'nde gerçekleþtirildi. Panelde, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, Adana Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ümit ÖZGÜMÜÞ ve Seyhan Ziraat Odasý II. Baþkaný Rýfat KODAL birer konuþma yaptý. Panel sýrasýnda Akýn ÖZDEMÝR anýsýna düzenlenen "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalarýn Türk Tarýmýna Etkileri" konulu yazý yarýþmasýnda birinci olan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü 4. sýnýf öðrencisi Ýsmail Hakký FÝDAN'a da törenle ödülü verildi. Prof. Dr. Mustafa ARLI, Ergün ÖZÜGÜR, Fatih TAÞDÖÐEN ve Erol KASNAKLI'dan oluþan Deðerlendirme Komisyonu, 11 Aralýk 2005'te yaptýðý toplantýda Ýsmail Hakký FÝDAN'ý birinciliðe, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði Bölümü 3. sýnýf öðrencisi Süleyman IÞIK'ý da ikinciliðe deðer görmüþtü. Yarýþmada birinci olan Ýsmail Hakký FÝDAN'a 350 YTL ve Süleyman IÞIK'a da 250 YTL'lik ödül verildi. Akýn ÖZDEMÝR için 18 Aralýk 2005 Pazar günü, Mersin Asri Mezarlýðý'ndaki gömütü baþýnda da tören düzenlendi. Ayrýca ayný gün Adana Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Anma Gecesi" kapsamýnda, "Akýn Özdemir" Belgeseli gösterildi. Gösterimin ardýndan Cevdet BAÐCA tarafýndan bir konser verildi. Anma etkinliklerine Adana Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, Antalya Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Mersin Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, Gaziantep Þube Baþkanýmýz Kenan SEÇKÝN ile þubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri de katýldý. ÖRGÜTÜMÜZE YÖNELÝK BÝLGÝSAYAR EÐÝTÝMÝ 9 Ekim 2005 Yenilenen e-zmo programý nedeniyle Genel Merkez ve Þubelerimizin personel ve yöneticilerine yönelik olarak, 9 Ekim 2005 Pazar günü Ankara'da eðitim gerçekleþtirildi. Baþarýlý geçen eðitimin ardýndan Genel Merkezimiz ve tüm Þubelerimiz yeni sisteme aktif biçimde uyum saðladý. TMMOB ÝMZALARI TESLÝM EDÝLDÝ 28 Aralýk 2005 Mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn "ücret yetersizliði ve dengesizliði" ile "çalýþma alanlarýnýn yok edilmesi" sorunlarýnýn gündeme taþýnmasý amacýyla TMMOB tarafýndan baþlatýlan imza kampanyasý kapsamýnda, üyelerimizin imzaladýðý onbinlerce itiraz dilekçesi, 28 Aralýk 2005 Çarþamba günü TBMM Baþkanlýðý'na teslim edildi. TMMOB'a baðlý Odalarýn ve Ankara Þubelerinin yöneticileri ve üyeleri TMMOB önünde buluþtuktan sonra dilekçeleri teslim etmek için buradan yürüyerek TBMM'ye geçti. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi ARPA ve Burhan HARMANKAÞI, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ ve eski Genel Sekreterimiz Ýlhan HAN'ýn da katýldýðý etkinlik kapsamýnda TBMM Dikmen Kapýsý önünde bir basýn açýklamasý yapýldý. 9

10 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi Gündemi" konulu bir konferans verdi. SOMÇAÐ, konferansýnda, gelecek nesilleri de hayatlarýnýn sonuna kadar meþgul edecek kadar büyük iç ve dýþ borç altýna sokulan Türkiye'nin þu anda ekonomik hayatiyeti son derece zayýflamýþ, uçan kuþa borcu olan bir ülke haline geldiðini kaydetti. Son 2-3 yýlýn büyüme rakamlarýnýn gerçekleri yansýtmadýðýný anlatan SOMÇAÐ, "1989 sonrasý yýllar kayýp yýllar. Elimizde olaný yabancýlara kaptýrdýk, talan ettik, bir de borçlu çýktýk" diye konuþtu. Katýlýmýn yoðun olduðu konferans ilgiyle izlendi. "MEDYANIN KIYISINDAN" SÖYLEÞÝSÝ / 3 Aralýk 2005 Milliyet Gazetesi Yazarý Ece TEMELKURAN, "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda 3 Aralýk 2005'te ODA'mýz Lokali'nde bir söyleþi gerçekleþtirdi. Söyleþi büyük ilgi görürken, pek çok katýlýmcý etkinliði ayakta izledi. "TÜRKÝYE TARIMININ MEVCUT DURUMU" 18 Kasým 2005 GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ ÜRÜNLER SEMPOZYUMU 13 Eylül 2005 ODA ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Sabancý Üniversitesi tarafýndan Eylül 2005 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlenen Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler Sempozyumu'na katýldý. Ankara Üniversitesi'nden Prof.Dr. Murat ÖZGEN, GDO'ya Hayýr Platformu Ekoloji Kolektifinden Þafak MERT, Reading Üniversitesi'nden Prof. Dr. Richard PHIPPS, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn "Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý" konusunda danýþmanlýðýný yapmýþ olan Alexander GOLIKOV, Illionis Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bruce CHASSY, DPT'den Yusuf IÞIK, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Sabancý Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim ÇETÝNER'in konuk olduðu sempozyumun ikinci gününde, GÜNAYDIN, "GDO Tartýþmalarý Iþýðýnda Geleceðimizi Yeniden Düþünmek ve Yaratmak" konulu bir sunum yaptý.günaydin'ýn sunumu büyük ilgiyle izlendi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Heinrich Böll Stiftung Derneði tarafýndan 18 Kasým 2005'te Ýstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Avrupa Birliði-Tarým Politikalarý" konulu uluslararasý sempozyuma katýlarak, "Türkiye Tarýmýnýn Mevcut Durumu" konulu bir sunum yaptý. Ýki gün süren sempozyumda, Heinrich Böll Stiftung Derneði Türkiye Temsilcisi Dr. Ulrike DUFNER, ODTÜ'den Prof. Dr. Halis AKDER, TKB Müsteþar Yardýmcýsý Nebi ÇELÝK, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet ÞAHÝNÖZ, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'ndan Nuran ALSAN, Avrupa Parlamentosu'ndan Araþtýrmacý Hannes LORENZEN ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Friedrich WÝLHELM, Polonya'nýn Baþmüzakerecisi Jerzy PLEWA, AB Parlamentosu'ndan Araþtýrmacý Ali YURTTAGÜL, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarým Derneði'nden Þükrü GENÇ, Buðday Ekolojik Yaþam Derneði'nden Victor ANANÝAS ve Türkiye Tarýmcýlar Vakfý Baþkaný Abdullah AYSU yer aldý. BTC YETKÝLÝLERÝ ÝLE TOPLANTI 20 Ekim 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 20 Ekim 2005'te BTC yetkilileri; Jan LESCHLY, Stuart EIZENSTAT, Jim MacNEILL ve Mohamed SAHNOUN ile bir toplantý yaparak, Proje hakkýnda görüþlerimizi dile getirdi. 10

11 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP "GAP VE SANAS ANAYÝ KONGRESÝ"NEK KATILDIK Eylül 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Diyarbakýr'da Eylül 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "GAP ve Sanayi Kongresi"ne katýlarak, "Tarýmda Kapitalistleþme Sürecinin Türkiye ve GAP'a etkileri" konulu sunum yaptý. ODA'mýz Diyarbakýr Þube Baþkaný Lezgin YALÇIN'ýn yönettiði oturumda, GÜNAYDIN'ýn yaný sýra Prof. Dr. Ýþaya ÜÞÜR de "Avrupa Birliði Sürecinde GAP'ýn Deðerlendirilmesi ve Tarým Politikalarý" konusunda bir sunum gerçekleþtirdi. "DÜNDEN BUGÜNE TÜRKÝYE TARIMI AB VE DTÖ" KONFERANSI 3 Ekim 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 3 Ekim 2005 günü Balýkesir'de, "Dünden Bugüne Türkiye Tarýmý, AB ve DTÖ Sürecinin Sektöre Etkileri" konulu bir konferans verdi. CHP Balýkesir Ýl Örgütü'nün düzenlediði toplantý, siyasal parti ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, ziraat mühendisleri, üreticiler ve yurttaþlarýn geniþ katýlýmý ile gerçekleþti. Konferans, büyük ilgi gördü. Ayný günün akþamý Balýkesir'de Karesi TV'nin canlý yayýnýna katýlan GÜNAYDIN, "Müzakere Çerçeve Belgesi" hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. DÜNYA A GIDA A GÜNÜ'NÜ KUTLK UTLADIK 14 Ekim 2005 ODA'mýzýn Gýda ve Kimya Mühendisleri Odalarý ile birlikte düzenlediði Dünya Gýda Günü Sempozyumu, Ekim 2005 tarihlerinde Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, tarým sektörünün son yýllarda kötü bir geliþim gösterdiðine iþaret ederek, "Girdilerin hýzla yükseldiði, çýktýlarýn reel olarak gerilediði bir ortamda tarýmsal yapýnýn sürdürülebilirliliðinde önemli kýrýlmalarýn meydana gelmesi tesadüf deðil" dedi. GÜNAYDIN, 1000 Tarým Danýþmaný Projesi'nde görev alan mühendislerin yaþadýðý zorluklarý da dile getirdi. Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN, kuþ gribi krizinin bir an önce atlatýlmasý ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için odalar olarak üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. ATAMAN, "Krizlerin, saðlýðý riske atmayacak þekilde atlatýlmasý, hatta bir daha kriz çýkmamasý için yetki karmaþasýna son verilmeli. Dünyanýn gücü silah deðil gýdadýr" dedi. Kimya Mühendisleri Odasý Baþkaný Ereli ÖZBOZKURT, AB'ye uyum çalýþmalarýna deðinirken, Türkiye'nin tarýmýyla, ormancýlýðýyla, hayvancýlýðýyla sanayileþeceðini söyledi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI ve FAO Türkiye Temsilcisi Abdellatif TABET de yaptýklarý konuþmalarda sempozyuma baþarýlar dilediler. Sempozyum kapsamýnda daha sonra "Tüketicinin Gýda Ulaþma ve Bilgilenme Hakký" ile "Tarým ve Kültürlerarasý Diyalog" baþlýklý oturumlar gerçekleþtirildi. Sempozyumun ilk günü yapýlan "Uluslararasý Anlaþmalar Çerçevesinde Türk Gýda Sektörü" konulu panelde de, CHP Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Oðuz OYAN, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN ve Ege Bölgesi Sanayi Odasý'ndan Haluk TEZ- CAN birer sunum yaptýlar. Sempozyumun "Gýda Denetimleri" baþlýklý son panelini, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN yönetti. Panele konuþmacý olarak TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Prof. Dr. Nevzat ARTIK, SÜTAÞ'tan Þencan GÜNDÜZ, Saðlýk Bak. Temel Saðlýk Hiz. Genel Müdürlüðü'nden Cengiz KESÝCÝ ve Çankaya Belediyesi'nden Nedim Doðan ALTAY katýldý. Ýki gün süren "Dünya Gýda Günü 2005" Sempozyumu, büyük ilgi gördü. Sempozyumun ardýndan bir sonuç bildirgesi yayýnlandý. 11

12 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP "TÜRKÝYE TARIM VE GIDA POLÝTÝKALARI" KONFERANSI 28 Ekim 2005 TMMOB Denizli ÝKK Sekreterliði'nce 28 Ekim 2005'te Denizli'de düzenlenen, "Türkiye Tarým ve Gýda Politikalarý" baþlýklý ikili konferansta, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Petek ATAMAN, birer konuþma yaptýlar. GÜNAYDIN, "Türkiye Tarýmý Nereye?"; ATA- MAN da, "Türkiye Gýda Politikalarý ve Gýda Güvenliði" konularýnda sunum gerçekleþtirdiler. Ýkili konferans yoðun ilgi ve beðeniyle izlendi. "KÜRESEL SERMAYENÝN SON BOMBASI GDO" PANELÝ 12 Kasým 2005 Ýzmir Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Küresel Sermayenin Son Bombasý GDO" baþlýklý panel, 12 Kasým 2005'te Konak Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN'in yönettiði panele konuþmacý olarak, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, GDO'ya Hayýr Platformu'ndan Levent Gürsel ALEV, GDO'ya Hayýr Platformu Bilim Komitesi'nden Dr. Yavuz DÝZDAR, TÜKODER Ýzmir Þube Baþkan Yardýmcýsý Nurettin AKBAÞ ve TÜTÜNSEN Baþkaný Ali Bülent ERDEM katýldý. Panel, büyük ilgi gördü. TOPRAK REFORMU KONGRESÝ Kasým 2005 ODA'mýz ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Toprak Reformu 2005" Kongresi, Kasým 2005 tarihleri arasýnda Þanlýurfa'da gerçekleþtirildi. Kongre, 11 Kasým 2005 Cuma günü Þanlýurfa Valisi Þemsettin UZUN, Þanlýurfa Belediye Baþkaný Dr. Ahmet Eþref FAKIBABA, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uður BÜYÜKBURÇ, TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ ve Kongre Sekreteri Levent ÖZMÜÞ'ün konuþmalarýyla baþladý. Kongrenin ilk günü düzenlenen "Uluslararasý Politikalarýn Toprak Kullanýmýna Etkileri" baþlýklý ilk oturumda, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, "Küreselleþtirme Sürecinde Tarým Politikalarýnda Deðiþim" konulu bir sunum yaptý. Oturumda, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ, ODA'mýzdan Erkan ALEMDAROÐLU ve Prof. Dr. Duran TARAKLI ile Araþtýrmacý-Gazeteci Metin YEÐÝN de bildiri sundu. Kongrenin ikinci günü de "Türkiye'de Toprak Reformu Gereksinimi Ve Arayýþlar" konulu panel gerçekleþtirildi. Gazeteci-Yazar Mustafa BALBAY'ýn yönettiði panelde, konuþmacý olarak CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Korkut BORATAV, Türkiye Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Giriþimi Sözcüsü Abdullah AYSU ve HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ yer aldý.kongrenin ardýndan bir sonuç bildirgesi yayýnlandý. "AB VE TÜRKÝYE TARIMINA ETKÝLERÝ" 16 Kasým 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 16 Kasým 2005 Çarþamba günü Ýnsanlýk Güneþi Vakfý'nda, "AB ve Türkiye Tarýmýna Etkileri" konusunda bir konferans verdi. Konferans büyük ilgiyle karþýlandý. TMMOB MÜHENDÝSLÝK EÐÝTÝMÝ SEMPOZYUMU 18 Kasým 2005 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, Kasým 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen TMMOB Mühendislik Eðitimi Sempozyumu'nda, "Türkiye'de Mühendislik Eðitiminin Tarihsel Geliþimi" konulu bir açýlýþ bildirisi sundu. 12

13 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP MÝTÝNGLERE ETKÝN KATILIM SAÐLADIK TMMOB'un "Demokratik Türkiye Ýnsanca Yaþam" sloganýyla 8 Ekim 2005 Cumartesi günü Ankara'da düzenlediði mitinge etkin katýlým saðladýk. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkan Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih TAÞDÖÐEN, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Mehtap ERCAN ve Kadriye KALINBACAK, Þube Baþkanlarýmýz ve Yöneticileri ile yurt çapýndan bazý öðrenci temsilciliklerimiz de mitingde yer aldý. Miting kapsamýnda Tren Garý önünde "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda buluþularak, grupla birlikte Sýhhiye'deki Abdi Ýpekçi Parký'na yürüyüþ gerçekleþtirildi. Miting sýrasýnda "Geliþen tarým, kalkýnan Türkiye", "Eþit iþe eþit ücret", "TAGEM'ler bizimdir", "Toprak ve su kaynaklarýmýzdan elinizi çekin", "Üreten, büyüyen, paylaþan Türkiye", "Rantiye deðil Þantiye", "TÝGEM'ler bizimdir", "Faize deðil, istihdama bütçe", "Sefalet ücretlerine hayýr", "Tarým arazilerinin ranta teslimine hayýr", "IMF, Dünya Bankasý defol, bu ülke bizim", "Ýþsiz ziraat mühendisleri sorununa acil çözüm" ve "Tarým alanlarýnýn GDO ile iþgaline hayýr" yazýlý pankartlar taþýdýk. ODA'mýz mitinge katýlýmýyla iþsiz ziraat mühendislerinin sorunlarý, kamuda çalýþan ziraat mühendislerinin ücret yetersizliði ve dengesizliði, çalýþma alanlarýnýn yok edilmesi ve ülke tarýmýnýn çökertilmesi konularý ile insanca ve barýþ içinde yaþama isteðini kamuoyuna duyurdu. "Mühendislerin Çalýþma Yaþamýndaki Konumlarý" Mitingin ardýndan TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, ODA'mýzda bir konferans verdi. Konferansýn açýlýþýnda konuþan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, görkemli bir miting gerçekleþtirerek, süreç içinde mühendislerin yaþadýklarý aþýnýmý gündeme taþýdýklarýný söyledi. Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn tarým sektörünün bütününe iliþkin olarak, Türkiye yararýna ne varsa kamuoyunun gündemine yerleþtirmeye çalýþtýðýný anlatan GÜNAYDIN, "Bunun için tarým topraklarýný korumaya çalýþýyoruz, Türkiye'nin tarým sektörü ile kalkýnan bir ülkeye dönüþebileceðinin altýný çiziyoruz" dedi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI da, mitinge destek verenlere teþekkür etti. Mimar ve mühendislerin daha yaþanýlasý bir ülke için miting yaptýklarýna dikkat çeken SOÐANCI, "TMMOB hepimizin. Önemli olan iþbirliði yapabilmek" diye konuþtu. Ayrýca KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB tarafýndan 17 Aralýk 2005 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleþtirilen "Demokratik Türkiye, Halk Ýçin Bütçe" mitingine de Genel Merkez ve Þubelerimiz olarak katýldýk. Miting kapsamýnda, Hipodrom alanýnda "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda buluþan meslektaþlarýmýz, grupla birlikte yürüyerek Sýhhiye Meydaný'na geldi. Geniþ katýlýmýn olduðu miting büyük ilgi gördü. VAN'DA A ÝKÝLÝ KONFERANSK 23 Kasým 2005 Van Þubemiz ve Tarým Orkam-Sen Van Þubesi'nin ortaklaþa düzenlediði etkinlik kapsamýnda, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve KESK Hukuk Danýþmaný Avukat Öztürk TÜRKDOÐAN, 23 Kasým 2005 Çarþamba günü Van'da ikili konferans verdiler. "Türkiye Tarým Politikalarýnda Geliþmeler ve AB Sürecinin Etkileri" ile "Kamu Personel Kanunu Taslaðý ve Emekçilere Yansýmasý" konularýnýn iþlendiði etkinlik, izleyicilerden büyük ilgi gördü. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Kasým 2005 Perþembe günü de Van'da meslektaþlarýmýzla biraraya gelerek, görüþ alýþveriþi yaptý. 13

14 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP ZMO "BÝRÝNCÝ ÖÐRENCÝ KURULTAYI" COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 25 Kasým 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "1. Öðrenci Kurultayý", yurt genelindeki 22 üniversiteye baðlý 30 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Teknolojisi Fakültesinden 200'e yakýn öðrenci ve öðretim üyesinin katýlýmýyla, 25 Kasým 2005 Cuma günü gerçekleþtirildi. Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'ndeki coþkulu Kurultay, öðrenciler tarafýndan büyük ilgi ve heyecanla karþýlandý. Kurultay ýn açýlýþýnda konuþan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, Türkiye'nin, öðrencilerin yönetime katýlmasý konusunda Avrupa'nýn çok gerisinde olduðuna dikkat çekerek, "Öðrencilerin karar alma süreçlerinde yer almalarý çok önemli. Öðrenciler de bu konuya sahip çýkmalý" dedi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, mühendislerin sýfýr hata ile çalýþmalarý gerektiðini vurguladý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, öðrencilere "Bu ODA yý yarýnlara sizler taþýyacaksýnýz" diye seslendi. ODA Baþkanlýðý görevinin en keyifli günlerinden birini yaþadýðýný ve Kurultay ýn ZMO tarihinde bir dönüm noktasý olarak yerini alacaðýný anlatan GÜNAYDIN, tüm öðrencilerin bu ülke için yüreklerinde sorumluluk taþýmalarý gerektiðini söyledi. Kurultay Düzenleme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ekrem KÜN, ODA'mýzýn düzenlediði Kurultay ile bu alandaki bir gereksinimi karþýladýðýný belirterek, "Yarýnýn mühendisleri ne kadar iyi yetiþtirse, Türkiye o kadar yarar görecektir" dedi. Açýlýþta, ZMO Öðrenci Kolu Baþkaný Baþak ÝÞKUR da bir konuþma yaptý. Öðrencilerin akþam saatlerine kadar ilgilerini hiç yitirmeden izledikleri Kurultay ýn ardýndan ODA'mýz Lokali'nde bir kokteyl düzenlendi. TMMOB Öðrenci Kurultayý TMMOB'un "Öðrenci Üye Kurultayý" da, 26 Kasým 2005 Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. ZMO 1. Öðrenci Kurultayý için Ankara'ya gelen Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Teknolojisi Fakültesi öðrencilerinin de katýldýðý kurultayda, ODA'mýz Öðrenci Kolu Baþkaný Baþak ÝÞKUR bir sunum yaptý. "AB SÜRECÝNDE BÝYODÝZEL" SEMPOZYUMU 16 Aralýk 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, ALBÝYOBÝR tarafýndan 16 Aralýk 2005 Cuma günü düzenlenen "AB Sürecinde Biyodizel" Sempozyumuna katýlarak bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Sempozyumun "Türkiye'de Biyodizel Ekonomisi" baþlýklý ilk oturumunu Prof. Dr. Fikret AKINERDEM yönetti. Oturumda, Prof. Dr. Hüseyin ÖÐÜT, Yrd. Doç. Dr. H. Okyay MENTEÞ, Yrd. Doç. Dr. Hidayet OÐUZ, Arþ. Gör. Tanzer ERYILMAZ, TARÝÞ Pamuk Genel Koordinatörü Levent GÖKTUNA ve TÜGEM Genel Müdürü Dr. Hüseyin VELÝOÐLU birer sunum yaptý. Eski Bakan Prof. Dr. Ekrem PAKDEMÝRLÝ'nin Baþkanlýðýný gerçekleþtirdiði "Avrupa Birliði'nde Biyodizel" baþlýklý ikinci oturumda da, Belçika'dan CEN-AB Standart Komisyonu Üyesi Guido De JONGH ve Ýtalya DESMET'ten Francesco SORAGNA'nýn birer sunumu oldu. AÜZF 1. SINIF ÖÐRENCÝLERÝNE UYUM PROGRAMI 19 Eylül 2005 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Öðretim Yýlý 1. Sýnýf Öðrencileri Fakülte Uyum Programý, 19 Eylül 2005 Pazartesi günü gerçekleþtirildi. Fakültede düzenlenen tören, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, Peyzaj Mimarlarý Odasý Baþkaný Ayþegül ORUÇKAPTAN ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðrenci Etkinlikleri Komitesi Üyesi Doç. Dr. Selma ÜLGENTÜRK'ün açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Tören beðeniyle izlendi. 14

15 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ BBC: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Ekim 2005'te BBC Türkçe Servisi muhabirinin sorularýný yanýtladý. GÜNAYDIN, BBC ile ODA'mýzda yaptýðý röportajda, "AB Müzakere Sürecinde Tarým Sektörümüzün Durumu" konusunda bilgi verdi. TRT: ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN GAP TV'de 4 Ekim 2005'te yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna katýlarak, "AB ve Tarým" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TRT GAP TV'de 20 Ekim 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna, GAP Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan KILIÇ ile beraber katýlarak, ODA'mýz görüþlerini açýkladý. GÜNAYDIN, AÜZF Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN ve ODTÜ Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Erol ÇAKMAK ile birlikte TRT-2'de 24 Ekim 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Büyüteç" Programýna konuk oldu. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 17 Kasým 2005 Perþembe günü, TRT 3'te saatleri arasýnda yayýmlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýnda, "TÝGEM Ýþletmelerinin Kiraya Verilmesi" konusundaki görüþleri-mizi açýkladý. Programa, TÝGEM Genel Müdürü Ýsmail Hakký SAYIN da katýldý. GAP TV'de 21 Kasým 2005 pazartesi günü yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" programýna, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER katýlarak, "Toprak Reformu" konusunda görüþlerini dile getirdiler. Baki Remzi SUÝÇMEZ, 6 Aralýk 2005 tarihinde TRT Trabzon Radyosu'nun yayýnýna telefonla katýlarak, AB Müzakere Çerçeve Belgesi gereði baþlayan "Tarým ve Kýrsal Kalkýnma konu baþlýklarýndaki Tarama Süreci" hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, 12 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda GAP TV'de yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" programýna konuk olarak, Ziraat Mühendislerinin ve Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini dile getirdi. Meslektaþlarýmýz da programa canlý telefon baðlantýsý ile katýlarak, görüþlerini aktardýlar. GÜNAYDIN, 13 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, "AB Tarým Müzakereleri" konusunda ODA görüþlerimizi dile getirdi. KANAL TÜRK: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 8 Eylül 2005'te Kanal Türk TV'de saatleri arasýnda yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" p-rogramýna katýlarak, uygulanan tarýmsal destekleme sistemi ve üreticiye yansýmalarý konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, 30 Eylül 2005'te Kanal Türk TV'de saatleri arasýnda canlý olarak yayýnlanan "Söz Meclisi" programýna konuk olarak, AB-Türkiye konusunda deðerlendirmelerde bulundu. CHP Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Oðuz OYAN, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN ve ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 11 Aralýk 2005'te saat 23.00'te Kanal Türk'te yayýnlanan "Farklý Bakýþ" programýnda, "AB Süreci ve Türk Tarýmýna Etkileri" konusundaki görüþlerini dile getirdiler. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Kanal Türk TV'de 27 Aralýk 2005 Salý günü saatleri arasýnda canlý yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" programýna katýlarak, "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. AVRASYA TV: ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, Avrasya TV'de 5 Eylül 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan programa katýlarak, organik tarýmla ilgili ODA görüþlerimizi açýkladý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Avrasya TV muhabiri ile 9 Eylül 2005'te ODA'mýzda yaptýðý görüþmede, gündemdeki geliþmelerle ilgili deðerlendirme-lerde bulundu. GÜNAYDIN, 19 Eylül 2005'te saat 21.00'de Avrasya TV'nin canlý yayýnýna katýlarak, toprak ve TÝGEM konularýndaki geliþmeleri anlattý. GÜNAYDIN, Avrasya TV'de 12 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Tarým Dünyasý" Programýna katýlarak, "Biyodizel Uygulamalarý" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, ART TV'de 26 Aralýk 2005 Pazartesi günü saatleri arasýnda yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna katýlarak, "DTÖ ve son geliþmeler" konusunda ODA görüþlerimizi aktardý. KANAL B: ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 9 Ekim 2005'te saat 11.00'de Kanal B TV'nin yayýnýna konuk olarak, "AB Müzakere Çerçeve Belgesi" konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý. GÜNAYDIN, 12 Aralýk 2005'te Kanal B muhabiri ile ODA'mýzda bir röportaj yaparak, 2005 yýlý deðerlendirmeleri ve 2006 yýlý öngörülerini anlattý. GÜNAYDIN, Kanal B'de 23 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Habercinin Saati" programýna da katýlarak, "AB Müzakere Sürecinde Tarým" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. TV 5: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 8 Aralýk 2005'te TV 5 muhabiri ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý önünde bir röportaj yaptý. GÜNAYDIN, "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" kapsamýnda, zor koþullar altýnda çalýþan Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýný gündeme getirerek, çözüm önerilerini sýraladý. TV 8: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Eylül 2005'te TV 8'de saatleri arasýnda yayýnlanan "Yeni Vizyon" programýna katýlarak, "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý. ULUSAL KANAL: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Eylül 2005'te Ulusal Kanal'da saatleri arasýnda yayýnlanan "Yedi-Dokuz" programýna konuk olarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. 15

16 YAZILI BASINDA A ODAMIZ BAÞBAKAN'DAN SUÇ DUYURUSU BEKLEYENLER VAR! - MÝLLÝYET ÜRETÝCÝ DE TÜKETÝCÝ DE MAÐDUR - REFERANS TOPRAK VE KORUMA VE ARAZÝ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝ'NDE DEÐÝÞÝKLÝK - REFERANS (ANADOLU AJANSI) REFORM ÝÇÝN AYDIN-KÖYLÜ BÝRLÝKTELÝÐÝ GEREKÝYOR - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK vtarim REFORMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ANAYASA'YA AYKIRI DAVRANIY- OR - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK ÜRETÝCÝ ÝLE ALAY EDÝLDÝ - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK TARIMDA TARAMA SÜRECÝ: GERÇEK NÝYETLER ÞEKÝLLENÝYOR - BÝRGÜN GAZETESÝ TARIM BÖYLE ÇÖKERTÝLÝYOR - CUMHURÝYET BUÐDAY EKÝMÝ AZALDI - REFERANS TARIMA AYRILAN KAYNAK YETERSÝZ - REFERANS - 12 ARALIK 2005 ZMO: TARIMSAL SORUNLAR BÜYÜYOR - EVRENSEL MÜZAKERELERE 'TEKNÝK BAKIÞ' ELEÞTÝRÝSÝ - EVRENSEL TOPRAK KORUMA YASASI KAÇAK TARIM ARAZÝLERÝNÝ KAYIT ALTINA ALAMADI - REFERANS - 6 ARALIK 2005 TÜRKÝYE ÞÝMDÝ DE 5 ARALIK ÝÇÝN HAZIRLANIYOR - DÜNYA GIDA - KASIM KÖYE 1000 TARIMCI PROJESÝNDE SORUNLAR BÜYÜYOR - DÜNYA GIDA - KASIM 2005 TARIM VE KÜLTÜRLERARASI DÝYALOG - DÜNYA GIDA - KASIM 2005 GIDA KONTROLÜ DÝN ADAMLARINA MI BIRAKILIYOR? - EVRENSEL AB SÜRECÝNDE TARIM TARTIÞILIYOR - EVRENSEL ÇUKUROVA'DA BUÐDAY EKÝMÝ BURUK BAÞLADI - EVRENSEL GÖKÇEADA 1. EKOLOJÝ ÞENLÝÐÝ VE ÇALIÞMA ATÖLYELERÝ YAPILDI - GÖKÇEADA - SONBAHAR'2005 TOPRAK REFORMU KÝMÝN ÝÇÝN? - EVRENSEL TOPRAK REFORMU KONGRESÝ BAÞLIYOR - EVRENSEL KOPENHAG ÖLÇÜTLERÝ YERÝNÝ TARIM ÖLÇÜTLERÝNE BIRAKTI - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK BÝN KÖYE BÝN TARIMCI TASARIMI ZORDA - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK TOPRAK REFORMU - CUMHURÝYET / IÞIK KANSU TONLARCA ET KAPIDA BEKLÝYOR - EVRENSEL 'TÜRBAN KURBANI MI?' - CUMHURÝYET ODA'DAN DESTEK - EVRENSEL GIDA GÜVENLÝÐÝNDE AVRUPA STANDARTLARI "NEOLÝBERAL ÝMAN" YILLARININ TARIM SEKTÖRÜNDE YARATTIÐI TAHRÝBAT - TEORÝ DERGÝSÝ - EKÝM 2005 GIDA GÜVENLÝÐÝNDE AVRUPA STANDARDI LABORATUVARDAN GEÇÝYOR - REFERANS 'TARIM VE GIDADA AB VE DTÖ'YE DÝKKAT' - EVRENSEL ZMO: PROJE SORUNLU ÝÞLÝYOR - EVRENSEL 'AB, TÜRKÝYE TARIMINI TASFÝYE EDECEK' - EVRENSEL ZMO BAÞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN: BÝLGÝ KÝRLÝLÝÐÝ VAR - EVRENSEL ODALAR SEMPOZYUM DÜZENLÝYOR - EVRENSEL DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU BUGÜN - DÜNYA KÖY TAVUKÇULUÐU TEHLÝKEDE - EVRENSEL HEM BEREKETÝN, HEM DE KITLIÐIN SÝMGESÝ: ZEYTÝN - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK DEVLET ÜRETÝM PLANLAMASI ÝLE ZEYTÝNCÝYÝ YÖNLENDÝRMELÝ - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK GÖKÇEADA TARIM ZÝRVESÝ - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK EMEK-SERMAYE ÇELÝÞKÝSÝ - CUMHURÝYET - ANKARA KULÝSÝ/IÞIK KANSU ÝNSANCA YAÞAM ÝSTEDÝLER - EVRENSEL ZMO: AB TARIM ÜRÜNLERÝ TÜRKÝYE PAZARINI DOLDURACAK - MÝLLÝ GAZETE TARIMI AB'YE UYDURMAK ÝÇÝN 20 MÝLYAR EURO GEREKLÝ - HÜRRÝYET ZMO BAÞKANI GÜNAYDIN: UYUMUN MALÝYETÝ 20 MÝLYAR AVRO - CUMHURÝYET TARIMDA UYUMA 20 MÝLYAR EURO GEREK - DÜNYA TARIM KRÝTERLERÝ GÖÇ YARATACAK - EVRENSEL MÜZAKERE DEÐÝL TAVÝZ SÜRECÝ - CUMHURÝYET ÜRETÝCÝ ARTIK KARNINI DOYURAMIYOR - EVRENSEL ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI, ÇÝFTÇÝ DOSTU SADULLAH USUMÝ'YÝ ANDI - CUMHURÝYET KALKINMA DEÐÝL RANT - EVRENSEL "ÇÝFTÇÝNÝN TEPKÝSÝ ARTACAK" - CUMHURÝYET TARIM ÝLACININ SADECE % 4'Ü MASUM - SABAH AVRUPA'DA YASAKLI TARIM ÝLAÇLARI TÜRKÝYE'DE SERBEST - ZAMAN TARIMDA IMF YIKIMI - EVRENSEL GIDA GÜVENLÝÐÝ TEHLÝKEDE - EVRENSEL GÖKÇEADA EKOLOJÝ ÞENLÝÐÝ YAPILDI - CUMHURÝYET TARIM/HAY- VANCILIK 'ÜZÜM ALANLARI YOK OLUYOR' - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK BÝLÝMADAMLARI GDO'YU TARTIÞTI - EVRENSEL ÜRETÝCÝLER HÜKÜMETÝ UYARDI - EVRENSEL TMO, MISIRDA MÜDAHALE ALIMLARINA BAÞLADI - DÜNYA TARIM ÝLACI YÝYORUZ - CUMHURÝYET PAMUK ÜRETÝCÝSÝ FÝYAT BEKLÝYOR - EVRENSEL SOFRADA HUZURSUZ OLANLAR ÝÇÝN 10 SORUDA 'HORMONLU GIDALAR' - AKTÜEL - 30 AÐUSTOS - 5 EYLÜL 2005

17 BASIN AÇIKLAMASI "GIDA GÜVENLÝÐÝNÝ SAÐLAMAKTAN SORUMLU BAKANLIK, UYGULAMALARIYLA, GIDA GÜVENLÝÐÝNÝ TEHLÝKEYE ATIYOR!.." 16 Eylül 2005 Yayýmladýðý yönetmeliklerdeki yetkilerin bir kýsmýnýn aslýnda kendinde olmadýðýný, Mayýs 2005 tarihli Danýþtay Kararý ile öðrenen ve gýda iþyerlerinin ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesinde yetkilerini Belediyelere devretmek zorunda kalan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, þimdi de, gýda güvenliðini saðlamaya yönelik mesleki çalýþma yürüten Gýda, Kimya, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim istihdamý konusunda geri adým atýyor gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik"in istihdam maddesi, meslek odalarýnýn görüþleri alýnmadan deðiþtirilmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle gýda güvenliðinin saðlanmasýnda önemli geri adýmlar atýlmýþ ve; Süt ürünleri gibi son derece riskli gýda maddelerini üreten iþyerlerinin 1 mühendis veya veteriner hekim istihdam etme zorunluluðu kaldýrýlarak, 60 Beygir Gücü'nden düþük motorgücü bulunan veya 10 kiþinin altýnda çalýþaný olan iþletmelerde 5 iþyerine bir sorumlu yöneticinin bakabilmesi saðlanmýþtýr. Böylece, Bakanlýk, bir kez daha, üretim yaparken kar etmek dýþýnda bir ilkesi olmayan 3-5 iþletmenin baskýsýna boyun eðmiþtir. Bununla da kalýnmamýþ; kuruyemiþ ve baharat ambalajlayan, bitkisel sývý yað üreten/ambalajlayan, un - bulgur üreten, hububat ve bakliyat iþleyen/ambalajlayan, taze - kuru meyve sebze ambalajlayan iþyerlerinde; bu ürünlerin insan saðlýðýna uygun üretilmesinden sorumlu olacak meslek guruplarý arasýna, ayný yönetmeliðin 29 uncu maddesi ile çeliþmesina bakýlmaksýzýn, tarým meslek lisesi mezunlarý laborantlar da ilave edilmiþtir. Tarým Meslek Lisesi mezunu laborantar da tüm meslek adamlarý gibi saygýn bir mesleði icra etmekle birlikte, gýda güvenliði ve ambalajlama süreci ile uzaktan yakýndan bir ilgileri bulunmamaktadýr. Anayasa'nýn 135 inci maddesi anlamýnda "kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu" olan ODA'larýn görüþünü almadan, yangýndan mal kaçýrma anlayýþý" ile düzenlemeler yapan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ný, insan saðlýðýný doðrudan ilgilendiren gýda güvenliði alanýnda düzenlemeler yaparken ciddiyete davet ediyor, Yönetmelik deðiþikliði öncesi eðitim kurumlarýndan görüþ alýp almadýðýný kamuoyuna açýklamaya davet ediyoruz. Sektörde çalýþan iþyerlerinin karlýlýðýný, kamu yararýna tercih eden bu tür yaklaþýmlarýn faturasý daima aðýr olmaktadýr, olacaktýr. Hedefimiz insanýmýza güvenli gýda sunmak, dýþ pazarlarda pay sahibi olmak ise meslektaþlarýmýz ve tüketicilerimiz adýna Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ný uyarýyor ve; Bilimsel gerçeklerden taviz vermemeye, Ýnsan saðlýðýný doðrudan ilgilendiren konularda kamu yararý doðurmayacak uygulamalardan uzak durmaya, Uzmanlýða ve mesleki yükseköðretime önem vermeye, iþinin uzmaný olmayanlarýn sektörde çalýþmalarý ile yaratacaklarý olumsuzluklar konusunda duyarlý olmaya, Kadrolarýný nitel ve nicel olarak artýrarak gýda denetimlerini etkinleþtirmeye, Sözde deðil; uygulamada "katýlýmcý yönetim" ilkesini yaþama geçirmeye davet ediyoruz. Unutulmamalýdýr ki, sektörün günü kurtarmaya yönelik yanlýþ uygulamalara tahammülü kalmamýþtýr. Kamuoyuna saygý ile duyurulur... Petek ATAMAN Gökhan GÜNAYDIN Gýda Mühendisleri Odasý Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný HUKUKÝ ÇALIÞMALARIMIZ Peyzaj Mimarlarý Odasý'nýn, ODA'mýz Ana Yönetmeliði ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzüðe karþý açtýðý davada yürütmenin durdurulmasý istemi reddedildi. Adalet Bakanlýðý'nýn, Kamulaþtýrma Bilirkiþi Listesi dýþýnda bilirkiþi atayan hakim hakkýnda, soruþturma yapýlmasýna izin vermeyen iþleminin iptali için açtýðýmýz davada, mahkeme tarafýndan verilen ret kararý, Danýþtay'ca bozuldu. ODA'mýz TÝGEM'E baðlý Atatürk Tarým Ýþletmesi'nin tasfiye edilmesine iliþkin YPK Kararýnýn iptali için açýlan davaya müdahil oldu Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn, Bergama-Ovacýk'ta Newmont-Normandy Madencilik A.Þ.'nin altýn madeni çalýþmasýna izin veren iþleminin iptali için açýlan davaya ve Dalaman TÝGEM arazisini "turizm bölgesi" ilan eden kararýn iptali için Tarým-Ýþ tarafýndan açýlan davaya da müdahil olduk. Çankaya Vergi Dairesi'nin, Tarým ve Mühendislik Dergisi'ne reklam alýndýðý gerekçesiyle vergi tesis eden iþlemini iptal eden mahkeme kararýna karþý yaptýðý temyiz baþvurusu da reddedildi ODA'mýzýn Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Kullanýlmasýna Dair Yönetmeliðe karþý açtýðý davada, Danýþtay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Yönetmeliðin bazý maddelerinin iptaline yönelik dava süreci ise devam ediyor. Sözkonusu dava metinlerine web sayfamýzdaki hukuki çalýþmalarýmýz bölümünden ulaþabilirsiniz. 17

18 BASIN AÇIKLAMASI "ÇÝFTÇÝ DOSTU" SADULLS ADULLAH AH USUMÝ'YÝ SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORU ORUZ Sadullah USUMÝ'YÝ, 30 Eylül 2002 tarihinde sonsuzluða yolcu ettik. Aramýzdan ayrýlýþýnýn üçüncü yýlýnda; USUMÝ'YÝ saygý ve özlemle anýyoruz Türkiye Gazeteciler Sendikasý Genel Baþkanlýðý, parlamenterlik ve köþe yazarlýðý ile geçen, yurtsever, emekten yana, mücadele dolu bir yaþam sürdü USUMÝ Hep haklýdan, doðrudan, yoksuldan, üreticiden yana oldu; halkla birlikte yaþadý, haksýzlýklarýn karþýsýnda dimdik durdu. Sesi olmayanýn sesi, cesareti, dostu oldu Tarým üreticilerinden, köylüden yana mücadelesinde; USUMÝ ile Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn yollarý kesiþti, ayný yolu beraber yürüdük, ayný mücadeleyi sürdürdük. Bugün, USUMÝ'nin anýsý bize güç katýyor; gerçekleri kamuoyu ile paylaþma görevimizi, emekçiden, yoksuldan yana tavrýmýzý, eksiksiz sürdürüyoruz Bu baðlamda, aramýzda olsaydý USUMÝ'nin de mutlaka altýný çizeceði gerçekleri, 2005 yýlýnda tarým sektöründe yaþananlarý kamuoyu ile paylaþmayý görev biliyoruz 58 ve 59 uncu Hükümet'in görev baþýnda olduðu yýllar, tarým sektörü ve üretici açýsýndan, "yýkým yýllarý" olarak tarihe geçmektedir. Konuya "sektörün genel ekonomi içindeki yeri" açýsýndan baktýðýmýzda, görünüm þudur: 2003 yýlýnda genel ekonomi %5.9 büyürken, tarým sektörü % 2.4 küçülmüþtür yýlýnda % 9.9 olarak açýklanan büyüme rakamýna karþýlýk, tarým sektörü büyümesi % 2.0 ile sýnýrlý kalmýþtýr. Bundan da öte, tarým katma deðeri rakamlarý, býrakýn ilerlemeyi, sektörel gerilemeyi açýkça ortaya koymaktadýr. Tarým katma deðeri (1987 fiyatlarýyla, milyar TL) 2003 yýlýnda iken, 2004 yýlýnda gerileyerek olarak ortaya çýkmýþtýr yýlýndan bu yana, Türkiye, sattýðýndan daha fazla tarým ürünü ithal eder bir ülke konumuna gelmiþtir. Türkiye, kendi ekolojisinde yetiþen tarýmsal ürünlerin dýþalýmýna, 2 milyar ABD Dolarýna yakýn bir finansman ayýrmak zorunda kalmaktadýr. Ülkenin 2003 yýlýnda tahýl dýþalýmýna 400 milyon dolar, yað bitkileri dýþalýmýna 850 milyon dolar, pamuk dýþalýmýna 500 milyon dolar ödemesi, yanlýþ tarým politikalarýnýn acý sonuçlarý olarak ortaya çýkmaktadýr. Elbette bütün bunlar, tesadüf deðildir. Tarýmýn yapýsal sorunlarýna yönelik hiçbir kalýcý iyileþtirme politikasý güdülmezken, kamunun tarým sektörünü düzenleme görevi neredeyse tümüyle terk edilmiþ durumdadýr. Pamuk maliyeti 900 bin TL'nin üzerinde iken "piyasa" fiyatlarýnýn 450 bin TL düzeyinde geliþmesine seyirci kalýnmasý, narenciyenin dallarda çürümesi, buðday ve mýsýra geçen yýlýn alým fiyatlarýnýn altýnda fiyat açýklanmasý; tüm bunlara karþýn tarýmsal girdilerin fiyatlarýnýn her yýl % düzeyinde artmasý, alt sektörler itibariyle çöküþ sürecine iþaret etmektedir. Buðday, mýsýr fiyatlarý ve tarýmsal girdi fiyatlarýndaki geliþmelerle sözlerimizi somutlaþtýralým 2004 yýlýnda buðdaya 370 bin TL/kg. fiyat açýklayan Hükümet, 2005 yýlýnda fiyatý 20 bin TL aþaðýya çekerek 350 bin TL/kg. olarak açýklamýþ, kg. baþýna 30 bin TL prim ödeyeceðini ilan etmiþ, ancak bugüne dek prim ödemesi yapýlmamýþtýr. Konu ile ilgili bir baþka "politikasýzlýk örneði", Toprak Mahsulleri Ofisi'ni piyasadan çekme çabasý içinde teþkilatýnýn yarýsýný kapatan Hükümet'in, Eylül ayý sonu itibariyle 5 milyon tonun üzerinde buðday - arpa - çavdar ve mýsýr satýn almýþ olmasýdýr. Özellikle TMO iþyerlerinin kapatýldýðý merkezlerde buðday fiyatlarý 250 bin TL'ye kadar gerilemiþ; kendisinden yarar umulan "piyasa", geliþmelerden çýkar saðlamak için alýma girmemiþ; tüccarý - sanayiciyi alýma yönlendirecek politikalar kurgulanamamýþtýr. Bütün bunlardan sonra, "liberal politikalarý uygulamakla" övünen mevcut AKP Hükümeti'nin yapmak zorunda kaldýðý yüksek alým miktarlarý, ne üreticiyi ne de sanayiciyi memnun etmemiþtir. Konu ile ilgili son geliþme, en çarpýcý olanýdýr yýlýnda 332 bin TL/kg olan mýsýr fiyatlarý, üretim deseni içinde mýsýrýn yerini artýrmýþ ve 2003 yýlýnda 1.8 milyon ton mýsýr dýþalýmý yapmak zorunda kalan Türkiye, 2004 yýlýnda dýþarýdan 900 bin ton mýsýr satýn almýþ, 2005 yýlýnda ise kendine yeterlilik saðlanmýþtýr. Ancak tüm bu geliþmeler birilerini rahatsýz etmiþ Z 30 Eylül 2005 olmalý ki, 2005 yýlýnda, bir önceki yýla göre 72 bin TL/kg daha düþük olmak üzere, mýsýr alým fiyatý, 260 bin TL/kg. olarak açýklanmýþtýr. Bu çerçevede, iki önemli yapýsal soruna dikkat çekmekte yarar görülmektedir. Bunlardan birincisi, ülkede yalnýzca 4.5 milyon hektara yakýn bir alanýn sulanabilmesi ve bir o kadar alanýn daha sulama yatýrýmý beklemesi nedeniyle, ürün fiyat paritelerinde bir ürün lehine oluþan dengenin, diðer ürünler aleyhine sonuç doðurmasýdýr. Bu baðlamda, mýsýr ve buðday üretim alanlarý, pamuk ve soya aleyhine alan geniþletmektedir. Bu sonuç, sulanabilen alan miktarýný artýrmadan rasyonel bir üretim desenine ulaþmanýn olanaksýzlýðýný açýkça göstermektedir. Bir baþka yapýsal sorun ise, tarýmsal ürünlerin dünya fiyatlarý ile yerel fiyatlarýn farklýlaþmasý ve bunun düþük fiyat açýklamalarý için gerekçe yapýlmasýdýr. Baþlangýçta þunun altýný çizmekte yarar görülmektedir ki, Dünya Ticaret Örgütü'nün gümrük vergilerini indirgemeye yönelik politikalarý baðlamýnda; orta vadede dünya fiyatýndan yüksek yerel fiyatlarla üretim yapma durumu sürdürülebilir olmaktan çýkacaktýr. Bunun yanýnda, yerel fiyatlarýn dünya fiyatlarýndan yüksek olmasý, tarýmsal ürün iþleme ve tarýma dayalý sanayi süreçlerinde rekabet etme yeteneðini ortadan kaldýrmaktadýr. Bu saptamalarý yapmakla birlikte, "soruna" yönelik kalýcý çözümün, ancak Türkiye'nin tarýmsal üretim yapýsýnýn sürdürülebilir olmasýndan geçtiðini özellikle vurgulamak gerekmektedir. Baþka bir deyiþle, "üretici her geçen gün yoksullaþýrken fiyat farklýlýðýnýn nedeni nedir?" sorusuna verilecek yanýt, gerçeði ortaya çýkarmaktadýr. Yapýsal sorunlarla boðuþan; tarlasýna su ulaþmayan-toprak mülkiyeti yapýsý bozuk olan-tarýmsal girdilere yüksek fiyatlar ödeyerek ulaþabilen üretici, ortalama maliyetlerini geri çekememekte ve verimliliðini yükseltememektedir. Çözüm, bu sorunlarý ortadan kaldýrmaya yönelik gerçekçi politika tercihleri ile saðlanabilir. Buna karþýn AKP Hükümeti, üreticinin sýrtýna her geçen gün daha fazla yüklenerek çözüm üretebileceðini düþünmekte, yaþamsal bir yanlýþý ýsrarla sürdürmeye çalýþmaktadýr. Tarýmsal girdi fiyatlarýnýn geliþimi, süreci olanca açýklýðý ile ortaya koymaktadýr 2002 Kasým'ýnda 250 bin TL / kg olan Kompoze gübre fiyatý, günümüzde 390 bin TL / kg düzeyine ulaþmýþtýr. Ayný dönemde, kompoze gübre fiyatý 275 bin TL / kg'dan 400 bin TL / kg'a; üre fiyatlarý 295 bin TL / kg'dan 540 bin TL / kg'a çýkmýþtýr. Mazot fiyatlarý ise 1.3 milyon TL/lt'den 2.1 milyon TL/lt'ye yükselmiþtir yýlý Kaým Ayý'nda 5.5 Kg mýsýr karþýlýðýnda 1 Lt mazot alabilen üretici, bugün 1 lt. mazot alabilmek için 8 kg mýsýr satmak zorunda kalmaktadýr. Ýç ticaret hadlerinin bu kadar kýsa bir dönemde bu denli vahþi bir þekilde tarýmýn aleyhine döndüðü bir dönem, daha önce yaþanmamýþtýr. O halde þu sorunun yanýtlanmasýna gereksinim duyulmaktadýr: Ýlacý - gübresi - mazotu her yýl % oranýnda zamlanan çiftçi, buðdayý - mýsýrý -pamuðu - meyve-sebzesine her geçen yýl daha az fiyat ödendiði "piyasa" koþullarýnda nasýl yaþayacaktýr? Tüm bu gerçekler ortada iken, son günlerde, gerek Hükümet Sözcüsü Sn. Cemil ÇÝÇEK ve gerekse Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sn. Mehdi EKER tarafýndan, "Tarým sektörüne 4.5 katrilyon TL. destek verildiði" ve "AKP Hükümeti'nin çiftçinin daima yanýnda olduðu" yolunda açýklamalar yapýlmaktadýr. Açýklananlarla taban tabana zýt olan gerçekleri, Ziraat Mühendisleri ODASI kamuoyuna duyurmayý görev sayar. AKP Hükümeti, 2005 yýlýnda, çiftçiye, aþaðýda belirtilen destekleri verdiðini ilan etmektedir; Öncelikle þu saptamayý yapmak gerekmektedir ki, 2005 yýlý bütçesinde AKP Hükümeti'nin tarýma aktardýðý toplam kaynak 3.4 katrilyon TL olup, bu GSMH'nin 0.08'i tutarýndadýr. O halde 4 katrilyonun üzerindeki rakamlar nasýl telaffuz edilmektedir? Üzülerek belirtilmelidir ki, sorunun yanýtý gayet açýktýr: Hükümet, geçen yýldan daha düþük düzeyde açýkladýðý buðday fiyatýnýn bir kýsmýný prim olarak "destekleme kalemi" gibi göstermekte, 16 milyon TL/dekarlýk Doðrudan Gelir Desteði'nin 10 milyon TL'sini ödemesine ve 6 milyon TL'nin halen ödenmemiþ olmasýna raðmen DGD ödemelerinin tamamlandýðýný ilan edebilmekte, 2005 yýlý baþýnda bizzat Baþbakan tarafýndan ilan edildiði halde ancak Eylül ayý baþýnda belirleyebildiði, düþük düzeyli ve henüz hiçbir ödeme yapýlmamýþ mazot ve gübre desteklerini, toplam desteklemeler 18

19 BASIN AÇIKLAMASI Destek þekli Trilyon TL Destek þekli Trilyon TL Tohum-Fidan DGD Desteði Prim Desteði 650 Sulama-Enerji 22 Hayvancýlýk Desteði Çay Desteði 114 Tarým Sigortasý Desteði Kýrsal Kalkýnma Kredi-Faiz Desteði TOPLAM 497 Ar-Ge Katrilyon TL Alternatif Ürün Desteði Hububat Prim Desteði hesabýna katmaktadýr. Bu çerçevede olmak üzere; 2004 yýlýnda 370 bin TL/kg olarak ilan edilen buðday fiyatlarý, 2005 yýlýnda 350 bin TL olarak saptanmakta; kg. baþýna 30 bin TL ödeneceði söylenilen prim toplamý olan 570 trilyon TL, destek paketine dahil edilmektedir. (!) Baþka bir deyiþle AKP Hükümeti, geçen yýldan düþük belirlediði buðday fiyatýnýn bir bölümünü "destek" þekline dönüþtürdüðünü ilan ederek kamuoyunu yanýltmaktadýr Mazot Desteði Gübre Desteði 273 Hükümet, çeþitli ürünlere göre deðiþmek üzere dekar baþýna 1 milyon TL ila 3 milyon TL gübre desteði vereceðini ilan etmiþtir. Oysa çiftçinin ödediði gübre fiyatlarý çok daha fazladýr. Örneðin, mýsýr ürününde dekar baþýna gübre gideri 45 milyon TL iken, bu tutarýn 1/15'i düzeyinde, 3 milyon TL sözde destek vaat edilmektedir. Türkiye'de tüketilen mazotun, yüzde 30'una yakýný çiftçi tarafýndan tüketilmektedir. Mazot fiyatý, 2 milyon TL/Litre'nin üzerine çýkmýþtýr. AKP hükümeti, litre baþýna 300 bin TL destek vaat etmektedir. Bu destek ödendiðinde dahi mazotun çiftçiye dekar maliyeti 1.7 milyon TL düzeyinde gerçekleþmektedir. AB ülkelerinde 55 cent düzeyinde, ABD'de 40 cent düzeyinde olan 1 litre mazota, Türk çiftçisi 1.2 dolar öderken, bu durumu kamuoyuna, "Biz çiftçinin mazotunu destekliyoruz" þeklinde açýklamak, gerçeklerle örtüþmemektedir yýlý Nisan ayýndaki don ve dolu felaketinde, meyve ve fýndýkta üreticinin uðradýðý kayýp 2 katrilyon TL düzeyinde iken, yalnýzca 20 trilyon TL'lik bir ödeme yapýlmýþtýr. Yukarýda açýklandýðý üzere hububat primi (570 trilyon TL), mazot desteði (410 trilyon TL), gübre desteði (273 trilyon TL) ve DGD'nin 6 milyon TL'lik kýsmý üreticiye ödenmiþ deðildir. IMF ve Dünya Bankasý güdümlü tarým politikalarýnýn ülkeyi getirdiði yer ortadadýr. Karnýný doyuramayan üretici sürecin farkýndadýr. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. Gökhan GÜNAYDIN Baþkan (Yönetim Kurulu Adýna) GIDA A KONTROLÜ K MESLEKÝ BÝLGÝSÝ OLMAYAN AN DÝN ADAML AMLARINA ARINA MI TERK EDÝLÝYOR? Son günlerde basýnda, Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Baþkaný Kenan MALATYALI'nýn TSE tarafýndan Ýslami usullere uygun gýda tüketmek isteyenlerin ihtiyacýný karþýlamak amacýyla, "Helal Gýda" adý altýnda yeni bir standart hazýrlandýðý yönünde açýklamalarý yer almýþtýr. MALATYALI'nýn açýklamalarýnda, bu standarda uygun üretim yapacaðýna dair belge alacak kiþi ve iþletmelerin denetimi sýrasýnda, gerektiðinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde çalýþan bir din adamýnýn da hazýr bulunacaðý belirtilmektedir. Helal Gýda Sertifikasý, dýþ ticaret alanýnda özellikle Ýslam ülkeleri tarafýndan istenmektedir. Ýhraç ettiðimiz ürünlerde böyle bir talep olduðunda, Kodeks Alimentarius Komisyonu'nun bu konuda hazýrladýðý kýlavuza uygun biçimde Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca belge düzenlenmektedir. Durum böyleyken, hazýrlanmakta olan standardýn nasýl bir eksikliði gidereceði anlaþýlamamýþtýr. Her ne kadar bu standardýn zorunlu olmayacaðý açýklansa da, ayný rafta etiketinde "Helal" yazan bir ürünün belirli hassasiyetteki gruplar arasýnda farklý algýlamaya yol açacaðý açýktýr. Kaldý ki nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ülkemizde helal olmayan üretim de yapýlmamaktadýr. Kesimhanelerimizde halen uygulanmakta olan kesim yöntemleri Ýslam'a uygundur. Domuz ve domuz bileþeni içeren ürünler; etikette belirtilmesi bir yana, satýþ noktalarýnda farklý re-yonlarda satýlmaktadýr. Diðer bir deyiþle gerekli hassasiyet yýllardýr gösterilmektedir. Bu konuda ve uygulamada bir eksiklik yokken, ayrý bir standart çýkarýlmasý; bugüne kadar tüketmekte olduðumuz gýdalarýn islamî usullere aykýrý ve haram olduðu imajý verecektir. Tüm bunlara karþýn yeni arayýþlar içine girerek, ihtiyari de olsa bu konuda bir standart hazýrlamanýn ve Helal Gýda Sertifikasý taþýyan ürünlerin denetiminde din adamlarýnýn devreye konulmasýnýn, bilim, teknoloji ve hatta din ile ilgisi olmadýðý açýktýr. Ýlgili belgeyi taþýyan ürünlerin denetiminde bütün dünyada genel geçer standartlar; helal ve koþer kriterleri varken, sadece yurt içinde uygulanacak bir standart ve anlayýþ geliþtirilmesi ve vatandaþlarýmýz arasýnda laiklik anlayýþýmýzý zedeleyecek bazý kriterlerin de standart çerçevesine alýnma gayreti, siyasal endiþe ve çýkar amacýyla düzenleme yapýldýðý kanýsýný uyandýrmaktadýr. Böylesi bir standart, zaman içerisinde bu konuda belge düzenleme ve yetki alma çabasý içinde olan birtakým özel kuruluþlara rant saðlamak ve yýllardýr piyasada, çoðunluðu Müslüman olan tüketicilerimizce rahatlýkla tüketilmekte olan ürünler üzerinde þüphe yaratmaktan öteye geçmeyecek, sektörde çalýþan gýda, kimya, ziraat mühendislerinin, veteriner hekimlerin, biyolog ve kimyagerlerin kontrollerde yetersiz kaldýðý izlenimi yaratacaktýr. Bu konuda yapýlan denetimlerde yer almasý öngörülen din adamlarýnýn, gýda kontrolü sýrasýnda dini bir görevleri bulunmadýðý gibi, bu konuda mesleki bilgi birikimlerinin de olmadýðý açýktýr. Bu çerçevede; helal gýda uygulamasýnýn halen var olan ihracata yönelik belgeleme dýþýnda, yurt içinde ihtiyari de olsa uygulamaya girmesi; yýllardýr helal koþullarýna uygun üretilen ancak sertifikasýz olan ürünlerle, sertifikalý ürünler arasýnda haksýz rekabete yol açacak ve yetki kargaþasýna neden olacaktýr. Ýnançlar üzerinde yaratýlan ayrýmlar, kurumlar düzeyine taþýnacaktýr. Gýda denetiminde olumlu bir adým atýlamazken, sadece bir takým din adamlarýnýn istihdamýndan baþka bir iþe de yaramayacaktýr. Bizler, bu konuda görev yapmakta olan meslek mensuplarýnýn temsilcileri olarak, TSE baþta olmak üzere kamu gücünü; sonuç vermeyecek bu tip uygulamalara kaynak aktarmak yerine, gýda güvenliði ve güvencesini saðlamak, tüketiciye ekonomik, besin düzeyi yüksek ve kaliteli ürün sunmak ve tüketici bilincini yükseltmek için çalýþmaya çaðýrýyoruz. Petek ATAMAN Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Ereli ÖZBOZKURT Kimya Mühendisleri Odasý Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Prof. Dr. Þakir Doðan TUNCER Veteriner Hekimler Derneði Baþkaný Turhan ÇAKAR Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný 19

20 ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K VE ARAZI KULLK ULLANIMI KANUNU K UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ Temmuz 2005 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu'nun ilgili maddeleri gereði Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Odamýzýn da görüþüne sunulan Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu Uygulama Yönetmeliði'nin geneli ve maddelerine iliþkin deðerlendirmemiz aþaðýdadýr: GENELE ÝLÝÞKÝN DEÐERLENDÝRME Öncelikle; "topraðýn doðal veya yapay yollarla kaybýný ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasýný, geliþtirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkýnma ilkesine uygun olarak, plânlý arazi kullanýmýný" amacý olarak belirten 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu'nun, Odamýzýn da karþý çýkmasýna karþýn, amacýna ve ruhuna aykýrý þekilde kaçak yapýlaþmaya af getiren Geçici Madde 1'i içermesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde açýlan iptal davasýna konu olduðunu belirtmek gerekmektedir. Yargý süreci iþlerken, Yasanýn 18 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüðe girmesi nedeniyle Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca Yasanýn 5., 7., 8., 10., 11., 12. ve 15. maddelerine atýfta bulunularak hazýrladýðý Uygulama Yönetmeliði'nin dayanaðý, aslýnda 5., 7., 10., 11., 12. ve 15. maddelerde vurgulanan aþaðýdaki 6 adet Yönetmeliktir. 1) Toprak Koruma Kurulu'nun Kuruluþu, Çalýþma Usul ve Esaslarý Yönetmeliði 2) Toprak ve Arazi Varlýðýnýn Belirlenmesi ve Toprak Veri Bankasý Yönetmeliði 3) Arazi Kullaným Planlarýnýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasý Yönetmeliði 4) Tarýmsal Amaçlý Arazi Kullaným Plan ve Projeleri Yönetmeliði 5) Toprak Koruma Projeleri Yönetmeliði 6) Erozyona Duyarlý Alanlarýn Belirlenmesi ve Korunmasý Yönetmeliði Bakanlýkça 1 yýl içerisinde çýkarýlmasý gerekli 6 adet Yönetmeliðin, 1 adet Uygulama Yönetmeliði þeklinde, üstelik gerekli ayrýntýlara girilmeden ve EK 1 ile Ek 2 dýþýnda somut ölçütlere yer verilmeden, yalnýzca Yasadan alýntý yapýlarak hazýrlanmasý doðru ve saðlýklý bir yaklaþým olarak görülmemektedir. Yine, hazýrlanmasý gereken Arazi Kullaným Planlarýnýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasý Yönetmeliði ile Erozyona Duyarlý Alanlarýn Belirlenmesi ve Korunmasý Yönetmeliði içerisinde belirlenmesi gereken ilke ve kurallarýn, Bakanlýkça hazýrlanacak uygulama talimatlarýna býrakýlmasý da doðru ve saðlýklý bir yaklaþým olarak görülmemektedir. Konuyu kamu yararý ve bilimsel gerçekler ölçütleri ýþýðýnda deðerlendiren Odamýzýn önerisi; Uygulama Yönetmeliðinin geri çekilerek, 5403 sayýlý Yasada belirtilen her konu için ayrý olmak üzere yukarýda adlarý sayýlan toplam 6 adet Yönetmeliðin, gerekli ayrýntýlarý ve somut ölçütleri içerecek þekilde hazýrlanmasýnýn saðlanmasýdýr. Bu arada, 5403 sayýlý Yasa gereði 1 yýl içerisinde çýkarýlmasý gereken "Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Amacýna Uygun Kullanýlmasýna Ýliþkin Tüzük", "Büyük Ova Koruma Alanlarýnýn Belirlenmesi ve Korunmasýna Ýliþkin Tüzük" ile "Arazi Toplulaþtýrmasý Tüzüðü" olmak üzere toplam 3 adet Tüzük hakkýndaki çalýþmalarýn tamamlanýp Odamýza gönderilmesi durumunda da, Odamýzca gerekli katkýnýn saðlayacaðý bilinmelidir. MADDELERE ÝLÝÞKÝN DEÐERLENDÝRME 1) "Tanýmlar" baþlýklý 4. Madde: Uygulama Yönetmeliði 6 adet Yönetmelik konusunu içermesine karþýn; mevcut tanýmlarý içeren madde, "Toprak", "Arazi", "Arazi yetenek sýnýflamasý", "Arazi kullaným plânlamasý", "Tarýmsal amaçlý arazi kullaným plân ve projeleri", "Toprak koruma projeleri" ve "Toprak veri tabaný" gibi Yasada yer alan tanýmlara yer vermemesi, örneðin "Örtü altý tarým arazileri" tanýmlanýrken, "Mutlak tarým arazileri" tanýmýna yer vermemesi, Yasada olmayan ve Yasadaki "Sulu tarým arazisi" tanýmýný daraltýcý içeriðe sahip "Su Potansiyeli" tanýmýna yer vermesi nedenleriyle, eksik ve yetersizdir. Ayrýca, 4. maddenin (ý) bendinde yer alan ve 25 Mart 2005 tarihli, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Kullanýlmasýna Dair Yönetmelik içinde de bulunan "Tarým arazileri sýnýfý: Nitelikleri Ek I de yer alan Mutlak tarým arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarým arazileri ve Marjinal tarým arazileri" tanýmlarýna, Odamýz tarafýndan Danýþtay'a açýlan iptal davasýnda gerekçeleriyle karþý çýkýldýðý bilinmektedir. Bu baðlamda, Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Kullanýlmasýna Dair Yönetmeliðin yerine geçecek olan "Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Amacýna Uygun Kullanýlmasýna Ýliþkin Tüzük"te bu yorumlama sisteminin yer almasý durumunda, Odamýzýn konuyu tekrar yargý önüne götüreceði de bilinmelidir. 2) "Toprak Koruma Kurulunun Teþekkülü" baþlýklý 5. Madde: Esasen, Toprak Koruma Projeleri Yönetmeliði adý altýnda ayrý düzenlenmesi gereken bir konuda, Uygulama Yönetmeliðinin Ýkinci Bölümü'nde, Toprak Koruma Kurulu'nun görevlerine ayrý bir madde olarak yer verilmesi daha uygundur. Kurul'un üye sayýsý ve yapýsý hakkýndaki düzenleme karmaþýk olup, metinler Yasaya uygun þekilde daha açýk ifadelerle yeniden yazýlmalýdýr sayýlý Yasanýn 5. maddesinde; "Her ilde, valinin baþkanlýðýnda, ildeki tarýmdan sorumlu birim amiri tarafýndan baþkan yardýmcýlýðý ve sekretarya hizmetleri görevi yürütülmek üzere, ilde plân yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversitelerden, üç birimin ve Maliye Bakanlýðýnýn ildeki üst düzey temsilcisi ile plânlama ve/veya toprak koruma konularýnda ulusal ölçekte faaliyette bulunan kamu kurumu niteliðini haiz meslek kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn yerel temsilcilerinden üç kiþi olmak üzere Kurul oluþturulur." ibaresi var iken, Uygulama Yönetmeliðinde Maliye Bakanlýðýnýn ildeki üst düzey temsilcisinin tek baþýna Kurul'da yer almasý Yasaya uygun bir düzenleme deðildir. Odamýz, 5403 sayýlý Yasanýn hazýrlanýþý sürecinde önerilerimizin dikkate alýnmadýðýna vurgu yaparak ve Yasadaki eksik ve yanlýþlýða dikkat çekerek, Maliye Bakanlýðý temsilcisinin 5. grup üyeler arasýnda yer almasýný esasen doðru bulmamaktadýr. Bununla birlikte, 4. grup üyelerdeki düzenlemeye uygun þekilde "ile" baðlacýný doðru yorumlayarak Maliye Bakanlýðý temsilcisinin 5. grup üyeler arasýna yazýlmasýný yararlý görmektedir. Ayrýca, toplam üye sayýsýnýn, özel uygulama alanlarý dýþýnda, rakamla 8 adet olarak belirtilmesi yararlý görülmektedir. Kurum görüþlerine sunulan Yönetmelikte "Türkiye odalar borsalar birliði", "Türkiye Mimar ve Mühendisler Odasý", "Ziraat mühendisleri odasý" ve "Ziraat odalarý birliði" örneklerinde görüleceði þekilde Kurul üyesi kurum ve kuruluþlarýn adlarýnýn yanlýþ yazýlmasý ciddi bir eksiklik olarak deðerlendirilmelidir. Bu baðlamda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði", "Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði", "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý" ve "Türkiye Ziraat Odalarý Birliði" þeklinde gerekli düzeltmeler yapýlmalýdýr. Odamýz, 4. grup içinde sayýlan üniversitelerin konuyla ilgili fakültelerinin yetkili temsilcisinin Valilikçe yapýlacak belirlemede seçilmeme/seçilememe olasýlýðýný ciddi bir eksiklik olarak görmektedir. Bu baðlamda, yapýlacak gruplandýrmada ilgili Bakanlýk temsilcileri için "veya" ifadesi kullanýlmasýný ve üniversite temsilcisinin grup içinde seçim dýþý asil üye olmasýný doðru bir uygulama olarak görmektedir. 3) "Toprak Koruma Kurulunun Çalýþma Usul ve Esaslarý" baþlýklý 6. Madde: Kuruldaki 4., 5. ve 6. grupta yer alan üyelerin Vali tarafýndan belirlenmesi, görevin süresi ve niteliði ile görevin sona erdirilmesi koþullarýna Yönetmelikte açýkça yer verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 81 ilde farklý ve keyfi uygulamalar ortaya çýkabilecektir. Maddenin 2. fýkrasýnda yer alan "Yönetmeliðin beþinci maddesinin dört, beþ ve altýncý, bentlerinde yer alan üyeler sadece görev alaný ve plan yapma yetkisine göre görevlendirildikleri konu ile ilgili oylamaya katýlýr, görev alanlarý dýþýnda oy haklarý yoktur, ancak kurula konu ile ilgili görüþlerini açýklayabilir." þeklindeki düzenleme, Kurul tipi yapýlanmaya aykýrý olup, Ýhtisas Komisyonu ben-zeri bir yapýlanmayý gündeme getirmektedir. 20

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ ODA'mýzýn Tarýmsal Öðretimin Baþlangýcýnýn 160. Yýldönümü Kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði "2000'li Yýlarda Tarým Sektörü Sempozyumu",

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI ZMO ARAÞTIRMASI : IV PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI Hükümetin, görkemli törenlerle tanýttýðý ve büyük vaatlerle yürürlüðe koyduðu "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 11 Mart 2006 Cumartesi günü DSÝ Konferans Salonu'nda baþladý. Genel Kurula, CHP Muðla Milletvekili

Detaylı

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ CANSEL ÇAĞLAR'DAN BORSAMIZA ZİYARET (05.01.2016) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Yeni Şube Müdürü

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 TARIM ÖĞRETİMİNİN 161. YILI KUTLANDI * Fakültemiz, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Tarım Öğretiminin 161.

Detaylı

Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı