HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78"

Transkript

1 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL AÇACAK ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ YASA TASARISINA KARÞI ETKÝN MÜCADELE SERGÝLEDÝK Sayfa I. ÖÐRENCÝ KURULTAYIMIZ COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝ Sayfa ÜÇ ÞUBEMÝZ YENÝ BÜROSUNA KAVUÞTU. 6. Sayfa SEMPOZYUM VE KONGRELERE KATILDIK. BU SAYIDA A : DANIÞMA KURULU... 2 DANIÞMA KURULU KARARLARI... 3 ETKÝNLÝKLER... 6 YAZILI VE GÖRSEL BASIN BASIN BÝLDÝRÝLERÝ ODA GÖRÜÞLERÝMÝZ ÞUBELERÝMÝZDEN ÝL TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN YENÝ YÖNETMELÝKLERÝMÝZ... 37

2 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU MUÐLA 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 30 Eylül-2 Ekim 2005 tarihleri arasýnda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, 25 Þubemiz, bazý il temsilcilerimiz ve yerel yetkililerin katýlýmýyla Muðla'da yapýldý. Toplantý, 1 Ekim 2005 Cumartesi günü Muðla Valisi Hüseyin AKSOY, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz önceki dönem baþkanlarýndan Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Ýçmeler Belediye Baþkaný Yavuz ÇOKBERKÝT, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Muðla Þube Baþkanýmýz Uluhan KORKUT ve Muðla Kültür Balýkçýlarý Yetiþtiricileri Birliði Derneði'nden Öznur YILDIZ'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Danýþma Kurullarýnýn ODA'nýn geçmiþ 6 ayýnýn deðerlendirildiði, önümüzdeki 6 ayýn da planlandýðý toplantýlar olduðunu belirterek, 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu'nun meslek ve meslektaþ hak ve yararlarý bakýmýndan önemli sonuçlar üreteceðine inandýðýný söyledi. GÜNAYDIN, daha sonra AB ile müzakereler konusuna deðinerek, Türkiye'nin AB'nin ortak tarým politikasýndan yararlanacaðý bazý hususlar olduðu gibi, rekabet sürecinde olumsuz etki doðuracak unsurlar da bulunduðunu kaydetti. Türkiye'nin olasý bir üyelikte, yaþ meyve-sebze, fýndýk, bakliyat ve koyun eti dýþýnda rekabet edebileceði bir ürünü olmadýðýndan söz edildiðine dikkat çeken GÜNAYDIN, "AB sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklý, bütüncül bir tarýmsal yapýda dönüþüm politikasý ortaya konulmalýdýr. Günü kurtarmaya yönelik çözümler ülkenin yararýna deðildir. Soruna kalýcý çözüm ancak maliyeti aþaðýya çeken, verimliliði yükselten bir politika seti ile mümkündür" diye konuþtu. Danýþma Kurulu Toplantýsý'na Muðla Tarým Ýl Müdürü Hadi KAYHAN, Datça Ýlçe Tarým Müdürü Muzaffer KÖKTEN, Prof. Dr. Ekrem KÜN, ODA'mýz önceki dönem baþkanlarýndan Sami DOÐAN ve Orhan AKBULUT ile eski genel sekreterimiz Ýlhan HAN da katýldý. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 2 Ekim 2005 Pazar günü yapýlan tekne turu ile sona erdi. 2

3 MUÐLA 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU 1 - TARIMSAL DANIÞ- MANLIK HÝZMETLERÝ, "1000 TARIM GÖNÜLLÜSÜ" UYGULA- MALARI Alýnan Kararlar: "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" ikinci yýlýný dolduruyor olmasýna karþýn halen sorunlu bir geliþim göstermekte, projede görev alan Tarým Danýþmanlarýmýz özverili çalýþmalarýna karþýlýk ekonomik-sosyal sýkýntýlarla baþ baþa kalmaktadýrlar. Proje süresinin 2006 yýlý sonunda biteceði hesaba katýlýrsa, Tarým Danýþmanlarýnýn bundan sonraki süreçte Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý kadrolarýnda ya da kooperatiflerde istihdam edilmeleri gerekir. ODA'mýz bunu saðlamaya yönelik olarak çalýþmalarýna devam edecektir. Bugüne kadar projede görev alan üyelerimize teknik bilgi desteði ve lojistik yardým veren ODA'mýz, 15 Ekim 2005'te Ankara'da Genel Merkez ve yurt genelinde de tüm þube ve temsilcilikleri tarafýndan ayný tarihte proje hakkýnda ortak bir basýn açýklamasý yaparak, konuyu kamuoyunun gündemine taþýmýþtýr. ODA'mýz bundan sonra da projeyi ve projede görev alan meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný yakýndan izlemeye devam edecektir. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüðü'nce (TEDGEM) hazýrlanan "Kamu ve Kamu Dýþý Tarýmsal Yayým Hizmetlerinin Düzenlenmesine Ýliþkin Yönetmelik" taslaðý, Ekim ayýnýn ilk haftasýnda ilgili Müsteþar Yardýmcýsý'na sunulduktan sonra kurum ve kuruluþlarýn görüþüne açýlacaktýr. Bu süreçte ODA'mýz, görüþlerimizin taslaða içerilmesi konusunda çalýþma gerçekleþtirecektir. 2 - ODA TÜZESÝ ODA'mýz, mesleki hak ve yetkileri genel düzenleyici iþlemlere baðlama ve bunlarý Resmi Gazete'de yayýmlatma konusundaki çalýþmalarýna, önümüzdeki dönemde hýz verecektir. Bu kapsamda, Tarým Makinalarý, Meslek Ýçi Eðitim ve Belgelendirme, Serbest Mühendislik ve Büro Tescil konularýnda yönetmelik taslaklarý, kurulacak Komisyonlarca hazýrlanacaktýr. Ýlgili süreçlerden sonra yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan, mevcut mevzuat kitabý, TMMOB mevzuatý ile de desteklenerek yayýmlanacak ve ODA örgütüne iletilecektir. 3 - GIDA MEVZUATI VE SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK UYGULAMALARI, "YEMÝNLÝ GIDA MÜÞAVÝRLÝÐÝ" ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI'nýn Sorumlu Yönetici olarak çalýþan mühendislerin sorunlarýnýn çözülmesi ile ücret-çalýþma koþullarý ve sigorta sorununda iyileþmeler saðlanmasýna yönelik olarak imzaladýklarý protokol, tüm örgütümüz tarafýndan ödünsüz uygulanacaktýr. Sorumlu Yönetici olarak çalýþan mühendislerin sosyal güvenlik sorunlarýnýn çözümü için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile ODA'lar arasýnda imzalanacak protokol taslaðýna iliþkin çalýþmalar baþlatýlmýþ olup, çalýþmalarýn en kýsa zamanda tamamlanmasý planlanmaktadýr. ODA'mýz, gýda alanýnda çalýþan meslektaþlarýmýza yönelik eðitim çalýþmalarý ile Kongre-Sempozyum benzeri bilimsel etkinlikler yapmaya da devam edecektir. ODA'mýz kamuoyunun gündeminde olan, Yeminli Gýda Müþavirliði'ne iliþkin olarak, "Yeminli Gýda Müþavirliði sisteminin 3

4 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU KARARLARI kurulabileceðini, ancak bu sistemin özel sektöre býrakýlmamasý gerektiðini" savunmakta ve bu doðrultuda meslek odalarýnýn denetiminde oluþturulacak bir mekanizmanýn bakanlýkla beraber bu görevi üstlenmesinin doðru olacaðýný düþünmektedir. ODA'mýz, konuyla ilgili hazýrlanacak yasal düzenlemelere bu görüþ uyarýnca katký verecektir. 4 - ÖZLÜK HAKLARINA ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMALAR, YENÝ AÇILIMLAR MESLEKÝ DENETÝM Çevreye, tüketiciye saygýlý, baðýmsýz tarým modelleri kurulmasý amacýný taþýyan Ýyi Tarým Uygulamalarý (EUROP- GAP) Sistemi'ne dahil olarak, Türkiye'de bu eðitimin ODA'mýz tarafýndan verilmesi için EUROP Organizasyonu ile protokol imzalanmasýna yönelik giriþimler yapýlacaktýr. Gýda iþletmelerinde kapasite raporu düzenlenmesi konusunda, ODA'mýz üyelerinin görev alacaðý bir sistem için çalýþmalar gerçekleþtirilecektir. Tarým ve Orman Traktörleri ile tarým arabalarýnýn imal, tadil ve montajýnda tarým makinalarý bölümü mezunu ziraat mühendislerinin yetki kazanmasý ve ODA'mýzýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile imzalayacaðý bir protokol ile sözü edilen alanda eðitim verme, sýnav yapma ve sertifika düzenleme hakký kazanmasýna yönelik çalýþmalar sürdürülecektir Sayýlý Yasa çerçevesinde kurulacak Toprak Koruma Kurullarýnda ODA'mýzý temsil edecek üyelerin seçimi ve bu alanda proje imzalayacak baðýmlý çalýþanlarýn eðitilmesi ve sertifikalandýrýlmasý konusunda, Bakanlýk ve Fakülteler ile iþbirliði içinde çalýþmalar sürdürülecektir. ODA'mýzýn giriþimleri sonucu Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn, "zirai mücadele bayilerinde mesul müdürlük sisteminin kaldýrýlmasý, TKK'lerde bir görevlinin sorumlu olabileceði satýþ noktasý / bayi sayýsýnýn sýnýrlandýrýlmasý, zirai mücadele bayilerinin üyeliklerinin ve her yýl vize yaptýrmalarýnýn sisteme baðlanmasý ve denetimlerde bu konunun aranmasý ile zirai mücadele ilaç bayilerine yönelik mesai saati uygulamasýnda tereddütlere yol açan bakanlýk yazýsýnýn ek bir yazý ile yürürlükten kaldýrýlmasý" konularýnda çalýþma gerçekleþtirdiði belirtilmiþtir. Ayrýca bakanlýðýn, "Gübre ve tohumlarýn yalnýzca ziraat mühendisleri tarafýndan satýlmasýnýn saðlanmasý ve bakanlýk denetim elemanlarýnýn bayi denetimlerinde bir ZMO denetçisinin de bulundurulmasý" konularýnda da önümüzdeki dönemde çalýþma yapabileceði bildirilmiþtir. Meslektaþlarýmýzýn özlük haklarý açýsýndan olumlu bir geliþme olan Tarým Sigortalarý Yasasý'yla ilgili yönetmelikler konusunda, Hazine Müsteþarlýðý'nýn olumsuz sonuçlar doðurabilecek müdahalelerine karþý çalýþmalar yürütülecektir. Gündemde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý, Kamu Personel Yasa Tasarýsý ve Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý, çalýþanlarýn hak ve kazanýmlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik, sosyal devlet anlayýþý yerine piyasa düzenini getirmeye çalýþan düzenlemelerdir. Sözkonusu düzenlemelerle ilgili ODA görüþümüz en kýsa zamanda hazýrlanarak, web sayfamýzdan duyurulacaktýr. Bu süreci protesto etmek için 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleþtirilecek TMMOB mitingine tüm örgütümüzün katýlmasý için çalýþmalar yapýlacaktýr. 5 - ODA ÖRGÜTLENMESÝ, ODA - ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ Oda örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalýþmalar, bugüne kadar olduðu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir. Þube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarýmsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve deðerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarý yurt geneline ulaþtýracaklardýr. Genel Merkez basýn açýklamalarý, ODA görüþleri ODA'mýz web sayfasýnda yayýmlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüþleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaþma konusunda yürüttükleri etkin çalýþmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programlarý üyelerimize duyurularak, ODA'mýz görüþlerinin tüm örgütümüze içselleþtirilmesi için çaba gösterilecektir. Bilimsel ve sosyal etkinliklerle, ODA - üye iliþkilerinin daha üst düzeye çýkarýlmasý için gösterilen çabalar sürdürülecektir. 4

5 39. DÖNEM IV. DANIÞMA KURULU KARARLARI Bilirkiþi kazanýmlarý ile ilgili olarak tüm illerin savcýlýklarýna yazýlan yazýlara gelen yanýtlar doðrultusunda listeler hazýrlanmýþ; bu listeler ile gerçekleþtirilen ödentilerin karþýlaþtýrýlmasý sonucu da bazý üyelerin eksik ödeme yaptýðý saptanmýþtýr. Kazanýmlarýnýn yüzde 10'unu ODA'ya vermeyerek, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyi ýsrarla reddeden üyelere yönelik olarak icra iþlemleri baþlatýlacaktýr. Üye ödentileri konusunda da Genel Merkez ve Þubeler, üzerlerine düþen görevleri yerine getirecek, aidatlarýný ödemeyenlere yönelik olarak icra iþlemleri yürütülecektir. TMMOB Bilirkiþi Yönetmeliði uyarýnca, üyelerimizin Bilirkiþi Listesi'nde yer bulabilmesi için artýk ODA tarafýndan düzenlenecek Bilirkiþi Meslek Ýçi Eðitim Seminerini baþarýyla tamamlayarak, "Bilirkiþi Yetki Belgesi" almasý gerekmektedir. Ýllerin özelliklerine göre deðiþen bir eðitim-belgelendirme sisteminin kurulmasý amacýyla, Aralýk ayýna kadar öncelikle Ankara'da Þube Yöneticileri ya da Þubeler tarafýndan görevlendirilecek temsilcilere yönelik olarak "Eðiticilerin Eðitimi" semineri gerçekleþtirilecektir. Seminere katýlan yöneticilerimiz, daha sonra kendi illeri ile çevre illere yönelik bilirkiþi eðitimini gerçekleþtirerek, katýlýmcýlara bilirkiþi olabilmeleri için gereken sertifikalarýný vereceklerdir. Önümüzdeki dönemde ODA Genel Merkezi'nde, MÝSEM (Meslek Ýçi Sürekli Eðitim Merkezi) kurulacaktýr. Ankara'da 25 Kasým 2005 tarihinde gerçekleþtirilecek ZMO 1. Tarým Öðrenci Kurultayý hazýrlýklarý kapsamýnda, halen öðrenci temsilciliði seçimi yapýlmayan illerde bu seçimler hýzla tamamlanacaktýr. Þubelerimiz de illerindeki ziraat fakülteleriyle yakýn iliþki kurarak, öðretim üyelerinin kurultaya katký vermesi yönünde çalýþma yürütecektir. 6 - TARIM MÜHENDÝSLÝÐÝ ARAÞTIRMA PROJESÝ (TMAP), MALÝ ÝÞLER, e-zmo ÇALIÞMALARI TMAP Projesi'nde form doldurma ve veri tabanýna aktarma iþlemleri tamamlanmýþtýr. Önümüzdeki dönemde; esnek sorgulamaya dayalý analizler yapýlacak, anket deðerlendirme raporu hazýrlanacak, a) Tarýmsal Yüksek Öðretimin Geliþimi, b) Sektörel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, c) Yönetsel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, d) Mühendis Ýstihdamýnýn Geliþimi konularýnda yazýlacak öznel raporlarla birlikte, Araþtýrma Raporu tamamlanarak yayýma dönüþtürülecektir. Makbuz sisteminin yenilenmesi nedeniyle 9 Ekim 2005 Pazar günü Ankara'da Þube yöneticilerimize yönelik bir eðitim çalýþmasý gerçekleþtirilecektir. Yeni sistem ile makbuzlarýn þubelerce e-zmo ortamýnda internet üzerinden kesilmesi saðlanacak, böylece "eþanlý güncelleme" sistemine geçilecektir. 7 - YASAL DÜZENLEMELER ODA'mýz, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki süreçte de tarýmla ilgili olarak gündeme gelecek tüm mevzuatý inceleyerek, görüþ oluþturacak ve kamuoyunu bu doðrultuda bilgilendirmeye devam edecektir. 8 - TÜRKÝYE'NÝN GÜNDEMÝ, TARIM SEKTÖRÜNDE YAÞANAN GELÝÞMELER KARÞISINDA ODA'MIZIN TAVRI, TARIM- DA GÜÇ BÝRLÝÐÝ OLUÞTURMA ÇABALARI Türkiye'nin en verimli topraklarýnýn yer aldýðý TAGEM ve TÝGEM'lerin rant uðruna peþkeþ çekilmesine karþý mücadelemizi eksiksiz yerine getireceðiz. Kurumlarýn içinin boþaltýlmasýna karþý çýkarak, buralardaki meslektaþlarýmýza sahip çýkacaðýz. Tarým topraklarýnýn talan edilmemesi için tüm örgütümüzle birlikte güçlü bir duruþ sergileyeceðiz. ODA'mýz bugüne kadar izlediði siyasetler üstü çizgisi doðrultusunda, ülkemiz ve tarým sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir. 5

6 YENÝ HÝZMET BÝNALARIMIZDA GÖREVE DEVAM TRABZON, KONYA, MERSÝN, ADANA, KAHRAMANMARAÞ, GENEL MERKEZ TRABZON: Þubemizin, Ýskenderpaþa Mahallesi Derviþoðlu Sokak Bayraktarlar Ýþ Merkezi 2. Kat No: 50 adresinde aldýðý yeni hizmet bürosu, 13 Kasým 2005 Pazar günü törenle açýldý. Açýlýþta, ODA'mýzý, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burhan HAR- MANKAÞI temsil etti. KONYA: Þubemizin yeni hizmet bürosu, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burhan HARMANKAÞI'nýn da katýldýðý törenle, 22 Kasým 2005 Salý günü hizmete açýldý. MERSÝN: Þubemizin yeni hizmet bürosu, 26 Kasým 2005 Cumartesi günü, Vali Vekili Reþat ÖZDEMÝR, Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit ÖZCAN, Akdeniz Belediye Baþkaný Kenan YÜCESOY, Kazanlý Belediye Baþkaný Kenan YILDIRIM, Adanalýoðlu Belediye Baþkaný Kasým CANBOLAT, Mersin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha AYDIN, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Fatih TAÞDÖÐEN ve Burhan HARMANKAÞI, Onur Kurulu Üyemiz ve eski Mersin Þube Baþkanýmýz Ýbrahim YALIN, Adana Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, Hatay Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER, Gaziantep Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK ve Þube Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Baro Baþkaný Ýsa GÖK ve Tarým Ýl Müdürü Mehmet KARA'nýn da yer aldýðý geniþ katýlýmlý bir törenle açýldý. ADANA: Þubemiz, TMMOB ve Genel Merkezimizin verdiði yetki doðrultusunda, 29 yýldýr hizmet sunduðu Kurtuluþ Mahallesi 22 Sokak Sayýlýr Apartmaný'ndaki dairesine bitiþik olan yan daireyi de satýn aldý. Önümüzdeki günlerde iki dairenin birleþtirileceði büromuzda, üyelerimize hizmetlerimiz artarak sürecektir. KAHRAMANMARAÞ: Ýl Temsilciliðimiz kira karþýlýðý kullandýðý hizmet bürosunu satýn alarak, kendi yerinde çalýþmalarýný sürdürmeye baþladý. GENEL MERKEZ: ODA'mýz Genel Merkezi, bulunduðu binada bir daire kiralayarak, artan kapasiteye yanýt üretmekte zorlanmaya baþlayan çalýþma ortamýný geniþletti. ODA'MIZIN YÖNETMELÝKLERÝ RESMÝ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ Tarým makineleri bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin tarým ve orman traktörleri ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yetkili mühendis olarak çalýþabilmeleri için hazýrlanan 2 yönetmeliðimiz Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Türk Mühendis Ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk Ve Belgelendirme Yönetmeliði tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de; Türk Mühendis Ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri Ve Belgelendirme Yönetmeliði de tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Söz konusu düzenlemelerden "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Tarým Alet Ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði" de tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþti. Ziraat Mühendislerinin tarýmla ilgili makinelerin projelendirilmesinde yetki sahibi olarak çalýþabilmesini saðlayacak yönetmeliklere web sayfamýzdan ulaþabilirsiniz. 6

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ ANAVATAN LÝDERÝ MUMCU'DAN ODAMIZA ZÝYARET 14 Eylül 2005 ANAVATAN Genel Baþkaný Erkan MUMCU, 14 Eylül 2005 Çarþamba günü ODA'mýzý ziyaret ederek, Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþtü. ANAVATAN Genel Baþkan Yardýmcýsý Muhsin KOÇYÝÐÝT ve Teþkilatlanma Baþkan Yardýmcýsý Selami YÝÐÝT ile ODA'mýz II. Baþkaný Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN de görüþmede hazýr bulundular. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ziyarette, radikal biçimde tarýmýn yapýsal sorunlarýnýn üzerine giden, çözümcü, dünya ile entegre tarým politikalarýnýn uygulanmasý gerektiðini söyledi. ANAVATAN Lideri Erkan MUMCU da, Türkiye'nin karþýlaþtýðý sorunlarý ancak kendi gücüyle aþabileceðini belirterek, kurtuluþ reçetesinin Türkiye dýþýnda birtakým odaklarda aranmasýný eleþtirdi. MUMCU, "Türkiye'nin çýkmaz yola girmemesi için kendi gücüne inanmasý gerekir. Türkiye varolan kaynaklarýný bilinçli biçimde kullanacak siyasi liderlikten yoksun" dedi. ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISI 22 Ekim 2005 Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Toplantýya, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkan Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih TAÞDÖÐEN, Hamdi ARPA, Selda ÜNAL ve Burhan HARMANKAÞI katýldý. Toplantýda, son Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý'nýn yapýldýðý 2005 Mayýs ayýndan bu yana geçen sürede ODA'mýzýn yaptýðý çalýþmalar ile önümüzdeki dönemde yapýlmasý planlananlar hakkýnda Ýþyeri Temsilcileri bilgilendirildi. Görüþ alýþveriþinde bulunulan toplantýda, üyelerimizin ODA'mýzdan beklentileri de dile getirildi. DYP'DEN ODA'MIZA ZÝYARET 2 Aralýk 2005 DYP Genel Ýdare Kurulu Üyesi Cevher CEVHERÝ Baþkanlýðýndaki parti heyeti, 2 Aralýk 2005 Cuma günü ODA'mýzý ziyaret ederek Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR ile görüþtü. Ziyarette güncel geliþmeler ve tarýmýn sorunlarý deðerlendirildi. EKOLOJÝ TOPLUL ULUÐU UÐU TOPLANTISI 23 Aralýk 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekoloji Topluluðu'nun 23 Aralýk 2005 Cuma günü gerçekleþtirilen ilk toplantýsýna katýlarak, bir açýlýþ konuþmasý yaptý. TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KOMÝSYONU TOPLANDI 13 Eylül 2005 ODA'mýz Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca ODA'mýz görüþüne sunulan Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý Uygulama Yönetmeliði hakkýnda ODA görüþünü hazýrlamak üzere 13 Eylül 2005 Salý günü ODA'mýzda bir toplantý yaptý. Toplantýya, komisyon üyeleri Baki Remzi SUÝÇMEZ, Erkan ALEMDAROÐLU, Cahit YILMAZ, Mehmet TANSOY ve Nüvit SOYLU katýldý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn, Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý Uygulama Yönetmeliði'ne son þeklini vermek amacýyla 22 Kasým 2005 Salý günü bakanlýkta düzenlediði toplantýya da, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. ÜRETÝCÝ KURULTAYI'NA KATILDIK 27 Kasým 2005 ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 27 Kasým 2005 Pazar günü SHP'nin Mersin'de gerçekleþtirdiði "Üretici Kurultayý"na katýlarak, "Tarýmda Örgütlenme ve Finansman" konulu oturumda bir sunum yaptý. 7

8 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ TBMM KOMÝSYON TOPLANTILARI TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nca oluþturulan Alt Komisyonun 26 Ekim, 15 Kasým ve 1 Aralýk 2005'te, "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun Tasarýsý"ný görüþmek üzere yaptýðý toplantýlara, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Sayman Üyemiz Hamdi ARPA katýlarak, ODA'mýz görüþlerini sundular. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun 17 Kasým 2005'te Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'ni görüþmek üzere yaptýðý toplantýya da, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile ÖZLÜK HAKLARIMIZ ÝÇÝN GÖRÜÞME 26 Ekim 2005 BÝLÝRKÝÞÝ EÐÝTÝMLERÝ ODA'mýzýn düzenlediði 2 günlük Bilirkiþi Eðitimi kapsamýnda, Kasým 2005 tarihlerinde, þubelerimizden gelen yöneticiler, "Kamulaþtýrmada Kýymet Takdiri" eðitimi aldý. Ankara ili 2006 Yýlý Kamulaþtýrma Bilirkiþileri Eðitimi de, Aralýk 2005 tarihlerinde ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Eðitim, Medar KALKAN, Enver ÇETÝN ve Ayþe ÖZDEMÝR tarafýndan verildi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, 26 Ekim 2005'te TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Vahit KÝRÝÞÇÝ, TKB Müsteþarý Haþim ÖÐÜT ve TÜGEM Genel Müdürü Dr. Hüseyin VELÝOÐLU ile biraraya gelerek, özlük haklarýmýz konusunda görüþ alýþveriþi yaptýlar. TARIM, AR-GE PROJE DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI 10 Kasým 2005 ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER, 10 Kasým 2005'te Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan "Tarým, Ar-Ge Proje Deðerlendirme Toplantýsý"na katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. TARIMSAL ARAÞTIRMALAR MASTIR PLANI REVÝZYON TOPLANTISI Kasým 2005 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü'nce Kasým 2005 tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen "Tarýmsal Araþtýrma Mastýr Planý Revizyon Toplantýsý"na, ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER katýldý. MÜLK BÝLÝRKÝÞÝLERÝ SEMÝNER TOPLANTISI 28 Aralýk 2005 Mülk Bilirkiþileri Seminer Toplantýsý, 28 Aralýk 2005 Çarþamba günü ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Seminer, Medar KALKAN, Enver ÇETÝN ve Ayþe ÖZDEMÝR tarafýndan verildi. III. KOBÝ ZÝRVESÝ 17 Eylül 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 17 Eylül 2005'te Ýstanbul Lütfü Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþtirilen "III. KOBÝ Zirvesi"ne katýlarak, "Çevre ve Sosyal Standartlar" konulu oturumda, "KOBÝ'ler Yerel Yönetimler ve Çevre" baþlýklý bir sunum yaptý. SAÐLIKLI TAVUK BÝLGÝ PLATFORMU TOPLANTISI Kasým 2005 Saðlýklý Tavuk Bilgi Platformu'nun Kasým 2005 tarihlerinde Bolu'da düzenlediði toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN katýlarak, ODA'mýz görüþlerini sundu. 8

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ AKIN ÖZDEMÝR'Ý ÖZLEMLE ANDIK 18 Aralýk 2005 Mesleðimize unutulmaz katkýlarda bulunan ve Adana Þubemiz Kurucu Baþkaný olan Akýn ÖZDEMÝR'i, aramýzdan ayrýlýþýnýn 27. yýldönümünde bir dizi etkinlik ile andýk. Adana Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Küresel Tarým Politikalarý ve Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn Duruþu" baþlýklý panel, 17 Aralýk 2005 Cumartesi günü Seyhan Oteli'nde gerçekleþtirildi. Panelde, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, Adana Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ümit ÖZGÜMÜÞ ve Seyhan Ziraat Odasý II. Baþkaný Rýfat KODAL birer konuþma yaptý. Panel sýrasýnda Akýn ÖZDEMÝR anýsýna düzenlenen "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalarýn Türk Tarýmýna Etkileri" konulu yazý yarýþmasýnda birinci olan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü 4. sýnýf öðrencisi Ýsmail Hakký FÝDAN'a da törenle ödülü verildi. Prof. Dr. Mustafa ARLI, Ergün ÖZÜGÜR, Fatih TAÞDÖÐEN ve Erol KASNAKLI'dan oluþan Deðerlendirme Komisyonu, 11 Aralýk 2005'te yaptýðý toplantýda Ýsmail Hakký FÝDAN'ý birinciliðe, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði Bölümü 3. sýnýf öðrencisi Süleyman IÞIK'ý da ikinciliðe deðer görmüþtü. Yarýþmada birinci olan Ýsmail Hakký FÝDAN'a 350 YTL ve Süleyman IÞIK'a da 250 YTL'lik ödül verildi. Akýn ÖZDEMÝR için 18 Aralýk 2005 Pazar günü, Mersin Asri Mezarlýðý'ndaki gömütü baþýnda da tören düzenlendi. Ayrýca ayný gün Adana Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Anma Gecesi" kapsamýnda, "Akýn Özdemir" Belgeseli gösterildi. Gösterimin ardýndan Cevdet BAÐCA tarafýndan bir konser verildi. Anma etkinliklerine Adana Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, Antalya Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Mersin Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, Gaziantep Þube Baþkanýmýz Kenan SEÇKÝN ile þubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri de katýldý. ÖRGÜTÜMÜZE YÖNELÝK BÝLGÝSAYAR EÐÝTÝMÝ 9 Ekim 2005 Yenilenen e-zmo programý nedeniyle Genel Merkez ve Þubelerimizin personel ve yöneticilerine yönelik olarak, 9 Ekim 2005 Pazar günü Ankara'da eðitim gerçekleþtirildi. Baþarýlý geçen eðitimin ardýndan Genel Merkezimiz ve tüm Þubelerimiz yeni sisteme aktif biçimde uyum saðladý. TMMOB ÝMZALARI TESLÝM EDÝLDÝ 28 Aralýk 2005 Mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn "ücret yetersizliði ve dengesizliði" ile "çalýþma alanlarýnýn yok edilmesi" sorunlarýnýn gündeme taþýnmasý amacýyla TMMOB tarafýndan baþlatýlan imza kampanyasý kapsamýnda, üyelerimizin imzaladýðý onbinlerce itiraz dilekçesi, 28 Aralýk 2005 Çarþamba günü TBMM Baþkanlýðý'na teslim edildi. TMMOB'a baðlý Odalarýn ve Ankara Þubelerinin yöneticileri ve üyeleri TMMOB önünde buluþtuktan sonra dilekçeleri teslim etmek için buradan yürüyerek TBMM'ye geçti. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi ARPA ve Burhan HARMANKAÞI, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ ve eski Genel Sekreterimiz Ýlhan HAN'ýn da katýldýðý etkinlik kapsamýnda TBMM Dikmen Kapýsý önünde bir basýn açýklamasý yapýldý. 9

10 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi Gündemi" konulu bir konferans verdi. SOMÇAÐ, konferansýnda, gelecek nesilleri de hayatlarýnýn sonuna kadar meþgul edecek kadar büyük iç ve dýþ borç altýna sokulan Türkiye'nin þu anda ekonomik hayatiyeti son derece zayýflamýþ, uçan kuþa borcu olan bir ülke haline geldiðini kaydetti. Son 2-3 yýlýn büyüme rakamlarýnýn gerçekleri yansýtmadýðýný anlatan SOMÇAÐ, "1989 sonrasý yýllar kayýp yýllar. Elimizde olaný yabancýlara kaptýrdýk, talan ettik, bir de borçlu çýktýk" diye konuþtu. Katýlýmýn yoðun olduðu konferans ilgiyle izlendi. "MEDYANIN KIYISINDAN" SÖYLEÞÝSÝ / 3 Aralýk 2005 Milliyet Gazetesi Yazarý Ece TEMELKURAN, "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda 3 Aralýk 2005'te ODA'mýz Lokali'nde bir söyleþi gerçekleþtirdi. Söyleþi büyük ilgi görürken, pek çok katýlýmcý etkinliði ayakta izledi. "TÜRKÝYE TARIMININ MEVCUT DURUMU" 18 Kasým 2005 GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ ÜRÜNLER SEMPOZYUMU 13 Eylül 2005 ODA ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Sabancý Üniversitesi tarafýndan Eylül 2005 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlenen Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler Sempozyumu'na katýldý. Ankara Üniversitesi'nden Prof.Dr. Murat ÖZGEN, GDO'ya Hayýr Platformu Ekoloji Kolektifinden Þafak MERT, Reading Üniversitesi'nden Prof. Dr. Richard PHIPPS, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn "Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý" konusunda danýþmanlýðýný yapmýþ olan Alexander GOLIKOV, Illionis Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bruce CHASSY, DPT'den Yusuf IÞIK, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Sabancý Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim ÇETÝNER'in konuk olduðu sempozyumun ikinci gününde, GÜNAYDIN, "GDO Tartýþmalarý Iþýðýnda Geleceðimizi Yeniden Düþünmek ve Yaratmak" konulu bir sunum yaptý.günaydin'ýn sunumu büyük ilgiyle izlendi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Heinrich Böll Stiftung Derneði tarafýndan 18 Kasým 2005'te Ýstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Avrupa Birliði-Tarým Politikalarý" konulu uluslararasý sempozyuma katýlarak, "Türkiye Tarýmýnýn Mevcut Durumu" konulu bir sunum yaptý. Ýki gün süren sempozyumda, Heinrich Böll Stiftung Derneði Türkiye Temsilcisi Dr. Ulrike DUFNER, ODTÜ'den Prof. Dr. Halis AKDER, TKB Müsteþar Yardýmcýsý Nebi ÇELÝK, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet ÞAHÝNÖZ, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'ndan Nuran ALSAN, Avrupa Parlamentosu'ndan Araþtýrmacý Hannes LORENZEN ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Friedrich WÝLHELM, Polonya'nýn Baþmüzakerecisi Jerzy PLEWA, AB Parlamentosu'ndan Araþtýrmacý Ali YURTTAGÜL, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarým Derneði'nden Þükrü GENÇ, Buðday Ekolojik Yaþam Derneði'nden Victor ANANÝAS ve Türkiye Tarýmcýlar Vakfý Baþkaný Abdullah AYSU yer aldý. BTC YETKÝLÝLERÝ ÝLE TOPLANTI 20 Ekim 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 20 Ekim 2005'te BTC yetkilileri; Jan LESCHLY, Stuart EIZENSTAT, Jim MacNEILL ve Mohamed SAHNOUN ile bir toplantý yaparak, Proje hakkýnda görüþlerimizi dile getirdi. 10

11 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP "GAP VE SANAS ANAYÝ KONGRESÝ"NEK KATILDIK Eylül 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Diyarbakýr'da Eylül 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "GAP ve Sanayi Kongresi"ne katýlarak, "Tarýmda Kapitalistleþme Sürecinin Türkiye ve GAP'a etkileri" konulu sunum yaptý. ODA'mýz Diyarbakýr Þube Baþkaný Lezgin YALÇIN'ýn yönettiði oturumda, GÜNAYDIN'ýn yaný sýra Prof. Dr. Ýþaya ÜÞÜR de "Avrupa Birliði Sürecinde GAP'ýn Deðerlendirilmesi ve Tarým Politikalarý" konusunda bir sunum gerçekleþtirdi. "DÜNDEN BUGÜNE TÜRKÝYE TARIMI AB VE DTÖ" KONFERANSI 3 Ekim 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 3 Ekim 2005 günü Balýkesir'de, "Dünden Bugüne Türkiye Tarýmý, AB ve DTÖ Sürecinin Sektöre Etkileri" konulu bir konferans verdi. CHP Balýkesir Ýl Örgütü'nün düzenlediði toplantý, siyasal parti ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, ziraat mühendisleri, üreticiler ve yurttaþlarýn geniþ katýlýmý ile gerçekleþti. Konferans, büyük ilgi gördü. Ayný günün akþamý Balýkesir'de Karesi TV'nin canlý yayýnýna katýlan GÜNAYDIN, "Müzakere Çerçeve Belgesi" hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. DÜNYA A GIDA A GÜNÜ'NÜ KUTLK UTLADIK 14 Ekim 2005 ODA'mýzýn Gýda ve Kimya Mühendisleri Odalarý ile birlikte düzenlediði Dünya Gýda Günü Sempozyumu, Ekim 2005 tarihlerinde Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, tarým sektörünün son yýllarda kötü bir geliþim gösterdiðine iþaret ederek, "Girdilerin hýzla yükseldiði, çýktýlarýn reel olarak gerilediði bir ortamda tarýmsal yapýnýn sürdürülebilirliliðinde önemli kýrýlmalarýn meydana gelmesi tesadüf deðil" dedi. GÜNAYDIN, 1000 Tarým Danýþmaný Projesi'nde görev alan mühendislerin yaþadýðý zorluklarý da dile getirdi. Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN, kuþ gribi krizinin bir an önce atlatýlmasý ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için odalar olarak üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. ATAMAN, "Krizlerin, saðlýðý riske atmayacak þekilde atlatýlmasý, hatta bir daha kriz çýkmamasý için yetki karmaþasýna son verilmeli. Dünyanýn gücü silah deðil gýdadýr" dedi. Kimya Mühendisleri Odasý Baþkaný Ereli ÖZBOZKURT, AB'ye uyum çalýþmalarýna deðinirken, Türkiye'nin tarýmýyla, ormancýlýðýyla, hayvancýlýðýyla sanayileþeceðini söyledi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI ve FAO Türkiye Temsilcisi Abdellatif TABET de yaptýklarý konuþmalarda sempozyuma baþarýlar dilediler. Sempozyum kapsamýnda daha sonra "Tüketicinin Gýda Ulaþma ve Bilgilenme Hakký" ile "Tarým ve Kültürlerarasý Diyalog" baþlýklý oturumlar gerçekleþtirildi. Sempozyumun ilk günü yapýlan "Uluslararasý Anlaþmalar Çerçevesinde Türk Gýda Sektörü" konulu panelde de, CHP Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Oðuz OYAN, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN ve Ege Bölgesi Sanayi Odasý'ndan Haluk TEZ- CAN birer sunum yaptýlar. Sempozyumun "Gýda Denetimleri" baþlýklý son panelini, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN yönetti. Panele konuþmacý olarak TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Prof. Dr. Nevzat ARTIK, SÜTAÞ'tan Þencan GÜNDÜZ, Saðlýk Bak. Temel Saðlýk Hiz. Genel Müdürlüðü'nden Cengiz KESÝCÝ ve Çankaya Belediyesi'nden Nedim Doðan ALTAY katýldý. Ýki gün süren "Dünya Gýda Günü 2005" Sempozyumu, büyük ilgi gördü. Sempozyumun ardýndan bir sonuç bildirgesi yayýnlandý. 11

12 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP "TÜRKÝYE TARIM VE GIDA POLÝTÝKALARI" KONFERANSI 28 Ekim 2005 TMMOB Denizli ÝKK Sekreterliði'nce 28 Ekim 2005'te Denizli'de düzenlenen, "Türkiye Tarým ve Gýda Politikalarý" baþlýklý ikili konferansta, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Petek ATAMAN, birer konuþma yaptýlar. GÜNAYDIN, "Türkiye Tarýmý Nereye?"; ATA- MAN da, "Türkiye Gýda Politikalarý ve Gýda Güvenliði" konularýnda sunum gerçekleþtirdiler. Ýkili konferans yoðun ilgi ve beðeniyle izlendi. "KÜRESEL SERMAYENÝN SON BOMBASI GDO" PANELÝ 12 Kasým 2005 Ýzmir Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Küresel Sermayenin Son Bombasý GDO" baþlýklý panel, 12 Kasým 2005'te Konak Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN'in yönettiði panele konuþmacý olarak, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, GDO'ya Hayýr Platformu'ndan Levent Gürsel ALEV, GDO'ya Hayýr Platformu Bilim Komitesi'nden Dr. Yavuz DÝZDAR, TÜKODER Ýzmir Þube Baþkan Yardýmcýsý Nurettin AKBAÞ ve TÜTÜNSEN Baþkaný Ali Bülent ERDEM katýldý. Panel, büyük ilgi gördü. TOPRAK REFORMU KONGRESÝ Kasým 2005 ODA'mýz ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Toprak Reformu 2005" Kongresi, Kasým 2005 tarihleri arasýnda Þanlýurfa'da gerçekleþtirildi. Kongre, 11 Kasým 2005 Cuma günü Þanlýurfa Valisi Þemsettin UZUN, Þanlýurfa Belediye Baþkaný Dr. Ahmet Eþref FAKIBABA, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uður BÜYÜKBURÇ, TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ ve Kongre Sekreteri Levent ÖZMÜÞ'ün konuþmalarýyla baþladý. Kongrenin ilk günü düzenlenen "Uluslararasý Politikalarýn Toprak Kullanýmýna Etkileri" baþlýklý ilk oturumda, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, "Küreselleþtirme Sürecinde Tarým Politikalarýnda Deðiþim" konulu bir sunum yaptý. Oturumda, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ, ODA'mýzdan Erkan ALEMDAROÐLU ve Prof. Dr. Duran TARAKLI ile Araþtýrmacý-Gazeteci Metin YEÐÝN de bildiri sundu. Kongrenin ikinci günü de "Türkiye'de Toprak Reformu Gereksinimi Ve Arayýþlar" konulu panel gerçekleþtirildi. Gazeteci-Yazar Mustafa BALBAY'ýn yönettiði panelde, konuþmacý olarak CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Korkut BORATAV, Türkiye Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Giriþimi Sözcüsü Abdullah AYSU ve HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ yer aldý.kongrenin ardýndan bir sonuç bildirgesi yayýnlandý. "AB VE TÜRKÝYE TARIMINA ETKÝLERÝ" 16 Kasým 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 16 Kasým 2005 Çarþamba günü Ýnsanlýk Güneþi Vakfý'nda, "AB ve Türkiye Tarýmýna Etkileri" konusunda bir konferans verdi. Konferans büyük ilgiyle karþýlandý. TMMOB MÜHENDÝSLÝK EÐÝTÝMÝ SEMPOZYUMU 18 Kasým 2005 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, Kasým 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen TMMOB Mühendislik Eðitimi Sempozyumu'nda, "Türkiye'de Mühendislik Eðitiminin Tarihsel Geliþimi" konulu bir açýlýþ bildirisi sundu. 12

13 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP MÝTÝNGLERE ETKÝN KATILIM SAÐLADIK TMMOB'un "Demokratik Türkiye Ýnsanca Yaþam" sloganýyla 8 Ekim 2005 Cumartesi günü Ankara'da düzenlediði mitinge etkin katýlým saðladýk. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkan Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih TAÞDÖÐEN, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Mehtap ERCAN ve Kadriye KALINBACAK, Þube Baþkanlarýmýz ve Yöneticileri ile yurt çapýndan bazý öðrenci temsilciliklerimiz de mitingde yer aldý. Miting kapsamýnda Tren Garý önünde "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda buluþularak, grupla birlikte Sýhhiye'deki Abdi Ýpekçi Parký'na yürüyüþ gerçekleþtirildi. Miting sýrasýnda "Geliþen tarým, kalkýnan Türkiye", "Eþit iþe eþit ücret", "TAGEM'ler bizimdir", "Toprak ve su kaynaklarýmýzdan elinizi çekin", "Üreten, büyüyen, paylaþan Türkiye", "Rantiye deðil Þantiye", "TÝGEM'ler bizimdir", "Faize deðil, istihdama bütçe", "Sefalet ücretlerine hayýr", "Tarým arazilerinin ranta teslimine hayýr", "IMF, Dünya Bankasý defol, bu ülke bizim", "Ýþsiz ziraat mühendisleri sorununa acil çözüm" ve "Tarým alanlarýnýn GDO ile iþgaline hayýr" yazýlý pankartlar taþýdýk. ODA'mýz mitinge katýlýmýyla iþsiz ziraat mühendislerinin sorunlarý, kamuda çalýþan ziraat mühendislerinin ücret yetersizliði ve dengesizliði, çalýþma alanlarýnýn yok edilmesi ve ülke tarýmýnýn çökertilmesi konularý ile insanca ve barýþ içinde yaþama isteðini kamuoyuna duyurdu. "Mühendislerin Çalýþma Yaþamýndaki Konumlarý" Mitingin ardýndan TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, ODA'mýzda bir konferans verdi. Konferansýn açýlýþýnda konuþan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, görkemli bir miting gerçekleþtirerek, süreç içinde mühendislerin yaþadýklarý aþýnýmý gündeme taþýdýklarýný söyledi. Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn tarým sektörünün bütününe iliþkin olarak, Türkiye yararýna ne varsa kamuoyunun gündemine yerleþtirmeye çalýþtýðýný anlatan GÜNAYDIN, "Bunun için tarým topraklarýný korumaya çalýþýyoruz, Türkiye'nin tarým sektörü ile kalkýnan bir ülkeye dönüþebileceðinin altýný çiziyoruz" dedi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI da, mitinge destek verenlere teþekkür etti. Mimar ve mühendislerin daha yaþanýlasý bir ülke için miting yaptýklarýna dikkat çeken SOÐANCI, "TMMOB hepimizin. Önemli olan iþbirliði yapabilmek" diye konuþtu. Ayrýca KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB tarafýndan 17 Aralýk 2005 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleþtirilen "Demokratik Türkiye, Halk Ýçin Bütçe" mitingine de Genel Merkez ve Þubelerimiz olarak katýldýk. Miting kapsamýnda, Hipodrom alanýnda "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda buluþan meslektaþlarýmýz, grupla birlikte yürüyerek Sýhhiye Meydaný'na geldi. Geniþ katýlýmýn olduðu miting büyük ilgi gördü. VAN'DA A ÝKÝLÝ KONFERANSK 23 Kasým 2005 Van Þubemiz ve Tarým Orkam-Sen Van Þubesi'nin ortaklaþa düzenlediði etkinlik kapsamýnda, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve KESK Hukuk Danýþmaný Avukat Öztürk TÜRKDOÐAN, 23 Kasým 2005 Çarþamba günü Van'da ikili konferans verdiler. "Türkiye Tarým Politikalarýnda Geliþmeler ve AB Sürecinin Etkileri" ile "Kamu Personel Kanunu Taslaðý ve Emekçilere Yansýmasý" konularýnýn iþlendiði etkinlik, izleyicilerden büyük ilgi gördü. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Kasým 2005 Perþembe günü de Van'da meslektaþlarýmýzla biraraya gelerek, görüþ alýþveriþi yaptý. 13

14 SEMPOZYUM - KONFERANS K - PANELP ZMO "BÝRÝNCÝ ÖÐRENCÝ KURULTAYI" COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 25 Kasým 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "1. Öðrenci Kurultayý", yurt genelindeki 22 üniversiteye baðlý 30 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Teknolojisi Fakültesinden 200'e yakýn öðrenci ve öðretim üyesinin katýlýmýyla, 25 Kasým 2005 Cuma günü gerçekleþtirildi. Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'ndeki coþkulu Kurultay, öðrenciler tarafýndan büyük ilgi ve heyecanla karþýlandý. Kurultay ýn açýlýþýnda konuþan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, Türkiye'nin, öðrencilerin yönetime katýlmasý konusunda Avrupa'nýn çok gerisinde olduðuna dikkat çekerek, "Öðrencilerin karar alma süreçlerinde yer almalarý çok önemli. Öðrenciler de bu konuya sahip çýkmalý" dedi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, mühendislerin sýfýr hata ile çalýþmalarý gerektiðini vurguladý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, öðrencilere "Bu ODA yý yarýnlara sizler taþýyacaksýnýz" diye seslendi. ODA Baþkanlýðý görevinin en keyifli günlerinden birini yaþadýðýný ve Kurultay ýn ZMO tarihinde bir dönüm noktasý olarak yerini alacaðýný anlatan GÜNAYDIN, tüm öðrencilerin bu ülke için yüreklerinde sorumluluk taþýmalarý gerektiðini söyledi. Kurultay Düzenleme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ekrem KÜN, ODA'mýzýn düzenlediði Kurultay ile bu alandaki bir gereksinimi karþýladýðýný belirterek, "Yarýnýn mühendisleri ne kadar iyi yetiþtirse, Türkiye o kadar yarar görecektir" dedi. Açýlýþta, ZMO Öðrenci Kolu Baþkaný Baþak ÝÞKUR da bir konuþma yaptý. Öðrencilerin akþam saatlerine kadar ilgilerini hiç yitirmeden izledikleri Kurultay ýn ardýndan ODA'mýz Lokali'nde bir kokteyl düzenlendi. TMMOB Öðrenci Kurultayý TMMOB'un "Öðrenci Üye Kurultayý" da, 26 Kasým 2005 Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. ZMO 1. Öðrenci Kurultayý için Ankara'ya gelen Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Teknolojisi Fakültesi öðrencilerinin de katýldýðý kurultayda, ODA'mýz Öðrenci Kolu Baþkaný Baþak ÝÞKUR bir sunum yaptý. "AB SÜRECÝNDE BÝYODÝZEL" SEMPOZYUMU 16 Aralýk 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, ALBÝYOBÝR tarafýndan 16 Aralýk 2005 Cuma günü düzenlenen "AB Sürecinde Biyodizel" Sempozyumuna katýlarak bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Sempozyumun "Türkiye'de Biyodizel Ekonomisi" baþlýklý ilk oturumunu Prof. Dr. Fikret AKINERDEM yönetti. Oturumda, Prof. Dr. Hüseyin ÖÐÜT, Yrd. Doç. Dr. H. Okyay MENTEÞ, Yrd. Doç. Dr. Hidayet OÐUZ, Arþ. Gör. Tanzer ERYILMAZ, TARÝÞ Pamuk Genel Koordinatörü Levent GÖKTUNA ve TÜGEM Genel Müdürü Dr. Hüseyin VELÝOÐLU birer sunum yaptý. Eski Bakan Prof. Dr. Ekrem PAKDEMÝRLÝ'nin Baþkanlýðýný gerçekleþtirdiði "Avrupa Birliði'nde Biyodizel" baþlýklý ikinci oturumda da, Belçika'dan CEN-AB Standart Komisyonu Üyesi Guido De JONGH ve Ýtalya DESMET'ten Francesco SORAGNA'nýn birer sunumu oldu. AÜZF 1. SINIF ÖÐRENCÝLERÝNE UYUM PROGRAMI 19 Eylül 2005 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Öðretim Yýlý 1. Sýnýf Öðrencileri Fakülte Uyum Programý, 19 Eylül 2005 Pazartesi günü gerçekleþtirildi. Fakültede düzenlenen tören, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, Peyzaj Mimarlarý Odasý Baþkaný Ayþegül ORUÇKAPTAN ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðrenci Etkinlikleri Komitesi Üyesi Doç. Dr. Selma ÜLGENTÜRK'ün açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Tören beðeniyle izlendi. 14

15 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ BBC: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Ekim 2005'te BBC Türkçe Servisi muhabirinin sorularýný yanýtladý. GÜNAYDIN, BBC ile ODA'mýzda yaptýðý röportajda, "AB Müzakere Sürecinde Tarým Sektörümüzün Durumu" konusunda bilgi verdi. TRT: ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN GAP TV'de 4 Ekim 2005'te yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna katýlarak, "AB ve Tarým" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TRT GAP TV'de 20 Ekim 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna, GAP Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan KILIÇ ile beraber katýlarak, ODA'mýz görüþlerini açýkladý. GÜNAYDIN, AÜZF Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN ve ODTÜ Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Erol ÇAKMAK ile birlikte TRT-2'de 24 Ekim 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Büyüteç" Programýna konuk oldu. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 17 Kasým 2005 Perþembe günü, TRT 3'te saatleri arasýnda yayýmlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýnda, "TÝGEM Ýþletmelerinin Kiraya Verilmesi" konusundaki görüþleri-mizi açýkladý. Programa, TÝGEM Genel Müdürü Ýsmail Hakký SAYIN da katýldý. GAP TV'de 21 Kasým 2005 pazartesi günü yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" programýna, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER katýlarak, "Toprak Reformu" konusunda görüþlerini dile getirdiler. Baki Remzi SUÝÇMEZ, 6 Aralýk 2005 tarihinde TRT Trabzon Radyosu'nun yayýnýna telefonla katýlarak, AB Müzakere Çerçeve Belgesi gereði baþlayan "Tarým ve Kýrsal Kalkýnma konu baþlýklarýndaki Tarama Süreci" hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, 12 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda GAP TV'de yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" programýna konuk olarak, Ziraat Mühendislerinin ve Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini dile getirdi. Meslektaþlarýmýz da programa canlý telefon baðlantýsý ile katýlarak, görüþlerini aktardýlar. GÜNAYDIN, 13 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, "AB Tarým Müzakereleri" konusunda ODA görüþlerimizi dile getirdi. KANAL TÜRK: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 8 Eylül 2005'te Kanal Türk TV'de saatleri arasýnda yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" p-rogramýna katýlarak, uygulanan tarýmsal destekleme sistemi ve üreticiye yansýmalarý konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, 30 Eylül 2005'te Kanal Türk TV'de saatleri arasýnda canlý olarak yayýnlanan "Söz Meclisi" programýna konuk olarak, AB-Türkiye konusunda deðerlendirmelerde bulundu. CHP Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Oðuz OYAN, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN ve ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 11 Aralýk 2005'te saat 23.00'te Kanal Türk'te yayýnlanan "Farklý Bakýþ" programýnda, "AB Süreci ve Türk Tarýmýna Etkileri" konusundaki görüþlerini dile getirdiler. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Kanal Türk TV'de 27 Aralýk 2005 Salý günü saatleri arasýnda canlý yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" programýna katýlarak, "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. AVRASYA TV: ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, Avrasya TV'de 5 Eylül 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan programa katýlarak, organik tarýmla ilgili ODA görüþlerimizi açýkladý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Avrasya TV muhabiri ile 9 Eylül 2005'te ODA'mýzda yaptýðý görüþmede, gündemdeki geliþmelerle ilgili deðerlendirme-lerde bulundu. GÜNAYDIN, 19 Eylül 2005'te saat 21.00'de Avrasya TV'nin canlý yayýnýna katýlarak, toprak ve TÝGEM konularýndaki geliþmeleri anlattý. GÜNAYDIN, Avrasya TV'de 12 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Tarým Dünyasý" Programýna katýlarak, "Biyodizel Uygulamalarý" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, ART TV'de 26 Aralýk 2005 Pazartesi günü saatleri arasýnda yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna katýlarak, "DTÖ ve son geliþmeler" konusunda ODA görüþlerimizi aktardý. KANAL B: ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 9 Ekim 2005'te saat 11.00'de Kanal B TV'nin yayýnýna konuk olarak, "AB Müzakere Çerçeve Belgesi" konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý. GÜNAYDIN, 12 Aralýk 2005'te Kanal B muhabiri ile ODA'mýzda bir röportaj yaparak, 2005 yýlý deðerlendirmeleri ve 2006 yýlý öngörülerini anlattý. GÜNAYDIN, Kanal B'de 23 Aralýk 2005'te saatleri arasýnda yayýnlanan "Habercinin Saati" programýna da katýlarak, "AB Müzakere Sürecinde Tarým" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. TV 5: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 8 Aralýk 2005'te TV 5 muhabiri ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý önünde bir röportaj yaptý. GÜNAYDIN, "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" kapsamýnda, zor koþullar altýnda çalýþan Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýný gündeme getirerek, çözüm önerilerini sýraladý. TV 8: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Eylül 2005'te TV 8'de saatleri arasýnda yayýnlanan "Yeni Vizyon" programýna katýlarak, "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý. ULUSAL KANAL: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Eylül 2005'te Ulusal Kanal'da saatleri arasýnda yayýnlanan "Yedi-Dokuz" programýna konuk olarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. 15

16 YAZILI BASINDA A ODAMIZ BAÞBAKAN'DAN SUÇ DUYURUSU BEKLEYENLER VAR! - MÝLLÝYET ÜRETÝCÝ DE TÜKETÝCÝ DE MAÐDUR - REFERANS TOPRAK VE KORUMA VE ARAZÝ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝ'NDE DEÐÝÞÝKLÝK - REFERANS (ANADOLU AJANSI) REFORM ÝÇÝN AYDIN-KÖYLÜ BÝRLÝKTELÝÐÝ GEREKÝYOR - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK vtarim REFORMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ANAYASA'YA AYKIRI DAVRANIY- OR - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK ÜRETÝCÝ ÝLE ALAY EDÝLDÝ - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK TARIMDA TARAMA SÜRECÝ: GERÇEK NÝYETLER ÞEKÝLLENÝYOR - BÝRGÜN GAZETESÝ TARIM BÖYLE ÇÖKERTÝLÝYOR - CUMHURÝYET BUÐDAY EKÝMÝ AZALDI - REFERANS TARIMA AYRILAN KAYNAK YETERSÝZ - REFERANS - 12 ARALIK 2005 ZMO: TARIMSAL SORUNLAR BÜYÜYOR - EVRENSEL MÜZAKERELERE 'TEKNÝK BAKIÞ' ELEÞTÝRÝSÝ - EVRENSEL TOPRAK KORUMA YASASI KAÇAK TARIM ARAZÝLERÝNÝ KAYIT ALTINA ALAMADI - REFERANS - 6 ARALIK 2005 TÜRKÝYE ÞÝMDÝ DE 5 ARALIK ÝÇÝN HAZIRLANIYOR - DÜNYA GIDA - KASIM KÖYE 1000 TARIMCI PROJESÝNDE SORUNLAR BÜYÜYOR - DÜNYA GIDA - KASIM 2005 TARIM VE KÜLTÜRLERARASI DÝYALOG - DÜNYA GIDA - KASIM 2005 GIDA KONTROLÜ DÝN ADAMLARINA MI BIRAKILIYOR? - EVRENSEL AB SÜRECÝNDE TARIM TARTIÞILIYOR - EVRENSEL ÇUKUROVA'DA BUÐDAY EKÝMÝ BURUK BAÞLADI - EVRENSEL GÖKÇEADA 1. EKOLOJÝ ÞENLÝÐÝ VE ÇALIÞMA ATÖLYELERÝ YAPILDI - GÖKÇEADA - SONBAHAR'2005 TOPRAK REFORMU KÝMÝN ÝÇÝN? - EVRENSEL TOPRAK REFORMU KONGRESÝ BAÞLIYOR - EVRENSEL KOPENHAG ÖLÇÜTLERÝ YERÝNÝ TARIM ÖLÇÜTLERÝNE BIRAKTI - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK BÝN KÖYE BÝN TARIMCI TASARIMI ZORDA - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK TOPRAK REFORMU - CUMHURÝYET / IÞIK KANSU TONLARCA ET KAPIDA BEKLÝYOR - EVRENSEL 'TÜRBAN KURBANI MI?' - CUMHURÝYET ODA'DAN DESTEK - EVRENSEL GIDA GÜVENLÝÐÝNDE AVRUPA STANDARTLARI "NEOLÝBERAL ÝMAN" YILLARININ TARIM SEKTÖRÜNDE YARATTIÐI TAHRÝBAT - TEORÝ DERGÝSÝ - EKÝM 2005 GIDA GÜVENLÝÐÝNDE AVRUPA STANDARDI LABORATUVARDAN GEÇÝYOR - REFERANS 'TARIM VE GIDADA AB VE DTÖ'YE DÝKKAT' - EVRENSEL ZMO: PROJE SORUNLU ÝÞLÝYOR - EVRENSEL 'AB, TÜRKÝYE TARIMINI TASFÝYE EDECEK' - EVRENSEL ZMO BAÞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN: BÝLGÝ KÝRLÝLÝÐÝ VAR - EVRENSEL ODALAR SEMPOZYUM DÜZENLÝYOR - EVRENSEL DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU BUGÜN - DÜNYA KÖY TAVUKÇULUÐU TEHLÝKEDE - EVRENSEL HEM BEREKETÝN, HEM DE KITLIÐIN SÝMGESÝ: ZEYTÝN - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK DEVLET ÜRETÝM PLANLAMASI ÝLE ZEYTÝNCÝYÝ YÖNLENDÝRMELÝ - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK GÖKÇEADA TARIM ZÝRVESÝ - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK EMEK-SERMAYE ÇELÝÞKÝSÝ - CUMHURÝYET - ANKARA KULÝSÝ/IÞIK KANSU ÝNSANCA YAÞAM ÝSTEDÝLER - EVRENSEL ZMO: AB TARIM ÜRÜNLERÝ TÜRKÝYE PAZARINI DOLDURACAK - MÝLLÝ GAZETE TARIMI AB'YE UYDURMAK ÝÇÝN 20 MÝLYAR EURO GEREKLÝ - HÜRRÝYET ZMO BAÞKANI GÜNAYDIN: UYUMUN MALÝYETÝ 20 MÝLYAR AVRO - CUMHURÝYET TARIMDA UYUMA 20 MÝLYAR EURO GEREK - DÜNYA TARIM KRÝTERLERÝ GÖÇ YARATACAK - EVRENSEL MÜZAKERE DEÐÝL TAVÝZ SÜRECÝ - CUMHURÝYET ÜRETÝCÝ ARTIK KARNINI DOYURAMIYOR - EVRENSEL ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI, ÇÝFTÇÝ DOSTU SADULLAH USUMÝ'YÝ ANDI - CUMHURÝYET KALKINMA DEÐÝL RANT - EVRENSEL "ÇÝFTÇÝNÝN TEPKÝSÝ ARTACAK" - CUMHURÝYET TARIM ÝLACININ SADECE % 4'Ü MASUM - SABAH AVRUPA'DA YASAKLI TARIM ÝLAÇLARI TÜRKÝYE'DE SERBEST - ZAMAN TARIMDA IMF YIKIMI - EVRENSEL GIDA GÜVENLÝÐÝ TEHLÝKEDE - EVRENSEL GÖKÇEADA EKOLOJÝ ÞENLÝÐÝ YAPILDI - CUMHURÝYET TARIM/HAY- VANCILIK 'ÜZÜM ALANLARI YOK OLUYOR' - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK BÝLÝMADAMLARI GDO'YU TARTIÞTI - EVRENSEL ÜRETÝCÝLER HÜKÜMETÝ UYARDI - EVRENSEL TMO, MISIRDA MÜDAHALE ALIMLARINA BAÞLADI - DÜNYA TARIM ÝLACI YÝYORUZ - CUMHURÝYET PAMUK ÜRETÝCÝSÝ FÝYAT BEKLÝYOR - EVRENSEL SOFRADA HUZURSUZ OLANLAR ÝÇÝN 10 SORUDA 'HORMONLU GIDALAR' - AKTÜEL - 30 AÐUSTOS - 5 EYLÜL 2005