Ahmet Emin Ahlatcý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Emin Ahlatcý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu."

Transkript

1 Ýmar Komisyonu eski Baþkaný, stad alanýnýn satýþý ile ilgili açýklama yaptý; Bu proje þehrin hayrýna bir iþ deðil BIRAKIN BUNLARI DA ÝÞÝNÝZE BAKIN! BEKÝROÐLU NEREYE KOÞUYOR? Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda oluþturulan AK Parti Ýl Yönetim Kurulu'nda 3 ismin tüzüðe aykýrý olarak görevden alýndýklarý iddialarýný gündeme getirdiðimiz 'Görevden alýndýlar ama iddialar bitmedi' baþlýklý yorumumuza cevap gecikmedi. * SAYFA 4 DE yýllarý arasýnda Belediye Ýmar Komisyon Baþkanlýðý yapan Nurullah Saðlamkaya, belediye tarafýndan satýþý yapýlan stad alanýna yapýlacak konut projesi ile ilgili açýklamasýnda, "Bu proje þehrin hayrýna bir iþ deðil." diyerek, projeden vazgeçilmesi gerektiðini söyledi. Eski Ýmar Komisyon Baþkaný Nurullah Saðlamkaya, yaptýðý yazýlý açýklamada, stad alanýnýn satýþ ihalesi ve ardýndan söz konusu alana yapýlmasý planlanana konut projesini, farklý açýlardan deðerlendirerek, ulaþým, çevre ve rant baþlýklarý altýnda görüþlerini paylaþtý. * HABERÝ 5 DE Ahlatcý Piyango ya yeniden talip ÇORUM 17 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Nurullah Saðlamkaya Fiyatý : 40 Kuruþ Ahmet Emin Ahlatcý Baðcý nabýz yokladý, vatandaþ seçim dedi Milli Piyango ihalesini kazanan Net-Hitay Ortak Giriþim Grubu nun kur farkýndan dolayý ihaleden çekilmesinin ardýndan, ihale ikinci olan iþadamý Ahmet Ahlatcý nýn yer aldýðý ERG-Ahlatcý Grubu na kaldý. * HABERÝ 2 DE Sorumluluktan kaçanlarýn hesabý sandýkta görülecek AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Yazýçarþý, Dodurga ve Osmancýk ta koalisyon çalýþmalarý ve seçim ihtimali ile ilgili esnafýn görüþlerini aldý. Vatandaþýn nabzýný yoklayan Cahit Baðcý, görüþmelerin tümünde vatandaþýn yeniden seçim istediðinin ortaya çýktýðýný belirterek, Millet, koalisyon sürecinde sorumluluktan kaçanlarý çok iyi gördü. Bunun hesabýný da sandýkda soracak dedi. Feci kaza Tosya Caddesi nde meydana geldi. Orhan Öztürk ün acý günü Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. * HABERÝ 6 DA PKK diz çökmeye mahkûm * HABERÝ 7 DE AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu. TOBB EML eðitime açýlýyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inþa edilen Endüstri Meslek Lisesi, eðitim öðretim yýlýndan itibaren eðitim faaliyetlerine baþlayacak. * HABERÝ 5 DE Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Türkiye nin dýþ mihraklar tarafýndan sevk ve idare edilen, içerdeki hainler tarafýndan uygulamasý yapýlan karanlýk oyunlar ile zayýf Fatih Yücel düþürülmeye, etkisizleþtirilmeye çalýþýldýðýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Araçlarýn saðlýk belgesi: EKSPERTÝZ RAPORU Otomobil sektöründe ekspertiz hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artýyor. Özellikle ikinci el araç alým-satýmýnda tercih edilen uygulama ile otomobil veya ticari araçlar tepeden týrnaða mercek altýna alýnýyor. Kamu Sen Ýl Baþkaný Toplu Sözleþme Görüþmeleri nin tam bir hayal kýrýklýðý olduðunu söyledi. Tam bir hayal kýrýklýðý * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, toplu sözleþme görüþmelerini deðerlendirdirerek, Tam bir hayal kýrýklýðý. dedi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB de yer alan TOBB EML binasýný inceledi. * HABERÝ 4 DE

2 2 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Ahlatcý Piyango ya yeniden talip Milli Piyango ihalesini kazanan Net-Hitay Ortak Giriþim Grubu nun kur farkýndan dolayý ihaleden çekilmesinin ardýndan, ihale ikinci olan iþadamý Ahmet Ahlatcý nýn yer aldýðý ERG-Ahlatcý Grubu na kaldý. Hürriyet Ekonomi de yer alan habere göre, ek süre talep ettiklerini belirten Ahmet Emin Ahlatcý, Milli Piyango ihalesi için hâlâ istekli olduklarýný belirterek, Türkiye deki siyasi geliþmeler dolar üzerinde olumsuz etki yarattý. Erken seçim havasý aðýr basýnca dolar bir anda 2.84 ü aþtý. Þimdi beklemedeyiz. Hâlâ istiyoruz ancak kur farký alýnmamalý. dedi. Hürriyet te yer alan haber þöyle: Dolarýn 2.84 TL yi aþmasý Milli Piyango ihalesini ikinci kez zora soktu. Net-Hitay Ortak Giriþim Grubu nun nisan ayýnda kur artýþý nedeniyle 3.2 milyar dolarlýk ihaleden çekilmesinin ardýndan, ihale 2 nci olan ERG-Ahlatcý Grubu na kalmýþtý. Kur artýþýnýn sürmesi nedeniyle ek süre talep ettiklerini söyleyen Ahlatcý Kuyumculuk Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Emin Ahlatcý, Hala istiyoruz ancak 2.3 milyar liralýk kur farkýný ödemek istemiyoruz dedi. Dolar kurundaki hýzlý yükseliþ KDVdahil 3.2 milyar dolar ile son dönemlerin en büyük özelleþtirmesi olan Milli Piyango yu ikinci kez vurdu. 15 Temmuz 2014 tarihinde yapýlan ihaleyi KDV dahil 3.2 milyar dolara kazanan Net-Hitay Ortak Giriþim Grubu, dolar kuru nisan ayýnda 2.70 TL olunca 2 nci defa süre uzatýmý istemiþ ancak kur farký 1.7 milyar TL yi aþýnca ihaleden çekilmiþti. Piyango, ihalede ikinci olan ERG-Ahlatcý Grubu nda kalmýþtý. Nisan ayýnda hazýrýz açýklamasý yapan þirket, dolar kurunun 2.84 TL ye çýkmasýnýn ardýndan köþeye sýkýþtý. Ahlatcý Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Emin Ahlatcý, Ýhalenin yapýldýðý 15 Temmuz 2014 te dolar kuru 2.12 TL ydi. TL karþýlýðý KDV dahil, 6.8 milyar lira yapýyordu. Oysa bu rakam bugün 9.1 milyar TL yi aþtý. Aradaki fark 2.3 milyar TL ye çýktý. En azýndan aradaki kur farkýnýn talep edilmemesini istiyoruz dedi. BÝZ DE ZAMAN ÝSTEDÝK Kurdaki artýþa dikkat çeken Ahmet Emin Ahlatcý, þu deðerlendirmeyi yaptý: Milli Piyango özelleþtirmesinde baþýndan beri çok iddialýydýk. Ancak 15 Temmuz da yapýlan ihaleyi Net-Hitay Ortak Giriþim Grubu kazanmýþtý. Nisan ayýnda tekrar süre uzatýmý istemiþlerdi. Maliye Bakanýmýz da süre uzatýmý verilmeyeceðini ve ikinciyle yola devam edileceðini açýkladý. Nisan ayýnýn sonuna doðru bize teblið edildi. Biz de hazýrlýklara baþladýk. Ancak bu süre içerisinde beklenemedik siyasi geliþmeler yaþandý. Aradaki kur farký çok büyüdü. Bunun için zaman Ahmet emin Ahlatcý istedik. Henüz bize geri dönüþ olmadý. ÇALIÞMALARA DEVAM Milli Piyango için hala istekli olduklarýný vurgulayan Ahmet Emin Ahlatcý, þöyle devam etti: Türkiye deki siyasi geliþmeler dolar üzerinde olumsuz etki yarattý. Önceki gün yapýlan görüþmelerden bir koalisyon çýksaydý, dolar 2.65 e gerilerdi. Ancak erken seçim havasý aðýr basýnca dolar bir anda 2.84 ü aþtý. Þimdi beklemedeyiz. Geliþmeleri yakýndan takip ediyoruz. Milli Piyango ile ilgili çalýþmalarýmýza da ara vermeden devam ediyoruz. Ýhale sürecinde neler yaþandý * 15 Temmuz 2014: Milli Piyango ihalesini Net-Hitay Ortak Giriþim Grubu KDVdahil 3.2 milyar dolara kazandý. Dolar kuru TL ydi. * 22 Aralýk 2014: Net Holding, 26 Þubat 2015 tarihinde lisans sözleþmesini imzalamak üzere, Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý na davet edildiðini duyurdu. Dolar kuru TL ye yükseldi. * 26 Þubat 2015: Net-Hitay Ortak Giriþim Grubu lisans sözleþmesini imzalamak için ek süre talep etti. Dolar kuru TL oldu. * 10 Mart 2015: Ýhalede Net Þans-Hitay Ortak Giriþim Grubu na lisans sözleþmesi imzalamak için verilen süre 15 Nisan a kadar uzatýldý. Dolar kuru TL oldu. * 14 Nisan 2015: Net Holding, lisans sözleþmesinin imzalanmayacaðýný ve ek süre istediðini bildirdi. Dolar kuru TL olmuþtu. * 15 Nisan 2015: Maliye Bakaný Mehmet Þimþek: Milli Piyango da süre uzatýmý daha önce yaptýk. Dolayýsýyla muhtemelen bir süre uzatýmý söz konusu olmayacak. Ýhalede muhtemelen ikinci olanla süreç baþlayacak dedi. Dolar kuru TL yi buldu. * 22 Nisan 2015: Milli Piyango ihalesinde 2 nci olan ERG-Ahlatcý Grubu na teblið edildi. Dolar kuru: TL ye inmiþti. * 14 Aðustos 2015: Ahlatcý, kur farkýnýn yükseldiðini ve ihalenin ilk yapýldýðý günkü kurun dikkate alýnmasýný talep etti. Dolar kuru: 2.84 TL oldu. 15 bin piyango bayisi tedirgin MÝLLÝ Piyango özelleþtirmesinin ardýndan 1 yýl geçtiðine dikkat çeken Ýstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odasý Baþkaný Ahmet Yazýcý, Türkiye deki 15 bin bayimiz tedirgin. Belirsizlik yatýrýmcýlarý da üzüyor. Artýk bu iþ bitmeli. Çünkü sektörün bekleyen birçok sorunu var. Bu sorunlar birikiyor. Böyle olunca da þans oyunlarý pazarý büyümüyor. Sektörde çalýþan herkes tedirgin diye konuþtu. (Ç.HAK:2502) AS MOTOR DAN 2015 YAZ KAMPANYASI Bütün Motosiklet ve Aksesuarlarda 9 Taksit. MONT KASK aksesuar çeþitleri Y E T K Ý L Ý B A Y Ý Ý HONDA CBF 150 HONDA PCX 150 MONDÝAL EVO-3 ARORA E-BÝSÝKLET (Ç.HAK:2255) Cengiz Topel Caddesi No: 46 ÇORUM - Tel: Fax:

3 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS

4 4 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS BIRAKIN BUNLARI DA ÝÞÝNÝZE BAKIN! BEKÝROÐLU NEREYE KOÞUYOR? Öte yandan zaman içinde gördüðümüz bazý eksik ve yanlýþlarý vazifemiz gereði Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda oluþturulan AK Parti Ýl Yönetim Kurulu'nda 3 üslubunca bu köþede dile getirdik. ismin tüzüðe aykýrý olarak görevden alýndýklarý iddialarýný gündeme getirdiðimiz Meselâ; ilk icraatlardan biri olarak Bekiroðlu'nun özel otomobilinin plakasýnýn 'Görevden alýndýlar ama iddialar bitmedi' baþlýklý yorumumuza cevap gecikmedi. '001' þeklinde deðiþmesi, Cevap dediysek; yapýlmayan yönetim toplantýlarýný yapýlmýþ gibi göstererek * Partiye hizmet aracý olarak alýnan VIPminibüse çakar lamba ve siren yönetim kurulu üyeliðinden düþürüldüðü iddia edilen bir ismin maðduriyetini dile takýlmasý, getirdiðimiz yoruma yazýlý veya sözlü bir açýklama yapýldýðýný düþünmeyin. * Baþkalarýnýn hayat hakkýna saygý anlamý da taþýyan engelli rampasýna koskoca Tahmin edileceði üzere AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu kendince doðru minibüsün fütursuzca parkedilmesi, olduðuna inandýðý bir yönteme tevessül etti. Parti yönetiminde kendisine yakýn * Seçim döneminde sosyal medyada yoðun bir gayret(!) sarfedilmesi, olduklarý bilinen bazý isimler, HAKÝMÝYET aboneliklerini iptal ettiler. Bekiroðlu * Sahaya inip harýl harýl çalýþma yapmak, vatandaþa dokunmak, dertleri ile vesilesiyle böyle bir gazete(ci) cezalandýrma(!) metoduyla ilk defa karþýlaþmýyoruz. dertlenmek yerine, parti genel merkezinin icat ettiði TPS (Toplam Performans Neticede herkes kendine yakýþaný yapýyor. Sistemi) adý verilen modele gayet güzel entegre olunmasý, ÇOK ÞAÞIRTICI DEÐÝL * 7 Haziran seçimi sonrasýnda Çorum'da bir önceki genel seçime göre partinin Esasýnda HAKÝMÝYET aboneliðinin iptal edilmesi, hele hele bir siyasetçinin en 30 bin oy kaybetmesine raðmen, il baþkanýnýn ýsrarla baþarýdan bahsetmesi, hatalarýný, son baþvurmasý gereken bir tercih olmasý gerekirken, mevzu Bekiroðlu örneðindeki eksiklerini, yanlýþlarýný görmezden gelerek özeleþtiriden kaçýnmasý vs., vs gibi þahsiyetler olunca doðal görülebilir. Yüksek egolardan, makûl eleþtirilerin baþta * Son olarak, Bekiroðlu'nun yönetimde yaptýðý deðiþimin arkasýndaki iddialarý nefisleri olmak üzere toplumun her kesimine yön vereceðini düþünmeleri gözardý etmeyerek gündeme getirmemizin ardýndan güya bizi cezalandýrmak için beklenemez. Üstelik bir maðduriyeti dillendirmenin gazetecinin asli vazifesi olduðu abone iptali yoluna gidilmesi. hiç akla bile gelmez. Bir de iþine gel (me)me durumu var tabi. Haksýzlýða yol açana iktidarýn il baþkaný, milletvekili, baþbakaný, cumhurbaþkaný olsa bile yazýlýp çizilmesi, Bu abone iptalini biraz açacak olursak, biz 25 yýldýr bu durumlarý çok gördük. hatta 'dur' denilmesi gerektiðinin farz olduðu bilincinden uzak bir mantýktan baþka ne Gördüklerimiz þimdi görülmemektedirler beklenebilir ki ABESLE ÝÞTÝGALE VAKTÝMÝZ YOK Bu mantýkla düþünmeye devam edersek; kiþiliðinden deðil koltuðundan güç alan Þahit olduðumuz þýmarýklýklarý yazarken bile utanýyorum aslýnda. Türkiye bir iktidarýn -istisnalar hariç- yerel temsilcileri kamuda, özel sektörde herkese tahakküm ateþ çemberi içinde. Þehit haberleri ile canýmýz yanarken, burada birilerinin kaprisleri, eder, keyfî icraatlarda bulunur, talebini dile getiren vatandaþa sinirlenip alay eder, ileri iktidar hýrslarý, makam-mevki hazýmsýzlýklarý ile uðraþmak abesle iþtigal gibi geliyor. giderek hakaretten geri durmaz, isminin önündeki sýfatý unutup toplumun gözü önünde hal, hareketlerine dikkat etmez, gazeteleri de istediði gibi yönlendirebilir. Ancak diðer taraftan da, son seçimde vatandaþtan aldýðý uyarýyla sarsýlan AK Sonuç itibariyle asla eleþtiril(e)mez, daima övülür. Parti'nin, taþra teþkilatýnda temsil yetkisi verilen isimlerin (istisnalar hariç) partilerine, dolayýsýyla memlekete, mütedeyyin kesime verdikleri zararý gözardý edemiyoruz BEKÝROÐLU DEMÝÞTÝK DEÐÝL MÝ? maalesef. Ufukta yeniden bir seçim görünüyor. AK Parti nin yerel aktörleri bu Þimdi bunlar ýþýðýnda Bekiroðlu'na bakarsak; atamayla göreve gelen Bekiroðlu, anlayýþla devamederlerse neticenin çok fazla deðiþeceðini tahmin etmek zor deðil. kýsa bir süre sonra yapýlan kongrede tek liste ile seçime girdi ve AK Parti il baþkaný seçildi. Ýlk etapta Bekiroðlu'nun þahsý deðil ama geçmiþte yakýn olduðu bir kaç isimle Diyeceðim odur ki; býrakalým bu abidik gubidik ego tatminlerini, eleþtirilemez diyaloðumuzda, onun partisi ve Çorum için olumlu isim olacaðý telkinleri geldi. havalarýný da Çorum'un, memleketin çözüm bekleyen ciddi sorunlarý ile ilgilenelim. Hatta o zamanlar Çorum'da iktidar partisinin il baþkaný olmasý hasebiyle bu Bizim boþ iþlerle uðraþmaya vaktimiz de, böyle bir lüksümüz de yok. Doðruyu mevkide kýsmen çýtanýn düþtüðünü de bilerek memlekete güzel hizmetler yapýlacaðý yazýyoruz, maðdurun sözcüsü oluyoruz diye ne ceza(!) verirlerse versinler. Hak umuduyla olumlu yorumda bulunduk. Ama biraz erkenmiþ. doðrunun yardýmcýsýdýr. Tam bir hayal kýrýklýðý Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, toplu sözleþme görüþmelerini deðerlendirdirerek, Tam bir hayal kýrýklýðý. dedi. Sendika merkezinde düzenlenen toplantýya, Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih Gök ile sendika yöneticileri katýldý. Konuþmasýna Türkiye'de yaþanan terör olaylarýný lanetleyerek, þehitleri ise rahmetle anarak baþlayan Türkiye Kamu- Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, toplu sözleþme ile ilgili açýklamalarda bulundu yýlýnda baþlayan ve 2010 yýlýna kadar Türkiye Kamu-Sen öncülüðünde yürütülen toplu görüþme süreçlerine bir anlam ve ciddiyet kazandýrmak için her türlü mücadeleyi verdiklerini belirten Aydýn, 'Toplu sözleþme hakkýmýz gasp edilmiþ olmasýna raðmen memurlarýmýz ve emeklilerimiz adýna sayýsýz kazanýma imza atmýþtýk." dedi. '2010 yýlýndan beri ise sarý sendika, hükümet iþbirliði ile toplu pazarlýk masasýnýn ciddiyetine gölge düþürülmekte; memur ve emeklilerin umutlarýyla oynanarak, rakamlar çarpýtýlarak, çeþitli þovlar vasýtasýyla toplu pazarlýklar, þahsi menfaat saðlama aracý haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr.' diyen Aydýn, þöyle dedi: "Bu yýl da aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaþýmýzý yakýndan ilgilendiren toplu sözleþme görüþmeleri yetkili konfederasyon ve hükümet eliyle yine çadýr tiyatrosuna dönüþtürülmüþtür. 'Emekli ve memurlarýmýz ümitlendirildi ' Bugüne kadar hiç görülmemiþ bir þekilde hükümetin teklifini basýnýn karþýsýnda açýklayacaðýný söylemesi, televizyonlar karþýsýnda merakla bekleyen emekli ve memurlarýmýzý ümide sevk etmiþ, geçmiþ yýl kayýplarýný da dikkate alarak Hükümetin %10+10 gibi bir teklifle masaya gelebileceði izlenimi oluþmuþtur. ÜMÝTLER SUYA DÜÞTÜ Ancak Bakanýn açýklamalarýyla memur ve emeklilerimizin umudu suya düþmüþ, hayalleri yýkýlmýþ, beklentileri boþa çýkmýþtýr. TAM BÝR HAYAL KIRIKLIÐI 2013 yýlýnda yaþanan toplu sözleþme fiyaskosunun yaralarý sarýlmamýþken, memur ve emeklilerimize 2016 yýlý için yüzde 4+4, 2017 yýlý için yüzde 3+3 zam teklifi tam bir hayal kýrýklýðý olmuþtur. Memur ve emeklilerimizin yaþadýðý bu hayal kýrýklýðý, amatörce kurgulanmýþ bir sahne ile sözde yetkili konfederasyon ve sendikalarýn televizyon þovuna dönüþtürülmek istenmiþtir. Çalýþma ve Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in teklifini sunmasý üzerine ayaða kalkan yetkilendirilmiþ konfederasyon baþkaný, güya masayý terk edermiþ gibi yaparak, milyonlarýn gözü önünde bir kez daha "Hak nasýl alýnamaz" dersi vermiþtir. Bizler gibi televizyonlarý baþýnda umutla bekleyen milyonlar da Ali Yalçýn ile birlikte Memur-Sen heyetinin ceketlerini düðmeleyerek ayakta beklemesine ve ayakta konuþmasýna bir anlam verememiþtir. Kamu Sen Ýl Baþkaný Toplu Sözleþme Görüþmeleri nin tam bir hayal kýrýklýðý olduðunu söyledi. Bu tutum tarafýmýzca, yetkilendirilmiþ konfederasyonun aða babalarýna biat fotoðrafý ve %4+4'e saygý duruþu þeklinde deðerlendirilmektedir. Bunun yaný sýra, Sayýn Faruk Çelik'in tekliflerini açýkladýktan sonra Türkiye Kamu-Sen'in deðerlendirmelerini almadan adeta korkarak masadan kalkmasýný anlamakta zorlanýyor, bu anti demokratik tutumundan dolayý kendisini kýnýyoruz. Televizyonlarýn karþýsýnda memurlarý kahreden bu rakamlarý açýklama cesaretini gösteriyorsunuz ama sendikalarý dinlemekten imtina ediyorsunuz. Bu tavýr Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakaný'na yakýþmamýþtýr. Memur-Sen'in masayý terk ettiði ise doðru deðildir.masayý terk eden bunu kurduðu cümlelerle de anlatýr. Bakan'a kibarca 3-5 kelime söylemek, "Toplantý bitmiþtir" demek nasýl oluyor da masayý terk etmek oluyor.masayý terk eden, "Bu teklifi reddediyorum; bu teklifle masada oturmayý kabul etmiyorum" der ve çýkardý. Bakan'ýn karþýsýnda milyonlarýn haklarýný koruma cesaretini gösteremeyenlerin, mikrofon baþýnda ucuz kahramanlýða soyunmasý ise tam anlamýyla bir kara mizah örneðidir. Milyonlarca memur ve emekli buradan çýkacak sonuçlarý beklerken, her defasýnda iktidarýn kuyruðuna takýlarak memurun ve emeklinin sorunlarýný sümen altý eden çarpýk sendikal anlayýþý da kýnýyoruz. Toplu sözleþme görüþmeleri bir kez daha bilindik bir oyuna sahne olmaktadýr. Oyunun yönetmeni de, figüranlarý da, sonuçlarý da bellidir. Kýsacasý toplu sözleþme masasýnda 2013 yýlýndan bu yana deðiþen bir þey yoktur. Sadece Ahmet gitmiþ; Ali gelmiþtir. Biz memur ve emeklilerimiz açýsýndan umut ýþýðý içermeyen bu oyunun sonuçlarýnýn birilerinin kurguladýðý gibi olmamasý için mücadelemizi sürdüreceðiz yýlý için yüzde 4+4, 2017 için yüzde 3+3 zam teklifini insaf ölçülerinde görebilmek mümkün deðildir. Bilindiði gibi geçen yýl enflasyon yüzde 8,17 olmuþ ve memurlar enflasyonun altýnda bir zam alarak yýlý zararla kapatmýþlardýr. Türkiye Kamu-Sen olarak kýrmýzýçizgimizi 2014 ve 2015 yýlý kayýplarýmýzýn karþýlanmasý þeklinde belirlemiþtik. Geçtiðimiz yýllardaki kayýplarýmýzý dikkate almayan, böylesine sorumsuz bir hükümet anlayýþýný kýnýyoruz. Memurlarýn kayýplarýný yok sayan sorumsuz sendikal anlayýþý kýnýyoruz yýlýnda attýðý imza sebebiyle kamu çalýþanlarýný 123 liraya mahkûm eden ve enflasyon farký istemeye bile cesareti olmayan konfederasyonun kendi ayýbýný ortadan kaldýrmak için hiçbir mücadele sergilememesini de kýnýyoruz. Memur ve emeklilerimizi masada unutan bir konfederasyonun, kayýplarýn telafisiyle ilgili herhangi bir talebinin olmamasý, geçmiþ yýl zararlarýný toplu sözleþme masasýna taþýmaya cesaret edememesi, bütün kamu çalýþanlarý ve emeklilerimiz tarafýndan dikkate alýnmalýdýr. Kamu iþçisine ve emeklisine bu yýl için %11,3 zam oraný ve 500 lira iyileþtirme verilirken, memura yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 verilmesi teklifini hakaret olarak algýlýyoruz. Hükümetin bu kabul edilemez teklifini reddediyoruz.türkiye Kamu-Sen'in talepleri bellidir. Ciddi bir ekonomik sýkýntý içerisinde, hayatlarýný güçlükle devam ettiren memur ve emeklilerimiz için biz, geçmiþ dönem kayýplarýný da hesap ederek %22'lik bir zam ve ilave olarak da taban aylýða seyyanen net 150 lira verilmesi talebinde bulunduk. Bu talebimiz karþýsýnda %4+4 zam teklifi ile gelinmesi ciddiyetsizliktir; abesle iþtigaldir.geçmiþ dönem kayýplarýnýn telafisini içermeyen bir teklif, "2014 ve 2015 kayýplarýnýzýn üstüne buz gibi soðuk bir su için" demektir. Memuru ve emekliyi sefaletin karanlýk dehlizlerine mahkûm eden bu tavýr, açýkça çalýþanýmýza, emeklimize hakaret etmektedir. Erken seçime gitmenin þartlarýný zorlayan Hükümetin, 5 milyon emeklinin ve memurun vereceði cevaptan da bir endiþe duymadýðýný düþünüyoruz. ENDÝÞE DUYUN DÝYORUZ Hükümet bu kabul edilemez tekliflerle karþýmýza çýktýðý sürece, gireceði bütün seçimlerin sonucundan endiþe duymalýdýr. Bu teklif, en az iki katýna çýkartýlmasý halinde üzerinde konuþulabilecek bir hal alýr. Toplu sözleþme görüþmeleri henüz sonlanmadýðý için, ümidimizi korumak istiyoruz. Hükümet, ekonomik gerçekleri görmeli, 2014 ve 2015 yýlý kayýplarýmýzý hesaba katmalý ve teklifini revize ederek karþýmýza çýkmalýdýr. Bir kararla Türkiye nüfusunun %25'ini ekonomik cendereye sokanlar hangi yüzle milletin karþýsýna çýkacak, hangi yüzle bu milletten bir dönem daha görev isteyeceklerdir. Memur ve emeklilerimiz, kaynaklarý daðýtýrken kendilerini unutanlarý, unutmayacak, sandýk baþýnda gerekli deðerlendirmeyi mutlaka yapacaktýr." Hayrettin Karaman Ahmed el-kâtib 14Mayýs 2012 tarihinde Ýslam-online sitesinin yaptýðý röportajdan: ''Genel olarak Müslümanlar birlikte yaþýyorlar, aralarýnda gerçek bir ihtilaf yok; bu sebeple bizim Sünnî ve Þiî medreselerini (ekollerini, mezheblerini) birbirine yaklaþtýrmaya da ihtiyacýmýz yok; bizim ihtiyacýmýz bu ikisini yepyeni bir insani düþünce; yani demokrasi düþüncesi ile deðiþtirmektir. Bu iki medrese diktaya veya istibdada dayanýyor ve her ikisinin de ömrü bitmiþtir veya bitmek üzeredir. Bizim yeni bir kültürü yaymamýz gerekiyor ki, bu da diyalog, çoðulculuk, demokrasi ve insan haklarýdýr...'' ''Çatýþmalarýn sebebi bu iki mezhebin fýkhýdýr, bu sebeple çözüm onlarý deðiþtirmekte ve yerlerine insana yönelen, herhangi bir ideolojiye angaje olmayan laik devletlerdir diyebilir miyiz?" þeklindeki soruya þu cevabý veriyor: "Evet Sünnî ve Þiî siyaset fýkhý istibdada dayanýr, istibdat ancak istibdat fýkhý yapar...'' ''Din ve Siyaset'' sitesinde, 2011 Aralýk ayýnda yapýlan bir röportajdan: ''Ýþte Ýmam Hüseyn, bakýn Kerbelâ'da ne diyordu: 'Ben, dedemin ümmeti içinde ýslahat yapmak için yola çýktým'. Hak hukuk tanýmayan zalimlere karþý isyan eden bir halk, tarihi olarak Sünnî mezhebine mensup da olsa Þiîliðe ve Kerbelâ'da Hz. Hüseyin'e daha yakýndýr. Zalim yönetici de tarihi veya mezheb mensubiyeti bakýmýndan Þiî de olsa, Muaviye oðlu Yezid'e daha yakýndýr." Suriye'de halkýn isyaný yönetim Alevî olduðu için deðil, zalim olduðu içindir. Yönetimin zulmü ve þiddeti de halk Sünnî olduðu için deðil, zulme baþ kaldýrdýðý içindir. Sünnî ve Þiî mezhepleri dikta yönetimlerinde doðdu, geliþti ve bugüne kadar yaþadý. Herkes için hürriyet getiren demokrasilerde de bu iki mezhep mensuplarý yan yana yaþayabilirler, yardýmlaþýr ve dayanýþýrlar... Tarihi ihtilaf, 'hangi rejim ve hangi yönetici' konusunda idi. Her iki mezhebin mensuplarý bugün, herkese hak ve hürriyet getiren demokrasi düþüncesinde birleþtiklerine göre tarihi ihtilafýn dayanaðý ortadan kalkmýþtýr. Þimdi bu iki grup, birbirine yaklaþarak deðil, birleþerek (tekarub deðil, vahdet içinde) yaþayabilirler... Ben soruyorum: Zulme, istibdada, hukuksuz þiddete karþý olmak, hakkýn, hürriyetin, adaletin yanýnda yer almak her Müslümanýn vazifesidir. Ancak mezhep yerine demokrasi, imamet veya hilafet devleti yerine laik devlet teklifi doðru adres midir? Ben ''Herkes kendi mezhebini muhafaza edebilir, yeter ki, mezhepçilik yapýlmasýn'' demiþtim. Beþer tabiatýný, toplum kurallarýný iyi bilenler, halkýn mezhebini demokrasi ile deðiþtirmeyeceðini de iyi bilirler. Mutedil Þiî alim (fetva mercii) Hüseyin Fazlullah, Ahmed el-kâtib'in beklenen Mehdî'yi kabul etmemesi, Þiî anlayýþa uygun imamet inancýna karþý çýkmasý hatýrlatýlarak onun hakkýnda ne dersin sorusuna þu cevabý veriyor: Ahmed, ihtisasý dýþýnda kalan konularda yazmýþtýr. O halifelerin hilafetini inkar eden bir Sünnî gibidir; yani bize göre o Müslümandýr, ama Þiî deðildir. Mehmet Durmuþ Ýktibas'ta yazdýðý kitap tanýtýmýnda: Ahmet el Kâtib tamamen hayali ve arzularýn dile getirilmesi kabilinden yazmamaktadýr Kitabýnda sýk sýk demokrasiye atýf yapmakta ve demokrasi ile þûrâ'yý özdeþ sayma anlamýna gelecek ifadeler kullanmaktadýr. Mesela yazar, velayet-i fakih teorisinde temsil olunan Þiî siyasal düþüncesini aþarak demokratik düþünceye sarýlmayý baþar[maktan] dem vurmaktadýr. Þu satýrlar da ona aittir: Ýslam birliðine giden yolun baþý demokrasidir. Demokrasi ise akýl ve benlikte baþlar. Demokrasi, dünyaya fazla önem vermemek; diðer insanlara karþý alçakgönüllü olabilmek; onlara büyüklük taslamamak; mallarýný, hak ve çýkarlarýný ele geçirmeye çalýþmamaktýr. Burada el Kâtib'in demokrasiye, tamamen gönlünde yatan temennileri yüklediði anlaþýlmaktadýr. Çünkü demokrasinin böyle bir tanýmý yoktur. "Demokrasi en kestirme tanýmýyla, ilahi egemenlik yerine, beþerî egemenliði tesis etme önerisi; hâkimiyeti Hakk'a deðil, halka tahsis etme ilkesidir Zakir Aydýn, Demokratik Hilafete Doðru isimli kitabýn tanýtým ve tenkidinde: Demokrasiyi halkýn halk tarafýndan yönetilmesi anlamýnda kýsýr bir tanýmla ele aldýðýmýzda bu yaklaþým biçimi için söylenebilecek fazla bir þey kalmýyor. Ancak belirttiðimiz gibi Kâtip, demokrasi kelimesini kullanýrken bu kelimeyi evrensel, tartýþýlmaz, herkesin üzerinde uzlaþtýðý bir üst ilke gibi sunuyor. Kelimeyi tartýþmýyor ve peþin bir ön kabulle kullanýyor. Oysa demokrasi totalitarizm kadar olmasa da olumsuz bir geçmiþi olan bir kelimedir. Demokrasinin günahlarýný, tarihte ve günümüzde ürettiði kara tablolarý ve açýklarýný görmeden böylesi bir peþin kabulle demokratik hilafet önerisinde bulunmak biraz fazla iyi niyetli olmak anlamýna gelmektedir. Kâtip bu çalýþmasýnda en azýndan demokrasinin ortaya çýkýþýný, kökenlerini, farklý kullanýlýþ biçimlerini, zafiyetlerini, bu kelime etrafýnda Batý'da ve Ýslam dünyasýnda yapýlan tartýþmalarý ortaya koyabilmeli ve kendi kullandýðý anlamý tüm bu olumsuzluklardan nasýl temyiz ettiðini açýklayarak bir öngörüde bulunabilmeliydi. Bu olmadýðý için Kâtib kitabý boyunca, demokrasiyi tartýþmak istemeyen ve bunu peþinen kabul eden birisi görünümünü veriyor. (Devamý var).

5 Ýmar Komisyonu eski Baþkaný, stad alanýnýn satýþý ile ilgili açýklama yaptý; Bu proje þehrin hayrýna bir iþ deðil yýllarý arasýnda Belediye Ýmar Komisyon Baþkanlýðý yapan Nurullah Saðlamkaya, belediye tarafýndan satýþý yapýlan stad alanýna yapýlacak konut projesi ile ilgili açýklamasýnda, "Bu proje þehrin hayrýna bir iþ deðil." diyerek, projeden vazgeçilmesi gerektiðini söyledi. Eski Ýmar Komisyon Baþkaný Nurullah Saðlamkaya, yaptýðý yazýlý açýklamada, stad alanýnýn satýþ ihalesi ve ardýndan söz konusu alana yapýlmasý planlanana konut projesini, farklý açýlardan deðerlendirerek, ulaþým, çevre ve rant baþlýklarý altýnda görüþlerini paylaþtý. Açýklamanýn sonuç bölümünde, söz konusu projeden vazgeçilmesi çaðrýsýnda bulunan Nurullah Saðlamkaya, þunlarý dile getirdi; "Gündemin bu denli yoðun olduðu bir ortamda Þehir stadyumu ve spor komplekslerinin bulunduðu, ticaret ve konut alaný olarak iþaretlenmiþ 56 dönümlük alanýn Belediye tarafýndan satýþa çýkarýldýðýný, akabinde satýþ iþleminin gerçekleþtiðini yerel basýndan üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayým. Öncelikle bu þehirde yaþayan bir vatandaþ, akabinde üç dönem( ) imar komisyonu baþkanlýðý yapmýþ biri olarak bu imar planý deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný üzülerek söylemek istiyorum. Öncelikle yapýlan bu iþlemi yasa ve yönetmelikler tarafýndan ele alacak olursak bilindiði üzere imar planý deðiþiklikleri; plan ana kararlarýný, sürekliliðini, bütünlüðünü, sosyal ve teknik altyapý dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararý amaçlý, teknik ve nesnel gerekçelere dayanýlarak yapýlýr. Ýmar planlarýnda sosyal ve teknik altyapý hizmetlerinin iyileþtirilmesi esastýr. Yürürlükteki imar planlarýnda öngörülen sosyal ve teknik altyapý standartlarýný düþüren plan deðiþikliði yapýlamaz. Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlmaz. Yoðunluk artýran veya kentsel ulaþým sistemini etkileyen imar plan deðiþikliklerinde, kentsel teknik altyapýya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý zorunludur. Zorunlu hallerde böyle bir deðiþiklik yapýlabilmesi için; Ýmar planýnda yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarýnýn kaldýrýlabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiði "hizmet etki alaný" içinde eþdeðer yeni bir alanýn ayrýlmasý suretiyle yapýlabilir. Eþdeðer alanýn ayrýlmasýnda yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanlarýn yerinin deðiþtirilmesinde, mevcut plandaki "hizmet etki alanýna göre ayný uygulama etabý veya bölge içinde kalmasý", yaya eriþim mesafelerinin dikkate alýnmasý ve yeni tespit edilen alanýn tesisin yapýlmasýna müsait olmasý zorunludur. Ýmar planlarýnda yoðunluðu artýracak iþlemlerde, büyük ölçekli altyapýnýn, otoparklarýn ve ulaþým noktalarýnýn iyi hesap edilmesi, olumsuz çevresel etkileri azaltýcý þekilde planlamasý ve uygulanmasýna özen gösterilmesi gerekir. Kentlerin alansal olarak kontrolsüz ve ihtiyaç dýþýnda geliþmesi sonucunda oluþan sýkýntýlarý bu gün fazlasýyla yaþamaktayýz. Bunun en somut örneði, alternatifi bir türlü oluþturulamayan gerek trafik, gerek yaya, gerekse ticaret ve rant olarak sýkýþýp kaldýðýmýz en yoðun arter olan Gazi Caddesidir. Þehrimizde giderek yükselen binalara paralel yoðunlaþan trafiði ve otopark sorununu yaþadýkça kent planýnýn en yoðun noktalarýndan biri olan bu bölgeye hangi mantýkla 1500 konut ve ticaret merkezinden oluþan devasa bir artýþ yapýldýðýný anlamak mümkün olmadýðý gibi merak etmemek de mümkün deðildir. Gazi Caddesi bu gün itibari ile býrakýn araç ile yol almayý kaldýrýmda yaya yoðunluðundan yürünemez hale gelmiþtir. Bu yoðunluk ve otopark sýkýntýsý zirve yapmýþken bir de bu plan uygulanýrsa yakýn zamanda Nurullah Saðlamkaya kördüðüm olacaðýmýzý söylemek için kahin olmaya gerek yok. Neden mi? Ýþte size senaryo "ULAÞIM" yönüyle konuyu bir irdeleyelim mesela: Bu noktaya üç ana yoldan ulaþýlabilir. 1-Gazi Cd.(27m), 2-Fatih Cd.(25m), 3-Bahabey Cd.(25m). Bu arterler mevcut durum itibari ile iflas etmiþ durumdadýr. Örneðin mümkün mertebe kullanmamaya dikkat etsem de bir kaç gün önce Ýnönü Caddesi'nde bulunan Abide kavþaðýndan Saat Kulesi'ne 15 dakikada ulaþabildim. Bahabey Cd.,Fatih Cd. hakeza öyle. Bu caddeler tek þerit trafiðin aktýðý küçük caddeler. Bir de þehrin en can alýcý noktasýna bu caddelerden baþka ulaþým yolu bulunmayan 1500 konut yapmak, ortalama bir konut için 4 kiþiden 6000 nüfus, yine ortalama konut baþý iki araçtan 3000 araç bu caddelere yüklendiðinde üstüne üstelik yapýlacak ticaret merkezinin yoðunluðunu da ilave ettiðinizde sonuç ne olur? Aklý, vicdaný, izaný yerinde olan yönetici ve fikir sahibi insanlarý, sivil toplum kuruluþlarýný düþünmeye davet ediyorum. Bu rant mantýðýyla þehri yönetmenin de akýlcý olamayacaðýný ifade etmek sanýrým ayýp olmaz. "ÇEVRE" yönüyle ele alýrsak; Þehrin bu bölgesi konum itibari ile konut yoðunluðu bulunan Bahçelievler Mh,Karakeçili Mh,Tavukluk mevkii ve Gazi Caddesi'nin birleþim noktasýndadýr. Bu dört ana yerleþim ve ulaþým alanlarýnýn bir nevi nefes aldýðý açýk bir alandýr. Bölgeyi beton yýðýný haline dönüþtürmek þehrin ciðerlerini týkamak demektir. Buraya daha fazla aðaç dikmek, yeþillendirmek ve þehrin ortasýnda nefes alacak devasa bir yeþil alan meydana getirmek yakýþýr. "RANT" yönüyle bakarsak; Bu bölge kentin en deðerli yeri niteliðinde olup, zaten çevresi ile birlikte yüksek bir maddi deðere sahiptir. Buraya eklenecek deðer artýrýcý unsurlar çevresi ile beraber aþýrý fiyatlanmaya yol açacaktýr. Gazi Caddesi'nde oluþan yüksek rantý þehrin diðer taraflarýna kaydýrmak gibi bir seçenek dururken halâ rantýný artýrmak esnafýn kirasýna ve tüketici fiyatlarýna olumsuz etki yapacaktýr. Kentimizin nefes alan konumunda olan spor kompleksleri, sosyal donatý alanlarýyla süslü güzel bir kamusal alan olabilir. Bu konuda tüm kesimlerin duyarlý olmasý lazým. Konu bu raddeye gelene kadar Mimar Mühendis Odalarý baþta olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn hiçbir görüþ beyan etmemiþ olmasý gerçekten düþündürücü. Muhalefet üyelerinin bir kaç kiþi haricinde yeterince kamuoyu bilinci oluþturamamasý da ayrý bir vakýa. Þehirleri soðuk ve sevimsiz yapanýn demir ve beton olduðunu anlarým da, þehirde yaþayanlara ne oldu da, onlar da soðuk ve sevinçsiz oldular? Günümüzde söz lafa, eylem davranýþa, estetik kabalýða, din görünüþe, ekonomi sadece kazanca, bilgi malumata, sanat gürültü ve uyumsuz þekil ve renklere, ruhu ve manasý olan þehirler beton ve metal yýðýný haline dönüþüyor. Bilinç sahibi ve çevresini güzelliklere dönüþtüren bir toplum deðil, mekanik ve gündelik iliþkiler kuran fertlerden oluþan bir toplum oluþuyor. SONUÇ: Evet bu tepki zamanýnda verilmeliydi. Fakat geç kalýnmýþ olsa da yapýlabilecek çok þey olduðuna inanýyorum. Örneðin yerel yönetimin en küçük birimlerinden baþlayarak mahalle muhtarlarý nezdinde imza kampanyalarý, sosyal medyada yapýlacak kampanyalar ve sivil toplum kuruluþlarý öncülüðünde bir kamuoyu platformu oluþturulabilir. Tek bir firmanýn katýldýðý ve yeterli rekabet þartlarýnýn oluþmadýðý bir ihalede üzerinde oluþabilecek þaibeleri de ortadan kaldýrmak adýna sayýn baþkanýn ihaleyi onaylamama seçeneði gün gibi ortada dururken tüm þehri ilgilendiren bir konuda gelen bu çaðrýya saðduyu ile kulak vereceðine inanýyorum." (Haber Merkezi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inþa edilen Endüstri Meslek Lisesi, eðitim öðretim yýlýndan itibaren eðitim faaliyetlerine baþlayacak. Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB Müdürlüðü yakýnýndaki 8 bin metrekarelik boþ alanda, yapýmýna 2013 yýlý sonunda baþlanan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nin inþaatýnýn tamamlandýðýný belirtti. Okulun eðitim-öðretim yýlýnda öðrenci alýmýna baþlayacaðýný dile getiren Baþaranhýncal, okulun eðitime açýlmasýnýn ardýndan sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýna katký yapacaðýný vurguladý. PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB de yer alan TOBB EML binasýný inceledi. TOBB EML eðitime açýlýyor TOBB EML binasýnýn Eðitim Öðretim Yýlý nda hizmete açýlacaðý ifade edildi. Okulda, sanayicilerin talep ettiði branþlarýn aðýrlýklý olacaðýný ifade eden Baþaranhýncal, "Sanayicilerimizin ihtiyaçlarý de çok iyi kavramýþ olarak iþ baþý yapma imkaný bulacaktýr" dedi. TOBB EML DE OKUYAN ÖÐRENCÝLERE BURS ÝMKANI protokol imzalanmýþtý. Türkiye nin birçok iline Fen Lisesi inþa eden TOBB, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Sanayi þehri doðrultusunda, Öte yandan olduðumuz için onlarýn kalifiye TOBB EML de kalifiye eleman eleman eksikliðini eðitim gören ihtiyacýmýz var. giderecek bölümler öðrenciler iþ garantisi, Çorum a Fen Lisesi açacaðýz ve burs, ücretsiz yemek deðil, Endüstri sanayicilerimiz ile ve servis Meslek Lisesi öðrencilerimizi iþ imkanlarýndan istiyoruz yönündeki yerinde yararlanacak. 24 talebi üzerine buluþturacaðýz. derslikli Endüstri Türkiye de ilk kez Dolayýsýyla Meslek Lisesi için Endüstri Meslek öðrencilerimiz iþin TOBB da protokol 24 Lisesi inþa etme kararý pratiðini de teoriðini Ocak 2013 tarihinde aldý.(ýha) CHP de üçlü isyan! Koalisyon görüþmelerinin olumsuz sonuçlanmasýyla birlikte CHPkulisleri daha þimdiden hareketlenmeye baþladý. Erken seçim öncesi için kurultayýn kaçýnýlmaz olarak görüldüðü CHP de Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu nun karþýsýna üç rakip çýkmasý bekleniyor. ÝNCE ÝNCE MUHALEFET Koalisyon görüþmelerinin olumsuz sonuçlanmasýyla birlikte CHP de harekete geçen ilk isim Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce oldu. Ýnce, dün milletvekilleri Yaþar Tüzün, Tanju Özcan ve Haluk Pekþen ile gizli bir toplantý yaptý. Ankara da yapýlan bu toplantýda kurultay isteði yapýlacaðý konuþuluyor. Bu isimler Muharrem Ýnce ismi etrafýnda toplandýklarý konuþuluyor. Ýnce nin olasý bir kurultayda yine Kýlýçdaroðlu na rakip çýkmasý bekleniyor. ANADOLU YU GEZÝYOR Kýlýçdaroðlu aleyhinde muhalefet yapan bir diðer isim ise Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, koalisyon görüþmeleri sürecinde Anadolu yu karýþ karýþ gezen Feyzioðlu nun gittiði yerlerde bu süreçten rahatsýzlýðýný dile getirdiði ve genel baþkanlýk için destek aradýðý öðrenildi. Çok sayýda delegeyle konuþan Feyzioðlu, Kýlýçdaroðlu nun AK Parti yle koalisyon görüþmesi yapmasýný eleþtirdiði konuþuluyor. BAYKAL DAN TALÝMATLAR Meclis Baþkanlýðý sürecinde Kemal Kýlýçdaroðlu yla aralarý açýlan eski Genel Baþkan Deniz Baykal ise þu anda en sakin kalan isim. Baykal, Kurultay çaðrýsý yapýn tarzýnda giden mesajlara Sakin olun. Bekleyin diyerek yanýt verdiði öðrenildi. Baykal a yakýn isimlerin bu mesaj karþýsýnda Kýlýçdaroðlu lehine veya aleyhine karþý en ufak bir açýklama yapmama kararý aldýlar. Kaynak : Akþam (Ç.HAK:2256) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket:

6 6 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Enerji kesintilerine dikkat! Çorum merkez ilçesinde bazý köyler ve ilçelerde bakým-onarým ve kurulum-montaj çalýþmalarý nedeniyle enerji kesintileri yapýlacak. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti yapýlacak bölgeler ve saatler þöyle; tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Boðazönü Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Göcenovacýðý Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Arpaözü Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Büyük Düvenci Köyüne, tarihlerinde 14:30-16:30 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Evciyenikýþla Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Pembecik Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Budakören Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Evcikuzkýþla Köyüne, 08:30-15:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Dalgýçlar Grubu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Dalgýçlar Yapý Cemilbey Yolu, Sönmez Tavuk, Eren Gýd. San., User Petrol, Anadolu Taah.Gýda San., Çelýkler Yumurta, Besýdag Tavukculuk, Huzur Tavukculuk, Yený Ceylan Tavukculuk, Özgü Tavukculuk, Bozlar Tavuk Çýftlýgý, Çelik Gýda Cemilbey Yoluna, 08:00-18:00 saatleri arasýnda devamlý olmayýp belirli aralýklarla Çorum ili Osmancýk Ýlçesi Merkez Þehir Þebeke TR-50 radyal çýkýþ ENH üzerine ilave tesis çalýþmasý yapýlacaðýndan Çiftlikler mahallesi D-100 karayolu üzerindeki ahýr ve meskenler, Gökbelbaðlarý ve Damatoðlu küme evlerine, Ýkizler Tuðla Fabrikasý, Ün Tarým Orman Gýda, Karayollarý Asfalt Plenti Þantiyesi, Karakaþlar OPET Benzinlik, Alýþkan Turistlik Dinlenme Tesisleri, Tadým Yoðurt Fabrikasý, Türkcell sanayi karþýsý damatoðlu vericisi, Vodofone sanayi karþýsý damatoðlu vericisi, Avea sanayi karþýsý damatoðlu vericisine tarihlerinde 08:30-15:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Kalehisar Grubu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum Merkeze baðlý Kalehisar, Narlýk, Karadona ve Küçük Keþlik köyleri ve Sungurlu Ýlçesine baðlý Karakaya, Beþdam ve Beylice köylerine, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum Merkez ilçesine baðlý Evciortakýþla Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Hankozlusu Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Çaðþak Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Laloðlu Köyüne, 09:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bayat Ýlçesinde bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Akseki Köyü, Çerkeþ Köyü, Cevizli Köyü, Evci Köyü, Kunduzlu Köyü, Yoncalý Köyü, Ayvalýca Köyü, Ahacýk Köyü, Falý Köyü, Çukuröz Köyü, Kalýnpelit Köyü, Demirciler Köyü, Yeþilçat Köyü, Ýleði Köyü, Emirþah Köyü, Yeniþehler Köyü, Kubbettin Köyü, Karakaya Köyü, Tevekli Köyü, Haydar Mezrasý, Karacabey Mezrasý, Bostancý Kuvvetli yaðýþ uyarýsý Sungurlu da iki ayrý kaza, 10 yaralý Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda 10 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Kýrýkkale istikametinden Sungurlu istikametine giden Y.H. (34) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak þarampole devrildi. Kazada otomobil sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.K. (53), F.K. (42), B.K. (19) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Mahallesine, Bayat Lýn.Islt, Grup Berk Madencýlýk, Karakaya Köyü Bayat Bl.Sulama Tesýsý, Demýrcýler Köyü Içme Suyu Tesisi, Belören Köyü Içme Suyu Tesisi, Türkcell Ýletiþim Hizmetleri, Yeniþeyhler Köyü, Kalýnpelit Köyü Ürgüpler Mahallesi, Köseoðlu Maden, Yukarý Yoncalý Köyü, Bayat Emirhalil Grubu Ýçme Suyu, Bayat Emýrhalil Köyü, Erdoðan Kör Çorum Bayat Emýrsahi Köyü Ýçme Suyu, Bayat Ahacýk Köyü, Türk Telekom, Bayat Yoncalý Köyü, Çorum Bayat Ýleði Köyü, Avea Bayat Kunduzlu Belediyesi, Vodofone Ýletiþim Kunduzlu Beldesi ne, tarihlerinde 08:30-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Konaklý Grubu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Ahmediye, Çomarbaþý, Güney, Kuþsaray, Ýkipýnar, Boðacýk, Kýþladeresi, Deðirmendere, Kultak, Hýzýrdede, Küçük Düvenci, Güvenli, Karahisar, Eskice Konaklý ve Ayvalý köyleri ile Düvenci beldesi ve baðlý mahalleleri, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Sýklýk Fidanlýðý, Çorum Beledýyesý Konaklý Ýçme Suyu, Çorum Beledýyesý Eskýce Ýçme Suyu, Kandýlkaya Kýreç San., Lýder Tavukçuluk, Ceylan Mermer, Meftun Yýlmaz Lokanta, Boncuklar Gýda, Fimar Petrol, Büyük Vadi Restaurant, Güleryüz Turistik Tesisleri, Hasan Zahir Dinlenme tesisleri, Erseçgeller, Korcan Un Gýda, Emn.Müd.Bölge Trafýk, Karahýsar Köyü Içme Suyu, Ikýpýnar Köyüýçme Suyu, Güney Köyü Içme Suyu Tesis, Eskýce Köyü Içme Suyu, Bogacýk Köyü Içme Suyu, Çorum Bel. Pýnarbasý Içme Suyu, K.Düvencý Köyü Ýçme Suyu, Delýbekýroglu Köyü Içme, Hüseyin Çýkmaz Un Fabrikasý, Türkcell Baz Istasyonu Karaagaç, Tükcell Baz Istasyonu Karahýsar, Vodafone Karaagaç, Botas Vana Istasyonu Konaklý, 982 Sayýlý Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Koop., Supra Saglýk Egýtým Turz., Konaklý Köyü Ýçme Suyu, Türkcell Eskice Verici Ýst, Palabýyýk Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Vodafone Telekom, Ýkram Leblebi Gýda Teks., Yýldýz Kiremit Tuðla, Kandilkaya Beton.San., Büyüktopal Ýnþ.Emlak, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Karaaðaç, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Ýlçesinde OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Deli Bekiroðlu Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Kýnýk Deliler Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Kireç Ocaðý Köyüne ve Mecidiye Kavak Köyüne, tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Kýnýk Köyüne, Serban Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Tatar Köyü Kösürelik Mahallesine ve Hacýpaþa Köyüne, tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Ýlçesine OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Hamdi Köyüne ve Sazdeðirmeni Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Hamdi Köy Sorsavuþ Mahallesi ve Sapa Köyüne, 10:00-14:00 saatleri arasýnda Çorum ili Mecitözü Ýlçesinde bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Sarýdede, Bahçelievler, Doðu, Tutluk ve Mescit Mahallesinin Bir kýsmýndaki ve Ahmet Taner Kýþlalý Caddesi tamamýna, programlý olarak elektrik verilemeyecek. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ geçiþlerinin görüleceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; Kütahya, Bolu, Çankýrý, Trabzon ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Çorum'un kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli olmasý bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarýnda, diðer bölgelerimizde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceði tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kýyýlarý, Güneydoðu Anadolu ile Doðu Anadolu'nun güneydoðusunda güney ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Parçalý bulutlu, yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 31 Ýstanbul: Az bulutlu ve açýk, öðleden sonra parçalý bulutlu 33 Ýzmir: Parçalý bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 33 Adana: Parçalý bulutlu, kuzey ve doðu ilçeleri kýsa süreli ve yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 35 Antalya: Parçalý bulutlu, iç kesimleri kýsa süreli ve yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 31 Samsun: Parçalý bulutlu 29 Trabzon: Parçalý bulutlu, saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý (Yaðýþlarýn öðleden sonra yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor) 29 Erzurum: Az bulutlu ve açýk, öðleden sonra kuzey kesimleri yer yer parçalý bulutlu 32 Diyarbakýr: Az bulutlu ve açýk 39 ORTA KARADENÝZ'DE HAVA SICAKLIÐI 4 DERECE DÜÞECEK Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü, sýcaklýklarýn Çarþamba gününden itibaren bölge genelinde 2 ile 4 derece arasýnda düþüþ göstereceðini söyledi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezi den (BTUM) yapýlan açýklamada, Yaptýðýmýz son deðerlendirmelere göre bölgemiz, uzun süredir etkisi altýnda bulunduðu Basra alçak basýnç merkezinin yerine Orta Avrupa dan gelen yeni bir sistemin etkisinde kalacaktýr. Sýcaklýklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek olup, sýcaklýklarýn 19 Aðustos 2015 Çarþamba gününden itibaren bölge genelinde 2 ila 4 derece arasýnda düþüþler göstereceði, mevsim normalleri civarýna düþeceði tahmin edilmektedir. Yaðýþlar yeni sistemin etkisiyle beraber daha fazla kendini gösterecek olup, genellikle saðanak ve gök gürültülü saðanak þeklinde öðle saatlerinden sonra lokal þartlara baðlý olarak ýsýnmayla beraber görüleceði tahmin edilmektedir. Buna göre 15 Aðustos 2015 Cumartesi günü Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat ýn batý kesimleri ile Ordu çevrelerinde, 16 Aðustos 2015 Pazar günü Samsun hariç tüm bölgede yaðýþ beklenirken 17 Aðustos 2015 Pazartesi günü yaðýþ beklenmemektedir. Haftanýn diðer günlerinde ise özellikle kýyý þeridinde yaðýþ beklentisi bulunmaktadýr. Kuvvetli rüzgar ve fýrtýna beklentisi bulunmazken, genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceði Diðer kaza ise Sungurlu-Çorum karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan A.E. (41) yönetimindeki otomobil, sinyal vermeden yolun sað þeridine geçen A.S. nin (60) kullandýðý TIR'a çarpmamak için ani fren yapýnca arkadan gelen Þ.B. (36) yönetimindeki otomobil arkadan çarptý. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan E.V. (40), A.E. (42), N.E. (15) ve E.E. (8) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazalarla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Bitlis Valii hemþehrimiz Orhan Öztürk ün annesi tarfik kazasý geçirerek hayatýný kaybetti. Orhan Öztürk ün acý günü Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. Kaza, Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddenin karþýsýna geçmeye çalýþan Þerife Öztürk e (73) bir otomobil çarptý. Kazada aðýr yaralanan Öztürk, olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Daha sonra Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilen kadýn, yapýlan tüm Çorum'un Osmancýk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kiþi öldü. Alýnan bilgiye göre, Ömer Özlem Tunç anma törenine katýldý Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde terör saldýrýsýnda aðýr yaralanan ve dün hayatýný kaybeden 22 yaþýndaki üniversite öðrencisi Mert Cömert için mezarý baþýnda anma töreni düzenlendi. Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde terör saldýrýsýnda aðýr yaralandýktan sonra tedavi gördüðü hastanede dün hayatýný kaybeden 22 yaþýndaki üniversite öðrencisi Mert Cömert, sabah erken saatlerde Samsun'un Bafra ilçesinde topraða verilmiþti. Öðle saatlerine doðru otobüs ve otomobillerle Bafra'ya gelen Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Baþkaný Sultan Ulusoy, HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Alp Altýnörs, Suruç'taki terör saldýrýsýndan yaralý olarak kurtulan HDP Çorum Eþ Baþkaný Özlen Tunç ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF) üyesi gençler, Mert Cö- müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Þerife Öztürk'ün, Bitlis mert'in mezarý baþýnda anma töreni düzenlediler. Samsun Çevik Kuvvet ve Bafra Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan geniþ güvenlik önlerinin alýndýðý Bafra Asri Mezarlýðý'na gelen grup, sloganlar eþliðinde Mert'in mezarýna geldi. Mezarýn üstüne SDGF bayraðý örten grup, 1 dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Mezara kýrmýzý karanfillerin býrakýlmasýnýn ardýndan konuþan ESP Genel Baþkaný Sultan Ulusoy, Feci kaza Tosya Caddesi nde meydana geldi. Valisi Orhan Öztürk'ün annesi olduðu öðrenildi. Öztürk ün Çuhacý (51) yönetimindeki 19 HP 977 plakalý kamyonet, Osmancý-Tosya karayolunun Ardýç Köyü mevkisinde devrildi. "Suruç þehitlerinin özlemlerini, düþlerini gerçekleþtirme kýlmak bizim yaþam sebebimizdir" dedi. HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Alp Altýnörs ise yaptýðý konuþmada, "Mert Cömert, Kobani'ye gitmeden önce söyle yazmýþtý; 'Ben eðer gittiðim bu yolda þehit düþersem babamýn ve annemin binlerce evladý olacak.' Evet, Mert'in annesinin, Mert'in babasýnýn artýk binlerce evladý cenazesi bugün Ýskilip ilçesinde topraða verilecek.(ýha) Otomobil devrildi, 1 ölü SYM, öðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan veya yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna, ÖSYM tarafýndan Aðustos 2015 tarihleri arasýnda ek yerleþtirme yapýlacaðýný açýkladý AÐUSTOS ARA- SI Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi nin (ÖSYM) internet sitesinde yapýlan duyuruda, "Adaylar, 2015-ÖSYS Ek Yerleþtirme tercihlerini, Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Ýnternet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacaklardýr ÖSYS Ek Yerleþtirme için tercih bildirim iþlemi, 21 Aðustos 2015 tarihinde saat da sona erecektir. Baþvuru merkezlerinden/ösym Sýnav Koordinatörlüklerinden tercih iþlemi yapýlmayacaktýr. Sadece elektronik ortamda yapýlan tercihler iþleme Kazada, aðýr yaralanan sürücü Çuhacý, ambulansla kaldýrýldýðý Osmancýk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye raðmen kurtarýlamadý.(a.a.) Ek yerleþtirmeler açýklanýyor alýnacaktýr. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilmek istenen Tercih Formlarý iþleme alýnmayacaktýr. Ek yerleþtirme için tercih ücreti 15,00 TL olacaktýr. Ek yerleþtirme için tercih ücretinin, tercih iþlemi yapýldýktan sonra Aðustos 2015 tarihleri arasýnda yatýrýlmýþ olmasý gerekmektedir. Bankadan ödeme iþlemleri resmî iþ günlerinde ve mesai saatleri içinde yapýlabilecektir. Ek yerleþtirme tercih ücreti ödeme iþlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 24 Aðustos 2015 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM nin Ýnternet sayfasýnda yer alan ÖDEMELER alanýndan kredi kartý/banka kartý ile ödeme yapacak adaylar için 24 Aðustos 2015 tarihinde saat da sona erecektir. Bu süre tamamlandýktan sonra ek yerleþtirme ücreti yatýrýlamayacaktýr. Ek yerleþtirme ücretini yatýrmayan adaylarýn ek yerleþtirme için yapmýþ olduklarý sistemde kayýtlý tercihleri geçersiz sayýlacak, yerleþtirme iþlemine alýnmayacaktýr" denildi ÖSYS Ek Yerleþtirmeye iliþkin bilgilerin, ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzunda yer alacaðýnýn bildirildiði açýklamada, kýlavuz daðýtýmýnýn ve satýþýnýn yapýlmayacaðý ve ek yerleþtirme için baþvuracak adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerektiði kaydedildi. Kýlavuz basýlý olarak daðýtýlmayacaðýndan adaylarýn ÖSYM den yapýlan duyurularý takip etmelerinin gerektiðinin vurgulandýðý açýklamada, ek yerleþtirme iþlemlerinin, 2015 ÖSYS Kýlavuzu, 2015-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzunda belirtilen esaslara göre yapýlacaðý ifade edildi.(haber7) vardýr. Türkiye'de ve Rojava'da, Kobani'de binlerce ve binlerce evlatlarý var. Sabahýn daha ýþýmamýþ saatlerinde topraða verenler, topraða vermeye zorlayanlar bunu iyi bilsinler, Mert'in ideallerinin arkasýndayýz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan grup marþ söyleyerek slogan attý. Cömert'in mezarý baþýnda dua okunmasýnýn ardýndan grup mezarlýktan ayrýldý.(ýha)

7 AK Parti de toplantýya katýldýlar AK Parti nin kuruluþunun 14. yýldönümü Ankara'da Baþbakan ve Genel Baþkan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun baþkanlýðýnda düzenlenen bir toplantý ile kutlandý. Toplantýya daha önceden çaðrýlý bulunan TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým da katýldý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partinin 14. kuruluþ yýl dönümü programýnda yaptýðý konuþmada özetle þöyle dedi: "Son operasyonlarda dahil olmak üzere bu ülkenin birliði için þehit düþenlere, AK Parti kadrolarýna hizmet etmiþ Hakk'a yürümüþ bütün dava arkadaþlarýmýza Allah'tan rahmet diliyorum ve hepinizi þehitlerimiz ve dava arkadaþlarýmýz için fatiha okumaya davet ediyorum" AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, yaptýðý açýklamada, "Ülke sevdalýlarýnýn kurduðu ak parti millete efendilik için deðil millete hizmetkar olmak için yola çýkmýþtýr. 14 Aðustos 2001 tarihinde tabelalarýný asan Ak Parti ülkesinin büyük ideallerini bir an olsun unutmayan bütün Türkiye'yi kucaklayan bir partidir. AK Parti bu milletin kendisidir. AK Parti iç politikadan dýþ politikaya, eðitimden saðlýða, demokrasiden, insan haklarýna kadar her alanda devrim niteliðinde bir çok ilke imza atmayý baþarmýþ bir partidir. Ak parti milletin hizmetkarý olmayý sürdürecektir. Tek gayemiz halkýmýzýn bize olan inancýný teveccühünü yine halkýmýz için daha sarsýlmaz bir hale getirmek hedeflerimizi gerçekleþtirerek ülkemizin ve milletimizin huzurunu refahýný kalýcý kýlmaktýr" ifadelerine yer verdi. AK Parti de 3 dönem sendromu Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun erken seçimin en kuvvetli ihtimal olduðunu açýklamasýnýn ardýndan Ak Parti de yeniden üç dönem sendromu yaþanýyor. Ak Parti tüzüðüne göre partinin aday listesinden seçime girerek üç dönem milletvekilliði yapan, bir dönem ara vermeden yeniden aday olamýyor. Bu nedenle aralarýnda Cemil çiçek, Bülent Arýnç, Ömer Çelik, Ali Babacan gibi partinin aðýr toplarýnýn bulunduðu 70 isim, 7 Haziran seçimlerinde aday olamamýþtý. ARA DÖNEM! Erken seçime gidilmesi durumunda, bu 70 isim, ara verme dönemini geride býrakacak ve yeniden adaylýk hakkýna kavuþacak. Buna karþýn, 7 Haziran seçimiyle 3. dönem milletvekilliðine baþlayan aralarýnda altý bakanýn da bulunduðu 26 isim ise, son dakikada aksine bir karar alýnmazsa parlamentoya veda etmek durumunda kalacak. Ak Parti de üç dönem kuralýnýn deðiþmemesi halinde Davutoðlu nun da erken seçimin ardýndan üç dönemi olacak. ADAY OLABÝLECEKLER 2011 ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili seçilen Davutoðlu, erken seçimde üçüncü dönemine baþlamýþ olacak ve bir sonraki seçimde üç dönem kuralýna takýlarak aday olamayacak. Bu nedenle, partide, üç dönem kuralýnýn korunmasý, ancak 7 Haziran seçiminden yapýlacak erken seçime kadar geçen sürenin, bir dönem sayýlmamasý düþüncesi de tartýþýlýyor. Bu formül geçerli olursa, 7 Haziran da üç dönem kuralýna takýlan isimler yine aday olamayacak. Erken seçimde normalde üç dönemi doldurmuþ olacak isimler ise yeniden aday olma imkaný bulabilecek. YENÝDEN ADAY OLABÝLECEK 70 ÝSÝM Kulislerde erken seçim tarihi için, ekim, kasým ve Sungurlu da 14. yýl programý AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý, partinin kuruluþunun 14. yýldönümünü nedeniyle program düzenledi. Son günlerde artan terör olaylarý nedeniyle þehit düþen asker ve polislerimiz için Ýlçe Çarþýbaþý Camii nde mevlid okutulmasý ile baþlayan program, parti binasýnda düzenlenen konferansla devam etti. Yapýlan açýklamaya göre, programda Kurucu Baþkan Ahmet Karacif, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, kurucu üye ve eski ilçe baþkanlarý Mustafa Lafcý ve Þükrü Leylek tarafýndan birer konuþma yapýldý. Konuþmacýlar, partinin kuruluþ anýlarýný, partinin dünü, bugünü ve yarýný konusunda görüþlerini belirttiler. Kurucu Baþkan ve AK Parti eski Belediye Baþkaný Ahmet Karacif e plaket, diðer kurucu üyelere kuruluþ günü anýsýna 2016 bahar aylarý telaffuz edilirken, bu durumda Ak Parti de ara verme dönemini jet hýzýyla tamamlayarak, yeniden aday olabilme hakký kazanacak aralarýnda dokuz bakanýn da bulunduðu 70 isim þöyle: Bakanlar: Ömer Çelik, Ali Babacan, Mevlüt Çavuþoðlu, Vecdi Gönül, Bülent Arýnç, Mehdi Eker, Nurettin Canikli, Taner Yýldýz, Faruk Çelik. Milletvekilleri: Cemil Çiçek, Egemen Baðýþ, Necati Çetinkaya, Ali Küçükaydýn, Sait Açba, Ali Rýza Alaboyun, Ruhi Açýkgöz, Reha Denemeç, Cevdet Erdöl, Bülent Gedikli, Haluk Ýpek, salih kapusuz, Fahrettin Poyraz, Vahit Kiler, Bayram Özçelik, Mehmet Daniþ, Murat Yýldýrým, Recep Akdað, Hüseyin Çelik, Mehmet Sarý, Sadullah Ergin, Abdülkadir Aksu, Mustafa Ataþ, Nimet Baþ, Halide Ýncekara, Ünal Kacýr, Burhan Kuzu, Mehmet Sayým Tekelioðlu, Binali Yýldýrým, Nevzat Pakdil, Mehmet Ali Þahin, Mevlüt Akgün, Hakký Köylü, Mustafa Elitaþ, Sadýk Yakut, Beþir Atalay, Muzaffer Baþtopçu, Nihat Ergün, Kerim Özkul, Harun Tüfekçi, Soner Aksoy, HASAN Fehmi Kýnay, Hüseyin Tanrýverdi, Mehmet Kastal, Nusret Bayraktar, Hayati Yazýcý, Hasan Ali Çelik, Þaban Diþli, Ayhan Sefer Üstün, Cemal Yýlmaz Demir, Mustafa Demir, Suat Kýlýç, Ahmet Yeni, Afif Demirkýran, Yahya Akman, Ziyaeddin Akbulut, Zeyid Aslan, Þükrü Ayalan, Faruk Nafiz Özak, bekir bozdað, Köksal Toptan. Kaynak : Milliyet AK Parti Sungurlu teþkilatý, 14. kuruluþ yýlý nedeniyle program düzenledi. da þükran belgesi verilmesinin ardýndan salonda bulunan mevcut üyeler görüþ ve temennilerini ilettiler. Program, 14. yýl pastasýnýn divanda bulunan kurucu baþkan ve üyeler tarafýndan kesilmesiyle sona erdi. AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Yazýçarþý, Dodurga ve Osmancýk ta koalisyon çalýþmalarý ve seçim ihtimali ile ilgili esnafýn görüþlerini aldý. Vatandaþýn nabzýný yoklayan Cahit Baðcý, görüþmelerin tümünde vatandaþýn yeniden seçim istediðinin ortaya çýktýðýný söyledi. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Teþkilatlar, Ýl Baþkanlarý, Belediye Baþkanlarý ve Milletvekilleri ile yaptýðý Deðerlendirme Toplantýsý sonrasý Çorum'a gelen Milletvekili Cahit Baðcý, Cumartesi günü Yazý Çarþý, Dodurga ve Osmancýk'ta esnaf ziyareti yaptý. Baðcý ziyarette "Seçim sonrasý süreci izliyorsunuz. Her þey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Hükümet kurma ve koalisyonda yer alma konusunda muhalefet çeliþkili tavýrlar içinde. Sorumluluktan kaçmaktalar. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz?" dedi. Esnaftan, "Artan terör olaylarýna karþý birlik görüntüsü ve tek vücut olma dönemi. Koalisyon kurulabilmeliydi. Ama sorumluluktan kaçanlarý da görüyoruz. Yeniden seçim kaçýnýlmaz. Millet gerekeni yapacak ve ülkenin huzur ve istikrarý için yeniden PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu. Baðcý nabýz yokladý, vatandaþ seçim dedi AK Parti Merkez Ýlçe den vefa ziyareti AK Parti diyecektir" cevabý aldýðýný belirten Baðcý, esnafýn yeniden seçim konusunda kararlý olduklarýný ve seçim karý alýnmasýný desteklediklerini bildirdi. Baðcý vatandaþla sohbetinde, Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz koalisyon kurmak için çabalýyor. MHP ile uzlaþý yakalanamazsa yeniden seçim kaçýnýlmaz. Türkiye bu sýkýntýlý süreci de atlatacak ve tekrar istikrar yakalanacaktýr bize güvenin. Sorumluluktan kaçan siyasetçileri de iyi görün. Ülkemizin karþý karþýya kaldýðý sýkýntýlý ve kritik süreç te siyasette sorumluluk almaktan kaçan siyaset söz konusu. Ancak biz ortak vicdaný savunmaya ve temsil etmeye devam edeceðiz. Toplumlarýn ortak kaderi yoksa huzur ve güven kaybolmuþ demektir. Bu badireleri ortak kültürel maya, ortak akýl, ortak vicdan ile atlatacaðýz. 13 yýldýr her türlü vesayete ve teröre karþý mücadele ettik etmeye de devam edeceðiz. Teröre teslim olmayacak ve haklarýndan geleceðiz. Bize inanýn ve güvenin" dedi Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti ifade ederek Baðcý ya teþekkür eden esnaf, baþarý dileklerini aktardý. (Haber Merkezi) AK Parti Merkez Ýlçe yöneticileri, eski Merkez Ýlçe Baþkaný Ünal Sarýoðlu nu ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nca partinin eski yöneticilerine vefa ziyaretinde bulunuldu. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Ayhan Boyraz baþkanlýðýnda, Baþkan Yardýmcýlarý Yasin Özübek, Ferudun Batan ve Cemal Yiðit, Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Eker ve Eyyüp Þahan'dan oluþan heyet, eski merkez ilçe baþkanlarýndan. Haþim Ahlatçý, Ünal Sarýoðlu ve Mustafa Köse'yi ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Ayhan Boyraz,yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Ülkemizin siyasi hayatýna 14 yýl hizmet etmiþ, hizmet ettiði bu süre içerisinde bir çok yeniliðe imza atmýþ, halký ile bütünleþmiþ bir siyaset güderek Türkiye'de siyasetin doðasýný deðiþtirmiþ Adalet ve kalkýnma partisi 14 yaþýnda. Partimiz, geride býraktýðýmýz 14 yýlda omuz omuza siyaset yapmýþ çok kýymetli kadrolar yetiþtirmiþtir. Biz, siyaset yaparken ülkesine hizmet eden insanlarý bir deðer olarak görüyor ve ifa ettiði görevi kutsal biliyoruz. Gecesini gündüzüne katarak her kademede çalýþan emek veren partililerimizi önemsiyor, halkýmýzýn bize gösterdiði teveccüh ve baþarýmýzýn altýnda onlarýn imzasý olduðunu biliyoruz. Her kademede görev yapan çalýþma arkadaþlarýmýzýn baþarýsýný takým çalýþmasýna borçlu olduklarýnýn da altýný çizmek istiyoruz. Dolayýsý ile bu ekipleri yönlendiren, hareket ettiren, lokomotif görevi gören takým kaptanlarýmýz, baþkanlarýmýza ayrýca teþekkürü borç biliyoruz. Siyasette devamlýlýk ve yenilik esastýr. Parti içerisinde hizmet eden kadrolar deðiþir ve yenilenirler. Ama her deðiþim ve yenilik, bir önceki birikim ve tecrübelerin üzerine bina edilir. Bu yüzden biz siyasette vefâ da esastýr diyerek, daha önce teþkilatlarýmýza yön vermiþ, takým kaptanlýðý yapmýþ, gece gündüz çalýþmýþ ve emek vermiþ önceki dönem merkez ilçe baþkanlarýmýzý unutmadýk. Onlardan aldýðýmýz sinerji ve tebessümü, yaptýðýmýz iþin doðru olduðuna yorumladýk. Ülke gündemine dair sohbet etme ve tecrübelerini dinleme imkanýmýz oldu. Görüþtüðümüz önceki dönem Merkez Ýlçe Baþkanlarýmýzdan Haþim Ahlatcý, Ünal Sarýoðlu ve Mustafa Köse'ye samimi sohbetleri ve ev sahiplikleri için teþekkür ediyoruz. Ziyaretimizden dolayý çok mutlu olduklarýný, siyasette vefanýn bir erdem olduðunu bizlere aktardýlar. Bizlerde dönemlerinde yaptýklarý çalýþmalar ile partimize, teþkilatýmýza, þehrimize ve ülkemize saðladýklarý katkýlardan dolayý kendilerine teþekkürlerimizi sunduk. Bugün mevcutta, onlardan bayraðý devralan çalýþma arkadaþlarýmýz, merkez ilçe teþkilatýmýzýn da selamlarýný ilettik. 14. yýlýmýzda siyaset yaparak ülkesine hizmet eden, gece gündüz çalýþan teþkilatlarýmýzýn, geçmiþte görev alan kýymetli yöneticilerimizin, bu harekete gönül veren yol arkadaþlarýmýzýn emeklerine teþekkür ederek ahirete intikal edenlere de rahmet diliyoruz. Daha uzun yýllar ülkemize, halkýmýza hizmet edebilmek temennisi ile " Kargý Vestel Bayii 2. þubesini açtý Kargý nýn beyaz eþya sektöründe önemli bir marka olarak hizmet veren Vestel Bayii Pirinç Ticaret, ikinci maðazasýný da hizmete açtý. Açýlýþa Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, hayýrlý olsun dilekleriyle açýlýþ kurdelasýný kesti. Ýþletmeci Yaþar Pirinç, açýlýþa katýlan davetlilere hitabederek, Bu mutlu günümüzde bizleri onurlandýran bütün dostlarýmýza teþekkür ediyorum dedi. (Kargý- Ýbrahim Efe)

8 8 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS 2015 Gülþen, Merzifon a açýldý RECEP MEBET Gülþen Kuruyemiþ in 13 üncü satýþ noktasý olan Merzifon maðazasý önceki gün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Cumhuriyet Caddesi numara 92/A da gerçekleþen açýlýþa Merzifon Ticaret Odasý Baþkaný Fatih Altýnay, Merzifon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Hayati Erkek, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Gülþen Gýda Onursal Baþkaný Burhan Gülþen, Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Gülþen, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemhan Gülþen ve Furkan Gülþen, Gülþen Kuruyemiþ Üretim ve Pazarlama Müdürü Fevzi Mert ve Maðazalar Müdürü Selamettin Ekici nin de hazýr bulunduðu açýlýþa Merzifon halký da büyük ilgi gösterdi. SIRADA AMASYA VAR 1923 ten beri Çorum da hizmet veren Gülþen Kuruyemiþ in Merzifon þubesiyle maðazalar zincirine yeni bir halka eklediðini anlatan Mustafa Gülþen, Cumhuriyet le yaþýt olan bir firma olarak yeni maðazamýzý Merzifon Cumhuriyet Caddesi nde hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Çorum daki Gülþen Gýda nýn 13. satýþ noktasý Merzifon da hizmete açýldý. Açýlýþ törenine katýlan davetliler, hayýrlý olsun dileklerini iletti. kalitemizi Merzifon a da taþýdýk diyen Gülþen, ilerleyen dönemde Amasya merkezde de þube açmayý hedeflediklerini açýkladý. Sunuculuðunu Merzifon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Genel Sekreteri Mevlüt Çalýþkan ýn üstlendiði açýlýþta duayý Paþa Camii Ýmam Hatibi Ýlyas Dinç yaptý. Gülþen Gýda Yönetim Kurulu Üyesi ve Ýhracat Sorumlusu Cemhan Gülþen, Hitit Gýda Merzifon Þubesi içinde de bir satýþ noktasý oluþturduklarýný söyledi. Gülþen Gýda nýn dördüncü kuþak yöneticisi olan Cemhan Gülþen, Merzifon maðazasý açýlýþýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Dört nesildir kalite sloganýyla faaliyet gösterdiklerini belirten Gülþen, Merzifon da hizmete sunduklarý satýþ noktalarýyla ilçedeki ihtiyaca cevap vereceklerini kaydetti. Çorum da ürettikleri leblebi ve kuruyemiþ çeþitlerini yeni maðazalarýnda Merzifon halkýnýn beðenisine sunduklarýný anlatan Gülþen, 32 farklý leblebi çeþidinin yaný sýra 100 ü aþkýn kuruyemiþ çeþidini tek çatý altýnda müþterilerimizle buluþturuyoruz dedi. Merzifon maðazalarýnda kavrularak sýcak olarak satýþa sunduklarý leblebi, çekirdek ve fýstýk gibi ürünler için oluþturduklarý özel bir bölüm de yer aldýðýný vurgulayan Gülþen, Kaliteli ve zengin kuruyemiþ çeþitlerimizi yakýndan görmek ve tadýna varmak isteyen tüm Merzifon halkýný Cumhuriyet Caddesi ndeki yeni þubemize bekliyoruz diye konuþtu. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi yeni sezona hazýrlanýyor RECEP MEBET Okul bahçesinde çalýþmalar edvam ediyor. Cumhuriyet Anadolu Lisesi nde Eðitim Öðretim Yýlý hazýrlýklarý devam ediyor. Ulukavak Mahallesi Muhtarý ve Okul Aile Birliði Baþkaný Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, çalýþmalarý yakýndan takip etti. Okul Aile Birliði Baþkaný Hanefi Özdemir dün Cumhuriyet Anadolu Lisesi ni ziyaret ederek Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan bahçe düzenleme çalýþmalarýný yerinde inceledi. Okul Müdürü Þule Toksoy un da hazýr bulunduðu inceleme sýrasýnda yetkililerden bilgi alan Hanefi Özdemir, yaptýklarý giriþimler doðrultusunda okul bahçesi asfaltý ve kiliþtaþý ihtiyacýný karþýlayan Çorum Belediyesi yöneticilerine teþekkür etti. MS hastalarý buluþtu Sosyal medyadan yapýlan çaðrý ile bir araya gelen MS (Multipl Skleroz) hasta ve yakýnlarý, MS'e karþý toplumu bilgilendirmek ve dayanýþma sergilemek için buluþtu. Ýlk buluþmayý Haziran ayý içerisinde yapan MS Gurubu, ikinci ve daha geniþ katýlýmlý buluþmasýný hafta sonu gerçekleþtirdi. Lila Pasta Salonu'nda bir araya gelen MS hastalarý ve yakýnlarý, hastalýk ve hastalýkla mücadele yöntemleri hakkýnda birbirleriyle sohbet ederken, yaþadýklarý sorunlarý ve çözüm yollarýný da görüþtü. Yalçýn Uysal, sosyal medya aracý olan facebook üzerinden kurduklarý "Çorum MS" gurubu ile artýk daha fazla tanýnýr olduklarýný, gruba hasta ve hasta yakýnlarýnýn ilgisinin arttýðýný belirtti. MS hastalýðýnýn bilinirliðinin de arttýðýný kaydeden Uysal, "Çorum'da yaþayan MS hastalarý olarak facebook üzerinden bir araya geldik" dedi. Ýkincisi gerçekleþtirilen buluþmanýn belli aralýklarla devam edeceðini dile getiren Uysal, bazý buluþmalarda MS hastalýðý konusunda uzman kiþilerin de bulunmasýný istediklerini ve bunun için de görüþmeler yapacaklarýný ifade etti. Uysal, ayrýca MS hastalýðý üzerine seminerler düzenlemeyi planladýklarýný söyledi. Uzun yýllardýr MS hastasý olan Betül Ömerdedeoðlu ve Yalçýn Uysal, bu hastalýðý taþýyan daha çok kiþiye ulaþmayý, birlikte hoþ zaman geçirmeyi, sosyal aktiviteler yapmayý ve toplumda hastalýk üzerine farkýndalýk oluþturmayý amaçlayarak sosyal medya aracý olan facebook üzerin- den "Çorum MS" grubunu oluþturduklarýný söylediler. Bazý illerde olduðu gibi kendilerinin de Çorum'da bir MS grubu oluþturarak belli aralýklarla bir araya gelmeyi hedefleyerek yola çýktýklarýný dile getiren Uysal, buluþmalar ile birlikte hastalýðý taþýyan insanlarýn birbirlerini tanýyacaklarýný, birlikte sohbet etme imkaný bulacaklarýný ve etkinlikler yapabileceklerini belirtti. Uysal, "MS hastalarýnýn morallerinin yüksek olmasý gerekiyor. Kendilerini toplumdan uzak tutarlarsa psikolojik olarak olumsuz etkilenirler. Kendilerinin de toplumda bir yerlerinin olduðunu unutmamalýdýrlar" diye konuþtu. Sosyal medya üzerinden oluþturduklarý grup ile daha çok MS hastasýna ulaþtýklarýný ve baþka MS hastalarýna da ulaþarak toplumda farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný söyleyen Uysal, MS hastalýðýný taþýyan insanlarla bir araya gelerek kendilerini motive etmek, kendilerinin bu hastalýðý taþýyan tek kiþi olmadýðýný bilmelerinin gerektiðini ve hastalýðýn bulaþýcý bir hastalýk olmadýðýný kaydetti. Uysal, ayrýca MS hastasý ve hasta yakýnlarýnýn facebook üzerinden "Çorum MS" grubuna katýlarak kendileri ile iletiþime geçebileceklerini ifade etti. (Haber Merkezi) Demer den ücretsiz ve burslu eðitim imkaný RECEP MEBET Demer Lisesi Müdürü Muharrem Özkan, lise 1. sýnýf öðrencilerine ücretsiz ve burslu eðitim imkaný sunacaklarýný açýkladý. Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sýnavý sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Özel Demer Temel Lisesi nde Eðitim Öðretim Yýlý öðrenci kayýtlarý baþladý. Kayýt iþlemleriyle ilgili yazýlý açýklama yapan Okul Müdürü Muharrem Özkan, Üniversite sýnavlarýnýn temelini oluþturan lise 1. sýnýf, öðrencinin üniversite eðitim ve öðretim hayatýnýn baþlangýcý ve önem verilmesi gereken bir yýl dedi. Bu deðerli yýlý gereken ciddiyetle takip eden Demer Lisesi, 9. sýnýfa geçen baþarýlý öðrencilere eþsiz bir fýrsat sunarak ücretsiz ve burslu eðitim imkaný veriyor diyen Muharrem Özkan, sýnýrlý kontenjan hakký ve kayýt iþlemleri hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen tüm lise 1. sýnýf öðrencilerini ve velilerini Demer e davet etti. Okul Müdürü Muharrem Özkan

9 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Araçlarýn saðlýk belgesi: EKSPERTÝZ RAPORU Otomobil sektöründe ekspertiz hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artýyor. Özellikle ikinci el araç alým-satýmýnda tercih edilen uygulama ile otomobil veya ticari araçlar tepeden týrnaða mercek altýna alýnýyor. Bazý otomotiv firmalarý ve özel servisler aracýlýðýyla gerçekleþtirilen uygulama çerçevesinde, nokta kontrolleri ile araçlar en ince detayýna kadar incelemeden geçiriliyor. Hazýrlanan ekspertiz raporu ise söz konusu aracýn biyografisini ve mevcut durumunu gözler önüne seriyor. Araç muayenesi öncesinde de yaptýrýlabilen ekspertiz uygulamasý sýrasýnda hangi bölümler kontrol ediliyor? Ýþte, mercek altýna alýnan bölümler ve yapýlan testler: MOTOR BÖLÜMÜ - Elektrik donanýmý - Tesisat/hortumlar - Sývý kaçaklarý - Motor numarasý - Motor kulaklarý - Akü ve kaput kilit emniyeti ÝÇ KABÝN / SÜRÜCÜ ALANI - Takometre - Durum - Direksiyon boþluðu KOLTUKLAR / EMNÝYET KEMERLERÝ - Durum - Kilit tertibatý BAGAJ - Bagaj kilit tertibatý - Bagaj amortisörleri EGZOZ SÝSTEMÝ - Kaçak - Katalitik konvertör - Susturucu - Egzoz gazý emisyon ölçümü - Süspansiyon - Arka aks - Stabilizatör - Yaylar ve amortisörler - Transmisyon mili, manþetleri, diferansiyel - Þasi numarasý - Þasi hasar/çürük/tadilat FRENLER - Kademelendirme - Sýzdýrmazlýk - Etki - Uyum - Aþýnma Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: - Paslanma, çürüme - Keskin köþe - Uygunsuz tamirat, tadilat - Kapýlar, iþlev, menteþeler, kilitler Markasý KAROSER TEKERLEKLER / LASTÝKLER - Kumandalar - Kalorifer, havalandýrma - Korna - Pedal üzeri lastik AYDINLATMA - Farlar - Sinyal lambalarý - Ýþlev - Stop lambalarý - Tip onayý - Far ayarý - Park lambalarý - Renk uygunluðu GÖRÜÞ ÞARTLARI - Camlar - Silecekler - Cam Yýkama - Ýç/dýþ aynalar DÝREKSÝYON - Kilit tertibatý Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. ÞASÝ / GÜÇ AKTARIMI - Hasar - Baðlantý - Ebat - Lastik diþ derinliði ÖN AKS - Yaylar ve amortisörler - Stabilizatör - Tekerlek aský sistemi - Direksiyon mafsallarý - Transmisyon þaftý - Diferansiyel, vites kutusu yað kaçaklarý GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ - Elektronik donaným kontrolü (ABS, ESP, hava yastýðý, ýþýk, vs.) - Yolcu koruma - Yardýmcý sistemler ÖN / ARKA PLAKALAR - Numerik kontrol - Durum - Baðlantý ayaklarý - Mühür. OTOMOBÝL Modeli Alfa Romeo Spark 2001 Fiat Doblo Fiat Marea 1.6 SX 2000 Fiat Tipo 1.6 SX 1996 Ford Focus 1.6 Trend 2006 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Hyundai Accent 1.5 GLS 1999 Hyundai Accent 1.5 GLS 2001 Hyundai Getz 1.3 GLS 2004 Kia Sephia 1.6 GTX 1998 Mercedes E 200 Avantgard 1999 Opel Astra Sedan Opel Astra HB 1.4 Comfort 2000 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot HDÝ Comf 2010 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1994 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1.4 GTE1994 Renault Clio 1.4 AC 2004 Renault Clio 1.5 DCi Alize 2006 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 Dynm 2004 Fiyatý (TL) 22 bin 26 bin 16 bin 10 bin bin 43 bin 15 bin 18 bin 20 bin 14 bin 35 bin 24 bin 22 bin 15 bin 26 bin 43 bin 9 bin 11 bin bin 21 bin 19 bin 16 bin 32 bin Renault Toros STW Skoda Octavia 1.6Elegance 2005 Tofaþ Þahin Tofaþ Doðan SLX Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2007 Toyota Corolla 1.6 Comfort 2010 Toyota Yaris 1.3 Terra 2006 Volkswagen Caddy 1.9TDI 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Passat Volkswagen Polo bin 29 bin 8 bin 10 bin 17 bin 26 bin 32 bin 42 bin 45 bin 25 bin 34 bin 38 bin 42 bin 15 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Pregio Panelvan bin Volkswagen LT bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS PKK diz çökmeye mahkûm Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Türkiye nin dýþ mihraklar tarafýndan sevk ve idare edilen, içerdeki hainler tarafýndan uygulamasý yapýlan karanlýk oyunlar ile zayýf düþürülmeye, etkisizleþtirilmeye çalýþýldýðýný söyledi. Artan terör olaylarýnýn, Irak ve Suriye deki mevcut belirsizlik ve çatýþma ortamýnýn ülkemiz aleyhine vahim sonuçlar doðuracak raddeye ulaþtýðýný vurgulayan Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Yücel, Ülkemiz zor zamanlardan geçmekte, vatanýmýzýn dört bir yaný terör ateþiyle yanmakta, aslan gibi yiðitlerimiz þehadet þerbeti içmekte, Anadolu muzun her bölgesindeki ocaklara ateþler düþmektedir. dedi. Efendimizin kardeþ ettiklerini Marks'ýn çocuklarýnýn düþman etmesine müsade etmeyeceðiz! Topu topu 30 yýllýk söylem ve eylem geçmiþi olan Cinayet Þebekesi, 5000 yýllýk gelenekten beslenen bir yapý karþýsýnda diz çökmeye mahkumdur! diyen Yücel, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Çözüm Sürecinde kendilerine verilen þansý, bir acziyet ve boyun eðme olarak algýlayýp iyice þýmaran PKK ve onun emir komutasýnda hareket eden parti, Türkiye için önemli bir süreci akamete uðratmakla kalmadýlar; ayný zamanda onarýlmasý uzun yýllar alacak belki de hiç mümkün olmayacak yaralar açtýlar milletin baðrýnda. Bu süreçte ortaya koyduklarý söylemler ve yaptýklarý eylemler, PKK ve onun emir komutasýnda hareket eden partinin derdinin Kürt vatandaþlarýmýzýn sorunlarý ya da Türkiye nin menfaatleri olmadýðýný iyice ortaya çýkardý. Doðu Bölgesi ve Kürt vatandaþlarýmýza yönelik atýlmýþ hiçbir adým olumlu bir karþýlýk bulmadýðý gibi PKK ve onun emir komutasýnda hareket eden parti, bu adýmlarý engellenmek için kýþkýrtýcý eylemlerden de kaçýnmadýlar. Dinine ve devletine baðlý Kürt vatandaþlarýmýzýn aksine dine, dindarlara ve devlete savaþ açmýþ olan PKK ve onun emir komutasýnda hareket eden partinin zihniyetinin bu bölgedeki vatandaþlarýmýzý temsil etmesinin mümkün olmadýðý bu süreç sonunda iyice ortaya çýktý. Daha da ötesi, PKK ve onun emir komutasýnda hareket eden partinin Kürt vatandaþlarýmýzýn sorunlarý için mücadele edebilecek bir aktör olmadýðý, bir maþa olduðu anlaþýldý. Devlet de bundan sonra attýðý adýmlarý buna uygun atmalý, bunlara hiçbir zaman terörist muamelesi dýþýnda bir muamelede bulunmamalýdýr. Çünkü bunlara verilen her þans, gösterilen her hoþgörü, bölge insaný ve ülkemiz için kan ve gözyaþý olarak geri dönecektir. Fatih Yücel PKK ÝLE MÜCADELE TÜRK-KÜRT MÜCADELESÝ GÝBÝ LANSE EDÝLMEME- LÝ PKK ile mücadele edilirken gözardý edilmemesi gereken en önemli husus bölgede yaþayýp devletine, milletine baðlý olan vatandaþlarýn ötekileþtirilmemesi ve PKK ile mücadelenin bir Türk-Kürt mücadelesiymiþ gibi lanse edilmesine þiddetle karþý çýkmaktýr. 12 Eylül döneminde Diyarbakýr cezaevinde tutuklulara iþkence edenler Türk ise biz Türk deðiliz dediðimiz gibi, Abdullah Öcalan gibi bir eþkýya Kürt ise biz Kürt deðiliz diyebilenlerin çoðunlukta olduðunu düþünüyoruz. Bu çerçevede PKK ile mücadelede 12 Eylül ve sonrasýnda yapýlan hatalara düþmeden teröristlere demir yumruðunu gösterirken terörle arasýnda mesafe koymuþ vatandaþlarýmýza müþfik yüzünü gösterip bu gâilenin milletimizi bölmeden, kutuplaþtýrmadan yok edilmesi yoluna gidilmelidir. Bunu yaparken yýllarca yapýldýðý gibi kesin sonuç alýnmasýný mümkün kýlmayan sadece havadan bombalama yerine güvenlik birimlerimizin elini güçlendirecek hukukî yetkilerle sahada devlet hakimiyetini tesis edecek politikalar günlük siyasî kaygýlardan baðýmsýz bir devlet politikasý hâline getirilip kararlýlýkla uygulanmalýdýr. Son günlerde cereyan eden hadiseler bize bir kez daha göstermiþtir ki Pkk sadece daðda deðildir. Bu cinayet þebekesi; 1. Ýstanbul'un göbeðinde, yabancý ülkelerin distrübütör sermayedarlýðýný üstlenen satýlmýþ iþ adamlarý(!)nýn ve onlarýn aðababalarýnýn, baronlarýn þatolarýnda, 2. Yabancý ülkelerde sivil toplum kuruluþu yahut enstitü kisvesi altýnda terör imâl eden küresel karargâhlarýn yerel þubelerine dönüþen üniversitelerde, 3. Mütareke basýnýný aratmayacak nitelikteki arsýz ve hayasýz bazý medya kuruluþlarýnda, 4. Kültür ve sanat camiasý içerisinde, 5. Ýslâmcýlýk maskesi altýnda Kürtçülüðünü gizleyen kimselerce devletin belirli kurum ve kuruluþlarýnýn içerisinde bölücü faaliyetlerini sürdürmektedirler. Herkes þunu iyi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklardaki her unsurun hamisi, banisidir. Kürdün ve Kürtlüðün þerefi, izzeti de bizimdir. Bölücü Kürtçülüðün þerefsizliðine de bunlarýn hayalini kurduklarý özerkliðe de ve dahi misline de yeteriz evelallah.. Hindistan a Ýtalyan ÝSVEA Ýtalyan ÝSVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERAile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzaladý. 53 yýllýk köklü geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý ISVEA, Türkiye nin üretim gücünü arkasýna alarak global pazarda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ediyor. Ýtalyan ISVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile gerçekleþtirdiði stratejik iþbirlikteliðiyle tüm tasarýmlarýný Hindistan da satýþa sunuyor. Yapý sektörünün ihracat gücüne ivme kazandýracak bu önemli iþbirlikteliði, ISVEAÝcra Kurulu Üyesi Ömer Türker, CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi ve ISVEA CDO'su (Chief Design Officer) Ettore Giordano nun ev sahipliðinde yapýlan imza töreni ile gerçekleþti. Ýki büyük markanýn gerçekleþtirdiði iþbirliði çerçevesinde; ISVEA, Ýtalyan tasarým kültürü ve anlayýþýyla hayata geçirdiði tüm tasarýmlarýný CERA nýn güçlü daðýtým ve pazarlama aðýyla birlikte Hintli tüketicilerle buluþturacak. HÝNDÝSTAN PAZARINDA ÝDDÝALIYIZ Sahip olduðu üretim gücüyle birlikte sektörde damga vuran tasarýmlara imza atan Ýtalyan ISVEA, Hindistan ýn en büyük vitrifiye seramik üreticisi CE- RAile gerçekleþtirmiþ olduðu bu stratejik iþbirlikteliðiyle global pazardaki büyümesine hýz kesmeden devam ediyor. ISVEA Ýcra Kurulu Üyesi Ömer Türker, Hindistan pazarýnda üst segment açýðýný kapatabilecek bir Ýtalyan markasý olduklarýný ve geniþ ürün portföyüyle birlikte uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýnda yer aldýklarýný vurguladý. Türker, CERA ile gerçekleþtirmiþ olduðumuz bu iþbirlikteliðiyle küresel anlamda ne kadar güçlü bir marka olduðumuzu kanýtladýk. Hindistan ýn en büyük seramik üreticisi CERA ile böyle bir iþbirlikteliðine imza atmak da ayrýca gurur verici. Ödüllü Ýtalyan tasarýmcýlar ve yenilikçi ürünlerle geniþ kitlelere ulaþabilme yeteneðimiz ve üretim gücümüz bizi uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýna taþýyor. CERAile 20 yýla kadar uzayabilecek bir sözleþmemiz var. Bu sebeple Hindistan pazarýnda iddialýyýz ve geliþmekte olan bu pazarda yüksek bir pazar payý hedefliyoruz dedi. BU ÝÞBÝRLÝKTELÝÐÝYLE SEKTÖRDEKÝ GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYORUZ Ýmza töreninde konuþan CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi, Hindistan ýn en büyük banyo çözümleri firmalarýndan biriyiz. ISVEAile gerçekleþtirdiðimiz iþbirlikteliði ise sektördeki iddiamýzý ortaya koyuyor. ISVEA nýn sahip olduðu üretim gücü ve tasarým anlayýþýyla birlikte sektöre yön verecek çalýþmalara imza atacaðýmýza olan inancým sonsuz. Türkiye pazarý için, ticari iliþkilerimizi mümkün olan en güçlü noktaya taþýdýðýmýza inanýyoruz. Birlikte yeni projeler üretmeye devam edeceðiz dedi. HÝNDÝSTAN A ÝTALYAN ÝSVEA DAM- GASINI VURACAK Ýtalyan tasarým anlayýþýna getirdikleri inovatif yaklaþým ile her zevke hitap eden, her banyoya uyarlanabilen, farklý alanlar için farklý çözümler sunabilen ISVEA, ödüllü tüm tasarýmlarýný CERA ile gerçekleþtirdiði iþbirlikteliðiyle Hintli tüketicilerin beðenisine sunuyor. Anlaþma kapsamýnda Ýtalyan ISVEA nýn birbirinden þýk ve özgün tasarýmlarý, CERA nýn sahip olduðu güçlü satýþ, pazarlama ve daðýtým kanallarýyla müþterilerle buluþacak ve 100 ün üzerinde üst segment showroomlarda Enerya, Capital 500 da 125. sýrada Capital Dergisi'nin, hazýrladýðý Capital 500 listesinde Enerya, 1.48 milyar TL ciro ile 125. sýrada yer aldý. Capital Dergisi'nin, özel sektörde Türkiye'nin en büyük firmalarýný belirlemek amacýyla hazýrladýðý Capital 500 listesinde Türkiye nin en büyük holdinglerinden STFA Yatýrým Holding in Antalya, Konya, Karaman, Ereðli, Erzincan, Denizli, Aydýn, Aksaray, Çorum, Niðde ve Nevþehir illerinin doðal gaz daðýtýmýný ve elektrik ticaretini yürüten enerji þirketi Enerya 1.48 milyar TL ciro ile 125. sýrada yer aldý. Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Ýþ dünyasýnýn saygýn Aslan Uzun yayýn organý Capital Dergisi nin listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu sonuç, yenilikçi vizyonumuz ve tüm süreçlerde uyguladýðýmýz toplam kalite anlayýþýmýz ile enerji sektörüne yaptýðýmýz yatýrýmlarýn doðru yönde olduðunun bir göstergesidir. Geleceðe güvenle bakmamýzý saðlayan bu baþarý, müþteri odaklý çalýþmalarýmýza ve yatýrýmlarýmýzýn sürekliliðine baðlýdýr dedi. Ayný listede STFA Ýnþaat 758 milyon TL ciro ile 268. sýrada, sektörel sýralamada ise 20. sýrada yer aldý. Capital Dergisi nin, 2014 yýlý cirolarýný baz alarak hazýrladýðý Türkiye nin En Büyük 500 Özel Þirketi çalýþmasýnda Enerya, enerji sektörü sýralamasýnda ise 18 inci sýrada yer alýyor. (ÝHA) Menderes Turbay oðlunu evlendirdi BURAK YALÇIN Saðlýk-Sen Eski Genel Sekreteri Menderes Turbay'ýn oðlu Habib Turbay, Halil Akar'ýn kýzý Nazen Betül Akar ile dünya evine girdi. Zeynep-Menderes Turbay çiftinin oðlu Habib, Hatice-Halil Akar çiftinin kýzý Nazen Betül ile hayatýný birleþtirdi. ENS Park'ta düzenlenen düðün törenine Turbay ve Akar ailelerinin dostlarý ve çok sayýda protokol üyesi katýldý. BURAK YALÇIN Opr. Dr. Suat Hayri Kaðýzman'ýn oðlu, Doktor Kasým Kaðýzman, Esnaf Aydýn Balta'nýn Öðretmen Rumeysa Balta ile dünya evine girdi. Esin-Suat Hayri Kaðýzman çiftinin oðlu Kasým, Selma-Aydýn Balta çiftinin kýzý Rumeysa ile hayatýný birleþtirdi. Genç çiftin nikâhýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, nikah þahitliklerini Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay yaptý. Nikah sonrasý yaptýðý selamlama konuþmasýnda davetlilere hitap eden Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, genç çifti ve ailelerini kutlayarak mutluluklar diledi. Hakimiyet Nazen Betül-Habib çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Rumeysa ve Kasým hayatlarýný birleþtirdi BURAK YALÇIN Hamit Çivici'nin oðlu, Adem Beytullah Çivici, Ýmam Hatip Lisesi Camii Ýmamý Abdulkadir Tural'ýn kýzý Sümeyye Tural ile dünya evine girdi. Meryem-Hamit Çivici çiftinin oðlu Adem Beytullah, Semra-Abdulkadir Tural çiftinin kýzý Sümeyye ile hayatýný birleþtirdi. ENS Park'ta düzenlenen düðün törenine Bir düðün salonunda düzenlenen düðün törenine, Kaðýzman ve Peker aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikâhýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý. Hakimiyet Kasým-Rumeysa çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Sümeyye ve Adem Beytullah'ýn mutlu günü Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, mahallelere yönelik alt yapý ve yol geniþletme çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Yapýlan yazýlý açýklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol açma, geniþletme ve ihata duvarý yapma çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Baþkan Ýsbir, þunlarý söyledi, "Göreve geldiðimizden bu yana Ýlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Derepýnarý ve Çayýr mevkii bölgelerinde yer alan yerleþik olan mahalle, cadde ve sokaklarýn yýllarca ihmal edilmiþliðini üzerinden atýyoruz. Seçimden evvel sözüm vardý, her alanda belediyecilik hizmeti vererek ve hizmette öncelik köy görünümlü mahallelerin ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýmýzý beyan etmiþtik. Göreve geldiðimizden bu yana yani 16 ay boyunca özellikle altyapý hizmeti hiç gitmemiþ olan mahallelere öncelik verildi. Bu vesile ile hem üst yapý çalýþmalarý olan kilit taþý hem de yol geniþletmelerde özellikle yol kenarlarýnda büyük uçurum olan yerlere 3-5 metre yüksekliðinde ihata YURTKUR Müdürü Erol Kavuncu, Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, ENSAR Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Çivici ve Tural aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikâhýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý. Hakimiyet Adem Beytullah-Sümeyye çiftini Mahalle hizmetlerimiz devam edecek duvarý yaparak örnek mahalle oluþturduk. Bu mahallelere hizmetlerimiz artarak devam edecek." (Haber Merkezi) Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.

11 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:4 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Kadýköy-Pendik Metro Hattýnýn açýlýýþý (2012) - Uydumuz Rasat uzaya fýrlatýldý (2012) - Gölcük depremi (1999) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýlim öðreniniz ve öðretiniz! Hadis-i Þerif Obezite geliþmekte olan ülkelerde artýyor Obetize sýklýðýnýn geliþmiþ ülkelerde durakladýðý, geliþmekte olan ülkelerde ise arttýðý bildirildi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Týp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yýldýz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, obezitenin her geçen gün artan ciddi bir saðlýk sorunu olduðunu ve farklý hastalýklara zemin hazýrladýðýný söyledi. "Vücutta yað miktarýnýn artmasý" olarak tanýmlanan obezitenin, tüm dünyada adeta salgýn hastalýk olarak ele alýndýðýný ve saðlýk politikalarý içinde obeziteye öncelik verildiðini anlatan Yýldýz, "Küresel, Bölgesel ve Ülkeler Düzeyinde Kilo Fazlalýðý ve Obezite Sýklýðý Çalýþmasý" baþlýklý analizin sonuçlarýný paylaþtý. Yýldýz, Türkiye, ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Mýsýr, Almanya, Pakistan ve Endonezya'nýn da aralarýnda bulunduðu 188 ülkeyi kapsayan analizin, bin 769 obezite sýklýðý çalýþmasý incelenerek hazýrlandýðýný dile getirdi. Analize göre, daha önce "fazla kiloluluk" sýnýrýnda bulunan erkeklerin oraný yüzde 29'dan yüzde 37'ye, kadýnlarýn oraný ise yüzde 30'dan 38'e yükseldi. Geliþmiþ ülkelerde yaþayan her 4 çocuk ve ergenden biri, geliþmekte olan ülkelerde ise her 7 çocuk ve ergenden biri fazla kilolu ya da obez. Dünya genelindeki 2,1 milyardan fazla kilolu veya obez kiþinin yüzde 13'ü ABD'de, yüzde 15'i Çin ve Hindistan'da yaþýyor. Son yýllarda geliþmiþ ülkelerde obezite artýþ hýzýnda duraklama gözlenirken, tüm dünyadaki obezlerin yüzde 62'sinin yaþadýðý geliþmekte olan ülkelerde obezite görülme sýklýðý giderek artýyor. AA NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ SERMÝN GÖKGÖZ (TEL: ) M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - CUMA PAZARI KARÞISI - METROPOL YANI METEOROLOJÝ LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ ENVER LEBLEBÝCÝ (TEL: ) GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B ESKÝ KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI - ÖZBEYLER LOKANTASI CÝVARI Cinnet hali ve bilge ülke! Türkiye; kendi gündemini kendisi oluþturacak, kendi geleceðini kendisi þekillendirecek, kendi kaynaklarýný kendi insanlarýnýn hatta insanlýðýn yararýna ve refahýna kullanacak güçte, kararlýlýkta, yetkinlikte ve bilgelikte bir ülke. Tarihin tüm dönemlerinde ortaya koyduðu gibi tüm maddi ve manevi eserleriyle ve insaný en yüksek deðer olarak odaða koyan medeniyet anlayýþýyla, terk ettiði topraklarda bile derin ve silinmez izler býrakan bir kadim medeniyet ve bir büyük deðer. Kendini uygun koþullar bulunduðunda çoðaltan, deðerlerini büyüten ve paylaþan, tüm insanlýðý iyilik ve hoþgörüyle sarýp sarmalamak isteyen bir engin deniz, bir ekin deryasý, derin bir tarihin sahibi! Bu kadar güçlü ve her döneme ve zamana hitap eden ve bunu canlý tutan bir ruha sahip olmak; kuþkusuz tüm insanlýðýn yararýna. Ancak yazýk ki, insanlýðýn yararýna olsa da kendi çýkarýna aykýrý olduðunu düþünenler tarafýndan Türkiye hep ötelenmesi, hep yavaþlatýlmasý, hep köreltilmesi gereken bir ülke. Öyle ki her ne zaman bir çýkýþ ve bir yükseliþ aný yakalasa bu sessizlerin sesi, mazlumlarýn dertlisi ülke, bin türlü yöntem ve araçlarla alaþaðý edilmek istenir. Özgüveni yükselip birikim ve yeterliliklerini kullanmak üzere her yola çýktýðýnda farklý biçimlerde meydanda beliren Türkiye karþýtlarý, bir garip yýkýcý anlayýþla içten ve dýþtan ülkeyi kuþatmaya baþlar yada kuþatmak isteyen anlayýþlara farkýnda olarak yada olmayarak maþa olur. Bu kuþatma bir yandan Devletin hareket alanýný daraltmaya yönelirken, diðer taraftan özgüveni canlanmaya baþlayan toplumun yeniden kendi içine kapanmasý için çeþitli suni sorunlar çýkarýlmasýyla farklý boyutlara ulaþýr ve böylece yeni mevzular oluþturulur ve yeni kaosu hedefleyen gündemler üretilir. Ne yazýk ki; kaosu davet eden gündem oluþturmayla iliþkili olarak yakýn tarihimizde önemli sayýda örnekler bulunuyor. Hatýrlanacaðý gibi çok deðil daha 2001 yýlýnda, devletin tepe yöneticileri cumhurbaþkaný ve koalisyon hükümetinin baþkaný devletin ali menfaatlerini bir kenara býrakýp, önce kapalý oturumda kendi aralarýnda ve sonra basýn önünde kavga edince; milli gelirimizin dörtte biri bir gecede buharlaþývermiþti. Yani her insanýmýzýn cebindeki 100 liranýn 25 lirasý bir gecede cebinden alýnmýþ ve kara günler baþlamýþtý. Bu yeni olmayan "kaosa dayalý kontrol reçetesi" o günlerde bir kez daha tutmuþ, ülke tamamen içine kapanmýþ, toplumun moral deðerleri alt üst olmuþ ve her alanda motivasyon dip yapmýþtý. Toplum Üzerine Deney Toplum üzerinde yapýlan deneylerin maliyeti parasal büyüklüklerle ölçülemeyecek kadar yüksektir. Bu nedenledir ki; toplumun yaþantýlarýyla elde ettiði sonuçlar, yani toplumsal deneyimler son derece önemli ve deðerlidir! Özellikle yirminci yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yaþanan samimiyetsiz ve negatif olaylarýn topluma sunduðu deneyim, bugün kayda deðer bir toplumsal bilinç ve ortak tutum oluþmasýna yol açmýþtýr, denilebilir. Çünkü söz konusu deneyimler; "toplumdaki özgüven kaybýnýn" her defasýnda insanýmýzýn baþýnýn önünde gezmesine yol açmýþ, kendini ifade etmesinin, hatta kendini aþma denemelerinin önünde bir büyük engel olarak ortaya çýktýðýný göstermiþtir. Ders Sentezin Ürünü Türkiye'de yaþanan kriz ve olaðanüstü durumlara dikkatle bakýldýðýnda geçmiþte yaþanan olumsuzluklarýn aslýnda; toplumsal mutabakat ve dayanýþma saðlanmýþ ve kamu yönetiminde istikrar tesis edilmiþ olmasý durumunda çözülemeyecek sorunlar olmadýðýný da göstermiþtir. O halde toplumsal hafýza yaþanan olumsuzluklardan ders çýkarmak bakýmýndan önemlidir. Ayrýca "tarihten ders alýnmýþ olsa; tarih tekerrür etmezdi!" sözü burada konuyu açýklýyor. Tabidir ki tarih; sadece yaþananlarý kaydederek eser haline getirmek ve bunlarý okumak için yazýlmýyor, tam tersine "yaþantýlarýn sentezinden ders çýkararak, çýkarýlan dersi bugünle buluþturarak ve yine sentez yaparak ders almak" için yazýlýyor. Cumhuriyet'in çok partili döneminde Türkiye'nin yönetsel deneyimi; ne yazýk ki farklý siyasal yapýlarýn ülkenin birlikte (koalisyon) yönetilmesine yönelik olumlu bir kültürünün oluþmasýna ortam hazýrlamamýþtýr. Hatta býrakýnýz etkili bir devlet yönetimi saðlamayý, sorunlara çözüm getirecek deðerli bir kültürün oluþmasýnda da baþarýsýz olunmuþtur. Öyle ki çok partili hayata geçildikten sonraki 26 hükümetin iktidar olma süresi ortalama 1,3 yýldýr. Dolayýsýyla beþ yýl için iktidara gelen hükümetler neredeyse iktidarda kalabilecekleri sürenin dörtte biri kadar bir süre sonunda iktidarý býrakmýþ yada býrakmak durumunda kalmýþtýr. Hatta bazý dönemlerde bir yýlda iki hükümet kurulumu bile söz konusu olmuþ, kurulan hükümetlerin %87'sinin yaþam süresi kýsa olmuþtur (Grafik 1). Yaþanan bu olumsuz süreçler nedeniyle koalisyonlar; bir bakýma kaos ve çalkantýlarýn adresi olmuþ, neredeyse koalisyon kavramý kaosla eþanlamlý hale gelmiþtir. Sonuçta toplum nezdinde; "Türkiye, siyasi istikrarý yakaladýðý ölçüde mesafe alan bir ülke" olarak ortaya çýkýyor ve rasyonel deðerlendirmeler; siyasi ve ekonomik istikrarýn "tek baþýna iktidar dönemlerinin sunduðu bir nimet, bir deðer" olduðunu adeta kanýtlýyor. Bir bakýma geçmiþteki deneyimlerin oluþturduðu bu resim; "bir tarih ve gelecek okumasý" olarak topluma fikir veriyor ve koalisyon üzerine toplumun hassas olmasýna yol açýyor. Bilge Ülkedeki Cinnet Hali Türkiye kalkýnmak ve büyümek, insanlarýnýn refahýný yükseltmek, yaþamý kolaylaþtýrýcý koþullarý insanýna saðlamak, kadim medeniyet deðerlerini (bugün sýkýntýda ve zorda olan çevre toplumlara, Afrika'ya, Asya'ya kýsaca) insanlýða sunmak üzere koþmak istiyor. Bu amaçla kendi insanýna ve insanlýða katký saðlamak üzere bilim, teknoloji ve ar-ge politikalarýný yeniliyor, vizyon 2023 gibi, 2053 hatta 2071 gibi hedeflere ulaþmak yönünde dünyadaki etkinliðini ve konu- Orhan ÖZÇATALBAÞ munu güçlendirecek kayda deðer vizyoner projeler geliþtiriyor, insan kaynaklarýný odaða yerleþtirerek bu deðerli kaynaðýný geleceði þekillendirmek yönünde sürecin etkin gücü haline getiriyor, getirmek üzere uðraþ veriyor. Beþeri ve fiziki kapasitenin geliþtirilmesi ve üretimin artýrýlmasýnda kaliteyi öne alan çalýþmalara aðýrlýk veriyor, hak ve özgürlükleri geniþletiyor, daha önce düþünülemeyen yapýlamayan pek çok sosyo-ekonomik düþünceyi hayata geçiriyor, uygulamaya koyuyor ve bunlarýn yaþama hakim olmasý yönünde kararlýlýk gösteriyor. Ancak vizyon 2023 belgesinde özetlendiði gibi son dönemlerde; o kadar güzel ve deðerli iþ gerçekleþtirilmek üzere sýrada beklerken toplumda özgüveni sarsacak kötü niyetli çalýþmalar kara bir bulut gibi ülkenin üzerine çekilmeye çalýþýlýyor. Kaos planlarýyla týrmandýrýlmaya çalýþýlan söz konusu eylemleri ve karanlýk çabalarý destekleyen subjektif enformasyon paylaþýmlarý ve söylemler, doðrusu ülkesini ve milletini seven insanlarý mutlu etmiyor, hatta kaygýlandýrýyor ve hatta daha önce olmadýðý kadar her kesimden insanlarýn ve kuruluþlarýn teröre ve kaosa karþý kararlý bir duruþ sergilemesine yol açýyor. Kuþkusuz ülkenin geleceðine yönelik kaygý taþýyan sessiz çoðunluðun, bu samimi insanlarýn kaos giriþimlerine karþý duruþunun çok net bir þekilde ortaya çýkmasýnda; toplumun yeniden organize terör faaliyetleriyle huzursuz edilmesi kadar samimiyetsiz siyasetçilerin, samimiyetsiz sivil toplum kuruluþlarýnýn, samimiyetsiz medyanýn ve terörü destekleyen tüm kesimlerin yaptýklarý pervasýz davranýþlarýn da yakýndan ilgisi var. Ve toplum artýk haklý olarak bu samimiyetsizliðe karþý "ARTIK YETER, HUZUR ÝÇÝN GEREKEN YAPILSIN!" noktasýna geliyor. Bugün toplumun bu talebi samimi yöneticiler ve devlet tarafýndan görülüyor ve dikkate alýnýyor. Ancak burada (iyimser bakýþla) sýrf muhalefet yapma düþüncesi olanlarýn da kötü niyetlerin tezahürü olaylar karþýsýnda sessiz kalmamasý ve toplumun çoðunluðunun sesine kulak týkamamasý, sorumlu davranmasý gerekiyor. Kaosu bir bakýma öven ve destekleyen bir kýsým gruplarýn; iktidar ve iktidara destek verenlere sadece ideolojik veya diðer nedenlerle karþý olmak uðruna "kendi taraftarlarýný ve paydaþlarýný da kýsýr bir döngü içine, kaosa çektiklerinin ve ayný gemide yol aldýklarýnýn farkýnda olmalarý ve hatta böyle bir lükslerinin de bulunmadýðýný" da bilmeleri gerekiyor. Coðrafya Ödevi Tarihte ve soðuk savaþ dönemlerinde olduðu gibi Türkiye'nin jeopolitiði önemini koruyor. Bu konum bugün dünden daha çok Türkiye'nin güçlü, istikrarlý ve iddialý olmasýný gerektiriyor. Bulunduðumuz coðrafyada özellikle çevre ülkelerde iç karýþýklýklar ve savaþlar bitmek bilmeden yazýk ki devam ediyor. Patlayan bombalar, yanan kentler ve onbinlerce çocuðun yüzbinlerce hayatýn sonlandýðý mezarlýklar haline geliyor. Çevre ülkelerde insanlar terör ve iç savaþýn kuþattýðý yerleþim yerlerinden uzaklaþmak, kaçmak için biçare durumdalar. Türkiye tarihin her döneminde olduðu gibi, din, dil, ýrk, renk gözetmeksizin çevresindeki kardeþ topluluklara, tüm insanlara maddi ve manevi tüm desteklerini sunarak ayrýmsýz kapýlarýný açýyor. Bir örnek olarak savaþtan kaçan Suriye'li göçmenlere dünya barýþýný kollamakla görevli Birleþmiþ Milletler'in 250 milyon dolarlýk yardýmýna karþýlýk, bir barýþ adasý olmak üzere azami gayreti gösteren Türkiye tek baþýna 6 milyar dolar yardýmda bulunuyor ve yardýmlarýna devam ediyor. Bu büyük göç dalgasýnýn Türkiye'ye yüklediði büyük ekonomik maliyet dýþýnda, neredeyse 3 milyonu bulan mülteciyi, muhacir ve misafir olarak kabul ederek göçün getirdiði sosyo-politik maliyeti de üstleniyor. Türkiye'nin bulunduðu yakýn coðrafyaya ve uzak coðrafyalara saðladýðý katkýlar bunlarla da bitmiyor. Dolayýsýyla son 13 yýlda yakaladýðý istikrarla 2015 Türkiye'si "kadim medeniyetinin ve derin tarihinin kendisine yüklediði misyonu hakkýyla yerine getirmeye büyük önem ve deðer veriyor." Barýþ Ülkesi Türkiye! Ýþte insani deðerlerin yaþatýldýðý, farklýlýklarý zenginlik olarak gören bir barýþ ülkesi olarak Türkiye; kendi iç sorunlarýný çözüme kavuþturmak, toplumsal barýþý daha güçlü þekilde tesis etmek, ülkeyi kalkýndýrmak, ülkeyi 2023 yýlýnda dünyadaki geliþmiþ ilk on ülke içine sokmak, bölgesinde ve dünyada sosyo-ekonomik ve siyasi olarak güçlü hale getirmek, refahý yaygýnlaþtýrarak kendi içinde istikrarý korumak ve geliþtirmek adýna koþmak azminde olan bir ülke durumunda bulunuyor. Bunlarý gerçekleþtirmek içinse pek çok risk alarak durmadan her türlü inisiyatifi kullanmaya çalýþýyor. Özellikle bu vizyonun yakalanmasýnda halkýn çok partili dönemin tek baþýna en uzun süreli iktidarý olarak görevlendirdiði Adalet ve Kalkýnma Partisi iktidarýnýn çalýþmalarý ve gösterdiði performans çok önemli olmuþtur. 1960'larda geçilen planlý kalkýnma dönemlerinde her 5 yýl için yapýlan planlamalarýn bu dönemde 2023 gibi yakýn vade dýþýnda yýllýk planlamalarýn yapýldýðýný görüyoruz. Bu kadar önemli ve deðerli iddialarla yola çýkmýþ, topluma özgüven aþýsý yapmýþ, ülkeyi istikrara kavuþturmuþ bir iktidara ve samimi yöneticilerine saygý duymak, teþekkür etmek gerekiyor. Ancak son dönemlerde býrakýnýz teþekkür etmeyi, hayal bile edilemeyecek geliþmelerin elde edildiði hak ve özgürlükler alanýnda hiçbir þey yapýlmamýþ gibi, hezeyan içinde fütursuzca saldýrýlar yapýlýyor. Hem de iyi niyetle çözüm sürecini baþlatan, hak ve özgürlükleri geniþleten iktidara karþý bunlar yapýlýyor ve uluslar arasý topluma þikayet ediliyor. Bu tutum olsa olsa bir akýl tutulmasýdýr, demek gerekiyor. Ve bunu anlamanýn hakikaten zor olduðunu ifade etmek gerekiyor. Bilhassa hak ve özgürlük mücadelesi için yola çýktýðýný belirtenlerin; yazýk ki, son on yýlda yapýlanlarý unutmasý veya unutmuþ görünmesi hatta yok saymasý anlaþýlýr bir durum deðildir ve esasen bu kayda deðer bir samimiyetsizlik örneðidir. Topluma yanlýþ mesajlar sunarak her tarafta yangýn çýkartmaya çalýþan ve elinde ateþle ateþe koþan bu çýlgýn gidiþ, olsa olsa bir "cinnet halinin tezahürüdür" ve insanlarýmýzýn daha fazla zarar görmemesi için; bu cinnet halinden çok hýzlý bir þekilde çýkýlmasý gerekiyor. Sorular ve Tarihe Not! Sorular yöneltmek önemlidir? Verilen cevabýn isabetliliði büyük ölçüde objektif ve rasyonel olmakla ilgilidir. Soru sormak sanattýr, niyet beyanýdýr, bir bakýma konunun ne kadar kavrandýðýnýn göstergesidir. O nedenle sorular kadar, cevaplardaki samimiyette önemlidir. Örneðin konuyla ilgili birkaç soru soralým: -Acaba geliþmiþ dünyadaki hakim pozitif (yýkýcý olmayan) muhalefet anlayýþýnýn tersine; bizdeki müzmin, hastalýklý ve yoz muhalefet kültürü, neden Türkiye'nin geliþmesinin karþýsýna hep yüksek bir duvar gibi çýkýyor? -Ülkeyi kalkýndýrmak ve kabuðunu kýrmak, özgürlükleri geniþletmek ve adaleti hakim kýlmak istediði her dönemde bu müzmin muhalefet Türkiye'de neden canlanýyor? -Son yýllarda "kendi inisiyatifiyle ve sorunlarýný kendi insanýyla çözmeye baþlamýþ bir Türkiye'nin kime ne zararý olabilir?" Çözüm yerine kaosu öne çýkararak inisiyatifi baþka ellere býrakmak isteyenler, acaba ne yapmak istiyor, olabilirler? Ve bunlar gibi onlarca soru sýralanabilir Ýþte cevabý hem çok kolay, hem de çok zor üç soru! Neden kolay? Çünkü; samimiyetle sorunlarý çözmek isteyenler ezici çoðunlukta ise çok kolay; fakat samimiyetsizlik kol geziyorsa zor mu zor! " Türkiye'nin geliþmesinin karþýsýna yüksek bir duvar örmek, ülkenin kalkýnmasýnýn önünde engel çýkartmak, özgürlükleri sýnýrlandýrmak ve adaletin hakim olmasýndan rahatsýz olmak insanýný ve ülkesini seven samimi insanlarýn yapacaðý bir iþlem olmasa gerektir. " Yine her ne olursa olsun; þurasý açýk ki "kendi inisiyatifiyle sorunlarýný kendi insanýyla birlikte çözmeye baþlamýþ bir Türkiye'nin kimseye zararý olmaz, olamaz." Hatta kendi içinde ve bölgesi dýþýnda da dünyada barýþ ikliminin yaygýnlaþmasýna ve insanlýða büyük yararý olur. Sonuç itibariyle; kaosa müsaade ederek, çözüm ve uzlaþý inisiyatifini baþka ellere býrakmak yanlýþtýr. Ýnisiyatifi kendi elimizde tutmanýn insanýmýza ve insanlýða yeni ufuklar açacaðý kesindir yýlýnda dönemin yöneticilerinin basiretsizliðinin ülkeyi buhrana teslim ettiði gibi olumsuz sonuçlarla karþýlaþmamak için samimiyet testini baþarýyla geçmek gerekmektedir. Ancak son on yýlda elde edilen kazanýmlarýn ve geliþmelerin toplumun önemli bölümünde özgüven artýþýna yol açmýþ olsa da, yedi haziran seçimlerinden sonra "istikrarý dýþlayan ve kaosu davet eden yoz muhalif anlayýþýn" hala hayatiyetini devam ettirdiðinin görülmesi; bu özgüvenin tüm sektörlere ve insanlara nüfuz etmediðini gösteriyor. Burada müzmin bir bakýþ ve tavýrdan öte; bazý siyasi ve sivil toplum akýmlarýnýn eski alýþkanlýklarýnýn da etkisiyle, ülke gündemini belirlemek üzere hazýr bekleyen iyi niyetli olmayan güçlere kapý aralayan tutumlarý önemli bir etken olarak ortaya çýkýyor. Oysaki 2001 krizinden sonra yakalanan istikrarla "bir baþarý hikayesi" çýkaran Türkiye; pek çok konuda ön alabilir. Bölge ve dünya barýþýna, insanlýðýn refah ve yükseliþine katký koyabilir. Ancak yedi haziran seçimlerinden sonra tekrar sahnelenen olaylar, terördeki týrmanýþ, ortaya atýlan söylem ve eylemler yine kriz ve kaos senaristlerinin ürünü gibi. Gündeme sürülen kaos senaryolarýna "kriz yerine istikrarý seçerek DUR" demek gerekiyor. Bu süreçte kendisini devletin karþýsýnda konumlayan tüm aktörlerin aklý selim içinde çok daha kötü sonuçlar verecek tüm senaryolara prim verecek tutum ve davranýþlardan kaçýnmalarý, söylemi süslü ama içeriði kanlý senaryolarýn piyonu olmamak üzere saðduyulu ve sorumlu davranmalarý gerekiyor. Unutulmamalý ki; kadim medeniyetiyle insanýný ve insanlýðý kucaklayan bu büyük ve güzel ülkenin yararýný dikkate almayan sorumsuz ve samimiyetsiz yaklaþým, söylem, tutum, tavýr ve eylemler tarihe not olarak kaydediliyor. 3,1448 3,1562 2,8338 2,8371 ALIÞ Gram 101,59 SATIÞ 101,76 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Özel okul desteði baþvurularý sürüyor RECEP MEBET Milli Eðitim Bakanlýðý, Eðitim Öðretim Yýlý nda özel okullarda öðrenim görmek isteyen öðrencilere 3 bin 750 TL ye varan eðitim-öðretim desteði imkaný sunuyor. Destekten yararlanmak isteyen öðrenciler için tanýnan ve 10 Aðustos ta baþlayan baþvuru süreci devam ediyor. Öðrenci velileri veya vasileri kayýtlý olduklarý resmi veya özel okul müdürlükleri aracýlýðýyla; özel okullar ise MEB- BÝS te yer alan Özel Öðretim Kurumlarý modülü üzerinden baþvurularýný yapabiliyor. 2 Eylül 2015 tarihinde sona erecek baþvurular hakkýnda açýklama yapan Bakanlýk yetkilileri, öðrenci velilerinin merak ettiði hususlarda bilgiler verdiler. Baþvuru iþlemlerinden gerekli evraklara kadar pek çok konuda velileri aydýnlatan yetkililer, açýklamada þu ifadelere yer verdiler: NASIL BAÞVURU- LACAK? Özel okul eðitimöðretim desteðinden yararlanmak isteyen veliler, öðrencinin kayýtlý bulunduðu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-okuldaki Özel Kurumlar Eðitim ve Öðretim Desteði Menusu üzerinden baþvurularýný yapacak. Veliler, Yönetmelik eki Eðitim ve Öðretim Desteði Verilebilecek Öðrencilerin Tespit Formu (Ek-12)'nda yer alan bilgilerin doðruluðundan sorumlu olacak. Yanlýþ bilgi ve belge sunanlarýn baþvurularý ve eðitim ve öðretim desteði haklarý geçersiz sayýlacak olup haklarýnda yasal iþlem yapýlacak. Veliler, uluslararasý federasyonlarca yapýlmýþ olan ve öðrencinin katýlmýþ olduðu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapýlan yarýþmalarda alýnan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneðini asýllarýný ibraz etmek suretiyle baþvuru esnasýnda okul müdürlüklerine teslim edecek. Eðitim ve öðretim desteði alacak öðrencinin birlikte yaþadýðý aile bireylerine ait 2015 yýlý Nisan-Mayýs-Haziran aylarýndan herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kiþi, kurum ve kuruluþlardan alýnacak belge ve Eðitim ve Öðretim Desteði Uygulama e-kýlavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini baþvuru esnasýnda okul müdürlüðüne teslim edilecek. Veliler, üniversitede öðrenim gören diðer kardeþlerin öðrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandýðýný gösteren belgeleri, okul baþvuru esnasýnda okul müdürlüklerine teslim edecek. Ayrýca velilerin; açýk öðretim veya askerî okul öðrencilerinin öðrenim belgelerini ve Ek- 12'nin Anne ve Babanýn Durumu baþlýðýnýn dördüncü satýrýnda belirtilen durumun onaylý belgesini baþvuru esnasýnda okul müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. OKUL TERCÝHLE- RÝ NASIL YAPILA- CAK? Eðitim ve öðretim desteði almaya hak kazanan öðrencilerin velileri, Baþvuru ve Yerleþtirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacak. Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü, eðitim öðretim desteði için talebi olan özel okullarýn ilanlarýný internet adresinden yayýmlamaya baþladý. Veliler, kayýt yaptýracaklarý özel okulun baþvurusu olup olmadýðýný buradan görebilecek. Destekten yararlandýrýlacak özel okullarýn ilanlarý, baþvuru yaptýklarý tarihten itibaren haftalýk olarak genel müdürlüðün internet sitesinde yayýmlanacak öðretim yýlýnda eðitim ve öðretim desteðinden yararlanan öðrencilerden, eðitim ve öðretim desteði kapsamýna alýnan özel okullara nakil olmak isteyenler ise eðitim ve öðretim destekli olarak bu okullara Aðus- Özel okul destekleri devam ediyor. tos ayý içinde kayýt yaptýrabilecek. Eðitim ve öðretim desteði kapsamýnda destekten faydalanan öðrenciler, Eylül ayý içinde baþka bir okula nakil olmalarý halinde eðitim ve öðretim desteði hakkýný kaybedecek. Baþvurularla ilgili detaylý bilgi almak isteyenler, Bakanlýðýn Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü ne ait internet adresini ziyaret edebilirler. Döner Keyfi açýldý HURÞÝT BOZKURT Hamur iþi ürünler üzerine kurulan Hamur Keyfi'nin mönüsü 'Döner Adýyla Deðil, Tadýyla Yenir' sloganýyla döner ve ýzgara çeþitleri ile zenginleþtirildi. Yaklaþýk 5 aydýr Hamur Keyfi olarak hizmet veren Nermin Öztekin ile Ayþe Bostancý'nýn sahibi olduðu iþletmenin adý Döner Keyfi olarak deðiþtirildi. Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde Numara 3/C (HÝTÝT- SEM Karþýsý)'de adý Döner Keyfi olarak deðiþtirilen kafe tarzý lokantada hingal, börek çeþitleri, mantý çeþitleri, zeytinyaðlý yaprak, gözleme, eriþte ve içli köfte gibi yiyecekler satýlýyordu. Bu mönü iskender, döner çeþitleri, Adana kebap, kuzu ciðer, köfte, çöp þiþ et-tavuk, Hatay usulü dürüm, kuzu pirzola, sac kavurma gibi döner ve ýzgara çeþitleri ile zenginleþtirildi. Ayrýca kadýn günlerine özel sipariþ, kahvaltý tabaðý, Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri gibi yiyeceklerin de satýþý yapýlýyor. Ýþletme sahipleri Neriman Öztekin ile Ayþe Bostancý, müþteri memnuniyeti ile hijyeni ön planda tuttuklarý iþletmelerinde güler yüzlü personelle müþterilerine hizmet vermenin gururu ve sevincini yaþadýklarýný ifade ettiler. Öztekin ile Bostancý, damak tadýna önem verenlerin adresinin Döner Keyfi olduðunu belirttiler. Önce köpekler uyandý. Uðultu yükseldi, yükseldi yeryüzü çatladý. 17 Aðustos 1999 Salý günü gece saat 03.02'de Marmara 4 Hiroþima þiddetinde 45 saniye sallandý. Dile kolay kocaman 45 saniye. Sanki 45 saat.. Doðduklarý þehir yaþadýklarý mekân betondan yorgan gibi üzerindeydi þimdi. Dýþarýda ne yaþandýðýný bilmeden kâh çýðlýk atarak, kah taþa, topraða vurarak seslerini duyurmaya çalýþtýlar. Binlerce enkaz altýnda kalanlardan bir tanesi de 14 yaþýndaki Bahar Gürbüz isimli masum kýz çocuðu idi. Afetle beraber facianýn boyutlarýný görebilmek için, sokaða fýrlayan Gölcüklü amatör kameraman depremden 15 dakika sonra bu çocuðunun çýðlýklarýyla karþýlaþýnca, hemen kamerasýný yere koyup gecenin karanlýðýn da tahta parçasýyla enkazdan delik açýp, bu kýz çocuðunu kurtarmaya çalýþtý. Bahar 4 yaþýndaki kardeþiyle ayný odada yakalandý depreme. Annesinin ve diðer odada yatan 21 yaþýndaki abisinin sesini duyamýyordu. Sadece babasýnýn 'yavrularým neredesiniz?' diye iniltisini duyuyordu. Enkazýn altýndaki Bahar; durmadan çýðlýk atýyordu. Lambayý yak amca Anne, baba neredesiniz Lambayý yakýn ' Amatör kameraman çaresizlik içerisinde çýrpýnýyordu. Hiç tanýmadýðý bir ailenin hayatý þimdi onun elindeydi. 'Kýzým her taraf berbat, yýkýldý Kimse kimseye bakacak durumda deðil. Ortalýk kýyameti andýrýyor Ne yapayým güzelim, sabret. Sen yine þanslýsýn bak ben seni kurtarmak için çalýþýyorum..' diye seslendi. Az sonra küçük bir kýz çocuðunun baþý görüldü. Hemen arkasýndan ablasý çýktý aðlayarak. 'Amca kardeþlerim öldü... ne oluyor amca Amca annem orda...' Ýki bina üst üste çökmüþtü. Bahar'larýn evinin beþinci katýndaki balkonun ampulü zemin katýna inmiþti. Bahar daha yeni çýktýðý bu korkunç yerden sonra, þimdi de annesini babasýný kurtaracaktý. Gencecik bir kýzla hiç tanýmadýðý bir adam hayat kurtarabilmek için hem aðlýyor hem de hýrsla çalýþýyordu. Bahar tam 15 saat sonra anne- babasýna kavuþtu. Ama pek az çocuk onun kadar þanslýydý. Dýþarý da gün aðardýðýnda ortaya çýkan manzara dehþet vericiydi. Toprak; verimli tarlalar üzerine dikilen çirkin konutlarýn, yok edilen ormanlarýn, iþgal edilen ovalarýn, doldurulan denizlerin intikamýný almak istercesine öfkeyle silkinmiþ, binicisinden nefret eden bir at gibi üzerindeki her þeyi yere çalmýþtý. Yükselen deniz kimi evleri yurtmuþ, þirin sahil kasabalarý birer batýk þehre dönüþmüþtü... Afetin ilk anlarýnda yetkililerde þoktaydý. Çünkü onlarda afetin bir parçasýydý. Ölü ya da diri tam bir milyon insan vardý enkazýn altýnda. Ýlk gün beklenen yardým gelmedi. Enkaz altýndan ölü çýkarýlanlar naylon torbalar içerisinde þehrin buz patenine kondu. Belki çoðunun yaþarken buraya hiç yolu düþmemiþti. Ama ölümlerinde mezarlýða giderken buz pateninde mola vermekte vardý kaderlerinde. Sonrada evlat kucaðý yerine dozerlerle gömüldüler, kamera ýþýklarýnýn, el lambalarýnýn aydýnlýðýnda kimsesizler mezarlýðýna. Sessiz, sedasýz kefensiz ve duasýz... Mezar taþlarýna isimleri dahi yazýlamadan... Döner Keyfi, Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde Numara 3/C adresinde hizmete açýldý. 17 Aðustos depremi ve düþündürdükleri Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sað kalan anne- babalar hastane bahçelerinde yaralý çocuklarýn baþýnda duruyor ve serum taþýyor ve yavrularýnýn acý çektiklerini gördükçe için için eriyordu. En yakýnlarýný kaybeden doktorlar, acýlarýný baðrýna basýp can kurtarmaya çalýþýyorlardý. Madenciler, sivil savunmacýlar, askerler, gönüllüler... Yardýma geldi ama bu gelenler kimilerini sevindiremedi. Çünkü onlar için çok geçti, sevdiklerini topraðýnýn kara baðrýna vermeye baþlamýþlardý bile... Çocuk sesleriyle çýnlayan lunapark sanki savaþ sonrasýný yansýtýyordu. Susmayan ambulans sesleri acýlý beyinleri zonklatýyordu. Manevi zararý ölçmek mümkün deðil ama maddi zararý Türkiye bütçesinin ¼ kadardý. Ýlk ekipler enkaz arasýna girdiklerinde yakýnlarý enkaz altýnda kalanlar, öncelik kapmak için kendilerini vinçlerin önüne attýlar. Dünyanýn dört bir tarafýndan yardýma ekipler geldi. 100 yýlýn en büyük felaketinde 1000 yýlýn son ve en kapsamlý kurtarma operasyonu baþladý. Koca koca apartmanlar kâðýttan kule gibi üst üste yýkýldý. Sorumlular, sorunlular... hep gündemi meþgul etti. ÖZETÝN ÖZETÝ : ' En iyi okul tecrübedir ama okul masrafý biraz çoktur' - 'Hayat önce sýnav yapar, sonra ders verir' der bir düþünür. Aslýnda biz millet olarak çok defa bu tür sýnavlardan geçtik ama bir türlü gerekli dersimizi alýp, yerleþim alanlarýnýn seçiminden, inþaatlarýn temelinden - çatýsýna kadar gereken hassasiyeti maalesef gösteremedik... Evet gösteremedik... Galiba afet sonrasý çok konuþtuk ama uygulamada ayný hassasiyeti bir türlü yakalayamadýk. Ne olur; 17 Aðustos depreminin, 16'nci yýldönümünde amir, memur olarak, sade vatandaþ olarak baþýmýzý avuçlarýmýzýn arasýna alalým, on iki yýl önce yaþanan ve televizyonlarda aylarca gösterilen o manzaralarý gözümüzün önüne getirelim. Nerede hata yapýyoruz ki bir Japonya'ya göre bizdeki afetin faturasý aðýr oluyor. Bu faturada benimde payým var mý? Þayet varsa, benim ne yapmam gerekir? Sorusunu vicdanýmýza soralým. Herkese mutlaka bir cevap gelecektir. Ýnanmazsanýz deneyin... Ve gelen cevaba göre geç kalmadan 'karanlýða küfretmek yerine, bir mum yakýn - yakýn ki; gelecekteki 17 Aðustoslarda Can'lar ölmesin, Canan'lar yanmasýn, çocuklar uykusuz kalmasýn ' ''Ey sorumlu amca, (!) 17 Aðustostan sonra, Geceler uyku girmiyor gözüme, Yatamýyorum artýk annemin dizine Sen vicdanýnýn sesini hiç duyuyor musun? Ben aðlarken, sen yataðýnda mýþýl mýþýl uyuyor musun? Yoksa hala bana ne sizden deyip, eski usul yürüyor musun?'' 17 Aðustos depremini yaþayan bu ülke insanlarýnýn bugün ki afetlere bakýþý YAKIÞMIYOR efendim Bilmem siz ne dersiniz? (Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: )

13 Minik kampýna altý güreþçi Yalova da 21 Aðustos ile 3 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak Yaþ serbest ve grekoromen güreþ hazýrlýk kampýna altý güreþçi çaðrýldý.çorum dan çaðrýlan altý sporcudan beþi iki kategoride de davet edildi. Ýl Spor Merkezleri futbol çalýþmalarýna katýlan minikler arasýnda SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Erdoðan Yandým. ÇÝÐDEMLER : Berkay, Süleyman, Emirhan, Mustafa Mert, Yusuf Berkay, Ege, Enes, Ýsmail, Talha, Emrullah, Þemsettin, Onur, Gökdeniz, SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Erdoðan Yandým. KARDELENLER : Hüseyin Gençoðlu, Hüseyin Þahan, Emirhan, Efe Kayra, Murat Bilgehan, El Kadir, Arda Anýl, Emirhan, Mahmut, Burhan, Emircan, Onay, Ufuk, Tuðberk, Ömer düzenlenen futbol turnuvasýnda finalistler belli oldu. Cuma akþamý Yaþ serbest ve grekoromen güreþ hazýrlýk kamplarýna Çorum dan serbestte altý grekoromende ise dört sporcu çaðrýldý. 21 Aðustos ile 3 Eylül tarihleri arasýnda Yalova Termal Erkek Öðrenci yurdunda yapýlacak olan kampa Türkiye genelinde 96 serbest ve 96 grekoromen sporcu çaðrýldý. Çorum dan üç sporcu hem serbest hemde grekoromen sitilde kampa davet edildiler. Bu sporcularýn hangi branþa katýlacaklarýna teknik komite karar verecek. Serbest kampýna Medet Aylar Kýrýkkalespor da Türk Metal Kýrýkkalespor ile anlaþan Meden Aylar imza töreni sonunda yöneticilerle Medet Aylar yeni sezon için Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Türk Metal Kýrýkkalespor ile anlaþtý. Çorum Gençlerbirliði nde baþladýðý futbol hayatýnda daha sonra Torku Konyaspor alt yapýsýnda forma giyen ardýndan Çorum Belediyespor a dönen Medet Aylar daha sonra Erganispor da profesyonel olarak futbol oynadýktan sonra Ýskilipgücüspor la BAL da amatör olarak futbol oynadý. Ardýndan Erganispor da amatör olarak bir yýl daha forma giyen Medet Aylar daha sonra Gölbaþýspor Belediyespor ve son olarakta geçtiðimiz sezon Karaman Belediyespor takýmlarýnda forma giydi. Halen Çorum BESYO da öðrenim hayatýný sürdüren Medet Aylar hafta sonunda Kýrýkkale Türk Metal takýmý ile anlaþtý. Aylar, bu transferin oynanan yarý final maçlarýný kazanan Çiðdemler ve Çiðdemler : 2 - Pirinçler: 0 Onur, Eren, Emre, Vahap Emir. PÝRÝNÇLER: M. Emirhan, Hasan Efe, Daðhan, Mustafa, Abdulkadir, Oðuzhan, Efe Can, Muhammet, Yalçýn, Muammer, Tunahan, Poyraz Kaan, Ýsmaiy Furkan, Selim Kozan, Enes. Kardelenler : 6 - Menekþeler : 0 Musab, Tuðberk, Ömer Musab, Güvenç, Enes, Mert, Erdoðan, Çaðan. MENEKÞELER: Berat Kaan, Koray, Gani, Ýbrahim, Yusuf, Kerem, Bedirhan, Ýsmailcan. Ali Rýza, Mehmetcan, Zekeriya, Arda, Mehmet, Arda Kalkan. Sungurlu Tevfik Odabaþýspor dan 42 Kg da Mert Ýlbars, Çorum Gençlikspor dan Emircan Uçurum, 26 Kg da Hüseyin Gökçetin, 66 Kg da Efe Nail Ay, 53 Kg da Recep Bekkaya çaðrýldýlar. Ayný tarihlerdeki grekoromen stil müsabakalarýna ise Sungurlu Tevfik Odabaþýspor dan 42 Kg da Mert Ýlbars, 53 Kg da Recep Bekkaya, 66 Kg da E., Anýl Alp ve 66 Kg da Hakan Satýlmýþ mücadele edecekler. Spor Merkezleri nde finalin adý kondu Kardelenler-Çiðdemler Ýl Spor Merkezleri futbol turnuvasýnda yarý finalde Pirinçler i 2-0 yenen Çiðdemler ile Menekþeler i 6-0 yenen Kardelenler finale yükseldi. Final maçý bugün saat da 1 nolu sahada baþlayacak. Kardelenler takýmý grup ve eleme maçlarýnýdý farkla kazanarak finale yükseldi Mert Ýlbars Kardelenler bugün turnuvanýn þampiyonunu belirlemek için karþýlaþacaklar. Cuma akþamý oynanan yarý final maçlarýnda Kardelenler, Menekþeler karþýsýnda 6-0 lýk farklý galibiyetle turnuvadaki tüm maçlarýný kazanarak finale kadar yükselmeyi baþardý. Günün diðer yarý final maçýnda ise Çiðdemler, Pirinçler karþýsýnda 2-0 galip gelerek ismini finale yazdýrmayý baþardý. Turnuvada bugün oynacak final maçý ile sona erecek. Saat de baþlayacak ilk maçta yarý finali kaybeden Menekþeler ile Pirinçler takýmlarý üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacak. Bu maçýn ardýndan ise saat da Kardelenler ile Çiðdemler takýmlarý turnuvanýn þampiyonluðu için karþýlaþacaklar. Ayný grupta mücadele eden iki takým finalde ikinci kez karþýlaþacaklar. Gruptaki maçý Kardelenler kazanmýþtý. Bugün oynanacak final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle ilk dört sýrayý alan takýmlar ile birlikte gol kralý, en centilmen sporcu, en iyi kaleci, ve en centilmen takýmlara ödül verilecek. Spor Toto 3. Lig 3. Grupta Çorum Belediyespor un rakiplerinden Körfez Ýskenderunspor Kulüp Baþkaný Kazým Aydýn ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesinde Hatay Büyükþehir Belediye Baþkaný Lütfü Savaþ ý makamýnda ziyaret ettiler. Baþkan Kazým Aydýn Körfez Ýskenderunspor un durumu hakkýnda Baþkan Lütfü Savaþ a bilgi verdiler. Kulübün sorunlarýný dinleyen ve Körfez Ýskenderunspor un karþýlaþmalarýný yakýndan takip edeceðini Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Erzincan Refahiyespor da þok geliþme. Ligler baþlamadan Teknik Direktör Nezihi Tosuncuk ile yollar ayrýldý. Refahiyespor da isim deðiþikliði yapýlarak Erzincan Refahiyespor olarak tescil ettiren kýrmýzý siyahlý kulüp yeni sezon Fenerbahçe li eski Sezona büyük transferlerle ve þampiyonluk hedefi ile girmeye hazýrlanan Bayburtspor un son hazýrlýk maçýnda Yomraspor önünde ortaya koyduðu futbol ve aldýðý 1-0 lýk maðlubiyet hayal kýrýklýðý yarattý. Ekonomik olarak büyük bütçelerle transferler yapan Bayburtspor lig öncesinde yaptýðý hazýrlýk maçlarýnda Kocaeli Birlikspor u 1-0 yenmiþ FC. Samtedia takýmý ile 1-1 berabere kalmýþ Ofspor önünde ise 3-2 galip gelmiþti. Son hazýrlýk maçýnda kendi sahasýnda Genç Osman Stadý nda Yomraspor ile karþýlaþan Bayburtspor rakibi önünde tutuk bir görüntü ortaya koydu. futbolcu Nezihi Tosuncuk ile anlaþtý. Sezon baþý çalýþmalarý ve hazýrlýk maçlarýndaki kötü sonuçlar üzerine yönetim kurulunun liglerin baþlamasýna kýsa süre kalmasýna karþýn Tosuncuk ile yollarý ayýrma karara aldýðý öðrenildi. Yönetim aynýca transfer döneminde kadroya katýlan on futbolcu ile yollarý ayýrma kararý PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Belediyespor Yönetimi nden Rektör Alkan a ziyaret Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Üniversitemizde yaþanan geliþmelerin Rektörümüz Prof. Dr. Alkan ve ekibinin çalýþmalarýnýn eserleri ve çýktýlarý olduðunu ifade eden Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Özbayram, Fahri Yandýk ve Mustafa Altunkaya ile Genel Kaptan Hamit Körfez Ýskenderun dan Baþkan Aydýn a ziyaret söyleyen Hatay Büyükþehir Belediye Baþkaný Lütfü Savaþ ise Turuncu -Mavililere yeni sezonda baþarýlar diledi. Baþkan Lütfü Savaþ, yaptýklarý ziyaretten dolayý Körfez Ýskenderunspor Kulübü Baþkaný Aydýn ve diðer yöneticilere de teþekkür etti. Körfez Ýskenderunspor Kulüp Baþkaný Kazým Aydýn da kulübü ve yönetim kurulu adýna, ziyaretlerini kabul eden ve sorunlarýný dinleyen Hatay Büyükþehir Belediye Baþkaný Lütfü Savaþ a teþekkürlerini iletti. alýrken yeni teknik direktör içinde geçen sezon Ümraniyespor u þampiyon yapan Ergün Otakcý ile görüþtüðü ve 15 yeni futbolcu ile prensipte anlaþtýðý belirtildi. Üç genç transfer Erzincan Refahiyespor da hazýrlýk maçlarýndaki kötü performans nedeniyle yeni transferler devam ediyor. Kýrmýzý Siyahlý takým Boluspor A 2 takýmýnda iki genç kadroya alýndý. 19 yaþýntaki Ömer Çetinbaþ forvet mevkiinrde oynuyor. 20 yaþýndaki Yasin Dülger ise kanat oyuncusu ve gelecak vadediyor. Savunmaya takviye olarak alýnan 22 yaþýndaki Safa Yýldýrým ise Sivasspor da profesyonel olduktan sonda 4 Eylül Belediyespor ve Payas Belediyespor da kiralýk Ýlk yarýyý 0-0 biten maçýn ikinci yarý baþýnda Yomraspor un golüne engel olamayan Bayburtspor kalan bölümde skoru deðiþtiremeyince konuk takým maçtan 1-0 galip ayrýldý. Sarý Siyahlýlarýn lig öncesi son hazýrlýk maçýndaki görüntüsü taraftarlar arasýnda hayal kýrýklýðýna neden oldu. Körfez Ýskenderunspor Yönetimi Hatay Valisi Lütfü Savaþ ý ziyaretinde toplu halde görülüyor Erzincanspor da erken revizyon Erzincan Refahiyespor da lig baþlamadan Teknik Direktör Nezisi Tosuncuk ile yollar ayrýldý ve Ergün Otakcý ile görüþmeler sürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda hazýrlýk maçlarýndaki kötü futbolun ardýndan kadrodada büyük çaplý revizyon var. Boluspor A2 takýmýndan transfer ettiði iki genç futbolcu Iþýk bu tür geliþmelerin Çorum ve Üniversitemiz adýna mutluluk ve gurur verici olduðunu sözlerine ekleyerek yeni dönemde Rektörümüze baþarýlarýnýn devamýný diledi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediyespor un ilimizi temsil etmesi ve herkesin ortak paydasý olmasý yönünden gerek birleþtiriciliði gerekse tanýtým özelliðinden ötürü kendilerine teþekkür ederek ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu söyledi. Bayburtspor dan kötü prova olarak forma giydi. Safa yeni sezonda Erzincanspor un baþarýsý için ter dökecek. Safa Yýldýrým

14 14 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:2262) S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNDEN DÜKKAN SATILACAKTIR 1- Mülkiyeti Kooperatifimize ait, aþaðýda tapu adresi ve muhammen peþin satýþ bedeli verilen taþýnmaz satýlacaktýr. Sýra Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Niteliði Blok Arsa Muhammen No: No: No: No: m2 Kat/No Payý Peþin Satýþ Asma A-B Bedeli ,10 Katlý Zemin/15 40/ TL Dükkan Ýhale, kapalý teklif usulüyle yapýlacak, gerektiðinde açýk artýrma ile devam edilecektir. 2- Ýhale, tarihinde Saat : 14:00 de Kooperatif Merkezi olan Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 25/C ÇORUM adresinde yapýlacaktýr. Teklif mektuplarý ise en geç günü saat: 11:00 e kadar S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ nin Muhaberat Servisi ne ihalenin yapýlacaðý adrese elden teslim edilecektir. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 18 AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Optik okuyucu, akü ve notebook alýmý iþi. Yer: Hitit üniversitesi Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)- antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. (Ç.HAK:2171) Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Geçici Teminat, teklif tutarýnýn %5 i kadardýr. 4- Konu ile ilgili þartname 100,-TL karþýlýðýnda, Kooperatif Müdürlüðünden temin edilebilecektir. 5- Ýlgili Taþýnmaz ve þartname bedelsiz olarak Çorum Pancar Kooperatifince gösterilir ve 4734 sayýlý ihale yasalarýna tabi olmayan Kooperatifimiz ihaleyi yapýp yapmamakta, kýsmen yapmakta veya dilediðine yapmakta serbesttir. (Ç.HAK:2196) Telefon: Fax: S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ (Ç.HAK:2109) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:175) Yorgan, Stor Perde Temizliði Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket:

15 PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS Þirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 'bay ve bayan Makine Mühendisi ve Yönetici Asistaný' takým arkadaþý aramaktayýz. Genel nitelikler: * Ýngilizce bilgisine sahip olmak (konuþma, anlama ve yazma), * Ýyi seviyede MS Office ve Auto CAD - SOLIDWORKS bilgisine sahip olmak, * Koordinasyon konusunda sorumluluk alabilen, sahada çalýþarak proje uygulayabilen, * Gerektiðinde yoðun ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilen * Araþtýrmacý, özellikle mesleði ile ilgili geliþmeleri takip eden, * Ýnsani iliþkileri kuvvetli ekip çalýþmasýna yatkýn olan * Askerlik ile iliþiði olmayan(erkek adaylar için) * Seyahat engeli olmayan BASERMAK Machine Industry&Trade Inc. FLOUR AND FEED TECHNOLOGY Tel: Organize sanayi bölgesi 4. Cadde No:13 ÇORUM (Ç.HAK:735) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, en az lise mezunu veya 2. öðretim üniversite öðrencisi bay elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret tatminkardýr. Referans olanlar 1. tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bilge Çocuk Kitap Kýrtasiye Pazarlama Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. 16. Sk. No: 12/C (Ç.HAK:2220) HÝTÝTPARK 2 SÝTESÝNDE E BLOK DA SAHÝBÝNDEN SATILIK LÜKS DAÝRE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT (Ç.HAK:2263) Eleman Aranýyor ELSAN Asansör de çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2218) Tel: Satýlýk Raf, Banko ve Tezgah Temiz, az kullanýlmýþ market ve kuruyemiþ dükkanlarý için (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:2249) BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2244) (Çözüm Dersanesi Karþýsý) Tel: DAÝRE sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Villa Arsasý Buharaevler 5. cadde civarý, imarda önü yeþil alan iþaretli köþe baþý 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: Maaþ+SSK+Yemek Tel: (Ç.HAK:2242) BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere ön muhasebe programý için ; - LOGO ve benzeri muhasebe programlarýnda deneyimli - Ekip çalýþmasýna uyumlu - Uzun vadeli çalýþabilecek - Diksyonu düzgün - 30 yaþýný aþmamýþ BAYAN personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn 1 adet fotoðraf ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent Mahallesi Gýda toptancýlar sitesi 15.sokak No:2 ÇORUM TEL : (Ç.HAK:2214) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:2239) (Ç.HAK:2230) FAX : KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:2251) AÞCI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm (Ç.HAK:2202) Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli, diksiyonu düzgün BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Efþan Aydýnlatma Avize Adres: Ulukavak Mah. Akþemseddin Cad. No: 126/A (Çiftlik Mezarlýðý ilerisinde) Tel: Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Kimyager, * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere * Bay-Bayan Garson * Fýrýncý Ustasý * Izgara Ustasý * Tabakcý * Bayan Temizlikci * Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR gerekmektedir. Mür. Tel: Bay-Bayan Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi Merkez: Nurettinbey Cad. Gülabibey Mah. (Ç.HAK:2240) No: 27 Cep: Þube: Ulu Cami Karþýsý Tel: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla Öðretmen Aranýyor Kurumumuzda çalýþtýrýlmak üzere Matematik Öðretmenleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2259) (Ç.HAK:2258) rica olunur. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Oto ve emlak büromuzda çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr. Yýlmaz Oto Emlak Mür. Tel: (Ç.HAK:2160) KÝRALIK ÇAY OCAÐI Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait Çorum MERKEZ AKÞEMSEDDÝN camii müþtemilatýnda bulunan 50 m2 lik çay ocaðý 20/08/2015 Perþembe Günü saat 14 de Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesinde (ÝL MÜFTÜLÜÐÜ) açýk artýrma usulü ile kiraya verilecektir. Ýsteklilerin en geç 19/08/2015 Çarþamba günü saat 17 ye kadar ihale ile ilgili þartnameyi Çorum Müftülüðünde temin edilebileceklerdir. Ýlgilere duyurulur. Dr. Ahmet AKIN Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. Ýrtibat Tel: Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) SAHÝBÝNDEN ÝLHAN GÜREL CADDESÝ'NDE, 4+1, YENÝ, 165 M2 ASANSÖRLÜ, OTOPARKLI, PARK ve ÞEHÝR MANZARALI LÜKS DAÝRELER TESLÝMAT EYLÜL AYINDADIR ve KREDÝYE (Ç.HAK:2246) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) UYGUNDUR Kerestesi Ahmet Süngü Eleman Aranýyor Zevk Oto Dizayn da çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý ve oto döþeme ustalarý aranýyor. (Ç.HAK:2252) (Ç.HAK:2265) Adres: K.S.Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: (Ç.HAK:2228)

16 Badmintoncular Uslu dan Sentetik KortK ort bekliyor Çorum a son yýllarda büyük baþarýlar kazandýran Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un Badmintoncularý bir yýl önce AK Parti Milletvekili Salim Uslu nun verdiði Sentetik Kort sözünün yerine gelmesini bekliyorlar. Þampiyon sporcular mevcut salon kortunda çalýþamalarda sakatlýklar geçirdiklerini belirterek sentetik kortun baþarýlarýný artýracaðýna inandýðýný belirttiler. Salim Uslu geçen yýl sonunda Osmancýk a Sentetik Kort sözü vermiþti. Sporcular bu sözün yerine gelmesini bekliyor Çorum ferdi sporlarýnda en baþarýlýlarý arasýnda Badminton geliyor. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren sporcular gerek ulusal gerekse Uluslararasý bir çok þampiyonada kürsüye çýkýyorlar. Son günlerde bu sporcularýn baþarýlarýný sýkça sayfalarda okuyorsunuz. Osmancýk Spor Salonu nda çalýþmalarýný sürdüren Badmintoncular parke zeminde yaptýklarý çalýþmalarda yaþadýklarý sakatlýklardan dolayý Salim Uslu nun yaklaþýk bir yýl önce verdiði Sentetik Tenis Kortu sözünü yerine getirmesini istiyorlar. Spor Salonu parkesinde çalýþan özellikle ulaslararasý müsabakalarý ise sentetik kortta mücadele eden Çorumlu sporcular hem sakatlýk hemde farklý zeminde çalýþmanýn verdiði olumsuzluklarý yaþýyorlar. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu 15 Aralýk 2014 tarihinde Osmancýk ý ziyaretinde kendisine iletilen bu sorun üzerine Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþerek sentetik kort sözünü vermiþti. Aradan geçen on aylýk süre içinde Osmancýk ÝBD li sporcular hala parke zemin üzerinde çalýþmaya devam ediyorlar. Osmancýk ÝBD nin milli sporcularýndan Yaren Dölcü parke zeminde çalýþma ve sentetim zeminde maç yapmaktan dolayý uzun süredir sakat sakat mücadelesini sürdürüyor. Osmancýk ÝBD baþkaný Ýsmail Burak Derinderespor un verdiði destek dýþýnda kimseyi yanlarýnda bulamayan buna karþýn Osmancýk ta yaptýklarý çalýþmalarla Uluslararasý bir çok baþarýya imza atan sporcular bu olumsuzluklara raðmen performanslarýný yukarý çýkarmanýn gayreti içindeler. Bu çalýþmalarý için sentetik olmayan zeminde çalýþan sporcular gereken desteðin verilmesi halinde Çorum a ve Türkiye ye çok daha büyük baþarýlar kazandýracaklarýný belirttiler. PAZARTESÝ 17 AÐUSTOS 2015 Gölbaþý nda gergin prova: 2-1 Çorum Belediyespor sezon öncesi son hazýrlýk maçýnda Gölbaþýspor deplasmanýnda rakibine 2-1 maðlup oldu. Hazýrlýk maçýnýn ilk yarýsýný Gölbaþý ikinci yarýsýný ise Çorum Belediyespor antrenörünün yönettiði maçta sýk sýk hasýnda oynanan maçta iki takým oyuncularý ve kenar yönetimler futbol oynamaktan çok birbirlerini ayýrmak için mücade- yaþanan gerilimler nedeniyle beklenen sonucu iki takýmda alamadý. le ettiler. Ýlk yarýda Gölbaþý antrenörü ikinci yarýda ise Çorum Belediyespor antrenörünün yönettiði karþýlaþma hazýrlýk maçýndan çok sinir harbi þeklinde geçti. SAHA: Gölbaþý. GÖLBAÞISPOR: Ufuk, Bayram (Fatih), Cengiz (Sercan), Ýbrahim, Aytunç (Enes), Ahmet, Nurullah (Mert), Alihan (Þevket), Ramazan, Burak, Batuhan. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Utku, Buðra (Eray), Eþref (Serkan), Akýn, Uður (Ýmam), Emre (Bilal), Oðuzhan (Kudret), Zafer, Eþref Koçak (M. Fatih), Hakan (Furkan), Gökhan (Berat) GOLLER : 4. ve 56. dakikalarda Ahmet (Gölbaþýspor). 82. dak. Ýmam (Çorum Belediyespor) Çorum Belediyespor sezon baþý hazýrlýk dönemindeki son provada Gölbaþýspor a 2-1 maðlup oldu. Gölbaþý sa- Emre-Aytunç böyle baþlattý Çorum Belediyespor un dün Gölbaþýspor ile yaptýðý maç oldukça gergin geçti. Özellikle maçýn 22. dakikasýnda Emre ile Aytunç arasýndaki tartýþla yumruklaþmaya kadar gidince maç uzun bir süre durdu. Belediyespor dan Emre ile Gölbaþýspor dan Aytunç arasýnda pozisyonun ardýndan baþlayan gerilim yumruklaþmaya dönünce iki takým futbolcularý ve kenar yönetimler sahaya girmek zorunda kaldýlar. Ýki futbolcunun baþlattýðý gerilime diðer oyuncular uymamasý maçýn yarýda kalmasýný önledi. Oldukça gergin geçen bu pozisyonun ardýndan teknik heyetlerin uyarýlarýn ardýndan maç kaldýðý yerden devam etti. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, Gölbaþýspor deplasmanýnda ilk yarýda Dersimspor maçýnda sahaya sürmeyi düþündüðü takýmla çýktý. Kaleci Fatih ile Turgay ýn sakatlýklarý nedeniyle forma giymediði maçta Çorum Belediyespor topa daha çok sahip olan takým görünümündeydi. Gölbaþýspor ise daha çok sahasýnda kapanarak kontrataklarla Belediyespor kalesinde etkili oldu. Ýlk dakikalarda böyle bir pozisyonda öne geçen ev sahibi takým sonraki bölümde ise kapanarak Belediyespor a boþ alan býrakmamaya çalýþtý. Ýkinci yarýnýn baþýnda da topa sahip olan Belediyespor yine ani bir atakta kalesinde ikinci golü gördü. Maçýn son yarým saatlik bölüm tek kale þeklinde geçti ancak Belediyespor son vuruþlar ve final paslarýnda baþarýlý olamadý. Son bölümde Ýmam ýn kafasýndan gelen golle farký bire indirsede kalan bölümde beraberlik golünü bulamayan Belediyespor son provadan 2-1 maðlup ayrýldý. Karþýlaþmayý Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özbayram, Fatih Özcan, Fahri Yandýk, Sinan Özdilli ve Mustafa Altunkaya ile çok az sayýda taraftar izledi, MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 4. dakikada geliþen Gölbaþýspor ataðýnda Ramazan orta sahadan savunma arkasýna attýðý topta Belediyespor oyuncularý ofsayt diye duraklayýnca Ahmet topla hareketlendi kaleci Utku ile karþý karþýya kaldýðý anda onuda çalýmladý ve topu boþ kaleye göndererek takýmýný 1-0 öne geçiren golü attý. 32. dakikada Akýn ýn savunma arkasýna attýðý topla Oðuzhan hareketlendi açýlan kaleci Ufuk un üzerinden aþýrtmak istediði topa kaleci ceza sahasý dýþýnda eliyle müdahale edince Belediyespor endirek atýþ kazandý. Atýþý Eþref Koçak kullandý ve plase vuruþunda top direðin üzerinden az farkla auta gitti. Ýlk yarýda Gölbaþýspor un 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. 53. dakikada sað kanattan geliþen Belediyespor ataðýnda sað kanattan topla son çizgiye indiði anda arka direðe ortaladý Kudret geliþine çok sert vurdu kaleci topu kornere tokatladý. 56. dakikada Gölbaþýspor ilk golün benzeri bir pozisyonda ikinci golü buldu. Yine savunma arkasýna atýlan topla Ahmet topla hareketlendi önce Bilal i geçti ardýndan kaleci Utku ile karþý karþýya kaldýðý anda topu köþeye plaseledi ve takýmýný 2-0 öne geçiren golü attý. Selim Kozan Dünya Þampiyonasý nda erken elendi 69. dakikada sað kanattan Berat ile geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda ceza yayý içinde Emrah ý topla buluþturdu ve bu futbolcunun sert vuruþunda top üstten az farkla auta gitti. 2. Lig den golcü ile Ankara da pazarlýk Çorum Belediyespor forvet hattý için kadrosuna katmak istediði son isimle dün gece Ankara da masaya oturuldu. Teknik Heyetin forvet hattýna alternatif bir ismi kadrosuna katmak için yaptýðý görüþmeler sonunda 2. ligden bir futbolcu ile dün Ankara da son kez görüþtü. Transfer Komitesi nin yaptýðý görüþmede golcü futbolcuyla son pazarlýklarýn yapýldýðý ve anlaþma saðlanmasý halinde bu futbolcunun Çorum a gelerek resmi sözleþmenin imzalanmasý bekleniyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn görüþtüðü futbolcunun hep 2. ligde oynadýðý anlaþma olmasý halinde ise ilk kez 3. ligde bir takýmla anlaþacaðý öðrenildi. Bu futbolcunun ismi ise sözleþmesi devam ettiði için açýklanmadý. 82. dakikada Belediyespor un golü Ýmam la geldi. Bu dakikada sol kanattan kazanýlan serbest atýþý Berat ortaladý savunmadan ileri çýkan Ýmam arka direkte boþ durumda kafayý vurdu topu aðlara göndererek skoru 2-1 yapan golü attý. Maçta baþka gol olmayýnca Çorum Belediyespor, lig öncesi son provasýnda Gölbaþýspor a 2-1 maðlup oldu. Kozan kura kurbaný! Brezilya da sona eren Dünþa Gençler Güreþ Þampiyonasý nda 60 Kg da milli mayoyu giyen Selim Kozan ilk turda Ýranlý rakibine yenildi. Rakibi altýn madalya kazanýnca repesaj maçýnda ise Rus rakibine yenilince kürsüye çýkamadý. Brezilya da dün sona eren Dünya Gençler Güreþ Þampiyonasý nda 60 Kg da milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Selim Kozan iki maç yaptý ilkinde Dünya Þampiyona olan Ýran lý sporcuya Repasaj maçýnda Rus rakibine sayý tuþu ile yenildi. Grekoromen stil 60 Kg da milli mayoyu giyen Selim Kozan çok kötü bir kura çekti. Ýlk turda Ýran dan Ýmam Sadeghýkoukandeh ile karþýlaþtý ve rakibine 10-0 yenilerek elendi. Rakibi Ýran lý sporcu daha sonraki tüm müsabakalarýnýda açýk farkla kazanarak finale yükselince Selim Kozan a bronz madalya þansý doðdu. Selim Kozan repesaj ilk maçýnda Ýran lý sporcunun ikinci turda yendiði Rus Rashidov Gadzýmurad ile karþýlaþtý. Rakibi önünde yine beklenen performansý gösteremeyen Kozan Rus rakibine 15-5 yenilince madalya þansýný kaybetti. Kozan ýn iki maçta yenildiði Ýran lý sporcu altýn repesajda yenildiði Rus güreþçi ise bronz madalyanýn sahibi oldu. Kozan bir anlamda þanssýz kuranýn kurbaný oldu ve kürsüye çýkamadý.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı